Page 30

7.370

5.105

6.300

6.528 567

4.236 439 323 151*

210

2012

2013

2014

2015

2016

TỔNG DOANH THU (Tỷ VND)

2012

158

288

2013

2014

2015

2016

LỢI NHUẬN SAU THUẾ (Tỷ VND) (*): Lợi nhuận bất thường từ thoái vốn tại Công ty CP Thức ăn Thủy sản Vĩnh Hoàn 1

4.451 4.357

2.387 2.077

3.074

1.870

2.550

1.468 1.329

2012

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN |

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN | 2016

4.492

2013

2014

2015

2016

TỔNG TÀI SẢN (Tỷ VND)

30

2012

2013

2014

2015

2016

VỐN CHỦ SỞ HỮU (Tỷ VND)

Vinh Hoan Corporation Annua Report 2016  
Vinh Hoan Corporation Annua Report 2016  
Advertisement