Page 1

Human Resource Management 04124144 Bachelor of Science Program in Technologies for Management

Administration and Management College King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang วิทยาลัยการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง นายภาณุวฒ ั น์ ง้วนประเสริฐ รหัส 52040797


Human Resource Management 04124144 Bachelor of Science Program in Technologies for Management

บทที่ 1 การจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ : ภาพรวม - ลักษณะของการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ - ความสาคัญของการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ ลักษณะของการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ 1. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เป็ นเรื่องของศาสตร์และศิลป์ : HMR เป็ นศาสตร์เพราะเป็ นองค์ความรูท้ ่สี ามารถพิสูจน์ได้ และยังต้องมีประยุกต์ประสบการณ์ต่างๆในการดาเนินงานด้วยจึงทาให้ HRM ถือว่าเป็ นศิลป์ดว้ ยเช่นกัน 2. การจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ เป็ นส่วนหนึ่งของหน้าที่การจัดการ: หนึ่งในหน้าที่ของการจัดการคือ การจัดคนเข้าทางาน (Staffing) ซึง่ เป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา คัดเลือก การฝึ กอบรมและพัฒนา ตลอดจนการประเมินผลและ การจ่ายค่าตอบแทน 3. การจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ มีส่วนประกอบของกิจกรรมย่อยต่างๆ: การวิเคราะห์งาน, การวางแผนทรัพยากรมนุ ษย์ และการสรรหา, การสัมภาษณ์และการคัดเลือก, การปฐมนิเทศและฝึ กอบรมและการพัฒนาพนักงาน, การบริหาร ค่าจ้างเงินเดือน, จัดสิ่งจูงใจและผลประโยชน์ตอบแทนต่างๆ, การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน, การสื่อเพื่อความเข้าใจ การให้คาปรึกษา การดาเนินการด้านวินยั 4. การจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ เป็ นหน้าที่ของผูบ้ ริหารทุกคนและเป็ นหน้าที่ของหน่ วยชานาญการที่คอยให้คาแนะนา ปรึกษา 5. หน้าทีข่ องหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ในฐานะเป็ นหน่วยงานทีค่ อยให้คาแนะนาปรึกษา A. หน้าทีใ่ นการประสานงาน: Coordinative Function เป็ นการให้ความมัน่ ใจแก่ผูบ้ ริหารระดับสูงว่าเป้ าหมาย นโยบาย ได้มกี ารนามาปฏิบตั ติ ามโดยครบถ้วน สมา่ เสมอ B. หน้าทีใ่ นการคอยให้บริการความช่วยเหลือ: Staff Service Function เป็ นการช่วยหน้าที่ในการบริหารบางส่วน ตลอดจนการให้คาแนะนาในเรื่องอื่นๆที่จะช่วยให้ผูบ้ ริหารไม่ปฏิบตั ิผิดในเรื่องสาคัญบางเรื่อง เช่น ในเรื่องการ ประชาสัมพันธ์ เป็ นต้น ความสาคัญของการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ 1. ช่วยพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการวางแผนงานเพือ่ จัดหาบุคลากรทีม่ คี ุณภาพ 2. ช่วยจัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับประเภทและชนิดของงาน: Put the right man on the right job 3. ช่วยสร้างขวัญ กาลังใจในการทางาน 4. ช่วยให้พนักงานในองค์กรได้พฒั นาตนเอง 5. ช่วยพัฒนาองค์การ เนื่องจากองค์การจะประกอบด้วยบุคลากร เมื่อการบริหารฯดี บุคลากรก้าวหน้า องค์ก็ย่อม เจริญก้าวหน้าไปด้วย 6. ช่วยพัฒนาระบบสังคมประเทศชาติ Administration and Management College King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang วิทยาลัยการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง นายภาณุวฒ ั น์ ง้วนประเสริฐ รหัส 52040797


Human Resource Management 04124144 Bachelor of Science Program in Technologies for Management

บทที่ 2 หลักการและกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ - นโยบายการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์: Human Resource Management Policies - หลักการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ - หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่ อยงานทรัพยากรมนุ ษย์ นโยบายการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์: Human Resource Management Policies HRM Policies มีความสาคัญต่อองค์กรเพราะ นโยบายเป็ นหลักการที่กาหนดขึ้นเพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ นโยบายจึงเปรียบเสมือนเครื่องมือทีช่ ่วยแนะแนวทางในการปฏิบตั กิ จิ กรรมต่างๆ นโยบายเป็ นเพียงหลักการอย่างกว้างๆเท่านัน้ การเขียนนโยบายทาให้พนักงานทุกคนรูว้ ่าจะได้อะไรจากฝ่ ายบริหาร รูฐ้ านะของตนว่าอยู่ท่ไี หน จะต้องปฏิบตั ิอย่างไร การไม่เขียนนโยบายอาจจะส่งผลให้บางคนเข้าใจหรือตีความนโยบายผิด นโยบายทีด่ จี งึ จาเป็ นต้องมีการพัฒนาปรับปรุงให้เข้ากับสถานการณ์ เมือ่ กาหนดนโยบายแล้วควรเขียนไว้เป็ นหลักฐาน แล้วประกาศให้พนักงานทุกคนได้รบั รู ้ ตลอดจนทาเป็ นคู่มอื พนักงาน ที่มาของนโยบายการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ 1. วัตถุประสงค์ขององค์กร 2. ปรัชญาการบริหาร: ปรัชญาของผูบ้ ริหารมีอทิ ธิพลในการชี้นาความคิดและกาหนดแนวทางการปฏิบตั งิ าน 3. ค่านิยมของสังคม: สิทธิมนุษยชน การจัดสภาพแวดล้อมการทางาน 4. ความรูแ้ ละประสบการณ์การปฏิบตั งิ าน 5. เอกลักษณ์ขององค์การ: สร้างความโดดเด่นต่อสังคม 6. แนวนโยบายจากองค์การทีไ่ ด้รบั ความนิยม การกาหนดนโยบายการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ 1. การกาหนดวัตถุประสงค์ของโยบาย: ต้องการอะไรจากการกาหนดนโยบาย 2. การหาข้อมูลหรือข้อเท็จจริง: ถูกต้อง เชื่อถือได้ มีประโยชน์ 3. การนาเสนอต่อผูบ้ ริหารระดับสูง 4. การเขียนนโยบาย: ชัดเจน 5. การอธิบายและอภิปรายข้อเสนอนโยบาย: ทาให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ต่อนโยบาย 6. การอนุมตั แิ ละการประกาศใช้นโยบาย: เมือ่ นโยบายมีความเหมาะสมจึงประกาศใช้และเผยแพร่นโยบาย 7. การปฏิบตั ติ ามนโยบาย: ต้องสอดคล้องการสถานการณ์และความเป็ นจริงในสังคม 8. การติดตามและการเมินผลนโยบาย 9. การปรับกรุงและการกาหนดนโยบายใหม่

Administration and Management College King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang วิทยาลัยการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง นายภาณุวฒ ั น์ ง้วนประเสริฐ รหัส 52040797


Human Resource Management 04124144 Bachelor of Science Program in Technologies for Management

หลักการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ มีระบบสาคัญ 2 ระบบคือ 1. ระบบอุปถัมภ์: Patronage System (ระบบเน่าเสีย, ระบบเครือญาติ, ระบบชอบเป็ นพิเศษ) หลักการสาคัญของระบบอุปถัมภ์ a. ระบบสายโลหิต b. ระบบแลกเปลีย่ นสินค้ากับตาแหน่ง c. ระบบชอบพอเป็ นพิเศษ ผลเสีย 1. เลือกสรรบุคลโดยไม่คานึงถึงคุณภาพ 2. การคัดเลือกไม่เปิ ดโอกาสทีเ่ ท่าเทียมกัน 3. บุคลากรขาดความสามารถ 4. ทางานเพือ่ เอาใจ 5. บุคลากรขาดหลักประกับความมันคง ่ 2. ระบบคุณธรรม: Merit System วิธกี ารคัดเลือกบุคคลเข้าทางานโดยใช้การสอบเป็ นการประเมินความรูค้ วามสามารถ โดยไม่คานึงถึงการเมืองหรือความสัมพันธ์ส่วนตัว หลักการของระบบคุณธรรม a. หลักความเสมอภาค: การเปิ ดโอกาสทีเ่ ท่าเทียม, งานเท่ากัน เงินเท่ากัน b. หลักความสามารถ: Put the right man on the right job. c. หลักความมันคง: ่ หลักประกันในการปฏิบตั งิ าน เพือ่ กาลังใจในการทางาน d. หลักความเป็ นการทางกลางเมือง: ปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยอิสระ ผลดี 1. องค์กรได้บคุ ลากรทีด่ ี 2. บุคลากรมีขวัญกาลังใจในการทางาน 3. ส่งเสริมความเป็ นธรรมและความเสมอภาค 4. สร้างเกียรติภมู ขิ องอาชีพ ความแตกต่างของระบบคุณธรรมและระบบอุปถัมภ์ ระบบคุณธรรม ระบบอุปถัมภ์ 1.หลักความสามารถ / X 2.โอกาส เท่าเทียมกันทุกคน ไม่เท่าเทียม 3.ความมันคง ่ / X 4.การแทรกแซงทางการเมือง X / Administration and Management College King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang วิทยาลัยการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง นายภาณุวฒ ั น์ ง้วนประเสริฐ รหัส 52040797


Human Resource Management 04124144 Bachelor of Science Program in Technologies for Management

หลักการสาคัญ 12 ประการของการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์แผนใหม่ 1. หลักความเสมอภาค: ทุกคนเท่าเทียมกัน 2. หลักความสามารถ: ใช้ความสามารถเป็ นเกณฑ์ตดั สิน คัดเลือก 3. หลักความมันคง: ่ มีความมันคงทางอาชี ่ พการงาน 4. หลักความเป็ นกลางทางการเมือง: ไม่ฝกั ใฝ่ ทางการเมือง ทางานโดยอิสระ 5. หลักการพัฒนา: มีการพัฒนาความสามารถ เพิม่ พูนความรู ้ 6. หลักความเหมาะสม: Put the right man on the right job. 7. หลักความยุตธิ รรม: ไม่เลือกทีม่ กั รักทีช่ งั 8. หลักสวัสดิการ: ขจัดความไม่สบายใจ เพือ่ ประสิทธิภาพการทางาน 9. หลักมนุษยธรรม: นับถือคุณค่าและศักดิ์ศรีของมนุ ษย์ 10. หลักเสริมสร้าง: เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 11. หลักประสิทธิภาพ: ทางานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 12. หลักการศึกษาวิจยั : การวิจยั ทาให้เห็นปัญหา และนามาพัฒนาปรับปรุง หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่ วยงานทรัพยากรมนุ ษย์ 1. หน้าที่เกีย่ วกับองค์กร 1.1. กาหนดนโยบายทรัพยากรมนุษย์โดยรวมและเฉพาะฝ่ าย 1.2. การให้คาแนะนา 1.3. การให้บริการ 1.4. การควบคุม (กาลังคน) 2. หน้าที่เกีย่ วกับบุคคล 2.1. การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 2.2. การจ้างงาน 2.3. การจัดตาแหน่ง 2.4. การฝึ กอบรมและพัฒนา 2.5. การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์ 2.6. การธารงรักษา: การทาให้ทรัพยากรคงอยู่กบั องค์กร 2.7. การรักษาระเบียบวินยั 2.8. แรงงานสัมพันธ์ 2.9. การวิจยั ทรัพยากรมนุษย์ 2.10. กิจกรรมอื่นๆ Administration and Management College King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang วิทยาลัยการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง นายภาณุวฒ ั น์ ง้วนประเสริฐ รหัส 52040797


Human Resource Management 04124144 Bachelor of Science Program in Technologies for Management

บทที่ 3 การวิเคราะห์งาน Job Analysis - เทคนิ คการเก็บรวบรวมข้อมูลเพือ่ วิเคราะห์งาน - ปัญหาของการวิเคราะห์งาน เทคนิ คการเก็บรวบรวมข้อมูลเพือ่ วิเคราะห์งาน เทคนิคในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพือ่ การวิเคราะห์งานโดยทัว่ ไปมี 5 วิธดี งั นี้ การสังเกตุการทางาน

การสัมภาษณ์

วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล

การใช้ แบบสอบถาม

การเก็บบันทึกรายวัน

วิธีผสมผสาน

1. การสังเกตการณ์ทางาน: Observation เพื่อการวิเคราะห์งานที่เหมาะสมกับงานที่มกี ิจกรรมทางกายภาพที่ สามารถมองเห็นได้ชดั เจน โดยผูว้ เิ คราะห์งานทาหน้าที่สงั เกตและบันทึกงานตัง้ แต่เริ่มทางานจนกระทัง่ ทางานนัน้ เสร็จ เพือ่ ศึกษาดูว่ามีภารกิจและกิจกรรมอะไรบ้างทีส่ าเร็จ (เหมาะสาหรับการเก็บข้อมูลตาแหน่งงาน) 2. การสัมภาษณ์: Interview เป็ นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยนักวิเคราะห์งานจะเป็ นผูส้ มั ภาษณ์ เมือ่ ได้ขอ้ มูล มาแล้วจะมีการตรวจสอบข้อมูลที่บนั ทึกกับผูส้ มั ภาษณ์ว่าข้อมูลถูกต้องหรือไม่ วิธีน้ ีเป็ นวิธีท่นี ิยม แต่มขี อ้ จากัด ด้านเวลา ค่าใช้จ่าย และความเชี่ยวชาญของผูส้ มั ภาษณ์ 2.1. การสัมภาษณ์แบบรายบุคคล 2.2. การสัมภาษณ์แบบกลุม่ 3. การใช้แบบสอบถาม: Questionnaires ใช้แบบสอบถามเป็ นเทคนิควิเคราะห์งานที่นิยมใช้มากอีกวิธีหนึ่ง เสีย ค่าใช้จ่ายน้อย แต่จะต้องมีการออกแบบสอบถามที่ดีจึงจะได้ขอ้ มูลที่ถูกต้องสมบูรณ์ ข้อมูลที่ได้จะถูกนาไปใช้ ประกอบการจัดทาคาบรรยายลักษณะงานและกาหนดคุณสมบัติของผูป้ ฏิบตั งิ าน

Administration and Management College King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang วิทยาลัยการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง นายภาณุวฒ ั น์ ง้วนประเสริฐ รหัส 52040797


Human Resource Management 04124144 Bachelor of Science Program in Technologies for Management

4. การเก็บบันทึกรายวันของผูป้ ฏิบตั ิงาน: Employee Recoding เป็ นวิธีท่ผี ูป้ ฏิบตั ิงานบันทึกงานที่ตนทาประจาวัน โดยบันทึกเป็ นลาดับเวลา ซึ่งรายละเอียดจากข้อมูลจะช่ วยนักวิเคราะห์ งานให้สามารถเห็นภาพการทางานที่ ค่อนข้างสมบูรณ์ 5. วิธีผสมผสาน: Combination of Method เป็ นวิธีท่นี ิยมใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการเก็บแบบสอบถาม กับผูป้ ฏิบตั งิ านแล้วส่งไปยังผูบ้ งั คับบัญชา ต่อมานักวิเคราะห์งานจะสัมภาษณ์ผูป้ ฏิบตั ิงานเพื่อตรวจสอบข้อมูลอีก ครัง้ หนึ่ง หรืออาจจะสังเกตงานประกอบด้วยก็ได้ การพิจารณาเลือกวิธีการเก็บข้อมูลในการวิเคราะห์งาน 1. ชนิดของงาน 2. ลักษณะของการปฏิบตั งิ าน 3. การเตรียมตัวของนักวิเคราะห์งาน 4. การยอมรับของผูป้ ฏิบตั งิ าน ปัญหาของการวิเคราะห์งาน 1. ผูท้ เ่ี กี่ยวกับการวิเคราะห์งาน: ความร่วมมือ ความเข้าใจจากทุกฝ่ าย 2. การพัฒนาทางเทคโนโลยี 3. การปรับปรุงประสิทธิขององค์การ 4. การขาดการวางแผนการวิเคราะห์งาน

Administration and Management College King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang วิทยาลัยการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง นายภาณุวฒ ั น์ ง้วนประเสริฐ รหัส 52040797


Human Resource Management 04124144 Bachelor of Science Program in Technologies for Management

บทที่ 4 การวางแผนทรัพยากรมนุ ษย์ Human Resource Planning 5. - วัตถุประสงค์ของการวางแผนทรัพยากรมนุ ษย์ 6. 7.

- เทคนิ คการวางแผนทรัพยากรมนุ ษย์

วัตถุประสงค์ของการวางแผนทรัพยากรมนุ ษย์ 1. เพือ่ สร้างความแน่นอนในการจ้างงาน 2. เพื่อป้ องกันพนักงานที่มคี วามรูค้ วามสามารถออกจากงานภายหลังที่ได้รบั การอบรมแล้ว (ประหยัดค่าใช้จ่ายในการ ฝึ กอบรมใหม่) 3. เพือ่ ลดปัญหาในการหาคนมาทดแทนตาแหน่งงานทีว่ ่างลง 4. เพือ่ จัดสรรจานวนเงินไว้เป็ นค่าจ้างหรือเงินเดือน เทคนิ คการพยากรณ์ทรัพยากรมนุ ษย์ 1. เทคนิคการพยากรณ์โดยการวิเคราะห์ปริมาณงาน: พิจารณาจากปริมาณงานที่ทาในอนาคต ซึ่งกาหนดไว้ในแผนงาน ต่างๆของหน่วยงาน 2. เทคนิคการพยากรณ์ดว้ ยการสอบถามและตรวจสอบ หน่วยงานย่อย

ผูร้ บั ผิดชอบในการพยากรณ์ ทรัพยากรมนุ ษย์ในองค์การ

ผูบ้ ริหารระดับสูง

ค่าพยากรณ์ทจ่ี ะนาไปใช้

หน่วยงานย่อย -

จัดส่งแบบฟอร์มสาหรับการบันทึก หัวหน้างานกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์ม หัวหน้างานย่อยพิจารณาค่าพยากรณ์ท่ปี รับใหม่ และส่งความคิดเห็นกลับไปแผนกรับผิดชอบ ผูร้ บั ผิดชอบพิจารณาค่ าพยากรณ์ทุกหน่ วยงาน กาหนดเป็ นอุปสงค์กาลังคนเพื่อเสนอผูบ้ ริหารระดับสู ง พิจารณาเป็ นขัน้ สุดท้าย 3. เทคนิคการพยากรณ์โดยใช้เทคนิคเดลฟาย: วิธีท่ใี ช้ประสบการณ์และดุลยพินิจของผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านแรงงาน โดย แสวงหาความคิดเห็นจากกลุม่ ผูเ้ ชี่ยวชาญจานวนประมาณ 5-15 คน Administration and Management College King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang วิทยาลัยการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง นายภาณุวฒ ั น์ ง้วนประเสริฐ รหัส 52040797


Human Resource Management 04124144 Bachelor of Science Program in Technologies for Management

4. เทคนิคการพยากรณ์โดยการใช้แนวโน้ม: ใช้ความสัมพันธ์ของอดีตกับปัจจัยทีเ่ กี่ยวข้องโดยตรงกับการจ้างงาน 5. เทคนิคการพยากรณ์โดยการวางแผนงบประมาณ: งบประมาณเป็ นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุมของฝ่ าย บริหาร

Administration and Management College King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang วิทยาลัยการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง นายภาณุวฒ ั น์ ง้วนประเสริฐ รหัส 52040797


Human Resource Management 04124144 Bachelor of Science Program in Technologies for Management

บทที่ 5 การสรรหาบุคลากร Personnel Recruitment 1. - วัตถุประสงค์ของการสรรหาบุคลากร 2. 3.

- วิธีการสรรหาบุคลากรจากภายในและภายนอกองค์การ

วัตถุประสงค์ของการสรรหาบุคลากร 1. เพือ่ ให้ได้บคุ ลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าทีก่ ารงาน 2. เพือ่ ขจัดและหลีกเลีย่ งปัญหาต่างๆ ทีอ่ าจเกิดขึ้นในอนาคต 3. เพื่อประโยชน์สูงสุดของฝ่ ายลูกจ้างในแง่ท่ีได้ทางานที่ตนพึงพอใจ และเพื่อประโยชน์สูงสุดของฝ่ ายนายจ้าง หรือ องค์การในแง่ของการใช้ทรัพยากรมนุ ษย์ได้ผลเต็มที่ วิธีการสรรหาบุคลากรจากภายในองค์การ 1. ปิ ดประกาศตาแหน่งว่าง 2. การรับสมัครแข่งขันเพือ่ บรรจุตาแหน่งว่าง 3. พิจารณาบุคลากรในองค์การด้วยการเลือ่ นขัน้ เลือ่ นตาแหน่ง 4. ระบบการบันทึกข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ข้อดี 1. ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย 2. มีขอ้ มูลบุคลากรอยู่แล้ว 3. ส่งเสริมขวัญ กาลังใจ 4. เป็ นเครื่องมือจูงในคนนอก โดยโอกาสก้าวหน้า

ข้อเสีย เสียโอกาสได้รบั บุคคลภายนอกทีม่ คี วามรู ้ ไม่มกี ารแก้ปญั หาเชิงสร้างสรรค์ การโจมตีแย่งตาแหน่งงาน การเมืองมีอทิ ธิพล และพนักงานทีไ่ ม่ได้รบั โอกาสจะ เฉื่อยชา

วิธีการสรรหาบุคลากรจากภายนอกองค์การ 1. Walk-ins ผูส้ มัครเข้ามาสมัครเอง สาหรับองค์การมีช่อื เสียงดีมอี งค์การขนาดใหญ่ มีความมันคง ่ 2. Write-ins ผูส้ มัครเขียนจดหมายมาสมัครเอง 3. Recommendation การแนะนาจากบุคลากรในองค์การ 4. Telecommunication การสมัครผ่านระบบสือ่ สาร เช่น E-mail เป็ นต้น ข้อดี ข้อเสีย 1. สามารถคัดเลือกคนได้ คนในองค์กรขาดขวัญกาลังใจ 2. ปลูกฝังประสบการณ์ใหม่ได้ตามต้องการ พนักงานใหม่อาจจะไม่เหมาะกับบริษทั 3. เกิดแนวคิด สร้างสรรค์ใหม่ๆ การปรับตัวใหม่ชา้ สิ้นเปลืองเวลาในการคัดเลือด Administration and Management College King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang วิทยาลัยการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง นายภาณุวฒ ั น์ ง้วนประเสริฐ รหัส 52040797


Human Resource Management 04124144 Bachelor of Science Program in Technologies for Management

บทที่ 6 การคัดเลือกและบรรจุบคุ ลากร 1. - กระบวนการคัดเลือกบุคลากร 2.

กระบวนการคัดเลือกบุคลากร 1. การต้อนรับผูส้ มัคร

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

2. การสัมภาษณ์ขนั้ ต้น

3. กรอกใบสมัคร

4. ตรวจสอบหลักฐาน

10. บรรจุตาแหน่ง

9. การเลือกขัน้ สุดท้าย

พนักงานใหม่

8. ตรวจสุขภาพ

5. การสอบคัดเลือก

7. ตรวจสอบภูมหิ ลัง

6. การสัมภาษณ์

การต้อนรับผูส้ มัคร: การนัดหมายกับผูส้ มัครให้เข้ารับการคัดเลือก ,เพือ่ ภาพลักษณ์อนั ดีขององค์การ การสัมภาษณ์ขนั้ ต้น: เพือ่ กลันกรองผู ่ ส้ มัคร กรอกใบสมัคร: ทาให้รูจ้ กั ผูส้ มัคร ตรวจสอบหลักฐาน: ตรวจสอบคุณสมบัติ การสอบคัดเลือก: เป็ นธรรมในการคัดเลือก การสัมภาษณ์: ได้ขอ้ มูลเกี่ยวกับผูส้ มัคร ตรวจสอบภูมหิ ลัง: ตรวจสอบคุณสมบัติ ตรวจสุขภาพ: เพือ่ ป้ องกันไม่ให้เกิดปัญหาหลังจากทางาน การเลือกขัน้ สุดท้าย: ตัดสินใจโดยหัวหน้างาน บรรจุตาแหน่ง: ขัน้ สุดท้ายของกระบวนการ

Administration and Management College King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang วิทยาลัยการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง นายภาณุวฒ ั น์ ง้วนประเสริฐ รหัส 52040797

Human Resource Management Midterm Test  

Human Resource Management Midterm Test