Page 1

Prosjektbeskrivelse Norsk Akevittfestival 11.-13. oktober 2013


BAKGRUNN OG HISTORIE Akevittens historie og posisjon på Innlandet Man vet ikke hvor lenge det har blitt laget akevitt i Norge, men den første gangen den ble nevnt var i 1531. Den 13. april dette året sendte Eske Bille, en danske som var slottsherren på Bergenshus en pakke til Olav Engelbrektsson, den siste erkebiskopen i Norge. Akevitten som Engelbrektsson fikk var ikke den samme som vi drikker i dag den var basert på korn og ikke potetsprit som nå. Akevitt har etter dette utviklet seg i over 400 år til å bli den drikken som nordmenn setter pris på til norsk tradisjonsmat. Avholdsmannen Christopher Hammer fra Hadeland, skrev sent på 1700-tallet flere bøker der han beskrev for den norske bonde hvordan denne skal sikre selvberging av potet og også besørge egen produksjon av brennevin, til fordel for importerte drikkevarer. Han er derav benevnt «akevittens far». Hoff Potetindustrier på Gjøvik er eneste produsent av rektifisert potetsprit i Norge. Det ble investert i nytt, kombinert brenneri og rektifikasjonsanlegg i 2006. Dette benytter dels potetråvarer fra fabrikken på Gjøvik, dels råsprit fra henholdsvis Strand i Moelv og Sundnes på Inderøya. Ferdig potetsprit leveres til de norske brennevinsprodusentene, med Arcus som den største. Ved anlegget produseres det vel 2 mill. liter 96 % sprit årlig. HOFF har vært engasjert i potetforedling siden midten av 1800-tallet og av mange anses Gjøvik som akevittens arnested.

Bakgrunn Byen vår Gjøvik lanserte i 2010 ideen om å etablere en nasjonal Akevittfestival på Gjøvik. Den første festivalen ble organisert og gjennomført som et prosjekt under Byen vår Gjøvik høsten 2011, samme år som byen hadde 150 års jubileum. Det ble etablert en egen prosjektgruppe for koordinering av aktiviteter, utarbeidelse av festivalprogram, aktiviteter etc. Bistand og leveranser til arrangementene ble leiet inn fra eksterne tilbydere. Våre samarbeidspartnere var Arcus, Norske Akevitters Venner, Hoff SA, Rødt, Hvitt & Rått, Gjøvik Glassverk, Tune Into, Smakfullt Storkjøkken, Bondens Marked og Turistkontoret Innlandet. Vi fulgte i 2012 opp med ny festival, denne gang over 2 dager og med et langt bredere program. Organiseringen både i forkant og under festivalene krevde stor ressursbruk og høy grad av organisering fra Byen Vår Gjøviks side. Arrangementene krevde i tillegg tett samarbeid med våre samarbeidspartnere og regelmessige statusmøter ble avholdt med alle aktører. Alle milepælavtaler ble inngått med seriøse aktører for å sikre god gjennomføring og for å ivareta lover og regler ifht skjenkebevillinger og kvaliteten på bevertning på alle lokasjoner. Det ble leiet inn profesjonelle sikkerhetsvakter og aktører for rigg av lyd/utstyr til konsertene i teltet for å sikre god kvalitet. Våre samarbeidspartnere fremsto som profesjonelle og viste engasjement, involvering og høy grad av vilje til å lykkes. Alle arrangementer ble gjennomført og holdt meget god kvalitet. På veien mot en årlig nasjonal festival ønsker vi å utvide samarbeide med flere andre regionale aktører og naturlige samarbeidspartnere som f.eks. Atlungstad Brenneri, Strand Brennerier, Løiten Brenneri og BIOFORSK, Gjøvik regionen, Gjøvik kommune og Oppland Fylkeskommune. Årets aktivitet vil foregå 11-13. oktober. Planleggingen er i gang og det er satt ned både en styringsgruppe og en prosjektgruppe som skal planlegge og gjennomføre Norsk Akevittfestival 2013.


FORMÅL OG HENSIKT Ambisjon og potensiale Norsk Akevittfestival har potensiale til å bli et fyrtårn for regionen og for hele innlandet i forhold til å markedsføre mat- og festivalkultur. Visjonen er å kunne skape et arrangement som blir av vesentlig betydning for Gjøvikregionen og som setter Innlandet på kartet på en positiv møte. Festivalen skal ha bred innlandsprofil og skape nasjonal oppmerksomhet. Vårt ”blikkfang” er et produkt hvor vi allerede er ledende i internasjonal målestokk, som har en raskt økende tilhengerskare over hele landet, som er positivt ladet og knyttes til festlighet og høytid og bidrar til å bygge en positiv identitet for Innlandet. Innholdet i festivalen skal samtidig speile den rike matkulturen, landbruket og matproduksjonen i Innlandet, i kombinasjon med presentasjon av lokal og regional kultur sammen med en festivalopplevelse på nasjonalt nivå og med kulturtilbud som skaper en ramme og total opplevelse og innbyggere og besøkende. En festival av dette formatet må etableres og utvikles over tid. Det første året startet vi opp med en markering av etableringen i begrenset skala for å sikre økonomisk bærekraft, kontroll og kvalitet på de elementene som ble tatt med. Målet var at den første festivalen bevisst skulle bære preg av å være en markering av oppstart og en begynnelse på en raskt voksende festival som favner bredt mot et stort publikum. Fjorårets festival inneholdt både den faglige tyngde og bredde som er nevnt både i formålet og visjonen for Norsk Akevittfestival. Vi følger opp denne visjonen også for årets festival. Formål Formålet er å etablere og utvikle en årlig nasjonal akevittfestival i Innlandet som kan markedsføre regionen med utgangspunkt i en rik og særegen matkultur og –produksjon, som også skal være en betydelig bidragsyter til regionalt reiseliv og lokal handelsvirksomhet. Vi vil skape en festival som setter regionen på kartet nasjonalt. Festivalen skal bidra til å bygge innbyggernes identitet og være et redskap for by -og sentrumsutvikling. I festivalen skal det etableres en arena for presentasjon av råvareprodusenter (småskalaprodusenter) som er fra egen region så vel som Innlandet forøvrig, relevante forbrukerrettede produkter fra nasjonale gårdsprodusenter og småskalaprodusenter samt mat-og drikke kultur. Visjon Norsk Akevittfestival skal bli den foretrukne mat- og drikkefestivalen nasjonalt der akevitt inngår som viktig element fordi den er offensiv, nyskapende og ønsker alle velkommen. Verdier Festivalen skal utstråle kvalitet, kreativitet og ansvarlighet. Festivalen skal være nyskapende og inkluderende. Festivalen skal ta vare på tradisjoner knyttet til akevitt og dens historie. Strategier mot 2016 Norsk Akevittfestival skal bli Norges største og mest omtalte akevittbegivenhet. Norsk Akevittfestival skal være et attraktivt reisemål for å oppleve akevitt, tilhørende mat, historie og kultur. Utstillere med kvalitetsprodukter relevant for festivalens innhold skal velge å delta på festivalen. Festivalen skal ha 20.000 besøkende i løpet av festivalperioden i 2016. Festivalen skal ha et bredt forankret eierskap stort engasjement og deltakelse fra lokalt næringsliv og kulturkrefter i kombinasjon med offentlig bidrag for utvikling. Prosjekteier Byen vår Gjøvik er prosjekteier og har eierskap til alle rettigheter, logo, merkevare og lignende. Ved senere endringer i organisering kan eierskap overføres til ny organisasjon eller eget selskap.


PLANLEGGING OG ORGANISERING Festivalen organiseres og gjennomføres også i 2013 som et prosjekt under Byen vår Gjøvik. Økonomisk og styringsmessig inngår prosjektet som ett av flere arrangement som gjennomføres av Byen vår Gjøvik. Arrangementene som vil foregå hos byens restauranter gjennomføres i samarbeid med restaurantene og for deres regning og risiko. Det er etablert en prosjektgruppe for koordinering av arrangementet, utarbeidelse av festivalprogram, aktiviteter etc. Bistand og leveranser til arrangementene leies inn fra eksterne tilbydere. For senere års festivaler vurderes fremtidig organisering gjennom eget styre, eventuelt etablering av festivalen som egen virksomhet. Årets aktivitet vil foregå over 2 dager og er satt til 11-13. oktober. Arena/lokalisering Festivalen vil i 2013 foregå på flere hovedarenaer, bl.a: Storgata og tilstøtende gater, CC Gjøvik , restauranter i Gjøvik og hos HOFF Potetindustrier med omvisning . I kommende år vil antall arenaer utvides, men festivalen legger opp til en tett atmosfære på et begrenset geografisk område. Rammebetingelser Byen vår Gjøvik har forpliktelser overfor sine medlemmer og eiere i forhold til lokalisering av aktiviteter til sentrum i Gjøvik by. Alle aktiviteter skal gjennomføres på en slik måte at de oppfyller offentlige krav, pålegg, lover og regler. Regnskap for festivalen inngår som del av Byen vår Gjøvik sitt regnskap. Byen vår Gjøvik er registrert som forening i Brønnøysund. BVG benytter Regnskapsconsult som regnskapsbyrå og har avtale om ekstern revisjon med BDO AS som revisor. Arrangementene og festivalen sett under ett skal vise mat- og drikkekultur, akevittens og innlandets historie og landbruket og deres produsenter på en positiv måte, og bidra til å bygge et positivt omdømme for aktørene og regionen. Årets arrangement blir gjennomført i samarbeid med prosjektgruppen med følgende organisering: ORGANISERING NORSK AKEVITTFESTIVAL 2013

Prosjektleder Line Kildal Strandlie, BVG

Styringsgruppe: Byen vår Gjøviks styre Prosjektgruppe: Marianne Aashaug, BVG Stine L. Borgersen, Akevittruten Kent Johnsen, Strand Hotel Carin Ramsberg, Lasse Liten Rolf Andrè Larsen, Lasseliten Stig Furuseth, Gamletorvet Spiseri

Budsjett/ økonomi og sponsorer + Overordnet program Line Kildal Strandlie (Svein Håvar Korshavn)

Profileringsart Proviantpakke Line Kildal Strandlie + Selgere av proviantpakker

Markedsføring

Restaurant-arr.

Marianne Aashaug Line Kildal Strandlie TAG Studio Sandbeck Mariendal Profilhuset OA

Marianne Aashaug, BVG Kent Johnsen, Quality Strand Carin Ramsberg, Lasse Liten Stig Furuseth, Gamletorvet Steffen Czirmas, Gjøvik Glassverk

Kokkekamp/ dagtidsarr. Line/Marianne Steffen Csirmaz, Gjøvik Sentrum Vibeke Henriksveen, CC Lars Roar Holte, Hoff SA Kent Johnsen, Quality Strand

Festivaltelt

Matboder

Marianne/Line Carin Ramsberg, Lasse Liten Stig Furuseth, Gamletorvet Kent Johnsen

Marianne/Line Lise Tollefsrud, Bare Brød Jimmy Hanses, Smakfullt (Marianne/Line)


EKSEMPEL PÅ PROGRAM—PROGRAMANNONSE FRA 2012

012 2 a r f onse n n a am SE N O Progr N PÅ AN L E P EKSEM


MÅLGRUPPER OG MÅL FOR 2013 Festivalens målgrupper er: Regionens innbyggere. Mennesker fra Oslo- og Østlandsområdet med interesse for akevitt, mat og drikkekultur Landbruksnæringen, samvirker og produsentlag samt regionale småskalaprodusenter Utstillere, produsenter og selgere av relevante produkter med tilknytning til akevitt Prosjektets overordnede mål er å etablere en nasjonal Akevittfestival som er den foretrukne i landet fordi den er offensiv, nyskapende og ønsker alle velkommen. Effektmål 2013 Prosjektets leveranser skal måles etter følgende effekt og måltall: Antall besøkende (publikum) Antall utstillere og boder Presseoppslag og positiv omtale Regnskap med resultat iht budsjett

MARKEDSFØRING Logo og profil: Norsk Akevittfestival har egen logo og profil som ble utarbeidet i 2010, Sandbeck Reklamebyrå. Samme profil er benyttet alle år. Facebook – Norsk Akevittfestival har egen FB-side. Det blir opprettet egne event for alle aktiviteter knyttet til festivalen fra denne siden. I tillegg blir alle eventer, samt programmet også profilerert via Byen vår Gjøviks fb side og delt av alle involverte. Presse/annonsering: Arrangementet får god forhåndsomtale og omtale av festivalen av lokalpressen. Arrangementet markedsføres gjennom annonsering i lokalpressen og det vil for 2013 bli utvidet geografisk annonsering. Annen profilering: Norsk Akevittfestival ble for andre året på rad markedsført og representert på Reiselivsmessen. Festivalen blir markedsført gjennom NAV sine medlemskanaler, Byen vår Gjøvik sine medlemsbedrifter og via CC Gjøvik (både i magasinet ”Skal Dit” og på hjemmeside). Hjemmeside: Norsk Akevittfestival har egen hjemmeside: www.norskakevittfestival.no


TIDSPLAN TIDSLINJE OG MILEPÆLER NORSK AKEVITTFESTIVAL 2013

31.05 April

Mai

06.08

Juni

Juli

August

Prosjektgruppe -møte, aug

Beslutte organisering og invitere deltakere

Sende søknader om finansiell støtte

Proviantpakke – planlegge innhold, pris og volum

Matboder, kokkekamp og dagtidsarrangement – planlegging Folkefest Fastsette lokasjon Grå: Startet – status ok

Folkefest – innhente tilbud artister

Hvit: Planlagt

Restaurant-arr. Billetter ut for salg og opprettelse av fb-events

Kokkekamp –fastsette lokasjon, booke dommer og deltakere Folkefest – Mat, leverandører, planlegging

Offisiell åpning – planlegge og invitere deltakere

Folkefest Billetter ut for salg og opprettelse av fb events

Gjennomførings weekend

Restaurant-arr. Kvalitetssikring Matboder, kokkekamp og dagtidsarrangement – implementering/kvalitetss. Folkefest – implementering/kvalitetssikring

Løpende informasjon om planlegging og foreløpig program ut til medlemmer i GS, GGF, Laug og butikker CC

Gul: Startet - usikkert ifht levering Rød: Kritisk problem

Restaurant-arr: planlegging av kveldsarrangement

Avslutning – faktisk “happening”

Proviantpakke – mottak og pakking - salg

Proviantpakke – ferdigstillelse

Invitasjon ut til matprodusenter, frist 30.06

Oktober

Prosjektgruppe -møte, sept

30.08 Beslutte endelig program, budsjett Statusmøte med ihht risikovurdering og styringsgruppen, markedsføringsplan BVG styre Utarbeide program med sponsoroversikt hos Planlegging, sponsorkontakt byrå og implementering med kostnads/kvalitetssikring

Proviantpakke – sende forespørsel om bidrag Restaurant-arr. Oppstart – invitasjon til restauranter

September

Gjennomføring – inform/invitasjon/koordinering

Oppstart - planlegging

Klargjøre prosjektplan, budsjett og fremdriftsplan

10.-12.okt

Program ut på hjemmesider

Sende invitasj oner

Forhåndsomtale presse Innlandet

Sluttrapport


ØKONOMI og SAMARBEIDSPARTNERE Byen vår Gjøvik både har og vil inngå en nye samarbeidsavtaler knyttet til festivalen. Alle samarbeidspartnere vil være seriøse aktører. Kvalitet og bidrag vil bli kvalitetssikret av prosjektleder.

Arrangementet vil bli underlagt kontroll og økonomisk styring både i planlegging– og gjennomføringsfasen gjennom prosjektorganisering og regnskapskontroll og oppfølging. Foreløpige og endelige budsjett blir forankret i styringsgruppemøter og budsjettet skal holde seg innenfor avsatte rammer. For regnskapsføring benyttes autorisert regnskapsbyrå, og regnskap føres som prosjektregnskap under Byen vår Gjøvik sitt ordinære regnskap.


KVALITETSSIKRING For å sikre god kvalitet ble det begge tidligere år avholdt gjentatte møter med erfarne medlemmer fra Norske Akevitters Venner, samt utført en god del undersøkelser og forskning når det gjelder akevitt-tradisjoner. Gruppen har nå et godt innsyn i kutyme og tradisjoner innenfor akevittens historie og har sikret oss topp kvalifisert fagpersonell som deltakere inn i prosjektgruppen. Alle samarbeidsavtaler vil bli inngått med seriøse aktører for å sikre god gjennomføring og for å ivareta lover og regler ifht skjenkebevillinger og kvaliteten på matserveringen. Det blir leiet inn profesjonelle aktører for rigg av lyd og utstyr til konserter etc. Profesjonelle sikkerhetsvakter blir også leiet inn.

NYTTEVURDERINGER Ved å skape en årlig akevittfestival i Innlandet som kan markedsføre regionen, vil man sette regionen på kartet nasjonalt. Festivalen skal bidra til å bygge innbyggernes identitet og være et redskap for by -og sentrumsutvikling. Vi ønsker å etablere en arena for presentasjon av råvareprodusenter (småskalaprodusenter), mat og drikke kultur. Ved å skape en slik årlig festival vil vi trekke rundt 30 000 besøkende i løpet av festivaldagene hvilket vil skape verdiøkning for lokale produsenter og lokale aktører som mat-og vinsteder, økte besøkstall til lokale turistattraksjoner som Fjellhallen, Eiktunet osv. I tillegg vil man i disse dagene få et yrende folkeliv i gatene som igjen vil bidra til økt omsetning for handelsstanden i nærområdet.

KRITERIER FOR AVSLUTNING AV PROSJEKTET Suksesskriteriet for denne aktiviteten er en godt gjennomført utgave av festivalen og at begrepet Norsk Akevittfestival gis en positiv omtale og bidrar til å skape aktivitet, stemning og begeistring. Før denne delen av prosjektet avsluttes skal det være skrevet en fullstendig prosjektrapport som også omhandler videreutvikling av konseptet. Det skal være skapt samarbeid med andre aktører som arrangerer akevittfestivaler, bla NAV Oppland, i tillegg til andre NAV foreningene rundt om i Mjøsregionen. Det skal nedsettes en ny styringsgruppe og en prosjektgruppe som skal sikre utarbeidelse av ny fremdriftsplan for videreutviklingen av Norsk Akevittfestival etter gjennomføring av årets arrangement.


Visjon for Norsk Akevittfestival:

Norsk Akevittfestival skal bli den foretrukne mat- og kulturfestivalen i innlandet , med nasjonal appell og der matkultur, landbruk og akevitt inngår som elementer basert på regional forankring, betydning og historie. Arrangementet skal underbygge regionens profil som offensiv, nyskapende og ønsker alle velkommen.

Minikonsert med Knut Anders Sørum og moteshow på 360 grader

Personlig veiledning, Vita Gjøvik sentrum

Prosjektbeskrivelse norsk akevittfestival