Page 1

Renovatie hulpcentrale Academisch Medisch Centrum Amsterdam In de periode 2004 - 2012 werkt het

verdeeld over twee locaties, te weten de

warmte. Om tijdens de renovatie van de

Academisch Medisch Centrum (AMC)

hoofdcentrale en de hulpcentrale of

hoofdcentrale te kunnen beschikken

te Amsterdam aan een totale renovatie

IWO-centrale. De hulpcentrale fun-

over een betrouwbare back-upvoor-

van de energievoorziening. De complete

geert voornamelijk als koelmachine en

ziening, is de hulpcentrale als eerste

energievoorziening van het AMC is

back-up voor de levering van stoom en

volledig gerenoveerd.

Projectgegevens IWO-centrale - 14,2 MWt koude - 10 ton/h LD-stoom (7 bar) - 7 MW warmte - 600 kVA NSA (10 kV) Tijdsbestek 2005 - 2006

Integraal karakter Het ontwerp van met name de elektrotechnische en regeltechnische installaties hangt nauw samen met de integrale samenhang met de hoofdcentrale. Enkele relevante punten zijn: - regeling en bediening geschikt voor integratie met de (nog te renoveren) hoofdcentrale; - elektrotechnische voeding als onderdeel van de 10 kV-ring van het AMC; - preferente/niet-preferente bedrijfsvoering (noodstroombedrijf)

Energieconcept Het energetische concept hangt samen met de hoofdcentrale. Omdat de IWO-centrale vooral als back-up zal fungeren, zijn hier veel conventionele technieken toegepast. Het karakter van het totale energieconcept is als volgt te omschrijven. - Vergroting van de opwekcapaciteiten analoog aan de groeiende energievraag. - Verbetering van de energie-inkoopvoorziening (capaciteit, leveringszekerheid). - Optimalisatie van de bedrijfsvoering. - Verbetering van de betrouwbaarheid en leveringszekerheid.

Rol DWA - Definitief ontwerp - Begeleiding van de aanbesteding - Uitvoeringsbegeleiding en directievoering - Inspecties


De complete energievoorziening van het AMC is verdeeld over twee locaties, te weten de hoofdcentrale en de hulpcentrale of IWO-centrale. De hulpcentrale fungeert voornamelijk als koelmachine en back-up voor de levering van stoom en warmte.

- Verbetering van de totale efficiency. - Reductie van emissies, waarvan met name CO2 en NOx. - Optimalisatie van distributiesystemen van heet water en gekoeld water. - Duurzame koude voor de basis-koudevraag. - Optimale benutting van wkk-warmte (HT/SMO/LT).

Vakdisciplines Bij het ontwerp en de uitvoering heeft DWA kennis geleverd ten aanzien van de volgende disciplines. - Warmteopwekking. - Stoomproductie. - Koudeopwekking en -distributie. - Hoogspanningsdistributie en -verdeling. - Laagspanningsdistributie en -verdeling. - Noodstroominstallaties. - Regeltechnische schakelinstallaties. - PLC- en SCADA-techniek. - Waterbehandeling.

Opdrachtgever

Contactpersoon

AMC Amsterdam

DWA installatie- en energieadvies

Directoraat Huisvesting

Ing. E.C. Klop

Postbus 22660

T 088 - 163 53 28

1100 DD Amsterdam

E klop@dwa.nl

AMC hulpcentrale  
AMC hulpcentrale  

Renovatie hulpcentrale AMC

Advertisement