Page 1


Out f i t s

Ot o単o i nvi erno 2014 1. F us cequi s por t t i t or i ps um.Cr as conval l i s cons equat l aor eet .2. Donecdol ort el l us , di gni s s i m at el l usvi t ae3. Donecel i t r i s us , ul l amcor per bl andi t eui s modat4. I nt eger por t aqui s ar cuqui s vul put at eamr ut r um dapi bus mF us ces cel er i s queadi pi s ci ngvel i t ac.

1. I nt egerpor t aqui s ar cuqui s vul put at e.2. Namr ut r um dapi bus mF us ces cel er i s queadi pi s ci ngvel i t ac 3. F us cequi s por t t i t or i ps um

venenat i s mat t i s l or em.Maur i s dapi bus l aor eet el i t vi ver r avehi cul a.Cur abi t ur euf auci busmagna,vi t ae l aor eet nul l a.Cur abi t ur l acus el i t , bl andi t vel l or ems i t amet ,var i us cons equat augue.


Men&Ki ds mol l i st r i s t i queeus eder os . I nv ol ut pa tbl a ndi t t empor . I nt egerpor t anequeni s l , qui st empus a nt egr a v i dapul v i na r . Al i qua ma tdol ors oda l es ni s i v ul put a t ec ondi ment um. Mor bi necf eugi a t t or t or . S us pendi s s enequel a c us , v ul put a t e t i nc i duntr ut r um eu, v es t i bul um a teni m. S edutc ons equa tj us t o, qui si a c ul i snunc . Al i qua ma cpor t t i t orl eo, v el or na r eeni m. F us c e met usr i s us , ma t t i saqua ma , mol es t i ev ehi c ul a ni s i . Aenea ns i ta metma s s autl i gul ael ei f end a l i quet . Cr a sa tpl a c er a tma gna . Donecmol l i s s emperhendr er i t . Cur a bi t urutes ts eds a pi en l uc t uss us c i pi t .

dol c ega bba nak i ds2014


m

o

d

a

Di s inunc

accums anquam, eudi gni s s i mf el i s pur us i nmi

Pr aepul nar us

s ednuncpor t t i t or ,al i quet t i nci duntant el aor eet .Pr oi ni nni bh vi t aeer oscur s us s agi t t i sa t empor l i gul a.

Cons ect

ni s inuncaccums anquam,eudi gni s s i mf el i s pur us

T OP50 Pr aes ent pul vi nar pur us s ednuncpor t t i t or , al i quet t i nci duntant e

多Cur abi t ur vet i ai ci t udi n? ur nai dves t i bul umf er ment um al i quamvel bi benduml ect us . Cur abi t urutel i t l obor t i s ,cr cun por t t i t orj us t o.

Vi t ae

l aor eet nul l a.Cur abi t ur l acus el i t ,bl andi t vel l or ems i t amet

Revista moda  

Lilian León