Life Art BigBook

Page 1

bigBOOKmÙc lÙc

TH¶ T\ NG¶òI SÉNG LÜP 06 TINH TH¡N LIFE ART 10 GIÉ TRë LIFE ART 12

KH§NG GIAN NGHå THUÜT BLACK BOX GIõI THIåU 16 STUDIO BLACK BOX 18

CH¶•NG TRçNH NGHå THUÜT TH^ NGHIåM 22 TRAO ߇I CHUY£N M§N 24 ߡI THOÑI NGHå THUÜT 26 H TRú NGHå Sè 27

NGHå THUÜT ßÕ PHÉT TRIÕN N≈N TÅNG TRI⁄T L≥ 30 KHïA HñC CóNG ߤNG 32 TR¶òNG HñC TêCH C#C 38 D# ÉN CóNG ߤNG 42

CUNG CƒP GIÅI PHÉP DOANH NGHIåP 46 T‡ CH`C XÇ HóI 52 NH~NG C¢U HìI TH¶òNG GÖP 58

B≈N V~NG TÄI NGUY£N 62 KHïA ßÄO TÑO CHUY£N S¢U 63 MÑNG L¶õI CHUY£N GIA 64


CÅM C• T


X@C THÕ Life Art lµ mÈt doanh nghi÷p x∑ hÈi ti™n phong v“ sˆ dÙng k¸ thuÀt s©n kh†u vµ ngh÷ thuÀt Æ” mang Æ’n s˘ ph∏t tri”n hi÷u qu∂ cho doanh nghi÷p, c∏ nh©n, vµ x∑ hÈi.

5


TH¶ T\ NG¶òI SÉNG LÜP

Gˆi bπn, C∂m ¨n bπn Æ∑ dµnh Æ´i phÛt t◊m hi”u v“ Life Art. ß” thay cho lÍi Æ∏p tı Æ©u Life Art ra ÆÍi, t´i muËn k” vÌi c∏c bπn c©u chuy÷n nh· sau:

Nh˜ng c∂m h¯ng Æ«u ti™n Vµo n®m 2003 khi Æang lµm vi÷c tπi mÈt tÊ ch¯c phi ch›nh phÒ, t´i Æ≠Óc nhæc nhÎ c«n gi˜ k›n m¯c thu nhÀp bÎi {ChÛng ta lµm ph∏t tri”n x∑ hÈi vµ ng≠Íi kh∏c sœ kh´ng hi”u khi chÛng ta c„ m¯c thu nhÀp cao}. LÍi nhÀn Æfinh nµy mang Æ’n cho t´i mÈt tr®n trÎ{C„ th” nµo vıa ph∏t tri”n x∑ hÈi, vıa c„ m¯c thu nhÀp tËt, vµ vıa t˘ hµo v“ vi÷c nµy?} CÔng n®m nµy, t´i Æ≠Óc ch¯ng ki’n c∏c ngh÷ s¸ s©n kh†u ng≠Íi Anh lµm vi÷c cÔng mÈt nh„m bπn trŒ tπi Hµ NÈi. T´i nhÀn ra hi÷u qu∂ cÒa ngh÷ thuÀt trong vi÷c khuy’n kh›ch m‰i ng≠Íi tr∂i nghi÷m, suy ng…m, Æ∆t c©u h·i.. vµ t˘ t◊m lÍi gi∂i theo c∏ch sinh ÆÈng, t˘ do, vµ Æi vµo lflng ng≠Íi. 6


Ti™n phong N®m 2004, t´i trÎ thµnh h‰c gi∂ Chevening Æ«u ti™n tπi Anh QuËc Æ” theo h‰c mÈt ngµnh ›t ng≠Íi nghe Æ’n: `ng dÙng Ngh÷ thuÀt vµ Truy“n th´ng trong Ph∏t tri”n CÈng ÆÂng, cÔng c©u h·i cÒa chÛng bπn {ßi h‰c v“ th◊ bi’t lµm vi÷c cho ai?}. Tπi ch≠¨ng tr◊nh h‰c nµy, t´i Æ≠Óc bi’t Æ’n Paulo Freire vÌi nh˜ng t≠ t≠Îng c†p ti’n v“ gi∏o dÙc vµ ph∏t tri”n con ng≠Íi. CÚng tπi Æ©y, l«n Æ«u ti™n th†m nhu«n t≠ t≠Îng {Gi∏o dÙc, lµ n¨i Æ” m‰i ng≠Íi Æ∆t t™n cho th’ giÌi cÒa m◊nh}, trong t´i Æ∑ d†y l™n mÈt s˘ th´i thÛc mπnh mœ. N®m 2006, t´i thµnh lÀp nh„m S©n kh†u Nh∏p vµ ÆËi di÷n vÌi tr®n trÎ cÒa nhi“u ngh÷ s¸ ÆÈc lÀp kh∏c: lµm th’ nµo Æ” c„ Æi“u ki÷n Æ” s∏ng tπo vµ nu´i sËng b∂n th©n bªng Æam m™ cÒa m◊nh? N®m 2007, sau khi k’t thÛc d˘ ∏n {CuÈc ÆÍi cÒa t´i - C∏ch nh◊n cÒa t´i}, d˘ ∏n h≠Ìng d…n trŒ em x„m li“u lµm phim, t´i suy ngh‹ v“ s¯ m÷nh cÒa m◊nh. T´i nhÀn ra rªng x∑ hÈi chÿ thay ÆÊi khi m∆t bªng d©n tr› Æ≠Óc n©ng cao, vµ tr≠Íng h‰c lµ n¨i bæt Æ«u. 7


NÁ l˘c N®m 2010 Life Art Æ≠Óc ra ÆÍi nh≠ mÈt nÁ l˘c gi∂i quy’t nhi“u bµi to∏n: Lµ mÈt trong nh˜ng tÊ ch¯c x∑ hÈi Æ«u ti™n tπi Vi÷t Nam kh´ng Æi theo m´ h◊nh phi lÓi nhuÀn truy“n thËng mµ c„ s˘ t˘ lÀp vÌi cam k’t t∏i Æ«u t≠ 80% doanh thu vµo hoπt ÆÈng ph∏t tri”n cÈng ÆÂng. Lµ tÊ ch¯c Æ«u ti™n vµ duy nh†t tπi Vi÷t Nam nghi™n c¯u, th˘c hi÷n, cung c†p gi∂i ph∏p v“ ¯ng dÙng ngh÷ thuÀt trong ph∏t tri”n con ng≠Íi, vÌi c∏c chuy™n gia nªm trong ÆÈi ngÚ l∑nh Æπo cÒa tÊ ch¯c. Lµ tÊ ch¯c Æ«u ti™n tr™n th’ giÌi Æem lÓi ›ch cÒa ph≠¨ng ph∏p ph∏t tri”n con ng≠Íi qua ngh÷ thuÀt Æ’n vÌi m‰i ng≠Íi d©n trong x∑ hÈi qua c∏c lÌp h‰c cÈng ÆÂng Lµ tÊ ch¯c Æ«u ti™n tπi Vi÷t Nam vÌi t«m nh◊n vµ s¯ m÷nh k’t nËi ngh÷ s¸, ph∏t tri”n cÈng ÆÂng, vµ kh∂ n®ng t˘ lÀp.

8


Th∏ch th¯c Trong qu∏ tr◊nh th˘c hi÷n, Life Art nhÀn Æ≠Óc kh´ng ›t hoµi nghi: ...Li÷u c„ Æ∏ng tin cÀy nh≠ nh˜ng tÊ ch¯c phi lÓi nhuÀn khi Life Art lµ doanh nghi÷p? ...Li÷u c„ th” Æ≠Óc coi lµ ph∏t tri”n cÈng ÆÂng, khi ÆËi t≠Óng cÒa Life Art kh´ng ph∂i lµ ng≠Íi Æ∆c bi÷t kh„ kh®n? ...C„ thi’t th˘c kh´ng khi mong muËn mÁi ng≠Íi Æ≠Óc Æ∆t t™n cho th’ giÌi cÒa ch›nh m◊nh, trong khi x∑ hÈi c„ r†t nhi“u v†n nπn c«n gi∂i quy’t? ...C„ gi∏ trfi g◊ kh´ng, khi nh˜ng thay ÆÊi b™n trong mÁi ng≠Íi lµ r†t kh„ Æo l≠Íng bªng con sË? ...C„ kh∂ thi kh´ng, khi Life Art ch‰n mÈt c∏ch lµm kh∏c bi÷t trong l‹nh v˘c ph∏t tri”n con ng≠Íi? Nh˜ng hoµi nghi nµy, vıa lµ th∏ch th¯c, vıa g„p ph«n thÛc Æ»y chÛng t´i lµm vi÷c tËt nh†t. Thu hÛt ngµy cµng nhi“u ng≠Íi quan t©m vµ t◊m Æ’n Life Art, t´i nh◊n th†y trong t≠¨ng lai, Life Art sœ phÊ bi’n tπi Vi÷t Nam vµ c„ m∆t tπi nhi“u n¨i tr™n th’ giÌi, g„p ph«n tπo ra s˘ thay ÆÊi trong c∏ch ngh‹ phÊ bi’n hi÷n nay v“ gi∏o dÙc vµ ph∏t tri”n cÈng ÆÂng. C∂m ¨n bπn Phan ≥ Ly

9


TINH TH¡N LIFE ART

ChÛng t´i thi’t k’ vµ th˘c hi÷n mi‘n ph› c∏c d˘ ∏n ph∏t tri”n c∏ nh©n cho c∏c nh„m ÆËi t≠Óng c„ hoµn c∂nh Æ∆c bi÷t (ng≠Íi khuy’t tÀt, trŒ em bfi bπo hµnh, v.v..) ChÛng t´i tÊ ch¯c c∏c kho∏ h‰c cÈng ÆÂng, dµnh cho nhi“u l¯a tuÊi vÌi m¯c h‰c ph› ≠u Æ∑i ChÛng t´i c„ ch›nh s∏ch gi∂m gi∏ cho c∏c c¨ sÎ gi∏o dÙc. ChÛng t´i th≠Íng xuy™n tÊ ch¯c hÈi th∂o th˘c hµnh dµnh cho c∏c chuy™n gia Æi“u phËi sˆ dÙng ngh÷ thuÀt ChÛng t´i thi’t k’ vµ th˘c hi÷n kho∏ Ƶo tπo 6 th∏ng dµnh cho c∏c chuy™n gia, vµ c†p 100% h‰c bÊng cho t†t c∂ c∏c ÆËi t≠Óng Æ≠Óc tuy”n ch‰n. ChÛng t´i cung c†p kh´ng gian hÈi nghfi vµ tÀp hu†n cho c∏c ngh÷ s¸ vµ nh„m thi÷n nguy÷n vÌi m¯c ph› ≠u Æ∑i. ChÛng t´i phÙ tr∏ch chuy™n trang v“ ph∏t tri”n con ng≠Íi tr™n tπp ch› Lˆa ƒm, nguy÷t san cÒa b∏o Ti“n Phong. ChÛng t´i th≠Íng xuy™n tÊ ch¯c c∏c vÎ di‘n s©n kh†u t≠¨ng t∏c nh≠ mÈt h◊nh th¯c di‘n Ƶn mÎ v“ c∏c v†n Æ“ x∑ hÈi hµng ngµy.

10


11


GIÉ TRë LIFE ART Tπi Life Art, mÁi c∏ nh©n trong tÊ ch¯c Æ“u nÁ l˘c nu´i d≠Ïng nh˜ng gi∏ trfi mµ chÛng t´i tin theo.

12

S# CH°M CH@T

S# SÉNG TÑO

ChÛng t´i c„ ti™u chu»n r†t cao trong dfich vÙ vµ c´ng vi÷c hµng ngµy. MÁi c∏ nh©n tπi Life Art lµm vi÷c vÌi lflng y™u ngh“ vµ ˝ th¯c v“ ch†t l≠Óng. ChÛng t´i lu´n Æ∂m b∂o m‰i th¯ m◊nh lµm ph∂i lµ tËt nh†t.

S∏ng tπo lµ nguÂn n®ng l≠Óng trung t©m cÒa chÛng t´i, trong m‰i quy tr◊nh vµ kh´ng gian lµm vi÷c, chÛng t´i t◊m ki’m m‰i kh∂ n®ng thay ÆÊi vµ hoµn thi÷n. ChÛng t´i d‘ dµng c∂m th†y nhµm ch∏n vÌi nh˜ng ˝ t≠Îng l∆p lπi vµ c∏c ph≠¨ng ph∏p th´ng th≠Íng, chÛng t´i lu´n cË gæng tπo ra mÈt Æi”m kh∏c bi÷t ho∆c y’u tË ÆÈt ph∏ trong b†t c¯ dfich vÙ nµo vÌi kh∏ch hµng.


S# CH¢N TH#C

S`C SˇNG

CÎi mÎ vµ ch©n thµnh lµ quy tæc giao ti’p cËt l‚i trong ÆÈi ngÚ chÛng t´i cÚng nh≠ vÌi kh∏ch hµng. Tπi Life Art, chÛng t´i nÁ l˘c Æ” tπo mÈt kh´ng gian lµm vi÷c thÛc Æ»y s˘ th” hi÷n c∏ nh©n vµ chia sŒ ˝ ki’n, c∂ trong ÆÍi sËng ri™ng t≠ vµ trong c´ng vi÷c.

Khi mÈt ng≠Íi c„ Æam m™, nhi÷t huy’t, s∏ng tπo vµ c∂m th†y khoŒ mπnh trong t©m t≠Îng.. chÛng t´i g‰i Æ„ lµ {s¯c sËng}. MÈt ng≠Íi c„ n®ng l≠Óng dÂi dµo k” c∂ khi ng≠Íi Æ„ Æang trong t‹nh l∆ng. Tπi Life Art, chÛng t´i cË gæng Æ∂m b∂o Æ©y lµ tinh th«n trong mÁi c∏ nh©n vµ trong c´ng vi÷c vÌi kh∏ch hµng.

13


KH§NG GIAN NGHå THUÜT

BLACK BOX

...Black Box lµ kh´ng gian thˆ nghi÷m nhi“u loπi h◊nh ngh÷ thuÀt bi”u di‘n do ngh÷ s‹ Æi“u hµnh mÈt c∏ch ÆÈc lÀp vµ chÒ ÆÈng. Black Box cung c†p Æfia Æi”m cho qu∏ tr◊nh s∏ng tπo vµ th˘c hi÷n t∏c ph»m thˆ nghi÷m, bao gÂm s©n kh†u, mÛa, mÛa rËi.. vµ nhi“u loπi h◊nh kh∏c. Black Box cfln tÊ ch¯c hÈi th∂o, bµi gi∂ng vµ lµ c«u nËi gi˜a nh˜ng ng≠Íi th˘c hµnh ngh÷ thuÀt Vi÷t Nam vµ quËc t’ Æ” n©ng cao nhÀn th¯c v“ ngh÷ thuÀt bi”u di‘n tπi Vi÷t Nam vµ tr™n th’ giÌi...GIõI THIåU S` MåNH

CƒU TR@C VÜN HÄNH

S¯ m÷nh cÒa chÛng t´i lµ g©y d˘ng mÈt cÈng ÆÂng truy“n c∂m h¯ng, Æam m™ vµ c„ t›nh t≠¨ng t∏c cÒa nh˜ng ng≠Íi th˘c hµnh ngh÷ thuÀt vµ kh∏n gi∂ cho ngh÷ thuÀt bi”u di‘n tπi Vi÷t Nam.

Black Box hoπt ÆÈng d˘a tr™n qu∏ tr◊nh ra quy’t Æfinh ÆÂng thuÀn vµ Æ≠Óc Æi“u hµnh bÎi mÈt Ban Gi∏m ÆËc tÀn t©m, bao gÂm nh˜ng ng≠Íi th˘c hµnh ngh÷ thuÀt s©n kh†u vµ bi”u di‘n. S˘ ti’n hµnh c∏c hoπt ÆÈng Æ≠Óc hÁ trÓ bÎi mπng l≠Ìi t◊nh nguy÷n vi™n.

GIÉ TRë CˇT LîI

HOÑT ßóNG

ß” Æπt Æ≠Óc s¯ m÷nh, t†t c∂ nh˜ng quy’t Æfinh cÒa chÛng t´i Æ“u th†m nhuy‘n:

Cung c†p kh´ng gian vµ hÁ trÓ cho ngh÷ s‹ thˆ nghi÷m, ph∏t tri”n vµ bi”u di‘n c∏c t∏c ph»m ngh÷ thuÀt.

16

Tr› t≠Îng t≠Óng kh´ng giÌi hπn ßËi thoπi ngang bªng Kh´ng ph©n bi÷t Cho vµ ch†p nhÀn Ki™n nh…n Quan t©m S∏ng suËt tr˘c gi∏c

Qu∂ng b∏ c∏c loπi h◊nh ngh÷ thuÀt bi”u di‘n tÌi kh∏n gi∂ Vi÷t Nam vµ thÛc Æ»y s˘ t≠¨ng t∏c gi˜a ngh÷ s‹ vµ kh∏n gi∂ Khuy’n kh›ch ngh÷ s‹ trao ÆÊi v®n h„a vµ Æ„ng g„p cho s˘ ph∏t tri”n cÒa nh˜ng loπi h◊nh ngh÷ thuÀt mÌi tπi Vi÷t Nam.


17


STUDIO BLACK BOX

MÈt studio lÌn (75m2) c„ nhi“u mÙc Æ›ch sˆ dÙng vÌi t≠Íng Æen, mµn Æen vµ sµn gÁ phºng, th›ch hÓp cho tÀp d≠Ót vµ bi”u di‘n. G≠¨ng lÌn (6,5 x 3,5m), hÀu tr≠Íng vÌi hai lËi Æi ri™ng bi÷t Nªm tπi trung t©m Hµ NÈi Linh hoπt vµ c„ th” chuy”n thµnh phflng di‘n thuy’t, workshop, kh´ng gian tr≠ng bµy, tri”n l∑m S¯c ch¯a: gh’: 70, Ưng: 100 ß≠Óc trang bfi h÷ thËng chi’u s∏ng s©n kh†u ch†t l≠Óng cao, m∏y chi’u, mµn chi’u lÌn vµ h÷ thËng ©m thanh.

18


19


CH¶•NG TRçNH

20


21


NGHå THUÜT TH^ NGHIåM

MóT Sˇ Vô DIŸN ߶úC GIõI THIåU Ng≠Íi lπ (s©n kh†u kh´ng kfich b∂n) VÎ kfich lµ hµnh tr◊nh Æi kh∏m ph∏ m©u thu…n gi˜a hai giÌi t›nh nam vµ n˜, song cÚng chÿ ra hai ÆËi tr‰ng lµ t›nh nam vµ t›nh n˜ trong b∂n th©n mÁi con ng≠Íi. {Ng≠Íi lπ} l«n Æ«u ti™n ra mæt kh∏n gi∂ tπi Black Box vµ g«n nh≠ Æ∑ Æ≠Óc kh∏n gi∂ Æ„n nhÀn t›ch c˘c. ß„ lµ mÈt t›n hi÷u vui cho s©n kh†u n≠Ìc nhµ khi mµ kfich n„i d≠Íng nh≠ Æ∑ tı l©u m†t Æi l≠Óng lÌn ng≠Íi y™u th›ch. S©n kh†u kh´ng kfich b∂n r†t c„ th” sœ trÎ thµnh mÈt trµo l≠u mÌi cho m´n ngh÷ thuÀt th¯ s∏u trong thÍi gian tÌi. 22

- B∏o Æi÷n tˆ Ng≠Íi ß≠a Tin -


Ch≠¨ng tr◊nh giÌi thi÷u Æ’n kh∏n gi∂ nh˜ng t∏c ph»m ngh÷ thuÀt bi”u di‘n thˆ nghi÷m. ß©y lµ s˘ ki÷n Æ” m‰i ng≠Íi chia sŒ, suy ng…m, vµ c„ nh˜ng tr∂i nghi÷m ÆÈc Æ∏o, ÆÂng thÍi th≠Îng th¯c s˘ Æa dπng cÒa ngh÷ thuÀt bi”u di‘n.

ßµn ´ng - Ƶn bµ (s©n kh†u t∏i hi÷n) S©n kh†u T∏i hi÷n lµ mÈt loπi h◊nh s©n kh†u ¯ng t∏c nguy™n b∂n, trong Æ„ kh∏n gi∂ ho∆c mÈt nh„m ng≠Íi k” chuy÷n tı cuÈc sËng cÒa m◊nh vµ xem c©u chuy÷n Æ„ Æ≠Óc di‘n lπi tr™n s©n kh†u. ô S©n kh†u T∏i Hi÷n, kh∏n gi∂ lµ mÈt thµnh ph«n kh´ng th” thi’u cÒa s©n kh†u, bÎi v◊ h‰ ch›nh lµ nh˜ng ng≠Íi x©y d˘ng kfich b∂n tπi chÁ. ß„ ch›nh lµ nh˜ng c©u chuy÷n k” (k˚ ni÷m, nh˜ng c∂m xÛc, †n t≠Óng trong cuÈc ÆÍi) cÒa kh∏n gi∂, Æ≠Óc kh∏n gi∂ thuÀt lπi cho c∏c di‘n vi™n s©n kh†u vµ nh˜ng kh∏n gi∂ kh∏c cÔng nghe, suy ng…m vµ chia sŒ

23


TRAO ߇I CHUY£N M§N

Ch≠¨ng tr◊nh giÌi thi÷u c∏c k¸ thuÀt s©n kh†u vµ nh˜ng kh∏i ni÷m mÌi v“ ngh÷ thuÀt bi”u di‘n qua c∏c hÈi th∂o vÌi ngh÷ s¸ trong vµ ngoµi n≠Ìc.

HóI THÅO DIŸN XUƒT CùNG TR#C GIÉC HÈi th∂o Æ≠Óc tÊ ch¯c dµnh cho c∏c di‘n vi™n d≠Ìi s˘ d…n dæt cÒa Robert Hale, Æπo di‘n s©n kh†u thuÈc Trung t©m Kfich ngh÷ London H‰c c∏c k¸ thuÀt tπo t›nh c∏ch nh©n vÀt TrÎ n™n thµnh thÙc khi di‘n t∂ mÙc Æ›ch, hµnh ÆÈng t©m l˝ vµ th” ch†t cÒa nh©n vÀt Th˘c hµnh k¸ thuÀt sˆ dÙng tr˘c gi∏c ch©n thÀt khi lµm vi÷c vÌi kfich b∂n s©n kh†u 24


S¢N KHƒU `NG TÉC ß©y lµ d˘ ∏n tπo s©n ch¨i vµ n¨i trao ÆÊi chuy™n m´n cho c∏c ngh÷ s¸ y™u th›ch k¸ thuÀt ¯ng di‘n, Æ≠Óc tÊ ch¯c hµng tu«n tπi Kh´ng gian Ngh÷ thuÀt Black Box.

25


ߡI THOÑI NGHå THUÜT ßËi thoπi Ngh÷ thuÀt lµ ch≠¨ng tr◊nh tπo c¨ hÈi cho c´ng chÛng ti’p cÀn vµ hi”u bi’t s©u sæc h¨n v“ c∏c loπi h◊nh ngh÷ thuÀt th´ng qua

26

Ch≠¨ng tr◊nh giao l≠u gi˜a ngh÷ s‹ vµ c´ng chÛng BuÊi chi’u phim ChuÁi bµi gi∂ng Th≠ vi÷n ngh÷ thuÀt


H TRú NGHå Sè Ch≠¨ng tr◊nh HÁ trÓ ngh÷ s‹ cÒa Kh´ng gian Ngh÷ thuÀt Black Box c„ th” Î nhi“u h◊nh th¯c: k’t nËi nh˜ng ng≠Íi cÔng ch› h≠Ìng, cung c†p kh´ng gian tÀp luy÷n ch†t l≠Óng cao, tÊ ch¯c bi”u di‘n, ho∆c giÌi thi÷u ngh÷ s¸ Æ’n cÈng ÆÂng

NHI≈U MÖT Nhi“u m∆t lµ mÈt vÎ kfich hip - hop vÌi s˘ chung tay hÓp t∏c cÒa c∏c ngh÷ s¸ hiphop Æ’n tı ߯c vµ Vi÷t Nam. Ch≠¨ng tr◊nh Æ∑ hÁ trÓ kh´ng gian tÀp luy÷n cho vÎ di‘n trong suËt qu∏ tr◊nh chu»n bfi vµ h◊nh thµnh t∏c ph»m.

NG¶òI LÑ Ng≠Íi lπ lµ mÈt d˘ ∏n S©n kh†u Kh´ng kfich b∂n do S©n kh†u Nh∏p cÒa Vi÷t Nam vµ c∏c ngh÷ s¸ s©n kh†u ng≠Íi Anh cÔng th˘c hi÷n. Ch≠¨ng tr◊nh Æ∑ hÁ trÓ d˘ ∏n Ng≠Íi lπ kh´ng gian tÀp luy÷n trong nhi“u th∏ng, tÊ ch¯c s∂n xu†t vµ giÌi thi÷u vÎ di‘n Ng≠Íi Lπ Æ’n vÌi c´ng chÛng Hµ NÈi

27


NGHå THUÜT ßÕ

PHÉT TRIÕN

Mæt sœ kh´ng th” nh◊n th†y g◊ mÈt khi tr› t≠Îng t≠Óng bfi mÍ. MARK TWAINN≈N TÅNG TRI⁄T L≥

Tπi sao ph∏t tri”n con ng≠Íi qua ngh÷ thuÀt?

S˘ thay ÆÊi x∑ hÈi phÙ thuÈc vµo s˘ thay ÆÊi c∏ nh©n. ß” ÆËi m∆t vÌi hi÷n th˘c vµ Æπt Æ≠Óc ˝ th¯c ph∂n bi÷n, ta ph∂i bæt Æ«u tı mÈt s˘ hi”u bi’t m◊nh lµ ai, mÈt c∂m gi∏c v“ nh©n dπng cÒa ch›nh m◊nh. VÌi Ngh÷ thuÀt trong Ph∏t tri”n Con ng≠Íi, ph«n lÌn loπi h◊nh vµ nÈi dung hoπt ÆÈng Æ“u li™n quan Æ’n s˘ k’t nËi gi˜a {m◊nh} vµ {ng≠Íi kh∏c}. Khi muËn mÈt Ưa trŒ hi”u v“ th’ giÌi thÀt, chÛng ta ch‰n k” nh˜ng c©u chuy÷n tı {ngµy xˆa ngµy x≠a}, tπi {mÈt n¨i xa læm}, v“ mÈt ng≠Íi nµo Æ„.. nh≠ng c©u chuy÷n nµy lπi Æ’n tı th’ giÌi thÀt cÒa chÛng ta, Æ” cho Ưa trŒ c„ th” hi”u th’ giÌi lµ g◊, Î Æ©u vµ tπi sao lπi nh≠ th’. Nh˜ng c©u chuy÷n nµy nhªm giÛp ta ph∂n ∏nh hi÷n th˘c, Æ∆t c©u h·i v“ n„, suy ng…m v“ nh˜ng g◊ kh∏c b∂n th©n m◊nh, k’t nËi, nh◊n ngæm vµ c∂m nhÀn s˘ kh∏c bi÷t, ph©n t›ch nh˜ng c∏i mÌi vµ, quan tr‰ng h¨n c∂, suy ng…m vµ ph∏t tri”n b∂n th©n m◊nh.

30


VÌi Ngh÷ thuÀt trong Ph∏t tri”n con ng≠Íi, mÁi c∏ nh©n lµ mÈt ng≠Íi chÒ ÆÈng s∏ng tπo trong vi÷c h‰c g◊ vµ nh≠ th’ nµo. MÁi ng≠Íi Æ«u t≠ mÈt y’u tË cÒa b∂n th©n Æ” chia sŒ vÌi ng≠Íi kh∏c. Qua qu∏ tr◊nh ÆËi thoπi vµ t≠¨ng t∏c, nh˜ng g◊ ri™ng t≠ sœ trÎ thµnh tÀp th”, n©ng niu quan Æi”m vµ s˘ kh∏c bi÷t cÒa mÁi ng≠Íi, h◊nh thµnh nh˜ng ˝ ki’n kh∏c nhau v“ nh˜ng l˝ thuy’t vµ hµnh ÆÈng tr™n th’ giÌi. Tπi Life Art, mÁi ng≠Íi Æ≠Óc mÍi bÈc lÈ c∏ch nh◊n vµ k” c©u chuy÷n cÒa b∂n th©n, sˆ dÙng kfich, h◊nh ∂nh, ©m nhπc, chuy”n ÆÈng, Ɔt sät, con rËi, vµ mµu sæc.. Æ” k›ch th›ch c∏c k’t c†u c∂m xÛc vµ tr› tu÷ cÒa m◊nh, khai th∏c tr∂i nghi÷m cÒa ch›nh m◊nh, vµ tπo ra s˘ k’t nËi tr˘c ti’p vÌi cuÈc sËng cÒa ch›nh m◊nh. Qu∏ tr◊nh nµy Æ≠Óc gi∂ng vi™n Life Art th˘c hi÷n mÈt c∏ch c„ s≠ phπm d˘a tr™n nhu c«u vµ kinh nghi÷m cÒa ng≠Íi tham gia.

31


KHïA HñC CóNG ߤNG

Lµ ƨn vfi ti™n phong nghi™n c¯u vµ ¯ng dÙng, Life Art tÊ ch¯c kh„a h‰c vÌi t´n chÿ m‰i ng≠Íi d©n trong x∑ hÈi Æ“u Æ≠Óc ti’p cÀn ph≠¨ng ph∏p Ngh÷ thuÀt trong Ph∏t tri”n con ng≠Íi. MÁi kh„a h‰c 2 th∏ng Æ≠Óc thi’t k’ ri™ng bi÷t cho trŒ em vµ ng≠Íi lÌn. Ngoµi ra Life Art dµnh nhi“u su†t h‰c bÊng toµn ph«n cho nh˜ng h‰c vi™n Æ∆c bi÷t kh„ kh®n

{ßi“u kh∏c bi÷t nh†t tπi Life Art ch›nh lµ ph≠¨ng ph∏p h≠Ìng ÆËi t≠Óng, Æ≠a ng≠Íi h‰c lµm chÒ lÌp h‰c vµ t˘ dπy ch›nh m◊nh mµ kh´ng dÔng s∏ch vÎ hay dÔng lÍi n„i nhi“u. H‰c vi™n Æ≠Óc khuy’n kh›ch thµnh thÀt vÌi b∂n th©n, t˘ t◊m ra ch›nh m◊nh mµ kh´ng qua ai kh∏c.} HñC VI£N TÑI LIFE ART

32


33


MóT Sˇ KHïA HñC CóNG ߤNG

Kh∏m ph∏ tuÊi th¨ qua chuy”n ÆÈng (trŒ em) C∏i t´i b› »n (trŒ em) Y™u vµ b∂o v÷ b∂n th©n (trŒ em) Ng…u h¯ng CuÂng T˘ s≠Ìng Tho∏t x∏c Life Art tÊ ch¯c buÊi tr∂i nghi÷m mi‘n ph› hµng tu«n. Bπn c„ th” Æ®ng k› tham gia bªng c∏ch g‰i Æi÷n ho∆c qua website.

CÉI T§I Bê ¬N Dµnh cho bä tı 6-9 tuÊi Kho∏ h‰c sˆ dÙng nh˜ng bµi tÀp, thÒ ph∏p ngh÷ thuÀt ÆÈc Æ∏o Æ” ÆÂng hµnh cÔng c∏c con trong qu∏ tr◊nh Æ∆t c©u h·i vµ Æi t◊m c©u tr∂ lÍi v“ ch›nh m◊nh.

Trong 2 th∏ng giam gia, c∏c bä sœ Hi”u bi’t v“ c¨ th”, c∏ t›nh, vµ ≠Ìc m¨ cÒa m◊nh Y™u qu˝, tr©n tr‰ng b∂n th©n trong th” ch†t vµ t©m hÂn H◊nh thµnh kh∏i ni÷m c¨ b∂n v“ giÌi vµ giÌi t›nh Kh∏m ph∏ c∏c c∏ch b∂o v÷ b∂n th©n

{Ph≠¨ng ph∏p ph∏t tri”n con ng≠Íi qua ngh÷ thuÀt Life Art kh∏ s∏ng tπo, giÛp t◊m hi”u th’ giÌi xung quanh vµ t©m hÂn, c¨ th” qua c∏c gi∏c quan, c∂m xÛc, chuy”n ÆÈng. K›ch th›ch t≠ duy, s˘ ph∏t tri”n vµ s∏ng tπo kh´ng rÀp khu´n cÒa con trŒ} PH| HUYNH 34


T# S¶õNG Dµnh cho Thanh ni™n VÌi nh˜ng bµi tÀp Æ∆t h‰c vi™n vµo trπng th∏i ÆËi m∆t vÌi nh˜ng ˝ ni÷m, g„c khu†t trong t©m hÂn mµ trong cuÈc sËng hµng ngµy kh´ng c„ c¨ hÈi gi∂i quy’t, T˘ s≠Ìng sœ giÛp h‰c vi™n hi”u r‚ c∏c nhu c«u, lfich sˆ cÒa b∂n th©n m◊nh h¨n, qua Æ„ Æπt Æ≠Óc kh∂ n®ng ki”m so∏t c∂m xÛc mÈt c∏ch t›ch c˘c. Trong 2 th∏ng tham gia, h‰c vi™n sœ X∏c Æfinh t≠ duy c∂m xÛc cÒa b∂n th©n ßËi thoπi vÌi nh˜ng g„c khu†t trong t©m hÂn cÒa m◊nh Kh∏m ph∏ nh˜ng c∏ch kh∏c nhau Æ” ki”m so∏t c∂m xÛc mÈt c∏ch t›ch c˘c T◊m hi”u nh˜ng nguy™n nh©n s©u xa cÒa mÁi cung bÀc c∂m xÛc trong ch›nh m◊nh Kh∏m ph∏ c∏c h◊nh th¯c chia sŒ, ÆËi thoπi nhu c«u c∂m xÛc cÒa m◊nh vÌi nh˜ng ng≠Íi xung quanh

{Ph≠¨ng ph∏p cÒa Life Art lµ mÈt ph≠¨ng ph∏p mÌi mµ t´i ch≠a tıng Æ≠Óc tr∂i nghi÷m qua. Quan 2h tr∂i nghi÷m t´i d≠Íng nh≠ quay v“ vÌi ch›nh m◊nh, nhã nhµng, s´i nÊi, hfla nhfip. K’t nËi vÌi bπn bÃ, ng≠Íi ÆËi di÷n, kh´ng ph∏n xät mµ c∂m nhÀn, c∂m nhÀn ng≠Íi ÆËi di÷n, c∂m nhÀn ch›nh b∂n th©n} HñC VI£N 35


T⁄ T# DO KHÉM P S¢U S K⁄T NˇI S¢U SÉNG TÑ úNG BƒT NGò T# TR PHI£U TH#C S# RƒT CH TH`C Vç CON NG¶ HƒP D√N ƒN T¶úNG õI Mà ßóC ßÉO QUÉ NGò SAY RƒT T# NHI£ YåT VòI ß•N GIÅN G¡ B¤NG H~U êCH Mõ S¢U THÉCH TH`C NH PHÅN H¤I T\ HñC VI£N LIFE ART

36


PHÉ C#C HIåU QUÅ S¿C TRUY≈N CÅM H` TÑO TINH T⁄ LINH HO RÅI NGHIåM ßóC ßÉO TUYåT VòI TH@ Vë Rƒ ¶òI LINH HOÑT G¡N G RƒT SUNG S¶õNG É PHI£U B¤NG NHçN £N Mô LíNG MçNH G¡N GüI TH@ Vë TINH õI Mà T# CÅM NHÜN HçN VÄO MçNH SÉNG 37


TR¶òNG HñC TêCH C#C

ßÂng hµnh vÌi nhµ tr≠Íng tr™n th’ giÌi tr™n con Æ≠Íng ÆÊi mÌi ph≠¨ng ph∏p dπy h‰c, Life Art tin rªng ngh÷ thuÀt ¯ng dÙng lµ mÈt c´ng cÙ hi÷u qu∂. VÌi tri’t l˝ cÒa nhµ gi∏o dÙc c†p ti’n Paulo Freire, ph≠¨ng ph∏p h‰c tÀp th´ng qua ngh÷ thuÀt sœ hÁ trÓ gi∏o vi™n th˘c hi÷n c∏c ti’t h‰c d©n chÒ, cuËn hÛt vµ s∏ng tπo trong m‰i m´n h‰c, giÛp h‰c sinh tho∂i m∏i, t˘ do trong ph∏t tri”n t≠ duy ph∂n bi÷n, s∏ng tπo.

38


{Tr› t≠Îng t≠Óng quan tr‰ng h¨n ki’n th¯c. V◊ ki’n th¯c chÿ lµ nh˜ng g◊ ta Æ∑ hi”u bi’t, trong khi tr› t≠Îng t≠Óng lµ c∂ th’ giÌi vµ t†t c∂ nh˜ng g◊ ta ch≠a bi’t vµ hi”u.} ALBERT EINSTEIN

39


T¡M NHçN Life Art hÁ trÓ gi∏o vi™n vµ nhµ tr≠Íng th˘c hi÷n lÌp h‰c d©n chÒ, s∏ng tπo trong t†t c∂ bÈ m´n, nhªm h≠Ìng tÌi mÈt m´i tr≠Íng h‰c tÀp n¨i Æ„ h‰c sinh Æ≠Óc Æ∆t t™n cho th’ giÌi cÒa ch›nh m◊nh.

HOÑT ßóNG ßÂng hµnh cÔng gi∏o vi™n nghi™n c¯u, ¯ng dÙng ph≠¨ng ph∏p Ngh÷ thuÀt trong Ph∏t tri”n con ng≠Íi Æ” th˘c hi÷n dπy h‰c t›ch c˘c vÌi t†t c∂ c∏c bÈ m´n trong tr≠Íng h‰c ßµo tπo gi∏o vi™n v“ l˝ thuy’t vµ k‹ n®ng th˘c hµnh ph≠¨ng ph∏p Æi“u phËi lÌp h‰c d©n chÒ, s∏ng tπo, k›ch th›ch t≠ duy ÆÈc lÀp CË v†n gi∏o vi™n trong qu∏ tr◊nh thi’t k’ ch≠¨ng tr◊nh h‰c vµ Æi“u phËi lÌp h‰c

40


{Ph≠¨ng ph∏p gi∂ng dπy cÒa Life Art tπo Æ≠Óc ra nh˜ng s˘ k’t nËi v´ cÔng quan tr‰ng mµ c∏c ph≠¨ng ph∏p gi∂ng dπy truy“n thËng kh∏c th≠Íng kh´ng lµm Æ≠Óc: s˘ k’t nËi gi˜a t◊nh c∂m, suy ngh‹ vµ vÀn ÆÈng, s˘ k’t nËi gi˜a c∏ nh©n vÌi c∏ nh©n, s˘ k’t nËi gi˜a c∏ nh©n vµ cÈng ÆÂng} PHùNG HÄ THANH Thπc s¸ Gi∏o dÙc ßπi h‰c C´ng gi∏o Leuven, Bÿ

ߡI TÉC CÔng s˘ Òng hÈ t›ch c˘c tı c∏c c¨ quan gi∏o dÙc Æfia ph≠¨ng, Life Art hi÷n Æ∑ vµ Æang lµ ÆËi t∏c cÒa nhi“u tÊ ch¯c quËc t’ trong chi’n l≠Óc nµy nh≠ Card Board Citizens (Anh QuËc), Formaat (Hµ Lan), Vi÷n Phim ThÙy ßi”n, Ocean + (ThÙy ßi”n), UR (C´ng ty Truy“n h◊nh Gi∏o dÙc ThÙy ßi”n).

41


D# ÉN CóNG ߤNG

42


Lµ mÈt doanh nghi÷p x∑ hÈi, ngay tı n®m Æ«u ti™n thµnh lÀp Life Art Æ∑ th˘c hi÷n nhi“u d˘ ∏n ph∏t tri”n cÈng ÆÂng vÌi c∏c ÆËi t≠Óng kh∏c nhau. ß©y lµ nh˜ng d˘ ∏n phi lÓi nhuÀn Æ≠Óc Æ∏nh gi∏ cao v“ chuy™n m´n vµ hi÷u qu∂ t∏c ÆÈng.

D# ÉN {T§I} VÌi d˘ Πn {T´i} Life Art vμ Trung t©m Nghfi L˘c SËng Πp dÙng ph≠¨ng phΠp tr∂i nghi÷m vμ khΠm phΠ b∂n th©n th´ng qua quΠ tr◊nh sΠng tπo, vÌi ch≠¨ng tr◊nh Æ≠Óc thi’t k’ thÀt ÆΔc bi÷t Æ” cÔng cΠc bπn khuy’t tÀt t◊m vμo th’ giÌi nÈi t©m cÒa m◊nh, ÆËi di÷n vÌi m‰i mΔt cÒa c∂m xÛc vμ th” ch†t, phΠ vÏ m‰i giÌi hπn, Æfinh ki’n.

LÄM VIåC CùNG KOTO KOTO lµ mÈt tÊ ch¯c uy t›n Æ∑ Ƶo tπo hµng tr®m trŒ em Æ≠Íng phË, vµ Life Art t˘ hµo lµ mÈt ÆËi t∏c quan tr‰ng cÒa KOTO. Life Art Æ∑ trao hµng chÙc h‰c bÊng cho h‰c vi™n KOTO, cÚng nh≠ lu´n s∏t c∏nh cÔng c∏c em th´ng qua ph≠¨ng ph∏p ngh÷ thuÀt ¯ng dÙng.

43


CUNG CƒP GIÅI PHÉPDOANH NGHIåP {T›nh ri™ng tπi M¸, h¨n 400 trong 500 doanh nghi÷p hµng Æ«u (theo x’p hπng cÒa tπp ch› Fortune), cÔng v´ sË doanh nghi÷p nh·, Æ∑ sˆ dÙng gi∂i ph∏p ngh÷ thuÀt ¯ng dÙng Æ” ti’p cÀn nhi“u v†n Æ“ v“ con ng≠Íi.} Ph≠¨ng ph∏p cÒa Life Art Æ∑ Æ≠Óc ph∏t tri”n vµ ch¯ng minh lµ c„ gi∏ trfi to lÌn khi ti’p cÀn vµ gi∂i quy’t nh˜ng v†n Æ“ trıu t≠Óng trong mÁi c∏ nh©n, khuy’n kh›ch s˘ thay ÆÊi t›ch c˘c qua vi÷c tπo ra mÈt kh´ng gian an toµn cho m‰i ng≠Íi thˆ nghi÷m nh˜ng ˝ t≠Îng, hµnh ÆÈng mÌi.

46


TêNH ßóT PHÉ Tπo ra s˘ thay ÆÊi t¯c th◊ cho b†t k◊ ai tham gia Ti’p cÀn vµ tr◊nh bµy nh˜ng v†n Æ“ trong doanh nghi÷p cÒa bπn mÈt c∏ch sinh ÆÈng vµ toµn di÷n H†p d…n, cuËn hÛt s˘ tÀp trung cÒa ng≠Íi tham gia Th∏ch th¯c, ÆÂng thÍi hÁ trÓ ng≠Íi tham gia trong m‰i l‹nh v˘c: Th∏i ÆÈ, Hµnh xˆ, K‹ n®ng HÁ trÓ nh©n vi™n cÒa bπn thˆ nghi÷m ph≠¨ng ph∏p ti’p cÀn mÌi mÈt c∏ch t˘ nhi™n ThÛc Æ»y s˘ s∏ng tπo cÒa t†t c∂ m‰i ng≠Íi

{S∏ng tπo lµ thi’t y’u bÎi Æ„ ch›nh lµ tr∏i tim cÒa ÆÊi mÌi, vµ ÆÊi mÌi lµ y’u tË thÛc Æ»y t®ng tr≠Îng vµ, do Æ„, lµ mÈt s˘ bæt buÈc trong kinh doanh. Ngh÷ thuÀt Æ∑ giÛp tπo ra s˘ thay ÆÊi trong th∏i ÆÈ qua vi÷c Æ” cho nh©n vi™n ÆËi m∆t vÌi nh˜ng ngÈ nhÀn cÒa h‰ trong mÈt m´i tr≠Íng phi truy“n thËng vµ an toµn. K’t qu∂ cÒa vi÷c h‰c tÀp vµ Ƶo tπo th´ng qua ngh÷ thuÀt lµ r†t t›ch c˘c ÆËi vÌi c´ng ty McGraw-Hill} Terry McGraw, CEO c´ng ty McGraw-Hill 47


T¶ DUY SÉNG TÑO

GIÅI PHÉP T\NG THI⁄T K⁄ V†n Æ“ C´ng ty N lµ mÈt ƨn vfi Qu∂ng c∏o vµ Truy“n th´ng hµng Æ«u tπi Vi÷t Nam. Qua nhi“u n®m hoπt ÆÈng, c´ng ty Æ∑ tuy”n dÙng Æ≠Óc nhi“u nh©n vi™n r†t tµi n®ng vµ s∏ng tπo. Tuy nhi™n, bÈ phÀn chuy™n m´n vµ bÈ phÀn hµnh ch›nh cÒa c´ng ty kh´ng th˘c s˘ k’t nËi vÌi nhau. {Suy ngh‹ s∏ng tπo} Æ≠Óc coi lµ mÈt kh∂ n®ng ÆÈc quy“n cÒa bÈ phÀn chuy™n m´n, trong khi bÈ phÀn hµnh ch›nh v…n r†t thÙ ÆÈng vµ käm s∏ng tπo. C´ng ty Æ∑ Æ“ nghfi Life Art cung c†p mÈt gi∂i ph∏p toµn di÷n Æ” c∂i thi÷n v†n Æ“ tr™n. Gi∂i ph∏p Life Art ti’n hµnh mÈt cuÈc kh∂o s∏t trong toµn bÈ c´ng ty Æ” t◊m hi”u v“ th∏i ÆÈ vµ th„i quen cÒa nh˜ng bÈ phÀn kh∏c nhau. Tı k’t qu∂ Æi“u tra, nh˜ng Æi“u phËi vi™n cÒa chÛng t´i thi’t k’ mÈt ch≠¨ng tr◊nh käo dµi mÈt ngµy, bao gÂm c∏c c∂nh Æi”n h◊nh v“ hÓp t∏c vµ t≠¨ng t∏c trong c´ng ty vµ nhi“u t◊nh huËng Æfli h·i s˘ ¯ng t∏c tπi chÁ nhªm k›ch th›ch ng≠Íi tham gia suy ngh‹ s∏ng tπo, ÆÂng thÍi tin vµo kh∂ n®ng s∏ng tπo cÒa m◊nh. B™n cπnh Æ„, nh˜ng hoπt ÆÈng cfln khuy’n kh›ch s˘ tranh luÀn gi˜a nh˜ng ng≠Íi tham gia, khi’n h‰ tπo ra nhi“u quan Æi”m hoµn toµn mÌi v“ s˘ hÓp t∏c gi˜a nh˜ng bÈ phÀn kh∏c nhau tπi n¨i lµm vi÷c. L‹nh v˘c ¯ng dÙng B∂n sæc doanh nghi÷p, Æa dπng nh„m, t≠ duy s∏ng tπo, k’t nËi nh„m 48


TINH TH¡N CˇNG HI⁄N

V†n Æ“ C´ng ty K hoπt ÆÈng v“ dfich vÙ kh∏ch sπn Æ∑ h¨n 10 n®m vÌi 100 nh©n vi™n trong 2 chi nh∏nh. G«n Æ©y, c´ng ty Æ∑ tr∂i qua nhi“u s˘ thay ÆÊi lÌn trong bÈ phÀn l∑nh Æπo, vÌi mÈt nˆa sË nh©n vi™n bfi thay th’ trong vflng 1 n®m. S˘ kh∏t khao cËng hi’n vµ tinh th«n lµm vi÷c nh„m sa sÛt nghi™m tr‰ng, cÚng nh≠ xu†t hi÷n th™m s˘ ph©n bi÷t c†p bÀc gi˜a c∏c nh©n vi™n. C∏c nh©n vi™n, v◊ th’, c∂m th†y kh„ kh®n khi k’t nËi vÌi nhau. Nh˜ng ng≠Íi s∏ng lÀp nhÀn ra t◊nh trπng tr™n vµ mÍi Life Art tÊ ch¯c mÈt s˘ ki÷n c„ chi“u s©u nhªm gi∂i quy’t nh˜ng v†n Æ“ tr™n. Gi∂i ph∏p Life Art tÊ ch¯c mÈt ch≠¨ng tr◊nh Æi xa käo dµi 3 ngµy Æ≠a nh˜ng nh©n vi™n cÒa c´ng ty vµo mÈt hµnh tr◊nh Æ” t◊m hi”u nh˜ng gi∏ trfi cÒa c´ng ty, hi”u h¨n v“ ÆÂng nghi÷p vµ c∂m gi∏c chia sŒ mÈt mÙc ti™u chung. Ch≠¨ng tr◊nh bao gÂm nhi“u chuÁi hoπt ÆÈng vµ c∂nh mang t›nh t≠¨ng t∏c Æ≠Óc thi’t k’ ri™ng cho c´ng ty K, bao gÂm nh˜ng bµi tÀp chuy”n ÆÈng, k” chuy÷n, kfich vµ vœ. Qua nh˜ng hoπt ÆÈng h†p d…n, nh©n vi™n Æ≠Óc nh◊n vµo nh˜ng gi∏ trfi cÒa c´ng ty vµ nh˜ng mËi quan h÷ gi˜a h‰, qua Æ„ nhÀn th¯c vµ tr©n tr‰ng s˘ quan t©m, t´n tr‰ng l…n nhau, cÚng nh≠ t®ng c≠Íng s˘ cËng hi’n v◊ s˘ ph∏t tri”n cÒa c´ng ty. L‹nh v˘c ¯ng dÙng Tinh th«n cËng hi’n, gi∏ trfi doanh nghi÷p, qu∂n l˝ khÒng ho∂ng, cuËn hÛt nh©n vi™n, k’t nËi nh„m 49


ßEM L≥ THUY⁄T VÄO CUóC SˇNG 50

TRUY GIÉ TRë TH¶•N CUˇ GIAO TI⁄P H T# V†n Æ“ ßπi s¯ qu∏n B tÊ ch¯c c∏c kh„a hu†n luy÷n K≤ N°NG THUY hµng n®m v“ Qu∂n l˝ KhÒng ho∂ng cho nh©n vi™n tπi Vi÷t Nam. Tuy nhi™n, n®m GIAO TI⁄P HIåU nay, Æπi s¯ qu∏n muËn tÊ ch¯c mÈt ch≠¨ng tr◊nh th˘c t’, n®ng ÆÈng vµ cuËn hÛt h¨n. BÅN S¿C CûA DOA Life Art Æ≠Óc Æ“ nghfi cung c†p gi∂i ph∏p. Ch≠¨ng tr◊nh Ƶo tπo sœ dµnh cho 30 nh©n TRUY≈N ßÑT T¡M vi™n vµ Æ≠Óc tÊ ch¯c trong 1 ngµy. Gi∂i ph∏p BÅN S¿C CûA DOAN Life Art tÊ ch¯c nghi™n c¯u v“ nÈi dung hu†n luy÷n vµ thi’t k’ mÈt ch≠¨ng tr◊nh m´ ph·ng GIAO TI⁄P HIåU QU mÈt tai nπn giao th´ng. Life Art lµm vi÷c vµ Ƶo tπo 40 di‘n KIÕM vi™n Vi÷t NamSOÉT vµ n≠Ìc TRUY≈N TH§N ngoµi Æ” m´ ph·ng nh˜ng hÀu qu∂ vÀt ch†t vµ t©m l˝ cÒa mÈt vÙ tai nπn mÈt c∏ch K≤ N°NG BÉN H ch©n th˘c nh†t. Kfich b∂n bao gÂm nh˜ng nÛt thæt vµ nh˜ng v†n Æ“ ti“m tµng g©y ra BÅN S¿C CûA s˘ nh«m l…n cÒa ÆÈi gi∂i c¯u tr™n th˘c t’. DOANH NGHIåP Vµo buÊi s∏ng, ÆÈi nhÀn Æ≠Óc tin b∏o vµ C§NG VIåC C ph©n t›ch chi’n thuÀtC¢N gi∂i c¯u, vµ BØNG vµo buÊi chi“u, ÆÈi sœ tÌi hi÷n tr≠Íng vµ tr∂i nghi÷m qu∏ tr◊nh gi∂i quy’t v†n Æ“ cÔng vÌi nh˜ng di‘n vi™n. MÈt cuÈc h‰p ngæn sau Æ„ sœ giÛp m‰i ng≠Íi ph©n t›ch vµ tÊng hÓp buÊi hu†n luy÷n.

L‹nh v˘c ¯ng dÙng Qu∂n l˝ khÒng ho∂ng, t≠ duy s∏ng tπo, cuËn hÛt nh©n vi™n, Ƶo tπo, qu∂n l˝ xung ÆÈt

K≤ N°NG

CUˇN H@T NH¢ QUY≈N CON N TRUY≈N ßÑ QUY≈N CON N C¢N BØNG C§NG VIåC CUó


Y≈N ßÑT T¡M NHçN TUYÕN D|NG BÅN NG HIåU T¶ DUY SÉNG TÑO GIAO TI⁄P ˇN H@T NH¢N VI£N KHEN TÖNG TRUY≈ HIåU QUÅ Kè N°NG PHìNG VƒN TRUY # TIN NHÜN TH`C ßA DÑNG V°N HïA Y⁄T TRçNH TRUY≈N ßÑT T¡M NHçN GIAO U QUÅ TRUY≈N CÅM H`NG BÅN S¿C Cû ANH NGHIåP CUˇN H@T NH¢N VI£N BÅ M NHçN GIÉ TRë TH¶•NG HIåU KIÕM SO NH NGHIåP QUƒY RˇI VÄ NG¶úC ßÇI UÅ QUY≈N CON NG¶òI BÅN S¿C CûA D NG BÅN S¿C CûA DOANH NGHIåP T# TI HÄNG T# TIN LèNH V#C `NG D|NG K⁄T NˇI G P C¢N BØNG C§NG VIåC CUóC SˇNG CUóC SˇNG GIAO TI⁄P HIåU QUÅ CUˇN KIÕM SOÉT TRUY≈N TH§NG K≤ N°NG G BÉN HÄNG K≤ N°NG THUY⁄T TRçNH K⁄T NˇI GI~A CÉC NHïM BÅN S¿C C ¢N VI£N TINH TH¡N CˇNG HI⁄N T# TIN NG¶òI Kè N°NG ßÄM PHÉN CUˇN H@ ÑT T¡M NHçN QUÅN L≥ XUNG ßóT QUY NG¶òI K≤ N°NG BÉN HÄNG K≤ N°NG 51 óC SˇNG ßA DÑNG NHïM C¢N BØNG


T‡ CH`C XÇ HóI

{Ngh÷ thuÀt trong Ph∏t tri”n X∑ hÈi lµ mÈt phong trµo Æang l™n cÒa nh˜ng chuy™n gia, nhµ vÀn ÆÈng ch›nh s∏ch, vµ c∏c nghi™n c¯u sinh - nh˜ng ng≠Íi mµ tı n®m 1970 Æ∑ phÊ bi’n vµ ¯ng dÙng s©n kh†u nh≠ lµ mÈt c´ng cÙ Æ” khuy’n kh›ch s˘ tham gia vµ tπo ra thay ÆÊi trong x∑ hÈi. 35 n®m sau, cÙm tı {Ngh÷ thuÀt trong Ph∏t tri”n X∑ hÈi} Æ∑ Æ≠Óc sˆ dÙng Æ” nhÀn dπng mÈt phπm vi th˘c hµnh r†t rÈng - tı nh˜ng vÎ di‘n c„ kfich b∂n nhªm tuy™n truy“n mÈt th´ng Æi÷p ph∏t tri”n nµo Æ„, cho tÌi nh˜ng s∏ng ki’n ph∏t tri”n c„ s˘ tham gia cÒa cÈng ÆÂng, trong Æ„ ngh÷ thuÀt Æ≠Óc sˆ dÙng vÌi vai trfl lµ ch†t xÛc t∏c Æ” hµnh ÆÈng vµ thay ÆÊi.} Julie Mc Carthy

52


TêNH ßóT PHÉ Khuy’n kh›ch ng≠Íi tham gia ch†p nhÀn rÒi ro, lµm m‰i th¯ kh∏c Æi, vµ sˆ dÙng m´i tr≠Íng hoπt ÆÈng nh≠ mÈt kh´ng gian Æ” thˆ nghi÷m. X©y d˘ng n“n t∂ng hoπt ÆÈng d˘a tr™n nh˜ng tr∂i nghi÷m sΩn c„ cÒa c∏c c∏ nh©n, thay v◊ ∏p Æ∆t nh˜ng kh∏i ni÷m xa lπ. H≠Ìng tÌi ph∏t tri”n con ng≠Íi b“n v˜ng vµ toµn di÷n qua s˘ c©n bªng trong kh∏m ph∏ tr› tu÷ c∂m xÛc, bi”u Æπt c¨ th”, vµ t≠ duy ph∂n bi÷n K’t nËi m‰i thµnh vi™n b†t ch†p kh∏c bi÷t tuÊi t∏c, v®n h„a, giÌi t›nh, h‰c v†n vµ kh∂ n®ng Tπo kh´ng gian an toµn Æ” kh∏m ph∏ c∏c v†n Æ“ nhπy c∂m Sinh ÆÈng, d‘ hi”u, l´i cuËn, kh´ng ph©n bi÷t ÆËi xˆ

{Nh˜ng ai kh´ng Æ≠Óc lµm g◊ v“ c©u chuy÷n cÒa ÆÍi m◊nh, kh´ng Æ≠Óc k” lπi n„, ngh‹ lπi n„, ÆÔa giÏn v“ n„, vµ thay ÆÊi n„ theo thÍi gian, th˘c s˘ lµ nh˜ng ng≠Íi b†t l˘c} Salman Rushdie

53


CHˇNG BU§N BÉN NG¶òI

GIÅI PHÉP T\NG THI⁄T K⁄ V†n Æ“ MÈt d˘ ∏n chËng nπn bu´n ng≠Íi c„ k’ hoπch tÊ ch¯c ch≠¨ng tr◊nh truy“n th´ng qua ngh÷ thuÀt vÌi mÙc Æ›ch gi∏o dÙc giÌi trŒ v“ nπn bu´n b∏n ng≠Íi. Ch≠¨ng tr◊nh muËn t∏c ph»m ngh÷ thuÀt Æ≠Óc ng≠Íi tham gia tr∂i nghi÷m tr˘c ti’p vµ xem xät v†n nπn tı nhi“u kh›a cπnh. Ch≠¨ng tr◊nh cÚng Æ∆t mÙc ti™u rªng ph«n t≠¨ng t∏c cÒa t∏c ph»m sœ gi∏o dÙc ng≠Íi tham gia trÎ thµnh mÈt ph«n quan tr‰ng Æ” gi∂i trı v†n nπn, vµ truy“n c∂m h¯ng cho h‰ hµnh ÆÈng chËng nπn bu´n ng≠Íi. Life Art Æ∑ Æ≠Óc mÍi cung c†p gi∂i ph∏p cho t∏c ph»m ngh÷ thuÀt nµy Gi∂i ph∏p Life Art thi’t k’ mÈt vÎ di‘n s©n kh†u t≠¨ng t∏c mµ trong Æ„, ng≠Íi tham gia Æ≠Óc Æ„ng vai c∏c nh©n vÀt kh∏c nhau Æ” tr∂i qua nh˜ng c∂m xÛc vµ t◊nh huËng cÒa mÈt vÙ bu´n b∏n ng≠Íi th˘c s˘. C∏c t◊nh huËng Æ≠Óc x©y d˘ng d˘a tr™n nghi™n c¯u vµ trao ÆÊi s©u vÌi c∏c thµnh ph«n tham gia bu´n b∏n ng≠Íi tπi Vi÷t Nam. VÎ di‘n cung c†p cho 500 ng≠Íi tham gia mÈt kh´ng gian an toµn Æ” thˆ nghi÷m. Kh∏n gi∂ c„ c¨ hÈi Æ≠a ra c∏c lÍi khuy™n vµ gi∂i ph∏p kh∏c nhau Æ” giÛp nh©n vÀt gi∂i quy’t c∏c t◊nh huËng cÒa m◊nh. T∏c ph»m nµy Æ∑ tπo c¨ hÈi cho giÌi trŒ Æ≠Óc c∂m nhÀn, t≠Îng t≠Óng, hµnh ÆÈng vµ chia sŒ nh˜ng tr∂i nghi÷m, suy ng…m cÒa h‰ v“ v†n nπn bu´n ng≠Íi. L‹nh v˘c ¯ng dÙng ChËng bu´n b∏n ng≠Íi, s©n kh†u di‘n Ƶn, s˘ tham gia cÒa ng≠Íi d©n

54


LÄM VIåC VõI TRà EM

V†n Æ“ TÊ ch¯c phi ch›nh phÒ quËc t’ A lµm vi÷c trong l‹nh v˘c b∂o Æ∂m quy“n cho c∏c nh„m ng≠Íi chfiu thi÷t thfli vµ Æ∆c bi÷t lµ trŒ em. NhÀn th†y c∏n bÈ d˘ ∏n v…n lÛng tÛng khi ti’p cÀn vµ thu hÛt s˘ tham gia cÒa trŒ, tÊ ch¯c A Æ“ nghfi Life Art hÁ trÓ c∏c c∏n bÈ tham gia nh˜ng k‹ n®ng c¨ b∂n Æ” t˘ tin h¨n khi lµm vi÷c, trao ÆÊi hay ch¨i vÌi trŒ, Æ∂m b∂o kh∂ n®ng trŒ em tham gia hi÷u qu∂ h¨n n˜a trong c∏c ch≠¨ng tr◊nh tÀp trung vµo trŒ em tπi vÔng d˘ ∏n. Gi∂i ph∏p Life Art th˘c hi÷n mÈt cuÈc kh∂o s∏t vÌi h¨n 60 c∏n bÈ d˘ ∏n lµm vi÷c tr˘c ti’p vÌi trŒ vµ x∏c Æfinh kh„ kh®n cÒa c∏c c∏n bÈ. D˘a tr™n k’t qu∂ kh∂o s∏t vµ qua trao ÆÊi vÌi l∑nh Æπo d˘ ∏n, Life Art Æ∑ thi’t k’ mÈt kh„a tÀp hu†n dµi 5 ngµy mang t™n {T˘ do Æ” lµm vi÷c vÌi trŒ}. Kh„a h‰c nµy giÌi thi÷u vµ th˘c hµnh c∏c ph≠¨ng ph∏p hi÷u qu∂ khi lµm vi÷c vÌi trŒ em. C∏c c∏n bÈ tham gia Æ≠Óc h‰c c∏ch thu hÛt s˘ quan t©m cÒa trŒ tÌi v†n Æ“ c«n truy“n Æπt, duy tr◊ k˚ luÀt vµ c´ng bªng trong nh„m, hi”u nh˜ng v†n Æ“ hπn ch’ s˘ tÀp trung vµ chia sŒ cÒa trŒ, kh∏m ph∏ nh˜ng c∏ch ƨn gi∂n Æ” khuy’n kh›ch trŒ bµy t· quan Æi”m vµ c∂m xÛc. K’t thÛc kh„a Ƶo tπo, c∏c c∏n bÈ trÎ n™n t˘ tin vµ t˘ do h¨n trong vi÷c l˘a ch‰n c∏c h◊nh th¯c Æ∆t v†n Æ“, giao ti’p vÌi trŒ. L‹nh v˘c ¯ng dÙng Quy”n trŒ em, s˘ tham gia cÒa ng≠Íi d©n, Æi“u phËi nh„m, Ƶo tπo

55


BçNH ß∫NG GIõI

V†n Æ“ G lµ mÈt mπng l≠Ìi NGOs chuy™n lµm vi÷c vÌi c∏c v†n Æ“ v“ giÌi vµ b†t b◊nh ƺng giÌi c„ c∏c thµnh vi™n Æ≠Óc trang bfi Æ«y ÆÒ l˝ thuy’t Æ” lµm vi÷c vÌi c∏c nh„m ÆËi t≠Óng Æ∆c thÔ. Tuy nhi™n, l∑nh Æπo mπng l≠Ìi cho bi’t nhi“u thµnh vi™n ph∂n ∏nh rªng h‰ ch≠a c„ s˘ rung c∂m th˘c s˘ vÌi ÆËi t≠Óng vµ kh∂ n®ng chia sŒ Æ” ng≠Íi kh∏c th†u hi”u. Chÿ khi h‰c Æ≠Óc c∏ch ÆÂng c∂m vµ chia sŒ, c∏c thµnh vi™n cÒa mπng l≠Ìi mÌi c„ th” chuy”n t∂i ˝ ngh‹a vµo nh˜ng hoπt ÆÈng cÒa m◊nh, ÆÂng thÍi truy“n c∂m h¯ng cho nh˜ng ng≠Íi lµm vi÷c cÔng. L∑nh Æπo cÒa mπng l≠Ìi Æ“ nghfi Life Art thi’t k’ mÈt hÈi th∂o th˘c hµnh nhªm giÛp c∏c thµnh vi™n tr∂i nghi÷m vµ c„ s˘ k’t nËi tı ch›nh m◊nh vÌi l˝ thuy’t Æ∑ Æ≠Óc h‰c. Gi∂i ph∏p L◊fe Art thi’t k’ mÈt hÈi th∂o vÌi c∏c h◊nh th¯c s∏ng tπo nhªm khuy’n kh›ch ng≠Íi tham gia kh∏m ph∏, ÆËi di÷n vµ chia sŒ nh˜ng tr∂i nghi÷m cÒa ch›nh h‰ trong cuÈc sËng hµng ngµy v“ giÌi vµ b◊nh ƺng giÌi. C∏c thµnh vi™n Æ≠Óc d…n dæt læng nghe vµ kh∏m ph∏ th’ giÌi nÈi t©m cÒa b∂n th©n, suy ngh‹ vµ chia sŒ v“ c∏ch t≠ duy, c∂m xÛc kh∏c nhau cÒa b∂n th©n vµ ng≠Íi kh∏c giÌi, qua Æ„ ÆÂng c∂m h¨n vÌi c∏c ÆËi t≠Óng Æ∆c thÔ vµ uy”n chuy”n, Æam m™ h¨n khi vÀn dÙng l˝ thuy’t vµo c´ng vi÷c th˘c t’. L‹nh v˘c ¯ng dÙng GiÌi, ßµo tπo,

56


HíA GIÅI M¢U THU√N ßI≈U PHˇ ßI≈U PHˇI NHïM S¢N KHƒU DI ßÄO TÑO S# THAM GIA CûA NG CHˇNG BU§N BÉN NG¶òI ßÄO LèNH V#C `NG D|NG CHˇNG BU§N BÉN HIV/AIDS ßI≈U PHˇI NHïM HIV/ S`C KHOà SINH SÅN HíA GIÅI M BçNH ß∫NG GIõI HíA GIÅI M¢U QUY≈N TRà EM CHˇNG BU§N BÉ HíA GIÅI M¢U THU√N S`C KHO S¢N KHƒU DIŸN ßÄN HIV/AIDS K≤ N°NG SˇNG CHˇNG BU§N PHIM CóNG ߤNG ßÄO TÑO ßI S# THAM GIA CûA NG¶òI D¢N ßI≈U PHˇI NHïM S¢N KHƒU DI ßÄO TÑO S# THAM GIA CûA NG CHˇNG BU§N BÉN NG¶òI ßÄO HíA GIÅI M¢U THU√N S`C KHO S¢N KHƒU DIŸN ßÄN HIV/AIDS K≤ N°NG SˇNG CHˇNG BU§N ßÄO TÑO S# THAM GIA CûA NG 57


NH~NG C¢U HìI TH¶òNG GÖP C∏c chuy™n gia tπi Life Art Æ≠Óc Ƶo tπo theo h◊nh th¯c nµo? C∏c chuy™n gia tπi Life Art Æ∑ Æ≠Óc Ƶo tπo chuy™n nghi÷p v“ S©n kh†u `ng t∏c vµ K‹ n®ng ßi“u phËi Sˆ dÙng Ngh÷ thuÀt vµ c„ ›t nh†t 5 n®m trong l‹nh v˘c ph∏t tri”n x∑ hÈi. H‰ Æ“u Æ≠Óc tuy”n ch‰n c»n thÀn d˘a tr™n kinh nghi÷m vµ ki’n th¯c cÒa h‰ trong l‹nh v˘c Ng…u h¯ng `ng dÙng, ßµo tπo n¨i C´ng sÎ, vµ kh∂ n®ng k’t nËi vÌi m‰i ng≠Íi. ßËi vÌi tıng d˘ ∏n, chÛng t´i sœ ch‰n l˘a chuy™n gia d˘a theo nh˜ng kh∂ n®ng cÙ th” cÒa h‰. Life Art lµm th’ nµo Æ” cuËn hÛt ng≠Íi tham gia? H‰ Æ©u ph∂i lµ ngh÷ s‹! Life Art kh´ng bao giÍ Æfli h·i ng≠Íi tham gia bi”u di‘n ho∆c giÌi thi÷u mÈt t∏c ph»m ngh÷ thuÀt, bÎi Æ„ kh´ng ph∂i lµ c∏ch lµm. Ch≠¨ng tr◊nh cÒa chÛng t´i d…n dæt ng≠Íi tham gia qua tıng b≠Ìc nh· Æ” kh∏m ph∏ chÒ Æ“ mÈt c∏ch thÛ vfi vµ th©n thi÷n. Nh˜ng chuy™n gia cÒa chÛng t´i Æ≠Óc Ƶo tπo kh∂ n®ng quan s∏t vµ hÁ trÓ Æ” Æ∂m b∂o rªng t†t c∂ m‰i ng≠Íi Æ“u tho∂i m∏i vµ hµo h¯ng tham gia. Th´ng th≠Íng, khi vıa Æ’n Æ©y m‰i ng≠Íi v…n cfln ngπi ngÔng, nh≠ng Æ’n cuËi buÊi ph«n lÌn m‰i ng≠Íi n„i rªng h‰ ch≠a tıng bao giÍ c∂m th†y tho∂i m∏i vµ sΩn sµng cho nh˜ng th¯ mÌi mŒ nh≠ khi tham gia ch≠¨ng tr◊nh. 99% ph∂n hÂi tı ng≠Íi tham gia cho bi’t ch≠¨ng tr◊nh v≠Ót tr™n c∂ s˘ k◊ v‰ng cÒa h‰. Gi∂i ph∏p cÒa Life Art Æ≠Óc thi’t k’ cÙ th” cho nhu c«u cÒa t´i Æ’n m¯c nµo? MÁi ch≠¨ng tr◊nh cÒa Life Art Æ≠Óc thi’t k’ Æ” Æ∏p ¯ng tËt nh†t cho nhu c«u cÒa kh∏ch hµng. Qu∏ tr◊nh thi’t k’ sœ Æ≠Óc th˘c hi÷n cÔng vÌi s˘ cË v†n cÒa bπn. K’t thÛc ch≠¨ng tr◊nh, ph«n lÌn c∏c kh∏ch hµng n„i rªng gi∂i ph∏p cÒa chÛng t´i Æ∑ ti’p cÀn thµnh c´ng nh˜ng v†n Æ“ r†t kh„ mµ h‰ ngh‹ rªng kh´ng ai lµm Æ≠Óc. 58


C«n bao nhi™u chi ph› Æ” c„ Æ≠Óc gi∂i ph∏p tı Life Art? M¯c ph› cÒa ch≠¨ng tr◊nh Æ≠Óc thi’t k’ phÔ hÓp vÌi nhu c«u vµ ng©n s∏ch cÒa bπn. B†t k” mÙc ti™u cÒa bπn lµ g◊, chÛng t´i sœ giÛp thi’t k’ mÈt ch≠¨ng tr◊nh phÔ hÓp vÌi nhu c«u vµ tÛi ti“n cÒa bπn. Life Art c«n bao nhi“u thÍi gian Æ” chu»n bfi? Hai tu«n c„ ngæn qu∏ kh´ng? Linh hoπt lµ y’u tË chÒ chËt trong t†t c∂ c∏c c´ng vi÷c cÒa chÛng t´i. Trong tr≠Íng hÓp l˝ t≠Îng, toµn bÈ qu∏ tr◊nh chu»n bfi sœ käo dµi 6-8 tu«n. Tuy nhi™n, chÛng t´i Æ∑ tıng xˆ l˝ vµ thi’t k’ ch≠¨ng tr◊nh chÿ trong thÍi gian r†t ngæn lµ 48 giÍ. ChÛng t´i giµu kinh nghi÷m vµ c„ mÈt nguÂn tµi nguy™n dÂi dµo Æ” c„ th” Æ∏p ¯ng y™u c«u cÒa bπn, b†t k” qu¸ thÍi gian lµ g◊. Workshop tr∂i nghi÷m ti’p theo sœ Æ≠Óc tÊ ch¯c vµo khi nµo? ChÛng t´i tÊ ch¯c Workshop tr∂i nghi÷m theo y™u c«u. H∑y Æ®ng k› doanh nghi÷p cÒa bπn vÌi Life Art, chÛng t´i sœ li™n lπc lπi vÌi bπn sÌm nh†t c„ th”!

59


B≈N V


V~NG {T´i mong rªng trong t≠¨ng lai, ngh÷ thuÀt ¯ng dÙng sœ trÎ n™n g«n gÚi vµ c«n thi’t vÌi t†t c∂ m‰i ng≠Íi giËng nh≠ Yoga vÀy.} PHAN ≥ LY


TÄI NGUY£N

Life Art Æang x©y d˘ng mÈt c¨ sÎ d˜ li÷u mÎ v“ ph≠¨ng ph∏p sˆ dÙng ngh÷ thuÀt Æ” ph∏t tri”n con ng≠Íi bªng ti’ng Vi÷t. Life Art hi”u rªng mÈt c¨ sÎ d˜ li÷u mÎ, Æ«y ÆÒ vµ c„ h÷ thËng sœ lµ n“n t∂ng cho s˘ phÊ bi’n ph≠¨ng ph∏p ph∏t tri”n con ng≠Íi t≠¨ng ÆËi trıu t≠Óng nµy. ChÛng t´i th≠Íng xuy™n cÀp nhÀt vµ bÊ sung c∏c tµi nguy™n v“ l˝ thuy’t vµ k¸ thuÀt cÒa ph≠¨ng ph∏p - bπn c„ th” t◊m th†y nh˜ng tµi li÷u nµy tr™n trang web cÒa Life Art.

62


KHïA ßÄO TÑO CHUY£N S¢U

ß©y lµ kh„a Ƶo tπo 6 th∏ng tÀp trung vµo l˝ thuy’t vµ k¸ n®ng th˘c hµnh dµnh cho nh˜ng ng≠Íi muËn b≠Ìc ch©n vµo l‹nh v˘c `ng dÙng Ngh÷ thuÀt trong Ph∏t tri”n Con ng≠Íi. N®m 2010, tı 60 h s¨ nhÀn Æ≠Óc tr™n toµn quËc, Life Art Æ∑ c†p 100% h‰c bÊng cho 16 h‰c vi™n lµ c∏c gi∏o vi™n, nh©n vi™n tÊ ch¯c x∑ hÈi. Nhi“u h‰c vi™n Æ∑ sˆ dÙng nh˜ng ki’n th¯c vµ k¸ n®ng Æ≠Óc h‰c Æ” th˘c hi÷n nh˜ng d˘ ∏n ÆÈc lÀp vµ ¯ng dÙng trong c´ng vi÷c cÒa m◊nh tπi tr≠Íng h‰c, tÊ ch¯c x∑ hÈi. Life Art sœ tÊ ch¯c Æfinh k˙ c∏c kh„a h‰c nµy trong nhi“u n®m tÌi.

63


MÑNG L¶õI CHUY£N GIA

64


Life Art Æ∑ tÊ ch¯c vµ Æi“u phËi h¨n 70 buÊi hÈi th∂o th˘c hµnh hµng tu«n mi‘n ph› dµnh cho c∏c chuy™n gia t©m l˝, gi∏o vi™n, chuy™n vi™n ph∏t tri”n x∑ hÈi, vµ c∏c ngh÷ s¸ quan t©m tÌi ph∏t tri”n con ng≠Íi. (2010 Æ’n nay)

65


ChÛng t´i chÍ Æ„n bπn tπi Life Art!

6654 - 56 Nguy‘n Khuy’n, Hµ NÈi 04 62757088 life.art.vietnam@gmail.com www.lifeartvietnam.org www.artfordevelopment.vn