Page 73

TỒN KHO Tồn kho cuối năm 2016 giảm 7% về giá trị so với cuối năm 2015 chủ yếu do giá trị nguyên liệu tồn kho dưới ao nuôi giảm. Mức tăng số tuyệt đối tồn kho của thành phẩm là phù hợp với mức tăng trưởng doanh thu của công ty. Cuối năm 2016 (VNĐ)

Cuối năm 2015 (VNĐ)

Nguyên liệu, vật liệu Công cụ, dụng cụ Chi phí SX, kinh doanh dở dang Thành phẩm Hàng hóa Hàng gửi đi bán

93.034.263.924 8.999.223.571 540.086.026.952 567.279.982.089 4.356.141.612

74.564.312.624 8.154.634.679 795.921.774.926 412.147.530.208 964.785.087 8.000.965.141

Cộng

1.213.755.638.148

1.299.754.002.665

Hàng tồn kho

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN |

THAY ĐỔI VỀ VỐN CHỦ SỞ HỮU Không có thay đổi về vốn chủ sở hữu trong năm 2016. Tổng vốn đầu tư của chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2016 là 924.039.430.000 đồng.

Trong năm 2016, Vĩnh Hoàn đã thực hiện chi trả cổ tức như sau: • 5% cổ tức đợt 2 năm 2015 theo Nghị quyết Đại hội cổ đông ngày 8/5/2015. • 20% cổ tức năm 2016 theo Nghị quyết Đại hội cổ đông ngày 23/5/2016.

73

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN | 2016

PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

Vinh Hoan Corporation Annua Report 2016  
Vinh Hoan Corporation Annua Report 2016  
Advertisement