Page 1

Академично портфолио

Лиляна Тодорова


• • • • • • • • •

05...........автобиография 08......дипломна работа 20...обществени сгради 26.....................ландшафт 30...........градски дизайн 34.....дизайн за изложби 38.........жилищни сгради 42......................интериор

Лиляна Тодорова Академично портфолио подбрани проекти 2014-2019 -2-

-3-


Притежавам добра графична грамотност, мога да мисля критично и да подхождам творчески в решаването на даден проблем. Отговорна съм в работата си. Работя добре в екип и умея да комуникирам лесно с хора. Нямам голям трудов стаж, но през студентските си години бях максимално активна и взимах участие във всякакви дейности, свързани с различни аспекти на архитектурата.

Кратък академичен профил Средното си образование получих в Природоматематическата гимназия в гр. Шумен. Въпреки че, профилът на обучението ми, извънучилищните ми занимания бяха свързани с изкуство - рисуване и творческо писане. След гимназията ме приеха в специалност Архитектура към УАСГ. Методологията на обучение в университета се оказа твърде консервативна за моите разбирания, затова през цялото си образование целях да участвам в странични дейности, които да разширят кръгозора ми относно професията. След като завърших четвърти курс, заминах за Италия по програма “Еразъм’, където изкарах една година в университета Политехнико ди Милано. По време на обмена, развих уменията си за работа в екип, за комуникация на английси и италиански език и пътувайки, изучавах някои от най-значимите примери от архитектурата в Европа. Завръщайки се от Милано, се дипломирах в катедра “История и теория на архитектурата”. Избрах да разработвам дипломната си работа на тема “ Развитие на селските региони в България”, защото смятам проблема за актуален и отчасти неглижиран.

-4-

-5-


ДИПЛОМНА РАБОТА

РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РЕГИОНИ В БЪЛГАРИЯ


Съдържание на дипломната работа Преоткриване на селските региони

I. част Теория. Книжка, представяща анализите на тема “Селските региони в България”.

II. част

Устройствена концепция. Предложение за стратегия за развитие на региона и анализ на съществуващата ситуация. Проектно предложение за градоустройствен план на центъра на село Помощица.

III. част

Общностен център. Идеен архитектурен проект за общностен център в село Помощица.

Концепция През ХХ. век света видя много повече технологичен и научен прогрес, отколкото през всички останали векове, събрани от зората на човешката цивилизацията. Цифровите технологии и индустриалното производство предефинираха условията, в които живеем. В териториално отношение това е периодът на пренасочване на населението от селска към градска резиденция. Динамично се увеличи дела на хората, живеещи в градските райони. Този процес протича прогресивно и до днес. Прогнозите сочат, че до 2050г. около 64% ​​от развиващия се свят и 86% от развития ще бъдат урбанизирани. Едновременно, селото, в традиционния му смисъл, е обезличено и неговите проблеми са неглижирани. Вниманието на научното общество е насочено предимно към изследване на съвременния град, мегаполисите и градските агломерации. Всички тези факти, заедно с назрялото в цял свят безпокойство от настъпване на екологична криза и изчерпване на природните ресурси, се явяват предпоставка за това да погледнем с нови очи към извънградските територии. Нужно е преосмисляне на тяхната съвременна дефиниция и потенциал.

“Сегашното предизвикателство пред архитектурата е да се разбере селския свят” Рем Колхас

Archdaily, 2017

Рем Колхас сравнява съвремието ни с началото на XIX век, когато, след откриването на Новият свят, на картите са били обозначени само крайбрежните местности, а вътрешните земи са били маркирани като terra incognita. През последните десетилетия вниманието на архитектите е насочено предимно към проекти от среден или голям мащаб, намиращи се в среда с висока интензивност на застрояване. Нормално явление, предвид факта, че никога в историята на човешката цивилизация дялът на градското население не е бил толкова голям. Според изследванията, населението в градовете и градските агломерации ще продължава да нараства. Селските региони се обезлюдяват и тази тенденция е световна. Съвсем логично е днес да насочим част от вниманието си към тези безизвестни, малки населени места и да преосмислим тяхната роля в съвременния свят. Селските региони имат сходни проблеми в демографско отношение, но като архитектура и културно наследство носят своята идентичност както на национално, така и на локално ниво. Обществата, живеещи далеч от големите градове, имат различно отношение към околната среда и това се отразява и в характеристиките на местната архитектура. Културното наследство и природните забележителности в селата са силно осезаеми и привличат все по-голям интерес. Природните ресурси на селските региони като чист въздух, вода, качествена обработваема почва, неиндустриално произведена храна и други, представляват съществена ценност и също са обект на опазване.

Общностен център Поради факта че 12% от земите в с.Помощица, принадлежат на чужди граждани и поради засиленото присъствие на чужденци в региона, проектът предвижда изграждането на общностен център, който да предостави условия за културен обмен между местното население и новите жители. В селото и региона липсват обществени места, където да се осъществява връзката между двете общества. Не се забелязват и действия за насърчаване на туристическия интерес, въпреки че голяма част от селата са застрашени от изчезване. Центърът на село Помощица е подходящ за развитието на обществени места, където местните и новите жители могат да се събират за групови дейности, социална подкрепа, за получаване на обществена информация и други цели. Подобен общностен център би могъл да бъде полезен и да се ползва не само от хората, живеещи в Помощица, а от целия регион около община Попово.

Съвременният човек е все по-изморен от изкуствената среда, която го заобикаля. Животът ни е пренаситен с идентични предмети, произведени по индустриален начин, предимно от синтетични материали. Все повече хора изпитват потребността от време, прекарано в различна обстановка: в осезаем досег с пасторалния пейзаж и природата.

74% от населението на България живее в градовете

12% от земите на село Помощица са изкупени от чужди граждани

вътрешния миграционен поток в направление село-град е по-голям от този в град-село

Ако поставим българското село на картата на Европа или дори на световната, е по-вероятно да намерим механизми и стратегии за неговото опазване.

571 български села са без население към 2017г

източник: НСИ, 2017г

Исторически, икономиката и населението на България са били децентрализирани. Всяко малко село, притежава богата история и своя идентичност. Заплахата от изчезването на селата е заплаха за изчезването на етнографското разнообразие и голяма част от идентичността на страната. Освен богати традиции, селата в България имат плодородни почви, разнообразен релеф и благоприятен климат за развитие на туризъм.

източник: НСИ, 2017г

25.3% от населението на България живее в 95.07% от населените места

Обезлюдяването на селата започва през 50те години на ХХв. и продължава до днес. Този процес води до влошаване на инфраструктурата в селата, съответно до социална изолация на хората, живеещи в тях и до отсъствие на адекватни обществени услуги. Населението е застаряващо, поради липсата на работни места.

Необходими са нови политики и съвременни действия за решаването на проблемът със съхраняването на българското село. “Изправени сме пред предизвикателството да съберем наедно историята, съвремието и пейзажа. Само този унисон може да доведe работата на архитектите до разковничето на социалната отговорност” Марио Кучинела, 2018

-8-

СИЛУЕТ НА СЕЛО ПОМОЩИЦА Изглед през “Старата махала” Землището на селото е в хълмиста местност на южен слкон с 250м надморска височина. Релефът е пресечен, на места силно ерозиран. Характерни са скатните покриви. Красивата хълмиста гледка, разкриваща се на юг се явява предпоставка за развитието на селски туризъм.

-9-


㰄㔄䈄〄㬄㔄㴄 㸄㄄䈄㔄㌄〄䜄 ㄀㈀䔄㄀㈀䄄㰄

㰄〄㌄〄㜄㠄㴄 㜄〄 䄄䌄㈄㔄㴄㠄䀄㠄

䄄㨄㬄〄㐄

㜄〄㬄〄 㜄〄 㨄㸄㴄䐄㔄䀄㔄㴄䘄㠄㠄⼀ 䀄〄㄄㸄䈄㠄㬄㴄㠄䘄〄

㜄〄㬄〄 㜄〄 ㈄䀄㔄㰄㔄㴄㴄㠄 㠄㜄㬄㸄㘄㄄㠄 䄄㨄㬄〄㐄 㜄〄㬄〄 㜄〄 㼄㸄䄄䈄㸄伄㴄㴄㠄 㠄㜄㬄㸄㘄㄄㠄

РАЗРЕЗ Б-Б

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЗЕМНО НИВО

-10-

-11-


ПЕРСПЕКТИВЕН РАЗРЕЗ

вътрешен двор

открити и закрити работни места

обемите на сградата образуват интимен вътрешен двор, който се ползва от посетителите на кафенето или като алтернативно място за релакс и работа на открито

под дървената покривна конструкция са проектирани закрити и открити места за групови занимания

-12-

-13-


䈄㔄䀄㰄㸄㼄〄㴄㔄㬄 㘀䄄㰄 㐄䨄䀄㈄㔄㴄〄 䄄㨄〄䀄〄  ㄀㘀 䔄㄀㘀 㰄㰄 ㌄䀄㔄㐄〄 㸄䈄 䄄㬄㔄㼄㔄㴄〄 㐄䨄䀄㈄㔄䄄㠄㴄〄 㐀  䔄㄀㘀 㰄㰄 ㌄䀄㔄㐄〄 㸄䈄 䄄㬄㔄㼄㔄㴄〄 㐄䨄䀄㈄㔄䄄㠄㴄〄 㰄㠄㴄㔄䀄〄㬄㴄〄 ㈄〄䈄〄Ⰰ 㼄㸄䄄䈄〄㈄㔄㴄〄 㰄㔄㘄㐄䌄 㨄ⴀ䈄〄 㐄䨄䀄㈄㔄㴄〄 㸄㄄䠄㠄㈄㨄〄

⬀㔀⸀㠀㔀 ФАСАДА СЕВЕР

㰄㔄䈄〄㬄㴄〄 䄄㨄㸄㄄〄

㼄㸄㨄䀄㠄㈄㔄㴄〄 㨄ⴀ伄

㰄㔄䈄〄㬄㔄㴄 䈄㔄䀄㰄㸄㼄〄㴄㔄㬄 㘀䄄㰄

㼄䀄㸄䈄㠄㈄㸄㈄㔄䈄䀄㸄㈄㠄 ㈄䀄䨄㜄㨄㠄 㰄㔄䈄〄㬄㔄㴄 㸄㄄䈄㔄㌄〄䜄

⬀㌀⸀㐀  㰄㔄䈄〄㬄㔄㴄〄 䄄㨄㸄㄄〄

㐄䨄䀄㈄㔄㴄〄 㨄㸄㬄㸄㴄〄

㼄㸄㨄䀄㠄㈄㴄〄 㨄ⴀ伄 㸄䈄 䄄㬄㔄㼄㔄㴄〄  㐄䨄䀄㈄㔄䄄㠄㴄〄

䈄䀄〄㰄㄄㸄㈄〄㴄〄 㼄㸄䜄㈄〄

䄄䨄䤄㔄䄄䈄㈄䌄㈄〄䤄〄 䄄㌄䀄〄㐄〄 㼄㸄㬄〄㌄〄 䄄㔄 䈄㸄㼄㬄㸄㠄㜄㸄㬄〄䘄㠄伄㬀 䜄〄䄄䈄㠄䜄㴄㸄 㼄䀄㔄䌄䄄䈄䀄㸄㤄䄄䈄㈄㸄

䈄䀄〄㰄㄄㸄㈄〄㴄〄 ㌄㬄㠄㴄〄

㔀㔀䄄㰄 䄄䈄㔄㴄〄 䄄 ㈄䨄䈄䀄㔄䠄㔄㴄 䄄㬄㸄㤄 䈄㸄㼄㬄㸄㠄㜄㸄㬄〄䘄㠄伄

⬀㄀⸀  

㼄㸄㐄㬄㸄㘄㨄〄 䄄䀄㔄䤄䌄 ㈄㬄〄㌄〄

䀄〄㄄㸄䈄㠄㬄㴄㠄䘄㠄

㼄〄㈄㠄㬄㠄㸄㴄㴄㸄 䀄〄㜄㼄㸄㬄㸄㘄㔄㴄㠄 䄄䈄〄㠄 㜄〄 ㌄䀄䌄㼄㸄㈄㠄 㜄〄㴄㠄㰄〄㴄㠄伄

㨄〄㰄㔄㴄㴄〄 㴄〄䄄䈄㠄㬄㨄〄 䄄䈄㸄㰄〄㴄㸄㄄㔄䈄㸄㴄㴄〄 㼄㬄㸄䜄〄 䈄㸄㼄㬄㸄㠄㜄㸄㬄〄䘄㠄㸄㴄㔄㴄 䄄㬄㸄㤄 堀倀匀 䔄㠄㐄䀄㸄㠄㜄㸄㬄〄䘄㠄㸄㴄㔄㴄 䄄㬄㸄㤄 䈄䀄〄㰄㄄㸄㈄〄㴄〄 ㄄〄㬄〄䄄䈄䀄〄 䌄㼄㬄䨄䈄㴄㔄㴄〄 㜄㔄㰄㴄〄 㸄䄄㴄㸄㈄〄

㌄〄㬄㔄䀄㠄伄

㼄䀄㸄䄄䈄䀄〄㴄䄄䈄㈄〄 㜄〄 ㈄䀄㔄㰄㔄㴄㴄㠄 㠄 㼄㸄䄄䈄㸄伄㴄㴄㠄 㠄㜄㬄㸄㘄㄄㠄

ⴀ㈀⸀㘀  ㈄䨄䈄䀄㔄䠄㔄㴄 㐄㈄㸄䀄

㈄䀄䨄㜄㨄〄 䄄 䘄䨄䀄㨄㈄〄䈄〄

䀄〄㰄㼄〄䈄〄Ⰰ 㨄㸄伄䈄㸄 䄄㔄 㨄〄䜄㈄〄 㸄䈄 ㌄〄㬄㔄䀄㠄伄䈄〄 㨄䨄㰄 䘄䨄䀄㨄㈄〄䈄〄 㸄䄄㠄㌄䌄䀄伄㈄〄 䐄䌄㴄㨄䘄㠄㸄㴄〄㬄㴄〄 㠄 䄄㰄㠄䄄㬄㸄㈄〄 ㈄䀄䨄㜄㨄〄

-14-

-15-


-16-

-17-


ПОДБРАНИ ПРОЕКТИ

АКАДЕМИЧНИ ПРОЕКТИ ИЗГОТВЕНИ МЕЖДУ 2014-2019г


СПОРТНА ГИМНАЗИЯ В ПАРКА

Обществени сгради 2017г. уасг, софия

Простота на формата и естествена светлина: Училището е ситуирано в паркова среда, в близост до ‘Гребна база Пловдив’. Основна цел на проекта е сградата да се слее със зеленината в парковата среда, като остане възможно най-ненатрапчива. Покривът е покрит със зеленина, предлагайки разнообразни открити пространства. По затревените покриви могат да се провеждат спортни занятия, да се използват за учене или почивка и игра. Слънчевите лъчи достигат вътрешността на сградата през отвори в покрива с органична форма. Коридорите и вертикалните комуникации са проектирани като места за социална интеракция и с работни места.

-20-20-

-21- -21-


Във функционално отношение училището предлага разнообразие от класни стаи и лаборатории, повечето от които с достъп до озеленения покрив. -22-

-23-


Научните лаборатории имат визуална връзка с природата.

-24-

Интериорният дизайн е семпъл , с индустриална атмосфера.

-25-

Учителската стая е осветена от светлинни кладенци, минаващи през няколко нива на сградата.


проект ландшафтна архитектура в колаборация с Боян стоянов 2016г уасг, софия

#перловска река #Перловска река е проект, чиято цел е да интегрира най-оживения участък от коритото на реката към нуждите на пешеходците в динамичната градска обстановка. Реката, извираща от вилната зона на кв. Драгалевци, пресича многобройни ключови места в централните части на София, като течението й е изцяло коригирано и на места преминава в подземни тунели. Ролята на Перловска река, като компонент на градската среда е изцяло пренебрегнато- допуска се изхвърлянето на отпадъчни води в коритото й и замърсяване с неразградими отпадъци. При условие, че се предприемат мерки за прекратяване на тази дейност и се инасталират нови водопроводни съоръжения, които да поемат приливната вълна и водата от улиците, пространството може да се третира като удобен пешеходен маршрут.

Концепцията на проекта стъпва върху създаването на открити обществени пространства, изградени чрез система от прътови елементи от импрегнирано дърво. По протежението на реката се предвиждат две алеи, едната от които с възможност за велосипедно движение,а другатас повече зелени участъци. През определен интервал от маршрута има обособени кътове за почивка- с градска мебел и растителност, създаваща сянка. До тях може да се достигне посредством стълба, която е интегрирана към общата конструкция на проекта.

В други зони дървените елементи обособяват пространства с отделни функции, съобразени с нуждите на различни социални групи.

в колаборация с Боян Стоянов

-26-

-27-


За родители с деца е проектиран кът с пейки, дъски за рисуване, катерушки, люлки и дървени къщички за игра. За провеждане на културни събития е предвидено пространство за изложби. Неговото изграждане, като част от проекта, е адекватно, тъй като маршрута на реката обединява ключови места в града - като НДК, Орлов мост, Театър София, Национален стадион “Васил Левски” и много други.

Началото и края на алеите са обособени от кафе-бар- места за срещи в приятна атмосфера, под открито небе. Барът е оформен чрез мебел, произлизаща от основната конструкция на проекта. Предвидени са хамаци, интимни пространства, преградени с пердета и множество растителност. Проектът #Перловска река не само изобразява идея за начин на изграждане на обществени места, чрез пространствено-прътова конструкция от квадратни модули, но и изказва позиция относно третирането на централните градски части на столицата. Маршрутът на реката има потенциала за създаване на бърз, удобен и приятен пешеходен възел между ключови сгради в София. Разликата в нивата и растителността около реката изолират алеите от шума и динамиката на булевард Евлоги и Христо Георгиеви и го превръщат в негов контрапункт - без коли и с много растителност.

-28-

-29-


дизайн на мебели 2016г уасг, софия Билборд пейка Целта на задачата е да се проектира кът за отдих, в близост до автомобилен път. Продуктът е лишен от контекст, трябва да бъде подходящ за всякаква обстановка. Пътувайки по магистралата, човек е заобиколен от рекламни билборди и пътни знаци. Билбордната пейка предоставя място за реклама от едната страна и място за сядане от другата. Масивният панел изолира от шума на преминаващите коли. Мебелта се върти по оста си и по този начин може да се приспособи към най-благоприятното изложение. Същевременно задният панел, може да бъде превърнат в добре изглеждащо рекламно табло или в стрийтарт.

-30-30-

-31-


Проектът предлага три конфигурации на пейката. Така тя може да образува беседка или място за сядане за двама човека.

Ротирани към вътрешността си, модулите образуват интериорно пространство под открито небе.

-32-

-33-


куриране на изложби и музейни експозиции в колаборация: етиен жирард и елена тезоро пОЛИТЕХНИКО ДИ мИЛАНО МИЛАНО 2018

duo. архитектите

на император Адриан. XIX века на взаимодействие между реалност и утопия Мястото на проекта е Базилика Паладиана в гр. Виченца, Италия. Изложбата представя императорската вила Адриана и утопията, която олицетворява. По време на анализите, в ръцете ни попадна скица, която показва всички прегради и стени, които образуват бариери и граници по терена на вилата в Тиволи. Оказа се, че този своеобразен лабиринт от скицата, никога не е бил реализиран в действителност. Той е един от многото нереализирани проекти от последните XIX века история на архитектурата Нереализираните архитектурни проекти представят красиви идеи и образи, останали само на хартия, но не по-малко значими. Нашата изложба цели да изведе наяве тези неусъществени проекти, създавайки един идеален град, който клатушка

-34-

между материално и нематериално, между позитив и негатив на обемите, между черно и бяло и между реалност и утопия. Градът се казва DUO и в неговият център се намира църква от бял камък и площадно пространство, оградено в двойна колонада. Става въпрос за проекта на църква в Колизеума на Карло Фонтана, който никога не е бил реализиран. В интериора на църквата са представени нереализирани те архитектурни утопии, а на площада пред базиликата: друга изложба, представяща реализираните сгради, олицетворяващи градската утопия.

-35-


Макет, представящ изложбата в Базилика Паладиана и на площада пред нея

-36-

Дизайн на брошурите, които посетителите получават при посещението на изложбата.

-37-


проект жилищни сгради 2016г. уасг, софия

жилищен блок на ул. женева Локацията на проекта е в центъра на град. София, в една от скъпите части на града. Проекта предлага различни по мащаб апартаменти- от просторни многостайни до едностайни апартаменти тип “боксионера”. Важен елемент са отворените пространства. Апартаментите на приземно ниво имат градини. Предблоковото пространство е публично, с детски люлки и пейки. На приземното ниво оградата на блока, създава допълнителен детайл, така че да се обогати градската среда и улицата да бъде приятна за пешеходците. Апартаментите на последния етаж са най-просторни, а покривите образуват обширни тераси.

разпределение партерно ниво

-38-

-39-


апартамент тип 4 110м2, партерно ниво

-40-

-41-


Преустройство на подпокривно пространство 2017г софия

-42-

-43-


Profile for Лиляна Тодорова

Portfolio  

Academic architectural portfolio. Selected works from 2014 to 2019. UACEG, Sofia and Politecnico di Milano

Portfolio  

Academic architectural portfolio. Selected works from 2014 to 2019. UACEG, Sofia and Politecnico di Milano

Advertisement