Page 1

Spanien Lilla Guiden


Resumen España es reconocido como un país muy lindo pero con grandes problemas. La crisis en Europa ha afectado la economía española negativo. No hay suficiente de trabajo y el porcentaje de desempleo es muy alto. La crisis empezó cuando España entro a la unión económica europea sin revisar el valor de su propia devisa. También cuando se construyo muchos edificios sin tener la clientela que tenga capacidad de comprar los apartamentos con llevo también al desempleo porque hubo exceso de profesionales en la industria de construcción. En España hay una gran conciencia ambiental, especialmente cuando trata sobre energía renovable. España es uno los países que usa mas energía eólica, casi 40% de la energía viene de las eólicas. También es uno de los países que usa mas energía solar en el mundo por su estado climático. El resultado de la crisis es también la no capacidad de invertir en la política del medio ambiente. Otro de los aspectos que puede contribuir al no desarrollo social es el concepto separatista de algunas regiones por ejemple ahora existente movimiento separatista vasco(ETA); y en la actualidad también la región catalana esta desallorando este concepto con la diferencia de que ellos quieren hacerlo en forma “democrática” con votación electoral. España esta también en una situación donde la calidad del agua no es bueno y donde la cantidad no es suficiente para la población. El gobierno español ha pidió a Francia que manden barcos de agua para la costa de España donde la situación estaba muy grave. También han transportado agua de diferentes sitios de España para las zonas mas vulnerables. Para resolver la situación han construido mas depuradores para reciclar aguas residuales.


Spanien Arbetssysselsättningen av spanska kvinnor har fortsatt att växa år efter år och i början av 2006 så hade 75.6 % av alla kvinnor i åldrarna 25 till 35 arbeten. Men även om många män börjar att delta mer i familjelivet så det är främst kvinnor som lider av brist på tid och problem med dubbla skift. . Kraven på prestation och personliga tjänster är mycket stark har det gått hand i hand med diskussionen om det sociala och politiska dagorningen såsom förskolor, vård av missbrukare, vård av personer med funktionshinder, föräldrapenning, familjepolitik (t.ex. homoäktenskap eller internationella adoptioner) Det finns ett stort miljömedvetenhet i den spanska population även om deras ekonmiska och sociala situation inte verkar så lovande. Folket är övertygade om den svåra klimatfrågan och dem är villiga att pressa regeringen och industrier så att man får någon reaktion. Spanien är tämligen negativt inställda till EU, de skyller mycket på EU eftersom de är i kris och 1/4 av befolkningen är arbetslösa och menar att det är EU:s fel att detta har skett. Därför är många av alla protester i Spanien riktade mot EU. Självklart är inte alla negativt inställda till EU, men i sådana situationer är det lätt att skylla på allt o alla, även fast de själva är orsaken till krisen i stor del. Man tror att orsaken till Spaniens kris började redan på 80-talet, då man byggde omåttligt många hus och byggnader för att ”rusta upp” landet. Den höga arbetslösheten har lett till att allt fler människor inte har råd att bo kvar i sina bostäder. Den spanska domstolen dömer nästan varje år 60 ooo vräkningar Inte nog med detta står runt miljoner bostäder och fastigheter tomma, av dem som står tomma så la spanien flera miljoner på att konstruera dem. Spanien är världsledande inom förnybar energi både inom sollenergi och vindkraft, därför ligger de väldigt bra till i målet att förminska energikonsumtionen med 20%. Staten ger även pengar till de företag som investerar i energieffektiserande lösningar. Perspektiv på hållbarhet har inte haft så stora framsteg, men framsteg har gjorts inom vissa områden för en hållbar miljö. Även om krisen har haft negativa effekter på samhället, har miljöpolitiken bidragit med postiva effkter när det minskning av växthusgaser. I detta avseende innehöll ett betänkande ett särskilt kapitel om skogarna i Spanien för att deklarera 2011 som det internationella skogsåret, i syfte att öka medvetenheten fortestales ekosystem och stärka det politiska engagemanget och åtgärder för att uppnå ett hållbart skogsbruket Det som hindrar Spanien från att utvecklas och bli ett mer modernt land och som kan hindra deras mål mot hållbar utveckling är tex ETA, en grupp som har funnits länge och som försöker befria Baskien från Spanien. Detta gör att Spanien inte kan känna sig säkra och de måste hela tiden fokusera på att hålla en bra dialog mellan parterna för att bättre observera möjliga hot. En annan faktor är Spaniens rådande situation gällande de olikatänkande provinserna som kämpar för självständighet. Ett hinder mot den sociala utvecklingen kan vara de konservativa tankarna som finns hos djupt troende katoliker. Många är emot bla. homosexuella och transpersoner och detta bidrar till en stor skam hos befolkningen. Det är ofta inte populärt om någon i släkten kommer ut som homosexuell. Det har dock utvecklats.


Hållbar utveckling För att Spanien ska ha möjlighet att utvecklas och stadga en hållbar utveckling bör man lägga ner tid på den ekonomiska delen i dess utveckling. Idag har Spanien en väldigt dålig ekonomisk situation och för att kunna lösa detta bör de satsa på deras turism, vilket är deras största inkomstkälla just nu. Det skulle vara en fördel att marknadsföra deras land och göra reklam som når ut världen över. Den ekonomiska krisen gör att de prioriterar ekonomin framför till exempel miljöansvar osv. Dock har Spanien goda möjligheter för att upprätthålla en bra struktur för miljön. Spanien är ett av Europas länder som har mest soltimmar per år. Detta ger bra förutsättningar för solkraftverk att kunna sköta den mesta energitillförseln i landet. Men för att de ska kunna utveckla och bygga fler solkraftverk behövs det en stabil ekonomi som kan betala för dessa, vilket Spanien inte har ännu. Detta visar på att alla samhällsstrukturer bör fungera för att kunna ha en fungerande hållbar utveckling. År 2004 stod utsläppen av växthusgaser per capita i Spanien under 8% av det europeiska genomsnittet. Emellertid var Spanien var över sina internationella åtaganden i Kyotoprotokollet, eftersom detta var en 38% mer utmanande för Spanien till det europeiska genomsnittet. Utsläppen av växthusgaser från 1990 och 2005 ökade med 52% jämfört med 15% begått på grund av snabb ekonomisk tillväxt och en hållbar och stark befolkningstillväxt. 80% av utsläppen kommer från energisektorn och ökning av utsläppen har berott på ökad efterfrågan på el och transporter (50% av totala utsläpp). En annan punkt som landet borde prioritera är den höga arbetslösheten. Detta är ett stort hinder för Spaniens ekonomiska framgång. Man räknar nu att var fjärde spanjor är arbetslöshet, vilket är en alldeles för stor siffra. Lösningen på detta är att regeringen måste göra en drastiskt omreformering. Den senaste reformen gjorde att det lättare för företag att avskeda sin personal och också lättare till lägre löner till folket. Det finns också möjligheter för Spanien att skapa jobbmöjligheter genom att anställa fler personer att jobba med miljöfrågor. På så sätt skulle man kombinera ekonomi och miljö frågor på ett bra sätt och på så sätt upprätthålla en hållbar utveckling. Man vill skapa jobb som ska minska förbrukningen av energi, råvaror och vatten. När den ekonomiska krisen är faktum skulle “gröna jobb” ge en möjlighet att skapa anständiga jobb, att distibuera rikedom för landet, att främja användingen av energi och naturresurser, miljöförstöring och föroreningar. Allt detta skulle bidra till och vara en god lösning till att grundlägga en hållbar framtid. Mat och vatten går hand i hand eftersom grödor och djur är beroende av vatten. Spanien är ett land som har mycket brist på vatten där det har påverkat både jordbruket och människorna negativt. I framtiden tror man att 30% - 60% av Spaniens yta kommer förvandlas till öken, på grund av dess torka. Just nu tvingas Spanien importera vatten från utlanden vilket är ingen positiv framtidsfaktor. Spanien ligger mycket illa till för framtida försörjningar av mat och vatten jämfört med andra EU länder. Den allvarliga torkan 2007-2008 kom att kräva flera handlingsvägar och parallella strategier, för att säkra tillgången till dricksvatten i Barcelonaregionen med 4,5 miljoner invånare, varav 1,5 miljoner i Barcelona, samt en mycket stor turistnäring. Mest känt är transporterna av dricksvatten med tankbåt till Barcelona. Dessa var bara en av alla metoder man var


tvungen att tillgripa. Även byggnad av en ny avsaltningsanläggning, återvinning av avloppsvatten (tertiärt vatten dvs. renat avloppsvatten) för att garantera flödet i Llobregatfloden, injektion av tertiärt vatten för att undvika saltinträngning i grundvattenmagasinen, sparkampanjer, restaurering av gamla och mindre reservvattentäkter i regionen, investering i ny bevattningsteknik för jordbruket samt uppgradering av vattenverken med ny och utökad teknik genomfördes. Om inga åtgärder hade genomförts i samband med torkan 2008 skulle mycket stora störningar redan ha drabbat dricksvattenförsörjningen för 4,5 miljoner människor. Att en liknande torka kommer att inträffa igen är ytterst sannolikt. Det finns en mycket stor risk för långvariga effekter på turistnäringen om en brist i situation skulle uppstå med ransonering som följd. Cirka 60 procent av befolkningen jobbar inom tjänstesektorn, som turismen tillhör, varför en minskning i turistinflödet ger direkta och stora konsekvenser för ekonomin. Som referens kan nämnas att endast cirka tre procent av befolkningen arbetar inom jordbruket. Vi har inte Spaniens torka, utan en mindre variant av lokala torkperioder som varar under en sommar. Men om vi ser framåt, med blicken på klimatet för framtiden, så kan vi förvänta oss att vissa delar av Sverige (östra delen) kan få längre torrperioder och mindre nederbörd i form av snö. Redan idag är det ett flertal kommuner som årligen har bevattningsförbud för att hindra ett överuttag ur vattendragen. Eftersom vi har vattendrag, som korsar flera kommuner och ibland flera län, kan det vara en fördel att en aktör har huvudansvaret. Med tanke på den nya strukturen med vattenmyndigheter kunde de få en större roll för samordning. Ibland behövs det att man kan agera kraftfullt med tydligt mandat och med tillräckliga resurser och ett övergripande perspektiv på lämpliga åtgärder vid större händelser. Vatten som forslas in på tåg och båtar kan bli lösningen för det allt torrare Katalonien redan i maj. Regionens ansvariga politiker har kalkylerat att sju fartyg ska serva Barcelona de kommande månaderna. Vattenlasterna är tänkta att komma från närliggande Tarragona, franska Marseille och senare från en avsaltnings anläggning i södra Spanien. Regionledningen har också tagit kontakt med järnvägen för att chartra tåg, som kan forsla in vatten till Barcelona. Detta är dyra lösningar, men med 40 procent mindre regn än tidigare år och den värsta torkan på årtionden är läget rent katastrofalt. Vattenbristen har dessutom lett till en kraftig konflikt med Spaniens regering. Madrid förbjuder de katalanska politikerna att avleda vatten från floden Segre, som flyter ner från Pyrenéerna. Det vore ett allvarligt ekologiskt ingrepp, sägs det. Floden Segre fyller dessutom på floden Ebro, som städerna Valencia och Murcia vill ha sin del av för att fylla på simbassängerna och bevattna golfbanorna så att turisterna fortsätter att komma. Förhoppningsvis blir vattensituationen inte lika krisartad nästa år när Barcelona får sin egen avsaltningsanläggning. Men till dess gäller böter mot slöseri. Häromdagen utdelades den första till en privatperson, som ska betala nästan 30 000 kronor för att illegalt ha fyllt sin simbassäng med de eftertraktade dropparna. Spanien är ett land som är väldigt mån om miljön. Innan den ekonomiska krisen så skapades ett samarbete med EU där en satsning mot en bättre miljö utvecklades. Lagar och regler infördes om att dra in på saker såsom konsumtion och ekologiska varor. Spanien är ett av Europas främsta länder av producering av ekologiska varor, men har för det mesta exporterat dessa varor och inte använt sig av dem själva och det blev det ändring på. Fakta gick även ut till spanska medborgarna och det utvecklades i rätt riktning. Men sedan den ekonomiska krisen sattes igång så har miljöutvecklingen stannat av eftersom att Spaniens ekonomi är så pass dålig. Landet har nu varken pengarna eller resurserna för att kunna satsa på detta mer. Och det är här EU kommer in igen. EU kan bidra och hjälpa Spanien på fötter igen. För trots krisen så har Spanien både vilja och möjligheter att satsa på miljöförbättringar och måste till följd av EU-direktiv investera mer i miljötekniska lösningar.


En lösning på den ekonomiska krisen skulle kunna vara att man höjer skatterna, men eftersom att arbetslösheten ligger på 24 % skapar en skattehöjning endast fler problem, speciellt på individnivå. Spanien har fått ta del av stödpaket som ska hjälpa dem att betala av sina banklån, frågan är om det in längden endast kommer att skapa ännu fler problem då de har ännu fler lån att betala av. Spanien har skaffat många vattenkraft och på senare år har också vindkraften utvecklats väldigt mycket. Spanien är en av Europas ledande länder inom vinning av el ifrån vattenkraft. Man har ökat väldigt mycket med andvändningen av förnybara resurser. Man är också det landet som andvänder sig mest av solfångare på hus och installera vattensystem som värms av solen. 40 % av all el produceras av vindkraft. Spanien är skyldiga att införa och genomföra flera EU-regler som ger ett starkare miljöskydd än tidigare. Ett exempel är EU:s miljökvalitetsnormer som sätter ett tak för hur dålig till exempel luft- och vattenkvalitén får vara.. Detsamma gäller EU:s direktiv om miljökonsekvensbeskrivningar - Inom EU finns andra starka regler för skydd av hotade habitat och arter, som exempelvis de svenska rovdjuren, och för fågelskydd, än vad vi hade tidigare i svensk lagstiftning. - EU driver också på genom den europeiska handeln med utsläppsrätter. Spanien har ett av de högsta hushållsavfallen i Europa. De kommer på åttonde plats på listan i högst sopavfall i Europa. Man beräknar cirka 588 kilo per person på ett år. För att förbättra detta så har man genomfört olika åtgärder. I en del av Spanien, en förort till Sevilla, har man inspirerats av avfallshanteringen som Hammarby Sjöstad använder sig av. De kommer skapa ett underjordiskt rörsystem för sophantering, ett såkallat avfallstransportsystem. Detta tror dem kommer inspirera människorna att bli mer miljömedvetna. Det har också pratats om, i andra delar av spanien, att försöka bygga fler sopstationer, eller såkallade miljöstugor för att göra det mer tillgängligt och återanvändbart. Få deltar 20% av vårt energibehov med förnybar energi. Sökandet efter lösningar på miljöproblem öppnar en viktig möjlighet för innovation och jobbskapande. Under de senaste åren har genomförandet av miljöpolitiken katalyseras utvecklingen av ekonomisk verksamhet med anknytning till marknadsföring av ekologiska produkter, förnybar energi, förvaltning av naturområden, behandling och avfall teknik för hantering eller besparingar och effektivitet i konsumtionen av energi, vatten och andra naturresurser. Missa av Spaniens miljöproblem har bildast av alla tusentals svartbyggen på solkusten, byggarna görs så dåligt att det tillslut påverkar utsläppen av avloppsvatten, dålig tillgång till vatten och stränder som förstörs av den torkade klimatet och orent vatten. Nu går det speciellt dåligt för Spaniens miljöpolitik eftersom dem prioriterar andra saker nu när man sparar pengar. Miljö- och jordbruksdepartementet får ungefär 25 miljader mindre en förut att röra sig med. Den spanska miljöpolitiken har blivit en stor förlorare i krisen. Redan nu har EU reagerat för att man har börjat slarva med vatten renligheten och avloppshanteringen som börjar gå emot Eu kommissionen.


Källförteckning http://www.fria.nu/artikel/93980 http://www.oei.es/decada/portadas/Descargue_el_Informe.pdf http://www.globalutmaning.se/ http://www.regeringen.se/sb/d/1591 www.miljo-utveckling.se/ www.globalis.se http://www.ankulegi.org/wp-content/uploads/2012/03/0412Comas-DArgemir.pdf http://www.svenskamagasinet.nu/article.135.html http://www.fria.nu/artikel/93980 http://www.svd.se/naringsliv/botten-inte-nadd_7293919.svd http://www.va.se/nyheter/spanien-redo-for-stodpaket-451805

Lilla guiden  

Sofia T, Evelina, Matilda, Axel N, Emma och Rasmus

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you