Issuu on Google+

นางสาว วารุณี วงค์ ษา ได้ผา่ นการอบรมหลักสู ตร Adobe InDesingn ตามโครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ระหว่างวันที่ ๙-๑o กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทศพล อารีนิจ ) อธิการบดี

BBBBBBBBBB

มอบวุฒิบตั รฉบับนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

B

BBBBBBBBBBBB BBB B

BBBBBBBBBBB

มหาวิ ทยาลัยราชภัฎเชี ยงราย

B

BBBBBBBBBBBBBBBB


warunee