Page 1

ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO KATEDRA

Lina EFEOGLOU Vadybos studijų programos studentė

Socialinės globos paslaugų organizavimas ir plėtra: Mažeikių raj. atvejis Socialinių tyrimų metodologijos

Šiauliai, 2012


Įvadas Tyrimo aktualumas ir naujumas Atkūrus Nepriklausomybę pasikeitė šalies politinis, ekonominis, kultūrinis, socialinis gyvenimas. Ekonominė krizė padėjo atsirasti didesniems skirtumams tarp įvairių socialinių grupių. Bendra Europos žmonių senėjimo tendencija taip pat rodo padidėjusį poreikį socialinei pagalbai. Išnykus tarpvalstybinėms sienoms ir padidėjus galimybei bendrauti skirtingų kultūrų atstovams pasirodo, kad tolerantiški nesame net ir savo tautiečiams, patyčios vyksta tarp skirtingų socialinių grupių narių. Kas trečiam gyventojui balansuojant ant skurdo ribos dažnai girdimos sąvokos: benamis, globotinis, socialiai remtinas. Ir mūsų visuomenėje šie žodžiai turi neigiamą konotaciją ( L.Žalimienė, 2011). Tačiau pagalba reikalinga ne tik tiems , kurie yra likę be gyvenamosios vietos ar globėjų. Pagalbos reikia ir pensijinio amžiaus, neįgaliems žmonėms, jaunoms šeimoms. Reikalingas pakantumas, empatija, darbuotojų profesionalumas, kad visi, kurie priklauso bet kuriai socialinei grupei, pasijustų saugiai. Tačiau tai galioja ne tik dirbantiems socialinėse įstaigose. Turi pasikeisti visuomenės mąstymas, požiūris į žmones, kuriems reikalinga pagalba. Žmonių abejingumas ir baimė skatina nusikalsti. Na, o teigiamas specialistų ir likusios visuomenės požiūris į socialiai remtinus ir globotinus asmenis nenuskriaustų nei vieno. Kiekvienas pasijaustų psichologiškai tvirtesnis, saugesnis, galbūt net atviresnis ir draugiškesnis. Tyrimas yra svarbus, nes socialinė žmonių gerovė labai priklauso nuo teisinės bazės, socialines paslaugas teikiančių įstaigų funkcionavimo, efektyvumo, kompetencijų. Darbe bus nagrinėjama, kokios apskritai teikiamos socialinės paslaugos Lietuvoje. Didesnis dėmesys bus skiriamas globos paslaugų organizavimo ir plėtros temai. Bus aptarta, kokiu principu funkcionuoja socialinių paslaugų tarnybos, kam ir kokiu pagrindu teikiamos būtent globos paslaugos. Tyrime bandysiu aptarti, kaip darbuotojų kompetencingumas susijęs su paslaugų efektyvumu. Nors socialiniai tyrimai atliekami jau pakankamai seniai, ir socialinių grupių statistiniai duomenys parodo šalies išsivystymo lygį, tačiau socialinių paslaugų teikimo sistema yra pakankamai nauja ir labai svarbi. Socialine tematika rašė Laimutė Žalimienė (2007, 2011), Irena Leliūgienė, tačiau sritis pakankamai nauja. Laimutė Žalimienė domėjosi socialinės globos paslaugų pagyvenusiems žmonėms standartizavimu. Yra paskelbtų straipsnių apie socialinio darbo dienos centruose teikiamų paslaugų efektyvumą, apie socialinę atsakomybę, jos kokybę ir standartus, apie viešųjų paslaugų kokybę ir prieinamumą. Günter Roth nagrinėjo senyvo amžiaus žmonių priežiūros dilemą (2007). Katharina Seibel (2006) rašė apie kokybę socialiniame sektoriuje Eoropos lygiu. Šiuo metu Mažeikių rajone yra keturios pagrindinės socialines paslaugas teikiančios įstaigos: Mažeikių socialinių paslaugų tarnyba, Nakvynės namai, Senelių, vaikų namai, Vilties


erdvė. Tyrime bus atkreiptas dėmesys į paslaugų organizavimą ir plėtros tendencijas, nes socialinės pagalbos pastaruoju metu reikia vis didesnei daliai žmonių, ir visuomenėje susiformavęs neigiamas požiūris į daugelį socialinių grupių atstovų turėtų būti keičiamas.

Probleminiai tyrimo klausimai. Paskutiniu dešimtmečiu Lietuvoje daugėja žmonių, kuriems reikalinga nuolatinė socialinė globa. Didėjant emigruojančių gyventojų skaičiui, senyvo amžiaus grupė automatiškai didėja, o darbingų – mažėja. Paskutiniu metu pasidarė aktuali tema, kaip padėti emigravusių tėvų vaikams, likusiems Lietuvoje. Socialinės globos paslaugos taip pat reikalingos benamiams, neįgaliems. Socialinių globos paslaugų sistema turėtų būti kokybiškiau ir efektyviau organizuojama. Magistro darbo tyrimo probleminiai klausimai yra šie: 1.Kokioms socialinėms grupėms labiausiai reikalingos socialinės globos paslaugos 2. Ar žmonėms tinkamai suteikiamos reikalingos socialinės paslaugos? 3. Kaip organizuojamas paslaugų (globos) teikimas? 4. Kokios darbuotojų kompetencijos? 5. Kaip tarpusavyje bendradarbiauja socialines paslaugas teikiančios įmonės? Šiuo atveju: Socialinių paslaugų tarnyba, Nakvynės namai, Senelių ir vaikų namai, “Vilties erdvė”. Tyrimo objektas - socialinės globos paslaugų organizavimas ir plėtra. Tyrimo dalykas – socialinių paslaugų tarnybos bendradarbiavimas su kitomis įstaigomis. Nakvynės namų globotiniams teikiamos paslaugos ir jų kokybė. Senelių ir vaikų namų veiklos plėtra. “Vilties erdvės ” paslaugos. Tyrimo tikslas – ištirti Mažeikių rajono socialinės globos paslaugų organizavimą ir plėtrą tarpinstitucinio bendradarbiavimo kontekste. Uždaviniai: 1. Mokslinės literatūros analizė socialinių paslaugų tematika 2. Išsiaiškinti socialinių paslaugų organizavimo sistemą Lietuvoje 3. Atlikti tyrimą apieMažeikių rajono socialinių paslaugų organizavimą ir plėtros tendencijos Hipotezė.


Turime pakankamai kvalifikuotų darbuotojų, dirbančių socialinių paslaugų sektoriuje, tačiau visuomenės požiūris į socialinę pagalbą gaunančius asmenis yra neigiamas. Ar pakoregavus teisinę bazę pasikeistų visuomenės požiūris į žmones, kuriems reikalinga pagalba? Socialiniams darbuotojams trūksta profesionalumo etikos srityje. Reikalingas visuomenės švietimas socialinias klausimais, turi būti skatinama tolerancija, pakantumas, pagalba. Taip sumažėtų nedraugiškumas ir baimė tarp atskirų socialinų grupių. Visuomenė taptų bendruomeniškesnė. Socialinių paslaugų teikimo organizavimas ir plėtra turėtų būti ne tik atskirų įstaigų uždavinys. Tai galėtų būti ir labdaringų organizacijų, verslo įmonių savanoriško veiklos dalis ar indėlis. Metodai: 1.Mokslinės literatūros analizė padės išanalizuoti socialinių paslaugų organizavimo galimybes, prioritetus ir žmogiškųjų išteklių svarbą, dirbant su specialius poreikius turinčiais žmonėmis. 2. Dokumentų analizė. Organizacijų įstatai/ nuostatai padės susipažinti su vykdomų veiklų tikslais, uždaviniais ir jų svarba. 3. Apklausa (anketos). Skirtos įstaigų vadovams, dirbančiam personalui, ir vartotojams. 4. Duomenų statistinė analizė. Tyrimo duomenų analizė bus atlikta taikant Excel, SPSS programinę įrangą. Teorinis šio darbo reikšmingumas – žinių gilinimas ir naujumas. Praktinis reikšmingumas – naudojant tyrimo duomenis atskleisti vadovų galimybes, išsiaiškinti darbuotojų kompetencijas, kaip panaudojami žmogiškieji ištekliai, bei suprasti vartotojų ne/pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis.

Magistrinis (1)  
Magistrinis (1)  
Advertisement