Page 8

– Jag gillar att man går tillbaka till den ursprungliga, renodlade saluhallen med barhäng och ståbord. Det ger en kontinental känsla, som inte minst turisterna uppskattar, säger Tobias. Omfattande renovering

Visionen om den nygamla saluhallen blir dock verklighet i ett senare skede av projektet. Först måste grovjobbet göras, bland annat renovering av tak och golv samt helt nya dragningar av el, vatten och avlopp. Jan Lind ger exempel under en rundvandring i Hallen. – Från allra första början fanns här bara jordgolv. På 50-talet göt man över betong, som nu inte är riktigt tätt. Man ser också tydligt att golvet sluttar betänkligt, upp till nästan en meter. Bjälklaget därunder är inte heller det allra bästa och stöttas i dag tillfälligt av 120 så kallade stämplar i källaren. På väggarna ser man fuktskador som har gjort att betongen släppt på flera ställen. Och se här, i ett av hörnen har man dragit gamla elledningar genom ett öppet och söndervittrat hål i väggen. Jan Lind berättar vidare att takkonstruktionen blir kvar, men isoleras uppifrån. Brandsäkerhet och utrymmesfunktioner kommer att förbättras, liksom sophanteringen som har stora brister idag. Där finns nu effektiva lösningar. Bättre arbetsmi ljö i källaren

8

Källaren är ett kapitel för sig och kommer att ta drygt två år att renovera. Problemen är akuta – trångt, dålig ventilation, gamla frysskåp och föga lämpliga tillagningskök är bara ett par exempel. Dessutom saknas tillräckliga utrymmen för lager, varumottagningar och kontor. Framöver ska källaren bli mer funktionell och få en betydligt bättre arbetsmiljö. Enligt planerna kommer de gamla tillagningsköken ersättas av nio nya, som samlas centralt i mitten av källaren. De kylmaskiner som finns är oſta ganska gamla och bullriga och kommer därför att ersättas av en central kylanläggning. Förråd och omklädningsrum placeras längs väggarna, samtidigt som personaltoaletterna rustas upp. – Vi ska dessutom installera fler hissar för att underlätta logistiken. I dag finns bara trappan och en ramp ut mot gatan, där omkring 20 lastbilar om dagen kommer för att lasta av. Nu är tanken att samordna alla transporter till en, enda uppsamlingsplats för vidare transport till ett nytt varuintag på Nybrogatan 29, berättar Jan Lind.

Tillfällig saluhall med spännande design som byggs i prisvärda och miljövänliga material.

Tillfällig byggnad på torget

Idag bedriver ett tjugotal handlare och restauranger verksamhet i Östermalms Saluhall. För att renoveringen ska komma till stånd måste bokstavligen allt rensas ut och flyttas över till en tillfällig saluhall på Östermalmstorg. Byggstart planeras till hösten 2014, och här ska rymmas de flesta av de verksamheter som finns i Hallen i dag. Hyresgäster som inte serverar eller säljer mat kommer att bli erbjudna alternativa lokaler. – Viktigast är att skapa en miljö med någon form av värde och relation till den gamla saluhallen, utan att för den skull bli en kopia. Eftersom den bara ska stå två år, satsar vi på hållbart material till låg kostnad, berättar Mark Humphreys. – Det kommer att bli en ljus och spännande saluhall, med en fasad av glas och halvt genomskinlig kanalplast, kombinerat med synlig trädstomme. Här ska myllra av salustånd, doſter och aktiviteter. Ett spännande projekt, även detta! Den tillfälliga saluhallen kommer ge liv åt torget under den tid renoveringen pågår. För besökare och boende kommer det att vara fortsatt attraktivt att ta sig till Östermalmstorg.

Gårdsrestauranger under tak

I sydöstra hörnet i saluhallen river man tillbyggnaden från 1912 och återställer originalentrén från Nybrogatan. Två nya öppningar längs den södra väggen kommer att förbinda hallen med de två gårdarna i kvarteret Riddaren 13. Här ute uppstår någonting helt nytt – en förlängning av saluhallen med serveringar under ett skyddande glastak, lätt tillgänglig bland annat via passagen mot Nybrogatan. Huvudentrén mot Östermalmstorg öppnas upp, frigörs från fordonstrafik och får därmed en starkare koppling till torget. Entrén på Nybrogatan 29, som i dag är en butik, återställs till originalutformningen. Samma sak gäller nuvarande entré längst ner på Humlegårdsgatan, som kommer att breddas.

sa lu h a l l e n m agas i n

Inga större ombyggnationer har skett sedan Östermalms Saluhall byggdes 1888. Omkring två miljoner besökare varje år. Under hösten 2011 genomfördes en antikvarisk förstudie, en miljöinventering, uppmätning av saluhallen, geoteknisk undersökning av grundförutsättningar och en logistikutredning (in- och utlastning, sophantering och kök). Totalt 300-400 människor kommer i olika etapper att vara engagerade i ombyggnaden. I konsultgruppen ingår bland andra Tengbom Arkitekter och Concern AB (kommersiellt koncept).

n o 1 201 4

Profile for Lina Bielsten

Östermalms Saluhall Magasin No 1 2014  

The summer issue features Lill Lindfors, Robin Söderling, Ninna Engberg, Denise Rudberg and Hugo Rehnberg. Read about the 125th anniversary...

Östermalms Saluhall Magasin No 1 2014  

The summer issue features Lill Lindfors, Robin Söderling, Ninna Engberg, Denise Rudberg and Hugo Rehnberg. Read about the 125th anniversary...

Advertisement