Page 1

TIL SKOLELEDERE OG LÆRERE

Sådan vejleder

Ungdommens Uddannelsesvejledning Roskilde/Lejre Efter ændringerne i vejledningsloven 2014


Erhvervsuddannelsesreformen indebærer en række ændringer i vejledningsloven, som træder i kraft allerede efter sommerferien – 1. august 2014. Derfor har Ungdommens Uddannelsesvejledning Roskilde/Lejre lavet denne folder, som ridser ændringerne op. Vi vil på den måde gerne hjælpe med at give et klart billede af, hvad vi i UU fremover skal tage os af, og hvad I på skolerne har fået ansvaret for. UU får nemlig flere nye opgaver, samtidig med at andre opgaver er blevet rykket fra UU og over til jer på grundskolerne. Endelig er en del af vejledningen lagt over på e-vejledning og ug.dk. Overordnet kan man sige om ændringerne i vejledningsloven, at UU i endnu højere grad skal koncentrere sig om de ikke-uddannelsesparate, mens de uddannelsesparate i høj grad henvises til e-vejledning, ug.dk og eventuel vejledning fra grundskolelærere. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde om at vejlede de unge over på ungdomsuddannelserne. Med venlig hilsen Kenneth Sejlø Andersen Centerleder, UU-Roskilde/Lejre

Ungevejledningen

Kære skoleledere og lærere


UU’s opgaver /

Introkursus for alle 8. klasses-elever (mindst én erhvervsrettet eller erhvervsgymnasial uddannelse)

/

Uddannelse & Job-undervisning (Tidligere UEA) til alle elever i Roskilde

/

Individuel vejledning af ikke-uddannelsesparate

/

Uddannelsesplaner for ikke-uddannelsesparate

/

Gruppevejledning og kollektiv vejledning til ikke-uddannelsesparate

/

Uddannelsesparathedsvurdering (UPV) af ikke-uddannelsesparate

/

Brobygning i 9. klasse for ikke-uddannelsesparate

/

Praktik i 8.-9. klasse for ikke-uddannelsesparate

/

Praktik i 10. klasse for alle elever

/

Brobygning i 10. klasse for alle elever

/

Forældremøder i 7., 8. og 9. klasse for ikke-uddannelsesparate

/

Udfordring af ikke-uddannelsesparates uddannelsesvalg

/

Afholdelse af uddannelsesmesse for alle elever

Skolens opgaver  Kollektiv vejledning og eventuel individuel vejledning af uddannelsesparate  Uddannelsesparathedsvurdering (UPV) af alle elever  Forældremøder for uddannelsesparate i 7., 8. og 9. klasse

E-vejledning og ug.dk •

Individuel vejledning af uddannelsesparate

Uddannelsesplaner til uddannelsesparate

• Udfordring af uddannelsesparates uddannelsesvalg


De 8 vigtigste ændringer i vejledningsloven

1.

INTRODUKTIONSKURSER TIL DE ERHVERVSRETTEDE UNGDOMSUDDANNELSER

/ I den nye vejledningslov lægges der vægt på, at alle elever skal introduceres til de erhvervsrettede ungdomsuddannelser. / Det betyder, at alle elever i grundskolens 8. klasser skal deltage i fem dages introduktionskurser, som omfatter besøg på mindst én erhvervsuddannelse eller en erhvervsgymnasial uddannelse. / Introduktion til og besøg på en almen gymnasial uddannelse kan stadig indgå i kursusdagene. ANSVARLIG: UU skal stå for introduktionskurserne.

2.

FREMRYKNING OG FORBEDRING AF UDDANNELSESPARATHEDSVURDERINGEN (UPV)

/ / / /

Fremover skal alle elever uddannelsesparathedsvurderes første gang allerede i 8. klasse, så vi kan sætte ind med en tidligere vejledningsindsats. I uddannelsesparathedsvurderingen skal indgå elevens sociale og personlige forudsætninger som evne til samarbejde, social ansvarlighed, mødestabilitet, motivation, selvstændighed og ansvarsfuldhed. Eleven skal have opnået mindst 4 i gennemsnit i standpunktskaraktererne i 8. klasse for at blive vurderet uddannelsesparat. Uddannelsesparathedsvurderingen gentages i både 9. og 10. klasse. Her skal man være opmærksom på, at en elev fremover skal have mindst 2 i gennemsnit i dansk og matematik ved folkeskolens 9. eller 10. klasses afgangsprøve for at kunne blive optaget på en erhvervsuddannelse. Der er ikke ændret ved optagelseskravene til en gymnasial uddannelse.

ANSVARLIG: Skolerne står som udgangspunkt for uddannelsesparathedsvurderingen. UU-vejlederne skal kun indgå i samarbejdet om vurderingerne af de cirka 20 % af eleverne, der vurderes ikke-uddannelsesparate.

3.

UU SKIFTER ARBEJDSPLADS

/ UU-vejlederne vil fremover ikke længere have fast arbejdsplads ude på de enkelte grundskoler. / I stedet vil alle UU-vejledere sidde på UU-centret. / Skolerne skal derfor indberette til Undervisningsministeriet, hvilke elever de har behov vejledning til ud fra de nye regler, og så vil UU-vejlederne vejlede disse elever fra selve UU-centret og rykke ud på skolerne efter behov.


4.

SÆRLIG INDSATS FOR DE IKKE-UDDANNELSESPARATE

/ De ikke-uddannelsesparate i 8. klasse skal tilbydes ekstra hjælp af både lærere og UU-vejledere. / I 9. klasse skal de elever, der i 8. klasse blev vurderet ikke-uddannelsesparate, i obligatorisk brobygning. Brobygningen kan vare 2-10 dage. ANSVARLIG: Skolerne har ansvaret for at sikre, at de ikke-uddannelseparate får det nødvendige løft af faglige, sociale og personlige kompetencer. UU har ansvaret for at igangsætte en række vejledningsaktiviteter (herunder brobygning) og udfordre de ikke-uddannelsesparate i deres uddannelsesvalg.

5.

ÆNDRINGER I FORHOLD TIL UDDANNELSESPLANEN

/ /

Alle elever skal fortsat have en uddannelsesplan, når de går ud af 9. klasse. Planen skal bruges, når eleverne søger om optagelse på en ungdomsuddannelse eller går videre i 10. klasse. I 10.klasse vil uddannelsesplanen være det arbejdsredskab, undervisningen tilrettelægges efter.

ANSVARLIG: Forældrene til uddannelsesparate elever får nu selv ansvaret for, at deres børn har udarbejdet en uddannelsesplan, når de går ud af 9. klasse. UU vil fortsat have ansvaret for udarbejdelsen af uddannelsesplaner for elever, der i 8. klasse eller senere vurderes ikke-uddannelsesparate.

6.

VIDEREFØRELSE AF UNGEPAKKE II OG ANDRE ÆNDRINGER

/ / / /

Alle 15-17-årige vil fortsat have pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet. 18-24-årige, som har fuldtidsbeskæftigelse på over 30 timer om ugen skal ikke længere opsøges af UU. Unge under 30 år, som har fået et uddannelsespålæg fra jobcentret, kan få vejledning af UU (efter henvisning og finansiering fra jobcentret). Kommunalbestyrelsens pligt til at give tilbud om særlige forløb ophæves. Produktions- skoler, de nye tiltag med eud-10 og den nye kombinerede ungdomsuddannelse opfylder behovet for særlige forløb.

ANSVARLIG: UU skal koncentrere sig om vejledning af de cirka 20 % unge, som er ikke-uddannelsesparate.


7.

ÆNDRINGER I 10. KLASSES 20/20 ORDNING

/ Fremover vil det kun være elever, der er uddannelsesparate og opfylder adgangskravet om en gennemsnitskarakter på mindst 2 i matematik og dansk, der kan påbegynde eud-10. / Forløbet, der kombinerer 10. klasse og 1. del af eud-grundforløbet, vil blive mere integreret og fleksibelt. ANSVARLIG: Skolerne har ansvaret for eud-10.

8.

ALLE FÅR VEJLEDNING – OG ALLE SKAL UDFORDRES I DERES UDDANNELSESVALG

/ / / /

Det er vigtigt at understrege, at selv om vejledningsindsatsen koncentreres om ikkeuddannelsesparate, får alle elever fortsat vejledning. Blot på forskellige måder. De uddannelsesparate vil blive tilbudt kollektiv vejledning på UUs uddannelsesmesse, obligatoriske introduktionskurser i 8. klasse og kan derudover hente hjælp i e-vejledningen og på ug.dk. Ikke-uddannelsesparate elever vil i højere grad modtage gruppevejledning frem for individuel vejledning. Der kommer nye fælles mål og læseplan for faget Uddannelse og Job (tidligere UEA).

ANSVARLIG: UU. I forhold til Uddannelse og Job gælder det kun i Roskilde. I Lejre står skolerne selv for det.

UU vejledningsreform-skoleledere og lærere  
UU vejledningsreform-skoleledere og lærere  
Advertisement