Page 1

Wafaa Mohd Hussain Yee


Në emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit Një këshillë e butë nuk është rastësi, Ndihmon dhe nuk prish besimin, I lë tjerët të shëndrisin, Ajo që kërkohet është vetëm edhe pak durim. -W.M.H.Y-


Poem nga kolekcioni "Speaking from my Heart" Koha kalon, pyes veten ç'kam bërë, Ashtu siç mplakem, me perendimin e diellit, Gjith ajo që dua, është të jem i mirë, Shumë herë, unë vetëm shikoja shiun, Zgjidhja ime, të lagem ose të hip në tren, Të zgjedh një, nga zërat e pastër. -W.M.H.Y-

Elhamdulilah, Falenderimi i takon Allahut i Cili e mundësoi të kryhet ky libër. E falenderoj Allahun

dhe Sheih Abu Abdur-Rahman Muhamed ibn Salim ibn Ahmed ibn Salim, të cilët më dhanë Senedin, Elhamdulilah. Gjithashtu do të doja të falenderoj Sheih Bilal Philips që më mundësoi të përdor këtë libër për t'i mësuar studentët


Copyright

2013

TMEA Global Sdn. Bhd. www.tmeag.com Të gjitë drejtat e rezervuara. Ky libër ka të mbrojtura të drejtat e autorit.

Botoi : Shtypi : Focus Print - Shkup Përktheu : Sejfullah Sejfuli Lekturoi : Edin Cungu & Amir Ashani ISBN : XXXXXXXX Dizajni dhe Radhitja : Tajweed Made Easy Academy Global www.tmeag.com


Përmbajtja Shkronjat dhe numrat Arab WģƌƐŽƐũĂĞZĞĐŝƟŵŝƚ DŽƟǀŝŝŵģƐŝŵŝƚƚģdĞdžŚƵŝĚͲŝƚ ŝƐƉŽnjŝƚĂĞŵģƐŝŵŝƚƚģdĞdžŚƵŝĚͲŝƚ ϯDģŶLJƌĂƚĞ>Ğdžŝŵŝƚƚģ<ƵƌΖĂŶŝƚ&ĂŵģůĂƌƚģ Lahn >ůŽũĞƚĞŶĚĂůƵĂƌĂƚģƌĞĐŝƟŵŝƚ //ƐƟĂΖĚŚĂ ĞƐŵĞůĞͲũĂ <ĂƚģƌŵģŶLJƌĂƚŬƵůĞdžŽŚĞƚĞƐŵĞůĞͲũĂďĂƐŚŬģŵĞ/ƐƟĂΖĚŚĂͲŶģ <ĂƚģƌŵģŶLJƌĂƚŬƵĞƐŵĞůĞͲũĂůĞdžŽŚĞƚŵĞƐĚLJƐƵƌĞǀĞ ^ŚĞŶũĂƚƚģĐŝůĂƚŝŚĂƐŝŵŶģ<ƵƌΖĂŶŝŶ&ĂŵģůĂƌƚĞ ĂůũĂĞ^ŚŬƌŽŶũĂǀĞ DĂŚƌĞdžŚŝ ŝƐĂ'ĂďŝŵĞƚģĂŬŽŶƐŚŵĞŐũĂƚģ^ŚƋŝƉƟŵŝƚ ZĞŐƵůůĂƚĞdĞdžŚƵŝĚͲŝƚ Nun & Mim Mushededeh /ƐŵƵůͲyŚĞůĂůĞŚ DĞĚdĂďŝΖŝ <ĂůŬĂůͲũĂ EŝǀĞůĞƚĞdĂĬŝŵͲŝƚ EƵŶ^ĂŬŝŶĞŚƵĞdĞŶƵŝŶ /ĚŚͲŚĂƌ /ŬůĂď Idgam Ikhfa WģƌŵďůĞĚŚũĂĞEƵŶ^ĂŬŝŶĞŚƵĞdĞŶƵŝŶ

1 2 2 2 3 4 5 6 7 9 11 12 16 17 17 18 19 20 21 21 22 23 24 25 26

Mim Sakinah ^ŚŬƌŽŶũĂƚŶģ<ƵƌΖĂŶͲŝŶĞ^ŚĞũŶƚģ ůͲDƵĚƵĚ DĞĚDƵƚĂƐŝůhĂdžŚŝď DĞĚDƵŶĨĂƐŝůyŚĂΖŝnj Med Lin DĞĚƌŝĚůŝƐͲ^ƵŬƵŶ DĞĚĞĚĞů Med Iuad Med Lazim DĞĚ^ŝůĞŚ^ƵŐƌĂ DĞĚ^ŝůĞŚ<ƵďƌĂ WģƌŵďůĞĚŚũĂĞDƵĚƵĚͲǀĞ Ra dĞĬŝŵ dĞƌŬŝŬ WģƌŵďůĞĚŚũĂĞZĂͲƐģ EŝǀĞůĞƚĞ'ƵŶĞͲƐ ,ĞŵnjĞƚƵůhĂƐů ůŝĨ>Ăŵ ƌͲZƵŵΘůͲ/ƐŚŵĂŵ /ĚŐĂŵŝĚŚĞůůŽũĞƚĞƟũ /ĚŚŚĂƌŝĚŚĞůůŽũĞƚĞƟũ ZƌĞŐƵůůĂƚĞWģƌũĂƐŚƟŵŝƚ <ĂƌĂŬƚĞƌŝƐƟŬĂƚĞ^ŚŬƌŽŶũĂǀĞ <ĂƌĂŬƚĞƌŝƐƟŬĂƚŵĞŶƚŽŶŝŵĞ <ĂƌĂŬƚĞƌŝƐƟŬĂƚƉĂŶƚŽŶŝŵĞ

27 28 28 29 29 30 30 31 32 32 33 34 35 36 37 38 39 39 40 41 42 46 47 48 49


1

SHKRONJAT ARABE

NUMRAT ARAB

Nëntë

Tetë

Shtatë

Gjashtë

Pesë

Katër

Tre

Dy

Një

Zero


13 është e ndarë në dy lloje:

nuk mund të përcaktohet shqiptimi i saktë i shronjës

VENDI I ZBRAZËT

dihet saktë se si shqiptohet shkronja

GJUHA

FYTI

Hapsira e zbrazët mes fytit dhe gojës gjuhës deri te Kutia e Zërit Shkronjat të cilat dalin nga Vendi i Zbrazët janë :

* Kutia e Zërit prodhon zë duke formuar të folurit

PASAZHI I HUNDËS

BUZËT


14

GJUHA

FYTI

HUNDA

BUZËT

Shkronjat të cilat shqiptohen me Gjuhë janë :-

Shkronjat të cilat dalin prej Fytit janë :-

Shkronjat të cilat dalin prej Kavitetit të Hundës janë :-

Shkronjat të cilat shqiptohen me Buzë janë :-


2

Texhuid d.m.th. ---> Përsosja e recitimit të Kur'anit të Shejntë

SI TA PËRSOSIM RECITIMIN ? Na duhen këto 3 elemente që ta përsosim recitimin e Kur'anit Famëlartë

Karakteristikat e Shkronjave

Regulla të Texhuid-it

Çdo shkronjë ka karakteristika të veçanta.

Ne do ti mësojmë rregullat detajisht, Insha-Allah

Shënim i rëndësishëm : Kur recitojmë me mahrexhin e duhur, automatikisht shkronjës i jepet karekteristika adekuate.

Vendi prej ku dalin Shkronjat Ka 29 shkronja arabe, por nga ato vetëm 28 shqiptohen. Kështuqë, ka 28 tinguj të ndryshëm, që dalin nga 28 dalje të ndryshme.


MOTIVI PËR MËSIMIN E TEXHUID-IT?

3

Që të recitojmë Kur'anin Famëlartë ashtu siç i ka zbritur Pejgamberit Muhamed

nga Xhibrili

ÇFARË DISPOZITE KA MËSIMI I TEXHUID-IT? Dispozita ndahet në:

Mjafton që dikush nga ajo shoqëri ta din.

Obligative për çdo individ

Mjafton që në një shoqëri, një grup nga Muslimanët ta mësojnë terminologjinë e Texhuidit.

Është obligative për çdo Musliman të recitojë Kuranin Famëlartë me Texhvid.

3 MËNYRA PËR TA RECITUAR KUR'ANIN FAMËLARTË

Shpejt Kusht : Ata të cilët dëshirojnë të recitojnë shpejt, u lejohet përderisa iu përmbahen rregullave të Texhuid-it.

Mesatarë

Ngadalshëm

Tajweed Made Easy (Albanian)  
Tajweed Made Easy (Albanian)  
Advertisement