Page 1


1. 7. 11. 27. 35. 43. 55. 59. 67. 73. 75.

ëáìðÜäåò ãÜìïõ êåñéÜ öáíÜñéá ãõáëéÜ êáóðþ õëéêÜ äéáêüóìçóçò ìåôáëëéêÜ decor õöÜóìáôá êïñäÝëåò êïñäüíéá êÜñôåò äþñïõ

ecobags

Áñ÷. Ìáêáñßïõ 89Â, 452 21 ÉùÜííéíá | ôçë.: 26510 70689 • fax: 26510 64810 | e-mail: ecobags@ecobags.gr

artwork: lightbox.gr | öùôïãñáößá: Êþóôáò ÌÜñêïõ

www.ecobags.gr

ðåñéå÷üìåíá


ΛΑΜΠΑΔΕΣ ΓΑΜΟΥ ecobags ecobags||packaging packaging&&decoration decorationmaterials materials||2010 2010

1


ΛΑΜΠΑΔΕΣ ΓΑΜΟΥ

ΚΩΝΟΣ ΜΑΣΙΦ ΛΕΥΚΟΣ 28-09-06-01 | 20χ150 | 782000 ΕΚΡΟΥ 28-09-06-02 | 20χ150 | 782000 ΧΡΥΣΟΣ 28-09-06-24 | 20χ150 | 789000 ΑΣΗΜΙ 28-09-06-25 | 20χ150 | 789000

2

ecobags | packaging & decoration materials | 2010


ΛΑΜΠΑΔΕΣ ΓΑΜΟΥ ΚΕΡΙ ΦΑΝΑΡΙ 28-13-04 | 20χ30 | 715000 ΚΕΡΙ ΦΑΝΑΡΙ 28-13-03 | 20χ20 | 711000

ΛΑΜΠΑΔΑ ΓΟΝΔΟΛΑ ΜΑΣΙΦ 28-09-93 | 140χ35χ8 | 780000

ΛΑΜΠΑΔΑ ΓΟΝΔΟΛΑ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ 28-09-96 | 140χ35χ8 | 780000

ecobags | packaging & decoration materials | 2010

3


ΛΑΜΠΑΔΕΣ ΓΑΜΟΥ 1. ΛΑΜΠΑΔΑ ΦΑΝΑΡΙ ΜΕ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ 28-15-02 | ΣΕΤ 7152050 2. ΛΑΜΠΑΔΑ ΦΑΝΑΡΙ ΣΚΑΦΤΗ ΜΕ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ 28-15-01 | ΣΕΤ 7152050 3. ΛΑΜΠΑΔΑ ΦΑΝΑΡΙ ΣΚΑΦΤΗ ΜΕ ΚΟΧΥΛΙΑ 28-15-03 | ΣΕΤ 7147050

1.

2.

ΒΑΣΗ PLEXY GLASS 08-09-43 | 769000

4

ecobags | packaging & decoration materials | 2010

KEΡΙ ΑΠΛΟ 28-09-11 | 15χ15χ15χ| 77000 KEΡΙ ΦΑΝΑΡΙ ΣΚΑΦΤΟ 28-09-23 | 15χ15χ15χ| 77000 KEΡΙ ΦΑΝΑΡΙ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ 28-09-23-02 | 15χ15χ15χ| 711000 KEΡΙ ΦΑΝΑΡΙ ΣΚΑΦΤΟ ΜΕ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ 28-09-23-04 | 15χ15χ15χ| 710000 KEΡΙ ΦΑΝΑΡΙ ΜΕ ΚΟΧΥΛΙΑ 28-09-23-07 | 15χ15χ15χ| 710000 3.

ΒΑΣΗ PLEXY GLASS 08-09-43 | 769000

Επιλέξτε συνδιασμούς υλικών και χρωμάτων


ΛΑΜΠΑΔΕΣ ΓΑΜΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑ ΦΑΝΑΡΙ ΜΕ ΧΡΩΜΑ 28-15-04 | 7143050

ΛΑΜΠΑΔΑ ΣΚΑΦΤΗ ΜΕ ΧΡΩΜΑ 28-09-67 | 15χ150 | 78000

Επιλέξτε το συνδιασμό χρωμάτων που θέλετε

ecobags | packaging & decoration materials | 2010

5


ΛΑΜΠΑΔΕΣ ΓΑΜΟΥ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΛΑΜΠΑΔΑ ΣΚΑΦΤΗ 28-09-95 | 15x15χ150 776000 ΛΑΜΠΑΔΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΒΑΣΗ PLEXY GLASS ΜΑΣΙΦ 28-07-08 | 12x12χ140 | 755000 08-09-17 | 08x09χ17 ΜΑΣΙΦ 28-07-09 | 15x15χ140 | 777090 731000 ΤΥΠΟΥ ΜΑΣΙΦ 28-07-10 | 15x15χ140 | 767050

ΛΑΜΠΑΔΑ SLIM 28-09-04 26χ8χ150 780000

ΚΩΝΟΣ ΜΑΣΙΦ 28-09-06 20χ150 782000

6

ΒΑΣΗ PLEXY GLASS 08-09-43 | 769000

ΠΥΡΑΜΙΔΑ 28-09-22 17χ140 775000

ecobags | packaging & decoration materials | 2010

ΛΑΜΠΑΔΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΑΣΙΦ 28-07-01 | 12x140 | 748000 ΜΑΣΙΦ 28-07-02 | 15x140 | 769000 ΤΥΠΟΥ ΜΑΣΙΦ 28-07-04 | 15x140 | 755000 ΤΥΠΟΥ ΜΑΣΙΦ 28-07-05 | 15x140 | 775090 ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ 28-07-06 | 16x140 | 748000 ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ 28-07-07 | 23x140 | 769000


ΚΕΡΙΑ ecobags | packaging & decoration materials | 2010

7


ΚΕΡΙΑ

ρεσσώ & επιπλέοντα

ΕΠΙΠΛΕΟΝΤΑ 28-05-11 | Σ/6 | 73040

ΡΕΣΣΩ ΓΙΓΑΣ 8h 28-11-05 | Σ/15 | 74046

ΡΕΣΣΩ ΓΙΓΑΣ 8h 28-11-06 | Σ/20 | 75002

ΕΠΙΠΛΕΟΝΤΑ Σ/25 | 73021

ΡΕΣΣΩ ΜΙΝΙ 4,5h 28-11-01 | Σ/50 | 72017 28-11-02 | Σ/100 | 73078

8

ecobags | packaging & decoration materials | 2010

ΡΕΣΣΩ ΜΙΝΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ Σ/10 | 28-01-20 | 70089


ρόλλεϋ

ΚΕΡΙΑ

ΛΕΠΤΑ ΚΕΡΙΑ ΜΕ ΜΥΤΗ 28-04-01 | 5x10 | 70093 28-04-02 | 5x15 | 71043 28-04-03 | 5x20 | 71094

ΡΟΛΛΕΫ 28-06-01 | 5x5 | 70050 28-06-02 | 5x10εκ. | 70083 28-06-03 | 6χ6 | 70073 28-06-04 | 6χ12 | 71029 28-06-05 | 7χ14 | 71095 28-06-06 | 8χ10εκ. | 71091 28-06-07 | 8χ20 | 73043 28-06-08 | 10χ12 | 73007 28-06-09 | 10χ20 | 74095 28-06-10 | 12χ25 | 79090 28-06-11 | 15χ40 | 725030 28-06-12 | 10χ40 | 712038 28-06-13 | 12χ40 | 717037

ecobags | packaging & decoration materials | 2010

9


ΚΕΡΙΑ

φανάρια

28-13-03 28-13-04 20χ20 20x30 711000 715000

28-13-01 15x15x15 76080

10

ecobags | packaging & decoration materials | 2010

28-13-02 15εκ. 76050

28-13-03 28-13-04 20χ20 20x30 711000 715000


ΦΑΝΑΡΙΑ ecobags | packaging & decoration materials | 2010

11


ΦΑΝΑΡΙΑ

μεγάλα φανάρια “country”

33-06-11 25x70 | 726014 33-06-10 31x93 | 746027

33-06-12 18x18x68 | 735018

12

ecobags | packaging & decoration materials | 2010

17-52-58 42x42x94 | 733046

17-52-65 28x50 | 725070


μεγάλα φανάρια “country”

33-05-53 31x31x86 | 744015 33-05-54 22x22x65 | 724022

ΦΑΝΑΡΙΑ

33-01-23 (λευκό) 20x20x35 | 79039 33-01-24 (λευκό) 28x28x60 | 718051

33-05-55 20x20x55 | 720008

33-05-52 33x33x77 | 748014

ecobags | packaging & decoration materials | 2010

13


ΦΑΝΑΡΙΑ

μεγάλα φανάρια “country”

33-04-17 (σετ 2) 33x33x100 | 26Χ26Χ60 | 769020

33-01-25 (σετ 2) 37x37x83 | 28x28x60 | 750036

14

ecobags | packaging & decoration materials | 2010


μικρά ξύλινα φανάρια

ΦΑΝΑΡΙΑ

33-05-11 | 18x19x22 | 77020

33-05-11 | 18Χ19Χ22 | 77020 35-05-10 | 18x19x22 | 77020

33-05-11 | 18x19x22 | 77020 33-05-12 | 18x19x22 | 77020

33-05-33 | 17x17x31 | 78057

33-05-17 | 13x13x25 | 77000

33-05-19 | 18x18x3 | 79000

33-05-13 | 18x18x36 | 79060

33-05-14 | 18x18x36 | 79060

ecobags | packaging & decoration materials | 2010

15


ΦΑΝΑΡΙΑ

μικρά ξύλινα φανάρια

33-04-31 | 20x20 | 75088 33-04-32 | 24x29 | 79036

33-05-51 | 33x38 | 717029

16

ecobags | packaging & decoration materials | 2010

33-08-13 | 24x32 | 78032

33-04-21 | 39x43 | 719025


μεγάλα μεταλλικά φανάρια

33-08-06 25x25x78 | 725020

33-06-03 | 731090 33-06-03 | 32χ32χ90 | 731090

ΦΑΝΑΡΙΑ

33-04-14 | 27x27x1.0 μ. | 729014 33-04-14 | 19χ19χ80 | 719014

33-05-01 (Μαύρο) | 24x24x75 | 720048 35-05-04 (Λευκό) | 24χ24χ75 | 720048

33-05-37 | 24x24x75 | 716072

ecobags | packaging & decoration materials | 2010

17


ΦΑΝΑΡΙΑ

μεγάλα μεταλλικά φανάρια

33-04-30 (Σ/3) | 711070 15χ15χ17 | 17χ17χ25 | 20χ20χ35

33-04-29 (Σ/3) | 748021 17χ17χ50 | 20χ20χ70 | 25χ25χ92

18

ecobags | packaging & decoration materials | 2010

33-06-21 23x21x32 | 719092

33-06-20 19χ17χ24 | 712036


λευκά μεταλλικά φανάρια με σχέδια

33-08-05 15χ15χ20 | 73036

33-08-03 10χ10χ12 | 71068

17-42-59 | 711075

33-08-04 | 25 εκ. | 73036

ΦΑΝΑΡΙΑ

33-08-02 | 14χ14χ30 | 74041

ecobags | packaging & decoration materials | 2010

19


ΦΑΝΑΡΙΑ

λευκά φανάρια κλουβιά

33-04-25 (Σ/3) | 713073 11χ12χ13 | 15χ15χ15 | 19χ21χ20

17-42-55 16Χ16Χ48 | 715009

33-04-24 (Σ/3) | 720066 38χ17χ27 | 17χ27χ22 | 22χ13χ22

20

ecobags | packaging & decoration materials | 2010

17-42-54 16Χ16Χ42 | 713071


χρωματιστά φανάρια κλουβιά

ΦΑΝΑΡΙΑ

23-04-19 (Σ/2) | 48 εκ. / 38 εκ. | 713070

ecobags | packaging & decoration materials | 2010

21


ΦΑΝΑΡΙΑ

μεταλλικά χρωματιστά φανάρια

33-08-08 | 26χ33 | 79080

22

ecobags | packaging & decoration materials | 2010


μεταλλικά χρωματιστά φανάρια

ΦΑΝΑΡΙΑ

33-08-09 | 29X28 | 711027

ecobags | packaging & decoration materials | 2010

23


ΦΑΝΑΡΙΑ

μικρά μεταλλικά χρωματιστά φανάρια

33-03-17 11χ17 | 72093

33-03-15 11χ17 73071

34-04-02 7χ7χ12 | 70083

33-07-04 15χ12χ12 | 71090 33-07-03 21χ15χ15 | 72041

24

ecobags | packaging & decoration materials | 2010


μικρά μεταλλικά χρωμαστιστά φανάρια

ΦΑΝΑΡΙΑ

33-01-19 18χ18χ28 | 77033 33-01-18 14χ14χ20 | 75003

33-07-01 12χ10χ10 | 71078

ecobags | packaging & decoration materials | 2010

25


ΦΑΝΑΡΙΑ

φανάρια “summer”

34-01-29 19χ25 | 77063

14-69-96 9χ9χ33,7 | 76027 33-04-28 20χ20χ79 | 718048 33-04-26 16χ16χ44 | 78037 33-04-27 16χ16χ58 | 712066

26

ecobags | packaging & decoration materials | 2010

34-01-28 15χ21 | 74060

14-69-95 12,7χ12,7χ28,6 | 77021


ΓΥΑΛΙΑ ecobags | packaging & decoration materials | 2010

27


ΓΥΑΛΙΑ

κηροπήγια

34-01-20 25 εκ. 72058

34-17-31 36 εκ. 712024

34-15-06 | 20 εκ. | 75004 34-15-05 | 30 εκ. | 710096 34-15-04 | 40 εκ. | 713049 34-15-02 | 50 εκ. | 715012 34-15-03 | 70 εκ. | 719052 34-15-01 | 90 εκ. | 727030

34-01-22 30 εκ. 72058

28

ecobags | packaging & decoration materials | 2010


κηροπήγια

ΓΥΑΛΙΑ

ΤΑ ΚΑΠΑΚΙΑ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣΤΑ

ΚΑΠΑΚΙΑ 34-03-05 | 20 εκ. | 77000 34-03-06 | 16 εκ. | 75061 34-03-07 | 08 εκ. | 74088

34-22-28 28 εκ. 76040

ΚΟΝΙΑΚ 34-13-04 76082

34-17-10 27 εκ. 76016

34-17-04 30 εκ. 76034

34-17-19 32 εκ. 712051

ecobags | packaging & decoration materials | 2010

29


ΓΥΑΛΙΑ

διάφορα

34-18-07 36 εκ. 717098

34-16-03 56 εκ. 718070

34-18-08 20 εκ. 711095

34-14-04 | Φ08 | 71063 34-14-07 | Φ11 | 73012 34-14-01 | Φ19 | 74067 34-14-03 | Φ24 | 77071 34-14-06 | Φ38 | 723095

34-16-01 70 εκ. 717060

30

ecobags | packaging & decoration materials | 2010

34-01-07 | 10x8 | 70065 34-01-08 | 13x10 | 71001 34-01-30 | 18x16 | 71070


ξύλο & γυαλί

34-24-06 29x7x14 74043

34-24-01 11x5x20 73044

ΓΥΑΛΙΑ

34-24-03 28x6x16 74031

34-24-04 20x6x38 76064

34-24-05 19x6x38 75073

34-24-07 9x9x17 72013

34-24-02 11x11x5 71063

34-24-08 14x14x16 72089

ecobags | packaging & decoration materials | 2010

31


ΓΥΑΛΙΑ

ξύλο & γυαλί

34-24-09 16x16x9 74033

34-24-11 23x7x20 75063

14-72-24 20x10 75075

14-72-26 30x15 711000

17-17-70 Σ13 721050

34-24-14 6x6x17 70072

17-31-61 22x22x20 713041 34-24-10 16x7x25 74010

32

ecobags | packaging & decoration materials | 2010

14-72-27 12x10 72060


κύλινδροι

ΓΥΑΛΙΑ

34-01-15 13x19 70079

34-22-01 19εκ. 73060

34-22-36 15x11 71060

34-01-19 | 10x10 | 71014 34-01-21 | 12x11 | 71031

34-11-12 | 9fx12h | 71052 34-11-20 | 10fx15h | 71068 34-11-03 | 15fx10h | 72010 34-11-04 | 15fx15h | 74040 34-11-17 | 15fx20h | 75035 34-11-21 | 15fx25h | 76000 34-11-10 | 15fx30h | 76095 34-11-26 | 15fx40h | 711004 34-11-11 | 15fx45h | 711075 34-11-25 | 15fx55h | 712000 34-11-09 | 18fx18h | 75050 34-11-22 | 18fx35h | 78056 34-11-01 | 20fx10h | 75035 34-11-18 | 20fx20h | 75095 34-11-05 | 20fx25h | 76095 34-11-07 | 20fx40h | 712090 34-11-23 | 20fx50h | 714072 34-11-08 | 20fx60h | 716020 34-11-13 | 20fx80h | 733090 34-11-14 | 20fx100h | 74700 34-11-19 | 25fx20h | 77004 34-11-06 | 25fx25h | 78040 34-11-15 | 25fx120h | 768090 34-11-02 | 30fx10h | 76025 34-11-24 | 30fx30h | 713095

ecobags | packaging & decoration materials | 2010

33


ΓΥΑΛΙΑ

κύβοι

ΚΥΒΟΣ ΕΓΚΟΠΗ 34-01-12 | 8x8x8 | 70045 34-01-17 | 10x10x10 | 70084 34-01-13 | 12x12x12 | 71015 34-01-14 | 15x15x16 | 72022

ΚΥΒΟΣ ΦΥΣΗΤΟ ΓΥΑΛΙ 34x12x11 711000

34

ecobags | packaging & decoration materials | 2010

ΚΥΒΟΣ ΠΡΕΣΣΑ 34-12-01 | 8x8x8 | 71060 34-12-08 | 10x10x10 | 72025 34-12-05 | 12x12x12 | 72095 34-12-06 | 14x14x14 | 73095 34-12-07 | 16x16x16 | 77060 34-12-15 | 18x18x18 | 77095

ΚΥΒΙ ΧΑΜΗΛΟΙ 34-17-34 | 29x29x7 | 79066 34-17-35 | 25x25x6 | 77022 34-17-36 | 19x19x5 | 74018


ΚΑΣΠΩ ecobags | packaging & decoration materials | 2010

35


ΚΑΣΠΩ ΛΕΥΚΟ ΦΟΥΞΙΑ ΛΙΛΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΛΑΧΑΝΙ ΚΟΚΚΙΝΟ Ορχιδέα FLEUR 35-04-05 72010

ΑΣΠΡΟ ΜΑΥΡΟ ΚΟΚΚΙΝΟ

ΣΕΙΡΑ 8 35-01-07 | 22 εκ. | 73097 35-01-08 | 25 εκ. | 76029

ΣΕΙΡΑ 8 35-01-04 | 15 εκ. | 72004 35-01-05 | 17 εκ. | 72058 35-01-06 | 19 εκ. | 73035

ΣΕΙΡΑ 8 35-01-04 | 15 εκ. | 72004 35-01-05 | 17 εκ. | 72058 35-01-06 | 19 εκ. | 73035

ΛΕΥΚΟ ΦΟΥΞΙΑ ΛΙΛΑ Ορχιδέα V-ALTI 35-04-04 71046

36

ecobags | packaging & decoration materials | 2010

ΦΟΥΞΙΑ ΛΙΛΑ ΣΕΙΡΑ FLEUR 35-01-11 | 10 εκ. | 71020 35-01-12 | 15 εκ. | 72004 35-01-13 | 17 εκ. | 72058 35-01-14 | 19 εκ. | 73035 35-01-15 | 22 εκ. | 73097


ΚΑΣΠΩ

Σειρά MICHELIN 35-01-16 | 15 εκ. | 72004 35-01-17 | 19 εκ. | 72058 35-01-18 | 22 εκ. | 73035

Σειρά ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ 35-02-01 | 15 εκ. | 72004 35-02-02 | 19 εκ. | 72058 35-02-03 | 22 εκ. | 73035

ΦΟΥΞΙΑ ΛΙΛΑ ΑΣΠΡΟ

ΑΣΠΡΟ ΜΑΥΡΟ ΚΟΚΚΙΝΟ

ΑΣΠΡΟ ΜΑΥΡΟ ΚΑΦΕ

ΛΕΥΚΟ

Σειρά RATTAN 35-01-19 | 15 εκ. | 72004 35-01-20 | 17 εκ. | 72058 35-01-21 | 19 εκ. | 73035

Σειρά SPIRAL 35-01-01 | 15 εκ. | 72010 35-01-02 | 19 εκ. | 73035 35-01-03 | 22 εκ. | 73097

ecobags | packaging & decoration materials | 2010

37


ΚΑΣΠΩ

35-07-12 | 32χ26χ17 | 714018 35-07-13 | 26χ19χ14 | 714018 35-07-14 | 16χ12χ10 | 73088

35-07-15 | 28χ12χ12 | 74041

35-07-16 | 40χ26χ18 | 714018

35-07-10 | 26χ19χ14 | 77088

35-07-09 | 33χ26χ17 | 714018

38

ecobags | packaging & decoration materials | 2010


ΚΑΣΠΩ

35-07-01 | 33χ26χ17 εκ. | 714018

35-07-02 | 26χ19χ14 εκ. | 77088

35-07-03 | 16χ12χ10 εκ. | 73088

35-07-05 | 40χ26χ18 εκ. | 714018 35-07-04 | 28χ12χ12 εκ. | 74041

35-07-07 | 26χ19χ14 εκ. | 77088

35-07-06 | 33χ26χ17 εκ. | 714018 35-07-08 | 28χ12χ12 εκ. | 74041

ecobags | packaging & decoration materials | 2010

39


ΚΑΣΠΩ

μεγάλα “pot”

35-10-03 | 32 χ 32 χ 137 | 771025 35-10-04 | 42 χ 42 χ 162 | 7116025

35-10-11 | 61 χ 61 χ 35,5 | 778075

35-10-08 | 42 χ 42 χ 134 | 7163075

40

ecobags | packaging & decoration materials | 2010


μεγάλα “pot”

ΚΑΣΠΩ

35-10-05 | 55 χ 55 χ 52 | 778025

35-10-09 | 21 χ 21 χ 164 | 771025 35-10-10 | 19 χ 19 χ 135 | 741025

35-10-01 | 30 χ 30 χ 152 | 791025 35-10-02 | 29 χ 29 χ 135 | 773070

ecobags | packaging & decoration materials | 2010

41


ΚΑΣΠΩ

35-09-01 27,5 χ 24 χ 16 76053

35-09-02 37 χ 23 χ 24 715090

35-09-03 34 χ 22 χ 21 76099

35-09-04 26 χ 17 χ 17 73052

35-09-05 27 χ 27 χ 30 712006

35-09-07 16 χ 16 χ 18 72075 35-09-06 | 21 χ 21 χ 23 | 75063

35-09-10 26 χ 18 χ 15 75071

35-09-08 18 χ 12 χ 11 72031 35-09-09 | 22 χ 15 χ 13 | 73062

42

ecobags | packaging & decoration materials | 2010


ΥΛΙΚΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ecobags | packaging & decoration materials | 2010

43


ΥΛΙΚΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ

άμμος χαλίκι

άμμος

15-34-01 1kg | 71036

15-34-16 3kg | 79050

χαλίκι

15-34-05 1kg | 71036

15-34-20 8kg | 79050

44

ecobags | packaging & decoration materials | 2010


silverados

ΥΛΙΚΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ

μεταλλικές πέτρες

15-38-09 silverados 500ml | 77080 15-38-06 silverados 200ml | 72034

15-38-11 silverados glass 500ml | 77080

15-38-08 silverados glass 500ml | 72034

metallic rocks

15-35-05 metallic rocks 500ml 72027

ecobags | packaging & decoration materials | 2010

45


ΥΛΙΚΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ

ακρυλικές πέτρες

ακρυλικές πέτρες με τρύπα 15-40-01 | 200 gr. |71095

ακρυλικές πέτρες μικρές 15-40-02 | 200 gr. | 71095

ακρυλικές πέτρες επιπλέοντες 15-40-03 | 200 gr. | 71095

46

ecobags | packaging & decoration materials | 2010


μεταλλιζέ & γυάλινες πέτρες

ΥΛΙΚΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ

15-41-04 | 500 gr. | 17-19 mm | 70062 15-41-02 | 500 gr. | 38-40 mm |71030

ακρυλικές πέτρες μεταλλικές 15-40-04 | 180 gr. | 72040

ecobags | packaging & decoration materials | 2010

47


ΥΛΙΚΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ

κοχύλια κοχύλια απλά

15-26-03 | κοχύλια 360g | 71090

κοχύλια με γκλίτερ

15-26-01 |73010

48

ecobags | packaging & decoration materials | 2010


ζελέ

ΥΛΙΚΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ

ζελέ aqualinos

15-35-11 | 500ml | 72094 15-35-12 | κουβάς 2lt | 77044

βαφή νερού

15-36-01 βαφή 150ml | 71075 15-36-02 βαφή 20ml | 71020

ecobags | packaging & decoration materials | 2010

49


ΥΛΙΚΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ

αξεσουάρ

καρδιές συρμάτινες

15-37-09 (σετ 13) | συρμάτινες καρδιές 13 εκ. | 73090 15-37-10 (σετ 200) | συρμάτινες καρδιές 13 εκ. | 754037

καρδιές καθρέφτης 15-38-13 (σετ 9) | καρδιές καθρέφτης 3 εκ. 155 ml | 72046

50

ecobags | packaging & decoration materials | 2010


ΥΛΙΚΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ

συρμάτινες μπάλλες 15-37-15 | 20εκ. | 78042 15-37-16 | 30εκ. | 719090

ecobags | packaging & decoration materials | 2010

51


ΥΛΙΚΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ

μπάλλες

1. 15-42-03 | 13εκ. ΣΕΤ/4 | 73093 2. 15-42-02 | 9εκ. ΣΕΤ/4 | 72038 3. 15-42-01 | 4-6εκ. ΣΕΤ/15 | 72074

52

ecobags | packaging & decoration materials | 2010


ψάθινα decor

ΥΛΙΚΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ

15-42-04 | 20εκ. | 73012 15-42-05 | 25εκ. | 74062 15-42-06 | 30εκ. | 77016 15-42-07 | 40εκ. | 711043 15-42-08 | 50εκ. | 718048 15-42-09 | 60εκ. | 728088

17-52-28 | 40 εκ. | 77062

18-06-33 | 18 χ 26 | 74087

23-04-22 | 30 χ 30 | 73070

23-04-21 | 20 χ 20 | 72031

ecobags | packaging & decoration materials | 2010

53


ΥΛΙΚΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ

μπάλλες

inox μπάλλες 15-37-13 | 4εκ. ΣΕΤ/6 | 77050 15-37-04 | 6εκ. ΣΕΤ/4 | 76020 15-37-05 | 8εκ. ΣΕΤ/2 | 74090 15-37-14 | 10εκ. ΣΕΤ/2 | 76030 15-37-06 | 15εκ. | 75094 15-37-07 | 20εκ. | 713014 15-37-08 | 30εκ. | 735094

54

ecobags | packaging & decoration materials | 2010


ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ DECOR

23-06-02 | 47χ39χ127 | 754050

17-47-59 | 66χ35χ86 | 723028

ecobags | packaging & decoration materials | 2010

55


ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ DECOR

17-47-54 | 112χ40χ32 - 94χ35χ29 - 73χ25χ26 ΣΕΤ/3 | 747004

23-01-91 | 33χ70 & 27χ64 ΣΕΤ/2 | 7210402

56

ecobags | packaging & decoration materials | 2010

23-01-48 | 131χ56χ182 | 7156080

23-04-32 | 1,80μ. | 716080


ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ DECOR

23-01-92 | 125χ52χ93 | 767020

23-01-84 | 122χ52χ93 | 767020

23-01-47 | 170χ64χ97 | 782088

23-01-47 | 170x64x97 | 782088

ecobags | packaging & decoration materials | 2010

57


ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ DECOR

23-01-47 170χ64χ97 782088

17-47-56 107χ52χ65 734080

58

ecobags | packaging & decoration materials | 2010

23-06-09 140χ46χ70 754018


ΥΦΑΣΜΑΤΑ ecobags | packaging & decoration materials | 2010

59


ΥΦΑΣΜΑΤΑ

για μπουκέτα non wooven αράχνη 06-14-03 | 60 εκ. χ 10 y | 78099 ΤΝΤ 06-09-03 | 53 εκ. χ 10 μ. | 73081

γκρο τζιν 06-09-42 | 50 εκ. χ 10 y | 78099

συνθετικό δίχτυ 03-35-01 | 50 εκ. χ 10 y | 71049

60

ecobags | packaging & decoration materials | 2010


με σχέδιο

ΥΦΑΣΜΑΤΑ

ρολό λαχούρ 06-09-22 | 29 εκ. χ 25 μ. | 79035 06-09-23 | 0,55 εκ. χ 10 μ. | 76072

καρό βαμβακερό 03-15-22 | 50 εκ. χ 10 μ. | 78050 03-15-23 | 10 εκ. χ 50 μ. | 713053

βουάλ με σχέδιο 06-09-27 | 75 εκ. χ 10 y | 78085

ύφασμα πεταλούδα 03-54-09 | 75 εκ. x 10 y | 79094

ecobags | packaging & decoration materials | 2010

61


ΥΦΑΣΜΑΤΑ

ταφτάς τσαλακωτός ταφτάς με τελείωμα 03-54-14 | 50 εκ. χ 10 μ. | 76099

ταφτάς 06-09-32 | 28 εκ. χ 25 μ. | 77009

62

ecobags | packaging & decoration materials | 2010


οργαντίνα

ΥΦΑΣΜΑΤΑ

οργαντίνα 06-09-17 | 28 εκ. χ 25 μ. | 75038 06-09-18 | 50 εκ. χ 25 μ. | 78050 06-09-21 | 70 εκ. χ 25 μ. | 710095

ecobags | packaging & decoration materials | 2010

63


ΥΦΑΣΜΑΤΑ

τούλια

τούλι σε τόπι 20-20-02-01 | 1,80 μ. χ 50 μ. | λευκό | 717090 20-20-02-02 | 1,80 μ. χ 50 μ. | εκρού | 719050 20-20-02 | 1,80 μ. χ 50 μ. | χρώματα | 723080 20-01-15 | 1,80 μ. χ 20 μ. | 79052 20-20-03 | 1,10 μ. χ 10 μ. | 73057

τούλι μαλακό 20-10-14 | 1,55 μ. χ 10 μ. | 79090 20-10-15 | 1,10 μ. χ 10 μ. | 73096 τούλι σε ρολλό 20-01-16 | 0,70 μ. χ 20 μ. | 74095

64

ecobags | packaging & decoration materials | 2010


Τουλπάνι

ΥΦΑΣΜΑΤΑ

τουλπάνι 20-24-10 | 1,5 μ. χ 10 μ. | χρώματα | 711060 20-24-10-02 | 1,5 μ. χ 10 μ. | εκρού | 79090 20-24-12 | 1,5 μ. χ 25 μ. | χρώματα | 727019 20-24-12-02 | 1,5 μ. χ 25 μ. | εκρού | 723055

δίχτυ μαλακό μεταλλικό 20-10-08 | 90 εκ. χ 10 μ. | 719090

ecobags | packaging & decoration materials | 2010

65


ΥΦΑΣΜΑΤΑ Ρολλό λινάτσα 03-35-18 | 60 εκ. χ 10 y | χρώματα | 76076 03-35-18-02 | 60 εκ. χ 10 y | φυσικό | 75060

Αράχνη Deco 06-09-37 | 30 εκ .x 10 y | 73030

66

ecobags | packaging & decoration materials | 2010

Γάζα Runner 06-09-26 | 28 εκ. χ 20 y | 76012 03-16-29 | 12 εκ. χ 25 μ. | 76060


ΚΟΡΔΕΛΕΣ ecobags | packaging & decoration materials | 2010

67


ΚΟΡΔΕΛΕΣ

σατέν & ταφτάς

σατέν διπλής όψης με ούγια

03-05-01 | 0,3 χ 100 μ. | 71017 03-05-02 | 0,6 χ 100 μ. | 71060 03-05-03 | 1,0 χ 50 μ. | 72037 03-05-04 | 1,5 χ 50 μ. | 73033 03-05-05 | 2,5 χ 50 μ. | 75015 03-05-06 | 3,5 χ 50 μ. | 77024

ταφτάς

03-16-66 | 2,5 χ 50 μ. | 71086 03-15-68 | 4,0 χ 50 μ. | 73010 03-15-67 | 5,5 χ 50 μ. | 74065

68

ecobags | packaging & decoration materials | 2010


οργαντίνες

ΚΟΡΔΕΛΕΣ

οργαντίνα με ούγια

03-09-15 | 0,7 χ 50 μ. | 70086 03-09-01 | 1,0 χ 50 μ. | 70095 03-09-16 | 1,6 χ 50 μ. | 71019 03-09-04 | 2,0 χ 50 μ. | 71046 03-09-17 | 2,5 χ 50 μ. | 71054 03-09-18 | 3,5 χ 50 μ. | 72095

οργαντίνα με σατέν ούγια

03-09-19 | 1,0 χ 50 μ. | 71030 03-09-27 | 2,0 χ 50 μ. | 71095 03-09-20 | 2,5 χ 50 μ. | 72035 03-09-21 | 3,5 χ 50 μ. | 73040

ecobags | packaging & decoration materials | 2010

69


ΚΟΡΔΕΛΕΣ

σουρωτές με θήκη για κουφέτα

ΚΟΡΔΕΛΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 03-56-09 50χ25 725092

ΚΟΡΔΕΛΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙ 03-56-01 55x25m 725092

70

ecobags | packaging & decoration materials | 2010

ΚΟΡΔΕΛΑ ΜΗΛΟ 03-56-04 110x25m 734032


κορδέλες με σχέδια

ΚΟΡΔΕΛΕΣ

NEW ΟΡΓΑΝΤΙΝΑ & ΣΑΤΕΝ ΣΕ ΡΙΓΕ 03-09-25 | 1,5χ30m | 71053 03-09-26 | 3,5x30m | 73075 03-18-61 4χ10m 75049 03-18-62 4x10m 75049

03-18-65 4x10m 75049 03-18-51 4χ20m 713050

03-18-63 4χ10m 75049

ecobags | packaging & decoration materials | 2010

71


ΚΟΡΔΕΛΕΣ

ΔΙΧΤΥ 03-16-64 4,2x20y 72097 03-16-65 7εκ. x20y 74065

ΣΑΝΤΟΥΚ ΜΕ ΣΥΡΜΑ 03-18-59 4x10m 73044

LUREX ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 03-21-05 | 0,5x50y | 71019 03-21-06 | 1,0x50y | 72014 03-21-16 | 2,0x50y | 72086

ΚΑΡΩ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ 03-15-01 | 1,5x50m | 73037 03-15-02 | 2,5x50m | 74028 03-15-03 | 4,0a. x50m | 5,35

03-18-64 1,5x10m 73059 03-18-40 4x20m 79099

ΛΑΜΕ ΤΑΦΤΑ 03-22-61 2,5x50m 74051

72

ecobags | packaging & decoration materials | 2010

03-18-44 4x20m 711095


ΚΟΡΔΟΝΙΑ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΡΙΚΛΩΝΟ (χρυσό-ασημί) 12-01-06 | 5 mm χ 15 μ. | 74097

Μεταλλιζέ 12-01-01 | 2 mm x 100 μ. | 74004

Βελούδινο κορδόνι 03-24-09 | 20 μ. | 72070

ecobags | packaging & decoration materials | 2010

73


ΚΟΡΔONIA

Σουέντ 12-05-01 | 3 mm χ 50 μ. | 72070

Φλός 12-02-01 | 3 mm x 50 μ. | 71084 Κερωμένο 12-05-02 | 2 mm x 100 μ. | 71080

Χάρτινο 12-04-09 | 2 mm x 40 μ. | 71004

74

ecobags | packaging & decoration materials | 2010

Στριφτό 12-02-04 | 3 mm x 50 μ. | 75051


ΚΑΡΤΕΣ ΔΩΡΟΥ

1

2

3

4

5

6

7

25-26-32 | ΣΕΤ/60 ΤΜΧ | 722050

ecobags | packaging & decoration materials | 2010

75

ECOBAGS CATALOGUE a  

Porduct Catalogue

Advertisement