Kaip elgtis, jei esi pakviestas liudyti?

Page 2

KAS YRA LIUDYTOJAS? Liudytojas yra asmuo, kuris turi ž inių apie teisme nagrinė jamai bylai svarbias aplinkybes. Svarbiausias liudytojo vaidmuo – padė ti nustatyti tiesą byloje. JŪS GALITE BŪTI APKLAUSTAS TEISME, JEI TAPOTE LIUDYTOJU: BAUDŽIAMOJOJE BYLOJE (dėl smurto, seksualinio išnaudojimo ir kt.)

ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLOJE (dėl kelių eismo taisyklių pažeidimų ir kt.)

CIVILINĖJE BYLOJE

ADMINISTRACINĖJE BYLOJE

(dėl šeimos santykių, nelaimingų įvykių darbe ir kt.)

(dėl neteisėtų valdžios institucijų veiksmų, rinkimų įstatymų pažeidimų ir kt.)

PRIES TEISMO POSEDĮ  Jeigu kurjeris (paš to darbuotojas) Jums įteikė š aukimą liudyti teisme, privalote atvykti į teismą gautame praneš ime nurodytu laiku su tapatybę įrodanč iu dokumentu (pvz., pasu, asmens tapatybė s kortele). Atsiž velgus į bylos pobū dį, Jū s galite bū ti pakviestas liudyti teisme ir kitaip (telefonu, elektroniniu laiš ku ar paskelbus vieš ai).  Saukime paraš ytos pagrindinė s Jū sų teisė s ir pareigos. Susipaž inkite su jomis.

www.teismai.lt

 Jeigu dė l itin svarbių priež asč ių nurodytu laiku negalite atvykti į teismą, turė tumė te iš anksto apie tai praneš ti teismui raš tu, telefonu arba elektroniniu laiš ku – teismas nuspręs, ar Jū s galė site liudyti kitą dieną. Iš skirtiniais atvejais (pvz., dė l ligos, senatvė s, neįgalumo) teismas gali atvykti apklausti į Jū sų buvimo vietą.  Jeigu esate dirbantis asmuo, pakviestas liudyti į teismą, informuokite apie tai darbdavį – Jū s turite bū ti atleistas nuo darbo pareigų vykdymo tuo laikotarpiu, kada dalyvaujate teismo posė dyje.  Prieš atvykdami į teismą, kuo iš samiau prisiminkite visas su nagrinė jama byla susijusias aplinkybes: įvykyje dalyvavusių asmenų iš vaizdą, aprangą ar kt.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.