Page 28

90

2012

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN |

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN | 2016

Hiệu Quả Sử Dụng Vốn

88 85

85

2013

2014

74

2015

SỐ NGÀY TỒN KHO BÌNH QUÂN

59 11,8

48

2012

2013

33

11,1

8,4

2014

2016

6,8

6,2

2015

2016

VÒNG QUAY KHOẢN PHẢI THU (lần)

2012

2013

56

41

2014

2015

2016

SỐ NGÀY TRẢ TIỀN BÌNH QUÂN

16,27 11,50

10,87

5,49 3,93

Khả Năng Thanh Toán 2012

2013

2014

2015

2016

KHẢ NĂNG ĐẢM BẢO LÃI VAY (lần)

28

Vinh Hoan Corporation Annua Report 2016  
Vinh Hoan Corporation Annua Report 2016  
Advertisement