Page 1

Økt satsning på Byen vår Gjøvik!

NYHETSBREV

NR. 1-2013

Det er nå inngått nye avtaler om videreføring av Byen vår Gjøvik. Fem av de seks opprinnelige stifterne har signert nye avtaler om større bidrag og økt satsning på samarbeidet de neste 4 årene med følgende formål:

Byen vår Gjøvik Postboks 25 2801 Gjøvik www.gjovik.no post@gjovikby.no Svein Håvar | 90542721 svein-h@gjovikby.no Marianne | 90708400 marianne@gjovikby.no Line | 90761196 line@gjovikby.no

”Byen Vår Gjøvik skal arbeide for å utvikle Gjøvik som by og vitalisere Gjøvik sentrum ved å utvikle og levere tjenester for næringsliv og kommune som øker byens attraktivitet som regionsenter for kommersielle og kulturelle tilbud. Det overordnede mål er en positiv utvikling av byen og at Gjøviks attraktivitet som regionsenter for handel, servicenæringer, offentlig tjenesteyting og kultur styrkes. Et levende sentrum vil bidra til verdiskapning for foreningens grunnleggere gjennom økt etterspørsel innen handel, service, overnatting/servering og kultur. Dette vil gi økte inntekter for service- og handelsnæringen og gårdeiere, og et bedre tilbud til innbyggerne.” Byen vår Gjøvik representerer i dag over 250 medlemsbedrifter innen handel– og servicenæringen i Gjøvik og er stadig i vekst. Vi er glade for å ivareta over 2500 ansattes interesser gjennom våre medlemsbedrifter og derav vårt bidrag til utviklingen av Gjøvik.

Aktiviteten i Byen vår Gjøvik skal forankres i formål, forretningsidé og verdier. Styret reviderer årlig forretningsplan og vedtar handlingsplan for det kommende året. Prioriteringer gjøres ut fra hva som gir mest effekt både på kort og lengre sikt, ut fra en samlet vurdering av omdømme og økonomi for foreningen, stifterne, byen og regionen. Byen vår Gjøvik skal både arbeide strategisk for en langsiktig utvikling av Gjøvik som by og regionsenter, og bidra til handel og opplevelse ved å gjennomføre arrangementer og aktiviteter. Byen vår Gjøvik baserer sin virksomhet på faglig dyktighet, engasjement og vilje til samarbeid for å lykkes i fellesskap. De ansatte og styret utfylle hverandre slik at foreningen kan ta på seg oppgaver og løse ulike utfordring på en god måte.


Overordnet mål Byen vår Gjøvik vil arbeide for å inneha ”byselgerrollen”. Denne rollen må videreutvikles i første rekke i samarbeid med kommunen og Gjøvik-regionen, og må tydeliggjøres gjennom avtale med berørte parter og aktuelle samarbeidspartnere. Byen vår Gjøvik skal sette Gjøvik på kartet med kultur-, opplevelses- og handelstilbud. Foreningen skal stå i spissen for utvikling og gjennomføring av årlige arrangement som Fashion Weekend, Natt/sommeråpent, Norsk Akevittfestival som mat- og kulturfestival og Juleby-arrangementer. I tillegg skal Byen vår Gjøvik gjennomføre og utvikle andre sentrums- og by-arrangement i samarbeid med andre arrangører og næringsliv og kommune . Byen vår Gjøvik skal ta en aktiv rolle i prosjekter knyttet til omdømmebygging, profilering og markedsføring av Gjøvik. Foreningen skal også bidra aktivt overfor andre aktører som arbeider med utvikling av regionen og byen. Gjennom tett dialog med bl.a. Næringsrådet, Turistkontoret, Gjøvikregionen og andre aktører skal foreningen arbeide for et nært og godt samarbeid og en effektiv utnyttelse av felles ressurser. Byen vår Gjøvik skal utvikles til en sterk og positiv merkevare som identifiseres med våre verdier; offensiv, aktiv, inkludering og stolthet.

Byen vår Gjøviks laug: Byen vår Gjøvik er en aktiv deltaker i mange prosjekter. Vi utfordrer myndighetene, gir innspill til utforming og foreslår løsninger. Vi jobber for Gjøvik fordi vi tror på byen og fordi opplevelsen av byen skapes gjennom våre medlemmer. Vi jobber for at Gjøvik skal beholde sin posisjon som den ledende handelsbyen i Innlandet og være en attraktiv by å bo i. Ett av prosjektene er et samarbeid mellom Oppland fylkeskommune, Statens Vegvesen og Gjøvik kommune om byutviklingen mot 2030. Vi ser på hvordan arealene i sentrum skal benyttes, hvor mennesker skal bo, utforming av kollektivtilbud og hvordan trafikkløsningene skal ta unna en stadig mer trafikk. Det er nå vi tegner kartet for fremtidens Gjøvik. Samtidig tilrettelegger vi for aktiviteter som skal skape en aktiv by med gode opplevelser. Gjennom Byen vår Gjøvik har næringslivet mulighet til å ta del i arbeidet, påvirke planene og legge premisser for hvordan byen skal formes i fremtiden. Byen vår Gjøviks har dannet et laug som er i stadig vekst. Lauget er en samling av lokale bedrifter som alle ser viktigheten av å bidra til næringsutviklingen i Gjøvik, og som tror på at vi sammen kan bidra og utgjøre en betydning i utviklingen av byen vår. Våre laugsmedlemmer får løpende informasjon om viktige saker og det som skjer i byen. De har mulighet til å delta på møter og samlinger med andre beslutningstakere. Formålet med slike aktiviteter er å samle næringslivet og diskutere viktige saker for utviklingen av byen de kommende årene. Medlemsbedriftene i lauget er viktige samarbeidspartnere og bidrag med betydelig økonomisk til virksomheten i Byen vår Gjøvik. Vi jobber aktiv med å få med flere medlemsbedrifter som ser verdien av en positiv utvikling av Gjøvik og som vil bidra til dette i et bredt samarbeid. Dette er de bedriftene som er medlem i Byen vår Gjøviks laug idag:


BYUTVIKLING

Regional strategisk plan 2012—2015 Gjennom samarbeid skal man oppnå mål som vanskelig kan nås uten å samle kreftene i regionen. Fellesskapet skal bidra til at kommunene og næringslivet skal lykkes bedre med sine mål, oppgaver og utfordringer.

Den strategiske planen for 2012-15 ble vedtatt i Regionrådsmøte 16. mars 2012. Planens visjon er "Gjøvikregionen attraktiv, nyskapende og med vilje til vekst". Ambisjonen er at Gjøvikregionen skal ta del i veksten i Oslo-/ Akershusområdet og bidra til å løse utfordringene som følge av sentralisering og befolkningsvekst. I denne sammenhengen skal det arbeides for at regionen blir:

Attraktivt som bosted Attraktivt for bedrifter og arbeidskraft Attraktivt for besøk og opplevelser

Planen har 6 satsingsområder som legges til grunn for den regionale aktiviteten i perioden. Befolkningsutvikling er den viktigste indikatoren for regional utvikling, da den oppsummerer totaliteten i regionen på kort og lang sikt. Vekst i arbeidsplasser en den viktigste enkeltfaktoren for å sikre tilflytting til et sted, men viktigheten har avtatt som følge av folks flyttebevegelser (pendling m.m.). Vekst i folketallet er viktig for å skape nyetableringer og flere arbeidsplasser. Folk skaper vekst, og vekst skaper etableringer. Gjøvikregionen har en svak befolkningsutvikling, men hovedutfordringen ligger i den manglende arbeidsplassutviklingen. Det er en positiv sammenheng mellom utdanningsnivå i næringslivet og innovasjon og vekst. Det er også en viktig lokaliseringsbetingelse for næringslivet, ettersom bedrifter på flyttefot etterspør kompetent arbeidskraft. De angitte foreslåtte satsingsområdene vil i noen grad overlappe og utfylle hverandre, men vil kunne ha ulike angrepsvinkler. Satsingsområdene skal hver for seg og sammen bidra til å realisere ambisjon og målsettinger for ønsket utvikling av Gjøvikregionen. En har valgt å ta ut satsingsområde interkommunalt samarbeid da dette området blir ivaretatt og styrt administrativt etter kommunepolitiske prinsippvedtak. Regionrådet skal være en aktiv pådriver til økt interkommunalt samarbeid. Rådmannsutvalget har ansvar for operativ iverksetting av tiltak etter lokalpolitisk behandling. Følgende satsingsområder legges til grunn for den regionale aktiviteten i 2012-15: 

Bolyst – tettsteds- og regionsenterutvikling

Samferdsel – kommunikasjoner og infrastruktur

Kompetanse - kunnskapsutvikling og innovasjon

Arbeidsplasser – næringsutvikling og verdiskaping

Kultur- besøk og opplevelser

Interkommunalt samarbeid

Hele handlingsplanen kan du lese her og på www.gjovik.no


BYUTVIKLING

Town Management — klart til avspark Forprosjektet er nå fullfinansiert og det utarbeides i disse dager en fremdriftsplan. Prosjektet vil ledes av Byen vår Gjøvik, og med en styringsgruppe med representanter fra: - Gjøvik gårdeierforening - Gjøvik kommune - Gjøvikregionen - Oppland fylkeskommune - Handel– og servicenæringen - Byen vår Gjøvik

I tillegg vil Byen vår Gjøvik vil bidra med kr. 200 000 gjennom prosjektledelse, sekretariat, informasjonsmateriell og øvrige deltakelse i forprosjektet. I forprosjektet vil vi utrede mulige modeller for å organisere eierskap og drift i forpliktende markedsmessig og økonomisk fellesskap som skal:

- Sikre utvikling av sentrum - Gi effektiv drift av sentrumsområdet og eiendommene Byen vår Gjøvik som vil organisere arbeidet, sikre frem- - Få felles markedsføring drift og informasjonsflyt til involverte parter. I tillegg skal - Øke Gjøviks attraktivitet for investorer og leietakere. det settes ned en arbeidsgruppe. Begge gruppene går nå - Økt aktivitet (i sentrum/for regionens befolkning ) i gang med sine første møter. Gjennom arbeidet vil en kunne danne grunnlag for å reHovedhensikten med forprosjektet er å vise både private vitalisere sentrum, aktivere eksisterende kapital for sikre aktører og offentlige myndigheter muligheter og betyd- utvikling og skaffe nye leietakere, optimalisere butikkningen av deltakelse i forpliktende samarbeid om frem- miks og beliggenhet og gjennomføre forpliktende rettidsrettet byutvikling. ningslinjer, åpningstider, markedsføring og deltakelse på markedsaktiviteter. Forprosjektet er finansierte med bidrag fra Oppland Fylkeskommune (150 000), Gjøvik Kommune (200 000) og Gjøvik Gårdeierforening (50 000).

Studentbyen Gjøvik

”Studentene i sentrum”; - felles prosjekt mellom Høyskolen, Fagskolen, Gjøvikregionen og Byen vår Gjøvik Høyskolen og fagskolen har til sammen ca. 3500 studenter. I konkurransen om studenter vil studiestedets omgivelser og nærområde få stadig større betydning. I denne sammenheng ønskes det å inngå en forpliktende samarbeidsavtale mellom HiG/ FiG og Gjøvikregionen om felles markedsføring av regionen sine kvaliteter med hensikt å få flere til å studere på Gjøvik, samt å få flere studenter til å bli værende i regionen etter endt utdanning.

Delprosjekter: Felles markedsføring: Økt fokus på studenter som målgruppe i materiell og aktiviteter. Gi studentene tilgang til aktiviteter og Som et ledd i den strategiske planen for Gjøvik ønsker vi å tilbud fra handels-, service- og kulturnæringen. ta godt vare på våre studenter og vil frem mot sommeren ”Studentbyen Gjøvik”: Sørge for at byen og regionen tar i mot utvikle en felles rabatt/avtaleordning for studenter som studentene på en god måte. Samarbeide med HiG om arrangeskal gjelde fra skolestart 2013. menter under Fadderuka, styrket sosialt tilbud til studentene, vise frem byen og koordinere studentrabatter og særskilte tilbud Vi oppfordrer våre medlemmer til å delta i ordningen og til studentene. de som ønsker å delta i denne ordningen om å kontakte Rekruttering: Sikre at næringslivet og kommunene bli flinkere til oss . å rekruttere studenter fra HiG og FiG. Arrangere egen dag hvor næringslivet og offentlige arbeidsplasser i regionen viser seg Har du/dere forslag til aktiviteter og tilbud som bidrar til at fram og gjør seg attraktive ovenfor studentene.

Gjøvik blir en bedre og mer spennende by for studentene, send oss noen ord på epost!

Byen vår Gjøvik deltar i samarbeidet om de to første delprosjektene.


MEDLEMSINFORMASJON

Foreløpig aktivitetskalender for 2013 er klar! Styret i Byen vår Gjøvik behandler og vedtar aktivitetskalenderen for 2013 på neste styremøte, den 24. januar. Det er allerede en rekke aktiviteter og arrangement som er på plass. I tillegg vet vi av erfaring at flere aktiviteter/ arrangement blir satt opp i løpet av året. Alle har ikke fått dato påført ennå, måneden for gjennomføring er derfor satt opp. Aktivitetskalenderen settes opp i hvert nyhetsbrev så følg med utover året. Forslag og innspill til flere og andre typer aktiviteter mottas med takk—bare ta kontakt med oss! Vi holder trykket oppe og har fått gode tilbakemeldinger fra våre medlemmer som setter pris på en tettpakket kalender! Dato

Arrangement

20. feb.- 3. mars 5. mars

Ski-VM/Italienske dager og aktiviteter i butikkene Vinterlyd

8. mars

Kvinnedagen og stemmeretts-arrangement

14. mars

Kundekveld (Påske)

13. april

Sykkelby-markering

24. april

Mote i Byen (avis)

2.—4. mai

Fashion Weekend

4. mai

Korps i byen

17. mai

17.mai feiring

18. mai

Gjøvik Bykorps spiller / Brukt og Antikk

19. mai

Tour of Norway sykkelritt med etappestart på Gjøvik

25. mai

Mimretreff

29. mai-1. juni

Europeisk marked

1. juni

Blomster og hagedag i byen

8. juni

Barnas dag i Byen

15. juni

Brukt & Antikk

19. juni

Nattåpent i Byen (avis)

20. juni

Stemmerettsjubileet markering og konsert

21. juni

Nattåpent i Byen

August

Brukt & Antikk

17. august

Skolestart

Aug/sept.

Europeisk Marked

18. september

Markensavisa

18.-22. september

Gjøvik-marken

September

Brukt & Antikk

11.-12. oktober

Norsk Akevittfestival

23.-24 november

Julebyåpning

Desember

Diverse juleaktiviteter

Desember

Jul i Byen (avis)

Desember

Årets Julebutikk

Målet med Rosa sløyfe-aksjonen er å vise solidaritet med brystkreftrammede, spre informasjon og øke kunnskap om brystkreft og samle inn penger til brystkreftforskning.


MEDLEMSINFORMASJON


MEDLEMSINFORMASJON

Takk for bidrag!

Evaluering av magasinet ”I Byen” Evaluering av arbeidet med ”I Byen”– magasinet starter opp nå i januar. Det nedsettes en gruppe med representanter fra Oppland Arbeiderblad, CC Gjøvik, Gjøvik Sentrum og Byen vår Gjøvik. Gruppen skal evaluere dagens magasin og komme med forslag til revitalisering av magasinet sammen med synspunkter på innhold, profil, distribusjon og finansiering.

Tusen takk til alle som bidro med midler til julebelysning! Julebelysning har igjen bidratt til å skape den gode julefølelsen for våre kunder i førjulstiden. Vi er helt avhengig av næringslivets bidrag og vi er glade for at så mange har innbetalt . Det er fortsatt mulig å bidra dersom giroen vår ble borte i julestria. Bidrag kan innbetales til konto 2050 30 35341.

Presentasjon: Outdoor Outlet Rune Hilding Løkken, daglig leder Outdoor Outlet ligger på Kirkeby og og har svært stort utvalg innen sport– og fritidsklær/sko. Butikken selger det deres leverandører sitter inne med på lager fra forrige sesong og har i tillegg en del av årets varesortiment i butikken. I denne butikken er det alltid lave priser på kjente merkevarer og de kan tilby 40-80% på hele sortimentet; hele året rundt! Klesmerker: Ulvang, Bavac, The North Face, Missing Link, Marmot, Navigare, Vaude, Troll Helsport, Five Season, Skibum, Basecamp, Diadora, Lundhags m.fl. Skomerker: Crispi, Diadora, Alpina, Bogs, The North Face, Zamberlan, Scarpa og Lundhags Soveposer og telt fra Helsport


43

nye medlemmer i 2012!

Forutsetningen for å lykkes med utviklingen av byen er at alle bidrar og drar i samme retning og vi fortsetter arbeidet med å få inn nye medlemmer. Vi er glade for å ønske disse nye medlemmene velkommen: 

His & Hers

Hair Frisørene

Bjørn Bratlie AS

Sagstuen Glass AS

Stinsa AS (Mc Donalds)

Vi fortsetter jakten på nye medlemmer med full styrke! Vet du om noen som burde være med i fellesskapet, gi oss beskjed så følger vi opp! følg med på www.gjovik.no

DETTE SKJER Omrokkeringer på CC Gjøvik: Søstrene Grene—NY BUTIKK, skal inn i lokalene hvor Expert tidligere holdt til. Les mer om kjeden: www.grenes.no Åhlens— skal også inn i Experts tidligere lokaler. H&M—lokalene skal pusses opp. Fotobutikken— flytter ut og lukker dørene på CC 15. januar. Esthetique— omprofileres til Kicks, og skal flytte inn i Fotobutikkens lokaler pluss Enklere Livs lokaler, og lager med dette et nytt stort parfymerikonsept. Les mer om Kicks: www.kicks.no Enklere Liv—flytter inn i Bjørklunds lokaler. Bjørklund—tar over Esthetiques eksisterende lokaler. Følg med på www.ccgjovik.no

Nyhetsbrev 01-2013  

Nyhetsbrev fra Byen vår Gjøvik 01-2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you