Page 36

CÁC THÀNH TỰU NỔI BẬT CÔNG TY ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC TRONG 20 NĂM TĂNG TRƯỞNG MẠNH MẼ VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH Từ vỏn vẹn 300 triệu đồng vốn đầu tiên, sau 20 năm Vĩnh Hoàn đã tạo được những kết quả kinh doanh ấn tượng, thể hiện ở tốc độ tăng trưởng doanh thu gần 45 lần trong giai đoạn 1998-2016. Mức tăng doanh thu và lợi nhuận bình quân hàng năm của giai đoạn này lần lượt là 23% và 48%.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN | 2016

CAGR: 23%

1.798

2.442

2.785

3.022

2008

2009

2010

4.114

4.236

2011

2012

6.300

6.528

2014

2015

7.370

5.105

166

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN |

1998

2007

2013

2016

DOANH THU (Tỷ VND)

CAGR: 48% 567 439

394

123 0.49 1998

2007

193

214

2009

2010

210

81 2008

2011

2012

323 158

2013

LỢI NHUẬN SAU THUẾ (Tỷ VND)

36

2014

2015

2016

Vinh Hoan Corporation Annua Report 2016  
Vinh Hoan Corporation Annua Report 2016  
Advertisement