Page 40

GIỚI THIỆU CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN |

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN | 2016

• Tầm Nhìn - Sứ Mệnh - Giá Trị Cốt Lõi • Quá Trình Hình Thành Và Phát Triển • Ngành Nghề - Địa Bàn Kinh Doanh - Vị Thế Công Ty • Mô Hình Quản Trị, Tổ Chức Kinh Doanh Và Bộ Máy Quản Lý

40

Vinh Hoan Corporation Annua Report 2016  
Vinh Hoan Corporation Annua Report 2016  
Advertisement