Issuu on Google+

‫هد ‬ ‫בל ידגר‪ ,‬יונתן הררי‪ ,‬טל רוקני‪,‬‬ ‫אורי שלומוביץ'‪ ,‬רוי פלקוביץ'‪,‬‬ ‫אייל דרסינובר ושהד מנסור‪.‬‬

‫‪ #$‬اد! ر‪ #' ,‬رو‪ ,%‬اوري‬ ‫‪ 012 ,%)*+,‬ن ه‪.‬اري‪ ,‬روي‬‫‪ ,30*45,4‬ا‪ 2‬ل در‪8+ 9:- ,.*4*6‬ر‬


‫נכתב במסגרת מודולת "סיפור משותף"‬ ‫קדם ניסוי‪" :‬בית ספר דיאלקטי השראתי"‬ ‫חטיבת הראשונים גני תקווה‬ ‫בשיתוף עם חטיבת ביניים ב' ע"ש צוילח מנסור טירה‬ ‫ותכנית הכשרת מצוינים להוראה – המכללה האקדמית‬ ‫בית ברל‬


‫היה היה קיפוד ושמו הוד‪,‬‬ ‫הוא אהב לשחק בקוביות עד מאוד‬ ‫וכשהגננת ביקשה להפסיק ‪ -‬הוא התחנן לעוד‪.‬‬ ‫آ‪.‬ن ه‪.+‬ك ‪ )*+,‬وا&‪ $%‬ه"د‬ ‫‪ :<2‬ا‪ 89 :5;7‬ا‪.456%7‬ت و‪"*2‬ز‬ ‫و‪ E4;F .GH+I‬ا‪ BC=D%7‬ان ‪.= >&"? @,"A2‬ن ‪....:5;2‬‬


‫כשהוד חזר מהגן יום אחד‪,‬‬ ‫אמא שלו סיפרה לו משהו מיוחד;‬ ‫אימא אמרה‪" :‬הוד‪ ,‬אנחנו עוברים‬ ‫ותהיה לך הזדמנות להכיר חברים חדשים"‪.‬‬

‫   ‬ ‫‬ ‫     ‬ ‫‬ ‫     ‬ ‫ ‬ ‫‪ ! " #$‬‬


‫הוד המפוחד לא רצה להיות לבד‪,‬‬ ‫בגן חדש הוא וודאי יראה מטופש‪,‬‬ ‫הוא פחד שילדים ישירו‪:‬‬ ‫"הוד הקיפוד הוא קוצי מאוד"‪.‬‬ ‫ه"د ا‪ :<2 N @O.P7‬ان ‪"62‬ن و‪HCM‬‬ ‫و‪ D5U2‬ا‪ $*R 89 84S $T‬ا‪H2HQ7‬‬ ‫وا‪ BC+S‬ا‪ )*+X7‬ا‪8;%7‬ء =‪"VN.‬اك‬ ‫‪.Z‬ف ه"د ان ‪HU+2‬وا ا‪N‬و‪N‬د‬


‫זהו הגיע הזמן‪,‬‬ ‫הוד עומד מול הגן‪,‬‬ ‫מפוחד‪ ,‬אך מוכן‪.‬‬ ‫وه‪ .‬ه" ‪.M‬ن ا‪E,"7‬‬ ‫وه" وا‪ @,‬ا‪.G‬م ا‪@[7‬‬ ‫^‪.‬ه] و‪@O.Z $+67‬‬


‫הוד הציץ מבעד לדלת‪,‬‬ ‫וראה את הגננת‪,‬‬ ‫את הדלת פתח ‪-‬‬ ‫והיה מופתע כל כך‪.‬‬ ‫‪ DbT‬ه"د ‪ @;Z aG‬ا‪.47‬ب‬ ‫‪DC7‬ى ا‪.4c= @X? BC=D%7‬ت‬ ‫‪ gA9‬ود‪ >Z‬و‪ f.Q9‬ا‪HT‬ه‪e‬‬


‫עשרות ילדים‪ ,‬אומנם ארנבים‪,‬‬ ‫קופצים‪ ,‬רצים‪ ,‬משחקים ומשתוללים‪,‬‬ ‫הרעש שהם עשו היה פשוט מדהים‪.‬‬

‫‪DUI‬ات ا‪N‬و‪N‬د آ‪N.‬را‪]*X2 :T‬ون‬ ‫‪D2‬آ‪"i‬ن ‪"45;2‬ن و‪"GHA<2‬ن‬ ‫و‪ lCQm‬ا‪"[7‬ت =)ه"ل ‪"X;j2‬ن‬


‫רק הוד עמד בצד והתחיל לרעוד‪,‬‬ ‫חשב לעצמו‪:‬‬ ‫"וואי כל כך הרבה ארנבים ואני קיפוד !"‪.‬‬ ‫و‪ @,‬ه"د ^‪aC6oG .4T.‬‬ ‫‪"X2‬ل ‪ " $o*+7‬واو آ;‪ pq‬ارا‪ :T‬وا‪ H*+, .T‬و‪"HCM‬‬


‫הגננת לקחה את הוד למרכז הגן‪,‬‬ ‫ובהזדמנות הזאת הפסיקה את הבלאגן‪,‬‬ ‫הגננת אמרה‪" :‬ילדים‪ ,‬אל הגן מצטרף ילד חדש‪,‬‬ ‫הוא קיפוד והוא קצת נבוך וקצת נרגש"‪.‬‬ ‫ا‪)Z‬ت ا‪ BC=D%7‬ه"د‪ ,‬ا‪DG r7‬آ] ا‪D7‬و‪Bm‬‬ ‫واو‪ E*,‬ه‪.+‬ك ا‪rm"*7‬‬ ‫و‪ .2 : E7.,‬او‪N‬د ‪ ,‬ا‪ .+7 piT‬و‪H2H^ H7‬‬ ‫‪.6G aG‬نٍ =‪. HC5‬‬


‫הוד יוצא לחצר‪,‬‬ ‫לשחק ואולי למצוא חבר‪,‬‬ ‫בארגז החול הוא רואה שלושה ארנבים‪,‬‬ ‫מגדל ענק להם בחול הם בונים‪,‬‬ ‫הוד מפחד למצוא חברים חדשים‪,‬‬ ‫כי הם ארנבים והם קצת שונים‪...‬‬ ‫‪DZ‬ج ه"د ‪ :5;C7‬و‪t2HR HQ2‬‬ ‫‪ DbT‬ا‪.M r7‬و‪ B2‬ا‪ >GD7‬ا‪tC,H7‬‬ ‫‪DC7‬ى ‪ Bvwv‬ارا‪HC5= aG :T‬‬ ‫و=‪D‬ج ‪ aG‬ا‪"+42 >GD7‬ن و=‪>C%^ EC‬‬ ‫‪.P2‬ف ه"د ان ‪D5A2‬ف ‪ r;I‬ر‪tC9‬‬ ‫‪N‬ن ا‪N‬را‪89 H9.+, EoC7 :T‬‬ ‫ا‪ >6U7‬وا‪DC6*A7‬‬


‫בינתיים הוד הביט סביב‪,‬‬ ‫ולפתע ראה את אביב‪.‬‬ ‫אביב הוא שרקן ‪-‬‬ ‫קצת נמוך ופחדן‪.‬‬ ‫?‪ >Gy‬ه"د ‪DC7 $7"M aG‬ى ر=‪xC‬‬ ‫و‪yQ9‬ة ‪ zMN‬ا‪ DC[, $T‬و‪@2"Z‬‬


‫הוד חושש לפנות לאביב ‪-‬‬ ‫אולי הוא יסתובב ובכלל לא יקשיב?‬ ‫הוד לוקח את צעדיו הראשונים‪,‬‬ ‫אוזר אומץ והולך אל גן המשחקים‪.‬‬ ‫בראש הוא חושב מחשבות מפחידות‪,‬‬ ‫מה יעשה אם יגרמו לו לבכות ‪...‬‬ ‫‪.Z‬ف ه"د ان ‪DAX2‬ب ‪ aG‬ر=‪xC‬‬ ‫و‪8j= rjP= D69 $5G p;6AC7‬ء‬


‫אביב שיחק לו בפינה‪,‬‬ ‫ולפתע פתאום שלף קובייה‪,‬‬ ‫הוא החל לבנות מגדל או אפילו ארמון ‪-‬‬ ‫היו לו הרבה קוביות ממש המון !‬ ‫^‪", x%‬ا‪ f‬وذه‪ :‬ا‪ BM.& r7‬ا‪.57N‬ب‬ ‫و‪"P= D69‬ف ‪ aG‬ان ‪"44oA2‬ا ‪.647.= $7‬ء‬


‫הוד רץ ואליו ניגש‪,‬‬ ‫רצה לשחק עם החבר החדש‪.‬‬ ‫הם התחילו לדבר‪,‬‬ ‫ותוך שנייה להתחבר‪.‬‬ ‫‪ :57‬ر=‪ 89 xC‬رآ‪ $+‬ا‪:2DX7‬‬ ‫و‪yQ9‬ة ا‪.AG )Z‬ع ‪DC~R‬‬ ‫‪ .^D= 8+4C7‬او ‪D[,‬ا =‪Db+%‬ا ^‪wC%‬‬ ‫‪.456G‬ت =‪H5‬د آ‪DC4‬‬ ‫‪$;9‬‬


‫אביב והוד השניים‪,‬‬ ‫בנו מגדל גבוה עד השמיים!‬ ‫כנראה שאותו מעבר‬ ‫לא היה כל כך מוזר‪...‬‬ ‫رآ€ ه"د ا‪HC5& $C7‬‬ ‫‪ $X2HR xG :5;C7‬ا‪H2HQ7‬‬ ‫‪"457‬ا و?<‪"vH‬ا =‪w6‬م ‪@Cj7‬‬ ‫و=;<‪ Bb‬ا‪pC%M t2HR $7 g4R‬‬


‫היה היה קיפוד ושמו הוד‪,‬‬ ‫עם אביב הוא אהב לשחק עד מאוד‪,‬‬ ‫וכשהגננת ביקשה מהם להפסיק –‬ ‫הם התחננו לעוד‪...‬‬ ‫آ‪.‬ن ‪.6G .2‬ن ‪ H*+,‬وا&‪ $%‬ه"د‬ ‫‪ xG‬ر=‪ xC‬ا‪ :M‬ا‪"+Q= :5;7‬ن‬ ‫و‪ E4;F .GH+I‬ا‪ BC=D%7‬ان ‪"*,"A2‬ا آ‪"T.‬ا ‪"^D2‬ه‪ .‬ان ‪N‬‬ ‫?‪"5‬د‬


‫הוד הוא קיפוד שלו ורגוע‪ ,‬צריך לעבור ומכך הוא פגוע‪ ,‬הוד שמגיע‬ ‫לגן חדש בעיר שונה מספר על החוויה‪ .‬בואו וגלו כיצד הוד מכיר‬ ‫חברים חדשים !‬ ‫ه"د ه" ‪ )*+,‬ه‪.‬دئ‪ ,‬ا^‪.XATw7 D4‬ل ‪ xG‬اه;‪.6%7 $‬ن ^‪)q7 .H2H‬ا ‪]<7.= D5V‬ن‬ ‫وا‪.t2.iA7‬‬ ‫‪ 89‬ا‪.6%7‬ن ا‪ ,H2HQ7‬د‪ >Z‬ه"د رو‪H2H^ Bm‬ة و‪ 89 $A=DQ? aI p;6A2‬ا‪e2.5A7‬‬ ‫ه‪.+‬ك‪.‬‬ ‫ه‪ .C‬اآ‪"*UA‬ا آ‪ @C‬ه"د ‪D5A2‬ف ‪ r;I‬ا‪.,HR‬ء ^‪H‬د‪...........‬‬


הוד הקיפוד