Page 1

7 สิง่ มหัศจรรย์ ของ เชียงราย

ท่องเที่ยวเชียงราย เน้อจ้าว


2

พ ร ะ ต ำ ห นั ก ด อ ย ตุ ง


3


4

พระตำหนักดอยตุง พระตำหนักดอยตุง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 บ้ านมูเซอลาบา ตำบลแม่ ฟ้าหลวง อำเภอแม่ ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย บริเวณสั นเขาของเทือกดอยนางนอน ระดับความสู งประมาณ 1,200 ม. เป็ นส่ วนหนึ่งของโครงการพัฒนาดอยตุง เป็ นทีป่ ระทับแปรพระราชฐานเพือ่ ทรงงานของสม เด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระ-ตำหนักเป็ นอาคารสองชั้น มีรูปทรงผสมผสานร ะหว่ างศิลปะล้ านนากับชาเลย์ ของสวิส มีการแกะสลักไม้ ตามกาแล เชิงชายและขอบหน้ าต่ า งเป็ นลวดลายต่ าง ๆ ฝี มือช่ างชาวเหนือ พระตำหนักดอยตุง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 บ้ านมูเซอลาบา ตำบลแม่ ฟ้าหลวง อำเภอแม่ ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย บริเวณสั นเขาของเทือกดอยนางนอน ระดับความสู งประมาณ 1,200 ม. เป็ นส่ วนหนึ่งของโครงการพัฒนาดอยตุง


5 การเดินทาง พระตำหนักดอยตุงอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงราย 60 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 110 ไป 45 กิโลเมตร แล้ วเลีย้ วซ้ ายเข้ าทางหลวงหมายเลข 1149 ไปประมาณ 15 กิโลเมตร สำหรับนักท่ องเทีย่ วทีเ่ ดินทางโดยรถประจำทางสามารถใช้ บริการรถสองแถวสี ม่วงบริเวณ ปากทาง รถออกตั้งแต่ 07.00 น. มีรถออกทุก 20 นาที


66

เชียงราย ภูชีฟ้า


7


8


9

ภูช้ ีฟ้า เป็ นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุดของจังหวัดเชียงราย และเป็ นจุดหมายปลายทาง ของนักเดินทางที่ชอบความสวยงามของธรรมชาติและยังพอเรี่ ยวแรงที่ฝันอยากจะมาสัมผัสกับความงามขอ งสถานที่แห่งนี้สกั ครั้งในชีวติ ภูช้ ีฟ้า ถ้าพูดถึงความหนาวเย็นก็คงจะไม่แตกตางอะไรมากหนักกับหลาย ๆ ดอยสูงทางภาคเหนือของไทย แต่สิ่งหนึ่งที่อยูค่ ู่กบั ยอดภูแห่งนี้มาตลอดและสร้างความประทับใจให้กบั ผูท้ ี่มาพบเห็ น ก็คือ ความสวยงามแปลกตาของหน้าผาสูงที่ยนื่ เด่นลอยออกไปในอากาศ สายลมหนาวที่วบู ผ่านมาแล้วเลยผ่า นไป ทิวทัศน์เบื้องล่างคือ ภาพทะเลหมอกและภาพของดวงอาทิตย์สีแดง ที่กำลังเบียดเสี ยดแทรกตัวออกมาท่ามกล างทะเลหมอกหนา และหุบเขาน้อยใหญ่ ภาพความสวยงามต่าง ๆ เหล่านี้ ได้กลายเป็ นสิ่ งที่ดึงดูดผูค้ นมากมายให้ห ลัง่ ไหลมาที่นี่ ในแต่ละปี เมื่อลมหนาวมาเยือนจะมีนกั ท่องเที่ยวมากมายจากทัว่ ทุกสารทิศ เดินทางมาสัมผัสกับอาก าศหนาวและชมความงามของทะเลหมอกยามเช้าที่ภชู ้ ีฟ้า อย่างไม่ขาดสาย โดยเฉพาะช่วงวันหยุดยาว บนยอดดอ ยสูงแห่งนี้แทบไม่มีที่ยนื ถ่ายรู ป ทะเลหมอกและพระอาทิตย์ข้ ึนยามเช้าที่ภชู ้ ีฟ้า ได้รับการกล่าวขานว่าสวยงามกว่า ที่ใด ๆ ในประเทศ บริ เวณทางเดินขึ้นสู่ยอดภูช้ ีฟ้า เป็ นทุ่งหญ้ากว้าง มีทุ่งดอกโคลงเคลงขึ้นแซมเป็ นระยะ ออก ดอกสี ชมพูอมม่วงในช่วงเดือนกรกฎาคม – มกราคม ช่วงเพิ่มความสวยงามให้กบั ยอดภูแห่งนี้ได้อีกไม่ใช่นอ้ ย ระ หว่างทางขึ้นมายังภูช้ ีฟ้ายังต้องผ่านภูเขาที่มีววิ ทิวทัศน์งดงาม หากมาในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์จะได้ชมความงามขอ งดงดอกเสี้ ยวที่ออกดอกสี ขาวอมชมพูบานสะพรั่งระหว่างทางขึ้นสู่ภชู ้ ีฟ้า


10

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


11


12

มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวงได้ รับการสถาปนาเป็ นมหาวิทยาลัยของรัฐตามพระราชบัญญัตจิ ดั ตั้ง เมือ่ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2541 โดยมีสถานภาพเป็ นมหาวิทยาลัยของรัฐทีม่ ใิ ช่ ส่วนรา ชการ การดำเนินการด้ านต่ างๆ ได้ มกี ารพัฒนามาเป็ นลำดับ ด้ วยความมัน่ คงและมีคุณภาพ จวบจนถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวฯ


13

ได้ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้ าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุม ารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ประกอบพิธีเปิ ดมหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง พิธีเปิ ดศูนย์ ภ าษาและวัฒนธรรมจีนสิ รินธร และพระราชทานปริญญาบัตรแก่ ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี กา รศึกษา 2545 ยังความปลืม้ ปิ ติสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็ นล้ นพ้ น


14

่ ุ น ข ง อ ่ ร ัว ด


15


16

วัดร่ องขุ่น เป็ นวัดพุทธและวัดฮินดู ทีจ่ งั หวัดเชียงราย ออกแบบและก่ อสร้ างโดย เฉลิมชัย โฆษิตพิพฒ ั น์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน โดยเฉลิมชัยคาดว่ างานก่ อสร้ างวัดร่ องขุ่นจะไม่ เสร็จลงภายในช่ วงชีวติ ของเขา[1] วัดร่ องขุ่นได้ ต้ นแบบการสร้ างมาจาก วัดมิง่ เมือง ใน จังหวัดน่ าน[2] เฉลิมชัย โฆษิตพิพฒ ั น์ ได้ รับแรงบันดาลใจในการสร้ างวัดมาจาก 3 สิ่ งต่ อไปนีค้ อื ชาติ : ด้ วยความรักบ้ านเมือง รักงานศิลป์ จึงหวังสร้ างงานศิลปะทีย่ งิ่ ใหญ่ ไว้ เป็ นสมบัตขิ องแผ่ นดิน ศาสนา : ธรรมะได้ เปลีย่ นชีวติ ของอาจารย์ เฉลิมชัยจากจิตทีร่ ้ อนกลายเป็ นเย็น จึงขออุทศิ ตนให้ แก่ พระพุทธศาสนา พระมหากษัตริย์ : จากการเข้ าเฝ้ าฯ ถวายงานพระองค์ ท่านหลายครั้ง ทำให้ อาจารย์ เฉลิมชัยรักพระองค์ ท่านมาก จา กการพบเห็นพระอัจฉริยะภาพทางศิลปะและพระเมตตาของพระองค์ ท่าน จนบังเกิดความตืน้ ตันและสำนึกในพระ มหากรุณาธิคุณ จึงปรารถนาทีจ่ ะสร้ างงานพุทธศิลป์ ถวายเป็ นงานศิลปะประจำรัชกาลพระองค์ ท่าน วัดร่ องขุ่นแห่ งนีเ้ ป็ นวัดพุทธ ซึ่งสั งกัดอยู่ในฝ่ ายมหานิกาย ไม่ ใช่ วดั ฮินดูเหมือนดังทีจ่ วั่ หัวไว้ ในวรรคแรก ซึ่ง นั่นการนำเอาวัฒนธรรมแวดล้ อมของตัวเองเข้ ามาผสมผสานหรือถูกอิทธิของศาสนาอืน่ เข้ ามาแทรกแซงบ้ าง ก็เป็ นเรื่องของธรรมชาติ


17

ตามพระบัญญัตแิ ห่ งคณะสงฆ์ ไทยแล้ ว วัดร่ องขุ่น เป็ น “วัดพุทธ” ไม่ ใช่ “มหายาน”ความหมายของอุโบสถ สี ขาว : พระบริสุทธิคุณของพระพุทธเจ้ า สะพาน : การเดินข้ ามจากวัฎสงสารสู่ พทุ ธภูมิ เขีย้ ว หรือ ปากพญามาร : กิเลสในใจ


18

วัดเวียงคำกาขาว


19


20


21

วัดเวียงคำกาขาว ตั้งอยู่บ้านเทอดไทย ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย มีองค์พระทรงชัยรัตนพลังแผ่นดิน ขนาดหน้าตักกว้าง 8 เมตร สูง 10 เมตร อยู่บนอาคาร 3 ชั้น สามารถขึ้นไปเที่ยวชมวิวได้อีกจุดหนึ่ง


22

สามเหลีย่ มทองคำ


23


24

สามเหลีย่ มทองคำ (อังกฤษ: Golden Triangle) หมายถึงพืน้ ทีร่ อยต่ อระหว่ างสามประเทศ ได้ แก่ ประเทศไทย (จังหวัดเชียงราย) ลาว (แขวงบ่ อแก้ ว) และพม่ า (แขวงท่ าขีเ้ หล็ก, รัฐฉาน) มีลกั ษณะเป็ นพืน้ ทีส่ ามเหลีย่ มบรรจบกัน โดยมี แม่ น้ำโขงตัดผ่ านชายแดนไทยและลาว นับเป็ นพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจทีส่ ำคัญแห่ งหนึ่งของภูมภิ าค นอกจากนีส้ ามเหลีย่ มทองคำยั งมีทวิ ทัศน์ ทงี่ ดงามโดยเฉพาะยามเช้ า ทีด่ วงอาทิตย์ ขนึ้ ท่ ามกลางสายหมอก เดิมสามเหลีย่ มทองคำเป็ นทีร่ ู้ จกั ในฐานะเป็ น แหล่ งท่ องเทีย่ วรอยต่ อระหว่ างประเทศ แต่ ในปัจจุบันมีความสำคัญในทางเศรษฐกิจมากขึน้ เนื่องจากเป็ นแหล่ งขนถ่ ายสิ น ค้ าทีส่ ำคัญอีกแห่ งหนึ่งของไทย สามเหลีย่ มทองคำในส่ วนของประเทศไทย อยู่ในเขตบ้ านสบรวก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย มีท่าเรือขนาดเล็กขนส่ ง สิ นค้ าไปยังประเทศจีน และลาว เมือ่ มองจากฝั่งไทยไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ จะเห็นหมู่บ้านในฝั่งลาวอย่ างชัดเจน ส่ วน ทางพม่ าซึ่งอยู่ด้านตะวันตกนั้น ไม่ มหี มู่บ้านหรือสิ่ งก่ อสร้ างให้ เห็นในระยะใกล้ ๆ


25

บริเวณดังกล่ าวยังเป็ นทีบ่ รรจบกันของแม่ น้ำโขงและแม่ น้ำรวก ทีเ่ รียกว่ า สบรวก บริเวณนีม้ เี คยมีชนกลุ่มน้ อย และก องกำลังติดอาวุธอยู่หลายกลุ่ม พืน้ ทีใ่ นแถบนีเ้ คยเป็ นแหล่ งปลูกฝิ่ นและผลิตยาเสพติดแหล่ งใหญ่ เช่ น มีโรงงานผลิตเ ฮโรอีนและกระจายอยู่ตามชายแดน ส่ วนการลำเลียงฝิ่ นจะไปเป็ นขบวนลัดเลาะไปตามไหล่ เขาพร้ อมกำลังคุ้มกัน ว่ ากั นว่ ายาเสพติดและฝิ่ นจะถูกแลกเปลีย่ นด้ วยทองคำในน้ ำหนักทีเ่ ท่ ากัน จึงเป็ นทีม่ าของชื่อ สามเหลีย่ มทองคำ นักท่ องเทีย่ วนิยมเดินทางไปยังสามเหลีย่ มทองคำในช่ วงฤดูหนาว และไปถ่ ายรู ปกับป้าย "สามเหลีย่ มทองคำ" ที่ ติดตั้งไว้ ริมฝั่งแม่ น้ำโขงด้ วย นอกจากนีย้ งั นิยมนั่งเรือเทีย่ วชมทิวทัศน์ จุดบรรจบของพรมแดนไทย ลาว และพม่ า ค่ าเช่ าเรือประมาณ 300-400 บาท (นั่งได้ 6 คน) นอกจากนีย้ งั สามารถล่ องแม่ น้ำโขงไปเทีย่ วทางตอนใต้ ของประเทศจี น เช่ น สิ บสองปันนา คุนหมิง ได้ อกี ด้ วย แต่ หากต้ องการจะชมทิวทัศน์ มุมกว้ าง ของสามเหลีย่ มทองคำบริเวณสบรว กและเพือ่ นบ้ าน ต้ องขึน้ ไปบนดอยเชียงเมีย่ ง ทีอ่ ยู่ริมแม่ น้ำโขง


26


27

หอนาฬิกาเฉลิมพระเกีรติ


28 หอนาฬิกาหลังใหม่ของจั ง หวั ดเชี ย งราย โดยคว ามร่วมมือระหว่างเทศบาลนครเชี ย งรายและอาจ ารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิ พ ั ฒ น์ ต ั ว หอนาฬิ ก ามี ส ี ท อง มีเสียงระฆังบอกเวลาทุ ก ชั ่ ว โมง และที่สำคัญเมื่อถึงเวลา 2 ทุ ่ ม และ 3 ทุ ่ ม ของทุ ก วั น จะมีการเล่น แสง สี เสี ย งประกอบเพลงเชี ย งรายรำลึ ก หอนาฬิกาจะเปลี่ยนสี จ ากสี ท อง เป็ น สี แ ดง ชมพู ฟ้ า เขียว และอื่นๆ สลับกั นไปมา ตรงกลางอาคารจะมี ดอ กบัวค่อยๆโผล่ออกมา และบานออกในที ่ ส ุ ด เป็ นที ่ ต ื ่ น ตาตื่นใจต่อนักท่องเที ่ ย วทั ้ ง ชาวไทยและชาวต่ า งชาติ ที่ม าเฝ้ารอเวลานั้นๆ


29

lin531171136  

linlin531171136

lin531171136  

linlin531171136