Page 1

Výroèní zpráva o èinnosti v roce

1998 1998

Adresa organizace: Kounicova 42, 602 00 Brno Telefon a fax: 05 / 41 24 91 75-6 E-mail: ligavozic@volny.cz Internet: http://www.chdh.cz/liga/ IÈO: 004 99 412 Èíslo registrace: VPS/1-1449/90-R Bankovní spojení: ÈSOB, Šumavská 33, 602 00 Brno, 8010-0203006883 / 0300


Výroèní zpráva

Liga za práva vozíèkáøù vznikla v roce 1990 v Praze, rok 1998 byl tedy osmým rokem její èinnosti ve prospìch lidí s tìlesným èi kombinovaným postižením. Èeská ekonomika i politická stabilita v roce 1998 kolísaly støídavì nahoru i dolù, a tento kolísavý pohyb se pøenesl také do života naší organizace. Není se èemu divit, vždy pøíjmy Ligy pocházejí témìø z šedesáti procent ze státní pokladny. Stejnì jako každý rok putovaly naše žádosti do grantových øízení vypisovaných ministerstvy zdravotnictví, práce a sociálních vìcí, kultury, školství, mládeže a tìlovýchovy. Není možné mluvit o neúspìchu. Naše projekty jsou pracovníky ministerstev vìtšinou považovány za standardní a jako takové jsou také pravidelnì podporovány. Bohužel zhoršující se ekonomická situace státu zpùsobila obecné snížení rozpoètové položky ministerstev urèené k pøerozdìlení obèanským sdružením. Pøipoèteme-li k tomu nemalou inflaci, je zøejmé, že naplòovat pøíjmové èásti rozpoètu jednotlivých èinností je rok od roku obtížnìjší . Pøesto, že žádosti na jednotlivá ministerstva posíláme v záøí a øíjnu (vyjma MK – prosinec), výsledky se mùžeme dozvìdìt až v únoru, spíše však v bøeznu následujícího roku. První splátka k nám pak nedoputuje døíve než ve druhé polovinì dubna. Z toho vyplývá, že více než ètvrtinu roku mùžeme disponovat pouze tzv. nestátními prostøedky. Mzdy pracovníkù, nájemné, telefony, ale i vydání prvního èísla èasopisu Vozíèkáø – to jsou výdaje, které musíme v prvním ètvrtletí roku pokrýt bez dotace. Daøí se nám to také díky podpoøe každého našeho èlena, každého dárce èi sponzora. V roce 1998 se nepodaøilo povýšit dotaci na èasopis Vozíèkáø, pøesto jsme se rozhodli vydávat ho v podstatnì vyšší kvalitì. Velmi nás zklamalo rozhodnutí ministerstva zdravotnictví nepodpoøit pobytové akce projektu Kontakt. Pøitom základem projektu jsou týdenní pobytové akce pro osoby, které èerstvì opustily rehabilitaèní ústavy, naplnìné plaváním, výmìnou znalostí a zkušeností se „služebnì staršími” vozíèkáøi… 1 Velkým pøekvapením pro nás byla podpora našich èlenù, ètenáøù èasopisu Vozíèkáø, která v roce 1998 dosáhla rekordní výše. Tato pro nás velmi zavazující skuteènost je dokladem, že naše práce je pozornì a doufáme také pozitivnì vnímána. S mnohými z vás jsme se setkali na podzimní akci „Pro Vᚠúsmìv”, kterou Liga poøádá spoleènì s BVV a.s. a která probíhá spoleènì s výstavami MEFA a Rehaprotex na brnìnském Výstavišti. „Úsmìv” se snažíme pøipravit tak, abyste mìli kromì zhlédnutí množství pomùcek možnost vzdìlávat se, získávat informace, soutìžit, bavit se i obdivovat výkony jiných. Snad se nám to daøí tak, aby každý z vás našel v Brnì to, co ho zaujme. Vìøíme, že se budeme prvý listopadový týden i nadále vídat. Ve druhé polovinì roku 1998 jsme také pøistoupili k velké zmìnì: zaèali jsme úzce spolupracovat s úèetní a poradenskou firmou Brno Bussines Centrum (BBC). Díky této spolupráci jsme schopni dokonale úèetnì sledovat jednotlivé projekty a èinnosti Ligy, což velmi pozitivnì ovlivòuje prùhlednost a transparentnost hospodaøení naší organizace. Výsledky práce této úèetnické firmy najdete na dalších stránkách výroèní zprávy.


Výroèní zpráva Správní rada a kanceláø organizace Správní rada pùsobila ve složení:

Zdenìk Škaroupka

Lenka Hegrová

Mgr. Roman Herink

Scházela se nepravidelnì v Brnì a Zlínì dle potøeby øešit jednotlivé úkoly. Vìtšina rozhodnutí i práce na jejich realizaci byly provádìny v sídle organizace, tedy v bloku èíslo 24 areálu VUT na Kraví hoøe v Brnì. V organizaci pracuje kromì Lenky Hegrové a Zdeòka Škaroupky také Marta Charvátová, zanedlouho Vojáèková. Ta prùbìžnì spravovala databázi èasopisu Vozíèkáø, starala se o zaøazení našich inzerátù, pøepsala a opravila tisíce stránek textu èlánkù i korespondence, nesla na svých bedrech tíži pøípravy a realizace fotografické soutìže „Život na kolech“, pøispívala k vytvoøení databáze pøístupnosti veøejných objektù v mìstì Brnì a podílela se na dalších záležitostech spojených s každodenním chodem organizace. Jana Škaroupková do Ligy nastoupila až v podzimních mìsících roku 1998 a zabývala se pøedevším akcí „Pro Vᚠúsmìv“, zejména expozicí výrobkù chránìných dílen, která vzbudila velký zájem návštìvníkù. Velký kus práce odvedla také pøi pøípravì roèní úèetní uzávìrky, na níž úzce spolupracovala s úèetní firmou BBC. Poslední zamìstnankyní byla Kamila Herzigová, která mìla na starosti zejména úèetnictví. Bohužel v prùbìhu roku byly v její práci shledány tak závažné nedostatky, že musela v øíjnu naši organizaci opustit. Dokonce jí byla vymìøena èástka ve výši trojnásobku mìsíèní mzdy na úhradu poškození, které svojí nedbalostí organizaci zpùsobila. Rozhodli jsme se další úèetní nezamìstnávat, a proto jsme uzavøeli smlouvu s firmou BBC, která provádí veškeré úèetní práce vèetnì daòového poradenství. Pøi projednávání konkrétních podmínek jsme byli pøekvapeni skuteèností, že naše náklady na tuto službu budou nižší než náklady na zmínìnou zamìstnankyni. Firma BBC navíc nese veškeré dùsledky za chyby v úèetnictví a pro tento pøípad je také pojištìna. Pøi pøedávání úèetní agendy bylo bohužel objeveno nìkolik dalších pochybení naší bývalé pracovnice, takže zima 98/99 byla pro nás ve znamení intenzivní práce na vìci tak citlivé a dùležité, jakou úèetnictví neziskové organizace bezesporu je. V prùbìhu roku jsme se snažili koordinovat množství èinností a aktivit. Mnohé z nich mají pøímou návaznost na dále popsané projekty.

2

Aktivity Ligy za práva vozíèkáøù podpoøili:

Ministerstvo zdravotnictví ÈR, Ministerstvo práce a sociálních vìcí, Ministerstvo kultury ÈR a Ministerstvo mládeže a tìlovýchovy

Pom-REHAtechnik

s.r.o.


Výroèní zpráva Èasopis Vozíèkáø Od samého poèátku Ligy za práva vozíèkáøù je jedním z jejích hlavních projektù èasopis Vozíèkáø (do roku 1997 vydávaný pod názvem Vozíèkáø plus). Jeho vedoucím redaktorem je od srpna roku 1992 Miloš Pelikán, kterému se bìhem následujících let podaøilo vytvoøit redakèní radu a stálý okruh dopisovatelù. Není bez zajímavosti, že vìtšinu publikovaných èlánkù píší sami vozíèkáøi: k tìm nejpilnìjším patøí Pražané Alois Wokoun, Hugo Merth, Vìra Hrádková a Václav Moravec, Ostravák Milan Linhart a Oldøich Erben z Otrokovic. Možná i proto se èasopis, který prošel bìhem let nìkolika obsahovými i grafickými zmìnami, mùže pochlubit stále vìtším zájmem ètenáøù a souèasným nákladem 5000 výtiskù. Technické zázemí èasopisu se stabilizovalo v polovinì roku 1996. Sazba, grafické úpravy, tisk a distribuce se pravidelnì odehrávají v Brnì, zatímco redakce sídlí v Pardubicích. Nejvýraznìjší zmìny prodìlal Vozíèkáø loni: dubnové prvé èíslo pøekvapilo ètenáøe výraznì zvìtšeným formátem, jednou dominantní barvou používanou zejména v titulcích èlánkù a vìtším dùrazem na vizuální atraktivnost. Novou tváø èasopisu v úvodníku obhajoval její autor Martin Císaø, støedoškolský pedagog pùsobící v Brnì. Ten se zároveò stal èlenem redakèní rady: kromì grafiky a èlánkù o tenisu vozíèkáøù pøipravuje pravidelnou rubriku Osobnost èísla, která se poprvé objevila v èísle 2/98. Znamenala vítané oživení èasopisu a mnozí ètenáøi si ji rychle oblíbili. Hlavním zámìrem rubriky je blíž pøedstavit známé i ménì známé èinorodé vozíèkáøe, kteøí žijí naplno a tìlesné postižení pro nì není dùvodem k pasivitì. Pomìrnì velký prostor èasopis loni vìnoval vozíèkáøskému sportu, nebo tato oblast se v posledních letech velmi dynamicky rozvíjí: sportuje stále vìtší poèet tìžce tìlesnì postižených, rozšiøuje se poèet akcí i okruh sportù. Nejvìtší publicitu mìl tenis, atletika, plavání, lze však tvrdit, že èasopisu se podaøilo zachytit vše podstatné, co se loni ve vozíèkáøském sportu v naší zemi odehrálo, a seznámil ètenáøe i s nìkterými významnými zahranièními turnaji a šampionáty. K dobré úrovni sportovní rubriky svými èlánky a zejména výbornými fotografiemi pøispìla Alexandra Malá-Videmannová. K nejdùležitìjším tématùm, jež zajímají mnohé vozíèkáøe, patøí legislativa a rùzné kompenzaèní a rehabilitaèní pomùcky. V popøedí pozornosti èasopisu byly loni zejména tyto legislativní záležitosti: zakoupení automobilu z dovozu a možnost jeho osvobození od cla a DPH, rùzné pøíspìvky na automobil, neutìšená situace kolem pøíprav zákona o sociální pomoci. Pokud jde o pomùcky, snaží se Vozíèkáø prùbìžnì informovat o novinkách hlavních prodejcù, mezi nìž patøí napøíklad firmy Sivak, Meyra, Altech a Ortoservis. Dosti sledovanou rubrikou je bezplatná soukromá inzerce, která se pravidelnì objevuje na poslední stranì. Mnozí ètenáøi oceòují též možnost požádat o pomoc sociálnì právní poradnu, kterou pro èasopis dobøe zajišuje Karel Höhnl, vedoucí Støediska pro poradenství a sociální rehabilitaci zdravotnì postižených Brno-mìsto. Vzhledem k finanèní nároènosti realizace Vozíèkáøe je malým zázrakem, že Liga vždy dokázala zajistit, aby ho odbìratelé dostávali zdarma. Na èasopis vycházející 5x èi 6x roènì sice poskytuje pravidelnou státní dotaci Ministerstvo zdravotnictví ÈR, avšak jeho podpora pokrývá necelé dvì tøetiny (cca 760 000 Kè) celkových nákladù. Zbývající èástku Liga získává jednak od rùzných firem za placenou reklamu, jednak od dobrovolných pøispìvatelù z øad ètenáøù. Bezplatné zasílání Vozíèkáøe rozhodnì není okázalým gestem: Liga si je vìdoma toho, že mnozí odbìratelé, pro které je èasopis dùležitým zdrojem informací, jsou bez zamìstnání a jsou odkázáni pouze na invalidní dùchod. Vozíèkáø se i nadále bude snažit „držet prst na tepu doby“, chce pøinášet nezastaralé a ovìøené informace ze všech oblastí, které tìžce tìlesnì postižené zajímají. Šéfredaktor si uvìdomuje, že zatím se nepodaøilo zajistit dopisovatele z jižních èi západních Èech, že mnozí ètenáøi by jistì uvítali èlánky o nejrùznìjších aspektech života vozíèkáøù v jiných evropských zemích, že v èasopisu se dosud neobjevily informace o dùležitých stránkách na internetu… Zkrátka je a vždy bude co zlepšovat. Své právo na existenci však Vozíèkáø již obhájil, krédem do jeho budoucnosti proto mohou být slova Charlese Dickense: Vše, co stojí za to, aby bylo vykonáno, stojí za to, aby bylo vykonáno dobøe. Jsme velice hrdí na to, že èasopis Vozíèkáø je zpravidla první tiskovinou, která se dostává do ruky vozíèkáøùm v období tìsnì po úraze èi nemoci. A to díky projektu Kontakt.

3


Výroèní zpráva Kontakt 98 Rok 1998 byl pro projekt Kontakt zcela pøelomový. Byla opìt zkvalitnìna jeho struktura a rozšíøena pùsobnost; stále vìtší rozsah projektu si nakonec loni v prosinci vyžádal založení obèanského sdružení Kontakt bB.

Hlavní oblasti èinnosti:

Jan Nevrkla, vedoucí projektu

Kontaktování Bìhem pravidelných návštìv zejména v RÚ Kladruby a na rehabilitaèním oddìlení Fakultní nemocnice v Praze na Vinohradech byly pøímo kontaktovány osoby ve fázi nedlouho po úraze: byl jim pøedstaven program Ligy a nabídnuta možnost úèasti na pobytových akcích. Díky stálým spolupracovníkùm v RÚ Hrabynì a Obchodní akademii Janské Láznì se do projektu mohly zapojit i další osoby.

Celoroèní plavecký program Probíhal pod odborným vedením v Praze 5x týdnì a v Brnì 3x týdnì a zahrnoval celou oblast od rehabilitaèního plavání až po cílený sportovní trénink. Je stále rozšiøován o další výukové hodiny pro novì pøíchozí (resp. spíše pøijedší). Jednou týdnì jsme se podíleli na výuce plavání s Jedlièkovým ústavem a cílená spolupráce se rozvíjí s Obchodní akademií Janské Láznì. V Brnì jsme zaèali realizovat plnohodnotný program výuky a zdokonalovacího plavání pro rodièe s postiženými dìtmi (zejména s diagnózou DMO), který zabezpeèuje Roman Vojáèek; tento program se v letošním roce stane jednou z nosných èástí projektu Kontakt. Pobytové akce Ustálil se systém 4 nováèkovských kurzù (jeden kurz pro cca 12 osob – jaro – podzim) a 4 kurzù nadstavbových (1/cca 40 osob – 1 jaro – 2 léto – 1 zima). Kromì výuky plavání se jejich nedílnou souèástí stal i poèítaèový kurz poøádaný ve spolupráci s Kontem Bariéry Nadace Charty 77. Tyto dvì aktivity, jež tvoøí spolu s informacemi z praxe od zkušenìjších kolegùvozíèkáøù hlavní náplò kurzù, jsou doplnìny kompenzaèním cvièením jako prevencí sekundárních zdravotních komplikací. V širším kolektivu pak dochází k pøirozenému zapojení nových vozíèkáøù mezi aktivnì žijící kolegy. Publikaèní a pøednášková èinnost V rámci odborných semináøù a konferencí, (FTVS, Janské Láznì, Praha – Žofín), byla vedoucím projektu pøedstavena vlastní èinnost. Jan Nevrkla s Martinem Kováøem vytvoøili metodiku pro výuku plavání lidí se zdravotním postižením, zamìøenou na specifika jejich sportovního tréninku. Tato tématika se objevila ve sbornících z uvedených konferencí, v èasopisech Vozíèkáø a Bariéry a také v dalších tiskovinách.

Statistika Nováèkovských kurzù se zúèastnilo 31 novì kontaktovaných osob, prùmìr byl 8 osob na kurz a 8 jejich doprovodù. Celkem bylo na všech kurzech naplnìno 138 míst pro osoby s handicapem, prùmìrnì bylo 17 osob na kurz a 22 míst pro doprovody. Kurzù se zúèastnilo celkem 75 osob s postižením (vìtšina z nich opakovanì, což vyplývá z koncepce úvodního a nadstavbového kurzu). Kurzy zabezpeèovali 1 stálý placený pracovník, 1 stálý externí spolupracovník, 1 civilkáø a støídavì 13 dobrovolníkù. Do projektu bylo (vèetnì celoroèního plavání) celkem zapojeno 107 osob se zdravotním postižením, z nich 38 zcela novì.

Shrnutí Z uvedené statistiky vyplývá, že se nám i ve skromných podmínkách s minimem stálých pracovníkù daøí realizovat program s celorepublikovou pùsobností a s velkým poètem zapojených osob. Program jako jediný komplexnì supluje dosud chybìjící èlánek v procesu rehabilitace v RÚ, totiž výuku plavání pro osoby s míšní lézí. S rostoucí popularitou projektu se stále více potýkáme s nedostateènou kapacitou míst na kurzech i v procesu celoroèního rehabilitaèního a sportovního plavání. Zájem pøevyšuje možnosti naší nabídky, což nás smìrem k pokraèování Kontaktu (pod hlavièkou samostatného sdružení) nutí rozšiøovat program a hledat nové spolupracovníky. Tato skuteènost bude, jak pevnì doufáme, pro odpovìdné pracovníky ministerstev, místních úøadù a nadací signálem o tom, kam by bylo vhodné smìøovat v pøíštích letech tok grantových prostøedkù. Zda k polostátním molochùm a nepøehledným neziskovým institucím s pøebujelým aparátem a bez zjevné terénní èinnosti, nebo k menším organizacím, které s minimem pracovníkù dosahují prokazatelných výsledkù a stálého pøílivu nových èlenù, z nichž po èase jen málokteøí pasivnì požívají sociální dávky a mnozí mohou být svým velmi aktivním pøístupem k životu pøíkladem i nepostižené populaci. Dík za dosavadní zaštítìní projektu Kontakt patøí Lize za práva vozíèkáøù. Hodnì zdaru popøejme pokraèování projektu v rámci organizace Kontakt bB, obèanského sdružení pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér.

4


Výroèní zpráva Bezbariérové divadlo BARKA Mnoho práce i prostøedkù naše organizace vkládá do provozu bezbariérového divadla Barka, které má za sebou pátý rok své existence. Je to ojedinìlý projekt nejen v Brnì, ale troufám si øíci i v celé Èeské republice. Na rùzných místech fungují speciální art-terapeutická centra pro postižené, poøádají se velké akce typu koncertù a festivalù. Není mi však známo, že by nìkde fungovalo po celý rok kulturní zaøízení, v nìmž je možné vidìt na jednom pódiu taneèní a hudební vystoupení vozíèkáøù a choïákù, profesionální èinohru, divadlo profesionálních neslyšících hercù, divadelní pøedstavení lidí s rùznými handicapy, studentská operetní pøedstavení, folkové koncerty, amatérská pøedstavení v èeštinì, angliètinì, nìmèinì èi španìlštinì, pohádky pro nejmenší, dopolední pøedstavení pro školy, atd. Celý projekt vznikl v roce 1994 na popud vozíèkáøù, kteøí si stìžovali na špatnou pøístupnost (obzvl᚝ sociálního zaøízení) v kulturních stáncích a malou pestrost nabídky v dostupných objektech. Dalším impulsem bylo objevení prostor, které k tomuto využití pøímo vybízely. Støídání jednotlivých souborù a spolkù je v našich skromných podmínkách zámìrem i nutností zároveò. Veškeré menšinové aktivity budou vždy odkázány na obèasná vystoupení a tak se vlastnì samo nabízí jejich provázání spoleèným prostorem. V roce 1998 probìhlo v prostorách divadla 1400 hodin zkoušek a odehrálo se 243 pøedstavení. A co jste všechno mohli v BARCE vidìt?

Pøedstavení ve kterých úèinkují handicapovaní

Abeceda (pohádka); BENEBARKA – Aršáci (folk); Manus (hudební divadlo); Roman Herink (písnièkáø); Circles (country pøedtanèení); Ženích pre sleènu myšku (Divadlo z Pasáže – Banská Bystrica); Strašidelnìní (divadelní studio Effeta); Dobytí severního pólu èechem Karlem Nìmcem (Ústavní divadelní spolek)

Pohádky pro nejmenší O neposlušných kùzlátkách a tøech prasátkách; Abeceda; O Budulínkovi, O Smolíèkovi; O Koblížkovi, Hrneèku vaø; Èervená Karkulka, Perníková chaloupka; O veliké øepì, O kohoutkovi a slepièce V BARCE sídlí v podnájmu mladé profesionální Divadlo v 7 a pùl, jehož souèástí je i sekce neslyšících hercù.

Pøedstavení Divadla v 7 a pùl

Roman Císaø – Tamindige mondage, F.M.Dostojevskij – Nìžná, Simenon/Rùžièka – Vdova Vejvalková, Karafiát/Rùžièka – Brouèci, Matìj T. Rùžièka – 4 sestry, Viktor Dyk – Smuteèní hostina, Johannes Urzidil – Repetent Baumel, Botto Strauss – Deset pokojù, Werner Schwab – Prezidentky, Edward Albee – Tøi velké ženy, Arnošt Goldflam – Oèi bludných hvìzd, Luboš Balák – Ed a Bo, Jammes/Orten/Rùžièka – Anýzové jablíèko, D.H.Lawrence – Milenec Lady Chatterleyové, Gogol/Noha – Vij. Hosté Divadla v 7 a pùl: Divadlo bratøí Formanù Praha – Sedlák, èert a bába; OFF JAMU – Pìna dní, Falešná mince, Una Lama Zoo, Vojcek, Andìl; Jazz – Elie Quintet Bratislava; Konzervatoø Jaroslava Ježka Praha – Sebevrah; Divadelní spolek Kašpar Praha – Èíòani

Opera HF JAMU J. Gay/Ch. Pepusch: Žebrácká opera; G. Gazzaniga: Don Giovanni madrigalové opery Orazio Vecchi: L’Amfiparnaso; Adriano Banchieri: La pazzia senile

Pøedstavení ZUŠ

Èes hasièstvu (ZUŠ Palackého); Malá zlá kouzelnice (ZUŠ Trnkova); Dìvèata z Brook Valley (ZUŠ Trnkova)

Amatérská divadla Hobit (žakérské sdružení Poustevník); Peter Shaffer: Èerná komedie (soubor Amadis); Karel Sabina: Prodaná nevìsta (Divadlo M+M); Michael Frayn: Za scénou (soubor Amadis) V angliètinì: Ludwig Thoma: Charleys Aunt (PF MU); America in the 1990s (studenti herectví z univerzity v Californii) V nìmèinì: Ludwig Thoma: Moral (FF MU); Pøíbìhy pana Keunera (divadlo Blaue Maus z Mnichova); Meteor (FF MU)

Pohyb a tanec Sofiin svìt (pohybové divadlo Zvláštního divadla); Nìco v nás chce tanèit (3. roèník setkání taneèních seskupení)

Muzikál W. Shakespeare/J. Nagy: Sen noci svatojánské; Barbara Baráthová: Muzikálový veèer z díla George Gershwina

Hudební poøady:

Aršáci, F.T.Prim, Marlens, Morion, Duffy, Black Uganda Choir, Mošny, Ivo Cicvárek a Band, Citadel, Anton Meszáros, Vojta Kiïák Tomáško, TomᚠKoèko a orchestr, T.E.Band, Mezopotámie, Mezitím, Áèko, Oøešák, Kvokál, Juwel Folk, Pod kloboukem Bossa, Folkrok, Ten sing Brno, K nebi, Tibia.

5


Výroèní zpráva Pro Vᚠúsmìv Již 3. roèník prezentace nestátních neziskových organizací s humanitárním zamìøením, kterou naše organizace poøádá na brnìnském Výstavišti spoleènì s Obchodní skupinou 2 BVV a. s. v dobì konání veletrhu MEFA a výstavy Rehaprotex, byl zahájen 4. listopadu 1998 na jevišti v pavilónu A2 øeditelem OS2, Bøetislavem Fabiánem, námìstkyní ministra práce a sociálních vìcí Bìlou Hejnou a dalšími vzácnými hosty, mezi nimiž byl brnìnský generální vikáø Jiøí Mikulášek, øeditelka Informaèního centra nadací Jana Ryšlinková a herec Petr Hanièinec. Expozice „neziskovek“ byly umístìny v pavilonu A2, spoleènì s expozicemi prodejcù pomùcek pro zdravotnì postižené. Prezentaci „Pro Vᚠúsmìv“ však netvoøí pouze stánkové expozice nestátních neziskových organizací s humanitárním zamìøením, ale také celá paleta doprovodných programù. Stánek Ligy nabízel zájemcùm kromì informací o jejích aktivitách také prodejní výstavku výrobkù chránìných dílen, sociálnì-právní a sexuologickou poradnu a poskytoval též zázemí pro oficiální návštìvy, lektory, vystupující umìlce… Nᚠstánek tìsnì sousedil s hledištìm a jevištìm, jež každodennì zaplòovali písnièkáøi, hudební skupiny a orchestry zdravotnì postižených, ale také osobnosti veøejného a politického života, které v besedách a pøednáškách pøiblížily návštìvníkùm názory a rozhodnutí svých institucí. Rozhodnutí, která se bezprostøednì týkají zdravotnì postižených. Loni poprvé jsme pøipravili zvláštní poøad pro tìlesnì postižené dìti s názvem „Kuøátka s Dádou“. Zaplnìné hledištì pøivítalo svoji kamarádku Dádu s nadšením, které vydrželo až do její poslední písnièky. Souèástí mozaiky doprovodných programù jsou také poradny urèené pracovníkùm neziskových organizací a samotným zdravotnì postiženým. V letošním roce to byla poradna sociálnì-právní (zajišovalo ji Sdružení zdravotnì postižených ÈR, konkrétnì Karel Höhnl), právní (JUDr. Lenka Deverová) a partnerská a sexuologická (MUDr. Taána Šrámková). Další zajímavou souèástí doprovodných programù byly semináøe na tato témata: Pomoc osobám s roztroušenou sklerózou (Unie ROSKA v ÈR), Kvalita života osob s mentální retardací (Sdružení pro pomoc mentálnì postiženým ÈR), Zákon o nadacích a nadaèních fondech (ICN – JUDr. Lenka Deverová), Otevøená setkání provozovatelù chránìných dílen (Èeská katolická charita), Zdravotní handicap – dùvod k izolaci??? (TREND Olomouc). Nepovšimnuty nezùstaly ani besedy, které probìhly na pódiu: Grantová politika MPSV (PhDr. Bìla Hejná), Den speciálního školství – Speciální školy a grantová politika MŠMT (PaedDr. Jiøí Pilaø), Zákon o sociální pomoci a kritéria pro poskytování pøíspìvkù na péèi (Ing. Jana Hrdá, Karel Höhnl, Mgr. Milan Langer). Prostor jevištì byl „obklíèen“ panely s fotografiemi pøihlášenými do soutìže „Život na kolech“, která nás pøekvapila množstvím i kvalitou vìtšiny snímkù. Výstava pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tìlovýchovy vyvrcholila v sobotu 7. 11. vyhlášením výsledkù jednotlivých kategorií. V kategorii „Pohled na svìt“ zvítìzil Pavel Hradil se snímkem „Když hudba dohraje“, v kategorii „Pohled na svìt lidí s postižením“ Vladimír Doné se snímkem „Cesta k cíli“, v kategorii „Junior“ TomᚠKroupa se snímkem „Krajina pøed bouøí“, v kategorii „Cena divákù“ Stanislav Havlík se snímkem „Mrak“. Absolutnímu vítìzi Pavlu Hradilovi za fotografii „Když hudba dohraje“ pøedal cenu Pavla Dostála, ministra kultury ÈR, jeho námìstek Ilja Racek. Výstavu podpoøily firmy OLYMPUS, SHELL, Pneuservis Veselý, OCEAN, ROHÉ ÈR, SEAGRAM. Souèástí doprovodných programù byla také jízda zruènosti v automobilu s ruèním øízením (INMOBIL). Bez povšimnutí nezùstala ani simulovaná pøekážková dráha, pøipravená Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ÈR, kde si mohli návštìvníci ovìøit svùj orientaèní smysl ve tmì. Zájem byl také o prezentaci národního basketbalového mužstva vozíèkáøù, které se právì pøipravovalo na ME ve Švýcarsku. Již tradièní sportovní akcí, která probíhá v areálu brnìnského Výstavištì, je mistrovství ÈR v orientaèním závodì vozíèkáøù. Vítìzný pohár loni pøevzal z rukou ministra Vladimíra Špidly opìt Bohumil Mrva, èlen S. K. Hobit, který zvítìzil v nejlepší kategorii Elita. V sobotu, poslední den, výstavu navštívil ministr práce a sociálních vìcí Vladimír Špidla. Se zájmem si prohlédl jednotlivé expozice i soutìžní fotografie, na závìr pøedal množství nejrùznìjších cen, vylosoval jednoho z pøispìvatelù èasopisu Vozíèkáø a celou akci zakonèil slovy uznání.

6


Výroèní zpráva Odstartovali jsme také snahy o vytvoøení dosud neexistující služby

Osobní asistence Rok 1998 je rokem, ve kterém jsme zahájili provádìní speciálních služeb pro zdravotnì postižené, jejichž vrcholem je osobní asistence. Moment, který spustil naši snahu byla konkrétní situace v konkrétní rodinì, která byla øešitelná pouze osobní asistencí. Do tohoto nároèného úkolu jsme se pustili bez jakékoliv dotace. Ve spolupráci s úøadem práce Brno-mìsto se nám ho však daøí øešit. Vytvoøili jsme totiž pracovní místo pro nezamìstnaného èlovìka, kterého registroval úøad práce v kategorii dotované v rámci aktivní politiky zamìstnanosti. Bohužel dotace je èasovì omezena a nekryje zdaleka veškeré náklady na asistenta. Proto jsme zatím nuceni vyžadovat pomìrnì vysokou finanèní spoluúèast klienta. Vìøíme, že toto poèáteèní období je pro nás možností naèerpat zkušenosti a zajistit finanèní zdroje. Pracujeme také na naplnìní databáze klientù i potencionálních asistentù, vèetnì jejich možností a potøeb. Potøebujeme mít dostatek informací o situaci, dostatek podkladù pro projekty, žádosti a jednání.

Arteterapie Každé pondìlní dopoledne vyrážely dìti z mateøské školy ÚSP pro TPM do Bezbariérového centra volného èasu v BrnìLesné, jehož kreslírna a keramická dílna se staly na nìkolik hodin jejich „pracovištìm“. Jistì není tøeba zeširoka popisovat pozitivní vlivy této èinnosti na dìtskou dušièku.

Život a svìt kolem nás Projekt opìt urèený pro dìti pøedškolního vìku s postižením. Jeho hlavním cílem je narušit stereotyp a urèitou izolovanost života v Ústavu sociální péèe a ukázat dìtem vìci obyèejné, ale pro nì pøesto vzdálené.

Plavání a cvièení dìtí s DMO a míšní lézí Liga tuto terapii organizuje už více než šest let pro dìti mladšího školního vìku, vìtšinou svìøence ÚSP pro TPM Kociánka. Plavání spojené s cvièením probíhalo dvakrát týdnì jednu hodinu v prostorách bazénu základní školy Pastviny v BrnìKomínu. Vedla ho absolventka Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Jana Bartošová, nyní Malivánková, která už nìkolik rokù pùsobí jako uèitelka tìlesné výchovy právì v ÚSP Kociánka. Terapie se zúèastòovaly dvì desetièlenné skupinky dìtí s nejrùznìjším, èasto kombinovaným zdravotním postižením. Cílem terapie není sportovní plavání ani metodická výuka plaveckých stylù, ale rozšíøení ústavní rehabilitaèní péèe, a to v jiném prostøedí a s jinými lidmi. Vzhledem k tomu, že instruktory této terapie jsou zejména støedoškolští a vysokoškolští studenti, jsou navazovány vztahy velmi odlišné od vztahù dítì – uèitel, vychovatel èi rehabilitaèní pracovník. Dìti se z bazénu vrací unavené, ale usmìvavé a spokojené.

Letní integrovaný tábor Lize se podaøilo získat dotaci na uspoøádání letního integrovaného tábora. Tuto akci jsme bohužel nedokázali realizovat: dùvodem byl nedostatek úèastníkù, zpùsobený podcenìním náboru hlavní vedoucí Kamilou Herzigovou. Dotaci jsme byli nuceni vrátit.

Podìkování Všechny popsané aktivity se mohly uskuteènit jen díky státní podpoøe (MZ, MPSV, MŠMT, MK), pomoci èeských nadací, zejména Nadai Charty 77 a NROS. Dále díky desítkám firem, které se rozhodly v roce 1998 nás podpoøit. A samozøejmì díky vám, stovkám našich èlenù, kteøí nás podporujete svým zájmem i drobným finanèním pøíspìvkem. Zùstaòte s námi, zùstaneme s vámi.

7


Výroèní zpráva Finance – srovnání hospodáøského výsledku Náklady

1996

3740

Výnosy

3648

Hospodáøský výsledek

-92

Náklady

1997

3667

Výnosy

3202

Hospodáøský výsledek

-465

2957

Náklady

1998

Hospodáøský výsledek

44

-1000

3001

Výnosy

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Kè v tisících

Pøedbìžný HV – období leden–prosinec 1998 Èíslo

Název

Náklady

400

Spotøeba režijního materiálu

410

Náklady na služby

420

Mzdové náklady

581 096,50

421

Zákonné sociální pojištìní

114 182,00

422

Zákonné zdravotní pojištìní

423

Pojistné KOOPERATIVA

424

OON

432

Daò silnièní

440

Odpisy hmotného investièního majetku

78 059,00

461

Penále

13 622,05

600

Tržby za vlastní výkony a zboží

660

Ostatní výkony

684

Výnosy z finanèních investic

692

Pøijaté pøíspìvky od jiných organizací

963

Pøijaté pøíspìvky od soukromníkù

Celkem Výsledek

Výnosy 8

119 662,70 1 921 725,47

39 524,00 2 087,00 82 620,00 1 800,00

720 650,42 964,10 2 641,17 1 981 096,00 296 636,60 2 957 378,72

44 609,57

3 001 988,29

Výroční zpráva 1998  

Výroční zpráva Ligy vozíčkářů 1998

Výroční zpráva 1998  

Výroční zpráva Ligy vozíčkářů 1998

Advertisement