Page 1

Výroèní zpráva o èinnosti v roce

1999 1998

Adresa organizace: Kounicova 42, 602 00 Brno Telefon a fax: 05 / 41 24 91 75-6 E-mail: ligavozic@volny.cz Internet: http://www.liga.vozickar.cz IÈO: 004 99 412 Èíslo registrace: VPS/1-1449/90-R Bankovní spojení: ÈSOB Brno 8010-0203006883/0300


Výroèní zpráva

Liga za práva vozíèkáøù v roce 1999 Díky pomìrnì úspìšnì zvládnutým grantovým øízením se podaøilo zajistit kontinuitu probíhajících projektù. Výjimkou byl projekt KONTAKT, jehož pracovníci našli v sobì dost sil k odtržení a vytvoøení nové organizace Kontakt bez Bariér, která samostatnì pokraèuje v zapoèaté práci s lidmi bezprostøednì po úrazu èi nemoci. Novým odvìtvím, které rozšíøilo èinnost organizace, se stala tzv. osobní asistence – èinnost umožòující osobám s tìžkým postižením nezávislý zpùsob života. Organizaènì i personálnì je však nesmírnì nároèná a pochopitelnì i nákladná. Co jiného by však mìla zajišovat naše organizace než tuto speciální službu, která je pro mnohé z našich èlenù nepostradatelná? Velké zmìny „utrpìla“ kanceláø Ligy. Pøestìhovala se z ulice Rybkovy na frekventovanìjší Kounicovu, kde se postupnì zaèal budovat bezbariérový pøístup, WC, atd. A také nás opustily dvì pracovnice, Marta Vojáèková a Jana Škaroupková, které v letních mìsících pøivedly na svìt Matouška a Martínka. Osazenstvo doplnili noví spolupracovníci: Eva Bartusková a Dan Zùda. Ti postupnì pøebírali práci svých pøedchùdkyò. Správní rada pracovala bez personálních zmìn, je však tøeba poznamenat, že Roman Herink kvùli svému zaneprázdnìní nemohl organizaci vìnovat tolik èasu, kolik by bylo tøeba. Život „Ligy“ se odvíjel zejména v jejích jednotlivých projektech, které najdete na dalších stránkách zprávy.

1


Výroèní zpráva Vozíèkáø – èasopis nejen pro sedící Roèník 1999 pøinesl ètenáøùm pìt èísel našeho èasopisu, z nichž tradiènì øíjnové, tedy 4. èíslo bylo svým rozsahem vlastnì dvojèíslem. Osvìdèenou novinkou roèníku bylo zavedení nové rubriky „osobnost èísla“, která pøinášela ètenáøùm životní pøíbìhy známých osobností se zdravotním postižením nebo osobností, které vìnují mnoho èasu a úsilí nadaèní èi jiné práci ve prospìch zdravotnì postižených. Zajímavým seriálem loòského roèníku se stalo také „povídání o bydlení“. Jeho autorka, paní Daniela Filipiová, informovala ètenáøe o øešení pøístupnosti bydlení krok za krokem, lépe øeèeno místnost za místností. Další stránky èasopisu už tradiènì zaplòovaly informace o zmìnách a vývoji legislativy, o kompenzaèních a rehabilitaèních pomùckách, kulturních, spoleèenských i sportovních akcích pro zdravotnì postižené. Upozornili jsme také na nìkteré nešvary a problémy, které provázejí naši souèasnost. Naším problémem však zùstává nedostateèná vytrvalost pøi sledování nìkterých negativních jevù spoleènosti, které naše èleny znevýhodòují, omezují nebo dokonce diskriminují. Èasto se vyhýbáme jejich prostému pojmenování. Možná to patøí k èeské povaze. Budeme se snažit nìkteré dùležité causy sledovat až do jejich vyøešení, a už bude jakékoliv. Naším dalším problémem je zvládnout termíny redakèních uzávìrek k termínùm závazným pro realizaci. Obèas se nám pøes veškerou vynaloženou snahu stane, že k vám doputuje èasopis ve chvíli, kdy anoncovaná akce právì skonèila. Velice nás to zarmucuje a jsme rozhodnuti se tohoto nedostatku zbavit. Stejnì jako v loòském roce nás i letos v práci povzbuzovala podpora našich ètenáøù. Pøibylo dopisù, které vyjadøovaly názory na naši práci, obsahovaly tipy a upozornìní. Velkou vzpruhou pro existenci èasopisu byla také vydatná finanèní podpora našich ètenáøù. Naším pøáním do dalších let je pøinášet zajímavé a užiteèné informace i dobrou zábavu. Zdenìk Škaroupka

2


Výroèní zpráva Osobní asistence Mapování terénu – naplòování databáze klientù i potencionálních asistentù - potvrdilo dùležitost a potøebu poskytování této speciální služby nejen v našem regionu. Vyplnìné dotazníky zájemcù o osobní asistenci z celé republiky nám jasnì dokázaly, že tato životní alternativa u lidí se zdravotním postižením je velmi žádaná. Vzhledem k nároènosti výbìrového øízení osobních asistentù, a vedle celé agendy související s touto speciální službou, jsme byli nuceni omezit naše pùsobení na nejbližší okolí sídla organizace. Problematické financování tohoto projektu ve spolupráci s Úøadem práce Brno - mìsto, ÈRHO .... nám bohužel dovolilo uspokojit požadavky klientù zatím jen ve velmi omezené míøe a na pøechodnou dobu. Je nutné øíci, že se v mnoha pøípadech setkáváme s opravdu pohnutými životními osudy našich klientù. Jeden z nich, osud Patrika, jste možná vidìli v jednom z vydání televizního poøadu Klíè. Ani ne dvacetiletý Patrik je paralyzován po úrazu elektrickým proudem a po dlouhém komatu. Je stoprocentnì odkázán na pomoc druhé osoby. Jeho matka a sestra pro nìj dìlají opravdu maximum, ale pøesto to nestaèí. Jsme pyšní na to, že by se dnes už neobešly bez osobní asistentky Romany. Díky ní mùže maminka Patrika každý den normálnì odcházet do práce a sestra mùže pokraèovat ve studiu. Patrikùv pøíbìh zaujal jednoho z poslancù parlamentu, a ten nám vnukl myšlenku založit konto „Patrik“. Peníze, které na nìj pøijdou, budou sloužit výhradnì pro osobní asistenci. Èíslo konta „Patrik“ zní: 9013-0203006883/0300. Praxe v poskytování osobní asistence nám zaèáteèníkùm pøináší spoustu nového. Poznání, že klient se musí uèit, jaké možnosti mu vlastnì využívání této služby pøináší. Poznání, že osobní asistent je èlovìk, který nehledá ve svém zamìstnání jen finanèní zajištìní. Poznání a signál, že nám poskytovatelùm zbývá jediné – využít všech dostupných zdrojù a možností a poskytnout osobní asistenci co nejvìtšímu okruhu klientù. Lenka Hegrová

3


Výroèní zpráva Bezbariérové divadlo BARKA Rok 1999 byl pátým rokem existence Bezbariérového divadla BARKA. Je to moc anebo málo? Klasikové praví, že divadlo musí urazit nejménì desetiletou pou, aby si diváci zvykli a chodili. Máme za sebou zatím poloèas, ale zvykli si a chodí. Jestli jsme pøed pìti lety pøemýšleli, èím naplníme jak èasy tak prostory divadla, dnes pøemýšlíme, jak se do prostor a èasù vùbec vejít. Stává se, že na osmou a na desátou jsou dvì ranní dìtská pøedstavení, od dvanácti do dvou zkouší èinoherci, od dvou do šesti odpoledne školní opera, veèer se hraje a po pøedstavení jede další zkouška. Návštìvnost, zájem dalších úèinkujících u nás hrát a ohlas publika („... jó Barka, vím – v KrPoli bezbariérový divadlo ...“) nás jen utvrdily v tom, že to, co dìláme, je dobré. Nepochybnì je nᚠzámìr správný, ale jak dál zvládnout a udržet v èím dál horších ekonomických podmínkách celý provoz? Každý rok žádáme všemi smìry a dostupnými zpùsoby ve všemožných projektových øízeních o peníze, ale poøád se nám nedostává jisté každoroèní základní èástky. Vždy jsme nakonec situaci nìjak zvládli, ale bez zásadní podpory mìsta a mìstské èásti nám ta nejistota bere víc a víc sil, které bychom mohli využít lépe. Amatérská divadla, která hostovala v našem divadle: Èarodìjnice (DDS Brnkadla), Díra (Divadlo Maléhry), Taková milá spoleènost (soubor Vìtrný mlýn), Kobka veršù (soubor Poutníci), Dobytí severního pólu (gymnázium Slovanské námìstí), Monsieur Amédée (ochotnický divadelní soubor Eduarda Vojana obce Brnìnec), Elektrická puma a Revizor v šantánu (divadlo Na dlažbì), Strávím s tebou celou noc aneb ROHYPNOL 99 (spolek Prkno, Veverská Bítýška), Šest žen (divadlo Na dlažbì), Jeptišky (divadelní soubor DK Kromìøíž) Pøedstavení v nìmèinì:

Meteor (FF MU)

Pøedstavení ve španìlštinì:

Španìlské odpoledne (Gymnázium Vejrostova Brno – Bystrc)

Pøedstavení v angliètinì: Indiánská pohádka (soukromá ZŠ a MŠ Brno – Jundrov), Oh, what a lovely war (PF MU), Look (Projekt BEER – studenti z Anglie a Èeské republiky) Opera HF JAMU: Benjamin Britten – Albert Herring, Florian Leopold Gassman – Kritická noc, Milan Kaòák – Agadir, Henry Purcell – Dido a Aeneas, Giovanni Battesta Pergolesi – Služka paní Hudební poøady: Narychlo, Aura, F. T. Prim, Cicvárek a oko, Morion, Mošny, Pøechodný rok, Ranch, Aršáci, Jantar, Svítání, Duffy, Loussiana, Grilovaná koèka, Trní, Oøešák, Pùlrok, Petr Pololáník, eFKROK, Brána (soutìž interpretù 15-18 let), Folkový oøíšek – festival (Svítání – Brno, Eva Honychová – Praha, Oøešák – Brno, JUWELL Folk – Dìèín, Kvokál – Praha, Duffy – Brno), Bob Dawid – Brno, Žakéøi – Brno, Absence – Olomouc, Spirit – Olomouc, Natalika -Brno), Helfertovo orchestrální sdružení, Natálie & Natalika Cestopisy a zajímavosti:

Hory Peru (Jiøí Berka, Jiøí Èermák, Jaroslav Kováø)

Pøedstavení, ve kterých úèinkují handicapovaní: Benebarka, Aršáci (folk), Circles (country pøedtanèení vozíèkáøù), Ústavní divadelní spolek, Manus (divadelní aktivity nevidomých a vidících), Vražda v salónním coupé (Nᚠdivadelní spolek), Pardon, vy jste nìkdo jiný (Manus) Pohádky: O neposlušných kùzlátkách a tøech prasátkách (Loutkové divadlo Vráti Schildera a Olgy Markové), O Budulínkovi, O Smolíèkovi, Dvanáct mìsíèkù, Jak švec napálil èerta, O skøítkovi Rampouchovi (Studio Lídy Trnkové) ZUŠ: Dùm Bernardy Albové, Dvanáct mìsícù (ZUŠ Trnkova Brno – Líšeò) Jak se dìlá divadlo, Výroèí, Vandr do svìta (ZUŠ Palackého Brno – Kr. Pole) Tanec: Taneèní festival natøikrát (Malé taneèní seskupení – Brno, Filigrán – Brno, My – Praha, Taneèní studio Èernošice – Praha, G – studio – Žïár nad Sázavou), A. S. Project – Bratislava Divadlo v 7 a pùl: Božena Nìmcová, M.T. Rùžièka – Divá Bára, Zoja Mikotová – Okna, D. H. Lawrence, M. T. Rùžièka – Milenec Lady Chatterleyové, Francis Jammes, Jiøí Orten, M. T. Rùžièka – Anýzové jablíèko, Vladimír Nabokov, M. T. Rùžièka – Lolita, Hanna Januszevská, Rostislav Pospíšil, Zoja Mikotová – O malém tygrovi, F. M. Dostojevskij, Petr Štindl – Nìžná, N. V. Gogol, Milan Noha – VIJ, Viktor Dyk – Smuteèní hostina, Johanes Urzidil – Repetent Baumel, Patrik Borecký, M. T. Rùžièka – Johan Doktor Faust, Luboš Balák – Dvì krysy, Jiøí Orten, Zdenìk Urbánek, Luboš Balák, M. T. Rùžièka – Blahoslavení tiší Hostující:

Iguana dance theatre St. Peterburg – Rusko – Raná zima Zdeòka Vlachovská

4


Výroèní zpráva Pro Vᚠúsmìv 1999 Už tradicí se stalo poøádání prezentace nestátních, neziskových organizací s humanitárním zamìøením „Pro Vᚠúsmìv“. Tato akce se koná na brnìnském výstavišti spoleènì s veletrhem MEFA (zdravotnické pøístroje a služby) a výstavou Rehaprotex (kompenzaèní, rehabilitaèní a protetické pomùcky). Tìší nás, že zaznamenáváme stoupající zájem ze strany návštìvníkù i vystavovatelù, vždy jde o nejvìtší a nejrozsáhlejší akci pro zdravotnì postižené v republice. O to smutnìjší je nezájem úøedníkù pøíslušných ministerstev, kteøí se jaksi neradi zúèastòují diskusních programù a semináøù. Nicménì program byl znovu nabitý vzdìlávacími programy, fungovaly poradny sociálnì-právní, sexuologická a další, probìhly desítky semináøù a diskusních programù. Byl odstartován orientaèní závod vozíèkáøù i bìh brnìnské mládeže. A hlavnì, na každém metru výstavní plochy se setkávali lidé, a už s postižením nebo bez nìj, aby diskutovali o svých problémech, objímali se po dlouhých letech, vybírali pomùcky, poslouchali hudbu, vzdìlávali se, závodili, nakupovali výrobky chránìných dílen, pøebírali nebo pøedávali ceny a nebo jen tak u piva a párku klábosili. Nìkteré stìžejní programy vám pøináší následující text.

Život nejen na kolech ’99 V roce 1999 se fotosoutìže Život nejen na kolech zúèastnilo 58 autorù se 137 fotografiemi. Nejpoèetnìji byla zastoupena kategorie autorù bez zdravotního postižení, kteøí na svých snímcích zachytili obyèejné i významné okamžiky v životì lidí se zdravotním postižením - 30 autorù, 72 fotografií. 40 fotografií zaslalo 19 autorù s tìlesným postižením. Poprvé se soutìžilo také v kategoriích mentálnì, zrakovì a sluchovì postižených autorù. Zøejmì proto od nich pøišlo ménì fotografií. Doufáme však, že úspìchy letošních vítìzù pøilákají i další úèastníky pøíštího roèníku. Soutìž vyhodnotila porota ve složení Alexandra Malá-Videmannová (nezávislá publicistka a fotografka), Zbynìk Madìryè (profesionální fotograf, ateliér Bungr), Michaela Miková (zástupkynì firmy OLYMPUS CaS), Karel Höhnl (Støedisko pro poradenství a sociální rehabilitaci) a Chantal Poullain-Polívková (zástupkynì nadace Archa Chantal) následovnì: nejlepší foto autora s tìlesným postižením 1. Ing. Pavel Hradil, Sedlèany: Ta naše písnièka èeská 2. Stanislav Havlík, Nám욝 na Hané: Spánek 3. Blažena Kohoutková, Veverská Bítýška: Píseò pro tátu nejlepší foto autora s mentálním postižením 1. Josef Slezák, Ostrava-Hrušov: Manažérem do Prahy nejlepší foto autora se zrakovým postižením 1. Vladimír Doné, Praha 10: Poslední autobus 2. Miloš Hloušek, Babice nad Svitavou: Žízeò nejlepší foto autora bez postižení 1. Evžen Svanovský, Brno: Hodina kreslení III. 1. Vìra Stará, Blansko: Pšt-nerušit 2. Stanislav Chlup, Brno: Manus I. 3. Jiøí Zerzoò, Ostrava-Zábøeh: Sport bez bariér III. nejlepší foto autora se sluchovým postižením 1. Markéta Krumplová, Praha 4: Tenista 2. Miroslav Zaoral, Pøerov: Radost ze života

5

Fotografie s názvem Pšt-nerušit pøinesla Vìøe Staré z Blanska také titul absolutní vítìz. Obdržela cenu Ministerstva kultury – autorskou realizaci moderního skla autorky PhDr. Aleny Vondruškové. Bohužel, vyhlašování nebyla osobnì pøítomna, a tak pøišla o pøíležitost pøevzít cenu pøímo z rukou námìstka ministra kultury Mgr. Ilji Racka. Štìpán Mikulka z Bruntálu obdržel cenu diváka za fotografii Daleká cesta, která získala 10 hlasù z celkového poètu 121. Odmìnìn byl lahví Whisky Four Roses firmy Seagram. Hlavní sponzor soutìže, firma Olympus C&S, spol. s r. o., vìnovala ing. Hradilovi fotoaparát Olympus zn. MJU ZOOM 140 v hodnotì témìø 12 000 Kè. Pìkné ceny dostali i ostatní vítìzové – napø. fotoaparát od firmy Profoto, radiomagnetofon Sony od firmy Famko International, knihy poskytnuté knihkupectvím Ryšavý, discman Sony, na kterém se finanèními prostøedky podílel Èeský Telecom, náramkové hodinky a nástìnné hodiny firmy Sarah, zlatý øetízek s pøívìskem a speciální hodiny pro zrakovì postižené od firmy Paravan, spoustu CD a kazet firem Indies a Wolf Music, autokosmetiku a oleje Shell, plyšového medvídka od realitní kanceláøe N.P.U., diáøe firmy Boss Timer, sady pero+tužku od Kooperativy, likéry firmy Berger Rosice, filmy poskytnuté firmou Agfa Bayer, fotoaparát na jedno použití, filmy od firmy OSSO a kalkulaèky firmy Nepa Sharp. Eva Bartusková


Výroèní zpráva Benefièní prodej výrobkù chránìných dílen Na výstavì „Pro Vᚠúsmìv“ jsme opìt zorganizovali benefièní prodej výrobkù zhotovených zdravotnì postiženými lidmi. Pøipravovali jsme ho s ambicí dosažení nìkolika cílù: - pøesvìdèit návštìvníky o zruènosti, nápaditosti a vkusu zdravotnì postižených pracujících v chránìných dílnách, - zajistit chránìným dílnám finanèní pøíjem, který by umožnil nákup materiálu pro jejich další práci, - pøesvìdèit zdravotnì postižené pracovníky chránìných dílen, že jejich dílo je úspìšné, žádané a prodejné, což je, jak doufáme, podnítí k další èinnosti - a v neposlední øadì pøipravit návštìvníkùm akce širokou nabídku krásných suvenýrù, které budou vzpomínkou na podzimní brnìnské výstavištì. Letohrádek Vendula z Horního Bezdìkova u Prahy se prezentoval zejména ruènì tkanými koberci a sedáky na židle, dále batikovanými odìvy a ruènì odrátovanými kameny. Nabídnuty byly i textilní výrobky – chòapky šité patchworkovou technikou, dìtské hraèky a adventní kalendáøe. Znojemské chránìné dílny Diecézní charity doslova zaplavily prodejní stánek velkým množstvím svíèek z parafínu i z vosku. Dále nabídly rùzné koše, misky a obaly na kvìtináèe z pedigu. Z papírové dílny pocházely desky na noty, na sešity, rùznì velké ozdobné krabièky. V Dìtském centru v Topolanech u Olomouce vyrábìjí krásnou keramiku všeho druhu. Jako jediná dílna dodali také ruènì malované hedvábí – šály a šátky s nevšedními velmi zajímavými motivy. Poprvé jsme navázali spolupráci s ÚSP Støelice z okresu Brno-venkov, kde mentálnì postižená mládež v rámci arterapie vyrábí rùzné figurky, svícny, zvonky, misky apod. z keramiky a tácky a obaly na kvìtináèe z pedigu. Dovednost žákù a klientù Speciální školy pro dìti s více vadami a dílny Hnutí humanitární pomoci z Blanska ukazovaly textilní výrobky – polštáøe, chòapky, prostírání, dále keramiku, vyšívaná vánoèní pøání, pletené výrobky. Vzhledem k tomu, že stánek s výrobky byl v neustálém obležení návštìvníkù a velkou èást z nich se podaøilo prodat, myslím, že mùžeme s klidem v srdci tvrdit, že jsme zmínìnou ambici beze zbytku naplnili. Eva Bartusková

6


Výroèní zpráva Kontakt Tento projekt, který v minulých letech patøil v naší organizaci ke stìžejním, zaznamenal v roce 1999 zásadní zmìny. Nabral totiž takovou sílu, že se vyvinul v samostatnou organizaci s názvem Kontakt bez bariér, která v èele s Honzou Nevrklou pokraèuje v práci zapoèaté v naší „Lize“. Nevedou si špatnì a my jim držíme palce. A vám, které zajímá jejich èinnost, mùžeme doporuèit, abyste se s nimi kontaktovali na adrese: Kontakt bB, blok 1, Vaníèkova 7, 160 17 Praha 6 - Strahov, tel.: 02/33 35 43 61, 02/20 51 31 06 (20 51 21 39) linka 379, e-mail: kontaktbb@iol.cz. V naší organizaci probíhá dosud jakási zjednodušená, pøísnì lokální forma projektu Kontakt. Snažíme se totiž evidovat v našem nejbližším okolí lidi èerstvì po úrazu, abychom jim mohli nabídnout informace, nᚠèasopis Vozíèkáø, dále služby, které poskytujeme vèetnì osobní asistence. Kontaktování je velice èasto spojeno se základní poradenskou službou, díky níž se daøí odstraòovat bariéry, získávat státní podporu nebo tøeba sehnat kontakt na firmu montující ruèní øízení do automobilu. Lenka Hegrová

Doprava zdravotnì postižených speciálnì upraveným mikrobusem V èervenci roku 1999 jsme uzavøeli se školou GEMINI dohodu o spoleèném užívání mikrobusu Ford Transit s nástupní plošinou pro vozíèkáøe a speciální fixací osob na vozíku ve volném prostoru vozidla. Od té doby se snažíme poskytovat dopravu jednotlivcùm i malým kolektivùm zdravotnì postižených. Pøi realizaci této služby spolupracujeme také se Støediskem poradenství a sociální rehabilitace zdravotnì postižených v mìstì Brnì, které je schopno jednotlivce se zdravotním postižením èásteènì dotovat. Bohužel se musíme pomìrnì èasto zabývat technickými závadami jak na vozidle, tak i na nájezdové plošinì, což je skuteènost u nového stroje ponìkud sklièující. Doprava však funguje a stává se stále vyhledávanìjší, nebo není vždy dokonale pøístupná mìstská hromadná doprava v Brnì.

7

Dispeèink vozidla: Dan Zùda Liga za práva vozíèkáøù, Kounicova 42, 602 00 Brno tel/fax: 05/41 24 91 75-6 Øidiè vozidla: Pavel Rùžièka, tel.: 0608/88 08 28


Výroèní zpráva Krátkodobé pùjèování vozidla s ruèním øízením Ve spolupráci s firmou AutoAdonton jsme v prùbìhu roku 1999 mohli v plné šíøi rozvinout službu, kterou je pùjèování auta s ruèním øízením, a to zejména na dobu, bìhem které se èlovìk se zdravotním postižením snaží vyøešit problémy týkající se vlastního auta. Mezi ty nejèastìjší patøí nepojízdnost vlastního auta zpùsobená závažnìjší poruchou nebo dùsledkem autonehody, ale problematické bývá také období tìsnì pøed koupí nového vozu, což èasto znamená nutnost prodat staré auto a použít získané peníze na zaplacení nového. Našim klientùm byla k dispozici ŠKODA FELICIA COMBI s ruèním øízením MERO, jehož autorem je pan Hurt. Službu bìhem roku využilo devìt klientù, kteøí vozidlo vytìžovali 304 dnù v roce, což èiní 83,3 %. Václav Šorma

8

Kasièky v roce 1999 DENAMI CHICCO, Skandinávská 2 NEW YORKER, Skandinávská 2, nám. Svobody 20 KLENOTY AURUM, Skandinávská 2 AUSTERLITZ, Táborského nábøeží 3 GEMMA, Pekaøská Knihkupectví Primus, Masarykova 25/27 FRAM, nám. Svobody 11 LÍDL MUSIC, Zelný trh INKU, Radnická 1 KADEØNICTVÍ EVA, Dominikánské nám. 3 Knihkupectví Šedivý, nám. Svobody 18 HUMANIC DÌTSKÉ, nám. Svobody 23 HUMANIC D+P., nám. Svobody 23, NEPA spol. s r.o., nám. Svobody TESCO, Skandinávská 2 TESCO STORES, Dornych

Indies, Kozí Stanislav Petøík - PASKO, Dvoøákova 6/8 VICHR, Kobližná 19, Brno NEROLI, Orlí ul. KNIHCENTRUM, Josefská 2, BARTÁK, Táborská 179

Zrušeno (v prùbìhu roku): Wolf Production, Music shop, Dvoøákova 3 Móda Nina, Pekaøská Dìtský ráj, Bìhounská Hotel Imos, Hudcova 72 Sedmikráska, Josefská 1 Adventure sport, Josefská 3


Výroèní zpráva První koncert pro pøátele Leden 2000 pøinesl dosud nevídanou akci, kterou jsme se rozhodli potìšit naše pøátele a pomocníky. Uspoøádali jsme tedy v pomìrnì skromných podmínkách Centra volného èasu v Lužánkách koncert skupiny Javory a Karla Plíhala. Sál se postupnì zaplnil známými tváøemi lidí, na nìž jsme se po celý rok obraceli o pomoc a podporu. Bylo velmi potìšující, že v sále nezùstalo volné místo. Této pøíležitosti jsme využili k pøedání prestižní ceny „Skøítka Helpíka“, kterého získala po složitém rozhodování naše úèetní firma Brno Bussines Center s.r.o. v èele s ing. Zdeòkou Ondrákovou. Po ukonèení koncertu jsme u malého obèerstvení našli nejednu pøíležitost prodiskutovat další formy spolupráce. Jsme rozhodnuti z této vydaøené akce udìlat milou a užiteènou tradici.

Seznam firem, které nás v roce 1999 nìjak podpoøily Hodináøství Sarah SPT Telecom Olympus Kooperativa GC System Seagram Indies records Shell OSSO FOTO Zezula Profoto Nepa Sharp Famko Wolf Knihkupectví Ryšavý Hodináøství Paravan N.P.U. Boss Timer Agfa Bayer Niva Expo Datart Canocomputer REBags Ospap Slunap Keramická dílna Kunštát Datart Stolaøství B.N. JMP a.s.

Nadace ÈRHO Konto Bariéry Nadace Charty 77 Firmy inzerující v èasopise Vozíèkáø AMF REECE Sivak ITS Praha REPO Rousínov Salve BSM Kovovýroba MEYRA AGEUS - pogumované obruèe ALTECH mobility AUDY CZ. TECH INTER META OSTRAVA KURY Zdechovice UNI+ HKK ROUSEK R. a spol. DMA HEMAX KORYNA ŠANCE MBV TRADING REHA GYM

9


Výroèní zpráva Hospodáøský výsledek roku 1999 Èíslo

Název

Náklady

400 410 420 421 422 423 424 430 440 461 462 463 481 485 600 661 684 692 693 694 695

Spotøeba režijního materiálu Náklady na služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištìní Zákonné zdravotní pojištìní Pojistné KOOPERATIVA OON Poplatek bance Odpisy hmotného inv. majetku Penále Manka a škody Rozdíly v zaokrouhlení Zùstatková cena prod. nehm. majetku Náklady minulých úèetních období Tržby za vlastní výkony a zboží Zúètování opravných položek Výnosy z finanèních investic Pøijaté pøíspìvky od jiných organizací Pøijaté pøíspìvky od soukromníkù Pøijaté èlenské pøíspìvky Dotace minulých let

191 1 972 651 141 47 2 57 9 54 8 22

Výsledek

346 884,43

3 279 087,54

Výnosy

534,70 371,21 124,70 854,00 812,00 387,00 195,00 595,60 410,10 059,00 131,30 0,03 42 900,77 712,90 1 233 8 3 1 931 448 1 -1

866,80 000,00 699,87 921,10 484,20 200,00 200,00

3 625 971,97

Srovnání hospodáøského výsledku

10

Úètuje firma:

BBC s.r.o. Ing. Zdena Ondráková Beethovenova 3/5, 602 00 Brno

Audit projektù MZ provedla firma:

AUDIT&CE Ing. Cabicar Ptašinského 8, 612 00 Brno

Výroční zpráva 1999  

Výroční zpráva Ligy vozíčkářů 1999

Výroční zpráva 1999  

Výroční zpráva Ligy vozíčkářů 1999

Advertisement