Page 1

O p i n i e e n a c h t e r g r o n d

6

LEEUWARDER COURANT

왘INGEZONDEN Bryk Frysk 2 Ja, in bult minken brûke net mear it (geef) Frysk dat ik as bern fan ús heit en mem leard haw. In taal libbet, feroaret en dat jildt seker yn in tiid dat wy in bult oare talen hearre/lêze op compjûter, tillevysje en radio. Iksels skrik ek fan in protte min Frysk dat ik om my hinne hear, mar ik soe der net gau wat fan sizze as myn Frysk net geef genôch wie. Ik soe my skamje as ik ‘fanút it Nederlânsk’ brûke soe yn plak/ynstee fan ‘út it Nederlânsk wei’ , ik soe ‘wy’ skriuwe yn plak fan ‘we’. ‘Mei syn allen’? Min Frysk; it moat wêze: ‘mei elkoar’ en wat te tinken fan ‘útstjêrd’? Wit Rixt Hettinga (LC 9 desimber) alhiel net hoe’t sy tiidwurden brûke moat? De Fryske taal is noch lang net útstoarn, gelokkich en no mar hope, dat myn Frysk geef genôch west hat foar dizze reaksje. Rixt Jonkman.

Onmogelijke gemeente met foute naam.

Zuidwest-Friesland Burgemeester van Hoorn in West-Friesland, bedankt voor uw afwijzende reactie op de gemeentenaam Zuidwest-Friesland. Ik heb het lang op dezelfde manier uitgelegd maar heb helaas niet het gewicht van een burgemeester. U hebt groot gelijk en bovendien is de nieuw te vormen gemeente met Sneek niet gelegen in de Friese Zuidwesthoek. Nijefurd en Gaasterlân zijn de ZWH-gemeenten. Wûnseradiel en Bolsward liggen in de westhoek en/of de greidhoek. Een gemeente met Sneek, Wymbritseradiel, Nijefurd en Gaasterlân zou een Zuidwesthoekgemeente kunnen zijn, maar dan ga je toch helemaal voorbij aan de bekendheid van een stad als Sneek. Er zijn zelfs inwoners van Boarnsterhim die zich willen aansluiten bij Sneek. Dat zou leiden tot een gemeente met een onmogelijke oppervlakte van Stavoren tot Grou. Ik hoop dat uw reactie hier meer ogen opent omtrent de onmogelijke grootte van deze gemeente met een foute naam. Koudum.

Romke Kroondijk.

André Rouvoet pakte in Brussel uit op een zogeheten gebedsontbijt. Hij hekelde daar tussen de broodjes door de extreme individualisering in onze streken, het tomeloze winstbejag en de agressieve seculiere liberale agenda. Om bij Nederland te blijven: 22 procent van haar jongeren zijn probleemdrinkers geworden en een kwart van de meisjes heeft seksueel geweld ervaren. Hij liet dan nog ongenoemd de vele honderdduizenden jongeren die in de jeugdzorg ronddwalen, het massale huiselijk geweld, het kolossale gebruik van chemische roesmiddelen en antidepressiva, de onveiligheid in de openbare ruimte en de chronische, soms alles verpletterende eenzaamheid van oude en gebrekkige mensen. Hij legde verband tussen een samenleving die in haar voegen kraakt en het doorgeschoten liberale vrijheidsbegrip. Vrijheid wordt daarbij uitsluitend begrepen als afwezigheid van dwang, als zelfgerichtheid en als voorwaarde voor de vervulling van individuele behoeften. Maar hoe belangrijk die kant van vrijheid ook is, je kunt daarbij geen halt houden. Er moet ook dienstbaarheid zijn. De mens moet ook zoeken naar gerechtigheid voor anderen. Dit pleidooi is een variant op de aloude wijsheid die de Nederlandse dichter Jacques Perk al verwoordde: ,,Ware vrijheid luistert naar de (ook ethische) wetten”. Nu kun je van de analyse van de CU-voorman natuurlijk van alles en nog wat vinden maar het is geen buitenissige redenering. En zelfs al zou dat wel het geval zijn; wat dan nog? Maar toch

Staatssecretaris Sharon Dijksma schept chaos in de kinderopvang door gastouders nieuwe regels op te leggen. Veel gastouders zullen hierdoor afhaken.

Gastouders van 1997 tot en met 2009

Foto LC/Jan de Vries

Figuranten niet welkom op galavoorstelling.

Hel van ‘63 Als figurant van De Hel van ’63 heb ik met verbazing vernomen dat de vreemdste bekende Nederlanders zijn uitgenodigd om de galavoorstelling van de film bij te wonen. Nota bene Bassie en Adriaan zouden van de partij zijn. Mij ontbreekt totaal de relatie tussen de film en deze figuren, maar ach, wij zijn maar figuranten geweest. Figuranten die de nodige kilometers op eigen kosten hebben afgelegd en er de nodige uren in hebben gestoken. Zonder deze mensen was de film niet tot stand gekomen. Mensen geven zich zelf op en weten hoe het gaat, dus dan achteraf niet gaan zeuren als je niet bij het gala wordt uitgenodigd, geen vrijkaartje krijgt, geen bedankje ontvangt. Veel figuranten met mij zullen zeggen: Steven als je weer eens wat gaat ondernemen, zoek dan de figuranten onder de ‘galafiguranten’, misschien kom je er dan achter wat het maken van een film echt kost. Nu zijn veel mensen enkele euro’s lichter en de ervaring rijker hier niet meer aan mee te doen. Imke Hoekstra.

Zijn wij hier echt in Nederland?

Gouden kruisje Mijnheer Aziz is conducteur op de Amsterdamse tram. Hij is afkomstig uit Egypte en christen (Kopt). De Koptische minderheid heeft het moeilijk in Egypte. Dat zal de reden zijn geweest van de zijn komst naar Nederland. De heer Aziz geeft uiterlijk blijk van zijn geloof door het dragen van een gouden kruisje. Dat was in Egypte moeilijk. Nu is hem als medewerker van het Amsterdamse vervoerbedrijf verboden dit kruisje op zijn bedrijfskleding te dragen. Aan vrouwelijke medewerkers (moslima) is het wel toegestaan een hoofddoek te dragen. De kwestie is ondertussen aan de rechter voorgelegd. Zijn wij hier echt in Nederland? Geen wonder dat velen op Wilders stemmen. Langweer.

Bert Kuiper.

Turken soene hjir Frysk leare moatte.

Sosjale Friezen Yn it artikel fan Wiebe Pennewaard (LC 10 desimber) wurdt in fergeliking makke tusken Turken dy’t makliker oerskeakelje nei it Nederlâns as Friezen en dêrom sosjaler wêze soenen. Dizze hiele fergeliking liket nearne nei. De Friezen binne yn har eigen omjouwing en brûke harren memmetaal. De Turken binne út har lân weilutsen nei in oar lân en soenen yn Fryslân Frysk leare moatte sa’t Friezen yn Amearika it Ingels oanleard ha as kommunikaasjetaal tusken de befolkingsgroepen. In Fries is hiel sosjaal en sil yn Amsterdam yn de winkel it Nederlâns brûke, yn Dútslân it Dúts en Ingelân it Ingels. Yn Fryslân mei er ferwachtsje dat oaren sa sosjaal binne om it Frysk op syn minst te ferstean en dat minsken har oanpasse oan de memmetaal fan it gebiet dêr’t se wenje. Gelokkich binne der in protte net-Friezen dy’t har ynspanne om de taal fan Fryslân te ferstean; dy ha each foar de eigen taal en kultuer hjirre. Net Friezen dy’t dat net dogge dy binne net sosjaal. De skriuwer, en faaks de ûndersikers, binne útgien fan de ferkearde doelgroep. De kop fan it artikel doocht net en jout de Friezen wer in traap mei. Itens.

Douwe Willemsma.

De redactie stelt reacties van lezers op de inhoud van de krant op prijs. U kunt ze sturen per brief, per fax of per e-mail. Adressen: Postbus 394, 8901 BD, Leeuwarden; fax: 0582845419; e-mail: ingezonden@leeuwardercourant.nl Vergeet niet uw naam en volledig adres te vermelden. De redactie verzoekt lezers zo bondig mogelijk te schrijven. Inzendingen kunnen worden ingekort. De uitgever van de LC mag geplaatste bijdragen eventueel in een databank bestemd voor elektronische uitgaven opnemen.

reageerden liberale stoottroepers als Nicolaï, Pechtold en Van der Ham als door een wesp gestoken. Vrijheid van meningsuiting is natuurlijk allemaal erg mooi maar de meningen moeten wel de liberale toets van de moderniteit doorstaan. Opnieuw herhaalden zich wat NRC Next (liberaal) betitelde als ‘de liberale riten’. Dan weer is die liberaal ziedend, dan weer gene vrijdenker razend en altijd volgen er schriftelijke vragen (nu op 4 december door de VVD) en soms een spoeddebat.

Maar ook de PvdA vroeg eerder op hoge toon (vragen Dijsselbloem) wat premier Balkenende in een gebedsdienst van ds. Schuller uitvoerde. Met name calvinisten als Rouvoet, Balkenende en Donner werken kennelijk als rode lappen op onze vrijzinnige landgenoten. Op het internet gaat het er heel wat ruiger aan toe en wordt opgeroepen de enge Gristenfundi Rouvoet terug te trappen naar de duistere middeleeuwen; een opmerkelijk reisadvies aan een calvinist. Vermanende betogen met een christelijke grondtoon raken kennelijk een open zenuw van mensen die allergisch zijn voor de christelijke moraal die vanouds de Nederlandse burgerlijke samenleving ‘droeg’.

Deze soort reacties hebben iets van: ‘Iedereen mag zeggen dat dingen in dit land niet deugen, maar christenen niet’. Zeker orthodoxe gelovigen lijken door dit type liberale scheidrechters voorlopig van het debatveld gestuurd. Het is zonneklaar dat vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw het anti-religieuze sentiment in de grote niet- confessionele partijen, zeker onder hun activistische babyboomkaders, zwaar is toegenomen. De oude PvdA en de oude VVD waren tot aan die tijd bepaald niet anti-religieus. De radicale variant van het secularisme die nu steeds luider opspeelt, wil religie uitbannen uit het publieke domein. Terugdringen of afschaffen van klokgelui, kerststallen weg bij winkels, kruisbeelden uit de openbare ruimte en van de kleding, ontkruisde tabberds en mijters voor de Sint, verwijdering van kapelletjes langs de openbare weg, verbod op de hoofddoek, afschaffing van de eed in bestuurlijk en rechtsverkeer, God uit het wetsformulier, Godslastering uit het strafrecht enz. In deze radicale seculiere agenda lijkt fase 2 te bestaan uit afschaffing van de subsidiëring van scholen en instellingen op levensbeschouwelijke grondslag die maatschappelijke functies vervullen. De gelijkheidsnorm wordt omgebouwd van een regel die de overheid verbiedt onderscheid te maken tussen kerken tot een dogma dat Nederland 100 procent seculier dient te zijn. In de visie van dit seculiere fundamentalisme moet godsdienst net als dat bijv. met roken ge-

beurt als schadelijke en obscure gewoonte van een achtergebleven mensensoort worden teruggedrongen tot in het huis van de besmette burger. Gaat -ie naar buiten dan dient hij zijn ‘Sprookjesboekopvattingen’ thuis te laten. De samenleving moet desnoods met gestrenge hand uit zijn historische religieuze mantel worden getrokken. Veruit de meeste van onze christelijke voorouders hebben, ook toen christelijke partijen bijna een eeuw lang de meerderheid in het parlement uitmaakten, nooit het recht van anderen betwist de eigen bijv. atheïstische of socialistische overtuiging mee te nemen in de openbare sfeer bijv. in het parlement. Nu de grote christelijke meerderheid uit de tijd van onze voorouders inmiddels een grote minderheid is geworden, dienen ook hun overtuigingen te worden gerespecteerd. Het is bij religieuze mensen niet anders dan bij andere mensen: hun diepste overtuigingen stempelen hun waarden en hun handelingen. Dat is goed en strijdt in niets met de scheiding van kerk en staat die ons land terecht al zo lang kent. Ik hoop dat Nederlanders niet na twee eeuwen alsnog bezwijken voor Frans revolutionaire opvattingen of zelfs voormalige ‘heilstaatopvattingen’ uit het Oosten met hun diepe vijandschap tegen geloof en kerk. Dat ze vasthouden aan de vaderlandse traditie waarin, net als bij de Angelsaksen, de positieve kracht die godsdienst en levensovertuiging op verantwoordelijk staatsburgerschap uitoefent ten volle wordt erkend.

Doorgeschoten regelzucht nekt kinderopvang

D. en A. GOSLINGA

Heerenveen.

쾷 ingezonden@lc.nl

Positieve kracht levensovertuiging verdient erkenning

Ik skrik ek fan in protte min Frysk.

Drachten.

Zaterdag 12 december 2009

Een falend overheidsbeleid rond de gastouderbureaus heeft geleid tot het uit de hand lopen van subsidies. De regels en voorschriften waren niet goed dichtgetimmerd waardoor malafide bureaus als paddestoelen uit de grond schoten en te gemakkelijk konden frau-

deren met urendeclaraties. Ondanks waarschuwingen van de Belangenvereniging Ouders in de Kinderopvang bleef adequaat handelen van de overheid achterwege. De kostenoverschrijding van €1,5 miljard naar €2,7 miljard maakte de overheid pas echt wakker. De gastouderopvang is met zo’n 400 procent toegenomen, mede dankzij diezelfde overheid die de opvang, door o.a. opa en oma, van harte stimuleerde. Een kind kan bedenken dat de kosten dan zullen oplopen, dus was het logisch geweest als de overheid daar rekening mee had gehouden. Het zou voor de hand liggen de mazen in de regelgeving voor de gastouderbureaus alsnog te dichten met registratie en controle door het Bureau Kwaliteit Kinderopvang. Dat zou voldoende waarborg moeten zijn. In de nu aangekondigde aan-

scherping lijkt dat in ieder geval goed geregeld. Maar voor staatssecretaris Sharon Dijksma is dat kennelijk nog niet voldoende. Het doel, bezuinigen, wordt daarmee nog niet bereikt en dus dendert zij door. Als gastouder moet je in haar ogen scholing hebben op mboof pedagogisch niveau en dus is de keuze simpel, de schoolbanken weer in of stoppen. Zij schoffeert daarmee alle gastouders die al jaren via een goed en geregistreerd gastouderbureau fungeren. De emotionele schade die Dijksma met haar regelgeving veroorzaakt schijnt haar niet of nauwelijks te raken. Wellicht is haar hoop gevestigd op het afhaken van een groot aantal gastouders, om zodoende aan voldoende bezuiniging te komen.

왘TE GAST

Het effect is dat landelijk ongeveer 60 procent van de geregistreerde gastouders van plan is om te stoppen. Dat betekent voor de gastouderbureaus grote problemen, maar ook voor de vraagouders wordt het onduidelijk wat er in 2010 gaat gebeuren. Ongetwijfeld zijn er niet genoeg nieuwe gastouders om dit op te vangen en moeten de vraagouders overwegen om het zwarte circuit maar in te gaan. Een andere optie zou kunnen zijn om te besluiten dat een van beide partners minder gaat werken, of misschien helemaal stopt met werken, met alle gevolgen voor de werkgevers. Ondergetekende is al ruim 12 jaar gastouder bij het gastouderbureau Kinderwoud in Heerenveen. Ongeveer 300 gastouders zijn aangesloten van wie ruim 40 al hebben besloten te stoppen, ruim 70 twijfelen nog,

Waar is Wilders nu bang voor? Denkt de PVV van Wilders nu werkelijk dat een moslim in Nederland op de sharia zit te wachten?

slechts ruim 35 voldoen aan de nieuwe eisen. Van de rest is onduidelijk wat men gaat doen. Zij moeten kiezen uit de voorgeschreven en aangeboden opleiding, of ook besluiten te stoppen. Voor wie toch zwicht onder de druk en emotioneel niet afscheid wil nemen van de kinderen die al jaren deel uitmaken van het leven hangt Dijksma nog even een zwaard van Damocles boven het hoofd. Wie om welke reden dan ook de opleiding niet met goed gevolg afsluit, wordt keihard gestraft. In dat geval zal de overheid de subsidie van de vraagouder terug vorderen, wat in de duizenden euro’s kan lopen. Dijksma ziet gastouders als een beroepsgroep waar diploma’s aan gehangen moeten worden. Maar het gastouder zijn is geen beroep, de gastouder is geen verlengstuk van het kin-

derdagverblijf of de school. De gastouder is een verlengstuk van de ouders en die ouders vragen geen diploma, die vragen voor hun kind(eren) een thuis, waar ze warmte en genegenheid krijgen. Daar heeft Dijksma even niet aan gedacht. Zij gooit gemakshalve bureaus die hun zaken goed hebben geregeld en werken met goede en gecontroleerde gastouders op een hoop met de malafide bureaus. De ravage die ze daarmee aanricht is niet te overzien en doet je vertwijfeld afvragen door wat voor paniekzaaiers wij eigenlijk geregeerd worden. Wij hebben inmiddels besloten definitief te stoppen. Misschien wordt er iemand wakker in Den Haag als dit massaal gebeurt en er een chaos ontstaat in de kinderopvang. Misschien is er toch nog iemand die deze staatssecretaris durft aan te pakken.

De eerste tien jaar van de 21-ste eeuw zitten erop. Een dagelijkse serie van 21 dingen die ze ons hebben gebracht, steeds in 210 woorden. Vandaag: de buienradar.

ALI EL HABZIZ Moslim te Leeuwarden

Ik heb deze week het gesprek gezien van Geert Wilders met Andries Knevel op de EO-televisie. Het viel mij op dat Wilders wel durft te verschijnen bij Knevel en niet bij andere debatprogramma’s. Maar goed, dat zijn we inmiddels wel gewend van Wilders en de PVV. Hij herhaalde elke keer dat hij geen problemen heeft met moslims als individu, maar dat hij problemen heeft met de ideologie van de islam. Knettergek natuurlijk! De islam is geen ideologie of een cultuur, maar een religie die net als andere religies in verschillende mate wordt gepraktiseerd. Zo is de definitie van de islam in Marokko anders dan in Afghanistan. Het christendom in Amerika is ook anders dan in Nederland. Waar zijn Wilders en zijn aanhang nu bang voor? Dat zijn kleindochter met een hoofddoek zal rondlopen? Of dat zijn kleinzoon zich naturaliseert tot Marokkaans staatsburger? Ik noem dit angstpolitiek, politiek door angst te zaaien in de Nederlandse bevolking. Denkt de PVV van Wilders nu werkelijk dat een moslim in Nederland op de sharia zit te wachten? Of dat alle moslims in Ne-

Nooit meer nat dankzij buienradar H Foto LC/Catrinus van der Veen

derland een jihad gaan voeren tegen de ongelovigen? Nogmaals knettergek. In Nederland zijn er nu ongeveer een miljoen moslims, allemaal Nederlandse staatburgers, dus geen nieuwe Nederlanders of allochtonen of wat voor denigrerende stempel men er op wil drukken. Al die moslims hebben ook het recht om hun geloof te belijden in een moskee met een minaret net als alle christenen en Joden in hun kerken en tempels. Natuurlijk zijn er problemen met criminaliteit en met cultuurverschillen. Die zijn al-

왘TE GAST

lemaal het product van de Nederlandse maatschappij. Als wij in Nederland, dus ook Wilders, eerst erkennen dat dit een Nederlands maatschappelijk probleem is, dan hebben is in ieder geval een begin gemaakt. Want die problemen zijn niet te wijten aan Marokko of Turkije dus ‘terug sturen’ is ook geen optie. We moeten dit met z’n allen proberen op te lossen in plaats van de problemen alleen maar benoemen en onvrede uiten. Als Marokkaan en moslim wil ik ook dat de problemen met de criminaliteit keihard wordt aangepakt en ik ben niet de enige Nederlander die dat vindt.

oe slechter het weer, hoe meer bezoekers Buienradar.nl krijgt. De website met neerslagbewegingen en regenvoorspelling is de afgelopen jaren steeds populairder geworden. De blauwe radarbeelden staan inmiddels onder de favorieten van elke internetbezoeker. Een barbecue, dagje vissen, shoppen, fietsen: er gaat geen weersafhankelijke activiteit voorbij zonder dat de buienradar is gecheckt. Op de pc, via een interactief televisiekanaal en de laatste tijd steeds vaker via de mobiele telefoon. In 2009 werd de site voor de derde achtereenvolgende keer populairste website van het jaar in de categorie Weer en Verkeer. Buienradar.nl is vanaf dag 1 een internet-tophit. De site bestaat namelijk nog niet eens zolang: de domeinnaam is in 2006 vastgelegd. Initiatiefnemer is Edwin Rijkaart van Cappellen. De site koopt zijn gegevens van het KNMI en verdient ze via het plaatsen van Google-advertenties en banners terug. In de Multiscope Visiscan (de graadmeter van bestbezochte Nederlandse websites) steeg Buienradar van de 67ste plek in 2007 naar de vijfde plaats in 2008. Dit jaar moest de weersite twee plaatsen inleveren. ,,Voor niets gaat de zon op, moeten ze gedacht hebben bij bestaande weerwebsites zoals die van Meteoconsult en Weathernews’’, schreef Paul Blok in juli 2007. ,,Maar Buienradar liet als eerste voor niets ook de neerslagverwachting zien.’’ LINDA ZEGGELAAR

Goffe k wil het niet meer. Ik wil geen snelle mening meer hebben. Ik wil me niet langer Iergeren aan de versprekingen van Philip Freriks of aan het hijgerige toontje van Matthijs van Nieuwkerk. Televisiekijken met je kinderen is ook opvoeden, zeker als ze bij tijd en wijle vragen: ‘Vind jij dat ook?’ Ik probeer daarom rustig te ademen, als ik een programma tot me neem, maar soms word ik toch keihard tussen de ogen getroffen door lichtgewicht kwesties. Patricia Paay nooit geopereerd? Kom nou. Ze zat aan tafel bij Matthijs en ze had hele dunne bovenarmpjes. Patries is zestig jaar hoorde ik, en ze staat met haar blote pruim in de Playboy. ,,Omdat ik van aandacht houd’’, kraaide Patricia. Ik zei niks. Ik wou niet bot doen, dat deed Theo Maassen al. Theo schreeuwde dat Patricia zo langza-

merhand wijzer moest zijn, dat ze een aandachtsjunk was. ,,Vind jij dat ook?’’, vroeg junior en ik zei dat De Wereld Draait Door gespecialiseerd is in aandachts-junken, dat de hele Nederlandse televisie er zo langzamerhand van aan elkaar hangt. atthijs liet een foto zien van Patries die een druif voor haar steriele gebitM je hield. We zagen ook een borst, die volgens mij eerder zestien dan zestig was. Ik wilde niet weg zappen, ik wilde niet preuts lijken, maar ik werd ineens een beetje misselijk. ,,Weet je’’, zei ik tegen junior. ,,Ik vrees dat Patricia na haar dood nog zeker vijftig jaar mooi blijft. Ik ben bang dat ze niet eens meer kan ontbinden.’’ Daarna schakelden we, lekker puh, over naar het NOS-journaal.

Het ging over het klimaat, en junior wilde weten of ik dacht dat de conferentie in Kopenhagen wat zou opleveren. ,,Geen idee’’, zei ik, want ik wilde niet somber doen. We zagen geiten die dood moesten, en hoorden dat Q-koortspatienten miljoenen eisen van de overheid. ,,Vind jij dat ze gelijk hebben?’’, vroeg junior. Ik zei iets van nou-ja-nee-daar-moet-ik-nog-eens-overnadenken. akkelijke meningen zijn er bij de vleet en ik geloof dat ik er maar eens een M tijdje niet aan mee doe. Ik neem gewoon een kalmerend slokje Marokkaanse thee, als ik Sietse Fritsma hoor praten over islamieten die weg moeten. Over straatterroristen, over gruwelijk, enorm, islamisering en keihard aanpakken. Ik vind de woorden te

groot, ik vind ze eng, ik word er kwaad van, en als tegenwicht heb ik deze week een foto uit de krant geknipt. offe Hoogsteen kijkt vanonder zijn pet in de lens, 89 jaar oud. Hij was een van G de mannen die in de oorlog 51 gevangenen uit de Blokhuispoort bevrijdde. Goffe, rechte neus, een mistige en tegelijk klare blik, fietste na de actie via Warten naar Oudega, waar hij bij een boer in het hooi sliep. Hij was geen held, is geen held en zal er ook nooit een worden, zei Goffe deze week bij de herdenking van de bevrijdingsactie. Kleine grote woorden. Ik wou dat ik ze vaker hoorde. JANTIEN DE BOER jantien.de.boer@lc.nl

/lc-buienradar  

http://www.zeggelaar.com/pdf/lc-buienradar.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you