Page 1

Xb´een raq´a patz´b´al li xtzïb´leb´ li Kokál ho Säaj Ch´ajom sa´ seraq´ may Qeqchi´


María del Carmen Bol

Xtusulal li K´anj´el

Xb'een


ROKSiNKiL

Ch´olch´o naq li poyanam aj mayab´ xralch´och´il aj watemaal, ch´olch´o aj wi´ naq cham tz´aqal xnawomeb´ xb´aanuhomeb´ nim xloq´al ut xch´oolil li xna´le b´eb´, Ri xchamal xsasal xnawomeb´ na´ yeemank ya chi seeraq´inb´il, ab´anan li ani ak xsaqenko´ b´ayaq chi ru ilok ru hu ut tz´iib´ak chi ch´olch´o, tentonaq tixtz´iib´a li qak´a´uxl re naq te´xtaw li komon toj yookeb´ chi k´iik jo´wi´ toj yookeb´ chi yo´laak re naqmaajunwa taalajq taa´oso´q lina´leb´ ut li aatinob´aal q´eqchi´, tento naq taqaka´nab´ q´eetalil chi ru qalal qak´ajol, qi qamam re naq te´xtzol wi´chik reheb´. Jo´kan b´i naq tz´iib´anb´il wib´ oxib´ li uutz´u´ ujinb´il aatin sa´ li ch´ina tasal hu a´in re naq taak´anjelaq sa´atqeb´ li tzoleb´aal re xjultikankileb´ qamama´ qixa´an chi ruheb´ li qakok´al ut li saaj poyanam jo´ ajwi´ chi ruheb´ laj k´utunel re naq te´xtzol li kok´al chi ilok ru hu ut tz´iib´ak sa´ raatinob´aaleb´.


eB´Li LOQ´LAJ XUL

Laa´ex ex loq´laj xul laa´ex li qiitz´inex k´eeb´il chaq leeyu´am chanchan ajwi liwe Wankex wankex wankex wankex Jalanq jalanq jalanq jalanq

sa´ lik´iche´ sa´ ruuchich´och´ chi sa´ li ha´ chi ru li iq´

jalanq eeru jalanq eerix jalan eeyaab´ jalanq tz´aqal

Naab´al nakexpurik naab´al nakexnumxik naab´al nakekelo leesa´ chi ru li ch´och´ Yeemaq chaq loq´laj xul yeemaq chaq leenawom wab´ihaq chi us leeb´ichk wab´ihaq xyaab´al leekux. Ex wech poyanamil qak´ehaq xloq´al li xul chi lajq xkamsinkileb´ chi oso´q li xchapb´aleb´ Ex wech poyanamil qak´e haq xloq´al li xul a´aneb´ li kok´ iitz´in wankeb´ yalaq chib´ar Qilaq xch´ina´usaleb´ qab´ihaq xyaab´al xkuxeb´ che´ wanq sa sahilal jo´ chan ru naq naqaj Laa´o li poyanam tento taqaloq´on li xyu´ameb´ li xul a´an ajwi´ li qe.


Kob´an b´eleeb´ xb´e li xb´ele po re li hab´ waqxaqib´ xwaq oq´ob´ Ex aj k´uub´anel re li yalok ru a´in Chek´ulaq xsahil eech´ool ut li Ajaw chi k´ehoq eekawilal sa´ leek´anjel. Nawaj xpatz´b´al inkuyb´al naq ya´ chi wuq´ xintz´iib´a lin k´a´uxl chi uutz´u´ujinb´il xb´aan naq jwal xe´b´ay xnumsinkil li okenk chiqu ut jun chik naab´al li k´anjel yooko sa´ xk´ab´a´ xnimankil ru li xnimq´e qatenamit. Jokan b´i´ chineekuyaq toj naab´al raj li yehom yal b´an mare toj joq´ehaq chik. Xtz´iib´ank re li hu.


WATeMAAL

Xch´och´elat xch´och´elat xch´och´elat xch´och´elat

aj mayab´ chaq´alil u chamal na´leb´ chaab´il nawon

B´onb´ilat sa´ ruuchich´och´ rik´in xchaq´al ru b´on rik´in ruq´ li Ajaw katxk´e sa´ yi li ch´och Naab´al chamal na´leb´ ke´xb´aan chaq laj ral ch´och´ ke´xk´e chaq aawankil ke´xk´e chaq aaloq´al Toj yo xjultikankil toj yo ajwi´ xb´aanunkil ink´a´ taaruuq chi lajk ink´a´ taaruuq t- oso´q At loq´laj tenamit xawil ru qaxe´el xawil qayo´ lajik aawe li qayu´am


Wa´ tesinb´il eeb´aan li loq´laj ochoch wa´tesinb´il eeb´aan li loq´laj ketomq Nimq´ehinb´il eeb´aan li loq´laj wa´ tesinik nimq´ehinb´il eeb´aan roxloq´il li k´a´ re ru Nakewa´tesi li k´oj nakewa´tesi li xaj leb´ t´ikr nakewa´tesi li yajel jo´ wi´ ru li awinq. B´anyox b´anyox nakek´ut chi rix li

eere ana´ eere a wa´ na´leb´ chiwu wa´tesink.

Li WA´TeSiNK

At inna´ at inyuwa´ b´anyox eere naq nakexwa´tesink b´anyox eere naq nakex-oxloq´in b´ayox tz´aqal eere.


Li AWK iXiM

Oxloq´at at ixim ch´olch´o naq intib´elat ch´olch´o naq inkik´elat ch´olch´o naq inyu´amat At loq´laj ixim awb´ilat chi ru li tz´uul awb´ilat chi taq´a awb´ilat sa´ loq´laj ch´och´ Tz´aamanb´il chaq laach´och´el yo´lenb´il laawiyajil aq´inb´il chaq laawoqel ut xokb´il chaq laamuhel Xuxb´anb´il chaq laamuhel oksinb´il chaq sa´ ochoch loq´oninb´il laak´ulunik maajun wa taxaq chat lajq.


Li LOQ´LAJ PO

Xyo´ la li loq´laj po chi ru loq´laj choxa chi ru li loq´laj choql sa´ xyanq loq´laj chahim Ch´olch´o ru li qiyaj taaqaw sa´ xyo´lajik jowi´ li qak´anjel tento taqab´aanu Xnume´ xaq li kutan xxorok li loq´laj po naxtzol li ixqa´al xxorb´al li xloq´laj wa Naxik loq´laj q´ehil nawar li loq´laj po xtikla li yok´ok che´ xtikla li awasink Na´uxk xaq li tz´aamank chi ru li loq´laj tzuul chi ru li loq´laj pek chi ru li loq´laj che´ Oxloq´ li chi ru li naxch´ol naxch´ol

loq´laj po poyanam ru li xk´anjel ru li xna´leb´

Sirso li loq´laj po sa´ xyanq eb´ li chahim naxkem laj kemonel chi ru eb´ li b´aatal Sirso li loq´laj po chi ru loq´laj choxa naq x-ok chaq li hi´ke´k xmuqun li loq´laj po ´ Tz´aqal sa´ xxoronik kutan li ruuchich´och´ saqenk sa´ eb´ li ha´ saqenk sa´ li k´iche´ Oxloq´ li chi ru li chi ru li chi ru li

loq´laj po qamama´ qixa´an poyanam.


Q´OTOX hA´ POLOChiK

Xnimalat loq´laj ha´ raxq´ujin aawilb´al xyu´amat laj q´eqchi´ ut xsutam aj poqomchi´ Xb´eenilat aj Tamahun xch´oolateb´ aj Tukuru´ kaj echik ma na´aatinak xq´ujulal xyaab´al aawoq Nakaq´ot xch´och´el pansos nakaq´ax li saab´il ha´ nakatril li mayawha´ najilb´ak laawulajik Nakataw k´ajb´onil ha´ naxlaq´ab´ rib´ eeyaab´al toja´ re naq nakoxsachq sa´ xchamal loq´laj kaqnaab´


Li RiXQA´AL AJ MAYAB´

At rixqa´al aj mayab´ sa´ jun xnimal kutan k´eeb´ilaq chik laawankil k´eeb´ilaq chik laaloq´al At rixqa´al aj mayab´ sa´ jun xnimal kutan taa´ab´iiq chik laawaatin taa´ab´iiq chik laak´a´uxl At rixqa´al aj mayab´ sa´ jun xnimal kutan loq´aq chik laab´aatal loq´aq chik laanawon Sa´ jun xnimal kutan sahaq chik laawanjik x-aab´iik chik laapatz´om xb´aaneb´ qaxe´ qatoon.


LOQ´LAJ Che´ K´AAM

At loq´laj che´ k´aam Yo´yo laawoq laawuq´ Yo´yo laaxaq laaxe´ Yo´yo laakuutulal Nab´eek xaq laakik´el chi sa´ chaq laawich´mul chanchan xaq lin kik´el li wan sa´ laatib´el At loq´laj che´ k´aam junaj li qaloq´al junaj li qaloq´al arin sa´ ruuchich´och´ Jo´kan ke´xk´ut chi wu lin na´ ut lin yuwa´ jo´kan ke´ye´ chaq re xb´aaneb´ li ke´suq´i .


XCh´OLB´AL Q´e AJ MAYAB´

Sa jun xnimal k´iche´ Xyo´laa chaq li na´leb´ Xkútun chaq nawal b´atz Xtiklaa chaq kutan Xsaho Sa´li qach´ool Xtikla li k´anjelak Xsaqo chaq li k´a´uxl Xtehon chaq nawal b´e x-uuchin chaq li che´ k´aam xhoye´ chaq li xki´al xk´iha chaq nawal Aj sa´ xyank xraxal k´iche´ xmuqun loq´laj saq´e x´eek´an chaq nawal hix xraq´e li k´anjelak xraqe´ li loq´laj awk ak x-ok nawal tz´ikin sa´ xaq li loq´laj pim wulaj chik taab´ichanq chalen naq taahik´e´q xtula loq´laj qiqjyiin xwulak nawal aj maak naxk´e chaq resilal junaq rahil ch´oolej xyaab´ak ajwi´ li xojb´ xch´oolil li nawal no´j sa´ xyanq chaq li k´iche´ chi ru li loq´laj tzulul nak´irnak nawal tijax sa´ xch´oolil loq´laj taq´a sa´ xch´oolil li loq´laj tzuul naxokman wi´ li na´leb´

naxerb´ak nawal kawoq resilal li loq´laj hab´ xe´saho´ loq´laj awinq xe´saho´ li loq´laj xul nanume´ li xtuuq qoqjyiin napotz´lok nawal aj puub´ nake´ajk li loq´laj pim chi xmuqb´al li loq´laj xul ut sa´ xyi li loq´laj ha´ na´ilok nawal imox jwal saqenk li rilob´aal jwal kaw rib´ chi k´aak´alenk najub´ak li nawal iq´ najub´ank sa´ li k´iche´ reetalil chaq li hik´e´k reetalil chaq li saqenk ak xnawal chik aq´ab´aal li xkutuk chaq chi ru ch´och´ li xkutuk chaq sa´ taq´a li xkutuk chaq chi ru tzuul xe´ch´utla chaq li komon na jaq´b´ak li nawal k´at nakexik b´i chi tz´aamank nake´xik chi elajink xk´uula rib´ nawal k´anti´ naq xrab´l chaq li choqink najilb´ak sa´ chaqi pim najilb´ak rub´eleb´ che´ narabi´ nawal keme xtz´amahom li komonil nake´xpatz saahil ch´oolej nakexpatz xkutan saq´en


taapisk´oq li nawal kej naq xreek´a li xb´ook k´atok narileb´ li poyanam narileb´ chaq toj chi tzuul nasaho´ nawal q´anil ak xrab´i chaq li tz´aamank xtz´amahom li komonil re taak´iiq chi ru li ch´och´ ak ch´ola li tz´aamahom ak ch´ola li nawal toj ak xrab´i li loq´laj pek li raatin li poyanam nawohok li nawal tz´i´ nareek´as chi us li xye re xk´utb´al chaq loq´laj b´e re xk´utb´al li yaalal wank ak xsaho´ xch´ool li ajaw ak xtuqla ru li kutan nach´olb´ank xaq li q´ehil chi junq may naq nake´xik.


Li TZ´UUL TAQ´A

At At At At

loq´laj loq´laj loq´laj loq´laj

tzuul taq´a che´ k´aam

Rub´el laawoq Rub´el laawuq´ Nak´i lin tzakahemq Nak´i xaq lin ketomq Najub´ub´nat li loq´laj ha´ Rub´el laawoq rub´el laawuq´ Loq´laj tzuul, loq´laj taq´a Oxloq´inb´ilat chi junelik Chalen junq´e kutan Oxloq´inb´ilat xb´aaneb´ li winq Oxloq´inb´ilat xb´aaneb´ li ixq.


LOQ´LAJ SAQ´e

Rajlal loq´laj kutan Naqil loq´laj saq´e jalan naq nasaqewk Toja´ re naq na´ewuuk Q´axal wi´ chik xtiqwal Chi ru li ruuchich´och´ Laa´o li poyanam Laa´o tz´aqal wanq´e Xtiqwo li ruuchich´och´ Chankeb´ laj tzilol re Maak´a´ chik li k´iche´ Maak´a´ li loq´laj ha´ K´a´ut naq jo´ka´an K´a´ut naq jwal xe´ laj Sa´ xmaak li poyanam Maak´a´ naroxloq´i Ab´an loq´laj saq´e Maak´a´ rilom chi rix K´eeb´il chaq xb´aa Ajaw Chalen sa´ xtiklajik.


Lorenzo Cecilio Chocooj Jolomรก

Li Xsaqi Hix

Xkab'


Li Xsaqi hix Junxil q´e kutan wan len jun laj k´ay, qawa´ Xiwan Xk´ab´a, wanlen jun li ralal, Aj Lu´ nake´xye re, toj saaj ut naxk´am chi rix naq naxik chi k´ayiink sa´ li jun junq chi kaleb´aal b´ar wi nawulak xyeech´inkil li xk´ay. Sa´ jun li kutan ke´wulak sa´ jun li kaleb´aal jwaal najt nakana chi re li tenamit, naab´al kutan keb´eek rub´el k´iche´ re naq ke´wulak toj sa´ li k´aleb´aal a´in. Naq ke´wulak k´ajo´ naq ke´wulak chi ru li k´aleb´aal ut eb´ li poyanam maak´aheb´ li eaq´ ka´aj rik´in kemb´il t´ikr, wankeb´ ch´ina´usil q´ol chi xkuxeb´ li qanachin ut eb´ li saajil ixq, wankeb´ li kotkookil q´ol chi xkuxeb´ ruq´ xkuxeb´ roq. Moqon chik ke´xnaw naq Sajonak xk´ab´a li k´aleb´aal ke´wulakwi. Qawa´ Xiwan ut laj Lu´ ke´k´ule´ chi chaab´il xb´aaneb´ li poyanam re li nimla k´aleb´aal Sajonak, ke´k´ee xkakaw ut xwa re xnumsinkil eb´ li xchaqi´eel ut eb´ li xtzokajik´. Chi rix a´an koheb´ sa´xyi li k´aleb´aal ut ke´xhel eb´ li xk´ay re naq li poyanam te´loq´oq; eb´ li k´aleb´aal timiltimil ke´ok chi wulak chi loq´ok ut kama´an kinume naab´al kutan kewan sa´ li k´aleb´aal. Sa´ xyanqeb´ laj loq´onel, nawulak jun li saajil ixq, jwal ch´ina´us na´ilok, tuulan ut jwal q´un naq na´aatinak. Laj Lu´ k´ajo´ naq ki´ok chi wulak chi ru . Wulajwulaj len nawulak chi loq´ok li xqa´al sa´ li xk´ayeb´ li qawa´ Xiwan ut li ralal. Chi kama´an laj Lu´ kixnaw naq Saqi Hix xk´ab´a li xqa´al namulak chi loq´ok rajlal rik´ineb´. Li saaj al k´ajo´ naq ki´ok chi xik li xch´ool chi rix li xqa´al ut junes xk´a´uxlankil aj chik naxb´aanu.


Li yuwab´ej ki´ok xk´eeb´al reetal naq li ralal ink´a chik nawar sa´xyaalal ut junes yo´lek aj chic naxb´aanu xb´an li k´a´ uxlak. Li yuwab´ej ki´aatinak rik´in li ralal ut kixye re naq sa´xk´ab´a naq b´ab´ay aj chik li k´ay tento naq te´q´ajq sa´ li rochocheb´ sa´ li tenamit b´ar wi nakechal re naq te´xloq´ chaq xkomon li xk´ayeb´ ut te´xik sa´ jalan chik li k´aleb´aal sa´ xk´ab´a naq kama´an li xyu´ameb´ laj k´ay. Li al k´ajo´ naq kiraa´o li xcho´ool naq kirab´i naq okeb´ re chi q´ajk sa´ li rochocheb. Laj Lu´ kixkawun li xch´ool ut kixye re li xyuwa k´a´ru li yo xk´ulb´al ut kixch´olob´ chi ru naq taaraj sumlaak rik´in li XSaqi Hix ut ink´a chik taasutq´iiq sa´ rochoch. Li yu´wab´ej kixk´a´uxla sa´ xch´ool chi kama´in: wi nakinch´iila Naru nayajer xb´an xrahil xch´ool ut wi ninmin chi q´ajk sa´ ochoch, Naru k´a´ru naxk´ul sa´b´e, Naru natiwe´ b´an junaq li k´anti´ malaj Naru nat´ane´ sa´ b´e ut tixten rib´ chi wu, xb´aanaq kama´an nake´xkul li ani ink´a´ saa´eb´ sa´ li xch´ool naq nake´nume´ rub´el xk´iche´ li loq´laj Tzuul Taq´a. Li qawa´ Xiwan kixt´otzt´otzi xyiirix li ralal ut kixye re chi kama´in, at walal wi tzaqal yaal li yookat xyeeb´al ut xko´o laach´ool chi rix li xqa´al, us maak´a naxye kanaaqat yalb´an jultikaq aawe naq a´naeb´ jalan b´ayaq naq nake´wan toj nake´xb´eeresi li xe´tonil na´leb´ sa´ li awk, sa´ li wa´ak ut sa´ eb´ li mayejak chi ru li loq´laj Tzuul taq´a; ut laa´o ink´a naqataw ru li na´leb´ ok aawe naq xb´aanunkil maawa b´atz´ul ut jultikaq aawe naq ink´a´ nakanaw li b´e rub´el li loq´laj k´iche´, laa´in twil joq´e tinru´anq chichalk, tolatwula´ni naq tink´ulunk chi k´ayink sa´ li k´aleb´aal a´in. Li qawa´ Xiwan kixk´uub´ li riiq ut naq kisaqewk kixchaq´rab´i li ralal ut jo´k´i´aleb´ li poyanam wankeb´ sa li hoonal a´an; kolexkanab´ chi re li k´aleb´aal b´ar wi natikla li nimla k´iche´ ut chi rix a´an xjunes kixtikib´ li b´eek. Laj Lu´ ut li XSaqi Hix saa´eb´ sa´ xch´ooleb´ ke´ok chi wank sa´ li xjunkab´al li Yuwab´ej, li al ki´ok xtzolb´al chan ru li wank sa´ xyanqeb´ li k´aleb´aal a´in, kixk´e retal naq li tzekeem maak´a ratzamil naq nake´xtzeka ut li na´ajej b´ar wi nak´e awk toj naj nakana rik´in li k´aleb´al, laj Lu´ raasa naq nak´ulun sa´ li ochoch ut k´ajo´ li xtawajik b´an li k´anjelak ut li b´eek, ki´ok xk´eeb´al reetal naq eb´ li xkomon ink´a nake´xk´ut xtawajikeb´ chanchan ta wi ink´a xeb´eek b´ayaq naq nake´xik ut naq nake´sutqi´ chaq sa´ li xk´anjeleb´.


Li saaj al kixk´e aj wi reetal naq eb´ li poyanam re li k´aleb´aal nake´wulak chi mayejak sa jun li nimla ochoch pek wan nach´ chi xk´atq li k´aleb´aal, jo´cán pe´ naq Sajonak xk´ab´a li k´aleb´aal a´in. Sa´ jun kutan laj Lu´ kixpatz xik chirixeb´ li nake´wulak aran ut ka´aj wi´ ke´xye re naq toj maji´ na wulak li hoonal xb´anaq laa´at moko arin ta xat-yo´la. Laj Lu´ timil timil ki´ok chi titz´k, ki´ok chi rahok li xch´ool xmaak naq li xyuwa junxil chik chi us naq´aj sa´ li rochoch ut maji´ b´ayaq nak´ulun chi k´ayink sa´ li k´aleb´aal Sajonak. Kititz´ rik´in li tzekeem, makach´in len li chinamb´il tib´ sa rochoch xyuwa´ li Xsaqi Hix hab´an maak´a li ratz´amil naq nake´xtzeka joka´an naq ki´ok chi rahok li xch´ool ut makach´in len naq naxk´a´uxla li q´ajk sa´ li rochoch, ab´an li ch´a´ajkilal a´an naq ink´a naxnaw li b´e re raj taaruuq chi xik sa´ li rochoch b´ar wi kichalchaq. Li xyuwa´ li Xsaqi Hix ut li xk´ihal´ li k´aleb´aal ke´ok xk´eeb´al reetal naq Laj Lu´ ink´a´ chik sa´ sa´ xch´ool naq yoo chi wank sa´ li k´aleb´aal, sa´ xk´ab´a li na´leb´ a´in ke´xk´e jun li ch´utam, ab´an ink´a k´exb´oq laj Lu chi tz´aqonk, ka´aj wi xjuneseb´ k´exb´oq laj Lu chi tz´aqonk, ka´aj wi xjuneseb´ ke´xb´anu. Jo´wulajaq li Xsaqi Hix kirab´j li xyuwa naq yoo chi aatinak rik´ineb´ li rechikab´al ut yo len xyeeb´aal. Chi jo´ka´in: Wan jun linkaxlan jwal ra sa´xch´ool ut yoo chi ok xyajel, maak´a´ tana tinjale´ tento naq tinq´axtesi choq´ qa´mayej cho´q re li Sajonak yoo aj wi chi wulak xkutankil qawulajik sa´ li na´ajej a´an. Li Xsaqi Hix k´ajo´ naq kixuwak ut ki´ok chi yaab´ak xmaak xrahil xch´ool. Naq kisutq´i chaq laj Lu´ sa´ li xk´anjel taayab´aq li Xsaqi Hix naq koxtaw ut kixpatz´ re k´a´ru taak´ul, ut a´an kichaq´ok chi jo´ka´in: Xwab´i linyuwa xyeeb´al naq te´xmayeja len jun li kaxlan sa´ li sajonak. Kanab´ b´i li yaab´ak yal kaxlan taawil chan len laj Lu Naq kichaq´ok.


Li Xsaqi Hix ki´ok wi chik chi yaab´ak ut kixye chi kama´in, at inrahom at insum´aatin, toj maji´ nakataw ru xyaalalil, moko yaal ta naq kaxlan, a´an laa´at li te´raj aaq´axtesinkil choq´ mayej; tojo´ naq kixtaw ru laj Lu´ naq a´an li mayej, ut sa xk´ab´a li na´leb´ a´an naq maajun wa ke´xb´oq chi rixeb´ naq nakewulak chi mayejak sa´ li Sajonak ut li hoonal ke´xyee re naq kixpatz xik chi rixeb´, a´an pe´ li yo chi wulak ab´an xhonal li kamk ke´raj xyeeb´al re. Li saaj winq kixpatz re li rixaqil, ut laa´at k´a´ru nakaye matakanab´ naq tinexk´e choq mayej. Li ixaqiib´ej yoo chi yaab´ak naq kichaq´ok ut kixye, laa´in nakatinra ut ink´a nawaj naq tate´xkamsi jo´kan naq ak xink´a´uxla naq tatintenq´a chi eelelik, kab´ej na´uxman li mayejak a´an ut wulaj tatintenq´a chi elk sa´ li k´iche´. Toj sa´ li hoonal a´an kixtaw ru Laj Lu´ naq sa´ xyanqeb´ pe´ li ch´olwinq yoo chi wank, jokan pe´ naq ink´a naxtaw ru li junjunq chi na´leb´ yo chi riib´al chalen xkanajik sa´ li na´ajej a´in. Naq kisaqewk Li Xsaqi Hix ut laj Lu´ ke´xtikib´ li eelelik, ke´ok sa´ li k´iche´ ut ke´ok chi aanilak, nake´saho´ naq ma´ani ke´ilokeb´ re, naq ak najt chikan te´wulaq yookeb´ chi nume´k sa´ li k´iche´, ut laj Lu Kixye maajaruj toowulaq jwal najt wanko, ut li xsaqi Hix kixye mat koxlak laa´in ninnaw chan ru naq najt tqab´eeni sa´ jun ch´och´, ut kixye re li xb´eelom, tqaxaqab´qib´ sa´ xb´een ut naq tinye aawe toopisk´oq, ut chi kama´an sa jun paat najt toowulaq ut kama´an ke´xb´aanu, jun pisk´ok ajwi´ ut naab´al hiil ke´xb´eeni, aran kixtawru laj Lu´ naq ink´a nake´tawa chi xb´eeninkil li najtil na´ajej sa xk´ab´a naq nake´roksi li xk´aam li c h o l w i n q wan rub´el li Ab´an moko chi xjunileb´ ta li poyanam nake´xnaw roksinkil. Jo´kan naq wankeb´ li poyanam nake´sach li xb´e rub´el li k´iche´, a´an sa´xk´ab´a naq nake´xyeq´ li xk´aam li ch´olwinq sa´ li K´iche´ ut ink´a nake´xnaw li xna´leb´il re roksinkil.


Naq wulakeb´ re chi re li k´iche´ re xtawb´al x´been li k´aleb´aal nake´rab´i li japok e rub´el li k´iche´, ha´aneb´ pe´ li Ch´olwinq yookeb´ chaq chi taaqenkeb´ re Laj Lu´ ut Li Xsaqi Hix, nake´saho´ naq ke´wulak chi re li k´iche´ sa´ xk´ab´a naq eb´ laj ch´olwinq ink´a´ naru nak´e´el sa´ li k´iche´, wi ink´a ra nake´xk´ul nake´sach li xb´e chi ruu´eb´ ut ink´a chik nake´ru chi sutq´iik ut chirix a´an nak´ekam. Laj Lu taaraj raj xk´amb´al li rixaqil sa li rochoch, ab´an xmaak li na´leb´ xqaye ink´a naru na´el sa´ li k´iche, Li Xsaqi Hix Kixye re laj Lu´ Xinchal toj arin re xkolb´al laayu´am ab´an ink´a naru nakinxik chawix. Ke´yaab´ak sa´ wiib´al xb´aan xrahileb´ xch´ool naq ke´xchaq´rab´i rib´eb´, ke´xjach rib´eb´ Laj Lu´ ki´ok chi aanilak, tojo taa´elq sa´ li k´iche´ laj Lu´ naq li k´iila ch´olwinq kole´xtaw li Xsaqi Hix ab´an laj lu´ ak xnume´ chikan junpak´al li nub´ajl b´ar wi ink´a chik nake´wulak li ch´olwinq; li najolomink reheb´ laj ch´olwinq kixye re li Xsaqi Hix, laa´at xatk´amok chaq re ut xak´ut chaq li xb´e jokan naq tento naq taatoj laamaak; maa´ani nab´aanunkqe li xab´aan, jo´kan naq anaqwan tqateneb´ li kamk, sa´ laab´een. Ayu taaq´e li winq ut jarub´ kutan tana tatwanq sa´ xyanqeb´ li poyanam a´in, ke´xkanab´ aran ut ke´q´aj sa´ xch´ool li k´iche´. Li xsaqi Hix kixk´a´uxla, wi nakinsutq´i sa´ xyanqeb´ linkomon naru nakinexkamsi, ab´an linsum´aatin nakinixra maak´a tana naxye xikaqin chi xtawb´al ink´ulaq li k´a ru tink´ul. Ak najt taawulaq Laj Lu´, ab´an li xqa´al kixyeq´ li xk´aam li ch´olwinq ak naxaqb´ak chi xk´atq li xb´eelom, yal junpisk´ok aj wi kixk´e re xtawb´al; Laj Lu´ nasaho sa´ xch´ool koo´eb´ sa´ rochoch li xyuwa´ Naq kisaqewk Laj Lu´ ut li Xsaqi Hix ke´k´ame´ b´an li qawa´ Xiwan chi ru roqruq li Loq´laj Tzuultaq´a re xtzaamankil naq maak´a taxaq xe´ xkul ut najtaxaq roq li xyu´ameb´ taawanq; ke´mayejak, ke´xk´at li loq´laj uutzu´uj, ke´xk´am Li Xsaqi Hix ut Laj Lu´ maak´a ke´xk´ul, najt roq li xyu´am ke´wan ut ke´wan ut ke´wan aj wi´ li xkokaleb´ toj retal ke´cheeko´ sa´ wiib´al.


Alfredo Xol Can y Edwin Leonardo Bol Caal

Xch´och´el aj Mayab´ Q´eqchi´

Rox


Li KUYUK

Li Ajaw naxk´ut li kuyuk sa´ xb´een li nima´ nab´ehek li kayuuk, li nima´ wan xkuyum junelik, xb´aan naq ink´a´ naxpatz´ li xnume´jik li naxnumsi junelik. Chi q´eq jo´ chi kutan naxye jo´kan utan ut qayiib´aq qayu´am jo´ li xkem laj am. Sa´ xtuslal rusilal li kuyuk, li nak´utuk naxnaw li kuyuk. wi wanaakuyum chanchankat li ratz´um tz´alamtun xna´aj xe´al li loq´laj k´um.


LiN Ch´iNATZ´iB´ LeB´AAL

Laa´o chi qajunilo yooko chi xtz´iib´ankil qa wanjik sa´ xkab´a´ xwajik li kok´ tz´iib´ qayiib´aq xkawilal qaloq´al. Laa´o li kok´al qa k´ehaq qaloq´al jo´ li junkab´aal tz´iib´aqo jo´ jun aj mama´ tz´iib´ sa´ xb´een li ch´inatz´iib´.


LiN K´ALeB´AAL

laa´in aj k´aleb´aal jo´ jun mama´ maal sa´ xmaak li maal na´uxmank tz´irol si´ re tz´ab´ok xaml. Sa´ xmaak laj k´aleb´aal na´uxmank yalok wa jo´ li mama´ b´a naxyal li wa, li namuxuk sa´ xsuk sa´ xka´yab´aal lin k´aleb´aal.


LOQ´LAJ NA´B´eJ

At inkaaxil na´ sa tz´aqal sa´ laach´ool naq xinaawil chaq sa´ lin yo´lajik. Xinaamutzmutzi ut xinaaq´alu chaq naq nakinyaab´ak, nim tz´aqal la kuyum xb´aan naq xinaatu´resi sa´ lin k´ula´lil. Nin b´anyoxi aawe naq xakuy ink´iiresinkil chalen naq xinwinqilo´ li qaawa´ tk´eho´q reeqaj li xmetz´ew aawoq aawuq.


Li hA´

At loq´laj ha´, jwal aajel tz´aqal aawu, xb´aan naq laa´at nakat k´ehok qayu´um wi´ maak´a´qat chik laa´o naru nakookamk. At loq´laj ha´ mak´ajo´ xch´ina´usal la wilob´aal xb´aan naq raxjub´ink ut na lemtz´unk la ka´yab´aal. Naq na hik´e´ li kutan k´iila choql na´el sa´ la b´een, xb´aan xkutum li loq´laj saq´e.


Li TZOLeB´AAL

At inloq´laj tzoleb´aal mak´ajo´ laa ch´ina´usal xb´aan naq xinaak´e chi muhenk rub´el a muheb´aal Na´b´iqiqnak tz´aqal sa´ linch´ool, nat´ule´ xya´al li wu naq yo chi nach´ok xkutankil naq tatinkanab´. Sa´ laak´ab´a´ xsaqeno´ ut xkutano´ chaq link´a´uxl rik´in li k´iila pay chi nawon li xintzol rub´el la muheb´aal.


Li OQOB´

At oqob´ mak´ajo´ la ch´ina´usal xb´aan xnajtil laawoq laawuq´ ut jalanq jalanq la k´iijik sa´ xyanqeb´ chi xjunil li loq´laj che´k´aam. Mak´ajo´ xch´ina´usal x-xaq laawoq laawuq´ chanchan wi´ li chahim li natawliman chi ru li loq´laj choxa. Nayot´e´ inch´ool rik´in rilb´al xlajik laayu´am, ut mak´ajo´ xjaq´jaq´il xsununkil ru laab´ook naq na hik´e´ li kutan.


Li ChAJ

At loq´laj chaj mak´ajo´ laa ch´ina´usal sa´ xyanqeb´ chi xjunil li loq´laj che´k´aam. Naq nasaqewk najaq´aq´nak laab´ook chi´elk chi ru li loq´laj tz´uultaq´a. K´iila xul nake´ ch´iwch´ot chi rub´el x-xaq aawoq aawuq´ eb´ li yib´aj poyanam yookeb´ xlajb´al muxb´al la yu´am. Xb´aan naq ink´a´ nake´xnaw li k´aru yookeb´, wi´ ink´a´ nake´xk´e reetal moqon te´xk´ul li raasa.


Li TZUUL TAQA

At loq´laj tz´uul taq´a mak´ajo la ch´ina´usal xb´aan naq raxjub´in ru li x-xaq che´k´aam, na tawliman chiru la wilob´aal. Naq nasaqe win k´iila xul nake´ ch´iwch´ot chiru a neb´aal xb´aan xsahileb´ xch´ool naq nakak´e chi hilank chiru la ka´yab´aal. Mak´ajo´ nayote´ inch´ool naq yookeb´ xlajb´al xyu´am li loq´laj che´k´aam li wan chiru la wilob´aal, wi maak´a´aq chik li che´k´aam laa´o naru nakookam.


Li Ch´OCh´

At loq´laj ch´och´ laa´at intu´ laa´at naka k´e in yu´am chi junelik, xb´aan naq laa´at nakat k´iiresinik chaq re li loq´laj kenaq´, ixim ut eb´ li loq´laj che´ k´aam, ut li k´iila pay chi xul li neke´ ochb´eenink qe sa´ laa loq´laj b´een. Na jiq´jot li waam naq nakat wil, naq li poyanam ink´a´ chik nakat roxloq´i, ut jwal rahob´tesinb´ilat aj chik xb´aan, sa´ xk´ab´a´ li roksinkil li k´iila b´an nakamsink, ut li xyot´ik nahulak toj sa´ li waam at loq´laj ch´och´. At loq´laj ch´och´ jwal tz´aqal laa kuyum, xb´aan naq nakakuy liqa maak naq yalaq, chanru naqa b´aanu aawe, nakat qa tz´ajni, nakat qa yaq´i, nakat qa rahob´tesi rik´in li k´anjelob´aal ch´iich´, ut junelik nokohaara. Laa´o laa wi laa mam chakuyaq li qa maak k´ojk´o´ ko rub´el laa wilob´aal ut laa mu chak´ehaq choq qe junelik li qa loq´laj sahil eechej, li naka k´iiresi, ink´a´ taxaq che´ xiik´anq, li loq´laj xul, rik´in li qa loq´laj awiimq.


AT KeNQ´

At loq´laj kenq´ nink´e chi numtajenaq xsahil aach´ool sa´ li b´ar wi´ wankat, jwal ch´ina´usat xaq, at loq´laj kenq´ naq nakat atz´umak chi ru li loq´laj tzuul taq´a. Ut jwal nakate´rula´ani chaq li kok´ xul, xb´aanaq k´ajo´ tawi´ laa sununkal, chi ru li loq´laj tzuul taq´a, sa´ xk´ab´a´ naq na hi´k´e´ chaq li loq´laj kutan jwal ch´ina´usat. Ut jwal naraho´ inch´ool chawix xb´aan naq wankeb´ li poyanam ink´a´ jwal nakate´xra, ut laa´at li loq´laj tzakahemq chi rajlal li kutank.


LiN LOQ´LAJ NA´

Ay ana´ tinye sa´ la xik b´anyox, b´anyox ut b´anyox b´anyox li xk´utunik la wanjik. La wanjik sa´ xb´een lin yu´am la wanjik sa´ xb´een lin kutan la wanjik sa´ lin b´een nakat taqlan. Nakat taqlan junelik sa´ lin b´een jo´ li kaxlan, naq sa´ kutan nax mek´oheb´ li ralaleb´ sa´ chi xkutankileb´. Jo´ chiq´eqeb´ wank xwankileb´, jo´ lin loq´laj na´ maajun tawo´q re li xloq´laj na´aj xmaak naq a´an lin tz´aqal na´


AT Ch´iNA´USiL ChOXA

Naq na hik´e´ chaq li loq´laj kutank, rax rax ru laa wilob´aal, naq li loq´laj saq´e nakutuk chi ru laa junxaqalil, naq naxk´e, li loq´laj k´ulb´al eb´ li qech poyanamil, naq naxtikib´ li xk´anjel, sa´ eb´ li tzuul taq´a. Li xch´ina´usil laa wilob´aal maajoq´e taasachq, sa´ lin ch´ool, xb´aanaq maak´a´ laa tz´ajnil laa muxul, sa´ xb´een chi xjunil li ruuchich´och´, laa´at li k´ojk´o laa wilob´aal sa´ qa b´een, chalen chaq sa´ xyo´lajik li ruuchich´och´ wanko wi´. Naq na ewu, nachal li loq´laj q´oqyink laa wilob´aal, maajoq´e nasach li xch´ina´usal, ut ink´a´ nakoo´akanab´ chi ra qa ch´ool sa´ xk´ab´a´ naq aka´ chik li xlemtz´unkil eb´ li loq´laj chahim ut li qana´ po naka k´eheb´ chi ochb´eenink qe. Junelik naka k´e li qa raab´al rik´in xhoyb´al sa´ qa´ b´een li loq´laj hab´ li naxk´e xyu´am li qawimq, li xul ut laa´o ut li loq´laj saq´e li nak´ehok li qa kawilal chi k´anjelak rub´el laa sutam.


AT SUM WAAM

Sa´ chi xjunil laa jun xaqalil jwal naq na hulak chiwu, jo´ li loq´laj chahim chi ru li choxa, maajoq´e nasach li xlemtz´unkil. Naq nawil ru li choxa sa´ li q´oqj yink, na naq sa´ inch´ool xsa´ laa wu, naq nakinaawil jwal saqen na ilok. Maa jun wa taxaq chi sachq laa chaab´ilal sa´ xchamal li waam, jo´ naq laa´at ink´a´ nasach sa´laa ch´ool, ut chiqa nawaq li wank sa´ rahok ib´. Ut naq ink´a´ nawil aawu jwal, naraho´ sa´ inch´ool chawix xb´aan naq, laa´at jun, aj rahol we. Anaqwan tink´e aawe chi xjunil lin junxaqalil, sa´ xk´ab´a´ naq aawe chi xjunil, jo´ laa´in ut laa´at junajaqo ajchik chi tib´elej.


Che´ K´AAM

Ex loq´laj che´k´aam, li xch´ina´usal lee yu´am, a´an ajwi´ xyu´am li poyanam, sa´ xk´ab´a´ naq jun naqik li qa wanjik sa´ xb´een a loq´laj ch´och´ a´in ab´an naq maak´a´ qex chik, lin yu´am t-oso´q, xb´aanaq nim tz´aqal lee loq´al sa´qa sutam. Li loq´al neke reechani a´an naq lee k´anjel jwal nim tza´qal chi qu laao, xb´aan naq sa´ lee k´ab´a´ nakoo wank rub´el lee mu, ut lee k´anjel re xyiib´ankil li qa muheb´aal, ut xb´aanunkil jalan jalanq li loq´laj k´anjelob´aal. Numtajenaq naq nat´ane´ xya´al li wu cherilb´al, sa´ xk´ab´a´ naq li poyanam yoo xsachb´al lee yu´an re eek´amb´al chi k´ay sa´ jalan chi ab´lil na´ajej, ut lee wanjik sa´ li qa yanq yoo chi kanaak chi yamyo, ut li loq´laj ch´och´ jwal ra ajchik naxk´ul xb´aan li saq´e. Junelik li kutank naraho´ tz´aqal li waam, sa´ xk´ab´a´ naq lin yu´am yoo ajwi´ chi kach´ino´k, jo´ naq lee wanjik yoo tz´aqal chi sachk, ut lin yu´am maak´a´aq chik sa´ jun kutank xb´aan naq li loq´laj ha´ yoo chi sach, ut a´an lin yu´am.


Ch´iNA´USiL OChOCh

At loq´laj ochoch laa´at li rochochil li tuq tuukil usilal ut li tuulanil, k´ajo´ laa loq´al choq qe laa´o li poyanam xb´aan naq laa´at li qa muheb´aal b´arwi´ laa´o nakoo ru chi hilank. Laa´at li jwal rax rax ru laa mu, ut se´ se´ li xsahilal choq re li poyanam ut nako aakol chi ru li loq´laj saq´e ut li loq´laj hab´ li naxk´e li qa Ajaw. Jo´kan naq jwal nasaho´ in ch´ool aawik´in xb´aan naq laa´at wankat junelik sa´ laa na´aj chi royb´eninkil, naq li poyanam na sutq´i chaq sa´ li xloq´laj k´anjel.


Arnoldo Chub Icó

Li xwanjikeb´ Li Jun Suumal Chi Kok´Jukinpatz


XB´eeN RAQAL:

Ke´K´OTZOK, Ke´YO´LAAK ChAQ KWiiB´ KOK´ JUKiNPATZ Eq´la eq´la chi us tpujpuji xxik´ li xa´an patz, t´e´b´e rismal, naraj ta ak yo chi ichajib´k rochb´eneb´ li ralal. Laj tzo´ patz najosjotk kok´atq xsa´. Tik saaasaheb´ xch´ool naq ke´ril chi k´otzok li ralaleb´. __ Ch´iii´y, ch´iii´y______ cha´ankeb´ chi eek´ank. Ab´anan, li xa´an patz koxk´ehu retal naq kiib´eb´ li ral jalan tz´aqal nake´ilok. Nasikb´ak ut chi rix naq korileb´. ____ Aaay, k´a´ pu wi´ tz´aqal eeru, pe´ tik b´i´ jalan nakex´ilok ____ cha´ank reheb´. Sachaaamil xch´ool chi junaj wa, xb´aan naq eb´ li kok´ patz jalan tz´aqal nake´ilok, maawa´ kama´aneb´ li xkomon. ____ Uy, pe´ puchpuukex b´i´... ___ cha´ank jun li anab´ej reheb´ li riitz´in. ____ Maaawa´ex ta na qakomon, laa´o q´axal se´se´ ru li qaq´, nalemb´ak ut naji´b´ak ru ____ cha´ank sa´ reeqaj rib´ reheb´ wi´ chik. Ak ut te´xch´anab´ rib´ xb´aan xhulajik jun li ula´. ___B´aanuuu. B´aanuuu_____ cha´ank jun xa´an cheekil patz naq yo chi nach´ok rik´in li kab´l. ____ Okaaan______ Chu´uxk re. ____ Okan, hilan chaq sa´ kab´l ____ cha´ank laj eechal kab´l naq koxnumsi sa´ li rochoch. Toj maji´ wi´ ut nak´ojla chi us naq ak kirileb´ li kok´ jalanil patz; ak trach´ab´ sa´ re: ____ Eeeh, ha´aneb´... ha´aneb´ tz´aqal, chakmuteb´ a´an. Tz´aqal tate´xch´i´ch´i´i ninye aawe at wechkab´al; chawilaq ut. Xik´ tz´aqal nake´wil laa´in. Ink´a´ nake´xnaw aatinak. Moko nake´elk ta ru ... ya nake´lumumnak xaq´, memeb´ chi junaj wa ... kama´aneb´ a´an... kama´an tz´aqal nake´ilok. Jo´ka´an naq chawaalinaqeb´ chi junpaat; toq´ob´ aawu. Mahoon ta b´i´ nake´xtzol numxik naq taaye, ha´an ya nake´b´amamnak, ya nake´yak´yotk xaq. _____ chu´uxk re li na´b´ej


Xiikil ut naq oyot´e´k sa´ xch´ool li na´b´ej. Xiikil naq oyaab´ak. Ab´an li xa´an patz ch´olch´o chi ru naq eb´ li na´b´ej yuwa´b´ej tento sa´ xb´eeneb´ xrab´al eb´ li ralal xk´ajol. ____ Tqaraheb´, qalaleb´ nakawil, b´ar ta chik tqak´eheb´. Tqakuy rilb´aleb´, tqach´ina tiqeb´ chi us: linch´ina yum tink´e xpunit, tink´e xsaqi t´ikr, xsaqi wex, xk´aalmasa´, ut tinloq´ xch´ina pere´xaab´, x´aanilxaab´ (tenis), xk´alxaab´ (botas de cuero); linch´ina ko´, tink´e xpo´ot, xyutleb´, xka´xik, ruuq, xyach´, xch´ina peraaj, ut xxaab´. Hulaj kab´ej tch´ina taw rixqilal, tinloq´ xlantu´. Naq jo´ q´e te´xik sa´ kehil ch´och´ tink´eheb´ xq´ixt´ikreb´. _____ cha´ank naq naxk´e xkawil xch´ool li na´b´ej chi ru li yuwa´b´ej. _____Hulaj texqak´am chi atink. Aran teetzol chaq li na´leb´ li tento tqanaw laa´o laj numx. _____ cha´ank li yuwa´b´ej reheb´ li ralal. _____Us aj wi´, us aj wi´, tqapach´le chaq qib´ ut toomuqa´liq chaq chi us a yuwa´. Tqab´ule chaq qib´ chi roq li tuqb´. _____ cha´ankeb´ li kok´ piq´itz patz re li xyuwa´. ____Us b´i´, teepujle chaq eerib´______ cha´ank naq koxsumeheb´. Ab´an, moko naxpaab´eb´ ta chi anchal xch´ool, mare yal xb´aan naq yak´acheb´, t´unt´uukeb´ ut t´o´t´ookeb´ chi junaj wa. Piq´itzeb´. Sahamileb´ ut xch´ool naq ke´hulkank sa´ jun li pumpuukilha´, eb´ li na´b´ej yuwa´b´ej ak te´xt´ub´ rib´ chi numxik chi muqa´lik chi ruheb´ li ralaleb´. Yal toj tzolok xaq ut yookeb´ eb´ li alab´ej. Nake´juyluk ut, nake´jutzluk, nake´leekank sa´ li ha´ eb´ li alalb´ej naq yookeb´, toj re naq ke´k´ahayk. ____Anaqwank exwalal ink´ajol k´utb´esimaq li ketzol, kutumaq eerib´ chi anchal eech´ool. ____cha´ank li yuwa´b´ej naq ke´q´axonk chi jun waakaj sa´ li mama´ roqi ha´. Nake´tub´ub´nak, nake´ch´olb´ak ut naq ke´ok. Ha´aneb´ ut li kok´ piq´itz patz li nake´muqa´lik, nake´numxik chi us chi ruheb´ li xkomon. Nake´k´asib´k chi junaj wa. Ke´raqe´k ut chaq, nake´ch´olb´ak wi´ chaq chik chi sutq´iik; ha´aneb´ ut li kok´ piq´itz patz li nake´b´ehek chaq chi kawkaw, a´ ta na naq nimqnimq nake´xyokb´a chaq chi ruheb´ li xkomon. Hulaamileb´ sa´ li xsukeb´. Eb´ li kok´ piq´itz patz xiikil tz´aqal naq te´ka´yaaq, te´mereriiq xb´aaneb´ jun sir chi ab´l patz. Xik´xik´ tz´aqal te´ile´q, yal eet te´eetz´uuq, yal eet te´xhashasi rib´eb´ chi rib´ileb´ chi naq yookeb´ eb´ li ab´l patz. Koko raj ut ke´xtikib´ b´atz´unk eb´ li jun puuk chi kok´ patz, ab´an ink´a´ ke´kanab´aak, ke´ok chi jot´e´k, chi hob´e´k. ____Yib´ ruheb´ leeriitz´in ... Majo´ wi nakesume chi b´atz´unk, maji´ ta na raj. _____ cha´ankeb´. _____Pe´ ya nakekutb´e b´i´ sa´ eere a la. Ayuqex chi jot´ok b´araq chik. Laa´o maawa´ jot´e´k ut chi moko hob´e´k naqaj. _____ cha´ankeb´ naq ke´xxaqab´ rib´ eb´ li kok´ jalanil patz. ______ Meech´i´ch´i´o. Laa´o chaq´rab´inb´ilo chaq xb´aaneb´ qana´ qayuwa´: ¨Sa´ xyaalal texwanq, texb´eheq. Eek´ wanqex, meetkutb´e leeraatin, mexhob´ok, mexjot´ok , meepech´i leeras eeriitz´in. Meek´e xb´een wa leejosq´il ... ¨ chu´xkot chaq _____ cha´ank sa´ xyaalal li ch´ina tzo´ piq´itz patz.


Eb´ li tux ab´l patz xiikil naq te´xxajtas rib´ chi b´iyok, te´xxorb´e sa´ ruq´b´eb´, te´xsurb´e rib´eb´ naq yookeb´. Xiikil naq te´woqxenq sa´ reheb´ li tzo´. Jun reheb´ sa naril k´oplenk ut k´oxib´k, ha´an ut koxkuuti chaq rib´ chi sak´ok. Ak te´loopiiiq raj ..., ab´an, jo´ le´ nake´naqk naq nake´naqk naq nake´pisk´ok eb´ li kok´ piq´itz patz. ____ Chanawaq oxloq´ink la, wi´ ink´a´ tijb´ilat qik´in b´i´ ta na taatzol. ______ cha´ank naq koxxaqab´ rib´ jun li ch´ina jalanil patz. Ke´xch´anab´ ut rib´ eb´ li ab´l patz , xb´aan naq ke´ch´iilaak xb´aan jun xa´an malka´an aj patz, rechkab´aleb´ aj wi´. Moko sa ta ut xaq sa´ xch´ooleb´ eb´ kok´ jalanil patz, ke´titz´k tz´aqal chi majewaak. Eb´ li asb´ej ya ab´ink xaq nake´xb´aanu; pe´ chanchank naq saheb´ xch´ool chi rab´inkil li jo´ k´ihal nayehe´k reheb´ li riitz´ineb´. Wan naq ha´aneb´ aj wi´ jun chi ch´i´ch´i´ink. ____Ajtziil eeru, tik maak´a´ex aj e. Yal laatz´ank xaq nakeb´aanu _____ cha´ankeb´ jo´ q´ehaq. Jo´ka´an aj wi´ xaq li na´b´ej, wank naq na´ok xxutaan chi rochb´eeninkileb´. Wank naq ak yo xpech´inkileb´ malaq chahab´ankileb´ naq nareek´a. ____ K´a´ ta wi´ naq ke´yo´la ... ____ cha´ank xaq. Nach´ina b´a´yaq xch´ool, yal xmaak aj wi´ ta na naq numtajenaq li hob´e´k ut li k´iila patz´e´k. Junsut ke´kanaak xjuneseb´ li kok´ jalanil patz. Ke´kanab´aak ut xk´anjel. _____Laa´o xik qe xb´aanunkil jun qataqlankil. Laa´ex texkanaaaq. Teeb´aanu usilal teeka´le rix li kab´l, teemaq´ ut teek´at chaq leemul sa´ li tz´eqb´amul, toj le´i _____ chu´uxkeb´ re naq ke´chaq´rab´iik. Nake´b´oolank ut xb´aanunkil li ke´tusub´aak chi ruheb´, toj re naq ke´xchoy, ab´an tik ke´lub´k tz´aqal. Ke´xyaaali junpaataq hilank... ab´an k´ulaaamil sa´ xch´ooleb´ li xhob´aleb´. Xiikil naq ke´xjiq´jiq´i rib´eb´ chi yaab´ak, xiikil naq ke´yot e´k sa´ li xch´ooleb´, xb´aan naq oq´ob´ xrahil li nake´xk´ul. _____K´a´ xaqi ru tqab´aaanu, k´a´ xaq xyaalal naq yooko xk´ulb´al majewaak. Maaa´ xaq naq jalan li qu, qanimal, malaq li qaatin; mare ha´an. Ink´a´ tz´aqal nake´xk´e reetal naq jalaneb´ aj wi´: jalaneb´ a raq´, a ruheb´ ut a raatineb´. Naq nake´wa´ak yalak b´ar, qayehaq sa´ junaq li nimq´e, ka´ aj wi´ nake´tuqub´aak xsek´eb´ ak te´xketketi. Laa´o ink´a´. Toj naqoyb´eni naq laj eechal ochoch malaq laj eechal nimq´e tye qe ______ cha´ank li ch´ina tzo´. ______ Heehe´, yaal, oxloq´ chi junaj wa ... toj tqoyb´eni naq laj eechal kab´l traqe´q xk´atb´al ruutz´u´uj malaq toj tjultika, tojo´ b´i´ a nan naq naqati kib´. Qak´ehaq reetal aj wi´ rik´in li aatin: oloq´ li tqaye, tqaxaqab´, tqak´uub´, tqajultika yal rik´in qe. Ha´aneb´ ink´a´, maawa´ ta oxloq´ li yal aatin chi ruheb´; toj tento twanq xhuhil, malaq tz´iib anb´ilaq. _____ cha´ank xaq rahinq xch´ool li ch´ina jalanil tux patz.


XKAB´ RAQAL: eB´ Li KOK´ JUKiNPATZ Ke´XB´eeNi RiB´eB´ Ke´xjil ut li jun kutank ut li jun q´oqyink xjuneseb´ sa´ li ochoch. Ka´ aj wi´ xaq osaqewk, ak te´xkokob´ xxikik. Ke´elk sa´ li xsukeb´ xb´aan naq ke´titz´k chi hob´e´k, chi ch´i´ch´i´iik. Q´axal raheb´ xch´ool chalen naq yookeb´ chi xik. Yookeb´ chi k´a´uxlak, yookeb´ chi k´uub´ank chalen naq yookeb´ chi b´e. _____ Piiich´_____ cha´anj li pich´ kok´aq xsa´. Xiikil li resileb´ chalen naq yookeb´ chi b´e. Hulaamil ut jun anum aj xul sa´ xb´eheb´_____ Haaaw, haaaw, haaaaaaw _____ cha´ank sa´ raatin naq xaqaamil chi lab´ink. _____B´ar xik eere ex yib´ aj kok´ patz _____ cha´ank naq oxtikib´ lab´ink sa´ raatineb´ li kok´ patz. _____Yooko chi elelik chi ruheb´ li nake´hob´ok ut li nake´ch´i´ink. Tqaj xtawb´al junaq qana´aj b´ar wi´ nake´oxloq´ink ut te´xnaw wank sa´ li tuqtuukilal ____ cha´ankeb´ naq ke´sumenk. _____ Eeeh ______ cha´ank laj xojb´. ____Ma hoon hulaj chetawaq. Ka´ aj wi´ ta xaq laa´ex ajtziil eeru nawil. Pumpum eeko, tik puchpuukex, jo´ chi puuj leechaqi xik´____cha´ank reheb´. ____ E, ma ha´an put yaal re, yo´o xkun, laa´o naqanaw jo´ rahil jo´ sahil yooko xk´ulb´al _____ cha´ankeb´ chi rib´ileb´ rib´. Ak ut te´xkokob´ raanil. Kawkaw naq yookeb´ chi xik. Naab´al li tzuul, li helo, li k´u, li palaw, k´aknaab´, roqi ha´ ut nima´ koxe´xq´axi. Nake´joosank, nake´hechyank, nake´rab´lok li roqeb´ chi xik, toj re naq koxe´xtaw jun ch´ina ochochpek sa´ li k´iche´. Kaahib´ piril aj wi´ chi ketomq wankeb´ sa´ li kab´l koxe´xtaw: jun xa´an pelej aj ow, jun xa´an b´utz kaxlan, jun mama´ kaqtorink aj tzimitz ut jun (caballo) q´eqi ch´ina q´eqi roq´och aj tz´i´.


Nake´mulb´ak ut naq ke´xik xk´ulb´aleb´ li kok´ patz. Li xa´an ow naxnaw li raatineb´ li ula´ li yookeb´ chi hulak: ______K´a´ ru nakenaw xb´aanunkil exkok´ patz. Ma nakenaw molb´ek chi us. ______ ha´ank. _____ Toj maji´iii, toj kach´inin qana´. Maji´ wa chik ninnaw k´a´ ru ha´an _____ cha´ank li ch´ina tux. ____ Ab´an, wank aj wi´ jun xnimal rusil qu: laa´o tz´aqal aj numx, naqak´e chi us li muqa´lik ut b´ichank. Jo´ wi´ anchal li qab´ich naxjultika li ula´ ut eb´ laj numelb´e. Jo´ka´an aj wi´, naxjultika li k´a ru nanach´ok chaq malaq nanume´k rik´in li kab´l _____ cha´ank naq osumenk li ch´ina tzo´. _____ E, ma nak´ehok ta b´i´ tumin a´an. Tento texk´anjelaq. Arin chi qajunilo nakok´anjelak. _____ cha´ank li xa´an ow. ____ Laa´in ninmolb´ek. __ Cha´ank li xa´an b´utz kaxlan; _____ laa´in nawiiqa chaq li si´. _____ cha´ank li tzimitz; ____ laa´in ninyohob´k ut ninb´ekekle chaq lintzak. ____ cha´ank li tz´i´. ____ Cheril, arin chi qajunilo nakok´anjelak. Laa´in ninq´ol chaq li hal chi qawa´ ___ cha´ank li xa´an ow. ____ Wi´ tik maak´a´ nakenaw mexkanaak arin, laa´o rik´in qatiqob´ ut qasak´ahil nakotzakank; jo´ka´an naq naqaq´ax ru li kutank junjunq _____ cha´ank wi´ chik li xa´an ow. Tik ut yal nuumeleb´ li kok´ jalanil patz sa´ li muheb´aal koxe´xtaw. Ke´xkokob´ wi´ chik xxkikeb´. Yookeb´ xaq chi b´e naq kole´ewuuq. Rub´el jun q´ujaal chi mama´ wach´iil ke´wark. Xiikil naq ke´lowe´k xb´aan li xchu´ke. Nake´chinchotk, nake´q´uusank, nake´k´ark´otk xb´aan li ke . Tik ke´jala tz´aqal li rilb´aleb´; yal ch´ina lejlookeb´ aj chik. ____ Tz´o´, tz´o´____ cha´ank sa´ li ru´ujeb´ naq nake´xpinatq malaq naq nake´xsut´aq kok´aq xsa´. Kole´ta´liik ut chaq xb´aaneb´ jun siiri pu´. Nake´pujputk, nake´wajwotk, nake´k´uyk´utk naq kole´okaq. Ch´ina k´olk´okeb´ sa´ xtoon li yaxte´ naq kole´tawe´q. Ak te´saapiiq ut chaq ... Ka´ aj wi´ ke´hulkank sa´ li rochocheb´ li pu´, ak te´xmulub´ rib´eb´ ut ke´xkupuheb´ eb´ li kok´ patz toj re naq ke´ajmaaki ru. Hulajaq chik naq kole´xxok rib´. Yal nake´sachk ut xaq xch´ool, ab´an nake´xb´aq xaq xra li kutank junjunq. Xiikil tz´aqal naq nake´xk´utb´esi xsak´ahileb´ sa´ eb´ li k´anjel nake´xb´aanu rochb´eeneb´ li pu´. Wank aj wi´ naq nake´xsume rib´ chi b´atz´unk ... ab´an eb´ li kok´ jalanil patz yal toj yookeb´ xtikib´ankil xtzolb´al li b´uuluk. Rik´ineb´ ut li pu´ ke´xtzol; wank naq nake´xik chi tz´aqonk sa´ li mama´ yalok u li baanunmank chaq toj sa´ xtz´un´u´uj li mama´ saqoonak. Xiikil ut naq nake´k´asib´k chaq. Ka´ aj ut wi´ nake´raqe´k chaq, koko nake´sutq´iiik wi´ chaq chik. Nake´laq´lotk naq nake´chalk. ____ Tqak´uula xkun li qach´ina tumin. Tqach´ik xkun sa´ li rochochtumin re naq talanq, ka´ aj wi´ tqisi li tqach´ina sach ... malaq ut tqasik´ xyaalal naq tqatamresi xkomon _____ cha´ankeb´ chaq chi rix li xtumineb´.


Q´axal lub´lukeb´ naq kole´okaq sa´ li rochocheb´ li pu´. Ka´ aj wi´ ut ke´wa´ak re x´ewuheb´ ak te´xtaaawi xna´ajeb´ chi wark. Naq´u´ink naq koxtikib´ matk´ik li ch´ina tzo´. ____ K´a´ put ru ha´an ____ cha´ankeb´ li ralaleb´ li pu´. ____Pe´ sa´ ru´uj b´i´ laj sit. ____ cha´ankeb´ chi rib´ileb´ rib´. ____ Toq´ob´ ru, meech´e´, kanab´aq chi hilank ____ cha´ank xna´eb li kok´ pu´ naq ke´q´use´k. Ka´ aj wi´ ut osaqewk ak twakliiq chaq li ch´ina piq´itz tzo´ patz. Tikto och´ajok, oxji´b´e sa´ re , koxt´e´ke rib´, yo xaq ut xyiib´ankil rib´ naq kojultiko´k re li xmatk´. ____K´a´ xaq ru naxye ninmatk´I a nan. K´a´ xaq ru naxye ... Chatenq´aho ta xaq at inka´xil a na´ at inka´xil a wa´ ____ cha´ank naq oxjit rib´ chi ru li Tzuultaq´a, sa´ xkahichal xka´yab´aal li ruchich´och´. Eeeh, ma´laqaq chikan chi yaal naq koxjultika re li ranab´. Yo xyeeb´al , yo xjultikankil re chalen naq yookeb´ chi xik sa´ xtiikal jun li saab´, nach´ wank xq´atq li rochocheb´ li pu´. Xaqaamileb´ ut chi re. Numtajenaq li xche´saq´e chi sa´ li ha´ napajajnak li xxaq li che´k´aam chi t´ane´k chi sa´. Ak xq´ehilaqeb´ aj wi´ xaq chi k´ajb´ak li che´k´aaam. Yalyo´keb´ ut xq´e chi xchiq´b´al li xxaq li che´. Nahulak chi ruheb´ naq napaje´k chaq. Mixkaq chikan naq ke´xpuuuji rib´eb´ chi numxik sa´ li saab´. Xiikil tz´aqal xsahil xch´ ooleb´ chi muqa´lik; yal eet te´xt´ub´e rib´. Nake´sak´ak´nak ut li k´iila kar aran. Xiikileb´ tz´aqal li kok´ chakti´ malaq, nake´juyluk li saqkar, li k´ixkar, li kunahin, li b´ox ut li kok´ b´ulum. Yal eet te´xkolb´e li roqeb´ chi ruheb´ li kok´ kar, xh´aan naq sa nake´ril hot´ok. Junk´amokaq chik chi yaal naq ak te´xtik rib´eb´ chi b´atz´unk. ____Qayalaqi qu; ani ta wi´ thulkanq toj le´I . Li ani tch´e´konq chaq xtoon a ikaak, ha´an laj k´ehol k´as. _ cha´ankeb´ chi rib´ileb´ rib´. Jun siireb´ ut k´iiila jukinpatz ke´ ab´ink chaq re li xyaab´eb´ xkux naq yookeb´ chi b´atz´unk. Tikto ke´jaqe´k chaq chi ka´yank malaq chi lemank. Nake´ch´utb´ak naq ke´xtikib´ chalk. Nake´t´uuyank, nake´paamank xaq chi atink naq yookeb´ chaq . Jo´ li k´a´ut ke´ok re li kok´ sachsookil jalanil patz naq ke´ril li jun sir. ___Aniheb´ pu chaq a wale´keb´. Pe´ kama´no b´i´ chik. Ileb´ chawil; tik ch´ina´useb´____ cha´ank li tzo´ re li ranab´. ___ Eh, jo´ li yaal b´i wi´ an ____ cha´ank li ch´ina tux. Naxka´yaka li ras, naxka´yaka wi´ chik rib´, narilb´eke li xxik´, nariiiluheb´ wi´ chik li yookeb´ chaq chi jaqe´k.


____ Ha´aneb´ nakawil, qakomoneeeb´... Ileb´ a ru, kama´an tz´aqal a qu. Ileb´ a ruuch reheb´, kama´an tz´aqal a qe, ka´ aj b´an wi´ naq nimqeb´ chaq xtib´eldeb´ chi qu. Laa´o chaqiho b´a´yaq ____ cha´ank wi´ chik. _____Heehe´. Yaaal . Il, il a najuyb´ak chaq chi chalk xb´een wa: chachan qateraaam, kawkaw nak´utunk, kaqxoq´ink na´ilok, ch´ina t´unt´u a ru; ma jo´ ta xaq tqaye laa´o... Ma kach´in ta b´i naq nakotzakank chaq, ma b´a´b´a´y ta b´i´ naq ilb´ilo chaq chi us. Nakohulaq sa´ ochoch, tik ak wank a qatzahemq ____ cha´ank sa´ jaljookil aatin li tzo´. ___ Tik ink´a´ xaq qayalom chaq raheee´k chi tz´aqal re ru chalen naq ak ch´ina nimqo chik, toj laa´o aj wi´ naqil k´a´ ru tqamolk´a chi qatzaka, xqatzol b´a´ayaq li k´uub´ank tzakahemq sa´ xmay; jo´ka´an ta na naq jo´ we´ko naq ninye laa´in _____ cha´ank li tux. _____Qab´ihaqeb´ a raatin ... _____ cha´ankeb´ naq ke´xch´anab´ rib´ chi ab´ink. _____K´a´ pu wi´ naq saheb´ chaq xch´ool, mare yal maa´ani nake´majewank chaq reheb´, mare ut ink´a´ ch´i´inb´ileb´ chaq, malaq ya kaweb´ ta ut chaq xch´oooleb´, Ma jultik aawe naq eb´ li pu´ ke´xye chaq qe naq ch´ina´uso, ut pe´ jalan qak´ab´a´ nake´xnaw naq owab´i ... Yal sa´ quq´b´, yal sa´ qach´ ool chik wank ta na xtuqub´ankil qib´ chi rix xchahel xsulil li qayu´am malaq qachankilal: jo´ li qu, li qanimal, li qismal, qateram, li qaatin, li qana´leb´... _____ cha´ank sahinq xch´ool li ch´ina tux, xb´aan naq korileb´ li jun sir chaq chi saasaheb´ chaq xch´ool.


ROX RAQAL: Li XK´OJOB´ANKiLeB´ RiB´ SA´ Li ROChOChNAALeB´ Li JUN SUUMAL Chi KOK´ JUKiNPATZ Naq ak ke´xtawi chik rib´ rik´ineb´ li k´iila jukinpatz, nake´tub´ub´nak chi raatinankileb´ rib´. Jun reheb´ li yookeb´ chi hulak, katzkatz malaq wotz´k re chi aatinak, ak tchaj ut chaq re: _____ heeewu, chexqataw _____ cha´ank naq yo chi hulak rik´ineb´ li kok´ sachsookil jalanil patz. _____Hahaaa´, laa´eeex uti. Kiib´eb´ leeriitz´in sachjenaqeb´ cha´ank chaq inyuwa´ _____ cha´ank li katzkatz re. _____ Laa´ex qiitz´in, yoooko chaq chesik´b´al yalaq b´ar. B´ar pu wi´ nakemuq chaq eerib´. Toq´ob´eb´ ru qana´ qayuwa´ chaq chesik´b´al. Hulaj hulaj chi utz´uk inna´, junelik yaab´ chaq cherix. Tik tojo´ tz´aqal chexqataw. ¨Ka´ aj wi ¨ teetaweb´ chaq, teek´amiheb´ chaq chi junpaat cha´ank chaq inna´. Tqak´e junaq li sahil ch´oolejil ut took´ato´q sa´ xk´ab´a´eb´, cha´ankeb´ chaq ____ cha´ank li katzkatz re. ____ Yo´qeb´ xkun. Yo´qeb´. ____ cha´ank ut. ____ Yo´qeb´ b´iii´. Qaseb´ahaq qib´. _____ cha´ankeb´ chi junil li k´iiila junkinpatz. Nake´ch´olb´ak ut chi sutq´iik. Nake´xyal purik malak rupupik, nake´xyal aanilak naq yookeb´ chi xik sa´ li rochocheb´. Eb´ li na´b´ej yuwa´b´ej yokeb´ chi oyb´enink, xb´aan naq ke´xna´uuchi ru. Li warom nahu´hut chi rix li ochoch. Tpoxlerib´ chi yaab´ak li kuxkux. Ka´ aj wi´ ut ke´hulak, ak tiklakaaq li sahil ch´oolejil. Napumluk, natenlok chi moq sa´ iq´ li q´utq´e (mortero). Najususnak chi taqe´k li jususu (cohete). Najilb´ak chi xuyb´ak sa´ iq´ li raljususu (cachinflín). Napotz´lok, naparlok, napaq´lok li pararar (cohetillos). Naxejb´ak xyaab´ li tusb´il wajb´. Najitz´jotk li ch´epwajb´ (arpa), napumputk li xpik´ankil. Tt´ulis rib´ xyaab´ li chinwajb´ (guitarra) chi eek´ank. Eb´ li kok´ jukinpatz, li ke´ta´liik chaq, xiikil naq te´k´eheq xsanil xch´ool xb´aaneb´ li rechkomonil ut li ruk´rech´alaleb´: jo´ li ranab´eb´, li raseb´, xna´ xyuwa´eb´, li xna´chineb´ ut li xyuwa´chineb´, li rixa´aneb´ ut li xmama´eb´, eb´ li xb´alkeb´ jo´ li alib´ejeb´. Ke´hulak ke´tz´aqonk maawa´ ka´aj wi´ li na´nooke´b´ ru xb´aaneb´. Ke´q´ujiik sa´ pom. Nab´uquqnak li xsib´el. Nasununnak li xmusiq´. Eb´ li na´chinb´ej ke´b´anyoxink. ____Ex kok´al, ha´in leerochoch, ha´in leemuheb´aal. Arin wank leena´ leeyuwa´. Arin wankeb´ leeras, leeriitz´in. Arin texwanq, arin texk´iiq ut arin tex´oso´q. B´antyox at Qatzuulul Qataq´ahal, xooch´utla wi´ chik ___ cha´ankeb´ chi saaasa xch´ooleb´.


Ke´bóqe´k aj wi´ chi tz´aqonk li k´iila xul, nake´tub´ak ut chi hulak. Nake´ruprutk malaq nake´purputk, nake´ch´iylok chi hulak li k´iila tz´ik: ____Pujuyeeer, pujuyeeer _____ cha´ank. Twajo´k li chaq ixnam, na´ilyank li xulul, nake´choqoqnak li puyuch´ ut eb´ li jeeketzo´; jo´ka´aneb´ aj wi´ li tz´oq ut eb´ li k´el. Nake´rumluk li tz´ikb´u´l ut eb´ li ch´ikwan. Nake´tzililnak chi yaab´ak li xaalaw. Naq´oorank li saq-eknil, naq´orq´otk sa´ xkux li malach, tb´ichanq li konkolich ut li ch´ejch en naq yookeb´ chi hulak. Saaasaheb´ xch´ool eb´ li tz´iitz´ob´, eb´ li mo´, eb´ li k´ook´ob´, eb´ li wilix ut eb´ li k´ub´ul chi hulak. Nake´suyluk, nake´b´et´b´otk ru´uj raq´eb´ chi hulak eb´ li k´anti: ik´b´o´lay, ajawchan, raxk´ajl, q´anixij ut li ooto´oy. Eb´ li k´oopopo´ nake´woq´loq ut nake´req´rotk ru´uj raq´eb´ chi hulak. Eb´ li kok nake´k´ukuknak, nake´wisisnak chi hulak. Eb´ li max nake´t´uyluk, nake´jookank xaq sa´ ru´jeb´ li che´. Yal eet te´xjukuki rib´eb´ li k´iila ayin ut eb´ li iwaan chi hulak. Narupluk li sotz´. Eb´ li k´iila wakax nake´t´e´b´ak, nake´rach´ak chi aanilak, nake´me´yank, nake´telenb´ak chi hulak. Nake´tzoklok chi hulnak eb´ laj xojb´, eb´ li yak, eb´ laj paar, eb´ li ch´ohix ut eb´ li saqb´in . Jo´ka´aneb´ aj wi´ eb´ li halaw, eb´ li k´iche´ aaq, eb´ li aaqam, eb´ laj ow, eb´ li tixl, eb´ li yak´xul (jirafas) ut eb´ li kaqkojl. Ke´b´ooq´iiink ut chaq li poyanam chi tz´aqonk. Wankeb´ ut rajomeb´ ru chi hulak, ab´an wankatqeb´ aj wi´ nake´wisisnak, nake´leb´eb´nak, nake´lumumnak, nake´tatzatznak xaq chi hulak. Jo´ wi´ anchal, ke´b´oqe´k li k´iila che´k´aam. Eb´ li sutz´uj, li yaw, li mama´ tz´inte´ ut eb´ li inup nake´q´ujb´ak chi xmuhelankileb´ chi junileb´ k´iila ula´. Eb´ li pook´, li yaxte´, li k´ansin, li hub´ub´, li mokooch, li k´uxmax, li oqob´, li aq´l ut eb´ aq´a´l, ke´xtususi rib´eb´ chi re li b´e chi sahob´resink ut chi k´uluk ula´. Eb´ li ki´ilq´een, qayehaq: li saltul, li paqy, li saqitul malaq li choltul, li waach´o (uva), li putul, li raxtul, li chi´, li waasotz´ (míspero) ut jo´ka´aneb´ aj wi´ eb´ li supq´een, qayehaq: li tz´in, li piyak´, li is, li saqwak´(coliflor), li raxwak´ (brócoli), li o, li ch´ima, li tuxim (cebolla), nach´ ke´xk´exihatq rib´ cho´q xwaheb´ li ula´, jo´ka´an aj wi, ke´xtususi rib´eb´ li ichaj: li maak´uy, li tz´oloj, li ch´etet, li ses, li ru´uj k´um, ut wchxk. Jo´ka´in ut naq ke´xnimq´ehi ru li xtawjikeb´ li riitz´ineb´ eb´ li k´iila jukinpatz. Jo´ we´ ut naq ke´ajma, ke´k´ojla ut ke´ch´anaak ruheb´, eb´ li kok´ sachsookeb´. Aran otuqla chi us chi ruheb´ naq maawa´eb´ ta pe´ patz. Lix chahel xchahimaleb´ ha´an Jukinpatz.


XKA RAQAL:

KOhA´ANO´K Li XK´ANJeLeB´ Li Ke´XSiYAS MALAQ Ke´XK´UUB´ eB´ Li KOK´ JUKiNPATZ

Li xb´een wa li ke´xk´uub´ eb´ li na´b´ej yuwa´b´ej ha´an xk´eeb´aleb´ chi tzolok li ralaleb´. Xb´aan naq ch´olch´o chi ruheb´ naq li tzolok ttamob´resi, naxpoq´ chaq li na´leb, naxwaalusi malaq nak´ob´resi ru li nawom li naxk´e rib´ cho´q qana´leb´, li nak´anjelak sa´ li qab´uhem malaq sa´ li qayu´am. Eb´ li na´b´ej yuwa´b´ej nake´pooxanq chi xsik´b´al xyaalal re naq twanq xtuminal li xtzolb´aleb´ malaq li xtzekemqjeb´ malaq li xb´aataleb´ eb´ li ralal xk´ajol. Ke´xkoolani sa´ neb´ahil li xk´eeb´aleb´ chi tzolok li ralaleb´. Eb´ li na´b´ej yuwa´b´ej ke´xjultika chaq sa´ li tzoleb´aal naq sa´ li raatinob´aaleb´ kutmaq li ilok ru hu ut li tz´iib´ak chi ruheb´ kok´ jukinpatz. Hun ehe´ ut koxye laj tzolonel. Ke´kokla ut chi tzolok li kok´ jukipantz, ink´a´ ke´xk´e wankilal li maajelal li wankatqeb´ wi´. Li ch´ina tzo´ jukinpatz naxtz´ir ut naxk´ayi li si´, jo´ wi´ anchal naxq´ol ru li rawinq, jo´ka´an naq naxq´ax li kutank junjunq. Li ch´ina tux jukinpatz natz´uluk ut nab´aqok, nayink wa ut uq´un, naxsik´ xyaal li xyiib´ankil li kaxlan wa. Hulaj hulajeb´ ut chi tzolok, maajun nake´xkol, xokxo li xyaalal li xtzolb´aleb´ chi ruheb´ chalen naq kole´xraq xb´eeninkil ru li xtzolb´aleb´; cho´q al k´utunel kolxk´ul rib´ li jun (maestro), li ch´ina tux jukinpatz cho´q aj ajlanel tumin (contadora). Tikto ut ke´kokla chi k´anjelak chi ru kole´xk´ulatq wi´ rib´eb´. Kextiq ru li xtzolb´aleb´ sa´ li mama´ tzoleb´aal, toj najt ut nake´xik, rajlal hilaaal kutank nake´wank chaq arah Nake´lub´k naketitz´k raj, ab´an nake´xkoolani xb´aan naq ch´olch´o chi junajwa chi ruheb´ li xyaalal li tzolok, jo´kan naq toj tento nake´xkuy xb´aanukil sa´ xk´ab´a´ li hulaj kab´ej. Kawkaw nake´xwaklesi xch´ooleb´ li tzolom ut eb´ li ruk´ rech´alaleb´, xq´emal ru li na´leb´ li nake´xjek´ sa´ ka´paay ru aatin. _____ Yaal tz´aqal naq numtajenaq xb´een li maajelal sa´ li qajunkab´al, sa´ qasutam, ut moko ka´ aj wi´ ta ha´an, numtajenaq li majewaak chi maaka´ xyaalal naq taaye reaj malaq naq taawil. Nakomajewaak yal sa´ xk´ab´a li qawankil, li qana´leb´, li qab´aanuhem, li naqach´inatzaka, li qawankil, li qana´leb´, li qab´aanuhem, li naqach´inatzaka, li qaq´ malaq li qab´aataal, li qu, li qaatin, li xsak´ahil malaq xq´enkunal li qajunxaqaril, nakomajewaak xb´aan li qak´anjel, nakomajewaak xb´aan naq maak´a´ qatumin, nakomajewaak


Xb´aan naq maak´a´ qatzolb´al, naq tik maaka´ junaq rusil li nakoru xb´aanunkil malaq xna´leb´anki ut xk´eeb´al chi kutankil, nakomajewaak xb´aan naq maak´a´ nayo´la qe. _____ cha´an li ch´ina tux junkinpatz. _____Tintz´aqob´resi ru li naxch´olob´ li wanab´_____ cha´ank li ch´ina tzo´ jukinpatz. _____ Cholch´o naq oq´ob li neb´a´il sa´ li qasutam ut sa´ li qayu´am ut oqob´ li maajewaaak, ab´an, wank naq laa´o jun xmajewankil qib´ malaq xtz´eqtanankil qib´, ab´an tinye eere, li junjunq, winq malaq ixq, wank jun li xchahimal chalen chaq naq kisayaak chaq sa´ q´oqyin. Sa´ li xq´anha´heb´ eb´ li qana´ qayuwa´ nake´yukuknak li k´iila muluq´ut aj aamej malaq musiq´ej (espermatozoide). Chi junileb´ raj te´raj k´ojlaak chaq, ab´an ¨jun¨ aj wi´ li nak´ojlaak chaq sa´ xtib´elej li qaloq´laj na´, toj chi ru ut li b´eleeb´ po naxk´utb´esi rib´ chi kutankil. Chalen ut naq nak´ojla chaq ¨jun ¨ li muluq´ut aj aamej sa´ li xtib´el li ixq, wank se´ yu´am cha´ank li aatin, wi´ sa xch´ool li na´b´ej chalen naq wank sa´ yu´am, sa´ aj wi´ wank chaq li rilom. Li ch´ina muluq´ut aj aamej naxtzaka li naxtzaka li xna´, wi´ maajel li xtzakahemq maajel aj wi´ li tlow, ab´anan, li xchahimal li muluq´ut aj aamej moko natzakank ta chi moko nakamk, se´ jun naq wankeb´ rochb´een li muluq´ut al aaamej. Chalen naq nayo´la chi k´uula´lil li muluq´ut al aaamej, xna´ajkil aj wi´ li xchahimal. Li xchahimal ink´a´ naxpo´ rib´ chi moko naxjot´ ta rib´, chi moko aj ka´pak´al u, chi moko aj xik´ uuchanel. Li nat´ane´k chi sa´ li na´leb´ ha´an, h´a´an li xsum-aatin. Li xchahimal li k´uula´al ch´olch´o chi junajwa li xwankilal, ma chi najt, ma chi nach´, ma chi tzuul ma chi kub´enaq, ma chi kutank ma chi joq´yin, ma ke ma tiq, xna´ajkilaq aj wi´. Li xna´aj li xchahimal li k´uula´al ak chi uub´ej aj wi´ chaq xk´ulub´, moko naril ta ma nim ma kach´in, ma b´ihom ma neb´a´ li tq´ax li tnumsi; ch´olch´o naq chi uub´ej li xk´ulub´, ak jo´ka´an naq sinyasinb´il malaq pak´b´il chaq. Li xk´ulub´ maawa´ ta lowk tz´okaak chi moko neb´a´il, chi moko majewaak, aj k´ehol k´as chi junajwa. Naraj xyeeb´al naq li xchahimal li winq ut li ixq oxloq´ raj, ab´an sa´ ruchich´och´ toj tento aj wi´ tkol chi anchal xch´ool chi anchal xmetz´ew naq tk´e sa´ li helo malaq sa´ li oxloq´. Cheril... chi qajunilo li wanko arin malaq ayi´ oxloq´ li qak´ulub´, li qachahimal aj k´ehol k´as. Qaxorxoriiq junq xsahil xch´ool li qachahimal ____ cha´ank reheb´ li xtzolom naq ke´xxor xori sa´ ruq´b´eb´ chi anchal xch´ooleb´. _____ Wanq b´i´ sa´ ech´ool xtaaqenkil ut xk´eeb´al chi huub´ej leechahimal ____ cha´ank li ch´ina tux jukinpatz reheb´ komon. ____ Yaal naq jo´ka´an xk´ulub´ li qachahimal, ab´an toj tento aj wi´ tqak´anjela, tqab´aanu, tqakuy ut wanq chi wu chi junajwa li xk´ulub´ li qachahimal. Ma tenlo´q ma xorlo´q li kaaq, ma rachb´aq li hab´ malaq telenb´aq li saq´e, ma xiikilaqeb´ laj xojb´, malaq eb´ li kaan al musiq´ej, tento thulaq ut tqaxaqab´ li roxloq´ilal li qachahimal. Ha´an li qak´ulub´. Jwal us naq sa´ komonil tqatenq´a qib´ chi xk´ojob´ankil xloq´al li qachahimal, chalen toj sa´ xk´uulalil toj sa tiixilal. Awamaq sa´ eech´ool ut b´aanumaq li lajeeb´ uxtaan sa´ xk´ab´a´ leechahimal _____ cha´an wi´ chik reheb´.


Sa´ nake´ril tz´aqonk sa´ li k´iila ch´utam na´uxmank sa´ li xteepalileb´. Naab´al li chaab´il na´leb´ nake´rab´i, ke´rili ut ke´xtzoli. Ke´xkab´la li kexk´uub´ chi rix li xtamresinkil xkomon li xsik´b´aleb´ rib´, jo´ chi rix li meer li wartiil malaq li tumin nayeeman. Ha´an ut ha´in li kexb´aanuhatq cho´q reheb´, cho´q re li komonil malaq li tenamit. Jo´ka´in naq ke´kokla sik´b´aleb´ rib´. Ut ha´an li xjalb´al ru xneb´a´ileb´. Nake´xk´uub´ ut nakexk´ayi li xb´icheb´. Nake´xk´uub´ rib rochb´eeneb´ li ruk´ rech´alaleb´ chi rajsinkil ch´ooleb´ li tenamit, naab´al li yalok u nake´xb´aanuhatq. Xaqab´anb´il xtz´aq li ok malaq li ilok, wank xtz´aq li tz´aqonk sa´ li k´iila yalok u. Timil timil ke´xtiqatq ru li xk´anjeleb´ malaq li xna´leb´eb´. Ke´xwaklesihatq li nimqi eeetalil choq resilal li k´iila b´anuhem k´uub´anb´il chi rix li ajsink u cho´q re li tenamit. Jo´we´ naq ke´ruhan chi wakliik, ke´ruhan xjalb´al li maajelal, jo´we´ li ke´xb´aanu chi ru li tenamit. Naab´aleb´ laj k´anjel to´ninb´ileb´ hulaj hulaj xb´aaneb´; xikenaqeb´ xb´een eb´ laj k´anjel xb´aan naq ak us aj wi´ li nake´xk´ul. Naab´al li ke´ruhank xb´anunkil, ch´ina junaatal naq ke´xtikib´, timil timil oksimank ru. Re xraqb´al li na´leb´ chi ru li tzolom, kawkaw nake´xye nake´xb´aanu nake´xwaklesi xk´utb´esinkil li aajel ru xk´anjelankil re xb´anb´al li rahilal malaq li maajelal, jo´ chi rix li qakawilal, li qatzolb´al, li qawa quk´a, li qab´aataal, li qamuheb´aal, li xtz´aq li awinq. Jo´ka´in ut li kexye: _____ Ex kok´al, ex kok´ winq, ex kok´ ixq, li xjalb´al li qarahilal malaq li majelal li naqatu´in chalen naq nakoyo´la chaq, sa´ qoq sa´ ruq´b´ wank xjab´al, xb´een wa b´an, tqasiyasi sa´ qoq sa´ ruq´b´ wank xjab´al, xb´een wa b´an, tqasiyasi sa´ komonil malaq sa´ naab´alil junaq li qana´leb´, ab´an tento tqapaab´ ut tqataaqi ru chi anchal qach´ool, chi anchal qametz´ew. Wi´ maak´a´ a kulub´ na´leb´ a´an maak´a´aq´ junaq li us tqoyb´eni malaq tk´utb´esi rib´ chi qu, wanqo aj wi´ sa´ qarahilal malaq sa´ li maajelal. Wi tqaj naq too-usaaq, sa´ qach´ool tyo´laaq chaq, ut tento tqak´e chi kuntankil li naqak´uub´, ab´an tento tqab´aanu ut chi ha´ano´q. Wi´ tha´ano´q ha´an xtiklajik li chaab´il k´a´uxl chi rix li qakawilal, li qatzolb´al, li qawa quk´a, li qab´aataal, li qamuheb´aal, li xtz´aq li awinq. Li tha´no´q, ha´no´q cho´q re li ixq, li winq, choq re li alalb´ej, tha´no´q cho´q re li tiix malaq li k´uula´al malaq li na´bej yuwa´b´ej´. Aran tiklaaq chaq li usaak wi´ naha´nok li k´uub´. Yal ink´a´ b´an naqak´e reetal laa´o li nakota´limank sa´ li maajelal. Maawa´ toj sa´ choxa tkub´eeq chaq li tjalo´q re, ha´aneb´ li wankeb´ sa´ rahilal li te´jalo´q re, wi´ te´xk´erib´ sa´ sumk´uub´ ut te´xpaaab´ ut te´xb´aanu li xyeeb´il k´uub´anb´il, ha´an a´an li usaak. Chi xe´enk, chi huuchink ta b´a xaq chalen chik sa´ xyu´ameb´ li qalal qak´ajol. Jo´ka´an ta xaq ___ Cha´ank naq kolxraq li raatin.


ROKSINKIL EB´ LI LOQ´LAJ XUL  WATEMAAL  LI WA´TESINK LI AWK IXIM LI LOQ´LAJ PO Q´OTOX HA´ POLOCHIK LI RIXQA´AL AJ MAYAB´ LOQ´LAJ CHE´ K´AAM XCH´OLB´AL Q´E AJ MAYAB LI TZ´UUL TAQ´A LOQ´LAJ SAQ´E

Xkab´ - Li Xsaqi Hix LI XSAQI HIX

Rox - Xch´och´el aj Mayab´ Q´eqchi´ LI KUYUK LIN CH´INATZ´IB´LEB´AAL LIN K´ALEB´AAL LOQ´LAJ NA´B´EJ LI HA´

Indice

Xb´een - Xtusulal li K´anj´el


LI OQOB´ LI CHAJ LI TZUUL TAQA LI CH´OCH´ AT KENQ´ LIN LOQ´LAJ NA´ AT CH´INA´USIL CHOXA AT SUM WAAM CHE´ K´AAM CH´INA´USIL OCHOCH

Li xwanjikeb´ Li Jun Suumal Chi Kok´Jukinpatz XB´EEN RAQAL: KE´K´OTZOK, KE´YO´LAAK CHAQ KWIIB´ KOK´ JUKINPATZ

XKAB´ RAQAL: EB´ LI KOK´ JUKINPATZ KE´XB´EENI RIB´EB´

ROX RAQAL: LI XK´OJOB´ANKILEB´ RIB´ SA´ LI ROCHOCHNAALEB´ LI JUN SUUMAL CHI KOK´ JUKINPATZ

XKA RAQAL: KOHA´ANO´K LI XK´ANJELEB´ LI KE´XSIYAS MALAQ KE´XK´UUB´ EB´ LI KOK´ JUKINPATZ

Indice

LI TZOLEB´AAL


“Xtusulal li K´anj´el”, Xb´een D.R. María del Carmen Bol “Li Xsaqi Hix”, Xkab´ D.R. Lorenzo Cecilio Chocooj Jolomá “Xch´och´el aj Mayab´ Q´eqchi´ ”, Rox D.R. Alfredo Xol Can y Edwin Leonardo Bol Caal “Li xwanjikeb´ Li Jun Suumal Chi Kok´Jukinpatz”, D.R. Arnoldo Chub Icó Para la presente edición de Asociación Luciérnaga, 2010.

Para la presente edición de Perinola libros wuj books 3ª Avenida 6-51, zona 1 CP 01001 Ciudad de Guatemala, Guatemala, Centro América Correo electrónico: lucierna@gmail.com I.S.B.N 978-9929-8055-0-7 Escriben María del Carmen Bol Lorenzo Cecilio Chocooj Jolomá Alfredo Xol Can Edwin Leonardo Bol Caal Arnoldo Chub Icó

Ilustra Teresa Fonseca Diagrama Carina de la Rosa Nadia Gutiérrez

Edita Frieda Liliana Morales Barco

No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transcripción de ninguna forma o por cualquier otro medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros medios, sin el permiso previo de los titulares del copyright.

Ficha Técnica

Primer concurso de Literatura Infantil y Juvenil en Lenguas Mayas Idioma maya q´eqchi´


64

Libro Qeqchi  

1er concurso literatura maya 2008

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you