Page 1

Dissabte, 13 d’abril de 2019

ANY XVI · NÚMERO 920

SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

Exemplar gratuït LA COSTERA - LA CANAL - LA VALL

Primeres notes L’enquesta electoral de l’IES Josep de Ribera mostra la força de l’esquerra a Xàtiva i augura un possible escenari de nous pactes de govern Pàgs. 10-11

Tots els representants de les forces polítiques de Xàtiva van assistir ahir a la presentació dels resultats de l’enquesta electoral.

XÀTIVA

Pàg. 2 Hui es commemoren els 40 anys d’ajuntaments democràtics

XÀTIVA

Pàgs. 12-13 Referents comarcals de l’educació

ONTINYENT

Pàg. 14 Es treballa en la implantació de la futura seu del Parc Científic Universitari

Colabora con: SEMANA SANTA

ESPORTS

Pàg. 21 El CV Xàtiva juvenil masculí, campió autonòmic

Col·labora: Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport - Generalitat Valenciana

#JuegaTÚtambiénAcolaborar


Dissabte, 13 d’abril de 2019

2

SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

XÀTIVA

Editorial En campanya Ja estem en campanya! És molt probable que no haja notat molts canvis respecte a ahir; tal vegada, això sí, algun cartell, menys que fa uns anys, en els tradicionals taulons de l’Albereda de Xàtiva. Això de l’inici de la campanya no deixa de ser una data en un paper perquè ningú dubta que s’està en campanya des de fa molts mesos, tal vegada massa, campanya tant nacional com autonòmica i local. De les Europees… silenci! Tot no cap. Es mesclarà tot en les pròximes setmanes, el més pròxim amb el molt llunyà, els d’ací amb els d’allà, arguments vàlids a Orense però no a València… Tot acaba amb el vot o, almenys, això seria l’aconsellable, que es recuperara certa “normalitat” política. S’ha arribat a la campanya nacional amb encara qüestions per resoldre en la local. Cada partit està mostrant les seues estratègies. Ja tenim algun que un altre eslògan, vídeos en les xarxes socials i les opinions a favor i en contra, publicitat a les nostres cases, portes obertes, “inauguracions” que no són tals i moltes, moltes bones intencions. Si fa quatre anys eren tots contra un, ara són tots contra tots. Els amics de hui pot ser que no ho siguen després de les urnes, i els enemics d’ara pot ser que després siguen amics. Recuperarà la dreta local els vots suficients per a governar la ciutat? Quina serà la formació d’esquerres amb major nombre de vots? Hi haurà govern bipartit, tripartit o quatripartit? Sempre s’ha dit que en les eleccions únicament hi ha guanyadors però tenim la sensació de que si la configuració de les llistes ja s’ha deixat a algunes persones pel camí, els resultats, possiblement, deixen algunes més. No opose resistència i deixe’s arrossegar per les eleccions, deixen que es dirigisquen a vostés, que els escolten, que els facen propostes, que prenguen en consideració les seues aportacions... Siguen “reis i reines per un dia”, en aquest cas, durant les pròximes setmanes.

Un plenari extraordinari celebra hui els 40 anys d’ajuntaments democràtics a Xàtiva Un total de 138 persones han format part, com a regidores i regidors, de 10 corporacions municipals, presidides per quatre alcaldes a la ciutat REDACCIÓ L’Ajuntament de Xàtiva ha convocat un plenari extraordi· nari amb la voluntat de conferir solemnitat a la celebració del 40 aniversari de la constitució del primer consistori emanat de les eleccions municipals del 3 d’abril de 1979. El plenari extraordinari se celebrarà hui a les 12 hores en el saló d’actes de la Casa de Cultura. L’aniversari es complirà el pro· per divendres 19 d’abril, data que enguany coincideix amb la cele· bració de Divendres Sant. Per eixe motiu, el plenari extraordinari s’ha avançat. L’alcalde Roger Cerdà ha ma· nifestat que “els ajuntaments representen el primer esglaó del sistema democràtic i són la part de l’Estat que les veïnes i veïns tenen més a mà i cap on tothom gira la mirada quan té un proble· ma. Probablement, perquè l’Ajun· tament és un element clau per a la prestació dels serveis més propers i necessaris. Fa quaranta anys que elegirem els nostres re· presentants per governar una ciu· tat on estava pràcticament tot per fer i que, quatre dècades després, ha abastat unes cotes de progrés, igualtat i inclusió que mai s’havi·

Un dels darrers plenaris ordinaris celebrats a l’Ajuntament de Xàtiva.

en produït en la mil·lenària histò· ria de Xàtiva”. Des d’aquell primer ajuntament constituït el 19 d’abril de 1979 fins a l’actualitat, un total de 138 per· sones han format part, com a re· gidores i regidors, de 10 corpora· cions municipals, presidides per quatre alcaldes. El primer alcalde de l’actual període democràtic va ser el socialista Manuel Casesno· ves, qui va ocupar el càrrec només durant la primera legislatura, de 1979 a 1983. El va substituir Miquel Calabuig, també del PSPV-PSOE, qui va estar com a alcalde durant tres legislatures, des de 1983 fins a 1995. Amb les eleccions muni·

La UPCCA informa sobre els perills de les addiccions a “La Bola”

cipals de 1995, va canviar el color polític de l’alcaldia, que va passar a mans d’Alfonso Rus, del Partit Popular. Rus va ser alcalde durant 5 legislatures; els 20 anys que van de 1995 fins a 2015. Després d’això, el resultat de les passades elecci· ons municipals de maig de 2015 van tornar a dur els socialistes a l’alcaldia, de la mà de l’actual pri· mer edil, Roger Cerdà. No va ser fins a la segona legis· latura d’aquest període (1983-1987) què les dones entraren a formar part de la Corporació Municipal. En aquest cas, foren Xelo Llopis i Patricia Chorques, ambdues amb acta de regidora del grup munici·

La comunitat educativa del Teresa Coloma rebutja la ubicació del centre de salut REDACCIÓ

Un dels moments de la xarrada.

AJUNTAMENT

La UPCCA (Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addic· tives) va entrar el passat dimarts 2 d’abril a les aules de 6é de Pri· mària del Centre escolar Beato Jacinto Castañeda per tal d’infor· mar i sensibilitzar a l’alumnat dels problemes relacionats amb les addiccions. Els xiquets i xiquetes es varen mostrar molt interessats i parti· cipatius per tal de donar la seua opinió, compartir les seues ex· periències i conèixer amb més profunditat el tema de les drogues i les conductes addictives, sobre· tot relacionades amb les noves tecnologies, i més concretament

amb els videojocs i els mòbils. Des de la UPCCA i el col·lectiu de professors veuen essencial i molt necessari intervenir promp· te amb l’alumnat de Primària i anar apropant-los temes tan importants com aquests, per tal de promoure una vida saludable lliure d’addiccions, tant a nivell físic, com psicològic i social. I re· sulta d’especial interès fer-ho en aquestes edats, atès que es troben en una etapa vital plena de canvis en la qual finalitza la infància i s’endinsen en l’adolescència. La UPCCA es un recurs munici· pal a disposició de qui sol·licite els seus serveis, i s’ubica a la Casa de la Joventut.

pal del PSPV-PSOE. A l’acte de hui està previst que assistisca un gran nombre d’antics regidors i regidores, així com de familiars directes que acudiran en representació dels edils que han anat passant a mi· llor vida durant aquestes quatre dècades. El plenari extraordinari contindrà un homenatge a aques· tes 138 persones que han prestat el seu servei a la ciutadania de Xàtiva des del consistori. Els regi· dors que assistisquen rebran una insígnia amb l’escut històric de la ciutat. L’acte podrà seguir-se des d’unes pantalles de vídeo instal· lades al saló de columnes.

La Comunitat Educativa del col· legi d’educació infantil M. Teresa Coloma ha emés un escrit aques· ta setmana amb l’argumentari respecte a la ubicació triada per al segon Centre de Salut de Xàti· va, una cosa que des del centre es valora “molt positivament”. Concretament, s’oposen al fet que amb l’objectiu de millorar la prestació sanitària que reben els veïns del barri siga a costa de sacrificar la qualitat educa· tiva de l’alumnat. Argumenten que la zona de pati on es propo· sa instal·lar el centre de salut no és una zona infrautilitzada, molt al contrari, és una zona bàsica de l’escola perquè forma part del projecte d’innovació i investigació educativa patis ac· tius, projecte subvencionat per la Conselleria, a més d’acollir les sessions de psicomotricitat en exterior que es realitzen pràcti· cament diàriament i totes les ce· lebracions d’activitats recollides en el calendari escolar. També la seguretat és motiu

de preocupació. L’alumnat del col·legi està compost per xiquets i xiquetes de 2 i 5 anys que, ne· cessàriament, han de ser acom· panyats per un adult en les seues entrades i eixides del centre. La porta principal de l’escola es tro· ba al carrer Lingüista Sanelo que únicament disposa d’una vorera d’un metre. Aconsellats des de l’Ajuntament les eixides del cen· tre es realitzen pel pati lateral, parcel·la on es pretén situar el centre de salut. La seua construc· ció, afirmen, “posa en greu perill la pròpia subsistència del col·legi, ja que els futurs pares i mares no matricularan als seus fills i filles de 2 i 5 anys en un centre on una part del pati estarà en obres”. Des de la comunitat educativa del centre es pregunten si s’ha contemplat des de l’Ajuntament l’impacte visual d’un edifici de quatre plantes en un barri de construccions d’una única altura o el trànsit que generarà un cen· tre que té capacitat per a 11.000 persones, o si hi ha alguna pro· posta per a l’aparcament.


SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

Dissabte, 13 d’abril de 2019

XÀTIVA

S’aprova l’increment d’un 36% en ajudes als clubs esportius Actualment els clubs i esportistes federats disposen de manera gratuïta de l’ús de les instal·lacions esportives per als entrenaments

3

La PerimeTrail recapta un total de 4.441 euros per a investigació sobre la síndrome de Rett S’ha lliurat el xec als pares d’Ainhoa

REDACCIÓ

Les subvencions municipals als clubs esportius de Xàtiva s’han incrementat un 36% du· rant la present legislatura, pas· sant dels 213.000 euros de 2016 als més de 290.000 en 2019, des· prés de l’aprovació d’aquest di· lluns de les ajudes per a l’exerci· ci 2018/2019 pel Consell Esportiu Municipal. Pel que respecta al pagament d’aquestes subven· cions, des de l’any 2018 s’està transferint a tots els clubs el 50% de les ajudes en febrer, donant resposta a una reivindicació his· tòrica de les entitats esportives i permetent-los obtindre liqui· ditat i poder afrontar despeses bàsiques com el pagament de llicències federatives. En xifres rodones, l’any 2016 s’entregaren 213.000 euros en ajudes a entitats esportives locals; 222.400 euros en 2017, 278.600 euros en 2018 i 290.000 en 2019. Aquesta mesura, junt amb altres com la disposició gratuïta de les instal·lacions es· portives municipals per als en· trenaments dels clubs i esportis· tes federats, han donat resposta

L’augment s’ha realitzat a la majoria dels clubs, però destaquen els realitzats en més d’un 300% al Club Futbol Racing Xàtiva i de voltant de més d’un 100% per als clubs Voleibol Xàtiva, Xàtiva Futbol Base, Handbol Xàtiva i Nou Basquet Xàtiva La pedrera del Club Futbol Racing Xàtiva.

a un col·lectiu que a més d’es· port també aporta dinamització social i econòmica a la ciutat. L’increment de les subvenci· ons a clubs esportius locals ha sigut considerable en la majo· ria d’ells, destacant en el club de Futbol Racing de Xàtiva, on l’ajuda augmenta un 306%,. Al respecte també despunten els augments realitzats al club Vo· leibol Xàtiva, club Xàtiva Futbol Base, club Handbol Xàtiva i club Nou Basquet Xàtiva, que s’incre· menten un 158%, 140%, 124% i 75%, respectivament.

Per la seua banda, el regidor d’Esports Pedro Aldavero, ha destacat que “amb l’aprovació de l’augment d’aquestes subvenci· ons, on hi han clubs que han vist considerablement elevades les ajudes, s’ha ficat en valor el gran treball que han fet aquests anys els diferents clubs, sent la pro· va els bons resultats esportius que s’han aconseguit”. També ha agraït el seu treball i ha desitjat que continuen en eixa línia de treball ja que “han ficat a Xàtiva en matèria esportiva a un altís· sim nivell”.

Roger Cerdà i Pedro Aldavero han acompanyat a Vanessa, Paco i als representants del club.

REDACCIÓ

El Club d’Esports de Muntanya Trail Serra Vernissa ha fet lliu· rament, aquesta setmana, de la recaptació de la quarta edició de la prova esportiva PerimeTrail, celebrada el passat 10 de març, a l’Associació Síndrome Rett. La quantitat recaptada ascendeix a 4.441 euros. A l’Ajuntament de Xàtiva, l’alcalde Roger Cerdà i el regidor d’Esports, Pedro Aldavero, han acompanyat a Emilio Vidal, en representació del Club d’Es· ports de Muntanya Trail Serra Vernissa, durant l’acte de lliu·

rament a Vanessa i Paco, pares d’Ainhoa, la xiqueta afectada per aquesta malaltia. En l’última edició d’aquesta cursa de muntanya van partici· par prop de 750 atletes. Més de 100 voluntaris van ajudar en la seua organització, juntament amb efectius de Policia Local, ser· veis mèdics, protecció civil, ani· mació, fotògrafs i fisioterapeutes. La recaptació es destinarà a la in· vestigació de teràpies a la recerca d’una major esperança i qualitat de vida dels malalts de Síndrome de Rett.

El Consorci Provincial de Bombers i El Fons Valencià firmen un acord de col·laboració i d’intercanvis de cooperació tècnica a Xàtiva REDACCIÓ

El Consorci Provincial de Bom· bers de València i el Fons Valen· cià per la Solidaritat, van signar fa uns dies un Memoràndum d’Enteniment al Parc de Bombers de Xàtiva. Les dos entitats acordaren co· operar en àrees d’activitat com ara la col·laboració i intercanvi amb cossos de bombers de paï· sos socis del Fons o fent segui· ments de les assistències tècni· ques sobre terreny per part del Consorci Provincial de Bombers

de València, entre d’altres. “Aquesta signatura suposa un pas endavant en la nostra ferma aposta per establir sinergies i coordinar-nos amb la resta d’ad· ministracions. Amb aquest fet afavorim l’acció conjunta entre dos entitats publiques per col·la· borar amb cossos de bombers de països menys desenvolupats, i té com objectiu mostrar a aques· tes comunitats la operativa i la formació del CPBV”, afirmava el president del Consorci, Josep Bort.

També està prevista una actu· ació coordinada entre les insti· tucions i entre els actors impli· cats a terreny per al compliment de les assistències tècniques proposades. En aquest sentit, la presidenta del Fons, Xelo Angu· lo, desitjava que “aquesta col· laboració siga una ferramenta d’intercanvi tècnic i personal entre bombers, i que puga re· percutir-se en beneficis i bones practiques per a les nostres ciu· tats, com a llocs més tolerants i segurs per a totes i tots”.

Xelo Angulo i Josep Bort van signar l’acord en presència de diverses autoritats.


Dissabte, 13 d’abril de 2019

4

SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

XÀTIVA

MUJERES Y HOMBRES Pastor Miguel Fernández Iglesia Evangélica Bautista de Xàtiva

Esta semana pasada participé en un seminario sobre la mu· jer en el ministerio pastoral y la verdad es que sigo sorprendién· dome. Me siento como Terencio, cuando escribió hace más de dos mil años: “Soy hombre, y nada de lo humano me es ajeno”. La igual· dad es y será siempre una utopía, porque lamentablemente nuestro mundo es un mundo de hombres, por mucho que se quiera maqui· llar. Cuando escuchaba a los teólo· gos y sus opiniones, algunas de ellas aparentemente feministas, fui consciente que seguimos sien· do patriarcales y machistas, por mucho que queramos disimular· lo. Hemos crecido bajo una edu· cación sesgada, nos percatamos de ello en algún que otro detalle, pero todavía queda mucho cami· no por recorrer. Nos resistimos a reconocer la verdad, nos rebela· mos contra la realidad de nuestra naturaleza egoísta y cruel. Por eso los esfuerzos de las generaciones actuales parece que caen en saco roto. Creamos agentes de igualdad, educamos en igualdad y legislamos en igualdad. Pero mientras tanto, nuestros adolescentes son más machistas que nuestros abuelos y ellas condescienden con esos tratos. Por eso a la violencia y al abuso se asimila como “tener ca· rácter” y hay quien mendiga aten· ción llamando amor a la sumi· sión. Los asesinatos machistas de estos últimos días dan fe de ello. Auguro malos tiempos para la libertad tanto como para la igual· dad. Insisto semana tras semana en la necesidad de una transfor· mación personal, de un cam· bio interno en la persona. No es cuestión de reeducación. Los bien educados, en situaciones límites, se convierten en turbas y masas. Recordemos, ahora que estamos en Semana Santa y que maña· na es Domingo de Ramos, lo que ocurrió en Jerusalén hace dos mil años. Aquel domingo organizaron una manifestación no autorizada por el gobierno, aclamando a Je· sús como Rey. El viernes, aquellos mismos pidieron a gritos ante Pi· lato: ¡Crucifícale! La respuesta está en Jesús, no hay otro camino para llegar a Dios. ¿Soy exclusivista? No, sim· plemente sigo al Maestro. Solo él es capaz de cambiar mi men· te machista en un ser humano igualitario y portador de la paz. Te espero en el Camino.

El conservatori Lluís Milan celebra la Setmana Cultural Actes a Sant Agustí i la col·laboració en la Gala Ballem 2019 han marcat les diverses activitats realitzades REDACCIÓ

El conservatori Lluís Milan ini· ciava dimecres les activitats prin· cipals de la seua XVII Setmana Cultural. En aquesta edició s’han realitzat audicions a càrrec dels alumnes del centre, una master class de piano i concert, i dife· rents jornades de portes obertes. També, l’alumnat del conservato· ri ha col·laborat un any més amb Innovatori de Moviment Alicia Herrero per a la Gala Ballem 2019 que se celebra hui i demà al Gran Teatre. El dilluns 15 i dimarts 16 d’abril hi hauran jornades de portes obertes a les 15.30 hores per a que tots els alumnes de cinquè de pri· mària que vulguen visiten el cen· tre i coneguen les seues activitats. Els dos dies tindran lloc, a les 19 hores, una audició d’alumnes de música de cambra. El dimecres 17 d’abril conclourà la Setmana

PROGRAMACIÓ

2019

Cultural amb un berenar a les 17 hores i una posterior audició a les 19 hores d’alumnes de piano i or· questra. Prèviament a la setmana prin· cipal, l’alumnat del conservatori està tenint la possibilitat de gau· dir de diferents eixides relacio· nades amb el món de la música. El dimecres 3 d’abril alumnes de violí del conservatori de Xàtiva van col·laborar en l’intercanvi que van realitzar l’alumnat de l’aula Suzuki amb els del Conservatori Superior d’Albacete, on van com· partir una classe i van realitzar un concert. El divendres 11 d’abril es va organitzar una eixida al Pa· lau de la Música de València per assistir al concert on destacava la concertista de clarinet Sabina Meyer i el dilluns 8 d’abril les i els alumnes que ho van desitjar van gaudir de l’opera Carmen al Con· servatori Superior de València.

Es lliuren els premis de les “Lletres Falleres” REDACCIÓ

La Falla Selgas Tovar ha acon· seguit finalment el premi Mes· tre Ortifus a la millor portada d’un llibret de falla, amb un tre· ball del dissenyador xativí Cesc Roca, mentre que la falla Sant Jordi s’ha fet amb el premi Cli· ment Mata a nivell local, orga· nitzat per la Junta Local Fallera de Xàtiva. Un altre dels premis de les “Lletres Falleres” ha recaigut en el xativí Rafa Tortosa, faller i co· ordinador del llibre de la Falla Juan Ramón Jiménez, qui es va portar el premi Mocador al mi· llor assaig amb un treball pu· blicat en la Falla Plaça Jesús de

La portada premiada de Selgas Tovar.

València, titulat “Les falles i la política: entre el valencianisme i el poder. 2a part (1962-2018)”.

Xàtiva acull hui la tercera trobada de Muixerangues REDACCIÓ

Aquesta vesprada se celebra· rà a Xàtiva, la Tercera Trobada de Muixerangues sent la Mui· xaranga de Xàtiva l’amfitriona. Acudiran la Muixeranga de Sue· ca, la Muixeranga la Torrentina i la Muixeranga Penyeta Blanca de Cocentaina.

Xàtiva, en breu MERCAT DE DIVENDRES El departament de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Xàtiva ha informat que, amb motiu de la coincidència de la ce· lebració de la festivitat de Diven· dres Sant, el mercat del diven· dres 19 d’abril s’avança al dijous 18 d’abril. CAMBRIDGE EXAMS L’IES Lluís Simarro celebrarà els Cambridge exams el 22 de juny de 2019: KET for schools (A2) , PET for schools (B1) i First Certificate (B2). L últim dia per a matricular-se, és el dilluns dia 15 d’abril 2019. Els estudiants que estiguen inte· ressats en matricular-se, si són externs del centre, poden fer-ho a través del lloc web del centre descarregant-se el formulari de matrícula i abonant les correspo· nents tases de l’examen fent una transferencia bancaria tal i com està indicat en la web. Els alum· nes del centre han de gestionar la matricula a través del professorat del departament d’anglés. SETMANA DE L’AUTISME Xàtiva va acollir fa uns dies di· ferents actes al voltant del Dia In· ternacional de l’Autisme. Un d’ells va ser un concurs de dibux, els guanyadors del quan van ser An· drea Moscardo Jovellar de 2n de

A les 18 hores serà la “Enfai· xada” dels grups en la plaça la Bassa; iniciant a les 18.30 hores una cercavila. A les 19 hores serà l’actuació en l’Albereda de Jau· me I. Més tard serà el sopar de germanor en l’Estació d’Autobu· sos concloent amb un concert de grup Allioli.

Batxillerat del IES Josep de Ribera i Miguel Angel Palacín González de 5é de Primària del CEIP Martínez Bellver.

Imatge de David Calatayud Martinez.

ESCOLETA DE PASQUA L’Ajuntament de Xàtiva infor· ma que les inscripcions per a la Escoleta de Pasqua 2019, que co· mençarà el dijous 18, i conclourà el 30 d’abril, ja estan obertes. To· tes les mares i pares interessats a apuntar els seus fills i filles ho poden fer pagant la taxa de la matricula a través de la platafor· ma de Gestió d’Autoliquidacions de l’Ajuntament. Posteriorment, cal entregar el justificant de pa· gament juntament amb el full d’inscripció emplenat a la Casa dels Dons. El preu de la matrícula es fixa en 25 euros. CARRERA POPULAR ASPROMIVISE ha presentat di· versos microvídeos per promo· cionar la carrera popular. El pri· mer d’ells se situa al voltant de Sant Domènec i mescla la font situada en la façana d’aquest monument en el pas de la carre· ra pel tram del Col·legi Taquígraf Martí. Aquest treball ha sigut re· alitzat per Miguel Camarasa.


SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

Dissabte, 13 d’abril de 2019

PUBLICITAT

5


Dissabte, 13 d’abril de 2019

66

SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

SETMANA SANTA

Setmana Santa Setabense 2019

Festa d’Interés Turístic Provincial

La Setmana Santa, en imatges Trasllat processional de “La Camilla”

Imatges de Vte. Reig Tudela i Quela Alapont Vila

Trasllat processional de la imatge de clavaris del Sant Sepulcre

Trasllat processional de la imatge de clavaris del Santíssim Ecce Homo

Processó Penitencial del “Trasllat de les Creus”

Solemne i Oficial Via Crucis Públic

Acte penitencial C. Jesús de la Bona Mort i Ntra. Sra. de l’Esperança

Trasllat processional del Stm. Crist de l’Expiració “El Cachorro”

Amb la Setmana Santa

Tel. i Fax: 96 228 18 98 lesfloretes@hotmail.com C/ Abú Masaifa, 14 Baix XÀTIVA


SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

Dissabte, 13 d’abril de 2019

SETMANA SANTA

Setmana Santa Setabense 2019

Festa d’Interés Turístic Provincial

L’ENTREVISTA

EUGENIA GANDIA . PRESIDENTA DE LA GERMANDAT DE CONFRARIES DE XÀTIVA

“Escoltar a les noves generacions serà una tasca important per a la continuïtat de la Setmana Santa de Xàtiva” J. A. CLOQUELL

Xàtiva es troba immersa en la celebració de la Setmana Santa. A les portes dels dies més grans de la festa hem parlat amb la presidenta de la Germandat de Confraries qui, després de dos anys, s’acomiada d’aquest càrrec. Que suposa ser la màxima representant de la Setmana Santa Setabense? Representar a un col·lectiu que aglu· tina més de 3.500 confrares en les 16 confraries i congregacions és un honor i un orgull. Però ostentar aquest càrrec comporta la responsabilitat de coor· dinar i revisar la carrega de les diver· ses comissions de treball. Enguany es compleixen 70 anys de la fundació de la Germandat i, des de l’any 1949, han sigut molts els presidents i presiden· tes que han estat al capdavant d’una de les setmanes santes més antigues de la Comunitat Valenciana i tots amb el compromís de salvaguardar i poten· ciar aquesta celebració perquè siga un referent de cultura i religiositat. A més del 70 aniversari de la creació de la Ger· mandat, enguany commemorem altra efemèride com és el 20 aniversari de la Tamborada, un acte destacat i rellevant de la Setmana Santa Setabense. Quina està sent l’experiència aquest segon any al capdavant de la Germandat? L’experiència està sent molt enriqui· dora, les confraries concebudes com a comunitats conductores de la Fe, i el con· frares membres actius, estem compro· mesos a participar dels actes de pietat i culte. Personalment aquests dos anys els he viscut amb una perspectiva intensa i participativa, tant en les processons com en les celebracions litúrgiques. Que destacaria d’aquest període? Destacaria la participació en accions socials, des de l’any passat la German·

dat de confraries participa en la col·lec· ta contra el càncer com a resposta de sensibilització a aquesta terrible infer· metat. També la nostra participació en la processó religiosa del Corpus, compro· mís que la Germandat ha adquirit amb l’Ajuntament i l’associació del Corpus. Estar al capdavant de la Setmana Santa més antiga de la Comunitat Valenciana és una responsabilitat o un orgull? Per a mi suposa ambdues, però la responsabilitat és, ja que el càrrec de Presidència de la Germandat de confra· ries de Xàtiva només es converteix en motiu d’orgull quan se és capaç d’avivar i transmetre l’esperit que impulse a tots els membres de la junta i, per extensió, als confrares, amb l’objectiu de mani· festar allò que Jesús va fer per nosal· tres. Hem de ser capaços de demostrar que som els seus deixebles i seguidors. Quins reptes s’han assolit durant aquests dos anys al capdavant de la Germandat? Treballant i amb l’esforç de tots s’aconsegueixen xicotets reptes que en· grandeixen la Germandat de Confraries de Xàtiva. Des de l’any passat va sorgir la idea de confeccionar un estendard que represente a totes les confraries i congregacions i que presidisca tots el actes oficials. El passat 31 de març es va presentar en l’acte del pregó i el nostre consiliari el va beneir. També em acon· seguit actualitzar la publicitat en el car· tell que anuncia la Setmana Santa. Cap on ha de caminar la Setmana Santa Setabense? Caminar i fer camí és el resultat d’una evolució, donar protagonisme, escoltar a les noves generacions serà una tasca important per a la continu· ïtat de la Setmana Santa de Xàtiva, di· positària d’unes processons carregades

de solemnitat i d’unes imatges amb un gran valor patrimonial. S’està treballant per aconseguir la declaració de festa d’Interés Turístic Autonòmic. En quin moment es troba aquest treball? Per què és important aconseguir-ho? Aquest procés no es fa ni en un dia ni dos. Es costós i necessita un treball minuciós i de contingut important. Hi ha en projecte algunes actuacions que ajuden i recolzen la sol·licitud d’eixa declaració, com pot ser la gravació i edició d’un video que recull la processó general del Sant Soterrar. Tan promp· te es considere que està preparat tot el material la Germandat sol·licitarà eixa declaració. Personalment no considere que açò siga el més important per a la nostra Setmana Santa, però sí que pot ajudar des del punt de vista d’atraure més gent forastera que vinga a desco· brir-la i també a que, des de dins, els nostres confrares li donen si cal més serietat i sentit. A nivell personal, en quin moment et quedes d’aquests dies? Personalment gaudisc de tots els actes i moments, cadascú diferent. Destacaria l’acte de l’Encontre, popu· larment conegut com “Les Cortesies”, que se celebra el dimecres Sant. Possi· blement és un acte únic a la Comunitat Valenciana. I, pel que em pertoca, em quede en la processó del el Diumen· ge de Rams. En arribar aquest dia “La Burreta” ix al carrer per a ser venera· da, aclamada i enaltida per milers de fidels que amb les palmes i rams d’oli· vera acompanyen a Jesús. Diumenge de Rams és un dia festiu on els cristians rememorem l’entrada triomfal de Je· sús en Jerusalem. Per què recomanaria als lectors de les comarques i pobles veïns vindre a

Hijos de Juan Martínez Pérez C/ Carlos Sarthou, 1 - XÀTIVA Tel. 96 227 47 32

gaudir i descobrir la Setmana Santa de Xàtiva? La Setmana Santa de Xàtiva és un refe· rent de cultura, tradició i religiositat po· pular, a més declarada des de fa dos anys d’Interés Turístic Provincial, la fa encara més important, atractiva i peculiar. La Setmana Santa és una data ineludible per a nosaltres els confrares, per a tots els xativins i la resta de persones que ens visiten dels pobles veïns. Per tant, des de aquestes línies convide a tos els lectors dels pobles dels voltants que s’apropen a Xàtiva i gaudisquen de la bellesa de les Imatges i la sobrietat de les andes por· tades pels confrares que recorren els car· rers de la ciutat impregnades de silenci i recolliment.

77


Dissabte, 13 d’abril de 2019

88

SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

SETMANA SANTA

PROGRAMA OFICIAL DE ACTOS Semana Santa Setabense 2019 ABRIL Día 13, sábado

18 h. En la Parroquia de los Santos Juanes, la “Festa de la Vespra”, y celebración de la Eucaristía. Organiza la Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén “La Burreta” XX ANIVERSARIO de la “TAMBORADA”. A las 19 h., desde la Pl. Trinitat, se iniciará el desfile de todas las Bandas de Tambores y Timbales de las Cofradías de la ciudad y la Academia Rytmus, que seguirá por C. Montcada, Pi, hasta la Pl. Mercat, donde se celebrará el Acto de Llamada a la Juventud hacia la Semana Santa: “TAMBORADA”. Se estrenará un “toque” general conjunto con motivo de dicho aniversario. 22:30 h. Traslado de la imagen de clavarios del Santísimo Cristo de la Flagelación “Señor de La Columna” que saliendo desde el no 10 de la calle l’Àngel, domicilio de la clavariesa saliente Da. Adriana Esteve Benavent, seguirá por Pl. Trinitat, Montcada, Sant Francesc, Pl. La Bassa, Pl. Espanyoleto, Porta y Pl. Sant Jordi, Animes, Sant Agustí, Sant Domènec, Pl. Calixte III, hasta el no 21 de la calle Ardiaca, domicilio de la clavariesa entrante Da. Isabel Chorques Perucho. Acompañarán: la Banda de Tambores de la Cofradía y la Banda de la Sociedad Musical “La Nova”.

Día 14, Domingo de Ramos

12 h. En la Insigne Iglesia Colegial Basílica de Santa María, bendición de palmas y ramos. A continuación se iniciará la solemne “Procesión de las Palmas”por el itinerario de costumbre, con asistencia de fieles y la Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén con su imagen titular, popularmente conocida como “La Burreta”. Acompañarán: el Grupo de Percusión de la Academia Rytmus, la Banda de Tambores de la Cofradía, y la Banda de la Sociedad Musical “La Nova”. 19:30 h. Procesión Penitencial de la Cofradía de la Purísima Sangre de Cristo y Ntra. Sra. de la Soledad, procesión denominada de “Las Antorchas”, portando la imagen titular de la cofradía: el Santísimo Cristo de la Palma, que saliendo desde el no 35 de la C. La Reina, domicilio del clavario saliente D. Rafael Capuz Bacete, seguirá por Porta Sant Miquel, Hostals, Pl. La Bassa, Albereda Jaume I, Av. Selgas, hasta el no 4 casa 15 de la Pl. Espanya, domicilio de la Clavariesa entrante Da. Carmen Ma Pallás Ortega. Acompañarán: el Grupo de Percusión de la Academia Rytmus y Motete del Stmo. Cristo de la Palma. 22:15 h. Traslado procesional de la imagen de clavarios de Ntro. Padre Jesús Nazareno, que saliendo desde el no 2 de la C. Baixada del Carme, domicilio del clavario saliente D. Rafael Aparicio Parra, seguirá por Albereda Jaume I, Portal del Lleó, Montcada, Pl. y C. Sant Francesc, Pl. La Bassa, Albereda Jaume I, Carlos Sarthou, hasta el no 21 de la Av. Gregorio Molina, domicilio del clavario entrante D. Ximo Mateu Vinaches. Acompañarán: el Grupo de Percusión de la Academia Rytmus y la Banda de la Sociedad Musical “La Primitiva Setabense”.

·

Fiesta de Interés Turístico Provincial

24 h. La Cofradía del Silencio, adscrita a la Congregación del Santísimo Cristo del Carmen, celebrará su Acto Penitencial “Processó del Silenci”, que saliendo desde el no 15 de la Albereda Jaume I, domicilio de la clavariesa saliente Da. María Miras Barberá, seguirá por Selgas, Jardí del Bes, Pl. Font dels 25 dolls, subirá al Calvario Alto, donde se rezará una oración, y al bajar, seguirá por C. Sant Pere, l’Àngel, Pl. Trinitat, Montcada, Portal del Lleó, hasta el no 10 de la calle Baixada del Carme, domicilio del clavario entrante D. Francisco Perales Ferre. Acompañará un timbal del Santo Sepulcro.

Día 15, Lunes Santo

20 h. Comienzo del Triduo a Jesús de la Buena Muerte y Ntra. Señora de la Esperanza, en la Parroquia de Ntra. Sra. de la Merced y Sta. Tecla. 21:30 h. En la Parroquia de los Santos Juanes, Eucaristía por los Hermanos difuntos de la Hermandad de la Santa Cena. 22:15 h. Procesión de Penitencia de la Hermandad de la Santa Cena, que saliendo desde su sede en la misma Parroquia de los Santos Juanes, seguirá por Pl. Pintor Joaquín Tudela, Argenteria, Professor Sanchis Guarner, Beata Inés, Abú Masaifa, Porta Sant Miquel, Hostals, Pl. Sant Jaume, Argenteria, Pl. Pintor Joaquín Tudela, Font de Sant Joan, hasta su sede. Hermano Mayor saliente: D. Ricardo José Martínez Agustí; y Hermano Mayor entrante: D. Vicente Benavent Carbó. Acompañarán: la Banda de Tambores de la Hermandad y la Banda de Música de Novetlé.

Día 16, Martes Santo

22:30 h. Procesión de Penitencia de la Cofradía de Jesús de la Buena Muerte y Ntra. Sra. de la Esperanza, con sus imágenes titulares, que saliendo saliendo desde su sede en la misma Parroquia de Ntra. Sra. de la Merced y Sta. Tecla, seguirá por C. Taquígraf Martí, Pl. Espanyoleto, Pl. La Bassa, Albereda Jaume I, Baixada de l’Estació, Vicent Boix, Dos Molins, Abú Masaifa, Bisbes, La Reina, Pintor Perales, Pl. Sant Jaume, Taquígraf Martí, hasta su sede. Clavariesa del Stmo. Cristo: Da. María Nieves Blesa Orduño; clavariesa de la Stma. Virgen: Da. María del Carmen Langa Sanchis. Acompañarán: la Banda de Tambores de la Congregación del Stmo. Ecce-Homo y la Banda de la Sociedad Musical “La Primitiva Setabense”.

Tambores de la Congregación y la Banda de la Sociedad Musical “La Nova”. 24:00 h. Frente a la Iglesia de Sant Francesc, se celebrará el secular acto de “Les Cortesies”, en el momento del ENCUENTRO de Cristo con su Madre, regresando seguidamente ambas imágenes a sus respectivas sedes, por los itinerarios de costumbre.

Día 18, Jueves Santo

13 h. Traslado, por la Cofradía de la Purísima Sangre de Cristo, de su imagen del Stmo. Cristo de la Preciosísima Sangre, Cristo de la Palma, que saliendo desde el no 4, casa 15, de la Pl. Espanya, domicilio de la Clavariesa entrante, Da. Carmen Ma Pallás Ortega, seguirá por Av. Selgas, Portal del Lleó, Montcada, Pl. y C. Sant Francesc, Canonge Cebrià, Pl. Santa Tecla, Corretgería, Pl. Calixte III, hasta la Iglesia Colegial Basílica de Santa María. Acompañará el tradicional Motete. 20 h. Procesión de Penitencia, organizada por la Hermandad de Portadores de Ntro. Padre Jesús Nazareno, que saliendo desde la Insigne Iglesia Colegial Basílica de Santa María, recorrerá el itinerario de la Vuelta General de la Ciudad. Acompañarán: Grupo de Percusión de la Academia Rytmus, Motete, Clarines y Grupo Instrumental de viento metal.

Día 19, Viernes Santo

8 h. Procesión del Traslado del Cuerpo de Cristo al Sepulcro “La Camilla”. Dicha cofradía procesionará su imagen, que saliendo desde el Ayuntamiento, seguirá por Albereda Jaume I, Pl. La Bassa, Canonge Cebrià, Trobat, Botigues, Pl. Mercat, Noguera, Abat Plà, prosiguiendo por el itinerario de la Vuelta General hasta la Iglesia Colegial Basílica de Santa María. Acompañará la Banda de la Sociedad Musical “La Primitiva Setabense”. 18:30 h. SOLEMNE PROCESIÓN GENERAL DEL SANTO ENTIERRO, organizada por la Hermandad de Cofradías, en la que tomarán parte todas las Congregaciones, Hermandades y Cofradías de nuestra Ciudad, que saliendo desde la Insigne Iglesia Colegial Basílica de Santa María, recorrerá el itinerario de costumbre de la Vuelta General de la Ciudad.

Día 21, Domingo de Resurrección

22:30 h. La Cofradía de la Purísima Sangre de Cristo procesionará la imagen de Ntra. Sra. de la Soledad, que saliendo de la Iglesia Colegial Basílica, por la puerta recayente a la C. Sant Vicent, seguirá por Bruns, Segurana, Porta de Cocentaina, Pl. y C. Sant Pere, Pl. Benlloch, Portal de Valencia, Pintor Russinyol, l’Àngel, Pl. Trinitat, Montcada y Pl. Sant Francesc. Acompañará la Banda de la Sociedad Musical “La Primitiva Setabense”.

10 h. Desde la Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen la Cofradía de Cristo Resucitado y María Inmaculada, procesionará sus imágenes titulares. La imagen de Cristo Resucitado lo hará por C. Germanies, Acadèmic Maravall, República Argentina, Pare Claret y Pintor Guiteres. Acompañará la Banda de la Sociedad Musical “La Nova”. La imagen de María Inmaculada lo hará por la calle peatonal en la que se ubica la puerta Este de la Iglesia, Av. la Ribera, Azorín, Ramón y Cajal, y Av. la Ribera. Acompañará la Banda de Tambores de “La Dolorosa”.

22:45 h. La Congregación del Santísimo Ecce-Homo procesionará su imagen titular, que saliendo de la Parroquia de Ntra. Sra. de la Merced y Sta. Tecla, seguirá por C. Taquígraf Martí, Pl. Sant Jaume, Hostals, Pl. La Bassa, C. y Pl. Sant Francesc. Acompañarán: la Banda de

A las 10:30 h. en la Pl. del País Valencià ambas imágenes protagonizarán el X Encuentro Glorioso de Resurrección. Al finalizar regresarán ambas por Maulets, Acadèmic Maravall y Germanies a su Sede, donde se celebrará una Eucaristía a intención de los Cofrades difuntos.

Día 17, Miércoles Santo

Germandat de Confraries de Xàtiva


SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

Dissabte, 13 d’abril de 2019

SETMANA SANTA

99

La “Passió” arriba als carrers de Torreblanca El municipi castellonenc viurà, el proper Dijous Sant a les 22 hores, la tradicional i reconeguda representació sobre la mort i ressurecció de Crist

Torreblanca (Castelló) posse· eix una profunda tradició teatral que es remunta a principis de segle. En 1978, per iniciativa d’un grapat de joves pertanyents al grup de Teatre “Torreblanquins”, es van conjuminar esforços per a fer realitat un desitjat somni: que Torreblanca tinguera com altres pobles del Mediterrani “la seua Passió”. Estrenada el 12 d’abril de 1979, se celebra una única representa· ció el Dijous Sant a les deu de la nit, en diversos escenaris natu· rals a l’aire lliure. Els diàlegs són íntegrament en valencià. La Passió de Torreblanca cons· ta de disset escenes i la seua durada aproximada és de dues

hores. La majoria d’aquestes, ex· cepte el Viacrucis i els quadres finals del Calvari transcorren en l’ampli recinte de la plaça Major. I és que la Passió, com hem dit, es representa a l’aire lliure el que li dóna una plasticitat i un realisme a l’acció d’un caire tal, que l’espectador moltes vegades es veu envoltat entre els actors, se sent completament atrapat per la trama argumental, vi· vint amb angoixant i patètic realisme, com els habitants de Jerusalem en aquell inoblidable 7 d’abril de l’any 30, les últimes hores de l’ajusticiat de Natzaret, l’anomenat Crist. Comença la Passió amb l’en· trada de Jesús a Jerusalem, entre

l’algaravia d’un grup de xiquets i deixebles que ho acompanyen entre rams d’olivera, palmells i crits de “Hossana”. A continu· ació Jesús dirigeix al poble que aclama la seua presència i les seues obres, l’afectuós acolli· ment dels xiquets que li són pre· sentats, l’escena de l’adúltera, la trobada nocturna amb Nicode· mo, i després amb la Verònica, la Unció en Betania i la primera reunió del Sanedrín, l’últim so· par, el primer procés civil da· vant Pilatos, davant Herodes i de nou davant Pilatos: flagel·lació i sentència de mort, són les esce· nes que transcorren en la citada plaça major. Les escenes següents trans·

corren pels carrers que porten al Calvari, on es viu la penosa i amarga pujada de Jesús cap al Gólgota, escenificant al seu pas la trobada amb María la seua Mare, les dures caigudes que sorprenen pel seu cru realisme, la valentia de la Verònica que esbandeix el rostre del natzarè, aixafat, en la seua segona cai· guda, sota el pes de la creu; les paraules que aquest dirigeix al grup de dones que ploren la seua desgràcia, i l’ajuda que el cirineo es veu obligat a prestar, portant la creu de Jesús, quan aquest en la seua tercera caiguda, fa témer als soldats que no podrà arribar al Calvari. Les escenes finals en l’incom·

parable marc natural del Calva· ri: la Crucifixió, l’agonia i mort del Redemptor, l’escena plàstica de la “Pietat”, el sant enterra· ment, el descendiment dels dos lladres... Finalment el drama conclou, davant l’admiració i sorpresa de tots amb la Resur· recció. La representació s’ha d’agrair als cent actors que intervenen però també a molts col·labora· dors anònims, així com confrari· es locals, associacions culturals que ajuden, comerços i empreses de Torreblanca que ajuden, i es· pecialment a l’Ajuntament amb el muntatge d’escenaris i la seua aportació econòmica. Per açò “La Passió” és de tot el poble.

Excel·lentíssim Ajuntament de Torreblanca


Dissabte, 13 d’abril de 2019

10 10

SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

ELECCIONS 28A - 26M

XÀTIVA

Sondeig electoral: L’esquerra s’aferma a Xàtiva L’enquesta de l’IES Josep de Ribera augura una victòria folgada del PSPV-PSOE a les eleccions municipals i obri les portes a un possible pacte de govern amb Xàtiva Unida o Ciudadanos J. A. CLOQUELL

Ahir va tindre lloc un dels mo· ments més esperats de la pre· campanya electoral municipal de Xàtiva, la presentació dels resul· tats de la ja tradicional enquesta de l’IES Josep de Ribera sobre la intenció de vot. Un acte al qual van assistir tots els candidats a l’alcaldia de la ciutat. El resultats del sondeig augu· ra una contundent victòria del PSPV-PSOE amb 9 regidors (front als 7 actuals) i un nou escenari de pactes post-electorals, ja que els socialistes sols necessitarien per a governar a Xàtiva Unida, amb 4 regidors, o a Ciudadanos, amb 3 regidors. Recordem que la ma· joria està fixada en 11 regidors. El Partit Popular perdria un regidor respecte als resultats obtinguts en 2015 i Compromís, degut als problemes interns de la coalició, seria el gran damnificat. L’enquesta va estar realitzada el darrer 22 de març i han participat 90 alumnes i tres professors del centre. S’han realitzat un total de 446 entrevistes en els cinc distric· tes de la ciutat i abastant totes les

edats i gèneres. Cal matissar que la presentació de la Plataforma “Per Xàtiva” es va realitzar poste· riorment, pel que caldrà tindre en compte com influeix aquesta nova formació en els resultats finals. Durant la presentació del sondeig també es van comentar uns possibles resultats locals amb una hipotètica candidatura de VOX a la ciutat. En aquest cas, la formació d’ultradreta aconsegui· ria 2 regidors i deixaria al PP i a Ciudadanos amb 2 edils. Aquesta fragmentació de la dreta benefici· aria a Xàtiva Unida, que sumaria un regidor més. Una vegada coneguts els resul· tats, el candidat socialista a la reelecció, Roger Cerdà, va afirmar que “és un bon resultat però ens ho agafem com el que és, una en· questa”. Cerdà va valorar positiva· ment “la tendència d’increment” i va recordar que “encara està tot per fer”. Per la seua part, el can· didat de Xàtiva Unida, Miquel Lorente, va destacar que “estem en un escenari d’una campanya emocionant, de molta intensitat i de molt de carrer”.

PSPV-PSOE

4

Xàtiva Unida Partit Popular

4

Ciudadanos

9

Compromís

3 1

Últim regidor assignat al PSPV. Diferència de 110 vots amb Xàtiva Unida. Majoria amb 11 regidors.

Els representants de tots els grups polítics es van donar cita a l’acte.

ONTINYENT

XÀTIVA

El PSPV destaca la inversió de 6 milions Compromís convida a d’euros realitzada aquesta legislatura Xàtiva Unida a acordar per revitalitzar el Poble Nou una estratègia de ciutat Jorge Rodríguez valora l’aposta per regenerar el centre històric i anuncia més de 1’5 milions en nous projectes REDACCIÓ

“El barri de Poble Nou necessita· va d’una aposta ferma per la seua revitalització, i els més 6 milions invertits en aquesta legislatura són un pas molt important. És un camí que volem continuar, estant previstos ja altres més de 1’5 mi· lions en noves actuacions”. Així

ho manifestava l’alcalde d’Onti· nyent i candidat a la reelecció, Jorge Rodríguez, al seu repàs a les actuacions impulsades pel seu go· vern durant els últims 4 anys en aquesta zona del centre històric. Quant a les properes inversions previstes s’ha avançat que les més destacades són la remodelació del

carrer Sant Antoni i la II Fase de construcció del Museu Tèxtil, però a més hi ha d’altres com ara l’ade· quació de la zona d’aparcament existent en el solar de l’antic cine· ma Pere; la nova connexió entre la Plaça Major i l’Església de Sant Miquel; o les millores a l’estacio· nament de Sant Jaume.

REDACCIÓ

El candidat a alcalde de Xàtiva per Compromís, Ferran Minguet, ha convidat a Xàtiva Unida a acor· dar una estratègia de ciutat que permeta avançar en la millora de la qualitat de vida de les i els ve· ïns del municipi. En aquest sentit, s’insisteix en la proposta que va llançar fa unes setmanes. Es trac· ta d’identificar en comú els punts estratègics dels respectius progra· mes, per a defensar-los conjunta·

ment. Minguet ha comunicat que ja s’ha posat en contacte amb el seu homònim Miquel Lorente per a fer-li la proposta i considera que el PSPV s’ha autoexclòs. En l’es· crit no nomena a Plataforma per Xàtiva. Minguet ha recalcat que Compromís està oferint a Lorente únicament un acord per a acordar una plantejament estratègic per a Xàtiva basat en projectes concrets d’una i una altra formació que es defensen en comú.

XÀTIVA

ONTINYENT

Dones i homes alternen la primera llista M. José Pla té “la llista “cremallera” del PP d’Ontinyent que volia tindre” REDACCIÓ

La candidata a l’alcaldia pel PP d’Ontinyent, Mercedes Pastor, es mostra contenta perquè l’equip de treball del PP ontinyentí “ha sa· but conformar una candidatura totalment equilibrada i sobretot il·lusionada per Ontinyent”, des· tacant que “és la primera llesta

cremallera de la història que els populars d’Ontinyent presenten en les municipals, alternant do· nes i homes”. L’alcaldable pel PP també ha fet referència a “la gran renovació de les persones que integren la llista, on es combina joventut i experiència, de partit i professional”.

Concretament, en els deu pri· mers llocs seguiran a Pastor, per aquest ordre, Paco Penadés, Car· men Cambra Ferri, Pablo Revert Fernández, Elvi Valls Esteve, Al· berto García, Montse Tercero Cor· coles, Sergio Ródenas Amo, Cris· tina Garcia-Retamero Pla i Sergio Cambra Beneyto.

REDACCIÓ La candidata del PP, María José Pla, ha afirmat aquesta setmana que té la llista “que volien tindre” i destaca la presència de fills de “històrics” militants, mantenint allò que els caracteritza com a partit. Així ho assegurava en una compareixença davant els mit·

jans de comunicació aprofitant la visita de Luis Santamaria, can· didat al congrés per València, on va analitzar les propostes fiscals de la formació. Aquests dies el PP ha llançat un nou butlletí on denúncia l’estat dels parcs i jardins de Xàtiva, així com de la neteja de la ciutat.


SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

Dissabte, 13 d’abril de 2019

28A - 26M ELECCIONS

1111

L’ENTREVISTA

JUAN GINER . CANDIDAT A L’ALCALDIA DE XÀTIVA PER CIUDADANOS

“Ciudadanos farà desaparèixer l’ORA de tota Xàtiva” J. A. CLOQUELL

La setmana passada es va confirmar la candidatura de Juan Giner a l’alcaldia de Xàtiva per Ciudadanos. Com hem anat fent amb la resta de candidats els darrers mesos, aquests dies hem parlat amb Giner per conéixer tots els detalls d’aquest anunci. Com afronta aquesta segon candidatura a l’alcaldia de Xàtiva? L’afronte com un nou repte. He agafat una experiència que no tenia, ja que ve· nia del món civil. Encara no em considere un polític a l’ús però sí que és veritat que ja conec, des de dins, el que és la políti· ca municipal que és el que a m’interessa. El repte és treballar per la meua població sense més interessos, treballar per solu· cionar els problemes que hi ha, que són molts, basant-nos en la ideologia de Ciu· dadanos. Després d’aquests quatre anys a l’oposició, què li fa seguir en aquest món? He decidit seguir per l’experiència que he agafat. He estat jo soles contra 20 i, en alguns casos, una persona ha fet més que l’altre partit en l’oposició que en tenia cinc. A més, he aprés de l’equip de govern tot allò que no he de fer. Com tot el món sap el tripartit ha sigut un desastre. Hem denunciat des del primer moment, quan

UN COMENTARI LAMENTABLE José Ramón Cerdà, Xàtiva Quatre anys d’un Tripartit a Xàtiva, units pel “Pacte de San Domenech”. Qua· tre anys revitalitzant la Ciutat. Quatre anys recuperant el prestigi de Xàtiva institucionalment. Quatre anys donant suport a la Cultura, aconseguint escola· ritzar, a l’escola pública, als xiquets de dos anys, així com fer de nou, el col·legi Pla de la Mesquita. Quatre anys de políti· ques socials, com mai s’havia conegut a Xàtiva. Quatre anys lluitant per una “Sa· nitat Pública” més eficient, aconseguint per a la nostra ciutat, un nou consultori, per a atendre a més de 11.000 veïns, al temps, que més aparcament per al nos· tre hospital. Aconseguint, també, una in· versió de més de sis milions d’euros, per a la construcció dels nous jutjats. Quatre anys de recuperació del Casc antic, propi· ciant la seua rehabilitació, creant places d’aparcament en solars en desús, etc. De rebaixar el dèficit heretat, sense afec· tar, l’esdevindre quotidià de la vida de la Ciutat, ni a les noves inversions, com l’adquisició del Convent de Santa Clara, el cobriment de la piscina, etc. Quatre anys fomentant la participació ciutada· na. Quatre anys donant suport a les nos· tres festes, econòmica i presencialment. Quatre anys sense sobrecostos desbara·

tot era molt bonic, que tot era una men· tira i, finalment, ha eixit a la llum que el tripartit ha explotat pels egos personals. Com veu Xàtiva després d’aquests quatre anys a l’Ajuntament? No s’ha aconseguit el que demandava el ciutadà. Xàtiva s’ha quedat enrere en co· merç, en turisme, en inversions, en infra· estructures... Però tot açò ja ve de legisla· tures anteriors. En aquests quatre anys ha primat més la ideologia que fer coses re· alment bones per a la ciutat. Per exemple, el comerç tradicional està abandonat i es· tem veient com tanquen molts comerços, inclús en l’Albereda marques importants a nivell nacional han tancat. La gent que ve· nia de les comarques del voltant se’n van a altres poblacions més preparades. Què farà Ciudadanos per solucionar-ho? A mi em dona molta ràbia que la gent se’n vaja a comprar a Carcaixent o a On· tinyent per culpa de l’ORA. Si Ciudadanos arriba a l’alcaldia la farà desaparèixer en tota Xàtiva. S’està fent en altres poblaci· ons, com Ontinyent, i no passa res en ab· solut. És una manera d’atraure gent i que els veïns d’altres municipis no tinguen la por de ser multats en 80 euros. Per exem· ple, en el tema turístic, fa falta hotels?

tadors, en els projectes municipals. Qua· tre anys amb els nostres joves, atenent les seues demandes i propiciant-los nous espais per al seu desenvolupament cultural i d’oci. Quatre anys revitalitzant la Fira, fent-la més accessible, còmoda i moderna, sense perdre la seua essència i prestigi. Quatre anys il·luminant una Ciutat que ens havien deixat a fosques... política i literalment. Tal vegada, per ser tan defensor d’aquest pacte, que ha donat tan bons resultats, em dol més que un dels seus signants, en compte de fer bandera del que s’ha aconseguit, intente devaluar la gestió d’un dels seus socis, amb afirma· cions tan lamentables com dir, que ací han hagut de treballar amb el PSOE de Susana Díaz, en comptes d’amb el PSOE de Ximo Puig. Molt lamentable, perquè caldria preguntar-se el motiu que li ha fet aguantar, tant de mala gana, quatre anys, si tan mal estava... Actituds com aquesta de Miquel Lo· rente, basades en qui és més d’esquer· ra, o “qui la té més llarga”, són les que porten a la debilitació de l’esquerra, i al triomf de la dreta, com ha ocorregut en l’Andalusia de Susana Díaz que tant els desagrada. Si vosté creu, que inten· tant devaluar a un soci de govern, del qual vosté ha participat directament, aconseguirà més rèdits electorals, que li aprofite... El seu comentari em sembla lamentable.

A L’Informador et donem veu! Escriu-nos a redaccion@linformador.net

Per què no es parla amb grans empreses que puga fer una inversió a Xàtiva? Han aportat alguna cosa real les inversions fetes a Sant Domènec o Santa Clara? El que realment necessita la ciutat són in· versions que donen treball i atraga a gent d’altres municipis. Altra de les propostes anunciades és la paralització del pla d’ocupació a l’Ajuntament. El volem paralitzar perquè no ha hagut voluntat política en buscar altres soluci· ons. La irregularitat, no il·legalitat, hi ha mil formes de solucionar-la. Joan Ribó, de Compromís, a València ha donat l’opció de regularitzar la situació dels treballadors municipals. Hi ha que estudiar cas per cas, valorar el treball dels treballadors amb 30 anys d’experiència i amb certa edat i que en cap moment es dóna opció de continuar.

Per poder governar caldrà pactar. Des de que s’ha confirmat que és el candidat ha tingut alguna conversa amb algun altre candidat? Et confirme que no ha hagut cap con· versa, per a res. Segons els resultats a les eleccions ja farem, ja que no tinc prevista cap reunió per arribar a un acord previ. El moment de parlar vindrà després ja que està molt clar que les majories absolutes s’han acabat en Xàtiva.

A la presentació de la seua candidatura afirmava que va a per l’alcaldia. Ho veu possible? Anem a per totes, a guanyar. Aquest és el nostre desig i la nostra il·lusió. La gent vol un canvi ja que el tripartit no funciona. Tenim una llista molt potent i interessant, amb gent treballadora i coneguda. La pre· sentarem en els propers dies.

Les eleccions, en breu XÀTIVA Dins de la campanya “Parlem de Xàtiva”, la candidata del Partit Popular M. Jose Pla es va reunir fa uns dies amb el president de l’Associació d’Empresaris de Xàtiva i la Cos· tera (Adexa), Diego Fuentes, i altres mem· bres de la junta. El PP va informar a Adexa de la voluntat de renovar el Pla d’Acció Comercial amb la col·laboració de tots els agents que formen part del teixit econòmic de la ciutat i, també, la necessitat de recu· perar la figura d’Agent de Comerç i Innova· ció Comercial anul·lada per l’actual govern. XÀTIVA Compromís porta demanant la convo· catòria del pacte de Sant Domènec des del passat 5 de març i Xàtiva Unida, segons aquesta formació, també va demanar la reunió al PSPV el dia 15. Segons el porta· veu local, Eliseo Oviedo, “l’alcalde, Roger Cerdà i el PSOE prefereixen mirar a dretes en comptes de potenciar i enfortir el pac· te d’esquerres de Sant Domènec. És l’única conclusió possible de la seua negativa a convocar el Pacte”, ha afirmat. XÀTIVA El col·lectiu de Xàtiva Unida va presentar públicament, fa uns dies, la seua candida· tura per a les eleccions municipals. Durant la intervenció de Miquel Lorente, actual tinent d’Alcalde i cap de la candidatura, va afirmar que “ens haguera agradat molt treballar i cooperar amb un PSPV com el de Ximo Puig, però ací hem hagut de treballar

amb el PSOE de Susana Díaz, del conserva· durisme, del clientelisme i de tot això que nosaltres no volem per a la Xàtiva del segle XXI”. A més va criticar el govern de les últi· mes legislatures del PP. CANALS Compromís per Canals ha presentat la seua candidatura per a les pròximes elec· cions municipals. L’ambientòloga Clara Chorques i l’historiador Miquel Alventosa acompanyaran a Mai Castells en les prime· res files de la candidatura.

ONTINYENT Ciudadanos ha iniciat una ronda de contactes amb les associacions d’Onti· nyent per a incorporar les seues propostes al programa electoral. El primer col·lectiu a visitar ha sigut el club esportiu de caça La Fontana, que compta amb més de 700 associats. Segons ha explicat el candidat a l’alcaldia Juan Revert “aquestes reunions serviran perquè puguem escoltar als ciu· tadans a través de les seues associacions i recopilem les seues propostes per a, en la mesura que siga possible, incorporar-les al programa electoral”. MUNICIPIS Ciudadanos ha fet pública la llista oficial de candidats municipals que concorreran als comicis del 26 de maig. En les 77 candi· datures es troben les principals localitats de la província de València. A més de la candidatura de Juan Giner a Xàtiva, i de Juan Revert a Ontinyent, destaca la de Ma· ria Celia Bononad a Canals; Vicente Lluch a Llanera de Ranes; Valentina Gozalbez a la Llosa de Ranes; Teófilo Fito a Moixent i Jorge Cerdà a Vallada.


Dissabte, 13 d’abril de 2019

12

SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

JOVENTUT

Xàtiva, referent comarcal de l’ed

La Regidoria de Joventut va organitzar ahir la Fira de l’Estudiant, un esdeveniment que d’estudiants de la ciutat i de municipis veïns per conéixer les diferents ofertes formative Roger Cerdà i Lena Baraza van visitar ahir la Fira de l’Estudiant.

La Regidoria de Joventut de l’Ajunta· ment de Xàtiva va organitzar ahir una nova edició de la Fira de l’Estudiant. L’es· deveniment es va organitzar en col·la· boració amb un gran nombre d’entitats formatives com les universitats, els cen· tres de secundària, els centres integrals de formació professional i els ensenya· ments especialitzats. La Fira, que es va desenvolupar de 9.30 a 14.30 hores a l’Albereda Jaume I, va comptar amb informació actualitzada de l’oferta formativa, i les diferents entitats indicaren, als centenars d’estudiants ar· ribats dels diferents centres de la zona, la seua oferta alhora que realitzaren mos· tres de les diferents especialitats que dis· posen. Aquesta jornada es va desenvolupar com una oportunitat per orientar els es· tudiants i, també, per a que aquestes i aquests intercanviaren opinions i pers· pectives tant amb el professorat com

amb altres alumnes. Un bon moment per a que l’alumnat descobrira el que li agra· daria ser ja que es va poder consultar tota l’oferta formativa existent així com les di· ferents vies d’accés. Per a la present edició es va prestar es· pecial atenció a l’oferta de Formació Pro· fessional degut a l’increment de deman· da que s’ha generat en els últims anys i perquè aquesta oferta està més lligada a la pràctica, tenint en els últims anys una major eixida professional. Al voltant de les 13.30 hores va realit· zar la visita a la Fira Roger Cerdà, alcalde de Xàtiva, i la regidora de Joventut, Lena

L’alcalde Roger Cerdà va avançar la seua intenció de “mantindre aquesta Fira la pròxima legislatura”

Baraza. La pròpia Baraza va destacar que “aquest és un format que agrada molt. Hem tingut prop de 800 alumnes, no sols els i les de Xàtiva, que venen pràctica· ment la totalitat, sinó també estudiants d’Alzira, Carcaixent i Énguera”. Segons va destacar l’edil de Joventut “és una Fira molt important tant per als estu· dis universitaris com per a l’FP, però pen· se que aquesta Fira centra més la impor· tància en la Formació Professional donat que la informació que ofereixen les uni· versitats és més accessible. Pel que fa a l’FP moltes vegades els alumnes desconei· xen la quantia d’estudis existents i quan venen a una Fira d’aquestes s’adonen de l’ampli ventall de possibilitats que tenen al seua abast per cursar en un futur. A la Fira podem veure diferents centres FP i les diverses maneres d’accedir a aquestes titulacions”. La regidora va afirmar sen· tir-se “molt satisfeta de la quantitat d’es· tands que hi ha i de la quantitat d’alum·

Lena Baraza, regidora de Joventut, va destacar la presència de 800 alumnes i va destacar que “quan els estudiants venen a una Fira d’aquestes s’adonen de l’ampli ventall de possibilitats que tenen al seua abast per cursar en un futur” nes que han vingut”. Per la seua part, Roger Cerdà va ressal· tar el format d’una Fira “ja consolidada, que es realitza a l’Albereda en un matí i que per a nosaltres és una aposta decidi· da per la informació i per la formació de


SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

Dissabte, 13 d’abril de 2019

JOVENTUT

Centres participants UNIVERSITATS · Universitat Jaume I · Universitat Miguel · Hernández · Universitat de València · Universitat catòlica (UCV) · Florida Universitària · UNED CIIPFP · CIPFP Luis Suñer · CIPFP La Costera · Federancion EFA CV · EFA la Malvesía INSTITUTS D’ENSENYANÇA SECUNDÀRIA

ducació

e va reunir centenars es existents a la zona la gent més jove”. El primer edil va recor· dar que “un dels principals problemes que ens plantegen els joves quan els pregun· tem per aquelles qüestions que es deurien millorar, és el tema de la informació, és a dir, tenen la sensació que no tenen l’accés a tota la informació que han de tindre i aquest és l’esperit per el qual es realitza aquesta Fira de l’Estudant”. L’alcalde es va mostrar a favor de que “els nostres joves coneguen els estudis que es poden cursar, els centres de la nos· tra ciutat i d’altres municipis veïns, tant universitaris, com d’FP com d’altre tipus de formació” i va reconèixer que “és un model consolidat”. Finalment, Cerdà va avançar la seua intenció de “mantindre aquesta Fira la pròxima legislatura”. Les i els interessats en més informació poden acudir al Centre d’Informació Juve· nil de Xàtiva, situat en la Casa de la Jo· ventut, així com posar-se en contacte via telèfon o correu electrònic.

· IES Vallada · IES Sivera Font · IES Les Folles · IES Dr. Lluis Simarro · IES La Canal De Navarrés · IES V. Gandia – Vva. De Castellón · IES J. Segrelles – Albaida · IES Pou Clar · IES Josep De Ribera · IES Enguera ALTRES ESTUDIS: · Escola d’art i superior de disseny d’Alcoi · Escola d’art superior de ceràmica de Manises · EOI Xàtiva · Conservatori de música Lluis Milà · Espai Labora · Consell de la Joventut de Xàtiva · Xarxa jove · Infojove (Regidoria de Joventut – Ajuntament de Xàtiva)

13


Dissabte, 13 d’abril de 2019

14

SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

ONTINYENT

Es treballa en la implantació de la futura seu del Parc Científic Universitari a Ontinyent Una delegació encapçalada per l’alcalde visita el Parc a València per analitzar les potencialitats del sistema per al desenvolupament socieconòmic i de la innovació REDACCIÓ

Una delegació institucional i empresarial d’Ontinyent, encap· çalada per l’alcalde Jorge Rodrí· guez, ha visitat aquesta setmana les instal·lacions del Parc Cientí· fic de la Universitat de València (PCUV), de cara a la futura im· plantació d’una seu del mateix a la capital de la Vall d’Albaida. Durant la visita, s’analitzaven les potencialitats d’aquest ecosistema d’innovació i les possibilitats que obri de potenciació del desenvolu· pament socieconòmic tant de la ciutat com de tota la comarca. Durant la visita, Jorge Rodríguez reiterava el suport del seu govern a l’impuls la presència del Parc Científic a Ontinyent, plantejant diferents possibilitats que perme· ten la instal·lació d’una seu a la ciutat, “la qual cosa contribuiria així a tancar el cercle d’activitats universitàries que actualment es desenvolupen al Campus d’Onti· nyent: docència, investigació, cul· tura i esports. D’aquesta manera, la dimensió de la innovació s’afe· giria a la transferència de conei· xement ja iniciada amb la Càtedra Institucional que té la seua seu en al nostre campus universitari”, assenyalava. Junt a l’alcalde, acudien també el regidor de Promoció Econòmi· ca, Juan Pablo Úbeda; el presi· dent i secretari de la Confederació Empresarial de la Vall d’Albaida (COEVAL), Javier Cabedo i Vicent Donat; i el president i el secreta· ri de l’Associació d’Empresaris del Tèxtil de la Vall d’Albaida (ATEVAL), Rafael Lurbe i Felipe Carrasco. Els representants municipals i em· presarials accedien a les dades de l’activitat científic-tecnològica i empresarial que desenvolupen en el Parc Científic de la UV 7 ins·

L’alcalde Jorge Rodríguez encapçalava l’expedició que aquesta setmana visitava les instal·lacions del Parc Científic de la Universitat de València.

La iniciativa l’encapçala l’Ajuntament, COEVAL, ATEVAL i la UV tituts d’investigació, 2 centres sin· gulars i 91 empreses. De la mà de M. Dolores Real, vicerectora d’In· novació i Transferència; Carlos Hermenegildo, vicerector d’Inves· tigació; Jorge Hermosilla, vicerec· tor de Territori i Societat i Joan Enric Ubeda, Director del Gabinet de la Rectora, de Màrqueting i de Comunicació Institucional de la Universitat de València, coneixien tot allò que aporta concentrar en un mateix espai la investigació i l’empresa. “L’actual equip de direcció de la

Universitat de València està fer· mament compromesa amb la ter· cera missió de la universitat, que és la transferència de coneixe· ment, basada en tres eixos verte· bradors: innovació, emprenedoria i compromís social”, destacava la vicerectora M. Dolores Real, qui ha reiterat l’aposta de la Universitat amb el desenvolupament territo· rial valencià “en el marc d’un nou i necessari model productiu que permeta sostindre la nostra soci· etat del benestar”. Sobre aquest tema, el director del PCUV, Juan Antonio Raga, i el gerent de la Fundació Parc Ci· entífic Universitat de València (FPCUV), Fernando M. Zárraga, plantejaven possibles línies de col·laboració. D’una banda, propo·

La I Fira “Universalut” promou hàbits saludables entre la població

La regidora de Sanitat, Matilde Francés, va visitar la fira.

àrees amb temàtiques específi· ques per portar a terme diverses activitats lúdiques amb tallers que exposaven qüestions sobre

manteniment de la salut, ali· ments poc saludables i oferien, entre d’altres aspectes, nocions sobre seguretat alimentària.

Amb la finalitat de visualitzar com es treballa en aquest centre innovador, han visitat les ins· tal·lacions de la biotecnològica Biopolis, empresa adquirida per la multinacional americana de l’alimentació ADM i centre d’in· novació en probiòtics, dirigida per Daniel Ramon Calvo. A continua· ció, coneixien de primera mà els desenvolupaments de l’Institut Universitari d’Investigació Ro· bòtica i Tecnologies de la Infor· mació (IRTIC), on eren rebuts pel seu director, el professor Marcos Fernández. Allí podien comprovar desenvolupaments tecnològics realitzats per la Universitat de València en l’àmbit del tèxtil, un dels sectors industrials de major presència a la Vall d’Albaida.

Incentius per atraure emprenedors REDACCIÓ

REDACCIÓ

Dilluns tenia lloc a Ontinyent la I edició de la Fira “Universa· lut” destinada a promoure hà· bits saludables entre la població. Es tracta d’una iniciativa orga· nitzada per l’Ajuntament d’Onti· nyent i la Universitat de Valèn· cia (UV), que va ser anunciada per l’alcalde, Jorge Rodríguez, i el vicerector de Projecció Terri· torial, Jorge Hermosilla, després d’una reunió el passat mes de gener a la qual també van par· ticipar els regidors d’Educació i Sanitat, Óscar Borrell i Matilde Francés. “Universalut” es dividia en

saven que les empreses ja creades puguen desenvolupar línies in· novadores amb l’assessorament de la universitat, en concret dels seus grups d’investigació. Per a això, la FPCUV ha proposat orga· nitzar “networkings científic-tec· nològics en els quals les empre· ses plantegen els seus reptes i els instituts expliquen les seues línies d’investigació amb el pro· pòsit de trobar possibles enllaços de transferència. Aquestes troba· des han tingut èxit amb empreses com Repsol, Aigües de València o Embotits Martínez, entre altres”, ha explicat Fernando Mª Zárraga. Igualment, s’abordava la creació a Ontinyent d’un espai per a gene· rar nous negocis en àrees que tin· guen un component innovador.

El Govern d’Ontinyent ha mo· dificat l’ordenança reguladora de les ajudes a l’arrendament de naus i locals, augmentant les quantitats subvencionables, per tal d’impulsar l’activitat econò· mica a la ciutat. La modificació a proposta de la Regidoria de Pro· moció Econòmica va ser aprova· da en plenari municipal a la seua última sessió. En concret, aquesta modifica· ció pretén incrementar la quan· titat subvencionable passant de 900 euros a un màxim de 1.800 euros per a locals comercials i de 1.800 euros a 3.600 euros per

a naus industrials, mantenint el 50% de la despesa de lloguer. El regidor de Promoció Econòmica, Pablo Úbeda, explicava que “des· prés de diverses convocatòries d’estes ajudes era convenient introduir alguns canvis en els bases reguladores que permeten aconseguir una gestió més efici· ent dels recursos públics i amb l’objectiu d’incentivar encara més l’obertura de nous establi· ments”, manifestava. Úbeda animava als emprene· dors “a descobrir i aprofitar tot el seguit d’avantatges que tenen al seu abast per portar a terme la seua activitat a Ontinyent”.


SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

Dissabte, 13 d’abril de 2019

ONTINYENT

L’Ajuntament executarà obres per valor de 236.000 euros per millorar l’IES Pou Clar L’actuació inclosa al pla “Edificant” suposarà la reparació de fissures, reforç de murs i renovació d’elements dels sistemes elèctric, de calefacció i enllumenat AJUNTAMENT L’Ajuntament d’Ontinyent pro· cedirà entre enguany i l’any que ve a l’execució de diverses obres de millora a l’IES Pou Clar per un import estimat de 236.000 euros. El regidor d’Educació, Óscar Bor· rell, ha explicat que “es tracta d’altra de les actuacions incloses al pla Edificant que finança la Generalitat Valenciana i executa l’Ajuntament, i que en aquest cas suposarà la realització de vàries millores que eren necessàries en aquest centre construït en 2004”, assenyalava. En concret, i segons s’explica a la memòria valorada del projecte, es repararan fissures existents a l’edifici de Formació Professio· nal i es reforçarà amb cinc pi·

lars metàl·lics el mur-voladís del trinquet, que es dotarà d’un nou tancament amb malla d’acer. Al· tra actuació serà la instal·lació de radiadors amb major potència tèrmica, una renovació que anirà aparellada a la de les canonades d’impulsió i retorn i altres ele· ments del circuit de calefacció. Igualment, es substituiran ele· ments de distribució d’aire als tallers de pràctiques, les rampes de regulació de gas a una de les calderes i s’instal·larà vàlvules termostàtiques i nous sistemes de controls en alguns radiadors, tot amb l’objectiu de millorar l’aï· llament tèrmic. Pel que fa a l’en· llumenat, es crearan dos circuits independents del hall d’accés i el porxó exterior de l’edifici; i es

substituirà els tubs fluorescents de les lluminàries dels corredors per tubs amb tecnologia LED. Les obres que van a fer-se van estar demandades i aprovades en el Consell Escolar del col·legi i en el Consell Escolar Munici· pal, assumint directament els costos econòmics la Conselleria d’Educació, qui delega en les en· titats locals els projectes, con· tractacions, construcció, direc· ció i certificacions del pla. Óscar Borrell destacava que aquest pla “suposarà un abans i un després al camí encetat per adaptar els centres educatius d’Ontinyent al Segle XXI, comptant sempre amb la participació i implicació de la comunitat educativa local”, ma· nifestava.

Mig centenar d’alumnes francesos d’intercanvi visiten l’Ajuntament AJUNTAMENT

Un grup d’estudiants francesos que es troben d’intercanvi a Onti· nyent han estat rebuts aquest di· mecres per l’alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez i per la primera tinent d’alcalde, Rebeca Torró. En total 50 joves procedents d’An· necy, una comuna francesa situ· ada al departament d’Alta Saboia, a la regió d’Auvèrnia-Rodàn-Alps acudien al consistori acompa· nyats d’alumnat dels departa· ments de francès dels instituts l’Estació i Jaume I d’Ontinyent. Els estudiants visitaven l’Ajun· tament dins d’una jornada pràc· tica on van aplicar en diferents espais com botigues o casa de la cultura l’ús del castellà. També van visitar la torre de Santa Ma· ria després que la colla de cam· paners els obrira els accessos.

Imatge de família de la visita.

Promoció local a la Fira de les Comarques REDACCIÓ

Ontinyent mostrava tels seus atractius turístics el darrer cap de setmana a la “Fira de les Comar· ques”, que organitza cada any la Diputació de València en la plaça de Bous de València i els seus vol· tants. El regidor de Turisme, Pablo Úbeda, explicava durant la seua visita a l’estand propi de la ciutat que “esta fira ens permet mostrar tots els atractius que té la nostra

ciutat. Ontinyent combina cultu· ra, paisatges, indústria, història i gastronomia” i incidia que “els visitants que s’acosten a conèixer la nostra ciutat gaudeixen d’una experiència turística inoblida· ble”, manifestava. En concret, Ontinyent va donar a conèixer les rutes naturals del terme, els pro· ductes típics, les festes de Moros i Cristians, les rutes als refugis antiaeris, així com el nucli his·

tòric, el qual encara conserva un dels conjunts medievals més re· presentatius de les terres valen· cianes. La Fira de les Comarques que se situa ja com el millor apa· rador turístic del territori valencià ha reunit, enguany, un total de 62 expositors i 28 associacions i em· preses turístiques. Durant els seus tres dies, els assistents han gaudit d’actuacions en directe, exhibici· ons i “showcookings”.

15


Dissabte, 13 d’abril de 2019

16

SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

ONTINYENT

La rehabilitació del Pont Vell trau a la llum elements que apunten l’existència original d’un tercer ull Un tercer tallamar és la troballa més significativa de la primera fase d’uns treballs que també han descobert restes d’altres construccions i activitats al llit del riu REDACCIÓ

El Pont Vell d’Ontinyent podria haver tingut originàriament un tercer ull quan va ser construït a principis del S.XVI, en haver-se descobert un tercer tallamar en la seua cara d’aigües amunt. Aquesta és la troballa més re· llevant de l’excavació que s’està fent amb motiu de la 1ª fase dels treballs de rehabilitació del pont que està executant l’Ajuntament amb ajuda de la Diputació de Va· lència, i que forma part del pro· jecte “Riu Viu”. L’alcalde, Jorge Rodríguez, recordava que “la recuperació d’elements patrimonials és un dels eixos de Riu Viu, un projecte que en conjunt comportarà una inversió global de 6’5 milions d’euros amb ajuda d’altres admi· nistracions, i que ens permetrà impulsar l’entorn del Clariano com espai de convivència. Els treballs arqueològics que s'estan fent al Pont Vell i els que hi ha previstos, a més, contribuiran a incrementar el coneixement que tenim sobre un dels símbols més emblemàtics i antics de la nos· tra ciutat”, destacava. En concret, segons es constata a l’informe de l’arqueòleg Igna· cio Hortelano, que dirigeix l’ac· tuació coordinada des del Servei d’Arqueologia Municipal (MA· OVA), el tercer tallamar va que·

Jorge Rodríguez recordava que “la recuperació d’elements patrimonials és un dels eixos de Riu Viu, un projecte que en conjunt comportarà una inversió global de 6’5 milions d’euros amb ajuda d’altres administracions, i que ens permetrà impulsar l’entorn del Clariano com espai de convivència” dar pràcticament ocult per una reforma posterior i per la cons· trucció de dos caserons als se· gles XVII-XVIII: encara que el seu alçat podia intuir-se en la paret que dona del riu i en la forma de la barana, “la seua existència podria constituir l'evidència que el pont va poder tindre en origen un tercer ull, atès que aquest tipus d'estructura sol relacio· nar-se amb la protecció dels pi· lars enfront de l'acció de les ai· gües”, s’explica al document. Als tres sondeigs arqueològics excavats a l'esplanada de l'anti· ga fàbrica de Tortosa i Delgado, situats en la franja més pròxi·

Imatge dels treballs que s’estan portant endavant en el Pont Vell.

ma al desembarcament sud del pont, s’han posat al descobert ni· vells i estructures que pertanyen a estos dos antics casalots que es coneixien per fotografies històri· ques. Les excavacions també han identificat indicis d'activitats artesanals, que estan en procés d’estudi, i han permès trobar restes d'altres construccions so· bre el llit del riu. Segons l’estudi arqueològic, “han de correspon· dre a tallers o manufactures anteriors a l'edificació de l'habi· tatge i l'existència del qual conei· xem per documents històrics de

Ontinyent, epicentre de l’esport base Hui es disputa el I Campionat d’Espanya Cadet de JiuJitsu i en Setmana Santa tindrà lloc el XIX Trofeu Aleví Nacional de Futbol-8 REDACCIÓ

Ontinyent tornarà a ser epi· centre del món esportiu amb la celebració del I Campionat d’Espanya Cadet de Jiu-Jitsu i el XIX Trofeu Aleví Nacional de Futbol-8 “Ciutat d’Ontinyent”. El regidor d’Esports, Óscar Borrell compareixia aquest dijous en roda de premsa junt a Francisco Cano del Club Fon-Do-Kan i Ra· fael Arcos de la Fundació Esport Base Ontinyent. El regidor destacava “amb aquests dos esdeveniments es· portius que tenen caràcter naci· onal situem Ontinyent al mapa esportiu d’Espanya i aconse· guim, a més, continuar impul· sant l’esport base que des de la regidoria considerem fona· mental per aconseguir que els xiquets i xiquetes abandonen el sedentarisme i facen esport”, in· cidia.

Hui, el Poliesportiu Municipal d’Ontinyent serà la I Copa d’Espa· nya de Jiu-Jitsu en la modalitat de cadet a partir de les 15 hores. Des del Club Fon-do-kan, Fran· cisco Cano, destacava que “la Federació Espanyola de Judo ens ha inclòs en el circuit de proves nacionals. Per tant, la competi· ció que veurem aquest dissabte és puntuable i qualificable per a proves d’un rang superior com puga ser el Campionat d’Europa” i explicava que “es donaran cita al voltant de 60 esportistes del País Basc, Catalunya, Castella-La Manxa, Madrid o Aragó. Totes i tots ells competiran en les tres modalitats d’esta especialitat: duo, lluita, ne-waza. La més es· pectacular i prova reina, sens dubte, és la modalitat de “lluita” al mesclar karate i judo, encara que les altres dues mostren to· tes les possibilitats tècniques que

ofereix este esport”, manifestava. Durant les vacances de Setma· na Santa, l’esport serà el prota· gonista de la mà de la celebració, el proper divendres 19 i dissabte 20, del XIX Trofeu Nacional de Futbol 8 als Camps Puríssima. Així mateix, també es disputa· ran els trofeus aleví provinci· al-FEBO; benjamí; prebenjamí “Paquito Llopis” i aleví-benjamí femení. En aquest cas, els partits començaran a les 10 hores i reu· niran en dos dies 46 equips i prop de 600 xiquets i xiquetes vinguts de tota Espanya. Des de Fundació Esport Base Ontinyent, Rafael Ar· cos, destacava que “és un torneig que permet als xiquets i xiquetes conèixer gent d’altres províncies i, de vegades, d’altres nacionali· tats. És una ocasió de passar-ho bé mentre gaudeixen del que més els agrada, que és el futbol”, declarava.

l’Arxiu Històric d’Ontinyent, que ens parlen d'una activitat de tint i una casa situats al costat del pont, i de batans, molins i altres edificis pròxims al llit del riu”. Els treballs de demolició del tram final de la Barbacana que simultàniament s'han vingut desenvolupant han posat al des· cobert al seu torn un antic arc de rajoles relacionat amb el de· saigüe d'antigues conduccions subterrànies, així com diversos arcs i voltes “d'antiga i bella fac· tura”. Esta serà la zona d’eixida de la ruta turística guiada que

permetrà descobrir “Ontinyent Subterrani” partint de l’entrada a la Barbacana pel Carreró del Marqués, i que es va donar a conèixer recentment. El regidor coordinador de l’àrea de Territori, Jaime Peris, destacava “la importància de seguir actuant sobre el nostre Patrimoni, perquè a més a més millorar-lo i posar-lo en valor ens servirà per cada volta ferlo més atractiu com a element d’atracció turística i per tant, de promoció econòmica i d’imatge de la ciutat”, concloïa.

Un homenatge al professorat jubilat posa fi a la IV Setmana Pedagògica REDACCIÓ

La IV Setmana Pedagògica va concloure aquest darrer dimarts amb l’homenatge al professorat jubilat d’Ontinyent. L’acte, que va tindre lloc al Teatre Echegaray, va començar amb la representació teatral “història d’una mestra”, a càrrec de l’actriu Paula Llorens. L’adaptació de la novel·la homò· nima de Josefina Aldecoa reflec· tia la realitat d’una mestra d’es· cola durant els anys vint i fins al començament de la Guerra Civil. En finalitzar la representació te· atral, els i les assistents van gau· dir d’un debat improvisat sobre l’Educació. L’acte, que va comptar amb la presència del regidor d’Educació, Óscar Borrell; la regidora de Polí· tica per a les Persones, Sayo Gan· dia i el regidor de Cultura; Àlex Borrell, va reunir a un centenar de professors i professores d’Onti·

nyent. Durant l’homenatge, el re· gidor d’Educació, Óscar Borrell va destacar que “és emocionant po· der retré un homenatge al profes· sorat d’Ontinyent. Aquest acte és un reconeixement a la seua tasca i a la seua dedicació al poble per· què van treballar incansablement per tractar d’aconseguir una soci· etat millor, equitativa, més justa i desenvolupada” i incidia en la im· portància d’este tipus d’actes per· què cal donar les gràcies “per tot el que ens donen. Ells i elles ens acompanyen en el nostre desen· volupament acadèmic, social i cultural”, manifestava. Amb este acte va finalitzar la 4t Setmana Pedagògica després de 9 dies i 20 activitats. Aquesta edició, explicava Borrell, “ens ha permès consolidar les relacions amb la Universitat de València establint noves sinergies, generant així no· ves activitats conjuntes”.


SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

Dissabte, 13 d’abril de 2019

PUBLICITAT

17


Dissabte, 13 d’abril de 2019

18

SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

CANALS

Canals promociona Sant Antoni a la Fira de les Comarques Una representació municipal i de la festa va estar present a València per donar a conèixer aspectes típics de la festa

MUSICA SOXXI Diumenge, 14 d’abril de 2019, 12 hores Centre Cultural Papa Calixte III

CONCERT MUSICAL RAMONETS Diumenge, 14 d’abril de 2019, 18.30 hores Centre Cultural Papa Calixte III Preu: 3 € Valencia Percussión Academy

CINEMA TEENS TITAN GO Diumenge, 28 d’abril de 2019, 18 hores Centre Cultural Papa Calixte III Preu: 2,5 €

TEATRE Obra: PRIMITALS Yllana & Primitals Brothers Divendres, 17 de maig de 2019, 22.30 hores Centre Cultural Papa Calixte III Preu entrada anticipada: 10 € Preu entrada taquilla: 8 € Ara tens tota la informació a: www.agendacanals.com on podràs comprar les teues entrades anticipades.

REDACCIÓ

Canals ha promocionat les Fes· tes de Sant Antoni i el municipi en la Fira de les Comarques 2019. L’esdeveniment, realitzat en la plaça de Bous de València del 5 al 7 d’abril, va congregar a municipis, mancomunitats i associacions amb l’objectiu de promocionar el turisme a les comarques valenci· anes. L’Ajuntament de Canals va comptar amb el seu propi estand, on membres de la corporació va· ren facilitar tota la informació tu· rística del poble als assistents. La primera vesprada, el poble de Canals va estar representat

La diputada Pilar Moncho, junt a Ricardo Requena i representants municipals i de la festa.

pels festers i festeres de Sant Antoni 2019, junt amb l’alcalde, Ricardo Requena, i la regidora de Turisme, Celia Ibáñez, repar· tint mistela i pastes típiques de

les festes patronals. El dissabte va estar marcat per l’actuació del grup de Danses Canyamars de Canals que va mostrar la seua vessant cultural i tradicional.

El Consell Jurídic Consultiu considera que no és obligatori modificar les retribucions per delegacions d’alcaldia L’òrgan dóna la raó a l’alcalde Ricardo Requena i destaca que aquest assumpte no deuria haver-se tractat al plenari REDACCIÓ

El Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana ha res· post a l’Ajuntament de Canals a la consulta sobre les mocions de les retribucions salarials de l’equip de govern. Amb el comu· nicat es conclou que no es pot obligar a l’alcalde a modificar les retribucions per delegacions i que aquest assumpte tampoc deuria d’haver-se sotmés a debat en ple com a conseqüència d’una moció formulada per un grup munici· pal donat que es basa en raons de

Canals, en breu CENTRE SOCIAL D’AIACOR Després de tots els treballs re· alitzats al Centre Social d’Aiacor, aquesta setmana han començat les obres per millorar l’accés a les diferents altures de l’edifici ja que, a més, la legislació actual sobre escales mostrava que les existents fins el moment no eren adequades.

També: - Casa de Cultura “Ca Don José” en horari de matí i vesprada - Servientradas.com

Imatge actual del Centre Social.

simple oportunisme i no en ra· ons de legalitat. El consistori, a partir de les mocions presentades en el ple de novembre de 2018 en relació a les retribucions per delegacions de l’equip de govern, va demanar a l’organisme jurídic de la Genera· litat que es posicionara jurídica· ment al respecte. En l’inici del plenari, Ricardo Requena, recordant l’informe desfavorable del departament jurídic de Secretaria, va proposar deixar damunt de la taula les dos

mocions presentades pel Grup Municipal Popular fins tenir una millor informació jurídica al respecte, derivant la consulta al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. Però aquesta proposta sols va tenir el suport dels set regidors de l’equip de govern; la regidora no adscrita es va abstenir i els nou regidors del Grup Municipal Popular, Soci· alista i Reiniciem Canals van vo· tar en contra d’esperar a aquesta consulta per tal de tirar endavant amb les mocions.

SMART CITY Canals ha participat en la jor· nada Smart city “Connecta Va· lència-Territori Intel·ligent”. En els pròxims dies, la Diputació llançarà unes línies de subven· ció, que poden suposar fins a 30.000 euros per projecte, que s’encaminaran a la mobilitat de les persones, una millora en la recollida de residus sòlids i amb unes ferramentes de control de l’enllumenat púbic per controlar el consum, comprovar la qualitat de l’enllumenat i, fins i tot, la re· ducció de consum energètic.

creuament del Carrer Cronista Pareja amb l’Avinguda Ermita. Manu Sanchis, regidor d’Urba· nisme, ha destacat que “des de la regidoria i el departament d’urbanisme de l’Ajuntament, hem treballat intensament amb el propòsit que Canals siga més accessible i transitable, sense oblidar les pedanies com Tor· re-Cerdà”.

BARRERES ARQUITECTÒNIQUES Se segueix amb la millora i adaptació de voreres amb l’eli· minació de barreres arquitectò· niques. D’aquesta manera, re· centment, les actuacions s’han ubicat a l’Avinguda Corts Valen· cianes, a Torre Cerdà i a l’en·

CONSELL ESCOLAR S’ha celebrat l’última reunió de la present legislatura del Consell Escolar Municipal. S’han tractat temes com el padró per al proper curs que, com a mí· nim, comptarà amb 125 xiquetes i xiquets. També s’han constituït les comissions d’escolarització ja que, en breus, s’obriran els períodes d’inscripció i ja estan programant-se les jornades de portes obertes.


SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

Dissabte, 13 d’abril de 2019

COMARQUES

19

LA CANAL DE NAVARRÉS

L’ALCÚDIA DE CRESPINS

El COR obri un Ecoparc fixe a Navarrés

Superàvit de més de 500.000 euros

Tot i que ja comptava amb servei d’Ecoparcs mòbils, després de 20 anys, la comarca tornarà a disposar d’aquest servei REDACCIÓ

Navarrés es prepara per a albergar el nou Ecoparc fixe del COR. Amb aquesta in· fraestructura, aquesta comarca tornarà a disposar d’un Ecoparc (tot i que ja comp· tava amb servei de l’ecoparc mòbil), ja que la Canal de Navarrés no tenia servei d’Eco· parc fixe des de fa anys. Amb un cost d’exe· cució de 131.654’82 euros (IVA inclòs), l’ober· tura està prevista per al proper 2 de maig. En paraules del president del COR, Ro· ger Cerdà, “la posada en marxa de la xarxa consorciada d’Ecoparcs defineix, planifica i dóna protagonisme a infraes· tructures en comarques abans infrare· presentades dins el COR. És el cas de la Canal de Navarrés, on estem planejant la posada en marxa d’un Ecoparc a Enguera (l’Ajuntament ja ha adquirit la parcel·la) i l’obertura de l’Ecoparc de Navarrés de for· ma imminent”. L’Ecoparc de Navarrés obrirà 38 hores set· manals, distribuïdes, a l’hivern, de dilluns a dijous, de 10 a 17 hores i els divendres i dissabtes de 10 a 15 hores. A l’estiu (de l’1 de juny al 30 de setembre) obrirà de dilluns a dijous, de 10 a 14 hores i de 16 a 19 hores i els divendres i dissabtes de 10 a 15 hores. Un ampli horari d’obertura que es com· plementarà amb el servei de Ecomòbils que ja presta el COR a la comarca.

La comarca, en breu ÉNGUERA El Diari Oficial de la Generalitat Valen· ciana va publicar ahir la resolució de 21 de març de 2019, de la Presidència de la Ge· neralitat, per la qual s’atorga la declaració de festa d’interés turístic local de la Comu· nitat Valenciana a la Festa de Sant Antón d’Énguera. MUNICIPIS Majoria absoluta del sindicat CCOO en EULEN SA, empresa encarregada de la ne· teja de l’Àrea de Salut Xàtiva-Ontinyent. Amb sis delegats, CCOO de Construcció i Serveis ha passat de tindre un 44% de la representació a ostentar el 67%. EULEN de· senvolupa la seua activitat en l’àmbit de la neteja d’edificis, tenint adjudicat el servei de neteja de l’àrea de salut Xàtiva-Onti· nyent (hospitals de Xàtiva i Ontinyent així com els centres de salut de les comarques de la Costera, la Canal de Navarrés, la Vall d’Albaida i alguns de la Ribera Alta. LA VALL D’ALBAIDA La Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida ja ha donat inici a la recep· ció d’originals per a la 25 edició del Premi de Literatura Eròtica de la Vall d’Albaida. El premi d’aquesta edició tornarà a ser de 4.000 euros i l’edició de l’obra en Bromera, editorial col·laboradora. En aquesta ocasió el lliurament de premis es tornarà a fer per Sant Joan, concretament el divendres 21 de juny a la localitat d’Alfarrasí. Com a novetat tindrà lloc d’una jornada al voltant

REDACCIÓ

L’ecoparc fixe instal·lat a Navarrés.

L’obertura al públic està prevista per al proper 2 de maig Xarxa d’Ecoparcs Els 93 municipis del COR tenen servei d’Ecoparc, al menys, un dia a la setma· na. El COR ha passat de 2 a 17 Ecoparcs fixes, 3 àrees d’aportació i 11 mòbils, per tal de gestionar els residus perillosos do· miciliaris que es generen al seu àmbit de gestió. Aquesta xarxa d’Ecoparcs s’ha po· sat en funcionament en un temps rècord (1’5 anys) i ha comportat una inversió de 7’5 milions d’euros. S’espera durant l’any 2019 augmentar el nombre d’Ecoparcs

fixes fins a 25. A més a més, s’ha posat en marxa el sistema de “El meu compte ambiental”, amb el que s’ha incorporat el principi de “qui més recicla, menys paga”. En 2018 va haver un total de 263.101 entra· des als Ecoparcs del COR, registrades un 52% als fixes i un 48% als mòbils, i van ser bonificats 15.722 rebuts. S’han creat 56 llocs de treball, en gran part dones amb difícil empleabilitat. El desplegament de la xarxa d’Ecoparcs ha empentat una agenda social vinculada als residus. Més de 300 bicicletes en bon estat han estat posades a disposició d’ONGs. S’han esta· blert línies de col·laboració amb col·lec· tius vulnerables per a la jardineria de les noves instal·lacions, entre d’altres.

L’Ajuntament de l’Alcúdia de Crespins està d’enhorabona ja que al tancament de l’exercici econòmic de 2018, les arques municipals disposen d’un superàvit de 553.014’23 euros, generant una capacitat de finançament equivalent a l’11’66% dels ingressos no financers ajustats, complint així folgadament l’objectiu d’estabilitat pressupostària. D’altra banda, el resultat pressupos· tari de l’exercici és positiu i se situa en 368.424’23 euros; l’estalvi net té un valor de 838.970’10 euros i el romanent de tre· soreria per a despeses generals també té caràcter positiu per una quantia de 533.332’58 euros. Pel que respecta al com· pliment de l’objectiu de regla de despesa, el consistori municipal compleix amb l’objectiu per al 2018 ja que dels 2.941.397’17 euros establits com a topall, l’ajuntament ha computat un total de 2.880.952’79 euros i, per tant, i de conformitat amb la llei, no haurà de formular un pla economico· financer. El regidor d’Hisenda, Roberto Granero, ha explicat que “el romanent de Treso· reria resultant, que se situa en 533.332 eu· ros, ens permetrà abordar inversions ne· cessàries per al municipi així com reduir l’endeutament bancari”.

de la literatura eròtica en la qual participa· ran professionals i experts, i de la que prò· ximament es podran donar més detalls. MUNICIPIS El Dr. Julián García del Caño, del Depar· tament de Salut Xàtiva-Ontinyent, va par· ticipar el dijous en una missió humanità· ria en la zona afectada pels efectes del cicló Idai a Moçambic. L’acció la desenvolupava l’equip START de l’Agència Espanyola de Co· operació AECID, del qual forma part des del passat octubre. El doctor és part de l’equip de cirurgians que conformen l’hospital de campanya que ha desplegat la AECID. LA COSTERA El programa “Entre Comarques” arriba a l’equador d’aquest semestre amb diferents rutes per la comarca de la Costera. Hui serà el torn de Xàtiva, municipi que proposa la ruta titulada “Xàtiva una ciutat per a sen· tir la història”, que durarà tota la jornada. Demà hi haurà dues rutes. Al matí es po· drà gaudir de la ruta “Coneix la Granja de la Costera” i a la vesprada, els participants podran profunditzar en Llanera de Ranes, una ruta denominada “Descobreix Llanera i el seu Museu Etnològic i d’Aquarel·la”. El mes el programa finalitzarà amb les rutes del proper dissabte al Genovés i a la llosa de Ranes. MUNICIPIS La VII edició del programa “Especialista Municipal Voluntari/ària 2018” del Fons Valencià s’ha clausurat aquesta setmana després de molts mesos de treball i ha re· unit a representants de totes les institu· cions, organitzacions i administracions implicades en aquest treball de cooperació internacional.

Plaça del Mercat 31, Xàtiva tel. 960 509 202 - 617 409 523 elsporxesxativa


Dissabte, 13 d’abril de 2019

20

SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

COMARQUES

MUNICIPIS

MUNICIPIS

L’Ajuntament reclama la devolució del cap de cavall iber

El bon temps i les falles recuperen l’ocupació perduda en agricultura

REDACCIÓ

L’Ajuntament de la Font de la Figuera reclama la devolució de la que podria definir-se com una de les peces clau del període iber: una escultura que imita el cap d’un cavall. L’escultura s’enquadra entre el 400 ac = 301 ac (S. IV a.C.) va ser descoberta en el terme munici· pal en 1911, segons el llibre “His· tòria i Arqueologia de la Font de la Figuera”. El Consistori ha demanat al

Ministeri de Cultura i al Museu Arqueològic Nacional la devolu· ció aquesta peça, “perquè el seu lloc natural d’exposició és al Mu· seu local”, afirmen des del Go· vern Municipal. Segons la fitxa present al Mu· seu Arqueològic, aquesta escul· tura de cap de cavall formaria part d’una escultura eqüestre, a la manera d’altres conegudes en el món ibèric, com ornamen· tació o coronament d’un monu· ment funerari.

REDACCIÓ

Membres de la corporació, amb l’escultura.

LA LLOSA DE RANES

Evarist Aznar rep a Tania Rubio, campiona d’Espanya de dansa infantil REDACCIÓ

L’alcalde de la Llosa de Ranes, Evarist Aznar, rebia aquesta set· mana a Tania Rubio a l’haver-se proclamat campiona d’Espanya en la modalitat lliure infantil de dansa celebrat a finals de març a Àvila.

Al voltant de 270 acadèmies de ball de 16 comunitats autòno· mes, es van classificar en aques· ta final nacional. Tania, de 8 anys, disputarà Fi· nal Europea es celebrarà a l’Au· ditorium del Massimo de Roma els dies 12,13 i 14 de juliol.

Tania Rubio i Evarist Aznar.

Segons les xifres publicades pel SERVEF, l’atur registrat el mes de març de 2019 en la Costera s’ha si· tuat en 5.304 persones, és a dir, 50 aturats registrats menys que en el mes anterior i 475 menys que en el 2018, la qual cosa suposa un dis· minució mensual del 0’93% i una reducció interanual del 8’22%. A la Vall d’Albaida l’atur registrat al març és de 5.715 aturats, és a dir, hi ha 67 aturats menys que en el mes anterior i 495 menys que en el 2018, és a dir una disminució mensual de 1’16% i una reducció interanual de 7’97%. A la Canal de Navarrés hi ha 1.086 aturats regis· trats el darrer mes, per tant, hi ha 18 aturats menys que el mes de fe· brer i descens interanual de 4’57%. Quant a la contractació, a la Vall d’Albaida s’han registrat 2.056 contractes aquest març de 2019, la qual cosa ha suposat 60 contractes menys que en el 2018 és a dir un 2’84% de disminució interanual. La contractació indefinida men· sual de març 2019 és de 340 con· tractes (16’54%) i la contractació temporal és de 1.716 contractes el

que significa un 83’46%. Respecte el 2018, la indefinida augmenta en 57 contractes, és a dir un 20’14% i la temporal disminueix en 117 contractes, un 6’38%. Els contrac· tes a temps parcial són un 34’53% respecte als de jornada completa, un 65’47%. En la Costera s’han registrat 1.655 contractes aquest març de 2019, la qual cosa ha suposat 286 contractes més que en el 2018 és a dir un 20’89% d’increment inte· ranual. La contractació indefinida mensual és de 178 contractes i la contractació temporal és de 1.477 contractes el que significa un 89’24% i la indefinida en 10’76%. Respecte al 2018, la indefinida augmenta en 5 contractes i la temporal augmenten en 281 con· tractes. Els contractes de març 2019 han sigut de jornada comple· ta, un 50’88% i un 49’12% a temps parcial. A la Canal de Navarrés s’han re· gistrat 582 contractes aquest març de 2019, la qual cosa ha suposat 105 contractes més que fa un any, és a dir un 22’01% d’increment in· teranual.

La Fira de les Comarques es consolida a València i a les xarxes socials com a fòrum turístic valencià excel·lent Del 5 al 7 d’abril, prop de 100.000 persones es van acostar a la fira organitzada per València Turisme en la Plaça de Bous de València, mentre que l’abast digital de #firacomarques i #firacomarques19 ronda el milió d’impressions en els perfils de Facebook, Twitter i Instagram REDACCIÓ

L’excel·lent xifra d’assis· tència a la Fira de les Comar· ques en la Plaça de Bous de València durant el passat cap de setmana, amb prop de 100.000 visites registra· des, així com el milió d’im· pressions digitals de les eti· quetes creades pel Patronat de Turisme en Facebook, Twitter i Instagram, #fira· comarques i #firacomar· ques19, “ens permeten par· lar de la fira del Patronat de Turisme de València com a fòrum consolidat que trans· met un model de treball tu· rístic que posa l’accent en les empreses turístiques locals i en els productes i experièn· cies diferenciats”, assenyala el director del Patronat de Turisme de València, Evarist Caselles. L’objectiu de la Fira de les

Comarques és oferir un certa· men que supera el model expo· sitiu i posa l’accent en el sector empresarial sectorial amb l’ob· jectiu d’activar les economies locals amb nous productes turís· tics valencians. En aquest sentit, les empre· ses de producte turístic actiu i cultural participants en la Fira han mostrat la seua satisfacció perquè durant el cap de setma· na han tancat vendes directes al públic tant per a Setmana Santa com per a l’estiu. Tal com assenyala Evarist Ca· selles “hem rebut l’agraïment exprés de les empreses, manco· munitats i ajuntaments que han participat en la fira i ens han facilitat noves idees per a con· tinuar millorant en pròximes edicions”. Segons Caselles, “podem parlar d’èxit de públic, d’organització i de contingut perquè enguany

Els exteriors de la plaça de bous de València, de gom a gom, el darrer cap de setmana.

hem mantingut un fantàstic nivell de venda de degustaci· ons, amb prop de 20.000 tiquets emesos, a més d’augmentar les múltiples activitats de dinamit· zació, com a concerts, demos· tracions gastronòmiques, tallers

infantils i tertúlies, entre altres”. Alta resposta del públic valencià Segons els tècnics de Valèn· cia Turisme, “es constata, un any més que el públic familiar

i valencià ha sigut el perfil més interessat per l’oferta turística de les nostres co· marques”. A més, “una gran part dels visitants han sigut turistes procedents d’Itàlia, França i Regne Unit”.


SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

Dissabte, 13 d’abril de 2019

ESPORTS

2121

VOLEIBOL

El CV Xàtiva juvenil masculí, campió autonòmic Les xiques van aconseguir el subcampionat i els dos equips disputaran els campionats nacionals REDACCIÓ

Gran èxit el passat cap de set· mana que va resultar intens i decisiu per als equips júniors del Club Voleibol Xàtiva, el conjunt masculí disputava la Final Au· tonòmica a Benidorm i el Xàtiva femení disputava la Final Auto· nòmica en Xàtiva. El Xàtiva Voleibol masculí es va proclamar campió de la Co· munitat Valenciana en guanyar amb claredat els seus tres partits. L’equip de Rafa Mora i Larry Creus no van cedir cap set i van donar una excel·lent imatge a la nom· brosa afició que es va desplaçar per a seguir a l’equip a Benidorm. Els quatre millors equips de la Comunitat Valenciana (CV Medi· terráneo de Castelló, CV Playas de Benidorm, CV Illa Grau Caste· lló i Xàtiva Voleibol) van jugar a gran nivell totes les seues troba· des. L’equip socarrat començava guanyant el primer partit en la matinal del dissabte contra l’Illa Grau per 3-0 (24-26, 21-25,20-25) en un duríssim partit per a tots dos conjunts, en el qual final· ment els xativins van ser més regulars a pesar que els Caste· lló van lluitar molt. El dissabte

a la vesprada el Xàtiva Voleibol va aconseguir doblegar al CV Me· diterráneo per 3-0 (25-19,25-19, 25-14) en un partit dominat pels xativins de principi a fi. El Playas de Benidorm també havia aconseguit guanyar els seus dos partits amb claredat, per la qual cosa el diumenge al matí va ser la gran final entre el conjunt alacantí i el valencià. Gran alu· ència en el pavelló i gran victòria del Xàtiva Voleibol per 3-0 (19-25, 18-25, 18-25). Els xativins van dis· putar el millor partit del torneig i van anul·lar al campió de la lliga regular. Ara, el conjunt de Xàtiva jugarà el Campionat d’Espanya en Sòria del 30 d’abril al 5 de maig. Les xiques, subcampiones Els millors equips femenins del panorama júnior de la Co· munitat Valenciana es van donar cita en Xàtiva. El pavelló de volei· bol va presentar un ple absolut durant tot el cap de setmana. Al Xàtiva voleibol, campiones de la lliga regular, es van unir tres grans conjunts: Playas de Beni· dorm, Ilicitano Carrus i CV Grau Castelló, que van disputar sis partits vibrants. Xàtiva voleibol

va aconseguir una victòria molt treballada en la primera troba· da contra l’Ilicitano Carrus per 3-1 (25-23/25-22/14-25/25-20) en la matinal del dissabte. A la ves· prada les locals s’enfrontaven al Playas de Benidorm, vencent les socarrades per 3-1 (25-17/22-25/2522/25-16). Voley Grau Castelló havia gua· nyat també els seus dos partits, per la qual cosa el diumenge al matí jugarien pel títol de campi· ones front al Xàtiva. En un partit agònic, Xàtiva cedia per 2-3 (1625, 25-15, 26-24, 27-29, 13-15). Co· mençaven fort les visitants, però Xàtiva li donava la volta al partit. Amb 2-1 a favor les xativines ho van tindre tot a la seua mà per guanyar, però les visitants van aconseguir el quart set. De nou i després d’anar guanyant per 7-1 en el cinqué set, el van perdre in· comprensiblement per 13-15. El Xàtiva Voleibol femení, di· rigit per Sonia Gomez i Emilio Prats, es va proclamar subcam· pió de la Comunitat Valenciana, aconseguint el seu gran objectiu de classificar-se per al campio· nat d’Espanya que es disputarà a Castelló de l’1 al 5 de maig.

Els xics festegen el títol a Benidorm (dalt) i les xiques celebren un punt a Xàtiva (baix).

FUTBOL

L’Olímpic, en el seu millor moment La baixa de Solano per una cefalea és la principal i inesperada novetat REDACCIÓ

L’Olímpic arriba en el millor moment possible per aconseguir una victòria de prestigi que, a més, el puga consolidar en els llocs de promoció. Hui, a les 17.30 hores, jugarà al Nou Camp de Morvedre davant l’At. Saguntino, tercer classificat, a un sol punt dels de Xàtiva. El partit serà diri· git per Víctor Moreno Soler. A la primera volta els de Xàtiva van guanyar en la Murta per 1-0, gol marcat per Rubén Solano. Precisament és la baixa de Solano la principal i inesperada novetat de la setmana. El ju· gador ha tornat a presentar un comunicat de baixa laboral per cefalea. La baixa arriba en molt mal moment donat que coinci· deix amb la baixa per lesió de Jornet. En principi Solano ha d’acudir de nou el dilluns al seu metge de capçalera. El màxim golejador de l’Olímpic es va per· dre ja, entre altres, els partits davant Orihuela i La Nucía i ara es perdrà el de l’At. Saguntino, els tres primers classificats del grup. A les baixes de Solano i Jornet s’uneix la de Berna Ballester, que té un microtrencament i es

Aquesta setmana s’ha completat el pagament de la nòmina de febrer pel que, a dia de hui, es deu únicament la nòmina de març perdrà també el pròxim partit davant el Rayo Ibense. Adrián és dubte pels seus problemes al turmell. No hi ha jugadors san· cionats. A una targeta de la san· ció està Frangi. Excepte per allò de Solano el partit arriba amb un Olímpic en bon moment. Els de Jero López han guanyat els tres últims partits de lliga i manté una di· ferència de tres punts (que són quatre per l’average particular) respecte al Crevillent. A més, ha aconseguit tenir al seu abast al Saguntino, que ve, per contra, de perdre a Novelda després d’anar guanyant per 0-2. A més, en l’econòmic, aquesta setmana s’ha completat el pagament de la nòmina de febrer pel que, a dia de hui, es deu únicament la nò· mina de març.

L’onze inicial que va guanyar 4-1 el passat cap de setmana al Paiporta.

Partit de retrobaments A les files del Saguntino, entre d’altres, està Álex Cortell. L’en· trenador local, Dani Ponz, ha llançat el missatge d’una final: “anem a jugar un partit fona· mental per a les nostres aspi· racions. Necessitem que la gent estiga amb nosaltres, que estiga

unida. Necessitem anar tots en la mateixa direcció per poder afrontar el partit de la millor manera possible i generar un ambient afavoridor per a l’equip. Necessitem de tots per aconse· guir el segon play-off”. A l’At. Sa· guntino estan tocats Marenyà, Mateu i Ubach.

Així va la lliga

Tercera Divisió GRUP VI 1

Orihuela CF

2

70

CF La Nucía

63

3

At. Saguntino

58

4

Olímpic

57

5

Crevillente

54

6

Jove Español

49

7

Atzeneta

48

8

CD Roda

45

9

Eldense

44

10

Villarreal C

44

11

Paterna CF

43

12

UD Alzira

43

13

Silla CF

38

14

Novelda CF

36

15

Vilamarxant

35

16

Elche Il.

31

17

CD Acero

30

18

Rayo Ibense

29

19

Torre Levante

28

20

Paiporta

18

J32: Olímpic 4-1 Paiporta J33: At. Saguntino - Olímpic Hui, 17.30 hores


Dissabte, 13 d’abril de 2019

22 22

SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

ESPORTS

ATLETISME

FUTBOL

L’Alcúdia de Crespins celebra la Fira de l’Esport amb una desena d’entitats

Les penyes de l’Ontinyent demanaran explicacions en l’assemblea

AJUNTAMENT

La plaça Jaume I de l’Alcúdia de Crespins va acollir durant el matí del passat dissabte dia 6 d’abril la segona edició de la Fira de l’Es· port. En la cita, van estar present més d’una desena d’entitats es· portives que es troben en el mu· nicipi amb l’objectiu de donar-se a conéixer i d’animar als veïns de l’Alcúdia de Crespins al fet que s’apunten a les seues associacions per a practicar esport. Al llarg de

tota la jornada algunes d’elles van realitzar demostracions. També va haver un espai reservat per als més xicotets d que es va habilitar una zona que disposava d’un ro· còdrom, tirolina, futbol, basket, tennis i castells inflables. A més, es van posar a la venda tiquets per valor de cinc euros que incloïa dues tapes i dos refrescos. El regidor d’Esports a l’Ajunta· ment de l’Alcúdia de Crespins, Ge· rard Gimeno, explicava que amb

la Fira de l’Esport “volem donar continuïtat a un esdeveniment que va nàixer l’any passat i que considerem necessari perquè els veïns coneguen l’oferta esporti· va de la qual disposa l’Alcúdia de Crespins”. “A més, la qual cosa també pretenem amb aquesta cita és passar un matí divertit gràcies a les demostracions realitzades per les associacions així com les diferents activitats per als més xicotets de la casa”, apuntava.

La penya Supporters BN en l’acte d’acomiadament celebrat al Clariano fa uns dies.

REDACCIÓ

JUDO

Noves medalles per al Fon-do-kan REDACCIÓ

El Judo Club Fon-do-kan d’On· tinyent va obtindre dues meda· lles el passat cap de setmana en l’IX trofeu de judo Sant Pasqual a Vila-real. El Judo Club Vila-Real era l’encarregat d’organitzar la 5a jornada de la lliga de clubs de la Federació Valenciana de judo per a les categories des de prebenjamí a infantil. I com altres anys, aprofitant l’ocasió i en el mateix pavelló, te· nia lloc el diumenge 7 la IX edició

del Trofeu judo Sant Pasqual en les categories cadet i sènior. Va ser en aquest últim on van par· ticipar les cadets del Fon-do-kan Aitana Guerrero Donat i Nerea Vidal Ribera en menys de 57kg. Les dues aconseguien pujar al podi obtenint l’or per a Aitana i la plata per a Nerea. Després d’aquest magnífic resultat, van decidir participar també en la categoria superior sènior, on van repetir aquesta classificació.

Les judokes, amb els trofeus.

PÀDEL

L’escola de pàdel Juank Gil-Club de Camp Bixquert guanya l’autonòmic cadet REDACCIÓ Els darrers dies 5, 6 i 7 d’abril es va celebrar en Sant Vicent del Raspeig (Alacant), el Campionat de Padel de la Comunitat Valenci· ana. Per primera vegada l’Escola de padel Juank Gil de la Llosa de Ranes va participar en aquest tor· neig, considerat un dels més im· portants per a menors. Al voltant de 55 equips i més de 500 xiquets

competiren en vàries categories, i l’Escola Juank Gil-Club de Camp Bixquert va quedar campiona en la segona categoria de cadets gua· nyant tots els partits, quedant així campions en la seua categoria, de la Comunitat Valenciana. L’equip compta amb tres membres de la Llosa de Ranes: Daniela Fayos, Jordi Vallés i Javier Beltran, a més de l’entrenador Juan Carlos Gil.

L’equip campió.

PETANCA

La Lliga Vales de Petanca fa parada a la Llosa de Ranes REDACCIÓ

La Regidoria de Benestar Soci· al de l’Ajuntament de la Llosa de Ranes organitzava, aquesta set· mana, la Lliga Vales de Petanca al Parc Emilio Bolinches de la loca· litat. L’activitat estava destinada a persones amb diversitat fun· cional. Pel matí, el Consistori va rebre als membres del Centre de Rehabilitació Biopsicosocial Mu·

seu Valencia del Departament de la Fe i al CRIS ADIEM d’Ontinyent. L’alcalde de la població, Evarist Aznar, els va explicar la impor· tància d’aquestes activitats, tant per als usuris dels centres com per a la Llosa de Ranes, per a vi· sibilitzar-los. Després del torneig de petanca, els dos grups visitaren diversos punts de la localitat.

Un moment del joc.

Les Penyes de l’Ontinyent CF, Frente Botifarra, Supporters BN i La Torreta han presentat a les oficines del club una instància amb les 122 firmes d’entre els 500 socis, recollides en només uns dies. En la instància, segellada pel secretari, demanen una assem· blea ordinària el 27 d’abril a les 10 hores, i no extraordinària com ha convocat el club per a les 12 hores. L’ordre del dia no és molt diferent de la convocada pel club, però, amb l’ordinària, els socis podran fer preguntes a la directiva. Les penyes també havien de·

Breus esportius ATLETISME En un cap de setmana amb po· ques competicions per als atletes del CAVA-Stocklogistic, l’ontinyen· tí Javier Sanchis va córrer el pas· sat diumenge 7 d’abril la marató de Saragossa. Javier va aconse· guir un temps oficial de 2 hores 58’26’’ i va acabar el 70 de la gene· ral i el 14 de la categoria Master 40. A més, Ferran Reig va acabar segon a la Volta a Peu a Benimodo en categoria aleví. FUTBOL BASE El llevantinista Joan Gallego, de la Llosa de Ranes, ha sigut con· vocat per a disputar el Torneig de Desenvolupament Sub-16 a Bel· grad. El 16 d’abril la selecció espa· nyola s’enfrontarà a l’Equador; el 18 a Sèrbia i el 20 a Eslovàquia.

BÀDMINTON El Pavelló Municipal de la Fuen· santa de València acollirà hui una nova edició del Màster Nacional Sub-11 i Absolut en la qual el CB Xàtiva comptarà amb la presèn· cia de l’esportista Sarai Ramón que participarà per segona ocasió en aquest torneig. Sarai competi· rà en la prova d’individual femení i en la de dobles, en aquesta últi·

manat que l’acte tinguera lloc en un lloc amb capacitat sufici· ent perquè tots els socis puguen assistir, ja que la cita estava pre· vista a la sala de trofeus, espai que considera de poca capacitat. El club ha reaccionat i ha sol·li· citat el canvi de lloc, sent la So· cietat de Festers d’Ontinyent el lloc escollit finalment. Les tres penyes del club han condemnat qualsevol acte van· dàlic esdevingut en les últimes dies a la ciutat d’Ontinyent, amb insults a la persona del presi· dent Luis Ortiz. Així mateix de· manen respecte a les persones que formen part de la directiva del club.

ma formant parella amb el juga· dor Jorge Francés del CB Énguera. PILOTA VALENCIANA La Federació de Pilota Valenci· ana ha organitzat, amb la col·la· boració de la regidoria d’Esports i la Conselleria, una de les troba· des finals del projecte d’innova· ció educativa “Pilota a l’Escola”. En l’edició del programa “Pilota a l’Escola 2017-2018”, celebrat aquest dijous, han participat diversos col· legis de la Comunitat Valenciana representant els municipis de Llutxent, Anna, Antella, Xúquer, Càrcer, Cocentaina, Gavarda, Al· gemesí, Bicorp, Quesa, Navarrés, L’Alcúdia, Xàtiva, Alginet, Tous, Moixent, Benigànim, Manuel i Muro. Representant a Canals ha participat el CEIP José Mollà. FRONTENNIS El Poliesportiu Municipal de Ca· nals va albergar el darrer cap de setmana el Torneig Nacional de Frontennis 2019 per comunitats autònomes. La selecció de Na· varra va resultar la campiona de paleta de goma en la secció feme· nina i, en la masculina, el canalí Rubén Moreno, representant a la selecció valenciana, va aconse· guir el pòdium. Les campiones de frontennis olímpica va ser la se· lecció de Castella i Lleó i els cam· pions de frontennis olímpica van ser Joan Pascual i Carles Benito, de la selecció valenciana.


SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

Dissabte, 13 d’abril de 2019

SERVEIS

23

L’oratge

Agenda EXPOSICIONS

MÚSICA

· Alcudiart. Fins demà, Sala Ge· neralitat, l’Alcúdia de Crespins. · Exposició de cartells de la Muixeranga de Xàtiva. Fins al 15 d’abril, Casa de la Joventut, Xàtiva. · “No em toques el whatsapp”. Fins al 17 d’abril, Museu Arqueo· lògic d’Énguera. · XVIII Saló de Fotografia Setmana Santa. Fins al 22 d’abril, Casa de la Cultura, Xàtiva. · “Viure la Mirada”. CEFIRE. Fins al 23 d’abril, Casa de la Cultura, Xàtiva. · “Abril, mes de la dansa”. Del 16 d’abril al 5 de maig, Casa de la Joventut, Xàtiva. · Exposició d’elements del Corpus. Fins 31 de maig, Sant Domè· nec. · Artur Heras. Fins al 31 de maig. Museu de Belles Arts, Capella Antic Hospital, Sant Domènec i el Palau, Xàtiva.

· Festival SoXXI. Valencia Percussion Academy. Demà, 12.00h, CC Calixte III, Canals. · Ramonets. Demà, 18.30h, CC Ca· lixte III, Canals · Concert sacre. Cor Polifònic Ciutat de Xàtiva. Demà, 19.30h, Convent de Santa Clara, Xàtiva. · Concert benèfic “Low Battery Man”. Demà, 12.00h, Centre Cul· tural Calixte III, Canals.

TEATRE · La Passió. Teatre de la Lluna. Demà, 19.00h, Gran Teatre, Xàtiva. · Calidoscopi Teatre.”Blai i Laia”. Demà, 19.00h, Local de la Unió Protectora Musical de Vallada.

ALTRES · III Trobada de Muixerangues. Hui, 19.00h, Albereda de Jaume I, Xàtiva.

· Cap de setmana taurí. Hui i demà, Énguera. · “Quedem al Mercat”. Jocs de fusta. Demà, des de les 12.00h, Plaça del Mercat, Xàtiva.

DISSABTE Total protagonisme per al sol. Augment de les temperatures, amb màximes de 23ºC.

PRONÒSTIC DE LA SETMANA

DIUMENGE

· Visites guiades Santa Clara. Pri· mer cap de setmana de cada mes, dissabte i diumenge. Inscripció a la Oficina de Turisme de Xàtiva.

Setmana inestable, amb possible empitjorament de l’oratge cap a final de setmana.

Augment significatiu de les màximes, que arribaran als 30ºC. Pas de núvols.

Els números de la sort

CONCURSOS · XV Premi Xateba. Fins al 30 d’abril. · XV Concurs Nacional de Pintura “Rotary”. Fins al 10 de maig, Casa de la Cultura, Xàtiva. · XIX Premi Enric Valor de Narrativa i XV Premi Antoni Ferrer de Poesia. Fins el 30 de juny, “la Garrofera”, l’Alcúdia de Crespins.

GORDO DE LA PRIMITIVA Diumenge, 7: 05 09 19 21 27 c.6

LA PRIMITIVA Dissabte, 6: 01 10 14 33 39 44 c.20 r.7 Dijous, 11: 03 22 36 39 45 47 c.29 r.6

BONOLOTO Dissabte, 6: 04 20 21 26 30 35 c.45 r.9 Dilluns, 8: 03 21 23 31 33 39 c.18 r.9 Dimarts, 9: 24 30 33 34 37 40 c.26 r.9 Dimecres, 10: 01 09 14 21 35 48 c.42 r.3 Dijous, 11: 07 10 20 28 35 48 c.46 r.2

Viatges

Fitkid celebra el 25é Campionat d’Espanya a Canals REDACCIÓ

Canals acollirà el cap de set· mana de 27 i 28 d’abril, al Pavelló Municipal Ricardo Tormo, una nova edició del Campionat d’Es· panya de Fitkid, organitzat per Fitkid Espanya amb la col·labo· ració de l’Ajuntament de Canals. Aquest és el segon any conse· cutiu que es farà a Canals aquest

Campionat que comptarà amb 1.173 participants, xifra que mar· ca un rècord d’inscripcions. Dels clubs locals de Canals, Fantasi i Ballart, participaran 310 espor· tistes. Els clubs participants pro· venen de 9 províncies, d’Alacant, Barcelona, Biscaia, Castelló, Giro· na, Madrid, Màlaga, Tarragona i València.

C/ Carlos Sarhtou, 12 XÀTIVA info@pepitagrauviajes.com 96 228 70 90

Una de les participants en l’edició anterior.

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

EN XÀTIVA, ONTINYENT, LA COSTERA I LA CANAL DE NAVARRÉS DIA

XÀTIVA

ONTINYENT

LA CANAL

LA COSTERA

Dissabte, 13

M. Ángeles Martí

M. Bartual Martí

Bolbaite

Canals (La Avenida)

Diumenge, 14

Vicen Campos

R. Jordà Requena

Bolbaite

Canals (La Avenida)

Dilluns, 15

Amparo Quiles

Farmacia Central

Énguera

Llanera de Ranes

Dimarts, 16

Rosalia Soler Fdez.

Maria Torró

Bolbaite

Canals (la Torreta)

Dimecres, 17

Bruno Domínguez

Manuel Belda

Anna

Rotglà i Corberà

Dijous, 18

Fernando Richart

El Salvador CB

Énguera

L’Alcúdia de Crespins (S. Alcázar)

Divendres, 19

Josefina Ballester

M. Carmen Ruiz

Énguera

Canals (V. Llaudes)


SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

Gerència: Cristóbal Merino Grau Cap de Redacció: Juan Antonio Cloquell Cuñat Impressió: Sistemes Impressió de Llevant SA Edita: Setmanari Setabense SL Dipòsit Legal: V-4955-2001

C/ Carlos Sarthou, 12 - Xàtiva 96 111 68 83 · 671 03 48 48 comercial@linformador.net · redaccion@linformador.net www.linformador.net L’Informador no s’indentifica, necessàriament, amb l’opinió dels seus col·laboradors i anunciants.

Profile for L'Informador

L'Informador 920  

Dissabte, 13 d'abril de 2019

L'Informador 920  

Dissabte, 13 d'abril de 2019

Advertisement