Page 1

Õ≈× » ≈«»  Îáðàçóâàíå íà ãëàãîëíèòå âðåìåíà ● Íåïðàâèëíè ãëàãîëè ● Ïàäåæè skyprint 2004


Íåìñêè åçèê Îáðàçóâàíå íà ãëàãîëíèòå âðåìåíà Íåïðàâèëíè ãëàãîëè Ïàäåæè © SKYPRINT 2004 Àâòîðè: Ìàðèí Çàãîð÷åâ, Àíãåë Õðèñòîâ Ðåäàêòîð: Ãåîðãè Êàèòèí


Óâîä Òîâà ïîñîáèå å ïðåäíàçíà÷åíî äà ñëóæè êàòî ïîìàãàëî çà ñêëîíåíèåòî íà ñúùåñòâèòåëíèòå è ïðèëàãàòåëíèòå èìåíà â íåìñêèÿ åçèê, à ñúùî çà îáðàçóâàíåòî íà ãëàãîëíèòå âðåìåíà è ôîðìèòå íà íåïðàâèëíèòå ãëàãîëè. Òî íå ïðåòåíäèðà çà èç÷åðïàòåëíîñò, íî çíà÷èòåëíî ùå óëåñíè êàêòî îíåçè, êîèòî òåïúðâà çàïî÷âàò äà èçó÷àâàò íåìñêè, òàêà è òåçè, êîèòî âå÷å èìàò íÿêîè ïîçíàíèÿ ïî åçèêà. Ñõåìàòè÷íàòà ñòðóêòóðà íà êíèæêàòà äàâà âúçìîæíîñò çà èçâúðøâàíå íà áúðçè ñïðàâêè. Ïîæåëàâàìå âè óñïåøíà ðàáîòà.

__ 3 __


Ñúäúðæàíèå: Îáðàçóâàíå íà ãëàãîëíèòå âðåìåíà ____________________________ 7 Konjugation der Verben Ñïðåæåíèå íà ãëàãîëèòå ________________ 8 Die drei Grundformen Òðèòå îñíîâíè ôîðìè ____________________ 9 Indikativ Èçÿâèòåëíî íàêëîíåíèå ______________________________ 10 Präsens Ñåãàøíî âðåìå ________________________________________ 11 Imperfekt Ïðîñòî ìèíàëî âðåìå ________________________________ 12 Perfekt Ñëîæíî ìèíàëî âðåìå __________________________________ 13 Plusquamperfekt Ìèíàëî ïðåäâàðèòåëíî âðåìå __________________ 14 Futur I Ïðîñòî áúäåùå âðåìå __________________________________ 15 Futur II Ñëîæíî áúäåùå âðåìå ________________________________ 16 Konjunktiv Ïîä÷èíèòåëíî íàêëîíåíèå __________________________ 18 Präsens Ñåãàøíî âðåìå ________________________________________ 19 Imperfekt Ïðîñòî ìèíàëî âðåìå ________________________________ 20 Perfekt Ñëîæíî ìèíàëî âðåìå __________________________________ 21 Plusquamperfekt Ìèíàëî ïðåäâàðèòåëíî âðåìå __________________ 22 Futur I Ïðîñòî áúäåùå âðåìå __________________________________ 23 __ 5 __


Futur II Ñëîæíî áúäåùå âðåìå ________________________________ 24 Konditional I Óñëîâíî íàêëîíåíèå, ïðîñòà ôîðìà ________________ 25 Konditional II Óñëîâíî íàêëîíåíèå, ñëîæíà ôîðìà ________________ 26 Imperativ und Partizipien Ïîâåëèòåëíî íàêëîíåíèå è ïðè÷àñòèÿ ____ 28 Passiv Ñòðàäàòåëåí çàëîã ____________________________________ 29 Modalverben und starke Verben Ìîäàëíè è ñèëíè ãëàãîëè __________ 30 Modalverben Ìîäàëíè ãëàãîëè ________________________________ 31 Starke Verben Ñèëíè ãëàãîëè __________________________________ 32 Íåïðàâèëíè ãëàãîëè ________________________________________ 33 Ïàäåæè ____________________________________________________ 65 Deklination der Substantive Ñêëîíåíèå íà ñúùåñòâèòåëíèòå ________ 66 Maskulinun und Neutrum Ìúæêè è ñðåäåí ðîä __________________ 67 Femininum und Mehrzahl Æåíñêè ðîä è ìíîæåñòâåíî ÷èñëî ______ 68 Mehrzahl der Substantive Ìíîæåñòâåíî ÷èñëî íà ñúùåñòâèòåëíèòå 69 Deklination der Adjektive Ñêëîíåíèå íà ïðèëàãàòåëíèòå __________ 70 Schwache Deklination Ñëàáî ñêëîíåíèå __________________________ 71 Starke Deklination Ñèëíî ñêëîíåíèå ____________________________ 72 Schwache+starke Deklination Ñìåñåíî ñêëîíåíèå __________________ 73 __ 6 __


Îáðàçóâàíå íà ãëàãîëíèòå âðåìåíà


K O N J U GAT I O N der V E R B E N


Die drei Grundformen Verben schwache

Infinitiv warten studieren sehen kommen erwarten abfahren kĂśnnen sein haben werden

Imperfekt wartete studierte sah kam erwartete fuhr ab konnte war hatte wurde

Partizip gewartet studiert gesehen gekommen erwartet abgefahren gekonnt gewesen gehabt geworden

Präsens wartet studiert sieht kommt erwartet fährt ab kann ist hat wird

Modelverben hier: erwarten schwach abfahren stark

mit haben mit sein

untrennbar trennbar

mit -t mit umlaut

starke (h) mit sein untrennbare trennbare ModalHilfs-

__ 9 __


I N D I K A T I V


Pr채sens Infinitiv ich du er/sie/es wir ihr sie/Sie Infinitiv ich du er/sie/es wir ihr sie/Sie Frageform Negativform

_en _e _(e)st _(e)t _en _(e)t _en erwarten erwarte erwartest erwartet erwarten erwartet erwarten erwartest du? ich erwarte nicht

_en _e _(e)st _(e)t _en _(e)t _en abfahren fahre ab f채hrst ab f채hrt ab fahren ab fahrt ab fahren ab f채hrst du ab? ich fahre nicht ab __ 11 __


Imperfekt Imperfekt ich du er/sie/es wir ihr sie/Sie Imperfekt ich du er/sie/es wir ihr sie/Sie Frageform Negativform

_(e)te _ _st _ _n _t _n erwartete erwartete erwartetest erwartete erwarteten erwartetet erwarteten erwartetest du? ich erwartete nicht __ 12 __

_ _ _(e)st _ _en _(e)t _en fuhr ab fuhr ab fuhrst ab fuhr ab fuhren ab fuhrt ab fuhren ab fuhrst du ab? ich fuhr nicht ab


Perfekt Partizip ich du er/sie/es wir ihr sie/Sie Partizip ich du er/sie/es wir ihr sie/Sie Frageform Negativform

haben/ sein (Präsens) + Partizip Perfekt ge_(e)t ge_en habe/ bin ge_(e)t/ ge_en hast/ bist ge_(e)t/ ge_en hat/ ist ge_(e)t/ ge_en haben/ sind ge_(e)t/ ge_en habt/ seid ge_(e)t/ ge_en haben/ sind ge_(e)t/ ge_en erwartet abgefahren habe erwartet bin abgefahren hast erwartet bist abgefahren hat erwartet ist abgefahren haben erwartet sind abgefahren habt erwartet seid abgefahren haben erwartet sind abgefahren hast du erwartet? bist du abgefahren? ich habe nicht erwartet ich bin nicht abgefahren __ 13 __


Plusquamperfekt haben/ sein (Imperfekt) + Partizip Perfekt Partizip ge_(e)t ge_en ich hatte/ war ge_(e)t/ ge_en du hattest/ warst ge_(e)t/ ge_en er/sie/es hatte/ war ge_(e)t/ ge_en wir hatten/ waren ge_(e)t/ ge_en ihr hattet/ waret ge_(e)t/ ge_en sie/Sie hatten/ waren ge_(e)t/ ge_en Partizip erwartet abgefahren ich hatte erwartet war abgefahren du hattest erwartet warst abgefahren er/sie/es hatte erwartet war abgefahren wir hatten erwartet waren abgefahren ihr hattet erwartet waret abgefahren sie/Sie hatten erwartet waren abgefahren Frageform hattest du erwartet? warst du abgefahren? Negativform ich hatte nicht erwartet ich war nicht abgefahren __ 14 __


Futur I Infinitiv ich du er/sie/es wir ihr sie/Sie Infinitiv ich du er/sie/es wir ihr sie/Sie Frageform Negativform

werden (Präsens) + Infinitiv _en werde _en wirst _en wird _en werden _en werdet _en werden _en erwarten werde erwarten wirst erwarten wird erwarten werden erwarten werdet erwarten werden erwarten wirst du erwarten ich werde nicht erwarten __ 15 __

abfahren werde abfahren wirst abfahren wird abfahren werden abfahren werdet abfahren werden abfahren wirst du abfahren? ich werde nicht abfahren


Futur II werden (Präsens) + Infinitiv Perfekt Infinitiv Perfekt ge_(e)t/ ge_en haben/sein ich werde ge_(e)t/ ge_en haben/sein du wirst ge_(e)t/ ge_en haben/sein er/sie/es wird ge_(e)t/ ge_en haben/sein wir werden ge_(e)t/ ge_en haben/sein ihr werdet ge_(e)t/ ge_en haben/sein sie/Sie werden ge_(e)t/ ge_en haben/sein Infinitiv Perfekt erwartet haben abgefahren sein ich werde erwartet haben werde abgefahren sein du wirst erwartet haben wirst abgefahren sein er/sie/es wird erwartet haben wird abgefahren sein wir werden erwartet haben werden abgefahren sein ihr werdet erwartet haben werdet abgefahren sein sie/Sie werden erwartet haben werden abgefahren sein Frageform wirst du erwartet haben? wirst du abgefahren sein? Negativform ich werde nicht erwartet haben ich werde nicht abgefahren sein __ 16 __


Beispiele Präsens: Ich stehe immer früh auf./ Morgen stehe ich früh auf. Imperfekt: Vor einem dunklen Walde wohnte ein armer Holzhacker. Er hatte zwei Kinder. Perfekt: Ich habe dich seit zwei Jahren nicht gesehen. Was hast du gemacht? Plusquamperfekt: Nachdem der Kranke gesund geworden war, kamm er wieder zu Hause. Futur I: Morgen werden wir nach Berlin fahren. Futur II: Wenn er kommt, werden sie alles gegessen haben. __ 17 __


KONJUNKTIV K O N D I TI O NAL


Präsens Infinitiv ich du er/sie/es wir ihr sie/Sie Infinitiv ich du er/sie/es wir ihr sie/Sie Frageform Negativform

_en _e _est _e _en _et _en erwarten erwarte erwartest erwarte erwarten erwartet erwarten erwartest du? ich erwarte nicht

_en _e _est _e _en _et _en abfahren fahre ab fahrest ab fahre ab fahren ab fahret ab fahren ab fahrest du ab? ich fahre nicht ab __ 19 __


Imperfekt Imperfekt (Ind.) _(e)te ich _ du _st er/sie/es _ wir _n ihr _t sie/Sie _n Imperfekt (Ind.) erwartete ich erwartete du erwartetest er/sie/es erwartete wir erwarteten ihr erwartetet sie/Sie erwarteten Frageform erwartetest du? Negativform ich erwartete nicht __ 20 __

_ .._e .._est .._e .._en .._et .._en fuhr ab führe ab führest ab führe ab führen ab führet ab führen ab führest du ab? ich führe nicht ab


Perfekt Partizip ich du er/sie/es wir ihr sie/Sie Partizip ich du er/sie/es wir ihr sie/Sie Frageform Negativform

haben/ sein (Präsens Konj.) + Partizip Perfekt ge_(e)t ge_en habe/ sei ge_(e)t/ ge_en habest/ seiest ge_(e)t/ ge_en habe/ sei ge_(e)t/ ge_en haben/ seien ge_(e)t/ ge_en habet/ seiet ge_(e)t/ ge_en haben/ seien ge_(e)t/ ge_en erwartet abgefahren habe erwartet sei abgefahren habest erwartet seiest abgefahren habe erwartet sei abgefahren haben erwartet seien abgefahren habet erwartet seiet abgefahren haben erwartet seien abgefahren habest du erwartet? seiest du abgefahren? ich habe nicht erwartet ich sei nicht abgefahren __ 21 __


Plusquamperfekt haben/ sein (Imperfekt Konj.) + Partizip Perfekt Partizip ge_(e)t ge_en ich hätte/ wäre ge_(e)t/ ge_en du hättest/ wärest ge_(e)t/ ge_en er/sie/es hätte/ wäre ge_(e)t/ ge_en wir hätten/ wären ge_(e)t/ ge_en ihr hättet/ wäret ge_(e)t/ ge_en sie/Sie hätten/ wären ge_(e)t/ ge_en Partizip erwartet abgefahren ich hätte erwartet wäre abgefahren du hättest erwartet wärest abgefahren er/sie/es hätte erwartet wäre abgefahren wir hätten erwartet wären abgefahren ihr hättet erwartet wäret abgefahren sie/Sie hätten erwartet wären abgefahren Frageform hättest du erwartet? wärest du abgefahren? Negativform ich hätte nicht erwartet ich wäre nicht abgefahren __ 22 __


Futur I Infinitiv ich du er/sie/es wir ihr sie/Sie Infinitiv ich du er/sie/es wir ihr sie/Sie Frageform Negativform

werden (Präsens Konj.) + Infinitiv _en werde _en werdest _en werde _en werden _en werdet _en werden _en erwarten abfahren werde erwarten werde abfahren werdest erwarten werdest abfahren werde erwarten werde abfahren werden erwarten werden abfahren werdet erwarten werdet abfahren werden erwarten werden abfahren werdest du erwarten werdest du abfahren? ich werde nicht erwarten ich werde nicht abfahren __ 23 __


Futur II InfinitivPerfekt ich du er/sie/es wir ihr sie/Sie InfinitivPerfekt ich du er/sie/es wir ihr sie/Sie Frageform Negativform

werden (Präsens Konj.) + Infinitiv Perfekt ge_(e)t/ ge_en haben/sein werde ge_(e)t/ ge_en haben/sein werdest ge_(e)t/ ge_en haben/sein werde ge_(e)t/ ge_en haben/sein werden ge_(e)t/ ge_en haben/sein werdet ge_(e)t/ ge_en haben/sein werden ge_(e)t/ ge_en haben/sein erwartet haben abgefahren sein werde erwartet haben werde abgefahren sein werdest erwartet haben werdest abgefahren sein werde erwartet haben werde abgefahren sein werden erwartet haben werden abgefahren sein werdet erwartet haben werdet abgefahren sein werden erwartet haben werden abgefahren sein werdest du erwartet haben? werdest du abgefahren sein? ich werde nicht erwartet haben ich werde nicht abgefahren sein __ 24 __


Konditional I Infinitiv ich du er/sie/es wir ihr sie/Sie Infinitiv ich du er/sie/es wir ihr sie/Sie Frageform Negativform

werden (Imperfekt Konj.) + Infinitiv _en würde _en würdest _en würde _en würden _en würdet _en würden _en erwarten abfahren würde erwarten würde abfahren würdest erwarten würdest abfahren würde erwarten würde abfahren würden erwarten würden abfahren würdet erwarten würdet abfahren würden erwarten würden abfahren würdest du erwarten würdest du abfahren? ich würde nicht erwarten ich würde nicht abfahren __ 25 __


Konditional II InfinitivPerfekt ich du er/sie/es wir ihr sie/Sie InfinitivPerfekt ich du er/sie/es wir ihr sie/Sie Frageform Negativform

werden (Imperfect Konj.) + Infinitiv Perfekt ge_(e)t/ ge_en haben/sein würde ge_(e)t/ ge_en haben/sein würdest ge_(e)t/ ge_en haben/sein würde ge_(e)t/ ge_en haben/sein würden ge_(e)t/ ge_en haben/sein würdet ge_(e)t/ ge_en haben/sein würden ge_(e)t/ ge_en haben/sein erwartet haben abgefahren sein würde erwartet haben würde abgefahren sein würdest erwartet haben würdest abgefahren sein würde erwartet haben würde abgefahren sein würden erwartet haben würden abgefahren sein würdet erwartet haben würdet abgefahren sein würden erwartet haben würden abgefahren sein würdest du erwartet haben? würdest du abgefahren sein? ich würde nicht erwartet haben ich würde nicht abgefahren sein __ 26 __


Beispiele Konjunktiv: Es lebe das Volk! (Präsens) Wäre ich gesund! (Imperfekt) Wenn ich Zeit hätte, kämme ich zu dir. (Imperfekt) Wenn du mich besucht hättest, hätte ich dir geholfen. (Plusquamperfekt) Ihr Gesicht war so bleich, als ob sie krank wäre. (Imperfekt) Ihr Gesicht war so bleich, als ob sie lange krank gewesen wäre. (Plusq.) Er sagt, er lese ein Buch. (Präsens) Er sagt, er habe dieses Buch gelesen. (Perfekt) Er sagt, er werde das Buch lesen. (Futur I) Er sagt, dass wenn wir zurückkommen, werde er das Buch gelesen haben. (Futur II) Sie zweifle, dass er das mache/ gemacht habe/ machen werde. (Präs./ Perfekt/ Futur I) Konditional: Es war so warm, als ob der Frühling bald kommen würde. Wenn ich Zeit hätte, würde ich zu dir kommen. (Imp. Konj. + Kond. I) Wenn du mich besucht hättest, würde ich dich geholfen haben. (Plusq. Konj. + Kond II) __ 27 __


Imperativ Präsens Ind. du ihr Sie Infinitiv du ihr Sie

du __est __(e) = Präsens Ind. (ihr) = Präsens Ind. (Sie) erwarten erwarte erwartet erwarten Sie

du __st __(e)

abfahren fahr(e) ab fahrt ab fahren Sie ab

Partizip Partizip Präsens __end Partizip Perfekts (ge)__(e)t

__end (ge)__en

Infinitiv erwarten Partizip Präsens erwartend Partizip Perfekts erwartet

abfahren abfahrend abgefahren __ 28 __


Passiv Indikativ Präsens Imperfekt Perfekt Plusquamperfekt Futur I Futur II Konjunktiv Präsens Imperfekt Perfekt Plusquamperfekt Futur I Futur II Konditional I Konditional II

werden + Partizip Perfekt ich werde gefragt/ du wirst gefragt ich wurde gefragt/ du wurdest gefragt ich bin gefragt worden/ du bist gefragt worden ich war gefragt worden/ du warst gefragt worden ich werde gefragt werden/ du wirst gefragt werden ich werde gefragt worden sein/ du wirst gefragt worden sein ich werde gefragt/ du werdest gefragt ich würde gefragt/ du würdest gefragt ich sei gefragt worden/ du seiest gefragt worden ich wäre gefragt worden/ du wärest gefragt worden ich werde gefragt werden/ du werdest gefragt werden ich werde gefragt worden sein/ du werdest gefragt worden sein ich würde gefragt werden/ du würdest gefragt werden ich würde gefragt worden sein/ du würdest gefragt worden sein __ 29 __


M O DAL VE R B E N S TAR K E V E R B E N


Modal Verben Infinitiv Imperfekt Partizip können konnte gekonnt dürfen durfte gedurft müssen mußte gemußt sollen sollte gesollt wollen wollte gewollt mögen mochte gemocht wissen wußte gewußt

Präsens ich, du, er kann, kannst, kann darf, darfst, darf muß, mußt, muß soll, sollst, soll will, willst, will mag, magst, mag weiß, weißt, weiß

sein war haben hatte werden wurde

bin, bist, ist sind, seid, sind habe, hast, hat haben, habt, haben werde, wirst, wird werden, werdet, werden

gewesen gehabt geworden (sein)

__ 31 __

wir, ihr, sie können, könnt, können dürfen, dürft, dürfen müssen, müßt, müssen sollen, sollt, sollen wollen, wollt, wollen mögen, mögt, mögen wissen, wißt, wissen


Starke Verben Infinitiv Imperfekt backen backte befehlen befahl beginnen begann

Partizip gebacken befohlen begonnen

Präsens/ du, er bäckst, bäckt befiehlst, befiehlt beginnst, beginnt

__ 32 __

Imperfekt (Konj.) büke beföhle begönne

Imperativ backe! befiehl! beginn(e)!


Íåïðàâèëíè ãëàãîëè


__ 35 __


__ 36 __


__ 37 __


__ 38 __


__ 39 __


__ 40 __


__ 41 __


__ 42 __


__ 43 __


__ 44 __


__ 45 __


__ 46 __


__ 47 __


__ 48 __


__ 49 __


__ 50 __


__ 51 __


__ 52 __


__ 53 __


__ 54 __


__ 55 __


__ 56 __


__ 57 __


__ 58 __


__ 59 __


__ 60 __


__ 61 __


__ 62 __


__ 63 __


__ 64 __


Ïàäåæè


D E K LI NATI O N der S U B STANTIVE


Einzahl 1

Maskulinum

Neutrum

Nominativ Genitiv Dativ Akkusativ

-(e)s -(e) -

das M채dchen des M채dchens dem M채dchen das M채dchen

Einzahl 2

Maskulinum

Nominativ Genitiv Dativ Akkusativ

der Hase -(e)n des Hasen -(e)n dem Hasen -(e)n den Hasen

der Held des Helden dem Helden den Helden

Einzahl 3

Maskulinum

Neutrum

Nominativ Genitiv Dativ Akkusativ

-ns -n -n

-ns -n -

der Tag des Tages dem Tage den Tag

der Name des Namens dem Namen den Namen

__ 67 __

das Herz des Herzens dem Herzen das Herz


Einzahl 4

Femininum

Nominativ Genitiv Dativ Akkusativ

-

Mehrzahl 1

Maskulinum

Neutrum

Femininum

Nominativ Genitiv Dativ Akkusativ

-n -

die Häuser der Häuser den Häusern die Häuser

die Hände der Hände den Händen die Hände

Mehrzahl 2

Maskulinum

Neutrum

Femininum

Nominativ Genitiv Dativ Akkusativ

-

die Autos der Autos den Autos die Autos

die Frauen der Frauen den Frauen die Frauen

die Hand der Hand der Hand die Hand

die Tage der Tage den Tagen die Tage

die Namen der Namen den Namen die Namen

__ 68 __


Einzahl ➝ Mehrzahl 1 (..)- (M.) der Vater 2 (..)-e -e ..-e 3 -(e)n 4 ..-er 5 -s 6

der Tropfen ➝ die Väter (N.) das Opfer ➝ die Opfer das Kloster (F.) die Mutter ➝ die Mütter (M.) der Tag der Sohn ➝ die Tage (N.) das Jahr ➝ die Jahre (F.) die Hand ➝ die Hände (M.) der Herr ➝ die Herren der Name (N.) das Herz ➝ die Herzen das Auge (F.) die Frau die Rose ➝ die Frauen (M.) der Mann ➝ die Männer (N.) das Buch ➝ die Bücher (N.) das Auto ➝ die Autos (M.) der Kaufmann ➝ die Kaufleute

__ 69 __

➝ die Tropfen ➝ die Klöster ➝ die Söhne ➝ die Namen ➝ die Augen ➝ die Rosen


D E K LI NATI O N der ADJEKTIVE


schwache Deklination Einzahl Maskulinum Femininum N. der kleine Garten die kleine Stadt G. des kleinen Gartens der kleinen Stadt D. dem kleinen Garten der kleinen Stadt Akk. den kleinen Garten die kleine Stadt Mehrzahl N. die kleinen Gärten/ Städte/ Dörfe G. der kleinen Gärten/ Städte/ Dörfe D. den kleinen Gärten/ Städten/ Dörfen Akk. die kleinen Gärten/ Städte/ Dörfe

__ 71 __

Neutrum das kleine Dorf des kleinen Dorfes dem kleinen Dorf das kleine Dorf


starke Deklination Einzahl Maskulinum Femininum N. kleiner Garten kleine Stadt G. kleinen Gartens kleiner Stadt D. kleinem Garten kleiner Stadt Akk. kleinen Garten kleine Stadt Mehrzahl N. kleine Gärten/ Städte/ Dörfe G. kleiner Gärten/ Städte/ Dörfe D. kleinen Gärten/ Städten/ Dörfen Akk. kleine Gärten/ Städte/ Dörfe

__ 72 __

Neutrum kleines Dorf kleinen Dorfes kleinem Dorf kleines Dorf


schwache+starke Deklination Einzahl Maskulinum Femininum N. ein kleiner Garten eine kleine Stadt G. eines kleinen Gartens einer kleinen Stadt D. einem kleinen Garten einer kleinen Stadt Akk. einen kleinen Garten eine kleine Stadt Mehrzahl N. keine kleinen Gärten/ Städte/ Dörfe G. keiner kleinen Gärten/ Städte/ Dörfe D. keinen kleinen Gärten/ Städten/ Dörfen Akk. keine kleinen Gärten/ Städte/ Dörfe

__ 73 __

Neutrum ein kleines Dorf eines kleinen Dorfes einem kleinen Dorf ein kleines Dorf

Немски език образуване на глаголните времена неправилни глаголи падежи  
Немски език образуване на глаголните времена неправилни глаголи падежи  
Advertisement