Page 1

Nalaten aan CHRISTELIJKE GOEDE DOELEN

11 GOEDE DOELEN STELLEN ZICH VOOR

033-gids-nalatenschap.indd 1

20-03-2012 12:25:09


ik wil op mezelf wonen en zelf de touwtjes in handen hebben ...maar daarvoor moet ik zelfstandig wonen eerst in de vingers krijgen.

nu ook drie woonvormen voor jongeren 12-21 jaar.

Als je op jezelf woont, komen er veel dingen op je af. Het huishouden, rekeningen die betaald moeten worden, sociale contacten en noem maar op. Als dat lastig is vanwege psychische problemen, biedt Eleos een plek om te wonen binnen een vertrouwde sfeer. Je draagt je eigen verantwoordelijkheid, maar Eleos begeleidt je waar je dat nodig hebt.

eleos beschermd wonen: op jezelf maar niet alleen Kijk voor meer informatie op www.eleos.nl of bel 088-892 02 50. Eleos biedt wonen met een herkenbaar christelijke signatuur voor mensen met een psychisch probleem. Er zijn woonvormen in Assen, Ede, Ermelo, Gouda, H.I. Ambacht, Kapelle, Kampen, Katwijk, Kesteren, Kollumerzwaag, Middelburg en Ouddorp.

eleos biedt ook begeleiding aan huis, dagactiviteiten en werkervaringsprojecten. 033-gids-nalatenschap.indd 2

20-03-2012 12:25:09


Goed doen door nalaten Terwijl ‘geven’ aan goede doelen voor veel mensen iets

Er zijn twee manieren om een goed doel te begunstigen

vanzelfsprekends is, blijkt het praten over ‘nalaten’ een

in een testament. De eerste mogelijkheid is het schenken

stuk gevoeliger te liggen. Dit, omdat het alles te maken

van een vast bedrag of een waardevolle bezitting. Dat

heeft met het sterven. We denken niet graag na over

wordt een legaat genoemd. De tweede mogelijkheid is

onze dood en wat er daarna gebeurt. Toch is het goed om

het benoemen van het goede doel tot (mede-)erfgenaam.

daar eens bij stil te staan. Wanneer u niets op papier zet,

Het vermogen wordt dan verdeeld onder de benoemde

bepaalt de wet wat er met uw bezittingen gebeurt.

erfgenamen.

Wilt u dat (een gedeelte) van uw vermogen naar de kerk

Erfgenamen betalen, boven de wettelijke vrijstelling,

of een goed doel gaat, dan is het verstandig om dat in een

erfbelasting over het verkregen bedrag uit de

testament vast te leggen. Daarmee zorgt u ervoor dat het

nalatenschap. Goede doelen organisaties met ANBI-

werk dat u een warm hart toedraagt ook in de toekomst

status1 zijn echter vrijgesteld van het betalen van

voortgezet kan worden.

erfbelasting. De begunstiging komt dan volledig ten

In deze brochure vertelt een aantal christelijke goede

goede aan het goede doel.

doelen wat zij met een nalatenschap kunnen realiseren. Op de laatste pagina vindt u een antwoordkaart die u kunt insturen als u van een bepaalde organisatie meer informatie wilt ontvangen. Ook uw eigen notaris kunt u

1

ANBI staat voor ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. De Belastingdienst

bepaalt welke organisaties voor deze status in aanmerking komen. Alle in deze brochure genoemde goede doelen hebben deze status.

om advies vragen.

Deze brochure wordt u aangeboden door:

r elo, Ontwerp en realisatie:

033-gids-nalatenschap.indd 3

Insite Media Postbus 209 3770 AE Barneveld

0342 42 11 55 info@insitemedia.nl www.insitemedia.nl

20-03-2012 12:25:10


www.gzb.nl Zending verbindt De GZB wil mensen verbinden met God en zendt zendingswerkers uit om lokale kerken overal ter wereld te helpen het Evangelie te verspreiden. Dat kan door woorden en met daden. Zending verbindt mensen in lokale gemeenten aan elkaar om als gemeenschap dienstbaar te zijn in hun directe omgeving. De GZB stelt zich ook ten doel om de verbinding tussen christenen wereldwijd tot stand te brengen en te bevorderen.

De GZB is een zendingsorganisatie in de Protestantse Kerk in Nederland die zendingswerkers heeft uitgezonden naar Afrika, AziĂŤ, Latijns-Amerika, Midden-Oosten en Europa. Zij ondersteunen lokale kerken helpen bij het trainen van predikanten, ouderlingen en jeugdwerkers. Ook helpen zij kerken om iets te doen aan de nood in de eigen omgeving. Verslavingszorg, HIV-/aidspreventie, medische zorg, landbouw en noodhulp zijn middelen waardoor christelijk getuigenis verder gaat dan alleen woorden. De GZB bestaat al ruim 110 jaar en heeft veel kennis en ervaring opgedaan in het samenwerken met kerken. We zetten in op langdurige relaties met partnerkerken waardoor het werk met een langetermijnvisie wordt

onderdeel van het werk zoals medisch werk of

uitgevoerd. De korte lijnen tussen het kantoor van

Bijbelonderwijs te ondersteunen.

de GZB en de partnerkerken maken dat aan ons

Voor vragen over legaten of nalatenschappen kunt u

toevertrouwde giften correct en efficiĂŤnt worden

altijd bij ons terecht. Desgewenst komen wij bij u thuis

gebruikt.

om samen te zoeken naar de beste mogelijkheid om

Een nalatenschap of een legaat kan in onderling

dat wat in uw leven het belangrijkste is, te delen met

overleg een specifieke bestemming krijgen. Het

anderen.

is mogelijk een zendingswerker of een specifiek

GZB Postadres

Postbus 28

E-mailadres

info@gzb.nl

Postcode

3970 AA

Website

www.gzb.nl

Plaats

Driebergen

Bankrekeningnummer

69.07.62.445

Telefoonnummer

0343 - 51 24 44

Sector

Zending

033-gids-nalatenschap.indd 4

20-03-2012 12:25:12


www.leprazending.nl LEPRAzending is een christelijke organisatie die zich ontfermt over leprapatiënten. Wij doen dat in navolging van Jezus die zich bewogen toonde met de melaatsen (Marcus 1:40-44). Dit voorbeeld is de motivatie van onze medewerkers. In onze zorg hebben we aandacht, respect en waardering voor de patiënten. We helpen wie daarom vragen, ongeacht godsdienst of overtuiging, ras, geslacht of politieke voorkeur. Helpt u ons daarbij?

Misschien kent u lepra alleen als een ziekte uit Bijbelse tijden. Maar weet u dat ook vandaag de dag meer dan 2 miljoen mensen te kampen hebben met deze ziekte? Lepra tast de zenuwen aan, waardoor ledematen gevoelloos worden. Dit kan leiden tot ernstige verminkingen en handicaps. Het ergste is misschien nog wel dat veel patiënten worden verstoten. Als gevolg van vooroordelen en angst voor besmetting worden patiënten weggestuurd uit hun dorp of stad. Zo zijn ze in een klap ook hun gezin, hun familie en andere sociale contacten kwijt. LEPRAzending geeft niet alleen medische zorg. We willen patiënten hun leven teruggeven. We helpen

LEPRAzending Nederland richt zich vooral op het

daarom niet alleen met medicijnen, operaties en

werk in Bangladesh, DR Congo, India, Indonesië

fysiotherapie. We kijken ook wat er verder nodig

en Myanmar. We hebben daar eigen projecten,

is. Dat kan gaan om onderwijs, een vakcursus, een

waar onze medewerkers jaarlijks vele 10-duizenden

microkrediet of zelfs een baan. Wij helpen hen die

leprapatiënten helpen. Door uw legaat hebben

verder niemand hebben. U kunt ons daarbij helpen.

ook de leprapatiënten van straks weer een toekomstperspectief.

LEPRAzending Postadres

Postbus 902

E-mailadres

Postcode

7301 BD

Website

www.leprazending.nl

Plaats

Apeldoorn

Postbanknummer

889.889

Telefoonnummer

055 - 355 85 35

Sector

Ontwikkelingshulp

033-gids-nalatenschap.indd 5

dir@leprazending.nl

20-03-2012 12:25:16


www.lightfortheworld.nl LIGHT FOR THE WORLD is een christelijke hulporganisatie die zich inzet voor bestrijding van vermijdbare blindheid en inclusie van mensen met een handicap. Onderzoek toont aan dat bestrijding van blindheid effectief bijdraagt aan het terugdringen van armoede in ontwikkelingslanden. Met uw nalatenschap zorgt u voor structureel betere oogzorg in Afrika en Azië, waardoor minder mensen onnodig blind raken. Indien u dit wenst, kunt u een specifiek project begunstigen.

Demitu (16) uit Ethiopië schrikt als de dokter vraagt: “Mag ik even jouw ogen bekijken?”. Daar had ze niet op gerekend, want ze was alleen maar bij de dokter omdat haar kleine zusje voor controle moest terugkomen. De dokter heeft slecht nieuws. Demitu heeft, net als haar kleine zusje, een paar oogwimpers die naar binnen zijn gekeerd als gevolg van trachoom.

{

Wanneer dit niet wordt behandeld, kan het oog onherstelbaar beschadigd raken. De dokter stelt voor om direct een ooglidoperatie uit te voeren. Binnen een uur staat Demitu weer buiten. Als Demitu niet in contact was gekomen met het te verspreiden, met name naar landelijke en afgelegen

ze waarschijnlijk blind geraakt. In Afrika en Azië is

gebieden. Juist daar komt onnodige blindheid veel

maar liefst 75% van alle blindheid onnodig! LIGHT

voor bij gebrek aan goede oogzorg. Toegang tot schoon

FOR THE WORLD kiest voor een integrale aanpak

drinkwater en een schonere

van dit probleem. Opleiden van oogheelkundig

leefomgeving dragen eveneens

personeel, distribueren van medicijnen, voorlichting

bij aan het terugdringen van

over het voorkomen, herkennen en behandelen van

ziektes en handicaps.

oogaandoeningen. Het is erg belangrijk om deze kennis

Helpt u mee?

E DOE ED

11

TR

1

OU

e

N LE

GO

mobiele team van LIGHT FOR THE WORLD, was

W 20

internationale hulp

LIGHT FOR THE WORLD Postadres

Postbus 672

E-mailadres

info@lightfortheworld.nl

Postcode

3900 AR

Website

www.lightfortheworld.nl

Plaats

Veenendaal

Bankrekeningnummer

Giro 131

Telefoonnummer

0318 - 58 63 58

Sector

Internationale hulp

033-gids-nalatenschap.indd 6

20-03-2012 12:25:17


www.maf.nl

MAF zet zich in voor mensen die in onbereikbare gebieden leven; met vliegtuigen en communicatiemiddelen maakt MAF deze mensen bereikbaar voor hulp en het evangelie. MAF steunt meer dan 1000 (hulp)organisaties; dankzij MAF kunnen deze organisaties sneller, efficiënter en veiliger hun werk doen. MAF investeert in vernieuwing van de vloot en de inzet van zuinigere en efficiëntere vliegtuigen. De 130 vliegtuigen van MAF vliegen zonder overheidssubsidie maar dankzij een trouwe achterban van donateurs, kerken en bedrijven.

De MAF vliegtuigen maken mensen bereikbaar MAF vliegtuigen landen in de meest afgelegen delen van de wereld. Waren er geen vliegtuigen, dan zouden vele dorpen niet bereikt worden. Dagelijks brengt MAF medische hulp, Bijbels en materialen. Hulpverleners besparen veel tijd en bereiken veilig hun bestemming

{

om hulp aan de bevolking te bieden.

Elke 5 minuten stijgt er een MAF vliegtuig op om te helpen Hulp en het Evangelie aan onbereikbare gebieden In ruim dertig derde wereld landen, waar begaanbare wegen dun gezaaid zijn, betekent MAF letterlijk het verschil tussen leven en dood. Het MAF vliegtuig brengt

brengt bouwmaterialen om een dorp te ontwikkelen.

mensen snel hulp, waar zij anders dagen moeten lopen.

MAF helpt organisaties bij het verspreiden van het

Kwetsbare mensen in Azië en Afrika zijn dankbaar dat

Evangelie van Jezus Christus. Net als deze organisaties

MAF er voor hen is, want MAF helpt hen niet alleen

geeft MAF gehoor aan de opdracht om het Evangelie te

‘als iedere seconde telt’, maar ook structureel. Dankzij

brengen ‘Tot aan het uiterste der aarde’.

maandelijks terugkerende ‘medische safari’s’ is er zorg voor moeder en kind en tandheelkundige hulp. Het vliegtuig brengt ook voedsel in tijden van nood en

‘Zonder het MAF vliegtuig kunnen we deze mensen geen medische hulp bieden’ – Medair

{

MAF Nederland Postadres

Postbus 65

E-mailadres

info@maf.nl

Postcode

3840 AB

Website

www.maf.nl

Plaats

Harderwijk

Bankrekeningnummer

55.83.45.808

Telefoonnummer

0341 - 56 44 88

Sector

Internationale Hulp en Zending

033-gids-nalatenschap.indd 7

20-03-2012 12:25:19


www.operatiemobilisatie.nl OM-Nederland wil in de komende jaren de volgende projecten ondersteunen: - Training voor aanstaande moeders in Afghanistan zodat hun levens en die van hun kinderen kunnen worden gered. - Het in de vaart houden van de Logos Hope - Zendingswerk in Nederland gericht op jongeren en migranten. Helpt u ons mee om meer mensen in de wereld met het evangelie te bereiken?

Jezus Christus bekend maken. Dat is de missie van Operatie Mobilisatie (OM) en dat is de passie van onze zesduizend werkers. We doen dit het liefst zo direct mogelijk door mensen overal te vertellen over Jezus, ondersteund met literatuur. Ook zoeken wij mogelijkheden om Jezus’ liefde te tonen en relaties te bouwen met mensen door middel van kunst, sport, muziek en projecten omtrent gezondheidszorg en microbusiness. Wij werken in 110 landen en met het schip Logos Hope, dat de wereld rondvaart. Aan boord van dit schip is een boekenmarkt die in sommige havens door duizenden mensen per dag wordt bezocht. De 400 bemanningsleden gaan geregeld in teams de landen in om in samenwerking met lokale kerken

Ăšw rol

op allerlei (praktische) manieren het evangelie te

Al deze projecten en werkers zijn afhankelijk van het

brengen. Voor de werkers is hun tijd met OM vaak een

gebed van mensen om hen heen. Gelukkig zijn er alleen

levensveranderende ervaring.

al in Nederland veel mensen die bidden voor dit werk. Daarnaast zijn er velen die het werk van OM financieel ondersteunen. Wij zijn voor 100 procent afhankelijk van giften. U kunt ook een rol hebben in het werk van OM door te bidden en/of te geven. Doet u mee?

Operatie Mobilisatie Postadres

Assemblageweg 9

E-mailadres

info.nl@om.org

Postcode

8304 BB

Website

www.operatiemobilisatie.nl

Plaats

Emmeloord

Bankrekeningnummer

11.42.32.938

Telefoonnummer

0527 - 61 56 07

Sector

Zendingswerk

033-gids-nalatenschap.indd 8

20-03-2012 12:25:19


www.redeenkind.nl Jovine heeft geen ouders meer. Ze zorgt alleen voor haar vijf jongere broertjes en zusjes. Sinds kort heeft ze haar eigen groentetuin. Er is nu voldoende te eten. Jovine lacht weer. Red een Kind wil werken aan een wereld waarin kinderen zoals Jovine de kans krijgen om écht kind te zijn. Om tot hun doel te komen zoals God dat heeft bedoeld. Wij werken samen aan verbetering voor kinderen en hun hele omgeving. Helpt u mee?

Red een Kind ondersteunt als christelijke ontwikkelingsorganisatie meer dan tweehonderdduizend kinderen in Azië en Afrika. Wij kiezen ervoor om te werken in regio’s en landen waar ernstige armoede heerst en waar gebrek is aan structuren of voorwaarden voor ontwikkeling. Onderwijs en inkomen staan centraal in ons werk. Met een goede opleiding krijgen kinderen weer zicht op een betere toekomst. Het ondersteunen van kinderen gebeurt zoveel mogelijk in de thuissituatie. Als ouders zijn overleden, wordt een pleeggezin gezocht. Red een Kind is ervan overtuigd dat thuis bij familie de beste plek is voor een kind om op te groeien. Wij rusten kinderen en hun ouders toe om zelf hun levensomstandigheden

Jovine is wees en zorgt alleen voor haar 5 jongere

te verbeteren, bijvoorbeeld door kinderen naar school te

broertjes en zusjes. Sinds kort heeft ze haar eigen

laten gaan en hun ouders te leren hoe ze meer inkomen

groentetuin. Er is nu voldoende te eten. Jovine

kunnen verwerven. Zo wordt voorkomen dat extreme

lacht weer.

armoede wordt doorgegeven aan de volgende generatie. Red een Kind werkt in de verschillende landen samen

Als u ervoor kiest om een gift na te laten aan Red een

met christelijke, lokale partnerorganisaties. Als u ervoor

Kind kunnen we kijken waar op dat moment het geld

kiest om een gift na te laten aan Red een Kind, kunnen

het beste besteed kan worden. Heeft u nog vragen,

we samen met u kijken welk project uw voorkeur heeft.

neemt u dan gerust contact met ons op.

Red een Kind Postadres

Postbus 40169

E-mailadres

info@redeenkind.nl

Postcode

8004 DD

Website

www.redeenkind.nl

Plaats

Zwolle

Bankrekeningnummer

15.99.333

Telefoonnummer

038 - 460 46 48

Sector

Ontwikkelingssamenwerking

033-gids-nalatenschap.indd 9

20-03-2012 12:25:22


www.tear.nl Wij geloven in de kracht van de lokale kerk! Jezus zegt: “Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid” Lokale kerken in Afrika, Azië en Latijns-Amerika zetten zich dagelijks in om mensenlevens te veranderen. Tear steunt deze kerken al bijna veertig jaar in de strijd tegen armoede en onrecht.

De lokale kerk is geworteld in de gemeenschap, kent de problemen en weet wat nodig is. Ze geeft hulp aan mensen binnen en buiten de kerk. Tear verbindt kerken in Nederland met kerken in het Zuiden. Want wereldwijd zijn wij met elkaar de kerk. Richard uit Oeganda was verslaafd aan alcohol. Hij verwaarloosde zijn gezin en zichzelf en zag geen uitweg meer. Tot hij in contact kwam met de kerk in zijn dorp. Daar leerde hij wat vergeving betekent. Via de kerk volgde hij een landbouwtraining en nam weer verantwoordelijkheid voor zijn gezin.

Richard: “Dankzij de training van de kerk hadden we afgelopen jaar een grotere oogst. We hebben genoeg te eten en zelfs schoolspullen voor de kinderen kunnen kopen.”

Wij zijn een christelijke organisatie en geven hulp zonder onderscheid te maken naar etnische afkomst, religie, geslacht of politieke overtuiging. De strijd tegen armoede en onrecht kunnen we niet alleen voeren. Daarbij hebben we uw steun nodig!

Deze dorpskerk heeft oog voor het leven van Richard.

Als u ons opneemt in uw nalatenschap, geeft u

In al zijn volheid. Tear gelooft in die kracht van de kerk.

anderen de kans op een leven in volheid.

Tear Postadres

Laan van Vollenhove 2941

E-mailadres

info@tear.nl

Postcode

3706 AK

Website

www.tear.nl

Plaats

Zeist

Bankrekeningnummer

41400

Telefoonnummer

030 - 696 96 00

Sector

Ontwikkelingshulp

033-gids-nalatenschap.indd 10

20-03-2012 12:25:24


www.transworldradio.nl

Laat het Evangelie overal horen Trans World Radio bereikt de wereld met het Evangelie van Jezus Christus door middel van radio en andere media. TWR helpt de kerken bij het vervullen van Christus’ opdracht alle volken tot Zijn discipelen te maken. TWR zendt uit in meer dan 225 talen.

Samen laten we het Evangelie overal horen Uw hulp zorgt er voor dat TWR • volken en stammen kan bereiken die nog nooit in aanraking geweest zijn met het Evangelie. Zij wonen in verafgelegen gebieden. • kinderen en jongeren kan vertellen over de grote daden van God. Wat mensen jong horen, dragen ze hun hele leven met hen mee. TWR bereikt kinderen tot in de meest afgelegen dorpjes van India en Afrika. • de vervolgde christenen kan toerusten en bemoedigen Waar grenzen gesloten zijn en God Woord verbannen

Voor het eerst hoor ik over Jezus in mijn eigen taal!

is, komen de radioprogramma’s van TWR wel! Bijvoorbeeld Noord-Korea. • leiders en voorgangers kan opleiden. TWR geeft systematisch Bijbelonderwijs aan voorgangers en huiskerkleiders, die daar op een andere manier geen toegang tot hebben. • miljoenen analfabeten, het Evangelie wel kan

• vrouwen kan vertellen dat zij waardevol zijn in Gods ogen Veel vrouwen zijn slachtoffer van mishandeling, vrouwenhandel, oorlog en hongersnood. De radioprogramma’s van TWR bereiken hen.

vertellen!

Trans World Radio Postadres

Postbus 371

E-mailadres

info@transworldradio.nl

Postcode

3770 AJ

Website

www.transworldradio.nl

Plaats

Barneveld

Bankrekeningnummer

77.23.42

Telefoonnummer

0342 - 47 84 32

Sector

Verspreiding van het Evangelie

033-gids-nalatenschap.indd 11

20-03-2012 12:25:27


www.woordendaad.nl

Woord en Daad verbindt mensen over de hele wereld in hun strijd tegen armoede, vanuit Bijbels perspectief. Samen met partnerorganisaties en de achterban wil Woord en Daad een bijdrage leveren aan duurzame verandering in Nederland en wereldwijd. Vanuit het Bijbelse toekomstperspectief van Gods komend Koninkrijk mogen mensen nu al tot hun bestemming komen in de diepste zin van het Woord. Woord en Daad is actief op het gebied van (vak)onderwijs, arbeidsbemiddeling, basisvoorzieningen en bedrijfsontwikkeling.

‘Hebt u een project waarmee we echt het verschil kunnen maken voor kinderen in moeilijke omstandigheden?’ Een openhartige vraag, tijdens een telefoongesprek op een doorsnee Woord en Daad-werkdag. ‘Mijn zus is overleden en heeft in haar testament opgenomen dat ze Woord en Daad graag iets wil nalaten. Een specifiek doel heeft ze niet genoemd maar ze hield zo veel van kinderen. Daarom wil ik het geld aan een programma geven dat bij haar past.’ Partnerorganisaties van Woord en Daad en duizenden mensen uit Nederland geven jaarlijks ruim 60.000 kinderen een kans op een betere toekomst. Onderwijs,

Voor Woord en Daad is uw nalatenschap een kostbaar

dagelijks eten, kleding en medische zorg voor kinderen

geschenk. Meer informatie hierover kunt u verkrijgen

uit kansarme gezinnen. Mede door uw nalatenschap,

via www.woordendaad.nl/donateurs. Als u liever

kunnen kinderen en jongeren aan hun toekomst

persoonlijk contact hebt om zaken met ons door te

werken. Engdawork (18), uit Ethiopië, bijvoorbeeld. ‘Ik

spreken, kunt u bellen met onze financieel medewerker

ben de hoop van mijn familie. Als ik mijn best doe en

Peter Zegers: 0183-611800 of mail

mijn studie afmaak, zorg ik voor een inkomen.’

geven@woordendaad.nl.

Woord en Daad Bezoek-/postadres

Spijksedijk 16e

E-mailadres

info@woordendaad.nl

Postcode

4207 GN

Website

www.woordendaad.nl

Plaats

Gorinchem

Bankrekeningnummer

38.54.87.088

Telefoonnummer

0183 - 61 18 00

Sector

Ontwikkelingssamenwerking

033-gids-nalatenschap.indd 12

20-03-2012 12:25:29


www.wycliffe.nl Ieder in zijn eigen taal Wycliffe Bijbelvertalers heeft als doel dat ieder mens op deze wereld in zijn eigen taal toegang krijgt tot de Bijbel, Gods Woord. Wycliffe Bijbelvertalers geeft hiermee invulling aan de zendingsopdracht (Mattheüs 28:19) om het Evangelie aan alle mensen bekend te maken. Uw nalatenschap maakt het mogelijk om deze visie te realiseren.

‘Kortgeleden las iemand in de kerk een Schriftgedeelte in het Bakossi. Het ging regelrecht mijn hart in! Het ging heel diep.’ Dit citaat van een Bakossiburgemeester uit Kameroen maakt duidelijk wat het voor mensen betekent als de Bijbel in hun eigen taal tot hen spreekt. Wereldwijd worden er ongeveer 6900 talen gesproken. Het Nieuwe Testament is inmiddels beschikbaar in ruim 1220 talen. Op dit moment wordt er in ongeveer 1500 projecten gewerkt aan de vertaling van de Bijbel. Maar er zijn nog zo’n 350 miljoen mensen die wachten. Deze meisjes zijn blij met de Bijbel in hun eigen taal ‘In mijn eigen leven is het belangrijkste dat ik weet dat Jezus mijn Verlosser is. Dat gun ik alle mensen op

Mevrouw Koppe is overleden op eerste kerstdag

de wereld. Dat sluit heel goed aan bij de doelstelling

2010. Zij heeft haar huis en bezittingen nagelaten aan

van jullie organisatie. Daarom steun ik het werk van

Wycliffe Bijbelvertalers.

Wycliffe, zoveel als in mijn vermogen ligt’, vertelde mevrouw J. Koppe over haar drijfveren om Wycliffe Bijbelvertalers in haar testament op te nemen.

Wycliffe Bijbelvertalers Postadres

Postbus 150

E-mailadres

info@wycliffe.nl

Postcode

3970 AD

Website

www.wycliffe.nl

Plaats

Driebergen

Bankrekeningnummer

1452.88.676

Telefoonnummer

0343 - 51 74 44

Sector

Bijbelvertaalwerk

033-gids-nalatenschap.indd 13

20-03-2012 12:25:31


www.zoa.nl

Hulp blijft nodig ZOA wil gemeenschappen helpen er weer bovenop te komen, zodat ze niet langer afhankelijk zijn van onze hulp. In veel landen, zoals Angola, Rwanda en Laos, hebben we dat daadwerkelijk bereikt. Helaas moeten we ook constateren dat in veel landen onze hulp nog steeds nodig is of in de toekomst nodig zal zijn. Want zolang er oorlogen en rampen zijn, zijn er slachtoffers. Met uw steun willen we ons voor

!

hen blijven inzetten!

ZOA biedt hulp aan mensen die getroffen zijn door een natuurramp of gewapend conflict. ZOA geeft toegang tot basisvoorzieningen als voedsel, schoon drinkwater en onderdak. Wij dragen bij aan een nieuw perspectief van hoop waarin mensen in waardigheid en onderling vertrouwen samenwerken aan hun toekomst. Samen met de getroffen gemeenschappen werken wij aan herstel totdat zij weer in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. We ondersteunen hen daarbij met water- en sanitatieprojecten, huizenbouw, inkomensen landbouwprojecten en onderwijs. Ook helpen we bij het verwerken van trauma’s.

ZOA Postadres

Sleutelbloemstraat 8

E-mailadres

y.pater@zoa.nl

Postcode

7320 AC

Website

www.zoa.nl

Plaats

Apeldoorn

Bankrekeningnummer

Giro 550

Telefoonnummer

055 - 366 33 39

Sector

Ontwikkelingssamenwerking

033-gids-nalatenschap.indd 14

20-03-2012 12:25:33


033-gids-nalatenschap.indd 15

20-03-2012 12:25:35

Trans World Radio Woord en Daad Wycliffe Bijbelvertalers ZOA

LEPRAzending

Light for the World

MAF

Operatie Mobilisatie

Red een Kind

Tear

GZB

Stuur mij meer informatie over nalaten aan de volgende organisatie(s):

Meer informatie? Mw.

Fam.

Plaats

door Insite Media bewaard. U kunt natuurlijk ook rechtstreeks contact opnemen met de betreffende organisatie(s).

Uw adresgegevens worden uitsluitend doorgegeven aan de organisatie(s) die u hebt aangekruist en worden niet

Telefoonnummer

E-mailadres

Geboortedatum

Postcode

Huisnummer + toevoeging

Straat

Achternaam

Tussenvoegsels

Voorletter(s)

Dhr.

!


033-gids-nalatenschap.indd 16

20-03-2012 12:25:35

Insite Media Antwoordnummer 74 3770 VB BARNEVELD

Postzegel niet nodig

Nalaten aan christelijke goede doelen  
Nalaten aan christelijke goede doelen  

Elf christelijke goede doelen presenteren zich.

Advertisement