Page 1


K L A T EDITOR งเพลงประกอบ ฟ  ได คง ้ นี า  หน ง ถึ มา อ สื ง ั หน ด  เป จะ คน ก กวาทุ ันเหมือน บม ชอ คน ก ทุ า ว ง ั หว ว ล งแ า บ ไป น กั ๆ” ที่ชื่อวา “ลิงจั๊ก ที่ผมชอบนะครับ มมีความสุข ผ จ ็ สร เ ้ นี ลง เพ ง ต แ ่ ี กท จา ง ั หล า  กว บอ อยาก ซ้ำแลวซ้ำ ง  ฟ ่ ที ต ิ ว ชี ใน ลง พ เ ่ ี ก  ไม ใน ง ่ ึ หน น  เป า ว ลย เ มากๆ บอกได อีก ๆวาไมไดหวัง รง กต บอ ง  ฟ คน บ กั ง วั ดห คา าม คว บ ั หร สำ นจดหมาย อ มื เห น ป เ ้ ี ๆน ลง พ เ ห ใ  แค ขอ ไร อะ ง ดั ง ด โ ้ จะใหเพลงนี อยากใหวันขางหนา น ้ นั า  าเท เร วก งพ ขอ ค ุ นย ใ ี ร บุ พ งล อ มื เ ตุ เห งความสุข ณ วัน ถึ ก นึ มา บ ลั นก อ  ะย แล ้ นี ลง เพ ง ถึ ก นึ คน หลาย งเพลงครับ... วานก็พอ ขอใหทุกทานมีความสุขกับการฟ

ทินกร พึ่งตาราวี บรรณาธิการ

บรรณาธิการ ทินกร พึ่งตาราวี กองบรรณาธิการ ทินกร พึ่งตาราวี,กุลวุฒิ ชูตินันทน ดารณี สบาย,มนัสชัย สังขนาค จักรพงษ แตงเขียว,เสนีย วิสุทธิ์เทพ ธนากร วิเศษสุข ชางภาพ มนัสชัย สังขนาค,ธนากร วิเศษสุข ทินกร พึ่งตาราวี,จักพงษ แตงเขียว พีรพล ผิวเกลี้ยง กราฟฟคดีไซนเนอร ทินกร พึ่งตาราวี,มนัสชัย สังขนาค ดารณี สบาย,ธนากร วิเศษสุข พิสูจนอักษร ทินกร พึ่งตาราวี เวบมาสเตอร มนัสชัย สังขนาค ฝายการตลาด ทินกร พึ่งตาราวี ธีรพงษ พึ่งตาราวี มนัสชัย สังขนาค,เกษมศักดิ์ ทองเณร ประสบโชค สุขสโมสร,ภานุวัตน รักษาผล ฝายบัญชี นฏกร หนูกลึง ที่ปรึกษา กุลวุฒิ ชูตินันทน เจาของ : Lingzaa.com

Lingzaa Studio เลขที่ 35/2 ถนนศรีปราชญ ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท 036 613976 , 0846548441 เวบไซต www.lingzaa.com อีเมล info@lingzaa.com


in ma ion t sta

main station word&illus : The Man City Monkey

“เพลงของเรา” เพลงของลพบุรี คำวา เพลง อาจมีคำจำกัดความไวไดหลายมุมมอง สำหรับผูเขียนนั้นเห็นวา เพลงก็คือถอยคำที่นัก ประพันธเรียงรอยหรือเรียบเรียงขึ้น ซึ่งประกอบดวย เนื้อรอง ทำนอง จังหวะ ทำใหเกิดความไพเราะสราง ความสนุกสนาน เพลิดเพลินใหแกผูฟง หรืออาจเปนการแสดงออกทางดานอารมณของผูที่ถายทอดออก มา ไมวาสุข หรือทุกข อาจจะไมถึงกับยกระดับทางวิญญาณ หรือมีคุณคาดานวรรณศิลป อาจไมประณีต ในการเลือกสรรคำที่ใชในการแตง การเรียบเรียงประโยค และการใชหลักไวยากรณ แตเพลงก็ยังคงเปน เพลง ยอมจะมีความเปนตัวตนของมันเอง เปนการบอกเลาเรื่องราว ในเหตุการณที่เกิดขึ้น ในแตละหวงเวลา ที่อาจแตกตางกันไป อาจใหขอคิดแกผูฟงในการดำเนินชีวิตดวยสำเนียงขับรอง ทำนองดนตรี การเริงรำ ระบำฟอน โดยเพลงที่สรางสรรคจากเครื่องดนตรีหรือการขับขาน แบบทองถิ่นตามสมัยนิยม หรือในแบบ รวมสมัย แตอยางนอยเพลงก็ยังชวยประโลมโลกที่นาอยูของเราใหนาอยูยิ่งขึ้น

26


ลพบุรีแดนทองของไทย ( เพลงประจำจังหวัดลพบุรี ) ลพบุรีแดนทองของไทย ประวัติศาสตรจารึกตรึกตรองดู สมเด็จพระนารายณมหาราช ปรางคสามยอด ศาลพระกาฬวังนารายณ สาวงามบาหมี่ศรีสวัสดิ์ ทั้งน้ำตกวังกานเหลืองน้ำเนืองนอง ขอเชิญชวนใหไทยทุกคน ชมอดีตเมืองละโวโอธานี เมืองละโวใคร ๆ ก็รู โบราณสถานยังอยูนามกระจาย ทานเปรื่องปราดเชิงกวีเหลือหลาย ทากระยางมากมายดินสอพอง งามเดนชัดอางซับเหล็กไมมีสอง แผนดินทองของไทยคือลพบุรี ไดไปยลทิวทัศนจะสุขศรี เมืองลพบุรีรับรองลืมไมลง เกลียดหองเบอรหา – สายัณห สัญญา เรื่องนี้เกิดขึ้นกับ ดีเจ ร.อ.หญิงสุพรทิพย คำทรงศรี ”รายการลูกทุงพัฒนา ” มีแฟนรายการผูหนึ่งชื่อ ปาชาง ดู ชื่อเพลงที่ปาชางขอ…นาจะพอบอกไดวาปาชางแกเปนคนอารมณดีนะคะ…หากแมบางครั้งปาชางไมวาง ก็มักจะใหคนอื่นโทรมาขอ แทน และคนที่โทรมาแทนก็มักจะบอกทุกครั้งวา “ปาชางขอ” ในชวงป 2531 – 2532 เปนชวงที่ปาชางโทรมาขอเพลงเองบอยมากคะ จนวันหนึ่ง….ความจริงก็เปดเผยออกมาวา “ปาชาง” ผูนี้………..ก็คือ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร.อ.หญิงสุพรทิพย เคยไปเฝารับเสด็จ เมื่อ เจอหนา ดีเจ.ผูโชคดี….ปาชางทรงมีรับสั่งวา “ชอบฟงนะ…วันนี้ก็ฟงนะ แตวันไหนติดงานก็ไมไดฟง” และมาถึงเพลงหนึ่งที่ "ปาชาง" ขอบอยก็คือ เพลง เกลียดหองเบอรหา เพลงนี้มีที่มาคือพลตรีชัยฤทธิ์ (ไมทราบนามสกุล)เปนผูแตงเพลงนี้ขึ้นมา แตง เสร็จไดนำเพลงนี้ไปให ครูลพ บุรีรัตน เปนผูเรียบเรียง แตเพื่อใหเปนเกียรติ จึงยกให ครูลพ บุรีรัตน เปนผูประพันธ โดยให สายัณห สัญญา เปนผูขับรอง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทานทรงโปรด เพลง เกลียดหองเบอรหา แลวเมื่อทานได เสด็จไป ที่ จ.ลพบุรี ทานก็ได ให พลตรี ชัยฤทธิ์ เขาเฝา และทรงถามเรื่องเพลง เกลียดหองเบอรหา วามีที่ไปที่มา อยางไรแลววันนั้นเอง ทานไดเสด็จไปที่ โรงแรม ไทเป ซึ่ง เปนที่เกิดเหตุ ของเพลงนี้ ที่หองเบอร 205.. พระองค

27


ทาน..ยังเขาไปนั่งประทับที่เตียงในหองดวย..และถามเจาของโรงแรมวา....เขาปนขึ้นตรงไหนไปดู....เขาทำยังไง และทราบจากเจา ของโรงแรมวา..พระองคทานเสด็จมาอยางไมเปนทางการมาตามรอยเพลงเกลียดหองเบอรหา .....ทางโรงแรมทราบลวงหนาแค 2 ชั่วโมง เจาของโรงแรมเลาวา... พระองคทานทรงโปรดและชอบฟงเพลง เกลียดหองเบอรหา มาก ถึงขนาด... มาดูให แจมแจง... ถึงสถานที่จริงที่เอาไปเขียนเปนเพลง หนาวลมที่ลำนารายณ - สายัณห สัญญา เพลงชุดนี้เปนงานของนักแตงเพลงนพณรรจ ขวัญประภา เจาของทุนคือ สว.ดำรง พุฒตาล เจาของหนังสือ คูสรางคู สมซึ่งเปนที่นิยมของคนไทยเปนอยางมากในขณะนั้น เพลงชุดนี้เจาของลิขสิทธิ์จึงไมไดเอาออกมาใหนักรองทานอื่นๆมารองตอ เหมือนอัลบั้มชุดอื่นๆมีเพียงไมกี่เพลงที่ กอต จักรพรรณ อาบครบุรีไดนำมารอง เชน หลบเลียแผลใจ ที่เปนหนึ่งในอัลบั้มชุดคู สรางคูสมนี้ ประมาณชวงป 2520-2530 สายัณหจะมาแสดงที่ตลาดลำนารายณ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ซึ่งจัดโดยชมรมคนหนุมลำ นารายณ? ตนเดือนธันวาคมทุกป เปนชวงที่หนาวมากคนแถวนั้นจะช?อบเพลงนี้ทุกคน สื่อตางๆยังนอย จะเห็นสายัณหตัว จริงก็ตองรองานประจำป ชาวไรแฟนเพลงลูกทุงเสร็จจากงานปลูกขาวโพด ตัดขาวฟาง เก็บถั่ว เก็บฝาย จะพากันนั่งรถสอง แถวฝาลมหนาวจากที่ไกลๆมาดูการแสดง จบการแสดงเที่ยงคืนตีหนึ่งถึงกลับไปนอนอยางอิ่มเอมใจ แมยามหลับยังไดยินเสียงพี่ เปาแววมาขางๆหู “ ...รักสายัณห ไมตองมากครับ รักนอยๆ แตขอใหรักนานๆ.....”

ทหารบกพายรัก - สัญญา พรนารายณ เปนผลงานชิ้นเอกของคุณหมอธงชัย เล็กกัมพล อีกเพลงก็คือ สัญญาเมื่อสายัณห สรางชื่อใหกับ สัญญา พรนารายณ ในยุควงดนตรี พร พรนารายณ กระหึ่มวงการลูกทุงเมืองไทย เสียงรองจะคลายคลายพี่เปา สายัณห สัญญาตอนเขาวงการ ใหมๆ( ตอนยังไมแหบ ) จากที่เคยทราบมาวาตอนที่ พี่เปาเริ่มดัง แลวอยากบวชใหแม ครูเพลงที่ปนพี่เปา ใหรอไปกอนวาน้ำขึ้นใหรีบตักแตพี่เปาไมฟง ภายหลัง ก็เลยตัดสินใจลาออกจากวง ตอนบวชก็เลยมีนัก รองเงาเสียงเกิดขึ้น ตอนนั้นใชชื่อสัญญา สายัณห พอพี่เปเาสึกกลัวคนสับสนเลยเปลี่ยนเปนสัญญา พร นารายณครั้งนั้นคนลพบุรีจะชอบเพลงนี้มากฟงแลว นึกถึงสาวๆสมัยกอน เขียนจดหมาย ขอเพลง ใหกำ ลังใจทหาร ( แตในเพลงนี้รองวา ตะ-หาน )

28


ทหารบกที่รัก – น้ำออย พรวิเชียร เพลงนี้เปนเพลงแก ทหารบกพายรัก โดยมีผูประพันธทานเดียวกัน และนักรองอยูรวมคณะเดียวกัน หลังจากที่เปนนักรอง และเดินสายกับวง มาได 3 ป เธอก็ไดมีโอกาสบันทึกเสียงเปนครั้งแรกในชีวิต ในวัยแค 12-13 ปกอนที่จะมาเปนที่รูจักของแฟนเพลงทั่วไปจากเพลง " สาวครวญจากสวน แตง" แกเพลง "ลารักจากสวนแตง" ของสัญญา พรนารายณ น้ำออย พร วิเชียร อยูกับวงพรนารายณรวม 5 ป และมีเพลงดังตามมาอีกหลายเพลง หลังจากที่ตรากตรำทำงานหนักมาได 5 ป รางกายเริ่มรับไมไหว และเริ่มเจ็บ ปวย จึงขอพักจากวงและหันมายึดอาชีพทำขวัญนาค และรองเพลงตามงาน ทั่วไป ตอมาวงพรนารายณ ก็เลิกวง น้ำออยจึงหันมายึดอาชีพนักรองตาม หองอาหาร ปจจุบัน น้ำออย พรวิเชียรไมไดรองเพลงตามหองอาหารแลว แตหันไปรับงานทำขวัญนาค และรองเพลงตามงานทั่วไป หมายเหตุ : วศป. ยอมาจาก สถานีวิทยุศูนยการทหารปนใหญ จ.ลพบุรี สังกัดคายพหลโยธิน ซึ่งเปนสถานที่จัดการประกวดรองเพลงที่ชื่องานวา “เสียงทองนองใหม ”โดยวงดนตรีพร พรนารายณ ซึ่งเปนที่มาของสอง เพลงนี้

รักแรกลพบุรี – วิไล พนม เมื่อกรมสรรพาวุธ กองทัพอากาศ เปดรับสมัครนักเรียนจาอากาศ วิไลไดไปสมัคร และสอบผานในคะแนนอันดับตนๆ เมื่อสำเร็จ การศึกษาไดติดยศจาอากาศตรี และถูกสงไปประจำการณอยูที่กองบิน 2 ลพบุรี กอนที่จะยายไปที่อุดรธานี จนกระทั่งไดเลื่อนยศเปน จาอากาศโท และถูกสงกลับมาประจำที่ลพบุรี ซึ่งนอกจากการรับราชการทหารแลว เขายังแตงเพลงไดอีกดวย โดยเริ่มแตงเพลงลูก ทุงเมื่อป 2512 จากการเรียนมาจากไพบูลย บุตรขัน และมีเพลงที่แตงเอาไวประมาณ 300 เพลง ดวยความรักในการเปนนักรองและ สามารถรองเพลงแนวเสียงศรคีรี ศรีประจวบไดไพเราะมาก จึงเปนจุดเริ่มใหมาเปนนักรองในเวลาตอมา โดยในป 2513 มีผูใหญติด ตอใหไปรองเพลงขึ้นวงดนตรีศรคีรี หลังศรคีรีเสียชีวิต แตยังมีงานคั่งคางอยู ตอนนั้นเลยหนีทหารไปรองเพลง กลับมาเลยติดคุก ทหารอยูพักหนึ่ง กอนที่จะลาออกจากชีวิตราชการเมื่อป 2517 เพื่อเปนนักรองเต็มตัว เพลงแรกในชีวิตการเปนนักรองเริ่มตนที่การ บันทึกเสียงเพลงที่แตงเพลงเอง ชื่อ รักแรกที่ลพบุรี แตเพลงที่ไดรับความนิยมสูงสุดทั่วประเทศคือ คืนนี้พี่ติดเวร ของชลธี ธารทอง รวมแลว วิไล พนม บันทึกเสียงเอาไวทั้งสิ้น 56 เพลง สุดทายวิไล พนม ไดอำลาวงการจากปญหาโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง เพลง รักแรกลพบุรี เปนเรื่องราวของลูกทัพฟา ที่ยังหวงหาอาลัยรักจากสาวลพบุรี ผูขับรองอีกทานก็คือ เทพ ทูลใจ ประวัติ เคยไดรับรางวัลชนะเลิศในรายการ “ ชุมทางเสียงทอง ” ทางชอง 7 โดยมีแรงบันดาลใจจากนักรอง “ ทูล ทองใจ ” ทำใหเขา คิดที่จะทำอัลบั้มเพลงขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนำเงินชวยเหลือเด็กที่ยากไร จึงไดไปซื้อลิขสิทธิ์เพลงที่ทูล ทองใจ เคยรองไว มา ทำอัลบั้ม และใชนามของตัวเองในวงการวา “ เทพ ทูลใจ ” เพื่อใหสอดคลองกับศิลปนในดวงใจตัวเอง

29


รอรักที่ลพบุรี – แจมจันทร เมืองพิจิตร เพลงนี้เปนเพลงรองแก เพลง รักแรกลพบุรี นักรองผูนี้เปนหนึ่งในหลายคนที่ ถายทอดเรื่องราวของลพบุรีดวยบทเพลง แจมจันทรเขาสูวงการเสียงเพลงโดยการประกวดรองเพลงชนะเลิศของจังหวัดนครสวรรค ไดบันทึกแผนเสียงชุด คืนนี้เมื่อปกลาย ที่พุมพวง ดวงจันทร ไดนำมาขับรองภายหลัง มีนักรองอีกผูหนึ่งคือ สุนารี ราชสีมา ก็ไดนำเพลง รอรักที่ลพบุรี มาขับรองไว เชนเดียวกัน เธอเริ่มเขาสูการประกวดรองเพลงลูกทุงเมื่ออายุ 13 ป เพื่อหาเงินมาจุนเจือครอบครัว ขณะมีอาชีพคนงานโรงงาน เย็บผา จนไดเขาประกวดรองเพลงในรายการ "ชุมทางคนเดน" จำไมผิดนาจะเปนรายการ ชุมทางเสียงทอง ทางชอง..........ทีวี เพื่อคุณ โดยใชชื่อ "สุนารี ราชสีมา" ซึ่งเปนชื่อของเพื่อนสนิทคนหนึ่ง “…สระแกวใชไหม พี่ฝากหัวใจเวาวอน ซบหนาบนมาหิน ออนแอบแนบนอนออนรักฝากใจ…” ไดยินเนื้อเพลงทอนนี้ ลองนึกดูสิครับวา มาหินออน ที่วา...ตั้งอยูตรงไหนกัน คงเปนจินต นาการที่โรแมนติคไมเบาเลยทีเดียวรอรักที่ลพบุรี – หงสฟา ชานนท ชื่อเพลงเหมือนกันแตคนละเพลง เนื้อหาก็เกี่ยวกับความหลัง ฝงใจ ตามสไตลลูกทุงอกหัก แตรายนี้เปนนักรองชาย หนาใหม เสียงดี ดนตรีเรียบรอย ฟงกันไดเพลิน ๆ อีกทางเลือกหนึ่ง ที่มี จังหวัดลพบุรีเปนฉาก

สาวงามบานหมี่ – สดใส รุงโพธิ์ทอง เรื่องราวของหนุมที่แอบปลื้ม แอบหมายปองเทพีสงกรานต ไมตองเดาก็ ทราบกันดีอยูแลววาคือ สาวงามบานหมี่ ขวัญใจมหาชนทุกยุค ทุกสมัย จากการสืบคนทราบวามีเพลงเกาที่ชื่อ สาวบานหมี่ ไมทราบตนฉบับเปน ใคร มีเนื้อรองบางทอนบางตอนวา “…เชียงงา โพนทอง หนองเมือง บานทราย สนามแจง พุคา บานกลวย หวยแกวหรือไร บางกะพี้ หินปก ไผใหญ หรือวาหนองทรายขาว บานชีหรือวาหนองเตา เยาวยุพาอยาบาย เบือน….” ซึ่งยืนยันและรับประกัน ตลอดอายุการใชงานไดเลยวางามกันทั้ง อำเภอจริงๆ มาที่ผูขับรองเพลงสาวงามบานหมี่ คือ สดใส รุงโพธิ์ทอง นั้น มีเพลงที่ทำ ใหไดชื่อเสียงและไดรับความนิยมคือ รักจางที่บางปะกง ซึ่งสดใสเขียนเนื้อ เพลงเอง เปนที่ไดรับความนิยมมากเพราะมีเนื้อรองที่ไหลลื่นและคลอง จองกัน พรอมกับมีดนตรีที่เปนจังหวะฉิ่งฉับ ฟงแลวใหรูสึกคึกคักสนุก สนาน ทั้งๆที่เปนเพลงอกหัก เศรา เหงา และรัก แทๆ

ลพบุรีโศกปาโมกเศรา – ไวพจน เพชรสุพรรณ สำหรับเพลงลพบุรีโศกปาโมกเศรา เปนผลงานการประพันธของครู "จิ๋ว พิจิตร" แตงขึ้นจากเหตุการณจริงไฟไหมลพบุรีแถว ๆ ตลาดลาง - ทาโพธิ์ ไมแนใจวา พ.ศ. 2512 - 2513 แตกอนหนานั้นไฟไหมจังหวัดสุโขทัย ครูจิ๋วแตงเพลง สุโขทัยระทม ใหเพชร โพธาราม รองดังมาแลว หลังจากนั้นไมนานไฟก็ไหม อำเภอปาโมก จังหวัดอางทอง และในเวลาไลเลี่ยกันไฟก็ไหมจังหวัดลพบุรี ครูจิ๋วก็แตงเพลง ลพบุรีโศกปาโมกเศรา ให ไวพจน เพชรสุพรรณ รอง ในแผนเสียงประกบกับเพลง "ลพบุรีรำลึก" ขับรองโดย ประเสริฐ เพชรสงคราม ซึ่งเปนนักรองประจำวง คำวา "ลพบุรีโศกปาโมกเศรา" หมายความวา ไฟไหมปาโมกขชาวบานยังไมทัน หายเศรา ไฟก็มาไหมลพบุรีอีกแลว เพลงบันทึกเหตุการณที่เปนเรื่องราวทางประวัติศาสตรอยางนี้ ครูจิ๋วทานถนัดนักก็ เปนผลงานเพลงหนึ่งที่เกี่ยวกับลพบุรีที่ไวพจน เพชรสุพรรณ ไดขับรองไวใหตามหาฟงกัน

30


ฝนพรำที่ลำนารายณ – ไชยา มิตรชัย ไชยา มิตรชัย เปนการเอาชื่อของ มิตร ชัยบัญชากับไชยา สุริยัน สองพระเอกภาพยนตร ชื่อดังของฟาเมืองไทย (นานมากแลว)มาผสมกัน เปนชื่อในการแสดงลิเก ในขณะที่พอของไชยาเอง ก็เปนครูฝกลิเกใหกับเด็กที่อยูที่วัดสระแกว จังหวัด อางทอง ซึ่งตอนนั้นก็มีคณะลิเกเด็กอยูหลายคณะ โดยทุกคณะตางก็ใชชื่อเดียวกันหมดวา “ ลิเกเด็ก กำพรา วัดสระแกว ” เมื่อโดงดังขึ้นมาในภายหลัง หลายคนก็เลยคิดวาไชยา มิตรชัย เปนกำพราไป ขณะที่ในความเปนจริงโครงการรับเลี้ยงเด็กดอยโอกาสของทางวัด มีชื่อเต็มวา “เด็กกำพราและเด็กยากจนวัดสระแกว“ แตเมื่อจะขึ้น ปายคณะลิเก มีการตัดทอนชื่อใหสั้นลงเพื่อการสะดวกในการเขียนปาย สำหรับเนื้อหาของเพลง เกี่ยวของกับเหตุการณสถานที่ตางๆ แถบอำเภอชัยบาดาลก็มีวัดทามะนาว ริมแมน้ำปาสัก อำเภอทาหลวงก็มีน้ำตกวังกานเหลือง ฟงเพลงนี้เวลาฝนตกพรำๆ อาจจะเผลอ น้ำตาไหลกลางสายฝนโดยไมรูตัวก็เปนไปได เพราะเพลงนี้เศราเกินที่คนจะทนไหว

รักแรกพบลพบุรี – ยอดรัก สลักใจ พระเอกลูกทุงตลอดกาล ยอดรัก สลักใจ ผูลวงลับ เสียชีวิตดวยโรคมะเร็งตับที่ โรงพยาบาลพระรามเกา กรุง เทพมหานคร หลังจากเจาตัวมีความประสงควาจะไมยอมรับ การรักษาใดๆ อีก และไมตองทำการชวยชีวิตแมอาการจะ ทรุดหนักก็ตาม ไดเคยฝากผลงานเพลงที่เกี่ยวกับความรัก ระหวางสาวบานหมี่ กับหนุมบานไกล ไวอยางนาประทับใจ เพลงนี้ไดกลาวถึงอำเภอโคกสำโรง อำเภอชัยบาดาล วาพา กันไปไหวพระ ซึ่งยืนยันวาทั้งสองอำเภอนี้ตองมีสถานที่เปน มงคลอยางมากและความศรัทธาจะชวยบันดาลใหความรัก ครั้งนี้สมหวังถึงแมจะเปนเพียงบทเพลง ก็ทำใหไดความรูสึก สำหรับผูที่ตองการกำลังใจไมนอยเลยทีเดียวและบทเพลงสุด ทายที่ยอดรัก สลักใจ ฝากผลงานไวขับกลอมโลก คือ เพลง "ยอดรัก" ซึ่ง บอย โกสิยพงษ หนึ่งในคนสายดนตรี ผูรวม กอตั้งคายเพลงบเกอรรี่ มิวสิค และเลิฟอีส เปนผูแตงเนื้อ รองและทำนอง

31


ทานตะวัน – คาราบาว เพลงหนึ่งในสตูดิโออัลบั้ม ลำดับที่ 25 ลูกลุงขี้เมา ซึ่งตรงกับวาระครบ 25 ปของวง คาราบาว ในป 2550 เพลงนี้แตงโดย พยัพ คำพันธุ ในวงการพระเครื่องยอมรับกันวา เซียนพระปดตา ที่เคยแตงเพลงหลวงพอคูณ ใหกับคาราบาวมากอนหนานี้ โดยเทียรี่ เมฆ วัฒนาเปนผูรับหนาที่ขับรอง ลองมาดูเนื้อรองบางทอนบางตอน เผื่อจะคุนๆ กันบาง “เขื่อนกักน้ำไมใหมันไหล ไมอาจจะกัก หามใจ ที่มันหลากไหลลืมเลือน “ คงไมตอง พูดถึงสรรพคุณของคาราบาว เพราะไมรูจะ สรรหาคำใดที่บรรยายไดหมด ก็คงทราบดีถึง คุณภาพที่ยาวนานจนเรียกวาตำนานที่ยังมีชีวิต นับถึงวันนี้ก็ขึ้นปที่ 31 แลว

เพลงอื่นๆที่มีเนื้อหากลาวถึงจังหวัดลพบุรี รอรักที่ลพบุรี – แจมจันทร เมืองพิจิตร รอรักที่ลพบุรี – หงสฟา ชานนท สาวลพบุรี – แวว มยุรา สาวบานหมี่รอรัก – สมหญิง สุขประเสริฐ พบรักที่ลำนารายณ – ทีเด็ด เพชรบานนา ซากรักวังนารายณ – แสนสุข แดนดำเนิน เข็ดแลวลพบุรี – นพดฬ ชาวไรเงิน ความหนาวที่ลพบุรี – เลิศ ประสมทรัพย คนบางกอกหลอกคนลพบุรี – ด.ญ.สนธยา พินิศศศิธร (วงดนตรีลูกทุงเยาวชนวินิตศึกษา) สาวโคกสลุงช้ำรัก และ เชิญเที่ยวลพบุรี - โอ ภัทรจิรา (วงดนตรีลูกทุงเยาวชนโคกสลุงวิยา)

32


เลิฟบุรี word : The Years illus : eZOM


63


สวัสดีครับชาว Lingzaa e-gazine ฉบับนี้ผมไดตะเวนออกไปตามหนาราน หองซอมดนตรีตางๆในลพบุรี ในใจคิดวาฉบับนี้อยากไดอะไรแปลกใหม เพื่อมอบ ใหเปนของขวัญปใหมลวงหนากับชาว Lingzaa e-gazine แลวผมก็ไดเจอนอง คนนึงเดิน "หัวหลากสี" มาแตไกล รอชาอยูใยตองรีบเขาไปพูดคุยดวยซะแลว ลิงสู : เชิญนองแนะนำตัวไดตามสบายเลยครับ พี่ขออึ้งแปปนึง !!! ตาล : สวัสดีคะ ชื่อ นส.วรพักตร เบาภาระ ชื่อเลน ตาล อายุ 17 ป เรียนอยู พิบูล วิทยาลัย ชั้น ม.5 คะ ลิงสู : นองตองเปนนักดนตรีหรือนักรองแนๆ แถมเพิ่งกลับมาจากการแสดงแลวยัง ไมไดเปลี่ยนชุดใชไหมครับ ตาล : ใชคะ..ตาลเปนนักรอง แตชุดแบบนี้ สีผมแบบนี้เขียนหนาแบบนี้ มันเปน ปกติของตาลอยูแลวคะ ตาลแตงตัวแบบนี้ออกจากบานทุกวัน 555 ลิงสู : งั้นชวยเลาประวัติในการรองเพลงใหฟงหนอยครับ ตาล : เริ่มจากบานของตาลเปนรานอาหาร แลวในรานก็มีหองอาหาร แบบคาราโอเกะ ตาลก็มักจะเขาไปอยูในหองนั้นรองเพลงอยูทั้งวัน จนมีเพื่อนของคุณพอมาเจอเขา เลยชวนตาลไปเลนดนตรีวงของ ลูกชายเคา เปนวงที่อยูในโรงเรียนเทศบาล4 นั่นก็คือจุดเริ่มตนที่ทำใหตาลเริ่ม มารองเพลงจริงๆจังๆ แลวไปประกวดรายการ "Mix Music Awads การ ในการประกวดครั้งนี้วงของตาลไมไดรางวัลอะไรเลย แตตาลไดรับการติดตอ มาจาก พี่ติ๊ก ชีโร วาอยากไดตาลไปทำเพลงดวยกัน ลิงสู : วาวววว !!! เจงไปเลยนองตาล..แลวแบบนี้ไดออกเปนศิลปนเดี่ยว หรือเปนวงจะ ?? ตาล : ตอนนี้ตาลยังไมไดเริ่มทำเพลงเลยคะ เพียงแตเริ่มเขาไปฝกหัดอยูกับ พี่ติ๊ก ชีโร แลว และตาลก็มีวงที่ พี่ติ๊ก ชีโร ฟอรมวงขึ้นมาให ใชชื่อวงวา "ซิกส ซีโร" (60) สมาชิกในวงก็เปนพวกพี่ๆที่ชนะเลิศการ ประกวดในงาน Mix Music Awads นั่นแหละคะ ลิงสู : ชื่อวง "ซิกส ซีโร" ที่พี่ ติ๊ก ชีโร ตั้งใหมันมีความ หมายยังไงครับ ตาล : คือในวงมีทั้งหมด 6คน (แตวาตอนนี้เหลือ 5คน แลว) และอีกอยางคือ ตอนที่พี่ ติ๊ก ชีโร นัดคุยงานกับพวกเรา เคาหมดคาอาหารไป 6พันบาท เลยตั้งชื่อใหพวกเราวา "ซิกส ชีโร" อีกอยางจะไดคลองกับชื่อพี่เคาดวยแหละ ลิงสู : ใหตาลพูดความรูสึกในใจใหชาว Lingzaa e-gazine ฟงหนอย ตาล : ขอบคุณหองอาหารของที่บานและการสนับสนุนของพอ-แม ที่ทำใหตาลเปนนักรอง ขอบคุณ พี่ติ๊ก ชีโร พี่ใหม เจริญปุระ พี่มัม ลาโคนิค และJoan jett ศิลปนที่เปนแรงบันดาลใจในการรองเพลง ลิงสู ของตาล ขอบคุณ Lingzaa e-gazine ที่ใหโอกาสมาสัมภาชนคน word&illus : หมีปา สามชาสตาร แปลกๆแบบตาล ขอบคุณคะ ^^

ตาล “ซิกส ซีโร”

64


ลิงแซบ word&illus : หมีอวน ชวนชิม

72


73


Lingsong word&illus : THE MAN CITY MONKEY

WRITE for

DRIVE ขับเคลื่อนลพบุรีไปกับนิ้งหนอง แพนเคก วันนี้ผมรูสึกตื่นเตนแบบแปลกๆ เพราะตองมาสัมภาษณคนๆนึง ไมรูรูเหมือนกันครับวาตื่นเตนเพราะคนๆนี้เปน นักรองนำวงแพนเคก หรือตื่นเตนเพราะคนๆนี้เปนเจาของเวบไซต Lingzaa.com กันแน (เขาเปนคนจายเงิน เดือนใหผม) อยางไรก็ตาม ไหนๆคอลัมน Lingsong ฉบับนี้ตองเขียนไปพรอมกับการนั่งฟง นั่งดูการทำงาน ของทีมงานทุกคนที่ตั้งใจผลิตงานเพลงสำหรับคนลพบุรีที่มีชื่อวา "ลิงจั๊กๆ"แลว ผมเลยอดใจไมไหวที่จะตองขอ พูดคุยกับหัวเรือใหผยเจาของไอเดียเพลงนี้ ทั้งๆที่ผมกับเขาสนิทกันพอสมควร แตนี่จะเปนครั้งแรกที่เราจะพูด คุยกันแบบจริงๆจังๆ

74


ยังไมคุยเรื่องเพลงลิงจั๊กๆแลวกันนะครับ ขอถามยอนไปวาทำไมถึงเริ่ม ตนทำ Lingzaa.com ? "กอนเริ่มทำลิงซา เราใชชีวิตแทบทั้งหมดไปกับการไปทัวรคอนเสิรตตาม จังหวัดตางๆแทบจะทั่วประเทศ ไดเหนอะไรมากมาย ที่เห็นไดชัดแลวเกิด สะกิดใจเลยคือ การรวมตัวของวัยรุนที่มีความชอบอะไรที่เหมือนๆกัน อยางเชน กลุมที่ชอบปนจักรยาน กลุมเวสปา กลุมบีบอย เขาจะรวมตัว กันแบบเหนียวแนนและชัดเจนมาก ทั้งที่บางจังหวัดมีขนาดเล็กกวาลพ บุรีซะดวยซ้ำ รวมถึงพวกถนนคนเดิน ตลาดเปดทายขายของแฮนดเมด สถานที่โชวืงานศิลปะ แบบนี้ลพบุรีมันก็ไมมี เลยตั้งคำถามกับตัวเองวา เออ...ทำไมวะ? เลยคิดอยากหาสถานที่ที่นึงที่มันจะพาคนที่มีความคิด สรางสรรคเหลานี้มาอยูรวมกัน ซึ่ง ณ โลกปจจุบัน วิธีที่จะสื่อสารกัน ไดงายที่สุดก็คืออินเตอรเน็ต เลยคิดวาจะทำเวบขึ้นมาซักเวบ นาจะโอเค พราเราก็ไมไดมีเวลาและก็มีตังคเยอะแยะมากมาย จากนนั้นมันเลยเกิดเปน Lingzaa.com"

ดีเจ หนุม Link95.5

ผมตามโปรเจคทนี้มาตั้งแตเปนแผน กระดาษ จนเปนเพลงที่ทุกคนไดฟง เห็นนองๆในโปรเจคนี้ทำงานกัน ลิงซากำลังจะมีอายุ 2 ขวบแลว ตลอดเวลาที่ผานมามันบอกอะไรพี่ได หนักมาก อัดเสียงขามวันขามคืน บาง? เพียงเพราะแคอยากใหเพลงนี้มันถูก "ดีนะ ดีเลยละ แตมันกยังดีแคในระดับหนึ่งเทานั้น แตคอยดูเถอะวามันจะ บันทึกอยูในความทรงจำของวัยรุน มีพัฒนาการในตัวของมันมากขึ้นเรื่อยๆ อยางลิงซาเนี่ย สวนมากใช ลพบุรี พอมาสเตอรกันเสร็จเอามา เฟซบุคแฟนเพจเปนตัวเดิน แรกๆคนกดLike เขามาก็จะงงๆ แตพอเห็น ใหฟงแลวเราก็รูสึก เออ..หาย วาเราทำอะไรหรือมีกิจกรรมอะไรบาง เขาก็จะ ออ... และมีสวนรวมมาก เหนื่อยแทนนองๆทุกคน แลวก็ ขึ้นเรื่อยๆ และเชื่อวามันจะมีแบบนี้เพิ่มขึ้นอีกหลายเทา" ขอบคุณแทนวัยรุนลพบุรีเลย เรา วัยรุนลพบุรีในมุมมองของพี่เปนยังไงบาง? มีอีกหนึ่งเพลงของเมืองเราแลว "มุมมองของคนอื่นเปนยังไงไมรู แตถาถามถึงมุมมองของเรา เรามีทั้ง แลวก็เปนเพลงของคนยุคเราจริงๆ ความเชื่อแลวความไมเชื่อ เราเชื่อวาวัยรุนลพบุรีมีดีอยูในตัว เพียงแต สวนตัวชอบมากๆและผมเชื่อวาทุก มันไมมีที่ใหปลอยของ รวมถึงยังไมคอยกลาที่จะปลอยของออกมา สวน คนจะชอบและไดรอยยิ้มในทุกครั้ง ความไมเชื่อ คือเราไมเชื่อวาแฟชั่นที่ดีที่สุดอยูที่ปารีส มิลาน นิวยอรค ที่ไดฟงเพลงๆนี้แนนอนครับ หรือสยาม เราไมเชื่อวาอเมริกาเปนศูนยกลางของคนทั้งโลก หรือทุก อยางที่ดีที่เจงที่นำกระแสจะอยูที่กรุงเทพฯไปซะหมด เพราบางทีอะไรดีๆ โดนๆอาจอยูที่ลพบุรีก็ได"

75


ดีเจ เอฟ Link95.5 เพลง "ลิงจั๊กๆ" หรอครับ ตอนผม ไดฟงครั้งแรก ทำเอาผมยิ้มไมหยุด เลย เปนเพลงที่นารักจริงๆ ฟงแลว นึกถึงสมัยเรียน และผมก็เชื่อวา เพลงนี้นาจะเขาไปอยูในใจ ชาวลพบุรี ทุกคนแนนอน ดีใจครับ ที่ลพบุรี มีเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับลพบุรี พิ่มขึ้นมาอีกเพลง ตองขอบคุณ ลิงซาดอทคอม มากที่ผลิตผลงาน ดีๆ แบบนี้ออกมาใหชาวลพบุรี "ลิงจั๊กๆ" นะ "ลิงซาดอทคอม" ><

76

เห็นทำทั้งรายการทีวี ทำทั้งหนังสือ แลวตอนนี้มาทำเพลงอีก อยากรู วา"ลิงจั๊กๆ"นี่มายังไง? ลิงจั๊กมาจาการอยากทำใหคนลพบุรีทุกคนยิ้มได อีกอยางแฟนๆลิงซา เนี่ยสวนมากอยูในวัยเรียน เราเลยคิดเนื้อเพลงมากจากชื่อโรงเรียนทั้ง หมดในบริเวณอำเภอเมืองลพบุรี แลวจำลองตัวละครขึ้นมาเปนคนที่ไม วาจะหลงรักเด็กโรงเรียนไหนก็ผิดหวังมาตลอด แตถึงเนื้อหามันจะเอน ไปทางอกหัก แตดวยภาคดนตรีมันคอนขางจะสดใส ฟงโดนรวมแลว สามารถทำใหทุกคนยิ้มได ซึ่งมันก็เปนไปตามความตั้งใจแรกนะ ตอน ขึ้นโครงเพลงนี้คราวๆครั้งแรกนี่เลนเอายิ้มไมหุบ คือชอบมากจริงๆ หลังจากนี้ลิงซาจะมีอะไรเด็ดๆมาฝากคนลพบุรีอีกไหม? มีสิ มีแนนอน แตเราเปนคนที่ชอบคิดอะไรไปเรื่อยๆ ไมคอยกะเกณฑ อะไรเทาไหร แตพอคิดอะไรเจงๆไดจะลงมือทำเลย ยังไงก็รอติดตาม แลวกกันนะ


Lingzaa e-gazine Vol.7 2012,December  

Vol.7 song of Lopburi issue

Lingzaa e-gazine Vol.7 2012,December  

Vol.7 song of Lopburi issue

Advertisement