Page 1

KOW 13.12 copy_Layout 1 11/15/13 4:00 PM Page 1

Regio: n Regio: Tilburg-Oosterhout-Donge tenRoosendaal-Steenbergen-Et Mischien weet jij het nog wel, de eerst keer alleen fietsen. Leur-Halderberge-Moerdijk

2014

Dat was leuk. Zonder zijwieltjes, niet meer achterop bij papa of mama. Maar je kunt natuurlijk niet overal zomaar naar toe fietsen. Om er nou voor te zorgen dat er geen ongelukken gebeuren, zijn er verkeersregels bedacht, waar iedereen zich aan moet houden. Ook staan er verkeersborden langs de weg. Een aantal van deze regels en borden hebben we voor jullie op een rijtje gezet in de Verkeerskrant “Kind Op Weg”. “Kind Op Weg” is een bonte verzameling van alles wat jij wilt weten over het verkeer, bestemd voor kinderen vanaf 8 jaar. Zo kun jij in deze krant alles lezen over de geschiedenis van verkeersbrigadiers, fietsvoorzieningen op de weg en natuurlijk ook de verkeersregels. Verder vind jij hier: handige tips hoe je kunt controleren of je fiets in orde is, hoe worden verkeersborden gemaakt, voorrangsafspraken en alles over verkeer en milieu. Heb jij dan nog vragen, dan kun jij natuurlijk altijd nog terecht bij jou ouders of leerkracht. Wij wensen jou veel leesplezier! De Uitgever

Uitgave: MG Media BV

T 040 – 711 38 77 F 040 – 711 38 78

Sint Antoniusstraat 3 5552 LM Valkenswaard

E info@mgmedia.nl I www.mgmedia.nl

Oplage: 10.000 stuks 5 Gebruikte bronnen: VVN, Stichting Verkeersbrigadiers Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Hoewel deze uitgave met de grootst mogelijke zorg is samengesteld kan de uitgever zich niet aansprakelijk stellen voor eventuele fouten en daaruit voortvloeiende consequenties.


KOW 13.12 copy_Layout 1 11/15/13 4:00 PM Page 2


KOW 13.12 copy_Layout 1 11/15/13 4:00 PM Page 3

3

De eerste verkeersbrigadiers kwamen er in 1947. Dat is al bijna zestig jaar geleden! In die tijd kwam er steeds meer verkeer en daardoor ook steeds meer verkeersongelukken. Vooral kinderen werden hier het slachtoffer van. Politie'&!*("**'("&'*'&&(* * hierover erg veel zorgen. Hij wist dat er in de Verenigde Staten al jeugdverkeersbrigadiers waren die jonge kinderen hielpen bij het oversteken van straten. De schoolpatrols werden die genoemd. Politieman Sterk heeft daarop samen met de politieman Cohen de verkeersbriga("*!*'("&'*!%($#("* (*(("(* brigadiers droegen een witte koppelriem en een stopbord. Eerst werden alleen jongens ingeschakeld als verkeersbrigadiers maar al snel daarna mochten de '((*##*'((#(!*!("(*((!* volgden met het aanstellen van verkeersbrigadiers.

Gouda in 1948, Den Haag, Utrecht, Maastricht en ook Heerlen in 1949. In Nederland zijn nu 38.000 volwassenen en 17.000 jeugdbrigadiers. In wel 400 gemeenten zijn ze actief. En wel 1558 scholen hebben brigadiers. De provincie met de meeste verkeersbrigadiers is Brabant met 13.000 verkeersbrigadiers en op de tweede plaats staat Limburg met 8000 verkeersbrigadiers. Overijssel neemt met 7000 verkeersbrigadiers de derde plaats in en de laatste in de rij is Flevoland met maar 20 verkeersbrigadiers.

(*$(" (("!%*)(%$("((""%&("* staan vaak met een volwassene, omdat *$( %("**&("*(*& *((!**(("* een voetgangersoversteekplaats met brigadiers, die aan het oversteken zijn of willen gaan oversteken, stop dan.Zo zit dat met verkeersbrigadiers:

* *("*$("((""%&

diers zijn, steek je bij hen over. Steek pas over als de verkeersbrigadier zegt dat dat mag. Er zijn altijd twee verkeersbrigadiers. Steek tussen hen over.

Verkeerbrigadiers zijn geen agenten van (*# (*( *((!* (*((!*speciale opleiding*%($# %**(*# (*)(*'&%* al vanaf je tiende verkeersbrigadier worden. De burgemeeste stelt verkeersbrigadiers aan en zorgt voor een speciale oranje jas, die je moet dragen en een stopbord. Ook zorgt de gemeente voor

Hier vind je informatie over uitritten, voorrangsafspraken en rechtdoor op dezelfde weg

Voorrangsafspraken Meer weten over voorrangsafspraken? Lees dan verder. Afspraken +*)(*'&%*$##"%&&!*& *(*(* maken krijgt met iemand die achteruit rijdt. +*)(*'&%*$##"%&&!*& *(*(* maken krijgt met iemand die uit een uitrit komt rijden. Rechtdoor op dezelfde weg gaat voor. +*)(*'&%*$##"%&&!*& *(* oversteekt bij een oversteekplaats voor voetgangers (zebrapad). +* (!(*#*%&&*$##"*%"#(* bocht. +* *(**(%"(!**(* bushalte? Dan moet je hem voor laten gaan. +*('&!*(*#$("((**(* voetgangersoversteekplaats moet je voor laten gaan. +*)(*'&%*$##"%&&!*& *("* iemand van een parkeerplaats weg wil rijden. +*#'*(**((!*"*#* !(*)(*'#(*(("((!* voor laten gaan.

Afspraken bij een zebrapad +* *(*#*((!* ("&&*#$("

steekt, mag je voorgaan. +* (*(*!&&"*((!* ("&&* toe, dan moet je voetgangers die (willen) oversteken, voor laten gaan. Nog meer afspraken +*)(*'&%*$##"%&&!*& *((!* auto achter komt rijden. +*)(*'&%*$##"%&&!*& *((!*&#* wil inparkeren of wegrijden van een parkeerplaats. +*)(*'&%*$##"%&&!*& *('&!* uit een uitrit komt rijden +*)(*'#(*((!**(**(* halte wegrijdt, voor laten gaan. +* !(!*(!*'(!(!*(* (* kunnen lopen, moet je voor laten gaan als zij willen oversteken. +*)(*'#(*$##""&!%$#("%(!* voor laten gaan (dat zijn politie, brandweer en ambulance met blauw zwaailicht en sirene). +*#'*(**((!*"* &!* moet je iedereen van links en van rechts voor laten gaan.

Rechtdoor op dezelfde weg gaat voor Voorrang bij kruispunten Meestal heb je te maken met bestuurders van links en van rechts. De afspraak is: geef voorrang aan bestuurders van rechts. Op dezelfde weg Maar soms ben je met iemand op dezelfde weg en krijg je ook met elkaar te maken. Nu geldt de afspraak: rechtdoor op dezelfde weg gaat voor. Voor bestuurders en voetgangers De afspraak ‘rechtdoor op dezelfde weg gaat voor’ geldt voor bestuurders ĂŠn voor voetgangers. Let op! Ook de #((!**("#(!*(!**(

paden die gescheiden langs een weg liggen, horen bij die weg. Daar geldt de afspraak dus ook!

Voorrang bij uitritten Wat is een uitrit? Een uitrit is geen echte straat. Maar er kan wel verkeer uitkomen. Voorbeelden van uitritten +* (*%&!%**((!*! +* (*%&!%**((!*%&"&%(* of de oprit voor een garage. +* (*%&!%*$&!*((!*(" +* (*%&!%*$&!*((!*&"(("

plaats. +* (*%&!%*$&!*((!**'* zone, als je daarbij over een drempel komt. +*(!* &!(%* Bij een uitrit gelden de volgende voorrangsafspraken: +*)(*'&%*$##"%&&!*& *('&!* uit een uitrit komt rijden. +*#'*(* ( **((!*"* Dan moet je iedereen van links en van rechts voor laten gaan.


KOW 13.12 copy_Layout 1 11/15/13 4:00 PM Page 4

De Zool 15 5107 RB Dongen Nederland Postbus 104 5100 AC Dongen Nederland E-mail: info@chrvermeer.nl Tel. +31 (0) 162 – 312138 Fax +31 (0) 162 – 319071

www.chrvermeer.nl

Jack Verhoeven V.o.f. Kerkstraat 35, 5126 GA Gilze T: 0161-451901 F: 0161-455984 Johan Machielsen T: 06-24518787


KOW 13.12 copy_Layout 1 11/15/13 4:00 PM Page 5

5

#"! !!! 4 3442140/1.-4,+1-4/*4)+-4(41-'& *%)4-14(41-'1,$4#%%"401-4+'4 veiliger als je het wel doet. "! !!! 4 344!%4(41-'1,4/*401-4 1"& *+0-14(41-'*%)$4%'4)%-4 er is. 4 344/)4/*411,4-11& "+0-+,1,4(41-'*%)4 zoveel mogelijk rechts. "! !!

14(41-''-"//4+'4#11'-%4"//)4 /#'4'-%%-41"411,4(41-'4+,41-1& 1,)4/#'4'-%%-4//401-4(41-'& padbord bij de strook. 4 344+)414,%%'-41%%"4/*4 )14(41-''-"//41,414#/1-4 er even uit, ga dan achter 1%%"4(41-'1, 4 344+)4%0-1"41%%"4%'4)14 (41-''-"//4,+1-4"11)41& noeg is om naast elkaar op te rijden. 4 344+.4/ 114#/1+4+,4 )14(41-''-"// 4 344/"-11"4+401-4+,'4%.& slaan niet voor naar het midden van de weg. 4 344+4/1)4%0-1"/#4%'414 eruit moet om bijvoorbeeld in te halen. 4. Een onderbroken streep !! !! strook 4 344'401-4,/)+4+'$4#/1,4

5.

4

6. 4

"! 4

4

"! 4 9. 4

auto's over de streep en /*4)14(41-''-"//4"+)1,4 Fietsers mogen als het nodig +'$4%-+)4+-4)14(41-''-"// Een doorgetrokken streep !! !! strook 344-/'4#/1,4,+1-4+,4)14 (41-''-"//4/#1,4 +1-'1"'4 mogen als het nodig is, %-+)4+-4)14(41-''-"// De oversteekplaats !! 344-114*%'4/ 1"4%'401-4 veilig kan. Zijn er stoplicht1, 4+4)%,4-/04%-+)4/1)4 uit of auto's wel echt stoppen. !! 

344214%%-4+,401-4#+))1, of rechts staan als je rechtdoor wilt. 344'414+,'%.4+-$4,414 je het beste links in het vak opstellen. !!!!!! ! !! ! 344/)4/ 114#/1+4 rechts op de weg. Een vluchtheuvel voor ! 344!%4%11,4/*4)14 0-& heuvel als het echt kan. Dus niet als de vluchtheuvel al helemaal vol staat met %,)1"14(41-'1"'4

10. Een voorsorteervak voor ! 4 344214#%4,+1-4+,4)14 //"& sorteervakken gaan rijden als er rechts van de weg een (41-'*%)4/.4(41-''-"//4+' 4 344'41"410% 14 //"& sorteervakken voor auto's ook voorsorteerstroken voor (41-'1"'4+,$4#/1-4141& bruik maken van de voor'/"-11"'-"/1,4 //"4(41-'1"' 4 344'4141"+4#%%-4 %,4 de voorsorteervakken of voorsorteerstroken moet je de kant op gaan, die de pijl aanwijst. 4 344'4141"+4#%%-4 %,4 de voorsorteervakken, dan moet je rechts in het voorsorteervak blijven. 4 344 /)"%414,%%'-411,4)//"& getrokken streep rijdt, mag je niet meer van voorsorteervak wisselen. 4 344 +1-'4+,4)14 //"'/"-11"& vakken achter elkaar. ##"! !! 4 344 /4"+414%'4(41-'1"4,+1-4 te maken met het autoverkeer. Dat is veilig en je hoeft niet te wachten op auto's. 12. Eenrichtingsstraat met ! !! 4 344 1-4/1)4/*4-11,+1"'4

13. Fietsenklemmen 4 344 1-4%-+)4/*4)%-414(41-'4 niet schuin hangt in een (41-'1,1#$4)//")%-40+4 bijvoorbeeld aan een kant %%"41*%-4+'4214,-4 daar een slag van in je wiel krijgen. 14. Fietsenstalling 4 344 ,411,41-%%)14(41-'1,& stalling loop je minder kans )%-414(41-'41'-/1,4/")-4 1-41414(41-'4,+1-4+,411,4 stalling? Let er dan extra /1)4/*4)%-414(41-'4 1++4 op slot is. 15. Rechtsaf vrij door rood 4 344+40114/1)4+- 4 344!11.4 //"%,4%%,4+1)1"& een waar je met het afslaan mee te maken krijgt. 4 344%%4,41401-41'-14 %0-1"41%%"4%%,4(41-'1,

Hier vind je een lijst met punten waarmee     Het is heel belangrijk om af en toe je !!!! "!!! !!! goed moment. 1. Probeer na elkaar je voor- en achterrem +-41"1,4)+14/1) 4 2. +4/.414'-"4,+1-4-14%%4'-%%-41,& '/--14+.414"/1+1,4214,+1,4#/1,4 niet tegen het stuur aankomen. 3.4 +1411-$4'-%%-4//414%)1414-14 %%4!%4/*414(41-'4+--1,4 /"4)%-401-4 midden van je voet op de trappers is. '4)14-"%**1"41,1)1,4+'$44#/1-41411,4 bijna gestrekt zijn.

'414/*414%)14+-$4#/1-414,1-4#1-4 je voeten bij de grond komen. 4. Hoe zit het met je bagagedrager? Heb 14/1)14',1+,)1"'4/.411,4(41-'-%'$4)+14 stevig vastzit aan je bagagedrager? 5.4 214'0//-%'4#/1-414%-+)4%0-1"/*4 14(41-'4,,1,4#11,1#1,411,4"%4 mag ook. 6.4 +4/.414%,)1,4/1)4/*1*/#*-4+,4 en niet te veel afgesleten zijn. Hangt de ketting niet te slap en zitten de handvatten vast? 7. Doet je bel het? 8. Zorg voor trappers met een stroef

oppervlak. Zo glijden je voeten niet van de trappers. 9. Controleer ten slotte of je voor- en achterlicht het doen. En heb je een "/)14%0-1""141-/"$4114-"%**1"& "141-/"1,41,4+"141-+1 4


KOW 13.12 copy_Layout 1 11/15/13 4:00 PM Page 6


KOW 13.12 copy_Layout 1 11/15/13 4:00 PM Page 7

7

Oversteken is op zichzelf niet zo moeilijk, maar wel als je met een drukke weg te maken hebt. Dan kan oversteken wel eens levensgevaarlijk zijn! Hieronder zie je een aantal tips hoe jij veilig kunt oversteken. Zo steek je over bij geparkeerde auto’s ,+*)('+&%$+#"+!"' ""#"+ )( ,+%$+(+"+%" #+%+#"+ )(+%)+%"+%+ dan misschien wegrijden. ,++"+%" #+%+""+ )(+%)+(('+$"+ naar een andere plek om over te steken. ,+%)+"+%" #+%+#"+!"' ""#"+ )(+ Ga dan tussen de geparkeerde auto’s staan, en kijk goed naar allebei de kanten. ,+*)""+" )+"+)%!+( "+ +$"+ "%%!+ kunt oversteken. Zo steek je over bij een zebrapad ,+*)('+ ((+#"+)("' #+(+ +#"+ ) ,++$"+('+""+"& ' #+( ")"")+ !+ je voorgaan. ,++$"+('+ ")+"& ' #+%)+( ")""+"+ er al vlak voor bent, mag je voorgaan. ,+%$+!("#+ ((# )+$"+ ")+"& ' #+('! )

Misschien vind je het af en toe vervelend, dat er zoveel verkeersborden zijn. De ene ) )+ !+$"+ +#""+ )+%")+%+ +")"+ bij een andere straat moet je voorrang geven. En in sommige straten mag je hele +%")+ +")"+( +%$+ +#%"+&(#"+ "+ ((+$(+ ((+$(+ "%%! "%#+ )+ de borden vertellen veel in het verkeer. #((++$%$+ "%%!+('+""+ +")' #+ rijden zonder bang te zijn, dat er ineens een auto aankomt. En rijd je in een een% )%!) )+ + +")"+"+ +&"%#"+ kanten in mogen, dan weten automobilisten dat ze voor jou moeten oppassen. Zeg het met tekens Op verkeersborden staan tekens. Soms staan er getallen of woorden bij. Een teken op een verkeersbord noem je een pictogram. "+%")+ + ")+' )$"+%+""+((!(' !+ wat ermee bedoeld wordt. Niet alle landen gebruiken dezelfde tekens. In Europa zijn de vormen en kleuren van de borden hetzelfde, maar een auto op een bord kan overal weer net een beetje anders zijn. Te veel borden Borden zijn belangrijk. Toch zijn er in ons land te veel borden. Denk maar eens mee.

,+*) '+' + ")+"& ' #+('+ +"+%+ aan komt of ‌ als je zeker weet dat de )(+&("+"+ +")"+(!+!" kelijk voor je kunnen stoppen! Zo steek je over bij een kruispunt ,+*)('+ ((+#"+)("' #+(+ +#"+ ) ,+%"+""+' )+ +$"+!("#+ + "+ kanten kunt kijken. ,+%$+"")+ + "+ )"+%$+((+ achterom. ,+*)""+" )+"+)%!+( "+ als je veilig kunt oversteken. Zo steek je over bij verkeersbrigadiers ,++"+ """&%! #%"+%$+)""+$"+ bij hen over. ,+*)""+' +( "+ +#"+ """&%! #%"+ zegt dat dat mag. ,++%$+ )%$#+)""+ """ brigadiers. Steek tussen hen over.

+"+&%$+""+ ""+)%!+%')+ een stopbord staat, zullen er toch maar weinig mensen echt stoppen. Dat stopbord kan best weg. Of stel je eens een straat voor waar een parkeerverbod geldt, maar waar nooit gecontroleerd wordt en iedereen gewoon parkeert. Tja, dan slaat zo’n bord nergens op. De laatste jaren proberen verkeerskundigen alleen borden te plaatsen, waar

")+" )+(#%!+%+#"+%"+#"+""+ door de bomen het bos (bord) niet meer. 35.000 Fietspadborden Niemand weet hoeveel verkeersborden "+%+(+ #+%$+""+# )+ ")+"+ ()"))"#+ ""+%$+ + ")+&(#+"+ (")+ %"+ +")"+ "&&"+"+ ")+!"'( beerd te tellen. Het zullen er zo’n 35.000 zijn... Er is een reden waarom niemand weet hoeveel borden er zijn. Sommige borden worden door de gemeente geplaatst. #""+&(#"+(#"+#((+#"+'( % %"+ geplaatst. En er zijn borden die door het rijk geplaatst worden. En die gemeenten, de provincies en het rijk weten niet van elkaar hoeveel ze er overal neergezet heb&"++"+ + + +"%!"+!"&%"#+%)"

Zo steek je over bij voetgangerslichten ,+*)('+&%$+ ")+ (")! !"% ) ,+"+ (")! !"% )+ "")+)""+""+ rood en groen. In de lichten zie je een plaatje van een voetganger. ,++ ")+% )+((#+%+#+$"+('+#"+('+ en wacht je tot het licht groen is. Is er geen knop, dan wacht je gewoon af. ,++ ")+% )+!("+%+%$+$"+"")+ + de ene en dan naar de andere kant. ,++"+%" #+#((%$#)+)""+$"+)%!+ over. ,++ ")+% )+)%$#"+ ")+( ")""+('+ rood springt, loop je door en ga je niet terug.

Kijk hier is

Ik mag hier niet

Pas op voor

Ik moet hier

Zo worden verkeersborden gemaakt In Nederland staan vijf verkeersbordenfabrieken. Verkeersborden zijn van aluminium. Uit heel grote platen worden in de fabriek #"+&(#"+('+ )+!"%')+%%+%+ heel geschikt voor verkeersborden, want het roest namelijk niet. De randen van de borden worden omgebogen. Zo zijn ze niet zo scherp en de borden worden er steviger van. Gekleurde randen worden er in de fabriek opgespoten. Figuurtjes en tekens niet. Die staan op grote stickers van heel dun aluminium, waarin prismaatjes geslepen zijn. Die prismaatjes zorgen ervoor dat het licht van een koplamp teruggekaatst wordt, zodat je het bord heel goed ziet. Vroeger zaten er vaak lampjes boven de borden. Die zijn nu niet meer nodig.


KOW 13.12 copy_Layout 1 11/15/13 4:00 PM Page 8

Veiligheid = nr. 1

www.norbert-dentressangle.com

Westermarkt 5 5042 MC Tilburg

Tel.: 013 - 4634868 Fax: 013 - 5810418

www.tuinhuisculinair.nl info@tuinhuisculinair.nl


KOW 13.12 copy_Layout 1 11/15/13 4:00 PM Page 9

9

Minder verkeer is beter Minder verkeer blijft de beste oplossing. Want minder verkeer betekent ook minder lawaai en meer ruimte voor de natuur en het sparen van de kostbare energiebronnen. Maar wie weet, gebeurt het nog wel eens vanzelf, als steeds meer mensen gaan internetten vanaf hun thuiscomputer! Vaak lijkt het zo te zijn, dat hoe prettiger iets voor je is, hoe slechter het is voor het milieu. Denk maar aan verwarming op je kamer, lekkere ijskoude cola uit de koelkast, een walkman op batterijen, in de zomer naar de overdekte ijsbaan en in de winter naar het overdekte zwembad. Voor het verkeer van nu geldt dat al helemaal! Verschillende milieuproblemen Milieuproblemen zijn er in kortweg vier soorten. De uitlaatgassen van auto's zorgen voor luchtverontreiniging. Verkeer zorgt ook voor (te veel) lawaai. Ongeveer een derde van alle Nederlanders heeft daar regelmatig last van. Het verkeer neemt een heleboel plaats in. In ons overvolle landje gaan al die wegen, tunnels en parkeerplaatsen ten koste van de natuur. En ten slotte komt er een keer een eind aan de aardolie wat bijna al het verkeer in grote hoeveelheden gebruikt. Vieze uitlaatgassen Vroeger veroorzaakte het verkeer geen milieuproblemen. Met lopen, rijden op paardenkoetsen en zeilen is niks mis. Dat veranderde toen in de 19e eeuw de motor uitgevonden werd.

Met de komst van de auto kwamen steeds meer giftige uitlaatgassen in de lucht. En die uitlaatgassen zorgen onder andere voor zure regen en het broeikaseffect. Bossen sterven, het leven in meren sterft en het hele klimaat op aarde verandert. Wat wil jij? Natuurlijk is er wel iets aan al die milieu-problemen te doen. Maar denk eens aan jezelf. Jij gaat ook liever met de trein naar -,+*,,)-,+(,'+&,%+$*+#"!! +(!*+! +,$*+ ,++, ,*+*+-$-+#! ++ liever de bus, als je naar sport moet en het regent dat het giet. En jij vliegt ook liever naar dat warme vakantieland in plaats van drie dagen in een bus te moeten zitten... Want dat zou namelijk de beste oplossing zijn: veel minder verkeer op de weg en in de lucht! Jammer genoeg hebben maar weinig mensen daar zin in. Een katalysator inbouwen in de uitlaat kan helpen. De uitlaatgassen zijn dan veel schoner. Nieuwe auto's hebben gelukkig allemaal al een katalysator. Het zou ook schelen als automobilisten rustiger zouden rijden. Dat scheelt namelijk brandstof. En als er meer &,%,*+&!',*+!*+,),*+! +*$, ++"!*%+$*+,++",+ ,+ !!*+ Een nadeel daarvan is weer, dat de aanleg van wegen ten koste gaat van de natuur. En dat autorijden nog weer prettiger wordt, waardoor nog meer mensen met de auto gaan.

Elk jaar wordt in een groot aantal gemeenten in Nederland de Autovrije Dag gehouden. Een aantal straten of een heel centrum is dan afgesloten voor auto’s. Voor ĂŠĂŠn dag is het stil op straat en kunnen kinderen en     in Europa is dan de Autovrije Dag. Veiligheid en een schoon milieu ,*+,"!*%'$-,+',,*+('+,+ ('$-,+ Dag is een schoon milieu. De groene natuur en een schone lucht zijn dan vooral om van te genieten. Natuurlijk levert ĂŠĂŠn dag per jaar niet echt veel op. Veel mensen willen dan ook het liefst elke maand een autovrije dag. Door een autovrije dag daalt ook het aantal verkeersslachtoffers. Ieder slachtoffer is er een te veel! Ten slotte is ,+ ('$-,+!%++,,"++! bilisten te laten zien dat het leven zonder auto ook heel leuk kan zijn en je op nieuwe $,,*+',*% +,+!!'+,,*+",,'+' $%+ aan, zegt de organisatie. Autoloze zondagen in 1973 Bijna dertig jaar geleden, in 1973, was in Nederland de oliecrisis. Omdat Nederland $*+$,+ $-+ '!"+ ,*,+ ,%,*+,+'!$ ,+ landen, weigerden die landen nog langer olie te verkopen aan ons land. Er dreigde dus al snel een groot brandstoftekort. De regering Den Uyl kondigde daarom een aantal energiemaatregelen af. Het advies om de gordijnen dicht te doen en de

verwarming wat lager te zetten, hielp te weinig. Daarom ging de benzine op de bon en werden er autoloze zondagen ingesteld. De eerste was op 4 november 1973. Daarna volgden er nog zeven. De autoloze zondagen waren voor veel mensen een groot succes. Paardrijders stalden hun paarden in Zwolle aan parkeermeters. Jongeren uit ,"(,,*+$,",*+,,*+#$ *$ +#+ &,,+ van de drie rijbanen van de rijksweg tus,*+ ,'!+,*+ $#"+*+ +(!*+,+ ,*,*+%,* +(!*+,+' +, ++, ,*+,*+ het wandelen. Bijna iedereen vond dat er vaker autoloze zondagen moesten komen. Opnieuw: de Autovrije Zondag Lange tijd keek iedereen terug naar ‘die leuke autoloze zondagen’. Telkens probeerden actiegroepen ze opnieuw in te voeren.

,,+"$,#+! +#+*$, +$ +,*+ ('$-,+ Zondag in Veenendaal pakte zelfs helemaal verkeerd uit, want veel dagjesmensen kwamen uit andere plaatsen met de auto een kijkje nemen! Toch lukte het uiteindelijk , ++!*,"$-+(,'",%+ ('$-,+ Zondag) om samen met Milieudefensie een , ,+ ('$-,+*!%+$ + ,+',#,*+,+ eerste vond plaats op 19 september 1999

en was een groot succes. In 2000 was de &,,,+ ('$-,+*!%+,*+*!,*+,'+ al meer dan 90 plaatsen aan deel. Doordat het autoverkeer sinds 1973 heel erg is toegenomen zijn meer mensen voorstander (!*+,,*+! ('$-,+!%+$*,"$-+,,*++ etsers en wandelaars weer eens de ruimte. Eindelijk kunnen kinderen weer eens veilig op straat spelen. Eindelijk is er eens geen verkeerslawaai en stank van uitlaatgassen. In heel Europa ('$-,+!%,*+$+*$, +$, +(!*+,,'"!*+ alleen. In andere Europese landen was de autovrije dag er al een jaar eerder zelfs: op 22 september 1998. Het idee kwam van de Franse minister van milieu Dominique Voynet. Zij wilde mensen laten zien dat het leven in een stad prettiger is zonder auto’s overal om je heen. Ondertussen hebben 13 Europese landen het Handvest ('+,+'#,,+ ('$-,+!%+*,' , end. Zij moeten zich daardoor houden aan ,#!!",+!)#'!,*+,+'#,,+ ('$-,+ dag is een groot succes. In 2000 deden er al 760 gemeenten mee. Dat betekende dat zo’n 70 miljoen mensen van een dag autovrije rust konden genieten.


1 0

KOW 13.12 copy_Layout 1 11/15/13 4:00 PM Page 10


KOW 13.12 copy_Layout 1 11/15/13 4:00 PM Page 11

REGIO TILBURG-GOIRLE-HILVARENBEEK-GILZE-RIJEN BUREAU QUESTE

SCHILDERSBEDRIJF SIMONS

Magnoliaerf 626 – 5038 KP Tilburg T 06 – 52 698 281 / www.bureauqueste.nl

Sint Sebastiaanstraat 17 – 5081 ZE Hilvarenbeek T 013 – 505 19 40

HOVENIERSBEDRIJF JOHN KLAASSEN

SNELSOFT

Vossenberg 11 – 5162 PE Gilze T 06 – 53 20 92 96 / www.hoveniersbedrijfjohnklaassen.nl

Cornelis de Vriendstraat 31 – 5041 GL Tilburg T 013 – 535 27 47 / www.snelsoft.nl

KANTOORVAKHANDEL H. VAN EMPEL

TB EUROPE B.V.

Burg. Verwielstraat 8 – 5061 JB Oisterwijk T 013 – 523 00 15 / www.kvhvanempel.nl

Spoorakkerweg 2B – 5071 NC Udenhout T 013 – 511 75 55 / www.tbeurope.nl

KLAASSEN JUNIOR – POMPEN, REGENINSTALLATIES, TOILETWAGEN-VERHUUR Oranjestraat 123 – 5126 BN Gilze T 06 – 204 19 505

REGIO OOSTERHOUT-GEERTRUIDENBERG-MOERDIJK-DRIMMELEN DOPHARMA VETERINAIRE FARMACA B.V.

ROOMPOT VAKANTIEPARK “KATJESKELDER”

Zalmweg 24 – 4941 VX Raamsdonksveer T 0162 – 58 20 00 / www.dopharma.com

Katjeskelder 1 – 4904 SG Oosterhout T 0162 – 45 35 39 / www.katjeskelder.nl

EURO SALES LINK

SCHRUMPF BOUWSTOFFEN

Poolster 54 – 4907 CB Oosterhout T 0162 – 439 443 / www.eurosaleslink.com

Brasem 26 – 4941 SE Raamsdonksveer T 0162 – 51 77 00 / www.schrumpf.nl

HENDIC EMBRACING WATER

SMITS ADMINISTRATIES

Goirkesstraat 1a – 4885 KS Achtmaal T 076 – 597 07 85 / www.hendic.nl

Mercurius 10 – 4907 CG Oosterhout T 06 – 42 15 60 56

KENNEL MANUSIA

VAN OORSCHOT KRANEN B.V.

Rijksweg 31 – 4849 BM Dorst T 0161 – 41 23 23 / www.kennelmanusia.nl

Graanweg 12 – 4782 PP Moerdijk T 0168 – 32 84 84 / www.vanoorschotkranen.nl

KRINGLOOP OOSTERHOUT

VDA GEVELTECHNIEK B.V.

Kanaalstraat 5 – 4905 BH Oosterhout T 06 – 20 083 735 / www.kringlooplijn.nl

Meerval 11 – 4941 SK Raamsdonksveer T 0162 – 51 17 20 / www.vda-geveltechniek.nl

PEEME ICT SERVICES Mechelaarstraat 5 – 4903 RE Oosterhout T 0162 – 43 45 00 / www.peeme.nl


KOW 13.12 copy_Layout 1 11/15/13 4:00 PM Page 12


KOW 13.12 copy_Layout 1 11/15/13 4:00 PM Page 13

DOE JE MEE?

Het verkeer wordt steeds vriendelijker. Doe mee!


KOW 13.12 copy_Layout 1 11/15/13 4:00 PM Page 14


KOW 13.12 copy_Layout 1 11/15/13 4:00 PM Page 15

AUTOSPUITERIJ VAN EEKELEN Veenen 1B – 4703 RB Roosendaal T 0165 – 53 24 04 / F 0165 – 53 24 04

BOOMKWEKERIJ J. VAN AKEN EN ZN. B.V. Spijperstraat 11 – 4731 SG Oudenbosch T 0165 – 31 31 34 / www.jvanaken-zn.nl

CAMPING WOUWSE PLANTAGE

Schouwenbaan 6 – 4725 SV Wouwse Plantage T 0165 – 37 93 49

JMB AANNEMERSBEDRIJF

De Gorzer 9 – 4731 TV Oudenbosch T 0165 – 33 21 20 / www.jmb-aannemersbedrijf.nl

J&T LIFE FITNESS-CENTRUM Achtervang 3 – 4872 AM Etten-Leur T 076 – 501 74 14 / www.jt-fitness.nl

KRINGLOOP-WEST / KRINGLOOP-CENTRUM Jacobus Vosstraat 6 – 4703 GN Roosendaal / Nispensestraat 12 – 4701 EW Roosendaal T 0165 – 55 92 07 / www.kringloop-west.nl

SCANIA NEDERLAND B.V.

Gewenten 70 – 4704 RD Roosendaal T 0165 – 58 59 70 / www.scania.nl

VAN OORSCHOT PALLETS B.V.

Prof. H. Van der Hoevenstraat 11B – 4882 JE Zundert T 076 – 597 49 23 / www.vanoorschotpallets.nl

VOF GOMMEREN-TESTERS

Biezenstraat 2-4 – 4756 TA Kruisland T 0167 – 53 31 00

MEESTOOF AUTOSCHADE

Blauwhekken 3 – 4751 XD Oud-Gastel T 0165 – 51 45 46 / www.meestoof.nl

PARTIJHAL

Dorpsstraat 221a – 4711 EK St. Willebrord T 0165 – 38 25 05 / www.partijhal.nl

PLOEGER MACHINES B.V.

Electronweg 5 – 4706 PP Roosendaal T 0165 – 31 93 33 / www.ploeger.com


KOW 13.12 copy_Layout 1 11/15/13 4:00 PM Page 16

Kow 13.12  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you