Page 1

LILJENBERG GÖR DET MÖJLIGT


Liljenberg – din sourcingpartner Liljenberg arbetar med stora och medelstora koncerner och företag i Skandinavien som vill reducera kostnader inom försörjning av framförallt komponenter. Som din par tner integrerar vi våra processer i din verk lighet. Men hur går det ta egentligen till? ”Tillsammans analyserar vi era vik tigaste insatsvaror och identif ierar möjligheter för ef fek tivisering och kostnadsbesparing. Vi fokuserar på at t förbät tra din vardag inom f yra områden.” René van der Pluijm, VD


Fyra områden där vi förbättrar din vardag – Liljenberg gör det möjligt


UTVECKLING MATERIAL

GÖR STORA BESPARINGAR FRÅN BÖRJAN

METOD

Våra ingenjörer tillför teknisk kompetens och erfarenhet i våra kunders utvecklingsarbete. Valet av material, metod och teknik är avgörande för kostnaden.

TEKNIK

TILLVERKNING PRIS

ÖKA DIN TRYGGHET OCH KONKURRENSKRAFT

KVALITET

Vår 20-åriga erfarenhet har etablerat nära relationer med kompetenta tillverkare i lågkostnadsländer, främst i Kina. De tillverkar komponenter och produkter med konkurrenskraftigt pris och kvalitet i större serier.

KOMPETENS

LOGISTIK PLANERING

FÅ DET DU BEHÖVER, NÄR DU BEHÖVER DET

TRANSPORT

Vi integrerar alla processer med våra kunders behov och flöden. Oavsett om det gäller produktionsplanering, orderläggning, transport eller lagring så skapar vi en optimal och säker logistiklösning.

LAGRING

TILLÄGGSTJÄNSTER PAKETERING

FÖRBÄTTRA DIN VARDAG OCH FÖRENKLA DITT FLÖDE

KVALITETSSÄKRING

Vi ansvarar för kompletterande tjänster som skapar mervärde för våra kunder. Paketering och utökad kvalitetssäkring är de vanligaste men även etikettering och administration är exempel på individuellt anpassade tjänster.

ADMINISTRATION


GJUTNING Vi erbjuder gjutna produk ter i stål, rost frit t, aluminium, zink och andra metaller med mycket konkurrenskraf tiga detalj- och verk t ygspriser. Gjutningsteknikerna innefat tar bl.a. precisions-, press- och sandgjutning.

STANSNING Kundspecifika stansade komponenter i exempelvis stål, rost frit t och aluminium. Vi ef terbearbetar, y tbehandlar och våra konkurrenskraf tiga priser, höga k valitet och snabba leveranser leder till nöjda kunder.

SINTRING Vi låter producera sintrade komponenter i exempelvis stål, rost frit t och mässing med höga precisionskrav och stora serier. Sintring är en vanlig tillverkningsmetod för bland annat kugghjul, drivhjul, bränslepumpar och magnetiska komponenter.


BEARBETNING Med stång, gjutning, sintring eller stansning som bas är Liljenberg en konkurrenskraf tig sourcingpar tner för maskin­ bearbetade komponenter. Vi använder konventionella metoder och CNC-maskiner. Resultatet blir maskinbearbetade kundspecifika komponenter i rät t antal och till just dit t ändamål.

TEXTILIER Vår produk tion av tex tilier är fullständigt fokuserad på kund­ specifika lösningar. Liljenberg är et t av få företag som fullt ut levererar VDA-godkända tex tilproduk ter till bilindustrin och andra industrier med speciella krav.

GUMMI Liljenberg erbjuder kundanpassade gummikomponenter med hög k valité. Vi levererar idag gummidetaljer i en rad olika material med specifika egenskaper ef ter kundens behov.


LÅS/KOMBINATIONSLÅS

Liljenberg erbjuder lås för industriella applikationer. Euro-Locks Lowe & Fletcher Ltd kompletta sor timent har distribuerats sen 1972. Sor timentet består av cylinderlås, digitala & mekaniska kombinationslås, myntlås, låsbara handtag samt lås för jalusier. Produk terna är av yppersta världsklass och levereras från eget lager i Vellinge. Detta kombinerat med den gedigna er farenhet som Liljenberg innehar kan vi tillgodose alla tänkbara behov.

TELESKOPSKENOR Med djup teknisk kompetens och lång erfarenhet, levererar vi tele­ skop­s kenor till skandinavisk industri, snickeri och inrednings­företag från Accuride International. Med vårt breda sortiment och kund­ specifika anpassningar kan vi täcka i stort sett alla dina behov. Vi kan leverera skenor i längderna 150-1500 mm med kapacitet från 10 till 600 kg. Skenorna finns att få i rostfritt, stål alternativt aluminium.

JALUSIER Liljenberg erbjuder jalusier från Tatra Rotalac Ltd. för snygg och säker förvaring i aluminium, plast eller plåt. Jalusierna är perfekta för butik, kontor, kök, badrum och lager. De är enkla att använda och går snabbt att installera.


L LILJENBERG ILJENBERG

A. Box 144, 235 2222 Vellinge Box 144, 235 Vellinge T. +46 4040 5959 2222 9090 +46 E. info@liljenberg.se info@liljenberg.se W. www.liljenberg.se liljenberg.se

Liljenberg  
Liljenberg  
Advertisement