Page 1

Declaración Ano 2013: o libro escolar “Nalgúns países, a falta de libros e manuais escolares escritos nas linguas locais constitúe

Ano 2012 A Unesco recomenda o ensino infantil nas linguas locais

un obstáculo para o desenvolvemento e a

“O galego, "varrido" do 95% do ensino

inclusión social. É tamén de feito unha privación

infantil nas cidades”

elemental do dereito á liberdade de expresión. As ferramentas dixitais permiten en ocasións

(10/10/2012)

suplir esta carencia, pero non bastan, e debemos facer todo o posible para garantir unha difusión máis equitativa dos materiais e os libros que todas as persoas, sobre todo os nenos, poderán ler na lingua que elixan, incluída a súa lingua materna”

Ano 2013 A Unesco promove o libro escolar nas linguas locais “Substituír os libros en galego custará seis millóns de euros”

Declaración Ano 2012: emprego das

(25/08/2010)

linguas locais na educación infantil “As linguas maternas das poboacións excluídas, como os pobos indíxenas, quedan a miúdo ignoradas polos sistemas educativos.

Ano 2014 A Unesco recomenda o ensino das ciencias nas linguas propias

Permitíndolles aprender, desde a máis tenra idade, na súa lingua materna e logo noutros

“Matemáticas, sólo en castellano durante

idiomas, nacionais, oficiais ou outros, promóvese

Primaria y Secundaria”

a igualdade e a inclusión social.”

(26/05/2010)

DÍA DA LINGUA MATERNA 2014


O DÍA DA LINGUA MATERNA Todos temos a idea de que a lingua materna é a das primeiras palabras ou a da expresión do pensamento. Pero nunha situación como a nosa, na que hai varias linguas en contacto o concepto lingua materna pode levar a confusión. Moitas veces úsase interesadamente como sinónimo da lingua de cada individuo en particular, no canto de facer referencia a un fenómeno da comunidade. Teñamos en conta que as linguas son construcións sociais.

O Día da Lingua Materna foi

Na edición deste ano o tema a tratar é o

proclamado pola Conferencia Xeral da

das "linguas locais para a cidadanía

Unesco e celébrase o 21 de febreiro

mundial: a ciencia en primeiro plano".

desde o ano 2000. Cando falamos de

Velaquí un extracto da declaración asinada

lingua materna, segundo a Unesco,

por Irina Bokova:

estámonos a referir a unha lingua

“Contrariamente á crenza común, as linguas

minorizada, normalmente con dificultades

locais son totalmente capaces de transmitir

para a súa implantación social, e con

as materias científicas máis modernas, as

desventaxas respecto doutra lingua

matemáticas, a física e a tecnoloxía.

estatal. En Galicia sería o galego a

Recoñecer esas linguas supón tamén abrir

única lingua que podería cualificarse

a porta a múltiples saberes tradicionais

como lingua materna.

científicos a miúdo ignorados e enriquecer os nosos coñecementos.

Cada ano a Unesco fai unha declaración

As linguas locais constitúen a maior parte

co fin de poñer o foco nos problemas que

das linguas que se falan no noso planeta no

padecen moitas linguas e promover a

ámbito científico. Son tamén as máis

aplicación de políticas e estratexias que

ameazadas. Coa exclusión das linguas, os

favorezan a diversidade lingüística. Así,

seus falantes vense privados do seu dereito

cada 21 de febreiro chéganos unha

humano fundamental ao coñecemento

mensaxe de Irina Bokova Directora Xeral

científico.”

da Unesco, destacando en cada edición unha cuestión na que incidir na protección e o fomento das linguas maternas ou linguas con risco de exclusión.

Tripticodialinguamaterna2014  

Tríptico elaborado, en colaboración co IES Pintor colmeiro de Silleda, co gallo do Día da Lingua Materna 2014.

Tripticodialinguamaterna2014  

Tríptico elaborado, en colaboración co IES Pintor colmeiro de Silleda, co gallo do Día da Lingua Materna 2014.

Advertisement