Page 66

HZZO i l i j e č n i c i

Uloga Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u sustavu zaštite zdravlja i sigurnosti na radu Strucna sluzba HZZO

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO), kroz obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje, omogućava kvalitetnu zdravstvenu zaštitu dostupnu svima, prema načelima sveobuhvatnosti, dostupnosti i solidarnosti, uz dužnu brigu za racionalno ulaganje financijskih sredstava u kvalitetne i efikasne zdravstvene usluge i programe, uključujući specifičnu zdravstvenu zaštitu. Postoje dva obvezna fonda unutar sustava HZZO-a, jedan je fond obveznog zdravstvenog osiguranja, a drugi je fond za prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja od nesreća na radu i profesionalnih bolesti. Zakon o doprinosima definira i dvije stope obveznih doprinosa kojima se osiguranim osobama omogućava ostvarivanje njihovih prava, a HZZO-u ostavlja mogućnost transparentnog uvida u namjensko trošenje prikupljenih sredstava. U javnosti se nedovoljno govori o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu, kao i o doprinosu za zaštitu zdravlja na radu koji se obračunava po stopi od 0,5 % na zakonom propisanu mjesečnu osnovicu. Prikupljenim sredstvima od doprinosa za zaštitu zdravlja na radu pokrivaju se direktni i indirektni, materijalni i nematerijalni troškovi nastali zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti kao i specifična zdravstvena zaštita radnika koju, 66

mjerama preventivne zdravstvene zaštite, provode ugovorni specijalisti medicine rada. Troškovi nastali zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti su: 1.  davanja u naravi (hitna medicinska pomoć, primarna i bolnička zdravstvena zaštita te bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom, trošak lijekova s HZZO-ovih lista lijekova, ortopedska pomagala, liječenje u drugim državama članicama EU ili trećim državama (u slučaju nemogućnosti uspješnog liječenja u Hrvatskoj) 2. novčane naknade (naknada plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad u visini od 100% prosječno isplaćene plaće kroz šest mjeseci prije ozljede - za prvih 18 mjeseci nesposobnosti, a 50 % nakon toga) 3. naknade putnih troškova u svezi s korištenjem zdravstvene zaštite radi ozljede na radu ili profesionalne bolesti 4. naknade pogrebnih troškova ukoliko je smrt nastupila kao posljedica ozljede na radu ili profesionalne bolesti Troškovi provođenja specifične zdravstvene zaštite odnose se na preventivne mjere koje su osigurane obveznim zdravstvenim osiguranjem zaštite zdravlja i sigurnosti na radu.

Preventivne mjere koje provode ugovorni specijalisti medicine rada uključuju: 1. nadzor i kontrolu zdravstvenog stanja radnika u skladu sa zahtjevima radnog mjesta, što uključuje preventivne zdravstvene preglede (prethodne, periodične i kontrolne) i dijagnostičke postupke 2. obilaske radnih mjesta 3. edukativne programe i postupke koji uključuju i savjete za održavanje radne sposobnosti, prevenciju psihosocijalnih rizika Vlada Republike Hrvatske najavila je namjeru podizanja dobne granice obveznog umirovljenja i/ili smanjivanje raznih mogućnosti prijevremenog umirovljenja uz istovremeno ukidanje alternativnih načina napuštanja radno aktivne populacije. Imajući to u vidu, HZZO razmatra uvođenje novih programa i postupaka za promociju zdravog načina života aktivnim uključivanjem starije populacije u, njima namijenjene, ciljane programe i intervencije.

Profile for Hrvatska liječnička komora

Liječničke novine br. 151  

Liječničke novine br. 151