Page 1

Vågorna: identitet LINA JÄRNEGARD

The Waves: identity


Vågorna: identitet The Waves: identity

Instrumentering

Instrumentation

Flöjt Basklarinett i Bb Horn i F Slagverk(fem vinflaskor av glas, flexaton) Piano Violin Cello

Flute Bass Clarient in Bb French Horn in F Percussion(five winebottles of glas, flexatone) Piano Violin Cello

Durata: 10' LINA JÄRNEGARD 2011


NOTATION Flute

Flöjt öppet munstycke (normalt spel)

open mouthpiece (normal play)

stängt munstycke

closed mouthpiece

tungan instucken i munstycke

tongue in the mouthpiece

munstycket vridet bort från munnen

mouthpiece turned away from mouth

normalt spel

normal play

inandning

inhaling(used with airsound)

utandning

exhaling (used with airsound)

crescendo al niente

crescendo al niente

diminuendo al niente

diminuendo al niente

normal ton

normal tone

flageolett

flageolett

visselton

whistletone

"aeolian"-luftljud med tonhöjd

"aeolian"-airsound with pitch

luftljud utan tonhöjd

airsound without pitch

klaffljud med tonhöjd

keyclick with pitch

klaffljud som klingar en stor sjua under noterad tonhöjd genom stängt munstycke med instucken tunga

keyclick that sounds a big seventh below notated pitch, with tongue in the mouthpiece

tongueram

tongueram

jet whistle

jet whistle

bisb.

bisbigliando- snabb växling mellan samma ton, med två olika grepp

bisbigliando- fast changing between same pitch, with different fingerings

flz.

fladdertunga

flattertongue


NOTATION forts./cont. Basklarinett i Bb

Bass clarinet in Bb

inandning

inhale

utandning

exhale

crescendo dal niente

crescendo dal niente

diminuendo a niente

diminuendo a niente

normal ton

normal tone

klaffljud med tonhöjd

keyclick with pitch

luftljud med lite tonhöjd

airsound with pitch

med tänder på munstycke, ger ett högt skrikande ljud

with teeth on reed, give a high shriekly sound

"slaptongue"

"slaptongue"

bisb.

bisbigliando- snabb växling mellan samma ton, med två olika grepp

bisbigliando- fast changing between same pitch, with different fingerings

flz.

fladdertunga

fluttertongue

Horn i F

Horn in F

inandning

inhale

utandning

exhale

stopton

stoptone

vanlig ton

normal play

luftljud med hög, mellan eller låg tonhöjd

airsound with high, middle or low pitch

snabb variation av tonhöjd och typ av luftljud med hjälp av läppar och munhåla

fast variation of pitch and type of airsound, use lips and mouthcavity

snabb variation av tonhöjd och typ av luftljud, lägg till små oregelbundna pauser i luftströmmen

fast variation of pitch and type of airsound, add small irregular pauses into the airstream

slaptongue

slaptongue


NOTATION forts./cont. Slagverk

Percussion

Instrument: 5 vinflaskor av glas (stämning kollas genom att slå mitt på flaskan med mitten av en trumpinne, är stämningen för hög kan den jämkas genom att hälla i vatten.) och en flexton. Vinflaskorna ska vara av det slag som har kork och etiketterna ska finnas kvar på flaskorna

Instrument: Five winebottles of glas (the tuning is verified as hitting the middle of the bottle with the middle of a drumstick. If the pitch is to high, one can por some water in it.) and one flexatone. The wine bottles must be of that kind that have cork, and the labels must still be on the bottles.

Vinflaska nr. 1 stämd i a1

Winebottle no. 1 tuned in a1

Vinflaska nr. 2 stämd i f1. Denna flaska måste också ha ett märke i glaset, "struktur" i glaset.

Winebottle no. 2 tuned in f1. This bottle must also have some mark with structure in the glas.

Vinflaska nr. 3 stämd i eb1.

Winebottle no. 3 tuned in eb1.

Vinflaska nr. 4 stämd i c#1.

Winebottle no. 4 tuned in c#1.

Vinflaska nr. 5 stämd i H.

Winebotle no. 5 tuned in H.

Flexaton i olika tonhöjdslägen

Flexaton in different pitches.

Notation:

normalt spel: slå på sidan av flaskan. Det är preciserat i noterna om det ska användas visp, trumstock eller metallpinne

normal play: hit at side of bottle. It is specified in the score if used brush, drumstick or metalstick

borsta/dra längs med flaskraden i ett svep

brush/hit along bottles in one swep

borsta snabbt uppåt/nedåt längs med glasflaskan. on glas:på glaset, on label: på etiketten

brush/move quickly up and down along the side of the bottle.


NOTATION forts./cont. Slagverk forts.

Percussion cont.

tremolo mellan sidorna av flaskorna

tremolo between the sides of bottles

ta kulan, släpp den mot plåten och fånga den direkt, så att endast ett anslag ljuder.

take the marble, let it hit the metal ones and then catch it

skaka flexatonen

shake flexatone

dämpa flexatonen genom att hålla i plåten med handen

dempen the flexatone by holdning the metal with the hand

borsta längs med kanten på flexatonen

move the brush alongside the edge of the metal

låt flexatonen ligga med plåten uppåt, ta upp kulan och sedan släpp den

let the flexatone lay down with the metal up, take the marble and then let it go

spela med stråke på kanten av plåten

play with a bow alongside the edge of the metal

låt stråken alstra en ton

let the flexatone start ring when bowing

tremolo med stråke på sidan av plåten

tremolo with bow at sedge of metal

Piano Preparering: placera tre normalstora dricksglas på strängarna med "öppningen" nedåt mot strängarna. De tre glasen ska placeras så att miten av glaset står på 1: E2, 2: g1, 3:f2. När det är accent på pedal så ska nedtryckning respektive släppning höras. Dynamiken reglerar hur mycket actionen hörs.

With accent on pedal, let the action of the pedal sound. The dynamic adjust the level of sounding

Snurra glaset på strängarna, tonhöjden visar vilket glas som åsyftas. Av detta ska framkallas ett brusljud med visst inslag av tonhöjd, ibland höga skärande toner. Den grafiska notationen visar att glaset även ska föras över strängarna, fram och tillbaka

Let the glas spin, the pitch shows whitch glas to be spinned. The sound that should be produced, is noisy sound with some elements of pitches and sometimes high harsh tones. The grafical notation shows that the glas also should be moved over strings, back and forward.

Snurra glaset på strängarna, behåll position.

Spin the glas on strings, keep the position.


NOTATION forts./cont. Piano forts./cont. tryck glaset lätt mot strängen så att tonen som slås an dämpas markant

press down the glas on the string so that the key that is pressed is significantly demped

dra glaset längs med strängarna, utan att ändra på vilka strängar glaset ligger på. Pilen visar i vilken riktning längs med strängarna.

pull the glas along the strings without changing which strings it moves upon. The arrow shows in which direction along the strings.

slå an tonen och dra sedan glaset längs med strängarnaså att flageoletter klingar i glissando.

press the key and then move the glas along the strings, so that harmonics starts to sound

Stråk

Strings

s.t.

sul tasto

sul tasto

s.p

sul ponticelli

sul ponticello

m.s.p

molto sul ponticello

molto sul ponticello

ord.

ordinario

ordinario

jété

kasta stråken, hela gesten sker inom notvärdet

through the bow, keep the gesture within the duration of the note

c.l.tratto

col legno tratto - spela som vanligt fast med träet på stråken

col legno tratto- play as normal but with wood of the bow

c.l. battuto

col legno battuto - slå på strängarna med träet

col legno battuto- hit the strings with wood of the bow

flageolett, tonhöjd visar vart den greppas

harmonic. pitch is were to hold left hand

grafisk representation av vibrato. Den behöver ej följas exakt utan visar på ett brett och oregelbundet typ av vibrato

graphic notation of vibrato, not to be followed exactly, but is showed it is a wide irregular vibrato

dämpa strängarna med hela handen

dempen strings with hole hand

sluta dämpa strängarna

stop dempen strings

för stråken längs med strängen så att endast brusljud hörs

move the bow along strings so that only noise is sounding

glissando med vibrato

glissando with vibrato

väldigt brusig ton, halvtryck

airsound with little tone, halfpressure


NOTATION forts./cont. Strรฅk forts./Strings cont.

extreme bow pressure

extreme bow pressure

bryt upp tonen med korta oregelbundna pauser, den grafiska representationen behรถver inte fรถljas exakt

brake the tone with small irregular pauses, the graphic notation is not te be followed exactly


The waves: identity

Score in C

3 q»56 4 • 4 4

Flute

Bass Clarinet

&

∑

?

∑

).

∏

with key

ã )æ. π

Horn in F

Percussion

Piano

0 0 ‰ ∑ 0æ

)æ.

ã

∑

Ó

Œ

Œ

&

∑

∑

?

∑

∑

3

0

ΠP>

Œ

œ æ

Œ

0

0 > p

œ æ —

5 æ

‰ >

π

∑

Œ

0 p

0 3

5 æJ p

jété

&

Violin

&

Cello

B. Cl.

3 4

Œ

ã

Pno.

ã æ˙ . &

∑

?

∑

b˙. & æ

c.l.tratto

6

Vln.

Cello

?

  ..

3

π

∑

6

5

π

           >  J 5 3 π

espressivo

5:4

6

Perc.

∑ 

∏

4 4 ≈ ≈ b y y # y

? ). 6

Hn.

∑

with mute

& Œ

6

Fl.

∑

with mute

y ≈ ‰

Œ

p

0 0. p

Œ

œ ≈ ‰ æ p

 

π

Œ

Ó

1. 2.

dempen the strings with hand, gliss with that hand along strings

p

3•q»56 4

#y y 0 3

Ó ). π Œ

≈ ≈ ‰

>

œ

> bœ œ

                            

b b #œ

Œ

c.l.batt.

Œ

p

 

p

5

3

ord.

‰ 5 æ p

> > bœ

)

Œ

∑

5 æJ Œ

∑

∑

∑

3

‰ Œ 3

c.l.tratto

∑

>

≈

Œ

p

∏

œ π

Œ

> b b #œ

5 4)

#0 π p

Œ

œæ Œ π p

3

π ) ‰ Ó

π

)

P 0 π

0 ‰ Ó P 0 ) œ P π ∑

3

3— 8{œœ ..

1234 345

# œ. œ. 0. œœ .. æ

p p p p

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑ #˙ ..

Œ

pizz.

c.l.jété

œ J Œ

arco

                 ?

y by

‰ 0 π

1. 2. 3. 3

∑

molto flautando(full bowing)

3

3

5

>0 ‰ . p

Œ

 

2. 1. 2.

-.

-

3

Œ

1. 3

≈

0

Ó œ ≈ ‰ æ p

3

‰ Œ

).

0. 0. 0. 0. Πp

3

p

) π

0 J p

3 ≈4

vib.

π

brush on glas

3

2 q»65 4y - -

3 —. 4b#

π3

Lina Järnegard

Ó

‰ # #

#.

#˙ ..

#œ ..

4.

π

p p

È

4 4


12

11

Fl.

B. Cl.

4 q»52 4

&

?) π

_

∑

ã

æ œ œ ã œ œ œ œ . ˙æ. π

Cello

B. Cl.

Ó

œ ∏

0 p

?

∑

∑

Ó

U Œ

œ

Ó

U Œ

œ

bœ œ

&

Ͼ

œ ~ ~~ ~~ ~

espressivo

#

#œ J 3 π

#w

?

~~ ~~ ~~

~~ ~~ ‰ —

3 #- _ J

#-

3

≈ y y ≈ ≈ Œ p 5

ã 0

p

U #

Ó

>

pizz. 3

Œ j 5 

j œ

Œ

œœ œ π

π Œ

œ œ ≈ ‰ Œ

≈ ≈ ‰

Œ

>

Ó

j #0 0            0 π

Œ

5

0 ∏

Ó

œ

0

h

U

0 0      # 0

j 0 0

3

p

Œ

j Kœ

Ó.

Œ Ó.

˙. æ æ p Ó.

3

0 Œ

3

∑ ‰

pizz.

5 5

&

0. p

>

Œ

j 0 0 0. 0. 0

æ œ œ œœœœ œ œ æJ p

Ó jété

Œ

‰ œ œ ‰

b #œ

b b #œ #œ

Œ

π

π

3

‰ Œ

3

0. 5

5

0 5

3

) 5

5

5

Ͼ

˙. æ

) P

U

0

˙. æ

Œ Ó.

5

0

0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. π

U

pizz.

Ó

#y y y y y y y y y y y y #y y y y 3 3 3 3 3 3 y y y y y y π

œæ Œ Ó œ ˙. æ æ π P

π

Œ

Ó

>

‰ ‰

œ œ

— bt 3 J

5:4

p

f

œ. œ. œ. ≈ π

3

jété

5 J

p

œ ˙.

3

batt. ord.

jété

3

5 œ

5

0

‰ ‰

U

œ Œ Œ

Œ

œ

b5

y ≈ ‰ p

œ. œ Œ J 3 π

œ ˙ P

œ œ œ æœ œ

‰ ‰

Œ

5

5

(q»72)3 q»76 { 4— #U œ ˙

brush

p

œ œ æ

1 34 12345

5:4

j œ œ —

bœ #œ

Œ

5:4

#5 5 5

π

3

π

c.l.tratto

Œ

3

#5

5

c.l.batt.

Œ

Œ

‰.

3

Œ Ó

c.l.jété

œ

with hard of brush

∑

? ≈ ≈ ‰

Œ

≈ >0 ‰ p

0 ˙ 0 J — Œ

y y by Œ

‰ ≈ ≈ œ> ‰ . p

Œ

3

œ œ ã œ œ‰

Œ

3

p

p

3

&œ p

Ó

#w

? ∏

&

Œ

accel.

π

˙

Œ

16

Cello

Ó

U

&

Vln.

∑

Œ

Ó

16

Pno.

U

∑

16

Perc.

Ó

∑

16

Hn.

∑

4 4

∑

&

16

Fl.

A q»56

. œ œ œ œ œœ . œ æ p #œ bœ ≈ œ

11

Vln.

5

π

∑

11

Pno.

3 4_

11

Perc.

3

Ó

11

Hn.

vib.

∑

∑

˙.

˙.

π c.l.batt.

?

3

3

3

5                π

3

3

3

                


13

& #3 3 3 Πy y y

21

Fl.

B. Cl.

?

3

Perc.

3 3 3 j 3 3 3 3 3 #3 3 3 3 3 3 3 3 3 y y y y y y y y y y y y y

0

)

3

j3 0 #5 P

#)

0

5

5

5

5

5

5

& ?

∑

∑

˙.

˙.

batt.

  

  

c.l.batt.

  

  

9 16

œ o & œ ˙ π

# >5. . æJ f

fl.z

B. Cl.

? 26

Hn.

‰ 5 555 π

&œ ∏

‰ Œ

Œ

ã

œœœ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ &¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ 3 3 3 f ?

26

Vln.

Cello

& ?

∑

œ Kœ ˙ p ord.

5

#0

0

3

ã

j 0 .

π

π

Œ

‰ 3

0 0 

f

≈ ‰

> #œ .. J f

           j   œ. 3 3 3 π

œ œ œæj . æ P

‰.

# # #œ ..

∑ ‰.

K>œ œ . J

5 5 5 b5 f

>œ J

p

œœ

3

œœ ∏

3

p

¿œ ¿œ ¿œ ¿œ ¿œ ¿œ ¿œ ¿œ ¿œ 3

>œ J

p

œ

p

3

Œ

Œ

ord.

œ

o ‰ #œ

˙.

0 π

).

∑

j œœ œ œ œæ œ œ œ @J

&

Œ

>œ .

œ.

œ. p

œ œ œ œ œ œ@j æœ

œ œ œ œ @ @ @ @J

3

œ K>œ J p

3

œ

∑

∑

K >œ .

œ

Ó

œ œœ

3

3

‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 5        œ p π

‰ >0 ≈ P

œœ

p

p

‰ bœ ˙ p

œ¿ ¿œ ¿œ ¿œ ¿œ ¿œ

œ¿ ¿œ

5

œ æ

5

p

ã 0. 0. 0. 0. 0. ‰ P 5

œ æ

œœœœ

5 ( f) œ ‰ œ ‰œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ

p

3

3

3

3

3

∑

#œ # œ

˙

r 5 b5 b0 p

3

3

3

3

3

∑ ˙.

π

p batt.

b >5 .

˙.

∑

# # ## # #

j Ͼ .

œœ

3

∑

˙. π

œ Œ J

#œ œ œ œ œ œ œ œ

Œ

3

3 q»56 œo œo œo œo œo4# ˙o .

5 5 b5 5 bœ p r j 0> ‰ 0 . P π

drumstick brush

26

Pno.

5

∑

26

Perc.

5

j 5.

# œo #

‰.

3

ord.

œ 3

26

Fl.

P 3

? 21

Cello

˙

>5 J p

Œ.

‰ ¿œ œ¿ ¿œ ¿œ ¿œ ¿œ ¿œ ¿œ ¿œ

&

Vln.

p

5

3

21

Pno.

‰ >5

#3 3 ‰ Œ y y

ã 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. & ‰ #œ ˙ ˙ P metalstick 3on label 3 3 21 ˙ ˙. ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ã ˙Œæ. æ æ P 21

Hn.

3

B q»65

3

∑ ‰

˙

pizz.

nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ π


14

31

Fl.

B. Cl.

&

œ

? ). p 㠌

31

Perc.

ã

##

3 43

accel.

3

#3

∑ ‰

31

Hn.

4 4‰

# ˙o

0. 0. 0. 0. 0. ‰ 5

œ œœ œ œ œ œ œ œ œæ

œœœ

Ͼ

0. 0. 0. 0. ≈. ‰

0. 0. ‰ .

œ.

#3

#3

3

3

3 U4

3 3 J Œ

∑

). p

?

f

œ œ œœœ œ œ œ ˙.

3

4 34 3 J

∑

∑

5

œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ

5

3 3

∑ Œ

5

q»65

˙.

w

w

7:8

œ ‰ Œ &‰

31

3

Pno.

? 31

Vln.

Cello

& ?

B. Cl.

?

Cello

˙

‰ œ> F

) ‰ ã‰

3

metalstick on glas

œ & œ P

Œ

Œ

? Π& ?

#œ.

F

##.

arco

p

‰ ‰

Œ

3

0. π

y F

Œ

œ Œ

œ

œ Œ #.

‰ 0> p œ ≈ ‰

Œ

œ

‰ ≈ > #œ p ≈ ‰ œ

&

∑

y @J p

move glass over strings

Œ

œ æJ p

 J P ‰

f>

pizz.

P œ œ ≈ œ œ f # J

∑

∑

∑ Œ

œ ‰.

P

fl.z

Œ

œo #

œ

3 8

Œ

?

) π

≈ 0. 0. 0. 0. ≈ ‰ p

∑

∑

. π

œ

∑ œo ‰ b#

Ó

)æ. P

∑

π

fl.z

shake

Œ

Œ

∑

∑

˙

C q»78 1 3 8 4 K—_ .

Œ

∑

#œ.

∑

Œ

P

Œ œ π

Œ

• fl.z — ® ----- - 0 ≈ 0 0 @ 3 p P P F

0 Œ

œ

‰.

3

pizz.

Vln.

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ p —

0 P

3

‰œ‰Œ

Œ

∑

c.l.tratto

㠜 P

36

3

œ J

∑

˙

36

Pno.

3

∑

? ‰

36

Perc.

3

3 4

36

Hn.

3

œ ‰ œ ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ Œ

- - - - - - - - - - - & ‰ 3 5 3 P p

36

Fl.

3

œ ‰ œ ‰ J

∑ ∑

Œ

b%.

arco

Œ

Œ

%

5

π

3

∑

&

≈ 1.# . p

b5 J

jété

# F

# 5 J 3

p

? ã


15

41

Fl.

B. Cl.

3 8

& by y y y y y p ?

41

Hn.

ã

41

Perc.

ã

y ‰ ‰ p ).

π

&

∑

?

∑

41

Vln.

Cello

&

_.

B. Cl.

Œ

œ ‰ π

‰ 0 3

0 0

p

P 3

5 q»52 ‰4 y Œ

Œ

5

∑

p

π

5 5 5 5 b 5 

molto flautando(full bowing)

∑

.

bœ J

ord.

p

5

Ó

Ó

1.

P

).

3

jΠ# # # # # # # p

3

3

# π

#

∑

3

.

‰ Œ

Œ

3

∑

∑

∑

∑

ã

˙

Œ

&

∑

?

∑

Vln.

&

Cello

&

∑

p

3

≈ 0. 0. 0. ≈ œ œ J

3

3

    

œ œ

∑

3

∑ 

0

Œ

). ∑ Œ

∑ ∑ ∑

∑

∑

3

3

4 4 U

∑

‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ 3

3

∑

∑ Œ

3

∑ J

œ

3

∑

5

‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ Œ

∑

46

œ.

˙

Œ

3

3

?

∑

3

P œ ? œ ≈ ‰ ) œ & œ π f

∑

Ó

3

arco molto flautando(full bowing) espressivo

∑

5

∑

∑

∑

≈. 0. 0. 0. 0. ‰

? ã

‰‰‰‰‰‰‰‰‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰

3

∑

5

Œ

Ó

p ‰ ‰ ‰ Œ 3

&

㠌

‰ 0. 0. 0. 0. 0. ‰ p arco œ Œ P

lift up and put the glass down on strings

> pizz. 3 j Œ œœ œ œ f pizz.

œ J Œ

∑ Œ

∑

Œ

∑

∑

3

~~~~brush ~with ~~~~~ ~ ≈ ‰

π

3 4

Ó.

≈ yb y y f

Œ ‰ y y ≈ b y y p P 3 ) j ) ) ) ‰ 0. 0. 0. 0. ‰ ) ) 3 p P π

∑

5

46

Pno.

˙

p

&

46

Perc.

œ

∑

J>5 b 5 J

46

Hn.

y y y y Πp

Ó

46

Fl.

3

π

) > p

∑

4 4

vib.

on strings

41

Pno.

3 4

3

.

j 0

0 0 b0 0 0 5

?


16

D 4 q»72 4_

# œo œo ≈ # # # ≈ ≈ # - - -

vib.

3

51

Fl.

&

π

? jΠy P

Œ

3

B. Cl.

51

Hn.

5 5 5 5 5 5 555

ã

P

∑

&

b˙.

œ

π

P

arco

Vln.

Cello

&

B. Cl.

œ

π 5 œ

œ

ã Ó

55

&

Pno.

55

Vln.

Cello

œ ‰ œ ‰ π 3

? & ?

œ

-

J

3

≈ y y y y ‰ . P

≈ 5 5 5

#

5

Œ

œ

 .

-

œ ≈ > ‰ P 5 5 5. J ?

5

œ

œ

œ.

∑

Œ

π

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ ‰

P

œ

&‰

∑

œ p

pizz.

∑

œ ‰ bœ ‰

Œ

 .   .

f # œ

3

&

P

3

arco

œ #œ 3.

p

œ

œ P

). P

˙.

π ? j # œ

Œ

≈ œ œ œ œ ≈ ¿¿¿¿ ‰ Œ

∏

#>

# ‰ Œ

Ó

œœo

˙˙ ..

— j œ

˙

vib. 3

œ œ œ P

∑

Œ

3

p

˙

∑

Ó

œ p

5 5 5 5 5 5 #

p

œ

≈ y y y y ≈ ‰ œ π

w

# œo œo œo œo œo ‰ ‰ ‰ ## ## # # #

œ.

p

∑

5

œ

# oœ œo ‰ # ## # Œ

∏

Œ

3 4

5

˙

3

# #

1.

œo œo œo œo œo ‰ # # #‰ # # œ œ.

3

5

5

œ

bw

5 5 5

3

j œ

œ p

5

# # # # #

#

p

‰ 5 5

3

3. 2.

 # _

         b œ

œ   

# ‰ Œ Ó p P3 œ œ œ œ œ œ Œ Œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ Œ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~ Œ ‰ 3 3 3 3 p brush on strings

pizz.

#

Œ

# œo œo œo œo œo ‰ ## # ‰ ## # #

˙

π

5

∑

-

Ó

≈ œ œ œ œ ≈ ¿¿¿¿ ‰ P

vib. 3

π

Œ

π

5

œ

p

π

#

œo œo œo œo œo # #### ‰

≈ ‰

w

3

˙

55

Perc.

œ œ. ‰

55

Hn.

∑

-

#

# œo œo œo œo œo 55 & ‰ ## ## # # # ‰ ?

?

π

p

? #4. P

q»60

Fl.

5

Ó

? ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ 51

&

vib.

3

51

Pno.

Œ

∑

mute in

ã

51

Perc.

Ó

p

3 # œo œo ≈ # # ≈ ‰ n #

Ó

‰ 3

5 ∏

3

œ œ œ œ œ œ œ ∑

∑

∑ #˙ ..

#˙ ..

˙.

p

4. 3. 5:4

˙. ∏

œ p

œ

#### π

œ


17

59

Fl.

B. Cl.

&

˙˙ ..

∑

p

Œ

59

Hn.

Œ ∑

59

Perc.

œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ P

ã

∑

E 5 4

∑

∑

mute out

∑

?

∑

π

# # ## #

3

Fl.

B. Cl.

˙.

π

b5 œ

5

5

 .

˙

œ

& 

Ó

ã

?

Cello

#

∑

# # ##

# # ## # # # # J J

p

3

π

3

bisb.

Œ

‰ Œ Œ Œ

ΠΠ0 p

with key

)æ P

Œ

Œ Œ œ

Œ

5 4≈ o

œ. œ ‰

y ≈ ‰ F  .

Œ Œ œ

˙

Œ

Ó

3

Œ

Ó

#

#.

#

# ##.

Œ

F>

Œ

Œ Œ Œ

Œ

 Œ   .

#

Ó

5

Œ

Œ

Ó

#

)æ P

Π#.

#

##

0

#

Œ

Œ

.

#

#.

p

Ó

Œ

Œ

Œ

Œ

Π##

P

#.

5 4

‰ ## Œ Ó 8

Œ

‰ œ> ) . F π ‰ 0 

Œ

‰ œ ˙. ‰ Œ Ó

∑ Œ

5

Œ

Ó

with key

œ

5

Œ

5

∑

#

#

##Π88

5

Ó

π

5> ≈ 5>b 5> 5> ≈ >5 ‰

Ó Ó 5> ≈ 5>b 5> ≈ ≈ 5> 5>

5

##Π88

5 4

p

## ‰ 8

Ó ≈ œ> ≈ 5>5>

5

∑

Œ

# p

4 4

5

‰ ## ‰ 8 F

Œ

3

## # # ‰ Ó 888 F

bisb.

Ó.

Œ œ Œ

Ó

##

bisb.

Œ œ

4.

#

nœ. œ.

 .

 P

Ó

∑

& # ?

). π

# # 5

∑

64

Vln.

Œ

5

)

&

6 4Œ

Ó

‰. > > > Ó ≈ 5> 5 b 5 ≈ ≈ 5 5

#

# 5

bisb.

64

Pno.

π

& ## # ‰ # # ‰ ‰ 88 88 π F ?

# #

Œ

˙

‰ ‰ # 3

5 4

64

Perc.

5

? # œ

64

Hn.

.

arco

∑

π

6 4Œ

 .

p

∑

∑ œ

3. 2. 1.

64

5

Ó

59

Cello

Ó 5> ≈ 5> ‰

5

)

&

Vln.

Ó

5

œ> ‰ . F

59

Pno.

bisb.

# # # # ≈ ≈ Œ 888 F

Œ

˙

#5 œ

Œ

Œ Œ Œ

F>

Œ Ó # ‰ #


18

B. Cl.

? 69

Hn.

ã

Cello

Œ

∑

∑

Ó

Œ

∑

∑

with key

œ œ. æ F

˙. æ

œ æ

arco

? ≈ ≈ ‰ Œ

Œ

& ?

> F

#

B. Cl.

Hn.

Œ

&

Pno.

? ≈ > 74

Vln.

Cello

& ?

P arco

w π

∑

?

œ

#.

Ó

#.

#

#.

0 ). p

) Ó

p

≈ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ b œ n œ œ œ œ œ œ œ # œ n œ œ b œ œ@. π p

œ @ π

œ!

5

# œ. œ. œ. œ. p

fl.z

œ @ π

5

œ@

œ æ

3

# œ. œ. P

‰ ‰

Œ

‰ Œ

œ

6:4

≈

Ó

#œ ‰ Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ ∑

Ó

> f #œ #˙ ..

pizz.

œ

j œ

Œ

Ó

≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœ #œ œ nœ bœ œ

# œ # œ œ œ3# œ œ

fl.z

œ æ œ œ œ œ ≈ . . . . π 5

Ó

Œ ∑

∑

without mute

bisb.

Œ

‰ æy P

∑

∏

#

F

~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~

w ‰

∑

&

Ó

#

F

‰ ~~~~~ ~ ~~ ≈ ‰ ‰ ‰ Ó π p

∑ Ó

)

Œ œ> f

brush on strings

∑

)

p

∑

7

œ bœ œ œ bœ œ

π

#

0

bisb.

œ ã J

74

∑

f

74

Perc.

Œ

.

Œ

##

fl.z

& w π

Ó

#.

& Œ

74

p

Ó

74

? ‰

w

∑

F q»84 Fl.

) æ p

)

∑

69

Vln.

Ó

&

69

Pno.

Œ 0 ≈ ‰ F

& ≈ 0 . F

69

Perc.

4 q»52 4 .

rit.

& # # ≈ ‰ Œ 8 F

69

Fl.

5 4

arco

œ

p

4

Ͼ

≈ ‰

Œ

7 4

Πfl.z

# œ. . . . ..n œæ P

œ

‰ Œ

Œ

#

‰ Œ

Œ

?

∑

6:4

Œ

Ó œ

Ó

Ó

molto flautando(full bowing)

œ π

œ 5 5

#5 5 5 5 5 œ œ

3

6

w

#œ œ œ œ ˙ 5

∑ .  .  .  . . .      . .  

#˙ P œ

Œ

œ


19

7 4

Fl.

B. Cl.

&

?

Hn.

7

®5 # 5 # 5 n 5 n 5 5 b 5 5 5≈ 5 b 5 5 # œ    l œ Œ # œ     l œ π F 5

Œ

œœœœ π

Perc.

ã

77

Pno.

&œ P ?‰

≈ # œ

Ó

œ

œœbœœ ‰ œ ≈ Ó

Ó

b0

∑

π

∑

˙˙ .. æ p

∑

) P

n0

∑

brush on label

∑

77

∑

7

3

4 q»78 4

rit.

‰ 5 5 5 0 #0 0 5 5 5 5 b 5 # 5 5 ®n 5n 5 œ œ Kœ Kœ 0 # 0 p F

3

3

77

3 4

∑

77

œœ ≈ ‰ Œ

˙˙ æ

F

∑

∑

∑

∑ ∑

4. 3. 2. 1. 2. 3. 77

Vln.

Cello

&œ p ?

#œ p

œ

& 0 ≈ ‰ Œ f

B. Cl.

˙

œ ≈ ‰ Œ

π #œ œ

Cello

π

?Ó 80

& ?

f

∑

ã

®œ ®

Œ

‰ Œ

∑

without mute

∑

w

F

w#

"jet"

∑

˙. π

f

‰ Œ

œ.

3

Œ

z!J

Œ

ß

F

j #œ

f #œ. œ.

≈ œ

œ ≈ ‰ f

œo

4 4˙˙

˙ π

œ

œœ ‰ œ # ## π π

‰ œ ˙ π

Œ

π

3

3

3

˙# .. π

3 # œo 4‰

œ.

3

p

p

f j bœ

3

                                  

œ.

∑

œ œ œ ‰ Œ

3 8!

∑

Vln.

3 4

∑

80

Pno.

˙# ..

∑

80

Perc.

˙# ..

? 80

Hn.

˙. ˙.

Ó

80

Fl.

#˙. ˙.

∑ Œ

∑

#œ ..

f ‰

&

jété ‰ œ >˙

P f

p #œ œ #œ #œ œ #œ π

œ æ π

˙

)

w#

3 4

Ó

˙

œ

&

œ œ

œ œ

œ

3

œ œ

œ

3

œ œ œ œ œ œ œ œ p Œ

œ

π ∑

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

∑ #˙

œ

P

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (# ) # ˙

π

F

p

p

œ

jété


20

3 4!

85

Fl.

B. Cl.

&

f

? Π?

‰ Œ

"jet"

5 4

Œ

! ≈ ‰

z

∑

Œ

ß

∏

∑

Pno.

?

#˙ ..

Cello

& ˙.

#˙ ..

&

B. Cl.

7

? ‰

Pno.

ã

œœ

P# œ 90 # ˙˙œ˙˙ & ˙˙ F

Cello

Œ

∑

˙. ˙.

# #w

#˙ ..

#w ∏

3

5

œœ

œœ

3 3

œ œ

œ œ

œœ œ œ

& œ p ?

˙ >. f

3 3

3 3

œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó

œœ œ œ

3

œœ

œœ

3 3

œ

#

3

3

3

3

3

œ œ

3

œ œ

5

œ œ

#

œ

œ

#

œ

œ

œ

#

œ œ

œ

p

œ

j bœ

˙ >f

#

f

# π

Ÿ~~~~~~~~~~ ‰ œ f

Œ

P

b œ> f

‰ 3

3

b>œ f

œœ œœ œœ œœ œ œ œ 3 3 F 3 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ

#

œ f

œ

p

F

3

3

3

3

3

3

3

3

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ bottom

3

?

∑ #

P

3

7

≈. b œ. œ. œ. œ. P œ ‰ p F 3 œœ œœ œœ #œ #œ Ó

ß

œ

3

3

#

œ

3

∑

bœ œ œ œ œ œ œ Œ

3 3

Œ

œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

∑ #

3

#w

F

z!

∑

F

∑ 3

3

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

3

> # œ

3

Ó

w

2.

3

œ æ

3

p

∏

˙ æ

?

90

Vln.

Ó

7

œ æ π

?

90

Perc.

Œ

Œ

& ®# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ #œ œ œ p F p

90

Hn.

#˙ F

Ó

Ó

bisb.

90

Fl.

m.s.p

#˙ ˙ F

∑

w π p 3 drumstick on glas œ œ œœ œœ œœ ∑ metalstick p 3 on neck #œ œ œ œ #œ œ œ œ ∑

Ó

f œ ‰ Œ œ ◊

∑ #˙.

85

Vln.

metalstick on structure

Œ

œ ≈ ‰

˙.

˙ F

˙. œ ≈ ‰ Œ ã æ F #œ œ œ œ œ œ nœ 85 #œ œ œ œ œ œ #œ ‰ Œ & œ 85

Perc.

˙. π

{1 22 3 45 ˙ ˙ F

∑

) Í

85

Hn.

G q»65

4# 4

#

5

œ Ó

#

Œ

‰ œœ p œ œœœœœ œ

œ

3

p

œœ œœ 33

œ œ œ œ

F

œ

‰.

>œ œ ~~~~~~ > ~œ

Ó

Œ

#

f

˙ ˙ F

œ

p

5 4

‰ b œ> Œ F 3

3

3

3

‰ b>œ ‰ b>œ p f 3

3

3

3

3

3

3

3

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ∑

#

j bœ

Ó

Ó

˙

#

œ

œ

# b >˙

p pizz.

f

Œ

œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ F p


21

5 4

Fl.

B. Cl.

#5 93 œo œo œo œo œo œo œo œo œo œo 5 #5 b5 & ‰ # # # # # ‰ # # # # # ‰ b5 # œ # œæ ææ æ æ æ æ 5 5 F p 5 fl.z fl.z ? æ Œ b˙ ˙æ b ˙æ π P π fl.z

? ‰ b>œ

93

Hn.

3

Perc.

&

Pno.

3

Cello

B. Cl.

‰ b œ ~~ ~~~~~ ‰   ~~ p

5 4

& .. ‰ .

# Œ b8 ƒ

? .. ‰ . ? .. ‰ œ ã .. œ

3

œ œ

≈ b œ > ƒ œ œ

Œ œ œ

œ œ œ œ œ œ 96 ®œ œ œ œ œ œ ‰ & .. ƒ ? ..

‰ ®œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& .. ˙ ƒ

3

p

œ œ

œ œ

œ œ œ œ œ œ 3

œ œ œ œ œ œ

bœ Œ ƒ

œ>

œ>

œ>

œ œ

3

3

bœ >f

3

œ œ

3

‰ ‰

œ œ

œ œ

œ œ œ

3

3

3

3

œ œ

3

Cello

? .. Ó

 .

œ œ

5

œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ 5

ƒ

3

3

3

3

b ˙ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~

j Œ  3

Œ

H3 4 .

p Œ

œ

∑

Œ

..

∑

∑

Œ

.. ‰ æ æ 0 ) ƒ ƒ 3 3 ‰ Œ œ œ .. œ œ œ œ œ œ ‰ Œ 3 ƒ 3 √ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ .. ‰ œ ‰ Œ

‰ ‰

fl.z

3

ƒ

Œ

)æ. ∑

Œ Œ

∑

.. ‰ ‰ Œ œ œ

Œ

∑

..

Œ

∑

3 3

œ œ œ œ œ œ œ œ

œ >

p 3 3 #œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ

3

∑

œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ >f

œ

j œ

  

3

œ œ œ œ œ 3

bœ >

œ >

.

3

# œ

œ œ œ œ œ œ œ œ

∑ ‰

‰ œ  p

96

Vln.

3

œ œœ

5

œœ œ œ F

œ >

œ œ œœ œ œ œ œœœœœ œ œœœœœ œ œ œ ˙˙˙˙˙ œ œ œ ˙

Œ

# 8

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰

p

3

œ >

5 4

œo œo œo œo œo # # # ‰ # #

5

œ >

2 4‰

∑

# 8

b œ> Œ ƒ

3

Pno.

Œ

3

b˙. p

96

Perc.

j 

œ >f

arco

? Ó

bœ >

f

3

3

96

Hn.

3

˙æ

3

∑

& bœ >f

96

Fl.

3

?

3

œo œo œo œo œo # # #‰ # #

5

œ >

3

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

3

œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œœ æon structure f 3 œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œœœœœœ œ œ œœœœœ œ œ œ

3

#œ œ œ #œ œ œ

93

Vln.

3

œœ œœ œœ œ œ

3

93

‰ >œ

œ >

3

œ œ œ ã œ œ œ

93

œ > ‰

œo œo œo œo œo # # ‰ # # #

3

œ

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~ (# ) b# j. bœ . ˙.

‰ Œ

˙.

#.

P ˙. æ P

fl.z

∑ metalstick on structure

‰ æœ æ˙ ƒ

œœœœ ‰ Œ ƒ œ ‰ Œ œ ◊ √ œ. œ . ≈ Œ ƒ

˙.

Œ Œ Œ

~~

j œ


22

100

Fl.

B. Cl.

&

?

100

Perc.

ã

∑

Cello

&

105

Fl.

B. Cl.

∑

Œ

Œ

Œ

Œ

π 3

3

3

3

œ

œ

bisb.

˙

3

Œ

6 q»65 U 4 Œ

∑

Ó

Œ

∑

Œ

U

Œ

U

Œ

Œ

?

Ó

√ #œ œ #œ œ œ ‰ #œ œ #œ œ œ 3

∑

3

Œ

Ó #œ œ #œ œ œ pizz.

p 3

∑

˙æ. π

Œ

∑

∑

∑

∑

∑

˙. P

∑

œ

brush on label

∑

˙.

?

Œ

œ

Œ

∑

∑

π

Œ

s.t

∑

œ

œ œ

p

5

4 4

∑

∑

˙. ˙.

Œ

?

œ œ

‰ Œ

Œ

˙

≈ œ œ œ œ œ œ œ ≈ ≈ œ ≈ œ ≈

U

Œ

œ

drumstick on glas

Œ

ã wæ P

5

π

∏

√ P #œ œ œ # œ œ œ ‰ ‰

#˙.

Œ

P

Œ

Ó

105

Cello

∑

Vln.

Œ

œ œ

&

105

Pno.

3

˙.

Œ

# 5o œ

)æ.

π

105

Perc.

&

∑

œ √ m.s.p ˙. ˙.

105

Hn.

∑

œœœœ p

? . ˙

4 4

p

5

)æ. F

∑

?

- Œ

with key

∑

∑

100

Vln.

f

&

100

Pno.

- - - - - - - ≈ - .

? ˙. æ 100

Hn.

q»56

#.

3

Ó

Œ

Œ Œ

w. æ ƒ

wwwww w f

Œ

U U Œ

p

w

√ w. w. æ ƒ

m.s.p arco

#w .. æ ƒ

accel.

∑

?

b˙. p

metalstick on structure

Œ

4 œ. 4

3# ˙o . 4

Œ

Œ

Œ

Œ

π

p

œ

œ

œ

œ Œ

œo

œ

∑

∑ Œ

œo

3

œ œ œ œ

Œ ∑

> f œ ≈ œ ‰ Œ π #˙ ..

# œo J

∑

‰ ‰ Œ

s.t

bœ œ p œ ≈ ‰

œ ‰

˙

p

∑ s.t

Œ

bœ > ƒ #œ J

 l œ Kœ œ   œ . > > > 3

5

># . œ.

 Kœ b œ > > 3

># œ


110

Fl.

&

œ

I 3 q»78 (o qo»72) o o œ œ œ œ œ œ 4# œ œ U

# œo J

œ 3

F

5

? æ. b˙ F vib. œ œ œ œ œ œ œ 110 ? fl.z

B. Cl.

Hn.

F

œœœ

ã

110

&

Pno.

f

Cello

B. Cl.

∑

# ? œ

Perc.

3

? ∑ ? ∑

Œ

p

‰ œ π ∑

with the middle of a drumstick

ã œ. œ. f

∑

& ∑

Pno.

? ∑ >œ . # & œ.

114

Vln.

Cello

ƒ

? . bœ ƒ

∑ œ

π b ˙# .. π

5 6

œ bœ ∏

o # œo # œo # œ œ o #œ ® ≈ # œo

œ

π

3

3

œ œ ˙œ .

Œ

Œ

Œ

≈ œ œ F

c.l.batt.

œ œ œ œ œ œ

p

f

F3

œ

b˙ æ p

##.

œ œ

5

Œ

≈ œ œ œ

œ œ

p

œ œ

b œ. œ. œ. œ œ f

‰ ‰ Œ

f

∑

ƒ

5

‰ b œ ≈ r œ b b #œ >f

œ œ ≈ & Œ Œ Œ ˙# .. #.

œœ

œ œ bœ œ

œ

#œ œ

‰ ?œ æ p

≈ œ ‰ ≈ œ œ œ drumstick p ƒ ≈ # œœœ ... œœœ œœœ metalstick

π

œ. bœ œ. bœ ◊

5 œ œ ƒœ œœ œœ œœ

p 5 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 5

Œ œ œ

f

p

f œ œ œ œ œ œ œ œ 5 5

œ œ

œ œ

3

bœ π

4 4

Œ

œ œ bœ œ œ bœ #œ p f œ œ bœ œ 3 œ j #œ œ 6

Œ

f

œ œ œ‰ œ œ œ

#œ œ œ ‰ œœ œœ œœ ‰ 3

3

œ œ œ œ œ œ‰

>

f

6

œ

≈ œ ‰ œ œ œ œ œ ≈ œœœ œœœ œœœ ‰ 3

3

3

b b ˙# .. #

œ

≈ # œœœ œœœ œœœ œœœ

Œ

f

bœ bœ ◊

œ

œ

arco

Œ

ƒ

3

3

Œ

Œ

œ

œ œ œ œ #œ œ œ œ

œ æ œ œ œ œ œ œ

#œ 3

o # œo # œo ® # œ o ≈ ‰ # œo œ p

Œ

œ œ œ œ˙ ˙

3

œ

3 8

œ œ œ œ œ ≈ ‰ ∏

6

Œ

π

≈ ≈ œ œ b œ œ œ

3

œ œ #œ œ

5

œ

3

˙ nœ œ œ

œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

5

j bœ

‰ f

œ

Œ

≈

œ

œ

œ #œ

œ ≈ ‰ f

2# œ 4

œ f6 p ƒ 3 3 3 œ œ œ œ˙œ œ œ œ .

Œ

œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

3

5

˙

f

œ

P

œ

œ ˙.

6

œ œ œ œ

Œ

∑ Ó

œ

œ œ ≈ ≈

3

Œ

3

≈ ≈ œ œ b œ œ 3

œ

6

œ œ

5

œœ œ #œ œ œ

f

f

5

œœ œ ˙.

∑

114

œ

F

3

o # œo # œo ® # œ o ≈ ‰ o #œ ‰ #œ

‰ Œ

ß

f

5

Œ

z!

 b œ

># # # # # # # œ œœœœœ œ J JŒ

3 3 8 4

& ∑

114

p

∑

5

P

œ

œ ‰ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ π p P œ œ bœ œ bœ nœ œ ‰ œ œ ≈ Œ æ

with the tip of a drumstick

5

114

Hn.

Ó

& œ      5 œ j œ k œ > >

114

Fl.

œœŒ

? 110

Vln.

p

3

metalstick

110

Perc.

3

3

23

˙# >

œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ 3 ◊


24

4 4

∑

119

Fl.

B. Cl.

&

?

w

? Ó

f

≈ œ ‰ ≈ œ œ œ œ œ œ œ p 5 ƒ ≈ # œœœ ... œœœ œœœ œœœ œœœ

ã Ó

119

Pno.

& ‰ bœ œ œ p 3

ƒ

Cello

? Ó

j

& #˙ > ƒ

B. Cl.

? ?

123

Hn.

Pno.

Cello

3

5

∑

p n œ ≈

b æ

œ æ

≈ œœœ ... œœœ # œœœ œœœ œœœ

& # w >

kœ >

{ 1 22 33 44 5È # ˙˙ ..

Œ

fl.z

5

& # #œ π

#œ œ ‰ œœ ‰ ‰ œœ ‰ 3

Œ

j #œ

3

5

Œ

œ œ œ œ œ œ œ œŒ 5

Œ

Ó

f

3

3

b b ˙#

˙# ˙

f

œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œŒ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 6 pœ œ œ œ œ ƒœ # œ 3 œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ‰ œœ œœ œœ Œ

≈

!

œ æ Œ

3

Œ

3

∑

b 5> ≈

3

5

p

bœ œ œ œ

f

p 3

® œ œ œ œ œ œ Œ œ ≈ œ ‰ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ J 3 # œ œ œ œ œ œ ® œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœœ ≈ œœœ ‰ Œ J Œ 3 3

® œœ œœ œœ œœ œœ œœ b œ ‰ œœ ≈ œœ ‰ Œ bœ ◊

Œ ‰

). f

5

r b œ ‰ œ ‰ ‰ ≈ . œ ≈ ® b œ ‰ ƒ 5

w# >

œ ‰ œ ‰ ‰ ≈ . œ ≈ ® œ ‰ œ œ œ œ R 5 5 œ œ œ #œ œœ ‰ œœ ‰ ‰ ≈ . œœ ≈ ® œœ ‰ R 5

Ó

b˙.

P

‰ ‰ ‰& 5> ≈ 5> ≈ 5>≈ Œ Œ Œ

Œ œ Œ œ J 3 œ œœ Œ R Œ

p ƒ 3 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ Œ œ ‰ œ ‰ ‰ ≈ ® œ ≈ ® œ ‰ Œ Œ œ Œ R R bœ 6 5 5 5 ◊ P pizz, with plectrum 5 55 55 55 55 55 55 ® 55 ≈ 55 ‰ 55 Ó ∑ 555 555 5 5 5 555 555 5 5 5 ƒ 6

Œ

˙

˙˙ ..

‰ ‰ b 5> ≈ 5>≈

b w#

w# >

bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ J

? b œ œœ .. bœ ◊

3

#œ >

w# >

˙.

123

Vln.

5 ƒœ # œ 3 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ ‰ œœ œœ œœ ‰ ≈ œœ ≈ œœ œœ ≈ œœ œœ œœ œœ ≈

Jœ >

5

&

k fl.z œ. J æ f

˙.

b #œ

œ œ œ œ ã ≈ œ ‰ ‰ œ œ œ Œ

123

œ ‰ œ œ œ ‰ ≈ œ ≈ œ œ ≈ œ œ œ œ ≈ Œ ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

3

123

Perc.

f

q»60

3

& # w >

&

b˙.

p

w

5

123

Fl.

"jet" ! ! Œ ‰ ‰‰ ‰Œ 3

b˙.

Œ

rit.

ƒ p . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ . œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ ‰ b œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ œ œ œ Œ ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ Œ bœ bœ œ 5 3 5 3 3 ◊ ◊ ◊

119

Vln.

≈ b œ . œ

119

Perc.

∑ bisb.

119

Hn.

J

Œ

5

Œ

5

r œ œ π

5 4

˙. ≈"jet" ! ‰. #˙. f

5

fl.z

)@. P

œ.

π

Œ

F

f

?

bœ p Œ

∑

‰ . œ œ ≈ œ ≈ ≈ œ œ œ œ œ œ œ P 5

∑

# œœ ≈ ‰ ‰ œ œ ‰ œ        Kœ 3 5 œ ˙

æ ˙# P


25

5 4 ww

œœ

127

Fl.

B. Cl.

&

?

˙.

? bœ œ. p

127

Perc.

ã

&

Pno.

?

f

F

5 ‰ œ  # œœ & Kœ 3 œ 3

127

Vln.

Cello

{1 23 4 5 k L ˙˙

& Œ

130

B. Cl.

Hn.

ã

&

metalstick

œœœ œœ

F

œœ@ œ œ P

œœ@ ≈ ‰ œ œ f

˙

p

‰ ‰

Œ

π

y æ p

≈ # œœœ œ

5

     

     

#

‰ b˙. p

≈ œ œ œ œ P5

& Œ

f

#

3

3

f

3

## 3

Œ

## 1.

Œ

Œ

Œ

Œ

œ ® œ bœ œ œ

5

5

Ó

&

Œ

œ k >œ J 3 ƒ

## # # # 3

P

#

2.

#

p

≈ "jet" ! Œ f

‰ z! ≈

‰ bœ p

˙

f

∑

∑

∑

∑ œ f

#

#

œ b >˙ . f

# #

3

5 #{œ 4‰ œ Œ p

bisb.

œ. œ. P

∑

# #

#

3

∑

#

#

F

3

K 3 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ4 ‰

œ

4 œ œ 4

7

p

5

œ

œ œ œ

∑

F

p

## # # # # # # # # # P

≈

y æ

#

5

#

œ

b ˙æ π

F F

œ

œ œ œ

fl.z

2.

P

œ

Œ

P

œ

 n b œœ Œ   œ   b œ

Ó

œ

œ

œ œ œ

∑

F

arco

œ

œ œ œ

∑

Ó

Œ

œ œ œ

˙

œ

?

œ

3 4 œ œ #œ ?

f

F #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

? œ ≈ ‰

?

π

œ

œœ

˙.

130

Cello

œ

˙æ

f

Vln.

f œ œ

P

F

P œ ≈ œ æ

‰ ‰

f

3

œ

˙.

æw P 130 ? w π

130

Pno.

F

bisb.

p

?

130

Perc.

3

# œ J &Œ

4 4

Fl.

œœ

œœ Ó œ œ

p

Œ

P

œ. æ F

∑

? #æ. ˙. F

œ #œ

œ æ

∑

œ œ œ œ ‰ œ  œ œ

127

&

˙ F ˙

˙

127

Hn.

4 4

234 234

‰ z! ≈ f

2 4

˙. ˙.

œ œ

bisb.

œ. œ. p

Œ

bisb.

bœ œ

˙.

˙

œ ‰ Œ Ó Œ f brush ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ‰ ~ ‰ ~~ ~~~~~~~~~ ‰ ~~~ P π P ∑

‰ #œ

p

œ

œ K œ nœ œ œ œ # œ œ Lœ # œ œ œ 3

˙ p

F

˙.

3

3

p

3


26

2 4 œœ

Fl.

B. Cl.

& &

?

134

Hn.

b˙ F

Cello

&

∑

œœœœœ ... œ.

?

∑

& #œ ? œ

B. Cl.

3

#

œ

#

?

œ

#

#

œ

># . æ

f

# ˙o ## ≈

&

Œ

p

˙o ##

f

∑

p

?

w

3

3

3

3

3

3

3

# œ œ

3

3

w f

œ

∑ ∑ œ

#

œ œ # œ œ 3

3

#

#

b˙ π

q»52 œœ # _ .

#

p3

3

3

3

Ó

)æ ∑ ∑

∑

∑

∑

# #.

#. F

π

b0 0 0 0 0 0 b0 0 ‰

œ œ œ œœœœœœ 3

3

F

1. 2.

#0 ) # J

.

0

Ó

w

∑

pizz.

π

π 3

∑

3

3

- -

J

p

F

œ œ # œœ œœ # œœ œœ # œ œ 3

j œ

œ

f

∑

f

arco

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ? ˙ w œ. ‰ Œ bœ π π F — with key œ Œ # œ. )æ bœ bw ˙ ƒ . p p F œ y ‰ æy æy Ó ∑ æ f π

?

f

Œ

ww

p

!

F œ

3

Ó

rit.

L k œœ

Œ

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ Ó

& #œœ œœ#œœ œœ#œœ œœ#œœ œœ

3

L

˙

#

Œ

"jet"

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ

# æ

∑

#

p

5

Ó

# æ

p

#

j nœ

˙. #.

&

#

œ œ 3

w #

Ó

#

5

~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ( f)

Ó

ã

Ó

œ

p

# æ

˙o ##

5

∑

#˙ #

Ó

w

P

Ó

arco

≈

5

#œ œ œ œ œ œ œ œ ‰

brush on strings

∑ pizz.

œ œ œ œ œ

p

P

‰ y œ ˙ æ p

∑

≈ œ œ œ œ ‰ ‰ œ 3 π

˙. P w ∑

f

Œ

p

bw π w

f

# ˙o ##

139

Cello

?

Ÿ~~~~~~~~~ ≈ # œ œ œ œ

4. 3. 2. 1. 2.3.

Vln.

˙

∑

œ

bœ.

139

Pno.

π ? œœ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œ‰ π

139

Perc.

ƒ

139

Hn.

4 4

p

139

Fl.

ß

∑

134

Vln.

≈ z! ‰

134

Pno.

f

˙

ã

≈

"jet"

˙

134

Perc.

3 8!

Œ

134

3

3

3

3

3

π 3

Œ Ó


27

• & ). æ p

144

Fl.

B. Cl.

?

ã Ó

œ ‰ æœ π p

Vln.

&

# 3 # #˙

arco

Cello

Œ

π

B. Cl.

Hn.

0

0

key ? with )æ

㠌

Vln.

metalstick brush on label on glas

≈ œ œ œ œ ˙ æ 5 p π

? Ó.

Cello

c.l.tratto

# &æ ?

)

Ó

&

149

b).

)

# æ

ord.

π

Œ Œ

.

)

Œ

p pizz.

bœ ‰ π

arco m.s.p

b Ͼ

Œ

?

p

metalstick on structure

Ó

Ó

b)

)

˙

‰ b0 0

Ó

)

?

Œ bœ ‰ π

b) p

π 0

œ ‰ œæ π p

Œ

b) Ó

Œ

metalstick brush on glas 5

˙ ≈ œ œ œ œ æ π p ∑

Ó

˙. ∑

Œ

arco

Œ

2.

—_

metalstick brush on structure on glas

∑ pizz.

#

p

∑ bœ.

)

Ó

brush on label

œ ‰ æ œ π p

Ó

)

#2.

b %æ. π

)

˙

ord.

m.s.p

) æ

Π3.

Œ

)

Ó

b˙.

∑

2.

Ó

∑

c.l.batt.

Œ

0 Ó

Œ

∑ œ

0

≈ œ œ œ œ œ œ œ ‰ Œ 5 π 5

Œ

3.

π

∑

∑

149

Pno.

bœ ‰ p

?

149

Perc.

Ó

) æ

149

arco

)

)

Œ

œ. Œ

pizz.

0

∑ ‰

p

Œ

≈ b y y y ) π p

b)

#).

& ).

149

Fl.

Œ

0

brush on label

∑

#).

#˙ æ

Œ

∑

.

Œ

0

Œ

0 æ

)

∑

œ P

)

metalstick brush on glas

Œ

Ó

with key

with fingernail along string

? Ó. 144

‰ b0 0

• 0 ‰ 0

p

≈onœ neck œ œ œ æ˙ π 5 p

∑

&

Pno.

b) ∑

metalstick brush on structure on glas

144

_

π

Ó

œ b). p

144

Perc.

Œ

0

?)

144

Hn.

0

#—_

Œ

#˙ .. æ

##

3.

π

b˙ Œ Œ


28

M

154

Fl.

B. Cl.

& ? ?

• 0

_

)

Ó

)

)

154

Hn.

Perc.

ã

&

∑

?

∑

154

Pno.

154

Vln.

Cello

& ?

p œ

#0

p

metalstick on structure

w æ π

bœ ‰ ) p

Œ

B. Cl.

& ) p ?

? Œ

Hn.

Π0

ã œæ Œ

159

Perc.

& ? Œ

0

Œ

˙æ

Cello

)

Ó

brush

˙æ

∑

∑

∑

Œ

b ˙æ π

œ

Œ

œœœœ

Ͼ p

c.l.batt.

Œ

≈ b œ

Ó

≈ b y y y ) π p

0

metalstick on label

≈ œ œ œ œ œ œ œ ‰ π 5

p

‰ 0

). æ p

Ó

5

œ

0

π p

w æ p

Œ

) )

Ó

∑

1.

&

Œ

bœ ‰

π

b Ͼ p

—_

Œ

0

3.

Œ

π

π fl.z

0 ∑

∑

∑

‰ 0

bw Œ

‰ bœ Œ

ord.

c.l.tratto

∑

#).

pizz.

Œ

w

∑

p

pizz.

Œ

Ó

with key

b b #˙ .. π

b). p

0

Œ

0

bw

brush on label

Œ ‰

Œ ˙#

˙

arco

œ ‰

b b ˙#

Œ

0

5

5

b)

# # #w bœ ‰ Œ

metalstick on label brush

_

Œ

pizz.

(let lay on tabel)

œ

m.s.p

Ó

˙.

# & w

π

0

Ó

∑

159

? # #˙

fl.z

m.s.p

8va bassa

Vln.

∑

∑

159

Pno.

Ó

π

b)

159

)

Œ

∑

) Œ

b˙ π

π

)

_—

159

Fl.

p

&

#—_

)

b)

˙

3.

# æ π

) æ

)

∑

Ó # æ

arco

pizz.

Ó

)

c.l.tratto ord.

Œ

b0

Ó

fl.z

∑

)

b) π p

∑

154

Œ

b)

arco

p

≈ c.l.batt. œœœœœœœ‰ π

)

5

5

Œ Ó

ord.

# #œ


29

164

Fl.

B. Cl.

& ? ?

164

Hn.

0 ‰ 0

p

w œ.

with key

π

& ? Ó. & ˙#

0

œ π

0

œ œ æ æ Œ p π

Œ

b0

p

Œ

Œ

Œ

π

• )

_— p

π

0

0

0

Œ

p

_

metalstick metalstick on structure on glas brush

œ ‰ ‰ œœœœœ æ p π

#0 #

Œ

‰ œ

π

Ó

‰ #) #

œ.

≈ b y y y y y y y ) π p ˙ Œ

Πarco m.s.p

b˙ æ

œ

b% π ˙

π Ó

˙ æ

Œ

˙.

b). p

) p

Ó

)

Ó

)

Ó

æ) p

with key

∑

w æ

∑

#) #

• )

p

∑

c.l.tratto pizz.

œ

— -

b) p ˙

Œ

. ord. c.l.tratto m.s.p

˙

? Œ bæ˙ π

Œ

∑

m.s.p

m.s.p

Cello

Œ wæ

œ

164

Vln.

0 æ

∑

164

Pno.

Ó

fl.z

∑

‰ )æ p

ã wæ

164

Perc.

_

∑ Ó ) #

)

∑

interleave small pauses, like a ritardando

˙ Œ Œ

p

Œ

Ó Œ

The waves: identity  

contemporary music for flute, clarinet, horn, percussion, piano, violin, cello

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you