Page 1

www.aber.ac.uk/sell

Dysgu am Oes Learn for Life

Cyrsiau 2010 -11 Courses


Dysgu am Oes / Learn for Life 2010-11 Cynnwys

Contents

2 Croesao gan y Cyfarwyddwr 2 Cyflwyniad i Raglen Dysgu Gydol Oes 2010-11 4 Tystysgrifau Addysg Uwch 5 Ffurflen Gofrestru 8 Ffurflen Gofrestru Tystysgrifau 9 Mynd a’ch Astudiaethau Gam Ymhellach 10 Sut i Gofrestru Ffioedd Cwrs a Chymorth Ariannol 12 Beth yw Lefel Cwrs Dysgu Gydol Oes? 15 Cyrsiau Celf a Dylunio 35 Cymraeg i Oedolion 41 Cyrsiau yn y Dyniaethau 51 Cyrsiau Ieithoedd Modern 63 Cyrsiau Gwyddoniaeth 71 Cyrsiau yn y Gwyddorau Cymdeithasol 78 Dod o hyd i Gwrs yn Eich Ardal 88 Gwybodaeth Gyffredinol Mynediad i Lyfrgell y Brifysgol ac Adnoddau Cyfrifiadurol 92 Pwyllgor Ymgynghorol Myfyrwyr/Staff 94 Mynegai 96 Map o Gampws Aberystwyth Lleoliadau Cyfeiriadau a Côd Post

3 Welcome from the Director 3 Introduction to the 2010-11 Lifelong Learning Programme 6 Enrolment Form 7 Certificate Registration Form 8 Taking your Studies Further 9 Certificates of Higher Education 11 How to Enrol on a Course Course Fees and Financial Support 12 What Level is a Lifelong Learning Course? 15 Courses in Art & Design 35 Welsh for Adults 41 Courses in Humanities 51 Courses in Modern Languages 63 Courses in Science 71 Courses in Social Science 78 Find a Course in Your Area 89 General Information Access to the University Library & Computing Facilities 93 Student Staff Committee 94 Index 96 Aberystwyth Campus Maps Venue Addresses and Postcodes

Prifysgol Aberystwyth Ysgol Addysg a Dysgu Gydol Oes Yr Hen Goleg, Stryd y Brenin Aberystwyth, Ceredigion SY23 2AX Ffôn: Ffacs:

01970 621 580 01970 622 258

ebost: dysgu@aber.ac.uk ywe: www.aber.ac.uk/sell

Aberystwyth University School of Education & Lifelong Learning Old College, King Street Aberystwyth, Ceredigion SY23 2AX Tel: 01970 621 580 Fax: 01970 622 258 email: learning@aber.ac.uk web: www.aber.ac.uk/sell

1


2010-11 Dysgu am Oes / Learn for Life Croeso i’r Adran Dysgu Gydol Oes Helo a chroeso i un o’r Adrannau Addysg Barhaus i Oedolion hynaf yng Nghymru, ac i dudalennau ein llyfryn “Dysgu am Oes” 2010-11. Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau rhan-amser wedi’u teilwra ar gyfer datblygiad personol a phroffesiynol, ar lefelau ac ar amseroedd sy’n addas i chi. Ein nod yw hyrwyddo cyfleoedd am addysg o safon uchel i bawb. Os mai eisiau datblygu eich diddordebau a’ch gwybodaeth am bynciau ydych chi, neu os oes gennych ddiben penodol ar gyfer eich astudiaethau, megis ennill credydau tuag at gymhwyster, mae ein tîm hynod o ymroddedig, cymwys a brwdfrydig yn barod i gyfarfod â’ch anghenion dysgu. Mae’r hinsawdd economaidd bresennol ym myd addysg yn ei gwneud hi’n fwyfwy anodd i gyflwyno Addysg Uwch yn y gymuned. Noder, yn 2010-11, y bydd llawer o’n dosbarthiadau yn dibynnu ar amodau rhag-gofrestru llym. Byddwn yn glynu’n agos wrth isafswm y niferoedd ym mhob dosbarth i sicrhau bod ein dosbarthiadau yn gynaliadwy yn ariannol. Os ydych eisiau sicrhau eich lle, gwnewch yn siŵr eich bod yn cofrestru o leiaf 3 wythnos cyn y dyddiad cychwyn. O wneud hyn, gallwch fanteisio ar ein cynllun gostyngiad Talu’n Gynnar a lleihau costau eich astudiaethau. Felly darllenwch weddill y llyfryn i gael gwybod am y cyfleoedd astudio amrywiol a chyffrous sydd gennym ar eich cyfer. Dymuniadau gorau

Cyflwyniad Pwy All Gofrestru Am Gyrsiau Dysgu Gydol Oes? Rydym yn cynnig cyrsiau rhan amser i oedolion dros 16 oed. Nid oes angen cymhwyster na phrofiad blaenorol i gofrestru am gwrs Dysgu Gydol Oes, ond mewn rhai amgylchiadau byddai’n fanteisiol eich bod wedi cwblhau rhai modiwlau cyn symud ymlaen at y cam nesaf –bydd rhain wedi eu nodi yn glir yn nisgrifiadau’r cwrs. Os ydych yn ansicr am y lefel i astudio, cysylltwch â Chydgysylltydd perthnasol y pwnc. Os nad ydych yn siwr pa lefel sydd angen arnoch cysylltwch a Cydlynydd y pwnc neu dewch i’r diwrnod cofrestru yn yr Hen Goleg yn Aberystwyth ar 11 Medi, 10.00-3.00. Myfyrwyr sy’n 16 neu’n iau – Polisi Yr Yadgo • Dim ond am resymau addysgiadol y caiff myfyrwyr 16 neu iau eu derbyn. • Nid yw hi’n ymarferol gosod isafswm o gymwysterau neu sgiliau ar gyfer derbyn plant o dan 16 oed i’r Ysgol, ond bydd angen i fyfyrwyr sydd o dan 16 oed fod wedi cyrraedd cyfnod allweddol 3. • Nid yw’r Brifysgol yn gweithredu in loco parentis. Ymhellach, os mai gofal plant yw’r rheswm am wneud cais i ddod â phlant i’r dosbarth yng nghwmni oedolion, ni chânt eu derbyn. Am wybodaeth fanylach am y polisi hwn, edrychwch o dan y teitl ‘Gwybodaeth Gyffredinol’ sydd tua chefn y llyfryn hwn. Beth Os Nad Oes Cwrs Penodol Ar Gael Yn Fy Ardal? Os oes 8 o bobl eisiau astudio cwrs penodol, gallwn drefnu cynnal ein cyrsiau mewn lleoliad ac ar adeg sy’n addas i chi (os oes tiwtor ar gael). Cysylltwch â’r Cydlynydd priodol i drafod hyn.

Grace Hagen Cyfarwyddwr Dysgu Gydol Oes

Allwedd i’r wybodaeth yn y llyfryn hwn Animal Behaviour: Why Do They Do That?

Teitl y cwrs

Ffi (gostyngiad mewn cromfachau) Tref

Enw’r tiwtor

2

Why do animals behave in the way they do, and how do their actions help them respond to their surroundings and survive better? What influences how animals behave? Is their behaviour instinctive or is it learnt? As we delve into animal behaviour to find the answers, we are led on a journey of discovery through the animal kingdom, a journey that has implications for understanding our own behaviour. Incredible tales and fascinating natural history add even more interest to this topic. £60(£50) 10 Credits Level 1 Aberystwyth Old College - Languages Room Monday 6pm-8.30pm 8 Sessions Starting: 04/10/10 (Half Term: 25/10/10) End Date: 29/11/10 Ryland Talbot AA101

Man cyfarfod Diwrnod y cyfarfod Amser y cyfarfod

Cod y cwrs (gofalwch eich bod yn rhoi hwn ar y ffurflen gofrestru)

Addysg Uwch yn y Gymuned • Higher Education in the Community


Dysgu am Oes / Learn for Life 2010-11 Welcome to Lifelong Learning Hello and welcome to one of the longest established University Departments of Adult Continuing Education in Wales, and to the pages of our 2010-11 “Learn for Life” brochure. We offer a wide range of part-time courses aimed at personal and professional development, at levels and times to suit you. Our objective is to promote high quality learning opportunities for all. Whether you wish to develop your interests and knowledge of subject areas, or have a definite purpose in mind for your studies, such as gaining credits towards a qualification, our team of highly committed, well qualified, enthusiastic tutors are ready to meet your learning needs. The current economic climate in education makes it increasingly challenging to deliver Higher Education in the community. Please take note that in 2010-11 many of our classes will be subject to strict preenrolment conditions. All classes offered will be governed by minimum class numbers. This is to ensure that our classes are financially viable. If you want to make sure of your place, please ensure that you enrol at least 3 weeks before the given start date. In return, you can help yourself to our improved Early Bird discount scheme and reduce the cost or your studies. So please read on to discover the many exciting opportunities we provide for study. Best Wishes

Introduction Who Can Enrol On Lifelong Learning Courses? We offer part time courses to post 16 adults. You do not need any previous qualifications or experience to enrol on a Lifelong Learning course; but in certain circumstances it might be an advantage to you to have completed certain modules before progressing to the next stage – where this applies it is clearly indicated in the course descriptions. If you are unsure about which level to join, please contact the relevant subject Co-ordinator or come along to our sign up now day on: Saturday 11th September 2010 10am – 3pm at the Old College in Aberystwyth. Students Under 16: SELL Policy • Students 16 and under will only be accepted if they are there for educational reasons. • It is not practical, or workable to impose minimum qualification, or skills set, relating to admission of under 16 year olds to School, however we will require under 16’s students to have reached Key stage 3 • The University does not act in loco parentis. Further, children accompanying adults for reasons of child-care, will not be accepted For more detailed information on this policy, please look under heading of General Information, which is to be found towards the back of this brochure. What If The Course I Want Isn’t Available In My Area? If you have a group of 8 people interested in particular course, we can run our courses at a venue and time to suit you (subject to tutor availability). Please contact the relevant Co-ordinator to discuss this.

Grace Hagen Director of Lifelong Learning

A Key to the information in this brochure Animal Behaviour: Why Do They Do That?

Course title

Price (concession fee in brackets)

Town

Why do animals behave in the way they do, and how do their actions help them respond to their surroundings and survive better? What influences how animals behave? Is their behaviour instinctive or is it learnt? As we delve into animal behaviour to find the answers, we are led on a journey of discovery through the animal kingdom, a journey that has implications for understanding our own behaviour. Incredible tales and fascinating natural history add even more interest to this topic. £60(£50) 10 Credits Level 1 Aberystwyth Old College - Languages Room Monday 6pm-8.30pm 8 Sessions Starting: 04/10/10 (Half Term: 25/10/10) End Date: 29/11/10 Ryland Talbot AA101

Tutor’s name

Venue Day of meeting Time of meeting

Course code (please ensure that you enter this on the enrolment form)

3


2010-11 Dysgu am Oes / Learn for Life Gwaith cwrs ac ennill credydau Caiff yr holl gyrsiau yn ein darpariaeth ran-amser gymhorthdal hael gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru. Dyna pam mae ein cyrsiau yn cynnig cystal gwerth. Mae’r Cyngor Cyllido’n defnyddio’r modd y caiff ‘credydau’ prifysgol eu dyfarnu fel dull i fesur sut y mae’n pennu faint o grant y bydd yn ei roi i Brifysgol Aberystwyth i’w helpu i gyflenwi’r cyrsiau hyn. Caiff y ‘credydau’ eu dyfarnu i fyfyriwr ar ôl iddynt gyflwyno’r gwaith ac ar ôl i’r marciau a roddwyd gael eu cymeradwyo. Felly, i barhau â’n gwaith, mae’n bwysig bod pob myfyriwr yn cwblhau’r aseiniadau a’r gweithgareddau sy’n gysylltiedig â’u cwrs. Dyma’r unig incwm yr ydym yn ei gael gan y llywodraeth. Trwy wneud hynny rydych chi’n gwella eich dealltwriaeth o’r pwnc, yn cael y cyfle i dderbyn adborth adeiladol ar eich cynnydd gan arbenigwr ac ar ben y cwbl, yn cadw cost eich astudiaethau ar lefel addysg uwch yn isel. Dechrau ar eich Taith Ddysgu Os edrychwch ar frig pob disgrifiad cwrs fe welwch chi beth yw lefel y cwrs. Os nad ydych chi wedi bod i unrhyw ddosbarthiadau gyda ni’n flaenorol, byddai dewis cyrsiau “Lefel 0” yn fan cychwyn da i’ch astudiaethau, neu edrychwch am gyrsiau “Lefel 1” yn eich dewis bwnc sydd â “Dechreuwyr” neu “Cyflwyniad” yn nheitl y cwrs. Gweler tudalen 12 i gael eglurhad o lefelau’r cwrs. Dysgu, cyrsiau Dwys Byr, Preswyl a Dibreswyl Mae rhai o’n cyrsiau’n cynnig mwy o hyblygrwydd i chi o ran lle a sut y byddwch chi’n astudio. Gallwch ddilyn y cyrsiau hyn o’ch cartref yn llwyr, gyda chefnogaeth tiwtor drwy gydol y cwrs, neu gallwch gyfuno astudio gartref ag ysgolion dydd a gweithdai dan arweiniad tiwtor. Chwiliwch am y symbol Hyblyg wrth ymyl y manylion cwrs. Rydym ni hefyd yn cynnig cyrsiau byr dwys, preswyl a dibreswyl. Edrychwch am yr adran arbennig yn y llyfryn sy’n dangos yr holl fanylion.

Mynd â’ch Astudiaethau Gam Ymhellach Diplomâu a Thystysgrifau Addysg Uwch Beth yw Tystysgrif Addysg Uwch? Rhaglen ran-amser o gyrsiau byr, gyda chyfanswm o 120 credyd, sy’n arwain at ddyfarniad israddedig y Brifysgol. Rydym ni’n cynnig: • Celf a Dylunio • Astudiaethau Ysgrifennu Creadigol • Ecoleg Cadwraeth • Ecoleg y Maes • Bwyd a Maetheg • Astudiaethau Achyddol • Ieithoedd Modern* • Seicoleg • Seicoleg ac Astudiaethau Plant * O ran egwyddor, gallai’r modiwlau yn y Dystysgrif Addysg Uwch (Ieithoedd Modern) gael eu cynnig yn rhan o radd myfyriwr mewnol, yn amodol ar gymeradwyaeth eu hadran(nau) eu hunain. Beth yw Diploma Addysg Uwch? (240 credyd) Gall myfyrwyr sydd wedi cyflawni naill ai’r Dystysgrif Ecoleg y Maes neu’r Dystysgrif Ecoleg Cadwraeth barhau â’u hastudiaethau trwy weithio tuag at Ddiploma Ecoleg y Maes a Chadwraeth. Ar ôl cyflawni un o’r Tystysgrifau Ecoleg (120 credyd yr un), bydd yn rhaid i fyfyrwyr gyflawni 120 credyd arall i gyflawni’r Diploma. Bydd pob un o’r Tystysgrifau hyn yn cynnig y cyfle i chi fynd ymhellach ar eich taith ddysgu.

4

A fydd cost ychwanegol wrth Gofrestru am Dystysgrif neu Ddiploma? Ar wahân i’r ffioedd cwrs arferol, nid oes unrhyw oblygiadau cost ychwanegol. Edrychwch am fanylion cyswllt y cydlynydd pwnc perthnasol fydd yn gallu rhoi gwybodaeth fanylach. Gweler yr wybodaeth isod ynglŷn â’r gwahanol ffyrdd y gallwch gael mynediad at gymorth ariannol. Cofrestru ar Dystysgrif Os ydych chi’n dymuno cofrestru ar Dystysgrif Addysg Uwch (ar wahân i Ieithoedd Modern) bydd angen i chi gwblhau ffurflen gofrestru cynllun astudio. Gellir lawrlwytho’r ffurflen o’r we ar: www.aber.ac.uk/ sell/courses/lllearn/index.html neu gallwch gael hon drwy gysylltu â’r swyddfa drwy e-bost, post, neu ffonio ac fe’i hanfonwn atoch chi, neu gallwch ei chasglu o’r swyddfa. Yna dylid dychwelyd y ffurflen wedi’i chwblhau at: Cofrestru Cynllun Astudio, Swyddfa Dysgu Gydol Oes, Prifysgol Aberystwyth, Stryd y Brenin Ceredigion SY23 2AX Sut mae’r Dystysgrif yn Gweithio? A fydd gen i ddigon o amser i gwblhau fy astudiaethau? Rydym ni’n ymwybodol fod gan ddysgwyr sy’n oedolion ymrwymiadau eraill. Mae ein Tystysgrifau Addysg Uwch yn cynnig amserlen o rhwng 2 a 5 mlynedd i’w cwblhau. Edrychwch ar y manylion perthnasol ar gyfer y Dystysgrif yn eich dewis bwnc neu siaradwch â’r cydlynydd pwnc. Rydym ni’n cynnig y cyrsiau ar sail dreigl mewn lleoliadau gwahanol er mwyn sicrhau eich bod chi’n cael y cyfle gorau posibl i gwblhau eich dyfarniad o fewn yr amser penodedig. Ceir manylion cyswllt pob un o’r cydlynwyr maes pwnc isod. Celf a Dylunio Alison Pierse chp@aber.ac.uk 01970 622742 Dyniaethau Grace Hagen ggh@aber.ac.uk 01970 622683 Ieithoedd Modern Antonio Barriga Rubio aob@aber.ac.uk 01970 622093 Gwyddoniaeth Margaret Howells dysgu@aber.ac.uk 01970 622682 Gwyddorau Cymdeithasol Antonio Barriga Rubio aob@aber.ac.uk 01970 622093 Grace Hagen ggh@aber.ac.uk 01970 622683 Edrychwch ar gefn tudalennau’r meysydd pwnc i gael rhagor o wybodaeth.

Cofrestru ar Gwrs Helpwch ni i’ch helpu chi drwy gofrestru’n gynnar ar eich dewis gwrs. Eleni byddwn yn glynu’n agos wrth isafswm y niferoedd ym mhob dosbarth i sicrhau bod ein dosbarthiadau yn gynaliadwy yn ariannol. Felly, os ydych yn awyddus i sicrhau y bydd eich dosbarth yn cael ei gynnal, anfonwch eich ffurflen gofrestru o leiaf dair wythnos cyn y dyddiad cychwyn. Mae dosbarthiadau mewn rhai meysydd pwnc hefyd yn gyfyngedig o ran nifer y llefydd. Gallwch ddewis un o’r dulliau canlynol

• Defnyddio’r gwyrdd ffurflen gofrestru yn y llyfryn hwn • • • • • •

Lawrlwytho ffurflen gofrestru o’n gwefan www.aber.ac.uk/sell/geninfo/enrol/index.html Gallwch wneud cais am ffurflen drwy e-bost: learning@aber.ac.uk Gallwn anfon un drwy’r post: ffôn 01970 621580, Neu gasglu un eich hun o’r Swyddfa Dysgu Gydol Oes yn yr Hen Goleg, Stryd y Brenin Aberystwyth. Neu o Dderbynfa’r Hen Goleg, Stryd y Brenin Aberystwyth Dewch i’r diwrnod cofrestru yn yr Hen Goleg yn Aberystwyth ar 11 Medi, 10.00 – 3.00.


CONFIDENTIAL

lifelonG leARninG enRolMenT Aberystwyth university old college, King street Aberystwyth, ceredigion sy23 2AX Tel: (01970) 621 580 / Fax (01970) 622 686

office use only

Date Received: __________________________________

£ copy sent to Disability officer

ENROLMENT FORM Please complete this form in BLOCK CAPITALS and return, with the appropriate fee, to the above address. Cheques should be made payable to “Aberystwyth University”. The concession fee is only available to full-time students and those in receipt of state benefits. PLeASe nOTe ThAT we dO nOT Send OUT COnfIrmATIOn Of COUrSe BOOKIngS. If you require a receipt please enclose a SAe. In order to ensure continued funding of courses, the University is required to gather the information marked by an * and return it to the higher education Statistical Agency (heSA) for use in statistical analysis. heSA is registered under the data Protection Act (number n0291011).

A: TO BE COMPLETED BY ALL STUDENTS Title (Ms/Mr):

*surname:

*full forename(s):

Permanent Home Address:

Daytime Tel no:

........................................................................................................................................................................................................

evening Tel no:

........................................................................................................................................................................................................

*Date of Birth (dd | mm | yyyy):

........................................................................................................................................................................................................

*Gender:

*Postcode: .................................................................................................................................................................................

occupation (please state if retired or unemployed):

eMAil: ...........................................................................................................................................................................................

*nationality:

£ Male

_________ | _________ | _________

£ Female

*Highest Previous Qualification: £ None £ GCSE / O Levels £ A / AS Levels £ Welsh Baccalaureate, please state level: £ HNC £ HND £ NVQ, please state level: £ Vocational Qualification, please state level: £ First Degree* £ Higher Degree* £ Doctorate* * Please state whether from UK or non-UK institution: £ Other (details): ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

£ yes

Have you ever studied a higher education course lasting 6 months or more (above A level or equivalent) in the UK before? *Tick one of the boxes below to indicate a more specific national identity: £ British £ Irish £ Scottish £ Unknown £ English

£ Welsh

*Tick one of the boxes below to indicate your ethnic origin. £ White £ Black or Black British - Caribbean £ Black or Black British - African £ Chinese £ Asian or Asian British - Indian £ Asian or Asian British - Pakistani £ Mixed - White & Black Caribbean £ Mixed - White & Black African

£ Yn rhugl

*A ydych chi’n siarad cymraeg? Ticiwch yn y blwch priodol:

£ Other

£ no

£ Prefer not to say

£ Other Black Background £ Asian or Asian British - Bangladeshi £ Mixed - White & Asian

£ Nid yn rhugl

£ Nac ydw

£ Prefer not to say £ Other Asian background £ Other Mixed background

£ Irish Traveller £ Other Ethnic background

£ Dim eisiau dweud

£ yes £ no Do you have a criminal conviction which will be unspent at the time of your admission to the university? you should not include any motoring offence for which the penalty was no greater than a fine and/or three penalty points. if you tick the ‘yes’ box, the university may ask you for further details. if you do not tick either box, your form will be returned for completion. Please note that if you are convicted of a criminal offence while your application is being processed, you should notify the Director of the school of education and lifelong learning immediately.

B: COURSES couRse coDe

couRse TiTle

sTART DATe

fee PAiD

I am paying the following fee rate (please delete as appropriate): FULL / CONCESSION

£ Cash

£ Cheque

£ Card

Is your course a work-based learning course?

ToTAl fee encloseD:

£ yes £ no

Is your employer paying your fees?

£ yes £ no

Is your employer releasing you for the course?

£ yes £ no

C: TO BE COMPLETED IF RELEVANT TO YOU If you wish to disclose a disability, please indicate below: £ Dyslexic £ Impaired hearing / Deaf £ Personal care needs £ Unseen disability (e.g. diabetes) £ Other disability £ Impaired vision / Blind £ Mobility problems £ Mental health difficulties £ Multiple disabilities £ Autistic spectrum disorder If you require any adjustments to access your course as a consequence of a disability, contact Grace Hagen: (01970) 621 580 or ggh@aber.ac.uk, to discuss your provision. It may be necessary to arrange an interview.

D: DECLARATION – TO BE COMPLETED BY ALL STUDENTS

All information you provide will be processed in accordance with the Data Protection Act 1998 and with the University’s data processing declaration available via http://www.aber.ac.uk/en/ infocompliance/dp/. This information, including any sensitive information (e.g. relating to health, disabilities etc), will be retained in hard copy form and may also be recorded on the University’s student database. Sensitive information will be made accessible to members of University staff on a need-to-know basis only. I agree to abide by the regulations of the University and to accept the jurisdiction of the Senate. Copies of the regulations are available from the office of the Registrar or http://www.aber.ac.uk/en/regulations/. I confirm that the information given on this form is correct to the best of my knowledge. I have read and understood the declaration relating to the processing and retention of sensitive information on this form.

Signature ..................................................................................................................................................................... How did you hear about the course?

£

Brochure

£

Local Newspaper

£

Word of Mouth

£

Date......................................................................................................................... Website

£

Course Leaflet

£

Tutor

£

Other, please specify:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ OFFICE USE ONLY:

Paid:

Processed:


CYFRINACHOL

cofResTRu AR GyfeR DysGu GyDol oes Prifygol Aberystwyth yr Hen Goleg, stryd y Brenin Aberystwyth, ceredigion sy23 2AX Ffôn: (01970) 621 580 / Ffacs (01970) 622 686

AT DDefnyDD y sWyDDfA’n uniG

Dyddiad Derbyniwyd: __________________________________

£ copi wedi’i anfon at y swyddog Anabledd

FFURFLEN GOFRESTRU

A wnewch chi lenwi’r ffurflen hon gan ddefnyddio llyTHRennAu BRAs, a’i dychwelyd, ynghyd â’r ffi briodol, i’r cyfeiriad uchod. Dylai sieciau fod yn daladwy i “Prifysgol Aberystwyth”. Mae’r ffi ostyngol ar gael yn unig i fyfyrwyr amser-llawn a’r rhai sy’n derbyn budd-daliadau’r wladwriaeth. noDeR nAD yDyM yn Anfon cADARnHAD eicH BoD WeDi cofResTRu AR GWRs. os oes angen derbynneb, a wnewch chi amgáu amlen â’ch cyfeiriad a stamp arni. er mwyn sicrhau yr ariennir ein cyrsiau yn y dyfodol, rhaid i’r Brifysgol gasglu’r wybodaeth a ddynodir gan * a’i hanfon i’r Asiantaeth ystadegau Addysg uwch (HesA) ar gyfer dadansoddiad ystadegol. cofrestrwyd HesA o dan y Ddeddf Adfer Gwybodaeth (rhif n0291011).

A: I’W LLENWI GAN BAWB Teitl (Bs/Br):

*cyfenw:

*enw(au) Blaen llawn:

cyfeiriad cartref Parhaol:

Rhif ffôn yn y Dydd:

........................................................................................................................................................................................................

Rhif ffôn yn y nos:

........................................................................................................................................................................................................

*Dyddiad Geni (dd | mm | bbbb):

........................................................................................................................................................................................................

*Rhyw:

*cod Post: .................................................................................................................................................................................

Gwaith (nodwch os ydych wedi ymddeol neu’n ddiwaith):

ebost: ...........................................................................................................................................................................................

*cenedl:

£ Gwrywaidd

_________ | _________ | _________

£ Benywaidd

*cymhwyster Addysgol uchaf: £ Dim £ TGAU / Lefel O £ Lefel A/AS £ Bagloriaeth Cymraeg, nodwch ba lefel: £ HNC £ HND £ NVQ, nodwch ba lefel: £ Cymhwyster Galwedigaethol, nodwch ba lefel: £ *Gradd Gyntaf £ *Gradd Uchaf £ *Doethuriaeth * Nodwch a yw’r cymhwyster o sefydliad yn y DU neu o’r tu allan i’r DU: £ Arall (rhowch fanylion): ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ A ydych wedi cychwyn ar gwrs addysg uwch (tu hwnt i lefel A neu gyfatebol) yn y DU o’r blaen? *Rhowch dic yn un o’r blychau isod i fanylu ymhellach: £ Cymro/Cymraes £ Sais/Saesnes £ Albanwr/Albanes

£ Anhysbys

£ yDW

£ Prydeinig

*Rhowch dic yn un o’r blychau i ddangos eich tarddiad ethnig. £ Gwyn £ Du neu Du Prydeinig– Caribïaid £ Du neu Du Prydeinig–Africanaidd £ Tsieineaidd £ Asiaid neu Asiaid Prydeinig– Indiaid £ Asiaid neu Asiaid Prydeinig–Pacistaniaid £ Cymysg–Caribïaid Gwyn a Du £ Cymysg–Africaniaid Du a Gwyn *A ydych chi’n siarad cymraeg? Ticiwch yn y blwch priodol:

£ Yn rhugl

£ Nid yn rhugl

£ nAc yDW £ Gwyddel/Gwyddeles

£ Arall

£ Dim eisiau dweud

£ Cefndir Du arall £ Asiaid neu Asiaid Prydeinig–Bangladeshiaid £ Cymysg–Gwyn ac Asiaid £ Nac ydw

£ Dim eisiau dweud £ Cefndir Asiaid arall £ Cefndir cymysg arall

£ Teithiwr Gwyddelig £ Cefndir ethnig arall

£ Dim eisiau dweud

A oes gennych unrhyw ddedfryd droseddol sydd yn dal mewn grym ar adeg eich derbyn i’r Brifysgol? £ oes £ nAc oes ni ddylech gynnwys unrhyw drosedd foduro os nad oedd y gosb yn fwy na dirwy a/neu tri phwynt cosb. os ydych yn ticio’r blwch ‘oes’ efallai y bydd y Brifysgol yn gofyn ichi am fanylion pellach. os na fyddwch yn ticio un o’r blychau anfonir y ffurflen yn ôl atoch i’w chwblhau. Pwysig: os cewch eich dedfrydu’n euog o drosedd tra bod y cais yn cael ei brosesu dylech roi gwybod i Gyfarwyddwr yr ysgol Addysg a Dysgu Gydol oes.

B: CYRSIAU coD y cWRs

TeiTl y cWRs

DyDDiAD cycHWyn

ffi WeDi ei DAlu

Rwyf yn talu’r ffi ganalynol (dilëer fel sy’n briodol): LLAWN / GOSTYNGOL

£ Arian Parod

£ Siec

£ Cerdyn

Ai cwrs Dysgu Seiliedig ar Waith yw’r cwrs? £ ie £ nAGe

cyfAnsWM y ffi AMGAeËDiG: A yw eich cyflogwr yn eich rhyddhau i astudio? £ yDy £ nAc yDy

A yw eich cyflogwr yn talu am eich ffioedd? £ yDy £ nAc yDy

C: I’W LLENWI OS YN BERTHNASOL I CHI Os hoffech roi gwybod am anabledd nodwch hynny isod:

£ Dyslecsig £ Nam ar eich golwg / Dall

£ Nam ar eich clyw / Byddar £ Problemau symud

£ Angen gofal personol £ Anawsterau iechyd meddwl

£ Anabledd na ellir ei weld (e.e. clefyd y siwgwr) £ Anableddau niferus

£ Anabledd arall £ Anhwylder yn y spectrwm awtistig

Os oes angen unrhyw addasiadau i chi allu astudio’ch cwrs o ganlyniad i anabledd, cysylltwch â Grace Hagen: (01970) 628 537 neu ggh@aber.ac.uk, i drafod eich darpariaeth. Efallai y bydd angen trefnu cyfweliad.

D: DATGANIAD – I’W LLENWI GAN BAWB

Prosesir pob gwybodaeth yn unol â’r Ddeddf Gwarchod Data 1998 ac â datganiad prosesu data’r Brifysgol sydd ar gael trwy http:www.aber.av.uk/cy/infocompliance/dp/. Bydd y wybodaeth, gan gynnwys unrhyw wybodaeth sensitif (e.e. sy’n ymwneud ag iechyd, anableddau ayyb), yn cael ei chadw ar ffurf copi papur ac efallai y caiff ei chofnodi ar gronfa ddata myfyrwyr y Brifysgol. Bydd y wybodaeth sensitif ar gael i aelodau o staff y Brifysgol ar y sail bod arnynt ‘angen gwybod’ yn unig. Rwyf yn cytuno i lynu wrth reoliadau’r Brifysgol a derbyn penderfyniadau’r Senedd. Mae copïau o’r rheoliadau ar gael yn swyddfa’r Cofrestrydd neu http://www.aber.ac.uk/cy/regulations/. Rwyf yn cadarnhau bod y wybodaeth a roddir ar y ffurflen hon yn gywir hyd eithaf fy ngwybodaeth.

Llofnod ........................................................................................................................................................................ Sut y clywsoch am y cwrs?

£

Llyfryn

£

Papur Newyddion Lleol

£

Clywed ar Lafar

£

Y Wefan

Dyddiad ...................................................................................................................

£

Taflen y Cwrs

£

Tiwtor

£

Arall, nodwch os gwelwch yn dda:

AT DDEFNYDD Y SWYDDFA YN UNIG

Wedi ei dalu

Wedi ei brosesu:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


OFFICE USE ONLY

DATE RECEIVED:

Old College /Yr Hen Goleg, Kings Street/ Stryd Y Brenin Aberystwyth, Ceredigion SY23 2AX ℡ 01970 621580; Fax 01970 622258

STUDY SCHEME REGISTRATION FORM

To apply for a place on one or more of the study schemes please complete this form and return it to:~ Lifelong Learning Study Scheme Registration, SELL, Old College, King St, Aberystwyth Ceredigion SY23 2AX If you are enrolling on a course module at the same time, please include your Green Enrolment Form and fee. You need only complete this registration form once, at the beginning of your scheme of study. If you decide to withdraw, either temporarily or permanently, we will need written notice of this. Title: (Mr/Mrs/Ms/Dr/etc.)

Surname:

Forename(s):

Address: ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ Postcode: ___________________________ Tel (day):

E-mail address: ________________________________________________ Tel (eve):

Date of birth (dd/mm/yyyy):

I wish to register on the following study schemes - (please tick):Certificate of Higher Education:

Art and Design

Certificate of Higher Education:

Creative Writing

Certificate of Higher Education:

Conservation Ecology

Certificate of Higher Education:

Field Ecology

Certificate of Higher Education:

Food and Nutrition

Certificate of Higher Education:

Genealogy

Diploma of Higher Education:

Field and Conservation Ecology

Certificate of Higher Education:

Psychology

Certificate of Higher Education:

Psychology with Childhood Studies

† † † † † † † † †

(Students registering on the above study schemes will automatically be sent a scheme handbook.) Declaration: I agree to abide by the regulations of the University and to accept the jurisdiction of the Senate. Copies of the regulations are available from the office of the Registrar. I consent to the processing of my personal data by Aberystwyth University. I recognise that some of this data may be of a sensitive nature and that it is required for administration purposes and as part of the admission procedures. I understand that the University is registered as a data controller and that all data will be held and processed in accordance with the Data Protection Act 1998. Signature: ___________________________________________________ FOR OFFICE USE ONLY STUDENT REGISTERED

†

BROCHURE SENT

†

Date: ___________________

COPIED TO CO-ORDINATOR

†


AT DDEFNYDD SWYDDFA YN UNIG

DYDDIAD Y'I DERBYNIWYD:

Yr Hen Goleg, Stryd y Brenin, Aberystwyth, Ceredigion SY23 2AX FFôn: 01970 621580; Ffacs 01970 622258

FFURFLEN GOFRESTRU - CYNLLUN ASTUDIO I wneud cais am le ar un neu fwy o'r cynlluniau astudio yn y llyfryn hwn, llenwch y ffurflen hon a'i hanfon i:~ Cofrestru Cynllun Astudio Dysgu Gydol Oes, YADGO, Yr Hen Goleg, Stryd y Brenin, Aberystwyth, Ceredigion SY23 2AX. Os ydych yn cofrestru am fodiwl cwrs ar yr un pryd, cofiwch gynnwys eich Ffurflen Gofrestru a'r ffi. Dim ond unwaith y mae angen i chi lenwi ffurflen gofrestru, ar ddechrau eich cynllun astudio. Os penderfynwch ymadael, dros-dro neu am byth, bydd angen rhybudd ysgrifenedig arnom. Teitl: (e.e.Mr/Mrs/Ms/Dr/)

Cyfenw:

Enw(au) cyntaf:

Cyfeiriad: ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ Cod Post: ___________________________ Ffôn (dydd):

Cyfeiriad E-bost: _________________________________ Ffôn (gyda'r nos):

Dyddiad geni (dd/mm/bbbb):

Hoffwn gofrestru ar y cynlluniau astudio canlynol - (ticiwch os gwelwch yn dda)

Tystysgrif Addysg Uwch:

Art and Design

Tystysgrif Addysg Uwch:

Creative Writing

Tystysgrif Addysg Uwch:

Conservation Ecology

Tystysgrif Addysg Uwch:

Field Ecology

Tystysgrif Addysg Uwch:

Food and Nutrition

Tystysgrif Addysg Uwch:

Genealogy

Diploma Addysg Uwch:

Field and Conservation Ecology

Tystysgrif Addysg Uwch:

Psychology

Tystysgrif Addysg Uwch:

Psychology & Childhood Studies

† † † † † † † † †

(Anfonir llyfryn cynllun yn awtomatig at fyfyrwyr sy'n cofrestru ar y cynlluniau astudio uchod.) Datganiad: Cytunaf i gadw at reoliadau'r Brifysgol ac i dderbyn awdurdodaeth y Senedd. Mae copïau o'r rheoliadau i'w cael o swyddfa'r Cofrestrydd. Cydsyniaf i'm data personol gael ei brosesu gan Prifysgol Aberystwyth. Sylweddolaf y gall rhywfaint o'r data hwn fod o natur sensitif a'i fod yn angenrheidiol i ddibenion gweinyddu ac yn rhan o'r trefniadau derbyn. Deallaf fod y sefydliad hwn wedi ei gofrestru yn rheolwr data ac y bydd yr holl ddata yn cael ei gadw a'i brosesu yn unol â'r Ddeddf Gwarchod Data 1998 Llofnod: ___________________________________________________

Dyddiad: ___________________

AT DDEFNYDD SWYDDFA YN UNIG

†

LLYFRYN A ANFONWYD

†

WEDI EI GOPЇO I'R CYD-GYSYLLTYDD

†

MYFYRIWR A GOFRESTRWYD


Dysgu am Oes / Learn for Life 2010-11 What does taking a course involve? Most courses involve 20 hours of group work with a tutor. Teaching is through group work and discussion, drawing on the experience and knowledge of students as well as your tutor. Outside of these sessions you will need some time for individual reading and study, including assignments. Assignments are an essential part of the learning experience. They help you to work independently, develop a deeper understanding of what you have learned, and to demonstrate your skills and knowledge. Assignments can include reflections on your work experience, presentations, posters, written reports, case studies and practical demonstrations. There are no exams or timed tests. Coursework and gaining credits. All the courses in our part time provision are heavily subsidised by the Higher Educational Funding Council for Wales (HEFCW). This is why our courses are such good value. HEFCW uses the awards of university “credits” as the measure by which it determines how much grant it will give to Aberystwyth University to support the delivery of these courses. The “credits” are awarded to a student only on submission and approval of marks given. Therefore, to continue our work, we need each student to complete the assignments and activities associated with their course. This is the only government income we receive. By so doing you are enhancing your understanding of the subject, having the opportunity to receive constructive feedback on your progress from an expert and, as an added bonus, keeping down the cost of studies at Higher education level. Beginning your Learning Journey If you look at the top of each course description you will find details of the course level. If you have not previously taken any classes with us, selecting a “Level 0” courses could be a good starting point for your studies, or, look for “Level 1” courses in your chosen subject area which have “Beginners” or “Introduction” in their course title. See page 12 for explanation of course levels. Flexible Learning, Short Intensive, Residential and Non Residential courses Some of our courses give you more flexibility in regard to where and how you study. These courses may be taken from home completely, with built in tutor support throughout, or, combine home study with tutor led day schools and workshops. Look out for the Flexible symbol against course details. We also offer short, intensive courses, residential and non residential. Look for the special section in the brochure showing all their details.

Taking Your Studies Further Diplomas and Certificates of Higher Education What is a Certificate of Higher Education? It is a part time programme of short courses, totalling 120 credits, which lead to a University undergraduate award. We offer: • Art and Design • Creative Writing Studies • Conservation Ecology • Field Ecology • Food and Nutrition • Genealogical Studies • Modern Languages* • Psychology • Psychology and Childhood Studies *The modules in the Certificate of Higher Education (Modern Languages) may in principle be offered as part of an internal student’s degree, subject to approval from the parent department(s). What is a Diploma in Higher Education? (240 credits) Students who have attained either the Certificate in Field Ecology or the Certificate in Conservation Ecology can continue their studies

by working towards the Diploma in Field and Conservation Ecology. After attaining either of the Certificates in Ecology (120 credits each), a further 120 credits is required for students to attain the Diploma. Any of these Certificates will provide you with the opportunity to go further in your learning journey.

Registering for a Certificate Will there be an extra cost in Registering for a Certificate or Diploma? Other than the normal course fees, there are no additional cost implications, Look for the contact details of the relevant subject coordinator who will provide more detailed information Please see information below on the various ways through which you can access financial support. How to Register for a Certificate If you wish to enrol on a Certificate of Higher Education (other than Modern Languages) you will need to complete the study scheme registration form on page 7, download a form from the web at: www. aber.ac.uk/sell/courses/lllearn/index.html or by contacting the office by email, post, or telephone and we will send a form out to you, or you can collect it in person. The completed forms are then returned to Study Scheme Registration, Lifelong Learning Office, Aberystwyth University, King Street Ceredigion SY23 2AX How do Certificates Work? Will I have time to complete my studies? We know adult learners have jobs and other commitments. Our Certificates of Higher Education (CHE) offer timescales of between 2 and 5 years for completion. Check the relevant Certificate details for your chosen subject or talk to the subject co-ordinator. We offer the courses on a rolling basis, in different locations, to ensure you have the maximum opportunity to complete your award in the given time. The contact details for each of the subject area coordinators are below. Art and Design Alison Pierse chp@aber.ac.uk 01970 622742 Humanities Grace Hagen ggh@aber.ac.uk 01970 622683 Modern Languages Antonio Barriga Rubio aob@aber.ac.uk 01970 622093 Science Margaret Howells learning@aber.ac.uk 01970 622682 Social Science Antonio Barriga Rubio aob@aber.ac.uk 01970 622093 Grace Hagen ggh@aber.ac.uk 01970 622683 Please look at subject area pages for more information.

How to Enrol on a Course Please help us to help you by enroling early on your chosen course. It is advisable to pre-enrol at least two weeks in advance to avoid disappointment, as classes in some subject areas have a limited number of places. You can: • Use the green enrolment form in this brochure; • Download an enrolment form from our website www.aber.ac.uk/sell/geninfo/enrol/index.html • You can request a form by email: learning@aber.ac.uk • We can send you one by post: telephone 01970 621580, • Or collect in person at the Lifelong Learning Office in Old College, King Street, Aberystwyth. • Or from reception in Old College, King Street, Aberystwyth • Come along to the enrolment day in the Old College in Aberystwyth on Saturday 11th September, 10am – 3pm.

9


2010-11 Dysgu am Oes / Learn for Life Sesiynau Rhagflas am Ddim Os nad ydych wedi bod ar unrhyw un o’n cyrsiau o’r blaen beth am roi cynnig ar sesiwn rhagflas yn rhad ac am ddim. Eleni rydym wedi cynyddu’r nifer o sesiynau rhagflas “profi cyn prynu”. Os hoffech wybod beth sydd ar gael yn eich ardal gweler isod.

Ffioedd Cwrs a Chymorth Ariannol Dulliau Talu Gwelir ffi’r cwrs ynghyd â manylion eraill ar frig y disgrifiad o’ch dewis gwrs. Dylech amgáu’r ffi gyda’ch ffurflen gofrestru, gan sicrhau eich bod yn ysgrifennu cod y cwrs. Gallwch dalu ag Arian Parod, Cerdyn Credyd (dros y ffôn ac yn bersonol), Siec, Talebau. Dylid gwneud sieciau’n daladwy i Brifysgol Aberystwyth. Gostyngiadau Talu’n Gynnar Gallwch bellach sicrhau gostyngiad o £5 ar gyrsiau 10 credyd a gostyngiad o £10 ar gyrsiau 20 credyd. I fod yn gymwys am y Gostyngiadau Talu’n Gynnar mae’n rhaid i chi gofrestru o flaen llaw erbyn y dyddiadau canlynol: Tymor yr Hydref (1): 20 Medi 2010 Tymor y Gwanwyn (2): 20 Rhagfyr 2010 Tymor yr Haf (3): 04 Ebrill 2011 (Noder nad yw’r Gostyngiadau Talu’n Gynnar yn gymwys i’r dosbarthiadau Cymraeg i Oedolion) Consesiynau Ffioedd: • Mae ffioedd consesiwn ar gael i’r rheini sy’n derbyn rhai o fudddaliadau’r wladwriaeth, pensiwn y wladwriaeth yn unig neu fyfyrwyr llawn amser. Mae gostyngiadau talu cynnar hefyd yn weithredol ar gyfer ffioedd consesiwn. Cymorth Ariannol Cynllun Hepgor Ffioedd: • Os nad oes gennych chi radd eisoes a’ch bod yn derbyn rhai budddaliadau, neu os ydych chi ar incwm isel gallech fod yn gymwys i gael eich ffioedd wedi’u hepgor o dan y cynllun Hepgor Ffioedd Israddedigion Rhan Amser. I gael rhagor o wybodaeth ffoniwch 01970 621598 neu 621580. Nodwch y gall y broses o hepgor ffioedd gymryd hyd at fis i’w chwblhau. Rhowch ddigon o amser i’ch hun cyn dechrau’r cwrs. Ar gyfer ymgeiswyr llwyddiannus rydym yn cadw’r hawl i godi ffi os ydych chi’n cofrestru ar gwrs ond yn methu mynychu, neu gwblhau aseiniadau’r cwrs.

Tocynnau Rhodd i Ddysgu Wrth brynu anrheg mae hi bob amser yn anodd cael gafael ar rywbeth gwahanol ac ystyrlon, felly beth am helpu rhywun i gyflawni uchelgais neu ddysgu sgiliau neu hobi newydd? Mae gan yr Ysgol Addysg a Dysgu Gydol Oes bellach docynnau rhodd y gellwch eu prynu i gyfeillion neu deulu i’w defnyddio tuag at dalu ffi cwrs Addysg Gydol Oes. Gallwch brynu’r tocynnau yn y Dderbynfa yn yr Hen Goleg: Ffôn: 01970 621580 Ebost: dysgu@aber.ac.uk

10

GO WALES A ydych chi’n gyflogwr neu’n gweithio i fusnes bach a chanolig yng Nghymru? Mae’r Rhaglen GO Wales yn brosiect ledled Cymru sy’n cynnig amrywiaeth o wasanaethau gan gynnwys cyllid i helpu i ddatblygu sgiliau BBaCh yng Nghymru* trwy helpu gyda chostau hyfforddi eu staff graddedig. Efallai eich bod yn gymwys am gymorth ariannol. Cyllid rhannol fyddai hwn (50% o ffi’r cwrs) hyd at uchafswm o £1,500. Mae telerau ac amodau’n gymwys - gweler www.gowales.co.uk/training i gael rhagor o fanylion – e-bostiwch gowalesgtd@aber.ac.uk neu ffoniwch 01970 628498 i drafod a ydych yn gymwys. * BBaCh yw cwmnïau/busnesau bach a chanolig sydd â 250 neu lai o weithwyr. *Mae’n rhaid cael cadarnhad eich bod yn gymwys cyn cofrestru.

Economic Support Initiative Cynllun Tocyn Dysgu Unigol Mae’r Cynllun Tocyn Dysgu Unigol, a gefnogir gan y Fenter Cymorth Economaidd, yn rhoi cyllid i raddedigion di-waith fel y gallant ymgymryd ag astudiaeth bellach i wella’u rhagolygon am swydd. Bwriad y Cynllun yw helpu graddedigion i gael mynediad i Addysg Uwch trwy roi 75% ostyngiad ar y ffioedd dysgu (yn amodol ar feini prawf cymhwyster ac a oes cyllid ar gael) Ydych chi’n gymwys? • Mae’n rhaid i chi fod yn ddinesydd y Deyrnas Unedig neu’r Undeb Ewropeaidd; • Mae’n rhaid i chi feddu ar radd • Mae’n rhaid i chi fod yn ddi-waith; • Mae’n rhaid i chi fod yn byw yng Nghymru, hynny yw, bod gennych gyfeiriad cartref a chyfeiriad gohebu yng Nghymru a dim cyfeiriadau eraill.* Am ragor o fanylion: www.aber.ac.uk/cy/postgrad/funding-fees/ilvs/

Genesis Cymru 2 Dechreuadau Newydd

Ydych chi: • Dros 16? • Ar fudd-daliadau neu gartref gyda’ch plant? • Yn byw yng Ngheredigion? • Yn teimlo’n unig, heb wybod ble i droi? • Yn meddwl am ddychwelyd i hyfforddiant neu gyflogaeth? Efallai y gallwn eich helpu chi! Mae Genesis Cymru 2 yn cynorthwyo’r rhai hynny sydd bellaf o’r farchnad lafur i gymryd eu camau cyntaf tuag at hyfforddiant neu gyflogaeth. Efallai y gallwn ni ddarparu cefnogaeth i ddileu rhwystrau megis costau gofal plant, hyfforddiant a thrafnidiaeth Pam na ddowch i gysylltiad i weld a allwn ni gynnig peth cymorth i chi! Rhif ffôn: 01545 572721 E-bost: genesis@ceredigion.gov.uk


Dysgu am Oes / Learn for Life 2010-11 Free Taster Sessions If you have not previously taken any classes with us why not try a free taster session? This year we have increased the number of “try before you buy” subject taster sessions. See below for what’s available in your area.

Course Fees and Financial Support Ways to Pay your Fee. The course fee is shown along with the other details at the top of your chosen course description. Please enclose the fee with your enrolment form, making sure you write down the course code. You can pay by Cash, Credit card (by Phone and in person), Cheque or Gift Vouchers. All cheques are to be made payable to Aberystwyth University. Early Bird Discounts You can now get £5 discount on 10 credit courses and £10 discount on 20 credit courses. To be eligible for the Early Bird Discount you must pre enrol by the following dates: Autumn Term 1: 20 September 2010 Spring Term 2: 20 December 2010 Summer Term 3: 04 April 2011 (Please note Early Bird Fees do not apply to Welsh for Adults classes) Fee Concessions: • Concessionary fees are available to those in receipt of certain state benefits, a state pension only, or full time students. Early bird discounts also apply to concessionary fees. Financial Support Fee Waiver Scheme: • If you do not already have a degree and are in receipt of certain benefits, or are on a low income you may be eligible to have your fees waived under the Part Time Undergraduate Fee Waiver schemes. For more information phone 01970 621598 or 621580. Please note fee waivers can take up to a month to process. Please leave yourself plenty of time before start of course. For successful candidates we reserve the right to impose a fee if you enrol on a course, but fail to attend, or complete the assignments for the course.

Gift Vouchers for Learning It’s always difficult to find something different and meaningful to buy as a gift, so why not help someone fulfil an ambition to learn a new skill or pursue a hobby? The School of Education & Lifelong Learning at Aberystwyth now has gift vouchers which you can buy for your friends and family to use towards the fee for a Lifelong Learning course.

Go Wales Are you an employer or employee of a Welsh SME? The GO Wales Programme is a Pan Wales project offering a range of services including funding to help up-skill Welsh SMEs* by helping with the cost of training their graduate staff. You may be eligible for financial assistance. This would be partial-funding (50% of the course fee) up to a maximum of £1,500. Terms and conditions apply - please see www. gowales.co.uk/training for further details - email gowalesgtd@aber. ac.uk or telephone 01970 628498 to discuss eligibility. * SMEs are small to medium-sized enterprises/companies with 250 employees or under. *Eligibility confirmation is required prior to registration.

Economic Support Initiative Individual Learning Voucher Scheme Individual Learning Voucher (ILV) The Individual Learning Voucher Scheme (ILV), supported by HEFCW’s Economic Support Initiative and provides unemployed graduates with funding to undertake further study to increase their employment prospects. The ILV is designed to help graduates access Higher Education by giving a 75% discount on course fees (subject to eligibility criteria and funding availability). Eligibility • You must be a citizen of the UK or EU; • You must be a graduate; • You must be unemployed; • You must live in Wales, that is have a home address and correspondence address in Wales and have no other addresses.* For further information and an application form, see: www.aber.ac.uk/en/postgrad/funding-fees/ilvs/

Genesis Cymru Wales 2 New Beginnings, New Start Are you: • Over 16? • On benefits or at home with your children? • Living in Ceredigion? • Feeling isolated and don’t know where to turn? • Looking to return to training or employment?

We may be able to help you! Genesis Cymru Wales 2 helps those furthest from the labour market take their first steps towards training or employment. We may provide support to remove barriers such as childcare, training fees and transport costs. Why not get in touch to see if we can offer you some support! Tel: 01545 572721 Email: genesis@ceredigion.gov.uk

Vouchers can be purchased from reception in Old College. Tel: 01970 621580 Email: learning@aber.ac.uk

11


2010-11 Dysgu am Oes / Learn for Life Beth yw Lefel cwrs Dysgu Gydol Oes? Dyfernir un o lefelau Fframwaith Cymwysterau Cenedlaethol i’r holl gymwysterau achrededig, a gefnogir gan Awdurdod Cymwysterau, Cwricwlwm ac Asesu Cymru. Diben y fframwaith yw eich helpu i wneud penderfyniadau gwybodus am y cymwysterau yr hoffech eu cael. Bydd y tabl isod yn eich helpu i gysylltu lefel y cyrsiau a gynigir gan Dysgu Gydol Oes ag unrhyw gyrsiau y gallech fod wedi’u hastudio o’r blaen. Cofiwch - Nid oes raid i chi fod wedi astudio ar lefelau 1-3 i astudio cwrs gyda Dysgu Gydol Oes. Ond, os nad ydych chi wedi astudio ers tro rydym ni’n argymell eich bod yn cofrestru ar gyfer ein rhaglen cymorth astudio pan fyddwch chi’n dechrau eich cwrs cyntaf. Mae’r tabl isod yn dangos rhai enghreifftiau cyffredin yn unig o’r cymwysterau ar y gwahanol lefelau. Efallai eich bod wedi cymryd cyrsiau achrededig eraill. Os ydych chi eisiau gwirio lefel cyrsiau eraill gallwch edrych ar y Gronfa Ddata Genedlaethol o Gymwysterau Achrededig ar www.qca.org.uk/openquals. Mae cyrsiau Dysgu Gydol Oes yn cael eu galw’n gyrsiau ‘Lefel 1’ oherwydd eu bod yn gyfwerth â lefel 1 cwrs gradd tair blynedd. Maent ar lefel 4 y Fframwaith Cymwysterau Cenedlaethol.

Lefel FfCC

Enghraifft o gymhwyster ar y lefel hon

8

Doethuriaeth (PhD)

7

Gradd Meistr (e.e. MA; MSc)

6

Gradd

5

Diploma Addysg Uwch Diploma Cenedlaethol Uwch

4

Tystysgrif Addysg Uwch – blwyddyn gyntaf cwrs gradd Modiwlau lefel 1 gyda Dysgu Gydol Oes

3

Cyrsiau rhagarweiniol (cyrsiau lefel 0) gyda Dysgu Gydol Oes Safon Uwch NVQ lefel 3

2

TGAU graddau A-C NVQ lefel 2 OCN lefel 3

1

TGAU graddau D-G NVQ lefel 1 OCN lefel 1

Mynediad Lefel Mynediad OCN (Rhwydwaith y Coleg Agored)

12

What Level is a Lifelong Learning course? All accredited qualifications are awarded a National Qualifications Framework (NQF) level, endorsed by the Qualifications, Curriculum and Assessment Authority for Wales. The framework aims to help you make informed decisions about the qualifications you would like to gain. The table below will help you to relate the level of the courses offered by Lifelong Learning to any previous course you might have done. Remember - You don’t necessarily have to have studied at levels 1-3 to take a course with Lifelong Learning. However, if you haven’t studied for a while we do recommend that you take up our study support programme as you start your first course. The table below only shows some common examples of qualifications at the different levels. You might have taken other accredited courses. If you want to check the level of other courses you can look at the National Database of Accredited Qualifications at www.qca.org.uk/ openquals. Lifelong Learning courses are called ‘Level 1’ courses because they are equivalent to level 1 of a three-year degree. They are at level 4 of the NQF.

NQF Level

Example of qualification at this level

8

Doctorate (PhD)

7

Masters degree (e.g. MA; MSc)

6

Degree

5

Diploma of Higher Education HND (Higher National Diploma)

4

Certificate of Higher Education – first year of a degree Level 1 modules with Lifelong Learning

3

Introductory courses (Level 0 courses) with Lifelong Learning A level NVQ level 3

2

CGSE grades 1-C NVQ level 2 OCN level 3

1

CGSE grades D-G NVQ level 1 OCN level 1

Entry Entry level OCN (Open College Network)


2010-11

Cyrsiau Celf a Dylunio Courses in Art & Design

Cydlynydd Celf a Dylunio/Art & Design Co-ordinator Alison Pierse chp@aber.ac.uk

13


2010-11 Cyrsiau Celf a Dylunio / Courses in Art & Design Cynnwys 15 16 17 19 21 22

Croeso i’r Rhaglen Gelf a Dylunio Newydd ar Gyfer 2010-11 Beth sy’n Newydd? Ysgol Breswyl Gregynog Sesiynau Blasuam Ddim Deall y Dystygrif Proffiliau Tiwtoriaid Cyrsiau i Ddechreuwyr Cyrsiau 3D Cyrsiau TG

24 25 29 30 31 33 34

Gwneud Printiau Cyrsiau Darlunio Lefel 1 Cyrsiau Peintio Lefel 1 Hanes Celf Cyrsiau Lefel 2 Chyrsiau Datblygiad Proffesiynol Modiwlau Allweddol Ysgolion Haf a Chyrsiau Dwys Strwythyr Dystygrif

Croeso i Raglen Newydd Celf a Dylunio 2010-11 Ydy’r cyrsiau’n addas i mi? Beth sy’n newydd? Ydyn, mae croeso i fyfyrwyr o bob lefel a gallu. Os hoffech astudio cyrsiau unigol er mwyn eich datblygiad a’ch diddordeb eich hun, ac mae llawer o’n myfyrwyr yn gwneud hynny, edrychwch ar dudalennau 19-31 ymlaen.

Rydyn ni’n hynod falch gallu ailddechrau darparu rhai modiwlau a fu’n gorffwyso ers blwyddyn eu ddwy. Byddwn hefyd yn cynnig y modiwlau newydd isod:

Dydw i ddim wedi bod ar gyrsiau celf o’r blaen Chwilfrydedd yw’r unig beth sydd ei wir angen! Os ydych chi’n defnyddio ein darpariaeth am y tro cyntaf a chithau heb fod ar gwrs dylunio neu baentio o’r blaen, rydyn ni’n argymell i chi gofrestru ar gwrs Lefel 0 a fydd yn rhoi’r sgiliau a’r technegau sylfaenol i chi ac yn rhoi blas o’n dulliau dysgu i chi. Mae crynodeb o’r cyrsiau Lefel 0 hyn ar gael rhwng tudalennau 19 a 20. Os ydych chi’n dechrau Hanes Celf byddem yn argymell ichi gymryd y modiwlau yn y drefn hon: Looking at Art, Study of Art and Art History, Art in Wales ac yna Contemporary Art and Discussion.

Interior Design – bu hwn yn gwrs mor llwyddiannus y llynedd y byddwn yn ei gynnig eto. Gall y rhai sy’n ei astudio ddewis cael y tiwtorialau a’r asesiadau trwy gyfrwng eu dewis iaith. Mae’n gwrs a anelir at ddechreuwyr, ac fe gewch eich dysgu am y prosesau sylfaenol y tu cefn i egwyddorion addurno mewnol llwyddiannus. Cwrs dwys am bedwar diwrnod i ddechreuwyr, yn addas i’r rhai sy’n ystyried astudio’r maes ymhellach yn ogystal â’r rhai sydd am addurno eu cartref eu hunain. Bydd y cwrs yn canolbwyntio yn bennaf ar ddatblygu ymwybyddiaeth o ddylunio, dysgu prosesau a thechnegau sylfaenol dylunio, a chyflwyno bwrdd cysyniadau. Hannah Jones fydd eich tiwtor: dylunwraig broffesiynol a chanddi brofiad gwerthfawr o weithio yn y diwydiant. Mae llawer o waith ymlaen llaw yn gysylltiedig â’r modiwl hwn felly byddem yn argymell yn gryf ichi gofrestru ymlaen llaw er mwyn cael y mwyaf ohono.

Asesu Disgwrs ddwyffordd rhyngoch chi â’r tiwtor yw’r broses ddysgu. Dydyn ni ddim yn asesu trwy arholiadau nad ydynt ond yn penderfynu pa mor dda y gallwch chi ei wneud ar ddiwrnod penodol; mae’r rhan fwyaf o’n cyrsiau ymarferol yn asesu trwy sgwrs â’ch tiwtor mewn dosbarth tiwtorial. Mae llawer o’r asesu’n cael ei wneud wrth fynd ymlaen ac mae’n seiliedig ar weithdai ac astudio gartref. Mae’n rhaid gwneud rhywfaint o asesu ysgrifenedig ar y cyrsiau Hanes Celf, ond cewch gymorth wrth fynd yn eich blaen a chewch gyflwyno drafftiau a chael adborth gan eich tiwtor.

Dreamweaver Web Design Mae modiwl newydd yn cael ei lansio a fydd yn cael ei ddysgu gan ddefnyddio’r pecyn a gymeradwyir nawr gan y diwydiant ond gallwch ddewis o hyd cael eich dysgu trwy ddefnyddio Sharepoint Designer.

Bydd gan rai cyrsiau ymarfer celf Lefel Un weithdy asesu; achlysur cymdeithasol iawn yw hwn, sy’n cynnwys te a choffi, digon o chwerthin, trafod, myfyrio, gwerthuso ac adborth. Cyfarwyddyd yn rhad ac am ddim i Fyfyrwyr Rydym ni’n cynnig gwasanaeth cynghori yn rhad ac am ddim i’ch cyfeirio i gwrs sy’n addas i’ch gallu chi. Ar ôl trafodaeth fer, gallwn awgrymu llwybr o gyrsiau wedi’u teilwra i chi eu hastudio yn y flwyddyn ganlynol. Os oes gennych ddiddordeb yn y gwasanaeth hwn ffoniwch yr adran i wneud apwyntiad. Mae’r gwasanaeth ar gael trwy’r flwyddyn. Tystysgrif Addysg Uwch: Celf a Dylunio Gallwch gofrestru ar y Dystysgrif yn rhad ac am ddim. Mae’r cymhwyster yn gyfwerth ag astudio blwyddyn gyntaf gradd. Rydym ni’n cynnig y Dystysgrif yn rhan-amser (dros bum mlynedd) a gallwch ddewis eich llwybr dysgu eich hun o blith amrywiaeth o fodiwlau. Gofynnwch am ffurflen yn y Dderbynfa yn yr Hen Goleg neu ffoniwch y swyddfa a gofyn iddynt anfon un atoch (01970 621580). Neu, gallwch lenwi’r ffurflen sydd yn y llyfryn hwn ar dudalen 8. Ceir rhagor o wybodaeth am y Dystysgrif ar dudalennau 16 & 34.

Bydd rhestr o ddeunyddiau y bydd eu hangen arnoch ar gyfer eich cwrs ar gael i’w lawrlwytho o’r we ar ddechrau pob tymor. www.aber.ac.uk/sell/courses/ lllearn/artdesign/index.html

14

R. Fahimi‘s drawing

Addysg Uwch yn y Gymuned • Higher Education in the Community


Cyrsiau Celf a Dylunio / Courses in Art & Design 2010-11 Contents 15 16 17 19 21 22

Welcome to the Art & Design Programme for 2010-11 What’s New? Gregynog Residential School Free Taster Sessions Finding Your Way Around the Certificate Tutor Profiles Courses for Beginners 3D Courses IT Courses

24 25 29 30 31 33 34

Printmaking Drawing Courses Level 1 Painting Courses Level 1 Art History Level 2 Courses Professional Development Courses Key Modules Summer Schools and Intensive Courses Structure of the Certificate

Welcome to the new Art & Design Programme for 2010-11 Are these courses for me? Yes, we welcome students on courses of all levels and abilities. If you want to take courses on a stand alone basis for your own development and interest, and many students do, look on pages 19-31. I have not taken art classes before Our only pre requisite for classes is just curiosity! If you are a first timer to our provision and have not taken classes in drawing or painting before, we recommend that you enrol on a Level 0 course which will give you the basic skills and techniques whilst giving you a taste of our teaching. A brief synopsis of these Level 0 courses are between pages 19-20. If you are starting Art History we recommend you take the modules in the following order; Looking at Art, Study of Art and Art History, Art in Wales and then Contemporary Art and Discussion. Assessment The learning process is a two way dialogue between you and your tutor. Our assessments have no examinations that dictate how well you can do on a specific day, most practical courses deliver the assessment as a tutorial chat with your tutor, and much of the assessment is accumulative based on workshops and home study. Art History courses need some form of written assessment, but support is given along the way and you can submit drafts and get feedback from your tutor. There will be an assessment workshop added to some Level One art practice courses; this is a very sociable occasion with tea and coffee, where laughter, discussion, reflection, evaluation and feedback all joins forces.

Free guidance for students We offer a free advice to signpost you on an appropriate course for your ability. After a brief discussion, we can suggest a pathway of courses tailored for you to take for the following year. If you are interested in this service, please phone the department to make an appointment. This service is available all year round. Certificate of Higher Education: Art and Design Enrolling on the Certificate costs nothing. The qualification is the equivalent of studying for the first year of a degree. We deliver this part time (over five years) and you can choose your own path of learning from a range of modules. Ask for a form from reception at Old College or phone the office to ask for one to be sent to you. Or complete the registration form included in this brochure on page 7. More details and information on the Certificate can be found on page 16 & 34.

What’s new? After an absence of many years we are happy to provide some modules which have been sleeping for a few years. Interior Design was such a success last year that we will be repeating this initiative and offering this intensive school again. Those of you who want to take the course have an option to have your tutorials and assessment through your preferred language. The course is designed for beginners, you will be taught the basic processes behind successful domestic interior decoration principles. The 4-day intensive course suits those who are considering further study in design or simply wanting to decorate your own home. The key aims will be to develop design awareness, learn basic design processes and techniques and the planning and presenting of a concept board. Hannah Jones your tutor is a professional Designer with valuable experience of working in the design industry. There is a lot of precourse work attached to this module therefore pre enrolment is highly recommended in order for you to get the best from your study. Dreamweaver Web Design A new module which will be taught using the industrially approved package is now launched fully but you can still take the option of being taught this programme using Sharepoint Designer.

A list of materials needed for your course will be available to download from the web at the beginning of each term. www.aber.ac.uk/sell/courses/lllearn/ artdesign/index.html R. Fahimi -ceramic sheep

15


2010-11 Cyrsiau Celf a Dylunio / Courses in Art & Design Introduction to Flash Cwrs ymarferol sy’n egluro hanfodion dylunio Flash Movies cyn symud ymlaen i ddysgu sgiliau dylunio sylfaenol. Cewch eich annog i ddefnyddio eich syniadau eich hun, delweddau gwreiddiol a deunydd marchnata i’ch prosiectau eich hun.

Introduction to Flash This hands-on course explains the basics of designing Flash Movies for web pages before moving on to learning basic design skills, You will be encouraged to make use of your own ideas original images and research material for your own projects.

Modiwl Tiwtorial Bydd y cwrs hwn yn symud i ddydd Gwener ac fe gaiff ei ddysgu gan Dr Simon Pierse ac Alison Pierse.

Tutorial Module This course will move to a Friday and will be taught by Dr. Simon Pierse and Alison Pierse.

Ysgol Breswyl Gregynog

Gregynog Residential School 2nd – 5th August 2011

Bydd ein Ysgol Haf, rhwng 2-5 Awst 2011 yn cynnig cyrsiau ym meysydd: • Abstracting the Landscape • Sourced from the Landscape • Charcoal Workshop

The Summer School August 2011 will offer:• Abstracting the Landscape • Sourced from the Landscape (a new module) • Charcoal Workshop

Cysylltwch â’r swyddfa i gael taflen.

Please contact the office for a flier. Alison Pierse, Art & Design Co-ordinator, learning@aber.ac.uk 01970 621580

Sesiynau Blasu am Ddim / Free Taster Sessions: Art for Starters: Drawing

Study of Art and Art History

An excellent starting point if you are new to art courses and want to learn to develop your drawing skills. This would also be a good course for those who wish to take another look at the drawing building blocks. Suitable for complete beginners.

Free Taster Sessions Fishguard E-Learning Centre Tuesday 10am- 12noon 21/09/10 Rose Thorn Llandysul Powerhouse Wednesday 10am-12noon 22/09/10 Rose Thorn

This course promotes the study of Art and Art History as a fundamental tool in the education of the artist and is taught from the view point and needs of an artist. Topics covered will include the importance of drawing, use of colour, chiaroscuro, perspective and 2 dimensional space. No previous knowledge of Art History is required.

Free Taster Session CD111T

Fishguard E-Learning Centre Tuesday 1.30pm-4pm 05/10/10 Elgan Wyn Jones

CD103T

CC118T

Deall y Dystysgrif a’r Cyrsiau a gynigir gennym

Finding your way around the Certificate and Courses on offer

Gellwch ddilyn nifer o lwybrau o amgylch y Dystysgrif:

You can take a number of routes around the Certificate:

1. Meithrinwch hyder ar rai o’r modiwlau Lefel 0 mewn pastelau, dyfrlliw neu olew a symudwch i gyrsiau penodol yn y maes sydd o ddiddordeb i chi. 2. Mae’r modiwlau dewisol wedi eu trefnu i roi mwy o brofiad ichi yn eich hoff gyfrwng tynnu llun/paentio neu gerflunio. 3. Dechreuwch drwy ddilyn Modiwl Allweddol megis ‘Drawing on Imagination’ neu ‘Study of Art and Art History’. Fel hyn, fe gewch flas ar yr holl wahanol sgiliau cyn symud i’r maes astudio sydd orau gennych. Peidiwch â bod ofn dechrau un o’r modiwlau hyn. 4. Os nad ydych wedi cael profiad o addysg am gyfnod hir, fe allech ddechrau gyda chwrs lefel 0 megis Art for Starters yn ogystal â chwrs sgiliau cyffredinol i’ch helpu i fwrw’r cwch i’r dŵr. 5. Cewch gymryd unrhyw fodiwl y mae gennych ddiddordeb penodol ynddo yn gwrs ar ei ben ei hun nad yw’n rhan o’r Dystysgrif. 6. Mae’r modiwlau dewisol wedi eu trefnu i roi mwy o brofiad ichi yn eich hoff gyfrwng tynnu llun/peintio neu gerflunio. Os hoffech unrhyw gyngor, mae Alison Pierse, y Cydlynydd Academaidd ar gyfer Celf a Dylunio ar gael i’ch cynorthwyo i wneud y penderfyniad cywir ar gyfer y cam nesaf. Cysylltwch â hi yma yn y Ganolfan.

1. Gather confidence on some of the Level 0 modules in pastels, watercolour or oil painting and move up to specific courses in your area of interest. 2. Optional modules are designed to give you more experience in your preferred drawing /painting or sculpting medium. 3. Start on a Key Module such as ‘Drawing on Imagination’ or ‘Study of Art and Art History’. This will give you a sample of all the different skills and then move to your preferred area of study. Don’t be frightened of starting one of these modules. 4. If you have not experienced education for a long while, you could start with a Level 0 course such as Art for Starters plus a general study skills course to gently ease you in. 5. You can take any module that you are specifically interested in as a stand-alone course not attached to the Certificate. 6. Optional modules are designed to give you more experience in your preferred drawing /painting or sculpting medium. If you require any advice, Alison Pierse, the Academic Co-ordinator for Art and Design is available to help you make the decision for your next move. Please contact her here at the School.

16

Addysg Uwch yn y Gymuned • Higher Education in the Community


Cyrsiau Celf a Dylunio / Courses in Art & Design 2010-11 Judy Macklin is one of our fractional tutors. How would you describe your own practice as an artist? I work mainly through the medium of print because it is possible to create editions of works on paper. They can be packed up and posted. I used to make sculpture which was big, heavy, welded and sometimes site specific. Printmaking is a more compact option; it’s versatile, textural, colourful, and accessible and has fitted in with family and profession. Both facilitate the cerebral to become tangible through processes that require physical input. Rhythm and movement are inherent in the building of art objects for me. I have spent many years making relief prints using the landscape as subject and having travelled widely across continents to New Zealand, South America, USA, Canada and Europe seeking out new experiences and gathering memories which I need to feed ideas. I notice the differences, the extremes, and the awesome and I seek constant reminders about the state of being, in a certain place, and at a certain time. The landscape is the context and being mortal is the condition. What enticed you in to teaching? I began teaching in 1980 as part of my masters degree. I am an educator and artist. The two are inseparable and part of the creative process is communication. Drawing, painting, printmaking, sculpture, photography are all interactive occupations which facilitate process based learning. Teaching cannot be separated from learning and it is the learning that interests me the most. What do you gain from teaching? Facilitating learning, that of myself and that of others. I begun learning in 1958 and am not sure yet when I will finish! How do you support students who have not done any art or sculpture before? With humility and reverence. It is the best opportunity to have students such as these in my class, especially when they are mixed with others who have more experience of the subject. Everyone has something different to offer and giving them the opportunity to learn/teach together is built into the nature of educational provision for adults. In the past, most of my students were older than me and I appreciated the wealth of experiences they brought to my class. Strangely things change! What advantages have the digital age brought to your profession? Digital age? We hope to always have digits; it’s how we use them. Fingers and toes, dials to numbers, audio or analogue? It’s all a matter of recording and adding another tool in the toolbox that people can use to process their view of the world, increasing the opportunity to explore the potential of images. I am curious how many of my memories are supplemented by photographs and increasingly, I endeavor to recollect by employing my mind’s eye more gainfully. Printmakers have embraced new technologies, now as ever, with mixed media and multi disciplinary combinations being key at the cutting edge, but artists will never fail to recognise the hand pulled stamp as the mark of an individual’s attempt to create something unique. What areas do you miss about traditional photography / printmaking? Nothing! I don’t miss it because it’s still there, central to the continual development of image making. Contemporary practice includes it. Its invention was pivotal in forming a cultural identity and setting trends which changed the way we see ourselves and the way we see the world. Digital cameras have simply added another element to the same tradition.

In printmaking, it’s the same, except that some real issues of health and safety have improved workshops and communal spaces for working by cutting down and in some cases eliminating hazardous substances. This is definitely a good thing and essential in an educational environment, it has the added value of encouraging students to maintain integrity in their work by responding honestly to the processes and materials available to them. If you were to take an artist or sculptor to a desert island who would it be and why? Rodin would be my partner. Can you imagine releasing the human spirit from a lump of stone? Not a task to be done but wonder at the concept. Drawing, modelling, carving, constructing would be the things to do together discovering a response to make in a brave new world. What do you do in your spare time? Rowing, rowing and more rowing… and sometimes circuits and cycling. I am currently training with Aberystwyth Rowing Club in preparation for the Celtic Challenge on May 1st. The team rows from Arklow to Aberystwyth. It will be the 3rd time I have participated. Rowing can be like drawing, it’s an opportunity to clear your mind and focus on the essential. I love the sea and welcome direct contact with the enormity of it. It’s my way of touching the sublime when I can’t get to it through other creative processes. Being in a team provides connectivity through a discharge of energy…… in a way that is socially acceptable! Gardening is also my haven especially when it’s done! It allows me the luxury of, and delusion that I am gaining some control over nature itself. What advice would you offer a potential student embarking on our courses for the first time? Go for it and take a risk! Confirm that other parts of you exist. Use it or lose it… these opportunities will one day be a thing of the past for you. What advantages have our courses run over part time have over a full time course? Flexibility, more freedom to choose, courses can wrap around the mundane and inspire. They offer bite sized morsels which prolong the feast.

17


2010-11 Cyrsiau Celf a Dylunio / Courses in Art & Design Martin Crampin Lifelong Learning Art & Design Tutor Martin is an artist and designer, and more recently he has been working as a photographer. He has spent much of the last ten years working on research projects exploring aspects of the visual culture of Wales, so in a sense he has also become an art historian as well. How would you describe your own practice as an artist? My own practice as an artist is at the interface between traditional art practice and digital imaging, informed by ancient and medieval images and patterns. What do you gain from teaching? The opportunity to share some ideas which return to you as new ideas and images. How do you support students who have not done much IT before? I have always used Macintosh computers for my work, so I feel something of a novice when it comes to using the University PCs. I think that this can actually help students as they find their way around a PC, as I am still able to identify with the idea that navigating a computer can be strange and confusing. What advantages have the digital age brought to your profession? Being able to send images within seconds around the world, the speed at which images and information are accessible on the internet, reviewing photographs on the camera while on location, and being able to process Camera RAW files. I could go on. What areas do you miss about traditional photography? I wish I’d sold my analogue SLR kit when I saw the wind change in digital photography around 2002. But I miss the fact that a good camera made in 1960 was still going strong in 2000. I doubt that my Nikon D90 will be worth anything, if it still works, in ten years. If you were to take a photographer to a desert island who would it be and why? Man Ray – someone who could make such a dull place look interesting and unexpected.

What do you do in your spare time? If I had any spare time, I’d get a couple of books written and work on some more images for exhibition. What advice would you offer a potential student embarking on our courses for the first time? Create more space in the week for your study than just the time to attend each session. In the last week most students say that the course was too short, but the more that the time between each session is utilised to practice and experiment, the more they are able to achieve by the end of the course. Good advice Martin, thank you.

Gostyngiadau Talu’n Gynnar – cynnydd ar gyfer 2010-11!

Early Bird Discounts Increased for 2010-11!

Gallwch bellach sicrhau gostyngiad o £10 ar gyrsiau 10 credyd, gostyngiad o £20 ar gyrsiau 20 credyd, a gostyngiad o £30 ar gyrsiau 30 credyd. I fod yn gymwys am y Gostyngiadau Talu’n Gynnar mae’n rhaid i chi gofrestru o flaen llaw erbyn y dyddiadau canlynol:

You can now get £10 discount on 10 credit courses and £20 discount on 20 credit course, £30 discount on a 30 credit course. To be eligible for the Early Bird Discount you must pre enrol by the following dates:-

• • •

• • •

20/09/2010 ar gyfer Tymor yr Hydref 1 20/12/2010 ar gyfer Tymor y Gwanwyn 2 04/04/2011 ar gyfer Tymor yr Haf 3

Gallwch dalu ag Arian Parod, Cerdyn Credyd (dros y ffôn ac yn bersonol), Siec, Talebau. Dylid gwneud sieciau’n daladwy i Brifysgol Aberystwyth.

20/09/2010 for Autumn Term 1 20/12/2010 for Spring Term 2 04/04/2011 for Summer Term 3

You can pay by Cash, Credit card (by phone and in person), Cheque, Gift Vouchers. All chqs are to be made payable to Aberystwyth University.

SIGN UP NOW! Come along to the enrolment day in Old College, Aberystwyth on Saturday 11th September, 10am – 3pm.

18

Addysg Uwch yn y Gymuned • Higher Education in the Community


Cyrsiau Celf a Dylunio / Courses in Art & Design 2010-11 Cyrsiau i Ddechreuwyr / Courses for Beginners Art for Starters: Drawing

Flower Painting

An excellent starting point if you are new to art courses and want to learn to develop your drawing skills. This would also be a good course for those who wish to take another look at the drawing building blocks. During the course, you will be encouraged to investigate the creative effect of drawing materials using a range of techniques while practising perspective, proportion and accurate drawing. The course is largely skills based and is designed to combine mood, atmosphere and a sense of place with an exploration of line, tone, shape and form. Suitable for complete beginners. £60(£50) 10 Credits Level 0

Free Taster Sessions Fishguard E-Learning Centre Tuesday 10am- 12noon 21/09/10 Rose Thorn Llandysul Powerhouse Wednesday 10am-12noon 22/09/10 Rose Thorn

CD111T CC118T

Full Courses Cardigan Theatr Mwldan Tuesday 10.15am-2.45pm 5 Sessions Starting: 28/09/10 (Half Term: 26/10/10) End Date: 02/11/10 Angharad Taris CB102 Fishguard E-Learning Centre Tuesday 10am- 1pm 7 Sessions 05/10/10 12/10/10 19/10/10 (Half Term: 26/10/10) 02/11/10 09/11/10 23/11/10 End Date: 07/12/10 Rose Thorn CD101 Llandysul Powerhouse Wednesday 10am- 1pm 7 Sessions 06/10/10 13/10/10 20/10/10 (Half Term: 27/10/10) 03/11/10 10/11/10 24/11/10 End Date: 08/12/10 Rose Thorn CC108 Aberystwyth Arts Centre Wednesday 6pm-8.30pm 8 Sessions Starting: 06/10/10 (Half Term: 27/10/10) End Date: 01/12/10 Paul Webster CA107 Machynlleth Tabernacl Wednesday 10am-1pm 7 Sessions Starting: 20/10/10 03/11/10 17/11/10 01/12/10 12/01/11 19/01/11 End Date: 02/02/11 Angela Drinkwater-Lunn CF112

Art for Starters: Painting (Acrylics) An excellent starting point if you are new to painting or have not used acrylics before. The basic techniques of mixing and applying paint will be studied through a variety of projects. The aim is to build your confidence and ability in a relaxed atmosphere. £60(£50) 10 Credits Level 0 Machynlleth Tabernacl Thursday 10am- 2.30pm 5 Sessions Starting: 30/09/10 (Half Term: 28/10/10) End Date: 04/11/10 Judy Macklin CF103 Crickhowell Arts Alive Wednesday 10am- 1pm 7 Sessions Starting: 13/10/10 (Half Term: 27/10/10) End Date: 24/11/10 Tessa Waite CF107 Aberaeron Llanerchaeron Wednesday 10am- 1pm 7 Sessions Starting: 19/01/11 (Half Term: 23/02/11) End Date: 09/03/11 This venue is not suitable for students with mobility difficulties Andrew McCutcheon CB200 Aberystwyth Arts Centre Wednesday 6pm-8.30pm 8 Sessions Starting: 26/01/11 (Half Term: 23/02/11) End Date: 23/03/11 Paul Webster CA202 Llandeilo Newtown House, Dinefwr Park Monday 10am- 1pm 7 Sessions Starting: 17/01/11 (Half Term: 21/02/11) End Date: 07/03/11 Andrew McCutcheon CC201

From detailed observation of individual flowers drawn and painted accurately, you will progress to more complex studies. Composition, light, texture and colour will be explored in this course which will focus on the painting of flowers in a variety of settings and styles. Principally a watercolour course the use of mixed media and background painting will emphasize visual balance, rhythm, unity and diversity as well as contrasts. The course will also cover the ‘History of Flowers’ in art from the Victorian language of flowers to contemporary styles that abstract form and setting and will form the basis of the practical flower studies undertaken in class and home study. Students to supply their own materials. £120(£100) 20 Credits Level 0 Welshpool The Loft, Coed Y Dinas Wednesday 10am-3pm 10 Sessions Starting: 29/09/10 (Half Term: 27/10/10) End Date: 08/12/10 Moya Davern CF101 Bleddfa Centre For The Arts Thursday 1pm-5pm 10 Sessions Starting: 30/09/10 (Half Term: 28/10/10) End Date: 09/12/10 Moya Davern CF104

Interior Design

The interactive nature of this course will equip students with the confidence to style a domestic interior space. The four intensive days (delivered over two weekends will incorporate an in-depth understanding of the latest trends, colour theory and the effective use of the colour wheel, the use of textures and tonal harmony, the relationship between colour and light, juxtaposition and experimentation with various treatments, techniques and design processes. Studio demonstrations will be carried out when appropriate, along with a step by step guide into developing a final concept board for a personalised interior design. You will have some precourse study so that you can take advantage of your learning sessions with Hannah. We will ask you to photograph a room that you wish to redecorate; research into a theme of your choice and start collecting materials. (fabrics, wallpapers, carpets, tiles etc) This research should be highly contextualized and thought through, highlighting an in-depth concept-theme that will be used as a foundation of work. A concise list of materials and work will be posted to you on enrolment for the course so do not leave it too late to enrol. £60(£50) 10 Credits Level 0 Aberystwyth 10 Laura Place Sat / Sun 10am-4pm 4 Sessions 14/05/11 15/05/11 28/05/11 End Date: 29/05/11 Hannah Jones CA302

“truly inspirational tutor, exceeded my expectations” 19


2010-11 Cyrsiau Celf a Dylunio / Courses in Art & Design Introduction to Printmaking (Intensive) This course offers you a comprehensive tour of relief printing methods and encourages you to develop both traditional and experimental techniques. Taking place in the print workshop at the School of Art, we can take advantage of the excellent facilities. Both linocuts and woodcuts can be practised first in black and white and developed into colour. Make your stay in Aberystwyth a pleasant one, there is plenty of accommodation in this seaside town allowing you to take advantage of this intensive course. – contact us for a list. The course fee includes some materials. Students who complete this course will be encouraged to progress onto Wood Engraving. £100(£90) Fee Waiver Fee: £40 10 Credits Level 1 Aberystwyth School of Art Monday-Thursday 10am-3.30pm 4 Sessions Starting: 11/04/11 End Date: 14/04/11 Judy Macklin CA216

Looking At Art Are you fascinated by pictures and antiques? Would you like to gain more knowledge and appreciation of works of art? Looking at Art is a course for beginners that encourages a critical awareness of various art forms. Through seminars, lectures and exhibitions you will learn to examine artworks in order to understand their aesthetic qualities, techniques and the historical and cultural contexts in which they were made. The course provides a new opportunity to gain first-hand experience of the University’s impressive collection of fine and decorative art including works bequested by George Powell of Nanteos Mansion and Sir John Williams, surgeon to Queen Victoria. The course is also designed to be a level 0 feeder course for both art practice and art history courses at Level 1. £60(£50) 10 Credits Level 0 Aberystwyth School of Art Wednesday 1pm-3pm 8 Sessions 20/10/10 03/11/10 17/11/10 24/11/10 15/12/10 12/01/11 26/01/11 End Date: 09/02/11 Philip Garratt CA111

Oil Painting: A Beginner’s Guide Have you ever wondered how to use oil paints, what support to use and how to go about developing your painting work? The course will cover all you need to know about starting to paint covering themes such as the landscape, still life, colour theory and mixing. This course is intended to develop your confidence in the subject and to develop basic skills to progress on to level 1 painting modules. It is suitable for complete beginners as well as those who have painted in other media. The course will be taught using water based oil paints ONLY. This is for safety reasons; sorry we cannot accept students on the course with traditional oil paints. Tuition will be tailored to the individual. £60(£50) 10 Credits Level 0 Aberystwyth University Friday 10am- 2.30pm 5 Sessions Starting: 21/01/11 End Date: 18/02/11 Judy Macklin CA201

Sculpture For Everyone: Clay Have you ever wanted to explore clay as a medium or wanted to develop your clay modelling skills? Learn the building blocks to different clay making techniques such as coiling, slabbing, modelling and hand building. We will investigate the work of makers both contemporary and historical as well as documenting the investigations in the visual diary. This is suitable for those who have not used clay before. £75(£65) Fee Waiver Fee: £15 10 Credits Level 1 Aberystwyth Arts Centre Friday 10am-2.30pm 5 Sessions Starting: 14/01/11 End Date: 11/02/11 Angharad Taris CA200 Tywyn Dolgoch Studio Wednesday 10am-3pm 4 Sessions 25/05/11 08/06/11 15/06/11 End Date: 29/06/11 Angela Drinkwater-Lunn CE300

Watercolour For Everyone A starter watercolour course for students who wish to learn the basic techniques of using this medium. Suitable for beginners, refreshers and those with gaps in their painting skills. The sessions will cover the mixing of greens, advice on paper and materials, wet on wet and watercolour washes. Students will be expected to bring along to the first class a notebook, pen, a tube of ultramarine blue, a sheet of watercolour paper and beg, steal, or borrow a brush. Advice on purchasing materials will be given at the first session. £60(£50) 10 Credits Level 0 Llandeilo Newtown House, Dinefwr Park Monday 10am-1pm 7 Sessions Starting: 04/10/10 (Half Term: 25/10/10) End Date: 22/11/10 Andrew McCutcheon CC103 Aberaeron Llanerchaeron Wednesday 10am-1pm 7 Sessions Starting: 06/10/10 (Half Term: 27/10/10) End Date: 24/11/10 This venue is not suitable for students with mobility difficulties Andrew McCutcheon CB104 Tywyn Scout & Guide Hut Thursday 10am-1pm 7 Sessions Starting: 07/10/10 (Half Term: 28/10/10 No Class: 18/11/10) End Date: 02/12/10 Angela Drinkwater-Lunn CE100 Mydroilyn Village Hall Thursday 1pm-4pm 7 Sessions 07/10/10 21/10/10 04/11/10 18/11/10 25/11/10 02/12/11 (Half Term: 28/10/10) End Date: 09/12/10 June Forster CB106 Fishguard E-Learning Centre Tuesday 10am-1pm 7 Sessions Starting: 11/01/11 (Half Term: 22/02/11) End Date: 01/03/11 Tutor TBC CD200 Crickhowell Arts Alive Wednesday 10am-1pm 7 Sessions Starting: 12/01/11 (Half Term: 23/02/11) End Date: 02/03/11 Tessa Waite CF200

Jane James

Pastels - A Colourful Journey A course for beginners to explore the potential of pastels. The rich luxurious texture of oil pastels and the subtle powdery bloom of soft pastels can each be mixed with other media or their expressive qualities can be combined. Historical and contemporary references, particularly from Welsh Artists, will form a basis for research development and encourage visual diary input whilst developing self confidence. Basic skills will be taught to enable you to progress to courses in drawing and colour at Level One. £60(£50) 10 Credits Level 0 Brecon Penpont Tuesday 10am-12.30pm 8 Sessions Starting: 05/10/10 (Half Term: 26/10/10) End Date: 30/11/10 Tessa Waite CF106

“I’ve got from this course everything I need and more that I hoped to get out of it” 20

Addysg Uwch yn y Gymuned • Higher Education in the Community


Cyrsiau Celf a Dylunio / Courses in Art & Design 2010-11 Cyrsiau 3D / 3D Courses Creative Textiles This course is aimed at beginners and explores simple weaving techniques and surface pattern. It is devised to enable students to create small pieces of constructed textiles without the aid of studio equipment and digital technology. An emphasis is placed on exploring material combinations rather than producing conventional weavings and stitchwork. Students will be required to supply their own materials such as wool remnants, fabric offcuts etc. £60(£50) 10 Credits Level 1 Brecon Penpont Tuesday 10am-2pm 4 Sessions Starting: 25/01/11 End Date: 15/02/11 Elizabeth Brickell CF205 Llanelli Parc Howard Friday 11am 3pm 5 Sessions Starting: 04/02/11 (Half Term: 25/02/11) End Date: 11/03/11 Elizabeth Brickell CC203 Aberystwyth University Tuesday 10.30am-3.30pm 4 Sessions 05/04/11 03/05/11 17/05/11 End Date: 24/05/11 Elizabeth Brickell CA215 Llandeilo Newtown House, Dinefwr Park Friday 10am-2pm 5 Sessions Starting: 08/04/11 (Half Term: 22/04/11 No Class: 29/04/11) End Date: 20/05/11 Elizabeth Brickell CC206

Forms from Nature: Clay Forms from nature will be the starting point to develop work, using clay making techniques to create lively forms in response to the topic. Various clay making skills will be covered as part of the course as well as looking at the work of other makers to help inform and inspire the development of your work. £60(£50) 10 Credits Level 1 Aberystwyth Arts Centre Friday 10am-2.30pm 6 Sessions Starting: 04/03/11 End Date: 08/04/11 Angharad Taris CA210

Land Art 1 A course designed to produce artwork in relation to the natural environment through both group activities and self generated projects. This is very much a ‘hands-on’ course working outdoors so come dressed and well prepared. By focussing on specific environments students will develop in their aesthetic and conceptual responses, their understanding of place and the qualities of natural materials. The module aims to develop awareness of the discipline within a range of contextual discourses: contemporary art since 1950; the wider historical perspective of artistic response to nature and landscape; recent political/social/ scientific developments in understanding of the environment. To enrol for this you need to be physically fit and able to walk long distances on uneven ground. Locations can be the beach, river and woodland. £60(£50) 10 Credits Level 1 Aberystwyth University Wednesday 11am-4.30pm 5 Sessions 06/10/10 13/10/10 03/11/10 17/11/10 End Date: 24/11/10 Ivor Arbuckle CA103

Llandeilo Newtown House, Dinefwr Park Friday 10am-2pm 10 Sessions Starting: 24/09/10 (Half Term: 29/10/10) End Date: 03/12/10 Elizabeth Brickell CC101

Sculpture For Everyone: Clay Have you ever wanted to explore clay as a medium or wanted to develop your clay modelling skills? Learn the building blocks to different clay making techniques such as coiling, slabbing, modelling and hand building. We will investigate the work of makers both contemporary and historical as well as documenting the investigations in the visual diary. This is suitable for those who have not used clay before. £75(£65) Fee Waiver Fee: £15 10 Credits Level 1 Aberystwyth Arts Centre Friday 10am-2.30pm 5 Sessions Starting: 14/01/11 End Date: 11/02/11 Angharad Taris CA200 Tywyn Dolgoch Studio Wednesday 10am-3pm 4 Sessions 25/05/11 08/06/11 15/06/11 End Date: 29/06/11 Angela Drinkwater-Lunn CE300

Texture and Surface: Clay Investigation into the textures and surfaces that surround us will be the starting point for your ideas and investigations which will be translated into clay outcomes. We will also explore more traditional responses to Ceramic Surfaces. An interesting course that will allow you to explore surfaces and effects. £75(£65) Fee Waiver Fee: £20 10 Credits Level 1 Aberystwyth Arts Centre Friday 10am-2.30pm 5 Sessions 06/05/11 13/05/10 20/05/10 27/05/10 (Half Term: 03/06/11) End Date: 24/06/11 Angharad Taris CA301

Willow Sculpture: 1

A. Meadow

A course to learn the exciting and versatile craft of weaving willow. Apply the simple technique to make sculpture for home and garden. Add to the creative experience by making drawings using charcoal made from willow wood to record your progress, a 2D experience to complement the 3D experience. Materials are included in the course fee. IT IS ESSENTIAL TO PRE-ENROL FOR THIS COURSE AT LEAST 2 WEEKS BEFORE THE START AS MATERIALS NEED TO BE ORDERED AND SOAKED. £80(£70) Fee Waiver Fee: £20 10 Credits Level 1 Aberystwyth 10 Laura Place (TBC) 10am-3.30pm Starting September 2011 Judy Macklin CA102V

Ivor

Portraiture In Clay: The Sculpted Head This 20 credit course will teach you the modelling and casting techniques associated with portraiture sculpture. Working from a life model, you will produce a life size head in clay and cast this into Plaster of Paris. The course involves 4hour practical sessions and there are two lectures. It is fast pace and labour intensive, but extremely rewarding, offering the opportunity to learn techniques rarely taught outside of an Art School environment. Please come suitably prepared and dressed to handle large quantities of clay and plaster. Initial costs of clay and plaster are included in the course fee. £130(£110) Fee Waiver Fee: £20 20 Credits Level 1 Aberystwyth Arts Centre Friday 10am-2.30pm 11 Sessions Starting: 01/10/10 (Half Term: 29/10/10) End Date: 17/12/10 Angharad Taris CA100

21


2010-11 Cyrsiau Celf a Dylunio / Courses in Art & Design Ceramic Artefact The Gallery: Wall, Plinth or Interior Based Work. This module will develop students understanding of materials, techniques and processes learnt at level one. It will broaden the student’s knowledge of contemporary makers and will encourage the generation of ideas to feed into their personal outcomes. The development of a personal language from researched ideas will be evidenced in the visual diaries and with the judgment and technical skills employed in the realization of their final piece of work. Students will be expected to demonstrate an understanding and analysis of their research and be able to reflect on their work within the context of professional practice. Students will be encouraged to make use of the exhibitions associated with the Ceramic Collection of the University as a direct learning resource. The module will be introduced by a lecture and backed up by two seminars and workshop practice and demonstrations. Basic technical skills will not be covered and therefore the module will not be suitable for students who have not completed Figurative Sculpture, Forms from Nature or Texture and Surface modules. £140 (£120) Fee Waiver Fee: £20 20 Credits Level 2 Aberystwyth University Starting September 2011 Tutor TBC CA101V

Glazing and Surface Decoration This course will introduce students to the many different ways of decorating ceramic, both contemporary and historical. You will be expected to have passed a level 1 Ceramic Sculpture course before embarking on this module, therefore it is not suitable for beginners. We will consider the source origin and types of clays as well as their unique qualities in relation to your finished piece. We will also look at how to make and fire glazes, glazing temperatures, health and safety issues, glaze defects defects and different kilns and their uses. There will also be a weekend where raku and other basic kiln firing will take place outdoors. A trip to Stoke on Trent may be organised giving an opportunity to see how the effect the pottery industry has had on our social history and language. This trip will be self funded, the price is not contained in the course fee. £90(£80) Fee Waiver Fee: £30 10 Credits Level 2 Aberystwyth Arts Centre September 2011 CA100V

Cyrsiau TG / IT Courses Photoshop 1: Photoshop for Absolute Beginners This 5 Credit Module provides an introduction to the very basics of Photoshop and serves to prepare the student for Imaging with Photoshop, a 10 credit Photoshop at Level One. The course is designed to be an introduction to the basic skills for accessing, managing and using Photoshop. It covers digital image format, basic image adjustments, selection and correction, and preparation for output to a home desktop printer. The course will begin to develop the students visual problem solving and design skills. You must pre-enrol for this course at least 2 weeks in advance of the start date. To ensure that the first session runs smoothly you must activate your log-in ID, this can be done online: www.aber.ac.uk/systems/activate. To complete this process you will be required to enter your student number which will be issued to you by the Lifelong Learning office once you have enrolled, paid your fee and your details are entered onto the Student Records database. For further information about activation see: www.aber.ac.uk/advisory/faq/14/. £40(£35) 5 Credits Level 0 Aberystwyth University Penglais Cledwyn G6 Thursday 11am-2pm 3 Sessions Starting: 07/10/10 End Date: 21/10/10 Ivor Arbuckle CA108 Aberystwyth University Penglais Cledwyn G6 Thursday 11am-2pm 3 Sessions Starting: 09/06/11 End Date: 23/06/11 Ivor Arbuckle CA305

22

Photoshop for Photographers This course has been designed to be easy to understand and key learning points are reinforced and designed for Photographers to show that Photoshop can be used to help improve the quality of photographs. Adobe Photoshop is recognised as the world’s leading software application for digital imaging. Used by professional and amateur alike, it is an impressive, functionally rich product that can do almost anything and therein lies a potential problem! People can spend countless hours drifting through Photoshop’s tools and menu structures trying to make it work and often, they give up in frustration. This course is developed to guide inexperienced users around Photoshop in a way that makes sense. It provides a structure so they can harness some of the powerful, yet easy to use capabilities to enable them to make better images. Although sample images are used throughout the class, students are encouraged to bring a selection of their own photographic prints, or copies on CD or DVD. The course material is presented in a variety of ways including Presentation, Discussion and through using Photoshop itself with frequent hands on exercises. You must pre-enrol for this course at least 2 weeks in advance of the start date. To ensure that the first session runs smoothly you must activate your log-in ID, this can be done online: www.aber.ac.uk/systems/activate. To complete this process you will be required to enter your student number which will be issued to you by the Lifelong Learning office once you have enrolled, paid your fee and your details are entered onto the Student Records database. For further information about activation see: www.aber.ac.uk/advisory/faq/14/. £40(£35) 5 Credits Level 0 Aberystwyth University Penglais Cledwyn G6 Tuesday 1.30pm-3.30pm 5 Sessions 12/10/10 19/10/10 02/11/10 16/11/10 End Date: 30/11/10 Martin Crampin CA109 Aberystwyth University Penglais Cledwyn G6 Tuesday 10am-4pm 2 Sessions 07/06/11 End Date: 14/06/11 Martin Crampin CA304 How to Choose the Right Photoshop Course for You If the answer to most of these questions is ‘yes’ then Photoshop 2: Imaging with Photoshop is for you: • I know how to open image files and save them in folders • I know how to import photographs into a computer from my digital camera • I know what pixels are and understand image resolution • I know how to save and print images at different sizes • I can successfully import images into Word documents or PowerPoint • I have used Photoshop before

Photoshop 2: Imaging With Photoshop The module is designed to follow directly from Photoshop 1 courses and is a development of skills and techniques introduced on those courses. Students will learn more complex image manipulation, correction and repair including the use of masks, layers and painting tools. The course continues to develop the student’s visual problem solving and design skills as well as aesthetic critical and contextual skills with special regard to digital image making. £80(£70) 10 Credits Level 1 Aberystwyth University Penglais Cledwyn G6 Tuesday 10am-1pm 7 Sessions Starting: 05/10/10 (Half Term: 26/10/10) End Date: 23/11/10 Martin Crampin CA102 Aberystwyth University Penglais Cledwyn G6 Tuesday 10am-1pm 7 Sessions Starting: 08/02/11 End Date: 05/04/11 Martin Crampin CA208 Aberystwyth University Penglais Cledwyn G6 Tuesday 1.15pm-4.15pm 7 Sessions Starting: 08/02/11 End Date: 05/04/11 Martin Crampin CA209

Addysg Uwch yn y Gymuned • Higher Education in the Community


Cyrsiau Celf a Dylunio / Courses in Art & Design 2010-11 Photoshop 3: Creative Photoshop Photoshop is the industry standard for creative photo manipulation. It is a very powerful image creation and manipulation tool for the less photographically minded. The course is designed to serve as the final progression module after Photoshop for Absolute Beginners or Photoshop for Photographers and Imaging with Photoshop. It will introduce more complex and creative Photoshop techniques and develop the student’s visual problem solving skills. This will be taught alongside critical and contextual skills with regard to digital image making. £160(£140) 20 Credits Level 1 Aberystwyth University Penglais Cledwyn G6 Thursday 11am-2.30pm 13 Sessions Starting: 04/11/10 (Half Term: 24/02/11 No Classes 16/12/10) End Date: 17/03/11 Ivor Arbuckle CA113

Web-Site Design: Introductory Course (SharePoint Designer) This is very much a hands-on course explaining the basics of designing web pages and web sites. You will start by learning the essentials of Microsoft SharePoint Designer, progressing on to more advanced features as skills and confidence grow, enabling you by the end of the course, to be competent in producing web sites. There will also be a basic introduction to HTML. The course assumes basic computer literacy, such as competence with opening, saving and printing files on a PC and an elementary understanding of and experience with using the world wide web and either word processing or desktop publishing. The focus of the course will be on developing techniques to enable students to produce their own websites; to this end, you will be encouraged to make use of your own ideas, original images and research material for your own project. You must pre-enrol for this course at least 2 weeks in advance of the start date. To ensure that the first session runs smoothly you must activate your log-in ID, this can be done online: www.aber. ac.uk/systems/activate. To complete this process you will be required to enter your student number which will be issued to you by the Lifelong Learning office once you have enrolled, paid your fee and your details are entered onto the Student Records database. For further information about activation see: www.aber.ac.uk/advisory/faq/14/ Microsoft are now providing Microsoft SharePoint Designer for free. After registering, (no costs involved), this can be downloaded from the Microsoft Website: www.microsoft.com/spd You can download the software before starting the course, if you so wish. £80(£70) 10 Credits Level 1 Aberystwyth Penglais Cledwyn G6 Wednesday 2pm-5pm 7 Sessions Starting: 06/10/10 (Half Term: 27/10/10) End Date: 24/11/10 David Bowen CA105 Aberystwyth Penglais Cledwyn G6 Wednesday 6pm-8pm 10 Sessions Starting: 06/10/10 (Half Term: 27/10/10) End Date: 15/12/10 David Bowen CA106 Before embarking on the SharePoint Designer course please can you make sure that you are able to answer the following statements:• Do you have a working knowledge of basic computing commands using menus and toolbars – especially opening, saving and closing files? • Do you have an understanding of basic file management and navigation techniques – saving to a location, opening from a location, creating new folders to save into? • Do you have experience in using the World Wide Web with some personal appreciation of web design and layout concepts? • Do you have experience in using some other text and image document creation program such as Microsoft Word, Publisher and/ or FrontPage (or similar)?

“Positive criticism so appreciated, thank you”

Web Design: Dreamweaver This is a new course designed to allow students to use the industry recognised Web Design Package. This is very much a hands-on course starting with a basic introduction to HTML and general concepts explaining the basics of designing web pages and web sites. You will then move on to learning the essentials of Adobe Dreamweaver, progressing on to more advanced features as your skills and confidence grow, enabling you to be competent in producing web sites to your own requirements. The course assumes basic computer literacy, such as competence with opening, saving and printing files on a PC and an elementary understanding of and experience with using the World Wide Web and either word processing or desk top publishing. The focus on the course will be developing techniques to enable students to produce their own web sites. To this end, you are encouraged to make use of your own ideas, original images and research material for your projects. You must pre-enrol for this course at least 2 weeks in advance of the start date. To ensure that the first session runs smoothly you must activate your log-in ID, this can be done online: www.aber.ac.uk/systems/activate To complete this process you will be required to enter your student number which will be issued to you by the Lifelong Learning office once you have enrolled, paid your fee and your details are entered onto the Student Records database. For further information about activation see: www.aber.ac.uk/advisory/faq/14 £80(£70) 10 Credits Level 1 Aberystwyth Penglais Cledwyn G6 Wednesday 2pm-5pm 7 Sessions Starting: 02/02/11 (Half Term: 23/02/11) End Date: 23/03/11 David Bowen CA206 Aberystwyth Penglais Cledwyn G6 Wednesday 6pm-8pm 10 Sessions Starting: 02/02/11 (Half Term: 23/02/11) End Date: 20/04/11 David Bowen CA207 Aberystwyth Penglais Cledwyn G6 Wednesday 1pm-6pm 5 Sessions Starting: 30/03/11 (Half Term: 20/04/11 No Class: 27/04/11) End Date: 11/05/11 David Bowen CA214 Summer School Aberystwyth Penglais Cledwyn G6 Mon-Fri 10am-3pm Starting: 11/07/11 End Date: 15/07/11 David Bowen CA307 In order to ensure that the Dreamweaver course is right for you check that you can answer the following questions: • Do you have a working knowledge of basic computing commands using menus and toolbars – especially opening, saving and closing files? • Do you have an understanding of basic file management and navigation techniques – saving to a location, opening from a location, creating new folders to save into. • Do you have experience in using the World Wide Web with some personal appreciation of web design and layout concepts? • Do you have experience in using some other text and image document creation program such as Microsoft Word, Publisher, FrontPage and/or SharePoint Designer (or similar)?

Introduction to Flash (NEW Course) This is very much a hands-on course explaining the basics of designing Flash movies and web content. Students will start by learning and analysing the composition of a Flash movie before moving on to learning basic design skills. We would encourage students to become confident with designing simple movies initially before progressing on to more advanced features as their skills and confidence grow, enabling them by the end of the course, to be competent in producing and publishing web-based multimedia content independently. The focus for the course will be on developing techniques to enable students to produce their own content and movies; to this end, they will be encouraged to make use of their own ideas, original images and research material for their own projects. Pre-course study:- Students are given a general brief of their main project and asked to research and make notes on existing websites that contain Flash content and evaluate their effectiveness for

23


2010-11 Cyrsiau Celf a Dylunio / Courses in Art & Design purpose; eg: With Flash animation(s) as constituent parts of investigated web page(s), consider role, purpose, positive or negative contribution, good/bad design, layouts, first impressions, time to load, time to run, etc. Notes from this research will be recorded in the visual diary - 4 hours - and will form the start of the visual diary. £80(£70) 10 Credits Level 1 Aberystwyth Penglais Cledwyn G6 Wednesday 11am-1pm 10 Sessions Starting: 06/10/10 (Half Term: 27/10/10) End Date: 15/12/10 David Bowen CA104 Aberystwyth Penglais Cledwyn G6 Wednesday 9.30am-1pm 6 Sessions Starting: 16/03/11 (Half Term: 13/04/11) End Date: 11/05/11 David Bowen CA213 Before enrolling on the Flash course can you answer the following questions: • Do you have a working knowledge of basic computing commands using menus and toolbars – especially opening, saving and closing files? • Do you have an understanding of basic file management and navigation techniques – saving to a location, opening from a location, creating new folders to save into. • Do you have experience in using the World Wide Web with some personal appreciation of web design and layout concepts? • Do you have experience in using some web design software such as Microsoft FrontPage, Microsoft SharePoint Designer and/or Adobe Dreamweaver (or similar)?

“the assessment was sensitive, constructive; Gwneud Printiau / Printmaking Introduction to Printmaking (Intensive) This course offers you a comprehensive tour of relief printing methods and encourages you to develop both traditional and experimental techniques. Taking place in the print workshop at the School of Art, we can take advantage of the excellent facilities available. Both linocuts and woodcuts can be practised first in black and white and developed into colour. Make your stay in Aberystwyth a pleasant one, there is plenty of accommodation in this seaside town allowing you to take advantage of this intensive course – contact us for a list. The course fee includes some materials. Students who complete this course will be encouraged to progress onto Wood Engraving. £100(£90) Fee Waiver Fee: £40 10 Credits Level 1 Aberystwyth School of Art Monday 10am-3.30pm 4 Sessions Starting: 11/04/11 End Date: 14/04/11 Judy Macklin CA216

Introduction to Wood Engraving (Intensive Summer School) It is recommended that you complete ‘Introduction to Printmaking’ in order to develop basic skills in relief printing or have previous skills in printmaking. This course aims to develop competency in the handling of woodblocks and plastic polymer blocks for engraving and will be taught in the School of Art, Aberystwyth, using the well equipped print workshop. Some materials are included in the course fee and tools can be borrowed for the class. Make your stay in Aberystwyth a pleasant one, there is plenty of accommodation in this seaside town allowing you to take advantage of this intensive course – contact us for a list. £130(£110) Fee Waiver Fee: £20 10 Credits Level 2 Aberystwyth School of Art Monday 10am-3.30pm 4 Sessions Starting: 20/06/11 End Date: 23/06/11 Judy Macklin CA306

24

Cyrsiau Darlunio Lefel 1 / Drawing Courses Level 1 Approaches to Life Drawing Have you ever wanted to significantly improve your drawing skills? Life Drawing is the key to developing your hand and eye co/ordination. Working directly from the model, you will experience the different approaches and tools to analyse what you see in various media. This is the first course of our Life Drawing suite of modules. Tuition will be tailored to the individual. £60(£50) 10 Credits Level 1 Llanwrtyd Wells Victoria Hall Monday 10am-1pm 7 Sessions Starting: 04/10/10 (Half Term: 25/10/10) End Date: 22/11/10 Elizabeth Brickell CF113 Cardigan Small World Theatre Thursday 6.30pm-9.30pm 8 Sessions 07/10/10 14/10/10 04/11/10 11/11/10 25/11/10 02/12/11 13/01/11 End Date: 27/01/11 Elgan Wyn Jones CB107 St Dogmaels St Thomas Church Hall Monday 10.30am-3pm 5 Sessions Starting: 11/10/10 (Half Term: 01/11/10 No Class: 08/11/10) End Date: 29/11/10 Clare Rose CD102 Aberystwyth Old College - Languages Room Wednesday 6pm-9pm 7 Sessions Starting: 27/10/10 End Date: 08/12/10 Judy Macklin CA112

Charcoal Workshop This module is designed to be taught on location using source drawings from the environment. It will combine mood, atmosphere and a sense of place with an exploration into the world of line, tone, shape and form. Students will be encouraged to investigate the creative effects of charcoal, using a range of techniques while practising perspective, proportion and accurate drawing. Historical and contemporary references will form a basis for discussion and development. Students will be encouraged to document their work in a visual diary. £60(£50) 10 Credits Level 1 Newtown Davies Gallery Tuesday 10am-2.30pm 5 Sessions 05/10/10 02/11/10 16/11/10 30/11/10 End Date: 07/12/10 June Forster CF109 Aberystwyth University Wednesday 11am-3.30pm 5 Sessions Starting: 04/05/11 (Half Term: 01/06/11) End Date: 06/06/11 Ivor Arbuckle CA300

Drawing on the Imagination This core drawing course will develop observational skills and improve drawing techniques. It also encourages and allows for development of more imaginative and creative response to traditional drawing. Spread over two terms and comprising of 20 credits, the course will include some life drawing sessions and will allow for the development of ideas and work. The course will mainly be concerned with developing practical skills but students will be encouraged to investigate the work of many artists to broaden the understanding of the subject. Students will be required to supply their own materials. £120(£100) 20 Credits Level 1 (Core Module) Llanelli Parc Howard Thursday 11am-2pm 15 Sessions Starting: 07/10/10 (Half Term: 21/10/10) End Date: 03/03/11 Geoff Brown CC107 Cardigan Theatr Mwldan Tuesday 10.15am-2.45pm 11 Sessions Starting: 09/11/10 End Date: 15/02/11 Angharad Taris CB108 Llanwrtyd Wells Victoria Hall Monday 10am-1pm 7 Sessions Starting: 24/01/11 (Half Term: 21/02/11) End Date: 16/05/11 Elizabeth Brickell CF212

Addysg Uwch yn y Gymuned • Higher Education in the Community


Cyrsiau Celf a Dylunio / Courses in Art & Design 2010-11 Express Yourself: Drawing Develop your experience of working from life and use a broad range of drawing styles and techniques thus helping to build and develop your individual style. Teaching will be based on more expressive approaches and personal responses to feelings and memory. £60(£50) 10 Credits Level 1 Llandybie Church Hall Wednesday 1.30pm-4pm 8 Sessions Starting: 06/10/10 (Half Term: 03/11/10) End Date: 01/12/10 Geoff Brown CC105

Illustration In the commercial world, illustration can be described as the application of drawing for the needs of the client, as opposed to pure personal expression. This module will give you the tool box of practical skills enabling you to translate sound observation skills into a form of effective visual communication. It includes producing line and half-tone artwork, creating believable perspective, researching and using good visual references, using images in sequence (including cinematic techniques) combining image and text and creating thinking tools. You will gain a broad understanding of technical and creative aspects of the production of printed media as well as illustration in its historical context. £120(£100) 20 Credits Level 1 Aberystwyth University Wednesday 11am-3.30pm 10 Sessions Starting: 02/02/11 (Half Term: 23/02/11) End Date: 20/04/11 Ivor Arbuckle CA204

Imaging the Landscape: Pastels This is a practical course on imaging the local landscape using pastels and other compatible media. Workshops are supported by theoretical discussion on the meaning of ‘romanticism and realism’ in contemporary and historical Welsh landscape painting in general, and in the work of artists who have used pastels. The local landscape is referred to throughout the course as an illustration of the interconnection between artists, their influences, and their location. £60(£50) 10 Credits Level 1 Llangammarch Wells Alexandra Hall Thursday 10am-1pm 7 Sessions Starting: 07/10/10 (Half Term: 28/10/10) End Date: 25/11/10 Elizabeth Brickell CF114

“very good professional, easy to understand” The Still Life An exciting fast paced course exploring and experimenting with the genre of Still Life. The course will cultivate a broad range of painting and colour theory skills as well as encouraging personal creativity and evaluation. Taking inspiration from traditional approaches to painting and Still Life through different approaches expored by different Art Movements including Pop Art and collage. This course is mostly scheduled for afternoons, but there are also some all day sessions* included. £60(£50) 10 Credits Level 1 Fishguard E-Learning Centre Tuesday 1.30pm-4.30pm 6 Sessions 02/11/10 16/11/10* 30/11/10* 18/01/11 25/01/11 End Date: 08/03/11 Tutor TBC CD104

Cyrsiau Peintio Lefel 1 / Painting Courses Level 1 / Abstracting the Landscape “Of all the arts, abstract painting is the most difficult. It demands that you have a heightened sensitivity for composition and for colours and that you be a true poet. This last is essential.” Wassily Kandinsky. These classes are for students who are seeking new direction and stimulus in their painting. A willingness to ‘have a go’ is essential as projects are intended to take you beyond the conventional responses to the landscape and challenge our creativity. An inspiring and enjoyable course which might change your outlook on painting. Look out for a new course next year which will be a natural progression to this popular course called Sourced from Landscape which will be delivered at Gregynog. £60(£50) 10 Credits Level 1 Newtown Davies Gallery Tuesday 10am-2.30pm 5 Sessions 05/04/11 19/04/11 10/05/11 24/05/11 End Date: 07/06/11 June Forster CF210 Llandysul The Powerhouse Thursday 10am- 2.30pm 5 Sessions Starting: 05/05/11 End Date: 02/06/11 Judy Macklin CC300 Tregaron Abercoed Hall Friday 10am- 1pm 7 Sessions Starting: 06/05/11 End Date: 17/06/11 Judy Macklin CB300 Cardigan Theatr Mwldan Tuesday 10.15am-2.45pm 6 Sessions Starting: 10/05/11 (Half Term: 31/05/11) End Date: 21/06/11 Angharad Taris CB301 Aberystwyth (Summer School) School of Art Monday10am- 3.30pm 4 Sessions Starting: 06/06/11 End Date: 09/06/11 Judy Macklin CA303

Approaches to Landscape Painting This course will develop skills in picture-making using the landscape as a focus. The course will equip you with the necessary skills and techniques to make images and paintings on your travels, and record the essence of the scene without necessarily making a resolved painting. You are advised to take a Level 0 painting or drawing course before enrolling for this course. Some classes will be taught on location, but the first class will start with holiday photographs as a discussion to focus on compositional techniques. You need to bring along a sketchbook and watercolour paints to the first class. £60(£50) 10 Credits Level 1 Pontrhydyfendigaid Neuadd Pantyfedwen Saturday 10am- 1pm 7 Sessions 02/10/10 23/10/10 06/11/10 27/11/10 08/01/11 05/02/11 End Date: 05/03/11 June Forster CB103

I. Dafis

A list of materials needed for your course will be available to download from the web at the beginning of each term. www.aber.ac.uk/sell/courses/lllearn/ artdesign/index.html

25


2010-11 Cyrsiau Celf a Dylunio / Courses in Art & Design Tywyn Scout & Guide Hut Thursday 10am- 1pm 7 Session 13/01/11 20/01/11 03/02/11 10/02/11 24/02/11 10/03/11 End Date: 24/03/11 Angela Drinkwater-Lunn CE200 Crickhowell Arts Alive Wednesday 10am- 1pm 7 Sessions Starting: 16/03/11 (Half Term: 20/04/11 No Class on: 27/04/11) End Date: 11/05/11 Tessa Waite CF208 Llanfyllin Youth & Community Centre Tuesday 10am- 1pm 7 Sessions Starting: 22/03/11 (Half Term: 12/04/11 No Class on: 10/05/11) End Date: 17/05/11 Moya Davern CF209 Cardigan (Intensive Summer School) Theatr Mwldan Monday 10.15am-2.45pm 5 Sessions Starting: 11/07/11 (No Class on: 15/07/11) End Date: 18/07/11 Angharad Taris CB303

Approaches to Life Painting This is an introductory course to some of the basic skills of life painting and is designed as a follow on course from ‘Approaches to Life Drawing’. Through a series of practical classes you will build a portfolio of paintings of the nude. You are also required to investigate the historical and contemporary context of life painting. Sessions will include tonal painting, flesh, colour studies, composition, proportion, planes and structures of the body, speed studies and some colour theory. Students will be required to supply their own materials. It is advantageous to take this course alongside Colour Exploration. £60(£50) 10 Credits Level 1 Narberth Bloomfield Centre Tuesday 10am- 3pm 6 Sessions 28/09/10 12/10/10 19/10/10 02/11/10 16/11/10 End Date: 23/11/10 Clare Rose CD100 Machynlleth Tabernacl Wednesday 10am- 3pm 5 Sessions Starting: 06/10/10 13/10/10 10/11/10 24/11/10 End Date: 08/12/10 Angela Drinkwater-Lunn CF108

Brecon Subud Hall Wednesday 6.30pm -9pm 8 Sessions 13/10/10 27/10/10 10/11/10 24/11/10 08/12/10 12/01/10 26/01/11 End Date: 09/02/11 Tessa Waite CF111 St Dogmaels St Thomas Church Hall Monday 10.30am- 3pm 6 Sessions Starting: 09/05/11 (Half Term: 30/05/11 No Class: 06/06/11) End Date: 27/06/11 Clare Rose CD301

“Clare opened doors in my brain” Botanical Illustration: 1 This is an ideal course for those wishing to explore the painting of a variety of botanical topics. Starting with the basic techniques of drawing, the course gradually builds upon individual experience and confidence gained. Drawing skills and techniques will be developed through demonstrations in which we will also look at perspective drawing. We will be looking at tonal mixtures and gradients, exploring different mediums and their suitability for your chosen subject. You will be taught a variety of drawing techniques and how to apply washes to suit your design. The course is highly illustrated and you will gain an insight into the techniques used by Master Painters and their designs, besides being taught about the botanical terms, names and functions of the plants used. At the end of the course you will be able to design, draw and mix the appropriate colours to create a realistic botanical illustration of your favourite plants. It is highly recommended that you have experience of watercolour and drawing before taking this class. To enhance your learning, there are several Science modules available in Plant identification. See page 71 and the course below. £60(£50) 10 Credits Level 1 Aberystwyth 10 Laura Place Tuesday 10am- 3pm 5 Sessions Starting: 12/10/10 End Date: 15/02/11 16/11/10 07/12/10 11/01/11 Moya Davern CA110

Identifying Flowering Plants (Weekend Intensive) The essential skills developed during this course make it ideal for professional development but also for anyone simply fascinated by plants and ecology. Examine specimens and become familiar with the huge variety of flower and leaf forms and the equally huge and often confusing terminology used in the wild flower books and ‘keys’. You will be given the confidence to use a ‘flora’ and ‘keys’ and identifying unknown flowering plant species on your own. Emphasis will be on practical skills with examination and identification taking place mainly in the laboratory but with excursions around the venue to put new found knowledge to the test! This is a fascinating and essential core course for both ecology Certificates. It is an excellent background for anyone interested in both wild and garden plants. Come and enjoy! £75(£65) Fee Waiver Fee: £5 10 Credits Level 1 Lampeter Denmark Farm Fri-Sun 3 Sessions Starting 10am: 17/06/11 End Date: 19/06/11 4pm Margaret Howells AB302 Machynlleth CAT Fri-Sun 3 Sessions Starting 10am: 01/07/11 End Date: 03/07/11 4pm Margaret Howells AF305

“Brilliant opportunity all round to meet people, learn and improve” Rhonda Thomas

26

Addysg Uwch yn y Gymuned • Higher Education in the Community


Cyrsiau Celf a Dylunio / Courses in Art & Design 2010-11 Botanical Illustration: 2 In depth observation of leaves, plants and flowers will enable you to accurately draw and paint detailed studies of a variety of subjects. Watercolour techniques, colour mixing and matching together with tonal modelling will enable you to create realistic paintings. An ideal course for those who have an interest in plants however we highly recommend that you take Botanical Illustration 1 or have previous experience of Botanical Illustration before embarking on this course. £60(£50) 10 Credits Level 1 Aberystwyth 10 Laura Place Tuesday 10am-3pm 5 Sessions 15/03/11 12/04/11 10/05/11 14/06/11 End Date: 05/07/11 Moya Davern CA212

Colour Exploration Discover the exciting properties of colour and tone and explore a diverse range of painting and drawing skills using colour. Learn about the different aspects and experimentations of colour mixing. Investigate the work of various artists both historically and contemporary who use colour in a lively way. Topics covered will include the landscape, still life, textured surfaces, portraiture and abstraction. £60(£50) 10 Credits Level 1 (Core Module) Pontrhydyfendigaid Neuadd Pantyfedwen Friday 10am-1pm 7 Sessions Starting: 01/10/10 End Date: 12/11/10 Judy Macklin CB101 Aberystwyth Old College Thursday 10am-2.30pm 5 Sessions Starting: 11/11/10 End Date: 09/12/10 Judy Macklin CA115 St Dogmaels St Thomas Church Hall Monday 10.30am-3.30pm 6 Sessions 17/01/11 24/11/10 07/02/11 14/02/11 07/03/11 End Date: 21/03/11 Clare Rose CD201 Narberth Bloomfield Centre Tuesday 10am-3pm 6 Sessions Starting: 25/01/11 (Half Term: 22/02/11) End Date: 08/03/11 Clare Rose CD202

Drawing and Painting the Landscape Take advantage of the beautiful scenery on the doorstep. The tuition on this course will cover landscape for inspiration, aim to understand tone and colour by working from observation and develop a range of drawing and painting techniques. This course offers students an opportunity to link with previously completed landscape modules. £60(£50) 10 Credits Level 1 Llandeilo Newtown House, Dinefwr Park Monday 10am-1pm 7 Sessions Starting: 09/05/11 (Half Term: 30/05/11) End Date: 27/06/11 Andrew McCutcheon CC301 Fishguard E-Learning Centre Tuesday 10am-2.30pm 5 Sessions Starting: 10/05/11 (Half Term: 31/05/11) End Date: 14/06/11 Tutor TBC CD300 Aberaeron Llanerchaeron Wednesday 10am-1pm 7 Sessions Starting: 11/05/11 (Half Term: 01/06/11) End Date: 29/06/11 This venue is not suitable for students with mobility difficulties Andrew McCutcheon CB302

Naked and the Nude This module is intended for those with some experience of life drawing and who wish to develop figurative picture making skills. The various approaches to the use of the nude in the Western tradition, from the Renaissance to the present day, will be investigated historically, alongside practical study. The three fundamental interpretations of the nude: the real, the ideal and the imagined, will also be used in order to investigate how meaning can be communicated by the use of the nude within a structured composition. £120(£100) 20 Credits Level 1 Machynlleth Tabernacl Thursday 10am-3.30pm 7 Sessions Starting: 20/01/11 (Half Term: 24/02/11) End Date: 10/03/11 Judy Macklin CF203

Painting Gardens in Mixed Media From Claude Monet to Patrick Heron and beyond. Gardeners, painters share many facets; both create a harmony of colour and composition, balancing form and texture. This course will involve some on location work and will cover a range of projects relating to the garden themes such as architecture and woodlands. By exploring the potential of mixed media, the emphasis will be in more creative responses. The course will conclude with an exhibition of student’s work. £120(£100) 20 Credits Level 1 Brecon Penpont Tuesday 10.0am-3pm 10 Sessions Starting: 15/03/11 (Half Term: 19/04/11 No Class 26/04/11) End Date: 07/06/11 Tessa Waite CF206 Llandeilo Newtown House, Dinefwr Park Tuesday 10am-1pm 13 Sessions Starting: 15/03/11 (Half Term: 19/04/11 No Class 26/04/11) End Date: 28/06/11 Andrew McCutcheon CC204

Painting Gardens In Watercolour From Claude Monet to Patrick Heron and beyond. Gardeners, painters share many facets; both create a harmony of colour and composition, balancing form and texture. This course will involve some on location work and will cover a range of projects relating to the garden themes such as architecture and woodlands. By exploring the potential of mixed media, the emphasis will be in more creative responses. The course will conclude with an exhibition of student’s work. £120(£100) 20 Credits Level 1 Newtown Gregynog Hall Thursday 10am-1pm 12 Sessions Starting: 05/05/11 End Date: 28/07/11 Moya Davern CF300

Express Yourself: Painting This course is designed to develop your experience of painting in either watercolours or acrylics. It is suitable for those who have attended a ‘’beginners’’ course. Emphasis will be placed on a more expressive approach, encouraging you to build on your existing skills, developing your individual responses to a variety of subject matter. You will develop your knowledge of colour and composition to produce more dynamic results. You can paint in any media but must bring your own materials. £60(£50) 10 Credits Level 1 Llandybie Church Hall Wednesday 1.30pm-4pm 8 Sessions Starting: 12/01/11 (Half Term: 02/02/11) End Date: 09/03/11 Geoff Brown CC200

Chris

27


2010-11 Cyrsiau Celf a Dylunio / Courses in Art & Design Painting Interiors An advanced practical painting course taught in any medium or mixed media. It introduces the student to the subject of interiors. The course will refer to the work of contemporary painters and painters who have used Interiors as subject matter for their own work. The course will be based in the studio and public venues such as churches, libraries and communal areas chosen by the tutor. Home study on the theme of interiors will serve as preparation for finished paintings. £120(£100) 20 Credits Level 1 Llandeilo Newtown House, Dinefwr Park Tuesday 10am-1pm 13 Sessions Starting: 05/10/10 (Half Term: 26/10/10 No Class: 23/11/10) End Date: 08/02/11 Andrew McCutcheon CC104

Pastel Paintings: Figures and Portraits This module is designed for students with previous experience of working with pastels. The subject for the folio will focus on portraiture and the human figure, exploring how artists of the past have developed this theme, and how examples can be translated into contemporary practice. The use of pastels will be fully explored and developed, including a fuller understanding of how tone, colour and the composition of an image can be analysed in order to improve results. Themes may include in the garden, the end of the meal, the dance. You will study the context, culture and history of the double portrait. £60(£50) 10 Credits Level 1 Aberystwyth Old College Languages Room Monday 6.30pm-9pm 8 Sessions Starting: 14/03/11 (Half Term: 11/04/11) End Date: 23/05/11 Judy Macklin CA211 Tregaron Abercoed Hall Friday 10am-1pm 7 Sessions Starting: 25/02/11 End Date: 08/04/11 Judy Macklin CB201

Plant Portraits Demonstrations and advice will be given so that you can make a plant portrait in monochrome, paint a miniature, and gain the skills of working on location. This deliberately challenging and broad ranging course is aimed to allow students to experiment with a wide range of delivery and acquire some specialised skills. You will be contextualising your studies with that of the Dutch Still Life School, Miniaturists and Environmental Art. Your tutor Moya Davern, holds many medals awarded by the Royal Horticultural Society for her botanical Illustration. £60(£50) 10 Credits Level 1 Welshpool The Loft, Coed Y Dinas Wednesday 10am-3pm 5 Sessions Starting: 12/01/11 (No Class: 26/01/11 Half Term: 16/02/11) End Date: 23/02/11 Moya Davern CF201 Bleddfa Centre For The Arts Thursday 1pm-5pm 5 Sessions Starting: 13/01/11 (No Class: 27/01/11 Half Term: 17/02/11) End Date: 24/02/11 Moya Davern CF202

‘This course was like an oasis in a dry land for me, as I hadn’t done any painting for a long time. I found it challenging. There was a high standard of teaching and learning and I feel I have learnt a good deal, particularly about composition and choice of palette’ 28

Portraiture in Oils

Rosemary Irvine This module provides students with an opportunity to develop the study of oil techniques, grounds, colour mixing and theory through the genre of portraiture. The emphasis will be on the practical application of rendering portraiture with an addition of discussion to include the changing role of portraiture as a result of photography. A folio of work from primary and secondary sources will demonstrate the tonal painting skills needed to produce a series of self/ portraits and portraits. It is advisable to complete Introduction to Oil Painting or other level one painting courses before embarking on this course. £60(£50) 10 Credits Level 1 Narberth Bloomfield Centre Tuesday 10am-3pm 6 Sessions 22/03/11 29/03/11 05/04/11 19/04/11 10/05/11 End Date: 17/05/11 Clare Rose CD203

Sketchbook Studies: Drovers’ Roads This is a one-off sketchbook studies course based on the history and sights along the Drovers’ Roads. Would you like to keep and develop a successful sketchbook? This course will provide you with an opportunity to develop sketchbook skills and the processes of keeping a sketchbook journal. It would be suitable for gardeners, travellers, artists and botanical illustrators. Using different techniques and materials you will build a sketchbook of drawings in black and white, and colour and learn about the creative potential of the drawing process and quality of line. £60(£50) 10 Credits Level 1 Various Locations Tuesdays 10am-3.30pm 4 Sessions Starting: Hay-On-Wye The Globe Theatre 07/09/10; Llanwrtyd Wells 21/09/10; Rhayader 28/09/10; End Date: 12/10/10 Tregaron June Forster CF100

Towards Abstraction This practical course deals with the hot debate of abstraction, and enables the student to understand and identify some of the rudimentary qualities of abstraction whilst encouraging discussion, reflection and evaluation. Students will gain experience of approaching different ways of abstracting an image from observational drawings. £60(£50) 10 Credits Level 1 Welshpool The Loft, Coed Y Dinas Thursday 10am- 3.30pm 4 Sessions 30/09/10 14/10/10 28/10/10 End Date: 11/11/10 June Forster CF102 Mydroilyn Village Hall Thursday 9.30am-12.30pm 7 Sessions 07/10/10 21/10/10 04/11/10 18/11/10 25/11/10 02/12/10 (End Date: 09/12/10) June Forster CB105 Machynlleth Tabernacl Wednesday 4 Sessions 23/02/11 02/03/11 16/03/11 End Date: 31/03/11 Angela Drinkwater-Lunn CF207 Cardigan Theatr Mwldan Tuesday 10.15am-2.45pm 6 Sessions Starting: 01/03/11 End Date: 05/04/11 Angharad Taris CB202 INTENSIVE Llandysul The Powerhouse Thursday 10am-3.30pm 17/03/11 End Date: 07/04/11 Judy Macklin

4 Sessions

SUMMER SCHOOL Llangathen Aberglasney Gardens Monday-Thurs 10am-3.30pm Starting: 16/05/11 End Date: 19/05/11 June Forster

4 Sessions

CC205

CC304

Addysg Uwch yn y Gymuned • Higher Education in the Community


Cyrsiau Celf a Dylunio / Courses in Art & Design 2010-11 Art History / Hanes Celf

Contemporary Art and Discussion

Looking at Art Are you fascinated by pictures and antiques? Would you like to gain more knowledge and appreciation of works of art? Looking at Art is a course for beginners that encourages a critical awareness of various art forms. Through seminars, lectures and exhibitions you will learn to examine artworks in order to understand their aesthetic qualities, techniques and the historical and cultural contexts in which they were made. The course provides a new opportunity to gain first-hand experience of the University’s impressive collection of fine and decorative art including works bequested by George Powell of Nanteos Mansion and Sir John Williams, surgeon to Queen Victoria. The course is also designed to be a level 0 feeder course for both art practice and art history courses at Level one. £60(£50) 10 Credits Level 0 Aberystwyth School of Art Wednesday 1pm-3pm 8 Sessions 20/10/10 03/11/10 17/11/10 24/11/10 15/12/10 12/01/11 26/01/11 End Date: 09/02/11 Philip Garratt CA111

Study of Art and Art History This course promotes the study of Art and Art History as a fundamental tool in the education of the artist and is taught from the view point and needs of an artist. Topics covered will include the importance of drawing, use of colour, chiaroscuro, perspective and 2 dimensional space. It introduces the history of representation up to and including the arrival of abstraction. No previous knowledge of Art History is required. This is a key course on the Certificate of Art & Design and ideally should be taken before other level one Art History courses. £60(£50) 10 Credits Level 1

Free Taster Session Fishguard E-Learning Centre Tuesday 1.30pm-4pm 05/10/10 Elgan Wyn Jones

CD103T

Full Courses Machynlleth Tabernacl Friday 10am-12.30pm 8 Sessions TBC Starting: 01/10/10 End Date: 19/11/10 Reuben Knutson CF105 Fishguard E-Learning Centre Tuesday 1.30pm-4pm 8 Sessions 12/10/10 19/10/10 09/11/10 23/11/10 07/12/10 11/01/11 18/01/11 End Date: 08/02/10 Elgan Wyn Jones CD103 Newtown Davies Gallery Tuesday 1pm-3.30pm 8 Sessions 12/10/10 20/10/10 03/11/10 17/11/10 01/12/10 08/12/10 12/01/10 End Date: 19/01/11 Louise Chennell CF110

Art in Wales 1: Welsh Art and the Landscape From the dramatic solitude of Dolbadarn Castle, to the industrial skyline of the Rhondda Valley, the Welsh landscape has been a source of inspiration for artists since the Romantic Movement in the 18th century. This course will examine both Welsh and Non-Welsh artist’s impressions of Wales since then, and the relevance of their work in relation to British and European art. A variety of media will be looked at including paintings, prints and photographs. We will discuss the role landscape has played in allowing Welsh born artists to express their national identity. This course will help develop research and writing skills in art history. £60(£50) 10 Credits Level 1 Aberystwyth National Library of Wales Tuesday 10am-12.30pm 8 Sessions Starting: 05/10/10 (Half Term: 26/10/10 No Class: 16/11/10) End Date: 07/12/10 Louise Chennell CA101 Aberystwyth National Library of Wales Tuesday 10am-12.30pm 8 Sessions Starting: 01/02/11 (Half Term: 22/02/11) End Date: 29/03/11 Louise Chennell CA203

The work of contemporary artists such as Damian Hirst and Tracy Emin raises many issues about modern life and also provokes a great deal of controversy. This Contemporary Art course is designed to provide a straightforward introduction to the work of these and many more of today’s most cutting-edge artists. The lectures and seminars will look at how the current art scene has developed, and initiate debate and exploration of the themes, styles and imagery visible in galleries today. £60(£50) 10 Credits Level 1 Machynlleth Tabernacl Friday 10am-12.30pm 8 Sessions Starting: 21/01/11 (Half Term: 25/02/11) End Date: 18/03/11 Reuben Knutson CF204

Cyrsiau Lefel 2 / Level 2 Cyfleoedd i ddatblygu eich sgiliau artistig ymhellach / Opportunities to further develop your artistic skills.

Ceramic Artefact: The Gallery: Wall, Plinth or Interior Based Work. This module will develop students understanding of materials, techniques and processes learnt at level one. It will broaden the student’s knowledge of contemporary makers and will encourage the generation of ideas to feed into their personal outcomes. The development of a personal language from researched ideas will be evidenced in the visual diaries and with the judgment and technical skills employed in the realization of their final piece of work. Students will be expected to demonstrate an understanding and analysis of their research and be able to reflect on their work within the context of professional practice. Students will be encouraged to make use of the exhibitions associated with the Ceramic Collection of the University as a direct learning resource. The module will be introduced by a lecture and backed up by two seminars and workshop practice and demonstrations. Basic technical skills will not be covered and therefore the module will not be suitable for students who have not completed the pre-requisites for the course. £140 (£120) Fee Waiver Fee: £20 20 Credits Level 2 Aberystwyth University Starting September 2011 Tutor TBC CA101V

Glazing and Surface Decoration This course will introduce students to the many different ways of decorating ceramic, both contemporary and historical. You will be expected to have passed a level 1 Ceramic Sculpture course before embarking on this module, therefore it is not suitable for beginners. We will consider the source origin and types of clays as well as their unique qualities in relation to your finished piece. We will also look at how to make and fire glazes, glazing temperatures, health and safety issues, glaze defects defects and different kilns and their uses. There will also be a weekend where raku and other basic kiln firing will take place outdoors. A trip to Stoke on Trent may be organised giving an opportunity to see how the effect the pottery industry has had on our social history and language. This trip will be self funded, the price is not contained in the course fee. £90(£80) Fee Waiver Fee: £30 10 Credits Level 2 Aberystwyth Arts Centre Starting September 2011 CA100V

Introduction to Wood Engraving (Intensive Summer School) It is recommended that you complete ‘Introduction to Printmaking’ in order to develop basic skills in relief printing or have previous skills in printmaking. This course aims to develop competency in the handling of woodblocks and plastic polymer blocks for engraving and will be taught in the School of Art, Aberystwyth, using the well equipped print workshop. Some materials are included in the course fee and tools can be borrowed for the class. Make your stay in Aberystwyth a pleasant one, there is plenty of accommodation in this seaside town allowing you to

29


2010-11 Cyrsiau Celf a Dylunio / Courses in Art & Design take advantage of this intensive course. – contact us for a list. £130(£110) Fee Waiver Fee: £20 10 Credits Level 2 Aberystwyth School of Art Monday 10am-3.30pm 4 Sessions Starting: 20/06/11 End Date: 23/06/11 Judy Macklin CA306

Chyrsiau Datblygiad Proffesiynol / Professional Development Courses Interior Design The interactive nature of this course will equip students with the confidence to style a domestic interior space. The four intensive days (delivered over two weekends will incorporate an in-depth understanding of the latest trends, colour theory and the effective use of the colour wheel, the use of textures and tonal harmony, the relationship between colour and light, juxtaposition and experimentation with various treatments, techniques and design processes. Studio demonstrations will be carried out when appropriate, along with a step by step guide into developing a final concept board for a personalised interior design. You will have some pre-course study so that you can take advantage of your learning sessions with Hannah. We will ask you to photograph a room that you wish to redecorate; research into a theme of your choice and start collecting materials. (fabrics, wallpapers, carpets, tiles etc) This research should be highly contextualized and thought through, highlighting an in-depth concept-theme that will be used as a foundation of work . A concise list of materials and work will be posted to you on enrolment for the course so do not leave it too late to enrol. £60(£50) 10 Credits Level 0 Aberystwyth 10 Laura Place Sat / Sun 10am-4pm 4 Sessions 14/05/11 15/05/11 28/05/11 End Date: 29/05/11 Hannah Jones CA302

Introduction to Flash (NEW Course) This is very much a hands-on course explaining the basics of designing Flash movies and web content. Students will start by learning and analysing the composition of a Flash movie before moving on to learning basic design skills. We would encourage students to become confident with designing simple movies initially before progressing on to more advanced features as their skills and confidence grow, enabling them by the end of the course, to be competent in producing and publishing web-based multimedia content independently. The focus for the course will be on developing techniques to enable students to produce their own content and movies; to this end, they will be encouraged to make use of their own ideas, original images and research material for their own projects. Pre-course study:- Students are given a general brief of their main project and asked to research and make notes on existing websites that contain Flash content and evaluate their effectiveness for purpose; eg: With Flash animation(s) as constituent parts of investigated web page(s), consider role, purpose, positive or negative contribution, good/bad design, layouts, first impressions, time to load, time to run, etc. Notes from this research will be recorded in the visual diary - 4 hours and will form the start of the visual diary. £80(£70) 10 Credits Level 1 Aberystwyth Penglais Cledwyn G6 Wednesday 11am-1pm 10 Sessions Starting: 06/10/10 (Half Term: 27/10/10) End Date: 15/12/10 David Bowen CA104 Aberystwyth Penglais Cledwyn G6 Wednesday 9.30am-1pm 6 Sessions Starting: 16/03/11 (Half Term: 13/04/11) End Date: 11/05/11 David Bowen CA213 Before enrolling on the Flash course can you answer the following questions: • Do you have a working knowledge of basic computing commands using menus and toolbars – especially opening, saving and closing files? • Do you have an understanding of basic file management and navigation techniques – saving to a location, opening from a location, creating new folders to save into. • Do you have experience in using the World Wide Web with some personal appreciation of web design and layout concepts?

30

Do you have experience in using some web design software such as Microsoft FrontPage, Microsoft SharePoint Designer and/or Adobe Dreamweaver (or similar)?

Photoshop 2: Imaging With Photoshop The module is designed to follow directly from Photoshop 1 courses and is a development of skills and techniques introduced on those courses. Students will learn more complex image manipulation, correction and repair including the use of masks, layers and painting tools. The course continues to develop the student’s visual problem solving and design skills as well as aesthetic critical and contextual skills with special regard to digital image making. £80(£70) 10 Credits Level 1 Aberystwyth University Penglais Cledwyn G6 Tuesday 10am-1pm 7 Sessions Starting: 05/10/10 (Half Term: 26/10/10) End Date: 23/11/10 Martin Crampin CA102 Aberystwyth University Penglais Cledwyn G6 Tuesday 10am-1pm 7 Sessions Starting: 08/02/11 End Date: 05/04/11 Martin Crampin CA208 Aberystwyth University Penglais Cledwyn G6 Tuesday 1.15pm-4.15pm 7 Sessions Starting: 08/02/11 End Date: 05/04/11 Martin Crampin CA209 How to choose which Photoshop course is right for you: If the answer to most of these questions is yes, then Photoshop 2: Imaging with Photoshop is for you: • I know how to open image files and save them in folders • I know how to import photographs into a computer from my digital camera • I know what pixels are and understand image resolution • I know how to save and print images at different sizes • I can successfully import images into Word documents or PowerPoint • I have used Photoshop before

Photoshop 3: Creative Photoshop Photoshop is the industry standard for creative photo manipulation. It is a very powerful image creation and manipulation tool for the less photographically minded. The course is designed to serve as the final progression module after Photoshop for Absolute Beginners or Photoshop for Photographers and Imaging with Photoshop. It will introduce more complex and creative Photoshop techniques and develop the student’s visual problem solving skills. This will be taught alongside critical and contextual skills with regard to digital image making. £160(£140) 20 Credits Level 1 Aberystwyth Penglais Cledwyn G6 Thursday 11am-2.30pm 13 Sessions Starting: 04/11/10 (Half Term: 24/02/11 No Classes 16/12/10) End Date: 17/03/11 Ivor Arbuckle CA113

Web Design: Dreamweaver This is a new course designed to allow students to use the industry recognised Web Design Package. This is very much a hands-on course starting with a basic introduction to HTML and general concepts explaining the basics of designing web pages and web sites. You will then move on to learning the essentials of Adobe Dreamweaver, progressing on to more advanced features as your skills and confidence grow, enabling you to be competent in producing web sites to your own requirements. The course assumes basic computer literacy, such as competence with opening, saving and printing files on a PC and an elementary understanding of and experience with using the World Wide Web and either word processing or desk top publishing. The focus on the course will be developing techniques to enable students to produce their own web sites. To this end, you are encouraged to make use of your

Addysg Uwch yn y Gymuned • Higher Education in the Community


Cyrsiau Celf a Dylunio / Courses in Art & Design 2010-11 own ideas, original images and research material for your projects. You must pre-enrol for this course at least 2 weeks in advance of the start date. To ensure that the first session runs smoothly you must activate your log-in ID, this can be done online: www.aber.ac.uk/systems/activate. To complete this process you will be required to enter your student number which will be issued to you by the Lifelong Learning office once you have enrolled, paid your fee and your details are entered onto the Student Records database. For further information about activation see: www.aber.ac.uk/advisory/faq/14 £80(£70) 10 Credits Level 1 Aberystwyth Penglais Cledwyn G6 Wednesday 2pm-5pm 7 Sessions Starting: 02/02/11 (Half Term: 23/02/11) End Date: 23/03/11 David Bowen CA206 Aberystwyth Penglais Cledwyn G6 Wednesday 6pm-8pm 10 Sessions Starting: 02/02/11 (Half Term: 23/02/11) End Date: 20/04/11 David Bowen CA207 Aberystwyth Penglais Cledwyn G6 Wednesday 1pm-6pm 5 Sessions Starting: 30/03/11 (Half Term: 20/04/11 No Class: 27/04/11) End Date: 11/05/11 David Bowen CA214 Summer School Aberystwyth Penglais Cledwyn G6 Mon-Fri 10am-3pm Starting: 11/07/11 End Date: 15/07/11 David Bowen CA307 This intensive course requires students to be used to working on a PC for extensive periods of time. In order to ensure that the Dreamweaver course is right for you check that you can answer the following questions: • Do you have a working knowledge of basic computing commands using menus and toolbars – especially opening, saving and closing files? • Do you have an understanding of basic file management and navigation techniques – saving to a location, opening from a location, creating new folders to save into. • Do you have experience in using the World Wide Web with some personal appreciation of web design and layout concepts? • Do you have experience in using some other text and image document creation program such as Microsoft Word, Publisher, FrontPage and/or SharePoint Designer (or similar)?

Glazing and Surface Decoration This course will introduce students to the many different ways of decorating ceramic, both contemporary and historical. You will be expected to have passed a level 1 Ceramic Sculpture course before embarking on this module, therefore it is not suitable for beginners. We will consider the source origin and types of clays as well as their unique qualities in relation to your finished piece. We will also look at how to make and fire glazes, glazing temperatures, health and safety issues, glaze defects defects and different kilns and their uses. There will also be a weekend where raku and other basic kiln firing will take place outdoors. A trip to Stoke on Trent may be organised giving an opportunity to see how the effect the pottery industry has had on our social history and language. This trip will be self funded, the price is not contained in the course fee. £90(£80) Fee Waiver Fee: £30 10 Credits Level 2 Aberystwyth Arts Centre Starting September 2011 CA100V

Ceramic Artefact The Gallery: Wall, Plinth or Interior Based Work. This module will develop students understanding of materials, techniques and processes learnt at level one. It will broaden the student’s knowledge of contemporary makers and will encourage the generation of ideas to feed into their personal outcomes. The development of a personal language from researched ideas will be evidenced in the visual diaries and with the judgment and technical skills employed in the realization of their final piece of work. Students will be expected to demonstrate an understanding and analysis of their research and be able to reflect on their work within the context of professional practice. Students will be encouraged to make use of the

exhibitions associated with the Ceramic Collection of the University as a direct learning resource. The module will be introduced by a lecture and backed up by two seminars and workshop practice and demonstrations. Basic technical skills will not be covered and therefore the module will not be suitable for students who have not completed Figurative Sculpture, Forms from Nature or Texture and Surface modules. £140 (£120) Fee Waiver Fee: £20 20 Credits Level 2 Aberystwyth University Starting September 2011 Tutor TBC CA101V

Introduction to Wood Engraving (Intensive Summer School) It is recommended that you complete ‘Introduction to Printmaking’ in order to develop basic skills in relief printing or have previous skills in printmaking. This course aims to develop competency in the handling of woodblocks and plastic polymer blocks for engraving and will be taught in the School of Art, Aberystwyth, using the well equipped print workshop. Some materials are included in the course fee and tools can be borrowed for the class. Make your stay in Aberystwyth a pleasant one, there is plenty of accommodation in this seaside town allowing you to take advantage of this intensive course – contact us for a list. £130(£110) Fee Waiver Fee: £20 10 Credits Level 2 Aberystwyth School of Art Monday 10am-3.30pm 4 Sessions Starting: 20/06/11 End Date: 23/06/11 Judy Macklin CA306

Modiwlau Allweddol / Key Modules Approaches to Life Drawing Have you ever wanted to significantly improve your drawing skills? Life Drawing is the key to developing your hand and eye co/ordination. Working directly from the model, you will experience the different approaches and tools to analyse what you see in various media. Tuition will be tailored to the individual. £60(£50) 10 Credits Level 1 Llanwrtyd Wells Victoria Hall Monday 10am- 1pm 7 Sessions Starting: 04/10/10 (Half Term: 25/10/10) End Date: 22/11/10 Elizabeth Brickell CF113 Cardigan Small World Theatre Thursday 6.30pm- 9.30pm 8 Sessions 07/10/10 14/10/10 04/11/10 11/11/10 25/11/10 02/12/11 13/01/11 End Date: 27/01/11 Elgan Wyn Jones CB107 St Dogmaels St Thomas Church Hall Monday 10.30am- 3pm 5 Sessions Starting: 11/10/10 (Half Term: 01/11/10 No Class: 08/11/10) End Date: 29/11/10 Clare Rose CD102 Aberystwyth Old College - Languages Room Wednesday 6pm- 9pm 7 Sessions Starting: 27/10/10 End Date: 08/12/10 Judy Macklin CA112

Approaches to Life Painting This is an introductory course to some of the basic skills of life painting and is designed as a follow on course from ‘Approaches to Life Drawing’. Through a series of practical classes you will build a portfolio of paintings of the nude. You are also required to investigate the historical and contemporary context of life painting. Sessions will include tonal painting, flesh, colour studies, composition, proportion, planes and structures of the body, speed studies and some colour theory. Students will be required to supply their own materials. £60(£50) 10 Credits Level 1 Narberth Bloomfield Centre Tuesday 10am- 3pm 6 Sessions 28/09/10 12/10/10 19/10/10 02/11/10 16/11/10 End Date: 23/11/10 Clare Rose CD100

31


2010-11 Cyrsiau Celf a Dylunio / Courses in Art & Design Machynlleth Tabernacl Wednesday 10am- 3pm 5 Sessions Starting: 06/10/10 13/10/10 10/11/10 24/11/10 End Date: 08/12/10 Angela Drinkwater-Lunn CF108 Brecon Subud Hall Wednesday 6.30pm -9pm 8 Sessions 13/10/10 27/10/10 10/11/10 24/11/10 08/12/10 12/01/10 26/01/11 End Date: 09/02/11 Tessa Waite CF111 St Dogmaels St Thomas Church Hall Monday 10.30am- 3pm 6 Sessions Starting: 09/05/11 (Half Term: 30/05/11 No Class: 06/06/11) End Date: 27/06/11 Clare Rose CD301

Art in Wales 1: Welsh Art and the Landscape From the dramatic solitude of Dolbadarn Castle, to the industrial skyline of the Rhondda Valley, the Welsh landscape has been a source of inspiration for artists since the Romantic Movement in the 18th century. This course will examine both Welsh and Non-Welsh artist’s impressions of Wales since then, and the relevance of their work in relation to British and European art. A variety of media will be looked at including paintings, prints and photographs. We will discuss the role landscape has played in allowing Welsh born artists to express their national identity. This course will help develop research and writing skills in art history. £60(£50) 10 Credits Level 1 Aberystwyth National Library of Wales Tuesday 10am-12.30pm 8 Sessions Starting: 05/10/10 (Half Term: 26/10/10 No Class: 16/11/10) End Date: 07/12/10 Louise Chennell CA101 Aberystwyth National Library of Wales Tuesday 10am-12.30pm 8 Sessions Starting: 01/02/11 (Half Term: 22/02/11) End Date: 29/03/11 Louise Chennell CA203

Colour Exploration Discover the exciting properties of colour and tone and explore a diverse range of painting and drawing skills using colour. Learn about the different aspects and experimentations of colour mixing. Investigate the work of various artists both historically and contemporary who use colour in a lively way. Topics covered will include the landscape, still life, textured surfaces, portraiture and abstraction. £60(£50) 10 Credits Level 1 Pontrhydyfendigaid Neuadd Pantyfedwen Friday 10am- 1pm 7 Sessions Starting: 01/10/10 End Date: 12/11/10 Judy Macklin CB101 Aberystwyth Old College Thursday 10am- 2.30pm 5 Sessions Starting: 11/11/10 End Date: 09/12/10 Judy Macklin CA115 St Dogmaels St Thomas Church Hall Monday 10.30am- 3.30pm 6 Sessions 17/01/11 24/11/10 07/02/11 14/02/11 07/03/11 End Date: 21/03/11 Clare Rose CD201 Narberth Bloomfield Centre Tuesday 10am- 3pm 6 Sessions Starting: 25/01/11 (Half Term: 22/02/11) End Date: 08/03/11 Clare Rose CD202

Contemporary Art and Discussion The work of contemporary artists such as Damian Hirst and Tracy Emin raises many issues about modern life and also provokes a great deal of controversy. This Contemporary Art course is designed to provide a straightforward introduction to the work of these and many more of today’s most cutting-edge artists. The lectures and seminars will look at how the current art scene has developed, and initiate debate and exploration of the themes, styles and imagery visible in galleries today. £60(£50) 10 Credits Level 1 Machynlleth Tabernacl Friday 10am-12.30pm 8 Sessions TBC Starting: 21/01/11 (Half Term: 25/02/11) End Date: 18/03/11 Reuben Knutson CF204

32

Drawing on the Imagination This core drawing course will develop observational skills and improve drawing techniques. It also encourages and allows for development of more imaginative and creative response to traditional drawing courses. Spread over two terms and comprising of 20 credits, the course will include some life drawing sessions and will allow for the development of ideas and work. The course will mainly be concerned with developing practical skills but students will be encouraged to investigate the work of many artists to broaden the understanding of the subject. Students will be required to supply their own materials. £120(£100) 20 Credits Level 1 Llanelli Parc Howard Thursday 11am-2pm 15 Sessions Starting: 07/10/10 (Half Term: 21/10/10) End Date: 03/03/11 Geoff Brown CC107 Cardigan Theatr Mwldan Tuesday 10.15am-2.45pm 11 Sessions Starting: 09/11/10 End Date: 15/02/11 Angharad Taris CB108 Llanwrtyd Wells Victoria Hall Monday 10am-1pm 7 Sessions Starting: 24/01/11 (Half Term: 21/02/11) End Date: 16/05/11 Elizabeth Brickell CF212

Land Art 1 A course designed to produce artwork in relation to the natural environment through both group activities and self generated projects. This is very much a ‘hands-on’ course working outdoors so come dressed and well prepared. By focussing on specific environments students will develop in their aesthetic and conceptual responses, their understanding of place and the qualities of natural materials. The module aims to develop awareness of the discipline within a range of contextual discourses: contemporary art since 1950; the wider historical perspective of artistic response to nature and landscape; recent political/social/ scientific developments in understanding of the environment. To enrol for this you need to be physically fit and able to walk long distances on uneven ground. Locations can be the beach, river and woodland. £60(£50) 10 Credits Level 1 Aberystwyth University Wednesday 11am-4.30pm 5 Sessions 06/10/10 13/10/10 03/11/10 17/11/10 End Date: 24/11/10 Ivor Arbuckle CA103

Study of Art and Art History This course promotes the study of Art and Art History as a fundamental tool in the education of the artist and is taught from the view point and needs of an artist. Topics covered will include the importance of drawing, use of colour, chiaroscuro, perspective and 2 dimensional space. It introduces the history of representation up to and including the arrival of abstraction. No previous knowledge of Art History is required. This is a key course on the ‘Certificate of Art & Design’ and ideally should be taken before other level one Art History courses. £60(£50) 10 Credits Level 1

Free Taster Session Fishguard E-Learning Centre Tuesday 1.30pm-4pm 05/10/10 Elgan Wyn Jones

CD103T

Full Courses Machynlleth Tabernacl Friday 10am-12.30pm 8 Sessions Starting: 01/10/10 End Date: 19/11/10 Reuben Knutson CF105 Fishguard E-Learning Centre Tuesday 1.30pm-4pm 8 Sessions Starting: 12/10/10 19/10/10 09/11/10 23/11/10 07/12/10 11/01/11 18/01/11 End Date: 08/02/10 Elgan Wyn Jones CD103 Newtown Davies Gallery Tuesday 1pm-3.30pm 8 Sessions 12/10/10 20/10/10 03/11/10 17/11/10 01/12/10 08/12/10 12/01/10 End Date: 19/01/11 Louise Chennell CF110

Addysg Uwch yn y Gymuned • Higher Education in the Community


Cyrsiau Celf a Dylunio / Courses in Art & Design 2010-11 Tutorial Module: Certificate in Art and Design

Introduction to Wood Engraving (Summer School)

This is an essential course for those students wishing to take the Certificate and is designed to give students the art school experience. Group discussions will focus on professional art practice, methods of study, use of techniques and materials, acquisition of individual skills, and are followed by one-to-one tutorials which through the development of the personal project, help the student to arrive at an individual statement. It is recommended that this module is taken in your 2nd or 3rd year of studying for the Certificate in Art & Design. Not suitable for beginners. £60(£50) 10 Credits Level 1 Aberystwyth 10 Laura Place Saturday 10am-5pm 5 Sessions 06/11/10 11/12/10 05/02/11 19/03/11 End Date: 07/05/11 Dr Simon Pierse / Alison Pierse CA114

It is recommended that you complete ‘Introduction to Printmaking’ in order to develop basic skills in relief printing or have previous skills in printmaking. This course aims to develop competency in the handling of woodblocks and plastic polymer blocks for engraving and will be taught in the School of Art, Aberystwyth, using the well equipped print workshop. Some materials are included in the course fee and tools can be borrowed for the class. £130(£110) Fee Waiver Fee: £20 10 Credits Level 2 Aberystwyth School of Art Monday 10am-3.30pm 4 Sessions Starting: 20/06/11 End Date: 23/06/11 Judy Macklin CA306

Summer Schools and Intensive Courses / Ysgolion Haf a Chyrsiau Dwys

This practical course deals with the hot debate of abstraction, and enables the student to understand and identify some of the rudimentary qualities of abstraction whilst encouraging discussion, reflection and evaluation. Students will gain experience of approaching different ways of abstracting an image from observational drawings. £60(£50) 10 Credits Level 1 Llangathen Aberglasney Gardens Monday - Thurs 10am-3.30pm 4 Sessions Starting: 16/05/11 End Date: 19/05/11 June Forster CC304

Towards Abstraction (Summer School)

Make your stay in Aberystwyth a pleasant one, there is plenty of accommodation in this seaside town allowing you to take advantage of these intensive and summer courses. Contact us for a list of accommodation or see places to stay: www.tourism.ceredigion.gov.uk/ saesneg/index.htm

Abstracting the Landscape (Summer School) “Of all the arts, abstract painting is the most difficult. It demands that you have a heightened sensitivity for composition and for colours and that you be a true poet. This last is essential.” Wassily Kandinsky. These classes are for students who are seeking new direction and stimulus in their painting. A willingness to ‘have a go’ is essential as projects are intended to take you beyond the conventional responses to the landscape and challenge our creativity. An inspiring and enjoyable course which might change your outlook on painting. £60(£50) 10 Credits Level 1 Aberystwyth School of Art Monday 10am-3.30pm 4 Sessions Starting: 06/06/11 End Date: 09/06/11 Judy Macklin CA303

Approaches to Landscape Painting This course will develop skills in picture-making using the landscape as a focus. The course will equip you with the necessary skills and techniques to make images and paintings on your travels, and to record the essence of the scene without necessarily making a resolved painting. You are advised to take a Level 0 painting or drawing course before enrolling for this course. Some classes will be taught on location, but the first class will start with holiday photographs as a discussion to focus on compositional techniques. You need to bring along a sketchbook and watercolour paints to the first class. £60(£50) 10 Credits Level 1 Cardigan Theatr Mwldan Monday 10.15am- 2.45pm 5 Sessions Starting: 11/07/11 (No Class on: 15/07/11) End Date: 18/07/11 Angharad Taris CB303

Introduction to Printmaking (Intensive) This course offers you a comprehensive tour of relief printing methods and encourages you to develop both traditional and experimental techniques. Taking place in the print workshop at the School of Art, we can take advantage of the excellent facilities available. Both linocuts and woodcuts can be practised first in black and white and developed into colour. The course fee includes some materials. Students who complete this course will be encouraged to progress onto Wood Engraving. £100(£90) Fee Waiver Fee: £40 10 Credits Level 1 Aberystwyth School of Art Monday 10am-3.30pm 4 Sessions Starting: 11/04/11 End Date: 14/04/11 Judy Macklin CA216

Web Design: Dreamweaver (Summer School) This is a new course designed to allow students to use the industry recognised Web Design Package. This is very much a hands-on course starting with a basic introduction to HTML and general concepts explaining the basics of designing web pages and web sites. You will then move on to learning the essentials of Adobe Dreamweaver, progressing on to more advanced features as your skills and confidence grow, enabling you to be competent in producing web sites to your own requirements. The course assumes basic computer literacy, such as competence with opening, saving and printing files on a PC and an elementary understanding of and experience with using the World Wide Web and either word processing or desk top publishing. The focus on the course will be developing techniques to enable students to produce their own web sites. To this end, you are encouraged to make use of your own ideas, original images and research material for your projects. You must pre-enrol for this course at least 2 weeks in advance of the start date. To ensure that the first session runs smoothly you must activate your log-in ID, this can be done online: www.aber.ac.uk/systems/activate To complete this process you will be required to enter your student number which will be issued to you by the Lifelong Learning office once you have enrolled, paid your fee and your details are entered onto the Student Records database. For further information about activation see: www.aber.ac.uk/advisory/faq/14 £80(£70) 10 Credits Level 1 Aberystwyth University Penglais Cledwyn G6 Mon-Fri 10am-3pm Starting: 11/07/11 End Date: 15/07/11 David Bowen CA307 This intensive course requires students to be used to working on a PC for extensive periods of time. In order to ensure that the Dreamweaver course is right for you check that you can answer the following questions: • Do you have a working knowledge of basic computing commands using menus and toolbars – especially opening, saving and closing files? • Do you have an understanding of basic file management and navigation techniques – saving to a location, opening from a location, creating new folders to save into. • Do you have experience in using the World Wide Web with some personal appreciation of web design and layout concepts? • Do you have experience in using some other text and image document creation program such as Microsoft Word, Publisher, FrontPage and/or SharePoint Designer (or similar)?

“Tutor always approachable” 33


34

Abstracting the  Landscape   Sketchbook  Studies   Painting  Interiors  (20)   Advanced  Watercololur  (20)   In  and  Out  of  the  Studio  (5)   Charcoal  Workshop   Nocturnes  on  Location   Painting  Gardens  in  Mixed  Media  (20)   Drawing  and  Painting  the  Landscape  

On Location  Classes  

Abstracting the  Figure   Life  Drawing  in  Charcoal   Botanical  Illustration  (I)  &  (ii)   Design  Through  Batik   Towards  Abstraction   Approaches  to  Landscape  Painting   The  Still  Life   Express  Yourself  (drawing)   Express  Yourself  (painting)   Extending  the  Line  (charcoal)   Pastel  Figures  and  Portraits   Portraiture  in  Oils   Digital  to  Film-­‐Making   Naked  and  the  Nude  (20)   Figure  to  Landscape:  Interplay  of  Form   Imaging  the  Landscape:  Pastels     Illustration  (20)     Interior  Design     Plant  Portraits    

Studio Based  Courses  

OPTIONAL MODULES  

March 2010

June 2006 Willow  Courses.  Digital  Film  Making.  Land  Art.  Web  Design.  Photoshop.  Design  Through   Batik.    Water  Based  Oils.    Safe  Waterbased  Ceramic  Transfer.  Creative  Textiles.     Delrin/Wood  Engraving.    Botanical  Illustration.    Forms  from  Nature  (Thermalite  Sculpture)     Marketing  Yourself  as  an  Art  Practitioner  (level  2)  

CONTINUING PROFESSIONAL  DEVELOPMENT  FOR  TEACHERS  

Study  Skills.    Oil  painting  for  Beginners.    Pastel  Workshop.    Art  for  Starters:  Drawing.      Art  for  Starters:  Painting.    Watercolour  for  Everyone.    Seas  and  Skies.  Junk  Art.         Living  Willow  (5).  Sculpture  for  Everyone.  Flower  Painting.    Looking  at  Art.

LEVEL 0  COURSES:  PREPARATION  FOR  LEVEL  1  

70 credits  must  be  chosen  from  this  list  of  modules  and     at  least  30  of  these  must  be  the  Art  History    (AH)  modules.     XK10410  Art  in  Wales  (i):   XF14710  Approaches  to  Life  Drawing    Welsh  Art  and  the  Landscape  (AH)   XJ10210  Approaches  to  Life  Painting         XA11710  Tutorial  Module   XK11210  Colour  Exploration:       An  Introduction  to  Working  in  Colour   XA10920  Figurative  Sculpture  20  credits       XJ15410  Land  Art  (i)   XJ15810  Contemporary  Art  and  Discussion   OR   (AH)   XA12120  Land  Art       XK11020  Drawing  on  the  Imagination:     XA12010  The  Study  of  Art  and  Art  History   An  Introduction  to  Drawing   for  Artists  (AH)  

KEY MODULES  

Introduction to  Web-­‐Design   Intro  to  Web  Design  using  Dreamweaver   Creative  Photoshop  (20  credits)   Photoshop  for  Photographers  (5)   Photoshop  for  Absolute  Beginners  (5)   Design  &  Imaging  in  Photoshop  (10)   Introduction  to  Flash  (10)  

Computer Related  courses  

Introduction to  Printmaking   Delrin  /  Wood  Engraving   Safe  Sensitive  Ceramic  Transfer  

Print Courses  

History of  Print-­‐Making   History  of  Photography  (i)  (ii)   Welsh  Art  (ii)   Ceramic  Sources  (level  2)  

Art History  Courses  

Creative Textiles   The  Sculpted  Head:  Portraiture  in  Clay  20   credits   Graphics  and  Images  2D  into  3D   Forms  from  Nature   Abstracting  the  Figure  in  Sculpture   Land  Art  (1)   Willow  Sculpture  (i)  (ii)   Texture  and  Surface  in  Clay   Sculpture  for  Everyone:  Wax  Wire  &  Paper   Ceramic  Artifact  (level  2)  20  credits  

3-­‐Dimensional Courses  

OPTIONAL MODULES    

The Certificate  comprises  120  credits  of  which  70  credits  must  be  taken  from  the  key  modules.  The  Tutorial  module  and  the  3  key  art  history  modules  ( AH)  are  compulsory.     In  order  to  obtain  the  certificate  candidates  must  achieve  a  weighted  average  of  at  least  40%  overall.     Students  may  not  take  more  than  20  credits  at  Level  0.      Modules  are  10  credits  unless  otherwise  stated.  

STRUCTURE OF  CERTIFICATE  OF  HIGHER  EDUCATION:  ART  AND  DESIGN   120  CREDITS  IN  TOTAL  

2010-11 Cyrsiau Celf a Dylunio / Courses in Art & Design

Addysg Uwch yn y Gymuned • Higher Education in the Community


Dysgu am Oes / Learn for Life 2010-11

Cyrsiau Cymraeg ar lefel Hyfedredd Welsh Proficiency Courses 2010-11 Nod cyrsiau hyfedredd Bydd myfyrwyr cyrsiau hyfedredd yn dysgu am ystod eang o bynciau a chysyniadau yn ymwneud â’r iaith Gymraeg, yn enwedig sut mae gramadeg y Gymraeg yn gweithio. Byddant yn datblygu eu sgiliau ysgrifennu a chyfathrebu yn y Gymraeg i’w galluogi i ddefnyddio’r iaith gyfoes mewn sefyllfaoedd proffesiynol a galwedigaethol.

Sut mae’r cyrsiau hyfedredd yn cael eu hachredu? Mae pob cwrs yn cael ei achredu gan Agored Cymru (Open College Network) ar lefel 4 yn y Fframwaith Cymwysterau Cenedlaethol (CQFW).

Dulliau dysgu ac asesu Mae’r dulliau dysgu a fabwysiedir ar y cyrsiau hyfedredd yn addas i oedolion sy’n dysgu yn y gymuned. Yn ystod pob gwers, caiff amser ei glustnodi i: • • • •

gyflwyno cysyniadau a gwybodaeth newydd; gwneud ymarferion gramadegol; datblygu sgiliau ysgrifennu a chyfathrebu; a datblygu sgiliau gweithio fel rhan o dîm.

Mae disgwyl i fyfyrwyr wneud ymchwil bersonol er mwyn cymryd rhan yn y gweithgareddau dysgu hyn. Caiff eich gwaith ei asesu drwy gyfrwng: • • • •

aseiniadau ysgrifenedig; cyflwyniadau ar lafar; ymarferion gramadegol; ac aseiniadau cyfieithu a thrawsieithu.

Dysgwch Gymraeg gyda ni Learn Welsh with us

Canolfan Cymraeg i Oedolion Canolbarth Cymru Mid-Wales Welsh for Adults Centre 10 Maes Lowri, Aberystwyth, Ceredigion SY23 2AU 0800 8766975 welshforadults@aber.ac.uk cymraegioedolion@aber.ac.uk www.learnwelshinmidwales.org www.dysgucymraegynycanolbarth.org

www.learnwelshinmidwales.org

0800 876 6975 35


2010-11 Dysgu am Oes / Learn for Life

Dysgwch Gymraeg gyda ni Canolfan Cymraeg i Oedolion Canolbarth Cymru Ceredigion, Meirionnydd, Powys

Learn Welsh with us Mid-Wales Welsh for Adults Centre Ceredigion, Meirionnydd, Powys

Mae Canolfan Cymraeg i Oedolion Canolbarth Cymru yn darparu ystod eang o gyrsiau, o rai i ddechreuwyr pur i rai i ddysgwyr profiadol a siaradwyr Cymraeg sydd eisiau rhoi sglein ar eu Cymraeg wrth ysgrifennu neu wrth siarad. Cewch gopi o brosbectws 2010/11 drwy gysylltu â’r Ganolfan , neu drwy fynd at wefan y Ganolfan. Os na welwch gwrs sydd yn addas i chi rhowch wybod i ni os gwelwch yn dda.

The Mid-Wales Welsh for Adults Centre offers a wide range of courses, ranging from complete beginners courses, to those for experienced learners and fluent Welsh speakers who wish to brush up on their speaking and writing skills. You can obtain a copy of the 2010/11 prospectus by contacting the Centre or by visiting the Centre’s website. If you cannot find a suitable course please let us know.

Darperir y cyrsiau canlynol: • Cyrsiau 2 – 6 awr yr wythnos (dydd a gyda’r nos) • Sadyrnau Siarad • Cyrsiau adolygu undydd ar gyfer arholiadau CBAC • Ysgolion Pasg a Haf • Cwrs Haf 4 wythnos

The following courses are provided: • Courses 2 – 6 hrs per week • One Day Saturday courses • One day WJEC exam revision courses • Easter and Summer Schools • 4 week Summer Course

CYMORTH ARIANNOL Gellir gwneud cais am gymorth ariannol o Gronfa Ariannol Cymraeg i Oedolion tuag at y costau canlynol os yw incwm y cartref yn llai na £25,000: • Ffi y cwrs • Deunyddiau cwrs • Costau cefnogaeth ychwanegol • Costau teithio • Costau gwarchod

FINACIAL SUPPORT You may apply for financial support from the Welsh for Adults Learning Fund towards the following costs if the household income is less than £25,000: • Course fees • Course costs • Additional support costs • Travelling costs • Childcare costs

Gostyngiad mewn ffioedd • Mae Prifysgol Aberystwyth yn cynnig gostyngiad yn ffi cyrsiau’r Brifysgol os ydych yn cofrestru a thalu am dri thymor (blwyddyn gyfan) cyn 31 Hydref 2010. • Mae rhai darparwyr yn cynnig gostyngiad yn y ffioedd i’r rheini sy’n derbyn budd-dâl a/neu bensiwn y wladwriaeth, neu i fyfyrwyr amser llawn – bydd angen tystiolaeth. Cysylltwch â darparwr eich cwrs (manylion cyswllt ar-lein ac yn y prosbectws).

Fee discounts • Aberystwyth University offers a discount on University course fees if you enrol and pay for three terms (the whole year) before 31 October 2010. • Some providers offer concessionary fees to full-time students and those in receipt of state benefits and/or state pension – evidence of entitlement is required. Contact your course provider (contact details online and in the prospectus).

SUT I GOFRESTRU Ceir ffurflen gofrestru naill ai drwy ei lawrlwytho o wefan y Ganolfan, neu drwy ffonio’r ddesg wybodaeth ar 0800 876 6975 rhwng 8.30 a 17.00, neu mae croeso i chi alw yn y swyddfa.

HOW TO ENROL A registration form can be downloaded from the Centre’s website, or by phoning the information desk on 0800 876 6975 between 8.30 and 17.00, or you are welcome to call in the office.

www.learnwelshinmidwales.org

0800 876 6975

Canolfan Cymraeg i Oedolion Canolbarth Cymru Mid-Wales Welsh for Adults Centre 10 Maes Lowri, Aberystwyth, Ceredigion SY23 2AU 0800 8766975 welshforadults@aber.ac.uk cymraegioedolion@aber.ac.uk www.learnwelshinmidwales.org www.dysgucymraegynycanolbarth.org

36


Dysgu am Oes / Learn for Life 2010-11 2010-11

Cyrsiau yn y Dyniaethau Courses in Humanties

Cydlynydd Dyniaethau/Humanities Co-ordinator Grace Hagen ggh@aber.ac.uk

37


2010-11 Cyrsiau yn y Dyniaethau / Courses in Humanties Cynnwys

Croeso i Raglen y Dyniaethau

38 40 45 49 50

Dros y tudalennau nesaf fe gewch chi fanylion am y Ddwy Raglen Astudio am Dystysgrif sydd gennym ni yn ogystal â chyrsiau achrededig eraill yn y Dyniaethau. Gobeithio y gwnewch chi fwynhau eich astudiaethau

Croeso i Raglen y Dyniaethau Beth sy’n Newydd? Ysgrifennu Creadigol: Cyrsiau a Tiwtoriaid Achyddiaeth: Cyrsiau a Tiwtoriaid Archaeoleg, Llenyddiaeth ac Ddiwylliant a Rwsieg Ysgolion Haf a Chyrsiau Dwys

Yn Newydd Yn 2010-11 Rhoi Llais i Chi Eleni rydym ni wedi creu tudalen y Dyniaethau ar y rhwydwaith cymdeithasol NING yn arbennig i chi (www.ning.com/) Yn y man cyfarfod ar-lein hwn gallwch wneud ffrindiau newydd, trafod problemau â myfyrwyr Dyniaethau eraill, rhannu gwybodaeth, uwchlwytho lluniau, dechrau pwnc trafod, blogio, neu ymuno â grŵp diddordeb arbennig. Cewch fynediad at dudalen y Dyniaethau ar NING drwy wahoddiad yn unig, drwy gydlynydd y Dyniaethau. Mae hyn yn sicrhau amgylchedd diogel i chi wella eich profiad dysgu a’ch bywyd cymdeithasol tra byddwch chi’n fyfyriwr yn yr Ysgol Addysg a Dysgu Gydol Oes. Mae ymuno yn hawdd. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw anfon ebost ataf i ac fe atebaf i chi gyda gwahoddiad. Hyfforddiant am Ddim Os ydych chi wedi’ch cofrestru ar y naill neu’r llall o’r Tystysgrifau Addysg Uwch yn y Dyniaethau, mae’n bosibl yr hoffech chi ddod i’r gweithdai sy’n cael eu cynnig drwy’r flwyddyn gan ddwy fenter yn y brifysgol fel a ganlyn: 1. ACE Hyrwyddwyr Academaidd Menter yw ACE. Mae gallu cael cymorth neu gyngor entrepreneuraidd yn fantais ychwanegol i fyfyrwyr Tystysgrifau Addysg Uwch yn y Dyniaethau. Efallai eich bod yn un o’r myfyrwyr niferus sy’n dymuno defnyddio’r sgiliau a geir yn ein Tystysgrifau Addysg Uwch yn y Dyniaethau i gyflawni canlyniad cyflogaeth. Bydd gallu cael hyfforddiant a gwybodaeth a mynediad at batrymau busnes yn cynnig mantais i chi yn yr amgylchedd gwaith. 2. Gwasanaethau Cyngor Gyrfa Fel myfyriwr y Dyniaethau yn yr Ysgol Addysg a Dysgu Gydol Oes byddwch yn gallu defnyddio holl gyfleusterau a gwasanaethau’r Brifysgol. Gallech ddymuno manteisio ar y cymorth a’r hyfforddiant sydd ar gael AM DDIM gan yr Adran Cynghori Gyrfa, fel a ganlyn • • • • •

Gwneud y gorau o’ch astudiaethau rhan amser ym Mhrifysgol Aberystwyth Sut i ysgrifennu CV llwyddiannus (Digon o wybodaeth ac arweiniad yn y gelfyddyd o ysgrifennu CV effeithiol ynghyd â llythyrau ategol) Ydych chi’n Brofiadol? (Profiad gwaith - pam, lle a sut) Sgiliau Cyfweliad Sgiliau Cyflwyno - cynnig syniad - gwerthu chi eich hun

I gael rhagor o wybodaeth, gweler y manylion cyswllt isod. Ffôn: (01970) 622378 Ffacs: (01970) 622370 Ebost: careers@aber.ac.uk Gweithdai Haf Achrededig/Heb eu Hachredu Yn 2010-11 bydd rhaglen haf newydd yn dechrau, fydd ar agor i bawb. Byddwn yn dechrau gyda thri gweithdy neu gwrs ysgrifennu creadigol dwys. Bydd rhaid rhag-gofrestru ar gyfer y gweithdai hyn. Mae hyn yn golygu os na fydd digon o fyfyrwyr yn cofrestru erbyn dyddiad penodol, ni fydd y gweithdai yn cael eu cynnal. Ceir manylion llawn am y ffioedd, gostyngiadau talu’n gynnar a dyddiadau cau cofrestru yn y tudalennau canlynol ac eto yn ein hadran ar Gyrsiau Preswyl a Dwys.

38

Grace Hagen, Cydlynydd y Dyniaethau ggh@aber.ac.uk

Gostyngiadau Talu’n Gynnar – cynnydd ar gyfer 2010-11! Gallwch bellach sicrhau gostyngiad o £10 ar gyrsiau 10 credyd, gostyngiad o £20 ar gyrsiau 20 credyd, a gostyngiad o £30 ar gyrsiau 30 credyd. I fod yn gymwys am y Gostyngiadau Talu’n Gynnar mae’n rhaid i chi gofrestru o flaen llaw erbyn y dyddiadau canlynol: • • •

20/09/2010 ar gyfer Tymor yr Hydref 1 20/12/2010 ar gyfer Tymor y Gwanwyn 2 04/04/2011 ar gyfer Tymor yr Haf 3

Gallwch dalu ag Arian Parod, Cerdyn Credyd (dros y ffôn ac yn bersonol), Siec, Talebau. Dylid gwneud sieciau’n daladwy i Brifysgol Aberystwyth.

Sesiynau Blasu Eleni rydym ni’n cynnig cyfle i chi ddod i sesiwn flasu AM DDIM. Gallwch weld yr hyn sydd ar gael yn eich ardal a chael “blas cyn prynu”. Os oes digon o bobl yn penderfynu fod y cwrs yn iawn iddyn nhw, byddwn ni’n eich gwahodd i gwblhau ffurflen cofrestru ar y dydd a bydd y cwrs ei hun yn dechrau o fewn wythnos neu ddwy. Ar ôl y sesiwn blasu, os byddwch chi’n teimlo nad yw’r cwrs yn addas i chi yna ni fyddwch chi wedi colli dim, ar wahân i’r amser a dreuliwyd arno. Does dim ffordd haws na mwy cost effeithiol o ddechrau eich astudiaethau!! Sicrhau Ansawdd Eich Tiwtoriaid Yn y Dyniaethau rydym ni’n ymfalchïo yn ein safonau dysgu ac addysgu, sydd wedi’u barnu’n rhagorol gan arholwyr allanol. Mae gan ein tiwtoriaid i gyd gymwysterau uchel yn eu pwnc a blynyddoedd o brofiad dysgu. Yn ogystal mae ein holl diwtoriaid ysgrifennu creadigol yn ymarferwyr. Mae hyn yn golygu yn ogystal â chyflwyno gwybodaeth gadarn am y grefft o ysgrifennu creadigol, maen nhw’n gallu rhannu eu profiadau o’r materion perthnasol wrth gyflwyno eich gwaith i gynulleidfa ehangach. Tiwtor neu Fyfyriwr da? Enwebwch nhw am wobr Mae gan Ddysgu Gydol Oes gynllun Gwobrau Tiwtoriaid a Myfyrwyr. Bydd taflen gwobrau yn cael ei hanfon gyda’r llythyr y byddwch chi’n ei dderbyn yn cydnabod eich cofrestriad. Defnyddiwch y taflenni enwebu i ddangos eich gwerthfawrogiad o gyfraniad eich tiwtoriaid i’ch astudiaethau, neu’r daith ddysgu a droediwyd, yn erbyn pob disgwyliad, gan fyfyriwr penodol yn eich dosbarth. Lleihau Eich Costau Astudio Dydym ni ddim am i arian fod yn rhwystr i chi ddysgu. Gallwn gynnig gostyngiadau Talu’n Gynnar os ydych chi’n cofrestru erbyn y dyddiadau uchod.

Addysg Uwch yn y Gymuned • Higher Education in the Community


Cyrsiau yn y Dyniaethau / Courses in Humanties 2010-11 Contents 39 40 45 49 50

Welcome to the Humanities Programme What’s New? Creative Writing: Courses and Tutors Genealogy: Courses and Tutors Archaeology, Literature and Russian Culture Summer Schools and Intensive Courses

Whats New For 2010-11 Giving You A Voice This year we have created a Humanities page on NING, a social network, just for you (www.ning.com/ ) In this online meeting place you can make new friends, brainstorm problems with other Humanities students, share information, upload your photos, start a discussion topic, blog, or sign up to a specific interest group. Entry to the NING Humanities page is by invitation only and accessed through the Humanities coordinator. This ensures a safe environment for you to enhance your learning experience and social life, whilst a student in the School of Education and Lifelong Learning. It is simple to join. Once you have enrolled send an email to ggh@aber.ac.uk and I will reply with an invite. Free Training If you are registered on either of the Humanities Certificates of Higher Education (CHE) you may be interested in attending workshops offered throughout the year through two university led initiatives as follows:

Welcome to the Humanities Programme On the next few pages you will find details of our two Certificate Study Schemes and other accredited Humanities courses. I hope you enjoy your studies. Grace Hagen, Humanities Co-ordinator . ggh@aber.ac.uk

Early Bird Discounts Increased for 2010-11! You can now get £10 discount on 10 credit courses and £20 discount on 20 credit course, £30 discount on a 30 credit course. To be eligible for the Early Bird Discount you must pre enrol by the following dates:• • •

20/09/2010 for Autumn Term 1 20/12/2010 for Spring Term 2 04/04/2011 for Summer Term 3

You can pay by Cash, Credit card (by phone and in person), Cheque, Gift Vouchers. All chqs are to be made payable to Aberystwyth University.

1. ACE This stands for Academic Champions of Enterprise. The ability to access entrepreneurial support, or advice, is an added value product of being a Humanities CHE student. You may be one of the many students who wish to use the skills gained on our Certificates of Higher Education to achieve an employment outcome. The ability to access training and information and access to business role models will give you an advantage in today’s working environment.

Taster Sessions This year we are offering you the chance to try a FREE taster session. See what is available for your area and “try before you buy”. If enough people decide that the course is right for them, we will invite you to complete an enrolment form on the day and the course proper will start within the following one or two weeks. If the taster of course proves it is not for you, then you have lost nothing, except the time taken to attend. What could be a simpler and more cost effective way of starting your studies!!

2. Career Advisory Services As a Humanities student in the School of Education and Lifelong Leaning you have access to all university facilities and services. You may be interested in taking advantage of the FREE support and training offered by the Careers Advisory Department, as follows.

Quality Assurance Your Tutors In the Humanities we are proud of our standards of learning and teaching, which has been judged by external examiners as excellent. All of our tutors are highly qualified in their subject area and have years of teaching experience. Additionally all our creative writing tutors are practitioners. This means as well as being capable of delivering a sound knowledge of the craft of creative writing, they can pass on their experience of the issues involved when taking your work to a wider audience.

• • • • •

Making the Most of your part time studies at Aberystwyth University How to write a Winning CV (Lots of info and guidance on the art of writing effective CVs, and covering letters) Are you Experienced? (Work experience - why, where and how) Interview Skills Presentation Skills - making a pitch - selling yourself

For more information contact:- Tel: (01970) 622378 Fax: (01970) 622370 E-mail: careers@aber.ac.uk Non Accredited / Accredited Summer Workshops In 2010-11 will see the start of a new summer programme, open to all. These workshops will be subject to strict pre enrolment. This means that if we do not have sufficient students enrolled by a given date, the workshops will not run. Full details of the fees, early bird discount packages and cut off enrolment points will be found in the following pages and again in our separate section on Residential and Intensive Courses.

Good Tutor or Student? Nominate them for an award. LLL has its own Tutor and Student Award scheme. You will have an award leaflet enclosed with letter you receive from us acknowledging your enrolment. Use the nomination leaflets to show how much you appreciate your tutors contribution to your studies, or, the learning journey taken, against all the odds, by a particular student in your class. Cutting Your Study Costs We don’t want money to be a barrier to your learning. We can offer you Early Bird discounts if you enrol by the dates shown above.

39


2010-11 Cyrsiau yn y Dyniaethau / Courses in Humanties Ysgrifennu Creadigol

Creative Writing

Tystysgrif Astudiaethau Ysgrifennu Creadigol – addas i mi? Unwaith y byddwch chi wedi’u cwblhau, mae’r cyrsiau a gynigir drwy’r Dystysgrif wedi’u cynllunio i gyflenwi gwybodaeth gyflawn o grefft ysgrifennu creadigol a’i amrywiol genres i chi. Os ydych chi’n mwynhau ysgrifennu creadigol ac os hoffech chi ddilyn nifer o’r cyrsiau, dyma’r cynllun astudio i chi. Mae derbyn Tystysgrif ar y diwedd yn gydnabyddiaeth o’ch ymdrechion. Yn yr un modd efallai yr hoffech chi fynd â’ch astudiaethau ymhellach a gellwch ddefnyddio eich Tystysgrif fel allwedd i ddatgloi’r drws at astudio ar lefel uwch. Cewch bum mlynedd i gwblhau eich astudiaethau ac o fewn yr amser hwnnw gellwch ddilyn y cyrsiau yn eich pwysau. Nid yw’r holl gyrsiau ar gael bob blwyddyn, ond byddwn ni’n sicrhau y bydd yr holl gyrsiau ar gael dros gyfnod o amser. Os hoffech drafod y Dystysgrif ffoniwch Gydlynydd y Dyniaethau ar 01970 622683 neu e-bostiwch ggh@aber. ac.uk Esbonir strwythur y cwrs isod. Os oes gennych chi ddiddordeb mewn gwneud y dystysgrif, bydd angen i chi gofrestru. Nid oes tâl am gofrestru ac ar wahân i’r ffioedd cwrs arferol, does dim goblygiadau cost ychwanegol. I gofrestru naill ai cysylltwch â Chydlynydd y Dyniaethau ar 01970 622683 neu e-bostiwch ggh@aber. ac.uk neu ffoniwch y swyddfa ar 01970 621580

A Certificate in Creative Writing Studies – Is it for me? The courses offered through the Certificate, have been designed, on completion, to provide you with an all round knowledge of the craft of creative writing and its various genre. If you enjoy creative writing and would like to take several of the courses, then this study scheme is for you. Having a Certificate at the end provides recognition of your efforts. Equally you might like to take your studies further and you can use your Certificate as the key to unlock study at a higher level. You have five years to complete your studies and within that time can take the courses at your own pace. Not all courses are on offer each year, but we will ensure that all the courses are made available over a period of time. If you would like to discuss the Certificate please telephone the Humanities Co-ordinator on 01970 622683 or email to ggh@aber.ac.uk The structure of the course is shown below.

Sut mae dechrau arni? Mae’r Dystysgrif yn cynnwys 120 credyd, a rhaid cymryd 30 o blith y Cyrsiau Craidd. Cyrsiau Craidd Bydd angen i chi gwblhau’r 3 modiwl craidd. Gellir cymryd y rhain mewn unrhyw drefn ac ar y cyd ag unrhyw rai o’r cyrsiau dewisol yr hoffech chi eu cwblhau. Fodd bynnag rydym ni’n argymell yn gryf eich bod yn cwblhau’r 3 cwrs craidd cyn mynd ymhellach. Bydd y modiwl craidd yn rhoi’r sgiliau a’r wybodaeth sylfaenol i chi ynglŷn â chrefft ysgrifennu creadigol a’i amrywiol genres. Cyrsiau Dewisol Gellir dewis y 90 sy’n weddill o’r rhestr o gyrsiau dewisol. Mae’r holl gyrsiau ysgrifennu creadigol yn rhai 10 credyd. Y cynllun astudio Byddwch yn cwblhau 3 chwrs craidd, yn dewis ac yn cwblhau 9 cwrs dewisol arall ac yna byddwch wedi cwblhau eich Tystysgrif. Dangosir y cyrsiau sydd ar gael o fewn y Dystysgrif hon isod. Ni fydd pob un o’r cyrsiau ar gael yn y flwyddyn gyntaf hon.

How do I Start? The Certificate comprises 120 credits of which 30 must be taken from the Core Courses. If you are interested in taking the certificate you will need to register. It costs nothing to register and other than the normal course fees, there are no additional cost implications. To register either contact the Humanities Co-ordinator on 01970 622683 or email ggh@aber.ac.uk or telephone the office on 01970 621580. Core Courses You need to complete the 3 core module. These can be taken in any order and in conjunction with any of the optional courses you wish to complete. However we would strongly recommend that you complete the 3 core courses before progressing further. The core module will provide you with the foundational skills and knowledge of the craft of creative writing and its various genre. Optional Courses The remaining 90 can be selected from the list of optional courses. The study scheme You complete 3 core courses, choose and complete a further 9 optional courses and you have completed your Certificate. The courses available within this Certificate are shown below. Not all will be available this first year.

CYRSIAU CRAIDD / CORE COURSES • Exploring Creative Writing Techniques • Writing As a Creative Process: Text and theory • Vive la Difference! Understanding Genre

CYRSIAU DEWISOL / OPTIONAL COURSES to further develop the craft of creative writing • Developing your Voice in Writing • Developing your Creativity • Writing For Personal Development

40

Rhagor o gyrsiau dewisol arbenigol / More specialist optional courses • Writing Short Stories • Effective Academic / Professional • Writing For Children: Writing An introduction • Autobiographical Writing • Writing Freelance Features • Words that Run with Wolves 1: • Writing Poetry Illustrating and Writing • More Poetry Writing Creatively for Newborn to Eight • Extending Your Poetry Learning Year Old Children • Novel Writing • Words that Run with Wolves 2: • More Novel Writing Illustrating and Writing • Extending your Novel Writing Creatively for Nine Year Olds to • Writing for Radio Young Adults • Writing for the Ear • Blogging: Writing for the Web

Addysg Uwch yn y Gymuned • Higher Education in the Community


Cyrsiau yn y Dyniaethau / Courses in Humanties 2010-11 Ysgrifennu Creadigol: Cyrsiau a Tiwtoriaid / Creative Writing: Courses and Tutors Autobiographical Writing This course offers inspiration and encouragement to those planning, or hoping, to write autobiographical accounts. Weekly exercises and group work will enable participants to develop critical understanding of the various aspects of autobiographical writing and to consider the best method of presenting their work for their readership. Students will be required to keep a personal development journal in which they record their journeys through autobiographical development. £60(£50) 10 Credits Level 1 Aberystwyth Old College - Irish Room Wednesday 1pm-3.30pm 7 Sessions Starting: 29/09/10 (Half term: 27/10/10) End Date: 24/11/10 Henrietta Tremlett HA107 Crickhowell Resource & Information Centre Tuesday 10am-12noon 10 Sessions Starting: 18/01/11 (Half term: 22/02/11) End Date: 29/03/11 Susan Keen HF201 Cardigan Guildhall Thursday 10am-12noon 10 Sessions Starting: 27/01/11 (Half term: 24/02/11) End Date: 07/04/11 Jane Beli HB200 Carmarthen Public Library Wednesday 10am-12noon 10 Session Starting: 04/05/11 (Half term: 01/06/11) End Date: 13/07/11 Jane Beli HC300

Developing a Voice in Writing To develop a personal voice / style requires work and guidance. This course aids and supports writers, and would be writers, in developing an individual voice, so that they can then tackle writing projects with confidence. £60(£50) 10 Credits Level 1 Llanfyllin Youth & Community Centre Saturday 10am-4pm 4 Sessions 25/09/10 23/10/10 20/11/10 End Date: 11/12/10 Lara Clough HF103 Aberystwyth Old College Tuesday 10am-12.30pm 8 Sessions Starting: 25/01/11 (Half term: 22/02/11) End Date: 22/03/11 Annette Ecuyere HA201 Carmarthen Public Library Wednesday 10am-12noon 10 Sessions Starting: 26/01/11 (Half term: 23/02/11) End Date: 06/04/11 Jane Beli HC204 Cardigan Guildhall Thursday 10am-12noon 10 Sessions Starting: 05/05/11 (Half term: 02/06/11) End Date: 14/07/11 Jane Beli HB300

Embracing Creativity Creativity is the core of personal and economic development in the 21st Century and this module is aimed at getting you to access and use your own creativity within a chosen project of your own through play and perspiration. £60(£50) 10 Credits Level 1

Free Taster Session: Aberystwyth Old College Seminar Room Saturday 11/09/10 11am-12.30pm Annette Ecuyere 

Annette Ecuyere

Annette has been teaching creative writing for over 15 years, as well as English GCSE and A Level s. She is founder of Wordzwork Wales, a business which offers services to anyone who has a desire to write. She has vast experience in helping clients and students take their work out to a wider audience. In addition to this business and her own writing, Annette runs workshops, organizes a writing festival and personal development weekends. Amongst many qualifications she has earned, is numbered, a degree in Anthropology, English and Philosophy; a PG Dip., in Entrepreneurial studies from Lampeter University and a PG Dip., in Creative Writing and Personal Development from the University of Sussex.

Exploring Creative Writing Techniques The objective of this exciting course is to facilitate those commencing a creative writing scheme. It is suitable for beginners or, those who wish to re-acquaint themselves with the craft of creative writing. Through tutorials, writing workshops, group discussions and short field trips (Aberystwyth only) to inspire creativity, students will receive a practical and theoretical introduction to the various creative writing techniques. £60(£50) 10 Credits Level 1 Aberystwyth Old College Wednesday 10am-12.30pm 8 Sessions Starting: 29/09/10 (Half term: 27/10/10) End Date: 24/11/10 Henrietta Tremlett HA106 Carmarthen Public Library Wednesday 10am-12noon 10 Sessions Starting: 29/09/10 (Half term: 27/10/10) End Date: 08/12/10 Jane Beli HC100 Cardigan Guildhall Thursday 10am-12noon 10 Sessions Starting: 30/09/10 (Half term: 28/10/10) End Date: 09/12/10 Jane Beli HB100

Jane Beli Jane is a practising artist and published author, with an MA in Creative Writing. She is currently grappling with her first novel and her students report that being taught the craft of Creative Writing by Jane has been a life changing and inspirational experience. We are very proud that Jane is spearheading delivery of the CHE in Creative Writing in our new location of the Guildhall in Cardigan. Please enrol early for Jane’s classes as they are very popular. As a result we have had to impose maximum numbers, to ensure that all students get the individual attention they need, and have the best learning experience possible. To introduce Cardigan as a new location of creative writing classes we are offering a FREE taster session. Details over the page.

HA100T

Full Course: Aberystwyth Old College Seminar Room Sat-Sun 10am-4pm Starting: 25/09/10 End Date: 06/11/10 Annette Ecuyere 

4 Sessions HA100

“Life changing”

41


2010-11 Cyrsiau yn y Dyniaethau / Courses in Humanties Creative Writing Are you interested in gaining Creative Writing Skills? Come along to our FREE taster session and if you think our courses can stimulate and guide your creative output enrol on our Beginners course Exploring Creative Writing Techniques. Once you have mastered the basics, we have courses to suit all genre interests. These include Writing for Children, Poetry, Autobiographical, Short Story and Novel Writing. On the creative media front, we can offer Writing for Radio, Writing for the Web, Writing for the Ear and Screenwriting. Do come along to our FREE introduction you have nothing to lose and a lot to gain. £0(£0) 0 Credits Level 0

Free Taster Session Cardigan Guildhall Thursday 10am-11.30am 09/09/10 Jane Beli 

HB100T

Poetry Writing 1 This course is for people who want to start writing poetry, or, who are doing so already, but consider themselves inexperienced. Through tutor presentations, group discussions and structured writing tasks, you will be given the opportunity to learn about the elements of poetic form and technique and begin to build a portfolio of their own work. You will be encouraged to write between sessions and receive supportive feedback on your poems. £60(£50) 10 Credits Level 1 Aberystwyth Old College Seminar Room Tuesday 5.30pm-7.30pm 10 Sessions Starting: 28/09/10 (Half term: 26/10/10) End Date: 07/12/10 Julie Yonkman HA105 Carmarthen Public Library Friday 10am-12noon 10 Sessions Starting: 01/10/10 (Half term: 29/10/10) End Date: 10/12/10 Jane Beli HC101 Llanfyllin Youth & Community Centre Monday 10am-4pm 4 Sessions 22/01/11 26/02/11 19/03/11 End Date: 09/04/11 Lara Clough HF202 Hay-On-Wye Booths Bookshop Tuesday 7pm-9pm 10 Sessions Starting: 25/01/11 (Half term: 22/02/11) End Date: 05/04/11 Lara Clough HF203 Crickhowell Resource & Information Centre Tuesday10am-12noon 10 Sessions Starting: 03/05/11 (Half term: 31/05/11) End Date: 12/07/11 Susan Keen HF301

Poetry Writing 2 This module is suitable for people who have some experience of writing poetry and for those who have completed Poetry Writing 1. The sessions will be workshop based, with an emphasis on discussing published poems from a writer’s perspective and critiquing work written by participants each week. Poetic forms, such as the sonnet and the villanelle and a range of modes, including narrative, confessional and metaphorical, will be covered. Some time will also be spent looking at opportunities for students wishing to promote and develop their work further, including submitting work to competitions and magazines. £60(£50) 10 Credits Level 1 Aberystwyth Old College Seminar Room Tuesday 5.30pm-7.30pm 10 Sessions Starting: 25/01/11 (Half term: 22/02/11) End Date: 05/04/11 Julie Yonkman HA202 Carmarthen Public Library Friday 10am-12noon 10 Sessions Starting: 28/01/11 (Half term: 25/02/11) End Date: 08/04/11 Jane Beli HC202 Llanfyllin Youth & Community Centre Saturday 10am-4pm 5 Sessions 30/04/11 28/05/11 25/06/11 16/07/11 End Date: 16/07/11 Lara Clough HF300

42

Poetry 3: Extending Your Learning (Flexible Learning Course) Using previously gained skills and techniques involved in poetry writing, this course will provide you with a creative environment, that allows you both time and space to develop your work, and through taught and progression sessions, still retain a measure of guidance and support from both tutor and fellow students. The objective will be to produce either three small or one large piece of poetic work. £120(£100) 20 Credits Level 1 Aberystwyth Old College Seminar Room Tuesday 5.30pm-7.30pm 10 Sessions Starting: 03/05/11 (Half term: 31/05/11) End Date: 12/07/11 Julie Yonkman HA302 Carmarthen Public Library Friday 9.30am-1.30pm 4 Sessions Starting: 06/05/11 End Date: 15/07/11 Jane Beli HC301

Max Boyce Literary Prize 2010 Dial M for Merthyr wins the inaugural Max Boyce Literary Prize. Pictured with Max at Glyn Neath are Rachel Trezise, author and Dominic Williams of Parthian.

Publishing in the 21st Century: Literature For Gadgets 1 Day Workshop with Dominic Williams In this workshop, publisher Dominic Williams gives the inside track to would be published authors. Using his knowledge of the publishing process he is able to describe a researched submission process that is informed by the working practices of an independent publisher. In particular he will give an overview of the current state of e-publishing and a vision for authors in the digital era. (Enrolments will not be accepted after 04/06/11) £65(£65) 0 Credits Level 0 Aberystwyth Old College Seminar Room Saturday 10am-3pm 1 Session 18/06/11 Dominic Williams HA110T

Debbie Moon Congratulations Congratulations Congratulations Congratulations Debbie Moon has just been commissioned to write a series for Children’s BBC. She will write 13 half-hour episodes, to be filmed in 2011 and probably show late in 2011 or early 2012. It’s called Wolfblood, and is about a teenage girl with a very unusual secret that threatens to turn her quiet village, and ultimately the whole world, upside down. If you want to benefit from Debbie’s screen writing skills and experience, come along to her Screenwriting classes, the dates and times of which are shown below. Debbie has taught on the Certificate of Creative Writing Studies in SELL for several years and also worked for the Department of Theatre and Film Studies delivering modules on their MA degree. She is creative in many fields, including screenplays and TV scripts. An accomplished short story writer (under pen-name of Ceri Jordan), book reviewer and film critic, with her interest in cinema, it was probably inevitable that her recent science fiction novel, Falling (Publisher Hono) would contain some references to movies. Falling is deemed to be one of the finest British Science Fiction debuts since Jeff Noon’s Vurt (1993).

Addysg Uwch yn y Gymuned • Higher Education in the Community


Cyrsiau yn y Dyniaethau / Courses in Humanties 2010-11 Screenwriting 1 On this course you will learn the skills necessary to create ideas suitable for development into screenplays, to structure professional story breakdowns, to create credible characters, and to construct and script effective scenes. It provides the bedrock of understanding and skill on which the subsequent two screenwriting modules will be based. £60(£50) 10 Credits Level 1 Aberystwyth Old College-Irish Room Thursday 6.30pm-9pm 8 Sessions Starting: 30/09/10 (Half term: 28/10/10) End Date: 25/11/10 Debbie Moon HA108

Screenwriting 2 In this course you will learn professional ways in which to communicate, and simultaneously refine your concepts. You will continue to study of ways in which to structure professional film ideas, and will place an emphasis on learning, and becoming proficient in outlining techniques. Please note, because this module follows on directly from ‘Introduction to Screenwriting’ which is a prerequisite for enrolment on this module. £60(£50) 10 Credits Level 1 Aberystwyth Old College-Irish Room Thursday 6.30pm-9pm 8 Sessions Starting: 27/01/11 (Half term: 24/02/11) End Date: 17/03/11 Debbie Moon HA205

Screenwriting 3 By the end of the module, students will have taken the script outlines that they created in the two prerequisite modules, and worked with it to write the first act of a script. Along the way, they will increase their skills in writing effective description and dialogue. Further exploration of structure will help them to refine their work. Please note, because this module leads directly from modules, Screenwriting 1 and Screen Writing 2, previous completion of both is a pre requisite of enrolment on this course. £60(£50) 10 Credits Level 1 Aberystwyth Old College-Irish Room Thursday 6.30pm-9pm 8 Sessions Starting: 05/05/11 (Half term: 02/06/11) End Date: 30/06/11 Debbie Moon HA305

Vive La Difference! Writing in Genre This course will provide an introduction to writing in various genres through the mediums of workshops, group discussions, and writing exercises. Course content will include horror, detective fiction, comedy, and romance. £60(£50) 10 Credits Level 1 Crickhowell Resource & Information Centre Tuesday 10am-12noon 10 Sessions Starting: 21/09/10 (Half term: 26/10/10) End Date: 30/11/10 Susan Keen HF101

Henni Tremlett Henni Tremlett is delighted to work as a member of a creative writing team. Her particular specialism is in writing creatively for children of all ages. She has written, illustrated and had several books and stories for children published in Britain and in Eastern Europe. With four children of her own, she has had plenty of experience of what children really want to read, or be read. With many years experience in teaching creative writing to adults and children, she is well equipped to get students in touch with the source of their own creativity and to inspire others in the craft of writing. She is passionate about literature for children and the art of storytelling for all ages. She believes firmly in the power of stories to heal, as well as to communicate, instruct and entertain.

Writing for Children: An Introduction Writing for children offers special challenges, such as censorship and age-related concerns, which this course will address. Organized in three sections: Genre, Content, and Technique, and structured around a series of text analyses and writing workshops, students will have the opportunity to apply their new writing skills and knowledge to own writing, share ideas and receive feedback. We will also make sure you are well prepared to offer your work commercially, by ending with a brief guide to marketing and publishing. £60(£50) 10 Credits Level 1 Presteigne Assembly Rooms Thursday 10am-12noon 10 Sessions Starting: 30/09/10 (Half term: 28/10/10) End Date: 09/12/10 Lara Clough HF106 Drefach-Felindre Ffynnonwen Studio Friday 6.30pm-8.30pm 10 Sessions Starting: 01/10/10 (Half term: 29/10/10) End Date: 10/12/10 Jane Beli HC102 Aberystwyth Old College-Irish Room Wednesday 1pm-3.30pm 8 Sessions Starting: 26/01/11 (Half term: 23/02/11) End Date: 23/03/11 Henrietta Tremlett HA204 Newtown Davies Gallery Wednesday 10am-12noon 10 Sessions Starting: 26/01/11 (Half term: 23/02/11) End Date: 06/04/11 Lara Clough HF204

Thank you once again for teaching such an interesting and useful course. Monday mornings have been something to look forward to over the last couple of months! I hope I can keep up that creative buzz.” Words That Run With Wolves 1: Illustrating and Writing Creatively for Children NEW COURSE Welcome to the world of writing and illustrating fiction, fact and poetry creatively for children, newborn to 8 years old. The roots of this course will tap into the ancient realms of fairytale, folklore and the aural tradition of keeping the old stories alive so that they may both instruct and entertain. Words that run with Wolves will make this specific genre accessible to aspiring writers for children and hopefully to its high levels of publishing success. Poetry is the language of the soul, and is also a fantastic way of reaching children; comic rhymes grab their attention, and poems and songs are integral to the fabric of storytelling. £60(£50) 10 Credits Level 1 Machynlleth Tabernacl Tuesday 10.30am-1pm 8 Sessions Starting: 03/05/11 (Half term: 31/05/11) End Date: 28/06/11 Henrietta Tremlett HF303

Writing as a Creative Process In this course an exploration of creativity in writing is made through by experimentation with personal writing and storytelling and also by examining the writing of authors. £60(£50) 10 Credits Level 1 Aberystwyth Old College-Irish Room Monday 6.30pm-9pm 8 Sessions Starting: 27/09/10 (Half term: 25/10/10) End Date: 22/11/10 Annette Ecuyere HA104

“I started off unsure of my ability, but thanks to the tutor’s continued support, I’ve really grown in confidence.” 43


2010-11 Cyrsiau yn y Dyniaethau / Courses in Humanties Writing for Personal Development This course is an introduction to using writing in a creative way to aid personal development. You will be given the opportunity to engage in your own creative writing which will be guided through a series of exercises that will allow you to explore and express your personal memories and emotions through a variety of approaches including prose, poetry and free writing. £60(£50) 10 Credits Level 1 Aberystwyth Old College-Irish Room Monday 6.30pm-9pm 8 Sessions Starting: 02/05/11 (Half term: 30/05/11) End Date: 27/06/11 Annette Ecuyere HA301

Lara Clough Lara is a published author and playwright, whose first novel was acknowledged as Waterston’s book of the month, and reviewed by the Guardian Newspaper as a “tender and perceptive tale of secrets”. Students appreciate the supportive and encouraging environment she provides in class to stimulate their creativity. Whether your interest lies in poetry, short stories, novel writing, or writing for radio. If you live in mid Powys, do come along and benefit from her experience in these genre.

Writing for Radio: An Introduction This course is suitable for beginners with little or no previous knowledge of writing for radio as you will be looking at the specific techniques required for writing a radio play. It is designed to be flexible in its delivery, consisting of either intensive weekends or weekly classes. In either format, time is allowed between sessions to allow you to produce your final radio script. £60(£50) 10 Credits Level 1 Hay-On-Wye Booths Bookshop Tuesday 7pm-9pm 10 Sessions Starting: 03/05/11 (Half term: 31/05/11) End Date: 12/07/11 Lara Clough HF302 Aberystwyth Old College-Languages Room Saturday 10am-4pm 4 Sessions 25/06/11 26/06/11 23/07/11 End Date: 24/07/11 Jane Beli HA307

Writing for the Ear This course offers an introduction to creative writing for the non-visual media (radio, audio recording, and podcasting), as well as public recital. It assists participants in developing a keener ear for the appreciation and effective use of the spoken word, of the dramatic force of sound and silence. It explores the boundaries and interrelations of written language, unspoken thought, and verbal expression, of drama and narrative, word and image. Each session addresses a specific aspect of aural writing, from storytelling sound effects to stream-of-consciousness narration. £60(£50) 10 Credits Level 1 Newtown Davies Gallery Wednesday 10am-12noon 10 Sessions Starting: 04/05/11 (Half term: 01/06/11) End Date: 13/07/11 Lara Clough HF304 Presteigne Assembly Rooms Thursday 10am-12noon 10 Sessions Starting: 05/05/11 (Half term: 02/06/11) End Date: 14/07/11 Lara Clough HF305 Drefach-Felindre Ffynnonwen Studio Friday 6.30pm-8.30pm 10 Sessions Starting: 06/05/11 (Half term: 03/06/11) End Date: 15/07/11 Jane Beli HC302

Liz Jones Liz Jones is a writer of plays, features, short stories and non-fiction. She also works as a copywriter and editor and is currently the contributing editor of the Social Housing Directory and copy editor of the Journal of Adaptation in Film and Performance. She has an MA (Distinction) in Scriptwriting at the University of Glamorgan, where she is completing a PhD on stage to screen adaptation. She has worked as a feature writer and editor on the housing and building trade press as well as women’s weeklies.

Writing Freelance Features This module offers students an introduction to the skills of writing and selling articles to newspapers and magazines. Marketing your work: including approaching commissioning editors, ethics, copyright and Health & Safety issues will all be covered. £60(£50) 10 Credits Level 1 Drefach-Felindre Ffynnonwen Studio Friday 6.30pm-8.30pm 10 Sessions Starting: 28/01/11 (Half term: 25/02/11) End Date: 08/04/11 Jane Beli HC203 Aberystwyth Old College Monday 10am-12noon 10 Sessions Starting: 02/05/11 (Half term: 30/05/11) End Date: 11/07/11 Elizabeth Jones HA300

Writing Short Stories Have you every thought of writing a short story but the ‘shortness’ presents you with particular problems? Then this module is for you. As well as developing the knowledge and skills in aspects and techniques of short story writing, you will learn from the reading and analysis of published short stories. You will also have the opportunity to give and receive constructive criticism regarding the evolution of your own work and that of others. Students will be encouraged to keep a notebook as their repository of ideas. £60(£50) 10 Credits Level 1 Hay-On-Wye Booths Bookshop Tuesday 7pm-9pm 10 Sessions Starting: 28/09/10 (Half term: 26/10/10) End Date: 07/12/10 Lara Clough HF104 Newtown Davies Gallery Wednesday 10am-12noon 10 Sessions Starting: 29/09/10 (Half term: 27/10/10) End Date: 08/12/10 Lara Clough HF105 Aberystwyth Old College Wednesday 10am-12.30pm 8 Sessions Starting: 26/01/11 (Half term: 23/02/11) End Date: 23/03/11 Henrietta Tremlett HA203 Presteigne Assembly Rooms Thursday 10am-12noon 10 Sessions Starting: 27/01/11 (Half term: 24/02/11) End Date: 07/04/11 Lara Clough HF205

“This course has opened up a wealth of possibilities - both professional and personal. It offers a lot to aspiring writers.”

SIGN UP NOW! Come along to the enrolment day in Old College, Aberystwyth on Saturday 11th September, 10am – 3pm.

44

Addysg Uwch yn y Gymuned • Higher Education in the Community


Cyrsiau yn y Dyniaethau / Courses in Humanties 2010-11 Achyddiaeth

Genealogy

Tystysgrif Astudiaethau Achyddol – addas i mi? Unwaith y byddwch chi wedi’u cwblhau, mae’r cyrsiau a gynigir drwy’r Dystysgrif wedi’u cynllunio i gyflenwi gwybodaeth gyflawn o’r sgiliau ymchwilio a’r cofnodion sydd i’w darllen er mwyn cynnal ymchwil achyddol llwyddiannus. Os hoffech chi olrhain eich achau, esbonio hanes eich cartref neu adeiladau lleol, neu ddysgu sut i ddarllen hen ddogfennau, dyma’r cynllun astudio i chi. Mae derbyn Tystysgrif ar y diwedd yn gydnabyddiaeth o’ch ymdrechion. Yn yr un modd efallai yr hoffech chi fynd â’ch astudiaethau ymhellach a gallwch ddefnyddio eich Tystysgrif fel allwedd i ddatgloi’r drws at astudio ar lefel uwch. Cewch bum mlynedd i gwblhau eich astudiaethau ac o fewn yr amser hwnnw gallwch ddilyn y cyrsiau yn eich pwysau. Nid yw’r holl gyrsiau ar gael bob blwyddyn, ond byddwn ni’n sicrhau y bydd yr holl gyrsiau ar gael dros gyfnod o amser.

Certificate in Genealogical Studies – Is it for me? The courses offered through the Certificate, have been designed, on completion, to provide you with an all round knowledge of the research skills and records to be consulted, to carry out successful genealogical research. If you would like trace your ancestors, explore the history of your home, or, local buildings, or learn how to read old documents, then this study scheme is for you. Having a Certificate at the end provides recognition of your efforts. Equally you might like to take your studies further and you can use your Certificate as the key to unlock study at a higher level. You have five years to complete your studies and within that time can take the courses at your own pace. Not all courses are on offer each year, but we will ensure that all the courses are made available over a period of time.

Cofrester Os oes gennych chi ddiddordeb mewn gwneud y dystysgrif, bydd angen i chi gofrestru. Nid oes tâl am gofrestru ac ar wahân i’r ffioedd cwrs arferol, does dim goblygiadau cost ychwanegol. I gofrestru naill ai cysylltwch â Chydlynydd y Dyniaethau ar 01970 622683 neu e-bostiwch ggh@aber. ac.uk neu ffoniwch y swyddfa ar 01970 621580 Os hoffech drafod y Dystysgrif ffoniwch Gydlynydd y Dyniaethau ar 01970 622683 neu e-bostiwch ggh@aber.ac.uk Esbonnir strwythur y cwrs isod.

Register If you are interested in taking the certificate you will need to register. It costs nothing to register and other than the normal course fees, there are no additional cost implications. To register either contact the Humanities Co-ordinator on 01970 622683 or email to ggh@aber.ac.uk or telephone the office on 01970 621580 If you would like to discuss the Certificate please telephone the Humanities Co-ordinator on 01970 622683 or email to ggh@aber.ac.uk The structure of the course is shown below.

Sut mae dechrau arni? Mae’r Dystysgrif Astudiaethau Achyddol yn cynnwys 120 credyd, a rhaid cymryd 30 o blith y Cyrsiau Craidd.

How do I Start? The Certificate in Genealogical Studies comprises 120 credits of which 30 credits must be taken from the Core Courses.

Cyrsiau Craidd Mae’r cyrsiau craidd yn darparu’r sgiliau ymchwil a’r wybodaeth sylfaenol i’ch galluogi chi i symud ymlaen at y cyrsiau dewisol mwy arbenigol. Felly rhaid i chi gwblhau’r cyrsiau craidd cyn mynd ati i ddewis o blith y rhestr o gyrsiau dewisol

Core Courses The core courses provide the foundational research skills and knowledge to enable you to progress to take the more specialist optional courses. Therefore you must complete the core courses before going on to select your choice from the list of optional courses

Cyrsiau Dewisol Gellir ennill y 90 credyd sy’n weddill drwy gwblhau cyrsiau o blith y rhestr o gyrsiau dewisol. Edrychwch ar y raddfa credyd ar frig pob disgrifiad cwrs i weld pa un yr hoffech chi ei gymryd. Mae’r rhan fwyaf yn gyrsiau 10 credyd ond mae rhai yn 5 credyd.

Optional Courses The remaining 90 credits can be gained by completing courses from the list of optional courses. Check the credit rating at the top of each course description for the one you might like to take. Most are 10 credits but some are 5 credits.

Y cynllun astudio Byddwch yn cwblhau 3 chwrs craidd ac yn dewis a chwblhau 90 credyd arall o blith y rhestr o gyrsiau dewisol ac yna byddwch wedi cwblhau eich Tystysgrif. Dangosir y cyrsiau sydd ar gael o fewn y Dystysgrif Astudiaethau Achyddol hon isod. Ni fydd pob un o’r cyrsiau ar gael yn y flwyddyn gyntaf hon.

The Study Scheme You complete 3 core courses, choose and complete a further 90 credits worth from the list of optional courses and you have completed your Certificate. The courses available within this Certificate Of Genealogical Study are shown below. Not all will be available this first year.

Cyrsiau Craidd – Gorfodol / Core Courses – Compulsory 1. Tracing Your Ancestors: Research Beginnings 2. Family History: Using Historical Records Part 1 3. Family History: Using Historical Records Part 2

Core courses 2 & 3 are also available though the medium of Welsh Mae cyrsiau craidd 2 & 3 hefyd ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg Defnyddio Cofnodion Hanesyddol yn Hanes y Teulu Rhan 1 Defnyddio Cofnodion Hanesyddol yn Hanes y Teulu Rhan 2

Cyrsiau Dewisol / Optional Courses • Family History: Using Historical Records Part 3 (Summer School & Weekly Formats available) 10 credits • Genealogy, Computers and The Internet 10 credits • Clom Timber stone: House and Buildings History 10 credits • Deciphering Old Handwriting: Palaeography for Beginners 10 credits • Reading Historical documents: Deciphering Old Handwriting 20 credits • Look Who’s Talking - An Oral History Project 10 credits • My Family History: A Multi Media presentation 1& 2 10 credits

• • • • • • • • •

Introduction to Web Design 10 credits Photoshop for Absolute Beginners 5 credits Photoshop for Photographers 5 credits Imaging With Photoshop 10 credits The Archaeology of Welsh Graveyards Archaeology For Local Historians Herstory 1: Researching Women’s History Herstory 2: Writing and Presenting Women’s History Basic Latin for Beginners

45


2010-11 Cyrsiau yn y Dyniaethau / Courses in Humanties Achyddiaeth: Cyrsiau a Tiwtoriaid / Genealogy: Courses and Tutors Archaeology for the Local Historian You will be introduced to a variety of documentary sources used in the study of local history. We will be looking at excavation data and artefact analysis. Field trips will form part of the learning and teaching methods on this course. £60(£50) 10 Credits Level 1 Aberystwyth Welsh Room Tuesday 6pm-8pm 10 Sessions Starting: 03/05/11 (Half term: 31/05/11) End Date: 12/07/11 Terry Bailey HA303

Archaeology: An Introduction NEW COURSE This new 20 credit course will provide beginners with a general introduction to Archaeology, and a solid foundation for studying other Archaeology related modules. Students will learn the basic methods, results and limitations of the principal means of data gathering. Field trips and practical hands on experience of artefact analysis will form a major component of this course. £120(£100) 20 Credits Level 1

Free Taster Session Aberystwyth Old College-Languages Room Saturday 11am-12.30pm 1 11/09/10 Terry Bailey 

HA102T

Full Course Aberystwyth University Wednesday 10am-12noon 20 Sessions Starting: 15/09/10 (Half term: 24/10/10) End Date: 06/04/11 Terry Bailey HA102

Archaeology of the Welsh Graveyard Graveyards are a major source of information for family and local historians. However many Welsh graveyards are being threatened with survival through neglect, or deliberate policy decisions. Field trips are an essential part of this course, on which we will learn how to record and research some of these burial grounds, before they are lost. Building on information gained from a graveyard of your choice, with support, you will have the opportunity to investigate further and submit the results of your work. £60(£50) 10 Credits Level 1 Aberystwyth Welsh Room Tuesday 6pm-8pm 10 Sessions Starting: 14/09/10 End Date: 23/11/10 Terry Bailey HA101

Gill Rossini NEW MODULE NEW MODULE We believe strongly in listening to our Learners Voice and it was through this we identified a need for Basic Latin course. In response Gill will be utilising her knowledge of Latin to develop and deliver a brand new course in 2010-11, Basic Latin for Local and Family Historians.* Gill graduated with First Class degree in History from Leeds University in 1979 and spent many years lecturing in Social and Economic History Women’s History, Women’s Studies, Genealogy, Reminisce Therapy for The Elderly, and Confidence Building with Adult Learners. She has been delivering Genealogy modules in SELL since 2006 and her students really appreciate the guidance and enabling knowledge she has passed on to them. She is never happier than when she is leading field trips to ancient monuments, graveyards, and archive repositories, or to examine local buildings. Do come along and let Gill help you to trace your ancestors, translate historical documents, or uncover the history of your house or local buildings.

46

Basic Latin for Family & Local Historians** NEW COURSE This course is an informal introduction to the Latin used in many of the records we scrutinize in Family and local history. Students will become acquainted with the basics of the language and vocabulary, and begin to read simple extracts as they build their skills. An essential tool for all historians and Medievalists. ** Subject to Faculty Approval £60(£50) 10 Credits Level 1 Dolgellau Library Thursday 10am-12noon 10 Sessions Starting: 05/05/11 (Half term: 02/06/11) End Date: 14/07/11 Gill Rossini HE300 Newtown Northside Community Centre Saturday 10am-4pm 4 Sessions TBC Starting: 18/06/11 End Date: 30/07/11 Gill Rossini HF306 Aberystwyth Old College Intensive Summer School Monday-Thursday 10am-4pm 4 Sessions Starting: 25/07/11 End Date: 28/07/11 Gill Rossini HA309

Clom Timber Stone: House and Buildings History A large proportion of the population of Wales lives in old houses. Although a minority of houses in Wales pre-date the 19th century, most have a story to tell. This module will help the amateur historian unravel that story through an examination of physical and documentary evidence which is readily available. It will provide instruction in the location and analysis of evidence, and will also provide an interpretational framework which will encourage you to view the history of your house within a broader sociohistorical context. Field based teaching will be a feature of this course. £60(£50) 10 Credits Level 1 Dolgellau Library Tuesday 1.30pm-3.30pm 10 Sessions Starting: 14/09/10 (Half term: 26/10/10) End Date: 23/11/10 Gill Rossini HE100 Aberystwyth Old College Wednesday 10am-12noon 10 Sessions Starting: 04/05/11 (Half term: 01/06/11) End Date: 13/07/11 Terry Bailey HA304

Family History Have you a yearning to find out more about your ancestors lives, or perhaps to see if there is a skeleton in your family cupboard? If so come along to our FREE Genealogy taster session and find out about all the courses we are offering in your area. Your tutor has many years experience in this field and is well qualified to help you start this voyage of discovery and to unlock the secrets of your family’s past history. £0(£0) 0 Credits Level 0

Free Taster Session Newtown Northside Community Centre Saturday 10am-11.30am 11/09/10 Gill Rossini Llandudno Library Wednesday 10am-11.30am 15/09/10 Gill Rossini 

HF100T HE103T

Addysg Uwch yn y Gymuned • Higher Education in the Community


Cyrsiau yn y Dyniaethau / Courses in Humanties 2010-11 Family History: Using Historical Records: Pt 2 This module will examine, in depth, a further comprehensive list of primary source records and other material, which can be consulted for genealogical research. The accumulated knowledge and skills will provide students with the opportunity to apply the fundamental research techniques and skills acquired to other applications. Completion will ensure that students are able to contextualize family history records within the wider discipline. This module will build on the knowledge and skills gained in two previous modules; Tracing Your Ancestors: Research Beginnings and Parts 1 Family History - Using Historical Records. Amongst other sources, Church wardens accounts, Bastardy documents Stuart tax record and medieval genealogy sources will all be examined. £60(£50) 10 Credits Level 1 Aberystwyth Old College Seminar Room Thursday 6.30pm-8.30pm 10 Sessions Starting: 05/05/11 (Half term: 02/06/11) End Date: 14/07/11 Gill Rossini HA306 Newtown [Intensive] Northside Community Centre Saturday 10am-4pm 4 Sessions 09/04/11 16/04/11 07/05/11 End Date: 21/05/11 Gill Rossini HF207

Family History: Using Historical Records Pt 3

Family History: Using Historical Records: Pt 1 (Intensive) This course will provide students with an in-depth knowledge of the type of records which can be consulted to produce a comprehensive family history. It will build on the knowledge and skills gained in Tracing Your Ancestors: Research Beginnings, but would be very helpful for those who have some previous experience of family history research. Parish Registers, Marriage bonds civil registration and census records amongst other sources will be examined. £60(£50) 10 Credits Level 1 Newtown Northside Community Centre Saturday 10am-4pm 4 Sessions Starting: 15/01/11 End Date: 26/02/11 Gill Rossini HF200 Aberystwyth Welsh Room Thursday 6.30pm-8.30pm 10 Sessions Starting: 27/01/11 (Half term: 24/02/11) End Date: 07/04/11 Gill Rossini HA207

“Thank you so much for making the course so enjoyable and interesting – I only regret it’s over!”

Have you hit a brick wall in your family history research? or, have a particular research problem, but don’t know which records to consult to solve it? Then this is the course for you. We will be looking at six records you might not have known existed, or, thought of as being capable of providing the information you need. You will be exploring examples of these records and through class exercises gain knowledge of the information they contain. You will also have the opportunity to complete some transcription work. This is a flexible learning course, delivered through an intensive week long school, or regular weekly sessions. We hope one of these formats will suit your particular learning needs. Your work will be appraised and constructive written feedback will be provided to you by your tutor. £60(£50) 10 Credits Level 1 Dolgellau Library Thursday 10am-12noon 10 Sessions Starting: 30/09/10 (Half term: 28/10/10) End Date: 09/12/10 Gill Rossini HE101 Aberystwyth Old College Monday-Thursday (Summer School) 10am-4pm 4 Sessions Starting: 18/07/11 End Date: 21/07/11 Gill Rossini HA308

Herstory 1: Researching Women’s History Throughout history, women have played a vital role in families, cultures, religious groups, social networks and the politics and wars of their day. Yet their lives and achievements were overlooked by historians for many years. How have researchers reclaimed the history of women from obscurity. This course examines all the issues surrounding Women’s History and gives you an exciting opportunity to learn how to contribute to the genre with your own research. £60(£50) 10 Credits Level 1 Dolgellau Library Thursday 1.30pm-3.30pm 10 Sessions Starting: 30/09/10 (Half term: 28/10/10) End Date: 09/12/10 Gill Rossini HE102

Herstory 2: Writing and Presenting Women’s Histories (Flexible Learning) This is an exciting opportunity to plan and carry out your own Women’s History research project! In this 20 credit course you will learn how to organize, collate and write up the research project you have chosen to do, and see the results of your work (along with that of other students) presented to the public either in a booklet or exhibition. This course builds on the skills learnt on the Herstory 1 course, but anyone with some knowledge of research techniques will find it stimulating and enjoyable. The course is based on class work and also independent study. £120(£100) 20 Credits Level 1 Dolgellau Library Thursday 1.30pm-3.30pm 5 Class based Sessions 20/01/11 03/02/11 17/02/11 03/03/11 End Date: 17/03/11 Gill Rossini HE201

47


2010-11 Cyrsiau yn y Dyniaethau / Courses in Humanties “I know I’m not the brightest, but I have got such a lot out of going on these courses. I don’t just feel better mentally, but physically as well, and it gives me an interest and gets me out mixing with new people. I love it!” Deciphering Old Handwriting: Palaeography for Beginners Palaeography: the reading of old handwriting can appear daunting, but is an essential skill for local and family historians for the reading and interpretation of source materials. This is a beginners’ course and ‘hands on’ sessions will be an important component. Using copies of a variety of documents (in English)

Oral History Project – Look Who’s Talking (Flexible Learning) The rationale of this module is to enable students to explore the theory and practice of oral history in depth. Oral history is a useful technique for the study of the recent past, and demands a range of knowledge and skills which are specific to its pursuit. This module aims to instruct students in the theory and practice of oral history, with the aim of broadening their historical skills base. This module will give instruction in the practice and methodology of oral history. Students will be made aware of the opportunities which oral history offers to the historian, and also the limitations. The course will consist of practical instruction on the collection, organization, storage and interpretation of data, and will provide students with the opportunity to undertake their own oral history project. Projects will be supervised on a one to one basis, and will form the basis for the assessment of the course. £60(£50) 10 Credits Level 1 Dolgellau Library Thursday 10am-12noon 5 Sessions 13/01/11 27/01/11 10/02/11 24/02/11 End Date: 10/03/11 Gill Rossini HE200

Tracing Your Ancestors: Research Beginnings This core module aims to provide an introduction to the subject of genealogical research for members of those who have no previous training in this field. The skills and knowledge gained will enable participants to progress to Using Historical Records in Family History Part 1 and Using Historical Records in Family History Part 2 where they will further develop the critical and analytical skills required for historical research. £60(£50) 10 Credits Level 1 Newtown (Intensive) Northside Community Centre Saturday 10am-4pm 4 Sessions 25/09/10 09/10/10 23/10/10 End Date: 13/11/10 Gill Rossini HF100 Aberystwyth Old College Seminar Room Thursday 6.30pm-8.30pm 10 Sessions Starting: 30/09/10 (Half term: 28/10/10) End Date: 09/12/10 Gill Rossini HA109

Julie Mathais Dr. Julie Mathais is a lecturer in Palaeography and Diplomatic, in the Department of Information Studies in Aberystwyth University. She is also a valued member of the team delivering courses contained in the Certificate of Higher Education in Genealogical Studies in SELL. Her expertise in teaching Palaeography has led her to look for innovative ways to deliver this subject. Currently she is working on a project which, if successful, will provide students with access to a series of short videos. These will highlight the key characteristics of handwriting down the centuries. Starting with the C12th, the principal features of handwriting will be discussed and illustrated by reference to examples of documents from those eras. The clips will be made available to SELL Palaeography students via Blackboard, Moodle and ipod. In an attempt to increase inclusivity: two versions of the video clips will be produced: one with sound and the other with sub-titles.

48

from the early modern period, students will be introduced to the principles and techniques for transcribing old documents. Students will need to bring magnifying glasses, calligraphy pen and ink. £60(£50) 10 Credits Level 1 Aberystwyth University Llanbadarn Campus DIS114 Monday 10am-12noon 10 Sessions Starting: 27/09/10 (Half term: 25/10/10) End Date: 06/12/10 Dr Julie Mathias HA103

Reading Historical Documents in Local Archives: Deciphering Old Handwriting: Palaeography ‘the reading of old handwriting’ involves analysing developments of scripts over the centuries to see how styles changed. Practical work will involve calligraphy exercises to learn how letterforms were written and transcription both of photocopied documents in class and of original records at local repositories. The course will also cover dating and chronology in analysing how historical documents were written and structured Students will need to bring magnifying glasses, calligraphy pen and ink. £120(£100) 20 Credits Level 1 Aberystwyth IRS Llanbadarn Campus DIS114 Monday 10am-12noon 15 Sessions Starting: 17/01/11 (Half term: 21/02/11) End Date: 13/06/11 Dr Julie Mathias HA200

Addysg Uwch yn y Gymuned • Higher Education in the Community


Cyrsiau yn y Dyniaethau / Courses in Humanties 2010-11 Archaeoleg, Llenyddiaeth ac Ddiwylliant a Rwsieg: Cyrsiau a Tiwtoriaid / Archaeology, Literature and Russian Culture: Courses and Tutors Archaeology for the Local Historian

Clom Timber Stone: House and Buildings History

You will be introduced to a variety of documentary sources used in the study of local history. We will be looking at excavation data and artefact analysis. Field trips will form part of the learning and teaching methods on this course. £60(£50) 10 Credits Level 1 Aberystwyth Old College Welsh Room Tuesday 6pm-8pm 10 Sessions Starting: 03/05/11 (Half term: 31/05/11) End Date: 12/07/11 Terry Bailey HA303

Archaeology: An Introduction NEW COURSE This 20 new credit course will provide beginners with a general introduction to Archaeology, and a solid foundation for studying other Archaeology related modules. Students will learn the basic methods, results and limitations of the principal means of data gathering. Field trips and practical hands on experience of artefact analysis will form a major component of this course. £120(£100) 20 Credits Level 1

Free Taster Session Aberystwyth Old College-Languages Room Saturday 11am-12.30pm 1 11/09/10 Terry Bailey 

HA102T

Full Course Aberystwyth University Wednesday 10am-12noon 20 Sessions Starting: 15/09/10 (Half term: 24/10/10) End Date: 06/04/11 Terry Bailey HA102

Terry Bailey Terry is a qualified archaeologist who has spent the last six summers working with other colleagues from Lampeter University, on an excavation at Strata Florida, near Pontrhydfendigaid. She is looking forward to meeting new students and exploring different aspects of archaeology with them. Having lived in a tied cottage in an English graveyard for five years, such places hold a special fascination for Terry. Whether you are a local, or family historian, or just like digging up the past, Terry will have a course to interest you. Field trips and ‘hands on’ experiences will feature in all of Terry’s courses.

Archaeology of the Welsh Graveyard Graveyards are a major source of information for family and local historians. However many Welsh graveyards are being threatened with survival through neglect, or deliberate policy decisions. Field trips are an essential part of this course, on which we will learn how to record and research some of these burial grounds, before they are lost. Building on information gained from a graveyard of your choice, with support, you will have the opportunity to investigate further and submit the results of your work. £60(£50) 10 Credits Level 1 Aberystwyth Old College-Welsh Room Tuesday 6pm-8pm 10 Sessions Starting: 14/09/10 End Date: 23/11/10 Terry Bailey HA101

A large proportion of the population of Wales lives in old houses. Although a minority of houses in Wales pre-date the 19th century, most have a story to tell. This module will help the amateur historian unravel that story through an examination of physical and documentary evidence which is readily available. It will provide instruction in the location and analysis of evidence, and will also provide an interpretational framework which will encourage you to view the history of your house within a broader socio-historical context. Field based teaching will be a feature of this course. £60(£50) 10 Credits Level 1 Dolgellau Library Tuesday 1.30pm-3.30pm 10 Sessions Starting: 14/09/10 (Half term: 26/10/10) End Date: 23/11/10 Gill Rossini HE100 Aberystwyth Old College Wednesday 10am-12noon 10 Sessions Starting: 04/05/11 (Half term: 01/06/11) End Date: 13/07/11 Terry Bailey HA304

Food, Festivities and Folklore in Russia This course will cover the proto-slavic period, through Kievan Rus’ and Tsarist Russia until pre-Petrine times. In Russia, food and feasting are always linked, and folklore [both pagan and religious] is the incentive for both. We shall see how this is expressed in agrarian and familial rites-ofpassage and historical events which punctuate life for all classes of society. Special attention will be given to practical, economic and artistic trends. The course is based on lectures and active participation of everyone. Audio-visual material will be used to illustrate food production, folk rites and ceremonies. There will be an extra-curricular (and celebratory!) meeting at the end of each term. £60(£50) 10 Credits Level 1 Carmarthen Community Education Centre Wednesday 1.30pm-3.30pm 10 Sessions Starting: 29/09/10 (Half term: 27/10/10) End Date: 08/12/10 Dr Nicole Crossley-Holland HC104 Llechryd Community Hall Thursday (Fortnightly) 1pm-5pm 5 Sessions Starting: 07/10/10 End Date: 02/12/10 Dr Nicole Crossley-Holland HC103 Carmarthen Community Education Centre Wednesday 1.30pm-3.30pm 10 Sessions Starting: 05/01/11 (Half term: 23/02/11) End Date: 16/03/11 Dr Nicole Crossley-Holland HC200 Llechryd Community Hall Thursday (Fortnightly) 1pm-5pm 5 Sessions Starting: 06/01/11 End Date: 10/03/11 Dr Nicole Crossley-Holland HC201

Introduction to Shakespeare Were you turned off by Shakespeare in school? Do you wish you understood more about the ‘Bard’ and why he is still so popular today? It is never too late to overcome your inhibitions and have your questioned answered. In this course we will achieve an understanding of the man the actor and the playwright through a study of his most important works and class discussions. Participants will be encouraged to read between classes to reinforce their learning. £60(£50) 10 Credits Level 1 Aberystwyth University Old College Seminar Room Thursday 5pm-7pm 10 Sessions Starting: 27/01/11 (Half term: 24/02/11) End Date: 07/04/11 Julie Yonkman HA206

SIGN UP NOW! Come along to the enrolment day in Old College, Aberystwyth on Saturday 11th September, 10am – 3pm.

49


2010-11 Cyrsiau yn y Dyniaethau / Courses in Humanties Victorian Children’s Literature The course will examine the rise of literacy and its effect on children’s literature. The role of the authorial opinion in relation to maintaining the social restraints of class and gender is also investigated. The religious aspect that infuses the stories will also be addressed. Prior reading of The Child: Charles Kingsley, Water Babies and or Ripping Yarns – Books for Boys. R. Ballantyne – Coral Island will give you a good introduction to the subject. £120(£100) 20 Credits Level 1 Crickhowell Resource & Information Centre Wednesday 1pm-3pm 15 Sessions Starting: 22/09/10 (Half term: 27/10/10) Term 2 starts:19/01/11 End Date: 16/02/11 Susan Keen HF102

“A privilege to be part of this class”

Ysgolion Haf a Chyrsiau Dwys / Summer Schools and Intensive Courses Basic Latin for Family & Local Historians** (Summer School) This course is an informal introduction to the Latin used in many of the records we scrutinize in Family and local history. Students will become acquainted with the basics of the language and vocabulary, and begin to read simple extracts as they build their skills. An essential tool for all historians and Medievalists. ** Subject to Faculty Approval £60(£50) 10 Credits Level 1 Aberystwyth Old College Monday-Thursday 10am-4pm 4 Sessions Starting: 25/07/11 End Date: 28/07/11 Gill Rossini HA309

Family History: Using Historical Records: Pt 1 (Intensive) This course will provide students with an in-depth knowledge of the type of records which can be consulted to produce a comprehensive family history. It will build on the knowledge and skills gained in Tracing Your Ancestors: Research Beginnings, but would be very helpful for those who have some previous experience of family history research. Parish Registers, Marriage bonds civil registration and census records amongst other sources will be examined. £60(£50) 10 Credits Level 1 Newtown Northside Community Centre Saturday 10am-4pm 4 Sessions Starting: 15/01/11 End Date: 26/02/11 Gill Rossini HF200

Family History: Using Historical Records: Pt 2 (Intensive) This module will examine, in depth, a further comprehensive list of primary source records and other material, which can be consulted for genealogical research. The accumulated knowledge and skills will provide students with the opportunity to apply the fundamental research techniques and skills acquired to other applications. Completion will ensure that students are able to contextualize family history records within the wider discipline. This module will build on the knowledge and skills gained in two previous modules; Tracing Your Ancestors: Research Beginnings and Parts 1 Family History - Using Historical Records. Amongst other sources, Church wardens accounts , Bastardy documents Stuart tax record and medieval genealogy sources will all be examined. £60(£50) 10 Credits Level 1 Newtown Northside Community Centre Saturday 10am-4pm 4 Sessions 09/04/11 16/04/11 07/05/11 End Date: 21/05/11 Gill Rossini HF207

History: Using Historical Records Pt 3 (Summer School) Have you hit a brick wall in your family history research? Or do you have a particular research problem, but don’t know which records to consult to solve it? Then this is the course for you. We will be looking at six records you might not have known existed, or, thought of as being capable of providing the information you need. You will be exploring examples of these records and through class exercises gain knowledge of the information they contain. You will also have the opportunity to complete some transcription work. This is a flexible learning course, delivered through an intensive week long school, or regular weekly sessions. We hope one of these formats will suit your particular learning needs. Your work will be appraised and constructive written feedback will be provided to you by your tutor. £60(£50) 10 Credits Level 1 Aberystwyth Old College Monday-Thursday 10am-4pm 4 Sessions Starting: 18/07/11 End Date: 21/07/11 Gill Rossini HA308

Tracing Your Ancestors: Research Beginnings (Intensive) This core module aims to provide an introduction to the subject of genealogical research for members of those who have no previous training in this field. The skills and knowledge gained will enable participants to progress to Using Historical Records in Family History Part 1 and Using Historical Records in Family History Part 2 where they will further develop the critical and analytical skills required for historical research. £60(£50) 10 Credits Level 1 Newtown Northside Community Centre Saturday 10am-4pm 4 Sessions 25/09/10 09/10/10 23/10/10 End Date: 13/11/10 Gill Rossini HF100

Writing for Radio: An Introduction (Intensive) This course is suitable for beginners with little or no previous knowledge of writing for radio as you will be looking at the specific techniques required for writing a radio play. It is designed to be flexible in its delivery, consisting of either intensive weekends or weekly classes. In either format, time is allowed between sessions to allow you to produce your final radio script. Aberystwyth Old College-Languages Room Saturday 10am-4pm 4 Sessions 25/06/11 26/06/11 23/07/11 End Date: 24/07/11 Jane Beli HA307

Gwnewch yn siwr i ymaelodi yn eich dosbarth dewisiedig er mwyn sicrhau bydd y dosbarth yn mynd ymlaen. / You must pre enrol on your chosen class to ensure the course will run. 50

Addysg Uwch yn y Gymuned • Higher Education in the Community


2010-11

Cyrsiau Ieithoedd Modern Courses in Modern Languages

Cydlynydd Ieithoedd Modern/Modern Languages Co-ordinator Antonio Barriga Rubio aob@aber.ac.uk

51


2010-11 Cyrsiau Ieithoedd Modern / Courses in Modern Languages Cynnwys 52 54 56 58 59

Rhaglen Ieithoedd ar gyfer 2010-11 Pam Dysgu Iaith? Pa Ieithoedd Alla i eu Dysgu? Pwy sy’n Mynychu’r Dosbarthiadau Iaith? Ar ba Lefel y Dylwn i Ymuno? Cyrsiau Adolygu Asesu a Chredydu Tystysgrif Addysg Uwch mewn Ieithoedd Modern. Wythnos Dysgu Amserlen Gyrsiau

Rhaglen Ieithoedd ar gyfer 2010-11 Mae’n bleser gennyf allu cynnig ein rhaglen Ieithoedd am flwyddyn arall. Yn ogystal â cheisio gwasanaethu’r myfyrwyr yn y Brifysgol, mae gennym hefyd ymrwymiad cryf i’r Gymuned: o Penfro i Aberystwyth, o Aberteifi i Dyddewi, o Hwlffordd i Aberhonddu a’r Gelli Gandryll. Gobeithio y bydd y cyrsiau’n apelio atoch chi, ac y byddwch chi’n mwynhau pob eiliad ohonynt, gan gynnwys y dulliau dysgu, y fethodoleg, yr awyrgylch yn ein dosbarthiadau a’n tiwtoriaid cyfeillgar. Rydym yma i’ch helpu i ddysgu’r iaith. Byddwn yn parhau i gynnig cyrsiau adolygu yn ystod y trydydd tymor. Gobeithio y bydd y cyrsiau hyn yn ategu’r hyn yr ydych eisoes yn ei wybod, ac y bydd yn sicrhau eich bod yn mwynhau ac ymlacio fwy wrth ddysgu. Mae ein cyrsiau ar gael i bawb. Ffoniwch 01970 622093 i gael sgwrs, neu e-bostiwch aob@aber.ac.uk Edrychaf ymlaen at gwrdd â chi mewn un o’n cyrsiau, Antonio Barriga Rubio, Cydgysylltydd Ieithoedd Modern.

Pam Dysgu Iaith? Mae pobl yn penderfynu dysgu iaith am lawer o wahanol resymau. Dywed llawer ei fod yn allwedd i ddeall ffordd arall o fyw. Meddyliwch am y bobl, y llefydd newydd, llyfrau, gwefannau, ffilmiau a rhaglenni teledu y gallech eu mwynhau. Ac, ar yr un pryd, gallech ddatblygu gwell dealltwriaeth o ddiwylliannau eraill a ffyrdd eraill o fyw. Mae ieithoedd yn agor drysau, ac os ydych yn gallu cyfathrebu’n llwyddiannus mewn iaith dramor, fe fydd y cyfleoedd a gynigir i chi yn fwy nag y tybiwch, a hynny dim ots ar ba lefel yr ydych yn astudio. Mae gwneud ymdrech i siarad ychydig o eiriau mewn iaith arall yn gwneud byd o wahaniaeth. Mae dysgu iaith hefyd yn golygu y gallwch chi ddarllen papurau newydd mewn ieithoedd tramor, a allai roi safbwynt ffres i chi ar ddigwyddiadau byd-eang. Efallai y gwyddoch beth yw eich rhesymau dros ddysgu iaith newydd. Os oes gennych reswm clir dros ddysgu iaith, fe fyddwch yn fwy awyddus i lwyddo a chael nod eglur. Rydych chi’n gwybod bod gallu cyfathrebu mewn iaith dramor yn brofiad gwerthfawr iawn.

Pa Ieithoedd Alla i eu Dysgu? Dyma’r dewis llawn o ieithoedd yr ydym ni bellach yn eu cynnig, Arabeg, Llydaweg, Tsieinëeg, Ffrangeg, Almaeneg, Groeg, Eidaleg, Siapaneg, Rwsieg a Sbaeneg, bob un ar wahanol lefelau. Trwy wrando, fe ddewch i ddeall yr hyn y mae eich athro, eich cyd-fyfyrwyr, y teledu neu’r radio yn dweud wrthych. Byddwch yn dysgu siarad trwy siarad. Byddwch yn magu hyder wrth fynegi eich syniadau a’ch safbwyntiau eich hun. Byddwch yn darllen o hysbysebion, erthyglau, nofelau a gwefannau. A byddwch yn gallu ysgrifennu llythyrau, negeseuon ac erthyglau eich

52

Pedwar ban byd:

• Cysylltu ag erail l • Dysgu am eu diw ylliant a’u ffordd o fyw • Cyfathrebu â nhw • Gweithio gyda n hw • Ehangu eich gorw elion

Dysgu Ieithoedd

hunain mewn iaith dramor. I’ch helpu i feithrin y sgiliau hyn, mae i’r dosbarthiadau awyrgylch hamddenol lle byddwch yn cydweithio mewn grwpiau neu bob yn ddau. Ein nod pwysicaf ni yw datblygu sgiliau myfyrwyr trwy ddefnyddio iaith a chyfathrebu. Rhoddir y pwyslais ar y llafar, a bydd gramadeg yn cymryd ei le yn naturiol yn rhan o ddatblygiad yr iaith. Rydym hefyd yn amcanu i wneud y dysgu yn brofiad pleserus ac rydym bob amser yn croesawu eich awgrymiadau chi am unrhyw addasiadau y gallem eu gwneud i’r dosbarth. Seilir ein holl gyrsiau ar iaith a diwylliant cyfoes y wlad dan sylw. Mae hyn yn gwneud gwahaniaeth sylweddol i’ch dysgu ac yn creu cyswllt rhyngoch chi ag etifeddiaeth y wlad.

Pwy sy’n mynychu’r dosbarthiadau iaith? Mae mwy a mwy o bobl yn cofrestru ar gyfer ein dosbarthiadau iaith, a hynny am nifer o resymau. Penderfynais ddysgu Groeg oherwydd bod gennyf ddiddordeb mewn ieithoedd. Yn ystod y cwrs, yn ogystal â dysgu elfennau sylfaenol Groeg, fe ddysgais rywbeth newydd hefyd am fy mamiaith, Pwyleg, yn ogystal ag am yr ieithoedd eraill rwy’n eu siarad, sef y Gymraeg a’r Saesneg. Rwy’n argymell y cwrs hwn yn gryf i bawb sy’n hoffi Gwlad Groeg a’r diwylliant, neu i rywun sydd, fel mi, yn ymddiddori yn yr iaith hon sydd wedi dylanwadu ar lawer o ieithoedd eraill yn Ewrop. Mae’n brofiad gwych ac yn ysbrydoliaeth sy’n eich tynnu chi’n nes at dreftadaeth a gwareiddiad hynafol gwlad Groeg. Beata Lidia Szczepanowska Efallai eich bod chi yn un o’r bobl hynny a enillodd gymhwyster mewn iaith yn yr ysgol neu’r Brifysgol, ond a aeth ymlaen wedyn i ddilyn gyrfa arall. Gallwn ni eich cynorthwyo chi i wella’r sgiliau hynny. Fel y gwyddoch chi, gall sgiliau da mewn iaith agor drysau i yrfaoedd a chyfleon busnes newydd neu fe allai eich galluogi chi i ddal i fyny â’ch plant: Ar ôl treulio cyfnod o naw mis yn Sbaen, fe gofrestrais ar ddychwelyd i Aberystwyth ar y cwrs Sbaeneg Uwch gan obeithio cynnal yr hyn roeddwn wedi ei ddysgu dramor. Hwn oedd y penderfyniad gorau gan y dysgir y dosbarthiadau yn gyfangwbl trwy gyfrwng y Sbaeneg gan athrawon brodorol. Roedd y pwyslais mwyaf ar siarad y nodiaith a rhannu syniadau am nifer o dopigau. Chwaraeodd ‘Pod casts’ a ‘wordles’ (siartiau iaith) ran helaeth yn y broses ddysgu. Galluogodd hyn i’r myfyriwr/fyfyrwraig glywed ei hunan yn siarad a chynyddu defnydd o eirfa tra’n raddol wella ei (g)allu llafar. Mewn dosbarth o lai na deg o fyfyrwyr, roedd digon o gyfle i gymryd rhan gyda a dysgu oddiwrth yr athro/athrawes. Roedd caneuon, cyfweliadau a rhaglenni diwlliannol a oedd yn ymwneud â’r topigau yn cael eu plethu i mewn i raglen y wers yn ogystal â sgiliau ysgrifennu a gramadeg. Trwodd a thro, roedd y dosbarth yn cynnig amgylchedd Sbaenig effeithiol lle y gallai’r myfyriwr drochi ei hunan yn yr iaith, sef y prif gynhwysyn ar gyfer caffael iaith. Róisin Sheehy

Addysg Uwch yn y Gymuned • Higher Education in the Community


Cyrsiau Ieithoedd Modern / Courses in Modern Languages 2010-11 Contents 53 55 57 58 59

Languages Programme 2010-11 Why Learn a Language? Which Languages Can I Learn? Who Attends Languages Classes? What Level Should I Join? Revision Classes Assessment and Accreditation Certificate of Higher Education: Modern Languages Teaching Weeks Course Timetable

Language Programme for 2010-11 I am very happy to be able to offer our programme in Languages another year. We are trying to serve not only students in our University but we have a very strong commitment to the Community: from Pembroke to Aberystwyth, from Cardigan to St Davids, from Haverfordwest to Brecon and Hay-on-Wye. We hope our courses are of your liking, and that you enjoy every moment of them, the approach, the methodology, the atmosphere of our classes and our friendly tutors. We are here to help you learn that language. We will continue offering revision courses during the third term. I hope these courses will reinforce what you already know, making your learning even more enjoyable and relaxed. Our courses are open to all, they are open for you. Give me a call on 01970 622093 for a chat, or email me aob@aber.ac.uk I look forward to meeting you in one of our courses, Antonio Barriga Rubio, Modern Languages Co-ordinator.

Why Learn a Language? People decide to learn a language for many different reasons. Many say that is a key to the understanding of another way of life. Just think about the people, or new places, books, Internet sites, movies and TV programmes you could enjoy. And at the same time, you could develop a much better understanding of other cultures and lifestyles. Languages open doors and if you are able to communicate successfully in a foreign language, the opportunities offered to you will be greater than you think, regardless of the level at which you are studying. When you make the effort to speak a few words of another language, it makes all the difference. Learning a language also means that you can read the newspapers in the foreign languages, which could give you a fresh perspective on world events. Maybe you know your reasons for learning a new language. If you have a clear reason for learning a language, you will be more motivated to succeed and have a clear goal. You know that being able to communicate in the foreign language is very enriching.

Which Languages Can I Learn? The full range of languages we now offer is: Arabic, Breton, Chinese, French, German, Greek, Italian, Japanese, Russian and Spanish all at different levels. Through listening, you will be able to understand what your teacher, your classmates, the TV or radio say to you. You will learn to speak by speaking. You will become confident at expressing your thoughts and opinions, you will get your message across. You will read from adverts, articles, novels and Internet sites. And you will be able to write your own letters,

In a global world:

• Connect with ot hers • Learn about thei r culture and way of life • Communicate w ith them • Work with them • Broaden your ho rizons

Learn languages

messages and articles in that foreign language. To help you achieve these skills the classes have a relaxed atmosphere. You will be working in groups or pairs, achieving your goals through collaboration. Our most important aim is to develop student skills using communicative language. The emphasis is on oral skills, where grammar fits in naturally as part of language development. We also aim to make the learning as enjoyable as possible and are always open to suggestions so that our classes can suit you better. All our courses are based on the contemporary language and culture of the country you are studying. This authentic approach will make a substantial difference to your learning, and will connect you with the country’s heritage.

Who Attends Language Classes? More and more people, with very diverse motivations, are enrolling on our language classes. I decided to learn Greek because of my interest in languages. During the course I not only learned the basics of that language but I also discovered something new about my native tongue, Polish, and about other languages I know, Welsh and English. I strongly recommend this course to anybody who loves Greece and Greek culture or to those who, like me, are interested in a language which influenced many other languages in Europe. It is great and inspiring experience which makes you closer to the heritage and ancient civilization of Greece. Beata Lidia Szczepanowska Perhaps you are one of the many people who gained a language qualification at school or University but went on to pursue another career. We can help you to brush up on those rusty skills. As you know competence in a language could open up new career or business prospects for you or it could simply enable you to keep up with the children: After spending a period of nine months in Spain, on return to Aberystwyth I registered in the Spanish advanced course hoping to keep up what I learned abroad. This was certainly a good decision as the classes are taught entirely through the medium of Spanish with native teachers. The main emphasis was on speaking the target language and sharing ideas over a number of topics. Pod casts and wordles (vocabulary charts) constructed a huge part of the learning process. This enabled the student to hear her/himself speak and increase vocabulary usage while gradually improving one’s oral competence. With a class number of less than ten students there was plenty of scope to participate and learn from the teacher. Songs, interviews and cultural programmes related to the topic on hand were usually incorporated into the lesson programme along with writing and grammar skills. Overall the class provided an effective Spanish speaking environment where the student could immerse her/himself in the language, which is the main component of linguistic acquisition. Róisin Sheehy

53


2010-11 Cyrsiau Ieithoedd Modern / Courses in Modern Languages A ydych yn rhywun na chafodd gyfle i ddysgu iaith arall? Gallwn gynnig y cyfle hwn i chi yn awr. Ymunwch ag un o’n dosbarthiadau i ddechreuwyr, ac fe fyddwch yn synnu at yr hynny y byddwch wedi ei gyflawni erbyn diwedd y cwrs. Gan na chefais y cyfle i ddysgu Sbaeneg yn yr Ysgol roeddwn yn ddiolchgar iawn gael y cyfle i ddysgu mewn dosbarth nôs gyda’r Ysgol Addysg a Dysgu Gydol Oes. Mae pob tiwtor dros y blynyddoedd wedi bod yn frwdfrydig, yn gefnogol ac yn ysbrydoliaeth i mi ac rwyf wedi mwynhau pob munud. Mwy na dim rwyf yn cael boddhad i ymarfer beth rwyf wedi ddysgu pan fyddaf ar fy nhwyliau yn Sbaen. Carys Ann Mleczek A ydych yn rhywun a ddysgodd iaith arall yn yr ysgol ond nad ydych wedi ei defnyddio ers hynny? Yma, yn yr Ysgol Addysg Dysgu Gydol Oes, cewch gyfle i roi ail gynnig arni. Fe fyddwch yn darganfod fod y ffordd y dysgir iaith wedi newid yn sylweddol dros y blynyddoedd. Mae’r awyrgylch yn hamddenol, yr athrawon yn llawn cydymdeimlad ac yn gefnogol. Gall dysgu iaith fod yn brofiad gwerth chweil y gellir ei fwynhau: Fel llawer o bobl eraill yn y wlad hon, Ffrangeg oedd yr iaith dramor gyntaf imi ei dysgu. Ffrangeg oedd fy hoff bwnc yn yr ysgol, serch hynny, yn y gwyddorau naturiol yr arbenigais yn y brifysgol ac ni ddes i yn ôl i ddysgu ieithoedd tan ar ôl imi ymddeol. Felly nawr bod gennyf rywfaint o amser hamdden, cofrestrais ar gwrs Sbaeneg i Ddechreuwyr 1 a 2 gyda’r Ysgol Addysg a Dysgu Gydol Oes. Y flwyddyn wedyn, synnais o weld bod yr Ysgol Addysg a Dysgu Gydol Oes yn cynnig dosbarthiadau Arabeg i ddechreuwyr. Roeddwn wrth fy modd: dyma un arall o ieithoedd mawr y byd, un a chanddi sgript hollol wahanol a hardd iawn, ac ynganiad gwahanol iawn i rai’r ieithoedd Romáwns. Dyma her go iawn! Yn benodol, roeddwn i’n awyddus i gyfathrebu â’r ychydig o aelodau di-Saesneg sydd yn ei deulu. Mae’r Arabiaid yn wych yn adrodd straeon ac mae ganddynt synnwyr digrifwch bywiog, ond pan oedden nhw’n gorfod stopio i gyfieithu rhywbeth imi, roedd hi’n tarfu braidd ar y ffraethineb a’r tynnu coes chwim. Mae angen deall yr iaith a’r chwarae ar eiriau os ydych am ddeall ergyd y jôc! Hefyd, fel pob teithiwr, roeddwn i’n awyddus i ddarllen arwyddion ffyrdd, prynu bwyd ac anrhegion, a dweud wrth yrrwr y bws lle roeddwn i eisiau mynd iddo. Ac ni chefais fy siomi yn y dosbarthiadau chwaith. Roeddent yn fywiog, sbort ac ymlaciol, ac fe gawsom ein drilio’n galed yn yr ynganiad a’n hannog i ddarllen ac ysgrifennu’r sgript. Roedd yr aseiniadau yn sicrhau ein bod yn llunio brawddegau, yn ceisio defnyddio’r gramadeg yn gywir ac yn defnyddio’r iaith fel y byddai siaradwyr mamiaith yn ei defnyddio. Roedd yr ymarferion hyn yn enwedig o ddefnyddiol imi, ac yn golygu bod yr iaith wedi dod yn fyw imi. Yn olaf, roedd y ddau diwtor yn llawn anogaeth ac roeddent yn sicrhau bod pob disgybl (roedd yr oedrannau yn un o’n dosbarthiadau yn rhychwantu rhyw 60 mlynedd!) yn mwynhau’r profiad ac yn magu’r hyder i ddysgu a chyfrannu at y gwersi. Yn sicr, gobeithiaf barhau â’r Arabeg ond, y tro nesaf, bydd ‘rhaid ymdrechu’n galetach’! Monica Jalloq Y mae dysgu iaith yn golygu rhoi cynnig arni. Pam na rowch chi gynnig arni? Cewch hyfforddiant nid yn unig yn y dosbarthiadau, ond hefyd drwy’r wythnos gyfan. Fe fyddwn yno i chi bob amser, yn cefnogi eich profiad dysgu. Pryderus Ynghylch Dysgu Iaith? Peidiwch â bod. Yr ydym yn cynnig byd newydd o gyfleoedd i chi. Os ymunwch â dosbarth y dechreuwyr, fe fyddwch yn synnu o weld beth yr ydych wedi ei gyflawni erbyn diwedd y tymor cyntaf. Os y dechreusoch ddysgu iaith o’r blaen a rhoi’r gorau iddi am ryw reswm neu’i gilydd, fe’ch croesewir i un o’n lefelau, ôl-ddechreuwyr, canolradd is ac uwch, neu uwch. Ac os ydych yn ddigon rhugl mewn iaith ond heb gael cymhwyster swyddogol o’r blaen, fe fydd y cyrsiau yn cynnig gwahanol gamau i astudiaeth bellach. Gall pawb ddysgu iaith, ac nid ydych fyth yn rhy hen nac yn rhy ifanc. Peidiwch â bod ofn ymarfer eich sgiliau iaith yn unrhyw le ac unrhyw bryd. Ond, beth bynnag wnewch chi, mwynhewch y profiad dysgu!

54

Ar ba Lefel y Dylwn i Ymuno? Dyma rai canllawiau i’ch helpu i benderfynu: Dechreuwyr 1 a 2 Mae’r modiwlau hyn wedi eu llunio ar gyfer myfyrwyr sydd heb unrhyw wybodaeth flaenorol am yr iaith. Maent yn amcanu at gyflwyno myfyrwyr i synau, strwythurau sylfaenol, geirfa a throeon ymadrodd cyffredin yr iaith. Byddant yn eich galluogi i ymgyrraedd at werthfawrogiad deallusol o weithrediad a chonfensiynau’r iaith. Byddant yn eich arfogi gyda gwybodaeth sylfaenol am y gwledydd lle siaredir yr iaith, ac yn tanio eich chwilfrydedd am y wlad, y bobl, eu hamgylchfyd, cymdeithas, traddodiadau a diwylliant. Mae’r modiwlau hyn yn para 10 wythnos yr un. Dechreuwyr 3 a 4 Mae’r rhain yn barhad o gyrsiau Dechreuwyr 1. Serch hynny, gall myfyrwyr sy’n meddu ar wybodaeth sylfaenol o’r iaith gofrestru ar y lefel hwn os ydynt yn dymuno. Yn ystod y flwyddyn hon, byddwch yn datblygu’r sgiliau sydd eu hangen i ymdopi ag ystod ehangach o sefyllfaoedd. Bydd y cyrsiau yn eich helpu i adolygu seiniau, saernïaeth sylfaenol, geirfa a throeon ymadrodd cyffredin yr iaith, ac i ddatblygu ymwybyddiaeth o gywair a chyd-destun, a hynny mewn sefyllfaoedd pob dydd a mwy penodol. Byddant yn eich arfogi â gwybodaeth sylfaenol am y gwledydd lle siaredir yr iaith ac yn hybu eich chwilfrydedd am yr iaith a’r amryfal gyd-destunau lle gellir ei defnyddio. Ar ddiwedd Lefel Dechreuwyr dylech fod wedi cyrraedd lefel TGAU neu’r cyfwerth. Mae’r modiwlau hyn yn para 10 wythnos yr un. Canolradd Is ac Uwch Os ydych yn ymgofrestru ar y lefel hwn, dylech feddu ar wybodaeth sylfaenol dda o’r iaith (TGAU neu gyfwerth). Y mae’r cyrsiau yn ymdrin â thestunau cyffelyb i’r rhai yr ymdrinnir â hwy ar Lefel Dechreuwyr ond mewn mwy o fanylder a chydag amrediad ehangach o strwythurau gramadegol. Byddwch yn datblygu hyder i ymdopi nid yn unig â sefyllfaoedd cyffredin, ond hefyd â sefyllfaoedd mwy anarferol. Y mae’r modiwlau yn amcanu at wella eich gallu i ddeall a darllen yr iaith ac i fynegi eich hunain ar lafar ac yn ysgrifenedig. Eu hamcan yw eich galluogi i ehangu eich sgiliau ieithyddol o ran cyflawni gorchwylion cyffredin a phenodol. Maent hefyd yn amcanu at helaethu eich gwybodaeth am gymdeithas y gwledydd lle siaradir yr iaith. Ar ddiwedd y modiwlau hyn dylech fod wedi cyrraedd Lefel A neu’r cyfwerth. Mae’r modiwlau hyn yn para 20 wythnos yr un. Uwch 1 a 2 Dylech fod yn rhesymol hyddysg (Safon Uwch neu gyfwerth) ym mhob un o’r meysydd sgiliau, a meddu ar wybodaeth dda o ramadeg a strwythurau. Dylech fedru deall siaradwyr brodorol heb fawr o drafferth, a chynnal sgwrs er eich bod yn gwneud rhai camgymeriadau o bosibl. Byddwch yn gwella eich sgiliau ieithyddol a hefyd yn astudio diwylliant, gwleidyddiaeth a sefydliadau ymhellach trwy gyfrwng y wasg, radio, teledu a deunydd ar y Rhyngrwyd. Y mae’r modiwlau sydd wedi eu seilio ar destunau yn dra chyfoes ac wedi eu llunio i roi i fyfyrwyr ddirnadaeth fras o strwythurau cymdeithasol, gwleidyddol, diwylliannol ac economaidd allweddol. Mae’r modiwlau hyn yn para 20 wythnos yr un.

Addysg Uwch yn y Gymuned • Higher Education in the Community


Cyrsiau Ieithoedd Modern / Courses in Modern Languages 2010-11 Are you someone who never had the opportunity to learn a language? We can offer you that opportunity now. Join one of our beginner classes and you will be amazed at what you will have achieved by the end of the course. Never having had the opportunity to learn Spanish at school, I was pleased to get the opportunity to learn at evening classes with the School of Education and Lifelong Learning. Every teacher I have had over the last few years has been enthusiastic, supportive and inspirational and I have enjoyed every minute. I particularly enjoy practising what I’ve learnt while on holiday in Spain. Carys Ann Mleczek Learned a language at school but never used it since? Here, at Lifelong Learning, you have the chance to make a new start. You will discover that language learning has changed a great deal over the years. The atmosphere is relaxed, the teachers sympathetic and encouraging. Language learning can be enjoyable and rewarding: Like many people in this country, French was the first foreign language I learned. It was my favourite subject at school, however, I went on to specialise in the natural sciences at university and only returned to learning languages after I retired. So now having some spare time on my hands, I enlisted on SELL’s Spanish for Beginners 1 and 2. The following year, to my great surprise and delight, SELL offered Arabic Beginners classes. Another of the world’s great languages and one with an entirely different and beautiful script and very different pronunciation to those of the Romance languages. This was indeed a challenge! The classes didn’t disappoint me. They were lively, fun and relaxed, and we were schooled hard in the pronunciation and encouraged to read and write the script. The assignments ensured that we constructed sentences, tried to use correct grammar and to express ourselves as first-language speakers might. I found these exercises especially valuable and really made the language come to life. Last but not least, I found both my SELL tutors hugely encouraging and they ensured that every pupil (in one class our ages spanned some 60 years!) enjoyed their experience and felt confident to learn and to contribute to the lessons. I certainly hope to continue with Arabic but, next time, I ‘must try harder’… Monica Jalloq Learning a language implies giving it a go, trying it out. Why don’t you give it a try? Language tuition won’t only happen during the class, but during the whole week. We will always be there for you, supporting your learning experience. Nervous About Learning a Language? Don’t be. We are offering you a new world of opportunities. If you join the beginner’s class you will be amazed at what you have achieved by the end of the first semester. If you started learning a language before but stopped for whatever reason you will be welcomed into one of our levels, postbeginners, lower and higher intermediate or advanced. And if you have enough proficiency in a language but never got an official qualification, the courses will provide different stepping stones to further study.

What Level Should I Join? Below are some guidelines to help you decide: Beginners 1 and 2 These modules are designed for students with no previous knowledge of the language. They aim to introduce students to the sounds, basic structures, common vocabulary and expressions of the language. They will enable you to reach an intelligent appreciation of the functioning and conventions of the language. They will equip you with a basic knowledge of the countries where the language is spoken and encourage your curiosity about the country, the people, their environment, society, traditions and culture. These modules are 10 weeks each. Beginners 3 and 4 These are a continuation of the Beginners 1 courses. However, students with a basic knowledge of the language may enrol at this level if they wish. During this year you will develop the skills to cope with a wider range of situations. The courses will help you to revise the sounds, basic structures, common vocabulary and expressions of the language and develop an awareness of register and context, from everyday to specific situations. They will equip you with a basic knowledge of the countries where the language is spoken and encourage your curiosity about the language and the various contexts within which it is used. At the end of Beginners level you should have reached a GCSE level or similar. These modules are 10 weeks each. Lower and Higher Intermediate If you enrol at this level you should have a good basic knowledge of the language (GCSE or similar). The courses cover similar topics to those dealt with at Beginners Level but in greater depth and with a wider range of grammatical structures. You will develop confidence in coping not only with routine but also non-routine situations. The modules aim to improve your ability to understand and read the language and to express yourself orally and in writing. Their aim is to enable you to extend your languages skills in the performance of general and specific tasks. They also aim to develop your knowledge of the society of the countries where the language is spoken. At the end of these modules you should have reached ‘A’ Level or similar. These modules are 20 weeks each. Advanced 1 and 2 You should be reasonably proficient (near ‘A’ Level or similar) in all skill areas and have a good knowledge of grammar and structures. You should be able to understand native speakers without too much difficulty, maintain a conversation even though there may be inaccuracies. You will improve your linguistic skills and also explore further culture, politics and institutions through press, radio, television and Internet material. The topicbased content of the modules is strongly contemporary and is designed to provide students with a broad understanding of key social, political, cultural and economic structures. These modules are 20 weeks each.

Language learning is something that everyone can do, you are never too old or too young to learn a language. Don’t be afraid to try out your language skills anywhere and anytime. But whatever you do, enjoy the learning experience!

55


2010-11 Cyrsiau Ieithoedd Modern / Courses in Modern Languages Modiwlau Diwylliant Ac Iaith FFRANGEG France Profonde 1 a 2 Os ydych yn dymuno helaethu a choethi eich ymwybyddiaeth ieithyddol pan yn cyflawni tasgau llafar, clywedol ac ysgrifenedig, a hynny gyda phwys ar gyfathrebu naturiol ac idiomatig, hwn yw’r cwrs i chi. Byddwch yn dyfnhau eich gwybodaeth am Ffrainc a siaradwyr Ffrangeg ym meysydd iaith a diwylliant trwy astudio agweddau ar ddigwyddiadau amserol, llenyddiaeth, sinema, hanes, daearyddiaeth, economi a gwleidyddiaeth. Bydd archwilio adnoddau ar y we yn rhan o weithgaredd y dosbarth, ynghyd â chyfle i gydweithio â myfyrwyr Ffrangeg sydd ar hyn o bryd yn astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth. Mae’r modiwlau hyn yn para 20 wythnos yr un. Itinéraires culturels et littérraires 1 a 2 Byddwch yn ymuno â’r modiwlau hyn os ydych yn meddu ar lefel digon uchel o gywirdeb mewn Ffrangeg o ran ysgrifennu, darllen, siarad a gwrando. Byddwch yn ymdrin â sgiliau ieithyddol estynedig gan fynd i’r afael â materion diwylliannol trwy ddefnyddio deunydd gwreiddiol, testunau llenyddol, paentiadau, ffilmiau a chaneuon. Cewch well gwybodaeth o ddiwylliant a hanes Ffrainc (hanes, daearyddiaeth, llenyddiaeth, astudiaethau diwylliannol), cyfieithu o’r Saesneg i Ffrangeg, dod i feddu ar eirfa a throeon ymadrodd i’w defnyddio mewn amrywiaeth o gyddestunau siarad ac ysgrifennu, a defnyddio deunydd gwreiddiol yn hael - o ddramâu theatr i gylchgronau gwleidyddol. Mae’r modiwlau hyn yn para 20 wythnos yr un. ALMAENEG Buntes Kaleidoskop für Redekunstler 1 a 2 Ar y cyrsiau hyn, cewch gyfle i ddod yn fwy rhugl byth, ac i ddwysáu eich dirnadaeth o’r gymdeithas Almaenaidd fodern. Fe fyddwch yn trafod cryn amrywiaeth o faterion cyfoes trwy ddeunydd llyfr y cwrs, erthyglau mewn papurau newydd, detholiadau llenyddol a ffilmiau. Bydd y prif bwyslais ar siarad yr iaith, drwy ddatblygu dadleuon mewn trafodaethau yn y dosbarth ar faterion a gyflwynir gan y deunydd uchod. Mae’r modiwlau hyn yn para 20 wythnos yr un. Y Sinema Almaenaidd Newydd Y mae’r cwrs hwn wedi ei lunio i fyfyrwyr sydd â llawer o wybodaeth am yr Almaeneg. Yn semester 1 byddwn yn edrych ar 5 ffilm newydd sydd wedi ennill gwobrau ac sy’n dangos amrywiaeth a chymhlethdodau diwylliant sy’n prysur newid. Byddwn yn darparu disgrifiadau ysgrifenedig o’u cynnwys ac adolygiadau beirniadol i helpu’r drafodaeth. Mae’r modiwlau hyn yn para 20 wythnos yr un. RWSIEG Astudiaethau Rwsieg Uwch 1 a 2 Byddwch yn dod i feddu ar well gwybodaeth am ddiwylliant a hanes Rwsia trwy ddefnyddio geirfa a throeon ymadrodd mewn amrywiaeth o gyddestunau siarad ac ysgrifennu. Byddwch yn astudio ac yn dadansoddi hanes, daearyddiaeth, llenyddiaeth, ffilmiau, celfyddyd a dramâu theatr. Gwneir hyn trwy gyfrwng cyfarfodydd cymdeithasol ysbeidiol gyda siaradwyr Rwsieg, er mwyn helpu myfyrwyr i siarad yr iaith a hyrwyddo gwell cyfnewid diwylliannol. Mae’r modiwlau hyn yn para 20 wythnos yr un. SBAENEG Cultura Hispánica 1 a 2 Ymunwch â’r modiwlau hyn os ydych yn meddu ar lefel digon uchel o gywirdeb mewn Sbaeneg o ran ysgrifennu, darllen, siarad a gwrando. Byddwch yn dod i wybod mwy am ddiwylliant a hanes Sbaen (hanes, daearyddiaeth, llenyddiaeth, diwylliant) trwy ddefnyddio geirfa a throeon ymadrodd mewn amrywiaeth o gyd-destunau ysgrifennu a siarad, a thrwy ddefnyddio deunyddiau gwreiddiol yn hael - o ddramâu theatr i gylchgronau gwleidyddol, ac o’r darllediadau teledu a radio mwyaf diweddar i ffilmiau a recordiadau hanesyddol. Mae’r modiwlau hyn yn para 20 wythnos yr un.

56

Semester 3: Cyrsiau Adolygu ym mhob iaith ac ar bob lefel Cyrsiau Ychwanegol ym mhob iaith ac ar bob lefel. Mae’r cyrsiau hyn ar gael yn yr holl ieithoedd yr ydym yn eu cynnig, a gobeithio eu bod yn cynorthwyo ac yn ehangu eich profiad dysgu gyda ni. Byddwn yn cynnig ac yn dechrau cyrsiau yn ôl y galw yn ystod y trydydd tymor. Os oes gennych ddiddordeb mewn unrhyw un chi eisoes yn fyfyriwr yn y Brifysgol, cysylltwch â’ch tiwtor. Mae cyrsiau ‘Ychwanegol’ yn cynnig llawer o fanteision i chi, a gobeithio y gallwch chi ymuno â ni. Maent wedi cael eu creu i gyd-fynd â’ch astudiaethau ac i hwyluso’r ffordd at y Dystysgrif Addysg Uwch: Ieithoedd Modern ar bob lefel. Gobeithio y bydd y cyrsiau hyn yn eich symbylu a’ch cynorthwyo ac, wrth barhau i ymarfer yn gyson, y byddant yn caniatáu i chi ddod yn fwy rhugl a hyderus yn yr holl sgiliau gwahanol, sef: ysgrifennu, darllen, gwrando a siarad. Bydd y cyrsiau hefyd yn cynorthwyo ac yn annog y rhai hynny ohonoch na fu’n dysgu ieithoedd ers peth amser, oherwydd eu bod yn cynnig adolygu mwy hyblyg. Gall myfyrwyr sydd eisiau ymuno â’r Dystysgrif Addysg Uwch: Ieithoedd Modern ar lefelau gwahanol wneud hynny yn raddol, a manteisio ar fynd i’r cyrsiau hyn. Gyda’r cyrsiau ‘Ychwanegol’ gallwch chi baratoi’n well am y flwyddyn academaidd newydd. Fodd bynnag, nid yw’r cyrsiau yn rhan o’r Dystysgrif Addysg Uwch: Ieithoedd Modern, ac nid yw’r credydau yn cyfrif tuag at y Dystysgrif Addysg Uwch: Ieithoedd Modern.

Asesu ac Achredydu Mae’r aseiniadau yn rhan o’r Tystysgrif Addysg Uwch: Ieithoedd Modern. Bydd eich proses o ddysgu a’ch datblygiad yn cael ei fonitro gan eich tiwtor, a fydd yn rhoi cyfle i chi wella ym mhob maes a rhoi gwell dealltwriaeth i’ch tiwtor ynghylch eich cynnydd. Rydym ni’n ymdrin ag aseiniadau, nid fel elfen fygythiol, ond fel rhan bwysig o ansawdd eich dysgu. Credwn y gallwch chi ddysgu mwy a gwerthfawrogi’n well yr hyn yr ydych chi’n ei wneud. Y mae hyn yn golygu fod y gwaith a gynhyrchir gennych yn cael ei asesu’n barhaus ac ni fydd yr aseiniadau yn cael eu gwahanu o’ch profiad dysgu. Y mae’r tasgau wedi eu llunio’n arbennig i Addysg Oedolion ac y mae’r cyfan yn gyfeillgar iawn gan eu bod wedi eu hintegreiddio yn y dosbarth, a byddant yn cyd-fynd yn iawn â’ch amserlen. Bydd modd eu gwneud yn y dosbarth neu gartref. Fe welwch fod nifer o gredydau’n cael eu rhoi am y modiwlau iaith. Rhoddir 10 credyd am holl fodiwlau’r Dechreuwyr a 20 am bob modiwl iaith arall. Dyfernir y credydau hyn i chi ar ddiwedd pob modiwl cyhyd â’ch bod wedi cwblhau’r asesiadau perthnasol. Bydd yr asesiadau hyn yn canolbwyntio ar y sgiliau canlynol: Ysgrifennu, Darllen, Gwrando a Siarad. Bydd y credydau hyn yn cael eu bancio er mwyn ennill cymhwyster a gydnabyddir gan y Brifysgol. Y cymhwyster hwn yw Tystysgrif Addysg Uwch mewn Ieithoedd Modern.

Gellir dyfarnu’r Dystysgrif Addysg Uwch o Brifysgol Aberystwyth i fyfyrwyr sy’n cwblhau 120 credyd (rhaid i 2 o’r modiwlau fod ar lefel Uwch) mewn unrhyw iaith neu ieithoedd a gyflwynir gan ein Hysgol. O ran egwyddor, gallai’r modiwlau yn y Dystysgrif Addysg Uwch (Ieithoedd Modern) gael eu cynnig yn rhan o radd myfyriwr mewnol, yn amodol ar gymeradwyaeth eu hadran(nau) eu hunain. Mae’n rhaid i fyfyrwyr israddedig a hoffai astudio modiwl Dysgu Gydol Oes fel rhan o’u hastudiaethau gradd gael cadarnhad gyntaf gan Gyfarwyddwr Astudiaethau Israddedig yr Ysgol Addysg a Dysgu Gydol Oes. Mae gan Israddedigion PA hawl i dalu’r Ffi Consesiwn ar gyfer Cyrsiau Dysgu Gydol Oes.

Addysg Uwch yn y Gymuned • Higher Education in the Community


Cyrsiau Ieithoedd Modern / Courses in Modern Languages 2010-11 Culture and Language Modules FRENCH France Profonde 1 and 2 If you wish to extend and refine your linguistic awareness in oral, aural and writing tasks, with an emphasis on natural idiomatic communication, this is your course. You will improve your knowledge about France and the Francophonie in the fields of language and culture by studying aspects of topical events, literature, cinema, history, geography, economy and politics. Exploring web-based resources will constitute part of the class activities, together with opportunities to interact with French students currently studying at Aberystwyth University. These modules are 20 weeks each. Itinéraires culturels et littéraires 1 and 2 You will join these modules if you have a sufficiently high level of French accuracy in writing, reading, speaking and listening. You will deal with extended linguistic skills tackling cultural issues through the use of authentic material, literary texts, paintings, films and songs. You will be able to have a better knowledge of French culture and history (history, geography, literature, cultural studies), translate into French from English, gain vocabulary and expressions to be used in a variety of writing and speaking contexts and use authentic materials freely, from theatre plays to political magazines. These modules are 20 weeks each. GERMAN Buntes Kaleidoskop für Redekunstler 1 and 2 In these courses you will be given the opportunity to further develop your fluency skills and deepen your understanding of modern German society. You will be discussing a variety of contemporary topics through course book material, newspaper articles, literary extracts and films. The main emphasis will be on speaking the language, developing arguments in classroom discussions on issues introduced by the above material. These modules are 20 weeks each. The New German Cinema The course is designed for students who already have an extensive knowledge of the German language. In semester 1 we will be viewing 5 new, award winning films, capturing the diversity and complexity of a rapidly changing environment. Written content descriptions and critical reviews (in English and German) will be provided to aid discussion. These modules are 20 weeks each. RUSSIAN Russian Studies for Advanced Students 1 and 2 You will gain a better knowledge of Russian culture and history by using vocabulary and expressions in a variety of writing and speaking contexts. You will study and analyse history, geography, literature, films, art and theatre plays. This would be implemented by periodical social gatherings with Russian speakers, to help the students with their speaking and promoting a better cultural exchange. These modules are 20 weeks each SPANISH Cultura hispánica 1 and 2 Join these modules if you have a sufficiently high level of Spanish accuracy in writing, reading, speaking and listening. You will gain a better knowledge of Spanish culture and history (history, geography, literature, culture), by using vocabulary and expressions in a variety of writing and speaking contexts, and by the use of authentic materials freely, from theatre plays to political magazines, from up-to-date TV and radio broadcasts to films and historic recordings. These modules are 20 weeks each.

Semester 3: Revision Classes in all Languages and Levels

ordinator. If you are a student with us already, contact your tutor. ‘Extra’ courses offer several benefits for you, and we hope you can join us. They have been created to complement your studies and to ease the road towards the Certificate of Higher Education: Modern Languages (CHE:ML) at different levels. We hope these courses will keep you motivated and supported, and with the continuation of regular practice they will allow you to become even more fluent and confident, in all the different skills: writing, reading, listening and speaking. They would also support and encourage those of you that have been away from learning languages for some time, as they offer more flexible revision. Students wanting to join the CHE: ML at different levels would be able to do so gradually, and benefit from taking these courses. With the ‘Extra’ courses you will be better prepared for the new academic year. The courses, however, do not form part of the CHE: ML, and the credits don’t count towards the CHE:ML

Assessments and Accreditation The assignments are part of the Certificate of Higher Education: Modern Languages. Your learning process and your development is monitored by your tutor, giving you the opportunity to improve in all areas and also giving your tutor a clear understanding of your progression. We understand assignments, not as a threatening element, but as an important part of the quality of your learning. We believe that you can learn more and appreciate better what you do. This means that the work produced by you is continually assessed, and assignments won’t be separated from your learning experience. The assignments have been specially design to cater for Adult Learning, with a very friendly approach as they are integrated in the class, and we will adapt to your timetable accordingly. They can be done in class or at home. You will notice that all of the language modules are given a number of credits. The number of credits is 10 for all the Beginners modules and 20 for all other language modules. These credits will be awarded to you at the end of each module, provided that you have completed the appropriate assessment activities. These assessment activities will be focussing on the following skills: Writing, Reading, Listening and Speaking. These credits will be banked in order to obtain a University recognized qualification. This qualification is the Certificate of Higher Education: Modern Languages.

The Certificate of Higher Education from Aberystwyth University can be awarded to students completing 120 credits (2 modules must be at Advanced level) on any language or languages provided by our School. Modules in the Certificate of Higher Education (Modern Languages) may in principle be offered as part of an internal student’s degree, subject to approval from the parent department(s). Undergraduates wishing to take a Lifelong Learning module as part of their degree studies must also obtain confirmation from the Director of Undergraduate Studies in SELL. AU Undergraduates are entitled to the concessionary fee for Lifelong Learning Courses.

Extra Courses in all languages and levels. These courses are available in all the languages we offer, and we hope they support and enhance your learning experience with us. We will offer and set up courses on demand during the third term. If you are interested in any of our Extra courses, please contact our Office, or contact the Co-

57


2010-11 Cyrsiau Ieithoedd Modern / Courses in Modern Languages IEITHOEDD: Wynos Dysgu, Gwyliau Hanner Tymor a Gwyliau Banc LANGUAGES: Teaching Weeks, Half-Term Breaks & Bank Holidays Aberystwyth

Mannau Eraill / Outside Aberystwyth

Tymor yr Hydref / Autumn Term 1 04 – 08 Hydref / October 2 11 – 15 Hydref / October 3 18 – 22 Hydref / October

Tymor yr Hydref / Autumn Term 1 04 – 08 Hydref / October 2 11 – 15 Hydref / October 3 18 – 22 Hydref / October

Hanner Tymor / Half-term break 25 – 29 Hydref / October 4 01 - 05 Tachwedd / November 5 08 – 12 Tachwedd / November 6 15 – 19 Tachwedd / November 7 22 – 26 Tachwedd / November 8 29 Tachwedd / November – 03 Rhagfyr /December 9 06 – 10 Rhagfyr / December 10 13 – 17 Rhagfyr / December

Hanner Tymor / Half-term break 25 – 29 Hydref / October 4 01 – 05 Tachwedd / November 5 08 – 12 Tachwedd / November 6 15 – 19 Tachwedd / November 7 22– 26 Tachwedd / November 8 29 Tachwedd / November – 03 Rhagfyr /December 9 06 – 10 Rhagfyr / December 10 13 – 17 Rhagfyr / December

Tymor y Gwanwyn / Spring Term 1 31 Ionawr / January – 04 Chwefror / February 2 07 – 11 Chwefror / February 3 14 – 18 Chwefror / February

Tymor y Gwanwyn / Spring Term 1 10 – 14 Ionawr / January 2 17 – 21 Ionawr / January 3 24 – 28 Ionawr / January 4 31 Ionawr / January – 04 Chwefror / February 5 07 – 11 Chwefror / February 6 14 – 18 Chwefror / February

Hanner Tymor / Half-term break 21 – 25 Chwefror / February 4 5 6 7 8 9 10

28 Chwefror / February – 04 Mawrth / March 07 – 11 Mawrth / March 14 – 18 Mawrth / March 21 – 25 Mawrth / March 28 Mawrth /March – 01 Ebrill / April 04 – 08 Ebrill / April 11 – 15 Ebrill / April

Gwyliau Pasg/ Easter Break

18 – 29 Ebrill / April

Tymor yr Haf / Summer Term Some Language classes will be 8, 9 or 10 weeks. Please check your class. 1 02 – 06 Mai / May 2 09 – 13 Mai / May 3 16 – 20 Mai / May 4 23 – 27 Mai / May Hanner Tymor / Half-term break 30 Mai / May – 03 Mehefin / June 5 06 – 10 Mehefin / June 6 13 – 17 Mehefin / June 7 20 – 24 Mehefin / June 8 27 Mehefin / June – 01 Gorffennaf / July 9 04 – 08 Gorffennaf / July 10 11 – 15 Gorffennaf / July

Hanner Tymor Half-term break 21– 25 Chwefror / February 7 28 Chwefror / February – 04 Mawrth / March 8 07 – 11 Mawrth / March 9 14 – 18 Mawrth / March 10 21 – 25 Mawrth / March Tymor yr Haf / Summer Term 1 28 Mawrth / March – 1 Ebrill / April 2 4 – 8 Ebrill / April 3 11 – 15 Ebrill / April Gwyliau Pasg / Easter Break 18 – 29 Ebrill / April 4 02 – 06 Mai / May 5 09 – 13 Mai / May 6 16 – 20 Mai / May 7 23 – 27 Mai / May Hanner Tymor Half-term break 8 06 – 10 Mehefin / June 9 13 – 17 Mehefin / June 10 20 – 24 Mehefin / June

30 Mai / May – 03 Mehefin / June

Gostyngiadau Talu’n Gynnar – cynnydd ar gyfer 2010-11!

Early Bird Discounts Increased for 2010-11!

Gallwch bellach sicrhau gostyngiad o £10 ar gyrsiau 10 credyd, gostyngiad o £20 ar gyrsiau 20 credyd, a gostyngiad o £30 ar gyrsiau 30 credyd. I fod yn gymwys am y Gostyngiadau Talu’n Gynnar mae’n rhaid i chi gofrestru o flaen llaw erbyn y dyddiadau canlynol:

You can now get £10 discount on 10 credit courses and £20 discount on 20 credit course, £30 discount on a 30 credit course. To be eligible for the Early Bird Discount you must pre enrol by the following dates:-

• • •

• • •

20/09/2010 ar gyfer Tymor yr Hydref 1 20/12/2010 ar gyfer Tymor y Gwanwyn 2 04/04/2011 ar gyfer Tymor yr Haf 3

Gallwch dalu ag Arian Parod, Cerdyn Credyd (dros y ffôn ac yn bersonol), Siec, Talebau. Dylid gwneud sieciau’n daladwy i Brifysgol Aberystwyth.

58

20/09/2010 for Autumn Term 1 20/12/2010 for Spring Term 2 04/04/2011 for Summer Term 3

You can pay by Cash, Credit card (by phone and in person), Cheque, Gift Vouchers. All chqs are to be made payable to Aberystwyth University.

Addysg Uwch yn y Gymuned • Higher Education in the Community


Cyrsiau Ieithoedd Modern / Courses in Modern Languages 2010-11

COFRESTRWCH NAWR!

Dewch i’r diwrnod cofrestru yn yr Hen Goleg yn Aberystwyth ddydd Sadwrn 11 Medi, rhwng 10 y bore a 3 y prynhawn.

Tocynnau Rhodd i Ddysgu Wrth brynu anrheg mae hi bob amser yn anodd cael gafael ar rywbeth gwahanol ac ystyrlon, felly beth am helpu rhywun i gyflawni uchelgais neu ddysgu sgiliau neu hobi newydd? Mae gan yr Ysgol Addysg a Dysgu Gydol Oes bellach docynnau rhodd y gellwch eu prynu i gyfeillion neu deulu i’w defnyddio tuag at dalu ffi cwrs Addysg Gydol Oes. Gallwch brynu’r tocynnau yn y Dderbynfa yn yr Hen Goleg: Ffôn: 01970 621580 Ebost: dysgu@aber.ac.uk

Gift Vouchers for Learning It’s always difficult to find something different and meaningful to buy as a gift, so why not help someone fulfil an ambition to learn a new skill or pursue a hobby? The School of Education & Lifelong Learning at Aberystwyth now has gift vouchers which you can buy for your friends and family to use towards the fee for a Lifelong Learning course. Vouchers can be purchased from reception in Old College. Tel: 01970 621580 Email: learning@aber.ac.uk

SIGN UP NOW! Come along to the enrolment day in Old College, Aberystwyth on Saturday 11th September, 10am – 3pm.

59


C B Ara bic retonhines e

60

Chinese Beginners 1 Chinese Beginners 1 & 2 Intensive Chinese Beginners 2 Chinese Beginners 3 Chinese Beginners 4 Chinese Lower Intermediate Chinese Higher Intermediate TASTER

Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth

French Higher Intermediate

French Higher Intermediate French Intermediate TASTER

French Intermediate TASTER French Intermediate TASTER

Aberaeron

Buith Wells Llandrindod

French Lower Intermediate French Higher Intermediate

Brecon Aberystwyth

Lampeter Hay-on-Wye

French Beginners TASTER French Beginners TASTER French Beginners TASTER French Beginners TASTER French Beginners 1 French Beginners 1 French Beginners 1 Intensive French Beginners 1 & 2 Intensive French Beginners 2 French Beginners 2 French Beginners 3 French Beginners 3 French Beginners 4 French Beginners 4 French Lower Intermediate

Buith Wells Hay-on-Wye Lampeter Llandovery Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth

French Beginners TASTER French Beginners TASTER

Breton Beginners 1 TASTER

Aberystwyth

Brecon Aberaeron

Arabic Beginners 1 Arabic Beginners 3

Aberystwyth Aberystwyth

Antur Gwy Coleg Powys

University Community Centre

Antur Gwy Community Centre University YMCA Penglais: Llandinam B20 Penglais: Llandinam C63 Penglais: Llandinam C65 Penglais: Llandinam C64 Penglais: Llandinam B20 Penglais: Llandinam C63 Penglais: Llandinam C65 Penglais: Physics 321 Penglais: Llandinam C65 Penglais: Physics 321 Penglais: Hugh Owen C165 Coleg Powys Penglais: Hugh Owen C164 Venue TBC

Coleg Powys Venue TBC

Penglais: Llandinam B20 Penglais: Physics 317 Penglais: Llandinam B20 Penglais: Llandinam C65 Penglais: Llandinam C65 Penglais: Llandinam C65 Penglais: Llandinam C63

Old College

Penglais: Llandinam C65 Penglais: Llandinam C63

Tues Thur

Thur TBC

Tues

Tues Tue

Tues Wed Wed Wed Mon Tue Mon-Fri Tue & Thur Mon Tue Mon Wed Mon Wed Tue

Mon TBC

Tue Mon & Thur Tue Thur Thur Wed Mon

Sat

Tue Mon

Town Course Title Venue Day

3pm 6pm

6pm 6pm

TBC

6pm 6pm

1pm 6pm 11am 6.30pm 6pm 6pm 9am 6pm 6pm 6pm 6pm 6pm 6pm 6pm 6pm

6pm TBC

7pm 5pm 7pm 7pm 7pm 7pm 10.30am

10am

6pm 6pm

Start Time

4.30pm 7.30pm

8pm 7.30pm

8pm 8pm

2.30pm 7.30pm 12.30pm 8.00pm 8pm 8pm 1pm 8pm 8pm 8pm 8pm 8pm 8pm 8pm 8pm

7.30pm

9pm 7pm 9pm 9pm 9pm 9pm 12pm

5pm

8pm 8pm

End Time

28/09/10 30/09/10

07/10/10

05/10/10

05/10/10 05/10/10

28/09/10 29/09/10 29/09/10 29/09/10 04/10/10 05/10/10 04/07/11 01/02/11 31/01/11 01/02/11 04/10/10 06/10/10 31/01/11 02/02/11 05/10/10

27/09/10 28/09/10

05/10/10 31/01/11 01/02/11 07/10/10 03/02/11 06/10/10 27/09/10

16/10/10

05/10/10 04/10/10

Start Date

28/09/10 30/09/10

24/03/11

22/03/11

23/03/11 12/04/11

28/09/10 29/09/10 29/09/10 29/09/10 13/12/10 14/12/10 08/07/11 14/04/11 11/04/11 12/04/11 13/12/10 15/12/10 11/04/11 13/04/11 12/04/11

27/09/10 28/09/10

14/12/10 14/04/11 12/04/11 16/12/10 14/04/11 13/04/11 27/09/10

16/10/10

14/12/10 13/12/10

End Date

1 1

20 1

20

20 20

1 1 1 1 10 10 5 20 10 10 10 10 10 10 20

1 1

10 20 10 10 10 20 1

1

10 10

KF102T KF108T

KB113F KF106T Ann Kelly Ann Kelly

KB109F Sylvia Przibylla-Parks Ceri Price

KF110F KA114F

KF101T KF104T KB104T KC100T KA102F KA113F KA334F KA204F KA202F KA213F KA103F KA131F KA203F KA231F KA115F

KF100T KB102T

KA121C KA242C KA221C KA140C KA240C KA133C KA100T

KA141T

KA111A KA101A

Sylvia Przibylla-Parks

Ceri Price Beatrice Le Bihan

Ann Kelly Ceri Price Sylvia Przibylla-Parks Françoise Robert Mari Dalis-Davies Karolina Aina Meirion Davies Suzanne Galant Mari Dalis-Davies Karolina Aina Karolina Aina TBA Karolina Aina TBA TBA

Ceri Price Sylvia Przibylla-Parks

Su Chu Lu Su Chu Lu Su Chu Lu Su Chu Lu Su Chu Lu Su Chu Lu Su Chu Lu

Gwenno Piette

Ahmed Bani-Mustafa Ahmed Bani-Mustafa

No. of Tutor Class Sessions

££-

£120 £-

£120

£120 £120

£££££60 £60 £60 £120 £60 £60 £60 £60 £60 £60 £120

££-

£60 £120 £60 £60 £60 £120 £-

£-

£60 £60

££-

£100 £-

£100

£100 £100

£££££50 £50 £50 £100 £50 £50 £50 £50 £50 £50 £100

££-

£50 £100 £50 £50 £50 £100 £-

£-

£50 £50

Full Fee / Concession

2010-11 Cyrsiau Ieithoedd Modern / Courses in Modern Languages

Fre nc

h

Addysg Uwch yn y Gymuned • Higher Education in the Community


Ger

ma

n

Gre

ek

Ital

ian

Jap a

nes

e

Russian Beginners 1 Russian Beginners 2 Russian Beginners 3 Russian Beginners 4 Russian Lower Intermediate Russian Advanced 1

Japanese Lower Intermediate Japanese Advanced 1

Aberystwyth Aberystwyth

Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth

Japanese Beginners 1 Japanese Beginners 2 Japanese Beginners 3 Japanese Beginners 4

Italian Beginners 1 Italian Beginners 2 Italian Beginners 3 Italian Beginners 4 Italian Lower Intermediate

Greek Beginners TASTER Greek Lower Intermediate TASTER

German Beginners TASTER German Beginners 1 German Beginners 2 German Beginners 3 German Beginners 4 German Lower Intermediate German Advanced 2 German Kaleidoscop 1 Extra German Kaleidoscop 2 Extra

French Advanced 1 French: La France Profonde 1 French Itineraires culturels et litteraires 2

Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth

Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth

Aberystwyth Aberystwyth

Lampeter Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth

Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth

Penglais: Llandinam C64 Penglais: Llandinam C65 Penglais: Llandinam C64 Penglais: Llandinam C65 Penglais: Llandinam C64 Penglais: Llandinam C65

Penglais: Llandinam G3a Penglais: Llandinam G3a

Penglais: Llandinam G3a Penglais: Llandinam G3a Penglais: Llandinam G3a Penglais: Llandinam G3a

Penglais: Hugh Owen C48 Penglais: Hugh Owen C48 Penglais: Hugh Owen C48 Penglais: Llandinam B20 Penglais: Hugh Owen C164

Penglais: Hugh Owen D59 Penglais: Llandinam B22

University Penglais: Hugh Owen D59 Penglais: Hugh Owen D59 Penglais: Hugh Owen D59 Penglais: Hugh Owen D59 Penglais: Hugh Owen D59 Penglais: Llandinam C63 Penglais: Llandinam C64 Penglais: Llandinam C64

Penglais: Physics 321 Penglais: Physics 321 Penglais: Physics 321

Thur Thur Tue Tue Mon Wed

Wed Thur

Mon Mon Tue Tue

Tue Tue Thur Thur Wed

Wed Tue

Fri Tue Tue Mon Mon Thur Wed WED WED

Tue Thur Mon

Town Course Title Venue Day

5pm 5pm 6pm 6pm 6pm 4pm

6pm 6pm

6pm 6pm 6pm 6pm

6pm 6pm 6pm 6pm 6pm

6pm 6pm

6pm 6pm 6pm 6pm 6pm 6pm 6pm 12noon 12noon

6pm 6pm 6pm

Start Time

7pm 7pm 8pm 8pm 8pm 6pm

8pm 8pm

8pm 8pm 8pm 8pm

8pm 8pm 8pm 8pm 8pm

7.30pm 7.30pm

7.30pm 8pm 8pm 8pm 8pm 8pm 8pm 2pm 2pm

8pm 8pm 8pm

End Time

07/10/10 03/02/11 05/10/10 01/02/11 04/10/10 06/10/10

06/10/10 07/10/10

04/10/10 31/01/11 05/10/10 01/02/11

05/10/10 01/02/11 07/10/10 03/02/11 06/10/10

06/10/10 05/10/10

01/10/10 05/10/10 01/02/11 04/10/10 31/01/11 07/10/10 06/10/10 06/10/10 02/02/11

05/10/10 07/10/10 04/10/10

Start Date

16/12/10 14/04/11 14/12/10 12/04/11 11/04/11 13/04/11

13/04/11 14/04/11

13/12/10 11/04/11 14/12/10 12/04/11

14/12/10 12/04/11 16/12/10 14/04/11 13/04/11

06/10/10 05/10/10

01/10/10 14/12/10 12/04/11 13/12/10 11/04/11 14/04/11 13/04/11 15/12/10 13/04/11

12/04/11 14/04/11 11/04/11

End Date

10 10 10 10 20 20

20 20

10 10 10 10

10 10 10 10 20

1 1

1 10 10 10 10 20 20 10 10

20 20 20

Ilona Barnes Ilona Barnes Ilona Barnes Ilona Barnes Ilona Barnes Ilona Barnes

Kaori Oikawa Kaori Oikawa Kaori Oikawa Kaori Oikawa Kaori Oikawa Kaori Oikawa

Pamela Atzori TBA Pamela Atzori TBA Pamela Atzori

Katerina Stivasari-Jones Katerina Stivasari-Jones

Ilona Barnes Inge Owen Inge Owen Inge Owen Inge Owen Inge Owen Inge Owen Inge Owen Inge Owen

TBA TBA Beatrice Le Bihan

KA134R KA234R KA120R KA220R KA107R KA124R

KA129J KA137J

KA106J KA206J KA119J KA219J

KA118I KA218I KA136I KA236I KA128I

KA127T KA117T

KB106T KA116D KA216D KA105D KA205D KA135D KA126D KA110D KA210D

KA112F KA138F KA104F

No. of Tutor Class Sessions

£60 £60 £60 £60 £120 £120

£120 £120

£60 £60 £60 £60

£60 £60 £60 £60 £120

££-

££60 £60 £60 £60 £120 £120 £60 £60

£120 £120 £120

£50 £50 £50 £50 £100 £100

£100 £100

£50 £50 £50 £50

£50 £50 £50 £50 £100

££-

££50 £50 £50 £50 £100 £100 £50 £50

£100 £100 £100

Full Fee / Concession

Cyrsiau Ieithoedd Modern / Courses in Modern Languages 2010-11

Rus

sian

61


62

Spanish Beginners TASTER Spanish Beginners TASTER Spanish Beginners TASTER Spanish Beginners 1 Spanish Beginners 1 Spanish Beginners 1 Spanish Beginners 1 & 2 Intensive Spanish Beginners 1 Intensive Spanish Beginners 1 Intensive Spanish Beginners 2 Spanish Beginners 2 Spanish Beginners 2 Spanish Beginners 2 Spanish Beginners 2 Intensive Spanish Beginners 3 Spanish Beginners 3 Spanish Beginners 3 Spanish Beginners 4 Spanish Beginners 4 Spanish Intermediate TASTER Spanish Lower Intermediate Spanish Lower Intermediate

Spanish Higher Intermediate Spanish Higher Intermediate Spanish Higher Intermediate Spanish Higher Intermediate Spanish Advanced 2 Spanish Advanced 2 Spanish Advanced 2 Spanish Cultura Hispánica 1 Spanish Cultura Hispánica 2

Hay-on-Wye Cardigan St Davids Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Lampeter Cardigan Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Lampeter Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Hay-on-Wye Aberaeron Aberystwyth

Brecon Haverfordwest Aberystwyth Cardigan Haverfordwest Pembroke Aberystwyth Cardigan St Davids

Community Centre Coleg Ceredigion Cathedral Penglais: Llandinam B22 Penglais: Llandinam C64 Penglais: Llandinam C65 Penglais: Llandinam B22 Penglais: Llandinam C65 University Coleg Ceredigion Penglais: Llandinam B22 Penglais: Llandinam C64 Penglais: Llandinam C65 Penglais: Llandinam C65 Penglais: Hugh Owen C164 University Penglais: Cledwyn G28 Penglais: Llandinam C63 Penglais: Llandinam B22 Community Centre Memorial Hall Penglais: Hugh Owen B21A Coleg Powys Golf Club Penglais: Llandinam B22 Coleg Ceredigion Golf Club Pembroke School Penglais: Llandinam C63 Coleg Ceredigion Cathedral

University Coleg Powys TBC

Mon Mon Wed Thur Mon Tue Thur Thur Mon

Wed Tues Mon Mon Wed Wed Tue & Thur Mon-Fri Mon-Fri Thur Mon Wed Wed Mon-Fri Mon Mon Wed Mon Wed TBC Mon Wed

Mon Tue Tues

6pm 10am 5pm 12pm 1pm 6pm 6pm 2.30pm 6.30pm

6pm 11am 4pm 6pm 6pm 2pm 6pm 9am 9am 10am 6pm 6pm 2pm 9am 6pm 2pm 11am 6pm 11am 6pm 11am 6pm

5pm 6pm TBC

Start Time

8pm 12pm 7pm 2pm 3pm 8pm 8pm 4.30pm 8.30pm

7.30pm 12.30pm 5.30pm 8pm 8pm 4pm 8pm 1pm 1pm 12pm 8pm 8pm 4pm 1pm 8pm 4pm 1pm 8pm 1pm 7.30pm 1pm 8pm

6.30pm 7.30pm

End Time

21/03/11 21/03/11 13/04/11 24/03/11 21/03/11 23/03/2011 14/04/2011 24/03/2011 21/03/2011

21/03/11 13/04/11

04/10/10 06/10/10 04/10/10 04/10/10 06/10/10 07/10/10 04/10/10 05/10/2010 07/10/2010 07/10/2010 04/10/2010

29/09/10 30/09/10 04/10/10 13/12/10 15/12/10 15/12/10 14/04/11 01/07/11 22/07/11 16/12/10 11/04/11 13/04/11 13/04/11 09/09/11 13/12/10 13/12/10 15/12/10 11/04/11 13/04/11

27/09/10 28/09/10 28/09/10

End Date

29/09/10 30/09/10 04/10/10 04/10/10 06/10/10 06/10/10 01/02/11 27/06/11 18/07/11 07/10/10 31/01/11 02/02/11 02/02/11 05/09/11 04/10/10 04/10/10 06/10/10 31/01/11 02/02/11

27/09/10 28/09/10 28/09/10

Start Date

20 20 20 20 20 20 20 20 20

1 1 1 10 10 10 20 5 5 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 1 20 20

1 1 1

TBA Marta Valavázquez Sarah Gurney-Hoyland Sarah Gurney-Hoyland Marta Valavázquez Marta Valavázquez Antonio Barriga Sarah Gurney-Hoyland Marta Valavázquez

Ceri Price Sarah Gurney-Hoyland Marta Valavázquez Blanca García-Lisbona Blanca García-Lisbona Sarah Gurney-Hoyland Isabel Pereda Antonio Barriga Sarah Gurney-Hoyland Sarah Gurney-Hoyland Blanca García-Lisbona Blanca García-Lisbona Sarah Gurney-Hoyland Sarah Gurney-Hoyland Isabel Pereda Sarah Gurney-Hoyland Sarah Gurney-Hoyland Isabel Pereda Sarah Gurney-Hoyland Ceri Price Sarah Gurney-Hoyland Isabel Pereda

Sarah Gurney-Hoyland TBA Sarah Gurney-Hoyland

KF109S KD100S KA125S KB111S KD101S KD104S KA139S KB112S KD103S

KF105T KB105T KD102T KA108S KA130S KA123S KA225S KA345S KB300S KB110S KA208S KA230S KA223S KA100V KA109S KB108S KA122S KA209S KA222S KF107T KB107S KA132S

KB101T KF103T KB103T

No. of Tutor Class Sessions

£120 £120 £120 £120 £120 £120 £120 £120 £120

££££60 £60 £60 £120 £60 £60 £60 £60 £60 £60 £60 £60 £60 £60 £60 £60 ££120 £120

£££-

Aberystwyth on Saturday 11th September, 10am – 3pm.

£100 £100 £100 £100 £100 £100 £100 £100 £100

££££50 £50 £50 £100 £50 £50 £50 £50 £50 £50 £50 £50 £50 £50 £50 £50 ££100 £100

£££-

Full Fee / Concession

SIGN UP NOW! Come along to the enrolment day in Old College,

Spanish Beginners TASTER Spanish Beginners TASTER Spanish Beginners TASTER

Lampeter Brecon Aberaeron

Town Course Title Venue Day

2010-11 Cyrsiau Ieithoedd Modern / Courses in Modern Languages

Spa

nish

Addysg Uwch yn y Gymuned • Higher Education in the Community


2010-11

Cyrsiau Gwyddoniaeth Courses in Science

Cydlynydd Gwyddoniaeth / Science Co-ordinator learning@aber.ac.uk

63


2010-11 Cyrsiau Gwyddoniaeth / Courses in Science Cynnwys 64 66 68 69 70

Ydy’r Cyrsiau hyn yn addas i mi? Sut ac ymhle mae’r Cyrsiau i’w cael? Gwybodaeth am y Tystysgrifau a Diploma Siartiau Strwythur Tystysgrifau a Diploma Bywyd Anifeiliaid Bywyd Adar

70 71 72

Ecoleg Bwyd a Maetheg Daeareg Bywyd Morol Garddio Organig/Permaddiwylliant Bywyd Planhigion

Croeso i Raglen Gwyddoniaeth 2011-11 “Ydy’r Cyrsiau hyn yn addas i mi?” Ydyn, mae croeso i bawb ar ein cyrsiau gwyddoniaeth. Mae’r rhaglen yn cynnig dewis eang o gyrsiau mewn nifer o leoliadau, gyda dewisiadau diddorol yn enwedig i unrhyw un sydd â diddordeb yn y byd byw a’r amgylchedd lleol. Diddordeb personol Mae llawer o’n myfyrwyr yn cymryd un neu ddau gwrs bob blwyddyn o ddiddordeb personol... cymerwch olwg ar y rhaglen ac efallai y bydd rhai o’r cyrsiau’n mynd â’ch bryd. Ym mis Hydref 2010, bydd tri myfyriwr a ddechreuodd yn y ffordd hon yn derbyn Tystysgrifau Ecoleg Maes. Mae eu cyflawniad yn adlewyrchu nid yn unig eu diddordeb personol ond eu gallu i wynebu’r her ac astudio byd natur, drwy gyrsiau Dysgu Gydol Oes. Datblygiad proffesiynol a hyfforddiant sgiliau Mae cyrsiau unigol yn ddelfrydol ar gyfer datblygiad personol i ehangu gwybodaeth a gwella sgiliau neu lenwi bylchau sgiliau i bobl gyflogedig. Neu, os ydych chi’n chwilio am gyflogaeth, gallai ein cyrsiau ni roi mantais gystadleuol i chi yn y farchnad swyddi. Ar y cyrsiau hyn fe gewch wybodaeth, profiad ymarferol a sgiliau mewn meysydd pwnc penodol a allai fod yn gymwysterau ychwanegol gwerthfawr. Mae’r holl gyrsiau wedi’u hachredu gan Brifysgol Aberystwyth ac mae modd eu dewis o’r rhaglen i gyd-fynd â’ch anghenion proffesiynol. Yn dilyn asesiad llwyddiannus cewch dystysgrif credyd yn gydnabyddiaeth o’ch ymdrechion. Gallwch ychwanegu cwrs unigol i’ch CV â blachder. Mae’r rhain yn ddelfrydol i unrhyw un na all ystyried astudiaethau llawn amser oherwydd ymrwymiadau eraill gan gynnig llwybr rhan amser i astudio ecoleg, neu hyd yn oed Dystysgrif Addysg Uwch neu Ddiploma mewn Ecoleg. Llongyfarchwyd myfyriwr Dysgu Gydol Oes y llynedd a enillodd Ddiploma. Dangosodd ei chyflawniad yn cwblhau nifer o flynyddoedd o astudio penodol yn ei hamser hamdden, a hithau ar y pryd mewn swydd lawn amser, fod ennill y Diploma yn nod y gellir ei gyrraedd. Asesu Mae asesu yn rhan hanfodol o bob cwrs a bydd yn ychwanegu at eich profiad dysgu. Cynllunnir yr asesiadau ar gyfer dysgwyr sy’n oedolion ac yn gyffredinol maen nhw wedi’u mewnosod yn y cwrs. Fel arfer, byddant yn gronnol, yn seiliedig ar y dosbarthiadau a’r gweithdai eu hunain. Yn aml caiff portffolio ei gynhyrchu sy’n arwain at gofnod defnyddiol o’r deunydd a astudiwyd. Mae’r wybodaeth, y data a gofnodir, brasluniau, sbesimenau a samplau yn ddeunydd cyfeiriol defnyddiol iawn. Bydd y tiwtoriaid bob amser yn cynnig cymorth, cyngor ac anogaeth, a chaiff adborth ei roi.

Sut mae’r cyrsiau’n cael eu cyflwyno? Mae’r lleoliadau rydym ni’n eu defnyddio a’r ffordd y mae’r cyrsiau’n cael eu cyflwyno yn amrywio o flwyddyn i flwyddyn. Mae’n dibynnu ar y maes pwnc a pharhad partneriaethau llwyddiannus sydd wedi’u sefydlu dros y blynyddoedd diweddar. Mae dyddiadau’r cyrsiau hefyd yn amrywio ond yn aml cânt eu pennu gan organebau byw a’u tymhorau! Caiff cyrsiau poblogaidd eu cynnig bob blwyddyn, ond bydd eraill ond ar gael mewn ambell i flwyddyn. Caiff llawer o gyrsiau nawr eu dysgu’n ddwys dros dri diwrnod mewn lleoliadau sydd ag opsiwn preswyl. Mae’r rhain yn datblygu’n boblogaidd iawn â’n myfyrwyr lleol a hefyd yn ddelfrydol ar gyfer datblygiad proffesiynol. Mae cyrsiau dwys yn rhoi cyfle i fyfyrwyr o bob rhan o’r byd astudio yng Nghymru, gan ychwanegu at ddynameg a phrofiadau’r cwrs. Mae gan gyrsiau llai dwys sesiynau byr wythnosol neu sesiynau hirach hanner diwrnod neu ddiwrnod llawn gyda digon o amser rhyngddynt i ganiatáu i chi astudio. Mae’r mwyafrif o’r cyrsiau’n cael eu dysgu drwy weithdai ymarferol ac yn cynnwys peth gwaith maes. Mae gan nifer o gyrsiau elfen fawr o waith maes. Mae’r holl gyrsiau 10 credyd yn cynnwys 20 o oriau cyswllt â’r tiwtor. Ymhle mae’r cyrsiau’n cael eu cynnal? Ardal Aberystwyth Fel arfer bydd cyrsiau yn Aberystwyth yn cael eu taenu dros nifer o wythnosau ac yn aml cânt eu cynnal ar gampws y Brifysgol. Canolfan Gadwraeth Fferm Denmark Betws Bledrws, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion SA48 8PB www.shared-earth-trust.org.uk 01570 493 358 Caiff detholiad da o gyrsiau eu rhedeg o Fferm Denmark ac er nad yw’r Dystysgrif gyfan ar gael yn y lleoliad hwn mae’n cynnig dyddiadau amgen. Mae’n denu myfyrwyr lleol a hefyd rhai o bell, yn enwedig y rheini sy’n gweithio i gyrff amgylcheddol. Mae’r lleoliad hwn yn labordy maes delfrydol ac yn cynnig llety hunanarlwyo rhesymol iawn. Y Ganolfan Dechnoleg Amgen (CAT) ger Machynlleth Powys SY20 9AZ www2.cat.org.uk/shortcourses/ (neu ebost courses@cat.org.uk ) Caiff amrywiaeth dda o gyrsiau tri diwrnod dwys eu rhedeg yn CAT. Mae’n rhagorol ar gyfer cyrsiau byr ond mae hefyd yn bosibl cwblhau’r Dystysgrif Ecoleg Maes mewn dwy flynedd drwy astudio yn y lleoliad hwn. Mae’r Ganolfan yn cynnig ardaloedd eithriadol ar gyfer astudiaethau ymarferol a gwaith maes, cyfleusterau addysgu rhagorol a llety llawn fforddiadwy os oes angen. Canolfan Bywyd Gwyllt Cilgerran ger Aberteifi Sir Benfro SA43 2TB 01239 621 600 www.wildlife.org. Defnyddir y ganolfan hon yn rheolaidd oherwydd bod iddi gyfleusterau da a chynefinoedd diddorol. Dim ond un cwrs sy’n cael ei gynnig yn y lleoliad hwn eleni.

COFRESTRWCH NAWR! Dewch i’r diwrnod cofrestru yn yr Hen Goleg yn Aberystwyth ddydd Sadwrn 11 Medi, rhwng 10 y bore a 3 y prynhawn.

64

Addysg Uwch yn y Gymuned • Higher Education in the Community


Cyrsiau Gwyddoniaeth / Courses in Science 2010-11 Contents 65 67 68 69 70

Are These Courses for Me? How and Where the Courses are Delivered Information about the Certificates and Diploma Certificates and Diploma Structure Charts Animal Life Bird Life

70 71 72

Ecology Food and Nutrition Geology Marine life Organic Gardening/Permaculture Plant life

Welcome to the Science Programme for 2010-11 “Are these science courses for me?” Yes, everyone is welcomes on our science courses. The programme gives a wide choice of courses at several venues, offering interesting choices especially to anyone fascinated by the living world and the local environment. Personal interest Many of our students take one or two course every year simply out of personal interest.... just dip in to the programme and you may become engrossed in the courses on offer. In October 2010, three students who began in this way will be awarded Certificates in Field Ecology. Their achievement reflects not only their personal interest but their ability to rise to the challenge and studying the natural world, through Lifelong Learning courses. Professional development and skills training Individual courses are ideal for professional development to broaden knowledge and enhance skills or to fill skill gaps whilst in employment. Alternatively, if you are seeking employment our courses could give you a competitive edge in the job market. They provide further knowledge, hands on experience and identification skills in specific subject areas which could be valuable additional qualifications. All courses are accredited by the Aberystwyth University and can be selected from the programme to suit your professional needs. A credit certificate provides recognition for your efforts following successful assessment. An individual course can proudly added to your CV. They are ideal for anyone who cannot contemplate full time study due to other commitments and provide you with a part-time pathway to study ecology, or even a completed Higher Education Certificate or Diploma in Ecology. Congratulations went to a Lifelong Learning student who was awarded the Diploma last year. Her achievement in completing several years of dedicated study in her free time, while in full time employment, shows that gaining the Diploma is an attainable goal. Assessment This is an integral part of every course and will add to your learning experience. Assessments are designed for adult learners and generally they are embedded in to a course. They are usually accumulative, based on the classes and workshops themselves. Often a portfolio is produced which results in a useful record of the subject matter covered. The information, data recorded, sketches, specimens and samples make very useful reference material. Tutors always offer help, advice and encouragement and feedback is given. How are the courses delivered? The venues we use and the way in which the courses are delivered vary from year to year. It depends upon the subject area and a continuation

of successful partnerships that have been established over recent years. Course dates also vary but are often determined by living organisms and their seasons! Popular courses are offered every year but others are only offered every few years. Many courses are now taught intensively over three days at venues with a residential option. They are becoming very popular with our local students and are also ideal for professional development. Intensive courses give students from all over the country the opportunity to study in Wales, enhancing course dynamics and experiences. Nonintensive courses have short, weekly sessions or have longer half day or full day sessions with plenty of time between to allow for your own study. The majority of courses are taught through practical, hands-on workshops and involve some field-work. Several courses have a major field-work element. All 10 credit courses involve 20 contact hours with the tutor. Where are the courses held? Aberystwyth area Courses in Aberystwyth are usually spread over several weeks and are often based on the University campus. Denmark Farm Conservation Centre Betws Bledrws, Lampeter, Ceredigion SA48 8PB www.shared-earth-trust.org.uk 01570 493 358 A good selection of courses are run from Denmark Farm and although the whole Certificate is not available at this venue it offers some alternative dates. It attracts local students and also those from further afield, particularly those working for environmental organisations. This venue provides the ideal field laboratory and offers very reasonable self-catering accommodation. The Centre for Alternative Technology (CAT) near Machynlleth Powys SY20 9AZ www2.cat.org.uk/shortcourses/ (or e mail courses@cat.org.uk ) A good variety of intensive three-day courses are run at CAT. It is excellent for dip-in courses and it is possible to complete the Certificate in Field Ecology within two years by studying at this venue. A rolling two year programme is offered. The Centre offers exceptional areas for hand-on study and field-work, excellent teaching facilities and affordable full-board accommodation if required. Wildlife Centre Cilgerran near Cardigan Pembrokeshire SA43 2TB 01239 621 600 www.wildlife.org This centre is used regularly as it has good facilities and interesting habitats. Only one course is being offered at this venue this year. Please note that additional courses are occasionally arranged if there is a high demand, so keep looking on the venue’s web-sites and contact the Science Coordinator for up to date information. Bespoke courses for organisations and groups can also be arranged.

SIGN UP NOW! Come along to the enrolment day in Old College, Aberystwyth on Saturday 11th September, 10am – 3pm.

65


2010-11 Cyrsiau Gwyddoniaeth / Courses in Science Noder fod cyrsiau ychwanegol yn cael eu trefnu’n achlysurol os ceir lefel uchel o alw, felly parhewch i edrych ar wefannau’r lleoliad a chysylltwch â’r Cydlynydd Gwyddoniaeth i gael yr wybodaeth ddiweddaraf. Mae modd trefnu cyrsiau penodol ar gyfer cyrff a grwpiau hefyd.

Gwybodaeth am y Tystysgrifau a’r Diploma Cymwysterau Addysg Uwch rhan amser, achrededig yw’r Tystysgrifau a’r Diploma, sy’n cael eu dysgu gan diwtoriaid o’r Ysgol Addysg a Dysgu Gydol Oes ym Mhrifysgol Aberystwyth. Mae’r Dystysgrif Ecoleg a Chadwraeth Maes yn cyfateb i lefel 1 gradd tair blynedd neu lefel 4 yn y Fframwaith Cymwysterau Cenedlaethol (FfCC). Mae’r Diploma Ecoleg a Chadwraeth Maes yn gymhwyster lefel 2 neu lefel 5 FfCC. Mae’r cwrs 10 credyd safonol yn cynnwys 20 o oriau cyswllt â’r tiwtor. Mae’r Dystysgrif yn cymryd o leiaf dwy flynedd i’w chwblhau a’r Diploma yn cymryd pedair blynedd. Manteision y math hwn o astudio: • Gallwch wneud y cyrsiau yn eich pwysau, rhywbeth y mae myfyrwyr yn ei werthfawrogi’n fawr. • Cost isel pob cwrs • Rydych chi’n talu am bob cwrs yn unigol – does dim ffi i’w thalu o flaen llaw. • Mae 20 o oriau cyswllt â thiwtor gan bob cwrs (cyrsiau 10 credyd) • Fel arfer caiff yr asesiadau eu mewnosod yn y cwrs ei hun. Maent wedi’u cynllunio ar gyfer dysgwyr sy’n oedolion, a does dim arholiadau. • Mae’r asesiadau wedi’u cynllunio i ychwanegu at eich profiad dysgu. Os ydych chi’n ystyried gweithio at Dystysgrif neu Ddiploma, cysylltwch â’r Cydlynydd Gwyddoniaeth am gyngor. Nid oes trefn na llwybr set i ymgymryd â’r cyrsiau. Bydd hyn yn dibynnu ar eich cefndir a/neu brofiad (nodwch nad oes angen cefndir gwyddonol). Fodd bynnag cynghorir eich bod yn ymgymryd â’r cyrsiau craidd yn gynnar yn eich astudiaethau gan eu bod yn rhoi sail gadarn i weithio arni. Bob blwyddyn academaidd caiff y rhaglen o gyrsiau a gynllunnir ei chyhoeddi ond gallwch ddechrau astudio ar unrhyw adeg. •

ar ôl cwblhau 120 credyd. Rhaid astudio 40 credyd o blith y cyrsiau craidd. Mae’r cyrsiau craidd yn cwmpasu ecoleg sylfaenol ac amrywiaeth planhigion ac anifeiliaid ynghyd ag adnabod planhigion ac yn union yr un fath â’r rheini ar gyfer Ecoleg Maes. Gallwch ddewis eraill o blith y cyrsiau allweddol lle ceir pwyslais ar gadwraeth ac mae amrywiaeth dda o gyrsiau dewisol ar gael. Diploma Addysg Uwch: Ecoleg Maes a Chadwraeth Lefel 2 FfCC 5 Mae’r Diploma yn darparu dilyniant o’r naill neu’r llall o’r Tystysgrifau, gan estyn gwybodaeth maes a chadwraeth, dealltwriaeth a sgiliau. Dangosir yr holl gyrsiau posibl a’r dewisiadau sydd ar gael ar dudalen ?? ‘Strwythur y Diploma Addysg Uwch mewn Ecoleg Maes a Chadwraeth’. Os ydych chi’n llwyddo i ennill naill ai’r Dystysgrif Ecoleg Maes NEU’r Dystysgrif Ecoleg Cadwraeth gallwch barhau i astudio i ennill 120 o gredydau pellach ar lefel 2 i sicrhau’r Diploma hwn. Rhaid astudio 50 credyd o blith y cyrsiau craidd sy’n cynnwys prosiect 30 credyd. Mae’r cyrsiau dewisol yn cynnig dewis mewn pynciau maes a chadwraeth.                                                Structure

Certificate in  Field  Ecology   120  credits  

66

Certificate in  Conservation  Ecology   120  credits  

+ Ecology 2 – further ecology (10 credits level 2) Conservation Strategies – Principles and Practice (10 credits level 2) Field and Conservation Ecology Project (30 credits level 2)

( Dealing with Data – producing projects and reports (10 credits level 1) is a prerequisite for the Project)

+

OPTIONAL courses a total of 70 credits from the list below All modules listed are level 2 and 10 credits unless otherwise stated (A maximum of 20 credits may be selected from Level 1 courses offered in the Certificates of Field Ecology and Conservation Ecology)

Vegetation Analysis (20 credits) Terrestrial Ecology: Field Course - Ireland Pollution Monitoring Freshwater Habitats – their Ecology and Conservation Land Use History and Recording Landscapes and their Conservation The Geological History of Wales: Geology Field Course Habitat Reconstruction and Creation A Guide to Environmental Impact Assessment Soil Interpretation and Ecosystem Management Our Countryside: Change and Community Further Plant Identification

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn gweithio at Dystysgrif neu’r Diploma bydd angen i chi gwblhau ffurflen gofrestru, nad yw’n costio dim. I gael cymorth, cyngor a chefnogaeth neu gopïau caled o’r ffurflen gofrestru neu’r llawlyfrau, y Swyddfa Gydol Oes 01970 621580 a gofynnwch am y Cydlynydd Gwyddoniaeth neu ebostiwch eich ymholiad i sylw’r Cydlynydd Gwyddoniaeth i learning@aber.ac.uk

Tystysgrif Addysg Uwch: Ecoleg Cadwraeth Lefel 1 FfCC 4 Bydd ennill y Dystysgrif hon yn rhoi sylfaen dda i chi mewn ecoleg gan ganolbwyntio ar faterion cadwraeth. Dangosir yr holl gyrsiau posibl a’r dewisiadau sydd ar gael ar dudalen ?? ‘Strwythur y Dystysgrif Ecoleg Cadwraeth’. Mae pob cwrs yn cyflenwi 10 credyd a dyfernir y Dystysgrif

OR

CORE courses all 50 credits required

Ceir rhagor o wybodaeth a manylion am yr holl gyrsiau yn y Llawlyfrau Myfyrwyr ar gyfer Tystysgrifau. www.aber.ac.uk/sell/science (Bydd Llawlyfr ar gyfer y Diploma Ecoleg a Chadwraeth Maes ar gael yn fuan.) Mae’r Llawlyfr Myfyrwyr dysgu Gydol Oes hefyd ar gael i’w lawrlwytho: www.aber.ac.uk/sell/courses/lllearn/index.html

Tystysgrif Addysg Uwch: Ecoleg Maes Lefel 1 FfCC 4 Bydd ennill y Dystysgrif hon yn eich galluogi chi i ddod yn ecolegydd maes cymwys, fydd yn gallu cynllunio ac ymgymryd â gwaith maes ac arolygu ac adnabod rhywogaethau allweddol yn hyderus. Dangosir yr holl gyrsiau posibl a’r dewisiadau sydd ar gael ar dudalen ?? ‘Strwythur y Dystysgrif Ecoleg Maes’. Mae pob cwrs yn cyflenwi 10 credyd a dyfernir y Dystysgrif ar ôl cwblhau 120 credyd. Rhaid astudio 40 credyd o blith y cyrsiau craidd. Mae’r cyrsiau craidd yn cwmpasu ecoleg sylfaenol ac amrywiaeth planhigion ac anifeiliaid ynghyd ag adnabod planhigion. Yn ogystal ceir dros 30 o gyrsiau allweddol a dewisol i ddewis o’u plith, gyda’r pynciau’n amrywio o: adnabod adar, bywyd pyllau dŵr, infertebratau, gloÿnnod byw, mamaliaid, ystlumod, gweiriau a hesg, mwsoglau a chennau, a llawer mwy.

of Diploma in Field and Conservation Ecology

The specified  number  of  courses  in  each  of  the  core,  key  and  optional  boxes  are  required  to  attain  the  Certificate.    Additional   courses  may  be  taken  but  would  not  count  towards  the  Diploma.      Any  number  and  combination  of  courses  can  be  taken  by   students  not  focused  on  gaining  the  Diploma  but  some  courses  have  prerequisites.  

Marine Life and Conservation in Cardigan Bay Bird Survey Butterfly Survey Tutorials 2/1 and 2/2 (5 credits each) Local field course - proposed

Diploma in  Field  and  Conservation  Ecology    (total  240  credits        of  which  120  are  at  Certificate  level)   Modified  April  2010  for  brochure  

Tystysgrif Addysg Uwch: Bwyd a Maetheg Mae’r Dystysgrif Bwyd a Maetheg yn cael ei threfnu ar y cyd â Her Iechyd Cymru. Mae’n addas i unrhyw un sy’n gweld gwerth mewn ffordd iach o fyw ac sydd am wneud y dewisiadau cywir ar eu cyfer hwy eu hunain neu’r bobl dan eu gofal. Gallwch wella’ch gwybodaeth am fwyd a maeth drwy ddysgu am y cysylltiadau rhwng iechyd a diet. Byddai’r Dystysgrif hon yn gymhwyster gwerthfawr i unrhyw un sy’n gweithio yn y diwydiant bwyd neu’r diwydiant arlwyo, a hefyd i’r sawl sy’n gweithio mewn ysbytai, cartrefi, ysgolion, cantinau a siopau bwyd. Ar hyn o bryd mae’r cyrsiau dan sylw yn cael eu cynnig yng Ngwynedd yn unig. Cysylltwch â’r cydlynydd gwyddoniaeth os oes gennych ddiddordeb neu os hoffech gael cymorth a chyngor lle bynnag yr ydych chi’n byw.

Addysg Uwch yn y Gymuned • Higher Education in the Community


Cyrsiau Gwyddoniaeth / Courses in Science 2010-11 Information about the Certificates and Diploma The Certificates and the Diploma are part-time, accredited, Higher Education qualifications, taught by tutors from the School of Education and Lifelong Learning at Aberystwyth University. The Certificate in Field and Conservation Ecology is equivalent to level 1 of a three-year degree or level 4 National Qualifications Framework (NQF). The Diploma in Field and Conservation Ecology is at level 2 or NQF level 5. The standard 10 credit course involves 20 contact hours with the tutor. The Certificates take a minimum of two years to complete and the Diploma four years. Advantages to this form of study: • You can tackle courses at your own pace, something that students really appreciate. • The cost of each course is low. • You pay for each course individually – there is no up front fee. • Courses have 20 contact hours with the tutor (10 credit courses) • Assessments are usually embedded into the course itself, they are designed for adult learners and we do not set exams. • Assessments are designed to add to your learning experience. If you are considering working towards a Certificate or the Diploma please consult the Science Co-ordinator for advice. There is no set order or route or in which to tackle the courses. This will depend upon your background and/or experience (please note that a prior scientific background is not needed). It is however advisable to tackle the core courses early on in your studies as they provide a solid base upon which to build. Each academic year the planned programme of courses is published but you can also start studying at any time. •

The Student Handbooks for the Certificates give further information and details of all the courses. www.aber.ac.uk/sell/science (Handbook for the Diploma in Field and Conservation Ecology will be available soon.) The Lifelong Learning Student Hand book is also available to download at: www.aber.ac.uk/sell/courses/lllearn/index.html

Diploma of Higher Education: Field and Conservation Ecology Level 2 NQF 5 The Diploma gives progression from the either of the Certificates, extending field and conservation knowledge, understanding and skills. All possible courses and the choices available are shown in the ‘Structure of Diploma in Field and Conservation Ecology’ below. If you gain either the Certificate of Field Ecology OR the Certificate of Conservation Ecology you can continue studying to gain a further 120 credits at level 2 to gain this Diploma. 50 credits must be taken from the core courses which include a 30 credit project. Optional courses provide choice in field and conservation topics. Certificate of Higher Education: Food and Nutrition                                                Structure

Certificate in  Field  Ecology   120  credits  

Certificate of Higher Education: Conservation Ecology Level 1 NQF 4 Gaining this Certificate will give you a good grounding in ecology with a focus on conservation issues. All possible courses and the choices available are shown in the ‘Structure of Certificate in Conservation Ecology’ page 68. Each course provides 10 credits and the Certificate is awarded after the completion of 120 credits. 40 credits must be taken from the core courses. These core courses cover basic ecology and the diversity of plants and animals together with plant identification and are identical to those for Field Ecology. You can select others from the key courses where the emphasis is on conservation and there is a good range of optional courses available.

OR

Certificate in  Conservation  Ecology   120  credits  

+ CORE courses all 50 credits required Ecology 2 – further ecology (10 credits level 2) Conservation Strategies – Principles and Practice (10 credits level 2) Field and Conservation Ecology Project (30 credits level 2)

( Dealing with Data – producing projects and reports (10 credits level 1) is a prerequisite for the Project)

+

OPTIONAL courses a total of 70 credits from the list below All modules listed are level 2 and 10 credits unless otherwise stated (A maximum of 20 credits may be selected from Level 1 courses offered in the Certificates of Field Ecology and Conservation Ecology)

Vegetation Analysis (20 credits) Terrestrial Ecology: Field Course - Ireland Pollution Monitoring Freshwater Habitats – their Ecology and Conservation Land Use History and Recording Landscapes and their Conservation The Geological History of Wales: Geology Field Course Habitat Reconstruction and Creation A Guide to Environmental Impact Assessment

If you are interested in working towards a Certificate or the Diploma you will need to complete a registration form, for which there is no cost. To receive help, advice and support or hard copies of the registration form or handbooks please contact the Lifelong Learning office on 01970 621580 and ask for the Science Co-ordinator or e mail your enquiry for the attention of the Science Co-ordinator to learning@aber.ac.uk Certificate of Higher Education: Field Ecology Level 1 NQF 4 Gaining this Certificate will enable you to become a competent field ecologist, able to plan and undertake field and survey work and identify key species with confidence. All possible courses and the choices available are shown in the ‘Structure of Certificate in Field Ecology’ page 68. Each course provides 10 credits and the Certificate is awarded after the completion of 120 credits. 40 credits must be taken from the core courses. The core courses cover basic ecology and the diversity of plants and animals together with plant identification. In addition there are over 30 key and optional courses to choose from, with topics ranging from: bird identification, pond life, invertebrates, butterflies, mammals, bats, grasses and sedges, mosses and lichens and many more.

of Diploma in Field and Conservation Ecology

The specified  number  of  courses  in  each  of  the  core,  key  and  optional  boxes  are  required  to  attain  the  Certificate.    Additional   courses  may  be  taken  but  would  not  count  towards  the  Diploma.      Any  number  and  combination  of  courses  can  be  taken  by   students  not  focused  on  gaining  the  Diploma  but  some  courses  have  prerequisites.  

Soil Interpretation and Ecosystem Management Our Countryside: Change and Community Further Plant Identification Marine Life and Conservation in Cardigan Bay Bird Survey Butterfly Survey Tutorials 2/1 and 2/2 (5 credits each) Local field course - proposed

Diploma in  Field  and  Conservation  Ecology    (total  240  credits        of  which  120  are  at  Certificate  level)   Modified  April  2010  for  brochure  

The Food and Nutrition Certificate is organised in association with Health Challenge Wales. It is suitable for anyone who values a healthy lifestyle and wants to make informed choices for themselves or the people in their care. Increase your knowledge about food and nutrition and the links between health and diet. This Certificate would be a valuable qualification for anyone working in the food or catering industry or working in hospitals, homes, schools, canteens and food shops. At the present time the courses involved are only on offer in the Gwynedd area. Please consult with the science co-ordinator to register your interest or for help and advice wherever you live

67


2010-11 Cyrsiau Gwyddoniaeth / Courses in Science Modified  April  2010  for  brochure  

Structure of Certificate of Conservation Ecology OPTIONAL Courses Level 1 (each 10 credits)

Field survey techniques

CORE Courses Level 1 (each 10 credits) - all required

Ecology 1 – an introduction

Soil, Climate and Topography

Animal Diversity

Introduction to Geology Coastlines - Form and Function

Plant Diversity

Why do they do that? An Introduction to Animal Behaviour

Identifying Flowering Plants

Dealing with Data: producing projects or reports Dragonflies of Various Habitats

Any number or combination of courses can be taken by students not focused on gaining the Certificate.

Butterflies of Various Habitats

The specified  number  of  courses  in  each  of  the  core,  key   and  optional  boxes  are  required  to  attain  the  Certificate.     Additional  courses  may  be  taken  but  would  not  count   towards  the  Certificate.  

OPTIONAL Courses Level 0 (each 10 credits unless otherwise stated) A maximum of 20 credits may be selected from this group

KEY Courses Level 1

Entomology - The Larger Insects of Wales

(each 10 credits) Select a minimum of 50 credits

Diversity of invertebrates in west Wales Identifying Mosses Liverworts and Lichens Plants in their Habitats Identifying Grasses Sedges and Rushes Life in the Seas

Conservation of Britain's Biological Resources

Pond and Stream Invertebrate Life

Issues in Conservation

Botany for Gardening

Bird Identification

Biospheres and the Dyfi UNESCO designation

Study Skills

Migrant Breeding birds

Forestry and the Environment

Study Science Successfully

Woodland birds

Town and Country

IT Skills to help you learn

Territory and Habitat Preferences of Autumn Birds

Birds of Local Nature Reserves

More IT Skills

Birds from the North

Mammal Conservation (proposed course)

People and the Planet

Breeding Birds of Coast and Estuary

Genetics, Evolution and further Conservation courses

Earth and Water

Understanding British Mammals 1 - the gnawers, nibblers and insect crunchers Understanding British Mammals 2 - predators and hunters

are proposed

Going Green Organic gardening

Understanding British Bats 1                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Permaculture

Flower painting (20 credits)

Key concepts in Biology and Identification courses on Fungi

and Moth are also proposed

Certificate of Conservation Ecology (total 120 credits)

Tutorials

Structure of Certificate of Field Ecology    

The specified number of courses in each of the core, key and optional boxes are required to attain the Certificate. Additional courses may be taken but would not count towards the Certificate. Any number or combination of courses can be taken by students not focused on gaining the Certificate.

CORE Courses Level 1 (each 10 credits) - all required Ecology I – an introduction Animal Diversity Plant Diversity Identifying Flowering Plants

KEY Courses Level 1 (each 10 credits) Select a minimum of 50 credits Field Survey Techniques

OPTIONAL Courses Level 1 (each 10

Pond and Stream Invertebrate Life

credits)

Life in the Seas

OPTIONAL Courses Level 0

Dragonflies of Various Habitats

Soil, Climate and Topography

Butterflies of Various Habitats

Forestry and the Environment

Entomology - The Larger Insects of Wales

Introduction to Geology

Diversity of Invertebrates in West Wales

Coastlines - Form and Function

Identifying Mosses, Liverworts and Lichens

Why do they do that? An Introduction to Animal Behaviour

(each 10 credits unless otherwise stated) A maximum of 20 credits may be selected from this group

Identifying Grasses, Sedges and Rushes

Botany for Gardening

Dealing with Data: producing projects or reports

Plants in their Habitats

Biospheres and the Dyfi UNESCO Designation

* Bird Identification

Birds of Local Nature Reserves

* Woodland Birds

Conservation of Britain’s Biological Resources

* Birds from the North

Issues in Conservation

* Migrant Breeding Birds

More IT Skills

Town and Country

* Breeding Birds of Coast and Estuary

People and the Planet

Tutorials 1/1 and 1/2

* Territory and Habitat Preferences of Autumn Birds

Earth and Water

Mammal Conservation (proposed course)

Understanding British Mammals 1 - the gnawers, nibblers and insect crunchers

Going Green

Understanding British Mammals 2 - predators and hunters

Permaculture

Key Concepts in Biology (proposed course) Genetics, Evolution and further Conservation courses are also proposed

Study Skills A maximum of 2 courses with * for the Certificate

Study Science Successfully IT Skills to help you learn

Organic gardening Flower painting (20 credits)

Understanding British Bats 1 Identification courses on Fungi and Moth are proposed

 Modified    April  2010  for  brochure  

68

Certificate of Field Ecology Total 120 credits

Addysg Uwch yn y Gymuned • Higher Education in the Community


Cyrsiau Gwyddoniaeth / Courses in Science 2010-11 Bywyd Anifeiliad / Animal Life Animal Behaviour: Why Do They Do That? Why do animals behave in the way they do, and how do their actions help them respond to their surroundings and survive better? What influences how animals behave? Is their behaviour instinctive or is it learnt? As we delve into animal behaviour to find the answers, we are led on a journey of discovery through the animal kingdom, a journey that has implications for understanding our own behaviour. Incredible tales and fascinating natural history add even more interest to this topic. £60(£50) 10 Credits Level 1 Aberystwyth Old College - Languages Room Monday 6pm-8.30pm 8 Sessions Starting: 04/10/10 (Half Term: 25/10/10) End Date: 29/11/10 Ryland Talbot AA101

Animal Diversity (Weekend Intensive) What’s the difference between an earthworm, a roundworm and a slowworm; or on a furry note between a rat and a rabbit? There are a huge number of different animal species on planet earth and scientists need to find some order out of the chaos. Find out the science behind sorting out members of the Animal Kingdom. From A for aardvark to Z for zebra and all types of animals large and small in between, their relationships to each other will be revealed. By examining their structure and studying the evolutionary processes that resulted in this diversity of form, you will be able to place animals in to related groups. This is a fascinating and essential core course for both ecology Certificates. It is an excellent background for anyone interested other courses involving animal life. £75(£65) Fee Waiver Fee: £5 10 Credits Level 1 Machynlleth CAT Fri-Sun 3 Sessions Starting 10am: 22/10/10 End Date: 24/10/10 4pm Peter Brown / Somali Ghosh AF101

Pond and Stream Invertebrate Life (Weekend Intensive) If you have fond childhood memories of dipping nets in to ponds and streams to catch newts and sticklebacks and of collecting frogspawn then this is the course for you. Build on this elementary knowledge and explore further the lives of the many invertebrate animals that make up a freshwater ecosystem. Field visits will be made to ponds and streams at the course venue where different sampling techniques will be used to collect aquatic organisms. With the specimens indoors, their amazing diversity, adaptations and life cycles will be revealed with the aid of microscopes, identification keys and of course, help from the tutor. The monitoring and management of ponds and streams to both assess their general status and to improve their biodiversity will be covered briefly. £75(£65) Fee Waiver Fee: £5 10 Credits Level 1 Machynlleth CAT Fri-Sun 10am-4pm 3 Sessions Starting: 01/10/10 End Date: 03/10/10 Peter Brown/ Philip Ward AF100 Cilgerran Welsh Wildlife Centre Sat-Sun 10am-4pm 4 Sessions 11/06/11 12/06/11 25/06/11 End Date: 26/06/11 Peter Brown / Philip Ward AD300 Machynlleth CAT Fri-Sun 3 Sessions Starting 10am: 30/09/11 End Date: 02/10/11 4pm Peter Brown / Philip Ward AF100V

Entomology: the Larger Insects of Wales (Weekend Intensive) The mainly field-based sessions will focus on observing and identifying large insects such as butterflies, dragonflies, moths and beetles. Practical methods of capturing and handling specimens found in various habitats around the venue will be tried. This will include using pit-fall traps for those that crawl, beating and sweep-nets and hopefully light trapping for night fliers. These insects are large enough to have plenty of features that easily seen with the naked eye and their behaviour can be readily observed. You will be guided to develop the observation skills and knowledge to enable you to identify many of these larger insects. As an important component of a healthy food web, the state of these

insect populations is an early indicator of environmental change. The background knowledge and skills gained here are essential for attempting insect surveys and monitoring programmes which underpin management of wildlife habitats. £75(£65) Fee Waiver Fee: £5 10 Credits Level 1 Lampeter Denmark Farm Fri – Sun 10am-4pm Sessions Starting: 08/07/11 End Date: 10/07/1 Peter Brown / Philip Ward AB305

Diversity of Invertebrates in West Wales (Weekend Intensive) Discover the wide range of invertebrate animals that can be found in west Wales. The focus is on practical methods of capturing, handling and identifying specimens found in various habitats around the venue. This will include using pit-fall traps for those that crawl, beating and sweep-nets for those that fly and hopefully light trapping for moths and other night fliers. With the specimens indoors, their amazing diversity, adaptations and life cycles will be revealed with the aid of microscopes, identification keys and of course, help from the tutor. Techniques essential for carrying out surveys which form the basis of management plans for their conservation is also covered. A wider range of organisms are covered when compared with the Entomology (insects only), these including: woodlice, millipedes, spiders Molluscs and earthworms and insects. As a consequence this course is not so weather dependent and you could select a focus group. £75(£65) Fee Waiver Fee: £5 10 Credits Level 1 Machynlleth CAT Fri-Sun 10am-4pm 3 Sessions Starting: 20/05/11 End Date: 22/05/11 Peter Brown / Philip Ward AF302

Understanding British Bats An Introduction (Weekend Intensive) This new course gives a thorough introduction to British bats and is one in a planned series. Species identification including dried/pickled specimens, life cycles, habits and habitats will be just some of the topics covered in the workshops. Practical and field exercises will involve a guide to summer and winter roosting sites and flight corridors, feeding patterns and behaviour. There will be late evening bat watch(es) using ‘bat detectors’. The distribution and status of these mammals, including BAP species and Wildlife Law, will be discussed briefly. Come and learn about our British bats with an expert ecologist and with an interesting venue to explore. For this course it is advisable to stay on site due to the late evening sessions. £75(£65) Fee Waiver Fee: £5 10 Credits Level 1 Machynlleth CAT Fri-Sun 1pm 3 Sessions Starting: 29/07/11 End Date: 31/07/11 Richard Crompton AF308

Understanding British Mammals 1: Gnawers, Nibblers and Insect Crunchers (Weekend Intensive) This new course covers an exciting range of mammals including insectivores, rodents, rabbits, hares and deer. Species identification including skulls, life cycles, habits and habitats will be just some of the topics covered in the workshops. Practical and field exercises will involve: characteristic field-signs, with a guide to tracks and trails, feeding remains, droppings, nests and burrows together with population and monitoring techniques with field-sign surveys using long-worth trapping (during the course at the venue) and owl pellet analysis. The distribution and status of these mammals, including any BAP species and Wildlife Law, will be discussed. Come and learn about our British mammals with an expert, practicing mammal ecologist and with an interesting venue to explore. £75(£65) Fee Waiver Fee: £5 10 Credits Level 1 Lampeter Denmark Farm Fri-Sun 10am-4pm 3 Sessions Starting: 03/06/11 End Date: 05/06/11 Rob Strachan AB301 Machynlleth CAT Fri-Sun 10am-4pm 3 Sessions Starting:10/06/11 End Date: 12/06/11 Rob Strachan AF304

69


2010-11 Cyrsiau Gwyddoniaeth / Courses in Science Understanding British Mammals 2: Predators & Hunters (Weekend Intensive) This new course covers an exciting range of mammals including the carnivores, seals and cetaceans. Species identification including sculls, life cycles, habits and habitats will be just some of the topics covered in the workshops. Practical and field exercises will involve: characteristic field-signs, with a guide to tracks and trails, feeding remains, droppings, nests and burrows together with population and monitoring techniques with field-sign surveys and dropping analysis for diet study (otter and fox). The distribution and status of these mammals, including any BAP species and Wildlife Law, will be discussed. If possible an evening badger watch will be arranged. Come and learn about our British mammals with an expert, practicing mammal ecologist and with an interesting venue to explore. £75(£65) Fee Waiver Fee: £5 10 Credits Level 1 Lampeter Denmark Farm Fri-Sun 10am-4pm 3 Sessions Starting: 01/07/11 End Date: 03/07/11 Rob Strachan AB304 Machynlleth CAT Fri-Sun 10am-4pm 3 Sessions Starting: 08/07/11 End Date: 10/07/11 Rob Strachan AF307

Bywyd Adar / Bird Life Bird Identification (Weekend Intensive) So you think all birds are little brown jobs and you struggle with spotting the differences between them. You can hear they sound different but you are not sure how to remember the call. All you need is an expert guide and tutor to help you to focus, develop observation skills and note their key features. The number of species and the range in shape, colour and call may surprise you. Come and gain an enormous amount of pleasure and knowledge from observing and learning about birds in the wonderful habitats in and around the Centre for Alternative Technology. The majority of the course will take place outside, observing a wide range of species but there will be some indoor sessions to consolidate observations and develop knowledge of the species encountered. £75(£65) Fee Waiver Fee: £5 10 Credits Level 1 Machynlleth CAT Fri-Sun 10am-4pm 3 Sessions Starting: 29/04/11 End Date: 01/05/11 David Anning AF300

Woodland Birds Mainly field-based, this course visits various types of woodlands and considers birds that make use of these habitats in spring and early summer. Identification of birds in context will be important, making use of a knowledge of movement and behaviour as well as colour and form. Some emphasis will be on identifying species by their songs and calls, since visibility is restricted within this habitat. There will be the opportunity to learn and practice all identification skills. Also covered would be: birds in different parts of the same habitat; influence of tree density; influence of woodland type on bird populations and breeding requirements. Part of the first session would take place indoors. Please contact the science co-ordinator for details of the dates and field locations if you are interested in this course; email: learning@aber.ac.uk £60(£50) 10 Credits Level 1 Aberystwyth University MAY-JUNE 2011 AA301

70

Ecoleg / Ecology Ecology 1 (Weekend Intensive) Ever wondered why some plants won’t grow in your garden and why the ‘weeds’ (and slugs) grow so well? Ecology explains the patterns we see in the natural world and the ways in which people have changed them. If you are interested in any aspect of natural history, then you should be interested in ecology! It’s all about relationships between living things (from flowers to fungi to fluffy or feathery animals) with their surroundings and with us humans. So come and find out. You can’t be truly ‘green’ unless you know something about ecology! This is an essential core topic for any field or conservation ecologist. £75(£65) Fee Waiver Fee: £5 10 Credits Level 1 Machynlleth CAT Fri-Sun 10am-4pm 3 Sessions Starting: 11/03/11 End Date: 13/03/11 Jan Martin AF201

Field and Conservation Ecology Project This is a 30 credit project that provides you with the opportunity to consolidate and apply the knowledge gained after completing one of the Certificates in Field or Conservation Ecology and as you are nearing completion of the Diploma in Field and Conservation Ecology. A subject of personal interest can be chosen and a small scale research project carried out. This would include field work, data analysis, final conclusions with a literature review. This is written up and also delivered as an oral presentation. Please consult with the Science co-ordinator for further information and guidance. £180(£130) 30 Credits Level 2 Aberystwyth University AA103

Field Course: Burren, W. Ireland This is a 7 day, intensive, residential, field-based course run in conjunction with the Institute of Biological, Environmental and Rural Science Aberystwyth and you would join university students about to enter their final year. The Burren is an important area of limestone pavement and ‘turloughs’, temporary flooded lakes, with a very interesting flora including a diversity of mosses and lichens. It is not however, without its conservation problems. Days are spent in the field and evenings in workshops in the lab. The assessment includes a group collection of data for a short project. To get the most out of the visit you should have completes several courses previously, especially the ecology and plant identification courses (unless you have prior knowledge). The cost includes: food, accommodation, transport to and from Dublin. Approximate total cost £175 - £200 (TBC). September 2011 dates TBC. Please contact the Science Co-ordinator for further details. 10 Credits Level 2 Western Ireland Starting: 07/09/10 End Date: 14/09/10 Margaret Howells AA100

Field Survey Techniques (Weekend Intensive) Field surveys and data collection of vegetation, are essential for baseline studies and for appropriate site/habitat planning, management and monitoring. It is a valuable skill when seeking employment in the environmental sector. The course is designed to give a thorough theoretical and practical grounding in available techniques which are demonstrated via simulations mainly in practical workshops (with some fieldwork). The course covers: types of vegetation classification; how to measure abundance; standard survey methods (a brief introduction to Phase 1 survey, National Vegetation Classification (NVC); measuring diversity and calculating indices; producing species areas curves; measuring association and similarity; sampling strategies; vegetation surveys including planning a survey and collecting data. £75(£65) Fee Waiver Fee: £5 10 Credits Level 1 Lampeter Denmark Farm Fri-Sun 10am-4pm 3 Sessions Starting: 13/05/11 End Date: 15/05/11 Jan Martin AB300

Addysg Uwch yn y Gymuned • Higher Education in the Community


Cyrsiau Gwyddoniaeth / Courses in Science 2010-11 Bwyd a Maetheg / Food and Nutrition Farm to Fork Where does your food come from? Are you interested in what is on your plate and what happened to it before it got there? Track food from production on the farm and identify the processes involved and the role people play in its production and distribution in to the shops and supermarkets. There will be plenty of areas to investigate and discuss; ‘food miles’ and the carbon footprint of our food, buying British foods and eating organically to name a few. £60(£50) 10 Credits Level 1 Blaenau Ffestiniog (Venue TBC) Tuesday 9.30am-12.30pm 7 Sessions Starting: 21/09/10 (Half Term: 26/10/10) End Date: 09/11/10 Jackie Gilleland AE100

Food Preparation Skills 2: Getting Ready for Christmas With the focus on Christmas food this course develops your food preparation skills. All the four sessions will be carried out in a professional kitchen when there will be plenty of time for you would prepare different recipes and use different skills during the course. Expert guidance at all stages would be given, with emphasis on the use of exciting balanced menus; use of a variety of products both fresh and convenient; planning time and the essential food preparation itself. £60(£50) 10 Credits Level 1 Blaenau Ffestiniog (Venue TBC) Tuesday 9.30am-12.30pm 7 Sessions Starting: 16/11/10 End Date: 07/12/10 Jackie Gilleland AE101

Daeareg / Geology Geology - An Introduction Partly field-based, this course covers a wide range of topics and gives an excellent introduction to geology. Indoor sessions will also be used to introduce topics before field visits or consolidate knowledge gained after visits. Areas covered include; the main rock forming minerals and rock types and how to identify them; the basic concepts of stratigraphy and simple geological structures such as folds and faults; identify geological structures in the field interpreting and using geological maps; making observations in the field. £60(£50) 10 Credits Level 1 Aberystwyth Old College, History Room and Field Visits Wednesday 10am-2pm 5 Sessions Starting: 30/03/11 End Date: 25/05/11 Barry Thomas AA200

Bywydy Môr / Marine life Life in the Seas Discover more about the huge variety of plants and animals that inhabit the seas, from plankton to porpoises, crabs to corals and seaweed to seaslugs. Learn about the special features that adapt them to their marine life together with the processes, from tides to ocean currents, which affect them. There will be at least one field visit to collect data from a rocky shore and record the distribution of organisms from the zone exposed between low to high tides. £60(£50) 10 Credits Level 1 Aberystwyth Old College, Welsh Room Wednesday 11am-4pm 5 Sessions Starting: 06/10/10 (Half Term: 27/10/10) End Date: 10/11/10 Phil Hughes AA102

Permaculture / Organic Gardening Botany for Gardening (Weekend Intensive) This is an exciting new course which takes its inspiration from the ornamental and vegetable gardens at CAT. The aim is to reveal through observation, practical work and experimentation the principles of botany which have a direct relevance to ecology and gardening in particular. This will give you knowledge and understanding of the responses of plants to their environment and specifically to gardening techniques and practices. It should help you become a better gardener and have a greater understanding of the diversity of plant life. This is an excellent course for anyone interested in gardening, horticulture or botany and forms an excellent basis for progress on to plant diversity and plant identification courses also run from CAT. £75(£65) Fee Waiver Fee: £5 10 Credits Level 0 Machynlleth CAT Fri-Sun 3 Sessions Starting 10am: 20/05/11 End Date: 22/05/11 4pm Chloe Ward AF303

Organic Gardening Would you like to try and apply organic practices to your own plot and be successful? The organic approach to gardening and farming recognises that the whole environment in which plants grow is much more than the sum of its individual parts as all living things are inter-related and inter-dependent. Gardening using organic principles will be explained both in theory and in practice. This will enable you to work on your own plot in order to create a healthy, productive and environmentally sensitive garden and move towards the practice of permaculture and sustainability. If you wish to take the Organic Gardening course or have a village group or society which would like a bespoke course organised, please register your interest with the tutor Angie Polkey: angie@permaculture.freeserve. co.uk A course for 8 or more people can usually be arranged at any venue and date, subject to tutor availability.

Sowing the Seeds of Sustainability An Introduction to Permaculture Would you like to learn how to live more sustainably? Gain the skills and practical experience to put theory into practice. Find out about permaculture design and how to create an ecologically sound way of living by co-operating with nature and caring for the earth and its people at the same time. A visit to local site to show sustainability in action should be possible, this is included in the course fee. Accommodation is available at the Centre for Alternative Technology (www.CAT.org.uk) and Over the Rainbow (www.overtherainbowwales.co.uk) If you wish to take the Permaculture course, or have a village group or society which would like a bespoke course organised, please register your interest with the tutor Angie Polkey: angie@permaculture.freeserve.co.uk A course for 8 or more people can usually be arranged at any venue and date subject to tutor availability. £75(£65) Fee Waiver: £5 10 Credits Level 0 Haverfordwest Talbenny Sat & Sun 10am-4pm 3 Sessions 25/09/10 26/09/10 End Date: 10/10/10 Angela Polkey AD100 Tanygroes Over the Rainbow (Weekend Intensive) Fri-Sun 10am-4pm 3 Sessions Starting: 28/01/11 End Date: 30/01/11 Angela Polkey AB200 Machynlleth CAT (Weekend Intensive) Fri-Sun 10am-4pm 3 Sessions Starting: 04/03/11 End Date: 06/03/11 Angela Polkey AF200

71


2010-11 Cyrsiau Gwyddoniaeth / Courses in Science Bywyd Planhigion / Plant life Identifying Flowering Plants (Weekend Intensive) The essential skills developed during this course make it ideal for professional development but also for anyone simply fascinated by plants and ecology. Examine specimens and become familiar with the huge variety of flower and leaf forms and the equally huge and often confusing terminology used in the wild flower books and ‘keys’. You will be given the confidence to use a ‘flora’ and ‘keys’ and identifying unknown flowering plant species on your own. Emphasis will be on practical skills with examination and identification taking place mainly in the laboratory but with excursions around the venue to put new found knowledge to the test! This is a fascinating and essential core course for both ecology Certificates. It is an excellent background for anyone interested in both wild and garden plants. Come and enjoy! To enhance your learning there are several Art modules available to complement this course. See courses at the end of this section and courses listed on page 26/27. £75(£65) Fee Waiver Fee: £5 10 Credits Level 1 Lampeter Denmark Farm Fri-Sun 10am - 4pm 3 Sessions Starting: 17/06/11 End Date: 19/06/11 Margaret Howells AB302 Machynlleth CAT Fri-Sun 10am - 4pm 3 Sessions Starting: 01/07/11 End Date: 03/07/11 Margaret Howells AF305

Identifying Grasses, Sedges and Rushes (Weekend Intensive) Green leaves that all look the same and no pretty flowers so difficult to identify! Learn the fundamentals of grass, sedge and rush identification, essential and valuable skills for any field and conservation ecologists and hopefully, by the end of this course, you will know this statement is not true. Emphasis will be on practical skills with identification taking place mainly in the laboratory where there is the time and equipment to fully examine specimens. A range of common species, both flowering and non-flowering, from local habitats will be used. The focus will be on learning how to identify and develop the skills and confidently use a flora. Students should become familiar with a good range of common species relating these species to their preferred habitat and be able to identify these species in the field, producing a portfolio of specimens and a small voucher collection. A valuable course for professional development. £75(£65) Fee Waiver Fee: £5 10 Credits Level 1 Lampeter Denmark Farm Fri-Sun 10am - 4pm 3 Sessions Starting: 24/06/11 End Date: 26/06/11 Margaret Howells / Sarah Watson-Jones AB303 Machynlleth CAT Fri-Sun 10am - 4pm 3 Sessions Starting: 08/07/11 End Date: 10/07/11 Margaret Howells / Sarah Watson-Jones AF306

Identifying Mosses, Liverworts and Lichens (Weekend Intensive) If you are prepared for a challenge and something both fascinating and different try the identification of mosses and lichens. Mosses, liverworts and lichens make up an important but often a neglected component of many habitats and are particularly abundant in the clean and moist air of west Wales. Identification usually requires a hand lens and a microscope is sometimes required. Guidance on the use of ‘keys’ to identify specimens will be given and with confidence and familiarity, the recognition of field characters will start to become easier. There will be plenty of specimens to identify and excursions in to the habitats at the venue, enabling you to develop good basic identification skills and build up a small reference collection of common species. This is a valuable course for professional development as identification skills with these groups are uncommon in field ecologists. Small is beautiful! £75(£65) Fee Waiver Fee: £5 10 Credits Level 1 Lampeter Denmark Farm Fri-Sun 10am - 4pm 3 Sessions Starting: 15/10/10 End Date: 17/10/10 Margaret Howells AB100 Machynlleth CAT Fri-Sun 10am - 4pm 3 Sessions Starting: 25/03/11 End Date: 27/03/11 4pm Margaret Howells AF202

72

Plant Diversity (Weekend Intensive) What’s the difference between grass, ferns and mosses? They are plants and have green leaves. Yes, but we need to know a great deal more about the diversity of plants to develop an interest in the environment, field biology, wildlife and gardening. Find out the science behind sorting out members of the Plant Kingdom. (The secret is in their life cycles and structure of their reproductive organs!) From A for anemone to Z for zinnia and all types of conifers, horsetails, ferns and mosses in between, their relationships to each other will be revealed. By examining their structure and studying the evolutionary processes that resulted in this diversity of form, you will be able to place plants in to related groups. There will be plenty of specimens to examine. This is a fascinating and essential core course for both ecology Certificates. It is an excellent background for anyone interested other courses involving plant life. £75(£65) Fee Waiver Fee: £5 10 Credits Level 1 Machynlleth CAT Fri-Sun 10am - 4pm 3 Sessions Starting: 06/05/11 End Date: 08/05/11 Sarah Watson-Jones AF301

Plants in Their Habitats Identify plant species in context, through four days of field excursions covering a wide range of habitats. It is hoped to include trips to: Ynyslas sand-dunes; Dovey salt-marsh and Borth bog; lowland and upland deciduous woodlands and the lower slopes of Cadair Idris. The focus would be on the structure of the plant communities with their diagnostic species, including their abundance and growth forms. Environmental conditions and species adaptations would be considered and observations on plant associations and patterns within each habitat made and a species lists for each of the habitat compiled. Some prior knowledge of local flora and plant identification will be needed to make the most of this course and a reasonable level of fitness is required to access and explore the habitats. The first class will have two hours in the classroom before embarking on a field excursion for the remainder of the day. All of the remaining three classes would take place ‘in the field on location’. Please contact the science co-ordinator if you are interested in attending this course. £60(£50) 10 Credits Level 1 Aberystwyth Old College, History Room and Field Visits Wednesday 10am-4pm 4 Sessions Fortnightly: 18/05/11 08/06/11 22/06/11 End Date: 06/07/11 Margaret Howells AA300

Flower Painting From detailed observation of individual flowers drawn and painted accurately, you will progress to more complex studies. Composition, light, texture and colour will be explored in this course which will focus on the painting of flowers in a variety of settings and styles. Principally a watercolour course the use of mixed media and background painting will emphasize visual balance, rhythm, unity and diversity as well as contrasts. The course will also cover the ‘History of Flowers’ in art from the Victorian language of flowers to contemporary styles that abstract form and setting and will form the basis of the practical flower studies undertaken in class and home study. Students to supply their own materials. £120(£100) 20 Credits Level 0 Welshpool The Loft, Coed Y Dinas Wednesday 10am-3pm 10 Sessions Starting: 29/09/10 (Half Term: 27/10/10) End Date: 08/12/10 Moya Davern CF101 Bleddfa Centre For The Arts Thursday 1pm-5pm 10 Sessions Starting: 30/09/10 (Half Term: 28/10/10) End Date: 09/12/10 Moya Davern CF104

Addysg Uwch yn y Gymuned • Higher Education in the Community


2010-11

Cyrsiau yn y Gwyddorau Cymdeithasol Courses in Social Science

Cydlynydd Gwyddorau Cymdeithasol/Social Science Co-ordinator Grace Hagen ggh@aber.ac.uk Antonio Barriga Rubio aob@aber.ac.uk

73


2010-11 Cyrsiau yn y Gwyddorau Cymdeithasol / Courses in Social Science Cynnwys

Contents

74 75

74 75

Croeso i Raglen y Gwyddorau Cymdeithasol 2010-11 Seicoleg a Datblygiad

Welcome to the Social Science Programme 2010-11 Psychology and Child Development

Croeso i Raglen y Gwyddorau Cymdeithasol 2010-11

Welcome to the Social Science Programme 2010-11

Mae’r myfyrwyr ar ein cyrsiau seicoleg yn dod o gefndiroedd amrywiol. Mae rhai yn astudio er mwyn datblygu eu gwaith gyda phlant neu oedolion ym myd addysg, iechyd neu ofal cymdeithasol; mae eraill yn awyddus i feithrin dealltwriaeth eang o seicoleg. Beth bynnag fo’ch rheswm dros astudio mae croeso cynnes i chi ar y cyrsiau sydd ar ôl gennym.

Students on our psychology courses come from a range of backgrounds. Some are studying to enhance their work with children or adults in education, health or social care; others would like to build a broad understanding of psychology for its own sake. Whatever your reason for study you will find a warm welcome in our remaining classes.

Os ydych chi’n ennill credydau ar y cyrsiau hyn gallwch eu rhoi tuag at y tystysgrifau 120 credyd canlynol: • •

Tystysgrif Addysg Uwch mewn Seicoleg Tystysgrif Addysg Uwch mewn Seicoleg gydag Astudiaethau Plentyndod

I gael rhagor o wybodaeth am Dystysgrifau Addysg Uwch, gweler tudalen 9.

If you gain credits on these courses you will be able to put them towards the following 120 credit certificates: • •

Certificate of Higher Education in Psychology Certificate of Higher Education in Psychology with Childhood Studies

For more information on Certificates of Higher Education, please see page 9.

COFRESTRWCH NAWR! Dewch i’r

SIGN UP NOW! Come along to

diwrnod cofrestru yn yr Hen Goleg yn Aberystwyth ddydd Sadwrn 11 Medi, rhwng 10 y bore a 3 y prynhawn.

the enrolment day in Old College, Aberystwyth on Saturday 11th September, 10am – 3pm.

Gostyngiadau Talu’n Gynnar – cynnydd ar gyfer 2010-11!

Early Bird Discounts Increased for 2010-11!

Gallwch bellach sicrhau gostyngiad o £10 ar gyrsiau 10 credyd, gostyngiad o £20 ar gyrsiau 20 credyd, a gostyngiad o £30 ar gyrsiau 30 credyd. I fod yn gymwys am y Gostyngiadau Talu’n Gynnar mae’n rhaid i chi gofrestru o flaen llaw erbyn y dyddiadau canlynol:

You can now get £10 discount on 10 credit courses and £20 discount on 20 credit course, £30 discount on a 30 credit course. To be eligible for the Early Bird Discount you must pre enrol by the following dates:-

• • •

• • •

20/09/2010 ar gyfer Tymor yr Hydref 1 20/12/2010 ar gyfer Tymor y Gwanwyn 2 04/04/2011 ar gyfer Tymor yr Haf 3

Gallwch dalu ag Arian Parod, Cerdyn Credyd (dros y ffôn ac yn bersonol), Siec, Talebau. Dylid gwneud sieciau’n daladwy i Brifysgol Aberystwyth.

74

20/09/2010 for Autumn Term 1 20/12/2010 for Spring Term 2 04/04/2011 for Summer Term 3

You can pay by Cash, Credit card (by phone and in person), Cheque, Gift Vouchers. All chqs are to be made payable to Aberystwyth University.

Addysg Uwch yn y Gymuned • Higher Education in the Community


Cyrsiau yn y Gwyddorau Cymdeithasol / Courses in Social Science 2010-11 Seicol / Psychology and Child Development Dealing with Conflict Conflict is a part of everyday life, whether in relationships, the workplace or the community. This course aims to develop the skills in dealing informally with conflict between individuals and groups. It looks at the causes, components and processes of conflict; positive and negative approaches to conflict; and some methods of conflict resolution practiced in the community and workplace. Students will also examine their own skills in relation to conflict resolution, and practice simple models of dealing with conflict. £70(£60) Fee Waiver Fee: £10 10 Credits Level 1 Aberystwyth University Pantycelyn Lounge Tuesday 9.30am-3pm 4 Sessions 25/01/11 08/02/11 01/03/11 End Date: 15/03/11 Kathryn Dupont SA203

Forensic Psychology This course looks at how psychology can be applied to help our understanding of legal processes. How reliable is witness testimony? How does fear and stress affect memory? Can psychology be used to understand, reduce or even predict offending behaviour? £60(£50) Fee Waiver Available 10 Credits Level 1 Aberystwyth University Penglais Hugh Owen B21b Monday 7pm- 9pm 10 Sessions Starting: 10/01/11 (Half Term: 21/02/11) End Date: 21/03/11 Stephen Craine SA200

Introduction to Child Psychology Our understanding of how children develop raises many fascinating questions such as: how far do genes, family and society influence the way a child grows up? How do children develop morals, or come to view themsleves as male or female? What type of education and play is best? This course will be of interest both to people who work with or care for children, and to those with a more general interest in human psychology. If you have done a level 3 childcare course you will find that this course enables you to explore child development in more depth and in the wider context of psychology. Please note that this course has also been run under the title: ‘The Developing Child’. £75(£65) Fee Waiver Fee: £15 10 Credits Level 1 Aberystwyth University Pantycelyn Lounge Tuesday 9.30am-1.30pm 5 Sessions 18/01/11 01/02/11 15/02/11 01/03/11 (Half Term: 22/02/11) End Date: 15/03/11 Maureen Holmes SA201

Learning in the Early Years The settings in which learning takes place in the early years can be very varied – from childminding and playgroups to nurseries and pre-school classes within primary schools. This course does not qualify you to teach in early years settings, but will give a valuable insight into how young children are encouraged to learn in different formal and informal settings. You will find out more about how young children’s learning is linked to the national curriculum and the Early Learning Goals, and prepare a portfolio of activities for use with pre-school children including those with special needs. The course is suitable for anyone with an interest in child development and education, including parents and those who would like to prepare for work in a related area. £60(£50) Fee Waiver Available 10 Credits Level 1 Aberystwyth University Old College Seminar Room Wednesday 3pm-5pm 10 Sessions Starting: 29/09/10 (Half Term: 27/10/10) End Date: 08/12/10 Joanna Jeffery SA101

Psychology and Addiction Addiction has been understood as a disease, a moral problem, or a result of personal and social problems. This course will develop your understanding of the biological and social factors involved in addiction. You will also discuss the effectiveness of different approaches to treatment for addiction. £70(£60) Fee Waiver Fee: £10 10 Credits Leve1 Aberystwyth University Pantycelyn Lounge Wednesday 9.30am-3pm 4 Sessions 11/05/11 18/05/11 08/06/11 End Date: 15/06/11 Meryl McPherson SA300

Skills for Counselling Counselling skills can be valuable in many situations, whether you support people at work, or listen informally to friends and family. This course introduces you to the role of a listener and to basic techniques such as active listening, being aware of body language and using questions effectively. The course is aimed at people who are not counsellors but who have a role which includes listening and responding to others at work or informally. £75(£65) Fee Waiver Fee: £15 10 Credits Level 1 Aberystwyth Pantycelyn Lounge Tuesday 9.30am- 3pm 4 Sessions 21/09/10 05/10/10 19/10/10 End Date: 02/11/10 Kathryn Dupont SA100

Social Psychology This course will examine the insights gained by social psychologists into the behaviour of people in groups. Social psychology attempts to answer questions about positive and negative social behaviour, including: ‘Why do people obey leaders?’ ‘Is prejudice against ‘outsiders’ inevitable? Can social conditions reduce or increase aggression in individuals? £60(£50) Fee Waiver Available 10 Credits Level 1 Aberystwyth Penglais Hugh Owen B21a Monday 7pm-9pm 10 Sessions Starting: 04/10/10 (Half Term: 25/10/10) End Date: 13/12/10 Stephen Craine SA102

Who Am I? Psychology of Individual Differences Why are individual people so different? Are our personalities and intelligence fixed from birth? Is there such a thing as a ‘personality disorder’? This course looks at how psychologists account for individual differences and also examines the practical uses of our knowledge about personality and intelligence, including psychometric testing, IQ testing, and approaches to ‘abnormalities’ such as schizophrenia. This module is a core module of the Certificate of Higher Education in Psychology. £70(£60) Fee Waiver Fee: £10 10 Credits Level 1 Aberystwyth Pantycelyn Lounge Wednesday 9.30am- 3pm 4 Sessions 19/01/11 02/02/11 16/02/11 End Date: 02/03/11 Meryl McPherson SA202

75


Dod o Hyd i Gwrs yn eich Ardal – Canllawiau

76

Autobiographical Writing Developing a Voice In Writing Exploring Creative Writing Techniques Extending Your Poetry Writing Food, Festivities & Folklore in Russia

Food, Festivities & Folklore in Russia

More Poetry Writing Poetry Writing 1 Writing For Children: An introduction Writing For The Ear Writing Freelance Articles Art for Starters: Acrylic Painting Creative Textiles Drawing & Painting the Landscape Painting Gardens in Mixed Media Painting Interiors Portraiture in Clay: The Sculpted Head

Carmarthen Carmarthen Carmarthen Carmarthen Carmarthen

Carmarthen

Carmarthen Carmarthen Drefach Velindre Drefach Velindre Drefach Velindre Llandeilo Llandeilo Llandeilo Llandeilo Llandeilo Llandeilo

Library Library Ffynnonwen Studio Ffynnonwen Studio Ffynnonwen Studio Dinefwr Park Dinefwr Park Dinefwr Park Dinefwr Park Dinefwr Park Dinefwr Park

Community Ed Centre

Library Library Library Library Community Ed Centre

Fri Fri Fri Fri Fri Mon Fri Mon Tues Tues Fri

Wed

Wed Wed Wed Fri Wed

Dydd / Day

10am 10am 6.30pm 6.30pm 6.30pm 10am 10am 10am 10am 10am 10am

1:30pm

10am 10am 10am 9.30am 1.30pm

Ams. Dechrau / Start Time

12pm 12pm 8.30pm 8.30pm 8.30pm 1pm 2pm 1pm 1pm 1pm 2pm

3:30pm

12pm 12pm 12pm 1.30pm 3.30pm

Ams. Forffen / End Time

28/01/2011 01/10/2010 01/10/2010 06/05/2011 28/01/2011 17/01/2011 08/04/2011 09/05/2011 15/03/2011 05/10/2010 24/09/2010

29/09/2010

04/05/2011 26/01/2011 29/09/2010 06/05/2011 05/01/2011

Dydd Dechrau / Start Date

08/04/2011 10/12/2010 10/12/2010 15/07/2011 08/04/2011 07/03/2011 20/05/2011 27/06/2011 28/06/2011 08/02/2011 03/12/2010

08/12/2010

13/07/2011 06/04/2011 08/12/2010 15/07/2011 16/03/2011

Dydd Gorffen / End Date

Jane Beli Jane Beli Jane Beli Jane Beli Dr.Nicole Crossley-Holland Dr.Nicole Crossley-Holland Jane Beli Jane Beli Jane Beli Jane Beli Jane Beli Andy McCutcheon Liz Brickell Andy McCutcheon Andy McCutcheon Andy McCutcheon Liz Brickell

Tiwtor / Tutor

HC202 HC101 HC102 HC302 HC203 CC201 CC206 CC301 CC204 CC104 CC101

HC104

HC300 hc204 HC100 HC301 HC200

Côd / Code

• Within each town, the courses are listed in alphabetical order.

• Ym mhob tref, mae’r cyrsiau wedi’u rhestru yn nhrefn yr wyddor.

Man Cyfarfod / Venue

• Within each county, the towns are listed in alphabetical order.

• Ym mhob sir, mae’r trefi wedi’u rhestru yn nhrefn yr wyddor.

Cwrs / Course

• The list is separated into the counties we cover; Carmarthenshire Ceredigion Gwynedd, Pembrokeshire and Powys.

• Mae’r rhestr wedi’i rhannu yn ôl y siroedd yr ydym yn eu gwasanaethu; Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Gwynedd, Sir Benfro a Phowys.

Tref / Town

All of the Lifelong Learning courses for 2010-11 are listed in the following pages.

to finding your way around the gazetteer.

Find a Course in Your Area – A guide

Mae holl gyrsiau Dysgu Gydol Oes ar gyfer 2010-11 wedi’u rhestru yn y tudalennau canlynol.

ar gyfer defnyddio’r mynegai.

£60 £60 £60 £60 £60 £60 £60 £60 £120 £120 £130

£60

£60 £60 £60 £120 £60

Ffioedd / Fees

£50 £50 £50 £50 £50 £50 £50 £50 £100 £100 £110

£50

£50 £50 £50 £100 £50

£££££££££££20

£-

£££££-

Fee Waiver

2010-11 Dysgu am Oes / Learn for Life

Sir Gâr / Carmarthenshire


Watercolour for Everyone Express Yourself: Painting Express Yourself: Drawing Abstracting the Landscape Art for Starters Drawing TASTER Art for Starters Drawing Towards Abstraction Creative Textiles Drawing on the Imagination Towards Abstraction: Summer School Food, Festivities & Folklore in Russia

Food, Festivities & Folklore in Russia

Abstracting the Landscape: Intensive Animal Behaviour Approaches to Life Drawing Archaeology An Introduction Archaeology An Introduction: TASTER Archaeology for Local Historians Archaeology of the Welsh Graveyard Arabic Beginners 1

Arabic Beginners 3

Art for Starters: Drawing Art for Starters: Painting Art in Wales (1) Art in Wales (1) Autobiographical Writing Basic Latin For Family & Local Historians Botanical Illustration 1 Botanical Illustration 2 Breton Beginners 1 TASTER Ceramic Artefact Charcoal Workshop Chinese Beginners 1 Chinese Beginners 1 & 2 Intensive Chinese Beginners 2 Chinese Beginners 3 Chinese Beginners 4 Chinese Lower Intermediate

Llechyrd

Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth

Aberystwyth

Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth

Cwrs / Course

Llandeilo Llandybie Llandybie Llandysul Llandysul Llandysul Llandysul Llanelli Llanelli Llangathen Llechyrd

Tref / Town

Sir Gâr / Carmarthenshire Arts Centre Arts Centre National Library National Library Old College Old College Laura Place Laura Place Old College Venue TBC Laura Place Penglais: Llandinam B20 Penglais: Physics 317 Penglais: Llandinam B20 Penglais: Llandinam C65 Penglais: Llandinam C65 Penglais: Llandinam C65

Penglais: Llandinam C63

School of Art Old College Old College Old College Old College Old College Old College Penglais: Llandinam C65

Community Hall

Dinefwr Park Church Hall Church Hall Powerhouse Powerhouse Powerhouse Powerhouse Parc Howard Parc Howard Aberglasney Gardens Community Hall

Man Cyfarfod / Venue

8.30pm 8.30pm 12.30pm 12.30pm 3.30pm 4pm 3pm 3pm 5pm 3.30pm 9pm 7pm 9pm 9pm 9pm 9pm

11am 7pm 5pm 7pm 7pm 7pm 7pm

8pm

3.30pm 8.30pm 9pm 12pm 12.30pm 8pm 8pm 8pm

5pm

1pm 4pm 4pm 2.30pm 12noon 1pm 3.30pm 3pm 2pm 3.30pm 5pm

Ams. Forffen / End Time

6pm 6pm 10am 10am 1pm 10am 10am 10am 10am

6pm

10am 6pm 6pm 10am 11am 6pm 6pm 6pm

1pm

10am 1.30pm 1.30pm 10am 10am 10am 10am 11am 11am 10am 1pm

Ams. Dechrau / Start Time

Wed Wed Tues Tues Wed Mon-Thur Tues Tues Sat TBC Wed Tue Mon & Thur Tue Thur Thur Wed

Mon

Mon-Thur Mon Wed Wed Sat Tues Tues Tue

Mon Wed Wed Thur Wed Wed Thur Fri Thur Mon-Thur Thur fortnightly Thur fortnightly

Dydd / Day

06/10/2010 26/01/2011 05/10/2010 01/02/2011 29/09/2010 25/07/2011 12/10/2010 15/03/2011 16/10/2010 Sep-11 04/05/2011 05/10/2010 31/01/2011 01/02/2011 07/10/2010 03/02/2011 06/10/2010

04/10/2010

06/06/2011 04/10/2010 27/10/2010 15/09/2010 11/09/2010 03/05/2011 14/09/2010 05/10/2010

06/01/2011

04/10/2010 12/01/2011 06/10/2010 05/05/2011 22/09/2010 06/10/2010 17/03/2011 04/02/2011 07/10/2010 16/05/2011 07/10/2010

Dydd Dechrau / Start Date

Aberystwyth

08/06/2011 14/12/2010 14/04/2011 12/04/2011 16/12/2010 14/04/2011 13/04/2011

01/12/2010 23/03/2011 07/12/2010 29/03/2011 24/11/2010 28/07/2011 15/02/2011 05/07/2011 16/10/2010

13/12/2010

12/07/2011 23/11/2010 14/12/2010

09/06/2011 29/11/2010 08/12/2010 06/04/2010

03/03/2011

22/11/2010 09/03/2011 01/12/2010 02/06/2011 22/09/2010 08/12/2010 07/04/2011 11/03/2011 03/03/2011 19/05/2011 02/12/2010

Dydd Gorffen / End Date

Ivor Arbuckle Su Chu Lu Su Chu Lu Su Chu Lu Su Chu Lu Su Chu Lu Su Chu Lu

Judy Macklin Ryland Talbot Judy Macklin Terry Bailey Terry Bailey Terry Bailey Terry Bailey Ahmed Bani-Mustafa Ahmed Bani-Mustafa Paul Webster Paul Webster Louise Chennel Louise Chennel Henni Tremlett Gill Rossini Moya Davern Moya Davern Gwenno Piette

Andy McCutcheon Geoff Brown Geoff Brown Judy Macklin Rose Thorn Rose Thorn Judy Macklin Liz Brickell Geoff Brown June Forster Dr.Nicole Crossley-Holland Dr.Nicole Crossley-Holland

Tiwtor / Tutor

CA107 CA202 CA101 CA203 HA107 HA309 CA110 CA212 KA141T CA101V CA300 KA121C KA242C KA221C KA140C KA240C KA133C

KA101A

CA303 AA101 CA112 HA102 HA102T HA303 HA101 KA111A

HC201

CC103 CC200 CC105 CC300 CC118T CC108 CC205 CC203 CC107 CC304 HC103

Côd / Code

£60 £60 £60 £60 £60 £60 £60 £60 ££140 £60 £60 £120 £60 £60 £60 £120

£60

£60 £60 £60 £120 ££60 £60 £60

£60

£60 £60 £60 £60 ££60 £60 £60 £120 £60 £60

Ffioedd / Fees

£50 £50 £50 £50 £50 £50 £50 £50 ££120 £50 £50 £100 £50 £50 £50 £100

£50

£50 £50 £50 £100 ££50 £50 £50

£50

£50 £50 £50 £50 ££50 £50 £50 £100 £50 £50

££££££££££20 £££££££-

£-

£-

££££££-

£-

£££££££££££-

Fee Waiver

Dysgu am Oes / Learn for Life 2010-11

77


78

Field course: Burren, W. Ireland Forensic Psychology

Aberystwyth

Aberystwyth Aberystwyth

Aberystwyth

Aberystwyth

Aberystwyth

Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth

Aberystwyth

Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth

Aberystwyth N/A

Old College

Old College

Penglais: Llandinam C63 Old College Old College Laura Place Univ. Pantycelyn Lounge Old College Old College Old College Old College Old College Old College

Man Cyfarfod / Venue

Field centre Carron Penglais Hugh Owen B21B Forms from Nature Arts Centre French Beginners 1 Penglais: Llandinam B20 French Beginners 1 Penglais: Llandinam C63 French Beginners 1 Intensive Penglais: Llandinam C65 French Beginners 1 & 2 Intensive Penglais: Llandinam C64 French Beginners 2 Penglais: Llandinam B20 French Beginners 2 Penglais: Llandinam C63 French Beginners 3 Penglais: Llandinam C65 French Beginners 3 Penglais: Physics 321 French Beginners 4 Penglais: Llandinam C65 French Beginners 4 Penglais: Physics 321 French Lower Intermediate Penglais: Hugh Owen C165 French Higher Intermediate Penglais: Hugh Owen C164 French Advanced 1 Penglais: Physics 321 French: La France Profonde 1 Penglais: Physics 321 French Itineraires culturels et litteraires 2 Penglais: Physics 321 Geology - an Introduction Old College German Beginners 1 Penglais: Hugh Owen D59 German Beginners 2 Penglais: Hugh Owen D59 German Beginners 3 Penglais: Hugh Owen D59

Chinese Higher Intermediate TASTER Clom Timber Stone Colour Exploration Creative Textiles Dealing with Conflict Developing A Voice in Writing Embracing Creativity Embracing Creativity TASTER Exploring Creative Writing Techniques Extending Your Poetry Writing Family History: Using Historical Records 1 Family History: Using Historical Records 2 Family History: Using Historical Records 3 Field and Conservation Ecology Project

Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth

Aberystwyth

Cwrs / Course

Tref / Town

Mon

Tue

Tue Thur Mon Wed Tue

Tue

Fri Mon Tue Mon-Fri Tue & Thur Mon Tue Mon Wed Mon Wed Tue

Tue-Tue Mon

Mon-Thur

Thur

Mon Wed Thur Tues Tues Tues Sat /Sun Sat Wed Tues Thur

Dydd / Day

6pm

6pm

6pm 6pm 6pm 10am 6pm

6pm

10am 6pm 6pm 9am 6pm 6pm 6pm 6pm 6pm 6pm 6pm 6pm

7pm

10am

6.30pm

10.30am 10am 10am 10.30am 9.30am 10.am 10am 11am 10am 5.30pm 6.30pm

Ams. Dechrau / Start Time

8pm

8pm

8pm 8pm 8pm 2pm 8pm

8pm

2.30pm 8pm 8pm 1pm 8pm 8pm 8pm 8pm 8pm 8pm 8pm 8pm

9pm

4pm

8.30pm

12pm 12pm 2.30pm 3.30pm 3pm 12.30am 4pm 12.30pm 12.30pm 7.30pm 8.30pm

Ams. Forffen / End Time

04/10/2010

01/02/2011

05/10/2010 07/10/2010 04/10/2010 30/03/2011 05/10/2010

05/10/2010

04/03/2011 04/10/2010 05/10/2010 04/07/2011 01/02/2011 31/01/2011 01/02/2011 04/10/2010 06/10/2010 31/01/2011 02/02/2011 05/10/2010

07/09/2010 10/01/2011

18/07/2011

05/05/2011

27/09/2010 04/05/2011 11/11/2010 05/04/2011 25/01/2011 25/01/2011 25/09/2010 11/09/2010 29/09/2010 03/05/2011 27/01/2011

Dydd Dechrau / Start Date

13/12/2010

12/04/2011

12/04/2011 14/04/2011 11/04/2011 25/05/2011 14/12/2010

12/04/2011

08/04/2011 13/12/2010 14/12/2010 08/07/2011 14/04/2011 11/04/2011 12/04/2011 13/12/2010 15/12/2010 11/04/2011 13/04/2011 12/04/2011

14/09/2010 21/03/2011

21/07/2011

14/07/2011

24/11/2010 12/07/2011 07/04/2011

27/09/2010 13/07/2011 09/12/2010 24/05/2010 15/03/2011 22/03/2011 06/11/2010

Dydd Gorffen / End Date

Inge Owen

Inge Owen

TBA TBA Beatrice Le Bihan Barry Thomas Inge Owen

Beatrice Le Bihan

Angharad Taris Mari Dalis-Davies Karolina Aina Meirion Davies Suzanne Galant Mari Dalis-Davies Karolina Aina Karolina Aina TBA Karolina Aina TBA TBA

Science Co-ordinator Margaret Howells Dr Stephen Craine

Gill Rossini

Gill Rossini

Su Chu Lu Terry Bailey Judy Macklin Liz Brickell Kathryn Dupont Annette Ecuyere Annette Ecuyere Annette Ecuyere Henni Tremlett Julie Yonkman Gill Rossini

Tiwtor / Tutor

KA105D

KA216D

KA112F KA138F KA104F AA200 KA116D

KA114F

CA210 KA102F KA113F KA334F KA204F KA202F KA213F KA103F KA131F KA203F KA231F KA115F

AA100 SA200

AA103

HA308

HA306

KA100T HA304 CA115 CA215 SA203 HA201 HA100 HA100T HA106 HA302 HA207

Côd / Code

£60

£60

£120 £120 £120 £60 £60

£120

£60 £60 £60 £60 £120 £60 £60 £60 £60 £60 £60 £120

TBC £60

£180

£60

£60

££60 £60 £60 £70 £60 £60 ££60 £120 £60

Ffioedd / Fees

£50

£50

£100 £100 £100 £50 £50

£100

£50 £50 £50 £50 £100 £50 £50 £50 £50 £50 £50 £100

£50

£150

£50

£50

££50 £50 £50 £60 £50 £50 ££50 £100 £50

£-

£-

£££££-

£-

££££££££££££-

£-

£-

£-

£-

£££10 ££££££-

£-

Fee Waiver

2010-11 Dysgu am Oes / Learn for Life


Cwrs / Course

German Beginners 4

German Lower Intermediate

German Advanced 2 German Kaleidoscop 1 Extra German Kaleidoscop 2 Extra Glazing & Surface Greek Beginners TASTER

Greek Lower Intermediate TASTER

Illustration Interior Design Introduction to Child Psychology Introduction to Flash Introduction to Flash Introduction to Oil Painting Introduction to Printmaking: Intensive Introduction to Shakespeare Introduction to Wood Engraving: Summer School Italian Beginners 1

Italian Beginners 2

Italian Beginners 3

Italian Beginners 4 Italian Lower Intermediate

Japanese Beginners 1 Japanese Beginners 2 Japanese Beginners 3 Japanese Beginners 4 Japanese Lower Intermediate Japanese Advanced 1 Land Art 1 Learning in the Early Years Life in the Seas Looking at Art More Poetry Writing Pastels Figures Portraits Photoshop 1: For Absolute Beginners Photoshop 1: For Absolute Beginners Photoshop 2: Imaging & Design

Tref / Town

Aberystwyth

Aberystwyth

Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth

Aberystwyth

Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth

Aberystwyth

Aberystwyth

Aberystwyth

Aberystwyth Aberystwyth

Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth

Penglais: Hugh Owen C48 Penglais: Hugh Owen C48 Penglais: Hugh Owen C48 Penglais: Llandinam B20 Penglais: Hugh Owen C164 Penglais: Llandinam G3a Penglais: Llandinam G3a Penglais: Llandinam G3a Penglais: Llandinam G3a Penglais: Llandinam G3a Penglais: Llandinam G3a Laura Place Old College Old College School of Art Old College Old College Penglais: Cledwyn G6 Penglais: Cledwyn G6 Penglais: Cledwyn G6

Laura Place Laura Place Univ. Pantycelyn Lounge Penglais: Cledwyn G6 Penglais: Cledwyn G6 Laura Place School of Art Old College School of Art

Penglais: Hugh Owen D59 Penglais: Hugh Owen D59 Penglais: Llandinam C63 Penglais: Llandinam C64 Penglais: Llandinam C64 Venue TBC Penglais: Hugh Owen D59 Penglais: Llandinam B22

Man Cyfarfod / Venue

Aberystwyth Mon Mon Tue Tue Wed Thur Wed Wed Wed Wed Tues Mon Thur Thur Tues

Thur Wed

Thur

Tue

Tue

Wed Sat - Sun Tues Wed Wed Fri Mon-Thur Thur Mon-Thur

Tue

Wed WED WED TBC Wed

Thur

Mon

Dydd / Day

6pm 6pm 6pm 6pm 6pm 6pm 11am 3pm 11am 1pm 5.30pm 6.30pm 11am 11am 10am

6pm 6pm

6pm

6pm

6pm

11am 10am 9.30am 11am 9.30am 10am 10am 5pm 10am

8pm 8pm 8pm 8pm 8pm 8pm 4.30pm 5pm 4pm 3pm 7.30pm 9pm 2pm 2pm 1pm

8pm 8pm

8pm

8pm

8pm

3.30pm 4pm 1.30pm 1pm 1pm 2.30pm 3.30pm 7pm 3.30pm

7.30pm

7.30pm

6pm 6pm

8pm 2pm 2pm

8pm

8pm

Ams. Forffen / End Time

6pm 12noon 12noon

6pm

6pm

Ams. Dechrau / Start Time

04/10/2010 31/01/2011 05/10/2010 01/02/2011 06/10/2010 07/10/2010 06/10/2010 29/09/2010 06/10/2010 20/10/2010 25/01/2011 14/03/2011 07/10/2010 09/06/2011 05/10/2010

03/02/2011 06/10/2010

07/10/2010

01/02/2011

05/10/2010

02/02/2011 14/05/2011 18/01/2011 06/10/2010 16/03/2011 21/01/2011 11/04/2011 27/01/2011 20/06/2011

05/10/2010

06/10/2010 06/10/2010 02/02/2011 Sep-11 06/10/2010

07/10/2010

31/01/2011

Dydd Dechrau / Start Date

13/12/2010 11/04/2011 14/12/2010 12/04/2011 13/04/2011 14/04/2011 24/11/2010 08/12/2010 10/11/2010 09/02/2011 05/04/2011 23/05/2011 21/10/2010 23/06/2011 23/11/2010

14/04/2011 13/04/2011

16/12/2010

12/04/2011

14/12/2010

20/04/2011 29/05/2011 15/03/2011 15/12/2010 11/05/2011 18/02/2011 14/04/2011 07/04/2011 23/06/2011

05/10/2010

06/10/2010

13/04/2011 15/12/2010 13/04/2011

14/04/2011

11/04/2011

Dydd Gorffen / End Date

Kaori Oikawa Kaori Oikawa Kaori Oikawa Kaori Oikawa Kaori Oikawa Kaori Oikawa Ivor Arbuckle Joanna Jeffery Phil Hughes Phil Garratt Julie Yonkman Judy Macklin Ivor Arbuckle Ivor Arbuckle Martin Crampin

TBA Pamela Atzori

Pamela Atzori

TBA

Pamela Atzori

Katerina Stivasari-Jones Katerina Stivasari-Jones Ivor Arbuckle Hannah Jones Maureen Holmes Dave Bowen Dave Bowen Judy Macklin Judy Macklin Julie Yonkman Judy Macklin

Inge Owen Inge Owen Inge Owen

Inge Owen

Inge Owen

Tiwtor / Tutor

KA106J KA206J KA119J KA219J KA129J KA137J CA103 SA101 AA102 CA111 HA202 CA211 CA108 CA305 CA102

KA236I KA128I

KA136I

KA218I

KA118I

CA204 CA302 SA201 CA104 CA213 CA201 CA216 HA206 CA306

KA117T

KA126D KA110D KA210D CA100V KA127T

KA135D

KA205D

Côd / Code

£60 £60 £60 £60 £120 £120 £60 £60 £60 £60 £60 £60 £40 £40 £80

£60 £120

£60

£60

£60

£120 £60 £75 £80 £80 £60 £100 £60 £130

£-

£120 £60 £60 £90 £-

£120

£60

Ffioedd / Fees

£50 £50 £50 £50 £100 £100 £50 £50 £50 £50 £50 £50 £35 £35 £70

£50 £100

£50

£50

£50

£100 £50 £65 £70 £70 £50 £90 £50 £110

£-

£100 £50 £50 £80 £-

£100

£50

79

££££-

££££££££££-

££-

£-

£-

£-

£20

£££15 ££££40

£-

££££30 £-

£-

£-

Fee Waiver

Dysgu am Oes / Learn for Life 2010-11


Cwrs / Course

Photoshop 2: Imaging & Design Photoshop 2: Imaging & Design Photoshop 3: Creative Photoshop Photoshop for Photographers Photoshop for Photographers Plants in Their Habitats Poetry Writing 1 Portraiture in Clay Psychology and Addiction Publishing in the 21st Century Russian Beginners 1 Russian Beginners 2 Russian Beginners 3 Russian Beginners 4 Russian Lower Intermediate Russian Advanced 1 Screen Writing 1 Screen Writing 2 Screen Writing 3 Sculpture for Everyone: Clay Skills for Counselling Social Psychology

Spanish Beginners 1

Spanish Beginners 1

Spanish Beginners 1

Spanish Beginners 1 & 2 Intensive Spanish Beginners 1 Intensive Spanish Beginners 2

Spanish Beginners 2

Spanish Beginners 2

Spanish Beginners 2 Intensive

Spanish Beginners 3

Spanish Beginners 3

Spanish Beginners 4 Spanish Beginners 4

Tref / Town

Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth

Aberystwyth

Aberystwyth

80

Aberystwyth

Aberystwyth

Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth

Aberystwyth

Aberystwyth

Aberystwyth

Aberystwyth

Aberystwyth

Aberystwyth Aberystwyth

Penglais: Llandinam C63 Penglais: Llandinam B22

Penglais: Hugh Owen C164 Penglais: Cledwyn G28

Penglais: Llandinam C65

Penglais: Llandinam C65

Penglais: Llandinam C64

Penglais: Llandinam B22 Penglais: Llandinam C65 Penglais: Llandinam B22

Penglais: Llandinam C65

Penglais: Llandinam C64

Penglais: Cledwyn G6 Penglais: Cledwyn G6 Penglais: Cledwyn G6 Penglais: Cledwyn G6 Penglais: Cledwyn G6 Old College Old College Arts Centre Univ. Pantycelyn Lounge Old College Penglais: Llandinam C64 Penglais: Llandinam C65 Penglais: Llandinam C64 Penglais: Llandinam C65 Penglais: Llandinam C64 Penglais: Llandinam C65 Old College Old College Old College Arts Centre Univ. Pantycelyn Lounge Penglais Hugh Owen B21A Penglais: Llandinam B22

Man Cyfarfod / Venue

Mon Wed

Wed

Mon

Mon-Fri

Wed

Wed

Tue & Thur Mon-Fri Mon

Wed

Wed

Mon

Tues Tues Thur Tues Tues Wed Tues Fri Wed Sat Thur Thur Tue Tue Mon Wed Thur Thur Thur Fri Tues Mon

Dydd / Day

6pm 11am

11am

8pm 1pm

1pm

8pm

1pm

9am 6pm

4pm

8pm

8pm 1pm 8pm

4pm

8pm

8pm

1pm 4.15pm 2.30pm 3.30pm 4pm 4pm 7.30pm 2.30pm 3pm 3pm 7pm 7pm 8pm 8pm 8pm 6pm 9pm 9pm 9pm 2.30pm 3pm 9pm

Ams. Forffen / End Time

2pm

6pm

6pm 9am 6pm

2pm

6pm

6pm

10am 1.15pm 11am 1.30pm 10am 10am 5.30pm 10am 9.30am 10am 5pm 5pm 6pm 6pm 6pm 4pm 6.30pm 6.30pm 6.30pm 10am 9.30am 7pm

Ams. Dechrau / Start Time

31/01/2011 02/02/2011

06/10/2010

04/10/2010

05/09/2011

02/02/2011

02/02/2011

01/02/2011 27/06/2011 31/01/2011

06/10/2010

06/10/2010

04/10/2010

08/02/2011 08/02/2011 04/11/2010 12/10/2010 07/06/2011 18/05/2011 28/09/2010 01/10/2010 11/05/2011 18/06/2011 07/10/2010 03/02/2011 05/10/2010 01/02/2011 04/10/2010 06/10/2010 30/09/2010 27/01/2011 05/05/2011 14/01/2011 21/09/2010 04/10/2010

Dydd Dechrau / Start Date

11/04/2011 13/04/2011

15/12/2010

13/12/2010

09/09/2011

13/04/2011

13/04/2011

14/04/2011 01/07/2011 11/04/2011

15/12/2010

15/12/2010

13/12/2010

16/12/2010 14/04/2011 14/12/2010 12/04/2011 11/04/2011 13/04/2011 25/11/2010 17/03/2011 30/06/2011 11/02/2011 02/11/2010 13/12/2010

05/04/2011 05/04/2011 17/03/2011 30/11/2010 14/06/2011 06/07/2011 07/12/2010 17/12/2010 15/06/2011

Dydd Gorffen / End Date

Sarah Gurney-Hoyland Isabel Pereda Sarah Gurney-Hoyland

Blanca GarcíaLisbona Blanca GarcíaLisbona Sarah GurneyHoyland Isabel Pereda Antonio Barriga Blanca García-Lisbona Blanca García-Lisbona Sarah GurneyHoyland Sarah Gurney-Hoyland Isabel Pereda

Martin Crampin Martin Crampin Ivor Arbuckle Martin Crampin Martin Crampin Margaret Howells Julie Yonkman Angharad Taris Meryl McPherson Dominic Williams Ilona Barnes Ilona Barnes Ilona Barnes Ilona Barnes Ilona Barnes Ilona Barnes Debbie Moon Debbie Moon Debbie Moon Angharad Taris Kathryn Dupont Dr Stephen Craine

Tiwtor / Tutor

KA209S KA222S

KA122S

KA109S

KA100V

KA223S

KA230S

KA225S KA345S KA208S

KA123S

KA130S

KA108S

CA208 CA209 CA113 CA109 CA304 AA300 HA105 CA100 SA300 HA110T KA134R KA234R KA120R KA220R KA107R KA124R HA108 HA205 HA305 CA200 SA100 SA102

Côd / Code

£60 £60

£60

£60

£60

£60

£60

£120 £60 £60

£60

£60

£60

£80 £80 £160 £40 £40 £60 £60 £130 £70 £65 £60 £60 £60 £60 £120 £120 £60 £60 £60 £75 £75 £60

Ffioedd / Fees

£50 £50

£50

£50

£50

£50

£50

£100 £50 £50

£50

£50

£50

£70 £70 £140 £35 £35 £50 £50 £110 £60 £65 £50 £50 £50 £50 £100 £100 £50 £50 £50 £65 £65 £50

££-

£-

£-

£-

£-

£-

£££-

£-

£-

£-

££££££££20 £10 £££££££££££15 £15 £-

Fee Waiver

2010-11 Dysgu am Oes / Learn for Life


Aberystwyth

Ceredigion

Spanish Higher Intermediate

Spanish Advanced 2 Texture and Surface Tracing Your Ancestors: Research Beginnings Tutorial Module Web Design: Dreamweaver Web Design: Dreamweaver Web Design: Dreamweaver Web Design: Dreamweaver Summer School Web Design: Introductory Course Web Design: Introductory Course Who am I? Psychology of Individual Difference Willow Sculpture 1 Woodland Birds Writing As a Creative Process Writing For Children: An Introduction Writing For Personal Development Writing Freelance Articles Writing Short Stories Deciphering Old Handwriting: Palaeography Reading Historical Documents in Local Archives Writing For Radio

Art for Starters: Acrylic Painting Drawing & Painting the Landscape French Beginners TASTER

French Higher Intermediate

Spanish Beginners TASTER

Spanish Lower Intermediate

Aberystwyth

Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth

Aberystwyth

Aberaeron Aberaeron Aberaeron

Aberaeron

Aberaeron

Aberaeron

Aberaeron Cardigan Cardigan

Aberystwyth

Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth

Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth

Watercolour for Everyone Abstracting the Landscape Approaches to Landscape Painting: Summer School

Spanish Lower Intermediate

Aberystwyth

Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth Aberystwyth

Cwrs / Course

Tref / Town

Llanerchaeron Theatr Mwldan Theatr Mwldan

Venue TBC

Venue TBC

Venue TBC

Llanerchaeron Llanerchaeron Venue TBC

Old College

Llanbadarn DIS 114

Venue TBC Venue TBC Old College Old College Old College Old College Old College Llanbadarn DIS 114

Penglais: Cledwyn G6 Penglais: Cledwyn G6 Univ. Pantycelyn Lounge

Laura Place Penglais: Cledwyn G6 Penglais: Cledwyn G6 Penglais: Cledwyn G6 Penglais: Cledwyn G6

Penglais: Llandinam C63 Arts Centre Old College

Penglais: Hugh Owen B21A Penglais: Llandinam B22

Man Cyfarfod / Venue

Wed Tues Mon-Mon

Mon

Tues

Tues

Wed Wed Tues

Sat /Sun

Mon

TBC Sat Mon Wed Mon Mon Wed Mon

Wed Wed Wed

Fri Wed Wed Wed Mon - Fri

Thur Fri Thur

Wed

Wed

Dydd / Day

10am 10.15am 10.15am

11am

2.30pm

10.30am

10am 10am 1pm

10am

10am

6.30pm 1pm 6.30pm 10am 10.am 10am

2pm 6pm 9.30am

10am 2pm 6pm 1pm 10am

6pm 10am 6.30pm

5pm

6pm

Ams. Dechrau / Start Time

1pm 2.45pm 2.45pm

1pm

4pm

12.30pm

1pm 1pm 2.30pm

4pm

12pm

9pm 3.30pm 9pm 12.pm 12.30pm 12pm

5pm 8pm 3pm

5pm 5pm 8pm 6pm 3pm

8pm 2.30pm 8.30pm

7pm

8pm

Ams. Forffen / End Time

06/10/2010 10/05/2011 11/07/2011

04/10/2010

28/09/2010

05/10/2010

19/01/2011 11/05/2011 28/09/2010

25/06/2011

17/01/2011

Sep-11 May 2011 27/09/2010 26/01/2011 02/05/2011 02/05/2011 26/01/2011 27/09/2010

06/10/2010 06/10/2010 19/01/2011

05/11/2010 02/02/2011 02/02/2011 30/03/2011 11/07/2011

07/10/2010 06/05/2011 30/09/2010

06/10/2010

06/10/2010

Dydd Dechrau / Start Date

24/11/2010 21/06/2011 18/07/2011

21/03/2011

28/09/2010

22/03/2011

09/03/2011 29/06/2011 28/09/2010

24/07/2011

13/06/2011

June 2011 22/11/2010 23/03/2011 27/06/2011 11/07/2011 23/03/2011 06/12/2010

24/11/2010 15/12/2010 02/03/2011

06/05/2011 23/03/2011 20/04/2011 11/05/2011 15/11/2007

14/04/2011 24/06/2011 09/12/2010

13/04/2011

13/04/2011

Dydd Gorffen / End Date

Andy McCutcheon Andy McCutcheon Sylvia Przibylla-Parks Sylvia Przibylla-Parks Sarah Gurney-Hoyland Sarah Gurney-Hoyland Andy McCutcheon Angharad Taris Angharad Taris

Jane Beli

Dr.Julie Mathais

Judy Macklin TBA Annette Ecuyere Henni Tremlett Annette Ecuyere Liz Jones Henni Tremlett Dr.Julie Mathais

Dave Bowen Dave Bowen Meryl McPherson

Alison Pierse Dave Bowen Dave Bowen Dave Bowen Dave Bowen

Sarah Gurney-Hoyland Antonio Barriga Angharad Taris Gill Rossini

Isabel Pereda

Tiwtor / Tutor

CB104 CB301 CB303

KB107S

KB103T

KB109F

CB200 CB302 KB102T

HA307

HA200

CA102V AA301 HA104 HA204 HA301 HA300 HA203 HA103

CA105 CA106 SA202

CA114 CA206 CA207 CA214 CA307

KA139S CA301 HA109

KA125S

KA132S

Côd / Code

£60 £60 £60

£120

£-

£120

£60 £60 £-

£60

£120

£80 £60 £60 £60 £60 £60 £60 £60

£80 £80 £70

£60 £80 £80 £80 £80

£120 £75 £60

£120

£120

Ffioedd / Fees

£50 £50 £50

£100

£-

£100

£50 £50 £-

£50

£100

£70 £50 £50 £50 £50 £50 £50 £50

£70 £70 £60

£50 £70 £70 £70 £70

£100 £65 £50

£100

£100

£££-

£-

£-

£-

£££-

£-

£-

£20 £££££££-

£££10

£££££-

££15

£-

£-

Fee Waiver

Dysgu am Oes / Learn for Life 2010-11

81


Denmark Farm Denmark Farm Village Hall Village Hall Pantyfedwyn Hall Pantyfedwyn Hall Over the Rainbow Abercoed Hall Abercoed Hall

Spanish Beginners 2

Spanish Higher Intermediate

Spanish Cultura Hispánica 1

Towards Abstraction Entemology: the Larger Insects of Wales Field Survey Techniques French Beginners TASTER

French Higher Intermediate

German Beginners TASTER Identifying Flowering Plants Identifying Grasses, Sedges and Rushes Identifying Mosses, Liverworts & Lichens Spanish Beginners TASTER

Spanish Beginners 1 Intensive

Spanish Beginners 3

Understanding British Mammals 1 Understanding British Mammals 2 Towards Abstraction Watercolour for Everyone Approaches to Landscape Painting

Colour Exploration

Permaculture Abstracting the Landscape Pastels Figures Portraits

Cardigan

82

Cardigan

Cardigan

Cardigan Lampeter Lampeter Lampeter

Lampeter

Lampeter Lampeter Lampeter Lampeter Lampeter

Lampeter

Ceredigion

Lampeter

Lampeter Lampeter Mydroilyn Mydroilyn Pontrhydyfendigaid Pontrhydyfendigaid Tanygroes Tregaron Tregaron

University

University

University Denmark Farm Denmark Farm Denmark Farm University

University

Theatr Mwldan Denmark Farm Denmark Farm University

Coleg Ceredigion

Coleg Ceredigion

Coleg Ceredigion

Small World theatre Theatr Mwldan Guildhall Guildhall Guildhall Theatr Mwldan Guildhall Coleg Ceredigion

Approaches to Life Drawing Art for Starters: Drawing Autobiographical Writing Creative Writing: TASTER Developing a Voice in Writing Drawing on the Imagination Exploring Creative Writing Techniques Spanish Beginners TASTER

Cardigan Cardigan Cardigan Cardigan Cardigan Cardigan Cardigan Cardigan

Man Cyfarfod / Venue

Cwrs / Course

Tref / Town

Fri Sat Sun Fri Fri

Fri

Fri Sat Sun Fri Sat Sun Thur Thur Sat

Mon

Mon-Fri

Fri Fri Sat Sun Fri Sat Sun Fri Sat Sun Mon

Thur

Tues Fri Sat Sun Fri Sat Sun Wed

Thur

Thur

Thur

Thur Tues Thur Thur Thur Tues Thur Tues

Dydd / Day

10am 10am 10am

10am

10am 10am 9.30am 1pm 10am

2pm

9am

6pm 10am 10am 10am 5pm

6pm

10.15am 10am 10am 11am

2.30pm

12pm

10am

6.30pm 10.15am 10am 10am 10am 10.15am 10am 11am

Ams. Dechrau / Start Time

4pm 1pm 1pm

1pm

4pm 4pm 12.30pm 4pm 1pm

4pm

1pm

7.30pm 4pm 4pm 4pm 6.30pm

8pm

2.45pm 4pm 4pm 12.30pm

4.30pm

2pm

12pm

9pm 2.45pm 12pm 11.30am 12pm 2.45pm 12pm 12.30pm

Ams. Forffen / End Time

28/01/2011 06/05/2011 25/02/2011

01/10/2010

03/06/2011 01/07/2011 07/10/2010 07/10/2010 02/10/2010

04/10/2010

18/07/2011

01/10/2010 17/06/2011 24/06/2011 15/10/2010 27/09/2010

07/10/2010

01/03/2011 08/07/2011 13/05/2011 29/09/2010

07/10/2010

07/10/2010

07/10/2010

07/10/2010 28/09/2010 27/01/2011 09/09/2010 05/05/2011 09/11/2010 30/09/2010 30/09/2010

Dydd Dechrau / Start Date

30/01/2011 17/06/2011 08/04/2011

12/11/2010

05/06/2011 03/07/2011 09/12/2010 09/12/2010 05/03/2011

13/12/2010

22/07/2011

01/10/2010 19/06/2011 26/06/2011 17/10/2010 27/09/2010

24/03/2011

05/04/2011 10/07/2011 15/05/2011 29/09/2010

24/03/2011

24/03/2011

16/12/2010

27/01/2011 02/11/2010 07/04/2011 09/09/2010 14/07/2011 15/02/2011 09/12/2010 30/09/2010

Dydd Gorffen / End Date

Angie Polkey Judy Macklin Judy Macklin

Judy Macklin

Elgan Wyn Jones Angharad Taris Jane Beli Jane Beli Jane Beli Angharad Taris Jane Beli Sarah Gurney-Hoyland Sarah Gurney-Hoyland Sarah GurneyHoyland Sarah GurneyHoyland Angharad Taris Peter Brown Jan Martin Sylvia Przibylla-Parks Sylvia Przibylla-Parks Ilona Barnes Margaret Howells Margaret Howells Margaret Howells Sarah Gurney-Hoyland Sarah Gurney-Hoyland Sarah Gurney-Hoyland Rob Strachan Rob Strachan June Forster June Forster June Forster

Tiwtor / Tutor

AB200 CB300 CB201

CB101

AB301 AB304 CB105 CB106 CB103

KB108S

KB300S

KB106T AB302 AB303 AB100 KB101T

KB113F

CB202 AB305 AB300 KB104T

KB112S

KB111S

KB110S

CB107 CB102 HB200 HB100 T HB300 CB108 HB100 KB105T

Côd / Code

£50 £65 £50 £50

£75 £60 £60

£65 £65 £50 £50 £50

£50

£50

££65 £65 £65 £-

£100

£50 £65 £65 £-

£100

£100

£50

£50 £50 £50 ££50 £100 £50 £-

£60

£75 £75 £60 £60 £60

£60

£60

££75 £75 £75 £-

£120

£60 £75 £75 £-

£120

£120

£60

£60 £60 £60 ££60 £120 £60 £-

Ffioedd / Fees

£5 ££-

£-

£5 £5 £££-

£-

£-

££5 £5 £5 £-

£-

££5 £5 £-

£-

£-

£-

££££££££-

Fee Waiver

2010-11 Dysgu am Oes / Learn for Life


Public Library Public Library

Basic Latin For Family & Local Historians Family History: Using Historical Records 3

Sculpture for Everyone: Clay

Watercolour for Everyone

Pond and Streams - Invertebrate Life Art for Starters Drawing TASTER Art for Starters: Drawing Drawing & Painting the Landscape Study of Art & Art History TASTER Study of Art & Art History The Still Life Watercolour for Everyone Permaculture Spanish Higher Intermediate Spanish Advanced 2 Approaches to Life Painting Colour Exploration Portraiture in OIls Spanish Advanced 2 Spanish Beginners TASTER Spanish Cultura Hispánica 2 Approaches to Life Drawing Approaches to Life Painting Colour Exploration

Dolgellau Dollgellau Llandudno Tywyn

Tywyn

Tywyn

Cilgerran Fishguard Fishguard Fishguard Fishguard Fishguard Fishguard Fishguard Haverfordwest Haverfordwest Haverfordwest Narbeth Narbeth Narbeth Pembroke St Davids St Davids St Dogmaels St Dogmaels St Dogmaels

Dolgellau

Her Story 1: Researching Women's History Her Story 2: Writing & Presenting Women's Histories Look Who's Talking: Oral History Project Clom Timber Stone Genealogy TASTER Approaches to Landscape painting

Gwynedd Wildlife Centre Community Centre Community Centre Community Centre Community Centre Community Centre Community Centre Community Centre Talbenny Golf Club Golf Club Bloomfield Centre Bloomfield Centre Bloomfield Centre Pembroke School Cathedral Cathedral St Thomas Church Hall St Thomas Church Hall St Thomas Church Hall

Scout Hut

Dolgoch Studio

Public Library Public Library Library Meeting Room Scout Hut

Public Library

Public Library

Venue TBC

Food Preparation

Dolgellau

Venue TBC

Farm to Fork

Blaenau Festiniog Blaenau Festiniog Dolgellau Dolgellau

Man Cyfarfod / Venue

Cwrs / Course

Tref / Town

Sat Sun Tues Tues Tues Tues Tues Tues Tues Sat Sun Mon Mon Tues Tues Tues Tue Mon Mon Mon Mon Mon

Thur

Wed

Thur Tues WED Thur

Thur

Thur

Thur Thur

Tues

Tues

Dydd / Day

10am 10am 10am 10am 1.30pm 1.30pm 1.30pm 10am 10am 10am 1pm 10am 10am 10am 6pm 4pm 6.30pm 10.30am 10.30am 10.30am

10am

10am

10am 1.30pm 10am 10am

1.30pm

1.30pm

10am 10am

9.30am

9.30am

Ams. Dechrau / Start Time

4pm 12noon 1pm 2.30pm 4pm 4pm 4.30pm 1pm 4pm 12pm 3pm 3pm 3pm 3pm 8pm 5.30pm 8.30pm 3pm 3pm 3pm

1pm

3pm

12pm 3.30pm 11.30am 1pm

3.30pm

3.30pm

12pm 12pm

2.30pm

12.30pm

Ams. Forffen / End Time

11/06/2011 21/09/2010 05/10/2010 10/05/2011 05/10/2010 12/10/2010 02/11/2010 11/01/2011 25/09/2010 04/10/2010 04/10/2010 28/09/2010 25/01/2011 22/03/2011 05/10/2010 04/10/2010 04/10/2010 11/10/2010 09/05/2011 17/01/2011

07/10/2010

25/05/2011

13/01/2011 14/09/2010 15/09/2010 13/01/2011

20/01/2011

30/09/2010

05/05/2011 30/09/2010

16/11/2010

21/09/2010

Dydd Dechrau / Start Date

26/06/2011 21/09/2010 07/12/2010 14/06/2011 05/10/2010 08/02/2011 08/03/2011 01/03/2011 10/10/2010 21/03/2011 21/03/2011 23/11/2010 08/03/2011 17/05/2011 23/03/2011 04/10/2010 21/03/2011 29/11/2010 27/06/2011 21/03/2011

02/12/2010

29/06/2011

10/03/2011 23/11/2010 15/09/2010 24/03/2011

17/03/2011

09/12/2010

14/07/2011 09/12/2010

07/12/2010

09/11/2010

Dydd Gorffen / End Date

Peter Brown Rose Thorn Rose Thorn TBA Elgan Wyn Jones Elgan Wyn Jones Rose Thorn TBA Angie Polkey Marta Valavázquez Marta Valavázquez Clare Rose Clare Rose Clare Rose Marta Valavázquez Marta Valavázquez Marta Valavázquez Clare Rose Clare Rose Clare Rose

Gill Rossini Gill Rossini Gill Rossini Angela Drinkwater-Lunn Angela Drinkwater-Lunn Angela Drinkwater-Lunn

Gill Rossini

Gill Rossini

Gill Rossini Gill Rossini

Jackie Gilliland

Jackie Gilliland

Tiwtor / Tutor

AD300 CD111T CD101 CD300 CD103T CD103 CD104 CD200 AD100 KD100S KD101S CD100 CD202 CD203 KD104S KD102T KD103S CD102 CD301 CD201

CE100

CE300

HE200 HE100 HE103T CE200

HE201

HE102

HE300 HE101

AE101

AE100

Côd / Code

£75 ££60 £60 ££60 £60 £60 £75 £120 £120 £60 £60 £60 £120 ££120 £60 £60 £60

£60

£75

£60 £60 ££60

£120

£60

£60 £60

£60

£60

Ffioedd / Fees

£65 ££50 £50 ££50 £50 £50 £65 £100 £100 £50 £50 £50 £100 ££100 £50 £50 £50

£50

£65

£50 £50 ££50

£100

£50

£50 £50

£50

£50

£5 ££££££££5 £££££££££££-

£-

£15

££££-

£-

£-

££-

£-

£-

Fee Waiver

Dysgu am Oes / Learn for Life 2010-11

Sir Benfro / Pembrokeshire

83


84

Powys Victoria Hall

More Poetry Writing

Poetry Writing 1

Imaging the Landscape: Pastels

Approaches to Life Drawing

Drawing on the Imagination Approaches to Landscape Painting Animal Diversity Approaches to Life Painting

Llanfyllin

Llanfyllin

Llangammarch Wells Llanwrtyd Wells

Llanwrtyd Wells Llanyfyllin Machynlleth Machynlleth

Victoria Hall Community Centre CAT Tabernacl

Centre for the Arts Centre for the Arts Subud Hall Penpont Coleg Powys Coleg Powys Penpont Penpont Coleg Powys Coleg Powys Antur Gwy Antur Gwy Arts Alive Arts Alive Info centre Info centre Info centre Info centre Arts Alive Gregynog Hall Community Centre Community Centre Booths Bookshop Globe Theatre Community Centre Community Centre Booths Bookshop Booths Bookshop YMCA Coleg Powys Youth & Community Centre Youth & Community Centre Youth & Community Centre Alexandra Hall

Flower Painting Plant Portraits Approaches to Life Painting Creative Textiles French Beginners TASTER French Lower Intermediate Painting Gardens in Mixed Media Pastel Workshop Spanish Beginners TASTER Spanish Higher Intermediate French Beginners TASTER French Intermediate TASTER Approaches to Landscape Painting Art for Starters: Drawing Autobiographical Writing Poetry Writing 1 Victorian Children's Literature Vive La Difference: Understanding Genre Watercolour for Everyone Painting Gardens in Watercolour French Beginners TASTER French Intermediate TASTER Poetry Writing 1 Sketchbook Studies: Drovers' Roads Spanish Beginners TASTER Spanish Intermediate TASTER Writing For Radio Writing Short Stories French Beginners TASTER French Intermediate TASTER Developing a Voice In Writing

Bleddfa Bleddfa Brecon Brecon Brecon Brecon Brecon Brecon Brecon Brecon Buith Wells Buith Wells Crickhowell Crickhowell Crickhowell Crickhowell Crickhowell Crickhowell Crickhowell Gregynog Hay-on-Wye Hay-on-Wye Hay-on-Wye Hay-on-Wye Hay-on-Wye Hay-on-Wye Hay-on-Wye Hay-on-Wye Llandovery Llandrindod Llanfyllin

Man Cyfarfod / Venue

Cwrs / Course

Tref / Town

Mon Tues Fri Sat Sun Wed

Mon

Thur

Sat

Sat

Thur Thur Wed Tues Mon Tues Thur Tues Tue Mon Tues Tues Wed Wed Tues Tues Wed Tues Wed Thur Wed Thur Tues Tues Wed Thur Tues Tues Wed Thur Sat

Dydd / Day

10am 10am 10am 10am

10am

10am

10am

10am

1pm 1pm 6.30pm 10am 6pm 6pm 10am 10am 6pm 6pm 1pm 3pm 10am 10am 10am 10am 1pm 10am 10am 10am 6pm 6pm 7pm 10am 6pm 6pm 7pm 7pm 6.30pm 6pm 10am

Ams. Dechrau / Start Time

1pm 1pm 4pm 3pm

1pm

1pm

4pm

4pm

5pm 5pm 9.30pm 2pm 7.30pm 8pm 3pm 12.30pm 7.30pm 8pm 2.30pm 4.30pm 1pm 1pm 12pm 12pm 3pm 12pm 1pm 1pm 7.30pm 7.30pm 9pm 3.30pm 7.30pm 7.30pm 9pm 9pm 8.00pm 7.30pm 4pm

Ams. Forffen / End Time

24/01/2011 22/03/2011 22/10/2010 06/10/2010

04/10/2010

07/10/2010

22/01/2011

30/04/2011

30/09/2010 13/01/2011 13/10/2010 25/01/2011 27/09/2010 05/10/2010 15/03/2011 05/10/2010 28/09/2010 04/10/2010 28/09/2010 28/09/2010 16/03/2011 06/10/2010 18/01/2011 03/05/2011 22/09/2010 21/09/2010 12/01/2011 05/05/2011 29/09/2010 30/09/2010 25/01/2011 07/09/2010 29/09/2010 30/09/2010 03/05/2011 28/09/2010 29/09/2010 30/09/2010 25/09/2010

Dydd Dechrau / Start Date

16/05/2011 17/05/2011 24/10/2010 08/12/2010

22/11/2010

25/11/2010

09/04/2011

16/07/2011

09/12/2010 24/02/2011 09/02/2011 15/02/2011 27/09/2010 23/03/2011 07/06/2011 30/11/2010 28/09/2010 21/03/2011 28/09/2010 28/09/2010 11/05/2011 24/11/2010 29/03/2011 12/07/2011 16/02/2011 30/11/2010 02/03/2011 28/07/2011 29/09/2010 30/09/2010 05/04/2011 12/10/2010 29/09/2010 30/09/2010 12/07/2011 07/12/2010 29/09/2010 30/09/2010 11/12/2010

Dydd Gorffen / End Date

Liz Brickell Moya Davern Peter Brown Angela Drinkwater-Lunn

Liz Brickell

Liz Brickell

Lara Clough

Lara Clough

Moya Davern Moya Davern Tessa Waite Liz Brickell Ceri Price Ceri Price Tessa Waite Tessa Waite TBA TBA Ann Kelly Ann Kelly Tessa Waite Tessa Waite Sue Keen Sue Keen Sue Keen Sue Keen Tessa Waite Moya Davern Ceri Price Ceri Price Lara Clough June Forster Ceri Price Ceri Price Lara Clough Lara Clough Françoise Robert Ann Kelly Lara Clough

Tiwtor / Tutor

CF212 CF209 AF101 CF108

CF113

CF114

HF202

HF300

CF104 CF202 CF111 CF205 KF100T KF110F CF206 CF106 KF103T KF109S KF101T KF102T CF208 CF107 HF201 HF301 HF102 HF101 CF200 CF300 KF104T KF106T HF203 CF100 KF105T KF107T HF302 HF104 KC100T KF108T HF103

Côd / Code

£120 £60 £75 £60

£60

£60

£60

£60

£120 £60 £60 £60 ££120 £120 £60 ££120 £££60 £60 £60 £60 £120 £60 £60 £120 £££60 £60 £££60 £60 £££60

Ffioedd / Fees

£100 £50 £65 £50

£50

£50

£50

£50

£100 £50 £50 £50 ££100 £100 £50 ££100 £££50 £50 £50 £50 £100 £50 £50 £100 £££50 £50 £££50 £50 £££50

£££5 £-

£-

£-

£-

£-

£££££££££££££££££££££££££££££££-

Fee Waiver

2010-11 Dysgu am Oes / Learn for Life


Powys

Genealogy TASTER

Study of Art & Art History Tracing Your Ancestors

Writing For Children: An Introduction Writing For The Ear Writing Short Stories Writing For Children: An Introduction Writing For The Ear Writing Short Stories Flower Painting Plant Portraits Towards Abstraction

Newtown

Newtown Newtown

Newtown Newtown Newtown Presteigne Presteigne Presteigne Welshpool Welshpool Welshpool

Newtown Newtown

Family History: Using Historical Records 2

Pond and Streams - Invertebrate Life Pond and Streams - Invertebrate Life Study of Art & Art History Towards Abstraction

Machynlleth Machynlleth Machynlleth Machynlleth

Newtown

Art for Starters: Painting Bird Identification Botany for Gardening Contemporary Art Diversity of Invertebrates in West Wales Ecology 1 Identifying Flowering Plants Identifying Grasses, Sedges and Rushes Identifying Mosses, Liverworts & Lichens Naked & The Nude Permaculture Plant Diversity

Machynlleth Machynlleth Machynlleth Machynlleth Machynlleth Machynlleth Machynlleth Machynlleth Machynlleth Machynlleth Machynlleth Machynlleth

Understanding British Bats 1 Understanding British Mammals 1 Understanding British Mammals 2 Words the Run With Wolves 1 Abstracting the Landscape Basic Latin For Family & Local Historians Charcoal Workshop Family History: Using Historical Records 1

Art for Starters: Drawing

Machynlleth

Machynlleth Machynlleth Machynlleth Machynlleth Newtown Newtown

Cwrs / Course

Tref / Town

CAT CAT CAT Tabernacl Vestry Oriel Davies Northside Community Centre Oriel Davies Northside Community Centre Northside Community Centre Northside Community Centre Oriel Davies Northside Community Centre Oriel Davies Oriel Davies Oriel Davies Assembly Rooms Assembly Rooms Assembly Rooms The Loft The Loft The Loft

CAT CAT Tabernacl Tabernacl

Tabernacl CAT CAT Tabernacl CAT CAT CAT CAT CAT Tabernacl CAT CAT

Tabernacl

Man Cyfarfod / Venue

Wed Wed Wed Thur Thur Thur Wed Wed Thur

Wed Sat

Sat

Sat

Tues Sat

Fri Sat Sun Fri Sat Sun Fri Sat Sun Tues Tues Sat

Fri Sat Sun Fri Sat Sun Fri Wed

Thur Fri Sat Sun Fri Sat Sun Fri Fri Sat Sun Fri Sat Sun Fri Sat Sun Fri Sat Sun Fri Sat Sun Thur Fri Sat Sun Fri Sat Sun

Wed

Dydd / Day

10am 10am 10am 10am 10am 10am 10am 10am 10am

1pm 10am

10am

10am

10am 10am

1pm 10am 10am 10.30am 10am 10am

10am 10am 10am

10am 10am 10am 10am 10am 10am 10am 10am 10am 10am 10am 10am

10am

Ams. Dechrau / Start Time

12pm 12pm 12pm 12pm 12pm 12pm 3pm 3pm 3.30pm

3.30pm 4pm

11.30am

4pm

2.30pm 4pm

1pm 4pm 4pm 1pm 2.30pm 4pm

4pm 4pm 12.30pm

2.30pm 4pm 4pm 12.30pm 4pm 4pm 4pm 4pm 4pm 3.30pm 4pm 4pm

1pm

Ams. Forffen / End Time

26/01/2011 04/05/2011 29/09/2010 30/09/2010 05/05/2011 27/01/2011 29/09/2010 12/01/2011 30/09/2010

12/10/2010 25/09/2010

11/09/2010

09/04/2011

05/10/2010 15/01/2011

29/07/2011 10/06/2011 08/07/2011 03/05/2011 05/04/2011 18/06/11

01/10/2010 30/09/2011 01/10/2010 23/02/2011

30/09/2010 29/04/2011 20/05/2011 21/01/2011 20/05/2011 11/03/2011 01/07/2011 08/07/2011 25/03/2011 20/01/2011 04/03/2011 06/05/2011

20/10/2010

Dydd Dechrau / Start Date

06/04/2011 13/07/2011 08/12/2010 09/12/2010 14/07/2011 07/04/2011 08/12/2010 23/02/2011 11/11/2010

19/01/2011 13/11/2010

11/09/2010

21/05/2011

07/12/2010 26/02/2011

31/07/2011 12/06/2011 10/07/2011 28/06/2011 07/06/2011 30/07/2011

03/10/2010 02/10/2011 19/11/2010 31/03/2011

04/11/2010 01/05/2011 22/05/2010 18/03/2011 22/05/2011 13/03/2011 03/07/2011 10/07/2011 27/03/2011 10/03/2011 06/03/2011 08/05/2011

02/02/2011

Dydd Gorffen / End Date

Lara Clough Lara Clough Lara Clough Lara Clough Lara Clough Lara Clough Moya Davern Moya Davern June Forster

Louise Chennel Gill Rossini

Gill Rossini

Gill Rossini

June Forster Gill Rossini

Angela Drinkwater-Lunn Judy Macklin David Anning Chloe Ward Reuben Knutson Peter Brown Jan Martin Margaret Howells Margaret Howells Margaret Howells Judy Macklin Angie Polkey Sarah Watson-Jones Peter Brown Peter Brown Reuben Knutson Angela Drinkwater-Lunn Richard Crompton Rob Strachan Rob Strachan Henni Tremlett June Forster Gill Rossini

Tiwtor / Tutor

HF204 HF304 HF105 HF106 HF305 HF205 CF101 CF201 CF102

CF110 HF100

HF100 T

HF207

CF109 HF200

AF308 AF304 AF307 HF303 CF210 HF306

AF100 AF100V CF105 CF207

CF103 AF300 AF303 CF204 AF302 AF201 AF305 AF306 AF202 CF203 AF200 AF301

CF112

Côd / Code

£60 £60 £60 £60 £60 £60 £120 £60 £60

£60 £60

£-

£60

£60 £60

£75 £75 £75 £60 £60 £60

£75 £75 £60 £60

£60 £75 £75 £60 £75 £75 £75 £75 £75 £120 £75 £75

£60

Ffioedd / Fees

£50 £50 £50 £50 £50 £50 £100 £50 £50

£50 £50

£-

£50

£50 £50

£65 £65 £65 £50 £50 £50

£65 £65 £50 £50

£50 £65 £65 £50 £65 £65 £65 £65 £65 £100 £65 £65

£50

£££££££££-

££-

£-

£-

££-

£5 £5 £5 £££-

£5 £5 ££-

££5 £5 ££5 £5 £5 £5 £5 ££5 £5

£-

Fee Waiver

Dysgu am Oes / Learn for Life 2010-11

85


2010-11 Dysgu am Oes / Learn for Life Gwybodaeth Gyffredinol Israddedigion sy’n cofrestru am gwrs Mae’n rhaid i fyfyrwyr israddedig a hoffai astudio modiwl Dysgu Gydol Oes fel rhan o’u hastudiaethau gradd gael cadarnhad gyntaf gan Gyfarwyddwr Astudiaethau Israddedig yr Ysgol Addysg a Dysgu Gydol Oes. Mae gan Israddedigion Prifysgol Aberystwyth hawl i dalu’r Ffi Ostyngol ar gyfer Cyrsiau Dysgu Gydol Oes. O ran egwyddor, gallai’r modiwlau yn y Dystysgrif Addysg Uwch (Ieithoedd Modern) gael eu cynnig yn rhan o radd myfyriwr mewnol, yn amodol ar gymeradwyaeth eu hadran(nau) eu hunain. Mae’r Swyddfa Cymorth i Fyfyrwyr Mae’r Swyddfa Cymorth i Fyfyrwyr wedi’i lleoli yn y Ganolfan Groesawu, Penglais, rhif ffôn: 01970 621761 neu e-bost: student-support@aber. ac.uk. Anne Reid yw’r Ymgynghorydd Ariannol i Fyfyrwyr a hithau hefyd sy’n gweinyddu’r cynllun Doctor Arian ar ran yr FSA. Gellir gwneud apwyntiadau trwy gysylltu â hi neu cynhelir sesiwn galw heibio ar ddydd Mercher yn ystod y tymor. Myfyrwyr Sy’n 16 Neu’n Iau – Polisi Yr Ysgol Addysg A Dysgu Gydol Oes Dyma amlinelliad o’r gweithdrefnau a ddefnyddir gennym wrth dderbyn myfyrwyr sy’n 16 neu’n iau i ddosbarthiadau Dysgu Gydol Oes [DGO] neu Gymraeg i Oedolion [CiO]. Dim ond am resymau addysgiadol y caiff myfyrwyr 16 neu iau eu derbyn. Caiff myfyrwyr sy’n 16 neu’n iau fynd i ddosbarthiadau DGO a CiO, heblaw am y cyrsiau canlynol sydd wedi eu nodi’n gyrsiau anaddas i’r oed. Rhestrir y cyrsiau sy’n cael eu heithrio isod;Celf a Dylunio: Life Painting, Life Drawing, Naked and the Nude, Abstracting the Figure, Drawing on the Imagination, Wood Engraving, Painting Interiors, Painting Gardens, Figure to Landscape. Gwyddorau Cymdeithasol: Forensic Psychology; Introduction to Child Psychology; Psychology & Addiction; Dealing with Conflict Ieithoedd Modern: Cyrsiau Uwch. Caiff myfyriwr ddod i ddosbarthiadau yng nghwmni rhiant, gwarcheidwad neu oedolyn penodol. Os daw yng nghwmi oedolion penodol rhaid i’r tiwtor gael manylion ysgrifenedig am yr unigolyn cyn derbyn y myfyriwr ar y cwrs. Nid yw’r Brifysgol yn gweithredu in loco parentis. Ymhellach, os mai gofal plant yw’r rheswm am wneud cais i ddod â phlant i’r dosbarth yng nghwmni oedolion, ni chânt eu derbyn. Un o’r amodau wrth dderbyn myfyrwyr o dan 16 oed yw bod yn rhaid iddynt gofrestru bythefnos cyn i’r dosbarth ddechrau, er mwyn cyflawni’r canlynol; • sicrhau bod y cwrs yn addas i’r plentyn gael ymuno ynddo, e.e. dosbarth bywluniadu; • trafod gallu a pharodrwydd y plentyn i gwblhau’r aseiniadau dosbarth penodol • rhoi amser i’r tiwtor gael manylion y plentyn a’r person a enwir cyn eu derbyn ar y cwrs. • rhoi cyfle i’r tiwtor gynllunio ar gyfer eu cynnwys yn y dosbarth. Os yw myfyriwr yn dilyn cwrs mewn ysgol neu goleg addysg bellach, fel arfer bydd angen i’r prif diwtor gyflwyno llythyr yn cefnogi cais y myfyriwr i gael ei dderbyn ar y cwrs. Rhaid i’r oedolyn fod yn bresennol ymhob dosbarth y daw’r plentyn iddo (h.y. os nad yw’r oedolyn yn gallu bod yno, ni fydd y myfyriwr yn cael ei dderbyn i’r dosbarth). Mewn gweithgaredd yn y dosbarth sy’n cynnwys gwaith grŵp, rhoddir y plentyn yn yr un grŵp â’r rhiant/gwarcheidwad/oedolyn. Cyfrifoldeb y rhiant/gwarcheidwad/oedolyn yw sicrhau bod y plentyn yn cael ei arolygu bob amser. Ni all tiwtor y Brifysgol gymryd cyfrifoldeb am ymddygiad pobl eraill yn y dosbarth.

86

Diddymu ac Ad-Dalu Dim ond os yw cwrs yn cael ei ddiddymu neu ei dynnu’n ôl gan yr Ysgol Addysg a Dysgu Gydol Oes y caiff ffioedd cwrs eu had-dalu. Os bydd unigolyn yn methu â dilyn cwrs y talodd amdano, cynigir credyd iddo/iddi i’w ddefnyddio i dalu am un o gyrsiau eraill yr Ysgol Addysg a Dysgu Gydol Oes. Yr Ysgol Addysg a Dysgu Gydol Oes fydd yn penderfynu ym mhob achos. Parcio Ceir ar y Campws Campws Penglais: Mae gofyn i holl fyfyrwyr Dysgu Gydol Oes sy’n mynd i gyrsiau ar Gampws Penglais ddefnyddio’r maes parcio Talu ac Arddangos y tu ôl i Ganolfan y Celfyddydau. Mae’r prisiau Talu ac Arddangos yn gyfwerth â phrisiau darparwyr lleol eraill. Campws Llanbadarn: Nid oes costau parcio i fyfyrwyr Dysgu Gydol Oes sy’n ymweld â Champws Llanbadarn. Beth Os Oes Gen I Anabledd? Mae croeso i bob aelod o’r gymuned gymryd rhan yn y rhaglen Dysgu Gydol Oes ac mae’r adran yn ymrwymo i wneud addasiadau rhesymol os oes angen i osgoi anfantais sylweddol i ymgeiswyr/myfyrwyr sydd ag anableddau. Fel y gallwn ddeall eich anghenion unigol yn iawn, ac er mwyn caniatáu digon o amser i nodi a gweithredu addasiadau rhesymol, rydym yn gwahodd ymgeiswyr sydd ag anableddau i gysylltu â ni ymlaen llaw ar 01970 622683 /ggh@aber.ac.uk er mwyn i ni sicrhau fod y cyrsiau’n addas a bod addasiadau rhesymol yn cael eu cyflawni cyn cofrestru. Cymorth i Fyfyrwyr Mae’r Ysgol Addysg a Dysgu Gydol Oes yn ystyried bod rhoi cymorth ac arweiniad i fyfyrwyr yn rhan hanfodol o’n perthynas â’n myfyrwyr, drwy fodiwlau tiwtorial, cyswllt â’r tiwtoriaid a’r cydgysylltwyr pwnc perthnasol. O ran cymorth mwy cyffredinol, gall staff ein swyddfa helpu gyda’r rhan fwyaf o ymholiadau am gyrsiau penodol a gallant gyfeirio myfyrwyr at staff arbenigol sy’n gallu cynnig cyngor ac arweiniad pellach. Y Gwasanaeth Cynghori ar Yrfaoedd Mae’r Gwasanaeth Cynghori ar Yrfaoedd yn bodoli i ddarparu gwasanaeth rhagorol a chefnogol sy’n galluogi i fyfyrwyr a graddedigion gyflawni eu gobeithion, gwneud dewisiadau bywyd gwybodus a chyflawni eu potensial. Mae’r staff gyrfaoedd yn cydweithio’n agos â’r holl adrannau academaidd gan gynnal sesiynau datblygu gyrfa a amserlennwyd i mewn i fodiwlau academaidd. Yn ogystal, cynigir cyfres o weithgareddau yn ganolog sy’n caniatau i fyfyrwyr fynychu sesiynau yn ôl eu dymuniad unigol. Fel myfyriwr cofrestredig yn y Brifysgol neu rhywun sydd wedi ymgartrefu yn Aberystwyth ac sydd wedi graddio o unrhyw sefydliad Addysg Uwch yn y DU mae croeso i chi fanteisio ar y cyfle i ddefnyddio’r gwasanaeth. Cymerwch olwg ar ein gwefan am fanylion pellach ar yr ystod llawn o wasanaethau a gweithgareddau a gynigiwn. Gweler www.aber.ac.uk/ careers

Addysg Uwch yn y Gymuned • Higher Education in the Community


Dysgu am Oes / Learn for Life 2010-11 General Information Undergraduates Enrolling on a Course Undergraduate students who wish to take a Lifelong Learning module as part of their degree studies must first obtain confirmation from the Director of Undergraduate Studies in SELL. UWA Undergraduates are entitled to the concessionary fee for Lifelong Learning Courses. Modules in the Certificate of Higher Education (Modern Languages) may in principle be offered as part of an internal student’s degree, subject to approval from the parent department(s). The Student Financial Support Office The Student Financial Support Office provides advice and information to students and applicants on the range of funding that might be available to help meet course costs. The Student Support Office is situated at the Welcome Centre, Penglais phone 01970 621761 or email student-support@aber.ac.uk. The Student Finance Adviser is Anne Reid who also administers the Money Doctor scheme on behalf of the FSA. Appointments can be made with her or there is a drop-in session most Wednesdays in term time. Students who are 16 and under – SELL POLICY The following outlines our procedures adopted for accepting students who are 16 and under into Lifelong Learning and Welsh for Adults classes. Students 16 and under will only be accepted if they are there for educational reasons. Students who are 16 and under may attend LLL and WfA classes, with the exception of the following courses which have been designated as unsuitable for this age group. The list of exemption courses are shown below;Art & Design: Life Painting; Life Drawing; Naked and the Nude; Abstracting the Figure; Drawing on the Imagination; Wood Engraving; Painting Interiors; Painting Gardens; Figure to Landscape. Social Sciences: Forensic Psychology; Introduction to Child Psychology; Psychology & Addiction; Dealing with Conflict Modern Languages: All advanced courses. A student may attend classes if accompanied by a parent or guardian or designated adult, In the case of the last category, the tutor must receive in writing details of the designated adult prior to the student being accepted on to the course. The University does not act in loco parentis. Further, children accompanying adults for reasons of child-care, will not be accepted. It is a requirement for under 16’s that they enrol at least two weeks in advance of class start date, to allow for checks to be carried out as to whether the chosen course is; • appropriate for children to join, eg life drawing class; • for discussions to take place regarding ability and willingness to complete stated class assignments • to allow time for tutor to be advised of the details of the designated adult and under 16 year old student prior to the student being accepted on to the course. • to allow tutor to plan for their inclusion in class. If a student is following a course of study at school or a college of further education, the main tutor will normally be required to submit a letter supporting the student’s attendance at the class. The adult must be present at all classes attended by the student (i.e. if the adult is unable to attend, the student will not be accepted in to the class). In activities in the class involving group-work, the student will be in the same group as the parent/guardian/adult. It is the responsibility of the parent/guardian/adult to ensure that the student remains supervised. No responsibility can be taken by the tutor of the University for the behaviour of other participants in the class.

Cancellations and Refunds Course fees will only be refunded if a course has been cancelled or withdrawn by the School of Education and Lifelong Learning. In the event that an individual is unable to attend a course that has been paid for, a credit may be offered for use against another course held by the School of Education & Lifelong Learning. This will be at the discretion of the School of Education & Lifelong Learning. Car Parking on Campus Penglais Campus: All Lifelong Learning students attending classes at the Penglais Campus are required to use the Pay and Display car park behind the Arts Centre. Pay and display charges are in line with other local providers: Llanbadarn Campus: There are no car parking charges for Lifelong Learning students visiting the Llanbadarn Campus. What if I Have a Disability? Lifelong Learning welcomes participation from all members of the community and is committed to making reasonable adjustments where that is necessary to prevent substantial disadvantage to applicants/ students with disabilities. To enable us properly to understand individual needs, and to allow sufficient time to identify and implement reasonable adjustments, we invite applicants with disabilities to contact Grace Hagen in advance on 01970 622683 /ggh@aber.ac.uk so that we can ensure that courses are suitable and reasonable adjustments are in place before enrolment. Student Support The School of Education and Lifelong Learning regards student support and guidance as an essential part of our relationship with our students, through tutorial modules, contact with tutors and the relevant subject co-ordinators. In terms of more general support, our office staff are able to help with most queries regarding specific courses and can refer students to specialist staff who can offer further advice and guidance. Careers Advisory Service The Careers Advisory Service exists to provide an excellent and supportive service which enables individual students and graduates to realise their aspirations, make informed life choices and achieve their potential. Careers staff work closely with all academic departments and participate in career development sessions scheduled into academic modules. An additional range of sessions is also delivered centrally allowing all students to access these events and participate accordingly. As a student registered at the University or as a resident of Aberystwyth having graduated from any UK Higher Education institution you are entitled to use this service. You may also want to visit our website for information on all our events and services. Please visit www.aber.ac.uk/ careers

87


2010-11 Dysgu am Oes / Learn for Life Gwasanaethau Gwybodaeth ar Gyfer Myfyrwyr Dysgu Gydol Oes Mae Gwasanaethau Gwybodaeth PA yn darparu ffyrdd effeithiol a chyflym o ddod o hyd i wybodaeth i staff a myfyrwyr, ac mae ein cysylltiad rhwydwaith yn ein galluogi i gysylltu â’n holl ddefnyddwyr. Fodd bynnag, rydym yn ymwybodol nad yw’n hawdd i fyfyrwyr Dysgu Gydol Oes elwa o’r cyfleusterau Llyfrgell a chyfrifiadurol, ond rydym yn eich annog, os yn bosibl, i ddefnyddio’n hadnoddau. Ceir manylion llawn am Wasanaethau Gwybodaeth PA ar ein tudalennau gwe, http://www.inf.aber.ac.uk/cymraeg/ ac yn Llawlyfr GG, ond efallai bydd y’r wybodaeth ganlynol o ddiddordeb i chi. Adnoddau Llyfrgell a Chyfrifiadurol Mae hawl gan bob myfyriwr cofrestredig i ddefnyddio adnoddau llyfrgell a chyfrifiadurol y Gwasanaethau Gwybodaeth (GG) yn y flwyddyn academaidd y maent yn astudio ynddi h.y. os ydynt wedi cofrestru am o leiaf un modiwl credyd. Gellir defnyddio’r adnoddau hyd at ddiwedd y flwyddyn academaidd (31 Gorffennaf). Os oes arnoch chi angen Cerdyn Llyfrgell y Brifysgol, rhaid ichi gael cerdyn cofrestru naill ai gan eich tiwtor neu o Lyfrgell Hugh Owen yn Aberystwyth. Llenwch y ffurflen ac ewch â hi gyda ffotograff maint pasbort i Lyfrgell Hugh Owen. O fewn rhai dyddiau gallwch nôl eich cerdyn Llyfrgell a’ch rhifau adnabod o Lyfrgell Hugh Owen oherwydd nid yw’r rhain yn cael eu postio i fyfyrwyr. Benthyca Ar ôl cofrestru gyda Gwasanaethau Gwybodaeth fe gewch eich Cerdyn Defnyddiwr GG a fydd yn caniatáu i chi fenthyca hyd at 10 llyfr o lyfrgelloedd PA. Fel arfer 4 wythnos yw’r cyfnod benthyca, er y gall llyfrau gael eu galw yn ôl os bydd eu hangen ar ddarllenydd arall. Fel arfer, gellir, adnewyddu llyfrau dros y ffôn, drwy lythyr, neu e-bost, os na fydd darllenydd arall am eu benthyca. Oriau Agor Mae Llyfrgell Hugh Owen ar agor rhwng 8.30am a 10.00pm o ddydd Llun i ddydd Gwener, a rhwng 12.00pm a 6.00pm ar ddydd Sadwrn a dydd Sul yn ystod y tymor. Yn ystod peth o’r amser yma dim ond cyfleusterau astudio a chyfeiriadol fydd ar gael. Mae Llyfrgell yr Hen Goleg ar agor rhwng 9.00am a 8.30pm o ddydd Llun i ddydd Iau, a rhwng 9.00am a 7.30pm ar ddydd Gwener. Ceir manylion llawn am oriau agor holl gyfleusterau GG, ar www.inf.aber.ac.uk/locations/cymraeg/ libraries.asp, neu yn Llawlyfr GG. Llungopïo Mae eich Cerdyn Defnyddiwr GG hefyd yn gerdyn argraffu a llungopïo, a cheir peiriannau argraffu/copïo ym mhob un o’r llyfrgelloedd. Am y Gwasanaethau Argraffu a Llungopïo gweler www.inf.aber.ac.uk/ns3/ cymraeg/printing/ neu Llawlyfr GG. Gall y gwasanaeth llungopïo fod yn arbennig o werthfawr ar gyfer copïo nifer cyfyngedig o dudalennau o lyfrau neu gylchgronau na ellir eu benthyca o’r llyfrgelloedd. Adnoddau Gwybodaeth Electronig Catalog y llyfrgell Y ffynhonnell electronig bwysicaf i chi yn y coleg a gartref yw Voyager, sef catalog Llyfrgell PA. Ar y campws mae gennym gyfrifiaduron penodol ar gyfer Voyager, ac o’ch cartref gellwch gael mynediad naill ai drwy dudalen gartref PA, www.aber.ac.uk/cy/, neu yn uniongyrchol ar voyager.aber.ac.uk/nonopac/en.php. Drwy ddefnyddio Voyager gellwch adnewyddu llyfrau rydych wedi eu benthyca (cyn belled nad oes neb arall am eu cael), clustnodi llyfrau sydd ar fenthyg i eraill, gweld os yw llyfrau ar gael cyn teithio i Aberystwyth, a gweld eich cofnod llyfrgell.

88

Adnoddau Electronig Eraill Mae PA yn tanysgrifio i nifer cynyddol o ffynonellau gwybodaeth electronig, gan gynnwys basiau data, cyfnodolion electronig ar-lein, papurau ymchwil academaidd ac e-lyfrau. Am fanylion am y ffynonellau sydd ar gael, gweler ein tudalen we ar gyfer gwybodaeth electronig, www.inf.aber.ac.uk/elecinfo/cymraeg/ neu Taflen Llyfrgell 24, Adnoddau Gwybodaeth Electronig. Ar y campws gellir cael mynediad iddynt o gyfrifiaduron naill ai yn y llyfrgelloedd neu o’r gweithfannau cyhoeddus. Mae nifer o’r rhain hefyd ar gael drwy eich cyfrifiadur chi gartref, ond oherwydd amodau tanysgrifio, mae’n rhaid i chi yn gyntaf gychwyn eich cyfrif cyfrifiadur (a grëir i chi pan fyddwch yn cofrestru), creu cyfrinair, a derbyn eich enw defnyddiwr cyn y gellwch ddefnyddio’r adnoddau hyn. Adnoddau Chyfrifiadurol I ddechrau eich cyfrif cyfrifiadura yn y Brifysgol, gellwch lenwi ffurflen ar-lein yn www.aber.ac.uk/systems/activate. I gwblhau’r broses bydd angen i chi roi eich rhif myfyriwr: gellwch gael hwn o Swyddfa Gyffredinol yr Ysgol. Ni allwn roi rhif cofrestru myfyriwr i chi oni bai eich bod wedi talu eich ffi, ein bod wedi derbyn eich ffurflen gofrestru a bod eich enw wedi ei roi ar gronfa ddata myfyrwyr y Brifysgol. Ceir mwy o wybodaeth am weithredu’r cyfrif cyfrifiadurol yn www.inf.aber.ac.uk/advisory/faq/14/. [Noder: os nad ydych chi’n rhoi eich dyddiad geni ar eich ffurflen gofrestru, ni ellwch gofrestru ar-lein – bydd angen ichi ymweld â’r Gwasanaethau Gwybodaeth yn bersonol yn Llyfrgell Hugh Owen]. Ni ellwch ddefnyddio adnoddau cyfrifiadurol y brifysgol ar ddechrau eich cwrs oni bai bod y broses hon wedi ei chwblhau mewn da bryd. Noder: pan fyddwch yn cofrestru am gwrs yr ydych hefyd yn cytuno i gadw at reolau a rheoliadau’r Brifysgol, sy’n cynnwys rheoliadau GG. Gellwch ddarllen y rheoliadau hyn yn www.aber.ac.uk/en/student/ academic/rules-regs/ E-bost Ar ôl cofrestru i ddefnyddio’r cyfleusterau cyfrifiadurol, rhywbeth y mae’n rhaid ichi ei wneud ar y campws, gellwch wedyn ddefnyddio’r gwasanaeth e-bost. Anfonir negeseuon am lyfrau hwyr a rhai sy’n cael eu hadalw etc. drwy wasanaeth e-bost PA. Gellwch anfon ymholiadau cyffredinol i’r llyfrgell (libinfo@aber.ac.uk), ac ymholiadau cyfrifiadurol i’r adran gynghori (advisory@aber.ac.uk). Gwasanaethau Eraill Yn ogystal â llyfrgelloedd PA, mae yna wasanaethau llyfrgell eraill y gellwch eu defnyddio. Mae Cadwyn y Canolbarth, (www.lincycanolbarth.org.uk/lyc.php) yn gynllun cydweithredol rhwng Prifysgol Aberystwyth, Llyfrgell Ceredigion, Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan, Llyfrgell Ysbyty Bronglais, Llyfrgell Ysbyty Bronllys, Llyfrgell Powys a Choleg Powys. Mae’r cynllun yn cynnig dros filiwn o lyfrau a gwybodaeth am yr adnoddau sydd ar gael yn y canolbarth a ledled Cymru. Mae SCONUL Access (www.access.sconul.ac.uk) yn gynllun cydweithredol rhwng dros 170 o sefydliadau ar draws y DG ac Iwerddon. Mae’n galluogi staff, myfyrwyr ymchwil, graddedigion amser llawn a rhan-amser, myfyrwyr dysgu o bell a myfyrwyr gosod, i fenthyca deunydd o’u llyfrgelloedd. Nid yw’r cynllun yn golygu y bydd llyfrau sydd ar gael yn llyfrgelloedd Prifysgol Aberystwyth yn cael eu hanfon atoch, ond yn hytrach os ydych yn byw, dyweder, yng nghyffiniau Abertawe fe ellwch fenthyca llyfrau o lyfrgelloedd Prifysgol Abertawe, os cofrestrwch â SCONUL Access. Llyfrgell yr Hen Goleg, Yr Hen Goleg, Stryd y Brenin, Aberystwyth, Ceredigion SY23 2AX. Ffôn: (01970) 622130 E-bost: epd@aber.ac.uk Dalier Sylw: Adolygir y gwasanaethau a amlinellir yn y daflen hon wrth i’r gwasanaethau a’r cyrsiau ddatblygu. Addysg Uwch yn y Gymuned • Higher Education in the Community


Dysgu am Oes / Learn for Life 2010-11 Information Services for Lifelong Learning Students AU Information Services provides staff and students with effective and prompt access to information, and our networked access means that we are able to reach out to all our users. However, we recognise that it is not easy for all our Lifelong Learning students to benefit from the Library and computing facilities, but we do urge you, if at all possible, to make use of our resources. Full details of AU Information Services are given on our web pages at http://www.inf.aber.ac.uk/ and in the IS Guide, but the following points may be of particular interest. Access to Library and Computing Facilities All registered students are eligible to use the Information Services (IS) library and computing facilities for the academic year in which they are active i.e. enrolled on at least one credit-bearing module. Access to the facilities is given until the end of the academic year (31 July). If you require a University Library card, collect a registration card from your tutor or from the Hugh Owen Library in Aberystwyth. Take the completed form with a passport size photo to the Hugh Owen Library. Within a few days you can collect your Library cards and PIN numbers from the Hugh Owen Library as these are not posted out to students. Loans When you have registered with Information Services, you will be given an IS Users Card which will allow you to borrow up to 10 books in total from the AU libraries. The normal loan period is four weeks, although books may be recalled early if required by another reader. Renewals by phone, post or e-mail will normally be allowed if items are not required by other users. Opening Hours The Hugh Owen Library is open from 8.30am-10.00pm Monday to Friday, and 12.00pm-6.00pm on Saturdays and Sundays during the term. During some of this time only reference and study facilities are available. The Old College Library is open from 9.00am to 8.30pm, Monday to Thursday, and 9.00am to 7.30pm on Friday, but is closed at the weekend. Please see www.inf.aber.ac.uk/locations/libraries.asp or the IS Guide for details of hours of all IS facilities. Photocopying Your IS Users Card is also a printing and photocopying card and there are printer/copiers available in all the libraries. See www.inf.aber. ac.uk/ns3/printing/ or the IS Guide for Printing and Copying Services. The photocopying service is especially valuable for copying a limited number of pages from books or journals that may not be borrowed from the libraries. Electronic Information Resources Library catalogue The most important electronic source available to you, both on and off campus, is Voyager, the Library catalogue. On campus we have dedicated Voyager OPACs, and from off-campus you can access the catalogue via the AU homepage, www.aber.ac.uk/en/ or directly via voyager.aber.ac.uk/nonopac/en.php Using Voyager you can renew items that you have on loan (providing they are not required by another user), reserve items out on loan to others, check the availability of books before travelling to Aberystwyth, and see your library record.

ac.uk/elecinfo/ or the Electronic information Resources Library Leaflet LL24. On campus, they may be accessed from computers that are in the libraries or in the public workstation rooms. You may also access many of these resources from your own computer at home, but because of subscription agreements you must first activate your computer account (which will be created for you when you register) and create a password to receive your username before you can use these resources. Computing Facilities To activate your University computing access, you can complete an online form at www.aber.ac.uk/systems/activate In order to complete this process you will be required to enter your student number; this can be obtained from the Lifelong Learning General Office. Student registration numbers can only be issued once your fee is paid, your enrolment form is received and entered onto the University’s student database. More information about activation can be found at www.inf.aber. ac.uk/advisory/faq/14/ [Please note that if you do not provide your date of birth on your enrolment form, online activation is not available – you will have to visit IS services in person at Hugh Owen Library.] You will not be able to access the university computing facilities at the start of your course if this process has not been completed in good time. Please note that when you register for a course you also agree to the University’s Rules and Regulations, which include the IS regulations. You can read the regulations at www.aber.ac.uk/en/student/academic/rulesregs/ E-mail Once you have registered to use our computing facilities, which must be done on campus, you can then use the AU e-mail service. Notices of overdue or recalled books, etc. will be sent to you via the AU e-mail service. You can e-mail general enquiries to the library (libinfo@aber.ac.uk ), and computing enquiries to advisory (advisory@aber.ac.uk ). Other Services In addition to the AU libraries, there are other library services that you may use. Cadwyn y Canolbarth, (www.lincycanolbarth.org.uk/lyc.php ) is a cooperative scheme involving Aberystwyth University, Ceredigion Public Libraries, University of Wales Lampeter, Bronglais Hospital Library, Bronllys Hospital Library, Powys Public Libraries and Coleg Powys. This scheme gives users access to 1 million books, plus other information about the resources available in mid Wales and throughout Wales. SCONUL Access (www.access.sconul.ac.uk/ ) is a co-operative venture between over 170 institutions across the UK and Ireland. It enables staff, research students, full-time postgraduates and part-time, distance learning and placement students to borrow material from these libraries. Using this scheme does not mean that you can have books that are in Aberystwyth University libraries sent to you, but rather if you live, for example, in the Swansea area then you may register with SCONUL Access and borrow books from Swansea University Library. Old College Library, Old College, King Street Aberystwyth, Ceredigion SY23 2AX Telephone: (01970) 622130 E-mail: epd@aber.ac.uk Please note that the services outlined in this leaflet may be subject to review as services and courses develop.

Other Electronic Resources AU subscribes to an increasing number of the major electronic sources of information; these include databases, on-line electronic journals, scholarly research papers and e-books. For details of the resources available, see our web page for electronic information, www.inf.aber.

89


2010-11 Dysgu am Oes / Learn for Life Pwyllgor Ymgynghorol Staff/Myfyrwyr Mae Pwyllgor Staff/Myfyrwyr Dysgu Gydol Oes yn rhan hanfodol o’r Ysgol ac mae’n ddull ffurfiol ar gyfer cyfathrebu rhwng y myfyrwyr â’r Ysgol. Ar y Pwyllgor hwn cynrychiolir myfyrwyr y gwahanol ddisgyblaethau: Gwyddor Gymdeithasol, Gwyddoniaeth, Ieithoedd Modern, y Dyniaethau a Chelf. Mae Pwyllgor Staff/Myfyrwyr Dysgu Gydol Oes yn fforwm pwysig i drafod unrhyw faterion a phryderon sy’n codi. Er nad oes gan y Pwyllgor rymoedd ffurfiol i wneud polisïau, caiff ei swyddogaeth ymgynghorol ei gymryd o ddifrif gan yr Ysgol ac anogir yr holl fyfyrwyr i gymryd rhan. Yn ogystal, mae gan y Pwyllgor swyddogaeth gymdeithasol a gall gymryd yr awenau wrth gynnig a threfnu digwyddiadau cymdeithasol. Pwrpas y Pwyllgor yw trafod cyd-destun a threfniadaeth rhaglenni academaidd, trefnu rhaglenni, trefniadau’r Ysgol, materion yn ymwneud â’r amserlen, adnoddau, cysylltiadau, digwyddiadau cymdeithasol ac i ystyried materion a godir gan fyfyrwyr yr Ysgol ynglŷn â’r holl agweddau ar brofiad myfyrwyr. Os oes gennych chi farn i’w lleisio, a chithau eisiau i bobl wrando arnoch, cysylltwch ag un o gynrychiolwyr y myfyrwyr. Peidiwch â phoeni os yw’r mater yn ymddangos yn ddibwys, neu os yw’n dda (neu’n ddrwg); mae siarad â chynrychiolydd y myfyrwyr yn ffordd o leisio’ch barn, ac yn ddull mwy personol o adrodd yn ôl na’r ‘ffurflen binc’ yr ydych yn ei llenwi ar ddiwedd pob cwrs.

Aelodau Myfyrwyr: • Alison Bradley • Sandi Baker • Malcolm Wheatley • Christina Holland • Kathleen Martin

Social Sciences: Gwyddorau: Celf: Humanities: Humanities:

alisonbradley2@hotmail.com 4angel9@gmail.com malcolmwheatley@btinternet.com christina.holland@virgin.net tybroch@btinternet.com

Aelodau Staff: • Grace Hagen • Alison Pierse • Bethany Freeman • Antonio Barriga Rubio

Director of Lifelong Learning: Cydgysylltydd, Celfyddyd a Dylunio: Ysgrifenyddes, Dysgu Gydol Oes/SSC: Cadeirydd / Cydgysylltydd, Ieithoedd Modern:

ggh@aber.ac.uk chp@aber.ac.uk bff@aber.ac.uk aob@aber.ac.uk

Mae Cynrychiolwyr y Myfyrwyr yn gwneud pob ymdrech i gasglu adborth oddi wrth eu cydfyfyrwyr. I hwyluso’r cyfathrebu hwn, mae’r cyfeiriadau canlynol ar gael gennym: Cyfeiriad Post: Pwyllgor Staff/Myfyrwyr: Dysgu Gydol Oes, Yr Ysgol Addysg a Dysgu Gydol Oes, Yr Hen Goleg, Stryd y Brenin, Aberystwyth SY23 2AX CYSYLLTWCH Â NI!! LLEISIWCH EICH BARN!

 01970 621580  01970 622258  dysgu@aber.ac.uk  www.aber.ac.uk/sell 90

Addysg Uwch yn y Gymuned • Higher Education in the Community


Dysgu am Oes / Learn for Life 2010-11 Student Staff Committee The Student-Staff Committee: Lifelong Learning provides a formal channel of communication between students and the School and it is an essential part of it. Students from the different subject areas: Social Science, Science, Modern Languages, Humanities and Art are represented in this Committee. The Student-Staff Committee: Lifelong Learning provides an important forum for staff and students to discuss any problems and issues that may arise. Although the Committee does not have formal policymaking powers, its advisory role is taken very seriously by the School and the participation of all the students is positively encouraged. The Committee has also a social role and can take initiatives in proposing and organising social events. The purpose of the Student-Staff Committee: Lifelong Learning is to discuss the content and organization of academic programmes, the organisation of programmes, School arrangements, timetabling issues, resources, communications, social events and to consider issues raised by students of the School related to all aspects of the students’ experiences. If you have a point to make, and you want to be heard, make contact with one of your student representatives. No matter if the issue seems small, or if it is good (or bad); talking to your student representative is a way of making yourself heard, and a way of channelling a more personal form of feedback than the ‘pink form’ you fill in at the end of each course. Student Members: • Alison Bradley • Sandi Baker • Malcolm Wheatley • Christina Holland • Kathleen Martin

Social Sciences: Science: Art and Design: Humanities: Humanities:

alisonbradley2@hotmail.com 4angel9@gmail.com malcolmwheatley@btinternet.com christina.holland@virgin.net tybroch@btinternet.com

Staff Members: • Grace Hagen • Alison Pierse • Bethany Freeman • Antonio Barriga Rubio

Director of Lifelong Learning: Co-ordinator, Art and Design: Secretary, Lifelong Learning/SSC: Chair / Co-ordinator, Modern Languages:

ggh@aber.ac.uk chp@aber.ac.uk bff@aber.ac.uk aob@aber.ac.uk

The Student Representatives make every effort to gather feedback from their fellow students. To facilitate this communication we have the following addresses: Postal Address: Student-Staff Committee: Lifelong Learning SELL, Old College, King Street, Aberystwyth SY23 2AX GET IN TOUCH!!

GET YOUR OPINIONS HEARD!

 01970 621580  01970 622258  learning@aber.ac.uk  www.aber.ac.uk/sell 91


2010-11 Dysgu am Oes / Learn for Life Mynegai / Index Abstracting the Landscape�����������������������������������������������������������������������25 Animal Behaviour Why Do They Do That? ����������������������������������������69 Animal Diversity���������������������������������������������������������������������������������������������69 Approaches to Landscape Painting������������������������������������������������������25 Approaches to Life Drawing���������������������������������������������������������������������24 Approaches to Life Painting���������������������������������������������������������������������31 Arabic �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������60 Archaeology for Local Historians�����������������������������������������������������������46 Archaeology of the Welsh Graveyard���������������������������������������������������46 Archaeology: An Introduction�����������������������������������������������������������������46 Art & Design Certificate������������������������������������������������������������������������������34 Art for Starters: Drawing����������������������������������������������������������������������������19 Art for Starters: Painting�����������������������������������������������������������������������������19 Art in Wales�������������������������������������������������������������������������������������������������������29 Autobiographical Writing��������������������������������������������������������������������������41 Basic Latin for Family & Local Historians���������������������������������������������46 Botanical Illustration 1���������������������������������������������������������������������������������26 Botanical Illustration 2���������������������������������������������������������������������������������27 Botany For Gardening���������������������������������������������������������������������������������71 Breton�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������60 Campus Map���������������������������������������������������������������������������������������������������94 Cancellations and Refunds / Diddymu ac Ad-Dalu�����������������������87 Car Parking on Campus / Parcio Ceir Ar Y Campws�����������������������87 Careers Advisory Services / Y Gwasanaeth Cynghori ar Yrfaoedd�������������������������������������������87 Ceramic Artefact��������������������������������������������������������������������������������������������22 Certificate Registration Form / ����������������������������������������������������������������� 7 Certificates of Higher Education / Tystysgrifau Addysg Uwch������������������������������������������������������������������ 9 Charcoal Workshop��������������������������������������������������������������������������������������24 Chinese��������������������������������������������������������������������������������������������������������������60 Clom Timber Stone: Researching House History����������������������������46 Colour Exploration����������������������������������������������������������������������������������������27 Conservation Ecology Certificate����������������������������������������������������������68 Contemporary Art & Discussion�������������������������������������������������������������29 Courses in Your Area / Cyrsiau yn Eich Ardal�������������������������������������76 Creative Textiles����������������������������������������������������������������������������������������������21 Creative Writing Certificate�����������������������������������������������������������������������40 Creative Writing Taster Session���������������������������������������������������������������42 Dealing with Conflict ����������������������������������������������������������������������������������75 Deciphering Old Handwriting�����������������������������������������������������������������48 Developing A Voice In Writing����������������������������������������������������������������41 Disability / Anabledd�����������������������������������������������������������������������������������87 Diversity Of Invertebrates In West Wales��������������������������������������������69 Drawing & Painting the Landscape������������������������������������������������������27 Drawing on the Imagination��������������������������������������������������������������������24 Early Bird Discounts / Gostyngiadau Talu’n Gynnar����������������������11 Ecology���������������������������������������������������������������������������������������������������������������70 Embracing Creativity�����������������������������������������������������������������������������������41 Enrolment Form / Ffurflen Gofrestru����������������������������������������������������� 5 Enrolment information / Sut I Gofrestru����������������������������������������������� 9

92

E-Publishing Workshop������������������������������������������������������������������������������42 Exploring Creative Writing Techniques�����������������������������������������������41 Express Yourself: Drawing�������������������������������������������������������������������������25 Express Yourself: Painting��������������������������������������������������������������������������27 Extending Your Poetry Writing: Poetry 3��������������������������������������������42 Family History: Using Historical Records - Pt 1���������������������������������47 Family History: Using Historical Records - Pt 2���������������������������������47 Family History: Using Historical Records - Pt 3���������������������������������47 Farm to Fork ����������������������������������������������������������������������������������������������������71 Fees / Ffioedd��������������������������������������������������������������������������������������������������11 Field & Conservation Diploma����������������������������������������������������������������67 Field & Conservation Ecology Project��������������������������������������������������70 Field Course The Burren W. Ireland��������������������������������������������������������70 Field Ecology Certificate�����������������������������������������������������������������������������68 Field Survey Techniques�����������������������������������������������������������������������������70 Financial Support / Chymorth Ariannol����������������������������������������������11 Flower Painting�����������������������������������������������������������������������������������������������19 Food & Nutrition Certificate���������������������������������������������������������������������71 Food Festivities and Folklore in Russia������������������������������������������������49 Food Preparation Skills�������������������������������������������������������������������������������71 Forensic Psychology�������������������������������������������������������������������������������������75 Forms From Nature - Clay��������������������������������������������������������������������������21 French�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������60 Genealogy Certificate����������������������������������������������������������������������������������45 Genealogy Taster Session��������������������������������������������������������������������������46 General Information / Gwybodaeth Gyffredinol����������������������������87 Genesis Cymru Wales 2�������������������������������������������������������������������������������11 Geology: An Introduction��������������������������������������������������������������������������71 German��������������������������������������������������������������������������������������������������������������61 Gift Vouchersfor Learning / Tocynnau Rhodd I Ddysgu��������������11 Glazing and Surface Decoration�������������������������������������������������������������22 Go Wales������������������������������������������������������������������������������������������������������������11 Greek ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������61 Gregynog Residential Art School�����������������������������������������������������������16 Herstory 1: Researching Women’s History�����������������������������������������47 Herstory 2: Writing & Presenting Women’s History������������������������47 Identifying Flowering Plants��������������������������������������������������������������������72 Identifying Grasses, Sedges And Rushes��������������������������������������������72 Identifying Mosses, Liverworts And Lichens������������������������������������72 Illustration���������������������������������������������������������������������������������������������������������25 Imaging the Landscape������������������������������������������������������������������������������25 Individual Learning Voucher Scheme��������������������������������������������������11 Interior Design������������������������������������������������������������������������������������������������19 Introduction to Child Psychology����������������������������������������������������������75 Introduction to Flash�����������������������������������������������������������������������������������23 Introduction to Oil Painting����������������������������������������������������������������������20 Introduction to Printmaking��������������������������������������������������������������������20 Introduction to Shakespeare�������������������������������������������������������������������49 Introduction to Wood Engraving�����������������������������������������������������������24 Italian �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������61 Japanese������������������������������������������������������������������������������������������������������������61


Dysgu am Oes / Learn for Life 2010-11

Land Art 1����������������������������������������������������������������������������������������������������������21 Learning in the Early Years������������������������������������������������������������������������75 Learning Welsh / Dysgu Cymraeg���������������������������������������������������������35 Life In The Seas�����������������������������������������������������������������������������������������������71 Looking at Art�������������������������������������������������������������������������������������������������20 Look Who’s Talking: Oral History Project���������������������������������������������48 Modern Languages Certificate���������������������������������������������������������������57 Modern Languages: Teaching Weeks��������������������������������������������������58 More Poetry Writing ������������������������������������������������������������������������������������42 Naked and the Nude������������������������������������������������������������������������������������27 Oil Painting: A Beginners Guide��������������������������������������������������������������20 Oral History Project (Flexible Learning)�����������������������������������������������48 Organic Gardening���������������������������������������������������������������������������������������71 Painting Gardens�������������������������������������������������������������������������������������������27 Painting Interiors�������������������������������������������������������������������������������������������28 Palaeography for Beginners: Deciphering Old Handwriting����48 Pastels, Figures and Portraits��������������������������������������������������������������������28 Pastels: A Colourful Journey���������������������������������������������������������������������20 Permaculture���������������������������������������������������������������������������������������������������71 Photoshop��������������������������������������������������������������������������������������������������������22 Photoshop for Beginners���������������������������������������������������������������������������22 Photoshop for Photographers����������������������������������������������������������������22 Plant Diversity�������������������������������������������������������������������������������������������������71 Plant Portraits��������������������������������������������������������������������������������������������������28 Plants In Their Habitats�������������������������������������������������������������������������������71 Poetry Writing�������������������������������������������������������������������������������������������������42 Pond & Stream Invertebrate Life������������������������������������������������������������69 Portraiture In Clay: Sculpted Head��������������������������������������������������������21 Portraiture in Oils�������������������������������������������������������������������������������������������28 Printmaking Summer School������������������������������������������������������������������20 Psychology and Addiction �����������������������������������������������������������������������75 Reading Historical Documents In Local Archives���������������������������48 Russian���������������������������������������������������������������������������������������������������������������61 Screenwriting��������������������������������������������������������������������������������������������������43 Sculpture for Everyone - Clay�������������������������������������������������������������������20 Sketchbook Studies: Drovers’ Roads�����������������������������������������������������28 Skills for Counselling������������������������������������������������������������������������������������75 Social Psychology������������������������������������������������������������������������������������������75 Spanish���������������������������������������������������������������������������������������������������������������62 Still Life���������������������������������������������������������������������������������������������������������������25 Student Financial Support Office / Swyddfa Cymorth Ariannol I Fyfyrwyr����������������������������������������87 Student Staff Committee / Pwyllgor Ymgynghorol Staff/Myfyrwyr��������������������������������������91 Study of Art and Art History���������������������������������������������������������������������29 Towards Abstraction������������������������������������������������������������������������������������28 Tracing Your Ancestors: Research Beginnings���������������������������������48 Tutorial Module����������������������������������������������������������������������������������������������33 Under 16’s���������������������������������������������������������������������������������������������������������87 Undergraduates Enrolling on a Course / Israddedigion Sy’n Cofrestru Am Gwrs���������������������������������������87

Understanding British Bats ����������������������������������������������������������������������69 Understanding British Mammals 1�������������������������������������������������������69 Understanding British Mammals 2�������������������������������������������������������70 University Library & Computing Facilities / Lyfrgell y Brifysgol ac Adnoddau Cyfriadurol����������������������������89 Venue Addresses / Man Cyfarfod ����������������������������������������������������������95 Victorian Children’s Literature������������������������������������������������������������������50 Vive La Difference! Writing In Genre�����������������������������������������������������43 Watercolour for Everyone��������������������������������������������������������������������������20 Web Design������������������������������������������������������������������������������������������������������23 Web Design: Dreamweaver����������������������������������������������������������������������23 Welsh for Adults / Cymraeg i Oedolion�����������������������������������������������35 Who Am I? The Psychology of Individual Difference��������������������75 Willow Sculpture 1����������������������������������������������������������������������������������������21 Wood Engraving��������������������������������������������������������������������������������������������24 Woodland Birds����������������������������������������������������������������������������������������������70 Words that Run with Wolves��������������������������������������������������������������������43 Writing For Children�������������������������������������������������������������������������������������43 Writing For Personal Development������������������������������������������������������44 Writing For Radio�������������������������������������������������������������������������������������������44 Writing For The Ear����������������������������������������������������������������������������������������44 Writing Freelance Features�����������������������������������������������������������������������44 Writing Short Stories������������������������������������������������������������������������������������44 Writing as a Creative Process�������������������������������������������������������������������43

93


2010-11 Dysgu am Oes / Learn for Life Aberystwyth Campws Penglais Campus 1

Derbynfa/Ymholiadau / Reception/Enquiries

2

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre: Y Neuadd Fawr / Great Hall Theatr y Werin Parcio i Ymwelwyr / Visitors' Car Park

Adeilad Edward Llwyd Building Gwasanaeth Cynghori ar Yrfaoedd / Careers Advisory Service

9

Canolfan Chwaraeon / Sports Centre

12 Undeb y Myfyrwyr / Students Union 13 Brynamlwg

3

Adeilad Parry-Williams Building

4

Adeilad Hugh Owen Building Y Llyfrgell (Gwasanaethau Gwybodaeth) / Library (Information Services)

5

Adeilad Llandinam Building

25 Y Ganolfan Delweddu / Visualisation Centre

6

Adeilad Cledwyn Building

26 Canolfan Croeso i Fyfyrwyr / Student Welcome Centre

7

Adeilad y Gwyddorau Ffisegol / Physical Sciences Building

14 Gerddi Botaneg / Botany Gardens 23 Adeilad Carwyn James Building 24 Adeilad Gwleidyddiaeth Ryngwladol / International Politics Building

rn

da

ba

n Lla

P

P

16

P

8

13 17

P

P P

18 PP

P

2

P

P 12

3

P

24

4

15

P

23

7 P

A4

87

1

9

P

5

8

14 26

25

P

P

6

PP

P P

Ab e

rys

tw

P yth 19

34

Pe n

gla

is

Campws Llanbadarn Campus Adeilad AAG / DIS Building Adeilad Stapledon Building Llyfrgell Thomas Parry Library Adeilad Padarn Building Canolfan Farchogaeth / Equestrian Centre Coleg Ceredigion

94

40

P

P

30 31 32 33 34 40

31

P

30

P 32 P 33

Llan

bad

arn Faw r

P

P


Dysgu am Oes / Learn for Life 2010-11 List of Venue Addresses Man Cyfarfod / Venue

Tref / Town

Sir / County

Ffon / Tel

Carmarthenshire Community Education Centre

Furnace Road

Carmarthen

Carmarthenshire

SA31 1EU

01267 235413

Falcon Hotel

Lammas Street

Carmarthen

Carmarthenshire

SA31 3AP

01267 234 959

Oriel Myrddin

Church Lane

Carmarthen

Carmarthenshire

SA31 1LH

01267 222775

Public Library

St Peters Street

Carmarthen

Carmarthenshire

SA31 NLM

01267 230873

Scout Hall

Wood’s Row

Carmarthen

Carmarthenshire

SA31

07837 950419

St Peters Civic Hall

Nott Square

Carmarthen

Carmarthenshire

SA31 19G

01267 235199

Ffynnonwen Studio

Ffynnonwen, Felindre

Drefach Felindre

Carmarthenshire

SA44 5UX

01559 372103

Newton House

Dinefwr Park

Llandeilo

Carmarthenshire

SA19 6RT

01558 824512

YMCA

Gerwyn House, Market Square

Church Hall

Llandovery

Carmarthenshire

SA20 0AB

01550 721499

Llandybie

Carmarthenshire

SA18

01239 850904

Parc Howard

Llanelli

Carmarthenshire

SA15 3LJ

01554 772029

Aberglasney Gardens

Llangathen

Carmarthenshire

SA32 8QH

01558 668998

Castell Malgwyn Hotel

Llechryd

Carmarthenshire

SA43 3QA

01239 682382

Ceredigion 11

Bowls Club

South Road

Aberaeron

Ceredigion

SA46 0DP

01545 570281

Llanerchaeron NT

Llanerchaeron

Aberaeron

Ceredigion

SA48 8DG

01545 570200

Memorial Hall

South Road

Aberaeron

Ceredigion

SA46 0DP

01545 574934

Royal Feathers Hotel

Alban Square

Aberaeron

Ceredigion

SA46 0AQ

01545 571750

Aberystwyth University

Penglais Campus, Penglais Rd

Aberystwyth

Ceredigion

SY23 3BZ

01970 623111

Aberystwyth University

Pantycelyn Hall, Penglais Rd

Aberystwyth

Ceredigion

SY23 3BX

01970 623642

Aberystwyth University

School of Art, Buarth Road

Aberystwyth

Ceredigion

SY23 1NE

01970 622460

Aberystwyth University

Old College, King St

Aberystwyth

Ceredigion

SY23 2AX

01970 621580

Aberystwyth University

Llanbadarn Campus, Llanbadarn Rd

P

P 10

ARTS CENTRE Laura Place

10 Laura Place

National Library of Wales Youth Hostel

Morlais

Coleg Ceredigion

Park Place

Guildhall

Aberystwyth

Ceredigion

SY23 3AS

01970 623111

Aberystwyth

Ceredigion

SY23 3DE

01970 622884

Aberystwyth

Ceredigion

SY23 2AU

01970 622684

Aberystwyth

Ceredigion

SY23 3BU

01970 632800

Borth

Ceredigion

SY24 5JS

01970 871498

Cardigan

Ceredigion

SA43 1AB

01970 639700

Cardigan

Ceredigion

SA43 1JL

01239 621765

Small World Theatre

Bath House Road

Cardigan

Ceredigion

SA43 1JY

01239 615952

Theatr Mwldan

BATH HOUSE ROAD

Cardigan

Ceredigion

SA43 1JY

01239 623923

Denmark Farm

Conservation Centre, Betws Bledrws

Lampeter

Ceredigion

SA48 8PB

01570 493358

University

College St

Lampeter

Ceredigion

SA48 7ED

01570 422351

The Powerhouse

Chapel Street, Pont Tyweli

Llandysul

Ceredigion

SA44 4RS

01559 384849

Community Hall

Llechryd

Ceredigion

SA43 2NN

01239 682133

Village Hall

Mydroilyn

Ceredigion

SA48 7RJ

01570 470047

Pantyfedwyn Hall

Pontrhydyfendigaid

Ceredigion

SY25 6BB

01974 831436

Over the Rainbow

Plas Tyllwyd

Tanygroes

Ceredigion

SA43 2JD

01239 811155

Abercoed Hall

Tregaron Square

Tregaron

Ceredigion

SY25 6JL

01970 623333

Ystrad Meurig

Ceredigion

SY25 6EU

01974 831488

Edward Richard Centre

Gwynedd Bistro Moelwyn

10 High St

Blaenau Ffestinniog

Gwynedd

LL41 3DB

01766 832358

Free Library

Mill Street

Dolgellau

Gwynedd

LL40 1EY

01341 421346

95


2010-11 Dysgu am Oes / Learn for Life Tref / Town

Sir / County

Leisure Centre

Man Cyfarfod / Venue Ffordd Aran

Dolgellau

Gwynedd

LL40 1LH

01341 423579

The Cricket Pavilion

Y Marian

Dolgellau

Gwynedd

LL40 1UU

01341 421346

The Library

Heol Bala

Dolgellau

Gwynedd

LL40 2YF

01341 422771

Library Meeting Room

Mostyn St

Llandudno

Gwynedd

LL30 2RS

01492 574 020

Dolgoch Studio

Bryncrug

Scout Hut

Ffon / Tel

Tywyn

Gwynedd

LL36 9UW

01654 782 382

Tywyn

Gwynedd

LL36 9BL

01654 710027

Pembrokeshire Wildlife Centre

Cwmplysog, Cilgerran

Cardigan

Pembrokeshire

SA43 2TP

01239 621212

Community E-Learning Centre

Heol Dyfed

Fishguard

Pembrokeshire

SA65 9TD

01348 872488

Golf Club

Arnolds Down

Haverfordwest

Pembrokeshire

SA61 2QX

01437 763565

Haverfordwest

Pembrokeshire

SA62 3XD

Bloomfield Centre

Talbenny Redstone Rd

Narberth

Pembrokeshire

SA67 7EP

01834 860293

Pembroke School

Bush

Pembroke

Pembrokeshire

SA71 4RL

01646 682461

Cathedral: Cloisters Room

St Davids Cathedral, The Close

St Davids

Pembrokeshire

SA62 6RH

01437 720204

St Thomas Church Hall

Church House, Church Street

St Dogmaels

Pembrokeshire

SA43

01239 614027

Centre for the Arts

Bleddfa

Bleddfa

Powys

LD7 1PA

01547 550377

Coleg Powys

Penlan

Powys

Penpont

Brecon

Powys

LD3 9SR

0845 4086 400

Brecon

Powys

LD3 8EU

01874 636202

Subud Hall

Canal Bank

Brecon

Powys

LD3 7HH

01874 658317

Antur Gwy

Park Road

Builth Wells

Powys

LD2 3BA

01982 553178

Community Centre

Newbridge on Wye

Builth Wells

Powys

LD1 6LU

01597 860382

Wyeside Arts Centre

Castle Street

Builth Wells

Powys

LD2 3BN

01982 553668

Arts Alive

Brecon Road

Crickhowell

Powys

NP8 1DG

01873 811579

Resource & Information Centre

Beaufort Street

Crickhowell

Powys

NP8 1BN

01873 811970

Coleg Powys

Spa Road East

Llandrindod Wells

Powys

LD1 5ES

01597 822696

Llanfyllin

Powys

SY22 5BB

01686 614039

Llangammarch Wells Powys

LD4 4EH

0845 4986323

Llanwrtyd Wells

Powys

LD5 4SS

01591 610283

Youth & Community Centre Alexandra Hall Victoria Hall

Victoria Square

Machynlleth

Powys

SY20 9AZ

01654 702400

Tabernacl

CAT Penrallt Street

Machynlleth

Powys

SY20 8AJ

01654 703355

Coleg Powys

Llanidloes Road

Newtown

Powys

SY16 4HU

01686 614283

Gregynog Hall

Tregynon

Newtown

Powys

SY16 3PW

01686 650224

Northside Community Centre

Canal Road

Newtown

Powys

SY26 2HX

01686 627916

Oriel Davies Gallery

The Park

Newtown

Powys

SY16 2NZ

01686 625041

Plas Dolerw

Milford Rd

Newtown

Powys

SY16 2EH

01686 621777

Assembly Rooms

Mid Border Arts, Broad Street

Presteigne

Powys

LD8 2AD

01544 267 163

CARAD

East Street

Rhayder

Powys

LD6 5ER

01597 810192

The Loft, Coed y Dinas

Cambrian Training, Coed y Dinas

Welshpool

Powys

SY21 8RP

0870 7700 155

Booths Bookshop

44 Lion Street

Hay-on-Wye

Hereford/Powys

HR3 5AA

01497 821150

Globe Theatre

Newport Street

Hay-on-Wye

Hereford/Powys

HR3 5BG

01497 821762

Youth & Community Centre

Oxford Road

Hay-on-Wye

Hereford/Powys

HR3 5AJ

01497 820771

Picklescott

Church Stretton

Shropshire

SY6 6NT

01694 751374

Herefordshire / Powys

Shropshire Karuna

96


Addysg Uwch yn y Gymuned Higher Education in the Community

learning@aber.ac.uk

01970 621580

www.aber.ac.uk/sell

Dysgu am Oes 2010-11 Learn for Life  

Lifelong Learning programme for 2010-11 published by Aberystwyth University: School of Education & Lifelong Learning.

Advertisement