Indholdsfortegnelse fra Limfjordens lodser

Page 1

Indholdsfortegnelse Indledning   7 Sikker færdsel på Limfjorden   8 Lodspligt   8 Danpilot   11 Afmærkning   14 Limfjordens broer   21 Mellem stat og privat   24 Hals Lodseri — Limfjordens ældste   28 Lodsstationen i Hals   29 Lodsens hverdag   32 Organisation og personale   35 Lodsning med tankskibet Vitta Theresa   46 Thyborøn Lodseri   48 Lodsvæsenet på Limfjorden — mellem lovbundet myndighedsudøvelse og fri næring   51 Lodsdistrikterne – inddelingen af fjorden   52 Regulering af lodseriet   53 den nye lov   61 Limfjordslodseriets fremtid   62 Løgstør Lodseri — et fattigmandslodseri i et omskifteligt farvand   64 Frederik VII’s kanal   66 Kilder og litteratur   68 Litteratur, lovstof og andre trykte kilder   68 Interview og feltarbejde   70


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.