Page 1

Vy´rocní zpráva

va

vo

z

Li g a z a

á r p

˚ u r á í ck


Liga za práva vozíčkářů, o. s. internet: www.ligavozic.cz e-mail: info@ligavozic.cz Bzenecká 23, 628 00 Brno-Vinohrady tel.: 537 021 493 fax: 239 017 537 Číslo registrace: VPS/1-1449/90-R IČO: 004 99 412

Bezbariérové divadlo BARKA Svatopluka Čecha 35a, 612 00 Brno-Královo Pole tel.: 541 213 206

© Liga za práva vozíčkářů, o.s., 2008 Obrázek na obálce © Marcela Vichrová (vichrovam.muma.cz), 2008


K

dyz je zelve tesny´ kruny´r ...

Je pro mě těžké přirovnávat naši organizaci k želvě, byl bych radši, kdyby bylo možné ji srovnávat s nějakým svalnatějším, rychlejším savcem z říše zvířat. Ale na druhou stranu je třeba dodat, že rychlost rozvoje organizace se viditelně zpomalila. Liga za práva vozíčkářů neotevřela novou oblast své činnosti, nevrhla se do neprobádaných aktivit ani překotně nerozšířila cílovou skupinu uživatelů. Věnovali jsme hodně úsilí registraci tří sociálních služeb a vypracování souvisejících postupů, podkladů, dokumentů... Tato práce zasáhla i do běžného chodu organizace, a tak jsme vymýšleli, formulovali, konzultovali... Jako by toho nebylo dost, rozhodli jsme se společnými silami vytvořit strategický plán rozvoje naší organizace do roku 2013. Máme za to, že je důležitější přesně zacílit, a to nejen proto, abychom mohli správně vybrat a úspěšně sepsat naše žádosti o granty EU, ale hlavně proto, abychom znali cíl, k němuž kráčíme, a mohli se soustředit hlavně na výběr cesty.

Zdeněk Škaroupka ředitel Ligy za práva vozíčkářů, o.s. zdenek.skaroupka@ligavozic.cz tel.: 537 021 495 mobil: 608 748 631

Želvím krunýřem k nesnesení těsným nám byly prostory našeho sídla na Kounicově ulici. Už nebylo možné je dále nafukovat, rozhodli jsme se proto k radikálnímu kroku. Několik měsíců jsme si budovali nový domeček a na sklonku roku jsme se přestěhovali. Najdete nás v prostorách bývalé základní školy na Bzenecké ulici, v městské části Vinohrady. Vzdálili jsme se sice centru města a někteří klienti to k nám mají znatelně dál, stejně jako my k nim, ale zase je tu možné třeba zaparkovat. A hlavně prostory nám umožňují jednak vyhovět standardům kvality sociálních služeb a jednak přemýšlet o dalším případném rozvoji. A tak želva s novým krunýřem může krok za krokem putovat dál a znovu přemýšlet, je-li možné zrychlit a růst. Zdeněk Škaroupka

1


O

sobní asistence

Osobní asistence je registrovanou sociální službou. Umožňuje lidem se zdravotním postižením žít nezávislý život. Prostřednictvím služby osobní asistence kompenzujeme zdravotní a sociální znevýhodnění a umožňujeme lidem s postižením začlenění do společnosti a běžný život v přirozeném prostředí. Cílem osobní asistence je pomoci člověku se zdravotním postižením zvládnout prostřednictvím osobního asistenta ty úkony, které by dělal sám, kdyby nebyl zdravotně postižen. Uživatelé využívají službu formou každodenní nebo jen občasné dopomoci, např. zvládnutí sebeobsluhy, každodenních běžných činností v domácnosti nebo nepravidelné doprovody k lékaři, za kulturou apod. Službu poskytujeme v lokalitách Brno-město a Brno-venkov. Přístup ke každému uživateli služby je zcela individuální, seznam prováděných úkonů je předmětem smlouvy a odráží skutečnou potřebu konkrétního uživatele. Asistence předpokládá aktivní zapojení uživatele, který sám sestavuje svůj individuální plán a určuje, čeho chce za pomoci asistenta dosáhnout.

Koordinátorka projektu: Mgr. Nikol Mikušová nikol.mikusova@ligavozic.cz tel.: 537 021 481 mobil: 777 154 815

2

Pracovnice projektu: Lenka Hegrová

Osobní asistence zažila přelomový rok. V lednu 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který mimo jiné definoval sociální služby. Osobní asistence se tak stala oficiálně uznanou službou pro osoby s postižením. V souvislosti se zaváděním zákona do praxe došlo k mnoha změnám na straně poskytovatele služby i uživatelů služby. Změny zavádíme do praxe tak, abychom službu stále zkvalitňovali a zároveň naplňovali její poslání a cíle. Vzhle-


dem k novému způsobu financování sociálních služeb jsme byli nuceni zvýšit cenu spoluúčasti uživatele z 10 na 40 Kč / h. V roce 2007 jsme poskytli službu osobní asistence 30 uživatelům, relativně stejnoměrné bylo rozložení mezi muže (13) a ženy (17). Významnou skupinou uživatelů jsou děti do 18 let (10, tj. 33 %).

V průběhu uplynulého roku jsme zaměstnávali 44 osobních asistentů, z toho 11 mužů. Téměř polovina z nich pracovala na vedlejší pracovní poměry (21). Stejně jako v uplynulých letech pokračovala spolupráce s pečovatelskou službou v bezbariérovém domě v Brně-Vinohradech, kde poskytujeme službu osobní asistence v době, kdy nepracuje pečovatelská služba, tedy ve všední dny v noci, o víkendech a svátcích celodenně. Tuto službu jsme poskytovali 6 uživatelům. Osobní asistenci chceme nadále poskytovat tak, aby pomohla co nejvíce lidem s postižením uspořádat si život podle svých představ, žít nezávisle v přirozeném prostředí a přiblížit se co nejvíce k běžnému životu bez postižení. Nikol Mikušová

3


C

entrum sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace je sociální službou, která si klade za cíl podporovat osoby se zdravotním postižením, zlepšovat jejich dovednosti, schopnosti a sociální i pracovních návyky pro život v běžném prostředí. Naším cílem v roce 2007 bylo také získat registraci poskytovatele sociálních služeb. Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje je naše služba registrována podle zákona o sociálních službách. V roce 2007 byli prostřednictvím Centra sociální rehabilitace (dále jen CSR) realizovány Individuální konzultace, JOB Club, PC kurz, Tranzitní program, Speciální osobní doprava. Služeb CSR, mimo speciální osobní dopravu, využilo za 12 měsíců 278 příslušníků cílové skupiny, tj. osob se zdravotním postižením v lokalitě Brno-město a Brno-venkov. Speciální osobní doprava byla poskytnuta 49 osobám s těžkým zdravotním postižením, které tuto službu využívaly v různých intervalech i počtech jednotlivých jízd. Dále této aktivity využívalo pro svoje členy 6 organizací sdružujících osoby se zdravotním postižením. Pracovníci projektu:

Koordinátorka projektu: Mgr. Šárka Mikulková sarka.mikulkova@ligavozic.cz tel.: 537 021 485 mobil: 774 120 113

4

Bc. Zuzana Brodová, DiS.

Mgr. Dana Sklenářová

Bc. Jaroslav Šrámek

Stanislav Švábenský


V rámci Individuálních konzultací jsme od ledna do prosince 2007 spolupracovali s 51 osobami. Doba spolupráce se v průměru pohybovala v rozmezí 3–4 měsíců, kdy uživatelé docházeli na individuální schůzky, ve většině případů jedenkrát týdně. Hlavním osobním cílem, který si uživatelé zvolili při individuálním plánování, bylo v 90 % případů uplatnění na trhu práce. Z celkového počtu 51 osob se zdravotním postižením 18 uživatelů získalo zaměstnání.

Tranzitní program je výchovnou, vzdělávací a aktivizační činností. Hlavním cílem Tranzitního programu je usnadnit studentům středních speciálních škol a učebních oborů přechod ze školy do zaměstnání. Náplň Tranzitního programu představují semináře, zaměřující se na pracovní uplatnění. V rámci seminářů jsou studentům poskytovány informace důležité pro úspěšný přechod ze školy do zaměstnání, z oblasti sebepoznání, vyhledávání pracovních nabídek, přípravy životopisu, přípravy na výběrové řízení. Služba je uživatelům poskytována bezplatně. V roce 2007 byl Tranzitní program realizován ve spolupráci se Střední školou F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11. Proběhl formou čtyř seminářů pro studenty všech oborů, kteří v daném školním roce ukončovali, případně budou ukončovat studium (školní rok 2006/7 a 2007/8). Celkový počet studentů, kteří Tranzitní program v roce 2007 absolvovali, je 150. Praktická realizace probíhala tak, aby maximální počet studentů ve skupině při jednom semináři nepřesáhl 15. V průběhu roku 2007 proběhly v rámci CSR 3 běhy počítačových kurzů, kterých se zúčastnilo 21 osob z cílové skupiny osob se zdravotním postižením. Každý z běhů měl rozsah 10 lekcí

5


v trvání dvě a půl hodiny jedenkrát týdně. Kurzy probíhaly v bezbariérové počítačové učebně, kterou nám bezplatně zapůjčila Fakulta stavební VUT Brno na ulici Veveří. Prostřednictvím PC kurzu získávali klienti CSR základní znalosti k ovládání informačních a komunikačních technologií. Jedná se o práci s textovým editorem Word, kde se účastníci kurzu učili tvořit a editovat text, základy typografie, vkládat obrázky do dokumentů, tisknout jednotlivé soubory apod. Při práci s tabulkovým procesorem Excel se naučili tvořit a upravovat tabulky a grafy, formátovat buňky a využívat matematické vzorce. V rámci lekce zaměřené na internet se pak naučili založit e-mailovou schránku, vytvořit si e-mail s přílohou, vyhledávat na pracovních serverech či vyhledávat dopravní spojení nebo adresu konkrétního úřadu. Tyto znalosti a dovednosti mohou účastníci využívat při hledání zaměstnání či již na samotném pracovišti. JOB Club je výchovnou, vzdělávací a aktivizační činností CSR. Právě zde získávají uživatelé služeb dovednosti a znalosti potřebné při hledání, získání a udržení si pracovního místa, a to prostřednictvím nácviku modelových situací – telefonování, osobní pohovor, reakce na případné krizové situace atd. Dochází zde k prohloubení kontaktu mezi jednotlivými uživateli služeb a prostřednictvím skupinové dynamiky k získání zpětné vazby. V roce 2007 byl JOB Club realizován ve spolupráci s Úřadem práce Brno-venkov, dislokované pracoviště Pohořelice. JOB Clubu se v roce 2007 zúčastnilo 56 uchazečů a zájemců o zaměstnání. Účastníci byli seznámeni s postupy a principy jak uspět při hledání zaměstnání. Účelem služby Speciální osobní doprava je umožnit uživatelům dopravit se do jimi zvolených lokalit či institucí, které jsou těžko přístupné osobám s těžkým zdravotním postižením. Speciálně upravený mikrobus s plošinou mohli uživatelé v roce 2007 využívat například pro návštěvu lékaře, dopravu do nemocnic či na rehabilitační a rekondiční pobyty, do lázní, ale i za sportem či na kulturní akce. Nejen uživatelé služeb CSR, ale i další přátelé naší organizace se s námi mohli potkávat každou první středu v měsíci od 14 do 18 hodin v Café Práh ve Vaňkovce. V příjemném prostředí si mohli popovídat o svých radostech i starostech, získat informace a osobně se poznat s koordinátory a pracovníky jednotlivých projektů. Šárka Mikulková

6


Paragrafík –

poradna pro zivot s postizením Jak víme z šestileté historie projektu „Paragrafík – poradna pro život s postižením“, informace mohou velmi ovlivnit kvalitu života člověka s postižením. Proto i v roce 2007 pokračovala jeho činnost a z více než 7000 dotazů je zřejmé, že o tuto službu stále zájem stoupá. V průběhu roku 2007 byla služba odborného sociální poradenství úspěšně zaregistrována jako sociální služba podle zákona o sociálních službách. Tím byl naplněn základní požadavek pro to, abychom poradenství mohli provozovat i nadále. Cílem služby je umožnit osobám se zdravotním postižením, aby prostřednictvím poskytnutých informací byly informovány o svých nárocích, právech a možnostech další pomoci. Informace pak mohou využít ke zlepšení své situace a řešení problémů. Cílovou skupinou jsou osoby s tělesným a kombinovaným postižením nebo osoby z jejich okolí, které se dostali do nepříznivé životní situace, již nemohou Pracovnice projektu: zvládnout bez odborné pomoci a rady. Liga poskytuje službu bezplatně na území celé republiky. Statistické údaje za období od 1. 1.– 31. 12. 2007: Koordinátor projektu: Mgr. Leoš Spáčil leos.spacil@ligavozic.cz tel.: 537 021 490 mobil: 774 635 564

Ing. Milena Antonovičová

– celkový počet dotazů byl 7031, což činilo nárůst oproti roku 2006 o 47% – počet dotazů prostřednictvím bezplatné linky byl 3126 – nárůst oproti roku 2006 o 32%

7


– počet dotazů prostřednictvím internetového poradenství (internet a e-mail) byl 3479 – nárůst oproti roku 2006 o 51% – zbývající dotazy rozloženy do kontaktní práce, osobních intervencí a pošty – denní průměr se vyhoupl z 20 v roce 2006 na 29 zodpovězených dotazů Stejně jako v předcházejícím roce nejvíce dotazů bylo směřováno na zákon o sociálních službách – 1810, druhým v pořadí byly příspěvky pro zdravotně postižené – 929 a s malým odstupem byly dotazy na sociální zabezpečení s počtem 820. Mezi další nejfrekventovanější oblasti poradenství patřily kompenzační pomůcky, zaměstnávání zdravotně postižených a průkazy mimořádných výhod. Poradenské služby byly poskytovány jak v sídle organizace, tak na detašovaném pracovišti v sídle firmy MEYRA na Zábrdovické ulici 16a a rovněž na akcích pro veřejnost. Mezi ně tradičně již patří účast na akci Pro Váš úsměv v rámci HOSPIMedicy na brněnském výstavišti v měsíci říjnu a každou první středu pravidelná setkávání v kavárně Café Práh v Galerii Vaňkovka. Klienti mohli využít bezplatnou telefonní linku 800 100 250, internetové stránky, e-mail i osobní kontakt. Důležitou součástí poradenských aktivit je i Informační portál na adrese www.ligavozic.cz/ip. Cílem je nabídnout informační samoobsluhu přístupnou 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Náš

Ostatní

8

Telefonicky

Internet

Celkem


portál obsahuje množství důležitých informací a kontaktů z nejrůznějších oblastí života s postižením a v roce 2007 zaznamenal cca 50 000 návštěv. Aby mohla poradna plnit svoji funkci, bylo nutné ji finančně zajistit, což se podařilo díky získaným finančním prostředkům především od Magistrátu města Brna, Jihomoravského kraje, Ministerstva práce a sociálních věcí. Leoš Spáčil Součástí projektu Paragrafík je Konzultační centrum pro odstraňování bariér. Konzultační centrum pokračovalo i v roce 2007 ve své činnosti, která se týká postupného odstraňování bariér ve stavbách, venkovním prostředí a zpřístupňování dopravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Těžiště práce spočívalo v poskytování konzultací – za rok 2007 pracovníci centra zodpověděli celkem 148 dotazů jednotlivců a 12 dotazů organizací. Velmi často se na nás obracejí klienti, kteří se po úrazu či vinou nemoci ocitli na vozíku a potřebují této nové situaci přizpůsobit svoje bydlení. Někdy stačí pouze plošina u schodů před domem, jindy je řešení na hranici možností – to se týká především malých bytů v panelových domech. Poměrně hodně dotazů se týkalo vyhlášky o přístupnosti staveb, zejména řešení WC pro vozíčkáře, dále plošin, výtahů, možností získat finance na bezbariérová řešení a celkem pravidelně se řeší i problémy s parkováním. Časté jsou také stížnosti na chybějící přístupy či WC pro vozíčkáře a dotazy na možnost získání bezbariérového bytu. S velkým zájmem se setkala přednáška o správném řešení hygienického zařízení pro vozíčkáře na stavebním veletrhu v Brně, která byla ilustrována řadou příkladů správných i špatných řešení z praxe. Zájmu se těšila i prezentace na konferenci o bariérách v Pardubicích s názvem „Městské prostředí – chybná řešení z hlediska osob s omezenou pohyblivostí“ a dvě prezentace na mezinárodní konferenci Aktivně bez bariér v květnu 2007 v Praze. První se týkala přístupnosti turisticky zajímavých lokalit v Brně, druhá bezbariérové dopravy ve městech ČR. Na podzim na brněnském veletrhu HOSPIMedica Liga uspořádala celodenní odborný seminář o přístupnosti prostředí. Zde byly opět představeny prezentace o přístupnosti městského prostředí a bezbariérové dopravě, z ostatních vystupujících zaujala paní Zdena Šrámková ze Švédska

9


s přednáškou Stockholm – město pro každého, ve které účastníky seznámila se standardy pro řešení přístupného prostředí v hlavním městě Švédska. Na Hospimedice se Liga dále účastnila mezinárodní konference Asociace bazénů a saun ČR o bezbariérovosti bazénů a lázní s prezentací Bazény a plavecké areály – řešení z hlediska osob s omezenou pohyblivostí.

V oblasti dopravy se Konzultační centrum podílelo na jednáních se zákaznickým servisem Českých drah týkajících se zejména přepravy větších skupin vozíčkářů a návrhů na umísťování nových mobilních plošin. V průběhu celého roku se opakovaně řešily problémy s nevhodně konstruovanou zvedací plošinou v podchodu pod hlavním nádražím a další nedostatky v prostorách hlavního nádraží v Brně. S Centrem dopravního výzkumu v Brně jsme spolupracovali na dokumentu pro Ministerstvo dopravy, který se týkal analýzy současného stavu bezbariérových dopravních prostředků a jejich vazeb k nástupištím. Rozsáhlá je i spolupráce s Dopravním podnikem města Brna. Podíleli jsme se na připomínkování nového typu minibusu, na vytipování zastávek, u kterých je třeba přednostně zajistit bezbariérový přístup, i na řešení stížností na řidiče. Rovněž byl rozpracován počítačový program, který bude do budoucna sloužit ke zpracování údajů z mapování přístupnosti zastávek. Milena Antonovičová

10


A

gentura podporovaného zamestnávání Seberealizace a pracovní uplatnění je mimořádně důležitý moment, aby se zabránilo sociálnímu vyloučení člověka s postižením. Právě proto naše organizace díky podpoře Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR a ve spolupráci s Úřady práce Brno-město a Brno-venkov realizuje projekt „Agentura podporovaného zaměstnávání“, který odstartoval v lednu 2007. Projekt podporuje zaměstnavatele, kteří zřídí nové pracovní místo pro člověka se zdravotním postižením. V takovém případě mají možnost využít služeb Agentury, která nabízí zprostředkování kontaktu s vhodnými kandidáty, pomoc s úpravou pracoviště či stanovením náplně práce a v neposlední řadě také úhradu 75 % mzdových nákladů na zaměstnance po dobu 6–9 měsíců. Pracovnice projektu:

Koordinátorka projektu: Mgr. Šárka Mikulková sarka.mikulkova@ligavozic.cz tel.: 537 021 485 mobil: 774 120 113

Agentura pomáhá také klientům se zdravotním postižením, kteří si hledají zaměstnání v okresech Brno-venkov a Brno-město. Těm nabízí individuální konzultace, spolupráci při sestavení životopisu, průvodního dopisu, telefonickém a e-mailovém Bc. Zuzana Brodová, DiS.

Mgr. Dana Sklenářová

11


kontaktování zaměstnavatele, pracovní asistenci, PC kurz. Všechny nabízené služby jsou pro klienty i zaměstnavatele zdarma. A jaké jsou výsledky činnosti Agentury za 12 měsíců existence? Její pracovníci spolupracovali s 37 klienty a proběhla jednání s 38 zaměstnavateli. Podařilo se vytvořit 15 nových pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením. Jedná se např. o pozice administrativní pracovnice, recepční, technika, fundraisera a několik míst dělníků v kartonážní výrobě.

Na vytvoření nových pracovních míst pracovníci Agentury úspěšně spolupracovali se společnostmi Craftwork, s. r. o., Ink-Jet Recykling, s. r. o., CEET, s. r. o., Domov pro mne, o. s. a i4next Czech Republic, s. r. o., Umělý kámen, s. r. o., Jarkuliš, s. r. o.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Šárka Mikulková

12


Informacemi proti diskriminaci Do srpna 2007 pokračovaly činnosti projektu, jehož realizaci umožnily finance z programu Transition Facility Evropské unie. Hlavním cílem bylo pomocí komplexního informačního servisu nabízeného nejrůznějšími zdroji zamezovat diskriminaci osob se zdravotním postižením. Uživatelům byly nabídnuty a představeny tyto aktivity: – Zasílání aktuálních informací – 195 subjektům byly cca 3x týdně rozesílány aktuality prostřednictvím automaticky generovaných newsletterů. K jejich odebírání je možné se jednoduše přihlásit na webových stránkách organizace. – Vlastní sociální poradenství cílové skupině prostřednictvím dostupných způsobů (bezplatná linka, internet, e-mail…). – Realizace informační publikace Nápadník 2007 v nákladu 5000 ks, zájemci tiskovinu obdrželi zdarma. – Vzdělávání poradenských pracovníků – druhá vzdělávací akce projektu byla zorganizována v Brně, a to v červnu 2007. Účastníci si vyměnili zkušenosti s registrací poskytovaných sociálních služeb a dozvěděli se informace o plánovaném dotačním řízení pro NNO na rok 2008. Koordinátorka projektu: Hana Valová, DiS. hana.valova@ligavozic.cz tel.: 537 021 494 mobil: 608 635 561

– Rozšíření a aktualizace Informačního portálu probíhaly v závislosti na aktualitách a změnách v legislativě. – Získávání aktuálních informací týkajících se života občanů se zdravotním postižením a jejich zveřejňování informací na webových stránkách www.ligavozic.cz probíhalo minimálně 3x týdně.

13


– Publikování v tiskovinách určených pro zdravotně postižené občany – časopisy Vozíčkář a Vozka. – Druhá obsílka obcím s pověřeným obecním úřadem s informacemi o projektu proběhla v červenci. – Propagační akce projektu se uskutečnila v Brně na ulici Joštova dne 18. 5. v době od 10.00 do 17.00 hod. Během akce se o aktivitách projektu dozvědělo cca 250 osob.

Projekt Informacemi proti diskriminaci pomohl nabídnout uživatelům řadu aktivit a informací pro zkvalitnění života s postižením. Hana Valová

14


Bezbariérové

divadlo BARKA

Filozofie Barky stojí na vytvoření motivačního prostředí pro menšinové, integrované, amatérské, dětské, studentské a alternativní kulturní aktivity. Rok 2007 byl třináctým rokem života Bezbariérového divadla BARKA a zdá se, že šťastným, neb stále fungujeme navzdory malému realizačnímu týmu i všem nepříznivým vlnám ve financování kultury, menšinových a alternativních aktivit zvláště. Veškerý provoz v roce 2007, čítající 154 představení, z toho 10 premiér a 1968 hodin zkoušek, zajistili tři lidé, hostující technici a dobrovolníci. Představení, ve kterých účinkují handicapovaní: Hospoda na mýtince (Divadlo Jaroslava Pokojského – Archa comunity), Masopust (Sdružení Samaritán), Hle člověk (Akropolis), Převážně nevážně (Anton Mészáros, Daniel Mészáros), Druhá strana dveří, Vafle (Cyranovy boty), Reflections – Tóny duhy (Divadlo Neslyším). Koordinátorka projektu: Ing. Zdeňka Vlachovská zdenka.vlachovska@ligavozic.cz tel.: 541 213 206 mobil: 608 635 557

Benefiční představení: Benefiční koncert – Roztroušená skleróza Roska Brno Benefiční koncert – KONTAKT bB Benefiční představení – APLA JM

15


Amatérská a studentská divadla: Sejček – Božský princip (Divadlo Fénix), Nezadržitelný vzestup Eduarda Žáka (Divadelní soubor Gymnázia tř. Kpt. Jaroše, Brno), Michal Foff – Krysař, Nečekané variace (HISDRUŽAK Poustevník), Certifikátor 2 (Ekocentrum Brno), Martin Kux – Hradby (Martin Kux), Vévodkyně Valdštejnských vojsk, 1+1=3 (Brnkadla), 1+1=3 (Divadlo Stodola, Jiříkovice), Sejček – Andělé nad námi (Divadelní studio Projekt Andanica), Aby bylo jasno, Vše o ženách (Divadelní soubor Domu kultury Kroměříž), arménská pohádka O Líné a Lakomém (SŠUM Brno), Divadelní soubor Gymnázia Kpt. Jaroše Brno, Dvůr divů – Quasimodo (Divadelní studio Dialog), Nadělení (CVČ Lužánky Brno), Martin Mazánek – 600 Holubiček (FF MU Brno). Alternativní divadelní a hudební představení: Bakalářská multimediální představení studentů kompozice HF JAMU v Brně, Lenka Žalčíková – Rain and Flower, Jiří Groulík – Music of Shapes, Tomáš Nováček – Svita attacca, Něco v nás chce tančit, zpívat a hrát (Collegia pro vita Creante), Svatojánská noc v Barce, Markéta Dvořáková, Ivo Medek – MrTVÁ?, Skoromuzikál I.N.R.I. (Divadlo Haná, Vyškov).

Budova divadla

16

Soubor Mamina Gospel


Představení v angličtině: The Witches, The Family Train, The Blackboard Jungle, Macbeth, Jack The Ripper, Like the Flintstones, (Domino Project Brno), Jackie and the Horrible family, The Alien Grammar show, Jackie and Sunflower Princess, Jackie and the Giant, The Amiens Return, Do-It- Yourself Theatre, (The Bear Educational Theatre Praha). Představení v němčině: Der Weltuntergang, Fast Wiem im Wirklichen leben (Pedagogická fakulta MU Brno). Taneční představení a rytmoprojekty: Galavečer orientálního tance – Příběhy kouzelné lampy (Zafirah, Shadiyah), Irský večer (La Quadrila), Živomření (TD Mimi Fortunae), Taneční country show 2007 (Virginia Brno), Long Wafle, Láska na tři (pád), Ve tmě jas a v tichu zvuk, Vlak, Rejže (Cyranovy boty), LadaÏnha (F) Festival Bonjour Brno 2007, Hedvábná stezka v tanci a hudbě (Milgrom-Zambra), tWAR, Nitro ZeMě,SpektrUTRUM (Quiorfano), Setkání mezi městy – Fim a Fárum (Brno), Kandela (Brno), Náhodné setkání (Brno), GEN (Žďár nad Sázavou), Taneční studio (Jihlava), Festival Tanec Praha 2007 – Aline Alone (Granhøj dans DK), Večer irských tanců (Démáirt Brno), O jablko (TD Kookaburra a Clawed Forehead), Festival Natřikrát Posledný krok pred (Jaro Viňarský SK), Srdce jako postřelení ptáci (Jaro Vinařský, Lucia Kašiarová SK), Trendy v současném tanci (Divadelní ústav), Café, Libera me (Lenka Bartůňková CZ), Arkánum, Na bidýlku (Dora Hoštová CZ), Včely (Jana Vránová CZ), Hlíny kopce (Filigrán CZ), V kořenech světla ryby (Chorovod, Filigrán A/CZ), Bahar Sultana – orientální tanec (Studio Slunce), Dinsburger Tanztheater (D). Komorní opera HF JAMU: Leoš Janáček – Příhody lišky Bystroušky Antonio Salieri – Prima la musica poi le parole W. A. Mozart – Divadelní ředitel Gustav Holst – Sávitrí

17


Hans Sachs – Nést žhavé železo Hans Sachs – Chtěl vysedět telata Zdeněk Zouhar, Hans Sachs – Velká láska

Soubor Ladaïnha, z festivalu Bonjour Brno 2007

Představení Konzervatoře, Brno: Martin Kux – Hradby Představení Konzervatoře Evangelické akademie Kroměříž: Dvořák, Janáček, Schneider-Trnavský – V lidovém tónu Bohuslav Martinů – Hlas lesa ZUŠ: Dámský gambit, Vystoupení žáků LDO a TO (ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno) Taneční koncert-TO, Tři princezny na vdávání-LDO (ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno-Židenice) Představení pro seniory (ZUŠ Vítězslavy Kaprálové, Brno-Královo Pole) Představení literárně-dramatického oddělení (ZUŠ Smetanova 8, Brno) Vánoční koncert tanečního oddělení (ZUŠ Charbulova, Brno-Černovice) Pohádky: O Sněhurce a sedmi trpaslících, Sůl nad zlato, O veliké řepě, O kohoutkovi a slepičce, O ptáku Ohniváku a lišce Ryšce, O princezně se zlatou kuličkou, O Palečkovi, O Koblížkovi, Hrnečku, vař, Dlouhý, Široký a Bystrozraký, Kocour v botách, Červená Karkulka, Perníková chaloupka, Brémští muzikanti aneb zvířátka a loupežníci, Nesem vám noviny (Loutkové divadlo Vrati Schildera a Olgy Markové), Vánočníček (Divadlo Paravánek – Kateřina Rakovčíková a Pavel Putna).

18


Hudební pořady: Jako ryba ve vodě (festival Rádia Proglas) – Strašlivá podívaná (Plzeň), Drive (Brno), Jauvajs (Praha), Do větru (Svitavy), Žamboši (Vsetín), The Glass Onion (Brno), Martina Trchová (Praha), Předkolo Brána, Festival Folkový oříšek – Neshody (Brno), Jen tak tak (Jindřichův Hradec), Kámen úrazu (Praha), Pocity (Brno), Careta (Křenovice), Oli&Lu (Bratislava/Košice SK), Ořešák (Brno), Jauvajs (Praha), Kapky (Červená Voda), Grandi (Praha), Nadotek (Brno), Žakéři (Brno), Cesta (Brno), Máša Kubátová, Soubor ruských písní Sudaruška. Soubor Ladaïnha, z festivalu Bonjour Brno 2007

Cestopisné přednášky: Patagonie a ohňová země (Jaromír Novák), Korsika – napříč ostrovem (Pavel Ševčík), Maroko – pouští a horami (Jiří Čefelin), Myanmar – země tisíců pagod a buddhismu (Jan Brada), Austrálie – rudý střed a východní pobřeží (Libor Kozák), Kamčatka – za vulkány a medvědy (Miloslav Druckmüller). Zdeňka Vlachovská

19


V

ozíckár – casopis nejen pro sedící

Časopis Vozíčkář začal vycházet v roce 1986 jako občasník ve formátu A5. Jeho vydavatelem byl Oldřich Pechar, jeden ze zakládajících členů naší organizace. Protože bylo zřejmé, že lidé se zdravotním postižením nejsou dostatečně informováni o tom, co by mohlo kladně ovlivnit jejich život, časopis sloužil jako tištěné médium jeho vozíčkářské poradny a poskytoval údaje týkající se kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, sociálních dávek, legislativy, ale i sportovních, kulturních a pobytových akcí. Byl zdarma rozesílán na konkrétní adresy osob se zdravotním postižením. Koordinátorka projektu: Eva Bartusková eva.bartuskova@ligavozic.cz tel.: 537 021 483 mobil: 777 010 332 Pracovníci projektu:

Mgr. Věra Rudolfová Miloš Pelikán

20

Zásadu rozesílání časopisu osobám se zdravotním postižením zdarma se nám daří dodržovat dodnes, rozesíláme jej také do nemocnic, rehabilitačních a lázeňských zařízení, léčeben dlouhodobě nemocných, ordinací specializovaných lékařů atd. Snažíme se podávat informace z oblastí, jako jsou kulturní dění, sport, tipy na dovolenou Jan Nouza a různé společenské akce, rozhovory, reportáže a třeba i díla menšího rozsahu od našich čtenářů. Liga za práva vozíčkářů, o. s. nabízí poradenství, informace o akcích, které pořádá, o situaci v odstraňování bariér, o své práci týkající se zaměstnávání osob se zdravotním postižením a představuje i svoje pracovníky. Rubriku zdravotnictví Zdeněk Škaroupka Mgr. Martin Císař


se daří zaplňovat MUDr. Lie Frantalové články o problematice sezení na vozíku. Rubrika Osobní inzerce nabízí možnost něco prodat nebo koupit, vyměnit, najít si přátele nebo partnera apod. Rubrika Názory, postřehy poskytuje prostor pro vyjádření našich čtenářů. V čem se časopis liší oproti začátkům, je změna jeho rozměru na dnešní formát A4 a barevnost. Vychází šestkrát ročně v nákladu cca 9000 kusů. Jedno z čísel je tzv. Speciál. Jde o rozšířené číslo, které vychází ve vyšším nákladu než běžná čísla, a přináší informace o výstavě Pro Váš úsměv, jež je doprovodným programem veletrhu Hospimedica a každoročně probíhá na podzim na brněnském výstavišti.

Vydavatelem je Liga za práva vozíčkářů, o. s., realizátorem tisku je Brněnská agentura speciálních služeb, s. r. o., která prostřednictvím inzerce zajišťuje podstatnou část finančních prostředků na realizaci časopisu. Rok od roku menší díl finančních prostředků se nám daří získávat i od Ministerstva zdravotnictví. Vozíčkář vychází s legislativní přílohou SKOK do reality, která je vydávaná ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR. Časopis Vozíčkář i jeho legislativní příloha jsou v elektronické podobě ve formátu pdf umístěny na webových stránkách www.ligavozic.cz, projekty ligy, vydávání časopisu Vozíčkář, otevři si Vozíčkáře. Zrakově postižené osoby jej zde naleznou v textovém formátu.

21


Časopis Vozíčkář je možné objednat si na adrese: Liga za práva vozíčkářů, o. s., Bzenecká 23, 628 00 Brno, tel. 537 021 493, e-mail info@ligavozic.cz. Zde můžete podat i osobní inzerát. Firemní inzerci můžete sjednat na tel. č. 537 021 483, 777 010 332 nebo na e-mailu eva.bartuskova@ligavozic.cz. Ceník firemní inzerce a harmonogram výroby časopisu najdete na www.ligavozic.cz (projekty ligy, vydávání časopisu Vozíčkář, inzerce, ceník a podmínky inzerce). • redakční rada: Zdeněk Škaroupka, Věra Rudolfová, Miloš Bob Pelikán, Jan Nouza, Martin Císař, Eva Bartusková • redakce a grafická úprava: Eva Bartusková • sazba: Vladimír Ludva • korektura: Marie Fišerová • obsahová korektura: Hana Valová • odborná garance: MUDr. Lia Frantalová • ilustrátoři: René Janoštík, Miroslav Karfus • tisk: tiskárna Helbich, a. s., Brno • rozesílání časopisu: BM Marketing, Brno Eva Bartusková Firemní inzercí vydávání Vozíčkáře podporují: Allianz pojišťovna, a. s.; Alema Lanškroun, a. s.; ALTECH, spol. s r. o.; API CZ, s. r. o, Athamas, spol. s r. o.; Petr Mikeš – AUTO TREND; B. Braun Medical, s. r. o.; Veletrhy Brno, a. s.; Coloplast A/S; Miloš Bystřický, Cyklopřívěsy; CZ Tech Čelákovice, a. s.; Delfi, spol. s r. o.; DMA Praha, s. r. o.; ERILENS, s. r. o.; GAINSBOROUGH BATHROOMS, spol. s r. o.; Global Enterprises Ltd., spol. s r. o.; Centrum Helppes; HORIZONT-NARE, s. r. o.; Josef Hurt; NEZISKOVKY.CZ, o. p. s.; INTER META Ostrava, s. r. o.; INVACAR, s. r. o.; IROA – HDC s. r. o.; ITS Praha, spol. s r. o.; Jedličkův ústav a Základní škola a Střední škola; Ing. Pavel Jenčovský; JORCON, s. r. o.; Jan Píbal – JP SERVIS; Kalpe; KURY, spol. s r. o.; Laureta auto, a. s.; Le Pont INTERNATIONAL, s. r. o.; MANUS Prostějov, spol. s r. o.; Maxima pojišťovna, a. s.; META Plzeň, s. r. o.; MEYRA ČR, s. r. o.; Mobil & CO, spol. s r. o.; MUCOS Pharma CZ, s. r. o.; Asistence, o. s.; ParaCENTRUM – Fenix; PATRON Bohemia, a. s.; Ing. Hana Petruželová; Pomocné tlapky, o. p. s.; Car Club; REPO, s. r. o.; REPO-RECK, spol. s r. o.; Roman Rousek – výroba zdravotnických lehátek; Sdružení Makropulos; Josef Selichar – SETRANS; Schneider Imexpo; Hana Gümplová – Sivak, privátní podnik pro obchodní a servisní činnost; Srba servis, Autorizovaný koncesionář Opel C & S; VECOM zdvíhací zařízení, s. r. o.; Vlasta Veselíková & M.; Vladyka, s. r. o.; Život bez bariér Nová Paka

22


Pro Vás úsmev Projekt Pro Váš úsměv má za cíl zajistit prezentaci činnosti nestátních neziskových organizací s humanitárním zaměřením. Tato akce probíhá paralelně s podzimním mezinárodním veletrhem zdravotnické techniky, rehabilitace a zdraví HOSPIMedica v areálu společnosti Veletrhy Brno, a. s. Akce poskytuje návštěvníkovi celou paletu různých přednášek, kulturních zážitků, nabídky výtvorů chráněných dílen, široké spektrum informací a jiných aktivit souvisejících s problematikou života s postižením. Již dvanáctým rokem, v termínu 16.–19. října 2007, se konala tato akce za podpory čtyř hlavních partnerů: Veletrhy Brno, a. s., Ministerstvo práce a sociálních věci ČR, Informační centrum neziskových organizací, o. p. s. a LOGO, o. s. Program Pro Váš úsměv se poprvé uskutečnil v pavilonu C, takže byly více vzdáleny technické kompenzační pomůcky od prezentace činnosti neziskového sektoru. V pavilonu C se představilo 75 vystavujících organizací ze všech koutů České republiky. Tyto nabízely seznámení se svou činností, některé pak i své výrobky, o které byl tradičně nemalý zájem. Jiné organizace se představily formou zábavného a vzdělávacího programu, který je nedílnou součástí akce Pro Váš úsměv již řadu let. Koordinátorka projektu: Mgr. Radka Bartoňová radka.bartonova@ligavozic.cz tel.: 537 021 482 mobil: 774 074 133

V podobě odborných přednášek, seminářů, diskusí, konferencí, workshopů a kurzů jsme nabídli celkem 17 informačně-vzdělávacích akcí, z toho dva semináře ve spolupráci s Informačním centrem neziskových organizací, o. p. s a občanské sdružení LOGO, o. s. připravilo semináře pro odbornou veřejnost k Mezinárodnímu dni

23


porozumění koktavosti. Liga přispěla k odborným diskuzím např. svými semináři o problematice bariér v dopravě, architektuře apod. Součástí stánku Ligy za práva vozíčkářů byla i letos „internetovna“, která byla velmi dobře vybavena a její kapacita byla oproti minulým ročníkům značně posílena. Kromě organizací specializujících se na prodej doplňků k Pc a poskytujících informační servis pro zdravotně postižené zde byl představen program „Internet – výhoda pro znevýhodněné“. Tento program připravilo sdružení BMI a Asociace Informačních Systému pro Osoby se speciálními potřebami, provozující portál Helpnet.cz. Nechyběly ani jiné zajímavosti. Firma NEO Media Europe zde představila svůj informační kiosek, společnost Unient Communications službu viphone break, Chráněné dílny Deep soutěž v kreslení na dotykových obrazovkách, TyfloCentrum Brno předvedlo technické prostředky pro ovládání počítače nevidomými a sdružení Petit tradičně přispělo prezentací svých alternativních klávesnic, programů, pomůcek a příruček pro ovládání PC.

Odborné informace z oblasti sociální a právní jste mohli najít ve stánku Ligy za práva vozíčkářů, o. s., který byl umístěn uprostřed pavilonu C. Kromě těchto poraden zde byli připraveni ke konzultaci s návštěvníky i odborníci z oblasti sociální rehabilitace a odstraňování bariér. Mezi jiné zajímavé expozice se vzdělávacím charakterem patřily tradiční ukázky hipoterapie, canisterapie a výcviku vodících a asistenčních psů. Na pódiu se kromě vodících a asistenčních psů představily

24


taneční a pěvecké soubory. Pódiová vystoupení byla obohacena i programem pro nejmenší návštěvníky výstavy. Byla to dětská představení „Nebojte se strašidel“ či „Zvířátka ze ZOO Brno“ a podívat se přijeli také Jů a Hele. „Čajovna“ s dětským koutkem byla v těsné blízkosti pódia, proto byla pro někoho lákavou alternativou podívaná přímo odsud. V dohledu „Čajovny“ byly také výstavní panely nesoucí fotografie přihlášené do jedenáctého ročníku soutěže „Život nejen na kolech“, která byla poprvé v historii organizována společně se Syndikátem novinářů ČR. Lidé z opačného koutu ČR mohli přicestovat Vlakem plným úsměvů, což je bezbariérový vlak vypravený speciálně pro zdravotně znevýhodněné a jejich doprovod. Tuto jízdu zorganizovaly České dráhy ve spolupráci s Unií železničních zaměstnanců. Ani sportovní duch na letošní akci zcela nechyběl. Mohli jste zhlédnout Mistrovství ČR zdravotně postižených motoristů v jízdě zručnosti anebo si zajezdit na Oranžovém kole a přispět tak některé z vybraných neziskových organizací v rámci dobročinné akce Nadace ČEZ. Letos se peníze rozdělovaly mezi naši organizaci, tedy Ligu za práva vozíčkářů, o. s. a Agapé Letovice. Rádi bychom vás pozvali na příští ročník, který je naplánován na termín 21.–24. 10. 2008. Radka Bartoňová

25


Z

ivot nejen na kolech

Už pojedenácté se v roce 2007 v rámci doprovodného programu Pro Váš úsměv pořádaného k veletrhu HOSPIMedica uskutečnila fotografická soutěž Život nejen na kolech, kterou Liga za práva vozíčkářů, o.s. pořádala spolu se Syndikátem novinářů ČR. Tato fotografická soutěž je tematicky zaměřena na život lidí se zdravotním postižením. Soutěž byla otevřena pro dvě skupiny, a to pro skupinu profesionálních fotografů (A1) a skupinu amatérských fotografů (OPEN). Fotografie byly vystaveny na panelech umístěných v pavilonu C u pódia. Do letošní soutěže zaslalo své práce devatenáct autorů s celkem 99 fotografiemi. Odborná porota ve složení Ing. Zbyněk Maděryč (profesionální fotograf), zástupce Syndikátu novinářů Miroslav Hucka a Radka Bartoňová (Liga za práva vozíčkářů, o. s.) rozhodla takto:

Koordinátorka projektu: Petra Kyselková petra.kyselkova@ligavozic.cz tel.: 537 021 482 mobil: 608 635 578

26

1. místo v kategorii Open a současně ocenění nejlepší práce fotografa se zdravotním postižením získal Jan Povýšil za fotografii Tereza Diepoldová, MS 2006, Durban, JAR ze souboru Sport bez kol, na kolech a na ostří. 2. místo za soubor fotografií Portréty získala Milada Olahová. Na 3. místě se umístil Standa Navrátil s fotografií Handicapovaný florbalista. 4. místo získala Hana Fleknová, sdružení Okamžik, za fotografii Víš, jakou mají nevidomí při lezení výhodu? Netrpí závratí.


Fotografie Zpívání v dešti přinesla 5. místo Jaroslavě Raunerové. Zvláštní cenu poroty za citlivý přístup k tématu a současně Cenu diváka získal Roman Barák za soubor fotografií Na pajtlu. Snímky zaslané do kategorie A1 nebyly z důvodu malého počtu přihlášených autorů hodnoceny. Porota se rozhodla udělit speciální cenu v této kategorii Zdeňku Dvořákovi za fotografii Na lavičce za vysoce profesionální přístup a dokonalost jak v kvalitě, tak i v obsahu.

Milada Olahová: Portréty – Miri

Ceny do fotosoutěže, např. videokameru, digitální fotoaparáty, mikiny, koupelnové doplňky, šperky, předplatné časopisů, MP3 přehrávač, fotorámečky, alba a další hodnotné ceny věnovaly firmy: Olympus C & S, spol. s r. o., Praha, Novaservis, spol. s r. o., Brno, Fotopartner, s. r. o., Brno, Atlantis, spol. s r. o., Brno, Libor Kučera Distribuce Indies Happy Trails, Brno, Obchodní-dům.cz, Brno, Vltava Stores, a. s., Brno, Starling, s. r. o., Brno, Obchod s PC – DK Computers, Brno, Hodinářství Sarah, v. o. s., Brno, Elektro Kurimai, Pohořelice, CANO, s. r. o., Brno, Video klinik, spol. s r. o., Brno, Online nákupy a. s., Ostrava-Poruba, Gladius – české značkové zboží, s. r. o., Praha, Fosh Foto, Brno, Hodinářství Paravan, Brno, Fotografie-magazín, Praha, FotoVideo ATEMI, s. r. o., Praha. Putovní výstavu, která je sestavena ze všech ročníků stejnojmenné soutěže Život nejen na kolech, jste mohli v letošním roce vidět na těchto místech: Music club Popocafepetl, Praha, Vlastivědné muzeum Jesenicka, Jeseník, Podhorácké muzeum, Předklášteří, Klub kultury, Uherské Hradiště, Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Krmítko na ulici Joštova v Brně. Petra Kyselková

27


Z

asukované tkanicky

Zasukované tkaničky jsou celostátní sbírkou, kterou naše organizace pořádá společně se Spolkem Trend vozíčkářů Olomouc. Výtěžek sbírkové akce je určen na podporu sociálních služeb zdravotně postižených v ČR. První etapa sbírky, která začala v září 2004, byla ukončena v srpnu 2007 s celkovým výtěžkem 2 436 535 Kč. Velmi děkujeme všem, kteří se na hromadění peněz na sbírkovém účtu podíleli. Pro dosažení výše zmíněné částky jsme instalovali desítky stálých kasiček na území celé ČR, ve spolupráci s Fondem dárců ČR jsme provozovali tzv. dárcovské SMS, v několika městech probíhaly sbírkové akce pod názvem Dny zasukovaných tkaniček a připravili jsme i benefiční koncert.

Koordinátorka projektu: Petra Kyselková petra.kyselkova@ligavozic.cz tel.: 537 021 482 mobil: 608 635 578

28

Od října 2007 naše společná sbírka pokračuje další etapou, která i nám dává znovu možnost podpořit rozvoj sociálních služeb. Stačí jednoduše poslat dárcovskou SMS s textem DMS TKANICKA na číslo 87777 a věnujete nám tak nejméně 27 Kč, přičemž vám ubude 30 Kč, rozdíl je úhradou nutných poplatků. Aktuální informace získáte na www.tkanicka.cz. Petra Kyselková


První Ligová benefice

„Já na tom dělám…“ mohla během loňského jara odpovídat Hanka Valová na veškeré otázky týkající se prvního opravdového benefičního koncertu pořádaného Ligou za práva vozíčkářů. Ve středu 16. 5. 2007 v předvečer zahajovacího dne Zasukovaných tkaniček jsme přerušili veškeré přípravy na sbírku v ulicích i supermarketech města Brna, hodili se do gala a vyrazili do brněnského Semilassa. V zákulisí už spokojeně pokuřoval Marek Eben, plně zabraný do hovoru se svými bratry i dalšími členy skupiny. Sál se utěšeně naplnil platícími diváky a koncert bratrů Ebenů začal. Jsem přesvědčen, že všichni, kdo znají skladby Marka Ebena, i ti, kteří přišli z pouhé zvědavosti, mohli být spokojeni. Zazněly prastaré i nejnovější Markovy skladby, se šarmem a stylem sobě vlastním povyprávěl několik příběhů z natáčení i laškovných pikantností o kolemstojících muzikantech.

A my společně s Milanem Langrem ze Spolku Trend vozíčkářů Olomouc jsme měli neocenitelnou možnost všem přítomným sdělit veškeré informace o naší společné sbírce. Náš první benefiční koncert rozhodně nebyl akcí, která by na sbírkový účet připsala významnou částku s mnoha nulami, ale rozhodně byla mimořádným a velmi příjemným počinem ve snaze hledat nové zdroje financování naší činnosti. Zdeněk Škaroupka

29


T

i, které mozná málo znáte

S tím, jak přibývá činností a aktivit ve prospěch zdravotně postižených, přibývá také prací, kterým se říká interní, režijní, vnitřní… I tyto činnosti se postupně rozšiřují, bobtnají a stávají se stále složitějšími. Bez nich by nebylo možné naplnit cíle, které jsme si v jednotlivých projektech předsevzali. A přesto nemáme moc možností jak upozornit na jejich význam, jak zdůraznit, že kolegové, kteří je vykonávají, jsou pro nás nepostradatelní. Proto poprvé využíváme této příležitosti, abychom je mohli představit vám všem listujícím naší výroční zprávou. Ing. Tereza Živná Neustále sleduje grantové a dotační možnosti ve všech dostupných zdrojích. Vyplňuje složité tabulky, vypracovává žádosti, shromažďuje podklady, hledá projektové partnery a garanty nejrůznějších činností. Ve své péči má také veškeré smluvní vztahy a povinnosti z nich vyplývající. Má velký podíl na získávání všech finančních zdrojů naší organizace.

Martin Zemánek, DiS. Není dne, aby nedoputovala nějaká faktura, nebylo nutné připravit převody plateb, nebylo potřeba připravit vyúčtování nebo podklady pro účetní firmu, daňového poradce či auditora. Tato práce pro mnohé nezáživná a suchopárná, pro všechny znalce účetnictví v neziskovém sektoru také složitá, čeká Martina každý den. Pro běžný chod organizace je naprosto nezbytná.

30


Mgr. Pavel Minařík Mnoho interních pochodů v naší organizaci se děje prostřednictvím informačního systému modularIS. Celé agendy sociálních služeb probíhají v tomto počítačovém pomocníkovi. Část systému dokonce sdílíme s partnerskými organizacemi, které plní podobné úkoly jako my. Informační systém začal vytvářet ještě jako student náš vážený kolega Pavel a my jsme k němu elektronickými nitkami informačního systému pevně připoutáni. Hynek Latta Chceme-li po svém okolí, aby chápalo problémy lidí žijících se zdravotním postižením i problémy neziskovky poskytující jim služby, nezbývá nám nic jiného než o těchto problémech neúnavně, systematicky informovat. Hynek, kterému, jak víme, mluvení nedělá žádné potíže, hledá pro naši organizaci možnosti jak promlouvat k veřejnosti.

Milan Tomášek Milan je často první osobou, kterou při kontaktování naší organizace slyšíte, popřípadě i vidíte. Mimoto procházejí jeho rukama veškeré poštovní zásilky, mnoho hodin věnuje také údržbě našeho interního informačního systému. V případě nutnosti je připraven posílit realizační tým jakékoliv akce, kterou pořádáme.

Lenka Vlachová Lehce jsme si navykli na sice skromné, ale čisté, upravené a voňavé pracovní prostředí. A to se neudržuje samo od sebe. Neúnavně ho znovu a znovu vytváří naše paní uklízečka.

31


H

ospodársky´ vy´sledek Ligy za práva vozíckáru˚ ke dni 31. 12. 2007

Název položky A) Náklady I. Spotřebované nákupy celkem II. Služby celkem III. Osobní náklady celkem IV. Daně a poplatky celkem V. Ostatní náklady celkem VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem VII. Poskytnuté příspěvky celkem VIII. Daň z příjmu celkem Náklady celkem B) Výnosy I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem III. Aktivace celkem IV. Ostatní výnosy celkem V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem VI. Přijaté příspěvky celkem VII. Provozní dotace celkem Výnosy celkem C) Výsledek hospodaření před zdaněním D) Výsledek hospodaření po zdanění

32

Náklady v tis. Kč

Výnosy v tis. Kč

1 007 3 367 6 550 61 95 238 0 56 11 374 2 538 0 0 215 20 2 234 6 471 11 478 104 101


P

odporují nás:

A-Agent, s. r. o. Atlantis, spol. s r. o. Brněnské komunikace, a. s. Brno International Business School Brno, s. r. o. CANO, s. r. o. Centrum volného času Louka Cyranovy boty Dobrovolný Tomáš DPMB, a. s. E.ON-IS Czech Republic, s. r. o. Elektro Kurimai Evropský sociální fond, OP RLZ Fosh Foto Foto Video, ATEMI, s. r. o. Fotografie – magazín Fotoobchod.cz Fotopartner, s. r. o. Fráňa Pavel Gladius – české značkové zboží, s. r. o. Hayes Lemmerz Autokola, a. s. HM Catering, s. r. o. Hodinářství Paravan Hodinářství Sarah, v. o. s. Hortim International, s. r. o. Hotel Bobycentrum, s. r. o. Illy Cafe Indies Happy Trails I-Service Jihomoravsky kraj Jung Tomáš Karlova pekárna, s. r. o. Kult LIVING… Maděryč Zbyněk Metropolis Live Brno

Ministerstvo kultury Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo zdravotnictví Nadace ČEZ Nadace Charty 77 – Konto Bariéry Nadace Jedličkova ústavu Novaservis, s. r. o. Obchodní-dům.cz Obchody 24, s. r. o. Olympus CaS, spol. s r. o. RONELA, spol. s r. o. Sdružení Práh Skynet, a. s. SMART Comp, a. s. SMS, spol. s r. o. SNIP & CO Sodexho Pass Česká republika Starling Statutární město Brno Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno Šmidrkal Milan Templářské sklepy Čejkovice Transition Facility Evropské unie Úřad městské časti Brno-Komín Úřad městské časti Brno-Vinohrady Úřad práce Brno-město Úřad práce Brno-venkov VECOM zdvíhací zařízení, s. r. o. Velkoobchod Štěpán Video klinik, spol. s r. o. Vltava Stores, a. s. Voštěp, spol. s r. o. Vysoké učeni technické v Brně, Fakulta stavební Wannieck Gallery


Liga z a Vy´roc n va zp vo ráv a

ru˚ á k z í c 00 7 2

prá

í

Výroční zpráva 2007  

Výroční zpráva Ligy vozíčkářů 2007