Page 1

1 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ขอมูลทั่วไป อําเภอละงู เปนอําเภอใหญเปนอันดับ 2 รองจากอําเภอเมืองของจังหวัดสตูล มีอาณาเขต ติดชายฝงทะเลอันดามัน มีประชากร 65,000 คน แบงเปน 6 ตําบล 61 หมูบาน ประชากรสวนใหญ คือ รอยละ 80 นับถือศาสนาอิสลาม มีโรงพยาบาลของรัฐ 1 แหง (รูป รพ.ละงู) สถานีอนามัยและPCU จํานวน 11 แหง (รูป สอ.แตละสอ. ขึ้นมาซอนกัน.....เปนไป ไดมั้ย) และ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 1 แหง มีบุคลากรสุขภาพที่สําคัญ ดังนี้

แพทยทั่วไป ทันตแพทย เจาพนักงานทันตสาธารณสุข เภสัชกร เจาพนักงานเภสัชกรรม พยาบาลวิชาชีพ นักเทคนิคการแพทย นักวิชาการสาธารณสุข เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน นักกายภาพบําบัด โภชนากร

รพ.ละงู 8 คน 4 คน 3 คน 5 คน 6 คน 75 คน 3 คน 3 คน 2 คน 2 คน 1 คน

สสอ.ละงู

1 คน

12 คน 15 คน 15 คน

คปสอ.ละงู มีการจัดระบบการบริหารงานภายในเครือขาย โดยมี ผูอํานวยการ โรงพยาบาลละงู เปนประธาน คปสอ.ละงู สาธารณสุขอําเภอละงู เปนรองประธาน และมี หัวหนาฝาย หัวหนาหนวยงาน นักวิชาการสาธารณสุขในโรงพยาบาลและ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอรวมเปนคณะกรรมการ ผลการดําเนินงานสําคัญ ที่ผานมา


2 ในชวงระยะเวลาที่ผานมา คปสอ.ละงู มีการพัฒนาในดานตางๆมาอยาง ตอเนื่อง ทั้งในสวนของการสรางความเขมแข็งใหแกสถานบริการ และการวางรากฐานระบบการ ทํางานใหเชื่อมตอและประสานกัน โดยมีผลการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้ 1. คปสอ. ดีเดนระดับจังหวัด ป 2535 และ ป 2537 2. คปสอ.ดีเดน ระดับ 1 ในการประกวด คปสอ. ดีเดนในจังหวัดชายแดน ภาคใต และ คปสอ.ดีเดน ระดับ 1 ในการประกวด คปสอ. ดีเดนเขต 12 ในป 2539 3.พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลละงู ไดรับการรับรองมาตรฐาน HA และ HPH ในป 2547 และ 2550 , โรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัว ในป 2551 4.สสอ.ดีเดน รองชนะเลิศ ลําดับที่ 1 ในระดับจังหวัด และ สสอ.ดีเดน รอง ชนะเลิศ ลําดับที่ 1 ระดับเขต ในป 2551 5.การพัฒนาคุณภาพสถานีอนามัย และ PCU สอ.ปากน้ํา สอ.ดีเดนรองชนะเลิศ ลําดับที่ 2 ระดับจังหวัด ป 2549 สอ.เขาขาว : สอ.ดีเดนรองชนะเลิศ ลําดับที่ 1 ระดับจังหวัด และ รางวัล ชนะเลิศการจัดเก็บยา-เวชภัณฑ ระดับจังหวัด ป 2551 สอ.บอเจ็ดลูก สอ.ดีเดน ระดับจังหวัด ป 2551 สอ.หวยไทร สอ.ดีเดน รองชนะเลิศ ลําดับที่ 1 ระดับจังหวัด ป 2552 6.ระบบบริการแบบ seamless ในงานอนามัยแมและเด็ก บทเรียนความสําเร็จในการพัฒนางานภายใตแนวคิ ด: ระบบบริการ สุ ข ภาพมารดาและทารกที่ เ ข ม แข็ ง เสมื อ นการวางรากฐานแห ง สุ ข ภาวะให แ ก บุ ค คลและ ครอบครัวตั้งแตแรกเริ่ม และระบบบริการสุขภาพมารดาและทารกจะเขมแข็งไดนั้น ยอมเกิดจาก ทีมที่มีศักยภาพ แข็งแกรง กลมเกลียว ไรรอยตอ โดยมี คณะกรรมการ MCH BOARD คปสอ.ละงู ประกอบดวย ผูรับผิดชอบ งานอนามัยแมและเด็กในโรงพยาบาล PCU และสถานีอนามัยทุกแหง เปนผูกําหนดเปาหมาย, กลยุทธและระบบงาน โดยอิงขอมูลที่ผานการวิเคราะหอยางเหมาะสม ตามบริบทพื้นที่ สงผลใหเกิดกิจกรรม และ โครงการที่ประสบความสําเร็จ ในหลายโครงการ ไดแก 1. โครงการสายใยรักแหงครอบครัว ไดรับใบรับรองทองจากกรมอนามัย ในป 2551 2. ทากน ความเสี่ยง ที่ปองกันได 3. โครงการลูกเกิดรอด แมปลอดภัย ในพื้นที่เกาะ : รวมกับ อบต.จัดระบบการ ชวยเหลือมารดาตั้งครรภ (การชวยคลอดฉุกเฉินขณะอยูบนเกาะและระหวางเดินทาง, เรือดวน สงตอ, ที่พักบนฝงเมื่ออายุครรภ 36 สัปดาห) 4. นวัตกรรมผาหอเด็ก 5. การปองกันภาวะมารดาตกเลือดหลังคลอด


3 6. ระบบการติดตามและเฝาระวังการติดเชื้อฝเย็บมารดาหลังคลอด ตาและสะดือทารก แรกคลอดในอําเภอละงู 7. โรงเรียนพอแม 8. โครงการรณรงคฝากครรภตั้งแตเริ่มตั้งครรภ 9. การแกไขปญหาภาวะซีดในหญิงตั้งครรภในอําเภอละงู 10. การปองกันและดูแลมารดาที่มีการติดเชื้อ HIV ใหไดรับยาตานฯครอบคลุม 11. ระบบการติดตามและเฝาระวังทารกที่คลอดจากมารดาที่ติดเชื้อ HIV 12. การปองกันภาวะเด็กพรองฮอรโมนไทรอยด 7.ความเขมแข็งในระบบงานเยี่ยมบาน มีการสงตอผูปวยโรคเรื้อรังใหสถานี อนามัย หรือ PCU เพื่อการดูแลตอเนื่อง โดยผานศูนยดูแลผูปวยที่บา น (Home Health Care) ของโรงพยาบาลละงู มีการติดตามเยี่ยมบานและสงขอมูลรายงานกลับ จากสถานีอนามัยมายัง ศูนย 8.ระบบบริการการแพทยฉกุ เฉิน พัฒนาสถานีอนามัยที่มีรถสงตอใหสามารถ ใหบริการ Basic Life Support ในระดับเดียวกับโรงพยาบาล 9.งานควบคุมโรค ทีม SRRT คปสอ.ละงู มีความเขมแข็ง ผลการปฏิบัติงาน ไดรับรางวัลชนะเลิศการนําเสนอการสอบสวนโรคระดับเขต 11 และ 12 ของสํานักงานปองกัน และควบคุมโรคที่ 12 สงขลา ในป 2551 10.งานสุขภาพจิต มีระบบการคัดกรอง คนหา เฝาระวัง และสงตอผูปวย ที่ ชัดเจนเปนระบบ และเชื่อมโยงโดย 4 ประสาน ไดแก โรงพยาบาล สถานีอนามัย อสม.และ จิตอาสาในชุมชน การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ป 51 – 53 จากรากฐานทีเ่ ขมแข็ง สู ระบบบริการที่แข็งแกรง (ไมตองพูด show slide อยางเดียว)

หลังการวางรากฐานระบบการทํางานสุขภาพในพื้นที่ไดเขมแข็งระดับหนึ่ง ในป 2551 ถึง 2553 คปสอ.ละงู ไดกําหนดกลยุทธในการพัฒนางาน เพื่อสรางเสริมใหเกิดความแข็งแกรง ของระบบบริการปฐมภูมิในพื้นที่โดย 6 กลยุทธสําคัญ ดังนี้ กลยุทธที่ 1. การเพิ่มความเขมแข็ง District Management Team กลยุทธที่ 2. การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรในสถานบริการปฐมภูมิ กลยุทธที่ 3. การพัฒนาระบบสนับสนุนบริการและการบริหารจัดการของสถาน บริการปฐมภูมิ


4 กลยุทธที่ 4. การพัฒนาคุณภาพ ระบบรับ-สงตอผูปวย และขอมูลบริการ กลยุทธที่ 5. พัฒนาการมีสวนรวมของชุมชน การเสริมศักยภาพและความ เขมแข็งของชุมชน กลยุทธที่ 6. พัฒนาระบบการคนหาและดูแลผูปวยโรคเรื้อรังในบริการปฐมภูมิ โดยงบประมาณในการดําเนินการ สวนหนึ่งไดรับการสนับสนุน จาก สปสช. ตามโครงการ CUP ละ 1,000,000 ผลการดําเนินงาน ในป 2551-2552 ดังนี้ กลยุทธที่ 1 การเพิ่มความเขมแข็ง District Management Team 1. มีคณะกรรมการ รับผิดชอบในดานการพัฒนา สนับสนุนและติดตามผลการพัฒนาแตละ เปาหมาย และมีการประชุมอยางสม่ําเสมอ 2. มีแผนพัฒนาของ CUP ภายใตขอมูลการรับบริการและมีการดําเนินงานตามแผน 3. มีการจัดทํา training need นํามากําหนดแผนการอบรมประจําป และทําการจัดอบรมตาม แผนที่กําหนด ในรอบปที่ผานมามีการจัดอบรม ในเรื่อง Outcome Mapping, 5ส

กลยุทธที่ 2 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรในสถานบริการปฐมภูมิ 1.พยาบาลเวชปฏิบตั ิในเครือขาย คปสอ.ละงู ไดรับการอบรมฟนฟูความรูดานเวชปฏิบัติ 2.จัดสงพยาบาลเขารับการอบรมหลักสูตรเวชปฏิบตั ิของสถาบันพระบรมราชชนก จํานวน 6 คน ปจจุบัน : CUP อําเภอละงู มีพยาบาลเวชปฏิบัติ จํานวน 14 คน ประจําสถานีอนามัย 9 แหง คิดเปนรอยละ 81.81 3. มีการจัดทํา Training need และนําขอมูลมากําหนดแผนพัฒนาบุคลากรภายใน CUP และจัด อบรมตามแผนที่กําหนด 4. มีคูมือ / guideline ในการปฏิบัติงานใหแกเจาหนาที่ประจํา PCU และ สถานีอนามัย 5. มีทีม KM คปสอ.ละงู 6. มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับองคกรภายนอก เชน การเขารวมการประชุมวิชาการมหกรรม สุขภาพชุมชน 2552 (Community Health & Primary Care Expo 2009) ณ อาคารอิม แพ็ค คอนเวนชั่นเซ็นเตอรเมืองทองธานี นนทบุรี 7. การปฐมนิเทศและฝกอบรมระยะสั้น (1 เดือน) ที่โรงพยาบาล ในเจาหนาที่บรรจุใหมภายใน CUP 8. ขยายบริการงานทันตกรรมในสถานบริการ 5 แหง ไดแก ศูนยสุขภาพชุมชนตําบลกําแพง,


5 สถานีอนามัยตําบลเขาขาว, สถานีอนามัยตําบลปากน้ํา, สถานีอนามัยตําบลในเมือง และ สถานีอนามัยตําบลแหลมสน 9. พัฒนาศักยภาพดานกายภาพบําบัดเจาหนาที่สถานีอนามัย กลยุทธที่ 3 พัฒนาระบบการสนับสนุนการบริการและบริหารจัดการของสถานบริการ ปฐมภูมิ 1. มีศูนยซอมบํารุงเครื่องมือทางการแพทย ศูนยสนับสนุนกายอุปกรณ ศูนยการตรวจชันสูตร บริการเครือขายสุขภาพภายใน CUP 2.ขยายกรอบรายการยา จาก 90 รายการ เปน 99 รายการ และมีระบบการจายยาตาม ผลงาน 4.มีทีมสนับสนุนการพัฒนาสถานีอนามัย ไดแก ทีม IC, ทีม 5ส., ทีม ENV.,ทีมพัฒนางาน อนามัยแมและเด็ก และทีมพัฒนาคุณภาพ 5.มีทีมนิเทศงานระบบพัสดุและการเงิน, มีระบบการยืมเงินบริหารจัดการลวงหนา สงผลตอ สภาพคลองทางการเงินในสถานบริการใน CUP 6.สถานบริการในเครือขาย ไดรับการรับรองมาตรฐาน PCU ครอบคลุมทุกสถานีอนามัย

กลยุทธที่ 4 การพัฒนาคุณภาพ ระบบรับ-สงตอผูปวยและขอมูลการบริการ 1.มีแพทยประจําสถานีอนามัยและรับปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง 2.พัฒนาระบบ TELE-MEDICINE และงานคุณภาพ รอบแรกโดย ทีมพัฒนาคุณภาพบริการ คปสอ.ละงู ศึกษาดูงาน - โรงพยาบาลยุพราชดานซาย โรงพยาบาลมะการักษ และโรงพยาบาลหลมสัก พัฒนาระบบ Hosp. XP ในโรงพยาบาล 3. มีระบบ green channel ในการสงตอผูปวย 4. การนิเทศตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยทีมพยาบาล 5.กําหนดแผนพัฒนาสถานีอนามัย เพื่อยกระดับเปนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบล ดังนี้ ป 2553 สถานีอนามัยเขาขาว และ สถานีอนามัยปากน้ํา ป 2554 สถานีอนามัยในเมือง สถานีอนามัยแหลมสน สถานีอนามัยละงู สถานีอนามัยบอเจ็ดลูก และสถานีอนามัยหวยไทร ป 2555 สถานีอนามัยทุงไหม สถานีอนามัยน้ําผุด และสถานีอนามัย ตันหยงละไน


6 กลยุทธที่ 5 พัฒนาการมีสวนรวมของชุมชน การเสริมศักยภาพและความเขมแข็งของ ชุมชน 1. อสม. ในพื้นที่รอยละ 80 ไดรับการอบรมหลักสูตร Super อสม. 2. นําระบบบริการ Humanized Health Care มาใชและติดตามการทํางานของจิตอาสา เพื่อนชวยเพื่อนในกลุมโรคเรื้อรัง อยางตอเนื่อง เปนรูปธรรม จนเปนที่ยอมรับและเปนแหลง ศึกษาดูงาน 3. มีการทําประชาคมในหมูบานตางๆ 4. นําเครื่องมือ Outcome Mapping (OM) มาใชในการทํางานกับภาคีเครือขายอยาง ตอเนื่อง ในเรื่อง เอดส วัด-มัสยิดสงเสริมสุขภาพ อุบัติเหตุ อาหารปลอดภัย และสุขภาพจิต 5. ศูนยฟนฟูคุณภาพชีวิตอําเภอละงู และ โครงการหมูบานปลูกผักปลอดสารพิษ เปนที่ยอมรับ และเขารวมการนําเสนอผลงาน good practice ในการประชุม HA และ HPH ระดับชาติ 6. ภาคประชาชนรวมเปนคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงพยาบาลและสถานีอนามัย 7. จัดตั้งหนวย EMS ในระดับตําบลจํานวน 4 หนวย ไดแก ตําบลปากน้ํา ตําบลกําแพง ตําบลละงู และตําบลน้ําผุด กลยุทธที่ 6 พัฒนาระบบการคนหาและดูแลผูปว ยโรคเรื้อรังในบริการปฐมภูมิ 1. มีทีมรับผิดชอบและมีการดําเนินงานเชิงรุก เพื่อการ early detection 2. โครงการขยายบริการคลินิก DM , HT ลงสูสถานีอนามัยทุกแหง 3. มี guideline ในการดูแลผูปวยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ในสถานีอนามัย 4. จัดอบรมใหความรูเรื่อง การดูแลและฟนฟูสุขภาพผูปวยโรคอัมพฤต อัมพาต ผูพิการ แก อสม. ญาติผูปวย และ มีการติดตามเยี่ยมผูปวยกลุมดังกลาวรวมกันระหวางเจาหนาที่ สถานีอนามัย อสม. และ นักกายภาพบําบัด 5. จัดคายเบาหวาน ความดันโลหิตสูง แบบไมคางคืน ในกลุมผูปวยและญาติ เพื่อพัฒนา ศักยภาพของผูปวยและ care giver ในการดูแลสุขภาพ 6. การทํา self help group หรือ กลุมเพื่อนชวยเพื่อน ในกลุมผูปวย DM, HT, ARV, ASTHMA แผนการพัฒนาตอเนื่องใน 6 กลยุทธ ประจําปงบประมาณ 2553 ดังนี้ กลยุทธการเพิ่มความเขมแข็ง District Management Team 1.การทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนางาน 2.การประชุมติดตามผลการดําเนินงานของทีมตางๆ ทุก 2 เดือน กลยุทธการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรในสถานบริการปฐมภูมิ 1.การติดตามประเมินประสิทธิภาพการรักษาพยาบาลของบุคลากร


7 2. พัฒนาศักยภาพดานพยาบาลเวชปฏิบัติ ใหครอบคลุมในทุกสถานีอนามัย 3. พัฒนาศักยภาพ ดานการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกชนิด VIA ในแพทยและพยาบาล ใน สถานีอนามัยขนาดใหญ 4. นําแนวทาง Context Based Learning เปนเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร 9. สนับสนุนการนํา “KM” และ “เวชปฏิบตั ิครอบครัว” เปนเครื่องมือในการพัฒนางาน 10. โครงการ ”ตลาดนัดความรู” คปสอ.ละงู เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ และการประชุม วิชาการประจําป 11.ขยายบริการทันตกรรมและกายภาพบําบัดลงสูชุมชน กลยุทธการพัฒนาระบบการสนับสนุนการบริการและบริหารจัดการของสถานบริการ ปฐมภูมิ 1. ระบบสงตรวจทางหองปฏิบัติการ จัดระบบควบคุมคุณภาพสิ่งสงตรวจและเครื่องมือชันสูตรทางหองปฏิบัติการ ระบบการรายงานผลการตรวจชันสูตรผานระบบ Electronic file การสนับสนุนเครื่องมือ/อุปกรณเพิ่มเติม 2. ระบบการจายยาตามผลงานและการขยายกรอบรายการยา จัดระบบการบริหารยาและเวชภัณฑในสอ. ระบบการรายงาน ADR จาก สอ. มายัง รพ. การใหความรู เรื่องการใชยาปฏิชีวนะ ในโรค URI , Diarrhea งานคุมครองผูบริโภคตาม พรบ.ยา , พรบ.อาหาร, พรบ. เครื่องสําอาง ทบทวนกรอบรายการยา โดยเชื่อมโยงกับทีมดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง ทบทวนการเบิกจายคายาของ สอ. ในโรคเรื้อรัง 3. ดานการควบคุมและปองกันการติดเชื้อในสถานบริการ พัฒนาระบบการแยก และการกําจัดขยะ สนับสนุนอุปกรณการลางมือใหครบถวน เพียงพอ พรอมใช การตรวจสุขภาพประจําปและการสรางเสริมภูมิคุมกัน แกเจาหนาที่ ควบคุมระบบการทําลายเชือ้ และ การทําใหปราศจากเชื้อในอุปกรณทาง การแพทย โดย spore test พัฒนาความรู ผูรับผิดชอบลางเครื่องมือของสถานีอนามัย ทบทวน/จัดทําคูมือ IC 4. ดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย การติดตั้งถังดับเพลิงและไฟฉุกเฉินในทุกสถานีอนามัย การซอมแผนอัคคีภัย 3 โซน ๆละ 1 ครั้ง จัดทําแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน และ ภัยพิบตั ิในพื้นที่


8 5.พัฒนาตอยอดงาน 5ส ในทุก สอ. พรอมจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงาน 6.ดานการเงินและพัสดุ จัดทําขอมูลและวิเคราะหสถานการณการเงินของแตละ สอ. ควบคุมดูแลชองทางรายรับของ สอ. ไดแก การบันทึกขอมูล,การสงขอมูล 18 แฟม, การบักทึกตามโปรแกรม สปสช. และบ PP Performance ตามผลงาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการงานการเงินและพัสดุ และ ยา 7.ศูนยซอมบํารุงเครื่องมือแพทย จัดทํากรอบรายการเครื่องมือแพทยที่ซอม และการสอบเทียบ เครื่องมือทางการแพทย ปละ 1 ครั้ง 8.ศูนยสนับสนุนกายอุปกรณ สนับสนุน Walker , รถเข็น , ไมค้ํายัน , ไมเทา 1 ขา กลยุทธการพัฒนาคุณภาพ ระบบรับ-สงตอผูปวยและขอมูลการบริการ 1. การประเมินความพึงพอใจตอระบบ Consultant ในเจาหนาที่ที่ใชบริการทุก 3 เดือน 2. การพัฒนาระบบ ขอมูลผูป วย electronic files ใหเชื่อมโยงถึงกันทั้งเครือขาย 3. ระบบ Green channel พัฒนาระบบ Fast Tract และการประสานผานโปรแกรม Skype 4. พัฒนาระบบการรักษาทางไกลผานเครือขาย Internet ใหเชื่อมโยงทุกสถานบริการ 5. การสรางเสริมสัมพันธภาพทีมสุขภาพภายใน CUP 7. พัฒนางาน อนามัยแมและเด็ก ใหเขมแข็งยิ่งขึ้น 8. การเพิ่มพูนความรูแกผรู ับผิดชอบงานเยี่ยมบาน และการพัฒนาศักยภาพผูปวยและ care giver 9. การพัฒนาคุณภาพ สถานีอนามัยและ PCU และสรางเสริมองคความรูดานคุณภาพที่จําเปน เชน Risk Management , CQI, R2R ,โครงการประกวดผลงานพัฒนาคุณภาพดีเดน ประจําป และการสงเสริมการจัดทํา case management อยางนอย 3 ราย/ป ในทุกสถาน บริการ กลยุทธพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชน การเสริมศักยภาพและความเขมแข็งของ ชุมชน จัดทํา 1.โครงการจัดทําเวทีประชาคมหมูบาน และ เวทีประชาคมตําบล 2.โครงการฟนฟูพัฒนาศักยภาพ อสม. 3.โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ คณะกรรมการที่ปรึกษาสถานีอนามัย 4.โครงการสํารวจความพึงพอใจหนวยบริการปฐมภูมิ 5.โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร outcome mapping ในบุคลากรสุขภาพ 6.โครงการจิตอาสาในหนวยบริการ 8.โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบบริการสุขภาพ/ศูนยรบั เรื่องราวรองทุกข


9 กลยุทธพัฒนาระบบการคนหาและดูแลผูปวยโรคเรื้อรังในบริการปฐมภูมิ 1.การสํารวจขอมูลสุขภาพ และ การคัดกรองความเสี่ยงทางสุขภาพในประชาชนอายุ 15 ปขึ้น ไป 2. การคัดกรองโรคหอบหืด และ COPD ในชุมชน 3. การขยายคลินิก Asthma COPD ลงสูสถานีอนามัย 4. การเพิ่มขีดความสามารถบุคลากร ในเรือ่ ง การนําหลักเวชศาสตร ในการคนหาประชาชนกลุมเสี่ยงและเฝาระวังโรคสําคัญใน พื้นที่ , การดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง 6.GAP ANALYSIS คูมือและแนวทางปฏิบัตทิ ี่ใชอยู เพื่อใหมีความทันสมัย บทสรุป จากการดําเนินงานที่ผานมา พวกเรา ชาว คปสอ.ละงู มีความภูมิใจที่ไดมีสวนรวมใน การดูแล และ สรางสุขภาวะใหกับชุมชน ภายใตความรวมมือของประชาชน และองคกรอื่นๆใน พื้นที่ และพวกเราทุกคนพรอมที่จะรวมกัน สานพลัง เพื่อสรรสราง “ระบบสุขภาพชุมชน” ที่ เขมแข็งและมีพลัง อยางเต็ม “ศักดิ์” และ “ศรี” แหงสาธารณสุข เพราะ “ระบบสุขภาพชุมชน คือ ฐานรากของระบบสุขภาพ คือ ประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม และคือระบบบริการที่ช วยเติมเต็มใน “คุณคาและศักดิ์ศ รีแหงความเปน มนุษย ” นพ.ประเวศ วะสี, 2550

ศ.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย, 2550

รพ.สต.  
รพ.สต.  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

Advertisement