Page 1

LIFE programme - Country Factsheet

POLSKA Informacje ogólne

Niniejszy dokument stanowi przegląd programu LIFE i realizowanych w jego ramach przedsięwzięć w Polsce. Prezentujemy w nim udane projekty i aktualnie realizowane inicjatywy,

Od chwili uruchomienia programu LIFE przez Komisję Europejską w 1992 r. w Polsce sfinansowano 58 projektów. 14 z tych projektów dotyczyło innowacji ekologicznych, 33 - ochrony przyrody, 10 - informacji i komunikacji, a jeden - możliwości rozbudowy. Ogólna wartość inwestycji zrealizowanych w ramach tych projektów wynosiła 140 mln euro, z czego 73 mln euro pochodziło ze Wspólnoty Europejskiej.

Corocznie ogłaszane jest propozycji projektów w elementów projektów LIFE: Polityka i Zarządzanie w Informacja i Komunikacja.

zaproszenie do składania ramach trzech głównych Przyroda i Bioróżnorodność, Zakresie Środowiska oraz

Szczegółowe informacje o tych i wszystkich wcześniejszych projektach LIFE realizowanych w Polsce zawierają załączone wykazy.

wskazujemy źródła szczegółowych informacjach o projektach, a w załączniku podajemy listę projektów w toku i niedawno zakończonych.

Ostatnia aktualizacja: 21/10/13

European Commission, DG Environment – LIFE Jednostki E.3 & E.4 ( (http://ec.europa.eu/life/)

– Page 1 –


Environment Policy and Governance Dotychczas komponent „Środowisko” programu LIFE oraz „Polityka i zarządzanie w zakresie środowiska LIFE”) współfinansował w Polsce 14 projektów. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 24 mln euro, z czego 11 mln euro ze źródeł Unii Europejskiej. Realizacja dwóch projektów została już zakończona. Celem jednego z nich było opracowanie systemu zintegrowanego zarządzania środowiskiem naturalnym dla polskich małych i średnich przedsiębiorstw przy użyciu narzędzia internetowego pod nazwą Environment Manager. Beneficjentem była polska Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, a realizacja projektu trwała 36 miesięcy. Kolejny projekt, przeprowadzony przez Urząd Miasta Gniezna w okresie 22 miesięcy dotyczył poprawy jakości wody. Więcej informacji na temat tego zakończonego sukcesem programu podajemy w ramce obok. Obecnie w Polsce realizowane jest 12 projektów. Dotyczą one ochrony zasobów wodnych oraz gleby, utylizacji odpadów, wykorzystania różnorodnych źródeł energii (rozdrabniana biomasa, biogaz, energia wiatrowa i słoneczna oraz kogeneracja), oszczędzania energii, oczyszczania ścieków, dekontaminacji gruntów oraz zanieczyszczenia powietrza (i negatywnych konsekwencji dla zdrowia publicznego). Projekty te są realizowane przez ośrodki badawcze (6), instytucję publiczną, dwie szkoły wyższe, władze regionalne oraz dwie firmy należące do sektora przedsiębiorstw o małej i średniej wielkości. Okres realizacji projektów waha się w zakresie od 30 do 72 miesięcy.

Rekultywacja jezior Jelonek i Winiary w Gnieźnie poprzez dezaktywację fosforu zawartego w osadach dennych (Lake recult. in Gniezno) LIFE07/ENV/PL/000605 Projekt ten przyczynił się do poprawy jakości wód w jeziorach Jelonek i Winiary, torując drogę do ich wykorzystania do celów rekreacyjnych.Odbudowa zniszczonych brzegów tych jezior nie tylko pomaga zatrzymać napływ zanieczyszczeń zawartych w wodach burzowych, ale także podwyższyła wartość krajobrazu jezior. Działania podjęte w ramach projektu sprawiły, że całkowita zawartość fosforu w wodzie spadła do 0,047 mg/dm3 w jeziorze Winiary i do 0,13 mg/dm3 w jeziorze Jelonek (wartość docelowa wynosiła 0,1 – 0,2 mg P/dm3).Poprawiła się też przejrzystość wód:widzialność dysku Secchiego wynosi obecnie 0,9 m w jeziorze Jelonek i 2,9 m w jeziorze Winiary (wartości docelowe wynosiły 0,6 – 1,0 m).Zawartość chlorofilu zmniejszono do 11,4 ppm w jeziorze Winiary i 51,5 ppm w jeziorze Jelonek (wartość docelowa wynosiła 15 ppm) w 2010 r., a w 2011 r. (w rok po zakończeniu realizacji projektu) do 19,8 ppm. Zgodnie z planem, od czasu dezaktywacji fosforu zawartego w osadach dennych w jeziorach tych nie zaobserwowano sinic.Projekt wykazał, że zastosowana metoda dezaktywacji fosforu polegająca na użyciu koagulantów bezpośrednio w osadach dennych jest skutecznym narzędziem ochrony płytkich jezior, zwłaszcza zlokalizowanych w miastach i na terenach miejskich.Ta stosunkowo tania metoda daje efekty w krótkim czasie po jej zastosowaniu.Beneficjent projektu rozumie konieczność stałej kontroli jezior i ich zlewisk. Zamierza również zastosować środki aktywnej ochrony, takie jak sezonowe usuwanie trzcin ze zlewiska jeziora Jelonek, dzięki czemu osady biogeniczne pochodzące z trzcin nie przedostaną się do jeziora, ochrona wybranych gatunków ryb, kontrolowane koszenie roślin wodnych z otaczających jeziora miejsc przeznaczonych do rekreacji, kontrola makrofitów oraz ich sadzenie w miarę potrzeby oraz kampania zapobiegająca dokarmianiu ptaków wodnych przez ludzi. Projekt ten był wielkim krokiem naprzód w zakresie realizacji wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej Unii Europejskiej w zakresie utrzymania „dobrego stanu ekologicznego” zasobów powierzchniowych wód śródlądowych. Szczegółowe informacje na stronie:: http://gniezno.eu/strona32wqf435ge/index.php?option=com_content&task=view&id=2587

Ostatnia aktualizacja: 21/10/13

European Commission, DG Environment – LIFE Jednostki E.3 & E.4 ( (http://ec.europa.eu/life/)

– Page 2 –


Nature and Biodiversity Dotychczas komponenty „Natura” oraz „Natura i bioróżnorodność” programu LIFE współfinansowały w Polsce 33 projekty. Ich łączna wartość wynosiła 98 mln euro, z czego 54 mln euro ze źródeł Unii Europejskiej. Trzy z nich są już zakończone. Projekty te miały na celu ratowanie ekosystemów (wysokich torfowisk na Pomorzu i stanowisk rzadkich motyli podmokłych, półnaturalnych łąk) oraz gatunków (żubra w Puszczy Białowieskiej). Czas ich trwania wynosił od 44 do 48 miesięcy. Dwa z tych projektów zrealizowały organizacje pozarządowe, a jeden – Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk. Obecnie w Polsce realizowanych jest 30 projektów. Projekty te skupiają się na zachowaniu i odbudowie naturalnych siedlisk (murawy kserotermiczne, w tym na Wyżynie Miechowskiej, stanowiska ptaków wodnych i błotnych w Parku Narodowym Ujście Warty, siedliska wodne, priorytetowe siedliska napiaskowe, Puszcza Kampinoska, mokradła nad Biebrzą i w Puszczy Kampinoskiej, żuławy alkaliczne w regionie Polski północnej oraz siedliska poza terenami leśnymi na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd), jaskinie w Szachownicy, pozaleśne siedliska naturalne na terenach wojskowych na obszarze Natura 2000 na Pustyni Błędowskiej oraz w Beskidzkim Parku Krajobrazowym, siedliska ryb w rzece Drwęcy, a także na obszarze Natura 2000 „Pieniny”) i gatunków (ptactwo wodne, orlik krzykliwy i orlik grubodzioby, brodźce, wodniczki, bocian biały, ptactwo wodne w okresie wylęgu oraz kluczowe gatunki ptaków w warunkach silnej presji aglomeracji miejskich, głuszec i bekas dubelt, podkowiec mały i inne gatunki podkowiec mały i inne gatunki nietoperzy w południowej Polsce, a także płazy w północno-wschodniej Polsce). Jeden z projektów zmierza do utworzenia niebieskiego korytarza ekologicznego w dolinie. Beneficjentami są głównie regionalne władze i parki, a także dwa samorządy lokalne, instytucja państwowa, trzy organizacje pozarządowe oraz jeden instytut badawczy. Szacowany czas trwania projektów wynosi od 36 do 82 miesięcy. Projekt przedstawiony w polu poniżej jest przykładem udanego projektu LIFE Przyroda w Polsce.

Ochrona żubra w Puszczy Białowieskiej, Polska (BISON-LAND) LIFE06/NAT/PL/000105 Istotą tego projektu jest realizacja nowej strategii ochrony i długofalowego ratowania żubra (Bison bonasus) na stanowisku programu Natura 2000 w Puszczy Białowieskiej. Przeprowadzony został audyt ekologiczny oraz ocena środowiskowa propozycji dotyczących utworzenia korytarzy ekologicznych. Propozycje te zostały uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego regionu Podlasia, a szczegółowa dokumentacja została także przekazana 11 gminom regionu w celu uwzględnienia odpowiednich rozwiązań w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Projekt obejmował również opracowanie różnorodnych czynności, których realizacja miała na celu zwiększenie obszaru zajmowanego przez żubry w tym regionie - przeprowadzono rekultywację 46 ha łąk, utworzone zostało 14 niewielkich zbiorników wodnych, na terenie o powierzchni 6 ha zasadzone zostały dzikie gatunki drzew owocowych oraz zbudowano 18 dodatkowych miejsc karmienia. Stworzone zostały w ten sposób odpowiednie pastwiska dla żubrów, a siano pochodzące z corocznego koszenia łąk jest zbierane i wykorzystywane w okresie zimowym w nowo założonych karmnikach (koszone jest średnio 200 ha łąk rocznie). Realizacja opisanych powyżej prac była finansowana również z innych źródeł, niż program LIFE (takich, jak fundusze państwowe i dotacje UE). Zawarte zostały umowy dotyczące rekultywacji dalszych 55 ha łąk w okresie najbliższych trzech lat. W ramach projektu przeprowadzone zostały także dodatkowe działania dotyczące ochrony terenów rolniczych na obszarach zamieszkałych przez żubry oraz zabezpieczenia przed osobnikami wyrządzającymi szkody, a także corocznego nadzoru i zliczania populacji żubra, kontroli obszaru jego występowania przy użyciu satelitarnych oraz radiowych środków telemetrycznych, jak również monitoringu genetycznego populacji żubra. W wyniku tych działań opracowane zostały analizy dotyczące rozproszenia i struktury genetycznej populacji żubra.Na zakończenie projektu populacja żubra wzrosła o 13,6% w porównaniu do całkowitej liczebności określonej przed rozpoczęciem jego realizacji w roku 2005. Liczba mieszanych stad żubrów wzrosła z siedmiu do 12, a całkowity zajmowany przez nie obszar zwiększył się o 32%. Podczas czterech lat realizacji projektu pobranych zostało 430 próbek DNA, które przekazano do Archiwum DNA Żubra Europejskiego. Dane uzyskane na podstawie analiz DNA zostały przekazane do Europejskiej Bazy Danych Genetyki Żubra. Ponadto opracowane zostały wytyczne dotyczące zachowania różnorodności genetycznej żubra. Przeprowadzone w ramach zrealizowanego projektu czynności o charakterze jednorazowym lub systematycznym są obecnie kontynuowane w postaci nowych projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, także przy wykorzystaniu środków własnych uczestników. W ramach projektu LIFE przeprowadzono także różnorodne działania mające na celu zwiększenie poziomu świadomości społecznej - opublikowane/rozprowadzone zostały liczne materiały i publikacje, dostępne również na stronie internetowej projektu. For further information: http://www.krainazubra.pl

Ostatnia aktualizacja: 21/10/13

European Commission, DG Environment – LIFE Jednostki E.3 & E.4 ( (http://ec.europa.eu/life/)

– Page 3 –


Information and Communication Celem projektów finansowanych z tego komponentu LIFE+ jest propagowanie informacji oraz podnoszenie kwestii związanych ze środowiskiem. Projekty te zapewniają także szkolenia i budowę świadomości w zakresie zapobiegania pożarom lasów. W Polsce istnieje dziesięć projektów współfinansowanych z tego komponentu LIFE+. Całkowity koszt inwestycji to 16 mln euro, z czego 50% zapewnia Unia. Dwa z tych projektów będą miały na celu obniżenie ryzyka pożarów lasów, spowodowanych działalnością ludzką, a także podniesienie świadomości w zakresie przeciwdziałania pożarom lasów wśród mieszkańców obszarów wiejskich, a także osób rekreujących się na terenach leśnych. Celem trzeciego z tych projektów jest podniesienie świadomości w zakresie zmian klimatu pośród liderów szczebla powiatowego, a także stymulowanie inicjatyw popierających praktyczne miejscowe środki dążące do zminimalizowania i adaptacji zmian klimatycznych. Ogólnym celem kolejnego projektu jest propagowanie najlepszych praktyk w zakresie ochrony bioróżnorodności w lasach, zwłaszcza na stanowiskach programu Natura 2000, natomiast dwóch kolejnych - zwiększenie wiedzy o programie Natura 2000 i świadomości jego znaczenia wśród obywateli, co ma poprawić współpracę między najważniejszymi stronami zainteresowanymi, takimi jak ekologiczne organizacje pozarządowe i organy władz lokalnych, także z myślą o prawidłowym wdrożeniu przepisów UE dotyczących ochrony środowiska na terenie Polski. Kolejny projekt obejmuje organizację kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej usuwania azbestu i produktów zawierających azbest, a ostatni dotyczy zachowania i ochrony alei drzewnych, odgrywających niezwykle istotną rolę jako siedliska i tradycyjne elementy europejskiego krajobrazu. Inny projekt przewiduje również informowanie rolników o znaczeniu eutrofizacji oraz innych konsekwencji prowadzenia działalności rolniczej dla środowiska. Przedmiotem najnowszego wybranego projektu jest informowanie przedstawicieli kierownictwa i pracowników 3 000 firm prowadzących działalność w sześciu różnych branżach (przemysł drzewny, mechanika samochodowa, drukarstwo, przemysł żywnościowy oraz usług dla ludności, takie jak fryzjerstwo i kosmetyka), w odniesieniu do konieczności ochrony środowiska poprzez bardziej efektywne wykorzystywanie zasobów naturalnych. Czas realizacji projektów wynosi od 30 do 60 miesięcy, a są one przeprowadzane głównie przez organizacje pozarządowe, instytucje państwowe oraz jeden ośrodek szkoleniowy i jedną firmę należącą do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W polu poniżej zaprezentowano streszczenie trwającego projektu w ramach LIFE+ Informacja i komunikacja. Kolejne informacje (w tym wyniki) przedstawione zostaną we właściwym czasie.

Pożary lasów i przyroda – zwiększanie świadomości społeczeństw wiejskich w zakresie zapobiegania pożarom lasów (FORESTFIRE) LIFE08/INF/PL/000523 Ten projekt ma na celu zwiększenie świadomości i wiedzy na temat zagrożeń, jakie wynikają z pożarów, a także sposobów ich zapobiegania wśród mieszkańców obszarów wiejskich i społeczeństwa ogółem, zwłaszcza osób, które wykorzystują lasy w celach rekreacyjnych. W ramach projektu zasponsorowanych będzie pięć audycji radiowych (każda po 30 sekund), pięć artykułów oraz trzy pełnostronicowe reklamy na temat zagrożeń wynikających z pożarów lasów oraz sposobów zapobiegania im. Zostanie także stworzony film dokumentalny na temat wpływu pożarów na bioróżnorodność, zwłaszcza na gatunki zagrożone wyginięciem oraz siedliska naturalne. Powstaną także dwa filmy edukacyjne ma temat skutków wypalania traw oraz bezpiecznego wypoczynku na terenach leśnych. W końcu, w ramach projektu, wśród społeczności lokalnych oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych rozdystrybuowane będą materiały promocyjne, zorganizowane zostaną też spotkania prowadzone przez ochotniczą straż pożarną. Wynikiem tych działań będzie spadek liczny pożarów o 30% do roku 2012 w odniesieniu do średniej ich liczby w latach 20052009. Szczegółowe informacje na stronie: http://www.ogienwlesie.lasy.gov.pl

Ostatnia aktualizacja: 21/10/13

European Commission, DG Environment – LIFE Jednostki E.3 & E.4 ( (http://ec.europa.eu/life/)

– Page 4 –


Gdzie można znaleźć szczegółowe informacje o programie LIFE i projektach realizowanych w jego ramach? Na stronie internetowej programu LIFE Strona internetowa programu LIFE zawiera wiele informacji o programie: http://ec.europa.eu/life/

W bazie danych projektów programu LIFE Szczegółowe informacje o projektach LIFE realizowanych w Polsce i nie tylko zawiera internetowa baza danych programu LIFE. http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm Ta łatwa w użyciu baza danych to wiarygodne źródło informacji o wszystkich aktualnych i zakończonych projektach LIFE. Zawiera ona również informacje o beneficjentach, ich dane kontaktowe i odsyłacze do stron internetowych projektów.

W Krajowym Punkcie Kontaktowym w Polsce Narodowy Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej Nazwisko: Adres:

Mr Andrzej MUTER Konstruktorska 3a Street PL – 02-673 Warsaw Tel: +48 22 459 05 43 Faks: +48 22 459 01 93 E-mail: A.Muter@nfosigw.gov.pl Strona internetowa: http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/Fundusze_UE/LIFE

Zespół ds. Monitoringu dla Polski ASTRALE EEIG - SOGES-ILE c/o Zsuzsanna Kocsis-Kupper Rügy u.5 H -2000 SZENTENDRE HUNGARY Tel: +36 26 904 51 Fax: +36 26 500 004 E-mail: soges-ile@astrale.org

Ostatnia aktualizacja: 21/10/13

European Commission, DG Environment – LIFE Jednostki E.3 & E.4 ( (http://ec.europa.eu/life/)

– Page 5 –


Najnowsze projekty dotyczące Polityki i zarządzania w zakresie środowiska w Polsce Tytuł projektu

Numer projektu

Strona internetowa

Rekultywacja jezior Jelonek i Winiary w Gnieźnie poprzez dezaktywację fosforu zawartego w osadach dennych (Rekultywacja jeziora w Gnieźnie)

LIFE07 ENV/PL/000605

Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych „Arturówek” (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich (EH-REK)

LIFE08 ENV/PL/000517

EKOtony dla Redukcji zanieczyszczeń OBszarowych (EKOROB)

LIFE08 ENV/PL/000519

http://www.erce.unesco.lodz.pl/inde x.php?id=122&lev=1&t=2&nid=76

Nowe srodki ulepszania gleby do redukcji zanieczyszczen i rewitalizacji ekosystemu glebowego (Biorewit)

LIFE10 ENV/PL/000661

http://www.biorewit.inhort.pl

Instalacja demonstracyjna wytwarzania kruszyw lekkich z osadów ściekowych i krzemionki odpadowej (OIMWASTE)

LIFE10 ENV/PL/000662

http://www.dim-waste.eu

Mobilne wyposażenie pokazowe w zakresie wytwarzania ENERGII ze źródeł odnawialnych przy wykorzystaniu rozdrobnionej biomasy (MORENERGY)

LIFE11 ENV/PL/000442

Gospodarstwa rolne a zintegrowane sieci inteligentne umożliwiające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZERISE)

LIFE11 ENV/PL/000444

Rekultywacja poprzemysłowych terenów kopalni węgla brunatnego Konin poprzez uprawę konopi przemysłowych (EKOHEMPKON)

LIFE11 ENV/PL/000445

Pokaz innowacyjnych technologii doskonalenia absorpcji warstw złóż geotermicznych (GeoPyrz)

LIFE11 ENV/PL/000447

http://www.acidizing.com.pl

Pokazowa instalacja wykorzystania cieplnego szlamów ściekowych metodą pirolizy (Spalarnia pirolityczna OS) Ocena stanu zdrowotnego lasów oraz konsekwencji zabiegów prowadzonych przy użyciu fosforanów oraz fotowoltaicznego wyposażenia SLEUAV (HESOFF)

LIFE11 ENV/PL/000453

http://www.fuwi-lifeplus.eu

Instalacja demonstracyjna do wysokowydajnej produkcji Ostatnia aktualizacja: 21/10/13

http://gniezno.eu/strona32wqf435g e/index.php?option=com_content&t ask=view&id=2587

Kliknij na ikonę, aby zapoznać się ze streszczeniem projektu

Okres realizacji

02/2009–> 11/2010

http://www.arturowek.pl/ 01/2010–> 12/2014

01/2010–> 12/2014

01/2012–> 12/2014

10/2011–> 12/2014

http://life-moreenergy.eu/ 07/2012–> 12/2014

http://www.ozerise.pl 09/2012–> 06/2015

http://ekohempkon.iwnirz.pl/ 06/2012–> 09/2018

09/2012–> 09/2014

06/2012–> 12/2015

LIFE11 ENV/PL/000459

http://www.overforests.pl/ 08/2012–> 08/2017

LIFE12 ENV/PL/000013

Nie dotyczy

07/2013–> 08/2017

European Commission, DG Environment – LIFE Jednostki E.3 & E.4 ( (http://ec.europa.eu/life/)

– Page 6 –


energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji na bazie zgazowania innowacyjnego paliwa formowanego z odpadów komunalnych i osadów ściekowych (LIFE COGENERATION PL) System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia (LIFE-APIS/PL)

LIFE12 ENV/PL/000056

Nie dotyczy 10/2013–> 09/2017

Najnowsze projekty dotyczące Natury i bioróżnorodności w Polsce Tytuł projektu

Numer projektu

Strona internetowa

Przywrócenie populacji orlika krzykliwego na wybranych terenach Natura 2000 (LIFEAQUILA)

LIFE08 NAT/PL/000510

http://www.orlikkrzykliwy.pl/

Zabezpieczenie populacji orlika grubodziobego w Polsce: przygotowanie Narodowego Planu Działania i zabezpieczenie pierwotnego siedliska (AQC Plan)

LIFE08 NAT/PL/000511

http://www.ptakipolskie.pl/nasze_dz ialania.php?id=66

Zabezpieczenie i odbudowa murawy kserotermicznej w Polsce – teoria i praktyka (Xeric Grasslands)

LIFE08 NAT/PL/000513

http://www.murawy-life.kp.org.pl/

Ochrona populacji bociana białego na terenie obszaru Natura 2000 Ostoja Warmińska (ochrona bociana białego)

LIFE09 NAT/PL/000253

http://ochronabociana.pl/

Restytucja i utrzymanie siedlisk lęgowych ptaków wodnych i błotnych (Ograniczenie sukcesji)

LIFE09 NAT/PL/000254

http://www.ograniczeniesukcesji.pl/

Aktywna ochrona ptaków wodnych i błotnych na terenie Polderu Północnego w Parku Narodowym "Ujście Warty" poprzez poprawę warunków wodnych siedlisk lęgowych oraz miejsc żerowania i odpoczynku w czasie migracji i zimowania. Bagna są Dobre! Etap 2 (Bagna są Dobre!)

LIFE09 NAT/PL/000257

http://bagnasadobre.pl/

Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym Doliny Biebrzy (Renaturyzacja)

LIFE09 NAT/PL/000258

http://www.renaturyzacja.biebrza.or g.pl/

Czynna ochrona kompleksu priorytetowych siedlisk napiaskowych (6120, 2330) w obszarze Natura 2000 na Pustyni Błędowskiej (Pustynia Błędowska)

LIFE09 NAT/PL/000259

http://life.gmina-klucze.pl/

Umożliwinie wodniczce (Acrocephalus paludicola)

LIFE09 NAT/PL/000260

Ostatnia aktualizacja: 21/10/13

Kliknij na ikonę, aby zapoznać się ze streszczeniem projektu

Okres realizacji

01/2010 –> 12/2014

01/2010 –> 06/2013

01/2010 –> 12/2013

01/2011 –> 12/2013

11/2010 –> 12/2013

01/2011 –> 06/2014

09/2010 –> 12/2016

01/2011 –> 11/2014

http://www.wodniczka.pl

09/2010 –> 08/2014

European Commission, DG Environment – LIFE Jednostki E.3 & E.4 ( (http://ec.europa.eu/life/)

– Page 7 –


gospodarowanie siedliskiem poprzez trwały system wykorzystania biomasy (Biomass use for Aquatic Warbler) Ochrona ptaków wodnych i błotnych w pięciu Parkach Narodowych - odtwarzanie siedlisk i ograniczenie wpływu inwazyjnych gatunków (Polskie Ostoje Ptaków)

LIFE09 NAT/PL/000263

Ochrona siedlisk kluczowych gatunkow ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej (wislawarszawska.pl)

LIFE09 NAT/PL/000264

Utworzenie niebieskiego korytarza ekologicznego w dolinie Iny (Niebieski korytarz Iny)

LIFE10 NAT/PL/000654

http://www.lifeina.zzmiuw.pl

Ochrona zasobów przyrodniczych Puszczy Kampinowskiej - Obszaru Natura 2000, poprzez renaturyzacje wykupionych gruntów (ActiveKPN)

LIFE10 NAT/PL/000655

http://kampinoski-pn.gov.pl/

Zachowanie siedlisk na obszarze mokradeł w dolinie Górnej Biebrzy (Górna Biebrza)

LIFE11 NAT/PL/000422

http://www.gorna.biebrza.org.pl

Zachowanie i rekultywacja żuław alkalicznych (kod 7230) we wczesnym krajobrazie polodowcowym północnej Polski (AlkFens_PL)

LIFE11 NAT/PL/000423

http://alkfens.kp.org.pl

Utworzenie niebieskiego korytarza ekologicznego w dolnie rzeki Regi i jej dopływów (Niebieski korytarz Regi)

LIFE11 NAT/PL/000424

http://www.liferega.zzmiuw.pl

Aktywna ochrona nizinnej populacji głuszca w Borach Dolnośląskich i Puszczy Augustowskiej (Capercaillie Protection)

LIFE11 NAT/PL/000428

http://gluszecruszow.pl

Ochrona gatunków zagrożonych i siedlisk na stanowisku Natura 2000 „Ostoja Wigierska” („Ostoja Wigierska”)

LIFE11 NAT/PL/000431

„Ochrona cennych naturalnych siedlisk pozaleśnych, typowych dla Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd” (Ochrona obszaru PKOG)

LIFE11 NAT/PL/000432

Aktywna ochrona bekasa dubelta na stanowisku Natura 2000 w Dolinie Górnej Narwi (LIFEGALLINAGO)

LIFE11 NAT/PL/000436

Przeprowadzenie niezbędnych prac zachowawczych w Jaskini Szachownica na obszarze Natura 2000 (Life Szachownica/PL)

LIFE12 NAT/PL/000012

Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na terenach

LIFE12 NAT/PL/000031

Ostatnia aktualizacja: 21/10/13

http://www.ptaki-life.pl/ 01/2011 –> 12/2014

http://www.wislawarszawska.pl/ 01/2011 –> 09/2014

09/2011 –> 03/2017

09/2011 –> 03/2015

09/2012 –> 12/2017

06/2012 –> 03/2017

06/2012 –> 09/2017

08/2012 –> 06/2018

http://www.life.wigry.win.pl/ 10/2012 –> 12/2017

http://lifezpkws.pl 09/2012 –> 06/2016

http://www.ptop.org.pl 09/2012 –> 08/2016

Nie dotyczy

Nie dotyczy

01/2014 –> 06/2017

09/2013 –> 06/2017

European Commission, DG Environment – LIFE Jednostki E.3 & E.4 ( (http://ec.europa.eu/life/)

– Page 8 –


wojskowych w obszarze Natura 2000 (LIFE MILITARY HABITATS PL) Polepszenie warunków bytowania ryb Rzeki Drwęcy i jej dopływów (Life+-ŁosośDrwęc-PL)

LIFE12 NAT/PL/000033

Nie dotyczy

09/2013 –> 08/2017

Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze 'Pieniny" (LIFEPieninyPL)

LIFE12 NAT/PL/000034

Nie dotyczy

09/2013 –> 06/2018

Ochrona siedlisk kserotermicznych w obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej (LIFE + Kserotermy PL)

LIFE12 NAT/PL/000053

Nie dotyczy

Ochrona podkowca małego i innych gatunków nietoperzy w południowej Polsce (PODKOWIEC+) (LIFE PODKOWIEC+)

LIFE12 NAT/PL/000060

Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północnowschodniej Polsce (Life/Amphibia/2012/PL)

LIFE12 NAT/PL/000063

Nie dotyczy

09/2013 –> 08/2016

Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych (LIFE/BESKIDY "PL")

LIFE12 NAT/PL/000081

Nie dotyczy

07/2013 –> 12/2017

Ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 "Puszcza Kampinoska" (LIFE KAMPINOS WETLANDS PL)

LIFE12 NAT/PL/000084

Nie dotyczy

08/2013 –> 12/2017

Nie dotyczy

07/2013 –> 06/2018

07/2013 –> 03/2018

Najnowsze projekty Informacja i komunikacja w Polsce Tytuł projektu

Numer projektu

Ogień w lesie a przyroda podniesienie świadomości mieszkańców terenów wiejskich w zakresie zapobiegania pożarom lasów (FORESTFIRE) Ogień w lesie a przyroda II – drugi etap kampanii informującej społeczeństwo o zagrożeniu pożarowym w lasach (FORESTFIRE II) Dobry klimat dla powiatów (DOKLIP)

LIFE08 INF_PL_000523

Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk (BEST FOR BIODIVERSITY) Ogólnopolska Kampania informacyjno-promocyjna (Poznaj swoją Naturę)

LIFE10 INF_PL_000673

Ostatnia aktualizacja: 21/10/13

LIFE09 INF_PL_000275

LIFE09 INF_PL_000283

Strona internetowa

http://www.lasy.gov.pl/dokumenty/i n_english/inenglish/o_nas/programyunijne/ogien-w-lesie-a-przyroda http://www.swiadomizagrozenia.pl

http://www.chronmyklimat.pl/DOKLI P

Kliknij na ikonę, aby zapoznać się ze streszczeniem projektu

Okres realizacji

01/2010 –> 12/2012

10/2010 –> 03/2013

09/2010 –> 08/2015

http://www.bestpractice-life.pl/ 01/2012 –> 12/2014

LIFE10 INF_PL_000677

http://www.gdos.gov.pl/ProjectCate gories/viewProject/544/2/0/Poznaj_ Swoja_Nature

07/2012 –> 03/2015

European Commission, DG Environment – LIFE Jednostki E.3 & E.4 ( (http://ec.europa.eu/life/)

– Page 9 –


Ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest (Kampania antyazbestowa) Drogi dla Natury – kampania dotycząca promocji drzew w polskich krajobrazach wiejskich jako siedlisk i korytarzy ekologicznych (Roads for Nature) Misja NATURA (N-M)

LIFE10 INF_PL_000678

LIFE11 INF_PL_000478

http://www.misjanatura.fwie.pl

Zwiększenie świadomości polskich rolników w odniesieniu do eutrofizacji jako konsekwencji działalności rolniczej (AGROSAFE) 3 kampanie integrujące przedsiębiorstwa sektora MSP i ich otoczenie w działaniach na rzecz ochrony środowiska (LIFE/3 xEnvironment/PL)

LIFE11 INF_PL_000480

http://agrosafe.pl

LIFE12 INF_PL_000009

Nie dotyczy

Ostatnia aktualizacja: 21/10/13

http://bezazbestu.com.pl 01/2012 –> 12/2014

LIFE11 INF_PL_000467

http://aleje.org.pl 07/2012 –> 12/2016

09/2012 –> 05/2016

09/2012 –> 02/2016

10/2013 –> 04/2016

European Commission, DG Environment – LIFE Jednostki E.3 & E.4 ( (http://ec.europa.eu/life/)

– Page 10 –

Poland update pl nov13  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you