Page 1

EEN JAAR VOL VERANDERING Jaarverslag 2011

voor bestrijding van vermijdbare blindheid en inclusie van mensen met een handicap


JAARVERSLAG 2011

EEN JAAR VOL VERANDERING

INHOUDSOPGAVE

2

LEESWIJZER

5

WOORD VOORAF

7

1. UITGANGSPUNTEN EN BELEID

8

2. PROGRAMMA’S

12

3. FONDSENWERVING EN VOORLICHTING

40

4. BESTUUR EN ORGANISATIE

48

5. SAMENWERKING

58

6. FINANCIËN

62

7. TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN

72

VERKLARENDE WOORDENLIJST EN BRONVERMELDINGEN

74

3


JAARVERSLAG 2011

LEESWIJZER

LEESWIJZER Op 1 januari 2012 is de naam van ‘Stichting Dark & Light Blind Care’ veranderd in ‘Stichting LIGHT FOR THE WORLD Nederland’. In dit jaarverslag is ervoor gekozen om de nieuwe naam te gebruiken, omdat de publicatiedatum in het jaar 2012 valt. De inhoud van dit jaarverslag betreft echter het verslagjaar 2011, toen de statutaire naam van de stichting nog ‘Dark & Light Blind Care’ was. Doel van dit jaarverslag is om donoren en belangstellenden te informeren over resultaten en de herkomst en besteding van middelen. Het is de wens van de stichting om het jaarverslag uitsluitend in digitale vorm uit te brengen om kosten te besparen. Van de Nederlandstalige versie is echter een beperkte voorraad gedrukt op uitdrukkelijk verzoek van de ontvangers. 4

Goed om te weten • Het jaarverslag is beschikbaar in het Nederlands en de Engelse taal. • De uitgebreide rapportage per project is uitsluitend opgenomen in de online versie van het jaarverslag op www.lightfortheworld.nl/ jaarverslag. • Van dit jaarverslag is een beknopte samenvatting beschikbaar.

Deze samenvatting is eveneens beschikbaar in grootletterdruk, braille en gesproken woord, zodat ook mensen met een visuele beperking kennis kunnen nemen van de inhoud. De samenvatting kan worden aangevraagd per e-mail: info@lightfortheworld.nl of telefonisch: 0318 - 58 63 58. • De verklarende woordenlijst en bronvermeldingen zijn achterin dit jaarverslag te vinden.

5


JAARVERSLAG 2011

WOORD VOORAF

WOORD VOORAF We kijken in dit verslag terug op het jaar 2011. Een jaar van meeen tegenvallers. Ontwikkelingssamenwerking is buitengewoon complex. We werken iedere dag hard om de leefsituatie van de meest kwetsbaren te verbeteren. Uit de analyse van de projectresultaten zien we dat ons werk ĂŠcht het verschil maakt. Er zijn ruim 220.000 mensen bereikt! We zien ook dat de effectiviteit van de projecten toeneemt. Een zorg is echter het afbrokkelend draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking in ons land. De roep om bezuinigingen binnen onze sector wordt met regelmaat gehoord.

en samen-werking binnen Prisma waren daar debet aan. Het opereren in (internationale) samenwerkingsverbanden wordt steeds belangrijker. Dit geldt voor zowel het Noorden als het Zuiden. We mogen met dankbaarheid constateren dat deze processen in goede harmonie zijn verlopen.

betrokkenheid bij donateurs, bedrijfsleven, kennisinstituten en kerken. Ook zien we de laatste tijd een groeiende betrokkenheid op het thema duurzaamheid in de samenleving. We verwachten dat dit verder zal gaan groeien zodat er nieuwe kansen ontstaan. Duurzame ontwikkeling is immers de kern van ons werk.

Onze dank gaat uit naar iedereen die ons werk in 2011 op welke manier dan ook heeft ondersteund. In het vertrouwen dat we ook in 2012 op Gods zegen mogen rekenen en de trouwe ondersteuning van vele duizenden mensen, zijn we vol verwachting voor het nieuwe jaar, waarin we opnieuw het voorrecht hebben ons in te zetten voor de allerarmsten in de wereld!

Mensen met een handicap behoren tot de meest kwetsbare en gemarginaliseerde groepen in ontwikkelingslanden. Het VNverdrag inzake de Rechten van Mensen met een Handicap stelt dat deze groep op geen enkele manier mag worden beperkt in hun sociale en economische mogelijkheden. Dat is in 2010 nog eens bevestigd door de mensenrechtenraad van de Verenigde Naties. Op dit moment hebben 110 landen dit verdrag geratificeerd, maar Nederland helaas nog niet. Wij kijken in vertrouwen vooruit. We zien een grote 6

Organisatorisch was 2011 een turbulent jaar. Toetreding tot de confederatie LIGHT FOR THE WORLD en het vorm en inhoud geven aan programmatische samenwerking

Bestuur en directie Stichting LIGHT FOR THE WORLD Nederland

7


JAARVERSLAG 2011

UITGANGSPUNTEN EN BELEID

medische zorg. Daardoor raken zij ziek of gehandicapt. En mensen met een handicap hebben vaak geen toegang tot onderwijs en werk. Daardoor blijven zij arm. Volgens publicaties van VISION 2020 zijn er wereldwijd 285 miljoen mensen met een visuele beperking, waaronder 39 miljoen blinden. Van dat aantal woont 90% in ontwikkelingslanden. In maar liefst 80% van de gevallen echter is sprake van onnodige blindheid. Dat wil zeggen dat met tijdige interventie blindof slechtziendheid volledig of gedeeltelijk voorkomen had kunnen worden.

1 UITGANGSPUNTEN EN BELEID Context Volgens publicaties van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) leeft ongeveer 10% van de wereldbevolking -650 miljoen mensen- met een handicap. Dit cijfer neemt toe als gevolg van bevolkingsgroei, medische vooruitgang en vergrijzing. 80% van alle personen met een handicap leeft in ontwikkelingslanden. Dit cijfer toont aan dat armoede en handicaps sterk met elkaar verbonden zijn. Mensen die in armoede leven hebben vaak geen toegang tot 8

VISION2020 signaleert dat het aantal blinden als gevolg van infectieziekten sterk is afgenomen de afgelopen 20 jaar. Programma’s ter bestrijding van trachoom en rivierblindheid zijn zeer effectief gebleken. Een bron van zorg is de toename van chronische aandoeningen zoals leeftijdsafhankelijke macula degeneratie en diabetische retinopathie. Deze stijgen explosief. Niet alleen in ontwikkelingslanden, maar over de hele wereld vanwege de vergrijzende wereldbevolking en veranderende leefpatronen. Gezondheidsorganisaties zien zich voor een enorme uitdaging gesteld. De hierboven geschetste problematiek vraagt om actie en vormt het bestaansrecht van de stichting.

“Ik hoop dat er in Nederland meer ogen open gaan voor de nood bij mensen met een handicap in Afrika en Azië.” Reinier van den Berg

Visie

Missie

Goede oogzorg behoort voor iedereen beschikbaar te zijn, zodat niemand onnodig blind door het leven hoeft te gaan. Daarnaast zien wij uit naar een wereld waar mensen met een handicap niet worden achtergesteld, maar volwaardig meedoen in de maatschappij. Wij geloven dat ieder mens waardevol is. Daarom kunnen wij ons niet afzijdig houden daar waar mensen onrecht wordt aangedaan.

Het is onze missie om lokale organisaties in ontwikkelingslanden te ondersteunen die zich inzetten voor betere oogzorg en inclusie van mensen met een handicap.

Kernwaarden LIGHT FOR THE WORLD… • gelooft dat alle mensen zijn geschapen naar Gods beeld. Ieder mens heeft van God talenten ontvangen om te mogen ontplooien • heeft passie voor het terugdringen van onrecht in de wereld 9


JAARVERSLAG 2011

• geeft ondersteuning ongeacht geloof, etniciteit of geslacht • kiest ervoor om mensen met een handicap te helpen. Zij behoren tot de allerarmsten in de wereld • werkt samen met professionele lokale partners in ontwikkelingslanden • gaat uit van lokale capaciteit en wil die versterken • ondersteunt programma’s die gericht zijn op duurzaamheid en zelfredzaamheid • streeft naar transparantie en maximale kwaliteit in haar dienstverlening De inspiratiebron die ten grondslag ligt aan deze opdracht is de openbaring van God. De stichting wil actief participeren in het grote werk van God in en voor de mensheid en laat zich leiden door principes van barmhartigheid en gerechtigheid. 10

UITGANGSPUNTEN EN BELEID

De Bijbelse opdracht tot barmhartigheid en gerechtigheid stelt de waardigheid van de mens centraal. Dit christelijk sociaal denken van menselijke waardigheid en solidariteit zijn de belangrijkste pijlers onder ons werk als christelijke ontwikkelingsorganisatie. De stichting streeft naar samenhang in programma’s die structureel bijdragen aan de verbetering van de zelfstandigheid van mensen met een (visuele) handicap. Zo richten de activiteiten zich op het wegnemen of verzachten van obstakels wat mensen veroordeelt tot een leven waarin van menselijke waardigheid nauwelijks meer sprake is. Zo wordt ruimte geschapen voor zelfontplooiing en zelfstandig handelen. Het stimuleren van de gelijke positie van de vrouw krijgt

in toenemende mate aandacht binnen de programma’s. In de dialoog met partnerorganisaties wordt expliciet ingegaan op de betekenis van ongelijke machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen in relatie tot de mogelijkheden die partnerorganisaties hebben hieraan iets te doen.

belangrijk om deze kennis te verspreiden, met name naar landelijke en afgelegen gebieden. Juist daar komt onnodige blindheid veel voor bij gebrek aan de juiste zorg. Toegang tot schoon drinkwater en een schonere leefomgeving dragen eveneens bij aan het terugdringen van ziektes en handicaps.

Werkgebied De programma’s van LIGHT FOR THE WORLD omvatten de volgende drie werkgebieden: Preventie van blind- en slechtziendheid LIGHT FOR THE WORLD kiest voor een integrale aanpak. Opleiden van oogheelkundig personeel, distribueren van medicijnen, voorlichting over het voorkomen, herkennen en behandelen van oogaandoeningen. Het is

Onderwijs en revalidatie Ieder kind heeft recht op onderwijs. Iedereen heeft het recht op een menswaardig bestaan. Toch leeft in ontwikkelingslanden de gedachte dat mensen met een handicap niets kunnen leren, of minderwaardig zijn. LIGHT FOR THE WORLD wil dat het onderwijs voor iedereen toegankelijk is. Ervoor zorgen dat er aangepast lesmateriaal beschikbaar is voor blinden en

doven. Onderwijzers trainen in het lesgeven aan kinderen met een handicap. Of simpelweg ervoor zorgen dat gebouwen en voorzieningen toegankelijk zijn voor rolstoelers. Hulpmiddelen zijn uitermate effectief om belemmeringen weg te nemen: een bril, een blindenstok, een rolstoel, krukken enz. Capaciteitsopbouw en bewustwording LIGHT FOR THE WORLD ondersteunt lokale partners die opkomen voor de rechten van mensen met een handicap. Dat gaat verder dan alleen financiële steun. Er worden trainingen gegeven en de partner wordt actief begeleid in het streven naar duurzame ontwikkeling. Doel op lange termijn is dat de partnerorganisatie zelfstandig verder kan. Bijvoorbeeld met eigen fondsenwerving of met

steun van de eigen overheid. Daarnaast mag de kracht van de lokale gemeenschap niet worden onderschat. Door hen te betrekken bij de integratie van mensen met een handicap, worden stigma’s en vooroordelen stap voor stap weggenomen.

Beleid Het beleidsplan ‘Samen Sterker’ 2011-2015 bevat een analyse van de huidige positie van LIGHT FOR THE WORLD en strategische kaders voor de komende jaren op het gebied van: organisatie, programma’s, voorlichting, fondsenwerving, samenwerking en financiën. Een samenvatting van het beleidsplan is te vinden op de website.

11


JAARVERSLAG 2011

PROGRAMMA’S

Tabel 2.1 Projectresultaten Onderwerp

Revalidatie en

Doelstelling

Resultaten

Doelstelling

Resultaten

Resultaten

Resultaten

2012

2011

2011

2010

2009

2008

3.505

2.923

2.889

6.146

4.698

1.322

2.444

2.264

5.277

4.911

4.111

In totaal

In totaal

In totaal

In totaal

In totaal

In totaal

15.349

17.307

17.305

13.536

9.167

13.721

waarvan:

waarvan:

waarvan:

waarvan:

waarvan:

waarvan:

11.095

11.618

8.920

8.104

6.178

9.142

straar

staar

staar

staar

staar

staar

vaktraining van mensen met een (visuele) beperking Onderwijs/

2.346

ondersteuning voor kinderen met een visuele beperking Oogoperaties

3.300 trachoom

Oogonderzoek/-

2. PROGRAMMA’S

4.631 trachoom

998

3.087

trachoom

4.350

trachoom

3.913

trachoom

trachoom

954

1.058

4.035

1.519

1.991

1.492

overig

overig

overig

overig

overig

overig

247.120

190.664

189.830

319.202

94.987

215.079

12.758

713

1.076

3.345

3.072

3.821

4.353

6.110

9.230

6.775

13.196

5.910

behandeling Serviceverlening voor slechtzienden

LIGHT FOR THE WORLD is trots op de resultaten die zijn behaald door de partnerorganisaties. Het aantal mensen dat revalidatie heeft ontvangen bedraagt circa 2.900. Dit is conform de doelstelling die de partnerorganisaties zich hebben gesteld aan het begin van het jaar. De resultaten zijn fors minder dan het jaar daarvoor. Dat komt doordat Grarbet Tehadiso Mahber, de partnerorganisatie in Ethiopië, met deze vorm van dienstverlening is gestopt. Zij 12

zijn sterk in het verlenen van oogzorg en andere vormen van gezondheidszorg en hebben besloten om de revalidatie over te laten aan de (vele) andere organisaties in Ethiopië die zich toeleggen op dit gebied. Ruim 2.400 kinderen met een beperking hebben onderwijs ontvangen via de projecten. 90% van hen volgt het reguliere onderwijs via de school in hun eigen gemeenschap. Het is een strategische keuze van de stichting om zich te richten op

inclusief onderwijs en daarmee kinderen de mogelijkheid te bieden om onderwijs te volgen in eigen dorp of stad. Het aantal uitgevoerde oogoperaties is fors gestegen ten opzichte van 2010. Partnerorganisatie SERVE in Afghanistan heeft een goede bijdrage geleverd aan het aantal staaroperaties: 2.587. Dit is een prachtig resultaat, vooral gezien de moeilijke werkomstandigheden waarmee zij te maken hebben.

Training van veldwerkers

De diensten voor slechtzienden zijn achtergebleven op de doelstelling. De partnerorganisatie in Tanzania heeft minder follow-up bezoeken hoeven afleggen aan kinderen in het programma voor slechtziende kinderen die onderwijs krijgen in de blindenscholen. Zij hebben wel 274 nieuwe kinderen opgenomen in het programma.

De doelstelling voor 2012 gaat fors omhoog omdat de organisatie Grarbet in Ethiopië een doelstelling heeft opgenomen om 12.000 mensen refractiediensten en low vision diensten aan te bieden. Het aantal mensen dat training heeft ontvangen is lager dan verwacht. Dit komt met name doordat de training van 2.000

leerkrachten in Nigeria voor het doen van oogmetingen niet nodig was. Vorig jaar hadden zij veel meer leerkrachten getraind dan gepland, waardoor zij dit jaar voldoende kinderen konden bereiken met oogmetingen.

13


JAARVERSLAG 2011

LANDENOVERSTIJGENDE ACTIVITEITEN

2.1 LANDENOVERSTIJGENDE ACTIVITEITEN Thematisch leerprogramma In januari 2011 is het thematisch leerprogramma over inclusie van mensen met een handicap officieel van start gegaan. Dit programma wordt gefinancierd door PSO en wordt gecoördineerd door LIGHT FOR THE WORLD. Aan het programma doen de volgende organisaties mee: Tear Nederland, Edukans, Oikonomos, Red een Kind, WarChild, ZOA, LIGHT FOR THE WORLD, Liliane Fonds, Leprastichting Nederland, Aflatoun, 14

Tearfund UK, Kinder Not Hilfe Duitsland, Mission East België en IAS Denemarken. Doel van het programma is gezamenlijk leren hoe organisaties op een duurzame manier invulling kunnen geven aan inclusie van mensen met een handicap in reguliere ontwikkelingsprogramma’s. Het afgelopen jaar is een training georganiseerd voor coördinatoren en zijn er diverse leersessies geweest waarin ervaringen en ideeën zijn uitgewisseld.

Het is motiverend om te zien dat de deelnemende organisaties concrete stappen nemen om mensen met een handicap in hun reguliere programma’s op te nemen. Normaliter wordt deze groep mensen vaak over het hoofd gezien bij het opzetten van ontwikkelingsprogramma’s, maar met een beetje extra aandacht kunnen ze gewoon meedoen. Naast de leersessies in Nederland is er ook een capaciteitsopbouw programma voor de lokale partnerorganisaties van

Edukans, Tear, Red een Kind en Oikonomos in Ethiopië en India. Doel van dit proefprogramma is de lokale organisaties te motiveren en toe te rusten om mensen met een handicap in hun programma’s op te nemen. Er worden mooie resultaten geboekt. Als organisaties eenmaal oog hebben voor de rechten en mogelijkheden van mensen met een handicap is het in de praktijk niet moeilijk om hen mee te laten doen. Een gebouw met een hoge drempel kan bijvoorbeeld met een zak cement (of met modder of klei) eenvoudig toegankelijk gemaakt

worden voor mensen met een handicap.

Oost-Afrika In juni 2011 heeft LIGHT FOR THE WORLD in Rwanda een seminar georganiseerd met organisaties uit vijf landen uit het oostelijk deel van Afrika, die graag meer wilden leren over het faciliteren van een mainstreaming disability proces met reguliere (ontwikkelings-) organisaties. De deelnemende organisaties hebben zich ten doel gesteld om op een professionele manier organisatieveranderingsprocessen te

kunnen begeleiden. Naast het seminar werd bij de organisaties een organisatieanalyse gedaan, waaruit aanbevelingen kwamen om nog professioneler te kunnen opereren. Onderling ontstaan nu verschillende contacten tussen de organisaties en gaat men al bij elkaar op werkbezoek. Ook werd eind 2011 een eerste webinar gehouden waarbij men elkaar op de hoogte stelde van vorderingen in disability mainstreaming.

15


JAARVERSLAG 2011

AFGHANISTAN

2.2 AFGHANISTAN Resultaten SERVE intensiveerde de samenwerking met Ministerie van Gezondheidszorg, International Assistance Mission (IAM) en Comprehensive Health & Education Forum (CHEF). Rond de 2.900 mensen ontvingen een oogoperatie door of via bemiddeling van SERVE. Hieronder 107 kinderen met gecompliceerde oogaandoeningen. Ruim 25.000 mensen ontvingen behandeling voor oogziekten. Ruim 57.000 mensen kregen voorlichting 16

Grootte Aantal inwoners Human Development index Percentage blindheid Aantal oogartsen miljoen inw. % inwoners onderper armoedegrens Analfabetisme % inwoners onder armoedegrens

15,7x Nederland 30.000.000 plaats 172 van 187 landen 2% 4,0 40% 72% 36%

over hygiëne en het voorkomen van oogproblemen. SERVE verzorgde bijna 5.800 leesbrillen en ruim 1.800 brillen op voorschrift. 403 medewerkers van ziekenhuizen en klinieken leerden oogproblemen te herkennen, patiënten te

verwijzen of een eenvoudige behandeling te geven. 153 onderwijzers leerden een oogtest te doen bij kinderen. Getrainde onderwijzers verwezen 1.730 kinderen voor het aanmeten van een bril of oogbehandeling.

Het SERVE-programma voor revalidatie en inclusief onderwijs haalde zijn doelstellingen ruim. 427 leerlingen met diverse beperkingen konden in inclusief onderwijs of voorbereiding daarop instromen. 164 leerlingen met visuele handicaps ontvingen training om braille te leren, zich te oriënteren met blindenstok en alledaagse taken te verrichten. Er werden 28 vrijwilligers getraind om kinderen en volwassenen met een (visuele) handicap te revalideren. 419 mensen met een handicap kregen revalidatie, 56 mensen startten op een werk ervaringsplaats of begonnen een eigen bedrijf. SERVE heeft een grote rol gespeeld in de wet geving die het parlement aannam ten gunste van mensen met een handicap. Het oogzorgprogramma van CHEF kwam veel langzamer op gang dan gepland. Uiteindelijk konden in augustus 2010 de eerste patiënten worden behandeld en geopereerd. De aanloop was moeizaam, maar uiteindelijk de moeite waard. Het project is volledig onderdeel van het overheidsziekenhuis in

Fayzabad geworden en onder verantwoording gekomen van zowel de overheid als de exploitant van het ziekenhuis. Dit betekent dat na afloop van het project personeel en activiteiten verder gefinancierd worden door de exploitant en in de toekomst de overheid. CHEF heeft zich in Afghanistan al een plaats verworven in de nationale commissie die oogzorgbeleid ontwikkelt. In 2011 werden de doelstellingen ruim overtroffen: 332 staaroperaties en 6.200 oogbehandelingen uitgevoerd en een oogverpleegkundige werd getraind. IAM begon later dan gepland met het oogheelkundig trainingcentrum, vanwege bureaucratische obstakels.

Leer- en verbeterpunten Oogzorgorganisaties wisselen ervaringen uit met een vorm van betaling door patiënten voor de geleverde zorg. Dat is in Afghanistan niet vanzelfsprekend, omdat de overheid in principe alleen wil weten van gratis gezondheidszorg.

Context Afghanistan is verwoest door decennia van bezettingen en burgeroorlog. Bittere armoede is de dagelijkse realiteit van het merendeel van de bevolking. Mensen met een handicap behoren tot de meest kwetsbaren in de Afghaanse maatschappij. Om deze reden heeft LIGHT FOR THE WORLD ervoor gekozen in dit moeilijk

Uitzonderingen moeten uitonderhandeld worden en zijn pas na veel tijd eventueel mogelijk. Experimenten zijn daarentegen belangrijk, omdat de bevolking gratis gezondheidszorg verwacht, terwijl daarmee de activiteiten niet duurzaam zijn te verankeren.

Vooruitblik SERVE zal de komende jaren haar oogzorgprogramma nog sterker gaan richten op training van bestaande gezondheidswerkers en minder sterk op zelf aanbieden van oogzorg. Wanneer deze overgang succesvol verloopt, dan is een grote stap genomen naar verdere verduurzaming van de oogzorg op het platteland. Na de looptijd van het project in Fayzabad zal de oogzorg in het ziekenhuis worden overgenomen door de bestaande partners, waarmee een succesvol model zal zijn ontwikkeld voor oogzorg in districts- en provinciale zieken huizen in Afghanistan.

toegankelijke land te werken. Partnerorganisaties kennen de lokale context, spreken de taal en zijn in een goede positie om iets te doen voor mensen met een visuele of andere handicap.

17


JAARVERSLAG 2011

BANGLADESH

verzorgt trainingen en geeft advies, zodat kinderen niet alleen in de klas zitten maar ook daadwerkelijk goed onderwijs ontvangen. CDD heeft bovendien steun ontvangen om haar organisatie te verbeteren, zoals het opzetten van een afdeling Fondsenwerving. Een succesvol programma is het voedselzekerheidsprogramma voor extreem arme vrouwen in Gaibandha. Van de 40.000 huishoudens in het project hebben 8.531 huishoudens (21%) een gezinslid met een handicap. In totaal doen 3.764 vrouwen met een handicap mee in de vrouwengroepen en profiteren van inkomengenererende activiteiten.

Leer- en verbeterpunten

2.3 BANGLADESH Resultaten In het oogziekenhuis van Child Sight Foundation (CSF) zijn 57 kinderen geopereerd aan staar en 53 kinderen werden geopereerd aan een lui oog. Ook 310 volwassenen kregen een staaroperatie. CSF heeft een netwerk van 60 lokale organisaties waar 550 vrijwilligers zijn getraind in het opsporen en doorverwijzen van kinderen met oogproblemen. Daarnaast is een netwerk van professionals uit verschillende landen gevormd om een 18

Grootte Aantal inwoners Human Development index Percentage blindheid Aantal oogartsen per miljoen inw. Analfabetisme % inwoners onder armoedegrens handboek te schrijven over opsporing en behandeling van kinderstaar in heel Azië. 116 kinderen met een visuele of andere beperking kregen onderwijs. Twee middelbare scholen zijn toegankelijk

3,5x Nederland 162.000.000 plaats 146 van 187 landen 2,7% 3,9 44% 40% gemaakt. Centre for Disability and Development (CDD) speelt eenbelangrijke rol in het toegankelijk maken van het reguliere onderwijs voor kinderen met een handicap. Zij coördineren een netwerk van 300 lokale organisaties. CDD

CDD heeft een externe evaluatie ontvangen van het onderwijsprogramma, waaruit bleek dat zij erin zijn geslaagd om een breed netwerk van scholen, lokale overheden en ontwikkelingsorganisaties te motiveren om kinderen met een handicap in het reguliere onderwijs op te nemen. In de

tweede fase zal er sterk ingezet moeten worden op de kwaliteit van onderwijs voor deze kinderen. De gezondheidsalliantie kwam wat stroef op gang en er is besloten om een lokale coördinator aan te stellen die van daaruit acties in gang kan zetten en goed kan aansluiten bij de lokale partners.

hen om hier zo goed mogelijk gebruik van te maken en te leren deze complexe processen te monitoren en evalueren op hun impact. Het vijfjarige voedselzekerheidsprogramma gaat haar vierde jaar in. Er zal een onderzoek plaatsvinden naar de effectiviteit van de deelname van mensen met een handicap aan het programma.

Het voedselzekerheidsprogramma is een complex programma met veel samenwerkingspartners en een groot aantal deelnemers. Afgelopen jaar waren er daardoor problemen met de monitoring van de activiteiten. Inmiddels is dit probleem hersteld en is er een duidelijke database beschikbaar met alle data over de deelnemers met een handicap.

Vooruitblik In 2012 blijft de nadruk liggen op capaciteitsopbouw. CDD en CSF zijn strategische partners met een groot netwerk waarmee ze programma’s breed uit kunnen zetten. LIGHT FOR THE WORLD ondersteunt

Context De grote bevolkingsomvang heeft schaarste van middelen tot gevolg in Bangladesh. Maar liefst 49% van de rurale bevolking leeft in armoede. Hoewel iedereen recht heeft op gratis gezondheidszorg, maakt slechts 45% daar daadwerkelijk gebruik van. Vanwege het stigma ontvangen mensen met een handicap nauwelijks medische

zorg. Er is een wet van kracht ter verbetering van de positie van mensen met een handicap, maar er wordt weinig voortgang geboekt. Hulporganisaties vullen het gat dat door matig functionerende overheidsinstanties is achtergelaten. 19


JAARVERSLAG 2011

CAMBODJA

2.4 CAMBODJA Resultaten Op het gebied van oogzorg zijn in de provinciale oogklinieken 2.449 oogoperaties uitgevoerd, waarvan 866 mensen geholpen via de mobiele oogkampen. IRIS pleit voor beter management van de oogklinieken binnen de provinciale ziekenhuizen om kwalitatief goede operaties en zorg te bieden en werkt daarin ook samen met andere partijen. Omdat mensen niet automatisch bij oogproblemen naar het ziekenhuis gaan, zijn er in 2011 60 vrijwilligers en 58 20

Grootte Aantal inwoners Human Development index Percentage blindheid Aantal oogartsen per miljoen inw. Analfabetisme % inwoners onder armoedegrens gezondheidswerkers getraind om meer mensen op te sporen en door te verwijzen. Met partners Krousar Thmey en ABC is gezamenlijk een inclusief onderwijsprogramma ontwikkeld. Omdat Vietnam verder is

4,4x Nederland 15.000.000 plaats 139 van 187 landen 1,2% 1,1 22% 30% op het gebied van inclusief onderwijs, heeft LIGHT FOR THE WORLD begin 2011 een studiereis georganiseerd waarin naast lokale partners ook mensen van het Ministerie van Onderwijs, de onderwijsinspectie, docenten en ouders deelna-

steun aan elkaar, maar spreken ze ook anderen aan op vooroordelen over mensen met een handicap.

men. De leerervaringen zijn gebruikt om het inclusief onderwijs programma verder te ontwikkelen. De eerste resultaten zijn erg bemoedigend: leraren zijn enthousiast, kinderen maken echt goede vorderingen in hun schoolprestaties en ouders zien hun kind opbloeien. Naast het inclusief onderwijs programma voeren Krousar Thmey en ABC een geïntegreerd onderwijsproject uit en heeft Krousar Thmey afgelopen jaar met het Ministerie van Onderwijs een curriculum over slechtziendheid ontwikkeld voor leerkrachten van de overheid.

Leer- en verbeterpunten

ABC heeft 128 blinde en slechtziende mensen ondersteund met oriëntatie en mobiliteitstraining, microkrediet en doorverwijzing voor scholing en zorg en zijn er zes zelfhulpgroepen opgezet. Binnen de zelfhulpgroepen geven mensen

Samenwerking met de overheid is cruciaal om initiatieven van maatschappelijke organisaties als Krousar Thmey te verankeren in het Cambodjaanse overheidsbeleid. Dit is geen eenvoudig proces en voelt soms alsof je tegen de stroom moet oproeien. Desalniettemin, blijft

De programmacoördinator in Nederland heeft veel ondersteuning gegeven in het ontwikkelen van het inclusief onderwijsprogramma van Krousar Thmey en ABC en het organiseren van de studiereis. Daarnaast is een traject gestart met de partners om verder hun programma monitoring te verbeteren.

Context In Cambodja wonen naar schatting 174.000 mensen die blind zijn aan één of beide ogen. De capaciteit van oogklinieken is in Cambodja nog erg laag om alle nieuwe en bestaande gevallen van blindheid te behandelen. Daarom zet partner International Resources for the Improvement of Sight (IRIS) zich in om oogzorg toegankelijk te maken en richt zich met name op mensen met een heel laag inkomen in de provincies Kampot, Battambang en Pursat. Niet iedereen kan geholpen worden met een operatie. Sommige mensen zullen permanent gehandicapt blijven. Cambodja telt bijvoorbeeld ongeveer 6.500 blinde en slechtziende kinderen. Het merendeel van deze kinderen wordt niet aangemeld voor

het belangrijk om voortdurend de dialoog te zoeken, overheidspersoneel te blijven inspireren en motiveren en goede en concrete voorbeelden te laten zien. Dat zal zich op een dag terugbetalen.

Vooruitblik De programmacoördinator zal tijdens zijn bezoek aan Cambodja verdere assistentie geven op het gebied van inclusief onderwijs, door onder andere een seminar te organiseren om de leerervaringen uit het afgelopen jaar te delen en te documenteren. Hiervoor zullen ook partnerorganisaties van LIGHT FOR THE WORLD uit de regio worden uitgenodigd. Daarnaast zal het traject voortgezet worden om de partners te ondersteunen hoe zij het effect van hun activiteiten beter kunnen beoordelen om hun impact te vergroten.

het reguliere basisonderwijs. Samen met partners Krousar Thmey en de Association for the Blind in Cambodia (ABC) maakt LIGHT FOR THE WORLD zich sterk voor inclusief onderwijs, zodat kinderen met een handicap volwaardig kunnen meedoen op school. In partnerschap met ABC wordt ook een programma ondersteund om mensen met een handicap in de dichtbevolkte provincie Kampong Cham op weg te helpen om hun leven voor zover mogelijk zelfstandig op te pakken.

21


JAARVERSLAG 2011

ETHIOPIË

Leer- en verbeterpunten In de samenwerking met Grarbet is blijvende aandacht nodig voor duurzaamheid en samenwerking met de overheid en patiëntenbijdrage.

Vooruitblik In 2011 is er gewerkt aan een gezamenlijke strategie voor het programma in Ethiopië. Dit heeft tot gevolg dat de samenwerking met Salu en ENOVIB in 2012 niet voortgezet zal worden. LIGHT FOR THE WORLD zal zich in de komende jaren in Ethiopië richten op verbeteren van de oogzorg in rurale gebieden. Samen met LICHT FÜR DIE WELT Oostenrijk zal er ook ingezet worden op het verbeteren van de positie van mensen met een handicap en hun toegang tot voorzieningen via community based rehabilitation.

2.5 ETHIOPIË Resultaten In het oogzorgprogramma van Grarbet zijn 69.875 mensen onderzocht en behandeld voor oogproblemen (waaronder 3.106 trachoom- en 2.521 staaroperaties, 18.524 gevallen van trachoom zijn in een vroegtijdig stadium behandeld met antibiotica). Ter bestrijding van trachoom zijn aan 1.041.129 mensen preventieve medicijnen uitgedeeld. In 2011 zijn de projecten van Salu en van ENOVIB afgerond. 22

Grootte Aantal inwoners Human Development index Percentage blindheid Aantal oogartsen per miljoen inw. Analfabetisme % inwoners onder armoedegrens

26,6x Nederland 88.000.000 plaats 174 van 187 landen 1,6% 1,2 70% 39%

Bij Salu hebben 120 mensen met een handicap een vakopleiding gekregen. Er is er gewerkt aan bewustwording over de situatie van mensen met een handicap onder overheidsambtenaren zodat er in beleid en activiteiten

aandacht is voor mensen met een handicap en hun positie wordt versterkt. ENOVIB heeft veel aandacht geschonken aan opbouw van de lidorganisaties.

Context

beschikking hebben.

Ongeveer zeven miljoen mensen in Ethiopië leven met een handicap. Dit is 8% van de bevolking. Van hen heeft ongeveer 45% een visuele handicap (blind of slechtziend). Deze prevalentie van blind- en slechtziendheid is een van de hoogste in de wereld. Blindheid komt meer voor in de rurale gebieden dan in de steden (3,8% op het platteland tegenover 1,1% in de stad). Daarnaast hebben recente studies laten zien dat er meer vrouwen blind zijn dan mannen. De oogartsen en oogklinieken zijn vooral in de hoofdstad te vinden waardoor de 70 miljoen mensen die op het platteland wonen maar 20 oogartsen tot hun

Mensen met een handicap behoren in Ethiopië tot de meest achtergestelde groepen in sociale en economische zin. Ze hebben te maken met stigma, vooroordelen, afwijzing en beperkte mobiliteit. Ongeveer 80% van de mensen met een handicap in Ethiopië kan niet deelnemen aan economische activiteiten en heeft geen inkomen.

23


JAARVERSLAG 2011

FILIPPIJNEN

dat kinderen met oogproblemen kunnen worden behandeld. De eerste rapportages wijzen er op dat deze benadering succesvol is en beter de doelgroep bereikt, met minder organisatie en inspanning van vele beroepskrachten.

2.6 FILIPPIJNEN Resultaten LIGHT FOR THE WORLD heeft Resources for the Blind Inc. (RBI) financieel ondersteund bij drie projecten. Over de gehele linie heeft RBI hele goede resultaten behaald. De kracht van RBI is dat ze veel samenwerken met de overheid op nationaal en lokaal niveau. Ook hebben ze goede relaties met andere gezondheids- en hulporganisaties, waardoor ze een sterk netwerk hebben en veel kunnen bereiken. Het eerste project is een 24

Grootte Aantal inwoners Human Development index Percentage blindheid Aantal oogartsen per miljoen inw. Analfabetisme % inwoners onder armoedegrens oogzorgprogramma voor kinderen van 0 tot 5 jaar. In voorgaande jaren werkte RBI samen met lokale onderwijs en gezondheidsautoriteiten om enkele honderdduizenden kinderen op oogproblemen te onderzoeken. Daarbij knaagde

7,2x Nederland 92.000.000 plaats 112 van 187 landen 0,7% 17 5% 27%

steeds de twijfel of kinderen met ernstige oogproblemen wel werden bereikt. In 2011 keurde LIGHT FOR THE WORLD een nieuwe benadering goed. Nu benadert RBI actief ouders en andere betrokkenen via allerlei media om hen er op te wijzen

Het tweede project richt zich op onderwijs en revalidatie van personen met visuele handicaps op Mindanao. Vrijwel alle doelen zijn behaald en zelfs overtroffen. Alleen de productie van brailleteksten en daisyboeken ligt achter op schema, omdat RBI te kampen had met kapotte machines en tekort aan mankracht. Daarentegen zijn er o.a. 726 gezondheidswerkers getraind, zijn er 926 veldbezoeken afgelegd aan leraren, scholieren met visuele handicaps en hun families en zijn er 317 ogen geopereerd. RBI heeft ook een Parent Advocates Group opgericht, bestaande uit ouders van kinderen met een visuele handicap, die naar de overheid kunnen lobbyen om

het bewustzijn voor de rechten van mensen met een handicap verder te vergroten. Het laatste project is een groot programma voor kinderen en volwassenen op Cebu. Hier zijn goede resultaten gehaald. Zo zijn 507 ogen geopereerd en zijn 814 kinderen met visuele handicaps dankzij RBI naar school gegaan. Ook hier heeft RBI een lobbygroep door ouders opgericht.

Leer- en verbeterpunten Het lijkt er op dat de nieuwe benadering van het oogzorgprogramma voor kinderen efficiënter en effectiever is. De relatief hoge uitval onder kinderen met visuele handicaps op school is een kwestie waar RBI nog geen definitief antwoord op heeft, hoewel men hard werkt om deze uitval terug te dringen. RBI heeft in 2011 opnieuw moeite gehad om geschikt personeel te vinden. Daardoor is een aantal doelstellingen niet gehaald.

Context De economie van de Filippijnen is redelijk ontwikkeld, maar het is nog steeds een ontwikkelingsland. Van de 92 miljoen inwoners moet 27 procent, oftewel 25 miljoen Filippino’s leven van minder dan twee dollar per dag. Bijna een miljoen mensen (1,23%) in de Filippijnen heeft een fysieke of mentale handicap, waarvan de helft te kampen heeft met visuele handicaps. Zij behoren vaak tot de groep die onder de armoedegrens moet leven. Zo had in 2005 slechts

Vooruitblik LIGHT FOR THE WORLD wil de financiering aan RBI in de komende jaren gaan afbouwen. RBI is een sterke partner, met goede samenwerkingverbanden. Het moet mogelijk zijn om de overheid meer te laten financieren en ook andere bronnen van financiering aan te boren. RBI gaat daarom een strategie ontwikkelen voor de komende jaren en zich meer richten op lobby & advocacy. De duurzaamheid van de programma’s en van de organisatie staan hierbij hoog in het vaandel. LIGHT FOR THE WORLD zal hen hierbij ondersteunen.

3 tot 5 procent van de mensen met een handicap toegang tot onderwijs. Het gaat nog moeilijk worden voor de Filippijnen om Millenniumdoel 2 te halen: alle jongens en meisjes naar school.

25


JAARVERSLAG 2011

INDONESIË

begeleidingsplan dat hen helpt in school goed mee te komen ongeacht hun handicap. Het plan richt zich in eerste instantie vooral op kinderen die blind, slechtziend, doof of slechthorend zijn.

2.7 INDONESIË Resultaten De productie van braille en gesproken (school)boeken in meest digitale vorm door partner Mitra Netra is volgens plan verlopen. De fondsenwerving heeft een flinke vlucht genomen. Dat is belangrijk omdat de bijdrage van LIGHT FOR THE WORLD gaat afnemen. Naast honderdduizenden pagina’s braillemateriaal maakte Mitra Netra bijna 14.000 cd-roms met gesproken leerboeken. Rond 1.700 leerlingen in basis- en 26

Grootte Aantal inwoners Human Development index Percentage blindheid Aantal oogartsen per miljoen inw. Analfabetisme % inwoners onder armoedegrens

45,8x Nederland 230.000.000 plaats 124 van 187 landen 1,5% 2,2 8% 13%

Het was een succesvol jaar voor de 14 oogziekenhuizen van Perdhaki. Het aantal geplande staaroperaties werd bijna gehaald; de training van medisch personeel en vrijwilligers verliep als gepland. Het aantal mensen dat geholpen werd met oogproblemen, oogtesten en brillen overtrof de planning. Verloop van getraind personeel en gebrek aan ervaren oogartsen blijft een probleem. De ziekenhuizen hebben gezamenlijk een planning gemaakt voor drie jaar. In deze nieuwe periode zal de overgang gemaakt worden naar zelfstandigheid van het programma. Door de overheid geplande veranderingen in de financiering van de zorg bieden kansen om het programma in de komende jaren financieel duurzaam te maken.

Het naschoolse programma voor kinderen van de blindenschool in Bandung verloopt volgens plan. Door verouderde materialen en het eindexamen van een aantal kinderen nam de belangstelling voor de buitenschoolse activiteiten wat af. De aanschaf van nieuw speelgoed en materiaal voor creatieve therapie heeft voor nieuwe animo gezorgd. De vrijwilligers die de kinderen begeleiden blijven enthousiast en toegewijd. De kinderen leren spelenderwijs extra vaardigheden die in hun verdere leven goed van pas komen. In het komende jaar zal LIGHT FOR THE WORLD de steun aan dit programma afronden.

Leer- en verbeterpunten Het betrekken van de overheid bij het werk van de partners is een uitdaging, die toch noodzakelijk is om de activiteiten duurzaam te kunnen uitvoeren. Sommige organisaties blijken daarvoor het goede netwerk te bezitten, voor anderen is dat veel moeilijker. De mate van steun van overheden hangt ook af van het soort werk. Verder

Context voortgezet onderwijs profiteren hiervan. Mitra Netra helpt beheerders van blindenbibliotheken hoe ze digitale gesproken boeken kunnen catalogiseren en beheren.

De introductie van inclusief onderwijs in Oost-Indonesië (Molukken en Zuidelijk Papua) door partner Bhakti Luhur verloopt goed. Kinderen met een handicap die nog niet naar school gingen, of daar weinig opstaken, krijgen een

In Indonesië is de welvaart zeer ongelijk verdeeld en blijft grotendeels beperkt tot het westen van het land en de grote steden. Voor kinderen met handicaps zijn er weinig voorzieningen en zij blijven meestal aan de rand van de maatschappij staan. Oogzorg is bijna afwezig in deze delen van het land. Een complicerende factor is dat Indonesië een eilandenrijk is. Transport is kostbaar en

verschilt in de gezondheidszorg het beleid per regio, wat planning voor duurzame financiering lastig maakt.

Vooruitblik Lokale overheden blijken na de decentralisatie in toenemende mate bereid steun te geven aan bijvoorbeeld opvang en onderwijs voor kinderen met een handicap. Voor inclusief onderwijs in het van speciaal onderwijs bijna verstoken Oost-Indonesië lopen de autoriteiten warm. Er komt een zorgverzekering voor de armen, door de overheid gefinancierd. Vanwege bureaucratie kan nog maar een deel van de doelgroep hiervan profiteren. In de komende jaren zal de financiering van de zorg nog verder veranderen. Bhakti Luhur en Mitra Netra zullen in toenemende mate een beroep moeten doen op de overheid en private donoren. LIGHT FOR THE WORLD helpt hen daarbij.

artsen zijn vaak niet bereid op relatief geïsoleerde plaatsen een praktijk te openen. Onderwijzend en revalidatiepersoneel is niet altijd bereid te gaan wonen waar het werk is. Het is een uitdaging de Indonesische overheid aan te spreken op haar verantwoordelijkheid voor zorg en onderwijs voor mensen met een handicap. 27


JAARVERSLAG 2011

NEPAL

2.8 NEPAL Resultaten Technical & Skill Development Center for the Blind & Disabled (TSDCBD) heeft vaktrainingen gegeven aan 367 jongeren met uiteenlopende handicaps en leerproblemen. De trainingen zijn divers: computertraining, repareren van mobiele telefoons, Engelse les, kaarsenmaken, weven etcetera. Studenten kunnen per jaar aan meerdere trainingen meedoen. De overgrote meerderheid is erin geslaagd om na de

28

Grootte Aantal inwoners Human Development index Percentage blindheid Aantal oogartsen per miljoen inw. Analfabetisme % inwoners onder armoedegrens

3,5x Nederland 29.000.000 plaats 157 van 187 landen 0,8% 4 41% 31%

trainingen betaald werk te vinden. TSDCBD is financieel grotendeels afhankelijk van LIGHT FOR THE WORLD, wat een bedreiging vormt voor de duurzaamheid van het programma. TSDCBD is in 2011

begonnen met het ontwikkelen van een strategie voor het vinden van donoren. LIGHT FOR THE WORLD ondersteunt hen daarbij, want de bijdrage aan dit programma wordt de komende drie jaar afgebouwd.

Caritas heeft een succesvol programma voor hulp aan mensen met een handicap in Bhutanese vluchtelingenkampen in het oostelijk deel van Nepal. In deze kampen verbleven dit jaar nog 1.939 mensen met een handicap. 613 hebben in Westerse landen asiel gekregen. Ouders en verzorgers worden aangemoedigd om actief deel te nemen aan de projectactiviteiten, zodat zij de opgedane kennis en ervaring ook in de toekomst kunnen toepassen. In elk kamp hebben comitéleden een training ontvangen over het omgaan met mensen met een handicap; veldwerkers en onderwijzers kregen eveneens een training. 246 kinderen gingen naar school en 274 jongeren kregen vaktrainingen. 117 mensen kregen een hulpmiddel aangemeten en 592 mensen kregen een medisch certificaat dat erkend wordt door de overheid. Naar verwachting zullen de vluchtelingenkampen na 2014 niet meer nodig zijn.

Leer- en verbeterpunten

Vooruitblik

TSDCBD heeft de uitdaging om andere bronnen van financiering te vinden voor hun uitstekende project. LIGHT FOR THE WORLD heeft de inschakeling van een lokale consultant ondersteund, die heeft gekeken hoe de inkomengenerende activiteiten van het centrum uitgebreid kunnen worden, zoals door de verkoop van producten die voormalig studenten maken of samenwerking met het nationale instituut voor vaktrainingen die studiebeurzen biedt. Zulke uitkomsten zullen in de komende jaren verder uitgewerkt worden in een strategie.

In 2014 houdt de ondersteuning aan beide programma’s op. Gelet op de bezuinigingen van het Ministerie van Buitenlandse zaken in Nederland én de wens om programma’s in andere landen uit te breiden, is besloten om geen nieuwe programma’s meer te ondersteunen in Nepal.

Het programma van Caritas dient als uitstekend voorbeeld voor andere organisaties die vluchtelingen opvangen en waarbij mensen met een handicap vaak over het hoofd worden gezien. Caritas is daarom bezig om de geleerde lessen uit te werken en te publiceren.

Context Nepal wordt nog altijd beheerst door politieke spanningen en stakingen. Dit maakt het moeilijk om te werken aan de ontwikkeling van Nepal. Ongeveer een derde van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Tweederde van het aantal mensen met een handicap heeft geen toegang tot onderwijs, terwijl van de totale bevolking 5% niet naar school gaat. Er zijn geen officiële cijfers bekend over het aantal mensen met een handicap. Qua visuele handicaps wordt geschat dat er 210.000 blinden, meestal als gevolg van staar, en

230.000 slechtzienden zijn. In 2010 heeft Nepal het VN-verdrag inzake de Rechten van Mensen met een Handicap geratificeerd. Op nationaal niveau zijn wetten en beleid aangepast, echter de daadwerkelijke implementatie van het nieuwe beleid verloopt moeizaam. Vanwege het stigma staat hulp aan mensen met een handicap laag op de prioriteitenlijst. Handicaps worden gezien als straf op zonden of slechte daden in een vorig leven. 29


JAARVERSLAG 2011

NIGERIA

In 2011 is het tweede jaar ingegaan van het scholenproject van ICO om oogmetingen te verrichten op lagere scholen en docenten te trainen om oogproblemen bij kinderen op te sporen in Plateau state. Afgelopen jaar zijn 9.267 kinderen en 635 leerkrachten gescreend op oogproblemen in 68 scholen. Een totaal van 9.971 kinderen en volwassenen nam deel aan gezondheidsvoorlichting die is gericht op het voorkomen van oogproblemen. In het najaar is de programmacoördinator voor een werkbezoek in Nigeria geweest. De nadruk tijdens het bezoek lag op het operationele beheer van de projecten, organisatieontwikkeling en samenwerking van de partners en innovatieve elementen in de

2.9 NIGERIA Resultaten In 2011 zijn drie programma’s ondersteund van drie partnerorganisaties, namelijk CBR Effata, de International Council of Ophthalmology (ICO) via de lokale uitvoerende organisatie Jos University Teaching Hospital (JUTH), en, als derde, de Leprastichting in Nigeria (NLR). In totaal zijn 5.815 consultaties en 522 staaroperaties uitgevoerd. Het oogzorgprogramma van CBR Effata bouwt voort op jaren van ervaring en heeft haar goede reputatie weten vast te 30

Grootte Aantal inwoners Human Development index Percentage blindheid Aantal oogartsen per miljoen inw. Analfabetisme % inwoners onder armoedegrens houden, terwijl NLR in 2011 is gestart om een nieuw meerjarig programma op te zetten met de overheid in de staten Gombe, Bauchi en Adamawa. Beide programma’s zijn gericht op identificatie, doorverwijzing en behandeling te bespoedigen. Er zijn meer dan 100 gezond-

22,2x Nederland 154.700.000 plaats 156 van 187 landen 0,8% 2,4 39% 55% heidswerkers en 30 traditionele dokters getraind. Daarnaast heeft NLR gesprekken gevoerd om afspraken te maken met lokale overheden zodat ook zij een financiële bijdrage kunnen leveren om oogoperaties te bekostigen.

programma’s, zoals de training van traditionele genezers in oogzorg.

Leer- en verbeterpunten De voortdurende onveilige situatie in Nigeria trekt een wissel op de voortgang van de programma’s omdat de bewegingsvrijheid van de partners wordt ingeperkt. Daardoor konden op sommige scholen geen oogmetingen plaatsvinden of moesten evaluatiebezoeken worden uitgesteld. Door de verkiezingen op lokaal niveau die eind 2011 plaatsvonden konden ook de afspraken tussen NLR en de overheid nog niet worden geformaliseerd. Deze factoren liggen buiten de controle van de stichting, maar hebben direct in vloed op de programma’s en het dagelijkse leven van de Nigerianen.

Context Nigeria is het afgelopen jaar vaak in het nieuws geweest vanwege gewelddadige aanslagen en bomexplosies. In de aanloop naar de presidentsverkiezingen in mei 2011 en ook daarna zijn ongeveer duizend mensen omgekomen. Vooral de voortgang in het oogzorgprogramma van de Leprastichting en het scholenproject van de International Council of Ophthalmology (ICO) in noordoost Nigeria hebben hieronder te lijden gehad. In het zuiden waar CBR Effata haar oogzorgprogramma uitvoert is het gelukkig wel rustig gebleven. Ruim een miljoen mensen in Nigeria zijn blind. De prevalentie van blindheid is het hoogst in de Sahel regio in het noordoosten van Nigeria. Dit komt door de beperkte medische voorzieningen

Vooruitblik In 2012 zal aandacht gegeven worden aan het versterken van de monitoring van het oogzorgprogramma van NLR. Daarnaast zal met het bestuur van CBR Effata verder gesproken worden over hun toekomstplannen en lokale fondswerving.

voor oogbehandelingen, maar ook door de behandeling van staar en andere oogproblemen door traditionele dokters. Ook in 2011 is het nationale oogzorgprogramma van het federale Ministerie van Gezondheidszorg niet effectief gebleken. Veel is afhankelijk van de zes non-profit organisaties die in Nigeria actief zijn. De grote uitdaging is om in Nigeria de kwaliteit van de oogzorg te verhogen, het aantal behandelingen toe te laten nemen en bij te dragen aan een systeem van duurzame oogzorg.

31


JAARVERSLAG 2011

PAKISTAN

lesgeven aan kinderen met een handicap. De kinderen zelf zijn voorbereid op naar school gaan en hun onderwijzers ontvingen training die nodig is om kinderen met een handicap in reguliere klassen te kunnen lesgeven. In 2011 werd een nieuw noodhulp-/wederopbouwproject gestart in samenwerking met Comprehensive Health & Education Forum (CHEF), waaraan ICCO/KerkinActie bijdraagt met geld van de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO). Dit project bouwde voort op de ervaringen van CHEF met inclusie van mensen met een handicap tijdens de noodhulpacties in 2010. Er zijn 2.390 mensen met een handicap geïdentificeerd en er hebben trainingen plaatsgevonden van eigen stafmedewerkers, groepen in de gemeenschap, onderwijzers en lokale overheden.

2.10 PAKISTAN Resultaten Voor het revalidatieproject van Civil Society Human and Institutional Development Programme (CHIP) in Gilgit Baltistan (Skardu) was dit het laatste jaar van de eerste fase. Er zijn in dit jaar 220 mensen met een handicap en hun families ondersteund in de revalidatie en integratie in de samenleving. CHIP voert een campagne om de dorpelingen bewust te maken van de rechten van mensen met een handicap. De dorpsorganisaties zijn getraind om fysiotherapie te 32

Grootte Aantal inwoners Human Development index Percentage blindheid Aantal oogartsen per miljoen inw. Analfabetisme % inwoners onder armoedegrens geven waar nodig, zij verwijzen mensen met handicaps naar het ziekenhuis in Skardu. Mensen met een handicap hebben vaktrainingen ontvangen om een eigen inkomen te kunnen verwerven en velen helpen hun gezinnen met hun verdiensten

19,2x Nederland 169.700.000 plaats 145 van 187 landen 1,0% 1,8 45% 22% in kledingmaken, manden en matten vlechten en stenen maken voor de bouw. In alle dorpsorganisaties zitten nu leden die mensen met een handicap vertegenwoordigen. Vijf dorpsscholen zijn toegankelijk gemaakt voor

Leer- en verbeterpunten Bij beide projecten wordt momenteel een externe evaluatie uitgevoerd om de belangrijkste lessen eruit te trekken voor de voortgang van de programma’s. Duidelijk is nu al dat CHIP en CHEF goed hebben gebouwd aan de netwerken in de gemeenschap waarin mensen met een handicap wonen en de organisaties en overheden daar omheen, die nodig zijn om stigma’s te doorbreken en mensen een volwaardige kans te bieden op goede gezondheidszorg, onderwijs en anderszins actieve maatschappelijke deelname.

ontwikkelen voor de tweede fase van het project.

Vooruitblik Naar aanleiding van de evaluatie van het ‘inclusie in noodhulp’ project van CHEF, zal in 2012 worden gekeken hoe er aan dit project een goed vervolg kan worden gegeven. CHIP zal in 2012 een nieuwe strategie

Context Politiek blijft het onrustig in Pakistan. Regelmatig zijn er aanslagen in de grote steden en de regering heeft moeite om verschillende groeperingen onder de duim te houden. Verder is er een aanhoudend conflict met India om de provincie Kasjmir en mogelijke kernwapens aan beide zijden. Hoewel de stedelijke gebieden relatief goed af zijn, is de armoede in landelijke gebieden groot. De inflatie, corruptie en werkeloosheid zijn hoog. In Pakistan is er veel ongelijkheid: met name voor vrouwen, maar ook voor minderheidsgroepe-

ringen, niet-moslims en mensen met een fysieke of verstandelijke handicap. Het aandeel van mensen met een handicap op de totale bevolking wordt geschat op 2,46%, hoewel er wordt vermoed dat het werkelijke aantal veel hoger ligt. Visuele handicaps worden geschat op 2,5% - 3,5% van de volwassen bevolking, afhankelijk van de regio. Pakistan heeft het VN-verdrag inzake de Rechten van Mensen met een Handicap ondertekend, maar niet geratificeerd. 33


JAARVERSLAG 2011

TANZANIA

volwassenen en kinderen.

Leer- en verbeterpunten Om de voorzieningen op het gebied van slechtziendheid op de lange termijn te laten voortbestaan, is nauwe samenwerking met de zorgaanbieders in Tanzania van groot belang. Het komt voor dat slechtziende kinderen op een blindenschool terechtkomen en dus niet het juiste onderwijs krijgen. Training van onderwijzers op blindenscholen is van groot belang om dit te voorkomen en de kinderen de juiste begeleiding te bieden. In 2011 zijn voor het eerst nieuwe kinderen op de blindenschool getest op slechtziendheid en hebben ze grootletterboeken gekregen in plaats brailleboeken.

2.11 TANZANIA Resultaten KCCO organiseert sinds een aantal jaren een trainingsweek over kinderstaar. Deelnemers aan deze cursus zijn oogartsen en managers van oogzorgprogramma’s voor kinderen. Staar is de belangrijkste oorzaak van blindheid bij kinderen. KCCO heeft in 2008 een handboek ontwikkeld om kinderen met staar vroegtijdig op te sporen en te behandelen. Deze aanpak staat in de training centraal. In 2011 vond de training plaats bij 34

Vooruitblik In 2012 wordt het low vision project van KCCO afgerond. Er wordt ondermeer een handboek Grootte Aantal inwoners Human Development index Percentage blindheid Aantal oogartsen per miljoen inw. Analfabetisme % inwoners onder armoedegrens KCCO in Tanzania. Geschat wordt dat er ongeveer 45 miljoen mensen in Afrika slechtziend zijn. Ongeveer 45% van hen is tussen de 0 en 15 jaar oud. Veel slechtziende kinderen hebben geen toegang tot medische zorg of

22,8x Nederland 44.000.000 plaats 152 van 187 landen 1,3% 0,9 27% 33% noodzakelijke hulpmiddelen. Hierdoor gaan ze niet naar school of worden beperkt in hun dagelijkse leven. KCCO heeft een project dat in acht provincies van Tanzania werkt aan de verbetering van voorzieningen voor slechtziende

geschreven over de aanpak en hulp aan kinderen met een visuele beperking. De training over kinderstaar wordt in 2012 niet langer gefinancierd door LIGHT FOR THE WORLD.

Context Van de ruim 40 miljoen inwoners van Tanzania zijn zo’n 320.000 mensen blind en ongeveer 800.000 mensen hebben een visuele handicap. Elk jaar worden zo’n 7.000 mensen blind. Het wordt geschat dat meer dan 60% van de blindheid in Tanzania te voorkomen of te genezen is. Sinds 1998 doet Tanzania mee aan VISION2020 en is er een nationaal plan om blindheid te bestrijden. LIGHT FOR THE WORLD heeft ervoor gekozen

om in Tanzania met één partnerorganisatie te werken die zowel in Tanzania als in oostelijk Afrika werkt aan het versterken van VISION2020 plannen. Hiermee is Tanzania geen kernland voor LIGHT FOR THE WORLD, maar speelt de partnerorganisatie Kilimanjaro Centre for Community Ophthalmology (KCCO) een rol in training, onderzoek en begeleiding. 35


JAARVERSLAG 2011

ZUID-SOEDAN

2.12 ZUID-SOEDAN Resultaten In het oogzorgprogramma zijn 53.597 mensen onderzocht op oogproblemen. In totaal hebben 2.141 mensen een staaroperatie ondergaan en 1.540 mensen een trachoombehandeling. De partnerorganisaties hebben samen met andere oogzorgorganisaties en de overheid bijeenkomsten gehad om de oogzorg in Zuid-Soedan te coördineren. Samenwerking met de lokale overheden stond hoog op de agenda. Het is de bedoeling dat alle staten 36

Grootte Aantal inwoners Human Development index Percentage blindheid Aantal oogartsen per miljoen inw. Analfabetisme % inwoners onder armoedegrens

15,5x Nederland 8.200.000 plaats 169 van 187 landen 3,2% 0,4 30% onbekend

(provincies) in de komende jaren een VISION2020 beleid ter voorkoming van blindheid gaan maken. LIGHT FOR THE WORLD en haar partnerorganisatie Christian Mission Aid (CMA) zullen hier in de staten Jonglei en Lakes nauw

bij betrokken zijn. De oogzorgcoördinator heeft alle organisaties bezocht en hen ondersteund bij het regelen van medicijnen, contacten met de overheid en het regelen van oogzorgkampen.

Met twee partnerorganisaties werkt LIGHT FOR THE WORLD aan het verbeteren van toegang tot onderwijs voor kinderen met een handicap. De projecten zijn gericht op het wegnemen van barrières die de kinderen belemmeren om naar school te gaan. Onderwijzers krijgen extra training om te leren hoe ze deze kinderen kunnen begeleiden en een plek in de klas kunnen geven. Samen met de scholen wordt gewerkt aan toegankelijkheid, door het aanleggen van aangepaste toiletten en rolstoelhellingen. In de gemeenschappen wordt voorlichting gegeven aan ouders, dorpsoudsten en alle inwoners om het stigma dat mensen met een handicap vaak tegen komen te doorbreken. De partnerorganisaties hebben elkaar afgelopen jaar bezocht om van elkaar te leren en nieuwe ideeën op te doen voor hun activiteiten. Deze uitwisseling werd begeleid door de inclusief onderwijscoördinator. Hij

vervult ook een sleutelrol in de contacten met de overheid op nationaal niveau, waar hij werkt aan bewustwording en vraagt om veranderingen in beleid die ten goede komen aan kinderen met een handicap.

waarbij de hele gemeenschap betrokken is bij de zorg voor en integratie van mensen met een handicap. Vroege opsporing van kinderen met een handicap is hard nodig voor tijdige behandeling.

Leer- en verbeterpunten

Vooruitblik

Omdat er in Zuid-Soedan veel aan het veranderen is en de overheid in opbouw is, wordt er veel aandacht geschonken aan samenwerking met de overheid. Dit om te proberen te waarborgen dat oogzorg onderdeel wordt van de door de overheid verleende diensten. Training van oogartsen en oogverpleegkundigen blijft hard nodig omdat er maar weinig gekwalificeerde mensen zijn. Na de training moeten opgeleide artsen en verpleegkundigen meteen geplaatst worden en is (gedeelde) betaling van hun salaris door de overheid belangrijk.

2012 is een jaar vol met uitdagingen voor Zuid-Soedan. De overheid is in opbouw, er zijn interne conflicten en conflicten met Soedan over olie en grenzen. De veranderingen gaan snel, en de partnerorganisaties werken in deze uitdagende en moeilijke context. Omdat de noden in Zuid-Soedan groot zijn op het gebied van oogzorg en voor mensen met een handicap, zal LIGHT FOR THE WORLD proberen om de financiering te vinden om de programma’s uit te breiden.

In het onderwijsprogramma is ingezet op een CBR-benadering

Context Op 9 juli 2011 werd de onafhankelijkheid van Zuid-Soedan uitgeroepen. Er werd jaren naar deze dag toegewerkt en de Zuid-Soedanezen waren dan ook opgetogen over de geboorte van hun nieuwe onafhankelijke land. Door de jarenlange burgeroorlog en politieke crisis is veel van de infrastructuur beschadigd of niet aanwezig. Er zijn weinig scholen en ziekenhuizen, en wat er is functioneert lang niet altijd goed. Er liggen dus veel uitdagingen voor de nieuwe overheid. Zowel in het opbouwen van het land, maar ook in het

slaan van bruggen tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Voor de toekomst van het land is het belangrijk om een onderwijssysteem op te bouwen en gezondheidszorg te verbeteren. Vanwege de omvang van het programma in Zuid-Soedan heeft LIGHT FOR THE WORLD een klein kantoor in Juba met lokale medewerkers. 37


JAARVERSLAG 2011

PROJECTENLIJST

Tabel 2.2 Projectenlijst 2011 Projectnr.

Land

Thema

0148-2-Serve 0214-1-Serve 0230-3-CHEF Afgh 0264-1-IAM 0280-1-IAM

Afghanistan Afghanistan Afghanistan Afghanistan Afghanistan

Medisch Revalidatie Medisch Capaciteitsopbouw Medisch

Budget in Euro 229.876 57.692 37.425 46.000 6.414

0180-2-RDRS 0200-1-CSF 0245-1-CSF 0245-1-LAICO 0259-1-CDD 0261-1-CDD 0261-1-CSF 0261-1-L-N

Bangladesh Bangladesh Bangladesh Bangladesh Bangladesh Bangladesh Bangladesh Bangladesh

Voedselzekerheid Medisch Medisch Capaciteitsopbouw Capaciteitsopbouw Medisch Medisch Medisch

485.765 25.677 27.314 8.491 59.151 6.000 8.656 2.375

0199-2-Krousar Thmey 0199-2-L-N 0206-1-ABC 0207-1-Krousar Thmey 0218-1-IRIS 0235-1-ABC

Cambodja Cambodja Cambodja Cambodja Cambodja Cambodja

Onderwijs Capaciteitsopbouw Revalidatie Slechtziendheid Medisch Onderwijs

30.930 66.007 52.538 16.280 85.861 34.188

0219-1-ENOVIB 0221-1-Salu 0251-1-Grarbet

Ethiopië Ethiopië Ethiopië

Capaciteitsopbouw Revalidatie Medisch

15.000 12.500 90.000

0212-2-RBI 0220-2-RBI 0228-2-RBI

Filippijnen Filippijnen Filippijnen

Medisch en onderwijs Medisch en onderwijs Medisch

105.000 93.133 18.656

0171-2-Bhakti Luhur 0222-2-Ruang Bermain 0242-1-Perdhaki 0266-1-Mitra Netra 0267-1-Mitra Netra

Indonesië Indonesië Indonesië Indonesië Indonesië

Onderwijs Onderwijs Medisch Onderwijs Capaciteitsopbouw

71.200 3.187 153.780 63.333 5.737

0171-2-TSDCBD 0208-2-Caritas Nepal 0243-1-NNJS

Nepal Nepal Nepal

Onderwijs Medisch en onderwijs Capaciteitsopbouw

137.132 61.451 5.000

38

Projectnr.

Land

Thema

0186-2-ICO 0191-2-NLR 0216-1-Effata

Nigeria Nigeria Nigeria

Medisch Medisch Medisch

Budget in Euro 73.354 61.817 12.250

0246-2-CHIP 0263-1-CHEF

Pakistan Pakistan

Revalidatie Noodhulp

51.207 160.000

0135-2-KCCO 0232-2-KCCO

Tanzania Tanzania

Medisch Slechtziendheid

0177-2-CMA 0202-1-AAA 0204-1-TFS 0205-1-TFS 0213-1-ECS 0239-1-ACROSS 0239-1-D&L Sudan 0239-1-SEM 0240-1-SEM 0241-1-SEM 0252-1-D&L Sudan 0274-1-D&L Sudan

Zuid-Soedan Zuid-Soedan Zuid-Soedan Zuid-Soedan Zuid-Soedan Zuid-Soedan Zuid-Soedan Zuid-Soedan Zuid-Soedan Zuid-Soedan Zuid-Soedan Zuid-Soedan

Medisch Medisch Medisch Medisch Medisch Onderwijs Onderwijs Onderwijs Revalidatie Medisch Capaciteitsopbouw Medisch

550.000 106.027 75.065 31.500 43.846 134.808 117.279 118.447 63.461 55.723 80.312 60.908

0196-2-LCD SARO 0224-1-Maya Thomas 0198-1-LSHTM

India India Verenigd Koninkrijk

Capaciteitsopbouw Capaciteitsopbouw Medisch

16.736 2.000 30.000

0196-2-L-N 0253-1-L-N 0254-1-L-N 0255-1-L-N

Nederland Nederland Nederland Nederland

Capaciteitsopbouw Capaciteitsopbouw Capaciteitsopbouw Capaciteitsopbouw

107.261 13.805 1.598 30.062

6.930 51.976

39


JAARVERSLAG 2011

FONDSENWERVING

3.1 FONDSENWERVING Particulieren

3 FONDSENWERVING EN VOORLICHTING Vanuit het meerjarenbeleidsplan wordt voorafgaand aan ieder kalenderjaar een plan gemaakt, waarin meetbare doelstellingen zijn opgenomen op het gebied van fondsenwerving en voorlichting. Tevens wordt een budget vastgesteld waarbinnen de doelstellingen moeten worden gerealiseerd. Gedurende het jaar worden kosten en opbrengsten nauwlettend in de gaten gehouden om indien nodig te kunnen bijsturen. Onder fondsenwerving wordt 40

verstaan: alle activiteiten met als doel de doelgroep te bewegen tot het geven van geld. Onder voorlichting wordt verstaan: alle

activiteiten die erop gericht zijn om het werk van de stichting bekend te maken.

LIGHT FOR THE WORLD heeft een vergrijzend donateurbestand. Vanwege het hoge verloop wordt voortdurend geïnvesteerd in de werving van nieuwe donateurs. Dit jaar is het accent gelegd op inserten in christelijke tijdschriften. Gepoogd is om een jongere doelgroep aan te spreken, maar dit is helaas niet gelukt. De gemiddelde leeftijd van de donateurs is onveranderd hoog. Het aantal actieve donateurs daalde van 20.729 naar 19.125. De gemiddelde gift per donateur daarentegen steeg. Ook was de opbrengst uit nalatenschappen hoger dan begroot. Hierdoor is de doelstelling bijna gerealiseerd. Donateurtevredenheid is erg belangrijk. Als een donateur niet gebeld wil worden, of minder vaak post wil ontvangen, dan worden deze voorkeuren geregistreerd en gerespecteerd. In elk Journaal en bij elk telefoongesprek hebben donateurs de mogelijkheid om hun communicatievoorkeuren kenbaar te maken. Leer- en verbeterpunten Diverse organisaties melden, net als LIGHT FOR THE WORLD, een teruglopende respons op fondswervende inserts. Verder investeren in dit medium moet

daarom kritisch worden bekeken. De stichting is er niet in geslaagd om met een aansprekende boodschap te komen voor een jonger publiek. Vooruitblik In 2012 zal voornamelijk gebruik worden gemaakt van Direct Mail voor het werven van nieuwe donateurs. Daarnaast is de keuze gemaakt voor een ander communicatiebureau om een nieuwe koers uit te zetten voor het verjongen van de achterban. Het budget voor fondsenwerving wordt in 2012 aanzienlijk gekort. Gezocht wordt naar relatief goedkope manieren om het aantal donateurs te verhogen, bijvoorbeeld via donateur-werft-donateur en het reactiveren van inactieve gevers via telemarketing. Extra aandacht zal worden geschonken aan het verwerven van nalatenschappen.

Kerken De financiële steun vanuit kerken groeit langzaam, maar gestaag. Dit jaar is twee maal het bestand van Protestantseen aanverwante kerken in Nederland aangeschreven. De eerste keer werd de themagids over blindheid meegezonden, de tweede mailing betrof een fondswervende brief. Het aantal gevende kerken steeg van 256 naar 273.

Leer- en verbeterpunten Veel kerken kiezen ieder jaar een ander diaconaal doel. Het blijft daarom belangrijk om kerken breed aan te schrijven voor financiële steun. Vooruitblik Het beleid voor fondsenwerving bij kerken behoeft geen bijstelling. De verwachting is dat de nieuwe naam van de stichting bijdraagt aan een groter draagvlak bij kerken. In dat kader brengt LIGHT FOR THE WORLD in 2012 een leesgids uit die tijdens de Veertigdagentijd in kerken gebruikt kan worden.

Scholen De musical voor basisscholen wordt regelmatig aangevraagd en uitgevoerd. In enkele gevallen leidt dat tot een donatie. Leer- en verbeterpunten Fondsenwerving bij scholen is geen speerpunt voor LIGHT FOR THE WORLD. Aangenomen wordt dat de extra inspanningen niet zullen opwegen tegen het resultaat. Vooruitblik De financiële steun vanuit scholen zal op hetzelfde niveau blijven.

41


JAARVERSLAG 2011

Optiekbranche Samenwerking met de optiekbranche is een strategische keuze om LIGHT FOR THE WORLD een gezicht te geven in het land. Het donatiebusje op de toonbank blijft de belangrijkste inkomstenbron vanuit de optiekbranche. Daarnaast wordt ieder jaar in oktober een actieweek georganiseerd. Het aantal gevende optiekzaken steeg dit jaar van 172 naar 245.

FONDSENWERVING

bedrijfsleven zal toenemen dankzij de ondersteuning van een extern bureau.

Serviceclubs De inkomsten vanuit serviceclubs zijn tamelijk stabiel. De Rotary Clubs worden eenmaal per jaar aangeschreven met het verzoek om een actie te organiseren of een donatie te doen. Dit jaar hebben zes serviceclubs een financiële bijdrage overgemaakt.

worden naar andere wegen om serviceclubs te activeren. Vooruitblik Dit jaar is blinde topgolfer Ronald Boef ambassadeur geworden van LIGHT FOR THE WORLD. Hij geeft golfclinics en vraagt dan een bijdrage voor de stichting. Deze activiteit zal het komende jaar extra onder de aandacht worden gebracht.

Stichtingen Leer- en verbeterpunten Veel opticiens vergeten om de inhoud van het donatiebusje over te maken. Het blijft van belang om ze actief te blijven benaderen om ze betrokken te houden.

Leer- en verbeterpunten Rotary Clubs zijn geïnteresseerd in verdubbelingsacties, waarbij hun eigen bijdrage door een andere partij wordt verdubbeld. De mogelijkheden daarvoor zijn echter beperkt. Gezocht moet

Inkomsten uit stichtingen en vermogensfondsen vormen al jaren een zeer substantiële en stabiele bron van financiering voor de projecten. Het resultaat staat echter onder druk. De financiële crisis en het magere

Vooruitblik De financiële steun vanuit de optiekbranche zal iets toenemen dankzij de actieve benadering.

resultaat op beleggingen, hebben tot gevolg dat vermogensfondsen minder geld beschikbaar hebben voor hun doelstelling. Daardoor is dit jaar is de doelstelling niet gehaald. Leer- en verbeterpunten Het einde van de financiële crisis is nog niet in zicht. De verwachting is dat de steun vanuit stichtingen en vermogensfondsen ongeveer op hetzelfde niveau blijft. Om de gewenste groei te kunnen realiseren moet over de grenzen naar alternatieven worden gezocht. Vooruitblik Er is een buitenlands bureau ingeschakeld voor het benaderen van internationale vermogensfondsen. In 2012 zal de eerste serie aanvragen worden verzonden.

Institutionele donoren Bedrijven Behalve de jaarlijkse mailing naar bestaande bedrijfsrelaties zijn er dit jaar geen bijzondere activiteiten ondernomen om bedrijfsgiften te werven. Het aantal bedrijven met een gift daalde van 87 naar 79. Leer- en verbeterpunten Er zijn extra inspanningen nodig om het aantal bedrijfsgiften te verhogen. Daarom is een extern bureau ingeschakeld om hier een nieuwe impuls aan te geven.

“Ik realiseer me dat ik een bevoorrecht mens ben in vergelijking met mensen die een visuele beperking hebben of anders gehandicapt zijn in de derde wereld.”

Vooruitblik De financiële steun vanuit het

Ronald Boef Topsporter en ambassadeur

42

De strategie van LIGHT FOR THE WORLD richt zich op een zestal gebieden, namelijk bewustwording verhogen van lokale partners over institutionele donoren, capaciteitsopbouw van lokale partners, acquisitie van subsidies, contract management, netwerken met donoren, en ook lobby & advocacy om belangrijke thema’s aan de orde te stellen bij donoren. Programmacoördinatoren hebben het afgelopen jaar actief samen met lokale partners bezoeken gebracht aan ambassades en VN-organisaties. Daarnaast heeft LIGHT FOR

THE WORLD met het EU-CORD netwerk in Rwanda een training verzorgd over het indienen van subsidieaanvragen bij de Europese Commissie. Europese Commissie Momenteel is LIGHT FOR THE WORLD als penvoerder of partner betrokken in vier programma’s met financiering door de Europese Unie. Twee programma’s worden uitgevoerd in Bangladesh en Afghanistan waarin LIGHT FOR THE WORLD als partner deelneemt. De programmacoördinatoren ondersteunen de partners in het documenteren van geleerde lessen en het toegankelijk maken van een voedselzekerheidprogramma voor vrouwen met een beperking. Een derde programma waar LIGHT FOR THE WORLD een rol speelt is de Europese jongerencampagne ‘End Exclusion’. In Zuid-Soedan stuurt LIGHT FOR THE WORLD een inclusief onderwijs programma aan in samenwerking met partners ACROSS en SEM. Ministerie van Buitenlandse Zaken LIGHT FOR THE WORLD is als lid van het netwerk Prisma vertegenwoordigd in de ICCOalliantie en ontvangt zodoende MFS-II financiering voor projecten op het gebied van basisgezondheidszorg in Afghanistan en Bangladesh. De programmatische samenwerking met de lokale en

netwerkpartners is in volle gang. Via PSO ontvangt LIGHT FOR THE WORLD financiering van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor capaciteitsopbouw trajecten gericht op planning, monitoring en evaluatie van sociale veranderingsprocessen, inclusie van mensen met een handicap, en in een derde thematisch leerprogramma over organisatieanalyses. Leer- en verbeterpunten Nieuwe programma-ideeën dienen tijdig te worden uitgewerkt met de lokale partners om de slagingskans bij institutionele donoren te verhogen. Het begeleiden van lokale partners vraagt om een langer coachingstraject dan tot nu toe is gedaan. In 2012 zal dit meer aandacht moeten krijgen.

Verantwoording Voor iedere gift vanaf € 50,is een bedankbrief verzonden. Giften vanaf € 450,- werden toegewezen aan een project, zodat interim- en eindrapportages van dat project aan de donateur konden worden verzonden.

43


JAARVERSLAG 2011

VOORLICHTING

Tabel 3.1 Website bezoek

Website

Doel

darkandlight.org

Nederlandstalige website

darkandlight.eu

Engelstalige website

gratisoogtest.nu

Gratis doneren

Aantal bezoeken* 2010 59.423

Aantal bezoeken* 2011 55.704

79.095

127.028

4.711

30.881

* onder een ‘bezoek’ wordt verstaan een sessie die door een bezoeker is gestart.

Opvallend is de grote toename van het aantal bezoeken van de Engelstalige website. Dat komt door het feit dat de Google Adwords campagne in de loop van 2010 is gestart en daarom niet volledig doorwerkte in dat jaar. Een vergelijkbare ontwikkeling is te zien bij gratisoogtest.nu. Die website is pas in de tweede helft van 2010 van start gegaan.

3.2 VOORLICHTING LIGHT FOR THE WORLD ziet voor zichzelf een rol weggelegd om het Nederlandse publiek te informeren over de positie van mensen met een handicap in ontwikkelingslanden. Doel is om mensen bewust te maken van de problematiek en te motiveren om in actie te komen. Hierna volgt een overzicht van activiteiten vanuit het proces Voorlichting.

LIGHT FOR THE WORLD, namelijk particulieren, opticiens, oogartsen, pers en overige belangstellenden. Het blad bevat informatie over internationale ontwikkelingen, resultaten in de projecten, levensverhalen en artikelen over opvallende acties. Het Journaal is dit jaar drie keer verschenen. In totaal zijn er 54.603 exemplaren verzonden.

Journaal

Digitale nieuwsbrief

Het ‘Journaal’ is het magazine voor de brede achterban van

De digitale nieuwsbrief verscheen dit jaar elf keer en

44

heeft 3.758 abonnees. Deze nieuwsbrief is bedoeld om actuele en urgente zaken te communiceren. Ook is het een middel om de offline uitingen en online uitingen met elkaar te verbinden.

Internet De website is een belangrijk medium om donateurs en belangstellenden te informeren over de activiteiten van de stichting. Van drie websites zijn statistieken bijgehouden (tabel 3.1).

LIGHT FOR THE WORLD vindt het belangrijk om aanwezig te zijn op sociale media zoals Twitter, Facebook, Hyves en LinkedIN (tabel 3.2). De participatie en interactie met de achterban is echter nog niet op het gewenste niveau.

Jaarverslag Het jaarverslag is een onmisbaar medium voor het afleggen van verantwoording aan donateurs. Het verslag over het jaar 2010 behaalde een fraaie 25e plaats bij de Transparantprijs. Meer informatie over de beschikbaarheid van het jaarverslag is te vinden in de Leeswijzer (pagina 3).

Media Hoogtepunten qua mediaaandacht waren dit jaar: • vier uitzendingen van het EO-programma ‘Nederland Helpt’ over het voedselzekerheidproject in Bangladesh (januari); • prolongatie van de eerste plaats in de ‘Trouw top-50 van goede doelen op het gebied van internationale hulp’ (november). LIGHT FOR THE WORLD werd tientallen keren genoemd in landelijke en lokale media. Exacte cijfers zijn niet bekend.

om donateurs te informeren over de toetreding tot de confederatie en om de keuze voor de nieuwe naam toe te lichten. Verder was er een buitenlandse spreker uitgenodigd om te vertellen over zijn werk. Hoewel de opkomst enigszins tegenviel, werden de bijeenkomsten unaniem als positief en zinvol ervaren door de aanwezigen. Opvallend was dat de nieuwe naam van de stichting zonder kritiek door de achterban werd omarmd.

Regio-avonden In september zijn zes regioavonden georganiseerd in verschillende plaatsen in het land. Doel van de avonden was Tabel 3.2 Social media

Medium

Participatie

Twitter Hyves Facebook LinkedIN

269 volgers 461 leden 56 likes 31 leden

45


JAARVERSLAG 2011

VOORLICHTING

Tabel 3.3 Overige aantallen

Omschrijving Aanwezig op evenementen Gegeven presentaties Uitgevoerde musicals op basisscholen Verstuurde persberichten Nieuwsberichten op de website

Leer- en verbeterpunten Belangrijke trends op het gebied van voorlichting zijn: internet en transparantie. LIGHT FOR THE

WORLD moet blijven investeren in nieuwe media om jongere doelgroepen te bereiken en aan zich te binden. Donateurs eisen

Aantal 2010

Aantal 2011

6 19 7 17 95

5 21 8 7 78

in toenemende mate transparantie. De uitdaging is om de interne processen daar op in te richten. Vooruitblik Het jaar 2012 wordt een spannend jaar. Dan zal blijken of de voorlichtingscampagne rondom de nieuwe naam van de stichting goed heeft gewerkt. In de tweede helft van het jaar zal de naamsbekendheid worden gemeten.

46

47


JAARVERSLAG 2011

BESTUUR

4.1 BESTUUR Bestuursverslag Het bestuur, onder voorzitterschap van drs. H.C. van der Eijk, is vier keer in vergadering bijeen geweest waarbij beleidsontwikkeling en strategiebepaling de belangrijkste agendapunten waren. Er is gewerkt aan de uitwerking van het strategisch beleidsplan ‘Samen Sterker’ wat loopt tot 2015. Het beleidsplan is in december 2010 aanvaard. De doelstellingen van LIGHT FOR THE WORLD hebben daarin vorm en inhoud gekregen in lijn

met de missie. In 2011 heeft het bestuur het jaarverslag 2010, almede de begroting en het jaarplan voor 2012 goedgekeurd. Het bestuur is verheugd over de groei van de organisatie waardoor structureel meer kan worden gedaan voor de doelgroep. In de decembervergadering heeft het bestuur mandaat verleend aan With accountants te Alphen aan den Rijn de jaarrekening 2011 van de stichting samen

te stellen. Twee bestuursleden brachten een werkbezoek aan het veld.

Samenstelling bestuur Het bestuur streeft naar een multidisciplinaire samenstelling. Naast een algemeen profiel voor de leden van het bestuur zijn er specifieke profielen voor onder meer een juridisch deskundige, een financieel deskundige en deskundigen op het gebied van oogheelkunde, marketing en ontwikkelingssamenwerking.

Tabel 4.1 Samenstelling bestuur

4 BESTUUR EN ORGANISATIE Organisatorisch was 2011 een turbulent jaar. Toetreding tot de confederatie LIGHT FOR THE WORLD en het vorm en inhoud geven aan programmatische samenwerking en samenwerking binnen Prisma waren daar debet aan. Het opereren in (internationale) samenwerkingsverbanden wordt steeds belangrijker. Dit geldt voor zowel 48

het Noorden als het Zuiden. Deze processen zijn in goede harmonie verlopen. LIGHT FOR THE WORLD is een confederatie van Europese hulporganisaties op het gebied van oogzorg en inclusie van mensen met een handicap in ontwikkelingslanden. De confederatie is

vertegenwoordigd in Oostenrijk, Tsjechië, België en Nederland. Doel van deze samenwerking is het efficiënter werken in projecten, het uitwisselen van kennis en het versterken van elkaars activiteiten.

naam, woonplaats, functie

(Neven)functies

Voorzitter

(vacature)

In bestuur

Herbenoemd

2014

Aftredend

Mevrouw Mr. M.J. van Dasselaar, Coach en adviseur bij Ede, Secretaris Effectief Idealisme Training en Advies

2010

2022

Dhr. L.J. van der Herberg, Baarn, Lid

Gepensioneerd VP Market Research Ahold.

2009

2013 - 2017

2021

Drs. P.F.C. van der Hoeven Oegstgeest, Lid

Gepensioneerd arts Voorzitter Albert Schweitzer fonds

2003

2008 - 2012

2016

Dr. F. Lion, Nijmegen, Lid

Oogarts

2006

2010 - 2014

2018

J. Kaemingk, Zeist, Lid

Chairman Optiver

2002

2011

2015

Mr. S. Wynia, Veenendaal, Penningmeester

Fiscalist

2006

2010 - 2014

2018

49


JAARVERSLAG 2011

Het bestuur bestond per 31 december 2011 uit zeven personen (tabel 4.1). Voorzitter dhr. H.C. van der Eijk heeft in december, na twaalf jaar, afscheid genomen. De stichting is hem veel dank verschuldigd voor zijn enorme betrokkenheid en inzet. Gedurende zijn bestuursperiode is de stichting enorm gegroeid in zowel kwaliteit als omvang. Per 1 januari 2012 is een nieuwe voorzitter benoemd.

Bestuursmodel Het bestuur heeft in de verslagperiode formeel gefunctioneerd volgens het ‘instructiemodel’, met dien verstande dat de directeur van het bestuur een vergaande algemene volmacht heeft gekregen voor de dagelijkse leiding van de stichting, de beleidsvoorbereiding en

BESTUUR

beleidsuitvoering. De volmacht is ten behoeve van derden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De directietaken en bevoegdheden zijn nader uitgewerkt in het directiereglement. Hierin is tevens vastgelegd voor welke zaken de directie voorafgaande toestemming nodig heeft van het bestuur en hoe het bestuur geïnformeerd moet worden zodat het in staat is zijn controlerende bevoegdheden uit te oefenen. Per vergadering is aangegeven welke stukken er besproken worden zodat een adequate risicobeheersing mogelijk is. Het bestuur stelt het beleid vast, geeft hieraan richting en houdt toezicht op de uitvoering. Het bestuur heeft de eindverantwoordelijkheid voor het besturen van de rechtspersoon. Intern is afgesproken

dat het bestuur de aan de directeur gemandateerde taken niet zelf zal uitoefenen en niet lichtvaardig zal terugnemen. Bij deze structuur zijn de juridische verhoudingen duidelijk, terwijl de directie voldoende armslag heeft om de stichting te leiden. In het verslagjaar is het functioneren van de directie geëvalueerd door een delegatie van het bestuur. Van dit gesprek is een verslag gemaakt en in het bestuur besproken. Vastgesteld werd dat de directie goed heeft gefunctioneerd en de samenwerking met het bestuur goed is. De goede teamgeest en de motivatie van de medewerkers werd bijzonder gewaardeerd.

Code Goed Bestuur Als uitgangspunt voor goed bestuur hanteert LIGHT FOR THE WORLD de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen zoals de Vereniging voor Fondsenwervende Instellingen (VFI) die in 2005 heeft vastgesteld op basis van het advies van de Commissie Wijffels.

Verantwoordingsverklaring Deze verklaring is opgesteld conform de nieuwe ‘Richtlijn 650’ voor fondsenwervende instellingen van de Raad voor de Jaarverslaggeving. De verantwoordingsverklaring is onderdeel van de nieuwe richtlijnen van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Het bestuur van LIGHT FOR THE WORLD onderschrijft de volgende principes: 1.Binnen de instelling is de functie ‘toezicht houden’ (vaststellen of goedkeuren van plannen en het kritisch volgen van de organisatie en haar resultaten) duidelijk gescheiden van het ‘besturen’ dan wel van de ‘uitvoering’. 2.De instelling werkt continu aan een optimale besteding van

50

middelen zodat effectief en doelmatig wordt gewerkt aan het realiseren van de doelstelling. 3.De instelling heeft optimale relaties met belanghebbenden, met gerichte aandacht voor de informatieverschaffing en de registratie en verwerking van wensen, vragen en klachten.

Principe Toezicht houden en Besturen Intern toezicht op bestuurlijke en/of uitvoerende taken Het bestuur van LIGHT FOR THE WORLD is het hoogste orgaan van de stichting en is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken in de organisatie. Aangezien het bestuur een groot aantal taken en verantwoordelijkheden heeft gemandateerd aan de directeur van LIGHT FOR THE WORLD, heeft het een grotendeels toezichthoudende taak gekregen. In een door het bestuur vastgesteld directiereglement is omschreven welke besluiten de directeur rechtsgeldig kan nemen en welke besluiten de goedkeuring van het bestuur nodig hebben. Deze zijn ook in een volmacht verwoord in het register van de Kamer van

Koophandel. Het bestuur vergadert vier maal per jaar in aanwezigheid van de directie. Het bestuur houdt toezicht door tijdens deze vergaderingen het jaarplan, de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag vast te stellen. Bovendien wordt elke bestuursvergadering begonnen met een bezinnend onderwerp wat direct te maken heeft met de missie van LIGHT FOR THE WORLD. Gedurende het jaar heeft de directie regelmatig contact met de voorzitter, penningmeester en de secretaris van het bestuur. Het bestuur ontvangt vier maal per jaar een directieverslag wat een samenvatting geeft van alle lopende zaken van de primaire processen. Samenstelling van het bestuur Bij mutaties in het bestuur wordt op grond van de samenstelling en aan de hand van de vastgestelde bestuursprofielen en op basis van analyse van voor LIGHT FOR THE WORLD belangrijke ontwikkelingen, besloten tot het werven en selecteren van een nieuw bestuurslid. Volgens een vastgestelde procedure wordt bij een vacature een profielschets opgesteld. Kandidaten worden gezocht via het netwerk of het plaatsen van een advertentie in landelijke dagbladen. Tijdens de selectieprocedure worden met de kandidaten gesprekken gevoerd door verschillende bestuursleden in samenwerking met de directie

51


JAARVERSLAG 2011

waarna de benoeming plaatsvindt. Elk bestuurslid heeft een bepaald aandachtsgebied waarbij er een inhoudelijke verbinding bestaat tussen het vakgebied en het aandachtsgebied. Het bestuur van LIGHT FOR THE WORLD bestaat uit ten minste vijf personen. Benoeming tot bestuurslid geschiedt voor een periode van vier jaar. Er bestaat de mogelijkheid om twee keer te worden herbenoemd. Enkele feiten over het bestuur van LIGHT FOR THE WORLD: • Leden van het bestuur van LIGHT FOR THE WORLD ontvangen geen vergoeding; • Leden van het bestuur hebben geen zakelijke relaties met LIGHT FOR THE WORLD, zodat er geen sprake is of kan zijn van belangenverstrengeling; • Het bestuur hanteert vaste maanden waarin de relevante jaarstukken ter bespreking en goedkeuring worden geagendeerd en door de directeur worden aangeleverd. Evaluatie van het functioneren van directie en bestuurders • Jaarlijks wordt door twee leden van het bestuur, op grond van binnen het bestuur verzamelde informatie, een beoordelingsen functioneringsgesprek met de directeur gehouden. Dan wordt zonodig eveneens een wijziging in de bezoldiging van de directeur aangebracht. Tevens worden specifieke 52

BESTUUR

afspraken gemaakt voor het nieuwe jaar. • Jaarlijks vindt er een besloten bestuursvergadering plaats en wordt het functioneren van de bestuursleden geëvalueerd. In deze vergadering komt tevens het functioneren van de directeur aan bod ter voorbereiding op het jaarlijkse beoordelingsgesprek. • De voorzitter spreekt bestuursleden aan indien er sprake is van meervoudige afwezigheid op vooraf geplande vergaderingen, of indien sprake is van disfunctioneren zoals thans beschreven is in het bestuursreglement en bestuursprofielschetsen. Dit was niet nodig gedurende het verslagjaar.

beoordeling van het jaarverslag en de koersrapportage die elk kwartaal wordt samengesteld. Ook het directieverslag geeft daarvoor informatie. Wat betreft de interne processen steunt het bestuur in belangrijke mate op de bevindingen van de directie en de penningmeester, de accountant, de ISOcertificeerder, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en andere evaluatoren.

Principe Optimale besteding van middelen

Principe Optimale relaties met belanghebbenden

Het benoemen van richtinggevende doelstellingen op alle relevante gebieden en niveaus Door het vaststellen van het meerjarenbeleidsplan en meerjarenbegroting en de daaruit voortvloeiende jaarplannen en begrotingen geeft het bestuur richting aan de doelstellingen van LIGHT FOR THE WORLD.

Belanghebbenden van LIGHT FOR THE WORLD De achterban van LIGHT FOR THE WORLD in Nederland kan worden opgedeeld in de doelgroepen: particulieren, vermogensfondsen, bedrijven, kerken, serviceclubs, enz. Daarnaast worden Prisma, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Europese Commissie gezien als speciale relaties waarmee een duurzame samenwerking is opgebouwd.

Monitoring en evaluatie van de uitvoering van de interne processen Het monitoren en evalueren van de uitvoering van activiteiten vindt plaats door een kritische

In werking stellen van aanpassingen naar aanleiding van de evaluaties Verbeterpunten al dan niet op advies van de directie, accountant, ISO-certificeerder en andere evaluatoren worden in de bestuursvergaderingen behandeld.

Inhoud en kwaliteit van de aan belanghebbenden verstrekte informatie Om de verschillende belanghebbenden goed te informeren biedt LIGHT FOR THE WORLD naast algemene informatie ook maatwerkrapportages aan per doelgroep. De inhoudelijke en financiële rapportages worden daarbij aangepast naar de behoeften en wensen van de belanghebbenden. Wijze van informatieverstrekking De informatieverstrekking vindt plaats via verschillende uitingen: website, (digitale) nieuwsbrieven, sponsorrapportages, beurzen, folders, persberichten,

kwartaalmagazine, beleidsplan en jaarverslag. Vermogensfondsen krijgen door middel van halfjaarlijkse rapportages inzicht in de voortgang en bestedingen van de projecten die door hen worden ondersteund. Relevantie, duidelijkheid en toegankelijkheid van de informatie Om goed in te kunnen spelen op de informatiebehoeften van de belanghebbenden, zijn de diverse uitingen ondergebracht bij specialisten op de afdeling Fondsenwerving en voorlichting. De afdeling beschikt over twee doelgroepcoördinatoren en laat zich extern adviseren.

Ideeën, opmerkingen, wensen en klachten van belanghebbenden Het marketing- en communicatiebeleid wordt voor een belangrijk deel door de belanghebbenden zelf bepaald. Met regelmaat vinden evaluaties, brainstormsessies en onderzoeken plaats om de behoeften en tevredenheid van elke doelgroep te kunnen inventariseren. LIGHT FOR THE WORLD is met andere woorden constant in dialoog met haar achterban om vraag en aanbod nog beter op elkaar af te kunnen stemmen. Klachten worden via de klachtenprocedure afgehandeld.

53


JAARVERSLAG 2011

ORGANISATIE

Tabel 4.2 Overzicht medewerkers per 31-12-2011

Arbeidsvoorwaarden LIGHT FOR THE WORLD volgt de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. Voor uitzonderingen op deze CAO geldt de eigen rechtspositieregeling. Medewerkers worden beloond op basis van een functiewaarderingssysteem en een inschaling conform de CAO. In 2008 is er een nieuwe CAO afgesloten die een looptijd heeft tot 2011. De afgesproken verhogingen zijn in 2011 doorgevoerd. De directeur wordt bezoldigd conform schaal 14 van de arbeidsvoorwaardenregeling. De totale salariskosten van de directeur bedroegen € 115.660,inclusief sociale lasten, pensioenlasten en overige lasten. De directeur is bestuurder van een vermogensfonds in Den Haag wat geen betrekking heeft op of een risico vormt voor de werkzaamheden bij LIGHT FOR THE WORLD.

4.2 ORGANISATIE Personeel LIGHT FOR THE WORLD spant zich in om de betrokkenheid en passie van de medewerkers te handhaven en waar mogelijk te verbeteren. Voor alle medewerkers zijn er persoonlijke ontwikkelingsplannen zodat zij kunnen groeien in die competenties die nodig zijn voor een organisatie die groeit. Ook in 2011 is gewerkt aan de implementatie en verankering van competentiemanagement. De personeelsomvang bedroeg 54

op 31 december 13,34 fte. Ook dit jaar kenmerkte de sfeer op kantoor zich door een goede teamgeest. Met veel passie is er gewerkt om de gestelde doelstellingen te behalen. Het verzuimpercentage bedroeg 3,16%. Dat is een lichte toename, maar onder het landelijk gemiddelde. De man/ vrouw verhouding is ongeveer gelijk. Een keer per kwartaal is een teamvergadering gehouden waarbij algemene zaken

werden besproken en personeelsleden elkaar op hoofdlijnen informeerden over hun werkzaamheden. LIGHT FOR THE WORLD typeert zichzelf als lerende organisatie. In overleg met de leidinggevende is voor iedere medewerker een Persoonlijk Ontwikkelings Plan opgesteld dat jaarlijks wordt besproken en vernieuwd.

Naam

Functie

Dhr. Drs. K. Aikes Dhr. E. Akkerboom

programmacoördinator hoofd marketing en fondsenwerving Mw. Drs. B. Bos programmacoördinator Mw. M. van den Brink interieurverzorgster Mw. Drs. P. Bruijn-Rietveld programmacoördinator Dhr. R. Hoekstra Communicatiemedewerker nieuwe media Mw. K. Hol secretaresse directie en programma’s Dhr. G. Th. ten Hove directeur Dhr. B. Lont communicatiemedewerker Dhr. Ir. M. Nederveen hoofd afdeling programma’s Mw. Drs. L. Scheewe programmacoördinator Dhr. Ir. S. Schot MBA programmacoördinator/ relatiebeheer institutionele donoren Mw. A. Thijssen projectsecretaresse Mw. Drs. I. van der Velde Junior programmacoördinator Dhr. A. van Veldhuisen financieel–administratief medewerker een vrijwilligersovereenkomst. Dit creëert helderheid over wat er van beide partijen wordt verwacht.

Vrijwilligers

Kwaliteit en Interne controle

LIGHT FOR THE WORLD beschikt over enkele enthousiaste vrijwilligers die presentaties geven bij scholen en kerken, meehelpen bij evenementen of administratieve taken uitvoeren op kantoor. Er is een beleidsnotitie over het werken met vrijwilligers. Uitgangspunten bij dit beleid zijn een betere borging van de belangen van de vrijwilliger en een versterking van hun rechtspositie, onder meer door de invoering van

LIGHT FOR THE WORLD heeft in 2011 veel inspanningen verricht om de administratieve organisatie en interne controle te versterken met name de verbetering van het risicomanagement. Doel is om de toevertrouwde middelen zo effectief en efficiënt mogelijk te besteden ten bate van de doelstelling. Een adequate planning & controlecyclus is dan ook onontbeerlijk. De basis van de planning en controle-

FTE 1,00 1,00 0,90 0,17 0,90 0,90 0,90 1,00 1,00 1,00 0,90 1,00

0,67 0,90 1,00

cyclus wordt gevormd door het meerjarenbeleidsplan en de daarin geformuleerde risico’s. In de risicoanalyse zijn de risico’s geïdentificeerd die het behalen van de belangrijkste doelstellingen in de weg zouden kunnen staan. Tevens is vastgesteld welke beheersingsmaatregelen beschikbaar zijn om zo veel mogelijk te voorkomen dat deze risico’s zich daadwerkelijk voordoen. Er heeft in 2011 een externe audit plaats gevonden door With accountants om deze processen te toetsen. De aanbevelingen uit de managementletter zijn besproken en verwerkt in het financiële en monitoringssysteem.

55


JAARVERSLAG 2011

ISO-certificering LIGHT FOR THE WORLD is volgens de ISO 9001 norm gecertificeerd. Deze certificering stroomlijnt de interne en externe primaire processen die regelmatig worden getoetst en bijgesteld. Processen, procedures, werkinstructies en standaarddocumenten zijn opgenomen in het kwaliteitshandboek dat de basis vormt voor het kwaliteitsbeheersingssysteem ISO 9001. Sander Schot was in de verslagperiode de kwaliteitsmedewerker die tot taak heeft de interne processen te bewaken en waar nodig aan te scherpen. In oktober heeft er een interne en externe audit plaats gevonden. Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd.

Klachten In 2011 zijn drie klachten geregistreerd, die conform de klachtenprocedure zijn afgehandeld. De klachten waren afkomstig van twee donateurs en een belangstellende uit Nederland. Vanuit de projectlanden zijn geen klachten binnengekomen.

Risicoanalyse Hierna worden de belangrijkste risico’s genoemd op het gebied van strategie, veiligheid, reputatie, operationaliteit, financiën en het voldoen aan wet- en regelgeving. Aan ieder risico is een interne beheersingsmaatregel gekoppeld.

56

ORGANISATIE

Strategie Risico: LIGHT FOR THE WORLD werkt uitsluitend samen met lokale partnerorganisaties. Gebrek aan interne capaciteit is een risico voor succesvolle implementatie van de programma’s. Interne beheersing: er is een model ontwikkeld waarbij op vier niveaus wordt bepaald wat het ontwikkelingsniveau van een organisatie is. Hierop kan een passend trainingstraject worden aangeboden. Als de interne capaciteit beperkt is wordt er gebruik gemaakt van consultants. Er is een netwerk van deskundigen die op meerdere terreinen worden ingezet.

Veiligheid Risico: interventies in (post-) conflictgebieden brengen risico’s met zich mee voor wat betreft de veiligheid van medewerkers. Interne beheersing: voor het werken in (post-)conflictgebieden is een beleidsdocument geschreven op het gebied van veiligheid dat voor elke reis wordt doorgenomen. Er is een veiligheidshandboek samengesteld wat bij calamiteiten in werking treed. Minimaal een keer per jaar wordt er een casus geoefend.

Reputatie Risico: LIGHT FOR THE WORLD hecht veel belang aan het behoud van een goede reputatie. Het is goed om stil te staan bij het risico dat het geld niet wordt besteed waarvoor het is bedoeld. Dit kan tot imagoschade leiden.

Interne beheersing: in het interne kwaliteitssysteem zijn procedures uitgewerkt om fraude actief tegen gaan. Ook voor de aanname van nieuwe programma’s gelden criteria die dit voorkomen. Bij werkbezoeken wordt hier gestructureerd naar gekeken en worden de financiële en administratieve organisaties gecontroleerd. Bij projecten met een budget hoger dan € 68.000 is een accountantsrapport verplicht. Bij grotere partners worden de financiële systemen geanalyseerd door een financieel adviseur uit Nederland. Operationaliteit Risico: door politieke spanningen, maatschappelijke omstandigheden of door een zeer slechte infrastructuur is het soms niet of in onvoldoende mate mogelijk om hulp te verlenen in de projectlanden. Interne beheersing: LIGHT FOR THE WORLD werkt uitsluitend met lokale partnerorganisaties die optimaal op de hoogte zijn van de lokale omstandigheden. Het kantoor in Nederland heeft regelmatig met hen contact om de operationaliteit te waarborgen voor zover dat kan. Risico: de thematische focus van de overheid, waarbij gehandicapten niet als kwetsbare groep worden aangemerkt, vormt een bedreiging in de continuïteit van financiering door overheidsinstanties. Interne beheersing: LIGHT FOR THE WORLD is lid van de Dutch Coalition on Disability

and Development (DCDD), een netwerkorganisatie die er hard aan werkt om de positie van mensen met een handicap onder de aandacht van de overheid te krijgen. Binnen de ICCOalliantie pleit LIGHT FOR THE WORLD actief voor opname van mensen met een handicap in alle programma’s op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Financiën Risico: Om de programma’s te financieren zijn inkomsten nodig. Inkomsten kunnen tegenvallen of zelfs wegvallen met het risico dat de continuïteit van de programma’s gevaar loopt dan wel stagneert. De concurrentie op de fondsenwervingsmarkt is zwaar. Ook koersen vormen een risico door sterke dalingen en stijgingen. Interne beheersing: Om deze financiële risico’s zoveel mogelijk te beperken, richt het beleid zich op spreiding van inkomsten uit de diverse groepen donoren. Door gedreven en slagvaardig te werk te gaan en door het leveren van kwaliteit wordt dit risico beperkt. Daarnaast is het besluit genomen een financiële buffer aan te leggen. Bovendien richt LIGHT FOR THE WORLD zich expliciet op doelgroepen die een duidelijke affiniteit hebben met de missie van de stichting. Om de inkomsten van de overheid te continueren wordt actief deelgenomen aan netwerken die beleidsbepalend zijn. Het financieel systeem genereert maandelijks de benodigde

“Kijk om je heen, besef hoe gezegend wij zijn met onze zorg en bedenk hoe belangrijk en waardevol het werk van LIGHT FOR THE WORLD is.” Lisa Westerhof Topsporter en ambassadeur

managementinformatie voor een adequate aansturing. Risico: veel lokale valuta volgen de trend van de dollar zodat de verhouding euro/dollar een kopersrisico met zich meebrengt. Interne beheersing: gedurende het boekjaar neemt LIGHT FOR THE WORLD het koersrisico voor haar rekening. Om het koersverschil op te vangen worden aan het begin van het boekjaar dollars ingekocht. Wet- en regelgeving en kwaliteit Risico: Er worden veel eisen gesteld aan goede doelen organisaties. Het is van eminent belang om de processen met betrekking tot het naleven van normen, gedragscodes, etc. te

borgen binnen de organisatie. Interne beheersing: LIGHT FOR THE WORLD hecht grote waarde aan het behoud van het CBFkeurmerk en de ISO-certificering alsmede de accountantscontrole. Deze onafhankelijke toetsing door externe partijen inzake fondsbesteding en procesmatig werken versterkt het vertrouwen in LIGHT FOR THE WORLD bij bestaande en potentiële donoren. De stichting hanteert de gedragscode van de VFI. Tevens omarmt de stichting de Code Goed Bestuur voor Goede doelen. De daarin bepleite scheiding van bestuur en uitvoering wordt toegepast.

57


JAARVERSLAG 2011

SAMENWERKING

en wordt gebruik gemaakt van elkaars expertise. LICHT FÜR DIE WELT Oostenrijk heeft bijvoorbeeld een lobbyist in Brussel en New York die de belangen van de hele confederatie behartigt.

Personele Samenwerking met Ontwikkelingslanden (PSO)

5 SAMENWERKING Belangrijk in ontwikkelingsamenwerking is dat organisaties niet geïsoleerd hun werk doen, maar streven naar het leveren van toegevoegde waarde binnen grotere samenwerkingsverbanden. LIGHT FOR THE WORLD hecht grote waarde aan strategische partnerschappen om haar doelstellingen te realiseren en de effectiviteit en efficiëntie van de organisatie te verhogen. Hierna volgt het overzicht van strategische partnerschappen.

58

Confederatie LIGHT FOR THE WORLD Na gedegen verkenning is Stichting Dark & Light per 1 april 2011 toegetreden tot de confederatie LIGHT FOR THE WORLD en zal met ingang van 1 januari 2012 onder deze naam verder gaan. Hierdoor kan de stichting efficiënter werken om ontwikkelingsprojecten te begeleiden en fondsen te werven. In een aantal projectlanden wordt al ruim twee jaar nauw samengewerkt met LICHT FÜR DIE WELT

Oostenrijk. Zo heeft LIGHT FOR THE WORLD Nederland de coördinatie met partners en projecten in Nepal en ZuidSoedan op zich genomen, terwijl LICHT FÜR DIE WELT Oostenrijk de coördinatie in Ethiopië en Pakistan voor haar rekening neemt. Door het toetreden van de stichting tot de confederatie wordt nu ook intensief samengewerkt op het gebied van (inter-)nationale fondsenwerving. Daarnaast vullen de verschillende leden elkaar aan op diverse thematische terreinen

Vereniging PSO richt zich op capaciteitsopbouw van maatschappelijke organisaties in ontwikkelingslanden. PSO werkt hieraan door Nederlandse organisaties en hun partners in ontwikkelingslanden te ondersteunen met kennisontwikkeling, dienstverlening en financiering. Gefinancierd door PSO coördineert LIGHT FOR THE WORLD het thematisch leerprogramma op het gebied van inclusie van mensen met een handicap in de programma’s van een tiental andere ontwikkelingsorganisaties. Dit leerprogramma maakt een belangrijk onderdeel uit van de nieuwe strategie van LIGHT FOR THE WORLD voor de komende jaren. Daarnaast participeert LIGHT FOR THE WORLD in twee andere leerprogramma’s als deelnemer, namelijk om meer kennis op te bouwen op nieuwe monitoring en evaluatiemethoden en verdieping van het begeleiden van organisatieanalyses.

Europese Commissie (EC) LIGHT FOR THE WORLD

heeft voor verschillende programma’s financiering ontvangen van de Europese Commissie (EC). Tot eind 2013 wordt in Bangladesh een voedselzekerheidsprogramma uitgevoerd in samenwerking met ICCO en Leprazending. Daarnaast heeft partnerorganisatie SERVE in Afghanistan een EC subsidie ontvangen voor hun driejarig basisgezondheidsprogramma gericht op mensen met een handicap. Op het gebied van onderwijs is in 2011 samen met lokale partners ACROSS en SEM een inclusief onderwijs programma gestart in ZuidSoedan met financiering van de EC. Een vierde programma waar de EC bij betrokken is onderstreept het belang van inclusie van mensen met een handicap om de Millenniumontwikkelingsdoelen te bereiken. De bewustwordingscampagne is in april 2011 gestart onder de naam ‘End Exclusion’. In dit driejarig programma neemt LIGHT FOR THE WORLD de leiding en wordt samengewerkt met DCDD, ERKO en partnerorganisaties in Ethiopië en Zuid-Soedan.

basisgezondheidszorg. In 2011 is het eerste jaar van het MFS-2 subsidie programma gestart.

Prisma LIGHT FOR THE WORLD is lid van vereniging Prisma. Dit is een koepelorganisatie van christelijke ontwikkelingsorganisaties die armoedebestrijding als gemeenschappelijk doel hebben. Prisma komt op voor de belangen van de lidorganisaties. LIGHT FOR THE WORLD is betrokken bij de beleidsontwikkeling voor gezondheidszorg/ oogzorg, revalidatie en inclusief onderwijs. Via Prisma is LIGHT FOR THE WORLD vertegenwoordigd in Partos, de brancheorganisatie voor ontwikkelingssamenwerking.

ICCO-alliantie De ICCO-alliantie is een samenwerking van o.a. ICCO, Edukans, Share People, Kerk in Actie, Oikocredit en Prisma. Via Prisma ontvangt LIGHT FOR THE WORLD subsidie van de Nederlandse overheid voor projecten op het gebied van 59


JAARVERSLAG 2011

Ministerie van Buitenlandse Zaken Naast dat LIGHT FOR THE WORLD MFS-2 subsidie ontvangt, participeert LIGHT FOR THE WORLD in de werkgroep vaktraining (Learn4Work), die vanuit de Schokland akkoorden is opgezet. De inbreng van LIGHT FOR THE WORLD in de werkgroep is het verbeteren van de toegang voor mensen met een handicap binnen onderwijs en vaktrainingen.

Dutch Coalition on Disability and Development (DCDD) DCDD is een Nederlandse netwerkorganisatie die streeft naar naleving van rechten en de emancipatie van mensen met een handicap in ontwikkelingslanden. Deze organisatie wil dat er beleidsmatig rekening gehouden wordt met de behoeften van mensen met een handicap. DCDD is een van de strategische partners in het thematisch leerprogramma op het gebied van inclusie. Daarnaast is DCDD partner in de campagne ‘End Exclusion’.

International Disability and Development Consortium (IDDC) IDDC is een Europees consortium van ontwikkelingsorganisaties die mensen met een handicap ondersteunen in meer dan 100 landen. LIGHT FOR THE WORLD was in 2011 nog 60

SAMENWERKING

volledig lid van IDDC, maar dat zal in 2012 worden voortgezet vanuit de confederatie.

daarvoor een training verzorgd in Rwanda.

Leprastichting European network of Christian Organisations in Relief and Development (EU-CORD) LIGHT FOR THE WORLD is lid van EU-CORD, een platform van 22 christelijke ontwikkelingsorganisaties in Europa. EU-CORD vertegenwoordigt haar leden bij netwerkorganisaties VOICE en CONCORD vergaderingen. Zij vormt tevens een belangrijke schakel tussen de leden en EU-vertegenwoordigers en verschaft belangrijke informatie betreffende mogelijkheden voor subsidieaanvragen. LIGHT FOR THE WORLD participeert in de werkgroep institutionele fondsenwervers en heeft

LIGHT FOR THE WORLD heeft met Leprastichting in Nigeria een gezamenlijk oogzorgprogramma opgezet in noordoost Nigeria dat tot eind 2014 loopt.

International Centre for Eye Health (ICEH) LIGHT FOR THE WORLD ondersteunt het International Centre for Eye Health (ICEH) van de London School of Hygiene & Tropical Medicine. Deze organisatie zet zich in om de kwaliteit van oogzorg in arme landen te verhogen. ICEH voorziet oogheelkundig medewerkers in ontwikkelingslanden van medische vakinformatie via

het vakblad Community Eye Health Journal. Ook doet ICEH onderzoek naar de preventie en behandeling van blindheid en stelt deze kennis beschikbaar voor de gehele beroepsgroep.

VISION2020 VISION2020 is een wereldwijd initiatief van de Wereldgezondheidsorganisatie en de International Agency for the Prevention of Blindness om vermijdbare blindheid de wereld uit te helpen. In 2020 moet vermijdbare blindheid compleet zijn uitgebannen. Met financiële steun van LIGHT FOR THE WORLD voert VISION2020 wereldwijd lobby bij overheden om werk te maken van deze doelstelling.

Micha Nederland Micha Nederland ondersteunt kerken en (groepen) christenen in Nederland om vanuit het geloof in Christus hun verantwoordelijkheid te nemen voor armoede en onrecht in deze wereld, dichtbij en ver weg en samen een duurzamer levensstijl te ontwikkelen. Om meer draagvlak te krijgen voor het werk van LIGHT FOR THE WORLD binnen de kerken neemt de stichting actief deel aan de activiteiten van Micha Nederland. Hieronder valt de Micha Zondag in oktober.

Leer- en verbeterpunten

“Zonder ZICHT zouden wij onze passie niet kunnen beoefenen!” Lobke Berkhout Topsporter en ambassadeur

gedaan van de evaluatie van bovengenoemde samenwerkingsverbanden. Op 20 juni 2011 is dit verslag in het bestuur besproken. De conclusie daaruit was dat de verhouding kosten-baten positief tot zeer positief is voor alle genoemde samenwerkingsverbanden. Waar mogelijk zijn kostenbesparende maatregelen genomen. De directie zal als onderdeel van het beleid deze samenwerkingsverbanden monitoren en dit aan het bestuur rapporteren.

Vooruitblik In 2012 is LIGHT FOR THE WORLD niet meer rechtstreeks lid van IDDC. Het ICEH kan in 2012 op minder financiële steun rekenen in verband met noodzakelijke bezuinigingen. De overige partnerschappen worden op hetzelfde niveau voortgezet.

Medio 2011 heeft de directie aan het bestuur verslag

61


JAARVERSLAG 2011

FINANCIËN

De stichting ervaart een grote betrokkenheid van donateurs en daardoor zijn de inkomsten ook in een moeilijk economisch jaar als 2011 op peil gebleven. Ook in de komende jaren zullen de donaties van particulieren, fondsen, kerken en bedrijven meer dan ooit nodig zijn om de continuïteit van het werk te verzekeren.

Ten opzichte van het grote nadelig resultaat van € 747.000 in het voorgaande jaar is dit een grote verbetering. Die verbetering is geheel te danken aan hogere inkomsten. Met dankbaarheid kan de stichting melden dat het niet nodig is geweest om de programma’s te verminderen om tot een evenwichtig financieel beheer te komen.

Lasten De kosten van eigen fondsenwerving bedroegen dit jaar circa € 370.000. Dat is 12,3% van de baten eigen fondsenwerving. Met dit percentage blijft de stichting ruim onder de CBF-norm van 25%. De kosten voor beheer en administratie bedroegen in 2011 € 105.000. Dat is 1,9% van de totale lasten.

6 FINANCIËN 2011 was een was een redelijk jaar voor LIGHT FOR THE WORLD. De totale besteding is gegroeid naar bijna € 5,7 miljoen. Daarvan is € 5,1 miljoen (90,5%) direct besteed aan projecten in Afrika en Azië.

Baten Ondanks een groei van de baten naar ruim € 5,4 miljoen in 2011 is er een tekort van ruim € 200.000. Dit is een aanzienlijke verbetering ten opzichte van het tekort in 2010. Het is verheugend dat dit voor een groot deel te danken is aan 62

Financiële verhouding met lokale partners hogere opbrengsten van de fondsenwerving. Door de groei van de inkomsten is de stichting in staat geweest om het werk te handhaven op hetzelfde niveau. De bijdragen van de overheid en de EU omvatten samen een kwart van de inkomsten. Met name de toekenning van een subsidie van de EU is een welkome compensatie voor de teruglopende bijdragen van de Nederlandse overheid. De genoemde bijdragen onder ‘acties van derden’ houden verband met de gemaakte

afspraken met de collegaorganisaties in de confederatie. LIGHT FOR THE WORLD Nederland voert projecten uit die mede gefinancierd worden door de partners van de confederatie. Een belangrijk deel van de inkomsten is afkomstig van particulieren, bedrijven, kerken en bestemde en onbestemde fondsen. Deze betrokkenheid van bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en particulieren is en blijft van groot belang voor de voortgang van projecten in Afrika en Azië.

Door een vernieuwde opzet van de administratie is de stichting beter in staat om projectafspraken en de financiële verplichtingen te koppelen aan de beschikbare middelen. Dat betekent in de praktijk dat er meer direct gestuurd kan worden op de uitvoering van financiële afspraken met de partners in Afrika en Azië.

Resultaat Het beleid van LIGHT FOR THE WORLD is gericht op evenwicht tussen de inkomsten en uitgaven. In 2011 is er een tekort van ruim € 200.000.

Reserves Een tekort leidt ook tot een afname van de reserve. Deze bedraagt nu per eind 2011 € 1,8 miljoen. Daarvan is € 1,5 miljoen geoormerkt als continuïteitsreserve. Dat is ruim een kwart van de totale jaarlijkse lasten van de stichting. De continuïteitsreserve is ongeveer gelijk aan de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie. De algemene richtlijn van de Vereniging voor Fondsenwervende Instellingen (VFI) is dat de continuïteitsreserve maximaal anderhalf maal de jaarlijkse uitgaven van de werkorganisatie mag bedragen. Het bestuur hanteert deze richtlijn als streefdoel. Een belangrijke randvoorwaarde bij de vorming van deze reserve is het uitgangspunt dat de lopende uitvoering van de doelstelling hieronder niet te lijden mag hebben. Dit onderstreept het belang van een groei van de inkomsten.

Treasurybeleid De middelen van de continuïteitsreserve en andere tijdelijk beschikbare middelen worden uitsluitend belegd op een spaarrekening of depositorekening van banken in Nederland. Met deze middelen worden baten gerealiseerd die ten goede komen aan het werk van de projecten en wordt het risico van verlies op de hoofdsom welhaast uitgesloten. Dankzij belegging in deposito’s bij gerenommeerde banken heeft de kredietcrisis geen effect gehad op de waarde van de beleggingen.

Vooruitblik De stichting maakt sinds 1 april 2011 onderdeel uit van een confederatie. Voor de financiële huishouding heeft dit het voordeel dat er kostenbesparingen worden gerealiseerd doordat de confederatiepartners afspraken hebben gemaakt over concentratie op partnerlanden in Afrika en Azië. Vanwege de groeiende behoefte om snel te kunnen reageren op veranderende economische en financiële omstandigheden werkt LIGHT FOR THE WORLD in 2012 verder werken aan verfijning van de instrumenten die zorgen voor actueel zicht op de voortgang van zowel de inkomsten als bestedingen.

63


JAARVERSLAG 2011

Met lokale partners zijn afspraken gemaakt om een marge in het projectbudget aan te brengen. Bij onvoorziene terugloop van inkomsten van de stichting kan de toegezegde bijdrage worden beperkt tot 90 procent van het budget. Zowel de partners als de stichting hopen dat dit instrument niet toegepast hoeft te worden. Als het wel nodig mocht blijken, dan is er een passend instrument om dreigende tekorten enigszins het hoofd te bieden.

VERKORTE JAARREKENING

6.1 VERKORTE JAARREKENING

Tabel 6.1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming)

Voor de middellange termijn zal er in 2012 een vernieuwde prognose worden gemaakt voor de baten en lasten. Dat is noodzakelijk om in te spelen op de veranderende rol van de Nederlandse overheid en het biedt een kans om opnieuw de afstemming met de partners van de confederatie te optimaliseren.

64

65


JAARVERSLAG 2011

VERKORTE JAARREKENING

Tabel 6.2 Staat van baten en lasten

66

67


JAARVERSLAG 2011

VERKORTE JAARREKENING

Tabel 6.3 Overzicht lastenverdeling

68

69


JAARVERSLAG 2011

VERKORTE JAARREKENING

Tabel 6.4 Begroting 2012

70

71


JAARVERSLAG 2011

TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN

voor deze slotbijeenkomst zal de mogelijkheid voor een vervolg van het leerprogramma in 2013 (zonder financiering van PSO) worden onderzocht.

Partners en projectbezoeken Er zal opnieuw aan partnerorganisaties een training worden aangeboden op het gebied van fondsenwerving bij de Europese Commissie en andere institutionele donoren.

Voorlichting en bewustwording De bewustwordingscampagne ‘End Exclusion’ voor jongeren in Europa gaat haar tweede jaar in. Het eerste jaar stond in het teken van voorbereiding en planning; in 2012 staan uiteenlopende activiteiten op stapel. Doel is om jongeren bewust te maken van de kwetsbare positie van leeftijdsgenoten met een handicap in ontwikkelingslanden.

Projectbezoeken zijn gepland voor de volgende landen: Bangladesh, Cambodja, Ethiopië, India, Indonesië, Nigeria en Zuid-Soedan.

7 TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN Internationale samenwerking In 2012 zal binnen de LIGHT FOR THE WORLD confederatie beleid worden ontwikkeld op het gebied van kennismanagement. Dit bouwt voort op een traject dat in Nederland is gestart voor verbetering van de kennisontwikkeling.

Competentieontwikkeling Medewerkers worden steeds meer ingezet als adviseur op het gebied van organisatieontwikkeling en op 72

het gebied van inclusie van mensen met een handicap in ontwikkelingsprogramma’s. Om deze reden wordt in de eerste helft van 2012 geïnvesteerd in het verbeteren van de adviesvaardigheden van de programmacoördinatoren. Alle coördinatoren ontvangen een (gezamenlijke) training en individuele coaching om hun competenties op dit gebied verder te ontwikkelen. Mede op basis van opgedane ervaringen met organisatie analyses in 2011, zal het beleid op het

gebied van capaciteitsopbouw worden geactualiseerd.

Thematisch leerprogramma Het thematisch leerprogramma op het gebied van inclusie van mensen met een handicap in ontwikkelingssamenwerking zal in november 2012 worden afgerond met een slotbijeenkomst waarin de lessen die zijn geleerd en de ontwikkelde methodes en instrumenten worden gepresenteerd. In de periode 73


JAARVERSLAG 2011

VERKLARENDE WOORDENLIJST EN BRONVERMELDINGEN

VERKLARENDE WOORDENLIJST EN BRONVERMELDINGEN

MFS NCDO

Verklarende woordenlijst van de gebruikte afkortingen en termen:

NNJS NLR Outcome mapping

AAA ABC BBM BMIS CAO CBF CBR CDD CHEF CHIP CMA CSF CSS DCDD Disability mainstreaming EC ECDD ECS ENOVIB EU EU-CORD FTE IAM ICCO ICEH ICO IDDC IRIS ISO JUTH KCCO LAICO LCD Lobby en advocacy

LSHTM 74

Arkangelo Ali Association Association for the Blind in Cambodia Bangladesh Blind Mission Baptist Mission Integrated School Collectieve Arbeidsovereenkomst Centraal Bureau Fondsenwerving Community Based Rehabilitation Centre for Disability in Development Comprehensive Health & Education Forum Civil Society Human and Institutional Development Programme Christian Mission Aid Child Sight Foundation Christian Service Society Dutch Coalition on Disability and Development Het doorlichten en verbeteren van een reguliere (niet specifiek op mensen met een handicap gerichte) organisatie, op aspecten van toegankelijkheid in de eigen organisatie, haar beleid en de projecten Europese Commissie Ethiopian Center for Disability and Development Episcopal Church of Sudan Ethiopian Network of Organisations for the Visually Impaired and the Blind Europese Unie European network of Christian Organisations in Relief and Development Fulltime-equivalent International Assistance Mission Interkerkelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking International Centre for Eye Health International Council of Ophthalmology International Disability and Development Consortium International Resources for the Improvement of Sight International Organization for Standardization Jos University Teaching Hospital Kilimanjaro Centre for Community Ophthalmology Lions Aravind Institute of Community Ophthalmology Leonard Cheshire Disability Het werk van organisaties die zich inzetten voor de rechten van bepaalde groepen, bijv. vrouwen, minderheden, kinderen of mensen met een handicap. London School of Hygiene and Tropical Medicine

Programma Project PSO RBI RDRS REALISE SEM SHO TFS TLP TSDCBD UNICEF VFI VN WHO

Medefinancieringsstelsel (Ministerie van Buitenlandse Zaken) Nationale Commissie voor internationale samenwerking en Duurzame Ontwikkeling Nepal Netra Jyoti Sangh Nigeria Leprosy Relief Methodiek om resultaten van complexe programma’s en programma’s die bedoeld zijn om sociale verandering te stimuleren beter zichtbaar te maken. Een meerjarige activiteit om een bepaalde doelstelling te realiseren, eventueel met meerdere projecten en partnerorganisaties in meerdere landen Een in de tijd begrensde activiteit om een bepaalde doelstelling te realis eren met één partnerorganisatie in één land Personele Samenwerking met Ontwikkelingslanden Resources for the Blind Inc. Rangpur Dinajpur Rural Service Regional Alliance for Inclusive Societies and Empowerment Sudan Evangelical Mission Samenwerkende Hulporganisaties Together for Sudan Thematisch leerprogramma Technical & Skill Development Center for the Blind & Disabled United Nations Children’s Fund Vereniging voor Fondsenwervende Instellingen Verenigde Naties World Health Organization (Wereldgezondheidsorganisatie)

Geraadpleegde bronnen voor de statistieken per land in hoofdstuk 2

• Human Development Report 2011, UNDP • ICVS, Investigative Ophthalmology

• Bangladesh National Blindness and Low Vision Survey - VISION2020 • Community Eye Health Journal, VISION2020, maart 2007 • Curable Blindness, http://www.

and Visual Science, http://www. iovs.org/content/50/5/2033.full • Interne rapportages, februari 2012 • National Five-Year Strategic Plan for Eye Care in Ethiopia (2006-

Blindness in Cambodia Survey 2007 • Sight Savers Homepage • Survey of Blindness 1995; VISION2020 • The World Almanac and Book of Facts 2012 • VISION2020 - Report of an

curableblindness.org/region/

2010), Federal Ministry of Health,

Inter-country Consultation on De-

south-asia/nepal.html

Addis Ababa 2006

velopment of Regional Strategies

• Fred Hollows, HP • HI briefing paper France, maart 2009 • http://www.medindia.net/healthstatistics/general/blindness.asp • Human Development Report 2010, UNDP

• National Plan for Eye care Sudan (maart 2006) • National Program for Eye Health Report 2010 • Ophthalmological Meeting, januari

Jakarta, februari 2000 • WHO Country Office Pakistan, Survey on Blindness and Low Vision 2002-2004 • World Report on Disability, 2011

2009 lt. eMail Babar Qureshi • Rapid Assessment of Avoidable 75


Colofon

Adresgegevens

Bankgegevens

Concept en ontwerp

Vendelier 13

Giro: 131

Fotografie: LIGHT FOR THE WORLD

3905 PB Veenendaal

IBAN: NL10INGB0000000131

Opmaak: Roeland Hoekstra, LIGHT FOR

Postbus 672

BIC: INGBNL2A

THE WORLD

3900 AR Veenendaal

Concept en Art Direction: RedMatters

Stichting LIGHT FOR THE WORLD T +31 (0) 318 - 58 63 58

Nederland is ingeschreven in het

Statutaire naam

F +31 (0) 318 - 58 63 59

stichtingenregister van de Kamer van

Stichting LIGHT FOR THE WORLD

E info@lightfortheworld.nl

Koophandel te Utrecht onder nummer

Nederland gevestigd te Zeist d.d.

I www.lightfortheworld.nl

41180500.

16 december 1982. @lftwnl facebook.com/lightfortheworld

Jaarverslag 2011 van LIGHT FOR THE WORLD

Jaarverslag LIGHT FOR THE WORLD 2011  
Jaarverslag LIGHT FOR THE WORLD 2011  

Het jaarverslag van LIGHT FOR THE WORLD over het jaar 2011

Advertisement