Page 1

ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 276 Розпорядження Президії НАН України

м. Київ

26.05.2010

Про затвердження Переліку науково-технічних проектів НАН України, які будуть реалізовуватися у 2010 році На виконання постанови Бюро Президії НАН України від 05.02.10 № 19 «Про проведення конкурсу науково-технічних проектів установ НАН України у 2010 р.» і за поданням секцій НАН України: 1. Затвердити Перелік та обсяги фінансування науково-технічних проектів НАН України у 2010 році (додаток). 2. Головам секцій НАН України згідно з Положенням про порядок конкурсного відбору науково-технічних проектів установ НАН України (постанова Бюро Президії НАН України від 05.02.10 № 19): 2.1. У двотижневий термін укласти з керівниками затверджених цим розпорядженням проектів договори на їх виконання. 2.2. Разом з відділеннями та Фінансово-економічним відділом Президії НАН України організувати проведення експертизи наукового та фінансового звітів про виконання завершених проектів та інформувати Президію НАН України про результати їх виконання. 3. Доручити установам НАН України – виконавцям проектів, зазначених у додатку, підготувати та подати:  до 01.06.10 – Фінансово-економічному відділу Президії НАН України копії укладених договорів і кошторисів до них на 2010 рік;  копії реєстраційної картки НДР і ДКР (РК) на кожен проект з обов’язковим зазначенням виду робіт за кодом 48 (прикладні розробки) (подається разом з договором на виконання науково-технічного проекту);  у місячний термін після укладення договору з НАН України до відповідної секції НАН України – копію договору між установою НАН України та партнерами з виконання проекту (при проведенні тендера копія договору подається одразу після підписання);


 до 31.12.10 – Президії НАН України акт здачі-приймання науковотехнічного проекту, кошторис фактичних витрат за договором з розшифруванням за статтями витрат, заключний звіт про виконану роботу, «Довідку про об`єкти права інтелектуальної власності, створені під час виконання проекту, та проведені патентні дослідження», а також копію облікової картки. 4. Фінансово-економічному відділу Президії НАН України внести відповідні зміни до планових показників наукових установ НАН України – виконавців проектів на 2010 рік згідно з додатком. 5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на головного вченого секретаря НАН України академіка НАН України А.Г.Загороднього.

Президент Національної академії наук України академік НАН України Головний учений секретар Національної академії наук України академік НАН України

Кочешев 239 67 56

Б.Є.Патон

А.Г.Загородній


Додаток до розпорядження Президії НАН України від 26.05.10 № 276

№ п/п

ПЕРЕЛІК науково-технічних проектів НАН України та обсяги їх фінансування у 2010 році

1.

2.

3.

4. 5.

Назва проекту

Заявник проекту

Розроблення підсистеми оперативного планування динамічних режимів роботи магістральних газопроводів для автоматизованого диспетчерського керування потоками газу в газотранспортній системі України. Розділ 1. Розробка та апробація методів оперативного керування нелінійними газодинамічними процесами на складних мережевих структурах Розділ 2. Розроблення адаптивних моделей і методів для розрахунку динамічних параметрів газових потоків у складних мережевих структурах Розробка методик та комп’ютерних програм моделювання процесів поширення в конструкції вібраційних збурюваннь та мінімізація їхнього впливу на показання датчиків систем керування супутників дистанційного зондування Землі Розробка технології виготовлення оболонок з радіопрозорої термостійкої склокераміки для спецтехніки з оптимізацією їх характеристик за критеріями міцності, термостійкості і економічної ефективності та впровадження у виробництво Розробка пальникових пристроїв для спалювання водовугільного палива в теплоенергетичних установках Впровадження системи оцінки ризику повеней в Україні за супутниковими, наземними та модельними даними на базі регіонального офісу UN-SPIDER. Розділ 1. Впровадження системи оцінки ризику повеней в Україні за супутниковими та наземними даними

Центр математичного моделювання ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України

Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України Інститут прикладної механіки НАН України

математики

і

Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН України

Інститут технічної механіки НАН України та Національного космічного агентства України Інститут космічних досліджень НАН України та Національного космічного агентства України


6.

7.

8.

9.

10.

11. 12.

13. 14.

Розділ 2. Побудова карт зон затоплень за даними гідрологічного і гідравлічного моделювання Розробка моделюючої системи оперативного прогнозування температури у водоймищі –охолоджувачі АЕС для підтримки прийняття рішень з підвищення ефективності вироблення електроенергії на АЕС у літній період Розподілена система моніторингу стану сільськогосподарських культур. Розділ 1. Система оцінювання стану сільськогосподарських культур Розділ 2. Створення сервісів супутникового моніторингу стану посівів

Інститут проблем математичних машин та систем НАН України Інститут проблем математичних машин і систем НАН України

Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України

Інститут космічних досліджень НАН України та Національного космічного агентства України Створення та дослідження Інститут кібернетики високопродуктивного інтелектуального ім. В.М. Глушкова НАН України паралельного комп’ютера на графічних процесорах для розв’язку науковотехнічних задач Розробка та створення апаратно- Міжнародний науково-навчальний центр програмного комплексу для моніторингу інформаційних технологій і систем НАН забруднення токсичними елементами України та Міністерства освіти і науки харчових та природних ресурсів України навколишнього середовища Створення інфраструктури з веб- Центр практичної інформатики НАН представлення результатів прикладних України досліджень програмно-цільової та конкурсної тематики НАН України Новітні свердловинні геотехнології Інститут геофізики освоєння корисних копалин ім. С.І. Субботіна НАН України Розробка шахтного портативного Український державний науковоаналізатору електромагнітних імпульсів дослідний і проектно-конструкторський для виявлення ділянок вуглепородного інститут гірничої геології, геомеханіки і масиву, потенційно небезпечних за маркшейдерської справи (УкрНДМІ) НАН газодинамічними явищами України Створення національного модуля Морський гідрофізичний інститут НАН Чорноморських прогнозів як елементу України єдиної Європейської системи Розробка та впровадження в малосерійне Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. виробництво багатоканального Лашкарьова НАН України оптичного обертового з’єднувача для новітніх радіолокаційних комплексів Розділ 1. Розробка та впровадження в малосерійне виробництво багатоканального ООЗ з волоконнооптичним компенсатором Розділ 2. Розробка волоконно-оптичних Міжнародний центр «Інститут прикладної роз’єднань і прецизійного механізму оптики» НАН України управління переміщенням вузла оптичного компенсатора для ООЗ


15. Організація виробництва унікальних за Інститут металофізики ім. Г.В.Курдюмова

16. 17. 18.

19.

20. 21.

22.

23. 24.

формою і властивостями напівфабрикатів з біосумісних сплавів на основі титану і цирконію для виробів медичного призначення (в т.ч. для ендоваскулярних пружних конструкцій) Створення хірургічного шовного матеріалу з покриттям хітозановим нанокомпозитом Піроелектричні вимірювачі енергії імпульсного лазерного випромінювання з USB-інтерфейсом Оптимізація мережі перманентних ГНСС-станцій України та дослідна експлуатація центру збору та обробки інформації для забезпечення робіт з геодезії, кадастру та навігації рухомих об’єктів Створення і дослідження термо- і хімічностійких фільтруючих елементів та впровадження енергозберігаючої технології їх виробництва Розробка технології відновлення різьбових отворів осей колісних пар залізничних вагонів Розробка технічного проекту, технології та створення мобільної машини для пресового зварювання дугою, керованою магнітним полем труб широкого сортаменту, діаметром 20 – 60мм, для магістральних повітропроводів вантажних вагонів, систем опалювання, зрошування тепличних господарств та інших цілей промислового використання Розробка методів адаптивного керування і імпортозамінюючого обладнання орбітальних комплексів для автоматичного ТIG – зварювання неповоротних стиків трубопроводів діаметром 89–219 мм при спорудженні та ремонті енергоблоків атомних електростанцій (АЕС) України Розробка і впровадження у виробництво технологій та обладнання для електрозварювання живих тканин Керамічні термоміцні та корозійностійкі жарові труби для пальників котлів теплових електростанцій – розробка і організація дослідно-промислового виробництва

НАН України

Інститут прикладних проблем фізики і біофізики НАН України Інститут фізики НАН України Головна астрономічна обсерваторія НАН України

Науково-технологічний „Реактивелектрон” НАН України

центр

Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України

Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України

Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАН України


25. Розробка

Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАН України

26.

Фізико-механічний ім. Г.В. Карпенка НАН України

27.

28.

29.

30. 31.

32. 33. 34. 35.

концепції Національної програми виробництва високоміцних високомодульних вуглецевих волокон і її техніко-економічного обґрунтування. Розробка та виготовлення універсального пересувного комплексу устаткування для захисту від корозії металоконструкцій термоабразивним очищенням та нанесенням комбінованих металолакофарбових покриттів, що забезпечують найвищу довговічність захисту Удосконалення технології виготовлення шарнірного вузла кульшових протезів людини з перспективних матеріалів і випуск дослідних зразків Доопрацювання та впровадження технологій вирощування великогабаритних кристалів сапфіру та виготовлення з них широкоапертурних елементів для оптики спеціального призначення та прозорої броні Організація виробництва великогабаритних пластмасових сцинтиляторів з величиною прозорості не нижче 2,5 м для експериментів з фізики високих енергій Розробка технології та обладнання для використання місцевих видів палива в промисловості будівельних матеріалів Установка для термічного знешкодження відпрацьованого фільтрувального матеріалу для заміщення природного газу в котельнях олійнопереробних підприємств Технологія та пальник для спалювання біомаси як допоміжного палива в факельних котлоагрегатах Розробка методів та створення системи збору та обробки інформації, що реєструється комплексами «Реґіна-Ч» Розробка високоефективної проточної частини турбіни для серійних установок комплексної переробки газу Створення грунтово-водяних теплообмінників для теплонасосних технологій теплопостачання та кондиціювання приміщень

Інститут надтвердих ім. В.М. Бакуля НАН України

інститут

матеріалів

НТК «Інститут монокристалів» НАН України (Інститут монокристалів НАН України)

НТК «Інститут монокристалів» НАН України (Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України) Інститут газу НАН України Інститут газу НАН України

Інститут вугільних енерготехнологій Національної академії наук України Інститут електродинаміки НАН України Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України Інститут України

технічної

теплофізики

НАН


36. Відпрацювання

37.

38.

39.

40.

41. 42.

43. 44.

технології нанесення покриттів на робочі лопатки останніх ступенів турбін ТЕС та АЕС методом атомно-іонного розпилення матеріалів з метою їх протиерозійного та протикорозійного захисту і виготовлення дослідно-промислової партії лопаток із захисним покриттям для постановки в турбіну К-200-130 ЛМЗ на експлуатаційні випробування Розділ 1. Модернізація обладнання для нанесення покриттів на лопатки парових турбін та дослідження властивостей нанесених покриттів ядерно-фізичними методами Розділ 2. Відпрацювання технологій та нанесення покриттів на дослідну партію робочих лопаток парових турбін Виготовлення комплекту переходникових елементів з’єднань з композиту Ст20 – 12Х18Н10Т та проведення спільних випробувань їх працездатності в натурних умовах на Запорізькій АЕС. Підготовка атестаційного досьє до ДКЯРУ. Розробка портативного багатофункціонального монітора αвипромінювання для вимірювання радону в навколишньому середовищі Розробка технології виготовлення поглинаючих матеріалів на основі системи гафній – бор для використання як елементів регулюючих органів теплових реакторів Розробка технології очистки води від нітратів та нових методів контролю питних вод з використанням нових цитогенетичних підходів Розробка вітчизняних поліуретанових герметиків для будівельної індустрії Розробка та створення виробничої дільниці для електрохімічної дезактивації радіоактивно забрудненого технологічного обладнання Діоксид кремнію високої чистоти з відходів техногенного походження Розробка та модифікація фотополімеризаційноздатного адгезиву для технологічних процесів оздоблення друкованої продукції та пакування способом холодного тиснення фольгою

Інститут прикладної фізики НАН України

ННЦ ХФТІ НАН України (Інститут фізики твердого тіла, матеріалознавства та технології) Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України

Інститут середовища України

геохімії навколишнього НАН України та МНС

Навчально-науковий центр «Фізикохімічне матеріалознавство» Київського університету імені Тараса Шевченка та НАН України Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України


45. Впровадження у виробництво препарату Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

“Метовітан” гепатопротекторної, енергостимулюючої та кардіопротекторної дії Створення та підготовка до впровадження протипухлинної аутовакцини на основі пухлинно асоційованих антигенів лектину B. Subtilis В-7025 та нанокомпозитів різної природи Впровадження нового вітчизняного препарату “Флокалін”, кардіопротектора і спазмолітика – виробництво субстанції та препарату “Флокалін” в заводських умовах Створення та підготовка до впровадження в медичну практику нових вітчизняних наборів моноклональних антитіл Створення кріобанку та запасів сперми промислових та зникаючих видів риб Чорного моря, Східного регіону та Київської області Виготовлення експериментальної партії нових комплексних добрив на основі природних органо-мінеральних донних відкладів Чорного моря Розробка та впровадження системи мінімізації впливів на довкілля небезпечних виробництв та підприємств ядерного циклу на основі складених карт радіоємності території України Розробка дослідної технології переробки цукрового сорго та пальчастого проса у біоетанол та її промислове випробування Розділ 1. Завершення створення високопродуктивних сортів цільових цукроносних культур для промислового отримання біоетанолу Розділ 2. Розробка та випробування технології комплексної трансформації вуглеводів рослинної сировини у біоетанол Впровадження нової технології виробництва біопрепарату з морської сировини для профілактики і лікування церебрального атеросклерозу у людей літнього віку Розробка та підготовка до впровадження методу оцінки стану рослин у несприятливих умовах зовнішнього середовища

України

Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є Кавецького НАН України

Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України

Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є Кавецького НАН України Інститут проблем кріобіології кріомедицини НАН України

і

Інститут фізіології рослин і генетики НАН України

Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України

Національний ботанічний ім. М.М. Гришка НАН України

сад

ДП “Інститут харчової біотехнології та геноміки” НАН України Інститут біології південних морів ім. О.О. Ковалевського НАН України

Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України


55. Впровадження методів, що базуються на ДП “Інститут харчової біотехнології та

56.

57.

58.

проведенні полімеразної ланцюгової реакції, для виявлення генів стійкості до бурої іржі у пшениці Моніторинг селекційних зразків кукурудзи на наявність спонтанно занесених трансгенних подій, що зареєстровані в Європейському Союзі Розробка нейромережевої моделі прогнозування та управління ризиками логістичного контуру енергозабезпечення економіки Формування технологічних кластерів як точок росту економіки України

геноміки” НАН України

Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

Разом

Головний учений секретар Національної академії наук України академік НАН України

А.Г.Загородній

документознавство  

відповіді на питання ljrevtynsd

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you