Page 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-----------

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

------------

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


คํานํา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี มีระบบ นิเวศชายฝั่ งที่มี ความโดดเด่นทัง� ที่เป�นหาดเลน และป่ าชายเลนมี ความสําคัญต่อชุ มชนและสิ่งมีชีวิต ที่หลากหลายในการเป�นแหล่ง อนุบาลสัตว์น�าํ และการประกอบอาชี พประมงชายฝั่ งตลอดถึง การเป�นแหล่งพักในเส้นทางบินของนกชายเลนอพยพที่สําคัญยิ่ง แหล่งหนึ่งของโลก และเป�นแหล่งเรียนรู ้วิจัยในท้องถิ่น

---------------------


เส้นทางเรียนรู้ป่าชายเลน ม.อ. ปั ตตานี เส้นทางเรียนรู ้ธรรมชาติ ม.อ.ปั ตตานี มีความยาวเริ่มตัง� แต่ บริเวณด้านหลังวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จนกระทัง� บริเวณชายป่ าที่ติด กับบ้านรู สะมิแล แฟลต 13 มีความยาวประมาณ 1.5 กิโลเมตร ประกอบ ด้วยฐานการเรียนรู ้ต่างๆ 7 ฐานเรียนรู ้ ดังต่อไปนี�

-------- - - - - ฐานที่ 1 นกนํ�าสองฤดู เป�นจุ ดเริ่มต้นนของเส้นทาง ที่เหมาะสําหรับการดู นก เนื่องจากเป�นหาดเลนโล่ง เห็นนกได้ง่าย พื�นที่ส่วนนี�มีความสําคัญใน การเป�นแหล่งอาหารของนกเลนอพยพ ที่อพยพเข้ามาปี ละ 2 ครัง� ใน ช่ วงกรกฎาคม ถึงตุลาคม และกุมภาพันธ์ถึงเมษายน ฐานที่ 2 ปลา ปู หมู ่กุ้ง เรียนรู ้การเปลี่ยนแปลงของพื�นที่ในสภาพนากุ้ง ร้าง แต่ยังได้รับอิทธิพลจากนํ�าขึ�นนํ�าลง จึงมีกลุ่มสัตว์น�าํ จากทะเลที่ปรับ ตัวได้กว่างมาอาศัยอยู ่


ฐานที่ 3 มุ ่งสู่ลานไทร เป�นฐานเรียนรู ้ท่ีประกอบด้วยต้นไทรใหญ่ และศาลา โล่งที่เคยใช�ในกิจกรรมการทํานากุ้งมาก่อน บริเวณนี�ใช�เป�นพื�นที่พูดคุย แลกเปลี่ยนก่อนและหลังทํากิจกรรมในเส้นทาง บรรยากาศสบายด้วยร่ม ไทร เหมาะสําหรับการพักผ่อนดูนกชมไม้ ที่พักอาศัยและหากิน ฐานที่ 4 สําราญใจบ่อพักนํ�า เป�นบริเวณบ่อพักนํ�าเดิมเมื่อมีการทํานากุ้ง- -ง - ว-ยสภาพดั ในอดีต มีน�าํ ขังตลอดเวลาระดับนํ�าสูงนํ�า-ตํ่า-ขึ�น-กับ-ฤดู-กาลด้ -- -�าหลากหลายชนิ กล่าวทําให้-เป�-นที่อ-ยู ่ข-องนกนํ ด ซึ่ งชอบพื�นที่น�าํ ขัง

--

ฐานที่ 5 ข้ามมาชายป่ า เป�นบริเวณการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสังคมพืชใน ป่ าบก ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของดินซึ่ งส่วนใหญ่ ประกอบด้วย ต้นกระถิน ฐานที่ 6 หรรษาพืชพรรณ เป�นพื�นที่แนวคลองที่ขุดลอก กัน� เขตระหว่าง ป่ าชายเลนมหาวิทลัยกับชุ มชนรู สะมิแล พื�นที่ดังกล่าวบางส่วนมีน�ําขังตลอด ทําให้มีพันธุ ์พืชหลากหลายที่สามารถเติบโตในพื�นที่ดังกล่าว เช่ น โกงกางใบ เล็ก แสมทะเล ฝาดดอกขาว

---


ฐานที่ 7 ชมตะวันยามอัสดง เป�นฐานสุดท้าย เดินลัดป่ าชายเลนออกไปที่ หาดเลนโล่งกว้าง มองเห็นนํ�าจรดฟ�า พระอาทิตย์ตกดิน นกบินกลับรัง เป�นฐานสุดท้ายของเส้นทางเรียนรู ้ป่าชายเลน ม.อ. ปั ตตานี ที่จะให้ทุกคน ซึ มซับกับธรรมชาติ และสัจธรรมแห่งชี วิต

----------------------


พืชในเส้นทางธรรมชาติ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

แสมทะเล nnia ชื่ อวิทยาศาสตร์ : Avice marina

ช่ ื อท้องถ่ นิ : ปาปี

กระถิน ชื่ อวิทยาศาสตร์ : Leucae na leucocephala ชื่ อท้องถ่นิ : ปอตอบราแ ล


โกงกางใบเล็ก

โกงกางใบใหญ่

ชื่ อวิทยาศาสตร์ : Rhizophora apiculata ชื่ อท้องถิ่น : บากา

ชื่ อวิทยาศาสตร์ : Rhizophora mucronata ชื่ อท้องถิ่น : บาเก

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ตะบู นดํา ชื่ อวิทยาศาสตร์ : Xylocarpus moluccensis ชื่ อท้องถิ่น : โปฮงนีเฆะ

ตาตุ่มทะเล ชื่ อวิทยาศาสตร์ : Excoecaria agollocha ชื่ อท้องถิ่น : โปฮงบู ตอ


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ถัว่ ขาว ปอทะเล ชื่ อวิทยาศาสตร์ : Bruguier acylindrica ชื่ อท้องถิ่น : โปฮงบือมุ

ฝาดดอกขาว

ชื่ อวิทยาศาสตร์ : Hibiscus tiliceus ชื่ อท้องถิ่น : ปอโฮ่งบารู

โพทะเล

- - - - -ชื่ อวิทยาศาสตร์ : Lumnitzera ชื่ อวิทยาศาสตร์ : Thespesia - - - - - - - - racemosa - - - - - populnea - - - - - - ชื่ อท้องถิ่น : โปฮงตูตุม ชื่ อท้องถิ่น : บากู


นกประจําถิ่น (ฉันคือเจ้าบ้าน)

นกกระเต็นใหญ่ธรรมดา ชื่ อวิทยาศาสตร์ : r Stork-billed Kingfishe

นกกางเขนบ้าน

ชื่ อวิทยาศาสตร์ : Orient al Magpie Robin ชื่ อท้องถ่นิ : มู งากาเบง

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


- - - - - - - - - - - - นกเกาะคอน นกกินเปี� ยว

ชื่ อวิทยาศาสตร์ : Perching bird

ชื่ อวิทยาศาสตร์ : Collared Kingfisher ชื่ อท้องถิ่น : กากอ

นกเขาเขียว ชื่ อวิทยาศาสตร์ : Emerald Dove ชื่ อท้องถิ่น : ปู นาตาเนาะ


นกตีทอง ชื่ อวิทยาศาสตร์ : Coppersmith Barbet

-----

-----

-----

-----

ชื่ อวิทยาศาสตร์ : Waterbird

-----

นกนํ�า

--

คู่มือ เส้นทางเรียนรู้ป่าชายเลน  
คู่มือ เส้นทางเรียนรู้ป่าชายเลน  
Advertisement