a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

ENOMBRO GENOMBR OTTET

KYRKMAGASIN #limhamnskyrka

tvivel


INGEN UTVECKLING UTAN TVIVEL AV PIA MARIA ENGVALL

DE FLESTA MÄNNISKOR drabbas av tvivel någon gång i livet. Vi kan tvivla på vår egen förmåga, våra känslor, vår tro eller vårt utseende. Olika situationer och händelser kan leda till att vi tvivlar på själva livet: för ett ögonblick kan vi bli osäkra på vad framtiden ska föra med sig. Ett nytt år kan för många betyda en ny start med löften av olika slag, men för dem som blivit kantstötta av livet kan det uppstå en tveksamhet inför det nya, okända. Vad ska hända nu? Vad kommer jag att drabbas av i år?

vad ska hända nu? TVIVEL KAN FÅ oss att känna oss ensamma. Det är lätt att tro att ingen annan är drabbad och det är inte helt bekvämt att erkänna det. Det känns kanske som en svaghet som man inte vill skylta med, men faktum är att tvivel är något som inte bara existerar på individnivå. Det genomsyrar hela vårt samhälle och driver såväl vetenskaplig forskning som politisk åsiktsbildning och utveckling framåt. Utan det där fröet av tvivel skulle vi förmodligen fortfarande bo i grottor,

jaga vårt dagliga mål mat med påkar och spjut, och inte ens fundera på huruvida jorden är platt eller rund. Om ingen någonsin tvivlat på nya rön eller metoder så hade vi inte varit så nära att knäcka cancerns gåta eller att kolonisera Mars som vi är nu.

platt eller rund? SETT UR DET perspektivet är tvivel alltså inte enbart något negativt utan, tvärtom, ett viktigt grundfundament för vår fortsatta existens och utveckling. På individnivå kan tvivlet i ett inledande skede vara dränerande då krafter går åt till att oroa sig för saker som kanske växer till orimliga proportioner inuti huvudet, men på längre sikt kan det bidra till nya insikter om styrkor man inte trodde sig besitta. Tvivlet är - utan tvivel - viktigt för oss alla!


d

et är få händelser i livet som bidrar till så mycket tvivel som att bli mamma för första gången. Ett nytt liv läggs i mina händer och jag är ensam ansvarig för att fortsätta hålla det vid liv. Ett fullständigt hjälplöst barn är helt och hållet beroende av att jag fattar alla rätta beslut. Det är en omvälvande situation och alla som varit i den kan hålla med om att man kan känna sig både hjälplös, maktlös och vilsen. Det krävs både is i magen och en rejäl dos självförtroende att kunna lita på sig själv och sin förmåga att kunna hantera situationen. JAG SÄTTER MIG ned med ett gäng pappor som kommit till Café Papa i församlingshuset för att diskutera föräldratvivel med dem. Tillsammans med Måns, Michael, Erik och Ola kastar vi oss in i en diskussion där tvivlet står i fokus.

blir det istället en källa till mer oro. ”Alla barn är olika och man kommer aldrig att kunna hitta rätt svar för just sitt barn”, konstaterar Måns. Erik fyller i med att pappor oftare ägnar sig åt “killgissningar”, det vill säga prova sig fram till vad som funkar bäst, istället för att försöka följa färdiga mallar. Men han konstaterar också att som pappor kommer de lite lättare undan då de tar över huvudansvaret som förälder först när barnen är runt ett år och den mest turbulenta tiden passerat. ATT HA HUVUDANSVARET för amning lägger också en större press på mammorna och i synnerhet om det inte fungerar uppstår lätt tvivel på den egna förmågan.

EN OMVÄLVANDE SITUATION

föräldratvivel AV PIA MARIA ENGVALL

DET FÖRSTA VI konstaterar är att pappor kanske generellt har bättre självförtroende än mammor och därför tvivlar mindre på sin roll som bra förälder till sitt barn. Detta kan bero på att mammor känner en större press på sig både från samhället i stort och från sig själva att allt ska göras rätt och att man inte har råd att göra fel som förälder. Michael resonerar kring hur han upplever att killar generellt är bättre på att stötta varandra medan kvinnor kanske har en tendens att jämföra sig mer med andra och mer eller mindre omedvetet kritisera varandra. DEN STORA MÄNGDEN information som nuförtiden finns tillgänglig på framförallt internet skulle kunna bidra till att lugna oroliga föräldrar men paradoxalt nog

ORON OCH TVIVLET tenderar att avta med antal barn man får, konstaterar Ola som är trebarnspappa. Med det första barnet har man en bild av hur allt “ska” vara och man försöker hålla benhårt vid rutiner kring framförallt mat- och sovtider. Han upplevde dock att med första barnet var det han, inte mamman, som var mer orolig för att hålla fasta rutiner så han håller inte nödvändigtvis med om att det alltid är mammorna som oroar sig mer. AVSLUTNINGSVIS KONSTATERAR Vi att tvivlet, oavsett hur jobbigt det kan vara, absolut har en viktig funktion för oss människor: det hjälper oss att stanna upp, reflektera och fatta genomtänkta beslut.


POSTMODERNT TVIVEL AV JAKOB SIGNÄS TEOL-KAND VID LUNDS UNIVERSITET

– att tro utan att veta

HUR ÄR DU säker och övertygad i din tro när ingenting längre är säkert? Sanningen är individuell och varje person känner själv att det är på ett visst sätt. Om allt är relativt, hur får vi då någon ro i våra tankar? Hur kan vi känna oss säkra på något? Denna typ av frågor kan ofta möta en schablonföreställning av det som kallas postmodernitet – något som nästan utvecklats till ett skällsord numera. Termen myntades av den franske filosofen Jean-Francois Lyotard som i sin klassiker La condition postmoderne (det postmoderna tillståndet) från 1979 deklarerade de stora berättelsernas död. MEN VAD MENAS egentligen med denna död? Lyotard menade att människor i detta tillstånd inte förenas av en enda stor berättelse; varken religiös, nationell, ideologisk eller filosofisk. I en multikulturell, globaliserad värld finns inte en enda berättelse som förenar och är sann för alla.

KANSKE MÅSTE VI först fråga oss om den överhuvudtaget har funnits? Är allas upplevelse densamma? Kan allas upplevelse vara densamma? Finns det verkligen en klar och ren sanning vi kan nå fram till? Detta är frågor som postmodernismen ställt mot framför allt den västerländska idétraditionen. En tradition som lagt tonvikt vid idén om objektiv sanning och som upphöjt den enskilde rationelle tänkaren. Tanken på en objektiv sanning har sedan också gjort att allt skall kunna falsifieras, vilket under moderniteten inneburit en stor utmaning för olika typer av religiös tro, då dessa ofta grundar sig på just erfarenhet och övertygelse. Samtidigt innebär postmodernismen en omskakning i grundvalarna, då den utmanar vad som kanske uppfattas som gängse världsuppfattningar och allomfattande förståelser, så som sanningen i en religiös förståelse. Den lämnar oss med ett visst tvivel om vad vi kan tro. Fortsättning sidan 8


EN POSTMODERN FÖRSTÅELSE öppnar dock nya vägar, speciellt utifrån ett trosperspektiv där den egna erfarenheten och livet får ta plats. Som, numera professorerna i Lund respektive Göteborg, Jayne Svenungsson och Ola Sigurdsson beskriver det: ” Det är inte heller att hävda att vi inte längre kan tala om sanning eller rationalitet. Däremot innebär det att det inte existerar någon kontext- eller traditionsobunden position utifrån vilken vi gör våra sanningsanspråk”. I en postmodern värld beaktas att vi alla har olika upplevelser och erfarenheter som levande i världen. Det finns en insikt att våra livsberättelser och vad vi ser som riktigt och sant skiljer sig åt om vi sitter i Malmö eller Kapstaden, eller i mindre skala som skillnaden i upplevelse mellan Limhamn och Oxie. LIVET ÄR KONTEXTBUNDET, alltså beroende av tid och rum, inom vilken vår världsförståelse och vad vi håller för sant formas. Postmodernismen påminner oss om att vår omgivning, vår tradition, normer och upplevelser påverkar vad vi tycker är rätt och riktigt. Var vi står påverkar vad vi tänker om världen, om Gud och om oss själva. Det lämnas ett utrymme för den enskilde och dennes Gudsrelation och tro, den egna erfarenheten av det stora mysterium vi kallar Gud. Postmodernismen påminner oss om att det inte finns ett svar på Gud, utan låter fler förståelser komma till tals. Även förståelser och röster som traditionellt inte fått komma till tals får här plats. Genom detta har gudsförståelsen berikats med röster från till exempel postkoloniala-, feministiska- och queerteologiska förståelser, med flera. Alternativa röster än de som dominerat får nu vara med och bidra till en bredare förståelse av det gudomliga och världen. I SLUTÄNDAN MÅSTE vi påminna oss om det lilla viktiga ordet tro. Att det just är tro det handlar om. I ordets själva innebörd finns en påminnelse om att inte veta. Det handlar om tron - att känna tilltron till något som är större. Kanske är det till och med så att tron inte heller kan finnas utan en gnutta tvivel. Som den moderna teologins grundare Fredrich Schleiermacher uttryckte handlar religion om ”sinne och smak för det oändliga”.

När sommaren är i full blom i mitten av juli har vi i Limhamns kyrka konfirmerat 230 ungdomar födda 2005. Redan i maj kommer du som är född 2006 att få hem en broschyr med information om konfirmation - både i Limhamn och hela Malmö. Vi träffas, pratar om frågor du tycker är viktiga, dina tvivel. Det du undrar över i ditt liv och din framtid. Hela tiden med vår kristna tro och alla människors lika värde i bakgrunden. Jag tror att vi alla har någon slags tro, utan tro och tilit skulle vi gå under. Det är mig förunnat att få följa er ungdomar under en viktig tid i livet. För att med vemod släppa taget och låta er gå ut i livet med Jesus löfte; - Jag är med er alla dagar, till tidens slut. Lotta Sunemark, församlingspedagog


VAD TROR JAG PÅ? GUD? NÅGOT ANNAT? SKA JAG KONFIRMERA MIG? VÅGAR JAG PROVA NÅGOT NYTT?


TVIVLETS ROLL I VETENSKAPEN AV DR. ROBERTO ORTIZ SENIOR SCIENTIST FYSIKALISK KEMI

ATT TVIVLA OCH ifrågasätta är en central del av vetenskapen. Det är detta som är startpunkten för att driva nya teorier som ska ersätta de nuvarande. Den här förändringen, som börjar med tvivel, behöver bevisas med till exempel reproducerbart data, starka teoretiska modeller eller nya observationer. Det är viktigt att komma ihåg att tvivel behövs men när konsensusen ifrågasätts behövs det bevis som styrker de nya teorierna. Det händer ständigt, inte bara inom små vetenskapliga nischar med forskare utan också inom allmänheten, att tvivel kring en viss sak uppstår och att detta är starten för nya teorier.

DET BEHÖVS BEVIS VÄLBEPRÖVADE FAKTA OCH teorier ifrågasätts hela tiden. Exempel på detta är klimatförändringar, effekten av vacciner och mediciner samt om jorden verkligen är rund. Ifrågasättandet är inte ett problem i sig utan det är när du använder dig av opålitliga källor som resultatet inte blir tillförlitligt.

GRUPPERINGAR SOM TVIVLAR på den nuvarande kunskapen använder sig ofta av så kallade alternativa fakta för att prova sina hypoteser. I många fall följer inte detta den vetenskapliga metoden.

BÄTTRE KUNSKAP DEN VETENSKAPLIGA METODEN, som fick allmän utbredning under 1600-talet, är inte särskilt ny och grunderna i den används än idag. Filosofen René Descartes introducerade idén om ”metodiska tvivel” som en tankemetod och beskrev tillvägagångssättet i Discourse on Method (1637), alltså den vetenskapliga metoden. Grunden är att observationer eller logiska sammankopplingar ska redovisas så noggrant att de går att reproducera. Tvivel behövs för att bilda ny och bättre kunskap inom vetenskap men i strävan efter detta ska alltid den vetenskapliga metoden följas.


GUD


att

TVIVLA på TRON

AV ANDERS FRIBERG

DET FINNS FÅ saker i världen som är fasta och beständiga. Det mesta finns i någon form var relativitet. Vi kan inte med 100% säkerhet bestämma hur lång en meter är eller vilken färg som egentligen är blå. För bara några hundra år sedan var det en självklarhet att jorden var platt - nu vet vi att så inte är fallet. Ju fler saker jag lär mig desto mindre vet jag att jag kan.

med stora guldbokstäver och bredvid en enkel griffeltavla där någon skrivit och suddat och skrivit ordet Gud. Min första tanke när jag såg verket var att det här är fel. Finns det något som är evigt och för alltid så är det Gud. Det borde vara tvärtom; Gud skulle stå hugget i sten och vi flyktiga människor skrivna med krita.

GENOM HELA MITT nu 50-åriga liv har det funnits ett par saker som har varit genomgående och det är konstruktion och dekonstruktion. Jag behöver fundera och tvivla. Få lov att plocka ner i beståndsdelar för att sedan få lov att bygga upp på nytt. När det gäller tro blir detta ännu viktigare. Min Gudstro är inget statiskt paket som är färdigt och klart utan något som ständigt måste få lov att ifrågasättas och funderas kring. Trons väg är ingen enkel väg utan en väg som ständigt utmanar mig.

VERKET FICK MIG att fundera en del och då vägen hem från konsthallen var ganska lång jag fick en stund att fundera. Då förstod jag. Gud älskar mig förbehållslöst och kan från första stund hugga in mitt namn i sten och säga: Jag älskar dig som den du är. Jag däremot får lov att skriva Gud på nytt varje dag. I blad med stora bokstäver och rita en blomma vid sidan om och ibland kanske det bara står ett G. Jag får lov att varje dag fundera och tvivla. Det är som det ska och ofta nödvändigt för att åtminstone jag ska utveckla min tro. Tron är något jag får lova att brottas med, den är inte färdig utan jag måste ständigt söka, fundera och tvivla.

FÖR MÅNGA ÅR sedan stötte jag på ett konstverk som jag sedan dess har burit med mig. Det var ganska enkelt, en marmorskiva med ordet människa inhugget


stilla vecka

&

På palmsöndagen 5 april firas högmässa i Limhamns kyrka kl 11. Då medverkar Gospel för Hela människan.

Måndag 6 april firas en kort andakt med musik kl 13. Därefter är kyrkan öppen för egen stillhet och andakt fram till kl 18, då det firas en passionsandakt. Tisdag 7 april samlas vi utanför församlingshuset och pilgrimsvandrar upp till kyrkan. Avgång kl 12.30. På plats i kyrkan firas en kort andakt med musik kl 13. Även idag är kyrkan öppen för egen stillhet och andakt fram till kl 18, då det firas en passionsgudstjänst. Onsdag 8 april firas en kort andakt med musik kl 13. Därefter är kyrkan öppen för egen stillhet och andakt fram till kl 18, då det firas en passionsandakt.

påsk Skärtorsdagen 9 april firas skärtorsdagsmässa i kyrkan kl 19. På långfredagen 10 april firas långfredagsgudstjänst kl 11. Kyrkokören sjunger. Påskafton 11 april firas påsknattsmässa i kyrkan kl 23.30. På påskdagen 12 april firas en festmässa i kyrkan kl 11. Och på annandag påsk 13 april firas Ung mässa i kyrkan kl 18.

Under stilla veckan finns fotoutställningen Via Dolorosa av Elisabeth Ohlson Wallin uppsatt i kyrkan. Via Dolorosa var den väg som Jesus gick i Jerusalem på långfredagen. Fotoutställningen tar upp temat mobbing och utsatthet.


MUSIK ÖVER SUNDET Kammarorkester Öresund framför, tillsammans med den amerikanske tenorsolisten Tim Augustin, musik av Mozart, Britten och Copland. Dirigent är Lennart Fredriksson

VÅRKONSERT LIMHAMNS KYRKOKÖR Musik med skandinaviska toner. David Zhang spelar piano. Dirigent är Margareta Haksten

Limhamns kyrka 19 april kl 15

Limhamns kyrka 17 maj kl 15

MARSCHKONSERT

MALMÖ INTERNATIONAL ORGAN FESTIVAL

Vårkonsert med Limhamns Brassband. Marscher med lokal anknytning eller på olika sätt relaterade till brassbandet. Några framgrävda ut arkivens djup för att klinga kanske för första gången på 100 år!

Limhamns församlingshus 10 maj kl 16

Limhamns kyrka är en del av orgelfestivalen och ger orgelkonserter med studenter från Musikhögskolan i Malmö och Kungliga Musikhögskolan i Stockholm

Limhamns kyrka 11 och 12 juni


MÖTESPLATSER GUDSTJÄNST LIMHAMNSFÄLTET

Kristi himmelsfärdsdagen, torsdag 21 maj kl 10, blir det som vanligt friluftsgudstjänst på Limhamnsfältet tillsammans med S:t Andreas kyrka. Kyrkokörerna och Limhamns brassband medverkar. Ta gärna med filt och fikakorg!

SPRÅKCAFÉ

För dig som vill öva på din svenska! Välkommen till Limhamns församlingshus för att träna din svenska och träffa nya människor över en fika! Varje onsdag finns våra ideella på plats och hjälper dig i samtalen så att du kan träna din svenska i din egen takt tillsammans med andra. Vi börjar kl 18 (ytterdörren låses kl 18:30) och slutar 19.30. Du behöver inte föranmäla dig och det är gratis. Vill du komma i kontakt med de ideella på språkcaféet kan du mejla sprakcafe.limhamn@gmail.com.

MUSIK I SOMMAR

Notera gärna datumen 17 juni, 25 juni, 16 juli, 6 augusti och 19 augusti i din kalender. Då blir det sommarkonserter och musikandakter. Läs mer i nästa nummer av Genombrottet.

DROP-IN-VIGSEL

Ni har bestämt er - ni vill gifta er! Kanske ni vill hålla bröllopet enkelt? I år öppnar vi upp Limhamns kyrka för drop-in-vigsel på Nationaldagen, 6 juni kl 11-14. Inget behöver bokas i förväg – det enda ni behöver ha med er är ett giltigt intyg om hinderslöshet, en ”hindersprövning”, och kanske en ring eller två. Minst en av er ska tillhöra Svenska kyrkan. Våra präster och musiker finns på plats i kyrkan.

KYRKSKJUTS Behöver du skjuts till och från söndagens högmässa i kyrkan? Vi undersöker behovet och vill gärna att du hör av dig till expeditionen! Ring 040-27 94 80 och berätta hur din önskan ser ut.


Lilla

GENOMBROTTET

Måla de prickade fälten i fina färger! Vad blir det för något?


HÄR FINNS VI!

husmor MARTINA EBERHARDSSON 279485

LIMHAMNS FÖRSAMLING BESÖK Linnégatan 17, 216 12 Limhamn POST Box 346, 201 23 Malmö TELEFON 040 279480 EPOST namn.namn@svenskakyrkan.se

lokalvårdare AZHAR BEKLI 279480

arbetsledare och ansvarig utgivare ANDERS FRIBERG 279363 församlingsherde KENTH CARLSSON 279281 vaktmästare ROY PENDLETON 279468 ROY STÅLGARD 279496 AXEL TRUMPFHELLER 279164

musiker MARGARETA HAKSTEN 279472 KAY HOLMQUIST 279470 ALBIN JOHANSSON 279482 MARIA WALLIN 279387

övriga präster PATRIK AHLMARK 279491 ANNA HANSSON 279497 MIA HJERTQUIST 279483 SYLVIA ROSKVIST 279331 redaktör PIAMARIA ENGVALL redaktion PIAMARIA ENGVALL, ANDERS FRIBERG, BODIL ROLF OCH AXEL TRUMPFHELLER

församlingskurator STEFAN KAMENSKY 279494

layout BODIL ROLF

assistent HELÉN ÖVERGAARD 279488

illustrationer AXEL TRUMPFHELLER

assistent/kommunikatör BODIL ROLF 279480 församlingspedagoger ANDERS CHRISTENSSON 279490 CHARLOTTA ORTIZ 279049 LOTTA SUNEMARK 279495 pedagog CHARLOTTE ENGSTRÖM 279493

SOCIALA MEDIER #limhamnskyrka WEBB limhamnskyrka.se


Är jag älskad? Ibland kommer det rullande som en mjuk våg, sakta, tyst och försiktigt men ändå utan möjlighet att stoppas Ibland dånar det in som en lavin, kaosartat snabbt, högljutt och helt utan föraning: Tvivlet Det tar över alla i vanliga fall trygga förvissningar om att vara älskad Hur kan det ske? Hur kan jag låta det ske? Är det av omtanke och kärlek mina barn hör av sig eller är det av ett behov, något de vill ha uppfyllt av mig? Är det av omsorg och kärlek de kommer på besök eller är det av ett naggande krav på sig själva? Är det av sann vänskap som mina vänner håller kontakt eller kommer det från en känsla av att visst borde vi hålla kontakt? Är det av intresse, kärlek och gemenskap som mina släktingar ringer eller är det av plikt, skuld och måsten, hon har ju inga andra släktingar kvar? Är det av kollegial gemenskap och trivsel som mina kollegor äter lunch med mig eller är det av plikt, skuld och krav? Är det av medmänskligt intresse av just mig som mina medmänniskor pratar med mig eller är det av en känsla av uttråkad medmänsklighet? Är det av kravlös kärlek som mina hundar möter mig med svansviftningar och glada skall eller av krav på mat, promenader och skydd? Varför kommer detta tvivel, detta ibland flyktiga och lätt avvärjda men ibland så tunga och svårhanterbara? Men ett är säkert, oavsett mitt eget tvivlande tvivel; jag är älskad av Gud precis som jag är

Profile for limhamnskyrka

Genombrottet - Tvivel  

Svenska kyrkan Limhamns kyrkmagasin vinter/vår 2020

Genombrottet - Tvivel  

Svenska kyrkan Limhamns kyrkmagasin vinter/vår 2020

Advertisement