Page 1

LIFE programme - Country Factsheet

DANMARK Oversigt Siden Europa-Kommissionens lancering af LIFEprogrammet i 1992 er der i alt finansieret 88 projekter i Danmark. Af disse fokuserede 56 på miljøinnovation og 31 på naturbeskyttelse. Disse projekter tegnede sig for en samlet investering på 223 millioner €, hvoraf 97 millioner € var ydet af Den Europæiske Union.

Dette dokument giver et overblik over LIFEprogrammets aktiviteter i Danmark. Det indeholder

Der udsendes årligt en indkaldelse af projektforslag til programmets tre komponenter: Natur og biodiversitet, Miljøpolitik og -governance og Information og kommunikation. Der findes flere oplysninger om aktiviteterne inden for disse danske LIFE-projekter på de næste sider.

succesfuldt LIFEprojektarbejde og kilder til yderligere informationer om LIFE-projekter, der enten er i gang eller nyligt afsluttede.

Seneste opdatering: 26/11/13

Europa-Kommissionen, GD Miljø – LIFE-kontoret E.3 & E.4 (http://ec.europa.eu/life/)

– Page 1 –


Miljøpolitik og –governance Til dato er der via komponenterne LIFE-miljø og betegnes Miljøpolitik og -governance medfinansieret 56 projekter i Danmark. Disse projekter tegnede sig for en samlet investering på 126 millioner €, hvoraf 46 millioner € var ydet af EU. De afsluttede projekter var primært rettede mod rene teknologier, vandforvaltning af vandopløbsland, reduktion af emission af drivhusgasser, farligt affald rene teknologier og genanvendelse af affald i byggesektoren. Mere end tre fjerdedele af projekterne blev udført af internationale virksomheder, fulgt af lokale myndigheder, forskningsinstitutioner og små og mellemstore virksomheder. Disse projekter varede i gennemsnit 30 til 40 måneder. Der er seks igangværende projekter i Danmark. Målet med CleEn – 21-projektet, er at sikre, at danske virksomheder, og navnlig små- og mellemstore virksomheder, udvide deres frivillige miljøindsats i overensstemmelse med den europæiske strategi for bæredygtig udvikling og IPP-metoden. Klimapartnerskabsprojektet søger at udvikle klimaløsninger og reducere drivhusgasemissioner ved at mobilisere lokale offentlig-private partnerskaber. Det kompositte affaldsprojekt tager sigte på at demonstrere en ny genbrugsproces for affaldskompositter og anvendelse af de genvundne materialer i forskellige industrier. NorthPestClean-projektet søger at demonstrere alkalisk hydrolyse som en ny teknologi til afhjælpning af pesticidkontamineret jord og grundvand. Med Plastic zero-projektet forsøges det at reducere mængden af plastic i affaldsstrømme, hvorved der kan spares på ikke-vedvarende kilder og produceres CO 2 -neutralt energi ud af affald. Det primære mål for projektet for ‘Usserød Å’ er tilpasning til klimaændringer. Projektet tager navnlig sigte på at reducere risikoen for kritiske oversvømmelser ved Usserød, for derved at reducere risikoen for skade og dermed forbundne økonomiske, samfundsmæssige og menneskelige omkostninger. Projektet vil søge at øge bevidstheden om åen og dens ressourcer blandt borgere, politikere og embedsmænd og skabe et grundlag for samtlige parter for implementering af proaktive, holistiske tiltag omkring udvikling, anvendelse og vedligeholdelse af Usserød Å. Projekterne udføres af tre lokale myndigheder, én regional myndighed og to store virksomheder samt en professionel organisation. Disse projekter har en varighed på mellem 28 og 42 måneder. Projektet som er beskrevet i nedenstående boks, viser et eksempel på en succesfuld implementering af et LIFEmiljø projekt i Danmark.

Fra tag til vej – Innovativ genbrug af tagpap (From Roof to Road) LIFE07/ENV/DK/000102 Det lykkedes for fra tag til vej-projektet at bevise, at bitumen i affaldstagpap kan genanvendes i asfalt til anlæg og reparation af veje. Efter en gennemgang af den teknologiske og lovmæssige status med hensyn til genbrug af bitumen skabte projektet et basisnetværk af steder for materialeindsamling. Alt materiale, der var indsamlet i løbet af projektet, blev genanvendt ved anvendelse af en innovativ genbrugsmaskine, der var designet i forbindelse med projektet. En væsentlig erfaring, der blev opnået, var, at processens succes i høj grad afhænger af vejr og temperatur. Lave temperaturer om vinteren resulterede i stift eller frossent tagpap, der ikke let kunne bearbejdes, mens noget bitumen i de høje sommertemperaturer blev for viskøst og klæbrigt i findelingsprocessen. Ca. 60 % af totalvægten af det affaldstagpap, der var blevet indsamlet under projektet (1000 ton), blev udledt som genanvendeligt bitumenaggregat indeholdende små ensartede korn på op til 8 mm. Projektets partner, NCC Roads, testede produktet i dets laboratorier og anvendte det i ti testblandinger på anlægssteder. Det arbejde viste, at det genbrugte bitumen kunne genanvendes med succes til de fleste asfaltkvaliteter. Det opnåede endvidere samtlige nødvendige certificeringer, bortset fra til brug på start- og landingsbaner i lufthavne. Efter denne succes blev der i forbindelse med projektet designet og bestilt en stationær ‘anden generationsversion’ af genbrugsmaskinen til indendørsbrug i Herning. Der blev også installeret en sorteringsanordning og sikret tilstrækkelig lagerkapacitet til indsamlet affald og udledte materialer. Denne facilitet skulle have en årlig kapacitet på 10.000 ton, hvilket svarer til ca. 25 % af den danske, årlige generering af tagaffald. Den begunstigede arbejdede på at sikre rentabilitet på langt sigt for den nye proces ved at indhente samtlige nødvendige godkendelser og certificeringer for at sikre, at genbrugsprocessen overholder nationale og EU-standarder. Den arbejdede ligeledes på at udvide opsamlingsnetværket til hele landet og indgik aftaler med 150 affaldsproducenter om at levere kommende tagpapaffald, herunder produktionsaffald og affald under standard. For at tilskynde til overførsel af ny teknologi blev der inden for projektet udarbejdet en håndbog om god praksis og en brochure med vejledende materiale til operatører. Økonomisk set vil genbrug af tagpap som en bestanddel i asfalt reducere behovet for nye kulbrinter og dermed reducere prisen på asfalt, samtidig med at genbrugen danner basis for en kommerciel drift. Den nyligt udviklede proces tilbyder endvidere nye jobmuligheder sammenlignet med den aktuelle praksis med afbrænding og deponering af dette affald. For yderligere oplysninger: http://www.tarpaper.dk/Life%2b.6.aspx

Seneste opdatering: 26/11/13

Europa-Kommissionen, GD Miljø – LIFE-kontoret E.3 & E.4 (http://ec.europa.eu/life/)

– Page 2 –


Natur og biodiversitet Til dato er der via komponenterne LIFE Natur og LIFE Natur og biodiversitet medfinansieret 31 projekter i Danmark. Disse projekter tegner sig for en samlet investering på 97 millioner €, hvoraf 51 millioner € er ydet af EU. De afsluttede projekter fokuserede på genoprettelse af habitater (klitter, kystlaguner, overdrev, hede og fjorde, huledannende stenrev i Kattegat og vandsystemet i Mølleåen) og implementerede tiltag for at bevare visse typer af udryddelsestruede arter (hedepletvinge, engfugle, klokkefrø). Projekterne blev primært udført af Naturstyrelsen samt de tre regionale myndigheder, Århus, Fyn og Nordjylland. De varede i gennemsnit mellem 36 og 67 måneder. Der er 13 aktuelle LIFE+ Nature og Biodiversitetsprojektet i Danmark. Bortset fra ét projekt, der tager sigte på at gendanne og opretholde den gunstige bevaringsstatus for snæbel (Coregonus oxyrhunchus) i fire danske vandsystemer, fokuserer disse projekter udelukkende på at bevare og genskabe naturlevesteder, herunder det tørre overdrev ved Bøjden Nor (med særligt fokus på beskyttelse af udsatte levesteder ved kystlagune); seminaturlige levesteder ved Helnæs; atlantiske heder og klitter og klitter; højmosen ved Holmegårds mose, Sølsted Mose og Lille Vildmose og det østlige Danmark; fugleliv og naturlige leveområder på Læsø og sjældne naturlige leveområder af national prioritet i Syddanmark samt våde habitater ved Jerup hede. Ni projekter implementeres af Danmarks Naturstyrelse og de resterende fire implementeres af lokale myndigheder (Fåborg-Midtfyn, Tønder og Guldborgsund). Projekterne vil have en gennemsnitlig varighed på mellem 40 og 64 måneder. Projektet, der præsenteres i boksen nedenfor, er et eksempel på et succesfuldt LIFE Naturprojekt i Danmark.

Naturgenopretning af huledannende stenrev i Kattegat (BLUEREEF) LIFE06/NAT/DK/000159 Projektet genoprettede målområdet ved anvendelse af natursten fra et stenbrud i det sydlige Norge. Stenene blev fordelt over et område på 5 ha., og genoprettelsen vurderes at have resulteret i etablering af seks tons makroalgevegetation, tre tons bundfauna, og endvidere næsten 700 millioner individuel fauna. Der er åbenlyse ændringer i fiskebestandenes struktur. Antallet af torsk steg i gennemsnit tre til seks gange i revområdet, navnlig i den lavvandede del af det genoprettede stenrev. Den økologiske fordel forventes at stige yderligere i de kommende år. Projektets resultater viser, at genopretning af stenrev kan være et værdifuldt redskab til at opnå og bevare gunstig bevaringsstatus på marine Natura 2000-arealer. Den øgede biomasse viser ligeledes, at genopretning af huledannende stenrev kan være et muligt redskab til gennemførelse af havstrategirammedirektivet. Der blev ligeledes i forbindelse med projektet udarbejdet et ‘adfærdskodeks’, der kan inspirere andre nordeuropæisk områder til at genoprette naturlige stenrev. Det indeholder værdifulde informationer og anbefalinger til udførelse af genopretningsprojekter. Til danske initiativer indeholder det vejledning om opnåelse af de nødvendige tilladelser fra forskellige havmyndigheder. Mange af anbefalingerne er ligeledes relevante for genopretning af andre naturlige havtyper, såsom biogene rev. Efter overvågningsresultaterne blev forbuddet mod fiskeri ved og omkring det genoprettede stenrev ophævet. Bundtrawling er dog en fare for stenrevet og for at beskytte revets habitat planlægger NaturErhvervsstyrelsen at forbyde bundtrawling ved stenrev på Natura 2000-ormåder, herunder ved Læsø Trindel og Tønneberg Banke. Målet er at standse trawling ved revet og inden for en bufferzone på 240 m. Projektet øgede endelig bevidstheden blandt miljøforvaltere, politiske beslutningstagere og den bredere offentlighed om havgenopretnings-, bevarings- og forvaltningsemner. For yderligere oplysninger: http://www.bluereef.dk

Seneste opdatering: 26/11/13

Europa-Kommissionen, GD Miljø – LIFE-kontoret E.3 & E.4 (http://ec.europa.eu/life/)

– Page 3 –


Informations- og kommunikation Projekter, der finansieres under LIFE+ komponenten, tager sigte på at udbrede informationer og udbrede kendskabet til miljøanliggender. De indeholder ligeledes træning og øgning af bevidstheden om forebyggelse af skovbrande. Der findes aktuelt ét projekt under LIFE+ Information og kommunikation i Danmark. Det overordnede mål med dette projekt er at sikre en smidig og omkostningseffektiv implementering af Natura 2000 til fordel for biodiversitet, miljøværn mennesker, der lever i Natura 2000-områder. Se yderligere informationer nedenfor. Projektets hjemmeside og resultater vil blive føjet til projektboksen, når tiden er inde.

Smidige metoder til kommunikation, samarbejde og værktøjer til øget bevidsthed om Natura 2000-planer (SMART Natura) LIFE11/INF/DK/000891 Målet med dette projekt er aktivt at involvere lodsejere i implementeringen af Natura 2000handlingsplaner. Projektet tager ligeledes sigte på at sikre at udviklingen af Natura 2000–netværkets indvirkninger på de omgivende områder – f.eks. ved at skabe økologiske forbindelser og korridorer til andre naturlige levesteder. Projektet tager endelig sigte på at tilvejebringe et højere niveau af strategisk tankegang i planlægningen af Natura 2000, således at landskabet ikke yderligere fragmenteres på grund af dårlig implementering. Det forventes, at projektet udvikler og afprøver en model inden for to pilotområder: Der vil blive udviklet omfattende planer I samarbejde med kommuner, rådgivere og lodsejere. Der vil i alt blive udviklet 10-15 delplaner på lodsejerniveau og fem lodsejere vil underskrive samarbejdsaftaler. Projektet har som mål at sikre, at 75 % af de lodsejere, der er involveret i projektet, har større bevidsthed og ejerskabsfornemmelse til Natura 2000 og biodiversitetsemner, og yderligere 10-15 lodsejere underskriver aftaler om vedligeholdelse og opretholdelse. Den begunstigede vil udsende et værktøj til kommunikation, samarbejde og øget bevidsthed for Natura 2000-planer, der vil blive anvendt af mindst 10 kommuner og rådgivningscentre. Projekternes resultater vil blive dokumenteret og udsendt til andre kommuner, rådgivningscentre og landmænd I Danmark via en målrettet kommunikationsstrategi. Endelig vil mindst 100 personer fra kommunerne og 100 personer fra rådgivningstjenesten være introduceret for konceptet bag Natura 2000-netværket ved projektets afslutning. For yderligere oplysninger: http://www.smart-natura.dk

Seneste opdatering: 26/11/13

Europa-Kommissionen, GD Miljø – LIFE-kontoret E.3 & E.4 (http://ec.europa.eu/life/)

– Page 4 –


Lær mere om LIFE og LIFE-projekter Ved at surfe på LIFE-netstedet LIFE-netstedet giver et væld af informationer om LIFE-programmet:: http://ec.europa.eu/life/

Ved at søge efter LIFE-projekter For yderligere informationer om LIFE-projekter i Danmark eller LIFE-projekter generelt kan man se i online-databasen over LIFE-projekter. http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm Den let anvendelige database er den officielle informationskilde til samtlige igangværende og afsluttede LIFE-projekter. Databasen indeholder ligeledes informationer om støttemodtagerne, deres kontaktoplysninger og projekternes hjemmesider.

Ved at kontakte Det danske kontaktpunkt Miljøministeriet – Skov- og Naturstyrelsen - Forvaltningsafdeling – Naturforvaltningsafdelingen Miljøministeriet - Miljøstyrelsen Navn: Address:

Gert Sønderskov Hansen (LIFE Environment & INFCOM) Karsten Gasseholm (LIFE Nature & Biodiversity) Strandgade 29 DK - 1401 København K Haraldsgade 53 DK - 2100 København Ø +45 72544589 / +45 72542707 ikke tilgængelig mst@mst.dk / nst@nst.dk

Tlf: Fax: E-mail: Netsted: http://www.mst.dk/ http://www.naturstyrelsen.dk/

Det Overvågningsteamet for Danmark ASTRALE EEIG - SIA ELLE Skolas Iela 10-8 LV - 1010 Riga Latvia Tel: +371 6 7242411 Fax: +371 6 7242466 E-mail: elle@astrale.org

Seneste opdatering: 26/11/13

Europa-Kommissionen, GD Miljø – LIFE-kontoret E.3 & E.4 (http://ec.europa.eu/life/)

– Page 5 –


Nylige miljøpolitik & -governanceprojekter i Danmark Projektets titel

Projektnummer

Netsted

Fra tag til vej - Innovativ genbrug af tagpap med bitumen (From Roof to Road)

LIFE07 ENV_DK_000102

http://www.tarpaper.dk/Life%2b.6.a spx

Det 21. århundredes rene virksomheder (CleEn – 21)

LIFE08 ENV_DK_000468

http://di.dk/virksomhed/miljoe/life

Kulstof 20 – Offentligt privat partnerskab for klima løsninger (Climate Partnerships)

LIFE09 ENV_DK_000366

http://www.carbon20.dk

Demonstration af en ny sammensat genbrugsproces af affalds og brug af genbrugsmaterialer i forskellige industrier (Composites waste)

LIFE09 ENV_DK_000367

http://www.fiberworldwide.com/LIF E--

Demonstration af alkalline hydrolyse som en ny teknologi til rensning af pesticider, kontamineret jord og grundvand (NorthPestClean)

LIFE09 ENV_DK_000368

Plastic ZERO - Offentlig Privat Samarbejde at undgå plast som en affald * (Plastic zero)

LIFE10 ENV_DK_000098

http://www.plasticzero.com/news/new-website.aspx

Fælleskommunalt samarbejde om vandforvaltning og tilpasning til klimaændringer for Usserød Å (Stream of Usserød)

LIFE11 ENV_DK_000889

http://www.usseroed-aa.dk

Klik på ikonet for at læse projektresumeet

Projektets varighed

01/2009–> 12/2010

01/2010–> 12/2012

01/2011 –> 12/2013

09/2010 –> 12/2012

http://www.northpestclean.dk/ 09/2010 –> 12/2013

09/2011 –> 08/2014

09/2012 –> 02/2016

Nylige natur- og biodiversitetsprojekter i Danmark Projektets titel

Projektnummer

Netsted

Vandløbsrestaurering i Mølleåsystemet (REFLOW)

LIFE07 NAT_DK_000100

http://www.skovognatur.dk/Naturpr ojekter/Projekter/Hovedstaden/Moll easystemet/

01/2009 –> 06/2011

Overdrev i Danmark – Genskabelse og bevaring (DRY GRASSLAND)

LIFE08 NAT_DK_000464

http://www.naturstyrelsen.dk/Natur beskyttelse/Naturprojekter/Projekte r/Fyn/LIFE-Overdrev/default.htm

01/2010 –> 12/2013

Genopretning af seminaturlige habitattyper til fuld dækning af Helnæs (TOTAL COVER HELNÆS)

LIFE08 NAT_DK_000465

http://www.naturstyrelsen.dk/Natur beskyttelse/Naturprojekter/Projekte r/Sjaelland/Life-Holmegaard/

01/2010 –> 01/2014

Genoprettelse af Holmegårds Mose (HOLMEGAARD MOSE)

LIFE08 NAT_DK_000466

http://www.lifeholmegaardsmose.d k

Genopbyggelse af atlantiske heder og klitter i Danmark (RAHID)

LIFE09 NAT_DK_000370

http://www.naturstyrelsen.dk/Natur beskyttelse/Naturprojekter/Projekte r/Vestjylland/LIFEHede/EUHedeprojektet.htm

Seneste opdatering: 26/11/13

Klik på ikonet for at læse projektresumeet

Projektets varighed

01/2010 –> 12/2013

10/2010 –> 12/2015

Europa-Kommissionen, GD Miljø – LIFE-kontoret E.3 & E.4 (http://ec.europa.eu/life/)

– Page 6 –


Genopretning af overdrev ved Bøjden Nor med positiv indflydelse på forvaltning af sårbar kystlagune (CONNECT HABITATS)

LIFE09 NAT_DK_000371

http://www.fuglevaernsfonden.dk/f uglevaernsfonden/projekter/lifebojden

Restaurering af Sølsted Mose som led i opnåelse af gunstig bevaringsstatus af højmose (7110*) I Danmark (SMOOTH)

LIFE10 NAT_DK_000099

http://www.soelstedmose.dk

Genopretning af aktiv højmose i Lille Vildmose(Lille Vildmose)

LIFE10 NAT_DK_000102

http://www.lifelillevildmose.dk

LIFE LÆSØ – gendannelse af fugleliv og naturlige levesteder på Læsø (LIFE LAESOE)

LIFE11 NAT_DK_000893

http://www.naturstyrelsen.dk/Natur beskyttelse/Naturprojekter/Projekte r/Vendsyssel/LIFE_LAESOE/

Restaurering af sjældne våde naturtyper i Syddanmark (RARE NATURE)

LIFE11 NAT_DK_000894

http://www.life70.dk

Genopretning af østdanske højmoser (LIFE: Eastern Bogs)

LIFE12 NAT_DK_000183

http://www.bogf.dk/

Naturrestaurering af Jerup hede og Råbjerg og Tolshave mose (LIFE WETHAB)

LIFE12 NAT_DK_000803

ikke tilgængelig

Genopretning af danske kysthabitater (REDCOHA-LIFE)

LIFE12 NAT_DK_001073

ikke tilgængelig

09/2010 –> 12/2013

09/2011 –> 06/2016

09/2011 –> 12/2016

10/2012 –> 09/2017

06/2012 –> 12/2018

08/2013 –> 11/2018

07/2013 –> 06/2018

08/2013 –> 07/2018

Nylige informations- og kommunikationsprojekter i Danmark Projektets titel

Smidige metoder til kommunikation, samarbejde og værktøjer til øget bevidsthed om Natura 2000planer (SMART Natura)

Seneste opdatering: 26/11/13

Projektnummer

Netsted

LIFE11 INF_DK_000891

http://www.smart-natura.dk

Klik på ikonet for at læse projektresumeet

Projektets varighed

07/2012 –> 06/2015

Europa-Kommissionen, GD Miljø – LIFE-kontoret E.3 & E.4 (http://ec.europa.eu/life/)

– Page 7 –


Seneste opdatering: 26/11/13

Europa-Kommissionen, GD Miljø – LIFE-kontoret E.3 & E.4 (http://ec.europa.eu/life/)

– Page 8 –

Denmark update da dec13  
Denmark update da dec13  
Advertisement