Page 79

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN |

2016

2015

Vòng quay hàng tồn kho

4,96

4,13

Giá vốn hàng bán (tỷ đồng)

6.237

5.691

Hàng tồn kho bình quân

1.257

1.377

Doanh thu thuần/Tổng tài sản

1,64

1,49

2016

2015

Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần

7,76%

4,97%

Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu

25,39%

16,35%

Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản

12,87%

7,29%

Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần

9,30%

5,99%

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN | 2016

NHÓM CHỈ TIÊU VỀ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG

NHÓM CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG SINH LỜI

79

Vinh Hoan Corporation Annua Report 2016  
Vinh Hoan Corporation Annua Report 2016  
Advertisement