Page 1

‫هد ‬ ‫בל ידגר‪ ,‬יונתן הררי‪ ,‬טל רוקני‪,‬‬ ‫אורי שלומוביץ'‪ ,‬רוי פלקוביץ'‪,‬‬ ‫אייל דרסינובר ושהד מנסור‪.‬‬

‫‪ #$‬اد! ر‪ #' ,‬رو‪ ,%‬اوري‬ ‫‪ 012 ,%)*+,‬ن ه‪.‬اري‪ ,‬روي‬‫‪ ,30*45,4‬ا‪ 2‬ل در‪8+ 9:- ,.*4*6‬ر‬


‫נכתב במסגרת מודולת "סיפור משותף"‬ ‫קדם ניסוי‪" :‬בית ספר דיאלקטי השראתי"‬ ‫חטיבת הראשונים גני תקווה‬ ‫בשיתוף עם חטיבת ביניים ב' ע"ש צוילח מנסור טירה‬ ‫ותכנית הכשרת מצוינים להוראה – המכללה האקדמית‬ ‫בית ברל‬


‫היה היה קיפוד ושמו הוד‪,‬‬ ‫הוא אהב לשחק בקוביות עד מאוד‬ ‫וכשהגננת ביקשה להפסיק ‪ -‬הוא התחנן לעוד‪.‬‬ ‫آ‪.‬ن ه‪.+‬ك ‪ )*+,‬وا&‪ $%‬ه"د‬ ‫‪ :<2‬ا‪ 89 :5;7‬ا‪.456%7‬ت و‪"*2‬ز‬ ‫و‪ E4;F .GH+I‬ا‪ BC=D%7‬ان ‪.= >&"? @,"A2‬ن ‪....:5;2‬‬


‫כשהוד חזר מהגן יום אחד‪,‬‬ ‫אמא שלו סיפרה לו משהו מיוחד;‬ ‫אימא אמרה‪" :‬הוד‪ ,‬אנחנו עוברים‬ ‫ותהיה לך הזדמנות להכיר חברים חדשים"‪.‬‬

‫   ‬ ‫‬ ‫     ‬ ‫‬ ‫     ‬ ‫ ‬ ‫‪ ! " #$‬‬


‫הוד המפוחד לא רצה להיות לבד‪,‬‬ ‫בגן חדש הוא וודאי יראה מטופש‪,‬‬ ‫הוא פחד שילדים ישירו‪:‬‬ ‫"הוד הקיפוד הוא קוצי מאוד"‪.‬‬ ‫ه"د ا‪ :<2 N @O.P7‬ان ‪"62‬ن و‪HCM‬‬ ‫و‪ D5U2‬ا‪ $*R 89 84S $T‬ا‪H2HQ7‬‬ ‫وا‪ BC+S‬ا‪ )*+X7‬ا‪8;%7‬ء =‪"VN.‬اك‬ ‫‪.Z‬ف ه"د ان ‪HU+2‬وا ا‪N‬و‪N‬د‬


‫זהו הגיע הזמן‪,‬‬ ‫הוד עומד מול הגן‪,‬‬ ‫מפוחד‪ ,‬אך מוכן‪.‬‬ ‫وه‪ .‬ه" ‪.M‬ن ا‪E,"7‬‬ ‫وه" وا‪ @,‬ا‪.G‬م ا‪@[7‬‬ ‫^‪.‬ه] و‪@O.Z $+67‬‬


‫הוד הציץ מבעד לדלת‪,‬‬ ‫וראה את הגננת‪,‬‬ ‫את הדלת פתח ‪-‬‬ ‫והיה מופתע כל כך‪.‬‬ ‫‪ DbT‬ه"د ‪ @;Z aG‬ا‪.47‬ب‬ ‫‪DC7‬ى ا‪.4c= @X? BC=D%7‬ت‬ ‫‪ gA9‬ود‪ >Z‬و‪ f.Q9‬ا‪HT‬ه‪e‬‬


‫עשרות ילדים‪ ,‬אומנם ארנבים‪,‬‬ ‫קופצים‪ ,‬רצים‪ ,‬משחקים ומשתוללים‪,‬‬ ‫הרעש שהם עשו היה פשוט מדהים‪.‬‬

‫‪DUI‬ات ا‪N‬و‪N‬د آ‪N.‬را‪]*X2 :T‬ون‬ ‫‪D2‬آ‪"i‬ن ‪"45;2‬ن و‪"GHA<2‬ن‬ ‫و‪ lCQm‬ا‪"[7‬ت =)ه"ل ‪"X;j2‬ن‬


‫רק הוד עמד בצד והתחיל לרעוד‪,‬‬ ‫חשב לעצמו‪:‬‬ ‫"וואי כל כך הרבה ארנבים ואני קיפוד !"‪.‬‬ ‫و‪ @,‬ه"د ^‪aC6oG .4T.‬‬ ‫‪"X2‬ل ‪ " $o*+7‬واو آ;‪ pq‬ارا‪ :T‬وا‪ H*+, .T‬و‪"HCM‬‬


‫הגננת לקחה את הוד למרכז הגן‪,‬‬ ‫ובהזדמנות הזאת הפסיקה את הבלאגן‪,‬‬ ‫הגננת אמרה‪" :‬ילדים‪ ,‬אל הגן מצטרף ילד חדש‪,‬‬ ‫הוא קיפוד והוא קצת נבוך וקצת נרגש"‪.‬‬ ‫ا‪)Z‬ت ا‪ BC=D%7‬ه"د‪ ,‬ا‪DG r7‬آ] ا‪D7‬و‪Bm‬‬ ‫واو‪ E*,‬ه‪.+‬ك ا‪rm"*7‬‬ ‫و‪ .2 : E7.,‬او‪N‬د ‪ ,‬ا‪ .+7 piT‬و‪H2H^ H7‬‬ ‫‪.6G aG‬نٍ =‪. HC5‬‬


‫הוד יוצא לחצר‪,‬‬ ‫לשחק ואולי למצוא חבר‪,‬‬ ‫בארגז החול הוא רואה שלושה ארנבים‪,‬‬ ‫מגדל ענק להם בחול הם בונים‪,‬‬ ‫הוד מפחד למצוא חברים חדשים‪,‬‬ ‫כי הם ארנבים והם קצת שונים‪...‬‬ ‫‪DZ‬ج ه"د ‪ :5;C7‬و‪t2HR HQ2‬‬ ‫‪ DbT‬ا‪.M r7‬و‪ B2‬ا‪ >GD7‬ا‪tC,H7‬‬ ‫‪DC7‬ى ‪ Bvwv‬ارا‪HC5= aG :T‬‬ ‫و=‪D‬ج ‪ aG‬ا‪"+42 >GD7‬ن و=‪>C%^ EC‬‬ ‫‪.P2‬ف ه"د ان ‪D5A2‬ف ‪ r;I‬ر‪tC9‬‬ ‫‪N‬ن ا‪N‬را‪89 H9.+, EoC7 :T‬‬ ‫ا‪ >6U7‬وا‪DC6*A7‬‬


‫בינתיים הוד הביט סביב‪,‬‬ ‫ולפתע ראה את אביב‪.‬‬ ‫אביב הוא שרקן ‪-‬‬ ‫קצת נמוך ופחדן‪.‬‬ ‫?‪ >Gy‬ه"د ‪DC7 $7"M aG‬ى ر=‪xC‬‬ ‫و‪yQ9‬ة ‪ zMN‬ا‪ DC[, $T‬و‪@2"Z‬‬


‫הוד חושש לפנות לאביב ‪-‬‬ ‫אולי הוא יסתובב ובכלל לא יקשיב?‬ ‫הוד לוקח את צעדיו הראשונים‪,‬‬ ‫אוזר אומץ והולך אל גן המשחקים‪.‬‬ ‫בראש הוא חושב מחשבות מפחידות‪,‬‬ ‫מה יעשה אם יגרמו לו לבכות ‪...‬‬ ‫‪.Z‬ف ه"د ان ‪DAX2‬ب ‪ aG‬ر=‪xC‬‬ ‫و‪8j= rjP= D69 $5G p;6AC7‬ء‬


‫אביב שיחק לו בפינה‪,‬‬ ‫ולפתע פתאום שלף קובייה‪,‬‬ ‫הוא החל לבנות מגדל או אפילו ארמון ‪-‬‬ ‫היו לו הרבה קוביות ממש המון !‬ ‫^‪", x%‬ا‪ f‬وذه‪ :‬ا‪ BM.& r7‬ا‪.57N‬ب‬ ‫و‪"P= D69‬ف ‪ aG‬ان ‪"44oA2‬ا ‪.647.= $7‬ء‬


‫הוד רץ ואליו ניגש‪,‬‬ ‫רצה לשחק עם החבר החדש‪.‬‬ ‫הם התחילו לדבר‪,‬‬ ‫ותוך שנייה להתחבר‪.‬‬ ‫‪ :57‬ر=‪ 89 xC‬رآ‪ $+‬ا‪:2DX7‬‬ ‫و‪yQ9‬ة ا‪.AG )Z‬ع ‪DC~R‬‬ ‫‪ .^D= 8+4C7‬او ‪D[,‬ا =‪Db+%‬ا ^‪wC%‬‬ ‫‪.456G‬ت =‪H5‬د آ‪DC4‬‬ ‫‪$;9‬‬


‫אביב והוד השניים‪,‬‬ ‫בנו מגדל גבוה עד השמיים!‬ ‫כנראה שאותו מעבר‬ ‫לא היה כל כך מוזר‪...‬‬ ‫رآ€ ه"د ا‪HC5& $C7‬‬ ‫‪ $X2HR xG :5;C7‬ا‪H2HQ7‬‬ ‫‪"457‬ا و?<‪"vH‬ا =‪w6‬م ‪@Cj7‬‬ ‫و=;<‪ Bb‬ا‪pC%M t2HR $7 g4R‬‬


‫היה היה קיפוד ושמו הוד‪,‬‬ ‫עם אביב הוא אהב לשחק עד מאוד‪,‬‬ ‫וכשהגננת ביקשה מהם להפסיק –‬ ‫הם התחננו לעוד‪...‬‬ ‫آ‪.‬ن ‪.6G .2‬ن ‪ H*+,‬وا&‪ $%‬ه"د‬ ‫‪ xG‬ر=‪ xC‬ا‪ :M‬ا‪"+Q= :5;7‬ن‬ ‫و‪ E4;F .GH+I‬ا‪ BC=D%7‬ان ‪"*,"A2‬ا آ‪"T.‬ا ‪"^D2‬ه‪ .‬ان ‪N‬‬ ‫?‪"5‬د‬


‫הוד הוא קיפוד שלו ורגוע‪ ,‬צריך לעבור ומכך הוא פגוע‪ ,‬הוד שמגיע‬ ‫לגן חדש בעיר שונה מספר על החוויה‪ .‬בואו וגלו כיצד הוד מכיר‬ ‫חברים חדשים !‬ ‫ه"د ه" ‪ )*+,‬ه‪.‬دئ‪ ,‬ا^‪.XATw7 D4‬ل ‪ xG‬اه;‪.6%7 $‬ن ^‪)q7 .H2H‬ا ‪]<7.= D5V‬ن‬ ‫وا‪.t2.iA7‬‬ ‫‪ 89‬ا‪.6%7‬ن ا‪ ,H2HQ7‬د‪ >Z‬ه"د رو‪H2H^ Bm‬ة و‪ 89 $A=DQ? aI p;6A2‬ا‪e2.5A7‬‬ ‫ه‪.+‬ك‪.‬‬ ‫ه‪ .C‬اآ‪"*UA‬ا آ‪ @C‬ه"د ‪D5A2‬ف ‪ r;I‬ا‪.,HR‬ء ^‪H‬د‪...........‬‬

הוד הקיפוד  

ספר שנכתב במסגרת מודולת סיפור משותף בקדם ניסוי בית ספר דיאלקטי השראתי על ידי תלמידי שכבת ט' בחטיבת הראשונים גני תקוה וחטיבת צוילח מנסור בטיר...

הוד הקיפוד  

ספר שנכתב במסגרת מודולת סיפור משותף בקדם ניסוי בית ספר דיאלקטי השראתי על ידי תלמידי שכבת ט' בחטיבת הראשונים גני תקוה וחטיבת צוילח מנסור בטיר...

Advertisement