Page 1

l i l je w a ll- a r kit e kt e r.se GÖT E B O R G  STO CK HO LM BUE NO S AI R E S MALMÖ


1980, det år då Liljewall arkitekter startar sin verksamhet, skjuts John Lennon i New York och miljontals exemplar av Rubiks kub ligger olösta i var mans hem. Idag, trettiofyra år senare, har mycket hänt. Vi har blivit ett av Sveriges ledande arkitektkontor, en fram­ gångsresa baserad på lika delar spets och bredd. Och med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Buenos Aires kan vi erbjuda såväl lokal närvaro som internationella perspektiv.

Insida omslag

I den här publikationen kan du se prov på den arkitektur vi lagt ner vår själ i den senaste tiden. Men se det inte som en fullständig redo­ görelse av det vi gör på Liljewall arkitekter. Se det hellre som en pusselbit. Ett utdrag. En del av vad vi gör och vilka vi är. De projekt du nu ska bläddra dig igenom har dock en sak gemensamt – de är alla sprungna ur lust, mod, erfarenhet och kreativitet. Precis som John Lennon och Rubiks kub, faktiskt. Thirty-four years since it began business in 1980, Liljewall arkitekter is one of Sweden’s leading architectural bureaux. Expertise at our offices in Stockholm, Gothenburg, Malmö and Buenos Aires boasts breadth, depth and acuity. In the pages that follow we will present a number of projects which have kept us engaged and enthused for some time. Naturally, this is not a comprehensive and complete presentation, but merely a sample. An amuse-bouche. A piece of our work and a part of who we are. While the projects display a wide variety, they have one thing in common – they have all been forged with the same passion, audacity, experience and creativity.


SAMHÄLLSBYGGARE Som i så många andra svenska städer är stadskärnan i Lid­köping avskild från vattnet av ett industri- och handelsområde. Här, i finaste läge alldeles invid Vänerns strand, kommer Lidköpings Hamnstad att växa fram. Just nu utvecklar Liljewall arkitekter i nära sam­arbete med Lidköpings kommun framtidens bostäder, mötesplatser och naturupplevelser. Vår del i arbetet är omfattande. Vi leder den strategiska planpro­ cessen, programskrivningen, bildandet av byggherrekonsortie och samverkan mellan samtliga interna och externa konsulter för att skapa en ny detaljplan. Dessutom har vi huvudansvaret för projektet och dialogen med den politiska ledningen inom Lidköpings kommun genom ett separat uppdrag som Projektchef. Lidköping’s new Hamnstad will be established on Lake Vänern’s shore. Liljewall arkitekter is leading the strategic planning ­process, the program brief and collaboration between all internal and e ­ x­­­­­­ternal consultants in the creation of the new district plan. We bear the main responsibility for the project and the dialogue between the political leadership in Lidköping municipality through a separate assignment as Project Manager.


SAMHÄLLSBYGGARE Som i så många andra svenska städer är stadskärnan i Lid­köping avskild från vattnet av ett industri- och handelsområde. Här, i finaste läge alldeles invid Vänerns strand, kommer Lidköpings Hamnstad att växa fram. Just nu utvecklar Liljewall arkitekter i nära sam­arbete med Lidköpings kommun framtidens bostäder, mötesplatser och naturupplevelser. Vår del i arbetet är omfattande. Vi leder den strategiska planpro­ cessen, programskrivningen, bildandet av byggherrekonsortie och samverkan mellan samtliga interna och externa konsulter för att skapa en ny detaljplan. Dessutom har vi huvudansvaret för projektet och dialogen med den politiska ledningen inom Lidköpings kommun genom ett separat uppdrag som Projektchef. Lidköping’s new Hamnstad will be established on Lake Vänern’s shore. Liljewall arkitekter is leading the strategic planning ­process, the program brief and collaboration between all internal and e ­ x­­­­­­ternal consultants in the creation of the new district plan. We bear the main responsibility for the project and the dialogue between the political leadership in Lidköping municipality through a separate assignment as Project Manager.


I FRAMKANT Med Herrestaskolan i Järfälla har vi skapat arkitektur som ligger i framkant när det gäller miljömedvetenhet. Formspråket är djärvt, smart och lekfullt. Våra arkitekter har tillsammans med kontorets landskaps- och storköksprojektörer skapat ett spännande kvarter. I detta ryms Sveriges första skola, helt byggd i massivträ och med passivhusteknik, något som gör byggnaden både vacker och kol­ dioxidneutral. Skolgården har en härlig aktivitetspark som är till­ gänglig för alla i den nya Barkarbystaden. Skolan kommer att invigas under våren 2015. Då finns här både för­ skola, F-5 skola, fullskalig idrottshall och ett stadsdelsbibliotek. Vårt mål är att projektet inte bara ska resultera i stolta uppdragsgivare och nöjda elever, utan även i en certifiering som Miljöbyggnad Guld. Liljewall arkitekter has created architecture at the very forefront of environ­mental development at the Herresta school complex in Järfälla, north of Stockholm. The school will be one of the first in Sweden built entirely from cross laminated timber and the goal is a Gold ­certificate in the Swedish GreenBuilding system. The complex ­includes a pre­school, a school, a sports hall, a city district library and an adventure park designed by our landscape architects.


I FRAMKANT Med Herrestaskolan i Järfälla har vi skapat arkitektur som ligger i framkant när det gäller miljömedvetenhet. Formspråket är djärvt, smart och lekfullt. Våra arkitekter har tillsammans med kontorets landskaps- och storköksprojektörer skapat ett spännande kvarter. I detta ryms Sveriges första skola, helt byggd i massivträ och med passivhusteknik, något som gör byggnaden både vacker och kol­ dioxidneutral. Skolgården har en härlig aktivitetspark som är till­ gänglig för alla i den nya Barkarbystaden. Skolan kommer att invigas under våren 2015. Då finns här både för­ skola, F-5 skola, fullskalig idrottshall och ett stadsdelsbibliotek. Vårt mål är att projektet inte bara ska resultera i stolta uppdragsgivare och nöjda elever, utan även i en certifiering som Miljöbyggnad Guld. Liljewall arkitekter has created architecture at the very forefront of environ­mental development at the Herresta school complex in Järfälla, north of Stockholm. The school will be one of the first in Sweden built entirely from cross laminated timber and the goal is a Gold ­certificate in the Swedish GreenBuilding system. The complex ­includes a pre­school, a school, a sports hall, a city district library and an adventure park designed by our landscape architects.


VISIONÄRA I Göteborgs absoluta citykärna mellan Centralstationen och Göta Älv kommer Region City växa fram. Denna del av staden består idag till största delen av spårområden och logistikbygg­­­ nader. I och med en framtida utbyggnad av Västlänken k ­ ommer ytan att frigöras för nya ändamål. Det är ett stort projekt­­om­ råde, ­kanske det mest omfattande i centrum som staden s­ kådat ­sedan ­holländarna anlade hamnkanalerna på 1600-talet. Största delen av tomtmarken ägs av Jernhusen och det är på uppdrag av dem som vi på Liljewall arkitekter har medverkat i det strategiska visionsarbetet kring områdets framtid. Vi har bidragit med ett genomarbetat utbyggnadsförslag. Målet är att skapa en flerskiktad blandstad med tät, intensiv stadsmiljö.

Region City will be developed at the very heart of Gothenburg City Centre. Today the area consists mainly of railway yards and logistics buildings, but a future tunnel connection will release the land for new purposes. It is a large area and a comprehensive city centre project. Liljewall arkitekter has actively participated in this visionary work. The goal is a ­multi-faceted mixed-use development and a dense, vibrant city environment.


VISIONÄRA I Göteborgs absoluta citykärna mellan Centralstationen och Göta Älv kommer Region City växa fram. Denna del av staden består idag till största delen av spårområden och logistikbygg­­­ nader. I och med en framtida utbyggnad av Västlänken k ­ ommer ytan att frigöras för nya ändamål. Det är ett stort projekt­­om­ råde, ­kanske det mest omfattande i centrum som staden s­ kådat ­sedan ­holländarna anlade hamnkanalerna på 1600-talet. Största delen av tomtmarken ägs av Jernhusen och det är på uppdrag av dem som vi på Liljewall arkitekter har medverkat i det strategiska visionsarbetet kring områdets framtid. Vi har bidragit med ett genomarbetat utbyggnadsförslag. Målet är att skapa en flerskiktad blandstad med tät, intensiv stadsmiljö.

Region City will be developed at the very heart of Gothenburg City Centre. Today the area consists mainly of railway yards and logistics buildings, but a future tunnel connection will release the land for new purposes. It is a large area and a comprehensive city centre project. Liljewall arkitekter has actively participated in this visionary work. The goal is a ­multi-faceted mixed-use development and a dense, vibrant city environment.


VÅGADE Tyresö Aquarena är en succé! När Liljewall arkitekter tillsammans med NCC/Anjobygg och Tagebad projekterade en förstklass­ig bad­­anläggning med både 25-metersbassäng, multibassäng, ä ­ ventyrs­bad och gym fanns förhoppningar om att locka 170 000 b ­ esökare per år. Vem kunde drömma om att så många som 115 000 glada och aktiva besökare sprängde statistiken redan efter ett halvår? ­Tyresöborna har till vår glädje visat anläggningen sin uppskattning på ett sätt som ingen riktigt hade räknat med. Samarbetet med NCC/ Anjobygg fortsätter nu med nya Eskilstuna Badhus. Vi ­vågar lova att fortsättning följer. Tyresö Aquarena, south of Stockholm, is a great success! When Liljewall arkitekter was planning the 25-metre pool, multi-pool ­complex, adventure pool and gymnasium the Aquarena was hoping to attract 170,000 visitors per year. In the first half of 2013 there were 115 000 visitors to the Aquarena. We are currently working on another new aquarena in the Stockholm region.


VÅGADE Tyresö Aquarena är en succé! När Liljewall arkitekter tillsammans med NCC/Anjobygg och Tagebad projekterade en förstklass­ig bad­­anläggning med både 25-metersbassäng, multibassäng, ä ­ ventyrs­bad och gym fanns förhoppningar om att locka 170 000 b ­ esökare per år. Vem kunde drömma om att så många som 115 000 glada och aktiva besökare sprängde statistiken redan efter ett halvår? ­Tyresöborna har till vår glädje visat anläggningen sin uppskattning på ett sätt som ingen riktigt hade räknat med. Samarbetet med NCC/ Anjobygg fortsätter nu med nya Eskilstuna Badhus. Vi ­vågar lova att fortsättning följer. Tyresö Aquarena, south of Stockholm, is a great success! When Liljewall arkitekter was planning the 25-metre pool, multi-pool ­complex, adventure pool and gymnasium the Aquarena was hoping to attract 170,000 visitors per year. In the first half of 2013 there were 115 000 visitors to the Aquarena. We are currently working on another new aquarena in the Stockholm region.


SAMSPELTA Hållbar utveckling handlar om att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter till detsamma. Vi står idag inför utmaningen att hitta nya vägar, samtidigt som vi ­behöver finna lösningar på att hantera problem som redan skapats. Som ­samhällsbyggare vill vi vara med och ta ansvar för att driva utveckl­ ingen framåt. Liljewall arkitekter har utvecklats mycket starkt de senaste åren. Det finns en imponerande bredd i våra uppdrag, antalet medarbetare har ökat och vi har breddat vår kompetens. En framgångsfaktor är att vi numera vinner hälften av alla tävlingar som vi deltar i, något som ger oss allt mer uppmärksamhet för vår arkitektur. 2014 har börjat fantastiskt bra. Uppdragsmängden i huvudstads­ regionen ökar stadigt och vårt kontor i Stockholm är mitt uppe i en spännande uppbyggnadsfas. Ett flertal nya medarbetare har rekry­­­ terats och vår kontorschef är på plats. Med allt fler medarbetare, många spännande pågående uppdrag och goda framtidsutsikter, passar vi under sommarmånaderna på att flytta vårt huvudkontor till ett vackert trettiotalshus på Odinsplatsen i Göteborg. Omfattande interiöra renoveringar, ett centralt skyltfönster mot gatan och höga ambitioner avseende att skapa ett koldioxid­ neutralt kontor blir viktiga pusselbitar i vår vidareutveckling.


SAMSPELTA Hållbar utveckling handlar om att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter till detsamma. Vi står idag inför utmaningen att hitta nya vägar, samtidigt som vi ­behöver finna lösningar på att hantera problem som redan skapats. Som ­samhällsbyggare vill vi vara med och ta ansvar för att driva utveckl­ ingen framåt. Liljewall arkitekter har utvecklats mycket starkt de senaste åren. Det finns en imponerande bredd i våra uppdrag, antalet medarbetare har ökat och vi har breddat vår kompetens. En framgångsfaktor är att vi numera vinner hälften av alla tävlingar som vi deltar i, något som ger oss allt mer uppmärksamhet för vår arkitektur. 2014 har börjat fantastiskt bra. Uppdragsmängden i huvudstads­ regionen ökar stadigt och vårt kontor i Stockholm är mitt uppe i en spännande uppbyggnadsfas. Ett flertal nya medarbetare har rekry­­­ terats och vår kontorschef är på plats. Med allt fler medarbetare, många spännande pågående uppdrag och goda framtidsutsikter, passar vi under sommarmånaderna på att flytta vårt huvudkontor till ett vackert trettiotalshus på Odinsplatsen i Göteborg. Omfattande interiöra renoveringar, ett centralt skyltfönster mot gatan och höga ambitioner avseende att skapa ett koldioxid­ neutralt kontor blir viktiga pusselbitar i vår vidareutveckling.


INTERNATIONELLA Att området Lindholmen på Norra Älvstranden är hett för interna­ tionella teknikföretag är ett faktum. Med Ericssons huvudkontor och Lindholmen Science Park som närmaste grannar står den nya kon­ torsbyggnaden Aurora för det senaste tillskottet i ett spännande kluster av expansiva företagshus. Byggnaden, som vi har ritat på uppdrag av Eklandia Fastighets AB, innefattar drygt 10 000 m2 kontor och butiksyta i en ljus och stilren volym. Här har Geelykoncernen valt att sätta ner sina bopålar för att låta framtida bilmodeller ta form. Även Getinge flyttar sitt svenska huvudkontor hit och ställer liksom övriga hyresgäster krav på hög­ klassig design. Ett uttryck och utförande som inte bara speglar en nordisk formtradition, utan som också håller jämna steg med det senaste inom modern, internationell kontorsstandard. The Lindholmen district of Norra Älvstranden in Gothenburg is a knowledge cluster for international technology companies. It is home to the 10,000 sq m Aurora office building designed by us to meet the demanding requirements of Nordic design and ultra­ modern international office standards. With Ericssons’ head ­office and the Lindholmen Science Park as its nearest neighbour, the building has become an attractive choice for several international companies, among them the Geely Group.

GRAFISKT ELEMENT


INTERNATIONELLA Att området Lindholmen på Norra Älvstranden är hett för interna­ tionella teknikföretag är ett faktum. Med Ericssons huvudkontor och Lindholmen Science Park som närmaste grannar står den nya kon­ torsbyggnaden Aurora för det senaste tillskottet i ett spännande kluster av expansiva företagshus. Byggnaden, som vi har ritat på uppdrag av Eklandia Fastighets AB, innefattar drygt 10 000 m2 kontor och butiksyta i en ljus och stilren volym. Här har Geelykoncernen valt att sätta ner sina bopålar för att låta framtida bilmodeller ta form. Även Getinge flyttar sitt svenska huvudkontor hit och ställer liksom övriga hyresgäster krav på hög­ klassig design. Ett uttryck och utförande som inte bara speglar en nordisk formtradition, utan som också håller jämna steg med det senaste inom modern, internationell kontorsstandard. The Lindholmen district of Norra Älvstranden in Gothenburg is a knowledge cluster for international technology companies. It is home to the 10,000 sq m Aurora office building designed by us to meet the demanding requirements of Nordic design and ultra­ modern international office standards. With Ericssons’ head ­office and the Lindholmen Science Park as its nearest neighbour, the building has become an attractive choice for several international companies, among them the Geely Group.

GRAFISKT ELEMENT


VÄLKOMNANDE Göteborgs Domkyrka ligger i stadens mittkärna, omringad av caféer och kommers. Den erbjuder en välkommen fristad för alla som vill fly undan stadens brus för en stunds eftertanke eller bön. Kyrkan har förutom gudstjänster och ett brett konsertutbud också hundra­ tals spontanbesök varje dag. Även om Domkyrkan, eller Gustavi Domkyrka som byggnaden ­heter, är mycket omtyckt behöver den anpassas för dagens krav och behov. Därför har vi för Svenska Kyrkan Göteborg projekterat en omfattande renovering och ombyggnad. Kyrktornet, med rum för musikutövning och kontorsarbete, görs tillgängligt för rörelsehind­ rade. I en av kyrkans två korsarmar skapas ett minikapell för barn. Dessutom får kyrkorummet en ny färgsättning och belysning. Målet är att Domkyrkan ska kännas lika varm och välkomnande för alla. Gothenburg principal church has several hundred visitors every day in addition to services and a wide program of concerts. Even though the church is popular, it has to be adapted to meet modern demands and requirements. So Liljewall arkitekter has designed a comprehensive renovation and reconstruction. The church will also become accessible for the disabled; the goal is for it to be equally as warm and welcoming to all.


VÄLKOMNANDE Göteborgs Domkyrka ligger i stadens mittkärna, omringad av caféer och kommers. Den erbjuder en välkommen fristad för alla som vill fly undan stadens brus för en stunds eftertanke eller bön. Kyrkan har förutom gudstjänster och ett brett konsertutbud också hundra­ tals spontanbesök varje dag. Även om Domkyrkan, eller Gustavi Domkyrka som byggnaden ­heter, är mycket omtyckt behöver den anpassas för dagens krav och behov. Därför har vi för Svenska Kyrkan Göteborg projekterat en omfattande renovering och ombyggnad. Kyrktornet, med rum för musikutövning och kontorsarbete, görs tillgängligt för rörelsehind­ rade. I en av kyrkans två korsarmar skapas ett minikapell för barn. Dessutom får kyrkorummet en ny färgsättning och belysning. Målet är att Domkyrkan ska kännas lika varm och välkomnande för alla. Gothenburg principal church has several hundred visitors every day in addition to services and a wide program of concerts. Even though the church is popular, it has to be adapted to meet modern demands and requirements. So Liljewall arkitekter has designed a comprehensive renovation and reconstruction. The church will also become accessible for the disabled; the goal is for it to be equally as warm and welcoming to all.


MÅNGFACETTERADE Mångfald handlar allmänt om att arbeta för utökad tolerans och ­jäm­likhet i frågor som rör etnisk tillhörighet, ­sexu­ell läggning, ålder, religion, kön och funktionsnedsättning. För att arbeta för ett mer tillgängligt och jämlikt samhälle krävs insatser på flera plan. Liljewall arkitekter bedriver ett målinriktat arbete med att kon­ tinuerligt sprida kunskap i frågor rörande såväl tillgänglighet som frångänglighet för att möjliggöra access och utrymning för personer med funktionsnedsättning. Till vår hjälp har vi certifierade tillgäng­ lighetssakkunniga. Efterfrågan på vårt kunnande är stor då kompe­ t­ensen ännu är en bristvara i branschen. Med vårt jämställdhets- och miljöfokus driver vi på utvecklingen ytter­ligare. Vi utmanar normer för att tydligare se hinder och struk­ turer i jämställdhetsfrågor, både internt och som utövande arkitekter. Våra hängivna miljöexperter, med kunskaper inom passivhusteknik, miljö­certifieringssystem och sunda val genom hela byggprocessen, ­ut­manar invanda mönster och triggar till nytänkande. Kort sagt blir de färdiga resultaten mer berikande för alla tack vare våra spetskompetenser!


MÅNGFACETTERADE Mångfald handlar allmänt om att arbeta för utökad tolerans och ­jäm­likhet i frågor som rör etnisk tillhörighet, ­sexu­ell läggning, ålder, religion, kön och funktionsnedsättning. För att arbeta för ett mer tillgängligt och jämlikt samhälle krävs insatser på flera plan. Liljewall arkitekter bedriver ett målinriktat arbete med att kon­ tinuerligt sprida kunskap i frågor rörande såväl tillgänglighet som frångänglighet för att möjliggöra access och utrymning för personer med funktionsnedsättning. Till vår hjälp har vi certifierade tillgäng­ lighetssakkunniga. Efterfrågan på vårt kunnande är stor då kompe­ t­ensen ännu är en bristvara i branschen. Med vårt jämställdhets- och miljöfokus driver vi på utvecklingen ytter­ligare. Vi utmanar normer för att tydligare se hinder och struk­ turer i jämställdhetsfrågor, både internt och som utövande arkitekter. Våra hängivna miljöexperter, med kunskaper inom passivhusteknik, miljö­certifieringssystem och sunda val genom hela byggprocessen, ­ut­manar invanda mönster och triggar till nytänkande. Kort sagt blir de färdiga resultaten mer berikande för alla tack vare våra spetskompetenser!


OKONVENTIONELLA I Göteborgs stadsdel Majorna råder det brist på både lediga ­lägenheter och obebyggd mark. Därför var det med stor glädje som vi tog oss an uppdraget att gestalta den överblivna hörntomten som Familjebostäder erbjöd oss. I denna historiska miljö hade det kanske varit naturligt att fullborda kvarteret med hjälp av en tillbaka­ blickande arkitektur. Istället gör vi tvärtom och speglar samtiden. Två nya huskroppar flankerar Åhmanssonska villan med anor från 1800-talet. Formspråket är modernt och lägenhetslösningarna allt annat än traditionella. En djärv kontrast som fungerar ­ypper­ligt e ­ fter­­som både volymer, hushöjder och material subtilt inordnar sig i omgivningen och samspelar med den. Den nya halv­privata kvarters­gården som våra landskapsarkitekter har skapat er­bjuder väl­kommen grönska i en stadsdel som annars domineras av tät bebyggelse.

There is a lack of two things in Gothenburg’s Majorna district – vacant apartments and vacant sites. In this historical setting you might think it is natural to complement the area with retro­ spective architecture. We thought otherwise. We added new ­dimensions to reflect contemporary times. The contrast is subtle yet exciting as size, heights and materials choices carefully adapt to their surroundings. The new garden squares created by our landscape architects provide welcome greenery.


OKONVENTIONELLA I Göteborgs stadsdel Majorna råder det brist på både lediga ­lägenheter och obebyggd mark. Därför var det med stor glädje som vi tog oss an uppdraget att gestalta den överblivna hörntomten som Familjebostäder erbjöd oss. I denna historiska miljö hade det kanske varit naturligt att fullborda kvarteret med hjälp av en tillbaka­ blickande arkitektur. Istället gör vi tvärtom och speglar samtiden. Två nya huskroppar flankerar Åhmanssonska villan med anor från 1800-talet. Formspråket är modernt och lägenhetslösningarna allt annat än traditionella. En djärv kontrast som fungerar ­ypper­ligt e ­ fter­­som både volymer, hushöjder och material subtilt inordnar sig i omgivningen och samspelar med den. Den nya halv­privata kvarters­gården som våra landskapsarkitekter har skapat er­bjuder väl­kommen grönska i en stadsdel som annars domineras av tät bebyggelse.

There is a lack of two things in Gothenburg’s Majorna district – vacant apartments and vacant sites. In this historical setting you might think it is natural to complement the area with retro­ spective architecture. We thought otherwise. We added new ­dimensions to reflect contemporary times. The contrast is subtle yet exciting as size, heights and materials choices carefully adapt to their surroundings. The new garden squares created by our landscape architects provide welcome greenery.


KRAFTFULLA Vem har sagt att industribyggnader måste vara trista? Inte vi. Redan när Torsviks kraftvärmeverk invigdes 2006 belönades anläggningen med Jönköpings kommuns stadsbyggnadspris, något som inte hör till vanligheterna för en industribyggnad. Nu bygger Liljewall arkitekter vidare i samma sköna och kraftfulla anda när vi för Jönköping Energi projekterar ett nytt kontorshus i anslutning till det ursprungliga kraftvärmeverket. Nybyggnaden bildar entré till hela anläggningen. Fasaderna består av naturfärgade betongelement och får en karaktärsfull solavskärmning av screen­ tryckt glas. Förutom kontor kommer bland annat foajé, hörsal och labb att inrymmas. Ambitionen är att klassa byggnaden som Miljö­ byggnad Silver. As soon as Torsvik’s heat and power plant was inaugurated in 2006, it was awarded Jönköping municipality’s Urban Design ­Prize. ­Liljewall arkitekter is continuing with the construction of a new ­office building for Jönköping Energi that will form the main en­trance to the entire facility. In addition to offices it will house a foyer, an auditorium and a lab. The aim is a Silver certificate in the Swedish GreenBuilding system.


KRAFTFULLA Vem har sagt att industribyggnader måste vara trista? Inte vi. Redan när Torsviks kraftvärmeverk invigdes 2006 belönades anläggningen med Jönköpings kommuns stadsbyggnadspris, något som inte hör till vanligheterna för en industribyggnad. Nu bygger Liljewall arkitekter vidare i samma sköna och kraftfulla anda när vi för Jönköping Energi projekterar ett nytt kontorshus i anslutning till det ursprungliga kraftvärmeverket. Nybyggnaden bildar entré till hela anläggningen. Fasaderna består av naturfärgade betongelement och får en karaktärsfull solavskärmning av screen­ tryckt glas. Förutom kontor kommer bland annat foajé, hörsal och labb att inrymmas. Ambitionen är att klassa byggnaden som Miljö­ byggnad Silver. As soon as Torsvik’s heat and power plant was inaugurated in 2006, it was awarded Jönköping municipality’s Urban Design ­Prize. ­Liljewall arkitekter is continuing with the construction of a new ­office building for Jönköping Energi that will form the main en­trance to the entire facility. In addition to offices it will house a foyer, an auditorium and a lab. The aim is a Silver certificate in the Swedish GreenBuilding system.


KONCEPTUELLA Mandolingatan i Västra Frölunda, Göteborg, är ett klassiskt miljonprogramsområde. Här är byggnaderna tolv våningar höga, med slutna fasader i gatuplan och tomma gräs­beklädda ytor i mellanrummen. Många goda kvaliteter som bra service och välutbyggda kommunikationer finns, liksom direkt när­ het till både shopping och rekreation. Men hur gör man för att råda bot på bristande kvaliteter i den befintliga miljön och samtidigt tillföra nya? Liljewall arkitekter har här dubbla uppdrag för det kommunala bostadsbolaget Poseidon. Befintliga hus ska byggas om och förädlas. Samtidigt pågår ett konceptuellt nytänkande angå­ ende förtätning inom gällande detaljplan. I tätt samarbete med kommunala aktörer undersöker vi hur en levande blandstad kan skapas genom att utnyttja mark som inte avsågs för byggnation då området byggdes. Kanske marken kan användas till temporära paviljonger? Som boxparks för studenter eller multiflexibla hem och grönt livsstilsboende? Cykelverkstäder i gatuplan? Biodlingar på taken? Vi ser oändliga möjligheter! Resan har bara börjat.

Mandolingatan, in Västra Frölunda south of Gothenburg, is a typical 1970’s suburb. Five twelve-story buildings with plain façades stand in a row angled away from the street. Liljewall arkitekter has a dual assignment. While the existing buildings are being renovated and upgraded, a conceptual innovation is also in progress. We propose ideas for new use of land that was not intended for housing when the area was originally built.


KONCEPTUELLA Mandolingatan i Västra Frölunda, Göteborg, är ett klassiskt miljonprogramsområde. Här är byggnaderna tolv våningar höga, med slutna fasader i gatuplan och tomma gräs­beklädda ytor i mellanrummen. Många goda kvaliteter som bra service och välutbyggda kommunikationer finns, liksom direkt när­ het till både shopping och rekreation. Men hur gör man för att råda bot på bristande kvaliteter i den befintliga miljön och samtidigt tillföra nya? Liljewall arkitekter har här dubbla uppdrag för det kommunala bostadsbolaget Poseidon. Befintliga hus ska byggas om och förädlas. Samtidigt pågår ett konceptuellt nytänkande angå­ ende förtätning inom gällande detaljplan. I tätt samarbete med kommunala aktörer undersöker vi hur en levande blandstad kan skapas genom att utnyttja mark som inte avsågs för byggnation då området byggdes. Kanske marken kan användas till temporära paviljonger? Som boxparks för studenter eller multiflexibla hem och grönt livsstilsboende? Cykelverkstäder i gatuplan? Biodlingar på taken? Vi ser oändliga möjligheter! Resan har bara börjat.

Mandolingatan, in Västra Frölunda south of Gothenburg, is a typical 1970’s suburb. Five twelve-story buildings with plain façades stand in a row angled away from the street. Liljewall arkitekter has a dual assignment. While the existing buildings are being renovated and upgraded, a conceptual innovation is also in progress. We propose ideas for new use of land that was not intended for housing when the area was originally built.


Samhällsbyggare Arkitekter Välkomnande Tillgänglighetssakkunniga Okonventionella Inredningsarkitekter Kraftfulla Storköksprojektörer Internationella Ingenjörer Visionära Lås- och säkerhetsexpertis I framkant Projektledare Vågade Landskapsarkitekter Mångfacetterade Miljöexperter Konceptuella Visualiserare


l i l je w a ll- a r kit e kt e r.se GÖT E B O R G  STO CK HO LM BUE NO S AI R E S MALMÖ

Liljewall årskronika 2014  

Årskrönika 2014 Annual report 2014

Liljewall årskronika 2014  

Årskrönika 2014 Annual report 2014

Advertisement