Page 46

Inovat i vna farmaceutska I N I C I J A T I V A

Inovativna farmaceutska industrija ostvarila povijesni iskorak u transparentnosti suradnje sa zdravstvenim radnicima i organizacijama Članice iF!-ja u 2015. godini u korist zdravstvenih radnika i zdravstvenih organizacija prenijele su iznos od najmanje 105,3 milijuna kuna

Ukupna prenesena vrijednost članica Inovativne farmaceutske inicijative (iF!) u protekloj je godini iznosila najmanje 105,3 milijuna kuna, od čega se oko 42,2 milijuna ili 40 posto odnosi na zdravstvene radnike

Sve inovativne farmaceutske kompanije koje posluju u Hrvatskoj, njih 25, zaključno sa 30. lipnja javno su objavile ukupne troškove prijenosa vrijednosti prema zdravstvenim radnicima i zdravstvenim organizacijama koji su nastali u periodu od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine. Ukupna prenesena vrijednost članica Inovativne farmaceutske inicijative (iF!) u protekloj je godini iznosila najmanje 105,3 milijuna kuna, od čega se oko 42,2 milijuna ili 40 posto odnosi na zdravstvene radnike. Prema zdravstvenim organizacijama izvršen je prijenos vrijednosti u iznosu od najmanje 38,6 milijuna kuna, ili 36,7 posto ukupne prenesene vrijednosti, a čak 24,5 milijuna kuna ili 23,3 posto uloženo je u istraživanje i razvoj. U skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, farmaceutske kompanije poimence su objavile podatke o prijenosu vrijednosti prema liječnicima isključivo uz potpisanu privolu, a takvih je u Hrvatskoj oko 12 posto. Kako je zaključeno i na panel raspravi dioni-

ka u zdravstvu, održanoj u sklopu ovogodišnjeg simpozija Mediji i zdravlje - time je farmaceutska industrija ostvarila visok standard transparentnosti suradnje s javnim sektorom, kakav bi bio poželjan i u drugim djelatnostima. Objavljeni podaci posljednjih su pet godina bili dostupni HZZO-u, u skladu s Etičkim ugovorom koji striktno regulira pravila i uvjete pod kojima se pojedini transferi vrijednosti mogu izvršiti zdravstvenim radnicima i organizacijama, kao i kaznene odredbe za nepridržavanje definiranih principa ulaganja. Objavom na stranicama farmaceutskih kompanija, podaci o prijenosu vrijednosti u korist zdravstvenih radnika i organizacija postali su dostupni svima, čime je industrija odgovorila na interes javnosti za prirodu suradnje kompanija sa zdravstvenim profesionalcima. Na simpoziju Mediji i zdravlje koji se tradicionalno održao u Grožnjanu, projekt javne objave troškova suradnje farmaceutske industrije sa zdravstvenim radnicima i

Čelnici HUBOL-a, KOHOM-a, HZZO-a i HLK-a, kao i Hrvatski liječnički sindikat podržali su uvođenje transparentnosti suradnje farmaceutske industrije i zdravstvenih profesionalaca, istaknuvši važnost jačanja povjerenja, ali i zaštite digniteta svih subjekata u zdravstvu.

46

Sponzorirani članak

Profile for Hrvatska liječnička komora

Liječničke novine br. 151  

Liječničke novine br. 151