Issuu on Google+

PINIGAI

5Ă€Ă&#x;DIRBĂ&#x;TIĂ&#x;I¸Ă&#x;INĂ&#x;VESĂ&#x;TIĂ&#x;CIĂ&#x;JĂ‹Ă&#x;2UĂ&#x;SIĂ&#x;JOĂ&#x;JEĂ&#x;LIETUVIAMSĂ&#x;BANĂ&#x;KĂ‹Ă&#x;INĂ&#x;DwĂ&#x;LIĂ&#x;NINĂ&#x;KAMSĂ&#x;NEĂ&#x;PAĂ&#x;VYĂ&#x;KOĂ&#x;Ă&#x;PĂ&#x;

PKOVOĂ“Ă“DDQWUDGLHQLV

/RAIĂ&#x;¸IANDIEN

“

PrieĹĄ skrydÄŻ pilotas susipyko su Ĺžmona. 7DLLĂ…VLDLĂ…NLQR0DODL]LMRVW\UzMDL DQDOL]XRMDQW\V=$6KDKÂąSLORWR YDOGĂ?LXVLRSDVODSWLQJDLGLQJXVÂ’ Ă„0DOD\VLD$LUOLQHVÂłOzNWXYjÂą ELRJUDILMj%HWRVNU\GĂ?LR NDSLWRQjHVjVXNUzWzĂ…DOLHV RSR]LFLMRVO\GHULRÂ’NDOLQLPDV

Ă&#x;PĂ&#x;

OU \ WDVOW

1(35,./$8620$6 Ă‚$/,(6 ',(15$Ă‚7,6 ,(-, /(,',02 0(7$, 15  .DLQD /W

,IKIMOĂ&#x;PIR¸TASĂ&#x;BUVOĂ&#x;IRĂ&#x; Ă€IAURUS Ă&#x;IRĂ&#x;GAILESTINGAS

Per tiek metĹł daugiavaikÄ— ĹĄeima nugyveno jai VilkaviĹĄkio rajone dovanotÄ… mĹŤrinÄŻ namÄ… ir viskÄ… palikusi likimo valiai Ă&#x;PĂ&#x; iĹĄsikraustÄ—.

¸IANDIENĂ&#x;SUĂ&#x;,2

Tiek Europos SÄ… junga, tiek JAV vakar paskelbÄ— sankcijas aukĹĄtiems Rusijos pareigĹŤnams. TaÄ?iau Vakarai nesiryĹžo kirsti rytinÄ—s kaimynÄ—s, kurioje dĹžiĹŤgaujama dÄ—l referendumo Kryme rezultatĹł, verslo lyderiams. Ă&#x;PĂ&#x; Ă&#x;

9LVDJLQRWHVWDV Kai Krymo pusiasalyje Rusija pradÄ—jo „vaduoti“ savo tÄ—vynainius, Lietuvoje pradÄ—ta tyliai svarstyti: ar lietuviĹĄkuoju Krymu negali tapti Visaginas? Kokios nuotaikos ĹĄiame rusakalbiame mieste? Tuo doĂ&#x;PĂ&#x; mÄ—josi „Lietuvos rytas“.

Vir gi nija PET RAUS KIE NÄ– LR korespondentÄ—$WVDUJĂ‘VNLUmLDL

56WXQGĂ?LHQzVQXRWU

Ä7jYLQNÅQjSDVRGLQR PDQRWzYDLNDLGDU PD�DEXYDX8�DXJDX VXWXRPHG�LX2GD EDUMLVX�PXÅzPDQR YDLNj³¹DÅDUDVOLH MRNXSLÅNzQzU\WRM ODLGRVLDQWLVWLFKLMRV DXNDWDSXVLjGXNWHU’

DIENOSĂ&#x;SKAIjIUS

Ă&#x;PĂ&#x;

Vienoje ĹĄeimoje – gedulas, o PanevÄ—Ĺžio ligoninÄ—je gydomas kupiĹĄkÄ—nas ugniagesys 31 metĹł Mindaugas AnikeviÄ?ius jauÄ?iasi patyrÄ™s likimo malonÄ™. Ĺ eĹĄtadienio vakarÄ… KupiĹĄkio rajone stipraus vÄ—jo neatlaikÄ™s medis virsdamas uĹžmuĹĄÄ— RitÄ… BriÄ?kuvienÄ™, o ĹĄalia stovintÄŻ gelbÄ—tojÄ… tik suĹžalojo. NelaimÄ— atsitiko AukĹĄtupÄ—nĹł kaime ĹĄÄ—lstant pĹŤgai. KupiĹĄkio ugniagesiai buvo iĹĄkviesti atlikti ÄŻprasto darbo – paĹĄalinti ant kelio uĹžvirtusio medĹžio. TaÄ?iau vos tik jiems pradÄ—jus dirbti lĹŤĹžo kitas to paties medĹžio kamienas. Jis su trenksmu krito tarp dviejĹł ant kelio stovinÄ?iĹł ĹžmoniĹł: ugniagesio gelbÄ—tojo M.AnikeviÄ?iaus ir iĹĄ netoliese esanÄ?ios sodybos atbÄ—gusios R.BriÄ?kuvienÄ—s. StorĹł medĹžio ĹĄakĹł kirÄ?iai moteriai buvo mirtini. UgniagesÄŻ kliudÄ— kiek plonesniĹł ĹĄakĹł vainikas, todÄ—l vyras liko gyvas.

‘YDUGLMRĂ…QLSXV Pateikdamas savo veiklos ataskaitÄ… ValstybÄ—s saugumo departamentas ÄŻvardijo keletÄ… Maskvos Ĺžvalgybos atstovĹł arba ÄŻtakos agentĹł Lietuvoje. Vienas ĹĄnipĹł, pasirodo, dirba Rusijos ambasadoje VilniuĂ&#x;PĂ&#x; je (nuotr.).

!TĂ&#x;SIĂ&#x;PEIĂ&#x;KwĂ&#x;JOĂ&#x;AUTOĂ&#x;MOĂ&#x;BIĂ&#x;LYĂ&#x;JE

„Nuolat galvoju apie tai, kad ir manęs jau galėjo nebōti tarp

.UKE LT AĂ&#x;Â?Ă&#x; Ă&#x;Ă&#x;P

Ă„6SUHQGLPjQHDWOHLVWLWXmWXRMDX VNLUWLVSULLPmLDXWLNHVDQWNULWLQHL VLWXDFLMDL9LVDGDSLUPLDXVLD SDJDOYRMXDSLHVĂ‘QĂ˜0DQVYDUELDXVLD NDGMLVDXJWĂ˜GDUQLRMHĂ…HLPRMH PDW\WĂ˜WLQNDPjWzYĂ˜SDY\]G’³¹ VDNzGL]DLQHULR$3RJUHEQRMDXV Ă?PRQDPRGHOLV05DmLĂ‘QDLWz

ĂŒXUQDOHĂ„6WLOLXVÂł

DIENOSĂ&#x;SAKINYS „Reikia atleisti Ĺžmones, kuriems patinka tik dalyvauti.“ 9DNDU$O\WXMHSHUVXVLWLNLPjVX PHUDLVSDJ\UÂ?VLĂ…PDQLXVVDYLYDOG\ELĂ˜ YDGRYXVSUHPMHUDV$%XWNHYLmLXV SULSDĂ?LQRNDGYDOGDQWYDOVW\EÂ? GDUWUĂ‘NVWDNRPSHWHQFLMRV

.DLĂ„/LHWXYRVU\WDVÂłYDVDUjNDOEzMRVLVX5%ULmNXYLHQHMLGĂ?LDXJzVLÂ’SDVDXOÂ’ DWHLQDQmLXNĂ‘GLNLX'DEDUGXNUHOHLÂąSHQNLPzQHVLDLRMRVSDmLRVQHEzUD

$WVLVDNzYHUVOR 32 metĹł M.Rusys, taurÄ—s nuolauĹža Palangoje perpjovÄ™s kavinÄ—s savininkĹł sĹŤnui kaklÄ…, nuteistas septyneriems metams nelaisvÄ—s. Po incidento armÄ—nĹł ĹĄeima uĹždarÄ— kavinÄ™, kÄ—lusiÄ… pernelyg daug Ă&#x;PĂ&#x; skaudĹžiĹł emocijĹł.


NUOMONwS

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;KOVOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

NUOMONES

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

Ĺ tai jums nepatogi mintis – kÄ… darytumÄ—t, jeigu rytoj Lietuvoje pradÄ—tĹł vykti tai, kas ĹĄiandien vyksta Kryme? ÄŽsivaizduokite. Tarkime, jau praÄ—jusiÄ… savaitÄ™ Lietuvoje buvo referendumas, apsaugotas rusĹł ĹĄarvuoÄ?iĹł ir draugiĹĄkĹł taikos palaikymo pajÄ—gĹł. Juk reikia apginti skriaudĹžiamus kitakalbius, kurie buvo susirinkÄ™ ÄŻ mitingus prie KlaipÄ—dos miesto tarybos, MaĹžeikiĹł bibliotekos ir DruskininkĹł aikĹĄtÄ—je. Referendumas balsavo uĹž Lietuvos prisijungimÄ… prie Rusijos Federacijos ir Kaliningrado srities. VakarĹł valstybÄ—s tÄ… balsavimÄ… pasmerkÄ— ir paskelbÄ— nekonstituciniu. JAV prezidentas B.Obama pareiĹĄkÄ— didelÄŻ susirĹŤpinimÄ… ir dvi valandas kalbÄ—josi su Rusijos prezidentu V.Putinu, kuris jam paaiĹĄkino, kad Lietuva dabar yra kaip Kosovas ir kaip Arizona. Girdi, KosovÄ… amerikieÄ?iai atplÄ—ĹĄÄ— nuo Serbijos, o Arizona pati 1912 metais prisijungÄ— prie JAV, nes taip norÄ—jo jos ĹžmonÄ—s. Dabar ir Lietuvos ĹžmonÄ—s, sakÄ— V.Putinas, apsisprendÄ— bĹŤti su Rusija, kuri nieko negali padaryti, tiesiog tokia lietuviĹł valia. B.Obama dar kartÄ… pareiĹĄkÄ— susirĹŤpinimÄ…, o vÄ—liau kalbÄ—damas Ĺžurnalistams uĹžsiminÄ—, kad penkiolika, o gal net dvideĹĄimt Rusijos pareigĹŤnĹł gali netekti JAV vizĹł. ES vadovai irgi pareiĹĄkÄ— nerimÄ…, o Vokietija – ji visuomet palaikÄ— Lietuvos laisvÄ™, jei tokiam palaikymui pritarÄ— Kremlius – paragino VilniĹł ir MaskvÄ… viskÄ… iĹĄsprÄ™sti derybomis. PavyzdĹžiui, graĹžiuoju sutarti, kur Lietuvoje galima ÄŻkurdinti rusĹł taikdariĹł bazes.

Andrius UĹžkalnis

DvideĹĄimt PrancĹŤzijos parlamento deputatĹł, ĹĄvietÄ—jiĹĄkais tikslais dirbanÄ?iĹł „Gazprom“ direktoriĹł taryboje (ne visÄ… darbo dienÄ…), iĹĄplatino atskirÄ… pareiĹĄkimÄ…, kuriame visiĹĄkai pritarÄ— kilniam Rusijos siekiui pasirĹŤpinti savo tautieÄ?iais visame pasaulyje. BuvÄ™s PrancĹŤzijos prezidentas J.Chiracas interviu Lietuvos televizijos reporteriui pasakÄ—: „Nors dabar nepraleiskit progos patylÄ—ti, kaimieÄ?iai jĹŤs.“ ÄŽsivaizduokite toliau. Viena po kitos miestĹł tarybos Lietuvoje priima „skubos tvarka“ sprendimus dÄ—l ypatingosios padÄ—ties mieste ir (arba) rajone. Tarybos nusprendĹžia perduoti valdĹžiÄ… ypatingiesiems ÄŻgaliotiniams, kurie savo ruoĹžtu pakeiÄ?ia vietos policijos vadovus. DÄ—l techniniĹł kliĹŤÄ?iĹł – jokios politikos – baigiamas lietuviĹĄkĹł TV laidĹł transliavimas (skelbiami kabeliniĹł ryĹĄiĹł profilaktikos ir atnaujinimo darbai, iĹĄ pradĹžiĹł – porai mÄ—nesiĹł), taÄ?iau gyventojai gali informacijos pasisemti iĹĄ neatlygintinai transliuojamĹł Rusijos ir Baltarusijos TV kanalĹł, kurie objektyviai nuĹĄvieÄ?ia situacijÄ…. Ir kÄ… tada tu, skaitytojau? NorÄ—tum pareikĹĄti man, kad nesitaikstytum, imtum ginklÄ… ÄŻ rankas ir eitum kasti ĹžeminÄ—s prie savo sodybos AukĹĄtaitijos nacio-

naliniame parke, kur formuotum su bendradarbiais partizanĹł bĹŤrius ir sprogdintum geleĹžinkelio tiltus, kad jais negalÄ—tĹł iĹĄ Baltarusijos atriedÄ—ti traukiniai su taikos palaikymo pajÄ—gĹł tankais? Gerai Ĺžinai, kad greiÄ?iausiai taip nebĹŤtĹł. Jei ne pats, tai kai kurie ĹžmonÄ—s iĹĄ tavo aplinkos sumurmÄ—tĹł, kad geriausia bĹŤti tyliai ir labai niekur nesikiĹĄti, o kiti be didelÄ—s reklamos ÄŻstotĹł ÄŻ naujai sukurtÄ… partijÄ… „Lietuvos sprendimas“, kuriÄ… noriai paremtĹł verslininkai. Partija ramiai ruoĹĄtĹłsi rinkimams – gausiai ir graĹžiai reklamuotĹłsi. Svarbiausia, nelabai daug kas pasikeistĹł. PavasarÄŻ bĹŤtĹł Kaziuko mugÄ—s, o VerbĹł sekmadienÄŻ bĹŤtĹł galima nusipirkti verbĹł ir matrioĹĄkĹł. AtvyktĹł visi mÄ—gstamiausi atlikÄ—jai – F.Kirkorovas ir „Liube“ lankytĹłsi be jokiĹł apribojimĹł, o aprimusi Ĺžiniasklaida jau nebekeltĹł nereikalingo aĹžiotaĹžo. Tiesiog ĹžmonÄ—s ateitĹł pasiklausyti graĹžios muzikos. Ĺ˝inoma, netrukus Lietuvos Respublikos pasus planine tvarka ir savanoriĹĄkai pradÄ—tĹł keisti ÄŻ Rusijos Federacijos asmens dokumentus. Ir savanoriĹĄkas keitimas vyktĹł nematytai sklandĹžiai, ypaÄ? kai ĹžmonÄ—s suĹžinotĹł, kad kompensacijos uĹž ĹĄildymÄ… ir paĹĄalpos skiriamos tik turintiems rusiĹĄkus pasus. Ir labai greitai apie laisvÄ… LietuvÄ… garsiai kalbÄ—tĹł tik kunigaikĹĄtis Vildaugas su pypke, vaikĹĄtinÄ—jantis po Vilniaus senamiestÄŻ. Bet jam niekas nedraustĹł to daryti – maĹža kÄ… gali rÄ—kauti vieniĹĄas keistuolis.

2JDOEĂ‘WWHJXOSDVSULQJVWD" Ar gali bĹŤti, kad be vienintelio ĹĄĹŤvio KrymÄ… Rusijai atidavusi Ukraina pasielgÄ— iĹĄmintingai ir pragmatiĹĄkai? VisuotinÄ—s antirusiĹĄkos, o iĹĄ kitos pusÄ—s – antivakarietiĹĄkos isterijos akivaizdoje tokia mintis gal atrodytĹł eretiĹĄka. O vis dÄ—lto jei tai tiesa? Ir tuomet, kai Kryme pradÄ—jo siautÄ—ti kareivos be atpaĹžinimo ĹženklĹł, ir uĹžvakar Kijevas apsiribojo protestais ĹžodĹžiu ir raĹĄtu. Jokios agresijos, jokiĹł provokacijĹł ar ko nors panaĹĄaus. SilpnybÄ—s Ĺženklas? Vargu. Ekonominiu poĹžiĹŤriu Krymas seniai buvo tapÄ™s naĹĄta ir taip sunkiai galÄ… su galu sudurianÄ?iai Ukrainai. Netrukus ĹĄis regionas turÄ—tĹł atitekti Rusijai. Kartu – ir visos jo skolos, skurdas bei pora milijonĹł iĹĄlaikytiniĹł. Ne tik uĹžjĹŤrio, bet ir Rusijos ekspertai jau spÄ—jo apskaiÄ?iuoti, kiek valstybei kainuos ĹĄi nauja teritorija. PradinÄ— injekcija ÄŻ infrastruktĹŤrÄ… – apie 180 milijardĹł rubliĹł (per 12 mlrd. litĹł). Jei Ukraina atjungs elektros tiekimÄ… svetimai ĹĄaliai, teks tiesti naujas linijas, o kur dar pasenÄ™ keliai, oro uostai ir geleĹžinkeliai. Toliau kasmet tektĹł skirti maĹžiausiai pusĹĄeĹĄto milijardo litĹł, kad bĹŤtĹł padengtas regiono biudĹžeto deficitas ir iĹĄmokÄ—tos pensijos bei paĹĄalpos. Vien biudĹžetininkĹł Kryme – apie 200 tĹŤkstanÄ?iĹł. Kad jĹł algos pasiektĹł Rusijos valdininkĹł vidurkÄŻ, per metus

Vakaris Deksnys

teks papildomai mestelÄ—ti 2,8 mlrd. litĹł. Krymo pusiasalis, sovietmeÄ?iu garsÄ—jÄ™s kaip nuostabi vasaros poilsio vieta, pastaruosius deĹĄimtmeÄ?ius traukÄ— tik atgrasaus aptarnavimo pasiilgusius atvykÄ—lius iĹĄ buvusios SSRS. Nuo to, kad jame suplevÄ—suos Rusijos vÄ—liava, abejoju, ar turistĹł tikrai pagausÄ—s. Juk net ir rusai mieliau linkÄ™ vykti pas paslaugiai besilankstanÄ?ius turkus ar egiptieÄ?ius nei prie Juodosios jĹŤros. Tad tikÄ—tis, kad sugrÄŻĹĄ „sÄ…junginÄ—s gydyklos“ laikai, yra maŞų maĹžiausiai naivu. Patys rusai sutinka su skaiÄ?iavimais, kad per keletÄ… artimiausiĹł metĹł Krymas suris ne maĹžiau biudĹžeto lÄ—ĹĄĹł, nei reikÄ—jo brangiausioms pasaulio istorijoje SoÄ?io Ĺžiemos olimpinÄ—ms ĹžaidynÄ—ms, kurios kainavo apie 50 milijardĹł JAV doleriĹł, surengti. DidĹžiausia pasaulio valstybÄ— pakankamai turtinga, milijardas doleriĹł nÄ—ra suma, kuri prakiurdytĹł jos biudĹžetÄ…. TaÄ?iau keliasdeĹĄimt milijardĹł jau ir Maskvai – ne smulkmena. YpaÄ? turint galvoje dabartinÄ™ Rusijos ekonomikos padÄ—tÄŻ, kai rublis nuvertÄ—jo deĹĄimtadaliu, kapitalo nuotÄ—kis ÄŻ uĹžsienÄŻ kas

mÄ—nesÄŻ skaiÄ?iuojamas deĹĄimtimis milijardĹł doleriĹł, o paties ĹŤkio prognozÄ— neguodĹžianti – bendrasis vidaus produktas artimiausiais metais gali iĹĄvis neaugti. TodÄ—l staiga apĹžiotas ir nurytas Krymas gali tapti netgi Trojos arkliu, kurÄŻ „broliĹĄkai“ tautai uĹž dykÄ… ir be jokio pasiprieĹĄinimo atidavÄ— ukrainieÄ?iai. Sakote, rusai tuo neapsiribos? Gali bĹŤti. Net jei taip ir ÄŻvyktĹł, kiekvienas naujas kÄ…snis Kremliui keltĹł grÄ—smÄ™ mirtinai uĹžspringti. Imperiniai V.Putino reĹžimo uĹžmojai galĹł gale subliĹŤkĹĄ. Kuo didesnÄ—s bus Kremliaus ambicijos, tuo tas galas ateis greiÄ?iau. Ĺ˝inoma, agonija gali bĹŤti skausminga ne tik rusams, bet ir jĹł kaimynams. Lietuva – ne iĹĄimtis. Anot ekonomisto N.MaÄ?iulio, mĹŤsĹł ĹĄalis iĹĄ karto pajus sulÄ—tÄ—jusÄŻ augimÄ… RytĹł rinkose. TaÄ?iau bendras poveikis ekonomikai greiÄ?iausiai bus ribotas – galbĹŤt bendrasis vidaus produktas augs keliomis deĹĄimtosiomis procentinio punkto lÄ—Ä?iau, nei prognozuojama. Nemalonu, taÄ?iau ir ne tragedija. UĹžtat Kremlius uĹž savo ambicijas moka jau dabar. PritrĹŤkusios lietuviĹĄkos ir lenkiĹĄkos kiaulienos Kaliningrade viena po kitos uĹždaromos mÄ—sos perdirbimo ÄŻmonÄ—s. Mat Maskva ÄŻsitikinusi, kad mĹŤsiĹĄkÄ—s kiaulÄ—s – nuodingos. TodÄ—l ÄŻ Vakarus labiausiai nutolusi Rusijos dalis lieka ir be deĹĄrĹł, ir be darbo vietĹł.

9%DONĂ‘QRQXRWU

6XVDSQXRNRNXSXRWj/LHWXYj

'3HWURĂ…LXVĂ„-HL -0HOXLLĂ…GXRWDV (XURSRVDUHĂ…WRRU GHULVĂ…LXRODLNLQzV WHFKQRORJLMRVOHL GRMÂ’QH(6SLOLHWÂ’ VXODLN\WLNDLWLN MLVSLUPjNDUWj NLUWRPĂ‘VĂ˜VLHQjÂł

6SUÂ?VVXODLN\PRPÂ’VOÂ? .RGzOWLNSUDzMXVLjVDYDLWÂ?SDVLHQ\MHVX.DOLQLQJUD GRVULWLPLVXODLN\WDV5XVLMRVSLOLHWLV-XULMXV0HODV" ‘WDULDPDNDGSHUNUXYLQXRVLXVĂ˜MĂ˜VDXVLR Â’Y\NLXVMLVWDUQDYR9LOQLXMHĂ‚LDXUzVPLHVWHO\MHGLV ORNXRWDPHGDOLQ\MHLUzMRWDQNRYDGRSDUHLJDV Va l d a s B A R TA S E V I ÄŒI US LR korespondentas

J.Melui pareikĹĄti ÄŻtarimai dÄ—l karo nusikaltimĹł ir nusikaltimĹł ĹžmogiĹĄkumui. Teismas leido jÄŻ sulaikyti dviem mÄ—nesiams. PaaiĹĄkÄ—jo, kad J.Melas turÄ—jo Lietuvos vizÄ… ir nuolat – maĹždaug kartÄ… per mÄ—nesÄŻ – atvykdavo ÄŻ mĹŤsĹł ĹĄalÄŻ apsipirkti. Tvirtinama, kad jis dar pernai birĹželio mÄ—nesÄŻ buvo ÄŻtrauktas ÄŻ Sausio 13-osios bylos ÄŻtariamĹłjĹł sÄ…raĹĄÄ… ir jam iĹĄduotas Europos areĹĄto orderis. – KodÄ—l jau beveik metus ieĹĄkomas Sausio 13-osios bylos ÄŻtariamasis vaĹžinÄ—jo ÄŻ LietuvÄ…, bet buvo sulaikytas tik dabar? – „Lietuvos rytas“ pasiteiravo Seimo KriminalinÄ—s Ĺžvalgybos parlamentinÄ—s kontrolÄ—s komisijos pirmininko socialdemokrato Dariaus PetroĹĄiaus. – Negaliu logiĹĄkai paaiĹĄkinti ĹĄios keistenybÄ—s. Jei J.Melui iĹĄduotas Europos areĹĄto orderis, ĹĄiuolaikinÄ—s technologijos leido jÄŻ, ne Europos SÄ… jungos pilietÄŻ, sulaikyti, kai tik jis pirmÄ… kartÄ… kirto mĹŤsĹł sienÄ…. ReikÄ—tĹł iĹĄsiaiĹĄkinti, kaip jis galÄ—jo laisvai vaĹžinÄ—ti ÄŻ LietuvÄ…. – Ar aiĹĄkintis imsis jĹŤsĹł vadovaujama komisija? – Tai nÄ—ra tiesiogiai susieta su kriminaline Ĺžvalgyba, todÄ—l turbĹŤt ĹĄio darbo kartu su mĹŤsĹł komisija turÄ—tĹł imtis Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, kurio narys esu ir aĹĄ. Pastaruoju metu mums daĹžnai tenka suvienyti jÄ—gas. Reikalas pernelyg rimtas, kad galÄ—tume nekreipti dÄ—mesio, juolab kai kalbama apie ÄŻtariamÄ… jÄŻ Sausio 13-osios byloje. – Ar nekyla klausimĹł, kodÄ—l Lietuvos sienos sargai tapo budrĹŤs ir sulaikÄ— ieĹĄkomÄ… ÄŻtariamÄ… jÄŻ J.MelÄ… tik tuomet, kai dÄ—l Rusijos agresijos Kryme paaĹĄtrÄ—jo santykiai su ĹĄia ĹĄalimi? – BĹŤtĹł labai liĹŤdna, jei paaiĹĄkÄ—tĹł, kad mĹŤsĹł teisÄ—saugininkai buvo ÄŻvelti ÄŻ politinius Ĺžaidimus. Jei J.Melas pagrÄŻstai ÄŻtariamas nusikaltimais Sausio 13-osios byloje, jis turÄ—jo bĹŤti seniai sulaikytas visiĹĄkai nepriklausomai nuo santykiĹł su Maskva pobĹŤdĹžio. TeisÄ—sauga negali turÄ—ti nieko bendra su politika. TodÄ—l ir reikia pasiaiĹĄkinti, ar kartais Ä?ia nebuvo kokiĹł nors politiniĹł ĹžaidimĹł.

– Kaip Rusija savo propagandiniais tikslais gali pasinaudoti J.Melo sulaikymu? – AtsiĹžvelgiant ÄŻ tarptautinÄ™ politinÄ™ situacijÄ…, ÄŻtariu, kad Rusija mÄ—gins grynai kriminalinÄŻ Sausio 13-osios bylos tyrimÄ… pateikti kaip politinÄŻ procesÄ…. Jei pasitvirtins faktai, kad J.Melas daug kartĹł kirto Lietuvos sienÄ…, bet buvo sulaikytas tik kilus tarptautinei krizei, rusai nepraleis progos vieĹĄojoje erdvÄ—je sukelti didĹžiulÄŻ triukĹĄmÄ… dÄ—l ĹĄio sulaikymo. Tokia rusĹł reakcija mums bĹŤtĹł ne naujiena. Juo labiau reikÄ—tĹł vengti suteikti jiems nors menkiausiÄ… pretekstÄ… kaltinimams, kad Sausio 13-osios byla – politinÄ—. Be abejo, ji turi politinÄŻ aspektÄ…, bet ÄŻtariamieji sulaikomi tik dÄ—l kriminalinio tyrimo. – Kai Vienos oro uoste pagal Lietuvos iĹĄduotÄ… Europos areĹĄto orderÄŻ buvo sulaikytas, bet netrukus paleistas Austrijoje mÄ—gÄ™s lankytis Vilniaus televizijos bokĹĄtÄ… ĹĄturmavusio KGB bĹŤrio „Alfa“ vadas Michailas Golovatovas, mĹŤsĹł ĹĄalis kaltino austrus pataikavimu Maskvai. Ar Austrija dabar neatsikirs, kad pati Lietuva netrukdÄ— ÄŻ mĹŤsĹł ĹĄalÄŻ vaĹžinÄ—ti jos ieĹĄkomam asmeniui? – Atrodytume labai nekaip. IĹĄeitĹł, kad patys paslystame ten, kur priekaiĹĄtaujame kitiems. Privalome pasimokyti iĹĄ ĹĄios istorijos. – Gal tirsite ir kaip Sausio 13-osios byloje ÄŻtariamas asmuo galÄ—jo gauti Lietuvos vizÄ…? – Tai irgi neaiĹĄkus klausimas. Ko gero, ne visada gerai susikalba UĹžsienio reikalĹł ministerija ir teisÄ—sauga. Kita vertus, gal kartais ir galima iĹĄduoti vizÄ…, kad toks asmuo pas mus atvyktĹł ir jÄŻ bĹŤtĹł galima, ÄŻviliojus ÄŻ spÄ…stus, sulaikyti. Bet neatrodo, jog tokios gudrybÄ—s imtasi ĹĄÄŻsyk, nes teigiama, kad J.Melas ÄŻ LietuvÄ… ÄŻvaĹžiavo ne vienÄ… kartÄ…. Europos areĹĄto orderiu rĹŤpinasi prokuratĹŤra, o pastebÄ—ti, kad pas mus atvyksta ÄŻtariamas asmuo, turi ValstybÄ—s sienos apsaugos tarnyba. Gal ir pristigo bendradarbiavimo tarp ĹĄiĹł institucijĹł. Kartais bĹŤna kalti ir tik konkretĹŤs pareigĹŤnai, kurie prastai atlieka savo pareigas. Tai svarbu pasiaiĹĄkinti ne tik dÄ—l konkretaus J.Melo atvejo, bet ir uĹžkertant keliÄ…, kad kokiĹł nors nesusipratimĹł nenutiktĹł ir ateityje.


POLITIKA

AKTUALIJOS

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;KOVOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;Ă&#x;

NUOTAIKOS. DaugelÄŻ energetikĹł miesto ĹžmoniĹł vienija apmaudas dÄ—l uĹždarytos elektrinÄ—s ir nerimas dÄ—l ateities

9%DONĂ‘QRQXRWU

6IĂ&#x;SAĂ&#x;GIĂ&#x;NOĂ&#x;GYĂ&#x;VENĂ&#x;TOĂ&#x;JAIĂ&#x;RUĂ&#x;SĂ‹Ă&#x;TANĂ&#x;KĂ‹Ă&#x;NEĂ&#x;SAPĂ&#x;NUOĂ&#x;JA .DL.U\PRSXVLDVDO\MH5XVLMDSDVLWHONXVLNDULĂ…NLXV SUDGzMRĂ„YDGXRWLÂłVDYRWzY\QDLQLXV/LHWXYRMHSUD GzWDW\OLDLVYDUVW\WLDUOLHWXYLĂ…NXRMX.U\PXQHJD OLWDSWL9LVDJLQDV".RNLRVQXRWDLNRVĂ…LDPHUXVD NDOELDPHPLHVWH"7XRGRPzMRVLĂ„/LHWXYRVU\WDVÂł D o v y d a s PA N CE R O VA S LR korespondentas

ÄŽ Ignalinos atominÄ—s elektrinÄ—s (IAE) kiemÄ… ÄŻvaĹžiuoja trys tuĹĄti miesto autobusai. Apsuka ratÄ… aplink didelÄ™ betoninÄ™ aikĹĄtÄ™, primenanÄ?iÄ… transporto ĹžiedÄ…, ir sustoja prie plastikiniĹł stoteliĹł. Ten jau laukia kelios deĹĄimtys sustirusiĹł keleiviĹł. Apie 15 valandÄ… pro pagrindines IAE pastato duris pabyra ĹĄimtai ĹžmoniĹł. BaigÄ—si jĹł pamaina. Ĺ is vaizdas primena mokyklos kiemÄ… suÄ?irĹĄkus paskutinÄ—s pamokos skambuÄ?iui arba klestinÄ?ios gamyklos kasdienybÄ™. TaÄ?iau daugelis ĹžmoniĹł, tÄ… popietÄ™ iĹĄsprĹŤdusiĹł pro IAE duris, neĹĄÄ—si ne tik maiĹĄelius su tuĹĄÄ?iomis pietĹł dÄ—ĹžutÄ—mis, bet ir savotiĹĄkÄ… ilgesÄŻ, nepamatuojamÄ… jonizuojanÄ?iosios spinduliuotÄ—s detektoriais. ÂľOĂ&#x;KASĂ&#x;JUNĂ&#x;TAĂ&#x;MASĂ&#x;IKIĂ&#x;¸IOL

Elektrinė jau nėra panaťi į klestintį fabriką, o jos darbuotojai nėra garantuoti dėl savo ateities. Branduolinė ťirdis, pumpavusi gyvybę į Visagino miestą, dabar sustojo, o likusių specialistų darbas – leisti jai ramiai ir saugiai uŞgesti.

„Krymas yra Krymas, o mes Ä?ia kuo dÄ—ti? Mes gyvename draugiĹĄkai, nesipykstame, visi sutelpame.“ 1LNRODMXV

Kai prieĹĄ penkerius metus atominÄ— elektrinÄ— buvo visiĹĄkai uĹždaryta, miestÄ… iĹĄtiko socialinis ir emocinis ĹĄokas. Toks stiprus, kad apĹĄvitino kiekvienÄ… gyventojÄ… ir nusÄ—do giliai organizme. Darbo neteko trys tĹŤkstanÄ?iai ĹžmoniĹł. Per devynerius metus gyventojĹł skaiÄ?ius sumaŞėjo nuo maĹždaug 30 iki 21 tĹŤkstanÄ?io. Nedarbo lygis Visagine yra didesnis nei Lietuvos vidurkis – apie 13 procentĹł. „Daug buvusiĹł darbuotojĹł, gerĹł specialistĹł grÄŻĹžo ÄŻ RusijÄ…, ÄŻ tÄ—vynÄ™. Kai kurie ir artimĹłjĹł ten turÄ—jo. Kiti darbo susirado Vakaruose“, – pasakojo Visagino savivaldybÄ—s merÄ— Dalia Ĺ traupaitÄ—. O gabesni Visagino jaunuoliai pasinaudojo Rusijos tÄ—vynainiĹł programa, kuri suteikia galimybÄ™ nemokamai studijuoti Maskvos, Sankt Peterburgo universitetuose. Dalis pasirinko VakarĹł arba Lietuvos aukĹĄtÄ…sias mokyklas. 'YĂ&#x;VEĂ&#x;NAĂ&#x;ANTĂ&#x;LAĂ&#x;GAĂ&#x;MIĂ&#x;NĂ‹

AtominÄ—je elektrinÄ—je tebedirba apie du tĹŤkstanÄ?ius ĹžmoniĹł. TaÄ?iau visi aiĹĄkiai suvokia, kad jie bus reikalingi tik tol, kol vyksta uĹždarymo procesas. O kas po to? „Norisi tikÄ—ti, kad valdĹžia pagaliau apsisprÄ™s dÄ—l naujos elektrinÄ—s. Su ĹĄeima svarstome visokius variantus. Jei nepastatys,

reikÄ—s vaĹžiuoti ÄŻ RusijÄ… arba AnglijÄ…, ten bent darbo yra“, – kalbÄ—jo vidutinio amĹžiaus IAE darbuotojas Jurijus. Vyras atrodÄ— gerai nusiteikÄ™s, ĹĄypsojosi, taÄ?iau apie ateitÄŻ kalbÄ—jo vis atsidusdamas – lyg apie problemÄ…, kuri jau ne kartÄ… buvo minkyta apmÄ…stymais. Atrodo, net pamirĹĄo, kad kÄ… tik skubÄ—jo ÄŻ miesto autobusÄ…, kuris parveĹĄ jÄŻ namo. „Visaginas nori naujos atominÄ—s elektrinÄ—s. Ji didĹžiausia miesto viltis“, – patvirtino merÄ— D.Ĺ traupaitÄ—. „Tie ĹžmonÄ—s elektrinÄ—je dirbo deĹĄimt, penkiolika metĹł. Suprantama, kad jiems bus labai sunku, kai darbo Ä?ia neliks“, – kalbÄ—jo statybĹł bendrovÄ—s „Sventonis“ direktorius Sergejus Kotovas. Jo ÄŻmonÄ— montuoja elektros sistemas kietĹłjĹł branduoliniĹł atliekĹł saugykloje. Dauguma Visagine veikianÄ?iĹł statybĹł bendroviĹł vienaip ar kitaip susijusios su atomine elektrine. Vienos anksÄ?iau atliko uĹždarymo darbus, kitos atlieka ĹĄiuo metu, treÄ?ios dalyvauja vieĹĄuosiuose pirkimuose ir siekia gauti pelningĹł uĹžsakymĹł. Net statybos bendroviĹł angarai ir biurai ÄŻsikĹŤrÄ™ prie branduolinio milĹžino tvoros – pramoninÄ—je zonoje. Tie, kuriems nepasiseka gauti uĹžsakymĹł, bankrutuoja arba ieĹĄko keliĹł ÄŻ RytĹł Europos rinkas. PavyzdĹžiui, bendrovÄ— „Specialusis montaĹžas“ uĹžpernai turÄ—jo apie 10 milijonĹł litĹł apyvartÄ…. Bet IAE uĹžsakymai baigÄ—si, tad dabar bando ÄŻsitvirtinti Rusijoje ir Ukrainoje. „VyriausybÄ— turÄ—tĹł panaudoti esamÄ… infrastruktĹŤrÄ… ir kurti Ä?ia pramonÄ™, statyti fabrikus, ÄŻdarbinti specialistus. Labai daug gerĹł darbuotojĹł dabar niekam nereikalingi. TodÄ—l visi gyvena ant lagaminĹł ir pasitaikius progai iĹĄvaĹžiuos“, – kalbÄ—jo S.Kotovas. Visagine veikia koncernui SBA priklausantis baldĹł fabrikas „Visagino linija“, siuvimo fabrikas „Visa Tex“. Ĺ ios bendrovÄ—s sukĹŤrÄ— apie 800 naujĹł darbo vietĹł. TaÄ?iau ĹĄis skaiÄ?ius – tik treÄ?dalis to, kiek ĹžmoniĹł neteks darbo pabaigus atominÄ—s elektrinÄ—s uĹždarymo darbus. .UOĂ&#x;MOĂ&#x;NwSĂ&#x;ÂŚĂ&#x;SKIRĂ&#x;TINĂ&#x;GOS

Ĺ iomis dienomis Visagine daug kalbama ir apie KrymÄ…. Nenuostabu – rusakalbiai Ä?ia sudaro 80 procentĹł gyventojĹł. AtrodytĹł, kad miestas turÄ—tĹł palaikyti Kremliaus politikÄ…, taÄ?iau taip nÄ—ra. NuomonÄ—s skirtingos, kaip ir ĹĄio keisto miesto ĹžmoniĹł likimai. „Rusija yra mĹŤsĹł tÄ—vynÄ—. Lietuva irgi tÄ—vynÄ—, bet ĹĄioje situacijoje mes palaikome Rusiją“, – atsakÄ— atominÄ—s elektrinÄ—s darbuotojas Vasilijus, paklaustas, kaip jis vertina Maskvos veiksmus Kryme. Sakydamas „mes“ vyras turÄ—jo galvoje IAE darbuotojus. TaÄ?iau su Vasilijumi Ä—jÄ™s rusakalbis kolega paprieĹĄtaravo: „Kiekviena ĹĄalis

8Ă?GDURPRMH,JQDOLQRVDWRPLQzMHHOHNWULQzMHĂ…LXRPHWXGLUEDDSLHGXWĂ‘NVWDQmLXVĂ?PRQLĂ˜'DXJHOLVMĂ˜NDLSLU9LVD JLQRJ\YHQWRMĂ˜ÂąUXVDNDOELDL7LNLQWLHMLJDOLSDVLPHOVWLLUĂ…DOLDGDXJLDDXNĂ…mLRQDPRSDVWDW\WRMHVWDmLDWLNLĂ˜FHUNYzMH

6IĂ&#x;SAĂ&#x;GIĂ&#x;NASĂ&#x;SKAIĂ&#x;jIAIĂ&#x;IRĂ&#x;FAKĂ&#x;TAI

“

Nauja elektrinė – didŞiausia miesto viltis.

â– 9LVDJLQDV\UDQDXMDXVLDV /LHWXYRVPLHVWDVSUDGzMÂ?V G\JWLPHWDLV-LV SDVWDW \WDV,JQDOLQRVDWRPL QzVHOHNWULQzVGDUEXRWRMDPV â– Ă‚LXRPHWXPLHVWHJ\YHQDDSLH WĂ‘NVWĂ?PRQLĂ˜DWVWRYDX MDQmLĂ˜WDXW\EzPV â– 'LGĂ?LRMLGDOLVJ\YHQWRMĂ˜\UD UXVDL SURF 0LHVWHWDLS SDWJ\YHQDOLHWXYLĂ˜ SURF EDOWDUXVLĂ˜ SURF OHQNĂ˜ SURF XNUDLQLHmLĂ˜ 

SURF WRWRULĂ˜ SURF â– 9LVDJLQHWDLSSDW\UDDSLH WĂ‘NVWXĂ?VLHQLHmLĂ˜NXULH QHWXUL/LHWXYRVSLOLHW \EzV 7UHmGDOLVMĂ˜ÂąUXVDL-LHLHĂ…NR YHUVORJDOLP\ELĂ˜SHUND QHNLOQRMDPjMÂ’WXUWj â– 3HUGHĂ…LPWPHWÂ’LĂ…9LVDJLQR LĂ…Y \NRPDĂ?GDXJWUHmGDOLV J\YHQWRMĂ˜,Ă…WĂ‘NVW ,JQDOLQRVDWRPLQzVHOHNWULQzV GDUEXRWRMĂ˜GDUERQHWHNR DSLHWĂ‘NVWDQmLXV

'Ă‚WUDXSDLWz

savo vidaus problemas turi sprÄ™sti pati, ir joks Putinas ar NATO neturi teisÄ—s kiĹĄtis. Teisingai?“ Anot verslininko S.Kotovo, net ÄŻmonÄ—je dirbanÄ?iĹł dviejĹł ukrainieÄ?iĹł nuomonÄ— apie padÄ—tÄŻ ĹĄalyje prieĹĄinga. IĹĄ VakarĹł Ukrainos kilÄ™s darbininkas palaiko savo tautieÄ?ius, o iĹĄ RytĹł Ukrainos – smerkia Maidano judÄ—jimÄ… ir laukia, kol rusĹł kareiviai uĹžgniauĹĄ „ťitÄ… netvarką“. +ONFĂ&#x;LIKĂ&#x;TĂ‹Ă&#x;POĂ&#x;Ă€YĂ&#x;MIĂ‹Ă&#x;NwĂ&#x;RA

Ar sudÄ—tinga socialinÄ— padÄ—tis, nedarbas, baimÄ— dÄ—l ateities ir sovietmeÄ?io ilgesys negali Visagine uĹžkurti maiĹĄto lauŞų? „Krymas yra Krymas, o mes Ä?ia kuo dÄ—ti? Mes gyvename draugiĹĄkai, nesipykstame, visi sutelpame“, – sakÄ— vyresnio amĹžiaus rusakalbis Nikolajus, stebÄ—damasis mano klausimu.

JÄŻ sutikome prie prekybos centro „Domino“, kurÄŻ apie 16 valandÄ… uĹžgriĹŤva pamainÄ… baigÄ™ AE darbuotojai ir jĹł ĹĄeimĹł nariai. „Mes visi kartu dirbome, kartu statÄ—me miestÄ…. Rusai, lietuviai, tie patys ukrainieÄ?iai. ÄŒia mĹŤsĹł miestas“, – atitarÄ— kitas rusas pensininkas Valerijus, anksÄ?iau dirbÄ™s atominÄ—je elektrinÄ—je. Visagino merÄ— D.Ĺ traupaitÄ— pripaĹžino, kad mieste yra ir prorusiĹĄkai nusiteikusiĹł radikalĹł, taÄ?iau Ä?ia jĹł ne daugiau nei kituose Lietuvos miestuose: „Daug vyresnio amĹžiaus ĹžmoniĹł gimÄ— Rusijoje, jie ĹžiĹŤri rusiĹĄkas televizijas, klausosi rusiĹĄko radijo, palaiko savo tÄ—vynÄ™. Bet tai yra emocijos, nostalgija. Tai nereiĹĄkia, kad jie norÄ—tĹł gyventi Rusijoje.“ Sutikti miestieÄ?iai tikino, kad Ä?ia nÄ—ra jokiĹł etniniĹł arba religi-

niĹł konf liktĹł, todÄ—l situacija visiĹĄkai kitokia, nei buvo Kryme. 6IEĂ&#x;NIĂ&#x;JAĂ&#x;BENDĂ&#x;RASĂ&#x;NEĂ&#x;RIĂ&#x;MAS

Visagine gyvena 49 tautybiĹł ĹžmonÄ—s. Absoliuti dauguma jĹł – rusai. NemaĹžai yra lietuviĹł, baltarusiĹł, lenkĹł, ukrainieÄ?iĹł. ÄŒia meldĹžiasi staÄ?iatikiai, katalikai, sentikiai, net Jehovos liudytojai. Bendraujant su visaginieÄ?iais susidarÄ— ÄŻspĹŤdis, kad ĹĄiame tautĹł ir kultĹŤrĹł katile Ĺžmones vienija ne kalba, tautybÄ—, religija ar politinÄ—s paĹžiĹŤros. Sieja atominÄ— elektrinÄ—. Ir bendras nerimas dÄ—l ateities. „Revoliucijos Ä?ia galÄ—jo vykti, kai buvo uĹždaroma elektrinÄ—. Tada buvo daug nusivylimo, pykÄ?io, nerimo. O dabar ĹžmonÄ—s tapo pasyvesni, jaunimas iĹĄvaĹžiavo, o kiti dirba savo darbÄ… ir apie jokius perversmus negalvoja“, – kalbÄ—jo iĹĄ ZarasĹł kilÄ™s verslininkas S.Kotovas.


DNWXDOLMRV

Ă&#x;PNRYRG

,IKIMOĂ&#x;PIR¸TASĂ&#x;BUVOĂ&#x;IRĂ&#x;Ă€IAURUS Ă&#x;IRĂ&#x;Ă&#x; gyvĹł jĹł. Kartu su manimi tÄ… vakarÄ… dirbÄ™s kolega pasakojo, kad krisdamas medis man nuplÄ—ĹĄÄ— nuo galvos ĹĄalmÄ…, o mane patÄŻ nusviedÄ— ÄŻ griovÄŻ. AĹĄ praradau sÄ…monÄ™ ir atsipeikÄ—jau greitosios pagalbos automobilyje. Apie ĹžuvusiÄ… moterÄŻ suĹžinojau tik atveĹžtas ÄŻ PanevÄ—Ĺžio ligoninÄ™. TÄ… patÄŻ vakarÄ… mane aplankÄ— kolegos ir viskÄ… smulkiau papasakojo“, – vakar „Lietuvos rytui“ kalbÄ—jo Neurochirurgijos skyriaus palatoje gulintis M.AnikeviÄ?ius.

„GulÄ—damas ligoninÄ—s palatoje nuolat galvoju apie tai, kad ir manÄ™s jau galÄ—jo nebĹŤti tarp gyvĹł jĹł.“ 0$QLNHYLmLXV

Vyras pats irgi prisiminÄ— kai kurias nelaimÄ—s aplinkybes. TÄ… vakarÄ… jis su kolega Gintaru Gedminu nuvaĹžiavo ÄŻ AukĹĄtupÄ—nĹł kaimÄ… – buvo praneĹĄta, kad vÄ—jo nulauĹžtas medis uĹžtvÄ—rÄ— keliÄ… ir trukdo vaĹžiuoti. Skyrininkas M.AnikeviÄ?ius pagal darbo instrukcijas atliko ĹžvalgybÄ…. Buvo aiĹĄkiai matyti, kad lĹŤĹžusio medĹžio kamienas yra nupuvÄ™s. Kitas to paties medĹžio kamienas nesukÄ—lÄ— ÄŻtarimo. „AĹĄ norÄ—jau pats pjauti, bet bendradarbis pasakÄ—, kad jis imsis ĹĄio darbo. Tada pasukau automobilio link paimti apsauginÄ—s juostos. MaÄ?iau, kad jau aplinkui renkasi ĹžmonÄ—s, stoja automobiliai. Staiga ĹĄalia manÄ™s iĹĄ kaĹžkur atsirado moteris. AĹĄ jai pasakiau, kad Ä?ia bĹŤti pavojinga, pamodamas ranka liepiau eiti tolyn. Ji pakluso, pradÄ—jo eiti, bet kaip tik tuomet lĹŤĹžo medis. AtsipeikÄ—jau tik medikĹł automobilyje“, – prisiminÄ— ugniagesys gelbÄ—tojas. Vyrui sutrenkta galva, ÄŻtariamas raktikaulio skilimas. MedĹžio nudrÄ—kstas ĹĄalmas ant galvos paliko ĹžymiĹł. DeĹĄimt metĹł ugniagesiu dirbantis M.AnikeviÄ?ius daugybÄ™ kartĹł padÄ—jo ÄŻvairiausiĹł nelaimiĹł iĹĄtiktiems ĹžmonÄ—ms. Jam iki ĹĄiol niekada nebuvo atÄ—jÄ™ ÄŻ galvÄ…, kad vienÄ… kartÄ… pats gali tapti nelaimingo atsitikimo auka. M.AnikeviÄ?ius sakÄ— nelaimÄ—s vakarÄ… paskambinÄ™s Ĺžmonai: „AĹĄ jos negÄ…sdinau, ramiai pasakiau, kad man nieko bloga nenutiko.“ -OĂ&#x;TIĂ&#x;NAĂ&#x;KALĂ&#x;TIĂ&#x;NOĂ&#x;SAĂ&#x;VE

KupiĹĄkio rajono AukĹĄtupÄ—nĹł kaime gyvenanti 77 metĹł Palmyra GrigaliĹŤnienÄ— rytoj laidos savo jauniausiÄ… dukterÄŻ RitÄ…. Motina, jos keturi sĹŤnĹŤs, duktÄ— ir Ĺžentas Marius BriÄ?kus negali patikÄ—ti, kad ĹĄeĹĄtadienio vakarÄ… trumpam iĹĄ namĹł iĹĄbÄ—gusiÄ… R.BriÄ?kuvienÄ™ mirtinai suĹžalojo netoli namĹł augÄ™s medis. Moteris mirÄ— nuo daugybiniĹł krĹŤtinÄ—s lÄ…stos suĹžalojimĹł. P.GrigaliĹŤnienÄ— negali atsitokÄ—ti, kad mirtÄŻ pasÄ—jo medis, kurÄŻ pasodino jos tÄ—vai ir ĹĄalia kurio ji uĹžaugo. PensininkÄ— dÄ—l ĹĄios tragedijos kaltino save. Ĺ eĹĄtadienio vakarÄ…, apie 18 valandÄ…, likus maĹždaug pusvalandĹžiui iki tragedijos, gyvenimas P.GrigaliĹŤnienÄ—s namuose tekÄ—jo ÄŻprastu ritmu. PensininkÄ—s duktÄ— Rita su vyru Mariumi ir tame paÄ?iame kai-

me gyvenanÄ?iu broliu Gintu ĹžiĹŤrÄ—jo televizijos transliuojamas krepĹĄinio rungtynes. Tiktai prieĹĄ metus susituokusi pora dĹžiaugÄ—si ir tÄ… vakarÄ… gerai nusiteikusia penkiĹł mÄ—nesiĹł dukrele Daniela. Pati P.GrigaliĹŤnienÄ—, pamelĹžusi karves, pripylÄ— stiklainÄŻ pieno ir iĹĄneĹĄÄ— kaimynei. Eidama iĹĄ kiemo moteris pamatÄ—, kaip gatvÄ—je nuo vÄ—jo lĹŤĹžo vienas vinkĹĄnos kamienas ir su trenksmu nuvirto ant kelio. Nedaug trĹŤko, kad jis bĹŤtĹł uĹžgriuvÄ™s ant vaĹžiuojanÄ?io automobilio. TaÄ?iau vairuotojas spÄ—jo jÄŻ sustabdyti likus keliems metrams iki griĹŤvanÄ?io medĹžio. „AĹĄ maÄ?iau, kaip vairuotojas apsuko maĹĄinÄ… ir nuvaĹžiavo KupiĹĄkio link. Jis tikriausiai ir iĹĄkvietÄ— gaisrininkus. O aĹĄ parÄ—jau namo ir papasakojau, kas atsitiko. Ir kodÄ—l taip padariau? Po kiek laiko atvaĹžiavo ugniagesiai. Rita pasakÄ—, kad nueis pasiĹžiĹŤrÄ—ti, kaip pjaunamas medis, o paskui lÄ—ks ÄŻ parduotuvÄ™ apsipirkti“, – paskutines akimirkas, praleistas su dukterimi, prisiminÄ— motina. R.BriÄ?kuvienÄ— padavÄ— dukrelÄ™ vyrui Mariui, o pati iĹĄÄ—jo ÄŻ laukÄ…, kur tebesiautÄ—jo vÄ—jas su ĹĄlapiu sniegu. Troboje sÄ—dintys artimieji po pusvalandĹžio Ä—mÄ— nerimauti, kad Rita negrÄŻĹžta. Jos ieĹĄkoti iĹĄÄ—jo brolis Gintas. 5GĂ&#x;NIAĂ&#x;GEĂ&#x;SYSĂ&#x;BANĂ&#x;DwĂ&#x;GAIĂ&#x;VINĂ&#x;TI

Netrukus vyras parbÄ—go ÄŻ trobÄ… verkdamas. „Duok man vaikÄ…, bÄ—k pats ĹžiĹŤrÄ—ti, kas ten atsitiko“, – pasakÄ— jis Mariui, nedrÄŻsdamas praneĹĄti paÄ?ios blogiausios Ĺžinios, kad sesers nebÄ—ra gyvos. Kai M.BriÄ?kus nulÄ—kÄ— prie nuvirtusio medĹžio, nelaimÄ—s vietoje jau buvo greitosios pagalbos brigada. Medikai konstatavo R.BriÄ?kuvienÄ—s mirtÄŻ. „Ji gulÄ—jo ant kelio. Marius su vienu ugniagesiu parneĹĄÄ— jÄ… ÄŻ namus ir paguldÄ— virtuvÄ—je ant grindĹł. Tada tas jaunas ugniagesys patikrino ir uĹžÄ?iuopÄ— Ritai prie kaklo pulsÄ…. Jis Ä—mÄ— jÄ… gaivinti, mes antrÄ… kartÄ… iĹĄkvietÄ—me greitÄ… jÄ…. Ji atvaĹžiavo tik po pusvalandĹžio. VisÄ… tÄ… laikÄ… gelbÄ—tojas bandÄ— dukterÄŻ atgaivinti. Medikai paklausÄ—, kodÄ—l greitÄ… jÄ… pagalbÄ… mes kvieÄ?iame jau mirusiam Ĺžmogui“, – paskutines menkos vilties akimirkas ir bandymÄ… iĹĄ mirties nagĹł iĹĄplÄ—ĹĄti dukterÄŻ prisiminÄ— motina. Kaip atsitiko nelaimÄ—, sumaiĹĄties metu nelabai kas matÄ—. AiĹĄku tik tiek, kad, ugniagesiams pradÄ—jus pjaustyti vienÄ… nulĹŤĹžusÄŻ vinkĹĄnos kamienÄ…, vÄ—jo neatlaikÄ— ir antrasis.

„Mes buvome laimingi, planavome ateitÄŻ ir laukÄ—me, kada mĹŤsĹł dukrytÄ— pradÄ—s ĹĄliauĹžioti.“ 0%ULmNXV

Kai pirmÄ… jÄŻ medĹžio kamienÄ… pjaustÄ™s G.Gedminas atsisuko, jis pamatÄ— ant kelio kito kamieno prispaustÄ… moterÄŻ ir ÄŻ griovÄŻ nublokĹĄtÄ… savo kolegÄ… M.AnikeviÄ?iĹł. !RĂ&#x;TIĂ&#x;MIEĂ&#x;JIĂ&#x;TUĂ&#x;RIĂ&#x;DAUGĂ&#x;KLAUĂ&#x;SIĂ&#x;MĂ‹

„Seseriai nereikėjo ten eiti. Bet kodėl jai leido stovėti pavojingoje vietoje? Kodėl ugniagesiai ar policijos pareigōnai paťaliniam Şmogui neliepė pasitraukti?

6HVHUVQHWHNÂ?V6*ULJDOLĂ‘QDVLHĂ…NRNDOWĂ˜NRGzONDLEXYRWYDUNRPDVNHOLDVQLHNDVQHQXSMRYzLUVXWUĂ‘QLMXVLRVYLQNĂ…QRV" 93HWUDXVNLHQzVQXRWU

!T KE L T A Ă&#x; I ¸ Ă&#x; Ă&#x; P

3*ULJDOLĂ‘QLHQzQHJDOLVDXDWOHLVWLNDGDSLHQXOĂ‘Ă?XVÂ’PHGÂ’ SDVDNzGXNWHULDL1XzMXVLSDVLĂ?LĂ‘UzWLNDVQXWLNRMLĂ?XYR

KodÄ—l pavojingos teritorijos neuĹžtvÄ—rÄ— STOP juosta?“ – ĹĄie klausimai tragedijos vakarÄ… nuolat skambÄ—jo iĹĄ ĹĄokÄ… patyrusiĹł Ĺžuvusios moters artimĹłjĹł. Jie labiausiai neduoda ramybÄ—s Ĺžuvusiosios broliui Sigitui GrigaliĹŤnui. Vyras, ĹĄeĹĄtadienio vakarÄ… telefonu iĹĄgirdÄ™s apie nelaimÄ™, skubiai atlÄ—kÄ— iĹĄ Ĺ iauliĹł. „Man pasakÄ—, kad Ritos nebÄ—ra, negalÄ—jau patikÄ—ti. Ir dabar dar negaliu, nors savo akimis maÄ?iau jÄ… negyvÄ… gulinÄ?iÄ… ant virtuvÄ—s grindĹłâ€œ, – kalbÄ—jo ĹĄoko iĹĄtiktas vyras. Po nelaimÄ—s R.BriÄ?kuvienÄ—s artimieji prisiminÄ— lemtingas aplinkybes. PrieĹĄ kiek laiko buvo tvarko-

3DQHYzĂ?LROLJRQLQzMHJ\GRPDPNXSLĂ…NzQXLXJQLDJH VLXLJHOEzWRMXL0$QLNHYLmLXLSDY\NRLĂ…YHQJWLPLUWLHV

mas regioninÄ—s reikĹĄmÄ—s kelias, einantis pro AukĹĄtupÄ—nĹł kaimÄ…. Tuo metu dvikamienÄ— vinkĹĄna jau buvo sutrĹŤnijusi ir gerokai apdĹžiĹŤvusi. „KodÄ—l jos tuomet nenupjovÄ—? Prie namo mes patys kelis senus storus medĹžius nupjovÄ—me. O to, atokiau auganÄ?io, nedrÄŻsome liesti be valdĹžios leidimo, nes jis buvo ĹĄalia elektros laidĹł. Pernai jau praĹĄÄ—me, kad iĹĄpjautĹł prie kelio auganÄ?ius menkaverÄ?ius medĹžius“, – kalbÄ—jo S.GrigaliĹŤnas, rodydamas ÄŻ kelis kelmus, esanÄ?ius prie motinos namĹł. R.BriÄ?kuvienÄ—s artimieji svarsto, gal nelaimÄ—s bĹŤtĹł buvÄ™ ÄŻmanoma iĹĄvengti, jei kelias bĹŤtĹł apĹĄviestas.

Gal ugniagesiai bĹŤtĹł pastebÄ—jÄ™, kad netrukus nulĹŤĹĄ ir antrasis vinkĹĄnos kamienas? Bet taupymo sumetimais kelio ir kaimo gatvÄ—s apĹĄvietimas jau kurÄŻ laikÄ… bĹŤdavo iĹĄjungtas. .A¸Ă&#x;LYSĂ&#x;NEĂ&#x;Ă€IĂ&#x;NO Ă&#x;KAIPĂ&#x;GYĂ&#x;VENS

„Galima nepavargstant ieĹĄkoti kaltĹłjĹł. Gal juos ir surastume. Bet Ritos jau nebesugrÄ…Ĺžinsime“, – neatmesdami ir paÄ?ios Ĺžuvusiosios neatsargumo kalbÄ—jo jos artimieji. Ĺ˝monos netekÄ™s M.BriÄ?kus tylomis klausÄ—si, kaip lemtingo vakaro aplinkybes svarsto troboje susirinkÄ™ ĹžmonÄ—s. „Mes buvome laimingi, planavome ateitÄŻ ir laukÄ—me, kada mĹŤsĹł dukrytÄ— pradÄ—s ĹĄliauĹžioti“, –


DNWXDOLMRV

PNRYRGĂ&#x;

GAILESTINGAS 'AMĂ&#x;TOSĂ&#x;STICĂ&#x;HIĂ&#x;JAĂ&#x;Ă&#x; TRAI¸Ă&#x;KOĂ&#x;GYĂ&#x;VYĂ&#x;BES

iĹĄtarÄ— vyras. Kaip dabar reikÄ—s gyventi vienam, likusiam be Ĺžmonos, jis dar negali pagalvoti. Rita keliolika metĹł dirbo KupiĹĄkio ligoninÄ—s operacinÄ—je slauge. Kai skyrius buvo uĹždarytas, ji susirado kitÄ… darbÄ…. Dabar dirbo puse etato vienoje bendrovÄ—je. Ĺ eima gyveno iĹĄ to, kÄ… uĹždirbdavo Rita, jiems kaip galÄ—dama padÄ—jo ir P.GrigaliĹŤnienÄ—, kurios namuose glaudÄ—si duktÄ— su savo vyru ir dukrele. Statybininko specialybÄ™ turintis Marius tik prieĹĄ metus – iĹĄkart po verstuviĹł – atsikraustÄ— ÄŻ AukĹĄtupÄ—nus. TaÄ?iau kol kas jis bedarbis. O dabar dar liko ir naĹĄlys su dukrele ant rankĹł.

â– PHWĂ˜OLHSRVjMj 9DUzQRVUDMRQHVWDLJDDW Ă‘Ă?Â?VYzMDVO\GLPDVNUXĂ…RV SHUNĂ‘QLMRVLUĂ?DLEĂ˜zPz ODXĂ? \WLLUYDUW \WLPHGĂ?LXV â– 3ULHĂ„.HUXĂ?zVÂłSRLOVLDYLHWzV Ă…DOLD/DY \VRHĂ?HURLĂ…N \ODYÂ?V PHWĂ˜NDXQLHWLVEDQGz SULODLN \WLSDODSLQÂ?NDG YzMDVMRVQHQXQHĂ…WĂ˜ â– *DO\QzGDPDVLVVXDXGUD Y\UDVQHSDVWHEzMRNDLS SXVLDXOĂ‘Ă?RDXNĂ…WDGYLND PLHQzSXĂ…LV9LUVGDPDV PHGLVWUHQNzMDPÂ’QXJD UjLUPLUWLQDLVXĂ?DORMR 3XĂ…LVSDWDLNzLUĂ…DOLD EXYXVLDLNDUWXLĂ….DXQR DWY \NXVLDLPHWHL PRWHULDL-DLOĂ‘Ă?RVWXEXUDV â– PHWĂ˜UXJVzMRjMj VLDXWÂ?VVPDUNXVYzMDV WUDJLĂ…NjQHODLPÂ?VXNzOz Ă‚LOXWzMH9zMRJĂ‘VLRQHLĂ…ODL NÂ?VVHQDVNOHYDVXĂ?YLUWR WLHVLDLDQWPHWĂ˜SUDHL YzV0HGLVWUHQNz7UDNVz GĂ?LĂ˜NDLPR Ă‚LOXWzVU J\YHQWRMDLWLHVLDLSHUJDOYj â– PHWĂ˜UXJSMĂ‘mLRjMj NHOLDVYDODQGDVVLDXWXVL VWLFKLMDQXVLQHĂ…zNHWXULĂ˜ Ă?PRQLĂ˜J\Y \EÂ? â– 1XODXĂ?WDOLHSDSUDĂ?XGz 9HUE\OLĂ…NLĂ˜NDLPH3ULHQĂ˜ UDMRQHLĂ…N \ODYXVLjPHWĂ˜ 9LNWRULMj*RORYLQRYj¹ÅDND SDWDLNzMDLÂ’JDOYj.XUÂ’ ODLNjMDXQDPRWHULVGDU EXYRJ\YDEHWDWY \NXV PHGLNDPVMRVJ\Y \EzMDX EXYRXĂ?JHVXVL0DQRPD NDG9LNWRULMDLĂ…JHOEzMRJUHWD MRVSDODSLQzMHEXYXVÂ’ GUDXJjQHVMDPDQWSHWLHV EXYRSDGzMXVLJDOYj7RGzO MLVLĂ…YHQJzPLUWLQRVPĂ‘JLR â– ,Ă…N\ODÂ’JDPWjWUDJHGLMDYLUWR LUYLOQLHmLĂ˜1RUNĂ‘QĂ˜Ă…HLPDL 7jQDNWÂ’SULH7LWQRHĂ?HURQH W ROL5XGQLRVQXYLUWXVLRPH GĂ?LRĂ…DNDSDWDLNzWLHVLDLÂ’ Ă…LUGÂ’PHWĂ˜-XR]XL1RUNĂ‘ QXL3DODSLQzMHYHUVOLQLQNDV EXYRVXĂ?PRQD,UPDLUĂ…H Ă…HULĂ˜PHWĂ˜VĂ‘QXPL,JQX/L NXVYDODQGDLLNLDXGURVWDUVL QXMDXVGDPDVDUWzMDQmLjQH ODLPÂ?-1RUNĂ‘QDVVXVSzMRVX VĂ‘QXPLSDVLNHLVWLYLHWRPLV 7DLSWzYDVLĂ…JHOEzMRVĂ‘QĂ˜ â– 5XJSMĂ‘mLRjMjJDPWRV VWLFKLMDXĂ?NOXSRĂ?YHMRMDQ mLXV9DUzQRVUDMRQR 6DUDSLQLĂ…NLĂ˜NDLPRJ\YHQ WRMXVPHWĂ˜$XGULĂ˜ .DOYDQjPHWĂ˜$UWĂ‘Uj =DOLHFNjLUPHWÂ’0LQ GDXJj.RVmLVj â– 3HUVWHEXNOjĂ?Ă‘WLHVLĂ…YHQJÂ? $.DOYDQDVLU$=DOLHFNDVEX YRVXQNLDLVXĂ?DORWL0.RV mLVDVLĂ…NDUWXĂ?GXVRNDLXĂ?YLU WÂ?VPHGLVVXODXĂ?zĂ…RQNDX OLXVRMLHSUDGĂ‘UzSODXmLXV â– 3UDĂ‘Ă?XVLYzWUDSUDĂ?XGzNDU YLĂ˜PHOĂ?WLVXVLUXRĂ…XVLjĂŒHL PLĂ˜ Ă‚LDXOLĂ˜U NDLPRJ\ YHQWRMjPHWĂ˜5LWj$OLHMĂ‘ QLHQÂ?0RWHUÂ’PLUWLQDLVXĂ?D ORMRVWLSUDXVYzMRĂ…XRURDQW MRVXĂ?YHUVWDGDXJLDXNDLS SXVDQWURVWRQRVVYHULDQWL NLOQRMDPRMLNDUYLĂ˜PHO Ă?LPRDLNĂ…WHOzVXSDĂ…DUDLV â– Ă˜MĂ˜UXJSMĂ‘mLR GLHQjSUDĂ‘Ă?Â?VYLHVXODV QXVLQHĂ…zPHWĂ˜+HQUL NR%DUDQRYVNLRJ\Y \EÂ? Ă‚DOmLQLQNĂ˜UDMRQH3DED UzVNDLPHDQWQDPRYH UDQGRVXĂ?YLUWXVPHGĂ?LXLĂ?X YRYLGXMHEXYÂ?VPHWĂ˜ Y\UDV1DPRVDYLQLQNDV %HQHGLNWDV.UXSRYLmLXV EXYRVXĂ?DORWDV

9DOVW\EzVVDXJXPRGHSDUWDPHQWDVVDYRDWDVNDLWRMHQXURGzNDGYLHQDVĂ…QLSĂ˜GLUED5XVLMRVDPEDVDGRMH9LOQLXMH

0ARODwĂ&#x;KEĂ&#x;LIĂ‹Ă&#x;¸NIĂ&#x;PĂ‹Ă&#x;GALĂ&#x;VAS 3UH]LGHQWzV'DOLRV*U\EDXVNDLWzVSDVWDUXRMXPHWX LPWDVVNDOEWL9DOVW\EzVVDXJXPRGHSDUWDPHQWDV 96' GHGDVLNRYLQJDVÂąSDVNHOEzDSLHVDYRWURIzMXV Vy t au t a s BRU V E R I S LR korespondentas

Pateikdamas kovos su pavojais valstybei 2013 metĹł ataskaitÄ…, VSD paskelbÄ—, kad vienas pagrindiniĹł laimikiĹł – Rusijos ambasados Lietuvoje antrasis sekretorius Valerijus Katula. Jis esÄ… mÄ—gino papirkti neÄŻvardytÄ… Lietuvos tarnautojÄ…, taÄ?iau saugumieÄ?iĹł buvo sustabdytas. Nepaisant to, ĹĄnipu paskelbtas rusas nÄ—ra iĹĄsiĹłstas iĹĄ Lietuvos. Bet uĹžsienio reikalĹł ministras Linas LinkeviÄ?ius paaiĹĄkino, kad ĹĄiuo metu pakanka ir jo pavardÄ—s paskelbimo. !TASĂ&#x;KAIĂ&#x;TAĂ&#x;ÂŚĂ&#x;KONKĂ&#x;REĂ&#x;TESĂ&#x;Nw

Pernai pateikęs 2012 metų veiklos ataskaitą VSD tiesiai bedė pirťtu į pagrindines grėsmes Lietuvai – Rusiją ir Baltarusiją.

Vienoje VSD pateiktĹł nuotraukĹł uĹžfiksuotas neÄŻvardyto Rusijos ĹĄnipo susitikimas su Lietuvos politologu. Tuomet saugumas vienĹł buvo giriamas, kad jau esÄ… kalba atviriau, drÄ…siau ir konkreÄ?iau, o kitĹł peikiamas, kad abstrakÄ?iai kalbÄ—damas apie Rusijos ÄŻtakÄ… Lietuvai ÄŻtarimĹł ĹĄeĹĄÄ—lÄŻ meta ant visĹł mĹŤsĹł politikĹł, verslo ar Ĺžiniasklaidos. Ĺ iemet VSD ĹžengÄ— dar toliau ir atvirai ÄŻvardijo keletÄ… Rusijos Ĺžvalgybos atstovĹł ar ÄŻtakos agentĹł Lietuvoje. Ataskaitoje nurodoma, kad minÄ—tas V.Katula yra Rusijos karinÄ—s Ĺžvalgybos (GRU) rezidentĹŤros Rusijos ambasadoje Lietuvoje darbuotojas. „V.Katula bandÄ— verbuoti Lietuvos valstybÄ—s tarnautojÄ… siekdamas gauti ÄŻslaptintÄ… ir kitÄ…

jautriÄ… informacijÄ… apie Lietuvos pirmininkavimÄ… Europos SÄ… jungos Tarybai. GRU darbuotojas praĹĄÄ— informacijos apie Lietuvos pirmininkavimo renginius ir prioritetus, asociacijos sutarÄ?iĹł su RytĹł partnerystÄ—s ĹĄalimis galimybes, uĹžsienio valstybiniĹł delegacijĹł vizitĹł Lietuvoje rezultatus“, – skelbia saugumas. 4EĂ&#x;BwĂ&#x;RAĂ&#x;DIPĂ&#x;LOĂ&#x;MAĂ&#x;TĂ‹Ă&#x;SgĂ&#x;RAĂ&#x;¸E

KodÄ—l V.Katula praĹĄÄ— ir tokios informacijos, kuri buvo iĹĄ esmÄ—s vieĹĄa, VSD plaÄ?iau nepaaiĹĄkino. Bet nurodÄ—, kad jis Lietuvos pilieÄ?iui apie savo priklausomybÄ™ rusĹł Ĺžvalgybai nepraneĹĄÄ—, o sakÄ—, jog jam ĹžiniĹł reikia raĹĄant ataskaitas Rusijos uĹžsienio reikalĹł ministerijai. „UĹž surinktÄ… informacijÄ… buvo Ĺžadamas piniginis atlygis. VSD atliko V.Katulos atĹžvilgiu prevencinio pobĹŤdĹžio veiksmus ir uĹžkirto keliÄ… tolesnei jo Ĺžvalgybinei veiklai“, – pasigyrÄ— saugumas. Jei kurios nors valstybÄ—s slaptosios tarnybos uĹž rankos suÄ?iumpa ĹĄnipinÄ—jantÄŻ uĹžsienio diplomatÄ…, daĹžniausiai jis iĹĄsiunÄ?iamas iĹĄ ĹĄalies be jokiĹł vieĹĄĹł komentarĹł, o jo atstovaujama valstybÄ— po kiek laiko daĹžniausiai imasi simetriĹĄkĹł atsakomĹłjĹł veiksmĹł. TaÄ?iau V.Katulos pavardÄ— ir vakar buvo oficialiame Rusijos ambasados diplomatĹł sÄ…raĹĄe. $EĂ&#x;MASĂ&#x;KAĂ&#x;VOĂ&#x;INSĂ&#x;TIĂ&#x;TUĂ&#x;TgĂ&#x;IRĂ&#x;KLUĂ&#x;Bg

Kitu Rusijos agentu, kuris ĹĄnipinÄ—ja LietuvÄ…, skelbiamas Rusijos strateginiĹł tyrimĹł instituto Kaliningrado padalinio vadovas Genadijus Kretininas. Jo nuotrauka irgi iliustruoja VSD praneĹĄimÄ…. VSD tiesiai paraĹĄÄ—, kad G.Kretininas yra Rusijos uĹžsienio Ĺžvalgybos tarnybos pulkininkas, o pats institutas, ÄŻkurtas dar 1992 metais, „artimai bendradarbiauja“ su ĹĄia Rusijos struktĹŤra.

Ĺ is institutas skelbiamas grÄ—sme, nes mÄ—gina uĹžmegzti kuo artimesnius kontaktus su „Lietuvos mokslo institucijomis, politiniĹł tyrimĹł centrais ir Ĺžiniasklaida“. „Rusijos politines ir ideologines nuostatas Lietuvos visuomenei skleidĹžia ir tarptautinis Ĺžiniasklaidos klubas „Format-A3“, vadovaujamas „Komsomolskaja pravda“ ĹžurnalistÄ—s Galinos SapoĹžnikovos. 2013 m. Lietuvoje buvo surengta vienuolika renginiĹł, kuriuose dalyvavo Rusijos informacinÄ™ politikÄ… palaikantys politologai, ekonomistai, raĹĄytojai ir kultĹŤros atstovai“, – vardijo VSD. +IRĂ&#x;TOĂ&#x;IRĂ&#x;POĂ&#x;LIĂ&#x;TOĂ&#x;LOĂ&#x;GUI

Vienoje VSD pateiktĹł nuotraukĹł uĹžfiksuotas neÄŻvardyto Rusijos ĹĄnipo susitikimas su Lietuvos politologu. Nors dviejĹł baro uĹžstalÄ—je sÄ—dinÄ?iĹł vyrĹł atvaizdai neryĹĄkĹŤs, paaiĹĄkÄ—jo, kad tas politologas yra uĹžsienio politikos ekspertas Vadimas Volovojus. Saugumas pareiĹĄkÄ—, jog ne kartÄ… ÄŻspÄ—jo nuotraukoje esantÄŻ asmenÄŻ dÄ—l bendravimo su Rusijos diplomatais. PripaĹžinÄ™s, kad uĹžfiksuotas vyriĹĄkis panaĹĄus ÄŻ jÄŻ, o VSD dÄ—l susitikimĹł iĹĄ tiesĹł buvo ÄŻspÄ—jÄ™s, V.Volovojus teigÄ—, jog bendrauti su ÄŻvairiĹł ĹĄaliĹł diplomatais yra jo darbas, o pastarieji jokios ÄŻtakos jam nedarÄ—. ÂŒVARĂ&#x;DIĂ&#x;JOĂ&#x;-ASKĂ&#x;VOSĂ&#x;Â?RANĂ&#x;KIUS

Rusijos propagandos ÄŻrankiais, kurie aktyviai veikia Lietuvoje, VSD paskelbÄ— rusiĹĄkas Ĺžiniasklaidos priemones – televizijos PirmÄ… jÄŻ Baltijos kanalÄ…, leidinius „Litovskij kurjer“, „Obzor“, „Ekspres nedelia“. Kita VSD ataskaitos apie grÄ—smes dalis iĹĄ esmÄ—s atkartoja tÄ… patÄŻ, kas buvo skelbta ir pernai, tik ĹĄiek tiek detaliau. Daugiau dÄ—mesio skiriama bendrojo pobĹŤdĹžio samprotavimams, kaip rusai gali verbuoti ÄŻtakos agentus, kartojama, kad rusai kibernetinÄŻ ĹĄnipinÄ—jimÄ… vykdo ir pasitelkdami kompiuteriĹł virusus.

Ă€INIĂ‹Ă&#x;SRAUTAS PristatÄ— paraĹĄus Pirmasis jo kandidatĹŤrÄ… remianÄ?iĹł rinkÄ—jĹł paraĹĄus Vyriausiajai rinkimĹł komisijai (VRK) vakar pristatÄ— Darbo partijos kandidatas ÄŻ prezidentus A.Paulauskas. Politiko kandidatĹŤrÄ… parÄ—mÄ— 41,6 tĹŤkst. pilieÄ?iĹł. Surinktus paraĹĄus – daugiau kaip 50 tĹŤkstanÄ?iĹł – pirmadienÄŻ pateikÄ— ir Lietuvos lenkĹł rinkimĹł akcijos lyderis europarla-

mentaras V.TomaĹĄevskis. VRK ÄŻregistruoja asmenÄŻ kandidatu ÄŻ prezidentus, jei jÄŻ remia ne maĹžiau kaip 20 tĹŤkst. rinkÄ—jĹł.

Stoja ÄŻ Ĺ auliĹł sÄ… jungÄ… LiberalĹł sÄ… jĹŤdĹžio pirmininkas E.Masiulis, jo pavaduotojai G.SteponaviÄ?ius, R.Ĺ imaĹĄius ir E.Gentvilas, LiberalĹł sÄ… jĹŤdĹžio valdybos narys, Seimo vicepirmininkas P.AuĹĄtreviÄ?ius, taip pat kiti

ĹĄios opozicinÄ—s partijos lyderiai pirmadienÄŻ uĹžpildÄ— paraiĹĄkas ÄŻstoti ÄŻ savanoriĹĄkÄ… pilietinÄ—s savigynos organizacijÄ… Lietuvos ĹĄauliĹł sÄ… jungÄ….

Paskirtos vadovÄ—s Generalinis prokuroras D.Valys vakar 5 metĹł kadencijai paskyrÄ— naujas Kauno ir PanevÄ—Ĺžio apylinkiĹł prokuratĹŤrĹł vadoves – N.UrbonaviÄ?ienÄ™ bei S.PovilonienÄ™.


UĂ€RIBIS

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;KOVOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

UZRIBIS

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

0OĂ&#x;I¸Ă&#x;PUOĂ&#x;LIOĂ&#x;PRIE¸Ă&#x;SĂ„Ă&#x;NĂ‹Ă&#x;ARĂ&#x;MwĂ&#x;NAIĂ&#x;ATĂ&#x;SIĂ&#x;SAĂ&#x;KwĂ&#x;VERSĂ&#x;LO

Au ĹĄ r a PI L A I T I E N Ä– LR korespondentÄ—

$3LODLWLHQzVQXRWU

PHWĂ˜0LQGDXJDV5XV\VWDXUzVQXRODXĂ?D3DODQ JRMHSHUSMRYÂ?VNDYLQzVVDYLQLQNĂ˜VĂ‘QXLNDNOj QXWHLVWDVVHSW\QHULHPVPHWDPVQHODLVYzV3R NUXYLQRLQFLGHQWRDUPzQĂ˜Ă…HLPDXĂ?GDUzVDYR NDYLQÂ?NzOXVLjSHUQHO\JGDXJVNDXGĂ?LĂ˜HPRFLMĂ˜ ĹĄÄ™s, neturÄ—jo jokiĹł nelaisvÄ—je reikalingĹł daiktĹł. 3UGĂ&#x;RÂ?Ă&#x;Ă€OĂ&#x;ATĂ&#x;KERĂ&#x;¸YĂ&#x;TI

ChuliganiĹĄkas iĹĄpuolis Palangoje, J.BasanaviÄ?iaus gatvÄ—je ÄŻsikĹŤrusioje kavinÄ—je „KaukazietiĹĄki patiekalai“, ÄŻvyko 2012 metĹł liepos 21-osios naktÄŻ. ApsvaigÄ™s nuo alkoholio kretingiĹĄkis M.Rusys taurÄ—s ĹĄuke smogÄ— ÄŻ kaklÄ… dvideĹĄimtmeÄ?iam apsaugininkui Gevorkui Arakelianui, kuris neÄŻleido jo ÄŻ kavinÄ™.

„Mes su Ĺžmona iĹĄ pradĹžiĹł bandÄ—me dirbti toje kavinÄ—je, bet vis iĹĄnirdavo nemalonĹŤs prisiminimai.“ $$UDNHOLDQDV

Kavinės savininkas Arturas Arakelianas iťkart iťkvietė taksi ir kraujais paplōdusį sōnų iťveŞė į ligoninę. Vaikinui buvo diagnozuota gili durtinė ir pjautinė kaklo Şaizda. M.Rusys savo kaltę pripaŞino ir gailėjosi, bet teismas to neįvertino kaip lengvinamosios aplinkybės. Mat kaltinamasis bandė suktis iť situacijos, painiojosi duodamas parodymus. Jis buvo priblokťtas iťgirdęs, kad bus suimtas teismo salėje – keliauti uŞ grotų nebuvo pasiruo-

KlaipÄ—dos apygardos teisme G.Arakelianas pasakojo, kad maĹždaug pusvalandis po vidurnakÄ?io ÄŻ „KaukazietiĹĄkus patiekalus“ atÄ—jo du neblaivĹŤs vaikinai. Jie svirduliavo, garsiai kalbÄ—jo, vienas jĹł priekabiavo prie merginĹł. Apsaugininkas liepÄ— jam eiti lauk. M.Rusys tuo metu elgÄ—si palyginti ramiai, buvo atsirÄ—mÄ™s ÄŻ langÄ… ir dÄ—l to ÄŻspÄ—tas. Neblaiviems klientams tai nepatiko. DÄ—l visa ko G.Arakelianas nuspaudÄ— apsaugos mygtukÄ…, tuomet abu vyrai iĹĄÄ—jo. TaÄ?iau po valandos M.Rusys, tikriausiai vedamas kerĹĄto, vÄ—l sugrÄŻĹžo, priÄ—jo prie apsaugininko, pasakÄ—, kad turi nusipirkÄ™s ÄŻÄ—jimo bilietÄ…, ir staiga smogÄ— jam deĹĄine ranka ÄŻ kaklÄ…. G.Arakelianas dar spÄ—jo iĹĄvysti lankytojo rankoje kaĹžkokÄŻ sublizgÄ—jusÄŻ daiktÄ…. Ĺ alia apsaugininko stovintis jaunuolis papurĹĄkÄ— uĹžpuolikui ÄŻ veidÄ… dujĹł, bet ĹĄis nieko nepaisydamas pabÄ—go. +ALĂ&#x;TŠĂ&#x;VERĂ&#x;TwĂ&#x;ALĂ&#x;KOĂ&#x;HOĂ&#x;LIUI

Iki ĹĄiol neteistas M.Rusys pasakojo, kad tÄ… vakarÄ… su draugais atvaĹžiavo ÄŻ PalangÄ…. AplankÄ— keletÄ… barĹł, o po vidurnakÄ?io uĹžsuko ÄŻ „KaukazietiĹĄkus patiekalus“.

05XV\VDWURGRQHVLWLNzMRNDGSRQXRVSUHQGĂ?LREXVVXLPWDVWHLVPRVDOzMH-LVQHDWVLQHĂ…zGDLNWĂ˜UHLNDOLQJĂ˜XĂ?JURWĂ˜

Jis tikino neĹžinojÄ™s, kad G.Arakelianas – apsaugininkas, nors ÄŻÄ—jimo bilietÄ… buvo pirkÄ™s iĹĄ jo. AntrÄ… kartÄ… verĹždamasis ÄŻ barÄ… jis esÄ… tik vienÄ… kar tÄ… smogÄ— ranka jam keliÄ… pastojusiam Ĺžmogui, nes bĹŤtinai reikÄ—jo ÄŻeiti ÄŻ vidĹł ir susirasti ten sÄ—dintÄŻ savo draugÄ…. M.Rusys aiĹĄkino jokios ĹĄukÄ—s rankoje neturÄ—jÄ™s ir sukelti muĹĄtyniĹł neplanavÄ™s. Jam kaĹžkas papurĹĄkÄ— ÄŻ veidÄ… dujĹł, todÄ—l nieko nematÄ™s. EsÄ… gal tuomet netyÄ?ia megztinio saga ir suĹžalojo apsaugininkÄ…. Tik Palangos policijos komisariate jis

pastebėjęs, kad jo ranka supjaustyta. Tiksliai įvykio aplinkybių nepamena, nes buvo iťgėręs – po įvykio jam buvo nustatytas vidutinis girtumas. UŞ sunkų sveikatos sutrikdymą dėl chuliganiťkų paskatų ir tarnybines pareigas vykdŞiusio Şmogaus uŞpuolimą M.Rusys nuteistas septyneriems metams nelaisvės. MaŞametei jo dukrai ilgai teks augti be tėvo. Teismas patenkino nukentėjusiojo civilinį ieťkinį ir priteisė jam 80 tōkst. litų neturtinės Şalos.

NukentÄ—jusysis neatÄ—jo iĹĄklausyti teismo sprendimo. 4OĂ&#x;LIAUĂ&#x;DIRBĂ&#x;TIĂ&#x;NEĂ&#x;BEĂ&#x;GAĂ&#x;LwĂ&#x;JO

Anot A.Arakeliano, sĹŤnus iki ĹĄiol negali atsigauti po patirto streso, jam reikia psichologĹł pagalbos. „Tas iĹĄpuolis mums daug kainavo. SĹŤnus, kuriam kovÄ… sueis 22eji, atsigavÄ™s po operacijos nebegalÄ—jo dirbti toje kavinÄ—je. Su Ĺžmona iĹĄ pradĹžiĹł bandÄ—me dirbti, bet vis iĹĄnirdavo nemalonĹŤs prisiminimai. NusprendÄ—me iĹĄ ten iĹĄsikraustyti. Dabar manau, kad geriau nieko neturÄ—ti negu patirti tokius iĹĄgyvenimus“, – sakÄ— A.Arakelianas.

'DXJ\EÂ?Ă?PRQLĂ˜DSJDYÂ? WHOHIRQLQLDLVXNmLDLVLHNz LĂ…WHLVLQLPREHWQLHNR QHSHĂ…zÂą.DXQRDS\JDU GRVWHLVPDVYDNDUDWPH WzMĂ˜VNXQGXV.DOLQLDL XĂ?JURWĂ˜QDXGRMRVLQH WLNPRELOLDLVLDLVWHOHIR QDLVEHWLULQWHUQHWX Vy ga n d a s T R A I N Y S LR korespondentas

Keturi jonaviĹĄkiai – 51 metĹł Gintautas Kutkus, 32 metĹł Andrius Sokolovas, 38 metĹł Rolandas Macas ir pastarojo 42 metĹł sugyventinÄ— Asta UngurienÄ— – iĹĄviliojo iĹĄ pensininkĹł ir vaikĹł apie 70 tĹŤkst. litĹł. Gaujai pavyko apmulkinti 15 ĹžmoniĹł, iĹĄ kuriĹł bĹŤdavo pasisavinamos ÄŻvairios sumos – nuo 500 iki 12 000 litĹł. -OĂ&#x;TEĂ&#x;RISĂ&#x;I¸Ă&#x;GELĂ&#x;BwĂ&#x;JOĂ&#x;VAIĂ&#x;KAI

MarijampolÄ—je kalintys G.Kutkus ir A.Sokolovas suplanuodavo nusikaltimus ir surasdavo aukas, o R.Macas su A.Unguriene atlikdavo vadinamĹłjĹł kojĹł vaidmenÄŻ – nuvykdavo pas patiklius gyventojus paimti pinigĹł. Kauno teisÄ—jai visiems trims vyrams paskelbÄ— tas paÄ?ias bausmes,

03DWDĂ…LDXVQXRWU

+AĂ&#x;LIĂ&#x;NIĂ‹Ă&#x;DARĂ&#x;BASĂ&#x;ÂŚĂ&#x;PAĂ&#x;DwĂ&#x;TIĂ&#x;NUĂ&#x;SIĂ&#x;MESĂ&#x;TIĂ&#x;PIĂ&#x;NIĂ&#x;GĂ‹Ă&#x;NA¸Ă&#x;Tg 0IĂ&#x;NIĂ&#x;GUSĂ&#x;PRISĂ&#x;TAĂ&#x;TYĂ&#x;DAĂ&#x;VOĂ&#x;Â?Ă&#x;KAĂ&#x;LwĂ&#x;JIĂ&#x;Mg â– $8QJXULHQzLU50DFDV JURELXGDO\GDYRVLVXNDOzMLPH HVDQmLDLVVDYRVzEUDLV /DLPLNLVSDVLHNGDYR*.XWNĂ˜ LU$6RNRORYjSHUWDUSLQLQNXV â– Ă‚LHQXWHLVWLHMLNDOzMLPR DGPLQLVWUDFLMRVSDQRVzMH QDXGRMRVLLQWHUQHWXPREL OLDLVLDLVWHOHIRQDLVVODSWD JDXGDYRSLQLJĂ˜ â– 0XONLQWRMDLÂ’NOLXYRSROLFLMDL SUDGzMXVVODSWDNODXV\WLVMĂ˜ SRNDOELĂ˜WHOHIRQX â– Ă„7DLSMLHPVLUUHLNLD³¹VX

kurias skyrė Şemesnysis Jonavos teismas, – G.Kutkus kalės 10 metų, A.Sokolovas – 7 metus, o R.Macas – 5 metus ir 6 mėnesius.

Tarp abonentĹł sukÄ?iai ieĹĄkodavo vardĹł, bĹŤdingĹł vyresnio amĹžiaus ĹžmonÄ—ms: AldonĹł, OnĹł, JaninĹł. Realia 2 metĹł ir 6 mÄ—nesiĹł bausme Jonavoje nuteistai A.Ungurienei vis dÄ—l to pavyko iĹĄvengti kalÄ—jimo. Kauno apygardos teismas pakeitÄ— ankstesnÄŻ nuosprendÄŻ ir skyrÄ— moteriai 2 metĹł trukmÄ—s laisvÄ—s apribojimÄ…, nes ji augina ke-

SDQLHNDDWNLUVGDYR$6R NRORYDVW\UzMDPVXĂ?VLPLQXV NDGVHQXNDLQHWHNRYLVĂ˜VDYR VDQWDXSĂ˜QHWODLGRWXYzPV VNLUWĂ˜SLQLJĂ˜ â– .DOLQLDLĂ…DLS\GDPLHVLDLĂ…NLQR WXULQW\VQXRODWLQÂ’GDUEjÂąQXR U\WRLNLYDNDURSDGHGDĂ?PR QzPVDWVLNUDW \WLSLQLJĂ˜QDĂ…WRV â– 8Ă?YDJ \VWHVLUNLWXVQXVLNDOWL PXV$6RNRORYDVDQNVmLDX MDXEXYRWHLVWDVNDUWĂ˜R *.XWNXVÂąNDUWXV50DFDV LU$8QJXULHQzÂąSRNDUWj

turis vaikus, atlygino aukoms dalÄŻ nuostoliĹł. SukÄ?iai privalÄ—s grÄ…Ĺžinti pinigus ir atlyginti aukoms neturtinÄ™ ĹžalÄ… – po 200–1000 litĹł. Tiesa, neaiĹĄku, ar ĹžmonÄ—s sulauks pinigĹł, nes nuteistieji niekur nedirba ir neturi turto. !UKASĂ&#x;RINĂ&#x;KOĂ&#x;SIĂ&#x;PAĂ&#x;GALĂ&#x;VARĂ&#x;DUS

G.Kutkus ir A.Sokolovas iĹĄ kalÄ—jimo skambindavo Jonavoje gyvenantiems pensininkams. Apgavikai kalÄ—jime naudojosi internetu. TelefonĹł knygoje jie nesunkiai rasdavo garbaus amĹžiaus ĹžmoniĹł adresus ir telefono numerius. Tarp abonentĹł jie ieĹĄkodavo vardĹł, bĹŤdingĹł vyresnio amĹžiaus ĹžmonÄ—ms: AldonĹł, OnĹł, JaninĹł. SukÄ?iai apsimesdavo savo au-

1DUĂ…\GDPLLQWHUQHWHNDOLQLDLUDVGDYRVDYRDXNĂ˜DGUHVXVLUWHOHIRQRQXPHULXV

kĹł artimaisiais, keliĹł policijos pareigĹŤnais. SenukĹł ĹĄeimos nariai esÄ… sukÄ—lÄ— avarijas, suĹžalojo Ĺžmones, sugadino brangius daiktus, todÄ—l reikia nedelsiant atlyginti tariamÄ… ĹžalÄ…. .OĂ&#x;RwĂ&#x;JOĂ&#x;PAĂ&#x;DwĂ&#x;TIĂ&#x;MOĂ&#x;TIĂ&#x;NAI

Jonavoje gyvenanti nepilnametÄ— S.P. patikÄ—jo, kad jos motina darbe sudauŞė kompiuterÄŻ ir du telefonus. SukÄ?iai reikalavo 9 tĹŤkst. litĹł,

o negavÄ™ pinigĹł grasino motinÄ… uĹždaryti ÄŻ kalÄ—jimÄ…. Merginai pareiĹĄkus, kad grynĹłjĹł namuose nÄ—ra, nusikaltÄ—liai paÄ—mÄ— iĹĄ jos namĹł du kompiuterius ir fotoaparatÄ…. Pensininkei V.B. paskambinÄ™s G.Kutkus prisistatÄ— jos sĹŤnumi ir verkdamas aiĹĄkino, kad Ukrainoje padarÄ— avarijÄ…. VÄ—liau tas pats sukÄ?ius, pakeitÄ™s balsÄ…, tvirtino esÄ…s Lietuvos ambasados Ukrainoje darbuotojas. SenutÄ— atidavÄ— pas jÄ… atÄ—jusiam R.Macui 1,3 tĹŤkst. litĹł.


PASAULIS

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

PASAULIS

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;KOVOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;Ă&#x;

3KRYĂ&#x;DISĂ&#x;ÂŚĂ&#x;POĂ&#x;¸EIĂ&#x;MOSĂ&#x;GRIĂ&#x;Ă„TIES

6XNLOzOLDLGDXJLDXQHLVDYDLWÂ?Ă…HLPLQLQNDYRXĂ?JUREWDPHODLYHĂ„0RUQLQJ*ORU\Âł

3UĂ&#x;KIĂ&#x;LwĂ&#x;LIĂ‹Ă&#x;PLAĂ&#x;NASĂ&#x;Ă€LUĂ&#x;GO /LELMRVVHSDUDWLVWDPVQHSDY\NRSDUGXRWLLĂ…YDOVW\ EzVYRJWRVQDIWRV8Ă?JUREWXWDQNODLYLXSOXNGRPj VXNLOzOLĂ˜NURYLQÂ’YDNDUSULH.LSURNUDQWĂ˜SHUzPz -$9NDULQLRODLY\QRVSHFLDOLRVLRVSDMzJRV 6($/ Su Ĺ iaurÄ—s KorÄ—jos vÄ—liava plaukiojantis tanklaivis „Morning Glory“ Libijos as Sidros uoste prisiĹĄvartavo kovo 8 dienÄ…. Ĺ ÄŻ uostÄ… kontroliuoja ginkluoti sukilÄ—liai, kurie nori savo kontroliuojamose teritorijose iĹĄgaunamÄ… juodÄ… jÄŻ auksÄ… pardavinÄ—ti savarankiĹĄkai. Savo ruoĹžtu centrinÄ— Tripolio vyriausybÄ— teigia, kad nafta priklauso Nacionalinei naftos bendrovei. Kovo pradĹžioje praneĹĄta, kad trys ginkluoti libiai uĹžgrobÄ— „Morning Glory“ ir as Sidros uoste ÄŻ jÄŻ pripylÄ— maĹžiausiai 234 tĹŤkst. bareliĹł naftos. Pripildytas tanklaivis prasmuko ÄŻ jĹŤrÄ…, nepaisant Libijos karinio jĹŤrĹł laivyno vykdomos blokados. Po incidento, parodĹžiusio, kokia silpna Tripolio centrinÄ— vyriausybÄ—, praÄ—jusÄŻ antradienÄŻ Libijos parlamentas atstatydino premjerÄ… Ali ZeidanÄ…. O Libijos ir Kipro vyriausybiĹł praĹĄymu ÄŻ incidentÄ… ÄŻsikiĹĄo JAV. Kaip pirmadienÄŻ praneĹĄÄ— Pentagonas, SEAL iĹĄsilaipino tanklai-

vyje ir perÄ—mÄ— jo kontrolÄ™. Operacija, kuriai leidimÄ… davÄ— JungtiniĹł ValstijĹł prezidentas Barackas Obama, buvo ÄŻvykdyta tarptautiniuose vandenyse ÄŻ pietryÄ?ius nuo Kipro. Artimiausiu metu tanklaivis bus parplukdytas ÄŻ LibijÄ…. Nors virĹĄ laivo plevÄ—savo Ĺ iaurÄ—s KorÄ—jos vÄ—liava, JAV praneĹĄÄ—, jog jis nepriklauso jokiai valstybei. Nuo jo praÄ—jusiÄ… savaitÄ™ atsiribojo ir Pchenjanas. Kaip skelbia valstybinÄ— Ĺ iaurÄ—s KorÄ—jos naujienĹł agentĹŤra KCNA, laivas priklauso Egipto bendrovei, kuriai buvo leista laikinai naudoti Ĺ iaurÄ—s KorÄ—jos vÄ—liavÄ… pagal sutartÄŻ su Pchenjanu. Bet tanklaivÄŻ valdanti bendrovÄ— esÄ… paĹžeidÄ— sutartÄŻ, draudĹžianÄ?iÄ… gabenti kontrabandinius krovinius, todÄ—l Ĺ iaurÄ—s KorÄ—ja iĹĄbraukÄ— laivÄ… iĹĄ ĹĄalies registro. AnksÄ?iau Ĺžvilgsniai krypo kaip tik ÄŻ stalinistinÄ™ Ĺ iaurÄ—s KorÄ—jÄ…. Manyta, kad Libijos sukilÄ—liai bandÄ— parduoti naftÄ… VakarĹł sankcijĹł gniauĹžiamam reĹžimui. (BNS, AP, ELTA, LR)

Ă€INIĂ‹Ă&#x;SRAUTAS Ĺ˝iaurĹŤs kaip naciai Ĺ iaurÄ—s KorÄ—jos reĹžimo nusikaltimai yra tokie pat ĹĄiurpĹŤs kaip ir naciĹł, apartheido ar KambodĹžos raudonĹłjĹł khmerĹł ir turi bĹŤti sustabdyti. Tai pareiĹĄkÄ— JungtiniĹł TautĹł (JT) tyrimo vadovas M.Kirby. TyrÄ—jai jau prieĹĄ mÄ—nesÄŻ paskelbÄ— grieĹžtÄ… 400 puslapiĹł ataskaitÄ…, kurioje nurodoma virtinÄ— Ĺžmogaus teisiĹł paĹžeidimĹł Ĺ iaurÄ—s KorÄ—joje, tarp jĹł – ĹžmoniĹł pavergimas, lytinÄ— prievarta ir naikinimas. Daugelio ĹĄaliĹł atstovai parÄ—mÄ— raginimÄ… Ĺžmogaus teisiĹł paĹžeidimĹł Ĺ iaurÄ—s KorÄ—joje klausimÄ… perduoti Tarptautiniam baudĹžiamajam teismui (TBT) Hagoje. Ĺ iaurÄ—s KorÄ—ja ir Kinija minÄ—tus kaltinimus vadina prasimanymais.

DeĹĄiniĹł jĹł triumfas Serbijos valdanÄ?ioji centro deĹĄiniĹł jĹł Serbijos paĹžangos partija (SNS) didĹžiule persvara laimÄ—jo pirmalaikius rinkimus. Partija Ĺžada ryĹžtingas ekonomines reformas ir keliÄ… ÄŻ ES. SNS laimÄ—jo maĹždaug 50 proc. balsĹł ir turÄ—s daugumÄ… 250 vietĹł parlamente. Toks balsĹł skaiÄ?ius, gautas per parlamento rinkimus, neturi precedento nuo pat komunizmo Ĺžlugimo 1990 metais, kai ÄŻ valdĹžiÄ… atÄ—jo dabar jau mirÄ™s S.MiloĹĄeviÄ?ius.

Smogas ParyĹžiuje DÄ—l smogo ParyĹžiuje ribojamas automobiliĹł judÄ—jimas. Nuo va-

kar Prancōzijos sostinės gatvėmis galės vaŞiuoti tik po pusę automobilių. Vieną dieną – tik automobiliai su lyginiais numeriais, kitą dieną – su nelyginiais. Tai pirmas kartas nuo 1997 metų, kai vyriausybė riboja automobilių judėjimą. Kad vairuotojai nesinaudotų savo automobiliais, nuo praėjusios savaitės sostinėje vieťuoju transportu galima vaŞiuoti nemokamai.

Spalvinga ĹĄventÄ— Milijonai indĹł vakar ĹĄventÄ— hinduistĹł festivalÄŻ Holi, kuris Ĺžymi pavasario pradĹžiÄ…. Per ĹĄÄŻ „spalvĹł festivalÄŻâ€œ ĹžmonÄ—s, minÄ—dami gÄ—rio pergalÄ™ prieĹĄ blogÄŻ, visoje ĹĄalyje laistosi vandeniu ar spalvotais skysÄ?iais ir mÄ—to vieni ÄŻ kitus spalvotus miltelius „gulal“ (nuotr.). „Tegu ĹĄi ĹĄventÄ— visiems suteikia sveikatos, laimÄ—s ir gerovÄ—s“, – 1,2 mlrd. ĹĄalies gyventojĹł palinkÄ—jo premjeras M.Singhas pareiĹĄkime savo interneto svetainÄ—je. Holi daugiausia ĹĄvenÄ?iama Indijoje, Nepale ir kitose valstybÄ—se, kuriose gyvena didelÄ—s hinduistĹł bendruomenÄ—s.

0Â’VOLQJjĂ„0DOD\VLD$LU OLQHVÂłOzNWXYRGLQJL PjWLULDQW\VHNVSHUWDL QXVLWHLNzLOJDPGDUEXL ‘WDULPĂ˜Ă…HĂ…zOLVNULQWD DQWRUODLYLRSLORWRNX ULRJ\YHQLPHQHWUĂ‘ NRDVPHQLQLĂ˜GUDPĂ˜ ÄŽ kovo 8-Ä…jÄ… dingusio lÄ—ktuvo „Boeing 777“ paieĹĄkas ÄŻsitraukÄ— jau 26 valstybÄ—s. Orlaivis, kuriuo ÄŻ Kinijos sostinÄ™ PekinÄ… skrido 239 ĹžmonÄ—s, iĹĄ Malaizijos sostinÄ—s Kvala LumpĹŤro pakilo 40 minuÄ?iĹł po vidurnakÄ?io vietos laiku. Oro kontrolÄ— ryĹĄÄŻ su lÄ—ktuvu prarado apie 1 val. 20 min, kai jis skrido virĹĄ PietĹł Kinijos jĹŤros. Tada lÄ—ktuvas pakeitÄ— kryptÄŻ ir Ä—mÄ— skristi ÄŻ Vakarus, Indijos vandenyno link. Kur jis pasuko vÄ—liau – neĹžinia. Kaip paaiĹĄkÄ—jo savaitgalÄŻ, palydovas dingusio lÄ—ktuvo signalus fiksavo iki 8 val. 11 min. vietos laiku. TaÄ?iau tikslios signalo vietos nustatyti nepavyko. TodÄ—l ĹĄiÄ… savaitÄ™ pradingÄ—lio ieĹĄkoma dviem kryptimis – ÄŻ ĹĄiaurÄ™ ir ÄŻ pietus. PaieĹĄkoms pagal pietinÄŻ vektoriĹł, kai bus ĹĄukuojamas pietinis Indijos vandenyno pavirĹĄius, Ä—mÄ—si vadovauti Australija. Ĺ iaurÄ—s koridorius, kuriame vyks lÄ—ktuvo paieĹĄkos, driekiasi

=$6KDK QXRWU

SULHĂ…VNU\GÂ’VX NUzWz0DODL]LMRV RSR]LFLMRVO\GH ULR$,EUDKLPR Â’NDOLQLPDV

nuo TurkmÄ—nijos ir Kazachstano iki Tailando ĹĄiaurinÄ—s sienos. 16 tĹŤkst. km ilgio ruoĹžas kerta KinijÄ…, IndijÄ…, PakistanÄ…, AfganistanÄ…. TyrÄ—jams kyla ÄŻtarimĹł, kad „Malaysia Airlines“ lÄ—ktuvas galÄ—jo bĹŤti pagrobtas. Ĺ iÄ… versijÄ… sustiprina ir faktas, kad kaĹžkuris pilotas sÄ…moningai iĹĄjungÄ— lÄ—ktuvo komunikacijĹł nukreipimo ir praneĹĄimĹł sistemÄ… (ACARS), kuri padeda keistis informacija su Ĺžeme. Tik iĹĄjungus ACARS vienas lÄ—ktuvo pilotĹł ramiu balsu iĹĄtarÄ— paskutinius dispeÄ?erio girdÄ—tus ĹžodĹžius: „Gerai, labanakt.“ LÄ—ktuvo elektroninis atsakiklis, persiunÄ?iantis radarĹł informacijÄ… apie lÄ—ktuvo buvimo vietÄ…, buvo iĹĄjungtas praÄ—jus 14 mi-

nuÄ?iĹł po to, kai buvo iĹĄjungta ACARS. Tad tyrÄ—jĹł Ĺžvilgsnis nukrypo ÄŻ pilotus – 53 metĹł skrydĹžio kapitonÄ… Zaharie AhmadÄ… Shah ir 27 metĹł antrÄ… jÄŻ pilotÄ… FariqÄ… HamidÄ…. PareigĹŤnai savaitgalÄŻ atliko kratas abiejĹł pilotĹł namuose ir konfiskavo Z.A.Shah pilaitÄ—je prie Kvala LumpĹŤro buvusÄŻ skrydĹžiĹł simuliatoriĹł. PaaiĹĄkÄ—jo, kad trijĹł vaikĹł tÄ—vas Z.A.Shah lemtingo skrydĹžio iĹĄvakarÄ—se patyrÄ— net du stiprius sukrÄ—timus – uĹž homoseksualizmÄ… buvo nuteistas kalÄ—ti Malaizijos opozicijos lyderis Anwaras Ibrahimas, kurÄŻ pilotas fanatiĹĄkai palaikÄ—. Negana to, tÄ… paÄ?iÄ… dienÄ… iĹĄ namĹł iĹĄÄ—jo Ĺžmona su vaikais. („Daily Mail“, BBC, LR)


SDVDXOLV

Ă&#x;PNRYRG

Ă„5HXWHUVÂłQXRWU

+RYĂ&#x;MASĂ&#x;Ă€AĂ&#x;DIĂ&#x;NOĂ&#x;RUĂ&#x;SĂ‹Ă&#x;ULTRAPATĂ&#x;RIOĂ&#x;TUS 9LVRMH5XVLMRMHYDNDUY\ NRDNFLMRVUHIHUHQGXPXL .U\PHSDUHPWL0DVN YRMHYDOGĂ?LDQHWVXUHQ JzGLGĂ?LXOÂ’Ă…YHQWLQÂ’NRQ FHUWjĂ„0HVNDUWXÂł A lek s a nd r a s P R O C E N K A LR korespondentas Maskvoje

Niekas nÄ— neabejojo, jog ÄŻ renginÄŻ susirinks deĹĄimtys tĹŤkstanÄ?iĹł ĹžmoniĹł. Bent aĹĄ tikrai tikÄ—jau. TodÄ—l, kad jau sekmadienÄŻ, referendumo Kryme dienÄ…, Maskvos gatvÄ—se buvo daug linksmĹł, ÄŻkauĹĄusiĹł ĹžmoniĹł – su kompanijomis ir pavieniui. Ne girtĹł, o bĹŤtent linksmĹł ĹžmoniĹł, dĹžiaugsmingai skanduojanÄ?iĹł „Ru-si-ja!“. Jie rimtai ĹĄventÄ— Krymo sprendimÄ… iĹĄstoti iĹĄ Ukrainos ir prisijungti prie Rusijos. Ĺ ventÄ— kaip savo pergalÄ™. Kai kuriĹł paklausiau: pergalÄ— prieĹĄ kÄ…? Atsakydavo: „PergalÄ— prieĹĄ banderininkus, faĹĄistus!“ AĹĄ sakiau: „JĹŤs laikote ukrainieÄ?iĹł tautÄ… broliĹĄka? Taip? O ar iĹĄ jos pasiglemĹžti teritorijos gabalÄ… broliĹĄka?“ Vietoj atsakymo – neilgai trunkanti tyla, o paskui ryĹžtingi ĹžodĹžiai: „Krymas – rusĹł ĹžemÄ—, tad viskas teisinga!“ Ir iĹĄvengdavo tolesnio pokalbio vÄ—l uĹžtraukdami „Ru-si-ja!“. -ASKĂ&#x;VOĂ&#x;JEĂ&#x;ÂŚĂ&#x;Ă€YĂ&#x;GISĂ&#x;PRIE¸Ă&#x;KAĂ&#x;Rg

ValstybÄ—s DĹŤmos vicepirmininkas, „Vieningosios Rusijos“ generalinÄ—s tarybos sekretorius Sergejus Neverovas jau paĹžadÄ—jo, kad parlamentas ketina per trumpiausiÄ… laikÄ… priimti teisÄ—s aktus, bĹŤtinus Krymui ÄŻsilieti ÄŻ Rusijos sudÄ—tÄŻ.

0DVNYLHmLDLYD NDUYDUWzGLHQ UDĂ…mLXVNX ULXRVHPLUJz MRDQWUDĂ…WzV Ă„.U\PDVSDVL ULQNR5XVLMjÂł

„Manau, kad kovo 16-Ä…jÄ… reikia paskelbti valstybine ĹĄvente visoje Rusijos Federacijos teritorijoje ir jÄ… pavadinti Tautos vienybÄ—s diena“, – pridĹŤrÄ— ir dabartinis partijos „TÄ—vynė“ lyderis, ValstybÄ—s DĹŤmos deputatas Aleksejus Ĺ˝uravliovas. Be abejo, ĹĄvenÄ?ia ne visi. PraÄ—jusÄŻ ĹĄeĹĄtadienÄŻ Maskvoje iĹĄ karto ÄŻvyko dvi politinÄ—s akcijos dÄ—l Krymo. Pirmoji – opozicinis Taikos marĹĄas. EitynÄ—s, policijos vertinimu, pritraukÄ— 3 tĹŤkstanÄ?ius ĹžmoniĹł. Bet vienas akcijos dalyviĹł, garsusis muzikantas Andrejus MakareviÄ?ius ÄŻsitikinÄ™s, kad jĹł buvo 70–80 tĹŤkstanÄ?iĹł. Ĺ˝inoma, jis stipriai padidino skaiÄ?ius. Bet ÄŻ tuo pat metu vykusÄŻ valdĹžios palaikymo renginÄŻ „Laiko esmė“ susirinko vos 2 tĹŤkstanÄ?iai ĹžmoniĹł. ApskaiÄ?iuoti buvo lengva: kiekvienam akcijos dalyviui organiza-

toriai davÄ— raudonÄ… neperpuÄ?iamÄ… striukÄ™. .OĂ&#x;RI Ă&#x;KADĂ&#x;PRIĂ&#x;SIĂ&#x;BIĂ&#x;JOĂ&#x;TĂ‹

Kur kas rimtesnÄŻ – ir liĹŤdnÄ… – skaiÄ?iĹł nurodÄ— Levados centro sociologai. Jie kÄ… tik atliko apklausÄ… tema: „Ar rusai laiko savo ĹĄalÄŻ – Rusijos FederacijÄ… – didĹžiÄ… ja valstybe?“ TeigiamĹł atsakymĹł buvo 63 proc. Tai aukĹĄÄ?iausias rodiklis per 15 metĹł, kai atliekama tokia apklausa. Ankstesnis rekordas – 61 proc. – buvo pasiektas 2009 metĹł birĹželÄŻ, praÄ—jus beveik metams po karo su Gruzija. Iki maksimumo iĹĄaugo ir dalis apklaustĹłjĹł, kurie, atsakydami ÄŻ klausimÄ…, kokios norÄ—tĹł Rusijos – didĹžiosios valstybÄ—s, kurios prisibijo kitos ĹĄalys, ar aukĹĄto gyvenimo lygio ĹĄalies, nors ir nepriskiriamos prie galingiausiĹł pasaulio valstybiĹł, – dĹžiugiai pa-

sirinko pirmÄ… jÄŻ variantÄ…. Tiesa, balsĹł persvara buvo nedidelÄ—: 48 ir 47 proc.

+IĂ&#x;JEĂ&#x;VASĂ&#x;Ă&#x;

+ASĂ&#x;LAUĂ&#x;KIAĂ&#x;EKOĂ&#x;NOĂ&#x;MIĂ&#x;KOS

Levados centro sociologas Denisas Volkovas tvirtina, kad patriotiniĹł nuotaikĹł pakilimÄ… sukÄ—lÄ— ne ÄŻvykiai Ukrainoje, o tai, kaip jie pateikiami Ĺžiniasklaidoje. Sociologas prisimena, kad analogiĹĄkÄ… poveikÄŻ buvo sukÄ—lÄ™s karas su Gruzija. Ar dabar stipriai ĹĄaus ÄŻ virĹĄĹł Rusijos prezidento Vladimiro Putino reitingas, lems ekonominÄ— ĹĄalies sveikata. D.Volkovo manymu, jei situacija virs krizine, patriotinio entuziazmo uĹžteks porai mÄ—nesiĹł. SovietĹł SÄ… jungos laikais buvo madingas ironiĹĄkas prieĹžodis: „Karo nebus, bet vyks tokia kova uĹž taikÄ…, kad neliks akmens ant akmens!“ Dabar ĹĄi frazÄ— skamba be ironijos – kaip nerimÄ… kelianti prognozÄ—.

5XVLMRVYzOLDYRVDQWVUL WLHVDGPLQLVWUDFLMRVSD VWDWRDUĂ…Ă‘VSURWHVWDL 7RNLRPLVQXRWDLNRPLV J\YHQD'RQHFNDVÂą PLHVWDV5\WĂ˜8NUDLQRMH NXULDPHDUWLPLDXVLX PHWXJDOLEĂ‘WLVSUHQ GĂ?LDPDYDOVW\EzVDWHLWLV Vy t au t a s BE N I U Ĺ  I S

6NDLmLDLÂ’VSĂ‘GLQJLEDOVDYRSURFULQNzMĂ˜REH YHLNSURFMĂ˜SDVLVDNzXĂ?.U\PRSULVLMXQJLPj SULH5XVLMRV.UHPOLXVLUMRVWDW\WLQLDLĂ…LDPHUHJLR QHQHJLUGLNDGVHNPDGLHQLRUHIHUHQGXPj9DNDUDL YDGLQDFLUNXR0DVNYDMDXEDXGĂ?LDPDVDQNFLMRPLV Vakar Briuselyje susirinkÄ™ ES uĹžsienio reikalĹł ministrai dar sykÄŻ kalbÄ—josi apie „ribotą“ vizĹł draudimÄ… ir turto ÄŻĹĄaldymÄ… kai kuriems asmenims Rusijoje bei Kryme. Galiausiai sankcijos buvo ÄŻvestos. Bet nors 28 nariĹł Bendrija sutartinai pasmerkÄ— referendumÄ… Kryme, diskusijos dÄ—l sankcijĹł grieĹžtumo parodÄ—, kokia skirtinga ES ĹĄaliĹł pozicija. Teigiama, jog skambiau nubausti MaskvÄ… buvo linkusios Baltijos ĹĄalys, Lenkija, JungtinÄ— KaralystÄ—, Skandinavijos ĹĄalys. TaÄ?iau ES milĹžinÄ—s Vokietija ir PrancĹŤzija, nors ir patyliukais, ragino elgtis apgalvotai. 3KUĂ&#x;BAĂ&#x;Â?SIĂ&#x;VESĂ&#x;TIĂ&#x;RUBĂ&#x;LÂ?

Paties Krymo valdĹžia po referendumo tiesiog lekia ÄŻ Rusijos glÄ—bÄŻ, nors pastarosios ĹĄalies vadovas Vladimiras Putinas greiÄ?iausiai tik ĹĄiandien pareikĹĄ, ar Kremlius priims naujÄ… teritorijÄ…. Vietos AukĹĄÄ?iausioji Rada vakar jau paskelbÄ— regiono nepriklausomybÄ™ nuo Ukrainos ir oficialiai papraĹĄÄ—, kad pusiasalis bĹŤtĹł priimtas ÄŻ Rusijos sudÄ—tÄŻ.

ÄŽstatymĹł leidÄ—jai taip pat paskelbÄ—, kad visa Ukrainos valstybÄ—s nuosavybÄ— Kryme bus nacionalizuota. Be to, Ä?ia ÄŻkurtas centrinis bankas, per mÄ—nesÄŻ bus ÄŻvestas Rusijos rublis, o nuo kovo 30-osios regionas gyvens nebe Kijevo, o Maskvos laiku. Savo ruoĹžtu ukrainieÄ?iams kariams, esantiems Kryme, siĹŤloma arba tarnauti ĹĄio regiono ginkluotosiose pajÄ—gose, arba tÄ™sti tarnybÄ… Ukrainos armijoje uĹž respublikos ribĹł. 3gĂ&#x;RAĂ&#x;¸EĂ&#x;ÂŚĂ&#x;60UĂ&#x;TIĂ&#x;NOĂ&#x;PAĂ&#x;TAĂ&#x;RwĂ&#x;JAI

Vakaruose jau seniai teigiama, kad referendumas neteisÄ—tas, nes prieĹĄtarauja Ukrainos konstitucijai. Be to, jis ÄŻvyko Rusijos ÄŻvykdytos Krymo okupacijos sÄ…lygomis. Kritika Maskvai vakar Briuselio koridoriuose pagaliau virto darbais. ES nusprendÄ— ÄŻvesti sankcijas 21 asmeniui iĹĄ prorusiĹĄkos Krymo valdĹžios, Rusijos parlamento ir kariniĹł pajÄ—gĹł. Konkretus asmenĹł sÄ…raĹĄas vakar nebuvo skelbiamas, taÄ?iau visiems jiems nuo ĹĄios dienos ÄŻsiga-

03DWDĂ…LDXVQXRWU

6AKARĂ‹Ă&#x;SANKĂ&#x;CIĂ&#x;JOSĂ&#x;+REMLIUIĂ&#x;ÂŚĂ&#x;ATSARGIOS lioja draudimas atvykti ÄŻ ES teritorijÄ…. Be to, ÄŻĹĄaldomos jĹł sÄ…skaitos banke. Tiesa, netrukus savo sÄ…raĹĄÄ… paskelbÄ— ir JAV. VaĹĄingtonas 11 asmenĹł, kuriems imamasi taikyti suvarĹžymus, jau skelbia, todÄ—l galima sprÄ™sti, kad sankcijas jiems skelbia ir ES. Tarp JAV sÄ…raĹĄe esanÄ?iĹł pareigĹŤnĹł – Krymo premjeras Sergejus Aksionovas, Rusijos vicepremjeras Dmitrijus Rogozinas, V.Putino patarÄ—jai Vladislavas Surkovas ir Sergejus Glazjevas, Rusijos Federacijos Tarybos pirmininkÄ— Valentina Matvijenko.

Vis daĹžniau girdÄ—ti svarstymĹł, kad po Krymo Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas gali imtis rytiniĹł rusiĹĄkai kalbanÄ?iĹł Ukrainos regionĹł, tarp jĹł – ir Donecko srities. Tam esÄ… galÄ—tĹł pasitarnauti ir dalis prorusiĹĄkai nusiteikusiĹł vietos gyventojĹł, taip pat kurstyti neramumĹł specialiai iĹĄ Rusijos atvykÄ™ ĹĄios ĹĄalies pilieÄ?iai. Jie rengia mitingus, kuriuose skamba ĹĄĹŤkiai „Rusija! Rusija!“. Kiek ĹĄie spÄ—jimai pagrÄŻsti, paaiĹĄkÄ—s ateityje. Bet koks tas Doneckas – RytĹł Ukrainos sostinÄ—, nuverstojo prezidento Viktoro JanukovyÄ?iaus ir vieno ÄŻtakingiausiĹł ĹĄalies oligarchĹł Rinato Achmetovo tÄ—vonija? ,VOĂ&#x;VASĂ&#x;PRIE¸Ă&#x;$OĂ&#x;NECĂ&#x;Kg

65¸ACĂ&#x;KASĂ&#x;BUĂ&#x;VOĂ&#x;APĂ&#x;¸AUKĂ&#x;TAS

98Ă…DFNDVQHLJLDEXYÂ?VDSĂ…DXNWDV(6 YHLNVPDLVQHSDWHQNLQWĂ˜YHUVOLQLQNĂ˜

Apie tolesnes sankcijas dar bus kalbamasi ketvirtadienÄŻ prasidedanÄ?iame ES virĹĄĹŤniĹł susitikime. Vis dÄ—lto atrodo, kad valstybiniĹł Rusijos verslo bendroviĹł vadovams suvarĹžymai nebus taikomi. AnksÄ?iau Vokietijos dienraĹĄtis „Bild“ minÄ—jo „Gazprom“ valdybos pirmininkÄ… AleksejĹł MilerÄŻ, „Rosneft“ vadovÄ… IgorÄŻ SeÄ?inÄ…. Bet prekybos ryĹĄiai tarp ES ir Rusijos, regis, pernelyg svarbĹŤs. „EUobserver“ teigimu, netaikyti plaÄ?iĹł sankcijĹł per ES uĹžsienio reikalĹł ministrĹł susitikimÄ… vakar ragino Kipras, Graikija, Portugalija, Ispanija, o ĹĄioms ĹĄalims nebyliai pritarÄ— PrancĹŤzija ir Vokietija. Savo ruoĹžtu „The Moscow Ti-

mes“ praneĹĄa, kad praÄ—jusios savaitÄ—s pabaigoje Europos verslininkai, atvykÄ™ ÄŻ privaÄ?iÄ… diskusijÄ… su ES pasiuntiniu Maskvoje Vygaudu UĹĄacku, ragino jÄŻ rasti alternatyvĹł sankcijoms Rusijai. Vienas suomis esÄ… pareiĹĄkÄ—, jog „Europa yra mirusi“, kitas ES vadino „vyru, kuris iĹĄkastruoja save, siekdamas paerzinti neiĹĄtikimÄ… Ĺžmoną“. Atmosfera neva tapo tokia ÄŻtempta, kad V.UĹĄackas buvo priverstas nutraukti susitikimÄ… su verslininkais. Tiesa, lietuvis vÄ—liau paneigÄ—, kad vyko kas nors panaĹĄaus ÄŻ tai, apie kÄ… raĹĄoma „The Moscow Times“ publikacijoje. (BBC, „The Moscow Times“, AP, LR)

„Lvovas ir Doneckas – tai du poliai, du ĹĄalies centrai, kurie nuolat varĹžosi. AbiejĹł miestĹł gyventojai, kuriems neteko nuvykti vieniems pas kitus, turi susikĹŤrÄ™ stereotipus. Lvovas Donbaso (taip vadinamos Donecko ir Luhansko sritys. – Red.) gyventojams yra arĹĄiĹł nacionalistĹł, nepakenÄ?ianÄ?iĹł rusĹł kalbos, tvirtovÄ—. O Doneckas VakarĹł Ukrainai – prorusiĹĄkĹł jÄ—gĹł ir Maskvos globos pasiilgusiĹł ĹžmoniĹł miestas“, – tokius apibĹŤdinimus iĹĄ abiejĹł miestĹł atstovĹł ne kartÄ… girdÄ—jau, kai 2011-aisiais atvykÄ™s ÄŻ UkrainÄ… beveik metus praleidau ĹĄioje RytĹł Europos ĹĄalyje. Bet stereotipuose apie abiejĹł miestĹł gyventojus – tik dalis tiesos. Viskas daug sudÄ—tingiau. 26-eriĹł anglĹł kalbos specialistÄ— Jevgenija Kriniakina, dÄ—stanti viename Ukrainos universitete


SDVDXOLV

0*OREXNRYRQXRWU

$3QXRWU

PNRYRGĂ&#x;

3URUXVLĂ…NDLQXVLWHLNÂ?SURWHVWXRWRMDL'RQHFNHGDĂ?QLDXVLDLSLUPLHMLXĂ?SXRODQDXMjMj8NUDLQRVYDOGĂ?LjUHPLDQmLXVDNW\YLVWXVRWDGDLPDSO\Ă…DXWLDSLHĂ„IDĂ…LVWXVÂłNXULHVNULDXGĂ?LDĂ…DOLHVUXVDNDOELXV

NURIMO Ă&#x;BETĂ&#x;KASĂ&#x;NUGALwSĂ&#x;$OĂ&#x;NECĂ&#x;KE ir gyvenanti gimtajame Donecke, mano, kad nuolat kurstoma VakarĹł ir RytĹł Ukrainos prieĹĄprieĹĄa yra gerokai perdÄ—ta. „Kas dabar vyksta mĹŤsĹł ĹĄalyje – mĹŤsĹł politikĹł nesutarimĹł rezultatas. KaĹžkas kaĹžko ten, valdĹžioje, nepasidalijo ir viskas prasidÄ—jo. TaÄ?iau iĹĄ tikrĹłjĹł tarp paprastĹł ĹžmoniĹł jokios prieĹĄprieĹĄos nÄ—ra – nuvaĹžiavÄ™ ÄŻ LvovÄ… kalbame rusiĹĄkai, jie kalba ukrainietiĹĄkai, ir vieni kitus puikiai suprantame. Kai jie atvaĹžiuoja pas mus – atvirkĹĄÄ?iai. Be to, ir per oficialius renginius galima iĹĄgirsti, kaip sveÄ?iai iĹĄ VakarĹł Ukrainos pabrÄ—Ĺžtinai kalba tik ukrainietiĹĄkai, o mĹŤsiĹĄkiai, Donbaso atstovai, – tik rusiĹĄkai. TaÄ?iau jie supranta vieni kitus ir diskusijos vyksta konstruktyviai“, – pasakojo J.Kriniakina. „ApibĹŤdinti Donbaso gyventojus gana nelengva. „DonÄ?ianai“ (taip save vadina Donecko srities gyventojai. – Red.) savo nuomonÄ—s paprastai garsiai neiĹĄsako, jeigu jĹł niekas nepaklausia. Be to, ĹžmonÄ—s bijo per daug kalbÄ—ti, ypaÄ? vykstant tokiems ÄŻvykiams“, – teigÄ— ir Aleksandras Parlovas – 30-metis kompiuteriĹł specialistas iĹĄ Donecko, aktyvus protestĹł uĹž Ukrainos teritorinÄŻ vientisumÄ… dalyvis RytĹł Ukrainos sostinÄ—je. Vladimiras Imariovas, beveik tris deĹĄimtmeÄ?ius praleidÄ™s Donecke ir prieĹĄ keletÄ… metĹł iĹĄvykÄ™s studijuoti ÄŻ LenkijÄ…, prieĹĄ savaitÄ™ savo nuotaikomis pasidalijo socialiniame tinkle: „Esu sukrÄ—stas ÄŻvykiĹł Donecke. Nors tarp RytĹł ir VakarĹł Ukrainos gyventojĹł visada buvo skirtumĹł, niekada nemaniau, kad Donecke vyks protestai, kuriuose bus pasisakoma uĹž Rusijos intervencijÄ… ÄŻ UkrainÄ…. AĹĄ negaliu tuo patikÄ—ti.“ ÂľTURĂ&#x;MUĂ&#x;PAwĂ&#x;MwĂ&#x;PASĂ&#x;TAĂ&#x;Tg

Pastarosiomis savaitėmis Donecke iťties vilnija protestų akcijos uŞ ir prieť Ukrainos teritorinį vientisumą. Srities administracijos pastatą kelis kartus ťturmu buvo uŞėmę prorusiťki demonstrantai ir iťkėlę ten Rusijos vėliavas. UŞėmęs administracijos pastatą naujosios Ukrainos valdŞios nepripaŞįstantis demonstrantų lyderis Pavelas Gubariovas iť vietos

2YTĂ‹Ă&#x;5KRAINOJEĂ&#x;DOMINUOJAĂ&#x;RUSAKALBIAI %$/7$586,-$

586,-$

/(1.,-$ .LMHYDV &KDUNRYDV 5+2!).!

/XKDQVNDV 'QLHSURSHWURYVNDV

0DULXSROLV

02/'29$ 2GHVD

58081,-$

'RQHFNDV

-XRGRML MĂ‘UD

$]RYR MĂ‘UD

586,-$ +RYMAS 6LPIHURSROLV 6HYDVWRSROLV -XRGRMLMĂ‘UD

.DOEDGDXJLDXVLD XNUDLQLHWLĂ…NDL

.DOEDDELHP NDOERPLV

politikĹł reikalavo perduoti jam Donecko srities saugumo pajÄ—gĹł kontrolÄ™. PastatÄ… tai uĹžimdavo prorusiĹĄkai nusiteikÄ™ demonstrantai, tai vietos milicijos pajÄ—gos iĹĄvydavo „protestuotojus“.

„N.ChruĹĄÄ?iovas juk mums padovanojo KrymÄ…. Nematau jokios problemos, jei jo neteksime.“ -.ULQLDNLQD

Galiausiai pasitelkus specialĹłjÄŻ kovos su terorizmu dalinÄŻ „Alfa“, atvykusÄŻ specialiai iĹĄ Kijevo, pastatÄ… uĹžgrobÄ™ aktyvistai buvo iĹĄvaryti. Neoficialiomis Ĺžiniomis, jĹł lyderis P.Gubariovas naujajai Kijevo valdĹžiai pavaldaus specialiojo dalinio buvo iĹĄveĹžtas ÄŻ Ukrainos sostinÄ™, kur laukia teismo. Ĺ iuo metu Donecko srities administracijos pastatÄ… saugo sustiprintos Donecko milicijos pajÄ—gos. ÄŽ pastatÄ… galima patekti tiktai pro vienÄ… ÄŻÄ—jimÄ…, visi asmenys tikrinami. Bet neramumai nesiliauja. Antai praÄ—jusÄŻ ketvirtadienÄŻ mitingo uĹž Ukrainos teritorinÄŻ vientisumÄ… dalyvius, pasisakanÄ?ius prieĹĄ karÄ…, uĹžpuolÄ— arĹĄiai nusiteikÄ™ Rusijos rÄ—mÄ—jai. Kilus susirÄ—mimams maĹžiausiai trys ĹžmonÄ—s Ĺžuvo. Taikiai nusiteikÄ™ protestuotojai neĹĄini Ukrainos vÄ—liavomis mitinge pasisakÄ— uĹž ĹĄalies vienybÄ™, sie-

.DOEDGDXJLDXVLD UXVLĂ…NDL

kÄŻ iĹĄvengti karo, giedojo Ukrainos himnÄ…, ragino nepasiduoti provokacijoms, skandavo Maidano simboliu tapusÄŻ ĹĄĹŤkÄŻ „ŠlovÄ— Ukrainai!“ Kremliaus besiĹĄaukiantys oponentai su Rusijos vÄ—liavomis ĹĄĹŤkavo „Rusija! Rusija!“, mÄ—tÄ— kiauĹĄinius, petardas ir dĹŤminius uĹžtaisus, mojavo kumĹĄÄ?iais. „Tada Rusijai prijauÄ?iantys demonstrantai pralauŞė gyvÄ… jÄŻ policijos skydÄ…, saugojusÄŻ mus nuo agresyviĹł vaikinĹł, ir mus uĹžpuolÄ—. Buvo baisu matyti, kad policija beveik nereaguoja. Jeigu pareigĹŤnams neuĹžtenka pajÄ—gĹł saugumui Donecke per tokius renginius uĹžtikrinti, jie turÄ—tĹł praĹĄyti Kijevo daugiau ĹžmoniĹłâ€œ, – ketvirtadienÄŻ vakare man paraĹĄÄ— A.Parlovas, Donecke aktyviai dalyvaujantis taikiuose protestuose uĹž Ukrainos teritorinÄŻ vientisumÄ…. Tai jau ne pirmas kartas, kai prorusiĹĄkai nusiteikÄ™ asmenys uĹžpuola taikius protestuotojus, praĹĄanÄ?ius taikos ir kad jĹł ĹĄalis nebĹŤtĹł dalijama. Kovo pradĹžioje pagrindinÄ—je miesto aikĹĄtÄ—je – Lenino skvere – ÄŻ mitingÄ… uĹž taikÄ… ir Ukrainos teritorinÄŻ vientisumÄ… susirinkÄ™ ĹžmonÄ—s viso renginio metu buvo apmÄ—tomi kiauĹĄiniais. Taip elgÄ—si su Rusijos vÄ—liavomis atĹžygiavÄ™ ir prie Lenino paminklo ÄŻsitaisÄ™ Kremliaus reĹžimo rÄ—mÄ—jai. "EĂ&#x;+RYĂ&#x;MOĂ&#x;ÂŚĂ&#x;NEĂ&#x;PROBĂ&#x;LEĂ&#x;MA

„Daugumai mōsų nėra kada protestuoti. Mes dirbame. Jei prade-

9DOGĂ?LRV.LMHYHQHSULSDĂ?Â’VWDQW\VSURWHVWXRWRMDLQHJHUELDLU8NUDLQRVYzOLDYRV

du darbÄ… 8 val. ryto, o namo grÄŻĹžtu vÄ—lai vakare, kada man domÄ—tis politika ir dar eiti protestuoti? Vis tiek niekas nepasikeis po revoliucijos, tai kam be reikalo gaiĹĄti laikÄ…? Mes norime gyventi tyliai ir ramiai“, – sako J.Kriniakina ir prisimena 2004-aisiais vykusiÄ… OranĹžinÄ™ revoliucijÄ…, po kurios situacija Ukrainoje esÄ… nÄ— kiek nepasikeitÄ— ÄŻ gera. Jos ĹžodĹžiais, korupcija iĹĄliko tokia pat didelÄ—. Tik vienus oligarchus pakeitÄ— kiti, kurie valstybÄ—s turtÄ… ir toliau naudojo siekdami patys pasipelnyti ir leisdami lobti savo draugams. „Lygiai tas pat bus ir dabar“, – ÄŻsitikinusi mergina, kuri savo nuomonÄ™ turi ir apie ÄŻvykius Kryme. „Nikita ChruĹĄÄ?iovas juk mums padovanojo KrymÄ…. Nematau jokios problemos, jeigu jo neteksime, juk vis tiek galÄ—sime ten nuvaĹžiuoti. ÄŽ RusijÄ… juk vaĹžiuojame be vizĹłâ€œ, – tikina universiteto dÄ—stytoja. 1954 metais tuometis SovietĹł SÄ… jungos lyderis N.ChruĹĄÄ?iovas „kaip amĹžinos draugystÄ—s Ĺženklą“ padovanojo Krymo pusiasalÄŻ Ukrainai. 2UĂ&#x;SIĂ&#x;JOSĂ&#x;Ă€IĂ&#x;NIASKĂ&#x;LAIĂ&#x;DOSĂ&#x;¸EĂ&#x;¸wĂ&#x;LIS

J.Kriniakinos manymu, apie pusÄ™ Donecko gyventojĹł ÄŻvykiais Ukrainos sostinÄ—je apskritai nesido-

mi ir stengiasi nuo jĹł atsiriboti. MaĹždaug 35 proc. ĹžmoniĹł yra grieĹžtai nusiteikÄ™ prieĹĄ Kijevo NepriklausomybÄ—s aikĹĄtÄ—je susirinkusius Ĺžmones, o dar apie 15 proc. miestieÄ?iĹł juos palaiko. Bet Maidano rÄ—mÄ—jĹł Donecke nuomonÄ—s sutampa ne visais klausimais. Pasak Jevgenijos, didelÄ— dalis Donecko gyventojĹł buvo kategoriĹĄkai nusistatÄ™ prieĹĄ protestuotojus Kijeve, taÄ?iau dabar ateina ÄŻ renginius uĹž Ukrainos teritorinÄŻ vientisumÄ…, nes nori, kad ĹĄalis nebĹŤtĹł dalijama. A.Parlovas atkreipia dÄ—mesÄŻ ÄŻ kitÄ… problemÄ… – anot jo, Kremliaus kontroliuojama Ĺžiniasklaida doneckieÄ?iams daro itin daug ÄŻtakos. „Matau daug ĹžmoniĹł, kurie tiesiog neĹžino, ko dabar tikÄ—tis, ir mÄ—gina gauti informacijos iĹĄ Rusijos Ĺžiniasklaidos. Tokie praneĹĄimai, esÄ… naujoji Kijevo valdĹžia uĹždraus rusĹł kalbÄ…, verÄ?ia Ĺžmones nerimauti. Tiesa, paaiĹĄkinus tikrÄ… jÄ… situacijÄ… ĹžmonÄ—s atsipalaiduoja ir susivokia, kas yra kas. Deja, ĹĄis ĹĄvieÄ?iamasis darbas dar nepadarytas. Ankstesnis Donecko srities gubernatorius ĹžmonÄ—ms nuolat kalbÄ—davo apie vaikinus iĹĄ Kijevo, kurie atvyks ÄŻ DoneckÄ… sukelti chaoso“, – pasakojo Aleksandras.


PINIGAI

EKONOMIKA

1DIWDSHUSDVWDUXRVLXVNHOHULXVPHWXVSDVWHELPDLDWSLJRRVXMDVXVLHWRVLQYHVWLFLMRVDWLWLQNDPDLQXYHUWzMR

5Ă€Ă&#x;DIRBĂ&#x;TIĂ&#x;2UĂ&#x;SIĂ&#x;JOĂ&#x;JEĂ&#x;NEĂ&#x;PAĂ&#x;VYĂ&#x;KO $WSLJXVLQDIWDLUGXMRV SDODLGRMRNDLNXULĂ˜/LH WXYRVLQGzOLQLQNĂ˜YLO WLVJDXWLGLGHVQLĂ˜QHL VLPEROLQzVSDOĂ‘NDQĂ˜2 PĂ‘VĂ˜Ă…DOLHVEDQNDLYLV UHmLDXYLOLRMDNOLHQWXV LQYHVWLFLQLDLVLQGzOLDLV M a r iu s JO K ĹŞ B A I T I S LR korespondentas

Iki nuliniĹł ĹžemumĹł nukritusios indÄ—liĹł palĹŤkanos lietuvius jau kuris laikas verÄ?ia ieĹĄkoti naujĹł investavimo bĹŤdĹł. Vienas tokiĹł – kai kuriĹł bankĹł pasiĹŤlyti investiciniai indÄ—liai, uĹž kuriuos galima uĹždirbti gerokai daugiau. TaÄ?iau ir Ä?ia sÄ—kmÄ— lydÄ—jo nedaugelÄŻ. Tie, kurie tikÄ—jo Rusijos ĹŤkio ir jos ĹžaliavĹł rinkos augimu, dabar skaudĹžiai nusivylÄ—. Ĺ ios ĹĄalies ekonomika buksuoja, o atpigusi nafta ir dujos palaidojo viltis uĹždirbti. TodÄ—l bankai pamÄ—gino, bet jau nutraukÄ— investiciniĹł indÄ—liĹł platinimÄ…. Karti patirtis su SASO (su akcijomis susietomis obligacijomis) lietuvius pamokÄ—, tad dauguma indÄ—liĹł tebeguli einamosiose sÄ…skaitose. 0RIKĂ&#x;LAUĂ&#x;SOĂ&#x;NUOĂ&#x;Ă€AĂ&#x;LIAĂ&#x;VĂ‹Ă&#x;KAIĂ&#x;NĂ‹

2010-ĹłjĹł pabaigoje analitikai ĹžarstÄ— prognozes apie netrukus kilsianÄ?ias naftos kainas. Nuo to priklauso ir Rusijoje investuojanÄ?iĹł fondĹł indeksai. Sykiu – ir investiciniĹł indÄ—liĹł savininkĹł palĹŤkanos. Tokius indÄ—lius anksÄ?iau platino kai kurie Lietuvos komerciniai bankai. Dalis indÄ—lininkĹł susigundÄ— galimybe investuoti ÄŻ Rusijos fondus, kuriais prekiaujama birĹžoje. Dauguma investiciniĹł bendroviĹł yra susijusios su naftos ir dujĹł pramone. AnalitikĹł prognozÄ—s pasitvirtino – 2011 metĹł pradĹžioje naftos kaina, o kartu ir finansinio turto vertÄ—, ĹĄoko ÄŻ virĹĄĹł. TaÄ?iau netrukus investicinius indÄ—lius pasirinkÄ™ bankĹł klientai liko nusivylÄ™: ĹžaliavĹł kaina krito, 2012-aisiais smuko ir Rusijos ekonomika. ,IĂ&#x;KOĂ&#x;BEĂ&#x;PAĂ&#x;LĂ„Ă&#x;KAĂ&#x;NĂ‹

InvesticiniĹł indÄ—liĹł savininkai prisiima rizikÄ…, kad jĹł pasirinkimas gali bĹŤti nesÄ—kmingas. Taigi tokiu atveju jie negauna palĹŤkanĹł, taÄ?iau visÄ… investuotÄ… sumÄ… atgauna. 2010 metais padÄ—jÄ™ investicinius indÄ—lius, susietus su inves-

0AĂ&#x;SIĂ&#x;GEĂ&#x;DOĂ&#x;SKAIDĂ&#x;RUĂ&#x;MOĂ&#x;I¸Ă&#x;BANĂ&#x;KĂ‹ â–  .RGzOLQYHVWLFLQLDLLQGzOLDL QHWDSRSDNODXVĂ‘V"3DVDN,Q YHVWXRWRMĂ˜DVRFLDFLMRVYDO G\ERVSLUPLQLQNR9\WR 3OXQNVQLRĂ…LVSURGXNWDVÂ’WDU WLQDVR/LHWXYRVJ\YHQWRMDL DWVDUJĂ‘VSR6$62LVWRULMĂ˜ â–  Ă„,QYHVWLFLQLVLQGzOLV\UDWDUVL VXNOLMXRWDVLĂ…GYLHMĂ˜SUR GXNWĂ˜ÂąLQGzOLRLULQYHVWD YLPR7DmLDXSURGXNWR NDLQRGDUDQzUDODEDL VNDLGULQHVQHĂ?LQDLXĂ?NLHN

tavimu Rusijoje, per trejus metus jie tikÄ—josi gauti iki 15 proc. palĹŤkanĹł. TaÄ?iau per ĹĄÄŻ laikotarpÄŻ jie nieko taip ir neuĹždirbo, tad pernai turÄ—jo atsiimti tiek, kiek ÄŻdÄ—jo. Finansinis turtas Rusijoje, ÄŻ kurÄŻ investavo indÄ—lininkai, nuvertÄ—jo daugiau nei 22 proc. Prastai sekasi ir tiems, kuriĹł investiciniai indÄ—liai, susieti su Rusijos indeksais, dar nesibaigÄ—. Turto vertÄ— smuko 26 proc., tad palĹŤkanĹł ĹĄiais metais tikrai nebus. PrieĹĄ keletÄ… metĹł buvo galima tikÄ—tis, kad iki rekordiniĹł aukĹĄtumĹł pakilusios ĹžaliavĹł kainos iĹĄsilaikys ir toliau. TaÄ?iau JAV skalĹŤnĹł dujĹł revoliucija ir pinganti nafta investicijas Rusijoje pavertÄ— niekinÄ—mis. 0ROĂ&#x;DUKĂ&#x;TOĂ&#x;JAUĂ&#x;NEPĂ&#x;LAĂ&#x;TIĂ&#x;NA

InvesticinÄŻ indÄ—lÄŻ galima susieti ne tik su Rusijos, bet ir Azijos, RytĹł Europos, kitĹł ĹžemynĹł bendrovÄ—mis. PavyzdĹžiui, ĹĄiuo metu siĹŤlomi indÄ—liai, siejami su stambiausiomis ĹžemÄ—s ĹŤkio bendrovÄ—mis. TaÄ?iau bankininkai neslepia, kad paklausa yra labai maĹža arba jos iĹĄ viso nÄ—ra. „DÄ—l nedidelÄ—s paklausos ĹĄiuo

EDQNDVQXVLSLUNRRSFLRQj *DOLEĂ‘WLNDGEDQNRPDU Ă?DVLHNLDSHQNLVSURFHQ WXV³¹VDNz93OXQNVQLV â–  7RGzOGDOLVLQYHVWXRWRMĂ˜ SDVDNMRSDVLULQNRVNDLG UHVQLXVSURGXNWXVĂ„6$62 LVWRULMRVSDEORJLQRWRNLĂ˜ SURGXNWĂ˜Â’YDL]GÂ’QHVYLVL VXYRNLDNDGWDPQHJDOL VNROLQWLV³¹DLĂ…NLQR ,QYHVWXRWRMĂ˜DVRFLDFLMRV YDOG\ERVSLUPLQLQNDV

„Swedbank“ pateikiamoje lentelÄ—je apie pasibaigusius investicinius indÄ—lius matyti, kad per trejus metus nieko neuĹždirbo RusijÄ… pasirinkÄ™ investuotojai. TaÄ?iau bankas kol kas tebesiĹŤlo ĹĄÄŻ produktÄ…, nors „Swedbank“ Taupymo ir draudimo produktĹł valdymo departamento direktorius Linas GrineviÄ?ius neslÄ—pÄ—, kad proverĹžio investiciniĹł indÄ—liĹł srityje nÄ—ra. Klientams vis dar labai svarbi investicinio indÄ—lio trukmÄ— – kuo trumpesnis laikotarpis, tuo susidomÄ—jimas didesnis. „TodÄ—l populiariausi vienĹł metĹł trukmÄ—s investiciniai indÄ—liai“, – sakÄ— „Swedbank“ atstovas.

Dyzelinas

95 benzinas

4,40 4,30 4,20

116 112

1DXMDXVLDĂ?LQLDLĂ…%ULXVHOLR(XURSRV3DUODPHQ WR(NRQRPLNRVLUSLQLJĂ˜SROLWLNRVNRPLWHWDVWHL JLDPDLÂ’YHUWLQR/LHWXYRVSDVWDQJDVÂ’VLYHVWLHXUj Tai pirmas Ĺžingsnis siekiant gauti ES institucijĹł pritarimÄ… litÄ… nuo 2015-ĹłjĹł pakeisti euru. „Ataskaita iĹĄ tikrĹł jĹł teigiama, konstatuota, kad teisiniai reikalavimai ÄŻvykdyti, atitinkama visus Mastrichto kriterijus. Atkreipiamas dÄ—mesys, kad buvo taikoma pervirĹĄinio deficito procedĹŤra, bet ji panaikinta 2013 metĹł birĹželio mÄ—nesÄŻ. DÄ—l finansĹł sistemos konstatuota, kad ji kapitalizuota, likvidi“, – sakÄ— Lietuvos banko valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas. Ataskaitoje taip pat atkreiptas dÄ—mesys ÄŻ ĹĄalies energetinÄ™ priklausomybÄ™, taÄ?iau pabrÄ—Ĺžta, kad Lietuva deda pastangas jÄ… sumaĹžinti. V.Vasiliausko teigimu, ataskaitoje nurodoma ir tai, kad gyventojĹł nuomonÄ— dÄ—l euro vis dar neigiama. „Taip pat apgailestaujama, kad visuomenÄ—s nuomonÄ— kol kas nÄ—ra iki galo optimistinÄ—. Bet Ä?ia remiamasi „Eurobarometro“ apklausomis, kurios vyko pernai“, – aiĹĄkino V.Vasiliauskas. Anot jo, tai yra tik pirmas Ĺžingsnis konsultuojantis dÄ—l euro ÄŻvedimo. Svarbiausios ataskaitos – Euro-

pos Komisijos konvergencijos raportas ir Europos centrinio banko raportas – bus pateiktos vėliau. (BNS, LR)

)NFĂ&#x;LIAĂ&#x;CIĂ&#x;JAĂ&#x;ÂŚĂ&#x;NEĂ&#x;KLIĂ&#x;Ă„TIS â–  (XURVWDWRGXRPHQ\VURGR NDGVXGHULQWDYLGXWLQzPH WLQzLQIOLDFLMD/LHWXYRMHYD VDULRPzQHVÂ’EXYRSURF LULĂ…OLNRPDĂ?HVQzXĂ?0DVW ULFKWRNULWHULMĂ˜NXULRURGLNOLV YDVDUÂ’VLHNzSURF â–  /DWYLMRMHVXGHULQWDYLGXWLQz PHWLQzLQIOLDFLMDYDVDUÂ’ EXYRQXOLQzR(VWLMRMHÂą SURF GLGĂ?LDXVLDYLVRMH(6 %XOJDULMRMHLU.LSUHYDVDUÂ’ XĂ?I LNVXRWDYLGXWLQzPHWLQz GHIOLDFLMDÂąDWLWLQNDPDL SURFLUSURFHQWR â–  /LHWXYRMHYLGXWLQzPHWLQz LQIOLDFLMDEXYRSXQNWR PDĂ?HVQzQHL(6NXUMLVLHNz SURFHQWR â–  6NDLmLXRMDQW0DVWULFKWRNUL WHULMĂ˜QHÂ’WUDXNLDPD*UDLNLMD NXULRMHYDVDUÂ’EXYRSURF GHIOLDFLMDĂ‚LVNULWHULMXVWXUL EĂ‘WLQHGLGHVQLVNDLSWULMĂ˜ Ă?HPLDXVLjLQIOLDFLMjWXULQ mLĂ˜Ă…DOLĂ˜YLGXWLQLVURGLNOLV SULGzMXVSXQNWR

)NĂ&#x;VESĂ&#x;TUOĂ&#x;JAĂ&#x;NEĂ&#x;BENTĂ&#x;TRUMĂ&#x;PAM

4,50

JAV doleriai 03 11 uĹž barelÄŻ** Antradienis

ÂŒVEIKTASĂ&#x;PIRMASĂ&#x;BARJERAS

metu investiciniĹł indÄ—liĹł neplatiname“, – sakÄ— DNB banko RinkĹł departamento vadovas Mindaugas Tutlys. To prieĹžastis – Ĺžemos palĹŤkanĹł normos. Bankams sudÄ—tinga rasti klientui naudingÄ… pasiĹŤlymÄ…. Jeigu palĹŤkanĹł vertÄ— labai maĹža, menka bus ir tikÄ—tina investicinio indÄ—lio grÄ…Ĺža. DNB banko vertinimu, investiciniai indÄ—liai tampa patrauklĹŤs tada, kai palĹŤkanĹł norma rinkose pakyla iki 5–6 proc.

DegalĹł ir naftos kainos kovo 17 d. Litai uĹž litrÄ…*

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

1XRWULĂ…/5DUFK\YR

9Ă‚mLDYLQVNRQXRWU

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;KOVOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

03 17 03 13 03 12 03 14 TreÄ?iadienis Ketvirtadienis Penktadienis Pirmadienis

NAFTA

108 104 *Degalų kainos pagal tinklalapį degalu-kainos.lt Naftos kainos Londone („Brent�). **1 JAV barelis – 158,988 litro

3HUNHOLVPzQHVLXVSDDLĂ…NzVDU/LHWXYDSDVLUHQJXVLOLWXVLĂ…NHLVWLÂ’HXUXV

Lito ir uĹžsienio valiutĹł santykis kovo 18 d. Valiutos kiekis Valiutos pavadinimas

Santykis

1

Euras

1

JAV doleris

3,4528 2,4867 2,5284 1,2625 4,6267 4,1361 8,1615 6,7730 3,8862 2,8439 1,1191 2,5636

10 000

Baltarusijos rubliĹł

10

ÄŒekijos kronĹł

10

Danijos kronĹł

1

DidĹžiosios Britanijos sv. sterlingĹł

10

Lenkijos zlotĹł

100

Rusijos rubliĹł

10

Ĺ vedijos kronĹł

1

Ĺ veicarijos frankas

1

Turkijos lira

10

Ukrainos grivinĹł

Australijos doleris Kanados doleris 10 Kinijos juaniĹł 10 Kroatijos kunĹł

2,2554 2,2438 4,0284 4,5094

100 Islandijos kronĹł 100 Japonijos jenĹł 100 Kazachstano tengiĹł 10 Norvegijos kronĹł

2,2085 2,4478 1,3654 4,1586


LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

RINKOSĂ&#x;PULSAS

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;KOVOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;Ă&#x; $3QXRWU

EKONOMIKA

Ă€INIĂ‹Ă&#x;SRAUTAS Pelnas ĹŤgtelÄ—jo Lietuvos bendrovÄ—s pernai uĹždirbo 10,5 mlrd. litĹł ikimokestinio pelno – 11,1 proc. daugiau nei 2012 metais. Statistikos departamento duomenimis, ĹĄalies ÄŻmoniĹł pajamos pernai, palyginti su 2012-aisiais, padidÄ—jo 5,9 proc. – iki 230,5 mlrd. litĹł. KetvirtÄ… jÄŻ praÄ—jusiĹł metĹł ketvirtÄŻ ĹĄalies ÄŻmoniĹł pajamos uĹž parduotas prekes ir suteiktas paslaugas siekÄ— 61,6 mlrd. litĹł – 2,7 proc. daugiau nei ketvirtÄ… jÄŻ 2012ĹłjĹł ketvirtÄŻ ir 2,8 proc. daugiau negu treÄ?iÄ… jÄŻ praÄ—jusiĹł metĹł ketvirtÄŻ. Ĺ alies ÄŻmoniĹł pelnas praÄ—jusiĹł metĹł spalio–gruodĹžio mÄ—nesiais buvo 2,6 milijardo litĹł – 37,7 proc. daugiau nei per tÄ… patÄŻ 2012 metĹł laikotarpÄŻ, taÄ?iau 2,3 procento maĹžiau nei treÄ?iÄ… jÄŻ 2013-ĹłjĹł ketvirtÄŻ. Daugiausia pelno ketvirtÄ… jÄŻ praÄ—jusiĹł metĹł ketvirtÄŻ uĹždirbo didmeninÄ—s prekybos ÄŻmonÄ—s – 1,7 mlrd. litĹł.

Latvijos neiĹĄsiĹžada DidĹžiausia Baltijos ĹĄalyse maĹžmenininkÄ— „Maxima“ ĹĄiais metais Latvijoje planuoja atidaryti dvi naujas parduotuves – abi Rygoje. „Pernai gruodĹžio mÄ—nesÄŻ planavome atidaryti dvi naujas parduotuves, taÄ?iau dÄ—l ZuolitĹŤdÄ—s tragedijos tai atidÄ—jome. Ĺ ios naujos parduotuvÄ—s duris pirkÄ—jams turÄ—tĹł atverti ĹĄiemet“, – paaiĹĄkino „Maxima Latvija“ valdybos pirmininkÄ— J.KondraĹĄova. Vienas „Maxima“ grupÄ—s akcininkĹł I.StaĹĄkeviÄ?ius po prekybos centro Rygoje griĹŤties, kai Ĺžuvo daugiau kaip pusĹĄimtis ĹžmoniĹł, pareiĹĄkÄ—, kad Latvijoje atsisakoma sparÄ?ios plÄ—tros strategijos – parduotuviĹł tinklas 2013 ir 2014 metais nebus didinamas.

PaukĹĄtynas atkuto Bankrutuojantis Vievio paukĹĄtynas praÄ—jusiais metais uĹždirbo apie 350 tĹŤkstanÄ?iĹł litĹł pelno, taÄ?iau kol kas norinÄ?iĹł jĹł jÄŻ ÄŻsigyti nÄ—ra. „RaĹĄtiĹĄkĹł pasiĹŤlymĹł dÄ—l ÄŻsigijimo niekas dar nepateikė“, – eversus.lt sakÄ— Vievio paukĹĄtyno bankroto administratorÄ—s „Valeksos“ direktorius S.PoĹĄkus. Portalo duomenimis, galimybe ÄŻsigyti bendrovÄ™ domisi viena jos kreditoriĹł Vokietijos ÄŻmonÄ— „Ten Elsen“, taip pat „Linas Agro“. Nepaisant su bankrotu susijusiĹł teisminiĹł ginÄ?Ĺł, Vievio paukĹĄtynas tÄ™sia savo veiklÄ…. Jame dirba 215 ĹžmoniĹł. BendrovÄ— ĹĄiuo metu turi 698 tĹŤkstanÄ?ius viĹĄtĹł dedekliĹł ir per mÄ—nesÄŻ surenka apie 15,5 milijono kiauĹĄiniĹł.

Centras – Niujorkas Londonas pirmÄ… kartÄ… perleido Niujorkui didĹžiausio pasaulio finansĹł centro statusÄ…. Taip teigiama konsultacinÄ—s bendrovÄ—s „Z/Yen Group Ltd.“, kas pusmetÄŻ skaiÄ?iuojanÄ?ios „Global Financial Centres Index“ (GFCI) indeksÄ…, apĹžvalgoje. PasitikÄ—jimÄ… Londonu nusmukdÄ— keletas skandalĹł, ÄŻskaitant manipuliavimÄ… tarpbankine palĹŤkanĹł norma LIBOR. Taip pat sutrukdÄ— ginÄ?ai dÄ—l DidĹžiosios Britanijos vietos Europos SÄ… jungoje ir referendumas dÄ—l narystÄ—s joje iĹĄsaugojimo. TodÄ—l pastarÄ… jÄŻ pusmetÄŻ Niujorkas aplenkÄ— LondonÄ…. TreÄ?ioje ir ketvirtoje pozicijose GFCI reitinge iĹĄlieka Honkongas ir SingapĹŤras.

7HNVDVRHNRQRPLNDUHPLDVLSUDPRQH QXRWUNDLUzMH 2.DOLIRUQLMRMHÂ’VLNĂ‘UÂ?VSDY\]GĂ?LXLĂ„*RRJOHÂłNXULRYLHQDVVDYLQLQNĂ˜6%ULQDVmLDPDWRPDVQXRODW

SKIRTUMAI. Kalifornijos sėkmę lemia ťiuolaikinės technologijos, o Teksaso – pramonė

*!6Ă&#x;EKOĂ&#x;NOĂ&#x;MIĂ&#x;KAIĂ&#x;ÂŚĂ&#x;DVIĂ&#x;KRYPĂ&#x;TYS $PHULNRVHNRQRPLNDDWVLJDXQD-LDXJDMDX PzQHVLXVLĂ…HLOzV/DELDXVLDLGzOWRQXVLSHOQzGYL YDOVWLMRVWDmLDXMĂ˜HNRQRPLQLDLLUSROLWLQLDLPR GHOLDLODEDLVNLUWLQJL.XULXRNHOLXSDVXNVNLWL" JAV ekonomika turi du variklius: prie Meksikos ÄŻlankos esantÄŻ TeksasÄ… ir Ramiojo vandenyno skalaujamÄ… KalifornijÄ…. Abiem ĹĄioms valstijoms sekasi, nors jĹł pasirinkti ekonomikos modeliai visiĹĄkai prieĹĄingi. Teksase maĹžesni mokesÄ?iai, valdĹžia menkai kiĹĄasi ÄŻ verslo reikalus, parama ÄŻmonÄ—ms minimali. Kalifornijoje – atvirkĹĄÄ?iai. )NĂ&#x;VESĂ&#x;TUOĂ&#x;JAĂ&#x;Â?Ă&#x;Ă€MOĂ&#x;NES

PrivaÄ?iame San Fransisko verslininkĹł „Founders Den“ klube Gawinas Newsomas vienintelis dÄ—vi kostiumÄ…, todÄ—l iĹĄsiskiria iĹĄ kitĹł, daĹžniausiai apsirengusiĹł marĹĄkiniais ir dĹžinsais. G.Newsomas, kurÄŻ Ä?ia visi vadina tiesiog Gawinu, yra laikinai einantis Kalifornijos gubernatoriaus pareigas. Apie daugiausia gyventojĹł turinÄ?iÄ… JAV valstijÄ… jis kalba kaip apie daug ĹžadanÄ?iÄ… ÄŻmonÄ™, kuriÄ… galbĹŤt reikÄ—tĹł pertvarkyti.

Darbo jÄ—ga plĹŤsta ÄŻ TeksasÄ…, nes Ä?ia kuriama daugiau darbo vietĹł nei kitose valstijose. Verslininkai juo pasitiki. Nieko nuostabaus: iki politiko karjeros 47-eriĹł G.Newsomas uĹžsiÄ—mÄ— vyno prekyba, jo ÄŻmonÄ— jau buvo ÄŻdarbinusi 700 darbuotojĹł. Kalifornijos valstijos verslo modelÄŻ jis apibĹŤdina paprastai: „Mes investuojame ÄŻ Ĺžmones.“ G.Newsomas turi galvoje socialinÄ™ rĹŤpybÄ…, draudimÄ… ligos atveju ir aplinkosaugÄ…. DÄ—l to Kalifornijos valstija galbĹŤt yra geriausia gyvenamoji vieta visose JAV. "Ă„Ă&#x;TĂ‹Ă&#x;A¸Ă&#x;TUNĂ&#x;TAĂ&#x;PAĂ&#x;SAUĂ&#x;LYĂ&#x;JE

Pasak G.Newsomo, maĹžas bendroves reikia remti taip, kad jos galÄ—tĹł tapti didelÄ—mis ÄŻmonÄ—mis. Ĺ iuo atĹžvilgiu Kalifornija pranoksta visas kitas valstijas. Pastaraisiais metais net 18 procentĹł visĹł naujĹł JAV darbo vietĹł buvo sukurta Kalifornijoje.

Stulbinama sÄ—kmÄ—. Dar prieĹĄ ketverius metus Kalifornija buvo atsidĹŤrusi arti bankroto, ji buvo vadinama JAV Graikija. Bet dabartiniame biudĹžete – 4,6 milijardo doleriĹł pervirĹĄis. Jei Kalifornijos valstija bĹŤtĹł nepriklausoma, ji pagal ekonomikos lygÄŻ bĹŤtĹł aĹĄtuntoji Ĺ˝emÄ—je – jos pozicija bĹŤtĹł kaip ir Italijos bei Rusijos. PraÄ—jusio amĹžiaus pabaigoje Ä?ia atsiradusios „Apple“, „Google“ ir „Facebook“ kompanijos skaiÄ?iuoja milijardinÄŻ pelnÄ…. Anot G.Newsomo, viskÄ… lemia verslumo dvasios ir inovacijĹł derinys. Silicio slÄ—nio modelis, sudarytas iĹĄ elitiniĹł aukĹĄtĹłjĹł mokyklĹł ir patyrusiĹł rizikos kapitalo investuotojĹł, daĹžnai kopijuojamas, bet iki ĹĄiol nepakartojamas. Daugiau nei 40 proc. amerikieÄ?iĹł rizikos kapitalo atitenka Kalifornijai – didĹžioji pradinio ÄŻmoniĹł finansavimo dalis. Ĺ i valstija pirmauja ir pagal JAV ÄŻregistruotĹł patentĹł dalÄŻ. .ESĂ&#x;TINĂ&#x;GAĂ&#x;IRĂ&#x;VARGĂ&#x;¸Ë

Vis dÄ—lto Silicio slÄ—nio sÄ—kmÄ— ĹĄypsosi tik maĹžumai kalifornieÄ?iĹł. Kai kurios ĹĄiuolaikiniĹł technologijĹł bendrovÄ—s praktikantams per metus sumoka iki 75 tĹŤkst. doleriĹł, bet net 24 proc. Kalifornijos gyventojĹł laikomi vargĹĄais. 22 proc. visĹł Amerikos benamiĹł gyvena Kalifornijoje, o Teksase – tik 5 proc. „Apple“, „Google“ ar „Facebook“ darbuotojai ne tiktai gerai uĹždirba, bet ir naudojasi nemokamomis paslaugomis. Ĺ ios bendrovÄ—s turi savitarnos kavines su biodinaminiĹł produktĹł valgiaraĹĄÄ?iu, kĹŤno rengybos klubus ir masaĹžo salonus. Naujasis ĹĄiuolaikiniĹł technologijĹł elitas ir jo gyvenimo bĹŤdas skaldo visuomenÄ™. Vidurinio sluoksnio ĹĄeimoms beveik neÄŻmanoma iĹĄsinuomoti bĹŤsto San Fransiske ir jo apylinkÄ—se. NÄ— viena Amerikos valstija nÄ—ra taip priklausoma nuo sÄ—kmingai dirbanÄ?iĹł verslininkĹł ir jĹł investicijĹł kaip Kalifornija: Ä?ia beveik viskas finansuojama iĹĄ ka-

.$1$'$

*5.'4).u3Ă“!-%2)+/3Ă“6!,34)*/3

9DĂ…LQJWRQDV

6DQ)UDQVLVNDV +!,)&/2.)*!

/RV$QGĂ?HODV $WODQWR YDQGHQ\QDV

'DODVDV 4%+3!3!3 +MXVWRQDV 5DPXVLV YDQGHQ\QDV

0(.6,.$

6DQ$QWRQLMXV

pitalo ir pelno mokesÄ?io. Tad Kalifornijos politikai privalÄ—s ir toliau rĹŤpintis, kad ĹĄiuolaikiniĹł technologijĹł verslas nekliudomai riedÄ—tĹł. !UGAĂ&#x;STULĂ&#x;BIĂ&#x;NAĂ&#x;MUĂ&#x;GREIĂ&#x;jIU

Teksaso gubernatorius nÄ—ra laikinai einantis pareigas – Rickas Perry jas eina jau 13 metĹł. Jis kilÄ™s iĹĄ fermeriĹł ĹĄeimos. Jo vadovaujamas Teksasas irgi patyrÄ— ekonominÄŻ stebuklÄ… – niekur Amerikoje ekonomika neauga taip greitai kaip Ä?ia. Net pasaulinÄ— krizÄ— nesustabdÄ— kaubojĹł valstijos. R.Perry ekonomikos augimo formulÄ— paprasta: maĹži mokesÄ?iai, maĹžai reguliavimo, taupios valstybinÄ—s ir socialinÄ—s iĹĄmokos. Stengdamasis privilioti verslininkus ÄŻ savo valstijÄ…, R.Perry keliauja ne tik po ĹĄalÄŻ, bet ir uĹžsienÄŻ – jis jau apsilankÄ— net PietĹł KorÄ—joje ir Kinijoje. Nekilnojamojo turto kainos Teksase yra palyginti maĹžos, nes yra daugybÄ— ĹžemÄ—s. UĹžtat nÄ—ra jokiĹł teritorijos uĹžstatymo normĹł ar potvarkiĹł, jokiĹł kliĹŤÄ?iĹł naujoms statybvietÄ—ms. O Kalifornijoje bĹŤstĹł kainos yra astronominÄ—s. PalankesnÄ—s bĹŤsto ÄŻsigijimo sÄ…lygos reiĹĄkia ir palankesnÄŻ gyvenimÄ…. DÄ—l maŞų iĹĄlaidĹł vidutinÄ—s teksasieÄ?io pajamos didesnÄ—s nei kalifornieÄ?io ir beveik prilygsta niujorkieÄ?iui. !IBwĂ&#x;NAUĂ&#x;JĂ‹Ă&#x;DARĂ&#x;BOĂ&#x;VIEĂ&#x;TĂ‹

DÄ—l to ÄŻ TeksasÄ… traukia ir verslininkai, ir samdiniai. Per pastaruosius 4 metus ÄŻ ĹĄiÄ… valstijÄ… atvyko 1,3 mln. darbo ieĹĄkanÄ?iĹł ĹžmoniĹł. Teksasas gali pasigirti turÄŻs penkis iĹĄ deĹĄimties sparÄ?iausiai auganÄ?iĹł JAV miestĹł.

0HNVLNRV Â’ODQND

Darbo jÄ—ga plĹŤsta ÄŻ TeksasÄ…, nes Ä?ia kuriama daugiau darbo vietĹł nei kitose valstijose. Nuo 1995-ĹłjĹł jĹł skaiÄ?ius iĹĄaugo 30 proc., o JAV tuo paÄ?iu laikotarpiu – tik 12 proc. „Teksasas – darbo vietĹł kĹŤrimo maĹĄina“, – taip valstijÄ… apibĹŤdino Dalase ÄŻsikĹŤrusio Federalinio rezervĹł banko vadovas Richardas Fisheris. Jis nesutiko, kad tai tik naftÄ… ir dujas iĹĄgaunanÄ?io „Exxon“ nuopelnas. Nors iĹĄ tiesĹł Teksasas iĹĄgauna daugiau naftos nei Venesuela, o gamtiniĹł dujĹł – daugiau nei Kanada. TaÄ?iau ĹĄiame sektoriuje triĹŤsia tiktai 2,5 proc. dirbanÄ?iĹł ĹžmoniĹł. DidĹžiÄ… jÄ… dalÄŻ naujĹł darbo vietĹł praÄ—jusiais metais sukĹŤrÄ— prekybos, transporto, pramogĹł ir turizmo ÄŻmonÄ—s. 0IRĂ&#x;MAUĂ&#x;JAĂ&#x;PAĂ&#x;GALĂ&#x;NEĂ&#x;LAIĂ&#x;MES

Bet Teksasas ne tik suteikia laisvÄ™. Palyginti su kitomis valstijomis, maĹžiausiÄ… atlyginimÄ… gaunanÄ?iĹł darbuotojĹł dalis Ä?ia didĹžiausia. Net ketvirtadalis teksasieÄ?iĹł neturi jokio sveikatos draudimo – tai irgi pirmoji vieta Amerikoje. Teksasas pirmauja ir pagal nelaimiĹł ar mirÄ?iĹł atvejus darbo vietoje. Pernai nedideliame Vesto miestelyje sprogus trÄ…ĹĄĹł sandÄ—liui Ĺžuvo 15 ĹžmoniĹł, daugiau nei 150 pastatĹł buvo sugriauta. Valstijos Ĺžinybos sandÄ—lÄŻ pastarÄ… jÄŻ kartÄ… nuodugniai patikrino 1985 metais. Nuo to laiko niekam nerĹŤpÄ—jo, kad tonos pavojingĹł chemikalĹł buvo laikoma ĹĄalia mokyklĹł ir gyvenamĹłjĹł namĹł. MaĹža to, Teksase nÄ—ra valstijos iĹĄlaikomos ugniagesiĹł ir gelbÄ—tojĹł tarnybos. („Zeit.de“, LR)


ULQNRVSXOVDV

Ă&#x;PNRYRG

(.D]ODXmLĂ‘QDLWzVQXRWU

-w¸Ă&#x;LUIĂ&#x;PLAUĂ&#x;TIĂ&#x;VANĂ&#x;DEĂ&#x;NÂ?Ă&#x;BRUĂ&#x;KAĂ&#x;PERĂ&#x;PRIEĂ&#x;VARĂ&#x;Tg *zORYDQGHQVVWRNRMDQmLĂ˜$IULNRVDU$]LMRVĂ…DOLĂ˜J\ YHQWRMDLJDUDQWXRWDLDSVLYHUNWĂ˜SDPDWÂ?NDPWRNV YDQGXRQDXGRMDPDV/LHWXYRMH.UHWLQJDOzVJ\YHQ YLHWzMH .ODLSzGRVU HVDQmLRMHPzVRVSHUGLUELPR Â’PRQzMHĂ„$JURYHWÂłMXRSODXQDPLQHWDXWRPRELOLDL A l v y d a s Z I A B K US LR korespondentas

„Agrovet“ skerdienÄ… tiekianti ir tose paÄ?iose patalpose ÄŻsikĹŤrusi bendrovÄ— PajĹŤrio mÄ—sinÄ— beveik po 3 litus uĹž kubinÄŻ metrÄ… kainuojantÄŻ iĹĄvalytÄ… geriamÄ… jÄŻ vandenÄŻ priversta naudoti beprasmiĹĄkai. Juo plaunami skersti atgabenti gyvuliai, patalpos, automobiliai. Kas mÄ—nesÄŻ abi GudĹžiĹŤnĹł ĹĄeimai priklausanÄ?ios bendrovÄ—s vidutiniĹĄkai sunaudoja maĹždaug 3,6 tĹŤkst. kubiniĹł metrĹł geriamojo vandens, uĹž kurÄŻ ÄŻmonei „KlaipÄ—dos vanduo“ per metus sumokama beveik 120 tĹŤkst. litĹł. 'RŠĂ&#x;Ă€IĂ&#x;NIOĂ&#x;PAĂ&#x;SIEKĂ&#x;TIĂ&#x;NEĂ&#x;GAĂ&#x;LI

„Agrovet“ generalinis direktorius Augenijus GudĹžiĹŤnas aiĹĄkino, kad mÄ—ĹĄlÄ… ir purvÄ… bĹŤtĹł galima nuplauti neiĹĄvalytu techniniu vandeniu. Juo labiau kad bendrovÄ— turi tokiÄ… galimybÄ™. PajĹŤrio mÄ—sinei priklauso prieĹĄ 4 metus nusipirktas per 200 metrĹł gylio vandens gręŞinys, iĹĄ kurio kaĹžkada vanduo buvo tiekiamas ÄŻ buvusiÄ… fermÄ…. Nuo gręŞinio iki „Agrovet“ teritorijos tereikia pakloti apie 900 metrĹł ilgio vandentiekio trasÄ…. Tam ÄŻmonÄ— pasirengusi investuoti apie 170 tĹŤkst. litĹł.

Bet KlaipÄ—dos rajono savivaldybÄ— atsisakÄ— iĹĄduoti leidimÄ… tiesti vandentiekÄŻ, nes tam prieĹĄtarauja bendrovÄ— „KlaipÄ—dos vanduo“. $OĂ&#x;KUĂ&#x;MENĂ&#x;TEĂ&#x;GRŠĂ&#x;Ă€IĂ&#x;NIOĂ&#x;NEĂ&#x;BEĂ&#x;LIĂ&#x;KO

Pagal 2011 metĹł pabaigoje KlaipÄ—dos rajone patvirtintÄ… vandens tiekimo infrastruktĹŤros plÄ—tros specialĹłjÄŻ planÄ…, KretingalÄ—s gyvenvietÄ—s teritorija patenka ÄŻ centralizuoto vandens tiekimo zonÄ…. Kitaip tariant, Ä?ia ÄŻsikĹŤrusiose ÄŻmonÄ—se net gyvuliĹł mÄ—ĹĄlas turi bĹŤti plaunamas pro brangius filtrus pratekÄ—jusiu skaidriu vandeniu. Svarbiausia, kad nesumaŞėtĹł vandens tiekÄ—jo pajamos. „Agrovet“ vadovas A.GudĹžiĹŤnas teigÄ—, kad savo interesus „KlaipÄ—dos vanduo“ specialiuoju planu dangsto be reikalo. Ĺ iame plane privalÄ—jo bĹŤti paĹžymÄ—tas dar prieĹĄ 50 metĹł iĹĄgręŞtas vandens gręŞinys. TaÄ?iau jo dokumente kaĹžkodÄ—l nebeliko. Gali bĹŤti, kad drausdamas eksploatuoti gręŞinÄŻ „KlaipÄ—dos vanduo“ baiminasi prarasti gerÄ… klientÄ…. Mat gręŞinyje ÄŻrengus filtrus bĹŤtĹł galima iĹĄgauti geriamÄ… jÄŻ vandenÄŻ, tad mÄ—sininkai vandentiekio ÄŻmonÄ—s paslaugĹł galÄ—tĹł visiĹĄkai atsisakyti. „Geriamojo vandens iĹĄgauti tikrai neketiname. MĹŤsĹł sÄ…naudos

.UHWLQJDOzMHÂ’VL NĂ‘UXVLRVEHQG URYzVSULYHUV WRVJHULDPXRMX YDQGHQLXSODXWL DXWRPRELOLXV

pakankamai sumaŞėtĹł atsisakius plaunant naudoti brangĹł geriamÄ…jÄŻ vandenÄŻ, kurio ĹĄioms reikmÄ—ms praÄ—jusiais metais sunaudojome apie 45 tĹŤkstanÄ?ius kubiniĹł metrĹłâ€œ, – teigÄ— A.GudĹžiĹŤnas. 3AĂ&#x;VIĂ&#x;VALĂ&#x;DYĂ&#x;BwĂ&#x;GIĂ&#x;NAĂ&#x;SAĂ&#x;VOĂ&#x;Â?MOĂ&#x;NŠ

PajĹŤrio mÄ—sinÄ—s interesus ginantys teisininkai ÄŻrodinÄ—ja, kad numatomo vandentiekio trasos projekto derinti su bendrove „KlaipÄ—dos vanduo“ iĹĄ viso nebuvo bĹŤtina.

„IĹĄ ÄŻmonei priklausanÄ?io gręŞinio vandentiekis bus nutiestas ÄŻ jos patalpas, o vanduo naudojamas tos paÄ?ios bendrovÄ—s reikmÄ—ms. Kuo Ä?ia dÄ—tas „KlaipÄ—dos vanduo“ ir jo vandentiekio trasos?“ – nesuvokÄ— advokatas Raimondas SimonaviÄ?ius. Anot teisininko, bĹŤdama bendrovÄ—s „KlaipÄ—dos vanduo“ akcininkÄ— savivaldybÄ— privataus verslo sÄ…skaita savo ÄŻmonei siekia didesnÄ—s naudos.


SPORTOĂ&#x;ARENA

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;KOVOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;

KOVOTOJAS T.JONKUS NUDŽIUGINO VILNIAUS PUBLIKĄ 9%DONÑQRQXRWU

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

$3QXRWU

SPORTAS

3ROHQNW\QLĂ˜VHNPDGLHQÂ’$XVWUDOLMRMHSHUJDOHGĂ?LDXJzVLYRNLHWLV15RVEHUJDV

¡&ORĂ&#x;MUĂ&#x;LwSĂ&#x;¨Ă&#x;REĂ&#x;VOĂ&#x;LIUĂ&#x;CIĂ&#x;JA 'DQLMLODV.YLDWDVWDSR MDXQLDXVLXĂ„)RUPXOzVÂł OHQNW\QLQLQNXLĂ…NRYRMX VLXWDĂ…NjNLWDVQDXMRNDV .HYLQDV0DJQXVVHQDV XĂ?OLSRDQWJDUEzVSDN\ ORVRWLWXOXRWjMÂ’6HEDV WLDQj9HWWHOÂ’DSOHQNzMDX QHVQLVNRPDQGRVQDU\V Pasitvirtino prognozÄ—, kad ĹĄiĹł metĹł „FormulÄ—s 1“ pasaulio Ä?empionatas bus neprognozuojamas. PirmÄ… jÄŻ 2014 m. pasaulio Ä?empionato etapÄ… – Australijos didĹžiojo prizo lenktynes sekmadienÄŻ Melburne laimÄ—jo iĹĄ treÄ?iosios pozicijos startavÄ™s „Mercedes“ pilotas vokietis Nico Rosbergas, bet sÄ—kmingai pasirodÄ— visas bĹŤrys jaunĹł lenktynininkĹł. SÄ—kmingai startavÄ™s 28-eriĹł N.Rosbergas niekam neuĹžleido lyderio pozicijos iki finiĹĄo ir 24,5 sek. aplenkÄ— „Red Bull“ komandos naujokÄ… australÄ… DanielÄŻ Ricciardo – jis liko antrojoje vietoje. TaÄ?iau po ilgĹł svarstymĹł ir diskusijĹł TarptautinÄ— automobiliĹł federacija (FIA) nusprendÄ— australÄ… diskvalifikuoti, nes jis paĹžeidÄ— nuo ĹĄio sezono ÄŻsigaliojusiÄ… 100 kg per val. degalĹł tÄ—kmÄ—s taisyklÄ™. Po ĹĄio sprendimo ÄŻ antrÄ… jÄ… vietÄ… pakilo pirmosiose lenktynÄ—se per karjerÄ… startavÄ™s vos 21 metĹł danas K.Magnussenas, o ÄŻ treÄ?iÄ… jÄ… pozicijÄ… pakilo kitas „McLaren“ pilotas britas Jensonas Buttonas. Pirmojo etapo rezultatai rodo, kad naujoji karta yra pasiruoĹĄusi sukelti triukĹĄmo ĹĄÄŻ sezonÄ…. N.Rosbergas patvirtino prognozes, jog „Mercedes“ lenktynininkai ĹĄÄŻ sezonÄ… yra „FormulÄ—s 1“ pirmenybiĹł favoritai. „Tai buvo beprotiĹĄka diena, – sakÄ— vokietis N.Rosbergas. – JauÄ?iuosi esÄ…s aukĹĄÄ?iau mÄ—nulio, nes visi ĹžiemÄ… labai sunkiai dirbo, kad turÄ—tume tokiÄ… nuostabiÄ… SidabrinÄ™ strÄ—lÄ™. Esu labai dÄ—kingas „Mercedes“, kad suteikÄ— man tokÄŻ puikĹł automobilÄŻ. Bet laukia daug darbo. Mes vis dar galime tobulÄ—ti ir turime tai daryti, nes mĹŤsĹł varĹžovai nemiegos.“ Po finiĹĄo dĹžiaugÄ—si ir 24 metĹł D.Ricciardo, dar neĹžinojÄ™s apie laukianÄ?iÄ… bausmÄ™ ir gavÄ™s antrajai vietai skirtÄ… prizÄ…. „FormulÄ—s 1“ varĹžybose pakeitus variklius, iki ĹĄiol „Red Bull“ nepavykdavo ÄŻveikti daugiau kaip 20 ratĹł iĹĄ eilÄ—s.

!USTĂ&#x;RAĂ&#x;LIĂ&#x;JOSĂ&#x;DIĂ&#x;DĂ€IOĂ&#x;JOĂ&#x; PRIĂ&#x;ZOĂ&#x;LENKĂ&#x;TYĂ&#x;NwS

9DUĂ?RYDLLĂ…8NUDLQRV9RNLHWLMRVLU2ODQGLMRVQHDWODLNzPHWĂ˜7DGR-RQNDXVVPĂ‘JLĂ˜.RYRWRMDVLĂ….ODLSzGRVWULXP IDYRĂ…HĂ…WDGLHQÂ’9LOQLDXVĂ„6LHPHQVÂłDUHQRMHVXUHQJWDPHEXĂ…LGRWXUQ\UHĂ„.LQJRI.LQJVÂłLUEXYRSULSDĂ?LQWDVVYRULR NDWHJRULMRVLNLNJSDVDXOLRmHPSLRQX/HPLDPRMHNRYRMHMLVWHLVzMĂ˜VSUHQGLPXQXJDOzMRRODQGj&KULVj%D\j NDLUzMH 

4RAĂ“SOSĂ“ILĂ“GISĂ“ÂąNP UDWDL 15RVEHUJDV 9RNLHWLMD Ă„0HUFHGHVÂł ÂąYDOPLQ VHN.0DJQXVVHQDV 'DQLMDĂ„0F/DUHQÂł ÂąDWVLOLNR VHN-%XWWRQDV 'LGĂ?LRML%ULWDQLMDĂ„0F/DUHQÂł ÂąVHN)$ORQVR ,VSDQLMDĂ„)HUUDULÂł Âą VHN9%RWWDV 6XRPLMD Ă„:LOOLDPVÂł ÂąVHN 1+XONHQEHUJDV 9RNLHWLMD Ă„)RUFH,QGLDÂł ÂąVHN .5DLNNRQHQDV 6XRPLMD Ă„)HUUDULÂł ÂąVHN -(9HUJQHÂśDV 3UDQFĂ‘]LMD Ă„7RUR5RVVRÂł ÂąPLQ VHN'.YLDWDV 5XVLMDĂ„7RUR 5RVVRÂł ÂąPLQVHN 63HUH]DV 0HNVLNDĂ„)RUFH ,QGLDÂł ÂąPLQVHN +OĂ“MANĂ“DĂŒĂ“Â?SĂ“KAIĂ“TA Ă„0F/DUHQÂł WĂ…N Ă„0HUFHGHVÂł Ă„)HUUDULÂł Ă„:LOOLDPVÂł Ă„)RUFH,QGLDÂł Ă„7RUR5RVVRÂł 

TreÄ?ias finiĹĄavÄ™s, taÄ?iau po diskvalifikacijos ÄŻ antrÄ… jÄ… vietÄ… pakilÄ™s danas K.Magnussenas lenktyniĹł trasoje iĹĄlaikÄ— persvarÄ… prieĹĄ tokius patyrusius lenktynininkus kaip JensonÄ… ButtonÄ… ir Fernando Alonso. Danas tapo antruoju pagal jaunumÄ… lenktynininku, kuriam pavyko uĹžlipti ant garbÄ—s pakylos: „Sunku patikÄ—ti. Tai nerealu. Automobilis buvo geresnis nei bet kada iki ĹĄiol. TurÄ—jau viskÄ…, ko reikia ĹĄioms lenktynÄ—ms. Pasirengimas ĹžiemÄ… buvo fantastiĹĄkas.“ AĹĄtuoni automobiliai nesugebÄ—jo finiĹĄuoti pirmajame etape Melburne, tarp jĹł ir Ä?empiono titulÄ… ginanÄ?io Sebastiano Vettelio bei iĹĄ pirmosios pozicijos sekmadienÄŻ startavusio 2008 metĹł Ä?empiono Lewiso Hamiltono automobiliai. 14 lenktynininkĹł baigÄ— varĹžybas, tarp jĹł buvo ir devintÄ…jÄ… vietÄ… uŞėmÄ™s perspektyvus naujokas iĹĄ Rusijos D.Kviatas. BĹŤdamas 19 metĹł, 10 mÄ—nesiĹł ir 18 dienĹł „FormulÄ—s 1“ istorijoje rusas pakeitÄ— S.VettelÄŻ kaip jauniausias lenktynininkas, iĹĄkovojÄ™s taĹĄkĹł. „Niekada nesitikÄ—jau iĹĄkovoti taĹĄkĹł pirmosiose lenktynÄ—se. Tai nuostabu“, – paĹžymÄ—jo „Toro Rosso“ komandoje debiutavÄ™s D.Kviatas. (AP, LR)

Ă&#x201E;7LNzMDXVDYRSHUJDOHÂąJDYÂ?VQXJDOzWRMRGLUĂ?jĂ&#x2026;\SVRMRVL7-RQNXVÂąÂ&#x2018;ULQJjĂ?HQJLDXSRLOJRVSHUWUDXNRVLUWDLGDU ODELDXPDQHÂ&#x2019;NYzSz%XYDXSDVLLOJÂ?VNRYĂ&#x2DC;LUODEDLQRUzMDXODLPzWL<SDmNRYRGDPDV/LHWXYRMHNXUPDQHYLVLODEDL SDODLNzÂł8Ă?SHUJDOÂ?mHPSLRQDVEXYRGzNLQJDVLUWUHQHULRLĂ&#x2026;3LHWĂ&#x2DC;$PHULNRVSDUYHĂ?WDPDPXOHWXLNXUÂ&#x2019;SULHĂ&#x2026;NLHN YLHQjNRYjSDNDELQGDYRULQJRNDPSHĂ&#x201E;-LVPDQQHĂ&#x2026;DVzNPÂ?VDXJRLUODEDLSDGHGD³¹EXYRÂ&#x2019;VLWLNLQÂ?V7-RQNXV

,Ă&#x2026;.U\PRDWY\NÂ?V8NUDLQRVNRYRWRMDV,KRULV9ODVHQNDSHUSLUPjMjNRYjSDW\UzVNDXVPLQJjUDQNRVWUDXPjWDmLDX WXUQ\Uj9LOQLXMHMDPSULPLQVGDO\YLRSUL]DVÂąWRNLXVDSGRYDQRMLPXVJDYRYLVLULQJHSDVLURGÂ?VSRUWLQLQNDL


VSRUWRDUHQD

Ă&#x;PNRYRG

Vykintas Slivka pirmÄ&#x2026;syk buvo ÄŻregistruotas Italijos futbolo Ä?empionato rungtynÄ&#x2014;ms. Turino â&#x20AC;&#x17E;Juventusâ&#x20AC;&#x153; klubui priklausantis 18-metis panevÄ&#x2014;Ĺžietis nuo atsarginiĹł suolo stebÄ&#x2014;jo, kaip jo komandos draugai iĹĄvykoje 1:0 palauĹžÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;Genoaâ&#x20AC;&#x153; komandÄ&#x2026;. Po 28 rungtyniĹł 75 taĹĄkus surinkÄ&#x2122; Italijos Ä?empionai jau 17 taĹĄkĹł lenkia artimiausius persekiotojus â&#x20AC;&#x17E;Romaâ&#x20AC;&#x153; futbolininkus.

Andrius Petrovas pateko ÄŻ TarptautinÄ&#x2014;s ĹžirgĹł sporto federacijos (FEI) pasaulio konkĹŤrĹł taurÄ&#x2014;s finalines varĹžybas, kurios balandĹžio 17â&#x20AC;&#x201C;21 dienomis vyks Lione (PrancĹŤzija). 170-Ä&#x2026;jÄ&#x2026; vietÄ&#x2026; pasaulio reitinge uĹžimantis 41-eriĹł Lietuvos atstovas gavo iĹĄsvajotÄ&#x2026; jÄŻ bilietÄ&#x2026;, uĹžÄ&#x2014;mÄ&#x2122;s antrÄ&#x2026; jÄ&#x2026; vietÄ&#x2026; Vidurio Europos lygoje. VarĹĄuvoje vykusiose ĹĄios lygos finalo varĹžybose didĹžiojo prizo rungtyje A.Petrovas su Ĺžirgu Aragornu uĹžÄ&#x2014;mÄ&#x2014; ĹĄeĹĄtÄ&#x2026; jÄ&#x2026; vietÄ&#x2026;. UĹž ĹĄÄŻ laimÄ&#x2014;jimÄ&#x2026; jam atiteko 6875 zlotĹł (apie 5600 litĹł) Ä?ekis.

Novakas DĹžokoviÄ?ius treÄ?iÄ&#x2026; kartÄ&#x2026; per karjerÄ&#x2026; laimÄ&#x2014;jo prestiĹžinÄŻ â&#x20AC;&#x17E;Masters 1000â&#x20AC;&#x153; serijos turnyrÄ&#x2026; Indian Velse. AntrÄ&#x2026; jÄ&#x2026; vietÄ&#x2026; geriausiĹł pasaulio tenisininkĹł reitinge uĹžimantis 26 metĹł serbas finale 3:6, 6:3, 7:6 (7:3) palauĹžÄ&#x2014; Roger FedererÄŻ (5). Bet 32-ejĹł ĹĄveicaras vis dar pirmauja 17:16 po 33 tarpusavio dvikovĹł. Indian Velse N.DĹžokoviÄ?ius buvo triumfavÄ&#x2122;s 2008 ir 2011 metais.

Mo Farah iĹĄgÄ&#x2026;sdino savo gerbÄ&#x2014;jus. Londono olimpinis Ä?empionas Niujorko pusmaratonyje uĹžÄ&#x2014;mÄ&#x2014; antrÄ&#x2026; jÄ&#x2026; vietÄ&#x2026;, bet vos kirtÄ&#x2122;s finiĹĄo linijÄ&#x2026; susmuko ir tris minutes buvo praradÄ&#x2122;s sÄ&#x2026;monÄ&#x2122;. Somalyje gimusiam 30 metĹł atletui prireikÄ&#x2014; skubios medikĹł pagalbos bei veĹžimÄ&#x2014;lio. DidĹžiosios Britanijos garbÄ&#x2122; ginantis bÄ&#x2014;gikas dvejus metus iĹĄ eilÄ&#x2014;s buvo pripaĹžintas geriausiu Europos lengvaatleÄ?iu.

+,AVĂ&#x;RIĂ&#x;NOĂ&#x;VIĂ&#x;jIUIĂ&#x;)SPANIJOĂ&#x;JEĂ&#x;ÂŚĂ&#x;LYGĂ&#x;NAMIE Ă&#x201E;9DOHQFLDEDVNHWFRPÂłQXRWU

VARDAIĂ&#x;IRĂ&#x;VEIDAI

1RUV.Ă&#x2026;\Ă&#x2026;WRIDV/DYULQR YLmLXVQHJDOLSDGzWL Ă&#x201E;9DOHQFLDÂłNOXEXL(XUR SRVWDXUzVYDUĂ?\ERVH ,VSDQLMRVmHPSLRQDWH MLVĂ&#x2026;YHQWzSHUJDOÂ?SULHĂ&#x2026; GXWDXWLHmLXVLUWUHQH UÂ&#x2019;NXULVMDPYDGRYDYR .DXQRĂ&#x201E;Ă&#x152;DOJLU\MHÂł R o l a n d a s V. E I D V I L A S

Lino Kleizos atstovaujama ekipa pralaimÄ&#x2014;jo Turkijos lygos lyderiams, Rimantas KaukÄ&#x2014;nas vÄ&#x2014;l vedÄ&#x2014; komandÄ&#x2026; ÄŻ pergalÄ&#x2122; Italijoje, o K.LavrinoviÄ?ius dĹžiaugÄ&#x2014;si svarbia pergale Ispanijoje. UĹžsienio klubuose ĹžaidĹžianÄ?iĹł Lietuvos krepĹĄininkĹł pasirodymai â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytoâ&#x20AC;&#x153; apĹžvalgoje. Nestabdo. Ispanijos lygoje tik nuo Madrido â&#x20AC;&#x17E;Realâ&#x20AC;&#x153; komandos atsiliekanti â&#x20AC;&#x17E;Valenciaâ&#x20AC;&#x153; nesirengia niekam uĹžleisti antrosios vietos. Tai K.LavrinoviÄ?ius ir jo komandos draugai patvirtino sekmadienÄŻ, atrÄ&#x2014;mÄ&#x2122; buvusio â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algirioâ&#x20AC;&#x153; trenerio Joano Plazos vadovaujamos Malagos â&#x20AC;&#x17E; Unicajaâ&#x20AC;&#x153; iĹĄĹĄĹŤkÄŻ ir savo aikĹĄtÄ&#x2014;je pasiekÄ&#x2122; nelengvÄ&#x2026; pergalÄ&#x2122; 91:83. K.LavrinoviÄ?ius per 18 min. pelnÄ&#x2014; 6 taĹĄkus (3/5 dvitaĹĄkiĹł, 0/3 tritaĹĄkiĹł, 0/2 baudĹł). Malagos ekipoje Mindaugas Kuzminskas per 18 min. ÄŻmetÄ&#x2014; 9 taĹĄkus (4/6 dvitaĹĄkiĹł, 0/2 tritaĹĄkiĹł, 1/2 baudĹł), Domantas Sabonis per 12 min. pelnÄ&#x2014; 2 taĹĄkus (1/2 dvitaĹĄkiĹł). â&#x20AC;&#x17E;Valenciaâ&#x20AC;&#x153; per 23 rungtynes pasiekÄ&#x2014; 20 pergaliĹł, penktÄ&#x2026; jÄ&#x2026; vietÄ&#x2026; uĹžimanti â&#x20AC;&#x17E;Unicajaâ&#x20AC;&#x153; laimÄ&#x2014;jo 15 maÄ?Ĺł. BlykstelÄ&#x2014;jo. Rezultatyviausiu ACB lygos turo krepĹĄininku tapo 19-metis kroatas Mario Hezonja. â&#x20AC;&#x17E;Barcelonaâ&#x20AC;&#x153; puolÄ&#x2014;jas per rungtynes, kuriose jo komanda 91:63 sutriuĹĄkino Manresos â&#x20AC;&#x17E;Bruixa dâ&#x20AC;&#x2122;Orâ&#x20AC;&#x153; klubÄ&#x2026;, pelnÄ&#x2014; net 26 taĹĄkus (5/6 dvitaĹĄkiĹł, 4/6 tritaĹĄkiĹł, 4/4 baudĹł). Barselonos ekipoje antrÄ&#x2026; turÄ&#x2026; iĹĄ eilÄ&#x2014;s pasiĹžymÄ&#x2014;jo krepĹĄininkas, beveik neĹžaidĹžiantis per Eurolygos rungtynes. PrieĹĄ savaitÄ&#x2122; dar ryĹĄkiau blykstelÄ&#x2014;jo 42 taĹĄkus ÄŻmetÄ&#x2122;s Jacobas Pullenas. Antri. Iki praÄ&#x2014;jusio savaitgalio Stambulo â&#x20AC;&#x17E;Fenerbahceâ&#x20AC;&#x153; dar turÄ&#x2014;jo nedideliĹł vilÄ?iĹł tapti Turkijos lygos reguliariojo sezono nugalÄ&#x2014;toju, bet sekmadienÄŻ paskutinÄ&#x2014;s viltys buvo iĹĄsklaidytos. L.Kleiza ir jo komandos draugai savo aikĹĄtÄ&#x2014;je kovojo su lygos lyderiais Bandirmos â&#x20AC;&#x17E;Banvitâ&#x20AC;&#x153; krepĹĄininkais ir vÄ&#x2014;l patyrÄ&#x2014; nesÄ&#x2014;kmÄ&#x2122; 78:79. Antrojo kÄ&#x2014;linio viduryje â&#x20AC;&#x17E;Fenerbahceâ&#x20AC;&#x153; pirmavo net 33:15. Bet sveÄ?iai pamaĹžu pasivijo, o â&#x20AC;&#x17E;Banvitâ&#x20AC;&#x153; ÄŻĹžaidÄ&#x2014;jas E.J.Rowlandas prieĹĄ pat sirenÄ&#x2026; pataikÄ&#x2014; pergalingÄ&#x2026; metimÄ&#x2026;. â&#x20AC;&#x17E;Mes labai gerai pradÄ&#x2014;jome rungtynes, bet paskui Ä&#x2014;mÄ&#x2014;me daryti klaidas, kuriĹł aĹĄ niekaip negaliu suprastiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; stebÄ&#x2014;josi â&#x20AC;&#x17E;Fenerbahceâ&#x20AC;&#x153; strategas Ĺ˝eljko ObradoviÄ?ius, antrÄ&#x2026; kartÄ&#x2026; ĹĄÄŻ sezonÄ&#x2026; su pergale pasveikinÄ&#x2122;s buvusÄŻ savo mokinÄŻ â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Banvitâ&#x20AC;&#x153; treniruoja Dimitris Itoudis, anksÄ?iau ilgai dirbÄ&#x2122;s Ĺ˝.ObradoviÄ?iaus padÄ&#x2014;jÄ&#x2014;ju AtÄ&#x2014;nĹł â&#x20AC;&#x17E;Panathinaikosâ&#x20AC;&#x153;. L.Kleiza ĹžaidÄ&#x2014; 15 min. ir pelnÄ&#x2014; 9 taĹĄkus (2/3 dvitaĹĄkiĹł, 1/2 tritaĹĄkiĹł). 17 iĹĄ 22 rungtyniĹł laimÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s â&#x20AC;&#x17E;Fenerbahceâ&#x20AC;&#x153; liko antrojoje vietoje, bet nuo lyderio â&#x20AC;&#x17E;Banvitâ&#x20AC;&#x153; at-

./DYULQRYLmLXV GHĂ&#x2026;LQzMH VXĂ&#x201E;9D OHQFLDÂłNRPDQ GDWÂ?VLDVzNPLQ JĂ&#x2DC;PDmĂ&#x2DC;VHULMj

silieka jau 4 taĹĄkais. O iki reguliariojo sezono pabaigos liko tik 8 turai. Nedebiutavo. PralaimÄ&#x2014;jimÄ&#x2026; patyrÄ&#x2014; ir Konijos â&#x20AC;&#x17E;Torkuâ&#x20AC;&#x153; komanda, kuriai Tomas Delininkaitis per 32 min. pelnÄ&#x2014; 13 taĹĄkĹł (1/2 dvitaĹĄkiĹł, 3/10 tritaĹĄkiĹł, 2/2 baudĹł) ir atliko 6 rezultatyvius perdavimus. â&#x20AC;&#x17E;Torkuâ&#x20AC;&#x153; iĹĄvykoje pusÄ&#x2122; rungtyniĹł kovojo lygiai, bet treÄ?iajame kÄ&#x2014;linyje smarkiai atsiliko ir nusileido Stambulo â&#x20AC;&#x17E;Galatasarayâ&#x20AC;&#x153; klubui 56:79. PraÄ&#x2014;jusiÄ&#x2026; savaitÄ&#x2122; DeividÄ&#x2026; DulkÄŻ pakvietÄ&#x2122;s Bursos â&#x20AC;&#x17E;Tofasâ&#x20AC;&#x153; klubas ĹĄeĹĄtadienÄŻ dar ĹžaidÄ&#x2014; be naujoko iĹĄ Lietuvos. DÄ&#x2014;l vietos atkrintamosiose varĹžybose kovojantis â&#x20AC;&#x17E;Tofasâ&#x20AC;&#x153; iĹĄvykoje 81:95 nusileido tokiĹł pat siekiĹł turinÄ?iam â&#x20AC;&#x17E;Trabzonsporâ&#x20AC;&#x153; klubui. 10 rungtyniĹł laimÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s â&#x20AC;&#x17E;Tofasâ&#x20AC;&#x153; su dar dviem klubais dalijasi 8-Ä&#x2026;jÄ&#x2026; vietÄ&#x2026;, o 6 pergales turintis â&#x20AC;&#x17E;Torkuâ&#x20AC;&#x153; yra prieĹĄpaskutinÄ&#x2014;je, 15-oje, pozicijoje. Debiutavo. Kitas lietuvis ĹĄeĹĄtadienÄŻ debiutavo naujoje komandoje â&#x20AC;&#x201C; Rokas ĹŞzas pirmÄ&#x2026;kart vilkÄ&#x2014;jo â&#x20AC;&#x17E;Paneleusiniakosâ&#x20AC;&#x153; aprangÄ&#x2026;. R.ĹŞzas ĹžaidÄ&#x2014; tik 3 minutes (treÄ?iajame kÄ&#x2014;linyje), per jas dukart prasiĹžengÄ&#x2014; ir sykÄŻ netaikliai atakavo iĹĄ trijĹł taĹĄkĹł zonos, o â&#x20AC;&#x17E;Paneleusiniakosâ&#x20AC;&#x153; namie patyrÄ&#x2014; apmaudĹł pralaimÄ&#x2014;jimÄ&#x2026; PatrĹł â&#x20AC;&#x17E;Apollonâ&#x20AC;&#x153; ekipai 66:73. Iki ketvirtojo kÄ&#x2014;linio pabaigos likus pusantros minutÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;Paneleusiniakosâ&#x20AC;&#x153; pirmavo 61:51, bet po to â&#x20AC;&#x17E;Apollonâ&#x20AC;&#x153; pelnÄ&#x2014; 10 taĹĄkĹł iĹĄ eilÄ&#x2014;s ir krepĹĄininkams teko Ĺžaisti pratÄ&#x2122;simÄ&#x2026;. Per jÄŻ daug geriau rungtyniavo PatrĹł komanda. DÄ&#x2014;l iĹĄlikimo kovojanti â&#x20AC;&#x17E;Paneleusiniakosâ&#x20AC;&#x153; po 21 turo turi 6 pergales ir tarp 14 komandĹł uĹžima 12-Ä&#x2026;jÄ&#x2026; vietÄ&#x2026;. Elefsinos ekipa lenkia tik ChalkidÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;Ikarosâ&#x20AC;&#x153; (6 perg.) ir â&#x20AC;&#x17E;Ilysiakosâ&#x20AC;&#x153; (5 perg.). Pagalba. Labai svarbias pergales sekmadienÄŻ iĹĄkovojo abu lietuviĹł turintys Italijos klubai. Emilijos RedĹžo â&#x20AC;&#x17E;Grissin Bonâ&#x20AC;&#x153; iĹĄvykoje palauĹžÄ&#x2014; Bolonijos â&#x20AC;&#x17E;Granaroloâ&#x20AC;&#x153; ekipÄ&#x2026; 71:70, o Kremonos â&#x20AC;&#x17E;Vanoliâ&#x20AC;&#x153; namie ÄŻveikÄ&#x2014; Avelino â&#x20AC;&#x17E;Sidigasâ&#x20AC;&#x153; komandÄ&#x2026; 83:75. â&#x20AC;&#x17E;Grissin Bonâ&#x20AC;&#x153; gynÄ&#x2014;jas R.KaukÄ&#x2014;nas per 27 min. pelnÄ&#x2014; 11 taĹĄkĹł (4/9 dvitaĹĄkiĹł, 1/2 tritaĹĄkiĹł) ir vÄ&#x2014;l ĹžibÄ&#x2014;jo maÄ?o pabaigoje. â&#x20AC;&#x17E;Grissin Bonâ&#x20AC;&#x153; prieĹĄpaskutinÄ&#x2122; minutÄ&#x2122; atsiliko 58:68, bet su pralaimÄ&#x2014;jimu taikytis nenorÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s lietuvis pakÄ&#x2014;lÄ&#x2014; komandÄ&#x2026; ir pelnÄ&#x2014; 6 iĹĄ 13 paskutiniĹł jos taĹĄkĹł. Tarp jĹł â&#x20AC;&#x201C; dvitaĹĄkÄŻ, kuriuo iĹĄlygino rezultatÄ&#x2026; 70:70. â&#x20AC;&#x17E;Granaroloâ&#x20AC;&#x153; turÄ&#x2014;jo laiko surengti atsakomÄ&#x2026; jÄ&#x2026; atakÄ&#x2026;, bet sveÄ?iĹł â&#x20AC;&#x17E;centrasâ&#x20AC;&#x153; Ricardo Cervi perÄ&#x2014;mÄ&#x2014; kamuolÄŻ ir taikliu baudos metimu padÄ&#x2014;jo pergalingÄ&#x2026; taĹĄkÄ&#x2026;.

3AĂ&#x;VAITĂ&#x;GAĂ&#x;LIOĂ&#x;RUNGĂ&#x;TYĂ&#x;NIĂ&#x2039;Ă&#x;REĂ&#x;ZULĂ&#x;TAĂ&#x;TAI )SĂ&#x201C;PAĂ&#x201C;NIĂ&#x201C;JOSĂ&#x201C;LYĂ&#x201C;GALDVLVWXUDV Ă&#x201E;9DOHQFLDÂł ./DYULQRYLmLXV PLQ Âą0DODJRVĂ&#x201E;8QLFDMDÂł 0.X] PLQVNDVPLQ'6DERQLV PLQ /DV3DOPDVR Ă&#x201E;+HUEDOLIH³¹Ă&#x201E;%LOEDRÂł $.DYD OLDXVNDVPLQDWNNDP 0DGULGRĂ&#x201E;5HDO³¹0XUVLMRV 8&$06HYLOLMRVĂ&#x201E;&DMDVROÂł ÂąĂ&#x201E;9DOODGROLGÂł0DGULGR Ă&#x201E;(VWXGLDQWHV³¹9LWRULMRV Ă&#x201E;/DERUDO.XW[DÂł6DUDJRVRV &$,Âą6DQWMDJRĂ&#x201E;5LR1DWXUDÂł Ă&#x201E;%DUFHORQD³¹0DQUHVRV Ă&#x201E;%UXL[DGÂś2UÂł%DGDORQRV Ă&#x201E;-RYHQWXW³¹6DQ6HEDVWLDQRĂ&#x201E;*L SX]NRDÂłĂ&#x201E;)XHQODEUDGDÂł Âą6DQ.ULVWREDOGHOD/DJĂ&#x2018;QRV Ă&#x201E;,EHURVWDUÂł 3LUPDXMDĂ&#x201E;5HDO³¹LU Ă&#x201E;9DOHQFLD³¹LUĂ&#x201E;%DUFH ORQD³¹LUĂ&#x201E;+HUEDOLIHÂł ÂąLUĂ&#x201E;8QLFDMD³¹LU &$,ÂąLUĂ&#x201E;%LOEDR³¹ LU 4URĂ&#x201C;KIĂ&#x201C;JOSĂ&#x201C;LYĂ&#x201C;GADVLVWXUDV 6WDPEXORĂ&#x201E;)HQHUEDKFHÂł /.OHL]D PLQ Âą%DQGLUPRVĂ&#x201E;%DQ YLWÂł6WDPEXORĂ&#x201E;*DODWDVD UD\³¹.RQLMRVĂ&#x201E;7RUNXÂł 7'HOLQLQ NDLWLVPLQUH]SHUG Ă&#x201E;7UDE]RQVSRU³¹%XUVRV Ă&#x201E;7RIDVÂł ''XON\VQHĂ?DLGz $QNDURVĂ&#x201E;7HG.ROHM³¹6WDPEXOR Ă&#x201E;%HVLNWDVÂł,]P\UR Ă&#x201E;.DUVL\DND³¹$QNDURVĂ&#x201E;7 UN 7HOHNRPÂłĂ&#x201E;8VDN³¹$OLD KRVĂ&#x201E;3HWNLPÂłĂ&#x201E;0HUVLQÂł Âą*D]LDQWHSRĂ&#x201E;5R\DO+DOLÂł 3LUPDXMDĂ&#x201E;%DQYLW³¹LU Ă&#x201E;)HQHUEDKFH³¹LU 6WDPEXORĂ&#x201E;$QDGROX(IHV³¹ LUĂ&#x201E;*DODWDVDUD\ÂłLU Ă&#x201E;7RIDV³¹LU Ă&#x201E;7RUNX³¹LU 'RAIĂ&#x201C;KIĂ&#x201C;JOSĂ&#x201C;LYĂ&#x201C;GADVLVWXUDV Ă&#x201E;3DQHOHXVLQLDNRVÂł 5Ă&#x17D;]DV PLQ Âą3DWUĂ&#x2DC;Ă&#x201E;$SROORQÂł SRSUDWÂ?VLPR $WzQĂ&#x2DC;Ă&#x201E;3DQLR QLRV³¹&KDONLGRVĂ&#x201E;,NDURVÂł Ă&#x201E;'UDPD³¹6DORQLNĂ&#x2DC;3$2. 3LUPDXMD$WzQĂ&#x2DC;Ă&#x201E;3DQDWKLQDL NRV³¹LU3LUzMRĂ&#x201E;2O\P SLDNRV³¹LU EDXGRV WDĂ&#x2026;NDL Ă&#x201E;3DQLRQLRV³¹LU

Donatas Zavackas prie â&#x20AC;&#x17E;Vanoliâ&#x20AC;&#x153; pergalÄ&#x2014;s prisidÄ&#x2014;jo nedaug. Jis ĹžaidÄ&#x2014; 12 min. ir taĹĄkĹł nepelnÄ&#x2014; (0/1 tritaĹĄkio). Emilijos RedĹžo ir Kremonos krepĹĄininkai padÄ&#x2014;jo vieni kitiems, nes â&#x20AC;&#x17E;Granaroloâ&#x20AC;&#x153; yra â&#x20AC;&#x17E;Vanoliâ&#x20AC;&#x153; konkurentas kovojant dÄ&#x2014;l iĹĄlikimo pirmojoje lygoje, o â&#x20AC;&#x17E;Sidigasâ&#x20AC;&#x153; kovoja su â&#x20AC;&#x17E;Grissin Bonâ&#x20AC;&#x153; dÄ&#x2014;l vietos atkrintamosiose varĹžybose. Po 23 turĹł â&#x20AC;&#x17E;Grissin Bonâ&#x20AC;&#x153; (11 perg.) uĹžima 7-Ä&#x2026;jÄ&#x2026; vietÄ&#x2026;, â&#x20AC;&#x17E;Vanoliâ&#x20AC;&#x153; (8 perg.) â&#x20AC;&#x201C; 13-Ä&#x2026;jÄ&#x2026;. IĹĄkrito. Kanados lygos ketvirtfinalio serija nesÄ&#x2014;kmingai susiklostÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;Brampton Aâ&#x20AC;&#x2122;sâ&#x20AC;&#x153; ko-

3$2.ÂąLU Ă&#x201E;3DQHOHXVLQLDNRV³¹LU )TAĂ&#x201C;LIĂ&#x201C;JOSĂ&#x201C;LYĂ&#x201C;GALDVLVWXUDV %RORQLMRVĂ&#x201E;*UDQDUROR³¹(PLOLMRV 5HGĂ?RĂ&#x201E;*ULVVLQ%RQÂł 5.DXNzQDV PLQ .UHPRQRV Ă&#x201E;9DQROLÂł '=DYDFNDVPLQ Âą$YHOLQRĂ&#x201E;6LGLJDVÂł3LVWRMRV Ă&#x201E;*LRUJLR7HVL³¹6LHQRVĂ&#x201E;0RQWH SDVFKLÂł0LODQRĂ&#x201E;(PSRULR $UPDQL³¹5RPRVĂ&#x201E;$FHDÂł .DQWXĂ&#x201E;$FTXD9LWDVQHOOD³¹%ULQ GL]LRĂ&#x201E;(QHOÂł6DVDULR Ă&#x201E;%DQFRGL6DUGHJQDÂł ''LHQHULV Âą9HQHFLMRVĂ&#x201E;8PDQDÂł .D]HUWRVĂ&#x201E;3DVWD5HJJLD³¹0RQ WHJUDQDURĂ&#x201E;6XWRUÂł3H]DUR Ă&#x201E;9LFWRULD/LEHUWDV³¹9DUH]zV Ă&#x201E;&LPEHULRÂł 3LUPDXMDĂ&#x201E;(PSRULR$UPDQLÂł ÂąLUĂ&#x201E;$FTXD9LWDVQHOODÂł ÂąLUĂ&#x201E;(QHO³¹LU Ă&#x201E;*ULVVLQ%RQ³¹LU Ă&#x201E;9DQROL³¹LU !DĂ&#x201C;RIĂ&#x201C;JOSĂ&#x201C;LYĂ&#x201C;GAĂ&#x201C;DVLVWXUDV 6PHGHUHYRĂ&#x201E;0HJD9L]XUD³¹ /LXEOLDQRVĂ&#x201E;2OLPSLMDÂł '*DLOLXV PLQDWNNDPUH] SHUG Ă&#x201E;=DGDU³¹%HOJUDGR Ă&#x201E;&UYHQD]YH]GDÂł1RYR 0HVWRĂ&#x201E;.UND³¹.UDJXMHYDFR Ă&#x201E;5DGQLmNLÂł6NRSMzV0=7Âą Ă&#x201A;LURNL%ULMHJRĂ&#x201E;3ULPRUNDÂł 3LUPDXMDĂ&#x201E;&UYHQD]YH]GD³¹ LU=DJUHERĂ&#x201E;&HGHYLWD³¹ LUĂ&#x201E;2OLPSLMD³¹LU 5KĂ&#x201C;RAIĂ&#x201C;NOSĂ&#x201C;LYĂ&#x201C;GA-XĂ?QzVĂ&#x201E;&KLPLNÂł Âą'QLHSURG]HUĂ?LQVNRĂ&#x201E;$]RWÂł *0DFHLQDWUDXPXRWDV 'QLHSURSHWURYVNRĂ&#x201E;'QLSUR³¹.L MHYRĂ&#x201E;%XGLYHOQ\NÂł '/DYULQRYL mLXVPLQDWNNDP 0$QLVLPRYDVPLQ'Ă&#x201A;DOHQ JDQHĂ?DLGz Ă&#x201E;'QLSUR³¹ /YRYRĂ&#x201E;*DO\m\QDÂłĂ&#x201E;2GH VDÂł .$UWDPRQRYDV ÂąĂ&#x201E;$]RWÂł *0DFHLQDWUDXPXRWDV Ă&#x201E;&KLPLN³¹.U\Y\M5LKRĂ&#x201E;.U\Y EDVÂłĂ&#x201E;.\LY³¹0DULXSROLR Ă&#x201E;$]RYPDĂ&#x2026;Âł 3LUPDXMDĂ&#x201E;&KLPLN³¹LU Ă&#x201E;'RQHFN³¹LUĂ&#x201E;%XGLYHO Q\N³¹LUĂ&#x201E;2GHVD³¹LU Ă&#x201E;'QLSUR³¹LU Ă&#x201E;$]RW³¹LU

mandai, kurioje ĹžaidÄ&#x2014; Evaldas Ĺ˝abas. Nors reguliariajame sezone Bramptono krepĹĄininkai uĹžÄ&#x2014;mÄ&#x2014; antrÄ&#x2026; jÄ&#x2026; vietÄ&#x2026; ir turÄ&#x2014;jo aikĹĄtÄ&#x2014;s pranaĹĄumÄ&#x2026;, jie nesugebÄ&#x2014;jo ÄŻveikti â&#x20AC;&#x17E;London Lightningâ&#x20AC;&#x153; klubo. â&#x20AC;&#x17E;Aâ&#x20AC;&#x2122;sâ&#x20AC;&#x153; namie pralaimÄ&#x2014;jo lemiamas penktÄ&#x2026;sias rungtynes 86:90 ir kartu visÄ&#x2026; ketvirtfinalio serijÄ&#x2026; 2:3. E.Ĺ˝abas paskutiniame sezono maÄ?e pelnÄ&#x2014; 11 taĹĄkĹł. Kanados lygoje E.Ĺ˝abas ĹžaidÄ&#x2014; 44 rungtynes, per jas pelnydavo 13,6 taĹĄko, atkovodavo 2,9 kamuolio ir atlikdavo 3,3 rezultatyvaus perdavimo.


VSRUWRDUHQD

+REPĂ&#x;¸IĂ&#x;NIS *UNGĂ&#x201C;TIĂ&#x201C;NwĂ&#x201C;LYĂ&#x201C;GAĂ&#x201C;$JUXSz9LOQLDXVĂ&#x201E;/LH WXYRVU\WDV³¹.UDVQRMDUVNRĂ&#x201E;-HQLVHMÂł  '6RQ JDLOD0*HFHYLmLXVLU*2UHOLNDVSR 56HLEXWLVLU='RZGHOODVSR7/\ GHNDLU2&RRNDVSR6%DEUDXVNDV 6-HORYDFDV*5HQIURH$)LVKH ULVLU(.LNDQRYLmLXVSR9=DLFHYDV &K%XUQVDV.3HURYLmLXV$.RPD URYVNLV9=DYRUXMHYDV$1HVWHURYDV .D]DQzVĂ&#x201E;8QLNV³¹1LPEXUNRk(= 7DOLQRĂ&#x201E;.DOHY³¹6DQNW3HWHUEXUJR Ă&#x201E;6SDUWDNÂł=JRĂ?HOHFRĂ&#x201E;7XURZ³¹ Ă&#x201E;1LĂ?QLM1RYJRURGÂł 5LNLXRWzĂ&#x201E;8QLNV³¹SHUJLUSUDO Ă&#x201E;/LHWXYRVU\WDV³¹LU.UDVQR GDURĂ&#x201E;/RNRPRWLY³¹LUĂ&#x201E;1LĂ?QLM 1RYJRURG³¹LUĂ&#x201E;-HQLVHM³¹LU Ă&#x201E;'RQHFN³¹LUĂ&#x201E;6SDUWDN³¹ LUĂ&#x201E;7XURZ³¹LUk(=ÂąLU Ă&#x201E;.DOHY³¹LU %JUXSz.ODLSzGRVĂ&#x201E;1HSWĂ&#x2018;QDV³¹5\JRV 9()  (8ODQRYDV00DĂ?HLND9Ă&#x201A;DUD NDXVNDV-6LQLFDLU$(LWXWDYLmLXVSR 0*LUGĂ?LĂ&#x2018;QDV6*DOGLNDV99DV\OLXV 05XQNDXVNDV$5RELQVRQDV '%URZQDVLU&K3RONDVSR'1L[DV $%zU]LQLV*-DKRYLmLXV$6WUHOQLH NDV.3ODYQLHNDV$3DVHmQLNDVLU 9,OMLQDVSRĂ&#x201E;0LQVN³¹/LXEHUFĂ&#x2DC;Ă&#x201E;7ULXPIÂł 9ROJRJUDGRĂ&#x201E;.UDVQ\MRNWLDEU³¹ 0DVNYRV&6.$ 5LNLXRWzĂ&#x201E;&KLPNL³¹LU&6.$Âą LUĂ&#x201E;7ULXPI³¹LUĂ&#x201E;$VWDQDÂł ÂąLU6DPDURVĂ&#x201E;.UDVQ\MHNU\OMD³¹ LUĂ&#x201E;.UDVQ\MRNWLDEU³¹LU 9()ÂąLUĂ&#x201E;1HSWĂ&#x2018;QDV³¹LU 0DULXSROLRĂ&#x201E;$]RYPDĂ&#x2026;³¹LU 0LQVNRĂ&#x201E;&PRNL³¹LU ,+&Ă&#x201C;TAUĂ&#x201C;Rw.HWYLUWILQDOLRDWVDNRPRVLRV UXQJW\QzV3ULHQĂ&#x2DC;Ă&#x201E;7RQ\EHW³¹3DVYD OLRĂ&#x201E;3LHQRĂ?YDLJĂ?GzVÂł SLUPRVLRV UXQJW\QzVÂą "",Ă&#x201C;jEMĂ&#x201C;PIOĂ&#x201C;NAĂ&#x201C;TAS.HWYLUWILQDOLRDWVDNR PRVLRVUXQJW\QzVĂ&#x201E;9HQWVSLOV³¹Ă&#x201E;Ă&#x201A;LDX OLDLÂł SLUPRVLRVUXQJW\QzVÂą %UROĂ&#x201C;LYĂ&#x201C;GAĂ&#x201E;7RSÂłHWDSRDVLVWXUDV (JUXSz6WDPEXORĂ&#x201E;$QDGROX(IHV³¹ $WzQĂ&#x2DC;Ă&#x201E;3DQDWKLQDLNRVÂł -0DmLXOLV  SRSUDWÂ?VLPR Ă&#x201E;%DUFHORQD³¹ 3LUzMRĂ&#x201E;2O\PSLDNRVÂł 5LNLXRWzĂ&#x201E;%DUFHORQD³¹Ă&#x201E;(P SRULR$UPDQL³¹Ă&#x201E;3DQDWKLQDLNRVÂł ÂąĂ&#x201E;8QLFDMD³¹Ă&#x201E;)HQHUEDKFHÂł ÂąĂ&#x201E;2O\PSLDNRV³¹Ă&#x201E;$QDGROX (IHV³¹Ă&#x201E;/DERUDO.XW[D³¹ )JUXSz.UDVQRGDURĂ&#x201E;/RNRPRWLYÂł 0.DOQLHWLV6-DVDLWLV Âą6WDPEXOR Ă&#x201E;*DODWDVDUD\Âł 5LNLXRWz&6.$ÂąĂ&#x201E;5HDO³¹ Ă&#x201E;0DFFDEL³¹Ă&#x201E;%D\HUQ³¹ Ă&#x201E;/RNRPRWLY³¹Ă&#x201E;*DODWDVDUD\³¹ Ă&#x201E;3DUWL]DQ³¹Ă&#x201E;Ă&#x152;DOJLULV³¹ ."!Ă&#x201C;jEMĂ&#x201C;PIOĂ&#x201C;NAĂ&#x201C;TASĂ&#x201C;Ă&#x201E;7RURQWR5DSWRUVÂł -9DODQmLĂ&#x2018;QDVPLQGYLWDĂ&#x2026; NLĂ&#x2DC;EDXGĂ&#x2DC;DWNNDP ÂąĂ&#x201E;0HP SKLV*UL]]OLHVÂłĂ&#x201E;3KLODGHOSKLD HUV³¹Ă&#x201E;,QGLDQD3DFHUVÂł Ă&#x201E;&KDUORWWH%REFDWV³¹Ă&#x201E;0LQQHVRWD7LP EHUZROYHVÂłĂ&#x201E;2UODQGRĂ&#x201E;0DJLFÂł ÂąĂ&#x201E;:DVKLQJWRQ:L]DUGVÂł SR SUDWÂ?VLPR Ă&#x201E;%RVWRQ&HOWLFV³¹Ă&#x201E;3KRH QL[6XQVÂłĂ&#x201E;0LDPL+HDW³¹Ă&#x201E;'HQ YHU1XJJHWVÂł 7/DZVRQDV Ă&#x201E;1HZ2UOHDQV3HOLFDQVÂł $'DYLVDV ÂąĂ&#x201E;3RUWODQG7UDLO%OD]HUVÂłĂ&#x201E;6DQ $QWRQLR6SXUVÂł $%D\QHVDV ÂąĂ&#x201E;/RV $QJHOHV/DNHUVÂłĂ&#x201E;8WDK-D]]³¹ Ă&#x201E;/RV$QJHOHV&OLSSHUVÂłĂ&#x201E;*ROGHQ 6WDWH:DUULRUV³¹Ă&#x201E;&OHYHODQG&DYDOLHUVÂł Ă&#x201E;1HZ<RUN.QLFNV³¹Ă&#x201E;0LOZDX NHH%XFNVÂłĂ&#x201E;:L]DUGVÂł -:DOODV ÂąĂ&#x201E;%URRNO\Q1HWVÂłĂ&#x201E;HUVÂł ÂąĂ&#x201E;*UL]]OLHVÂłĂ&#x201E;$WODQWD+DZNV³¹

Ă&#x201E;1XJJHWVÂł 7/DZVRQDVPHWLPĂ&#x2DC; UH]SHUG Ă&#x201E;'HWURLW3LVWRQV³¹ Ă&#x201E;3DFHUVÂł SRSUDWÂ?VLPR Ă&#x201E;&KLFD JR%XOOV³¹Ă&#x201E;6DFUDPHQWR.LQJVÂł Ă&#x201E;5DSWRUVÂł -9DODQmLĂ&#x2018;QDVPLQ GYLWDĂ&#x2026;NLĂ&#x2DC;EDXGRVDWNNDP ÂąĂ&#x201E;6XQVÂłĂ&#x201E;+HDW³¹Ă&#x201E;+RXVWRQ 5RFNHWVÂł -+DUGHQDV'0RWLHMĂ&#x2018;QDV PLQGYLWDĂ&#x2026;NLĂ&#x2DC;WULWDĂ&#x2026;NLĂ&#x2DC; DWNNDP Ă&#x201E;%XFNV³¹Ă&#x201E;%RE FDWVÂłĂ&#x201E;3HOLFDQVÂł $'DYLVDV DWNNDP ÂąĂ&#x201E;&HOWLFVÂł -*UHHQDV  SRSUDWÂ?VLPR Ă&#x201E;2NODKRPD&LW\ 7KXQGHUÂł .'XUDQWDV ÂąĂ&#x201E;'DOODV 0DYHULFNVÂłĂ&#x201E;7LPEHUZROYHVÂł .0DUWLQDV ÂąĂ&#x201E;.LQJVÂł Ă&#x201E;6SXUVÂł $%D\QHVDV ÂąĂ&#x201E;-D]]Âł Ă&#x201E;7UDLO%OD]HUV³¹Ă&#x201E;:DUULRUVÂł 66XUU\ Ă&#x201E;&OLSSHUV³¹Ă&#x201E;&DYDOLHUVÂł 3LUPDXMD5\WĂ&#x2DC;NRQIHUHQFLMDĂ&#x201E;3DFHUVÂł Âą LUĂ&#x201E;+HDWÂł ÂąLUĂ&#x201E;5DSWRUVÂł ÂąLUĂ&#x201E;%XOOV³¹LU 9DNDUĂ&#x2DC;NRQIHUHQFLMDĂ&#x201E;6SXUV³¹ LUĂ&#x201E;7KXQGHU³¹LUĂ&#x201E;&OLS SHUV³¹LUĂ&#x201E;5RFNHWV³¹LU Ă&#x201E;7UDLO%OD]HUV³¹LUĂ&#x201E;:DU ULRUV³¹LU 3DĂ?\PzWRVNRPDQGRVXĂ?VLWLNULQRYLHWDV DWNULQWDPRVLRVHYDUĂ?\ERVH

&UTĂ&#x;BOĂ&#x;LAS !NGĂ&#x201C;LIĂ&#x201C;JOSĂ&#x201C;jEMĂ&#x201C;PIOĂ&#x201C;NAĂ&#x201C;TASĂ&#x201C;DVLVWXUDV Ă&#x201E;0DQFKHVWHU8QLWHG³¹Ă&#x201E;/LYHUSRROÂł Ă&#x201E;7RWWHQKDP+RWVSXU³¹/RQGRQR Ă&#x201E;$UVHQDOÂł%LUPLQJDPRĂ&#x201E;$VWRQ9LO OD³¹/RQGRQRĂ&#x201E;&KHOVHDÂł/RQGRQR Ă&#x201E;)XOKDP³¹Ă&#x201E;1HZFDVWOH8QLWHGÂł /LYHUSXOLRĂ&#x201E;(YHUWRQ³¹Ă&#x201E;&DUGLII&LW\Âł Ă&#x201E;6ZDQVHD&LW\³¹Ă&#x201E;:HVW%URPZLFK $OELRQÂłĂ&#x201E;6RXWKDPSWRQ³¹Ă&#x201E;1RU ZLFK&LW\ÂłĂ&#x201E;6XQGHUODQG³¹/RQ GRQRĂ&#x201E;&U\VWDO3DODFHÂłĂ&#x201E;6WRNH&LW\Âł ÂąĂ&#x201E;:HVW+DP8QLWHGÂłĂ&#x201E;+XOO&LW\Âł ÂąĂ&#x201E;0DQFKHVWHU&LW\Âł 5LNLXRWzĂ&#x201E;&KHOVHD³¹WĂ&#x2026;N UXQJW Ă&#x201E;/LYHUSRRO³¹ Ă&#x201E;$UVH QDO³¹ Ă&#x201E;0DQFHVWHU&LW\³¹ Ă&#x201E;7RWWHQKDP+RWVSXU³¹  )SĂ&#x201C;PAĂ&#x201C;NIĂ&#x201C;JOSĂ&#x201C;jEMĂ&#x201C;PIOĂ&#x201C;NAĂ&#x201C;TASDVLVWXUDV Ă&#x201E;%DUFHORQD³¹3DPSORQRVĂ&#x201E;2VDVXQDÂł 0DGULGRĂ&#x201E;$WOHWLFR³¹%DUVHORQRV Ă&#x201E;(VSDQ\ROÂłĂ&#x201E;0DODJD³¹0DGULGR Ă&#x201E;5HDOÂłĂ&#x201E;(OFKH³¹6HYLOLMRVĂ&#x201E;%HWLVÂł Ă&#x201E;6HYLOOD³¹Ă&#x201E;9DOODGROLGÂł6DQ 6HEDVWLDQRĂ&#x201E;5HDO6RFLHGDG³¹Ă&#x201E;9DOHQ FLDÂłĂ&#x201E;5D\R9DOOHFDQR³¹Ă&#x201E;$OPHULDÂł Ă&#x201E;/HYDQWH³¹9LJRĂ&#x201E;&HOWDÂł0DG ULGRĂ&#x201E;*HWDIH³¹Ă&#x201E;*UDQDGDÂł 5LNLXRWzĂ&#x201E;5HDO³¹ Ă&#x201E;$WOHWL FR³¹ Ă&#x201E;%DUFHORQD³¹  %LOEDRĂ&#x201E;$WKOHWLF³¹ Ă&#x201E;5HDO 6RFLHGDG³¹  )TAĂ&#x201C;LIĂ&#x201C;JOSĂ&#x201C;jEMĂ&#x201C;PIOĂ&#x201C;NAĂ&#x201C;TASDVLVWXUDV Ă&#x201E;*HQRD³¹7XULQRĂ&#x201E;-XYHQWXVÂł )ORUHQFLMRVĂ&#x201E;)LRUHQWLQD³¹9HURQRV Ă&#x201E;&KLHYRÂłĂ&#x201E;0LODQ³¹Ă&#x201E;3DUPDÂł Ă&#x201E;/LYRUQR³¹Ă&#x201E;%RORJQDÂłĂ&#x201E;6DVVXR OR³¹Ă&#x201E;&DWDQLDÂłĂ&#x201E;&DJOLDUL³¹5RPRV Ă&#x201E;/D]LRÂł%HUJDPRĂ&#x201E;$WDODQWD³¹ *HQXMRVĂ&#x201E;6DPSGRULDÂł9HURQRV Ă&#x201E;+HOODV³¹0LODQRĂ&#x201E;,QWHUÂł 5LNLXRWzĂ&#x201E;-XYHQWXV³¹  Ă&#x201E;5RPD³¹ Ă&#x201E;1DSROL³¹ Ă&#x201E;)LRUHQWLQD³¹ Ă&#x201E;,Q WHU³¹  6OĂ&#x201C;KIEĂ&#x201C;TIĂ&#x201C;JOSĂ&#x201C;jEMĂ&#x201C;PIOĂ&#x201C;NAĂ&#x201C;TASĂ&#x201C;DVLVWXUDV 0LXQFKHQRĂ&#x201E;%D\HUQ³¹/zYHUNX]HQR Ă&#x201E;%D\HUÂłĂ&#x201E;+DPEXUJ³¹Ă&#x201E;1 UQEHUJÂł )UDQNIXUWRĂ&#x201E;(LQWUDFKW³¹Ă&#x201E;)UHLEXUJÂł %UzPHQRĂ&#x201E;:HUGHU³¹Ă&#x201E;6WWXWJDUWÂł 'RUWPXQGRĂ&#x201E;%RUXVVLD³¹0HQ FKHQJODGEDFKRĂ&#x201E;%RUXVVLDÂł%HUO\QR Ă&#x201E;+HUWKD³¹Ă&#x201E;+DQRYHUÂłĂ&#x201E;$XJV EXUJ³¹*HO]HQNLUFKHQRĂ&#x201E;6FKDONHÂł %UDXQĂ&#x2026;YHLJRĂ&#x201E;(LQWUDFKW³¹Ă&#x201E;:ROIVEXUJÂł Ă&#x201E;+RIIHQKHLP³¹Ă&#x201E;0DLQ]Âł 5LNLXRWzĂ&#x201E;%D\HUQ³¹ 'RUW PXQGRĂ&#x201E;%RUXVVLD³¹ Ă&#x201E;6FKDO NH³¹ Ă&#x201E;%D\HU³¹  Ă&#x201E;0DLQ]³¹ 

UKRAINIEÄ&#x152;IAI SUKÄ&#x2013;LÄ&#x2013; SÄ&#x201E;MYĹ ÄŽ SOÄ&#x152;YJE Ă&#x201E;5HXWHUV6FDQSL[ÂłQXRWU

'8PEUDVRQXRWU

¸VIESLENTw

PNRYRGĂ&#x;

6RmLRĂ?LHPRVSDUROLPSLQLĂ&#x2DC; XĂ?GDU\PRFHUHPRQLMRMH VHNPDGLHQÂ&#x2019;8NUDLQRVDWOHWDL Â&#x2019;Y\NGzSDĂ?DGjSDUHLNĂ&#x2026;WLSUR WHVWjSULHĂ&#x2026;5XVLMRVYHLNVPXV /LXGP\OD3DYOHQNRÂ&#x2019;VWDGLRQj YHĂ?LPzOLXLĂ&#x2026;YDĂ?LDYRYLONzGDPD PDUĂ&#x2026;NLQzOLXVVXXĂ?UDĂ&#x2026;XĂ&#x201E;7DL NDÂłXNUDLQLHmLĂ&#x2DC;LUDQJOĂ&#x2DC;NDO ERPLV6zNPLQJDL6Rm\MHUXQJ W\QLDYÂ?8NUDLQRVVSRUWLQLQNDL LĂ&#x2026;NRYRMRPHGDOLXVÂąDXN VRVLGDEURLUEURQ]RV 'DXJLDXDSGRYDQRMLPĂ&#x2DC;ÂąQHW ÂąSHOQzWLNUXVDLDXN VRVLGDEURLUEURQ]RV .DQDGLHmLDLSHOQzPHGDOLĂ&#x2DC; DXNVRVLGDEUREURQ]RV YRNLHmLDLÂą DXNVR VLGDEUREURQ]RV 

Ă&#x201E;6Ă&#x2018;GXYRVÂłIXWEROLQLQNDL UDXGRQDDSUDQJD SHUSĂ&#x2018;Jj9LOQLXMHY\NXVLDPHPDmHSUDOHLGRQHWĂ&#x201E;Ă&#x152;DOJLULRÂłÂ&#x2019;YDUmLXV

,YDERIĂ&#x2039;Ă&#x;VEIDAIĂ&#x;ÂŚĂ&#x;SKIRTINGI 7LWXOjJLQDQW\V9LOQLDXVĂ&#x201E;Ă&#x152;DOJLULRÂłIXWEROLQLQNDLSHU GYHMDVSLUPjVLDV$O\JRVUXQJW\QHVÂ&#x2019;PXĂ&#x2026;zQHW Â&#x2019;YDUmLĂ&#x2DC;LUWXULWLHNSDWWDĂ&#x2026;NĂ&#x2DC;NLHNYRVGXNDUWXV Â&#x2019;PXĂ&#x2026;XVL*DUJĂ?GĂ&#x2DC;Ă&#x201E;%DQJDÂłNXULDEXNDUWODLPzMR A lygos lyderiai ÄŻ virĹĄĹŤnÄ&#x2122; uĹžkopÄ&#x2014; skirtingai. â&#x20AC;&#x17E;Bangaâ&#x20AC;&#x153; atkaklioje dvikovoje namuose 1:0 palauĹžÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;Trakusâ&#x20AC;&#x153;, o â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algirisâ&#x20AC;&#x153; negailestingai sudauĹžÄ&#x2014; MarijampolÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;SĹŤduvÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153;. ÄŽvarÄ?iai. Po rezultatyvaus pirmojo turo antrajame kamuolys ÄŻ tinklÄ&#x2026; skriejo dar daĹžniau â&#x20AC;&#x201C; 19 kartĹł. TaÄ?iau beveik pusÄ&#x2014; visĹł turo ÄŻvarÄ?iĹł ÄŻmuĹĄta Vilniuje, kur â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algirisâ&#x20AC;&#x153; ĹĄventÄ&#x2014; pergalÄ&#x2122; 8:1. VilnieÄ?iai su kaupu atsirevanĹĄavo â&#x20AC;&#x17E;SĹŤduvaiâ&#x20AC;&#x153; uĹž smĹŤgÄŻ praÄ&#x2014;jusio sezono paskutiniame ture, kai namuose pralaimÄ&#x2014;jÄ&#x2122; marijampolieÄ?iams bĹŤsimieji Ä?empionai vos nesuteikÄ&#x2014; KlaipÄ&#x2014;dos â&#x20AC;&#x17E;Atlantuiâ&#x20AC;&#x153; ĹĄanso Ĺžaisti papildomas rungtynes dÄ&#x2014;l aukso.

â&#x20AC;&#x17E;Tikiuosi, kad devyni ÄŻvarÄ?iai suĹĄildÄ&#x2014; sirgalius, atÄ&#x2014;jusius ÄŻ stadionÄ&#x2026; esant tokiems bjauriems orams.â&#x20AC;&#x153; 0=XEDV

MarijampolÄ&#x2014;s futbolininkai ir ĹĄÄŻkart sostinÄ&#x2014;je ÄŻmuĹĄÄ&#x2014; pirmi, bet jĹł viltys buvo sutriuĹĄkintos per 18 minuÄ?iĹł pirmojo kÄ&#x2014;linio viduryje. Per ĹĄiÄ&#x2026; atkarpÄ&#x2026; kamuolys net penkis kartus atsidĹŤrÄ&#x2014; DĹžiugo Bartkaus vartuose. RÄ&#x2014;tis. â&#x20AC;&#x17E;Net neĹžinau, kÄ&#x2026; komentuoti. MĹŤsĹł gynyba â&#x20AC;&#x201C; rÄ&#x2014;tis. ReikÄ&#x2014;s ieĹĄkoti futbolininkĹł, kurie pajÄ&#x2014;gs apginti savo vartusâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; nesÄ&#x2014;kmÄ&#x2014;s prieĹžasÄ?iĹł po rungtyniĹł bandÄ&#x2014; ieĹĄkoti sutrikÄ&#x2122;s â&#x20AC;&#x17E;SĹŤduvosâ&#x20AC;&#x153; treneris Darius Gvildys. â&#x20AC;&#x17E;Ne tokia â&#x20AC;&#x17E;SĹŤduvaâ&#x20AC;&#x153; silpna, kaip dabar gali atrodyti. GalutinÄ&#x2014;je turnyro lentelÄ&#x2014;je jie pretenduos ÄŻ penktÄ&#x2026; jÄ&#x2026;, o gal ir ÄŻ treÄ?iÄ&#x2026; jÄ&#x2026; vietÄ&#x2026;. PirmÄ&#x2026; jÄ&#x2026;, aiĹĄku, uĹžimsime mesâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; po pergalÄ&#x2014;s rimtĹł ambicijĹł neslÄ&#x2014;pÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algirioâ&#x20AC;&#x153; kapitonas Deividas Ĺ emberas. Orai. Ĺ eĹĄtadienÄŻ per rungtynes GargĹžduose virĹĄ stadiono stĹŤgavo galingas vÄ&#x2014;jas. Sekma-

dienÄŻ Ĺžaidusioms komandoms jau teko braidyti po sniegÄ&#x2026;. â&#x20AC;&#x17E;Tikiuosi, kad devyni ÄŻvarÄ?iai mĹŤsĹł rungtynÄ&#x2014;se bent ĹĄiek tiek suĹĄildÄ&#x2014; sirgalius, atÄ&#x2014;jusius ÄŻ stadionÄ&#x2026; esant tokiems bjauriems oramsâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; svarstÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algirioâ&#x20AC;&#x153; treneris Marekas Zubas. PalapinÄ&#x2014;. GargĹžduose pirmajame rungtyniĹł kÄ&#x2014;linyje vÄ&#x2014;jas parbloĹĄkÄ&#x2014; ir sviedÄ&#x2014; ÄŻ aikĹĄtÄ&#x2122; dviejĹł deĹĄimÄ?iĹł metrĹł ilgio palapinÄ&#x2122;. IĹĄneĹĄti iĹĄ aikĹĄtÄ&#x2014;s jÄ&#x2026; teko â&#x20AC;&#x17E;Bangosâ&#x20AC;&#x153; gerbÄ&#x2014;jams. Sausi. GargĹždiĹĄkiai, kuriems pergalingÄ&#x2026; ÄŻvartÄŻ, kaip ir pirmajame ture MarijampolÄ&#x2014;je, pelnÄ&#x2014; Aurelijus Staponka, lieka vienintelÄ&#x2014; A lygos komanda, kuri ĹĄÄŻ sezonÄ&#x2026; dar nepraleido nÄ&#x2014; vieno ÄŻvarÄ?io. Dovana. â&#x20AC;&#x17E;TrakĹłâ&#x20AC;&#x153; futbolininkai praÄ&#x2014;jusios savaitÄ&#x2014;s viduryje 39-ojo gimtadienio proga sveikino savo trenerÄŻ EdgarÄ&#x2026; JankauskÄ&#x2026;. Prie gimtadienio dovanĹł sÄ&#x2026;raĹĄo pridÄ&#x2014;ti pergalÄ&#x2122; GargĹžduose trakiĹĄkiams sutrukdÄ&#x2014; gamtos stichija ir patikimai savo vartus gynÄ&#x2122;s Ĺ arĹŤnas JureviÄ?ius. AtsakomybÄ&#x2014;. VÄ&#x2014;jas turÄ&#x2014;jo ÄŻtakos uostamiestyje, kur debiutantas â&#x20AC;&#x17E;KlaipÄ&#x2014;dos granitasâ&#x20AC;&#x153; netikÄ&#x2014;tai atÄ&#x2014;mÄ&#x2014; taĹĄkĹł iĹĄ viceÄ?empiono â&#x20AC;&#x17E;Atlantoâ&#x20AC;&#x153;. Favoritai pirmajame kÄ&#x2014;linyje Ĺžaisdami pavÄ&#x2014;jui ÄŻmuĹĄÄ&#x2014; dukart, bet po pertraukos leido tÄ&#x2026; patÄŻ padaryti varĹžovams â&#x20AC;&#x201C; 2:2. â&#x20AC;&#x17E;Atlantoâ&#x20AC;&#x153; treneris Konstantinas Sarsanija kaltino ne oro sÄ&#x2026;lygas, o atsainĹł saviĹĄkiĹł poĹžiĹŤrÄŻ ÄŻ rungtynes antrajame kÄ&#x2014;linyje ir pareiĹĄkÄ&#x2014;, kad ĹžaidÄ&#x2014;jams bus skirtos finansinÄ&#x2014;s nuobaudos. Strategas. Ĺ˝aidĹžiantysis â&#x20AC;&#x17E;KlaipÄ&#x2014;dos granitoâ&#x20AC;&#x153; treneris Robertas PoĹĄkus ÄŻ starto sudÄ&#x2014;tÄŻ ĹĄÄŻkart ÄŻtraukÄ&#x2014; ir savo pavardÄ&#x2122;, ÄŻvykiĹł kontrolÄ&#x2122; ant suolo patikÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s asistentui Tomui RaĹžanauskui. Sprendimas pasiteisino â&#x20AC;&#x201C; antrojo kÄ&#x2014;linio pradĹžioje treneris ÄŻmuĹĄÄ&#x2014; pirmÄ&#x2026; jÄŻ komandos ÄŻvartÄŻ. Lygiosios. RungtynÄ&#x2014;s, kuriose KlaipÄ&#x2014;dos komandos pa-

!Ă&#x;LYĂ&#x;GAĂ&#x;!NTĂ&#x;RAĂ&#x;SISĂ&#x;TUĂ&#x;RAS ¸+LAIĂ&#x201C;PwĂ&#x201C;DOSĂ&#x201C;GRAĂ&#x201C;NIĂ&#x201C;TASŠÂą.ODL SzGRVĂ&#x201E;!TĂ&#x201C;LANĂ&#x201C;TASŠĂ&#x201C;Ă&#x201C;  '.D]ODXVNDV 29HUELFNDV 53RĂ&#x2026;NXV 7kDUJHLĂ&#x2026; YLOLV  *DUJĂ?GĂ&#x2DC;Ă&#x201C;¸"ANĂ&#x201C;GAŠÂą¸4RAĂ&#x201C;KAIŠĂ&#x201C;  $6WDSRQND  ¸œIAUĂ&#x201C;LIAIŠÂą3DNUXRMR¸+RUO JAŠĂ&#x201C; 17RNLmLXV  5%HQLXĂ&#x2026;LV 3DĂ&#x2026;DOLQWDV 5$EX%DNUDV Ă&#x201E;.UXRMDÂł $O\WDXV¸$AIĂ&#x201C;NAĂ&#x201C;VAŠÂą3DQH YzĂ?LR¸%KĂ&#x201C;RAĂ&#x201C;NASŠĂ&#x201C;  7'DSNXV /.RFKDQDXVNDV 76DODPDQDYLmLXV  9LOQLDXV¸Ă&#x20AC;ALĂ&#x201C;GIĂ&#x201C;RISŠÂą0DUL MDPSROzV¸3Ă&#x2026;Ă&#x201C;DUĂ&#x201C;VAŠĂ&#x201C;  61\XLDG]LV .$GUHRX -:LONDV /3LOLEDLWLV $Ă&#x201A;YUOMXJD 3-DQX Ă&#x2026;DXVNDV 5/HOLĂ&#x2018;JD  9%DUDQRYVNLV  2IĂ&#x201C;KIUOĂ&#x201C;TwĂ&#x201C;Ă&#x201E;Ă&#x152;DOJLULV³¹WĂ&#x2026;N Ă&#x201E;%DQJD³¹Ă&#x201E;$WODQWDVÂł ÂąĂ&#x201E;.UXRMD³¹Ă&#x201E;(NUD QDV³¹Ă&#x201E;7UDNDL³¹ Ă&#x201E;.ODLSzGRVJUDQLWDV³¹ Ă&#x201E;Ă&#x201A;LDXOLDL³¹Ă&#x201E;6Ă&#x2018;GXYDÂł ÂąĂ&#x201E;'DLQDYD³¹ 2EĂ&#x201C;ZULĂ&#x201C;TAĂ&#x201C;TYĂ&#x201C;VIAUĂ&#x201C;SIĂ&#x201C;Ă AIĂ&#x201C;DwĂ&#x201C;JAISR Â&#x2019;YDUmLXVSHOQz(YDOGDV 5D]XOLV Ă&#x201E;$WODQWDVÂ�� LU6HUJHÂśDV 1\XLDG]LV Ă&#x201E;Ă&#x152;DOJLULVÂł 

sidalijo po taĹĄkÄ&#x2026;, buvo pirmosios ĹĄio sezono lygiosios. Antrosios uĹžfiksuotos kitame â&#x20AC;&#x201C; Ĺ iauliĹł kraĹĄto â&#x20AC;&#x201C; derbyje. Jame â&#x20AC;&#x17E;Ĺ iauliaiâ&#x20AC;&#x153; sugebÄ&#x2014;jo suĹžaisti su Pakruojo â&#x20AC;&#x17E;Kruojaâ&#x20AC;&#x153; 1:1 ir iĹĄkovojo pirmÄ&#x2026; jÄŻ taĹĄkÄ&#x2026; ĹĄÄŻ sezonÄ&#x2026;. IĹĄvytas. Ĺ iauliuose buvo parodyta ir pirmoji ĹĄio Ä?empionato raudonoji kortelÄ&#x2014;. â&#x20AC;&#x17E;Kruojaâ&#x20AC;&#x153; rungtynes baigÄ&#x2014; be du ÄŻspÄ&#x2014;jimus uĹžsidirbusio ir iĹĄ aikĹĄtÄ&#x2014;s paĹĄalinto gynÄ&#x2014;jo Radanfah Abu Bakro. Apranga. Po to, kai buvo nubausta 2000 litĹł bauda uĹž ĹžaidimÄ&#x2026; su treniruoÄ?iĹł skirtukais pirmojo turo rungtynÄ&#x2014;se KlaipÄ&#x2014;doje, Alytaus â&#x20AC;&#x17E;Dainavaâ&#x20AC;&#x153; skubiai uĹžsisakÄ&#x2014; naujus aprangos komplektus ir juos iĹĄmÄ&#x2014;gino rungtynÄ&#x2014;se su PanevÄ&#x2014;Ĺžio â&#x20AC;&#x17E;Ekranoâ&#x20AC;&#x153; ekipa Kaune. SÄ&#x2014;kmÄ&#x2014;s dzĹŤkams tai nelÄ&#x2014;mÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; komanda, kurios amĹžiaus vidurkis ĹĄÄŻsyk nesiekÄ&#x2014; net 20 metĹł, 0:3 pralaimÄ&#x2014;jo PanevÄ&#x2014;Ĺžio â&#x20AC;&#x17E;Ekranuiâ&#x20AC;&#x153;. (â&#x20AC;&#x17E;Alyga.ltâ&#x20AC;&#x153;, LR)


Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;KOVOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

MĂ&#x201E;ZĂ&#x2039;Ă&#x;MALĂ&#x201E;NAS

KULTURA

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

Ă&#x152;XUQDODVĂ&#x201E;+\VWULRÂłLĂ&#x2026;OHLGĂ?LDPDV,WDOLMRMHWLNNHWXULV NDUWXVSHUPHWXVEHWYLVDVQDXMDVQXPHULVVNLUWDV /LHWXYRVWHDWURSURFHVDPV,WDOĂ&#x2DC;VSDXGDWRNÂ&#x2019;Gz PHVÂ&#x2019;OLHWXYLĂ&#x2DC;VFHQRVPHQXLSDURGzSLUPjNDUWj A g nÄ&#x2014; BUC K U T Ä&#x2013; Specialiai LR, Roma (Italija)

Anot â&#x20AC;&#x17E;Hystrioâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x17E;jaunos Baltijos valstybÄ&#x2014;s kultĹŤros gyvenime teatras visada uĹžÄ&#x2014;mÄ&#x2014; pirmÄ&#x2026; jÄ&#x2026; vietÄ&#x2026;, ypaÄ? Vilniuje. AnksÄ?iau teatras bĹŤdavo pasitelkiamas sovietiniam reĹžimui kritikuoti, o atgavus nepriklausomybÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x201C; savo tapatybei ÄŻtvirtintiâ&#x20AC;&#x153;. Lietuva italĹł skaitytojams pristatoma kaip maĹža ir daug iĹĄkentusi ĹĄalis, kurioje teatras yra tarsi religija, iĹĄlaikiusi ryĹĄÄŻ su natĹŤralia baltiĹĄka prigimtimi. .USĂ&#x;TEĂ&#x;BIĂ&#x;NOĂ&#x;NOĂ&#x;RASĂ&#x;BENDĂ&#x;RAUĂ&#x;TI

Publikacijas apie lietuviĹł teatrÄ&#x2026; Ĺžurnalui keturis mÄ&#x2014;nesius rengÄ&#x2014; 15 ĹžmoniĹł, kuriĹł devyni â&#x20AC;&#x201C; profesionalĹŤs Lietuvos teatro atstovai. â&#x20AC;&#x17E;Hystrioâ&#x20AC;&#x153; redaktorÄ&#x2122; ClaudiÄ&#x2026; CannellÄ&#x2026; nudĹžiugino lietuviĹł noras bendradarbiauti. â&#x20AC;&#x17E;Lietuviai labai didĹžiuojasi savo kultĹŤra. Ĺ alis dar pakankamai jauna, turbĹŤt todÄ&#x2014;l jauÄ?iamas stiprus poreikis ÄŻtvirtinti lietuviĹĄkÄ&#x2026; jÄ&#x2026; savo istorijos dalÄŻâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; svarstÄ&#x2014; 26 metus Milane leidĹžiamo Ĺžurnalo redaktorÄ&#x2014; ir didĹžiausio Italijos dienraĹĄÄ?io â&#x20AC;&#x17E;Corriere della Seraâ&#x20AC;&#x153; ĹžurnalistÄ&#x2014; C.Cannella. â&#x20AC;&#x17E;MĹŤsĹł ĹĄalis kai kuriais atĹžvilgiais yra pavargusi. Kartais sunku parengti straipsnius italiĹĄkomis temomis, nes ĹžmonÄ&#x2014;s uĹžsidarÄ&#x2122;, neranda nei laiko, nei noro tokiam darbui ir uĹž aÄ?iĹŤ nedirbaâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; atskleidÄ&#x2014; C.Cannella. !TĂ&#x;RAĂ&#x;DOĂ&#x;NAUĂ&#x;JĂ&#x2039;Ă&#x;TAĂ&#x;LENĂ&#x;TĂ&#x2039;

Iki ĹĄiol Italijoje geriausiai buvo Ĺžinomas reĹžisierius Eimuntas NekroĹĄius. Ä&#x152;ia daugiau nei per deĹĄimtmetÄŻ jis pastatÄ&#x2014; kelis dramos spektaklius, operĹł, dirba ViÄ?encos miesto â&#x20AC;&#x17E;Olimpicoâ&#x20AC;&#x153; teatro meno vadovu. Kaip pasakojo â&#x20AC;&#x17E;Hystrioâ&#x20AC;&#x153; bendradarbÄ&#x2014; Laura Caretti, jai geriau paĹžinti lietuviĹĄkÄ&#x2026; teatrÄ&#x2026; padÄ&#x2014;jo Vilniaus â&#x20AC;&#x17E;SirenĹłâ&#x20AC;&#x153; festivalis. Vaidybos antropologijÄ&#x2026; Sienos universitete dÄ&#x2014;stanti L.Caretti lankÄ&#x2014;si â&#x20AC;&#x17E;Sirenoseâ&#x20AC;&#x153; pastaruosius dvejus metus. â&#x20AC;&#x17E;Ä&#x152;ia supranti, kad Lietuvoje yra ne tik E.NekroĹĄiusâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; padarÄ&#x2014; iĹĄvadÄ&#x2026; L.Caretti. Jos nuomone, lietuviĹł teatras iĹĄ karto sujaudina ir ÄŻtraukia ĹžiĹŤrovÄ&#x2026;. â&#x20AC;&#x17E;PanaĹĄiĹł pojĹŤÄ?iĹł sukelia didĹžiĹł jĹł pasaulio reĹžisieriĹł Jerzy Grotowskio, Eugenio Barbos, Peterio Brooko darbai. TaÄ?iau Lietuvoje tai yra norma! Ä&#x152;ia ir jaunas reĹžisierius kuria teatrÄ&#x2026;, kuris nepalieka ĹžiĹŤrovo abejingo. Ĺ is teatras trykĹĄta energija, kalba apie mus visus â&#x20AC;&#x201C; ne tik lietuvius. Kalba apie nerimÄ&#x2026;, viltis, baimes, kovas dÄ&#x2014;l valdĹžiosâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; dÄ&#x2014;stÄ&#x2014; L.Caretti. )TAĂ&#x;LAIĂ&#x;NEUĂ&#x20AC;Ă&#x;jIUOĂ&#x;PIAĂ&#x;PULĂ&#x;SO

VilniĹł ir jo teatrus Ĺžurnale pristaÄ?iusi literatĹŤrologÄ&#x2014; ir vertÄ&#x2014;ja Toma GudelytÄ&#x2014; pastebÄ&#x2014;jo: teatro situacija Italijoje yra kitokia. â&#x20AC;&#x17E;Manau, italai pavydi mĹŤsĹł aistros teatrui ir gebÄ&#x2014;jimo juo perteikti ĹĄiandienos pulsÄ&#x2026;. ItalĹł visuomenÄ&#x2014; atitrĹŤkusi nuo teatro. TenykĹĄÄ?iĹł valstybiniĹł teatrĹł repertuare dominuoja labai tradiciĹĄki spektakliai pagal klasikÄ&#x2026;. Teatras nekalba apie dabarties problemasâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; pasakojo T.GudelytÄ&#x2014;.

LiteratĹŤrologÄ&#x2014; gyvena Genujoje. Ji kartu su aktoriumi ir reĹžisieriumi Stefano Moretti ÄŻ italĹł kalbÄ&#x2026; iĹĄvertÄ&#x2014; Mariaus IvaĹĄkeviÄ?iaus pjesÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x17E;Madagaskarasâ&#x20AC;&#x153;. Kaip paĹžymÄ&#x2014;jo teatro istorikÄ&#x2014; L.Caretti, Italijos teatras yra susiskaldÄ&#x2122;s, neturi bendros krypties. â&#x20AC;&#x17E;Vilniuje aĹĄ randu lietuviĹĄkÄ&#x2026; teatrÄ&#x2026;, taÄ?iau nuvykusi ÄŻ RomÄ&#x2026; ar MilanÄ&#x2026; italiĹĄko teatro nepamatysiuâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; pripaĹžino mokslininkÄ&#x2014;. $OĂ&#x;MIĂ&#x;NAĂ&#x;LIEĂ&#x;TUĂ&#x;VIĂ&#x2039;Ă&#x;DRAĂ&#x;MAĂ&#x;TURĂ&#x;GIĂ&#x;JA

S.Moretti su Bolonijos teatro trupe â&#x20AC;&#x17E;Gli Incautiâ&#x20AC;&#x153; prieĹĄ dvejus metus sukĹŤrÄ&#x2014; spektaklÄŻ pagal M.IvaĹĄkeviÄ?iaus pjesÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x17E;Madagaskarasâ&#x20AC;&#x153;. Anot reĹžisieriaus, ĹĄiuolaikinÄ&#x2014; lietuviĹł dramaturgija ak-

77RPDVXORQXRWU

,IEĂ&#x;TUĂ&#x;VIĂ&#x2039;Ă&#x;TEATĂ&#x;RASĂ&#x;SUĂ&#x;Ă&#x20AC;AĂ&#x;VwĂ&#x;JOĂ&#x;ITALUSĂ&#x;LAIĂ&#x;KOĂ&#x;POĂ&#x;JĂ&#x201E;Ă&#x;jIU tuali Italijoje â&#x20AC;&#x201C; jÄ&#x2026; pristatydamas jis jauÄ?iasi tarsi tyrinÄ&#x2014;tojas, atradÄ&#x2122;s nepaĹžintÄ&#x2026; ĹĄalÄŻ. â&#x20AC;&#x17E;Hystrioâ&#x20AC;&#x153; Ĺžurnalui S.Moretti parengÄ&#x2014; pokalbÄŻ su M.IvaĹĄkeviÄ?iumi, pristatÄ&#x2014; ir kitus ĹĄiuolaikinÄ&#x2014;s lietuviĹł dramaturgijos autorius â&#x20AC;&#x201C; SigitÄ&#x2026; ParulskÄŻ, LaurÄ&#x2026; SintijÄ&#x2026; Ä&#x152;erniauskaitÄ&#x2122;. â&#x20AC;&#x17E;LietuviĹł dramaturgija Italijoje yra suprantama, mus vienija bendros temosâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; teigÄ&#x2014; S.Moretti. Italas prisipaĹžino, kad Lietuvoje jam didĹžiausiÄ&#x2026; ÄŻspĹŤdÄŻ padarÄ&#x2014; dÄ&#x2014;mesys kultĹŤrai. 2YĂ&#x;¸YSĂ&#x;TARPĂ&#x;AKĂ&#x;TOĂ&#x;RIĂ&#x2039;Ă&#x;IRĂ&#x;PUBĂ&#x;LIĂ&#x;KOS

â&#x20AC;&#x17E;ItalĹł ĹžiĹŤrovams ÄŻdomus ne vienas ar kitas reĹžisierius, spektaklis, bet Lietuvos teatras kaip reiĹĄkinys su savo kultĹŤriniu kontekstu ir tradicijomis. Skirdami savo leidinÄŻ mĹŤsĹł ĹĄaliai italai parodÄ&#x2014;, kad jĹł susidomÄ&#x2014;jimas nÄ&#x2014;ra vienadienis â&#x20AC;&#x201C; jie nusiteikÄ&#x2122; plÄ&#x2014;toti ryĹĄiusâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytuiâ&#x20AC;&#x153; aiĹĄkino kultĹŤros ata-

Ă&#x201E;+\VWULRÂłUHGDNWRUÂ?&&DQQHOOj YLGXU \MH QXGĂ?LXJLQROLHWXYLĂ&#x2DC;SDVODXJXPDV

ĹĄÄ&#x2014; Italijoje Irma Ĺ imanskytÄ&#x2014;. Sienos universiteto profesorei L.Caretti Lietuvoje labiausiai patiko ĹžmonÄ&#x2014;s: â&#x20AC;&#x17E;Lietuviai, kad ir iĹĄlaikydami atstumÄ&#x2026;, sugeba uĹžmegzti ir iĹĄsaugoti ryĹĄÄŻ su kitu Ĺžmogumi, neapsimetinÄ&#x2014;ja. Tai

jauÄ?iama ir jĹŤsĹł teatre: aktoriai Ä?ia bendrauja su ĹžiĹŤrovais.â&#x20AC;&#x153; Lietuvos vÄ&#x2014;liavos spalvomis papuoĹĄtÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;Hystrioâ&#x20AC;&#x153; virĹĄelÄŻ parengÄ&#x2014; italĹł menininkÄ&#x2014; Georgia Galanti, kurianti koliaĹžus ir juos fotografuojanti.


PĂ&#x2018;]Ă&#x2DC;PDOĂ&#x2018;QDV MENOĂ&#x;PULSAS

PNRYRGĂ&#x;

RIZIKA. ArtÄ&#x2014;ja intriguojanÄ?io spektaklio premjera publikai, kuriÄ&#x2026; maĹžai domina teatras

+Ă&#x201E;Ă&#x;RwJOSĂ&#x;MINjIAIĂ&#x;REIĂ&#x;KIAĂ&#x;AUK¸Ă&#x;TĂ&#x2039;Ă&#x;LUĂ&#x;BĂ&#x2039;

Onos NarbutienÄ&#x2014;s (1930â&#x20AC;&#x201C;2007) portreto kontĹŤrus naujoje dokumentinÄ&#x2014;je esÄ&#x2014; apie muzikologÄ&#x2014;s gyvenimÄ&#x2026; ir veiklÄ&#x2026; nubrÄ&#x2014;ĹžÄ&#x2014; reĹžisierius ir dailininkas Rimvydas MarkeliĹŤnas. VaizdĹł ir nuotraukĹł fragmentai, mokslininkÄ&#x2122; paĹžinojusiĹł ĹžmoniĹł mintys, spontaniĹĄkos jos gyvenimo akimirkos juostoje sugulÄ&#x2014; ÄŻ vientisÄ&#x2026; ir spalvingÄ&#x2026; pasakojimÄ&#x2026;. Drauge su Lietuvos nacionaliniu radiju ir televizija kurtas filmas praÄ&#x2014;jusiÄ&#x2026; savaitÄ&#x2122; pristatytas M.K.Ä&#x152;iurlionio namuose Vilniuje.

R ĹŤ t a O GI N S K A I T Ä&#x2013; LR teatro apĹžvalgininkÄ&#x2014;

Ji dar niekada nekĹŤrÄ&#x2014; spektakliĹł vaikams. Ir vis dÄ&#x2014;lto Ä?ia ji tai daro. Pasaulinio garso menininkei iĹĄ Danijos 68 metĹł K.Dehlholm Vilniuje kuriamas spektaklis vaikams â&#x20AC;&#x17E;Kosmosas +â&#x20AC;&#x153; bus jau treÄ?ia premjera ĹĄÄŻ sezonÄ&#x2026;. â&#x20AC;&#x201C; Esate pokario vaikas. Kada jĹŤsĹł paÄ?ios gyvenime atsirado teatras? â&#x20AC;&#x201C; paklausiau reĹžisierÄ&#x2014;s. â&#x20AC;&#x201C; Labai vÄ&#x2014;lai, gal paauglystÄ&#x2014;je. Ilgus metus nemÄ&#x2014;gau teatro. NetikÄ&#x2014;jau aktoriais, jĹł tekstais, ta visa psichologija. ApgavystÄ&#x2014; visa tai. Teatre nuobodĹžiaudavau, kaip dauguma jaunĹł ĹžmoniĹł. NeĹžinau, kaip Lietuvoje, bet Danijoje jaunimÄ&#x2026; sunku prisikviesti ÄŻ teatrÄ&#x2026;. O juk daug jaunĹł ĹžmoniĹł mÄ&#x2014;gsta kurti teatrÄ&#x2026; patys, mÄ&#x2014;gsta vaidinti, mÄ&#x2014;gsta Ĺžaidimus, kur tenka pasirinkti vaidmenis. Kaip ir daug jaunimo trokĹĄta mokytis teatro mokyklose, tapti aktoriais. Bet sÄ&#x2014;dÄ&#x2014;ti teatro salÄ&#x2014;je, bĹŤti publika â&#x20AC;&#x201C; ne, tai nepopuliaru. Vis dar ne.

â&#x20AC;&#x17E;KĹŤrybÄ&#x2026; labai veikia tai, kaip teatro direktorius, projekto prodiuseris, choro vadovas elgiasi ir netgi mÄ&#x2026;sto, kaip jie dirba kasdien.â&#x20AC;&#x153; .'HKOKROP

Juozas Budraitis surengÄ&#x2014; kĹŤrybos vakarÄ&#x2026; Vitebsko mieste Baltarusijoje, kur mÄ&#x2014;nesÄŻ Marco Chagallo muziejuje veikÄ&#x2014; jo fotografijĹł paroda â&#x20AC;&#x17E;Mano kinas 1970â&#x20AC;&#x201C; 1990â&#x20AC;&#x153;. UĹždarÄ&#x2122;s parodÄ&#x2026; J.Budraitis neparsiveĹžÄ&#x2014; nuotraukĹł namo, nes kolekcija toliau keliauja per Baltarusijos miestus. Ĺ iuo metu 73 metĹł aktorius rengia fotoalbumÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;Mano kinas 1970â&#x20AC;&#x201C;1990â&#x20AC;&#x153;, kuriame atsispindÄ&#x2014;s jo kurtĹł portretĹł ir kino peizaŞų kolekcija.

KÄ&#x2122;stutis Vaiginis parsiveĹžÄ&#x2014; iĹĄ gastroliĹł JAV savo naujÄ&#x2026;, Niujorke iĹĄleistÄ&#x2026; autorinÄŻ dĹžiazo albumÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;Lights of Darknessâ&#x20AC;&#x153;. JÄŻ 35 metĹł lietuviĹł saksofonininkas ÄŻgrojo su JAV ir Turkijos dĹžiazo meistrais. Ĺ is tarptautinis kvintetas pristatÄ&#x2014; vilnieÄ?io muzikÄ&#x2026; ir Niujorko bei VaĹĄingtono scenose, o kovo pabaigoje supaĹžindins su ja BirĹĄtono dĹžiazo festivalio publikÄ&#x2026;.

'9DOHQWHQXRWU

Marcelijaus MartinaiÄ?io (1936â&#x20AC;&#x201C; 2013) eilÄ&#x2014;raĹĄÄ?iai, rasti po jo mirties, sudÄ&#x2014;ti ÄŻ naujÄ&#x2026; knygÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;Nenoriu nieko neveikti. Poezija ir rankraĹĄÄ?iaiâ&#x20AC;&#x153; (LRS leidykla). ÄŽ jÄ&#x2026; patekÄ&#x2122; kĹŤriniai nespausdinti ankstesniuose rinkiniuose. Knygoje kartu pateikiami daugelio joje skelbiamĹł kĹŤriniĹł rankraĹĄÄ?iai bei juodraĹĄÄ?iai, nuotraukos iĹĄ MartinaiÄ?iĹł namo sostinÄ&#x2014;s paĹĄonÄ&#x2014;je ÄŻsikĹŤrusioje VanaginÄ&#x2014;je.

'DQĂ&#x2DC;UHĂ?LVLHUHL.LUVWHQ 'HKOKROPSDOLHSXV /LHWXYRVQDFLRQDOLQLR GUDPRVWHDWUR /1'7 VDOzMHÂ&#x2019;VLĂ?LHELDXĂ?EX ULDQWLVNRVPRVRYDL] GĂ&#x2DC;NDOHLGRVNRSDV

Man, pavyzdĹžiui, teatre labiausiai nepatinka, kai negaunu erdvÄ&#x2014;s savo paÄ?ios mintims. Jie tiek daug suvaidina, kad man nebelieka apie kÄ&#x2026; galvoti. TodÄ&#x2014;l ir neÄŻdomu. â&#x20AC;&#x201C; Tada jĹŤs labai rizikuojate, jeigu statote spektaklÄŻ vaikams Ĺžinodama, kad jie nesidomi teatru. â&#x20AC;&#x201C; Rizikuoju ne aĹĄ. Manau, kad narsiai elgiasi teatras, kuris pakvietÄ&#x2014; mane, niekada nestaÄ?iusiÄ&#x2026; spektakliĹł vaikams. Nors visus mano spektaklius vaikai gali ĹžiĹŤrÄ&#x2014;ti â&#x20AC;&#x201C; ten daug muzikos, reginiĹł. Nedarau ÄŻprasto ĹĄnekanÄ?io teatro. Niekada. Mane Ä?ia patraukÄ&#x2014; ne rizika, o tema. Mes juk visi esame vaikai kosmoso akivaizdoje. O dalykai, kuriuos Ä?ia sakome, anaiptol ne vaikiĹĄki. Bet jie nuostabĹŤs. â&#x20AC;&#x201C; PraÄ&#x2014;jusÄŻ rudenÄŻ pastatÄ&#x2014;te Richardo Wagnerio â&#x20AC;&#x17E;ParsifalÄŻâ&#x20AC;&#x153; PoznanÄ&#x2014;s operoje, sausÄŻ â&#x20AC;&#x201C; R.Wagnerio â&#x20AC;&#x17E;Rienziâ&#x20AC;&#x153; Rygoje, dabar â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Kosmosas +â&#x20AC;&#x153; Vilniuje. JĹŤs dirbate su keliais spektakliais iĹĄ karto? â&#x20AC;&#x201C; Paprastai kasmet pastatau po vienÄ&#x2026; didelÄŻ spektaklÄŻ. O ĹĄi-

.'HKOKROPWHDWUHODELDXVLDLQHSDWLQNDNDLQHJDXQDHUGYzVVDYRSDmLRVPLQWLPVLUQHEHOLHNDDSLHNjJDOYRWL

tas sezonas ypatingas â&#x20AC;&#x201C; keturi pastatymai. Tai labai daug. Po â&#x20AC;&#x17E;Kosmoso +â&#x20AC;&#x153; manÄ&#x2122;s dar laukia â&#x20AC;&#x17E;Juokas tamsojeâ&#x20AC;&#x153; Kopenhagoje, su tuo spektakliu rudenÄŻ atvaĹžiuosime ÄŻ â&#x20AC;&#x17E;SirenĹłâ&#x20AC;&#x153; festivalÄŻ. â&#x20AC;&#x201C; Kaip galite dirbti su tiek daug idÄ&#x2014;jĹł? â&#x20AC;&#x201C; Visos jos plÄ&#x2014;tojamos ilgÄ&#x2026; laikÄ&#x2026;. â&#x20AC;&#x17E;Juokas tamsojeâ&#x20AC;&#x153; pagal Vladimiro Nabokovo romanÄ&#x2026; buvo pradÄ&#x2014;tas prieĹĄ trejus metus. SukĹŤrÄ&#x2014;me koncepcijÄ&#x2026; scenai, padarÄ&#x2014;me nedidelÄ&#x2122; kĹŤrybinÄ&#x2122; bĹŤsimo spektaklio laboratorijÄ&#x2026;. IĹĄbandÄ&#x2014;me savo idÄ&#x2014;jÄ&#x2026;. VÄ&#x2014;liau pradÄ&#x2014;jome plÄ&#x2014;toti ir kitas idÄ&#x2014;jas, o â&#x20AC;&#x17E;Juokas tamsojeâ&#x20AC;&#x153; laukÄ&#x2014;. Su â&#x20AC;&#x17E;Kosmosu +â&#x20AC;&#x153; pradÄ&#x2014;jome dirbti prieĹĄ pusantrĹł metĹł. Pirmiausia surinkome labai daug medĹžiagos â&#x20AC;&#x201C; kad Ĺžinotume apie visatÄ&#x2026;, jos reiĹĄkinius, apie mokslinius tyrimus. Tada papraĹĄiau, kad jauna scenaristÄ&#x2014; paraĹĄytĹł kÄ&#x2026; nors ta tema. Bet prie to, kÄ&#x2026; apie visatÄ&#x2026; Ĺžino mokslas, aĹĄ norÄ&#x2014;jau pridÄ&#x2014;ti istorijas iĹĄ kasdienybÄ&#x2014;s. Kadangi mes gyvename ĹĄioje ĹžemÄ&#x2014;je ir nuo jos matome dangĹł, Ä?ia patiriame savo dĹžiaugsmus ir problemas, tos istorijos spektaklÄŻ susieja su mĹŤsĹł â&#x20AC;&#x201C; kurianÄ?iĹłjĹł ir ĹžiĹŤrinÄ?iĹłjĹł â&#x20AC;&#x201C; esamuoju laiku. Kreipiausi ÄŻ du danĹł poetus, kad paraĹĄytĹł mĹŤsĹł spektakliui trumpas istorijas. Lietuvoje istorijas spektakliui raĹĄÄ&#x2014; Mindaugas NastaraviÄ?ius. O aĹĄ rinkausi iĹĄ visĹł tekstĹł. Tie tekstai pasirodo tarp moksliniĹł ĹžiniĹł apie visatos reiĹĄkinius. Mes klausinÄ&#x2014;jome visĹł specialistĹł, kurie tik mums buvo pasiekiami, kad praplÄ&#x2014;stume savo Ĺžinias, sumaĹžintume abejoniĹł. Juk pateikdami publikai spektaklÄŻ tokia tema mes negalime leisti sau netikslumĹł ar pasenusiĹł ĹžiniĹł. TaÄ?iau tas tikslumas turi bĹŤti ÄŻdomus ir ÄŻtaigus. â&#x20AC;&#x201C; Kiek puslapiĹł uĹžima scenarijus?

3PEKĂ&#x;TAKĂ&#x;LIUOĂ&#x;SEĂ&#x;SUĂ&#x;VIEĂ&#x;NIĂ&#x;JAĂ&#x;VIĂ&#x;SUSĂ&#x;MEĂ&#x;NUS â&#x2013;  'DQĂ&#x2DC;UHĂ?LVLHUzJUXSzVĂ&#x201E;+RWHO 3UR)RUPDÂłÂ&#x2019;NĂ&#x2018;UzMD.'HKO KROPYDGLQDPDYLHQDU\Ă&#x2026; NLDXVLĂ&#x2DC;Ă&#x2026;LXRODLNLQLR(XURSRV WHDWURYL]LRQLHULĂ&#x2DC; â&#x2013;  Ă&#x201E;+RWHO3UR)RUPDÂłVSHNWDN OLDLLUSHUIRUPDQVDLURGR PLWHDWUXRVHEHLPX]LHMXRVH PLHVWĂ&#x2DC;DLNĂ&#x2026;WzVHNLWRVHNXO WĂ&#x2018;ULQzVHHUGYzVHYLVDPHSD VDXO\MHÂąQXR-$9LNL6LQJD SĂ&#x2018;UR6SHNWDNOLXRVH.'HKO

â&#x20AC;&#x201C; Pirmas variantas buvo, atrodo, 32 puslapiai. Bet toks buvo per ilgas. Dabar dirbame su 23 puslapiĹł tekstu. NorÄ&#x2014;jome papasakoti tiek daug ÄŻdomiĹł dalykĹł. Bet turime trumpinti scenarijĹł dÄ&#x2014;l spektaklio kokybÄ&#x2014;s. â&#x20AC;&#x201C; Nebuvo sunku atsisakyti dalies savo idÄ&#x2014;jĹł, paraĹĄytĹł puikiĹł tekstĹł? â&#x20AC;&#x201C; Ĺ˝inoma, tai neleng va, bet reikia galvoti apie visumÄ&#x2026;. Mums reikÄ&#x2014;jo erdvÄ&#x2014;s muzikai, vaizdams stebÄ&#x2014;ti. â&#x20AC;&#x201C; JĹŤs visada dirbate su didele komanda. TaÄ?iau juk bĹŤna laikas, kai ruoĹĄiatÄ&#x2014;s, galvojate, sprendĹžiate. Kokios aplinkos jums reikia tokiam darbui? Tylos ar muzikos, vienatvÄ&#x2014;s ar vieĹĄumos? â&#x20AC;&#x201C; Jokios muzikos â&#x20AC;&#x201C; tik tylos, aukĹĄtĹł lubĹł. Labiausiai man bĹŤtinas laikas. Daug laiko. Man svarbu, kad terminai manÄ&#x2122;s nevarĹžytĹł. Man reikia ir vienatvÄ&#x2014;s, ir kompanijos. Galiu dirbti viena, bet man netrukdo, kai tame paÄ?iame kambaryje yra ĹžmoniĹł. Man patinka, kai mane supa pasaulis. Galiu pasitraukti ÄŻ kampÄ&#x2026; ir pati sau galvoti. Bet paprastai visi mano darbai plÄ&#x2014;tojami bendradarbiaujant. Ĺ˝inoma, tam turiu pasirengti. Juk aĹĄ reĹžisierÄ&#x2014;, turiu matyti visumÄ&#x2026;. Esu atvira visĹł idÄ&#x2014;joms ir priimu tai, kas geriausia.

KROPVXYLHQLMDYL]XDOLXRVLXV PHQXVDUFKLWHNWĂ&#x2018;UjPX]L NjNLQjOLWHUDWĂ&#x2018;UjPRNVOj â&#x2013;  6SHNWDNOÂ&#x2019;Ă&#x201E;.RVPRVDVÂłVX .'HKOKROPLUĂ&#x201E;+RWHO3UR)RU PDÂłNXULD/LHWXYRVPHQLQLQ NDLÂąSRHWDV01DVWDUDYLmLXV NRVWLXPĂ&#x2DC;GL]DLQHUz66WUDX NDLWzPX]LNRVDXWRULDLLUDW OLNzMDL(.DXĂ&#x2026;\ODV06NDOVNLV LU/LHWXYRVQDFLRQDOLQLRGUD PRVWHDWURDNWRULDL

â&#x20AC;&#x201C; Ĺ ÄŻ sezonÄ&#x2026; dirbote Lenkijoje ir Latvijoje. Esate staÄ?iusi spektaklÄŻ SingapĹŤre, jau nekalbant apie spektaklius Danijoje. O dabar â&#x20AC;&#x201C; premjera Vilniuje. Ar jauÄ?iate skirtumus â&#x20AC;&#x201C; darbo pobĹŤdĹžio, santykiĹł, poĹžiĹŤriĹł, mentaliteto? â&#x20AC;&#x201C; SkirtumĹł, be abejo, yra, bet jie susijÄ&#x2122; ne su tautomis ar valstybÄ&#x2014;mis, o labiau su teatrais, kuriuose dirbu. TodÄ&#x2014;l netvirtinsiu, kad susiduriu su kultĹŤriniais skirtumais. Teatrai yra tokie, kokie yra jĹł vadovai. KolektyvinÄ&#x2122; kĹŤrybÄ&#x2026; labai veikia tai, kaip to teatro direktorius, projekto prodiuseris, choro vadovas elgiasi ir netgi mÄ&#x2026;sto, kaip jie dirba kasdien. Su vienu choru dirbti buvo siaubinga dÄ&#x2014;l jo nepakenÄ?iamo vadovo. Su kitu choru dirbome nuostabiai jo puikaus vadovo dÄ&#x2014;ka, bet turÄ&#x2014;jome per maĹžai laiko repeticijoms, nes tas teatras yra suplanavÄ&#x2122;s pernelyg daug premjerĹł. Vienas operos teatras turi fantastiĹĄkÄ&#x2026; prodiuserÄŻ, kuris iĹĄsprendĹžia visus keblumus. Kito teatro vadovas â&#x20AC;&#x201C; karĹĄtakoĹĄis, ir jo direktoriavimas yra tragedija teatrui. Ä&#x152;ia, kur dabar dirbu, turiu puikias sÄ&#x2026;lygas. Tai geriausia, su kuo esu susidĹŤrusi. Turiu omenyje save, nekalbu uĹž visus. Jie bendradarbiauja, jie tiki tuo, kÄ&#x2026; mes darome. TodÄ&#x2014;l ir aĹĄ tikiu, kad mes jĹł nenuvilsime.


PĂ&#x2018;]Ă&#x2DC;PDOĂ&#x2018;QDV

(NVSRQXRMDPDVLUĂ&#x2026;LV5'XI \GDUEDV

5HWLĂ&#x2026;HGHYUDL 9LOQLXMH/LHWXYRVWHDWUR PX]LNRVLUNLQRPX]LH MXMHSLUPjNDUWjĂ&#x2026;DO\MH JDOLPDSDPDW\WLRULJL QDOLXVGDUEXVNXULĂ&#x2DC; DXWRULDLÂąNHWXULĂ?LQRPL ;;DÂ&#x2019;YDLULĂ&#x2DC;PHQRVUR YLĂ&#x2DC;3UDQFĂ&#x2018;]LMRVNĂ&#x2018;UzMDL Visus parodos â&#x20AC;&#x17E;PrancĹŤzijos ĹĄedevraiâ&#x20AC;&#x153; autorius â&#x20AC;&#x201C; Andre DerainÄ&#x2026;, RaoulÄŻ Dufy, JeanÄ&#x2026; Carzou ir LeonorÄ&#x2026; Fini â&#x20AC;&#x201C; sieja iĹĄskirtinÄ&#x2014; meilÄ&#x2014; teatrui. Jie yra dirbÄ&#x2122; scenografais, kĹŤrÄ&#x2122; dekoracijas ir kostiumus. VilniĹł pasiekÄ&#x2122; jĹł darbai neturi nuolatinÄ&#x2014;s vietos jokiame pasaulio muziejuje ar galerijoje â&#x20AC;&#x201C; juos yra sukaupusi organizacija â&#x20AC;&#x17E;S.A.R.L. Amiencomâ&#x20AC;&#x153; iĹĄ PrancĹŤzijos. Ĺ i bendrija savo veikla siekia pristatyti pripaĹžintĹł menininkĹł kĹŤrybÄ&#x2026; kuo platesnei auditorijai. ModernizmÄ&#x2026; ir klasikÄ&#x2026; sujungianti paroda â&#x20AC;&#x17E;PrancĹŤzijos ĹĄedevraiâ&#x20AC;&#x153; atskleidĹžia, kaip gali bĹŤti vienoje erdvÄ&#x2014;je eksponuojami, atrodytĹł, nesuderinami stiliai, kai iĹĄraiĹĄkos priemonÄ&#x2014;s ir pati darbĹł atlikimo technika kontrastuoja tarpusavyje. A.Derainas (1880â&#x20AC;&#x201C;1954) â&#x20AC;&#x201C; vienas ĹžymiausiĹł XX amĹžiaus prancĹŤzĹł tapytojĹł, grafikas, teatro dailininkas, skulptorius ir keramikas. Jis pagarsÄ&#x2014;jo kaip fovizmo pradininkas. Ĺ io judÄ&#x2014;jimo atstovĹł braiĹžui bĹŤdingi dinamiĹĄki, ritmiĹĄki potÄ&#x2014;piai, spontaniĹĄkumas. Vilniuje pristatoma grafinÄ&#x2014; menininko serija â&#x20AC;&#x17E;Satyriconâ&#x20AC;&#x153;. R.Dufy (1877â&#x20AC;&#x201C;1953) taip pat reiĹĄkÄ&#x2014;si ÄŻvairiuose dailÄ&#x2014;s Ĺžanruose, atstovavo fovizmo mokyklai. VÄ&#x2014;lesniais kĹŤrybos laikotarpiais jis pasuko kubizmo keliu, tobulino akvarelÄ&#x2014;s technikÄ&#x2026;. Ĺ ie menininko ieĹĄkojimai atskleidĹžiami ir parodoje. Postmodernistinio meno judÄ&#x2014;jimui ĹĄiandien priskiriamas J.Carzou (1907â&#x20AC;&#x201C;2000) savo originalĹł stiliĹł atrado pasisotinÄ&#x2122;s kubistiniais ir siurrealistiniais eksperimentais. Jo paveikslĹł temos buvo peizaĹžai ir natiurmortai, vÄ&#x2014;liau darbĹł tematika prasiplÄ&#x2014;tÄ&#x2014;. KĹŤrÄ&#x2014;jas priskiriamas prie geriausiĹł prancĹŤzĹł dailininkĹł deĹĄimtuko. ÄŽdomi dailininkÄ&#x2014;, grafikÄ&#x2014;, teatro dekoratorÄ&#x2014;, knygĹł iliustratorÄ&#x2014;, Ĺžymiausia moteris siurrealistÄ&#x2014; L.Fini (1908â&#x20AC;&#x201C;1996) gimÄ&#x2014; Argentinoje, vaikystÄ&#x2122; praleido Italijoje. ÄŽ ParyĹžiĹł ji persikÄ&#x2014;lÄ&#x2014; 1933 metais. Ä&#x152;ia ji susidomÄ&#x2014;jo siurrealizmu, buvo grupiniĹł parodĹł dalyvÄ&#x2014;. MenininkÄ&#x2014; ne tik mÄ&#x2014;go kurti grafikos darbus, tapÄ&#x2014; portretus, paveikslus fantastinÄ&#x2014;mis temomis, bet ir raĹĄÄ&#x2014; prozÄ&#x2026;, domÄ&#x2014;josi dizainu, knygĹł iliustravimu, dirbo teatre. Ji sukĹŤrÄ&#x2014; kostiumus Federico Fellini filmui â&#x20AC;&#x17E;AĹĄtuoni su puseâ&#x20AC;&#x153;. (LR)

POLÄ&#x2013;KIS. MilĹžiniĹĄkus paveikslus kurianÄ?io tapytojo uĹžmojai Ĺžavi gerbÄ&#x2014;jus ir rÄ&#x2014;mÄ&#x2014;jus

Â&#x152;Ă&#x;*!6Ă&#x;VE¸Ă&#x;IRĂ&#x;MEIĂ&#x;LwSĂ&#x;Ă&#x20AC;MOĂ&#x;NAIĂ&#x;Â?ROĂ&#x;DYĂ&#x;Mg Ă&#x201E;/LHWXYRMHQzUDSDNDQ NDPDLGLGHOLĂ&#x2DC;HUGYLĂ&#x2DC; PDQRSDYHLNVODPVWR GzOELmLXOLDLVHQLDLUDJL QRNHOWLVSDUQXV1X WDULDXMĂ&#x2DC;SDNODXV\WL³¹ VDNzÂ&#x2019;-$9EHVLUXRĂ&#x2026;LDQ WLVPHQLQLQNDV$UWĂ&#x2018;UDV Ă&#x201A;OLSDYLmLXVĂ&#x201A;OLSDV

1XRWULĂ&#x2026;DVPHQLQLRDUFK\YR

1XRWULĂ&#x2026;PX]LHMDXVDUFK\YR

Ă&#x;PNRYRG

R ĹŤ t a M I K Ĺ  IO N I E N Ä&#x2013; LR korespondentÄ&#x2014;

Niujorke balandĹžio mÄ&#x2014;nesÄŻ prasidedanti pa roda â&#x20AC;&#x17E;Ar texpoâ&#x20AC;&#x153; skelbiasi esanti didĹžiausia vaizduojamojo meno mugÄ&#x2014; pasaulyje. Kaip tik todÄ&#x2014;l kompromisĹł nemÄ&#x2014;gstantis A.Ĺ lipaviÄ?ius (51 m.) nusprendÄ&#x2014; ten pristatyti savo tapybÄ&#x2026; tarptautinei meno bendruomenei. â&#x20AC;&#x17E;Juk neveĹĄiu paveikslĹł ÄŻ BalbieriĹĄkÄŻâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; juokÄ&#x2014;si dailininkas, daugeliui Ĺžinomas tiesiog kaip Ĺ lipas iĹĄ roko grupÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;Ir visa tai kas yra graĹžu yra graĹžuâ&#x20AC;&#x153;. Ĺ iĹł metĹł Niujorko â&#x20AC;&#x17E;Artexpoâ&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; vienu metu vykstanÄ?iĹł trijĹł atskirĹł ekspozicijĹł junginys. PagrindinÄ&#x2014;je parodoje meno galerijos iĹĄ viso pasaulio tradiciĹĄkai pristato iĹĄkiliausius savo menininkus. Antroji mugÄ&#x2014;s dalis, pavadinta â&#x20AC;&#x17E;Soloâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; nepriklausomĹł menininkĹł personaliniĹł parodĹł karalystÄ&#x2014;. O treÄ?ioji reklamuoja dailininkus, galerininkus ir kolekcininkus aptarnaujanÄ?iĹł verslininkĹł paslaugas. 3VARĂ&#x;BIAUĂ&#x;SIAĂ&#x;ÂŚĂ&#x;NAUĂ&#x;JOSĂ&#x;PAĂ&#x;Ă&#x20AC;INĂ&#x;TYS

A.Ĺ lipaviÄ?iaus darbus bus galima pamatyti â&#x20AC;&#x17E;Soloâ&#x20AC;&#x153; parodoje. Joje stendus ÄŻsirengs tie menininkai, kurie nori pristatyti savo kĹŤrinius be tarpininkĹł. NemaĹžai jĹł dar neturi sutarÄ?iĹł su rimtomis galerijomis, taÄ?iau daugÄ&#x2014;ja ir tokiĹł, kurie tiesiog nenori naudotis galerininkĹł paslaugomis ir stebÄ&#x2014;ti, kaip jie pelnosi kĹŤrÄ&#x2014;jĹł sÄ&#x2026;skaita. Kaip ir pagrindinÄ&#x2014;je Niujorko â&#x20AC;&#x17E;Artexpoâ&#x20AC;&#x153; dalyje, â&#x20AC;&#x17E;Soloâ&#x20AC;&#x153; meno mugÄ&#x2014;je gali dalyvauti tik specialiai atrinkti menininkai. VieĹĄai skelbiami atrankos komisijos kriterijai â&#x20AC;&#x201C; meistriĹĄkumas, naujumas, ÄŻdomumas ir kĹŤrybiĹĄkumas. A.Ĺ lipaviÄ?ius neslÄ&#x2014;pÄ&#x2014; pasididĹžiavimo, kad Niujorke buvo pastebÄ&#x2014;tas tarp 10 tĹŤkstanÄ?iĹł kĹŤrÄ&#x2014;jĹł, pretenduojanÄ?iĹł patekti ÄŻ ĹĄiÄ&#x2026; mugÄ&#x2122;. â&#x20AC;&#x17E;Kiekviena iĹĄvyka, paroda ar menininkĹł simpoziumas â&#x20AC;&#x201C; galimybÄ&#x2014; uĹžmegzti naujĹł paĹžinÄ?iĹł. Sutikti menotyrininkai pakvieÄ?ia ÄŻ kitus renginius, supaĹžindina su potencialiais pirkÄ&#x2014;jais. IĹĄ menininkĹł galiu pasimokyti. PavyzdĹžiui, pernai ikonĹł meistras iĹĄ Ukrainos atskleidÄ&#x2014; man nemaĹžai savo technikos paslapÄ?iĹłâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; dailininkas dÄ&#x2014;stÄ&#x2014; prieĹžastis, kurios priverÄ?ia jÄŻ atsitraukti nuo molberto. Kadangi Niujorkas laikomas ĹĄiuolaikinio meno sostine, A.Ĺ lipaviÄ?ius tikisi, jog ten sutiks itin daug menu besidominÄ?iĹł ĹžmoniĹł. â&#x20AC;&#x17E;Jei nupirks visus darbus, kai grÄŻĹĄiu â&#x20AC;&#x201C; puotausimâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; ĹžadÄ&#x2014;jo menininkas. Jis sakÄ&#x2014; niekuomet nebandantis spÄ&#x2014;lioti, kas nutiks ateityje.

$Ă&#x201A;OLSDYLmLXVQHVOHSLDSDVLGLGĂ?LDYLPRNDGLĂ&#x2026;WĂ&#x2018;NVWGDLOLQLQNĂ&#x2DC;GDUEĂ&#x2DC;Ă&#x2026;LHMRSDYHLNVODLDWULQNWL1LXMRUNRPXJHL

Mat daĹžniausiai neĹžino net to, kaip baigsis ĹĄi diena. Jei Vilniuje tvarkydamas reikalus sutiks smagiÄ&#x2026; kompanijÄ&#x2026;, tai namo ÄŻ RudaminÄ&#x2026; teks parvaĹžiuoti taksi. 0AĂ&#x;VEIKSĂ&#x;LUSĂ&#x;TAĂ&#x;POĂ&#x;SOĂ&#x;DYĂ&#x;BOĂ&#x;JE

Vilniuje uĹžaugÄ&#x2122;s ir vilnieÄ?iu iki ĹĄiol save laikantis menininkas jau senokai gyvena visai ĹĄalia sostinÄ&#x2014;s esanÄ?ioje Rudaminoje. O trijĹłâ&#x20AC;&#x201C;penkiĹł metrĹł aukĹĄÄ?io paveikslus tapo sodyboje prie Ĺ˝aliĹłjĹł eĹžerĹł. Rudaminoje A.Ĺ lipaviÄ?ius atsidĹŤrÄ&#x2014; dar sovietmeÄ?iu, kai stengÄ&#x2014;si kokiu nors bĹŤdu iĹĄsisukti nuo tarnybos sovietĹł armijoje. ÄŽsidarbino dailÄ&#x2014;s ir darbĹł mokytoju, kartu su kolegomis pasistatÄ&#x2014; butÄ&#x2026;. TaÄ?iau valdiĹĄkÄ&#x2026; duonÄ&#x2026; valgÄ&#x2014; tik 11 metĹł.

â&#x20AC;&#x17E;DailininkĹł kompanijoje mane kas nors visada pavadina muziku, ir tai daĹžniausiai nuskamba ironiĹĄkai.â&#x20AC;&#x153; $Ă&#x201A;OLSDYLmLXVĂ&#x201A;OLSDV

Dabar menininkas pragyvena iĹĄ savo kĹŤrybos, nes jo paveikslai neuĹžsiguli dirbtuvÄ&#x2014;je. Nors yra vadinamas bohemos Ĺžmogumi, tapytojas atskleidĹžia, kad jau tris deĹĄimtmeÄ?ius myli vienÄ&#x2026; vienintelÄ&#x2122; moterÄŻ â&#x20AC;&#x201C; savo ĹžmonÄ&#x2026; ArÄ&#x2026;. Pora augina tris sĹŤnus â&#x20AC;&#x201C; Ä&#x201E;ĹžuolÄ&#x2026;, PerkĹŤnÄ&#x2026; ir VÄ&#x2014;jÄ&#x2026;. Naujausias dailininko tapybos ciklas, kurio darbai bus pristatomi ir Niujorko mugÄ&#x2014;je, â&#x20AC;&#x201C; taip pat apie meilÄ&#x2122;. A.Ĺ lipaviÄ?ius sakÄ&#x2014; sumanÄ&#x2122;s jÄŻ kaip dovanÄ&#x2026; savo Ĺžmonai. â&#x20AC;&#x17E;Pamaniau, kad bus labai ÄŻdomus mano meilÄ&#x2014;s ÄŻrodymasâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; ciklo pradĹžiÄ&#x2026; prisimena tapytojas. TaÄ?iau vos pradÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s dirbti menininkas pastebÄ&#x2014;jo, kad meilÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; neiĹĄsemiama tema.

)¸Ă&#x;SIĂ&#x;PILĂ&#x;DwĂ&#x;IRĂ&#x;NEĂ&#x;REAĂ&#x;LIOSĂ&#x;SVAĂ&#x;JOĂ&#x;NwS â&#x2013;  9DLN\VWzMHVYDMRMÂ?VWDSWLJDUVLX PHQLQLQNX$Ă&#x201A;OLSDYLmLXVĂ&#x201A;OLSDV PHQRSDVDXO\MHSLUPLDXVLDLĂ&#x2026; JDUVzMRNDLSPX]LNDVNDUWX VXVDYRYDLN\VWzVGUDXJXNL QRUHĂ?LVLHULXPL$%DU\VX%DUX PÂ&#x2019;NĂ&#x2018;UÂ?VDYDQJDUGLQzV PX]LNRVJUXSÂ?Ă&#x201E;,UYLVDWDLNDV \UDJUDĂ?X\UDJUDĂ?XÂł â&#x2013;  %Ă&#x2018;GDPDVEHUQLĂ&#x2018;NĂ&#x2026;WLV$UWĂ&#x2018; UDVVYDMRMRWXUzWLPRWRFLNOj Ă&#x201A;LDQGLHQMXRGDVPHWĂ&#x2DC;VH QXPRPRWRFLNODVVWRYLMRJD UDĂ?H-Â&#x2019;Â&#x2019;VLJLMRSULHĂ&#x2026;PHWĂ&#x2DC; LUNROQHWXUzMRJDUDĂ?R

Ĺ alia moters ir vyro meilÄ&#x2014;s paveiksluose atsirado ir meilÄ&#x2014;s tÄ&#x2014;vynei motyvas. O kartu â&#x20AC;&#x201C; ir pats didĹžiausias A.Ĺ lipaviÄ?iaus darbas. Tai ĹĄeĹĄiĹł su puse metro aukĹĄÄ?io paveikslas-kryĹžius, skirtas lietuviĹł pergalÄ&#x2014;s Ĺ˝algirio mĹŤĹĄyje jubiliejui. .EĂ&#x;KONĂ&#x;KUĂ&#x;RUOĂ&#x;JAĂ&#x;SUĂ&#x;Âľ3AUĂ&#x;KA

Pasakodamas apie savo paveikslus dailininkas prisiminÄ&#x2014;, kad kĹŤrybinio kelio pradĹžioje menotyrininkai jam siĹŤlÄ&#x2014; tapyti kitaip. â&#x20AC;&#x17E;Man sakÄ&#x2014;, kad dirbdamas siurrealistiĹĄkai visuomet bĹŤsiu lyginamas su tapytoju Ĺ arĹŤnu Sauka. TaÄ?iau kai pats Ĺ arĹŤnas vienÄ&#x2026; kartÄ&#x2026; uĹžsuko ÄŻ mano parodÄ&#x2026;, tai jo nuomonÄ&#x2014; buvo tokia pat kaip ir mano: mĹŤsĹł darbai â&#x20AC;&#x201C; visiĹĄkai nepanaĹĄĹŤsâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; prisimena A.Ĺ lipaviÄ?ius. ÄŽdomu, kad kalbÄ&#x2014;damas apie tapybÄ&#x2026; ArtĹŤras vengia lyginti jÄ&#x2026; su savo muzikine kĹŤryba. Nors grupÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;Ir visa tai kas yra graĹžu yra graĹžuâ&#x20AC;&#x153; dar gyvuoja ir rengia koncertus, tapytojas ÄŻsitikinÄ&#x2122;s, jog muziko ÄŻvaizdis jam ne tik padeda, bet ir kenkia. â&#x20AC;&#x17E;DailininkĹł kompanijoje mane kas nors visuomet pavadina muziku, ir daĹžniausiai tai nuskamba gana ironiĹĄkai. Tarsi bĹŤÄ?iau koks savamokslis, atsitiktinai uĹžklydÄ&#x2122;s ÄŻ vaizduojamojo meno pasaulÄŻ.

ODLNzPRWRFLNOjVDYREXWH â&#x2013;  $QWUjMÂ&#x2019;ÂąUDXGRQjPRWRFLN OjVXORSĂ&#x2026;LXMLVLĂ&#x2026;PDLQzÂ&#x2019;VDYR SDYHLNVOjVXPHQRPzJzMX OHQNW\QLQLQNX-Ă&#x201A;LDXGNXOLX â&#x2013;  'DUVRYLHWPHmLXYDUW\GDPDV DXWRPRELOLĂ&#x2DC;Ă?XUQDOjPHQLQLQ NDVVXVLĂ?DYzMRVSRUWLQLXĂ&#x201E;-D JXDUÂłÂ&#x2018;VLJHLGzEĂ&#x2018;WLQDLNDGD QRUVÂ&#x2019;VLJ\WLWRNÂ&#x2019;QRUVVXSUDWR NDGWRNVQRUDVQHUHDOXV'DEDU MDXLĂ&#x2026;VLSLOGzLUĂ&#x2026;LVYDMRQz â&#x2013;  .RONDVQHÂ&#x2019;J \YHQGLQWDVWLN YLHQDVNĂ&#x2018;UzMRWURĂ&#x2026;NLPDVÂą WXUzWLQXRVDYjPHQRJDOHULMj

Bet pirmiausia aĹĄ esu profesionalus dailininkas. Jei jau kalbame apie meilÄ&#x2122;, galiu pasakyti, kad tapyba â&#x20AC;&#x201C; pirmoji mano meilÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; karĹĄÄ?iuodamasis kalbÄ&#x2014;jo A.Ĺ lipaviÄ?ius. 2wĂ&#x;MwĂ&#x;JUSĂ&#x;SUĂ&#x;Ă&#x20AC;AĂ&#x;VIĂ&#x;UĂ&#x20AC;Ă&#x;MOĂ&#x;JAIS

Paklaustas, kodÄ&#x2014;l pastaraisiais metais jo paveikslĹł formatai vis didÄ&#x2014;ja, tapytojas atsakÄ&#x2014; paprastai: â&#x20AC;&#x17E;NeĹžinau.â&#x20AC;&#x153; Matyt, atÄ&#x2014;jo dideliĹł formatĹł metas. PaaiĹĄkÄ&#x2014;jus, kad tokio dydĹžio darbams sunku rasti vietÄ&#x2026; ne tik galerijose, bet ir lietuviĹł namuose, A.Ĺ lipaviÄ?ius pradÄ&#x2014;jo dairytis uĹž Atlanto. Oficialus pakvietimas ÄŻ Niujorko mugÄ&#x2122; lietuviĹł dailininkÄ&#x2026; pasiekÄ&#x2014; vos prieĹĄ mÄ&#x2014;nesÄŻ, todÄ&#x2014;l jis nebesuspÄ&#x2014;jo pateikti projekto kultĹŤrÄ&#x2026; remianÄ?iĹł fondĹł paramai gauti. Teko skubiai ieĹĄkoti rÄ&#x2014;mÄ&#x2014;jĹł, kurie padÄ&#x2014;tĹł ne tik paÄ?iam menininkui, bet ir jo didĹžiuliams paveikslams patekti ÄŻ JAV. â&#x20AC;&#x17E;Yra ĹžmoniĹł, kurie puikiai supranta, kad Niujorke atstovausiu ne tik sau paÄ?iam, bet ir savo ĹĄaliai. Lietuvos vardas bus didelÄ&#x2014;mis raidÄ&#x2014;mis uĹžraĹĄytas ant mano stendo sienos. Neseniai verslininkas, ÄŻ kurÄŻ kreipiausi paramos, tiesiog atneĹĄÄ&#x2014; tris tĹŤkstanÄ?ius JAV doleriĹł ir padÄ&#x2014;jo ant staloâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; dosniu rÄ&#x2014;mÄ&#x2014;jo mostu dĹžiaugÄ&#x2014;si tapytojas.


PRAMOGOSĂ&#x; Ă&#x;TV

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;KOVOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;

6.00, 6.35, 6.55, 7.10, 7.40, 8.05, 8.40 Labas rytas, Lietuva! 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Ĺ˝inios. 6.34, 8.03 Orai. 6.50 Eksper tas. 7.05, 7.35, 8.35 Orai, spor tas. 9.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Kobra 11â&#x20AC;&#x153; (N-7) (kart.). 10.00 TeisÄ&#x2014; Ĺžinoti (kart.). 11.00 BÄ&#x2014;dĹł turgus (kart.).

6.40 TeleparduotuvÄ&#x2014;. 6.55 Ĺ˝alioji enciklopedija. 7.00 Animacinis serialas â&#x20AC;&#x17E;Kempiniukas PlaÄ?iakelnisâ&#x20AC;&#x153; (kart.). 7.25 â&#x20AC;&#x17E;Simpsonaiâ&#x20AC;&#x153; (N-7) (kart.). 7.55 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Brazilijos aveniuâ&#x20AC;&#x153; (10). 9.00 â&#x20AC;&#x17E;MeilÄ&#x2014;s sĹŤkuryjeâ&#x20AC;&#x153; (1855). 10.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Paskutinis iĹĄ vyrĹłâ&#x20AC;&#x153; (17, 18.). 11.00 TV pagalba. SocialinÄ&#x2014;s dokumentikos laida (N-7) (kart.). 11.50 Kvieskite daktarÄ&#x2026;! Medicinos pokalbiĹł ĹĄou (N-7) (kart.).

6.20 â&#x20AC;&#x17E;SmalsutÄ&#x2014; Doraâ&#x20AC;&#x153; (45). 6.50 â&#x20AC;&#x17E;Tomo ir DĹžerio nuotykiaiâ&#x20AC;&#x153; (5). 7.20 Animacinis f. â&#x20AC;&#x17E;Paskutinis Ĺžiedlapisâ&#x20AC;&#x153; (kart.). 7.50 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Volkeris, Teksaso reindĹžerisâ&#x20AC;&#x153; (108) (N-7). 8.50 24 valandos. SocialinÄ&#x2014; aktualijĹł laida (N-7) (kart.). 9.30 KK2. Informacijos ĹĄou (N-7). 10.15 Nuo... iki... Gyvenimo bĹŤdo laida (kart.). 11.10 â&#x20AC;&#x17E;ÄŽ ĹžvejybÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153;. Komedija. ReĹž. Ch.Cainas. Vaid. J.Pesci, R.Arquette, D.Gloveris. JAV, 1997 m.

6.45 Programa. 6.49 TV parduotuvÄ&#x2014;. 7.05 Repor teris. InformacinÄ&#x2014; publicistinÄ&#x2014; laida. VedÄ&#x2014;jas A.Kavaliauskas. 7.50 PradÄ&#x2014;k nuo savÄ&#x2122;s. Speciali laida. 8.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Vangelijaâ&#x20AC;&#x153; (8, 9) (N-7). 10.10 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;PadangiĹł patruliaiâ&#x20AC;&#x153; (28) (N-7). 11.15 Repor teris. InformacinÄ&#x2014; publicistinÄ&#x2014; laida. VedÄ&#x2014;jas A.Kavaliauskas.

7.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Muchtaro sugrÄŻĹžimasâ&#x20AC;&#x153; (N-7) (kart.). 8.00 MistinÄ&#x2014;s istorijos. SensacijĹł ĹĄou (N-7) (kart.). 9.00 â&#x20AC;&#x17E;KrikĹĄtaĹĄunisâ&#x20AC;&#x153;. Komedija. ReĹž. R.Boddingtonas. 2010 m. (N-7) (kart.). 11.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;ProkurorĹł patikrinimasâ&#x20AC;&#x153; (N-7) (kart.).

12.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Miestelio ligoninÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (5/1). 13.00 NacionalinÄ&#x2014; paieĹĄkĹł tarnyba (kart.). 13.55, 14.10 Laba diena, Lietuva! TiesioginÄ&#x2014; aktualijĹł laida. 14.00, 15.30 Ĺ˝inios. 14.05, 15.45 Orai. 15.40 Spor tas. 15.50 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Senisâ&#x20AC;&#x153; (352) (N-7). 17.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Kobra 11â&#x20AC;&#x153; (149) (N-7). 18.00 Ĺ iandien. AktualijĹł laida (su ver timu ÄŻ gestĹł kalbÄ&#x2026;). 18.40 Spor tas. 18.45 Orai. 18.50 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;NaisiĹł vasaraâ&#x20AC;&#x153; (47). 19.25 Emigrantai. SocialinÄ&#x2014;s dokumentikos laida.

12.25 â&#x20AC;&#x17E;VieĹĄnios iĹĄ praeitiesâ&#x20AC;&#x153; (5). 12.55 Animacinis serialas â&#x20AC;&#x17E;DrakonĹł medĹžiotojaiâ&#x20AC;&#x153; (10). 13.30 Animacinis serialas â&#x20AC;&#x17E;GuďŹ s ir jo sĹŤnus Maksasâ&#x20AC;&#x153; (23). 14.00 Animacinis serialas â&#x20AC;&#x17E;Kempiniukas PlaÄ?iakelnisâ&#x20AC;&#x153; (5). 14.30 Animacinis serialas â&#x20AC;&#x17E;Simpsonaiâ&#x20AC;&#x153; (331) (N-7). 15.00 â&#x20AC;&#x17E;Rosarijaâ&#x20AC;&#x153; (99) (N-7). 16.00 â&#x20AC;&#x17E;Nepaklusni ĹĄirdisâ&#x20AC;&#x153; (121) (N-7). 17.00 TV pagalba. SocialinÄ&#x2014;s dokumentikos laida. VedÄ&#x2014;jas E.Knispelis (N-7). 17.50 Kvieskite daktarÄ&#x2026;! Medicinos pokalbiĹł ĹĄou. VedÄ&#x2014;jai J.JankeviÄ?ius ir A.Unikauskas (N-7). 18.30 TV3 Ĺžinios. 19.20 TV3 spor tas. 19.25 TV3 orai. 19.30 â&#x20AC;&#x17E;PamirĹĄk maneâ&#x20AC;&#x153; (25) (N-7).

12.55 Animacinis serialas â&#x20AC;&#x17E;Kempiniukas PlaÄ?iakelnisâ&#x20AC;&#x153; (11). 13.25 Animacinis f. â&#x20AC;&#x17E;DantĹł ĹĄepetukĹł karalienÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153;. Rusija. 13.55 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Audraâ&#x20AC;&#x153; (91) (N-7). 15.00 Premjera. TV serialas â&#x20AC;&#x17E;MeilÄ&#x2014; ir bausmÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (1) (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. InformacinÄ&#x2014; pokalbiĹł laida. VedÄ&#x2014;jai P.SkuÄ?as ir I.KuodytÄ&#x2014;-SkuÄ?ienÄ&#x2014;. 17.50 24 valandos. SocialinÄ&#x2014; aktualijĹł laida. VedÄ&#x2014;jas G.LeĹĄkeviÄ?ius (N-7). 18.30 Ĺ˝inios. Kriminalai. 19.25 Spor tas. 19.28 Orai. 19.30 KK2. Informacijos ĹĄou. VedÄ&#x2014;jai T.AliĹĄauskas ir U.SkonsmanaitÄ&#x2014; (N-7).

12.00 MoterĹł daktarasâ&#x20AC;&#x153; (25) (N-7). 13.00 24/7. SavaitÄ&#x2014;s aktualijĹł analizÄ&#x2014; ir komentarai. VedÄ&#x2014;ja D.Ĺ˝eimytÄ&#x2014;. 14.00 Lietuva tiesiogiai. 14.35 TV parduotuvÄ&#x2014;. 14.50 Premjera. TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Air Americaâ&#x20AC;&#x153; (1). JAV, 1998 m. (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Ĺ˝inios. 16.18, 17.18, 18.37 Orai. 16.20 Dokumentinis serialas â&#x20AC;&#x17E;Mikropasauliaiâ&#x20AC;&#x153; (N-7). 17.20 Lietuva tiesiogiai. AktualiĹł pokalbiĹł laida. VedÄ&#x2014;ja D.Ĺ˝eimytÄ&#x2014;. 18.40 Ĺ˝iniĹł naujienos. Humoro laida. VedÄ&#x2014;jas T.AuguceviÄ?ius (N-7). 18.50 Viskas bus gerai! MoterĹł gyvenimo bĹŤdo laida. VedÄ&#x2014;jos E.UĹžaitÄ&#x2014;, R.MikailionytÄ&#x2014;, R.StanaitytÄ&#x2014; (N-7). 19.50 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Vangelijaâ&#x20AC;&#x153; (12). Rusija, 2013 m. (N-7).

12.00 Kalbame ir rodome. VedÄ&#x2014;jas L.ZakoĹĄanskis (N-7). 13.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Muchtaro sugrÄŻĹžimasâ&#x20AC;&#x153; (N-7) (kart.). 14.00 Nuotakos siaubĹŤnÄ&#x2014;s. RealybÄ&#x2014;s ĹĄou (N-7). 15.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;DidĹžioji sÄ&#x2014;kmÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (24). 15.30 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Dreikas ir DĹžoĹĄasâ&#x20AC;&#x153; (11). 16.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;ProkurorĹł patikrinimasâ&#x20AC;&#x153; (111) (N-7). 17.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Muchtaro sugrÄŻĹžimasâ&#x20AC;&#x153; (N-7). 18.00 Ĺ˝inios. 18.25 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Mentalistasâ&#x20AC;&#x153; (14) (N-7). 19.30 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Du su puse vyroâ&#x20AC;&#x153; (14) (N-7).

20.25 Loterija â&#x20AC;&#x17E;Perlasâ&#x20AC;&#x153;. 20.30 Panorama. 20.55 Verslas. 21.00 KultĹŤra. 21.05 Spor tas. 21.10 Orai. 21.15 DÄ&#x2014;mesio centre. VedÄ&#x2014;jas E.Jakilaitis. 21.45 PinigĹł kar ta. Publicistikos laida. VedÄ&#x2014;jas A.Tapinas. Per pertraukÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; 22.00 Loterija â&#x20AC;&#x17E;Perlasâ&#x20AC;&#x153;. 22.45 Vakaro Ĺžinios. 23.00 UĹžsienio naujienos. 23.05 Spor tas. 23.10 Orai. 23.15 â&#x20AC;&#x17E;PrisikÄ&#x2014;lÄ&#x2122;s farasâ&#x20AC;&#x153; (4/12) (N-7). 0.15 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Senisâ&#x20AC;&#x153; (N-7) (kart.). 1.30 DÄ&#x2014;mesio centre (kart.).

20.00 PrieĹĄ srovÄ&#x2122;. Publicistikos laida. VedÄ&#x2014;ja A.KudabienÄ&#x2014; (N-7). 21.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Moterys meluoja geriauâ&#x20AC;&#x153; (37) (N-7). 21.30 TV3 vakaro Ĺžinios. 21.55 TV3 spor tas. 21.58 TV3 orai. 22.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Po kupoluâ&#x20AC;&#x153; (2). 23.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;GraĹžuolÄ&#x2014; ir pabaisaâ&#x20AC;&#x153; (1). 0.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;24 valandosâ&#x20AC;&#x153; (5). 1.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Kaulaiâ&#x20AC;&#x153; (4) (N-14). 1.50 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Chorasâ&#x20AC;&#x153; (15) (N-7). 2.40 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Penktadienio vakaro Ĺžiburiaiâ&#x20AC;&#x153; (59). 3.30 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Pabudimasâ&#x20AC;&#x153; (2). 4.20 Programos pabaiga.

20.25 Pagalbos skambutis. RealybÄ&#x2014;s drama (N-7). 21.30 Ĺ˝inios. Verslas. 22.04 Spor tas. 22.08 Orai. 22.10 Vakaro seansas. â&#x20AC;&#x17E;OuĹĄeno dvyliktukasâ&#x20AC;&#x153;. KriminalinÄ&#x2014; komedija. ReĹž. S.Soderberghas. Vaid. G.Clooney, A.Garcia, B.Pittas, M.Damonas, C.Zeta-Jones, J.Roberts, V.Casselis. JAV, 2004 m. (N-7). 0.35 â&#x20AC;&#x17E;ÄŽstatymas ir tvarka. SpecialiĹłjĹł tyrimĹł skyriusâ&#x20AC;&#x153; (61) (N-7). 1.30 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;KaraliĹĄkos kanÄ?iosâ&#x20AC;&#x153; (13) (N-7). 2.25 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Slapti reikalaiâ&#x20AC;&#x153; (2) (N-7).

21.00 Patriotai. Ĺ˝urnalistiniĹł tyrimĹł laida. VedÄ&#x2014;ja R.JanutienÄ&#x2014; (N-7). 22.00 Repor teris. InformacinÄ&#x2014; publicistinÄ&#x2014; laida. VedÄ&#x2014;jas A.Kavaliauskas. 22.37 PaĹžangi Lietuva. 22.42 Orai. 22.45 Ĺ˝iniĹł naujienos. Humoro laida. VedÄ&#x2014;jas T.AuguceviÄ?ius (N-7). 23.00 Nusikaltimas ir bausmÄ&#x2014;. KriminalinÄ&#x2014;s paslaptys su K.Krivicku (N-14). 0.00 â&#x20AC;&#x17E;PadangiĹł patruliaiâ&#x20AC;&#x153; (30) (N-7). 1.00 Repor teris. 1.37 PaĹžangi Lietuva. 1.42 Orai. 1.45 Lietuva tiesiogiai.

20.00 DviraÄ?io ĹĄou. Humoro laida. VedÄ&#x2014;jas V.Ĺ erÄ&#x2014;nas. 20.30 Yra, kaip yra. PokalbiĹł ĹĄou. VedÄ&#x2014;jai A.StaĹĄaitytÄ&#x2014;-MasalskienÄ&#x2014;, G.GureviÄ?iĹŤtÄ&#x2014; ir G.Drukteinis (N-7). 21.30 â&#x20AC;&#x17E;Kieta palydaâ&#x20AC;&#x153;. Veiksmo komedija. ReĹž. S.Herekas. Vaid. P.Levesqueâ&#x20AC;&#x2122;as, K.Corriganas, J.Zuniga. JAV, 2011 m. (N-7). 23.35 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Tikras kraujasâ&#x20AC;&#x153; (7) (N-14). 0.35 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Mentalistasâ&#x20AC;&#x153; (N-7) (kart.). 1.30 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;ProkurorĹł patikrinimasâ&#x20AC;&#x153; (N-7) (kart.). 2.35 Bamba. Interaktyvusis ĹĄou suaugusiesiems (S).

/LQDVXVDYRP\OLPXY\UX8XUX\UDODLPLQJDWDmLDXMDLQXRERGXEHGDUER

*AUĂ&#x;jIAĂ&#x;SIĂ&#x;MEIĂ&#x;LwSĂ&#x;KAĂ&#x;LIĂ&#x;NE *HUDLPRNDPjGDUEjWXULQW\VHPLJUDQWDLGDĂ?QDLMDX mLDVLYLHQLĂ&#x2026;LQHP\OLPLQLHNDPQHUHLNDOLQJL2QHPD Ă?DLPRWHUĂ&#x2DC;LĂ&#x2026;Y\NXVLĂ&#x2DC;Â&#x2019;WROLPDVĂ&#x2026;DOLVSDVVDYRP\OL PXRVLXVQHWXULJDOLP\EzVXĂ?VLLPWLPzJVWDPDYHLNOD Mindaugas Ĺ˝uraulis Londone gyvena jau 9 metus. Jis Ä?ia atvyko sulaukÄ&#x2122;s vos aĹĄtuoniolikos. Santechniko ir statybininko profesijas turinÄ?iam 27 metĹł vyrui darbo netrĹŤksta â&#x20AC;&#x201C; jis vos spÄ&#x2014;ja suktis. TaÄ?iau po darbo Mindaugo namuose niekas nelaukia. LRT televizijos laidai â&#x20AC;&#x17E;Emigrantaiâ&#x20AC;&#x153; vyras guodÄ&#x2014;si, kad jauÄ?ia ĹžlugdanÄ?iÄ&#x2026; vienatvÄ&#x2122;. O Stambule gyvenanti Lina DĹžanatar sakÄ&#x2014;, kad nieko kito neturi â&#x20AC;&#x201C; tik gyvenimo meilÄ&#x2122;. Tiesa, ji gyvena puikiai ÄŻrengtuose namuose. TaÄ?iau penkerius metus

trunkantis gyvenimas emigracijoje jaunai moteriai jau ÄŻgriso. Turkijoje ji tik dÄ&#x2014;l savo vyro. Jos sutuoktinis Uuras DĹžanataras dirba lÄ&#x2014;ktuvo pilotu. PrieĹĄ aĹĄtuonerius metus Uuras buvo Turkijos kariniĹł oro pajÄ&#x2014;gĹł majoras ir vykdydamas NATO misijÄ&#x2026; lankÄ&#x2014;si Lietuvoje. Tada jis ir susipaĹžino su 11 metĹł jaunesne Lina. Galiausiai Lina ryĹžosi iĹĄvykti pas savo mylimÄ&#x2026; jÄŻ. â&#x20AC;&#x17E;Esu meilÄ&#x2014;s kalinÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; ĹĄyptelÄ&#x2014;jo moteris. â&#x2013;  /57WHOHYL]LMDYDO

6AIKINOĂ&#x;SVAĂ&#x;JOĂ&#x;NwSĂ&#x;ÂŚĂ&#x;PAĂ&#x;KEISĂ&#x;TIĂ&#x; LYĂ&#x;TÂ? Ă&#x;I¸Ă&#x;TEĂ&#x;KwĂ&#x;TIĂ&#x;IRĂ&#x;TUĂ&#x;RwĂ&#x;TIĂ&#x;VAIĂ&#x;KĂ&#x2039; 7UHMXVPHWXV/LHWXYRMH J\YHQDQWLVD]HUEDL GĂ?DQLHWLVWUDQVYHVWLWDV 5DXOLV0DPPDGOLVMDX UHQNDSLQLJXVO\WLHV NHLWLPRRSHUDFLMDL â&#x20AC;&#x17E;Dar prieĹĄ pusmetÄŻ apie tai negalvojau, o dabar aiĹĄkiai Ĺžinau, ko noriuâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; pirmÄ&#x2026; kartÄ&#x2026; vieĹĄai apie ketinimus atlikti lyties keitimo operacijÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytoâ&#x20AC;&#x153; televizijos laidoje â&#x20AC;&#x17E;Viskas bus geraiâ&#x20AC;&#x153; prisipaĹžins garsiausias transvestitas Lietuvoje R.Mammadlis. R.Mammadlis jau spÄ&#x2014;jo tapti tikra naktiniĹł klubĹł ĹžvaigĹžde, Ĺžinomu kirpÄ&#x2014;ju, modeliu ir stilistu. O netrukus dailaus kĹŤno sudÄ&#x2014;jimo vaikinas Ĺžingsniuos â&#x20AC;&#x17E;Mados infekcijosâ&#x20AC;&#x153; podiumu. Renginyje dalyvaujantys dizaineriai savo kolekcijoms demonstruoti atsirinko savito, netradicinio tipaĹžo merginas ir vaikinus. Tarp jĹł â&#x20AC;&#x201C; ir RaulÄŻ, kuris atrankoje pasirodÄ&#x2014; su juoda trumpa suknele ir aukĹĄtakulniais. â&#x20AC;&#x17E;Man nebuvo lengva suvokti,

-6WDFHYLmLDXVQXRWU

7%DXURQXRWU

ÂŚ

ÂŚ

ÂŚ

PRAMOGOS

'DLOLĂ&#x2DC;EUXRĂ?Ă&#x2DC;50DP PDGOLV\UDVXVXNÂ?V JDOYjQHYLHQDPOLH WXYLĂ&#x2DC;YDLNLQXL

kad esu kitoks. Kai visi aplinkui tvirtina, kad esi nenormalus, sunku save vertinti tinkamai. Kai aĹĄ lankiausi pas gydytojÄ&#x2026;, paaiĹĄkÄ&#x2014;jo, kad moteriĹĄkĹł hormonĹł turiu treÄ?daliu daugiau nei eilinis vyras. Buvau ir pas psichologÄ&#x2026;. Juk imi manyti, kad gal esi koks ĹĄizofrenikas arba depresija sergi. AÄ?iĹŤ Dievui, esu sveikas. AĹĄ toks gimiau. JauÄ?iuosi taip, kad mano moters siela gyvena ne tame kĹŤneâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; laidoje tikino Raulis, kuris nuo maĹžens mÄ&#x2014;gdavo Ĺžaisti su lÄ&#x2014;lÄ&#x2014;mis, siĹŤti sukneles, o dÄ&#x2014;l graĹžesniĹł drabuĹžiĹł peĹĄdavosi su seserimis. â&#x20AC;&#x17E;Trylikos metĹł supratau, kad

man patinka vyrai. BandĹžiau mesti tas mintis iĹĄ galvos ir elgtis, kaip dera vyrui â&#x20AC;&#x201C; lankiau sporto klubÄ&#x2026;, kabinau merginas, bet tai nepadÄ&#x2014;joâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; prisipaĹžino Raulis. Visko maÄ?iusias ir girdÄ&#x2014;jusias laidos vedÄ&#x2014;jas pritrenkÄ&#x2014; Raulio pasakojimas apie meilÄ&#x2014;s nuotykius. â&#x20AC;&#x17E;Kad esu vyras, jis suĹžinojo tik tuomet, kai mes atsidĹŤrÄ&#x2014;me lovojeâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; apie apgautÄ&#x2026; vaikinÄ&#x2026; atvirai pasakojo Raulis. Paklaustas apie ateities planus moterimi tapti ketinantis jaunuolis nedvejoja â&#x20AC;&#x201C; pakeisti lytÄŻ, iĹĄtekÄ&#x2014;ti, turÄ&#x2014;ti vaikĹł. â&#x2013;  Ă&#x201E;/LHWXYRVU\WRÂł79YDO


SUDPRJRVWY

Ă&#x;PNRYRG

NUOTAIKOS. V.MataÄ?iĹŤnaitÄ&#x2014; dar neapsiprato su mintimi, kad vyks ÄŻ â&#x20AC;&#x17E;EurovizijÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153; Danijoje

VARDAIĂ&#x;IRĂ&#x;VEIDAI

Â&#x152;Ă&#x;KONĂ&#x;KURĂ&#x;SgĂ&#x;GEĂ&#x;NAĂ&#x;TRO¸Ă&#x;KIĂ&#x;MASĂ&#x;LAIĂ&#x;MwĂ&#x;TI '8PEUDVRQXRWU

Ă&#x201E;5HLNLDJDOYRWLWLNDSLH SLUPjMjYLHWj-HLJDO Y RVLXDSLHGHĂ&#x2026;LPWjMj OLNVLXSHQNLROLNWD³¹SR NRQFHUWRNXULDPHEXYR UHQNDPRVOzĂ&#x2026;RVMDLSD VLUHQJWLĂ&#x201E;(XURYL]LMDLÂł NDOEzMR/LHWXYRVDWVWR Yz9LOLMD0DWDmLĂ&#x2018;QDLWz R a mĹŤ n a s Z I L N Y S LR korespondentas

GeguĹžÄ&#x2122; Vilijos laukia kol kas rimÄ?iausias karjeros iĹĄbandymas â&#x20AC;&#x201C; Kopenhagoje ji rungsis â&#x20AC;&#x17E;Eurovizijosâ&#x20AC;&#x153; pusfinalyje. Repeticijoms, ÄŻvaizdĹžiui, reklaminei medĹžiaga reikia pinigĹł, todÄ&#x2014;l iĹĄrinkti Lietuvos atstovai jau ne pirmus metus rengia tiesiogines paramos koncertĹł transliacijas, per kurias ĹžiĹŤrovai raginami paaukoti pinigĹł ĹĄiam tikslui. Pernai Andriaus Pojavio palaikymo koncerte surinkta apie 30 tĹŤkstanÄ?iĹł litĹł. Vilijai pasisekÄ&#x2014; geriau â&#x20AC;&#x201C; ĹĄeĹĄtadienÄŻ vykusio koncerto ĹžiĹŤrovai skyrÄ&#x2014; apie 48 tĹŤkstanÄ?ius litĹł. .USĂ&#x;TEĂ&#x;BIĂ&#x;NOĂ&#x;Ă&#x20AC;IĂ&#x;Ă&#x201E;ROĂ&#x;VĂ&#x2039;Ă&#x;DOSĂ&#x;NUĂ&#x;MAS

â&#x20AC;&#x17E;Tiek pinigĹł sÄ&#x2026;skaitoje nesu turÄ&#x2014;jusi. ÄŽsivaizduoju, kiek metĹł uĹž nuomojamÄ&#x2026; butÄ&#x2026; galÄ&#x2014;Ä?iau mokÄ&#x2014;ti. Juokauju, Ĺžinoma. Jei rimtai, tai mane sujaudino. TurbĹŤt pati pinigĹł neaukoÄ?iau â&#x20AC;&#x201C; neturiu jĹł tiek, kad duoÄ?iau kitiems. Suprantu, kai ĹžmonÄ&#x2014;s neturi kÄ&#x2026; valgyti, o Ä?ia kas kita â&#x20AC;&#x201C; vaĹžiuoju koncertuoti. TodÄ&#x2014;l esu labai dÄ&#x2014;kinga tiems, kurie suprato ir palaikÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; dainininkÄ&#x2014;.

â&#x20AC;&#x17E;Daug kas priklausys nuo nusiteikimo. Jei bus tokia nuotaika kaip ĹĄiandien, gal viskas bus gerai.â&#x20AC;&#x153; 90DWDmLĂ&#x2018;QDLWz

Ĺ eĹĄtadienio vakarÄ&#x2026; padÄ&#x2014;ti Vilijai pritraukti ĹžiĹŤrovĹł simpatijĹł ÄŻ koncertÄ&#x2026; atvyko draugai â&#x20AC;&#x201C; kartu dainavÄ&#x2122; Sasha Songas ir Jurga Ĺ eduikytÄ&#x2014;, savo numerius atliko grupÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;Pop Ladiesâ&#x20AC;&#x153; ir â&#x20AC;&#x17E;Ä&#x152;iliâ&#x20AC;&#x2122;namâ&#x20AC;&#x153;. Renginyje pasirodÄ&#x2014; ir latviĹł grupÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;PeRâ&#x20AC;&#x153;, pernai atstovavusi savo ĹĄaliai â&#x20AC;&#x17E;Eurovizijojeâ&#x20AC;&#x153;, bei ĹĄiĹł metĹł Latvijos atstovĹł â&#x20AC;&#x17E;Aarzemniekiâ&#x20AC;&#x153; lyderis. Per vakarÄ&#x2026; paskelbta, kad balandÄŻ Vilija iĹĄleis muzikos albumÄ&#x2026;, kuriame skambÄ&#x2014;s ir jos â&#x20AC;&#x17E;eurovizinÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; daina â&#x20AC;&#x17E;Attentionâ&#x20AC;&#x153;. .EĂ&#x;SIĂ&#x;TIĂ&#x;KIĂ&#x;PARKĂ&#x;LUPĂ&#x;DYĂ&#x;TIĂ&#x;%UROĂ&#x;POSĂ&#x;

â&#x20AC;&#x17E;Ar jau apsipratau su mintimi, kad keliausiu ÄŻ â&#x20AC;&#x17E;EurovizijÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153;? Dar nebuvo kada. Jokio poilsio, daug ÄŻtampos, kasdien vis lakstau ir tvarkau reikalus. Pamiegoti ir pavalgyti nÄ&#x2014;ra kada. PasiĹžiĹŤrÄ&#x2014;jau konkurso Ukrainoje, kuriame uĹžÄ&#x2014;miau treÄ?iÄ&#x2026;jÄ&#x2026; vietÄ&#x2026;, ÄŻraĹĄÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; pamÄ&#x2026;sÄ?iau, kad jauÄ?iuosi pasiruoĹĄusi â&#x20AC;&#x17E;Eurovizijaiâ&#x20AC;&#x153;, bet apniko ir abejonÄ&#x2014;s. Balsuos ĹžmonÄ&#x2014;s iĹĄ visos Europos. Ar aĹĄ jiems patiksiu? Daug kas priklausys nuo nu-

90DWDmLĂ&#x2018;QDLWz QXVWHERNDLĂ?LĂ&#x2018; URYDLĂ&#x201E;(XURYL]L MDLÂłVN\UzEHYHLN WĂ&#x2018;NVWDQmLĂ&#x2DC; OLWĂ&#x2DC;Ă&#x201E;7LHNSLQLJĂ&#x2DC; QHVXWXUzMXVLÂł

siteikimo. Jei bus tokia nuotaika kaip ĹĄiandien, gal viskas bus gerai. Netikiu, kad dÄ&#x2014;l ĹĄios dainos po kojomis kris visa Europa â&#x20AC;&#x201C; nesu naivi. Bet ĹĄauniai pasirodyti galima. Parodyti, kad lietuviai drÄ&#x2026;sĹŤs, ĹĄtai iĹĄsiuntÄ&#x2014; tokiÄ&#x2026; dainÄ&#x2026; ir dainininkÄ&#x2122;, kuri kartais dainuoja geriau, kartais prasÄ?iau. Jeigu gerai uĹžsivesiu, bus labai smaguâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; svarstÄ&#x2014; Vilija. 3UPĂ&#x;RAĂ&#x;TOĂ&#x;KONĂ&#x;KURĂ&#x;SOĂ&#x;SVARĂ&#x;Bg

Ĺ iuo metu dainininkÄ&#x2014; lanko operos atlikÄ&#x2014;jos SigutÄ&#x2014;s StonytÄ&#x2014;s pamokas, taÄ?iau ieĹĄko dar vieno vokalo dÄ&#x2014;stytojo. â&#x20AC;&#x17E;SigutÄ&#x2014; pati pasakÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; galiu tave iĹĄmokyti dainuoti Giuseppe Verdi arijas, bet tavo dainos specifika kitokia. Su manimi bus trys pritariamosios dainininkÄ&#x2014;s ir ĹĄokÄ&#x2014;jas. Tikiuosi, kad Ĺ arĹŤnas Kirdeikis, nors dabar jis iĹĄvykÄ&#x2122;s ÄŻ AzijÄ&#x2026;. Norime, kad pasirodyme bĹŤtĹł daug jÄ&#x2014;gos, tokios geros â&#x20AC;&#x17E;smarvÄ&#x2014;sâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; pasakojo V.MataÄ?iĹŤnaitÄ&#x2014;. PrieĹĄ metus ji pati neĹžiĹŤrÄ&#x2014;jo â&#x20AC;&#x17E;Eurovizijosâ&#x20AC;&#x153;. TaÄ?iau ĹĄÄŻmet teigia supratusi, koks svarbus ĹĄis konkursas Lietuvai. â&#x20AC;&#x17E;Paskaitau komentarus po savo pasirodymĹł ÄŻraĹĄais internete. Ĺ˝monÄ&#x2014;s reiĹĄkia mintis, netgi lygina skirtingas mano sukneles. Vadinasi, jie ĹžiĹŤri, seka, jiems rĹŤpi. Turiu pasistengti, kad nenuvilÄ?iauâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; svarstÄ&#x2014; dainininkÄ&#x2014;. .ESĂ&#x;KUĂ&#x;BAĂ&#x;TIĂ&#x;KwĂ&#x;TIĂ&#x;PROGĂ&#x;NOĂ&#x;ZE

Transliacijoje dalyvavusi bĹŤrÄ&#x2014;ja Vaiva BudraitytÄ&#x2014; prognozavo, kad Vilija pateks ÄŻ geguĹžÄ&#x2014;s 10-Ä&#x2026;jÄ&#x2026; vyksiantÄŻ konkurso finalÄ&#x2026; ir uĹžims deĹĄimtÄ&#x2026; jÄ&#x2026; vietÄ&#x2026;. Tai bĹŤtĹł antras geriausias Lietuvos laimÄ&#x2014;jimas per visÄ&#x2026; dalyvavimo â&#x20AC;&#x17E;Eurovizijojeâ&#x20AC;&#x153; istorijÄ&#x2026;, bet Vilija neskuba tikÄ&#x2014;ti prognozÄ&#x2014;mis. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ iaip tikiu visokiais burtais, raganomis, astrologija. Bet Vaivos balse iĹĄgirdau paslaptÄŻ. KaĹžkÄ&#x2026; ji nuslÄ&#x2014;pÄ&#x2014;. Gal bijojo pasakyti, kad liksiu paskutinÄ&#x2014;, o gal nenorÄ&#x2014;jo suklysti, bet mato, jog bĹŤsiu aukĹĄÄ?iau. AĹĄ dÄ&#x2014;l viso pikto jau surepetavau â&#x20AC;&#x17E;Eurovizijosâ&#x20AC;&#x153; laimÄ&#x2014;tojos kalbÄ&#x2026;. MaĹža kas â&#x20AC;&#x201C; juk reikÄ&#x2014;tĹł kal-

Greta Lebedeva, popgrupÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;Kitokiosâ&#x20AC;&#x153; atlikÄ&#x2014;ja, dĹžiaugiasi smagiais gyvenimo pokyÄ?iais â&#x20AC;&#x201C; jai pasipirĹĄo Londono olimpiniĹł ĹžaidyniĹł graikĹł ir romÄ&#x2014;nĹł imtyniĹł bronzos medalio laimÄ&#x2014;tojas Aleksandras KazakeviÄ?ius. PrieĹĄ du mÄ&#x2014;nesius su ĹĄalies kĹŤno rengybos viceÄ?empione G.Lebedeva po vienu stogu apsigyvenÄ&#x2122;s imtynininkas jau norÄ&#x2014;tĹł susilaukti vaikĹł. Taip jis tikisi sustabdyti mylimÄ&#x2026; jÄ&#x2026; nuo pergaliĹł siekimo varĹžybose, kurios jam primena striptizo vakarÄ&#x2014;lius.

Kylie Minogue â&#x20AC;&#x201C; viena populiariausiĹł pasaulio atlikÄ&#x2014;jĹł â&#x20AC;&#x201C; rudenÄŻ surengs ĹĄou didĹžiausioje Lietuvos arenoje. AaustralĹł dainininkÄ&#x2014; vakar paskelbÄ&#x2014; ĹžiniÄ&#x2026; apie naujÄ&#x2026; pasaulinÄ&#x2122; turnÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;Kiss Me Once Tourâ&#x20AC;&#x153;, kurios grafike spalio 31 dienÄ&#x2026; ÄŻraĹĄytas pasirodymas Kauno â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algirioâ&#x20AC;&#x153; arenoje. K.Minogue ÄŻraĹĄyta ÄŻ Guinnesso rekordĹł knygÄ&#x2026; kaip artistÄ&#x2014;, kurios visi albumai, iĹĄleisti per tris deĹĄimtmeÄ?ius, pateko ÄŻ britĹł populiariausiĹł ÄŻraĹĄĹł sÄ&#x2026;raĹĄo penketukÄ&#x2026;.

Ă&#x201E;(XURYL]LMRVÂłNRQNXUVDVY\NVEXYXVLRMHODLYĂ&#x2DC;VWDW\NORMHÂ&#x2019;UHQJWRMHDUHQRMH

+OĂ&#x;LEĂ&#x;GOSĂ&#x;NUGALwTOJgĂ&#x;IRĂ&#x;GIĂ&#x;RIA Ă&#x;IRĂ&#x;ABEĂ&#x;JOĂ&#x;JA

$EIĂ&#x;V YĂ&#x;DASĂ&#x; :VONĂ&#x;KUS .RPSR]LWRULXV LUDWOLNzMDV Ă&#x201E;'DLQDÂąĂ&#x2026;LHNWLHNVSHFLILQz NDGSDWLNWĂ&#x2DC;PDVzPVÂąDEHMR mLDXEHWVDYRJHUEzMĂ&#x2DC;VXUDV 6XWRNLXSDVLURG\PXNRNV EXYR9LOLMDYDUJLDLODLPzWĂ&#x2DC; Ă&#x201E;(XURYL]LMjÂłEHWJDOSDVLUR G\PDVGDUEXVWREXOLQDPDV 9LOLMDLĂ&#x2026;LVNĂ&#x2018;ULQ\VSDWLQND PDW \WLNDGVFHQRMHMLÂ&#x2019;VLNUDX QDĂ&#x2026;LRVGDLQRVHQHUJLMRV .DLDWOLNzMDVSDVLWLNLGDLQD WXULĂ&#x2026;DQVĂ&#x2DC;Â&#x2019;WLNLQWLLUSXEOLNjÂł

*URĂ&#x;GAĂ&#x; ÂľEĂ&#x;DUIĂ&#x;KYĂ&#x;Tw 'DLQLQLQNz Ă&#x201E;3DWLQNDGDLQDQRUVQHEXYR WDLSNDGLĂ&#x2026;GĂ?LDXJVPRDWVL VzVmLDX3DWLQNDDUDQĂ?XRWzQRUV JDOGDLQDLUNLHNSHUVXGzWLQJD Ă&#x201E;(XURYL]LMD³¹VYDUEXVGDO\NDV

bÄ&#x2014;ti angliĹĄkai, nesinorÄ&#x2014;tĹł susimautiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; juokÄ&#x2014;si Vilija. ÂżIĂ&#x;NOĂ&#x;MIĂ&#x;VIĂ&#x;SIĂ&#x;VARĂ&#x;Ă&#x20AC;OĂ&#x;VAI

Lietuvos atstovÄ&#x2014; pasirodys pirmoje antrojo â&#x20AC;&#x17E;Eurovizijosâ&#x20AC;&#x153; pusfinalio, kuris vyks geguĹžÄ&#x2014;s 8-Ä&#x2026;jÄ&#x2026;, dalyje. KurÄŻ pasirodymo numerÄŻ atlikÄ&#x2014;jai paskyrÄ&#x2014; transliacijos reĹžisieriai, turÄ&#x2014;tĹł paaiĹĄkÄ&#x2014;ti per artimiausias porÄ&#x2026; savaiÄ?iĹł.

OLHWXYLDPVQHVHQLDLYLHĂ&#x2026;zMDX /DWYLMRMHWHQSDGzWLVNLWRNLD MLHSUDUDQGDVXVLGRPzMLPj NRQNXUVX$USDWLÂ&#x2019;VLYDL]GXR MXVDYHĂ&#x201E;(XURYL]LMRVÂłDWUDQNR MH".RGzOQH"1HVDNDXNDG QLHNDGDQHGDO\YDXVLX$Ă&#x2026; WLHVLRJQHQRULXNXUWLGDLQRV VSHFLDOLDLĂ&#x201E;(XURYL]LMDLÂł0DQDX GDLQDWXULDWVLUDVWLQDWĂ&#x2018;UDOLDLÂą MHLWRNLjWXUzVLXGDO\YDXVLXÂł

-AĂ&#x;RIUSĂ&#x; *AMĂ&#x;POLSĂ&#x;KIS $NWRULXV Ă&#x201E;9LOLMRVĂ&#x201E;HXURYL]LQzVÂłGDLQRV QHJLUGzMDX%HWGDLQLQLQNÂ? ODEDLP\OLXLUJHUELXĂ&#x152;LQDX NDLSSXLNLjPHQLQLQNÂ?MLWLNUDL YLHQDWĂ&#x2DC;DWOLNzMĂ&#x2DC;NXULRVWXUL GLGHOÂ?DWHLWÂ&#x2019;0DQDWURGR9LOL MDGDUQHSDVLHNzVDYRYLUĂ&#x2026;Ă&#x2018;QzV \UDSDNHOLXLÂ&#x2019;Mj-LÂąODEDL VjĂ?LQLQJDDWOLNzMDWLNUDL QHXĂ?VLLPVSLJLXSDWDLNDYLPX NjGDUzQHYLHQDV/LHWXYRV DWVWRYDV3DWDLNDYLPjSXEOL NDYLVDGDSDMXQWDWDLÂą QHWLQNDPDVNHOLDVÂł

Vakar jau buvo Ĺžinomi visĹł 37 ĹĄaliĹł, kurios rungsis â&#x20AC;&#x17E;Eurovizijojeâ&#x20AC;&#x153;, atstovai. Kitaip negu ankstesniais metais, tarp jĹł nÄ&#x2014;ra ryĹĄkiĹł tarptautiniĹł ĹžvaigĹždĹžiĹł. TaÄ?iau Rumunijai atstovaus Paulos Seling ir Ovi duetas, 2010-aisiais konkurse uĹžÄ&#x2014;mÄ&#x2122;s treÄ?iÄ&#x2026; jÄ&#x2026; vietÄ&#x2026;, o Rusijai â&#x20AC;&#x201C; 2006-aisiais vaikĹł â&#x20AC;&#x17E;EurovizijÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153; laimÄ&#x2014;jusios dvynÄ&#x2014;s Anastasija ir Marija TolmaÄ?iovos.

Erika VitulskienÄ&#x2014;, dalyvaujanti TV ĹĄou â&#x20AC;&#x17E;Ĺ okiai ant ledoâ&#x20AC;&#x153;, po pasirodymo, kuriame dalyviai persikĹŤnijo ÄŻ pasakĹł herojus, sulaukÄ&#x2014; komisijos kritikos. NetradicinÄ&#x2014; Erikos RaudonkepuraitÄ&#x2014;, vilkinti plaÄ?ius bridĹžius, pasipuoĹĄusi masyviu dolerio Ĺženklu ir judanti hiphopo ritmu, gavo maĹžiausiÄ&#x2026; ÄŻvertinimÄ&#x2026;. Bet E.VitulskienÄ&#x2014;s tai nesustabdÄ&#x2014;: â&#x20AC;&#x17E;Piktos kalbos kaip tik motyvuoja parodyti, jog galiu dar daugiau ir dar geriau. AĹĄ pati esu kitokia, todÄ&#x2014;l ir mano personaĹžai bĹŤna nestereotipiĹĄki.â&#x20AC;&#x153;

Enrique Iglesias vis dar neketina vesti Anos Kurnikovos. Ĺ˝avusis popmuzikos atlikÄ&#x2014;jas ir buvusi tenisininkÄ&#x2014; kartu jau daugiau nei 12 metĹł, bet net ir taip ilgai trunkantys santykiai nesuĹžadino atlikÄ&#x2014;jo noro Ĺžengti prie altoriaus. â&#x20AC;&#x17E;Nesu nusiteikÄ&#x2122;s prieĹĄ santuokÄ&#x2026;. TaÄ?iau kai su mylimu Ĺžmogumi esi tiek daug metĹł, nesinori nieko keisti. Tikiu, kad susituokÄ&#x2122; netapsime laimingesni, nei esame dabarâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; 38 metĹł atlikÄ&#x2014;jas.


SUDPRJRVWY

Kinas

.EATĂ&#x;SISĂ&#x;PYĂ&#x;RwĂ&#x;RUĂ&#x;SĂ&#x2039;Ă&#x;VIĂ&#x;LIOĂ&#x;NwMS

R a mĹŤ n a s Z I L N Y S LR korespondentas

30-metis dainininkas, kurio tikrasis vardas â&#x20AC;&#x201C; Dmitrijus Ĺ avrovas, sulaukÄ&#x2014; kvietimo dirbti naujame konkurse, kuriame rungsis talentingi Sankt Peterburgo atlikÄ&#x2014;jai. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ iame mieste gyvena penki milijonai ĹžmoniĹł â&#x20AC;&#x201C; daugiau nei visoje Lietuvoje. Renginys vyks kelis mÄ&#x2014;nesius, Ĺžadamas didelis Rusijos Ĺžiniasklaidos dÄ&#x2014;mesys jam. BĹŤsiu atsakingas uĹž dainĹł parinkimÄ&#x2026;, konsultuosiu atlikÄ&#x2014;jus. SulaukÄ&#x2122;s pasiĹŤlymo supratau, kad dainininkui iĹĄ maĹžos ĹĄalies bĹŤtĹł kvaila juo nepasinaudotiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; pasakojo atlikÄ&#x2014;jas. Kvietimas jÄŻ kiek nustebino â&#x20AC;&#x201C; Lietuvos artistas suprato, kad rusai tiesiog ieĹĄkojo muzikÄ&#x2026; iĹĄmananÄ?io Ĺžmogaus, kuris bĹŤtĹł ĹĄiek tiek Ĺžinomas Rusijoje. â&#x20AC;&#x17E;Toje ĹĄalyje iĹĄpopuliarÄ&#x2014;jo mano dainos â&#x20AC;&#x17E;Loveâ&#x20AC;&#x153;, kuriÄ&#x2026; atlikau 2009-ĹłjĹł â&#x20AC;&#x17E;Eurovizijojeâ&#x20AC;&#x153; Maskvoje, rusiĹĄka versija. Kiti mano kĹŤriniai nÄ&#x2014;ra to-

8Ă?SHUQDLJUXRGÂ&#x2019;GHELXWDYXVLRV JUXSzVĂ&#x201E;0DNFKX3LNFKXÂłSDYD GLQLPRVOHSLDVLGLGHOzPX]L NDQWĂ&#x2DC;SDWLUWLV-XUJRVĂ&#x201A;HGXLN\ WzVJUXSzĂ&#x201E;6DXOzVNOLRĂ&#x2026;DVÂł Ă&#x201E;3LHQROD]HULDLÂłĂ&#x201E;%LWzVÂłĂ&#x201E;0\ )DYRXULWH*XQ³¹YLVDWDLEXYX VLRVĂ&#x2026;LĂ&#x2DC;PX]LNDQWĂ&#x2DC;GDUERYLHWzV OLXGLMDQmLRVNDGUHLNDOjWXULPH VXĂ&#x2026;LRNLDWRNLDOLHWXYLĂ&#x2026;NRV VFHQRVULQNWLQH9RNDOLVWDV ,PDQWDV6OzQ\VÂąWDLLĂ&#x2026;\UDQmLRV WDLYzOVXVLEXULDQmLRVJUXSzV Ă&#x201E;5HHG1R%UDVVÂłO\GHULVDNLYDL] GĂ?LDLWXULQWLVSROLQNÂ&#x2019;Â&#x2019;SUDVWXV SDYDGLQLPXVĂ&#x201E;0DNFKX3LNFKXÂł ÂąYLHQDVNYDLOLDXVLĂ&#x2DC;SDVLULQNL PĂ&#x2DC; SDEDQG\NLWHEHNODLGĂ&#x2DC;VX YHVWLĂ&#x2026;Â&#x2019;SDYDGLQLPjÂ&#x2019;LQWHUQHWR SDLHĂ&#x2026;NjRWDGDSDĂ?LĂ&#x2018;UzNLWH NRNLXVUH]XOWDWXVJDXVLWH %HW WDLWXUEĂ&#x2018;WLUYLHQLQWHOLVULPWHV QLVSULHNDLĂ&#x2026;WDVĂ&#x2026;LDLJUXSHL 'HELXWLQÂ&#x2019;Ă&#x2026;HĂ&#x2026;LĂ&#x2DC;GDLQĂ&#x2DC;DOEXPj SUDGHGDQWLVNĂ&#x2018;ULQ\VĂ&#x201E;6WHS $KHDG7R6WD\³¹JHULDXVLDVLU NLHNDSJDXOLQJDVJUXSzVĂ&#x2026;Ă&#x2018;YLV 9RNDODVSULPHQDJUXSzVĂ&#x201E;%RQ ,YHUÂłO\GHUÂ&#x2019;-XVWLQj9HUQRQjR PX]LNDSHUWULVPLQXWHVVXJHED DSLPWLIDQNjKLSKRSjURNjLU GDUYHOQLDLĂ?LQRNj3DJDXQD QXRSLUPĂ&#x2DC;VHNXQGĂ?LĂ&#x2DC;EHWĂ&#x2026;LV OLQNVPDVNĂ&#x2018;ULQzOLVQHDWVSLQGL OLNXVLRVDOEXPRGDOLHV'DLQD

Forum Cinemas Vingis â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Ponas Ĺ˝irnis ir Ĺ ermanasâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 11, 13.20, 15.40 val. â&#x20AC;&#x17E;VieĹĄbutis â&#x20AC;&#x17E;Grand Budapestâ&#x20AC;&#x153; (JAV, komiĹĄka drama) â&#x20AC;&#x201C; 11.15, 13.45, 16.15, 18.45, 21.30 val. â&#x20AC;&#x17E;300: imperijos gimimasâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, veiksmo) â&#x20AC;&#x201C; 11.30, 14, 16.30, 19, 21.45 val. â&#x20AC;&#x17E;VilkÄ&#x2026; mini, vilkas Ä?iaâ&#x20AC;&#x153; (Rusija, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 11.45, 13.55, 16.05, 18.30, 20.45 val. â&#x20AC;&#x17E;IĹĄtroĹĄkÄ&#x2122; greiÄ?ioâ&#x20AC;&#x153; (JAV, veiksmo trileris) â&#x20AC;&#x201C; 12, 15.15, 18.30, 21.45 val. â&#x20AC;&#x17E;BrangenybiĹł medĹžiotojaiâ&#x20AC;&#x153; (JAV, veiksmo, biograďŹ nÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 12.15, 15.15, 18.15, 21.15 val. â&#x20AC;&#x17E;DidĹžioji skruzdÄ&#x2014;lyÄ?iĹł karalystÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (3D, PrancĹŤzija, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 13.40 val. â&#x20AC;&#x17E;Volstrito vilkasâ&#x20AC;&#x153; (JAV, kriminalinÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 14, 20.15 val. â&#x20AC;&#x17E;Ponas Ĺ˝irnis ir Ĺ ermanasâ&#x20AC;&#x153; (JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 14.45 val. â&#x20AC;&#x17E;12 vergovÄ&#x2014;s metĹłâ&#x20AC;&#x153; (JAV, drama) â&#x20AC;&#x201C; 15.30 val. â&#x20AC;&#x17E;PompÄ&#x2014;jaâ&#x20AC;&#x153; (3D, Vokietija, JAV, istorinÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 15.55 val. â&#x20AC;&#x17E;EkskursantÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (Lietuva, istorinÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 16 val. â&#x20AC;&#x17E;Nesamasis laikasâ&#x20AC;&#x153; (Lietuva, mistinÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 17.15 val.

Ă&#x201E;1HĂ?LĂ&#x2018;ULXÂ&#x2019;SROLWLNj0DQWLHVLRJSDVLĂ&#x2018;OzJHUDVVjO\JDV³¹VDNzNHOLVPzQH VLXV5XVLMRMHGLUEVLDQWLV6DVKD6RQJDV-LVYLOLDVLĂ&#x2026;LRMHĂ&#x2026;DO\MHLĂ&#x2026;SRSXOLDUzWL

kie Ĺžinomi, bet galbĹŤt ĹĄi vieĹĄnagÄ&#x2014; bus galimybÄ&#x2014; tai pakeistiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; svarstÄ&#x2014; D.Ĺ avrovas. VaikystÄ&#x2014;je iĹĄgarsÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s dainininkas vÄ&#x2014;liau ne vienus metus gyveno ir karjeros siekÄ&#x2014; Londone. Rusijoje ilgiau vieĹĄÄ&#x2014;ti jam iki ĹĄiol neteko, taÄ?iau dainininkas mano, kad tai bus ÄŻdomi patirtis. â&#x20AC;&#x17E;Man tiesiog ÄŻdomu. AĹĄ pats pusiau rusas, tai nÄ&#x2014;ra paslaptis. AĹĄ neĹžiĹŤriu ÄŻ politikÄ&#x2026;. Man pasiĹŤlÄ&#x2014; geras sÄ&#x2026;lygas. Butas, maistas, sporto klubas â&#x20AC;&#x201C; visos iĹĄlaidos apmokÄ&#x2014;tos. Be to, turÄ&#x2014;siu laisvo laiko, kurÄŻ galÄ&#x2014;siu panaudoti savo karjeros

reikalamsâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; atlikÄ&#x2014;jas. Sankt Peterburge jis tikisi surengti keletÄ&#x2026; savo koncertĹł â&#x20AC;&#x201C; ir originalios kĹŤrybos, ir britĹł atlikÄ&#x2014;jo Georgeâ&#x20AC;&#x2122;o Michaelo dainĹł, kurias nekart yra dainavÄ&#x2122;s Lietuvoje. Sasha Songas tikisi, kad per Sankt Peterburge praleistus mÄ&#x2014;nesius pagaliau pasirodys ir seniai Ĺžadamas jo naujas albumas. â&#x20AC;&#x17E;Jame skambÄ&#x2014;s dainos lietuviĹł, rusĹł ir anglĹł kalbomis. KÄ&#x2026; gali Ĺžinoti, gal su juo ir Rusijoje pavyks rimÄ?iau uĹžsikabinti. Noriu pasinaudoti visomis progomisâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; kalbÄ&#x2014;jo dainininkas.

.AUĂ&#x;JAUĂ&#x;SIĂ&#x;MUĂ&#x;ZIĂ&#x;KOSĂ&#x;ALĂ&#x;BUĂ&#x;MAI

¡'ENTĂ&#x;LEĂ&#x;MANÂŤSĂ&#x;2IĂ&#x;SING¨ ¡-AKCĂ&#x;HUĂ&#x;0IKCĂ&#x;HU¨

Vilnius -6WDFHYLmLDXVQXRWU

'DLQLQLQNDV6DVKD6RQ J DVUXRĂ&#x2026;LDVLQDXMDPNDU MHURVĂ?LQJVQLXLÂąNRYR SDEDLJRMHWULPVPzQH VLDPVLĂ&#x2026;Y\NVWDÂ&#x2019;5XVLMj NXUMRODXNLDPX]LNLQLR NRQNXUVRSURGLXVHULRLU NRQVXOWDQWRGDUEDV

PNRYRGĂ&#x;

Ă&#x201E;:K\'R:H7KLQN6RÂłNXUNDV OLĂ&#x2018;GQHVQzVQXRWDLNRVMDXWULLU VNDXVPLQJDĂ&#x201E;'UDJRQV)OLJKW³¹ UDPLLUODEDLPHORGLQJDĂ&#x201E;'URS 'ÂłSULPHQDNDGĂ&#x201E;0DNFKX 3LNFKXÂłNĂ&#x2018;U \ERMH\UDYLHWRVLUR QLMDLVNDPEDO\JJDQDDĂ&#x2026;WUXV ODLĂ&#x2026;NDVVNDXGĂ?LDLSDVLEDLJXVLRV PHLOzVREMHNWXL9RNDORPDQLH UDLUJLNHLmLDVLÂąIDOFHWDVXĂ?OHL GĂ?LDYLHWjNLHNUXSLDP,PDQWR EDOVXLNXULVSXLNLDLWLQNDSULH PX]LNRMHYLVLĂ&#x2026;OHQGDQmLĂ&#x2DC;UHWUR Ă&#x2026;HĂ&#x2026;zOLĂ&#x2DC;9LUĂ&#x2026;HOLXLSR]DYÂ?V9LNWR UR'LDZDURVVĂ&#x2018;QXVLUNOLSDVNX ULDPHSDQDXGRWLNDGUDLLĂ&#x2026;ILOPR Ă&#x201E;6DQWDÂł\UDVPDJĂ&#x2018;VUHNODPRV WULXNDLWDmLDXĂ&#x201E;0DNFKX3LNFKXÂł YHUWLVXODXNWLGzPHVLRLUEHMĂ&#x2DC; *DOLUSDYDGLQLPDVQHVXWUXNG\V Â&#x152;VERĂ&#x201C;TIĂ&#x201C;NIĂ&#x201C;MASĂ&#x201C;§Ă&#x201C;Ă&#x201C;IšĂ&#x201C;

')2, 0HARĂ&#x;RELĂ&#x;LAS $PHULNLHWLV3KDUUHOODV:LOOLDP VDVÂąYLHQDVJHULDXVLĂ&#x2DC;Ă&#x2026;LĂ&#x2DC;GLHQĂ&#x2DC; PX]LNRVSURGLXVHULĂ&#x2DC;NXULRQXR SHOQDLĂ&#x2026;LRMHVULW\MHYLVSUDOHQNLD MRNDLSDWOLNzMRODLPzMLPXV 3HUQDL3KDUUHOOREDOVDVVNDP EzMRGYLHMXRVHPLOĂ?LQLĂ&#x2026;NXRVH KLWXRVHÂąJUXSzVĂ&#x201E;'DIW3XQNÂł Ă&#x201E;*HW/XFN\ÂłLU5RELQR7KLFNH Ă&#x201E;%OXUUHG/LQHVÂł3XLNXVWUDP SOLQDVÂ&#x2019;JDOLP\EÂ?NDGLUSDWV 3KDUUHOODVWDSVSLUPRU\Ă&#x2026;NXPR SRSĂ?YDLJĂ?GH$OEXPDV*,5/

\UDULPWDSDUDLĂ&#x2026;ND3DWLDOEXPR LGzMDDWURGRSDDXJOLĂ&#x2026;ND3KDU UHOOXLODEDLSDWLQNDPHUJLQRVLU YLVNDVNjVPDJDXVJDOLPDVX MRPLVQXYHLNWLWRGzODSLHWDLLU \UDYLVRVGHĂ&#x2026;LPWGDLQĂ&#x2DC;1XRWDL NDLUVNDPEHV\VDWLWLQNDPDÂą OLQNVPDVULWPHQEOLX]DVVXGLVNR PX]LNRVSULHPDLĂ&#x2026;RPLVEH MRNLRVUL]LNRVQXULPWLLUSDVLMXVWL OLĂ&#x2018;GQDL LĂ&#x2026;VN\UXVJDOOLĂ&#x2018;OLXRMDQ mLjGDLQjĂ&#x201E;/RVW4XHHQÂł 3KDU UHOODVWXULSXLNĂ&#x2DC;EDOVjLUWXR QHVHQLDLGDUNDUWjJDOzMRÂ&#x2019;VLWL NLQWLĂ&#x201E;*UDPP\ÂłFHUHPRQLMRV Ă?LĂ&#x2018;URYDLNDLMLVJ\YDLGDLQDYR NĂ&#x2018;ULQÂ&#x2019;Ă&#x201E;*HW/XFN\Âł0X]LNLQLV SLHĂ&#x2026;LQ\VLUJLNXSLQDVLĂ&#x2026;PRQzV QXRU\WLHWLĂ&#x2026;NĂ&#x2DC;PRW \YĂ&#x2DC;LNLÂ&#x2019;GR PLĂ&#x2DC;SHUNXVLQLĂ&#x2DC;LQVWUXPHQWĂ&#x2DC; JDUVĂ&#x2DC;<UDLUJDUVLĂ&#x2DC;VYHmLĂ&#x2DC;Âą NDLSJLEHMĂ&#x2DC;9LHQjNĂ&#x2018;ULQÂ&#x2019; GDLQXRWLSDGHGD$OLFLD.H\V NLWjÂą-XVWLQDV7LPEHUODNHÂśDV <UDLUGDLQDWDSXVLLQWHUQHWR IHQRPHQXÂą(ULFRV-HQQLQJVLU NLWĂ&#x2DC;/LHWXYRVĂ?YDLJĂ?GĂ?LĂ&#x2DC;ODEDL SDPzJWDĂ&#x201E;+DSS\ÂłSDJDONXULj Â&#x2019;YDLULXRVHSDVDXOLRPLHVWXRVH Ă&#x2026;RNDQW\VĂ?PRQzVILOPXRMDNOL SXVLUĂ&#x2026;LPWDLVMXRVNUDXQDÂ&#x2019; LQWHUQHWj<UDQHWLUODEDLY\NX VLUHNODPRVNDPSDQLMDNDL 3KDUUHOODVWRMHSDmLRMHĂ&#x201E;*UDP P\ÂłFHUHPRQLMRMHSDVLURGzVX NYDLODLDWURGDQmLDVNU\EzOHLU DNLPLUNVQLXLĂ&#x2026;SURYRNDYR NRPHQWDUĂ&#x2DC;DXGUjĂ&#x152;RGĂ?LX WLNUDVVDOGDLQLVQHWMHLPX]LND LUNLHNVSHFLILQzODELDXDUWLPD DPHULNLHmLĂ&#x2DC;SRSNXOWĂ&#x2018;UDL 9LHQLQWHOzNHLVWHQ\EzÂąNRGzO Ă&#x2026;LVDOEXPDVLĂ&#x2026;OHLVWDVGDEDUR QHYDVDUj6SLJLQDQWVDXOHLVX WDXUHUDQNRMHĂ&#x2026;DOWRJzULPRĂ&#x2026;L PX]LNDEĂ&#x2018;WĂ&#x2DC;NDLSWLN Â&#x152;VERĂ&#x201C;TIĂ&#x201C;NIĂ&#x201C;MASĂ&#x201C;§Ă&#x201C;Ă&#x201C;IšĂ&#x201C; 2AĂ&#x201C;MĂ&#x2026;Ă&#x201C;NASĂ&#x201C;:ILĂ&#x201C;NYS

â&#x20AC;&#x17E;Valentinas uĹž 2rĹłâ&#x20AC;&#x153; (Lietuva, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 17.45 val. â&#x20AC;&#x17E;IĹĄlikÄ&#x2122;s gyvasâ&#x20AC;&#x153; (JAV, veiksmo, karinÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 18.15, 21 val. â&#x20AC;&#x17E;Redirected / UĹž LietuvÄ&#x2026;!â&#x20AC;&#x153; (Lietuva, veiksmo) â&#x20AC;&#x201C; 18.45, 21.30 val. â&#x20AC;&#x17E;Non-Stopâ&#x20AC;&#x153; (PrancĹŤzija, JAV, veiksmo trileris) â&#x20AC;&#x201C; 19.15, 22 val. â&#x20AC;&#x17E;GreiÄ?iau nei triuĹĄiaiâ&#x20AC;&#x153; (Rusija, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 21.30 val. Ozo kino salÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Tarp dviejĹł pasauliĹłâ&#x20AC;&#x153; (JAV, romantinÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 16 val. â&#x20AC;&#x17E;Dideli blogi vilkaiâ&#x20AC;&#x153; (Izraelis, kriminalinis trileris, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 18 val. Skalvija â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Hannah Arendtâ&#x20AC;&#x153; (PrancĹŤzija, Vokietija, Liuksemburgas, drama) â&#x20AC;&#x201C; 16.10 val. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ eimos albumas. RugpjĹŤtisâ&#x20AC;&#x153; (JAV, komiĹĄka drama) â&#x20AC;&#x201C; 18.20 val. â&#x20AC;&#x17E;AmerikietiĹĄka aferaâ&#x20AC;&#x153; (JAV, komiĹĄka drama) â&#x20AC;&#x201C; 20.40 val. Pasaka â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Ĺ eimos albumas. RugpjĹŤtisâ&#x20AC;&#x153; (JAV, komiĹĄka drama) â&#x20AC;&#x201C; 18 val. â&#x20AC;&#x17E;VieĹĄbutis â&#x20AC;&#x17E;Grand Budapestâ&#x20AC;&#x153; (JAV, komiĹĄka drama) â&#x20AC;&#x201C; 20.30 val. â&#x20AC;&#x17E;IĹĄlikÄ&#x2122;s gyvasâ&#x20AC;&#x153; (JAV, karinÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 19 val. â&#x20AC;&#x17E;Nesamasis laikasâ&#x20AC;&#x153; (Lietuva, mistinÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 18.30 val. â&#x20AC;&#x17E;Didis groĹžisâ&#x20AC;&#x153; (PrancĹŤzija, Italija, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 20.15 val.

TELELOTO loĹĄimo Nr. 936 2014 03 16 (sekmadienis) 2014 03 14 (penktadienis) EUROJACKPOT Nr. 59 Eurojackpot â&#x20AC;&#x201C; 119 724 237 Lt

06 07 09 13 30 + 04 07 AtspÄ&#x2014;ta: 5+2 5+1 5 4+2 4+1 4 3+2 3+1 2+2 3 1+2 2+1

LaimÄ&#x2014;jimas: 119 724 237 Lt 2 232 689 Lt 96 749 Lt 6 697 Lt 492 Lt 247 Lt 127 Lt 53 Lt 39 Lt 39 Lt 27 Lt 23 Lt

PrognozÄ&#x2014;: EUROJACKPOT â&#x20AC;&#x201C; 138 mln. Lt

JÄ&#x2013;GOS-2 loĹĄimo Nr. 4364

DIDYSIS PRIZAS â&#x20AC;&#x201C; 230 237 Lt

06 14 15 21 22 28 + 24 AtspÄ&#x2014;ta

LaimÄ&#x2014;jimas

6 5+1 5 4+1 4 3+1 3 2+1

230 237 Lt 12 686 Lt 229 Lt 137 Lt 8 Lt 5 Lt 3 Lt 2 Lt

KENOLOTO loĹĄimo Nr. 5732 Galite laimÄ&#x2014;ti 200 000 Lt!

05 06 08 14 15 16 18 22 28 30 31 34 35 41 43 44 54 56 59 60 2014 03 15 (ĹĄeĹĄtadienis) JÄ&#x2013;GOS-2 loĹĄimo Nr. 4365

DIDYSIS PRIZAS â&#x20AC;&#x201C; 230 291 Lt

04 08 14 17 29 30 + 02 AtspÄ&#x2014;ta

LaimÄ&#x2014;jimas

6 5+1 5 4+1 4 3+1 3 2+1

230 291 Lt 12927 Lt 240 Lt 70 Lt 15 Lt 5 Lt 3 Lt 2 Lt

KENOLOTO loĹĄimo Nr. 5733 Galite laimÄ&#x2014;ti 200 000 Lt!

01 04 10 11 16 17 18 23 28 32 34 35 40 41 43 47 48 49 50 52 www.olifeja.lt

85 212 (2 x 42 606) Lt ÄŽstriĹžainÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x201C; 15 Lt EilutÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; 4 Lt Keturi kampai â&#x20AC;&#x201C; 7 Lt

47 14 65 57 27 12 56 04 71 10 05 31 07 22 13 54 09 39 15 38 29 42 16 35 21 59 20 50 40 26 33 58 43 67 45 32 60 74 19 52 28 30 51 61 24 64 Papildomi prizai: 30 000 Lt â&#x20AC;&#x201C; bil. Nr. 0382005 30 000 Lt â&#x20AC;&#x201C; bil. Nr. 0590486 30 000 Lt â&#x20AC;&#x201C; bil. Nr. 0189008 25 000 Lt â&#x20AC;&#x201C; bil. Nr. 0478920 20 000 Lt â&#x20AC;&#x201C; bil. Nr. 0772734 20 000 Lt â&#x20AC;&#x201C; bil. Nr. 0692014 20 000 Lt â&#x20AC;&#x201C; bil. Nr. 0030986 20 000 Lt â&#x20AC;&#x201C; bil. Nr. 0251175 20 000 Lt â&#x20AC;&#x201C; bil. Nr. 0383857 20 000 Lt â&#x20AC;&#x201C; bil. Nr. 0763236 20 000 Lt â&#x20AC;&#x201C; bil. Nr. 0619214 20 000 Lt â&#x20AC;&#x201C; bil. Nr. 0770201 15 000 Lt â&#x20AC;&#x201C; bil. Nr. 0551481 10 000 Lt â&#x20AC;&#x201C; bil. Nr. 0038679 10 000 Lt â&#x20AC;&#x201C; bil. Nr. 0540665 10 000 Lt â&#x20AC;&#x201C; bil. Nr. 0259788 10 000 Lt â&#x20AC;&#x201C; bil. Nr. 0667986 10 000 Lt â&#x20AC;&#x201C; bil. Nr. 0093580 10 000 Lt â&#x20AC;&#x201C; bil. Nr. 0298549 10 000 Lt â&#x20AC;&#x201C; bil. Nr. 0288909 10 000 Lt â&#x20AC;&#x201C; bil. Nr. 0764645 10 000 Lt â&#x20AC;&#x201C; bil. Nr. 0608601 10 000 Lt â&#x20AC;&#x201C; bil. Nr. 0505623 10 000 Lt â&#x20AC;&#x201C; bil. Nr. 0593575 10 000 Lt â&#x20AC;&#x201C; bil. Nr. 0077698 10 000 Lt â&#x20AC;&#x201C; bil. Nr. 0604012 10 000 Lt â&#x20AC;&#x201C; bil. Nr. 0160881 10 000 Lt â&#x20AC;&#x201C; bil. Nr. 0511733 10 000 Lt â&#x20AC;&#x201C; bil. Nr. 0497315 10 000 Lt â&#x20AC;&#x201C; bil. Nr. 0601697 10 000 Lt â&#x20AC;&#x201C; bil. Nr. 0019805 10 000 Lt â&#x20AC;&#x201C; bil. Nr. 0044328 10 000 Lt â&#x20AC;&#x201C; bil. Nr. 0650884 10 000 Lt â&#x20AC;&#x201C; bil. Nr. 0016260 Automobilis â&#x20AC;&#x17E;Nissan Noteâ&#x20AC;&#x153; (TV) â&#x20AC;&#x201C; Antanas Vilkas Automobilis â&#x20AC;&#x17E;Nissan Noteâ&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; bil. Nr. 0293115 Automobilis â&#x20AC;&#x17E;Nissan Note â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; bil. Nr. 0686134 Kvietimai ÄŻ TV: 072*791, 025*220, 021*929.

Tel. 1634 (kovo 10 d.):

10 000 Lt â&#x20AC;&#x201C; MarytÄ&#x2014; KazakeviÄ?ienÄ&#x2014; iĹĄ Alytaus 10 000 Lt â&#x20AC;&#x201C; Balys JakĹĄys iĹĄ KupiĹĄkio 10 000 Lt â&#x20AC;&#x201C; Vilius Prielaidas iĹĄ Ĺ iauliĹł 10 000 Lt â&#x20AC;&#x201C; Andrius Paulauskas iĹĄ KÄ&#x2014;dainiĹł r. 10 000 Lt â&#x20AC;&#x201C; Erna NoreikienÄ&#x2014; iĹĄ KelmÄ&#x2014;s r. PrognozÄ&#x2014;: Aukso puode bus 600 000 Lt * â&#x20AC;&#x201D; bet koks skaiĂŁius


KRA¸TOĂ&#x;Ă&#x20AC;INIOS

POLITIKA

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

03DWDĂ&#x2026;LDXVQXRWU

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;KOVOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

Â?VYKIĂ&#x2039;Ă&#x;MOZAIKA Vilnius â&#x2013;  Vakar prieĹĄ vidurdienÄŻ netoli LaisvÄ&#x2014;s pr. ir ArchitektĹł g. sankryĹžos, greta visuomeninio transporto stotelÄ&#x2014;s, automobilis â&#x20AC;&#x17E;Mitsubishi Galantâ&#x20AC;&#x153; nuvaĹžiavo nuo kelio, nuvertÄ&#x2014; kelio ĹženklÄ&#x2026; ir ÄŻskriejo ÄŻ visuomeninio transporto stotelÄ&#x2122;. Automobilis partrenkÄ&#x2014; stotelÄ&#x2014;je esanÄ?iÄ&#x2026; 79 metĹł moterÄŻ ir jÄ&#x2026; suĹžalojo. PirmadienÄŻ visÄ&#x2026; rytÄ&#x2026; Vilniuje snigo, kai kurios gatvÄ&#x2014;s buvo slidĹžios.

UkmergÄ&#x2014; â&#x2013;  Rajono valdĹžia nutarÄ&#x2014; pritarti gyventojĹł siĹŤlymui grÄ&#x2026;Ĺžinti istoriĹĄkai svarbius pavadinimus keliems miesto objektams. Centre, KÄ&#x2122;stuÄ?io aikĹĄtÄ&#x2014;je, esantis skveras nuo ĹĄiol vadinsis Dariaus ir GirÄ&#x2014;no skveru. Teikiant ĹĄÄŻ pasiĹŤlymÄ&#x2026; buvo remtasi istoriniais faktais â&#x20AC;&#x201C; tarpukariu ĹĄi vieta vadinta Dariaus ir GirÄ&#x2014;no sodu. Per UkmergÄ&#x2122; tekantis UkmergÄ&#x2014;lÄ&#x2014;s upelis dabar turÄ&#x2014;s sugrÄ&#x2026;ĹžintÄ&#x2026; VilkmergÄ&#x2014;lÄ&#x2014;s vardÄ&#x2026;. SiĹŤlymo iniciatoriai norÄ&#x2014;jo ir miestui suteikti senÄ&#x2026; jÄŻ VilkmergÄ&#x2014;s vardÄ&#x2026;, bet to padaryti nÄ&#x2014;ra galimybiĹł.

KazlĹł RĹŤda â&#x2013;  Sasnavos prieĹĄgaisrinÄ&#x2014;s komandos ekipaĹžas uĹžvakar skubÄ&#x2014;jo ÄŻ pagalbÄ&#x2026; ties PentupiĹł kaimu ÄŻklimpusiems greitosios pagalbos medikams, vykstantiems pas ligonÄ&#x2122;. Ugniagesiai iĹĄtempÄ&#x2014; iĹĄ purvyno medikĹł automobilÄ��, â&#x20AC;&#x201C; ĹĄis neberizikavo toliau vaĹžiuoti, â&#x20AC;&#x201C; bei pavÄ&#x2014;ĹžÄ&#x2014;jo juos iki susirgusios pensininkÄ&#x2014;s namĹł. GelbÄ&#x2014;tojai ÄŻ savo maĹĄinÄ&#x2026; KamAZ ÄŻsisodino ligonÄ&#x2122;, medikus ir ÄŻveikÄ&#x2014; iĹĄmaltÄ&#x2026; keliÄ&#x2026; atgal iki palikto greitosios pagalbos automobilio. Sasnavos, KazlĹł RĹŤdos prieĹĄgaisriniĹł komandĹł ekipaĹžai nuolat sulaukia pagalbos praĹĄymĹł iĹĄ apverktinos bĹŤklÄ&#x2014;s apylinkiĹł keliuose ÄŻstrigusiĹł policijos, saugos tarnybĹł pareigĹŤnĹł bei medikĹł.

tuvÄ&#x2122;. Policijos pareigĹŤnams apieĹĄkant teritorijÄ&#x2026;, sutikta praeivÄ&#x2014; papasakojo, kad ji pamatÄ&#x2014; mergaitÄ&#x2122;, kuri buvo basa, aprengta tik megztiniu ir kelnÄ&#x2014;mis. MergaitÄ&#x2122; ji perdavÄ&#x2014; medikams. ElektrÄ&#x2014;nĹł ligoninÄ&#x2014;s darbuotojĹł teigimu, mergaitÄ&#x2014; nepatyrÄ&#x2014; kokiĹł nors suĹžalojimĹł ar traumĹł.

Ĺ iauliai â&#x2013;  MirÄ&#x2014; vyriausia miesto gyventoja E. KriĹĄtopaitienÄ&#x2014;. SenolÄ&#x2014; praÄ&#x2014;jusiĹł metĹł spalio viduryje atĹĄventÄ&#x2014; 111-Ä&#x2026;jÄŻ gimtadienÄŻ. Savo amĹžiĹł dokumentais patvirtinti galinÄ?ios E.KriĹĄtopaitienÄ&#x2014;s ilgaamĹžiĹĄkumo rekordas neseniai buvo uĹžfiksuotas Lietuvos rekordĹł knygoje. PrieĹĄ 43 metus savo vyrÄ&#x2026; palaidojusi E.KriĹĄtopaitienÄ&#x2014; tik po ilgĹł ÄŻkalbinÄ&#x2014;jimĹł persikraustÄ&#x2014; gyventi pas savo dukrÄ&#x2026; V.VasauskienÄ&#x2122;. Ir graĹžaus amĹžiaus sulaukusi E.KriĹĄtopaitienÄ&#x2014; neatsisakydavo paskanauti jos taip mÄ&#x2014;gstamĹł laĹĄiniĹł, silkÄ&#x2014;s, kiauĹĄiniĹł. IlgaamĹžÄ&#x2014; niekada nemÄ&#x2014;go koĹĄiĹł. â&#x2013; 

Vievis â&#x2013;  Policija sekmadienÄŻ vakare gavo praneĹĄimÄ&#x2026; apie Vievyje dingusiÄ&#x2026; dvejĹł metĹł mergaitÄ&#x2122;. NuvykÄ&#x2122; ÄŻ ÄŻvykio vietÄ&#x2026; pareigĹŤnai aptiko apgirtusius mergaitÄ&#x2014;s tÄ&#x2014;vÄ&#x2026; ir senelius. TÄ&#x2014;vas nurodÄ&#x2014;, kad mergaitÄ&#x2014; dingo, kai jis buvo iĹĄÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s ÄŻ parduo-

ÂľAĂ&#x;KAĂ&#x;APĂ&#x;GAĂ&#x;DIĂ&#x;NOĂ&#x;Ă&#x;AUTOĂ&#x;MOĂ&#x;BIĂ&#x;LIUS .DXQHWLHVĂ&#x152;HPDLmLĂ&#x2DC; JDWYzVXRMXQXPHULX SDĂ?\PzWXQDPXYzMR JĂ&#x2018;VLVQXODXĂ?zQXGĂ?LĂ&#x2018; YXVLjPHGĂ?LRĂ&#x2026;DNjNXUL NULVGDPDDSJDGLQR DXWRPRELOLXV1XRVWR OLDLJDOLVLHNWLSRUjGH Ă&#x2026;LPmLĂ&#x2DC;WĂ&#x2018;NVWDQmLĂ&#x2DC;OLWĂ&#x2DC; A rĹŤnas K A R A LIĹŞNAS LR korespondentas

EiĹĄiĹĄkÄ&#x2014;s â&#x2013;  Ĺ alÄ?ininkĹł rajone esanÄ?ioje mokykloje vakar ryte aptikus ÄŻtartinĹł milteliĹł buvo nutrauktos pamokos, apie 300 moksleiviĹł iĹĄvesta ÄŻ laukÄ&#x2026;. Ĺ˝alsvai melsvi milteliai buvo iĹĄbarstyti atsarginÄ&#x2014;je laiptinÄ&#x2014;je tarp pirmo ir antro mokyklos aukĹĄtĹł. Ugniagesiai pradÄ&#x2014;jo aiĹĄkintis, kokie milteliai iĹĄbarstyti mokykloje, o policija bando nustatyti, kas tai padarÄ&#x2014;. Policija teigÄ&#x2014;, kad ÄŻ atsarginÄ&#x2122; gimnazijos laiptinÄ&#x2122; buvo ÄŻsilauĹžta.

PanevÄ&#x2014;Ĺžys â&#x2013;  ÄŽ Ĺ˝aliosios giriÄ&#x2026; vakar vidurdienÄŻ suguĹžÄ&#x2014;jo bĹŤrys moksleiviĹł ir miĹĄkininkĹł. NeiĹĄsigandÄ&#x2122; prasidÄ&#x2014;jusios pĹŤgos, vaikai atvaĹžiavo ÄŻ miĹĄkÄ&#x2026; kabinti inkilĹł sparnuoÄ?iams. Kai kurie moksleiviai, padedami artimĹłjĹł, namelius sparnuoÄ?iams gamino namuose, kiti â&#x20AC;&#x201C; per technologijĹł pamokas mokyklose. Prie kiekvieno inkilo nugarÄ&#x2014;lÄ&#x2014;s buvo pritaisyta po metalinÄ&#x2122; kilpÄ&#x2026;, kuria jis buvo kabinamas ant ĹĄakos maĹždaug 3 metrĹł aukĹĄtyje. IĹĄ viso buvo pakabinta 160 inkilĹł.

MarijampolÄ&#x2014; â&#x2013;  Vakar MarijampolÄ&#x2014;s apskrities vyriausiojo policijos komisariato vadovai 20-metei G.Gribnerytei uĹž pilietiĹĄkÄ&#x2026; poelgÄŻ ÄŻteikÄ&#x2014; padÄ&#x2014;kos raĹĄtÄ&#x2026; ir atminimo dovanÄ&#x2026;. BĹŤsimoji vizaĹžistÄ&#x2014; prieĹĄ dvi savaites miesto gatvÄ&#x2014;je sulaikÄ&#x2014; nusikaltÄ&#x2014;lÄŻ, vidury dienos įŞōliai apiplÄ&#x2014;ĹĄusÄŻ pensininkÄ&#x2122;. Sporto klubÄ&#x2026; lankanti mergina pasivijo plÄ&#x2014;ĹĄikÄ&#x2026; ir ryĹžtingai prispaudÄ&#x2014; jÄŻ prie baĹžnyÄ?ios sienos. Po kiek laiko merginai padÄ&#x2014;jo pro ĹĄalÄŻ einantis marijampolietis. PlÄ&#x2014;ĹĄikas atsidĹŤrÄ&#x2014; areĹĄtinÄ&#x2014;je, o pensininkÄ&#x2014; atgavo savo rankinÄ&#x2122; su keliais ĹĄimtais litĹł ir dokumentais.

$SJDGLQWĂ&#x2DC;DXWRPR ELOLĂ&#x2DC;VDYLQLQNDLNH WLQDPLHVWRYDOGĂ?Lj SDGXRWLÂ&#x2019;WHLVPj

Neringa â&#x2013;  Iki ĹĄiol lauko treniruokliĹł kompleksai buvo ÄŻrengti tik Nidoje ir JuodkrantÄ&#x2014;je. Ĺ iÄ&#x2026; vasarÄ&#x2026; sportuoti po atviru dangumi poilsiautojai galÄ&#x2014;s ir Preiloje bei Pervalkoje. SavivaldybÄ&#x2014;s darbuotojai kartu su ĹĄiĹł gyvenvieÄ?iĹł seniĹŤnaiÄ?iais jau parinko erdves, kuriose bus sumontuoti plieniniai sporto ÄŻrenginiai â&#x20AC;&#x201C; Preilos centre ir Pervalkoje greta jĹŤros link vedanÄ?io tako. Naujuose sporto aikĹĄtynuose bus ir specialĹŤs treniruokliai, skirti neÄŻgaliesiems bei vaikams. IĹĄ viso planuojama ÄŻrengti po 1012 prietaisĹł.

6PDUNLDXVLDLQXNHQWzMRĂ&#x201E;5RYHUÂłDQWNXULRXĂ?NULWRVWRURMLĂ&#x2026;DNRVGDOLV

Labiausiai nukentÄ&#x2014;jo â&#x20AC;&#x17E;Rover 200â&#x20AC;&#x153;, kurio stogÄ&#x2026; sumaitojo storoji ĹĄakos dalis. IĹĄduĹžo priekinis ir ĹĄoninis vairuotojo dureliĹł stiklas. Automobilio savininkÄ&#x2014; pasakojo jÄŻ ÄŻsigijusi lapkriÄ?io mÄ&#x2014;nesÄŻ, taÄ?iau tik prieĹĄ kelias dienas meistrai pakeitÄ&#x2014; padangas, tepalus ir moteris pradÄ&#x2014;jo naudotis transporto priemone. â&#x20AC;&#x17E;TurbĹŤt remontuoti jau ne-

vertaâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; apĹžiĹŤrinÄ&#x2014;dama aplamdytÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;Roverâ&#x20AC;&#x153; liĹŤdnai svarstÄ&#x2014; kaunietÄ&#x2014;. IĹĄ didelio aukĹĄÄ?io krisdamos ĹĄakos taip pat smarkiai apgadino automobilius â&#x20AC;&#x17E;Volkswagen Golfâ&#x20AC;&#x153; ir â&#x20AC;&#x17E;Dodge Grand Caravanâ&#x20AC;&#x153;, gerokai maĹžiau nukentÄ&#x2014;jo tviskantis â&#x20AC;&#x17E;Audi TTâ&#x20AC;&#x153;. Namo gyventojĹł teigimu, kiek

Lietuvos ĹžydĹł (litvakĹł) bendruomenÄ&#x2014; nuoĹĄirdĹžiai gedi netekusi raĹĄytojo prozininko ir scenaristo, daugybÄ&#x2014;s premijĹł laureato, diplomuoto radijo ir televizijos inĹžinieriaus, Lietuvos raĹĄytojĹł sÄ&#x2026;jungos nario Icchoko Mero. Jis buvo talentinga ir kilni asmenybÄ&#x2014;, pasaulyje garsinusi litvakĹł ir Lietuvos vardÄ&#x2026;. Icchokas Meras gimÄ&#x2014; 1934 m. spalio 8 d. KelmÄ&#x2014;je. 1941 m. vasarÄ&#x2026; I. Mero tÄ&#x2014;vai Jehuda ir Miriam Merai tapo Holokausto aukomis, jie buvo suĹĄaudyti. IcchokÄ&#x2026; iĹĄgelbÄ&#x2014;jo ir uĹžaugino ĹžemaiÄ?iĹł valstieÄ?iĹł ĹĄeima. Prisimindamas tragiĹĄkus vaikystÄ&#x2014;s iĹĄgyvenimus, jis raĹĄÄ&#x2014;: â&#x20AC;&#x17E;Bandydamas ĹžvilgtelÄ&#x2014;ti ÄŻ save iĹĄ ĹĄalies, matau greta savÄ&#x2122;s dvi moteris. Viena â&#x20AC;&#x201C; Miriama MerienÄ&#x2014;, ĹžydÄ&#x2014;. Ji pagimdÄ&#x2014; mane ir vedÄ&#x2014;, didĹžia motiniĹĄka meile apgobusi, per ankstyvÄ&#x2026; vaikystÄ&#x2122;, kol keliÄ&#x2026; uĹžstojo ĹžvyrduobÄ&#x2014;. Kita â&#x20AC;&#x201C; BronÄ&#x2014; DainauskienÄ&#x2014;, beraĹĄtÄ&#x2014; lietuvÄ&#x2014; moteris, ĹĄeĹĄiĹł vaikĹł motina. Ji, apglÄ&#x2014;busi mane abiem rankom, paslÄ&#x2014;pÄ&#x2014; nuo piktĹł akiĹł, atplÄ&#x2014;ĹĄusi mane nuo ĹžvyrduobÄ&#x2014;s, pagimdÄ&#x2014; iĹĄ naujo septintuoju savo vaiku ir vedÄ&#x2014; paslapÄ?iom tolyn gyvenimu iki ankstyvos jaunystÄ&#x2014;s.â&#x20AC;? Lietuva taip ir nesugebÄ&#x2014;jo iĹĄpildyti Icchoko Mero praĹĄymo: pastatyti paminklÄ&#x2026; ĹžydĹł gelbÄ&#x2014;tojams. Icchokas Meras mirÄ&#x2014; Izraelyje, Tel Avivo Ichilovo ligoninÄ&#x2014;je, eidamas 80-uosius metus. NuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame artimuosius, I. Mero seserÄŻ JaninÄ&#x2026;, ĹžmonÄ&#x2026; FridÄ&#x2026;, dukrÄ&#x2026; Miriam ir draugus. Ĺ iÄ&#x2026; sunkiÄ&#x2026; valandÄ&#x2026; tikime, kad ĹĄviesus Icchoko Mero palikimas bus kelrodis ateities kartoms.

Kai Ĺžinia apie staigiÄ&#x2026; brangiausio Ĺžmogaus mir tÄŻ bloĹĄkia ÄŻ bedugnÄ&#x2122;, pakilti iĹĄ jos padeda tie, kuriĹł didelÄ&#x2014; ĹĄirdis... AÄ?iĹŤ visiems, buvusiems ĹĄalia juodĹžiausiÄ&#x2026; gy venimo valandÄ&#x2026; ir padÄ&#x2014;jusiems iĹĄlydÄ&#x2014;ti sĹŤnĹł, vyrÄ&#x2026; ir tÄ&#x2014;tÄŻ ValterÄŻ BALIUKONÄŽ ÄŻ AmĹžinybÄ&#x2122;. Mama Elsa, Ĺžmona Virginija, sĹŤnĹŤs Augustas ir Oskaras

anksÄ?iau jie Kauno savivaldybei ÄŻteikÄ&#x2014; praĹĄymÄ&#x2026;, kad nudĹžiĹŤvusios medĹžio ĹĄakos bĹŤtĹł nupjautos, taÄ?iau darbai nepajudÄ&#x2014;jo iĹĄ vietos. Dabar nuostoliĹł patyrÄ&#x2122; kaunieÄ?iai svarsto galimybÄ&#x2122; kreiptis ÄŻ teismÄ&#x2026; ir reikalauti iĹĄ valdĹžios grÄ&#x2026;Ĺžinti pinigus uĹž automobiliĹł remontÄ&#x2026;.

SkaudĹžiÄ&#x2026; netek ties valandÄ&#x2026; dÄ&#x2014;l mylimos mamy tÄ&#x2014;s mir ties nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dÄ&#x2014;sty tojÄ&#x2026; DaivÄ&#x2026; KmitÄ&#x2122;. Vilniaus kolegijos bendruomenÄ&#x2014;

DÄ&#x2014;l TÄ&#x2014;velio mir ties nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame Vilniaus miesto apylinkÄ&#x2014;s teismo teisÄ&#x2014;jÄ&#x2026; UrmilÄ&#x2026; ValiukienÄ&#x2122;. TeisÄ&#x2014;jĹł taryba ir NacionalinÄ&#x2014; teismĹł administracija

NuoĹĄirdi uĹžuojauta tesuteikia stiprybÄ&#x2014;s bendradarbei Ingai BuĹĄkutei dÄ&#x2014;l tÄ&#x2014;velio mir ties. Lietuvos Respublikos socialinÄ&#x2014;s apsaugos ir darbo ministerijos kolektyvas


NUDĂ&#x2026;WRĂ?LQLRV

PNRYRGĂ&#x;

$OĂ&#x;VAĂ&#x;NOĂ&#x;TgĂ&#x;SOĂ&#x;DYĂ&#x;BgĂ&#x;MEĂ&#x;TwĂ&#x;LIĂ&#x;KIĂ&#x;MOĂ&#x;VAĂ&#x;LIAI /-XRG]HYLmLHQzVQXRWU

-RNLRWXUWRLĂ&#x2026;VN\UXV YDLNXVQHWXUzMXVLPRWH ULVGRYDQĂ&#x2DC;JDYRÂ&#x2019;UHQJ WjQDPj-Â&#x2019;SHUPHWXV Ă&#x2026;HLPDJHURNDLQXJ\YH QRLUJDORSLĂ&#x2026;VLNUDXVWz SDOLNXVLLĂ&#x2026;GUDVN\Wj

/DXNHJDQÂ?VLVDUNO\V SULHMRSULzMXVLDPVHS W\QPHmLXLVWDLJDVS\UzÂ&#x2019; JDOYj1XRVWLSUDXVVPĂ&#x2018; JLROĂ&#x2018;Ă?RNDXNROzVNDXODL RYDLNDVSDQLURÂ&#x2019;NRPj R i Ä? a r d a s V I T K US LR korespondentas

L o r e t a J UO D Z E V I Ä&#x152;I E N Ä&#x2013; LR korespondentÄ&#x2014;

Labdaros fondas â&#x20AC;&#x17E;Solidarityâ&#x20AC;&#x153; KazlĹł RĹŤdos savivaldybÄ&#x2014;s gyventoja Irena ir septyniomis jos atĹžalomis pasirĹŤpino 2007-aisiais â&#x20AC;&#x201C; uĹž keliasdeĹĄimt tĹŤkstanÄ?iĹł litĹł buvo nupirkta erdvi sodyba Lauckaimio kaime, VilkaviĹĄkio rajono pakraĹĄtyje. Irena su sugyventiniu ir vaikais ÄŻsikraustÄ&#x2014; su dĹžiaugsmu, nes buvÄ&#x2122; ĹĄeimininkai paliko viskÄ&#x2026;: baldus, patalynÄ&#x2122;, indus, kilimus bei virtuvÄ&#x2014;s ÄŻrangÄ&#x2026;. BerĹžais apsodintoje sodyboje stovi mĹŤrinis ĹŤkinis pastatas, yra sodas bei 15 arĹł ĹžemÄ&#x2014;s, kitapus vieĹĄkelio â&#x20AC;&#x201C; tvenkinys. â&#x20AC;&#x17E;Dar niekada taip gerai negyvenomeâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; dĹžiaugÄ&#x2014;si naujakuriai kaimynams. Pora nusipirko karvÄ&#x2122;, oĹžkĹł, buvusiĹł ĹĄeimininkĹł ĹĄiltnamyje auginosi darĹžoviĹł, gaudavo socialiniĹł paĹĄalpĹł. KybartĹł seniĹŤnijos socialinÄ&#x2014;s darbuotojos, maÄ?iusios, ÄŻ kokius namus ÄŻsikraustÄ&#x2014; ÄŻ socialinÄ&#x2014;s rizikos sÄ&#x2026;raĹĄÄ&#x2026; ÄŻraĹĄyta gausi ĹĄeima, pastebÄ&#x2014;jo, jog po kiek laiko reikalai pradÄ&#x2014;jo prastÄ&#x2014;ti: â&#x20AC;&#x17E;TrĹŤko ĹĄeimininkÄ&#x2014;s rankos â&#x20AC;&#x201C; sienos murzinos, baldai aplauĹžyti. Irena negirtavo. Bet mes gaudavome praneĹĄimĹł, jog moteris vaikus savaitÄ&#x2014;mis palikdavo vie-

6XĂ?DORMRDUNO\V

Ă&#x201A;LVQDPDVSDGRYDQRWDVVHSW \QLVYDLNXVDXJLQDQmLDLPRWLQDLMDXPHWDLVWRYLWXĂ&#x2026;mLDVLUJHURNDLQXQLRNRWDV

nus, pati kaĹžkur iĹĄvaĹžiuodavo. Ĺ eimos gyvenimas dar labiau suprastÄ&#x2014;jo, kai IrenÄ&#x2026; paliko sugyventinis.â&#x20AC;&#x153; GalĹł gale moteris nutarÄ&#x2014; grÄŻĹžti ÄŻ gimtÄ&#x2026; jÄ&#x2026; KazlĹł RĹŤdÄ&#x2026;, nes esÄ&#x2026; vaikams per toli mokykla, ji pati neva nerandanti darbo, be to, Ä&#x2014;mÄ&#x2014; nesutarti su kaimynais. Pastarieji tik gĹŤĹžÄ?ioja peÄ?iais stebÄ&#x2014;damiesi, kaip Ĺžmogus gali nevertinti tokios brangios dovanos. â&#x20AC;&#x17E;IĹĄvaĹžiavo ji nÄ&#x2014; neatsisveikinusi ir iĹĄ namo iĹĄdraskiusi viskÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; iĹĄ vieno kambario net iĹĄlupo radiatoriĹł ir duris. VirtuvÄ&#x2014;jo liko tik Ä?iaupai ir aplĹŤĹžusi viryklÄ&#x2014;. Viskas nuÄ&#x2014;jo velniopâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; piktinosi garbaus amĹžiaus buvÄ&#x2122;s Irenos kaimynas. Kaimynams iki ĹĄiol sunku su-

DÄ&#x2014;l ilgameÄ?io Lietuvos Ĺžirginio spor to federacijos vadovo, ĹžirgĹł mylÄ&#x2014;tojo ir Ĺžirginio spor to puoselÄ&#x2014;tojo MeÄ?islovo PREIĹ EGOLAVIÄ&#x152;IAUS mir ties reiĹĄkiu nuoĹĄirdĹžiÄ&#x2026; uĹžuojautÄ&#x2026; jo ĹĄeimai ir ar timiesiems. KĹŤno kultĹŤros ir spor to depar tamento prie Lietuvos Respublikos VyriausybÄ&#x2014;s darbuotojĹł vardu â&#x20AC;&#x201C; generalinis direktorius Klemensas RimĹĄelis

LiĹŤdime dÄ&#x2014;l LTOK garbÄ&#x2014;s nario, Lietuvos nusipelniusio trenerio Vaclovo MeÄ?islovo PREIĹ EGOLAVIÄ&#x152;IAUS mir ties ir nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame velionio ĹĄeimÄ&#x2026; bei ar timuosius. Lietuvos tautinis olimpinis komitetas

UĹžjauÄ?iame ĹĄeimÄ&#x2026; ir ar timuosius dÄ&#x2014;l ilgameÄ?io ĹžirgĹł spor to organizatoriaus, Lietuvos nusipelniusio trenerio, teisÄ&#x2014;jo, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto garbÄ&#x2014;s nario Vaclovo MeÄ?islovo PREIĹ EGOLAVIÄ&#x152;IAUS mir ties. Lietuvos tautinio olimpinio komiteto garbÄ&#x2014;s prezidentas doc. dr. Ar tĹŤras PoviliĹŤnas ir Lietuvos olimpinÄ&#x2014; akademija

NuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame ĹĄeimÄ&#x2026; ir ar timuosius dÄ&#x2014;l LTOK atkuriamojo suvaĹžiavimo delegato, ĹžirgĹł spor to organizatoriaus, LTSR nusipelniusio trenerio, teisÄ&#x2014;jo Vaclovo MeÄ?islovo PREIĹ EGOLAVIÄ&#x152;IAUS mir ties. Lietuvos olimpieÄ?iĹł asociacija

SkaudĹžios netek ties ir liĹŤdesio valandÄ&#x2026; nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Seimo posÄ&#x2014;dĹžiĹł sekretoriato buvusiÄ&#x2026; ilgametÄ&#x2122; darbuotojÄ&#x2026; DanutÄ&#x2122; PreiĹĄegolaviÄ?ienÄ&#x2122; ir TeisÄ&#x2014;s ak tĹł registravimo ir ÄŻgy vendinimo stebÄ&#x2014;senos poskyrio konsultantÄ&#x2122; RĹŤtÄ&#x2026; Ĺ inkĹŤnienÄ&#x2122; dÄ&#x2014;l mylimo Vyro ir TÄ&#x2014;velio mir ties. Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

.ESUGEBwJOĂ&#x;SUSITVARKYTIĂ&#x;SEPTYNIOSĂ&#x;¸EIMOS â&#x2013;  )RQGDVĂ&#x201E;6ROLGDULW \ÂłNXULDP YDGRYDXMDYRNLHWLV*HUKDUGDV -&DUODV0DULMDPSROzVDSVN ULW \MHSHUPHWĂ&#x2DC;DSUĂ&#x2018;SLQR EĂ&#x2018;VWDLVEHLSDGzMRMXRVVXVL UHPRQWXRWLPDĂ?GDXJmLDL Ă&#x2026;HLPĂ&#x2DC;NXULRVHDXJRYDL NDL7DPEXYRLĂ&#x2026;OHLVWDSHU POQOLWĂ&#x2DC;GDXJLDXVLDSDDX NRWĂ&#x2DC;JHURVYDOLRVYRNLHmLĂ&#x2DC; â&#x2013;  6XGRYDQRWXWXUWXQHVX JHEzMRVXVLWYDUN \WLVHSW \ QLRVĂ&#x2026;HLPRV

vokti, kaip galima dovanĹł gauti namÄ&#x2026;, nes, jĹł ÄŻsitikinimu, stogÄ&#x2026; virĹĄ galvos Ĺžmogus turi pasistatyti pats sunkiai dirbdamas. Kadangi sodyba buvo ÄŻregistruota Irenos vardu, ji su savo

â&#x2013;  9LHQjQDPj.DOYDULMRVVD YLYDOG\EzMHSUDJzUzĂ&#x2026;HLPRV JDOYD9\UDVEXYRNHOLVNDU WXVÂ&#x2019;NOLXYÂ?VQHEODLYXVSULH YDLURQHPRNzMRMDPVNLU WĂ&#x2DC;EDXGĂ&#x2DC;WRGzOQDPDVEXYR SDUGXRWDVYDUĂ? \W \QzVH â&#x2013;  6DQJUĂ&#x2018;GRVNDLPHIRQGRGR YDQRWDPHQDPHJ\YHQXVLRV Ă&#x2026;HLPRVLUJLQHEzUDÂąYDLNDL DWVLGĂ&#x2018;UzJORERVQDPXRVH PRWLQDG\NDLJDXWXWXUWXQH VLUĂ&#x2018;SLQRSDVWDWDVDSOHLVWDV

turtu galÄ&#x2014;jo elgtis kaip tik nori. KazlĹł RĹŤdos savivaldybÄ&#x2014;s darbuotojai teigÄ&#x2014;, jog septyniĹł vaikĹł motina prieĹĄ kurÄŻ laikÄ&#x2026; sodybÄ&#x2026; iĹĄkeitÄ&#x2014; ÄŻ trijĹł kambariĹł butÄ&#x2026; miestelyje.

DÄ&#x2014;l ilgametÄ&#x2014;s Lietuvos sodininkystÄ&#x2014;s ir darĹžininkystÄ&#x2014;s instituto vyr. mokslo darbuotojos, darĹžininkystÄ&#x2014;s srities specialistÄ&#x2014;s Marijos BARANAUSKIENÄ&#x2013;S mir ties nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame jos ĹĄeimÄ&#x2026; ir ar timuosius. Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybÄ&#x2014; ĹĄiÄ&#x2026; sunkiÄ&#x2026; netek ties valandÄ&#x2026;. Ĺ˝emÄ&#x2014;s ĹŤkio ministerijos kolektyvas

BerniukÄ&#x2026; suĹžalojo vienam ĹŤkininkui priklausantis arklys, kuriuo ÄŻ namus parvyko ĹŤkininkui dirbanti moteris. Kieme vadeliotoja iĹĄkinkÄ&#x2014; arklÄŻ iĹĄ veĹžimo. Paleidusi gyvulÄŻ ganytis, moteris nuÄ&#x2014;jo namo. Netrukus prie arklio priÄ&#x2014;jo kaimynĹł berniukas. DÄ&#x2014;l kokiĹł prieĹžasÄ?iĹł gyvĹŤnas spyrÄ&#x2014; vaikui, neĹžinia. SuĹžalotÄ&#x2026; berniukÄ&#x2026; ÄŻ namus parneĹĄÄ&#x2014; ĹĄiÄ&#x2026; nelaimÄ&#x2122; matÄ&#x2122;s Ĺžmogus. Greitoji pagalba nuo arklio nukentÄ&#x2014;jusÄŻ maĹžametÄŻ nuveĹžÄ&#x2014; ÄŻ RespublikinÄ&#x2014;s Ĺ iauliĹł ligoninÄ&#x2014;s Moters ir vaiko klinikÄ&#x2026;. Ä&#x152;ia atlikus operacijÄ&#x2026; vaikas buvo perkeltas ÄŻ intensyviosios terapijos skyriĹł. Vakar vakare medikai maĹžameÄ?io sveikatos bĹŤklÄ&#x2122; apibĹŤdino kaip sunkiÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; berniukas dar nebuvo pabudÄ&#x2122;s iĹĄ komos.

DÄ&#x2014;l tÄ&#x2014;vo mir ties nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame bendradarbÄŻ FeliksÄ&#x2026; KlupĹĄÄ&#x2026;. Lietuvos banko kolektyvas

VaikĹł ligoninÄ&#x2014;s VaikĹł chirurgijos centro darbuotojai nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?ia bendradarbÄŻ gydy tojÄ&#x2026; Vy tautÄ&#x2026; BiliĹł dÄ&#x2014;l tÄ&#x2014;vo mir ties.

NuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame RiÄ?ardÄ&#x2026; KanclerÄŻ ir jo ĹĄeimÄ&#x2026; dÄ&#x2014;l sĹŤnaus VALDO tragiĹĄkos Şōties. NPI 5 kurso bendramoksliai

SkaudĹžiÄ&#x2026; netekties ir liĹŤdesio valandÄ&#x2026; nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame ĹĄeimÄ&#x2026; ir ar timuosius dÄ&#x2014;l dr. Mar tyno MALAKAUSKO, buvusio Kauno apskrities statybos inĹžinieriĹł bendrijos ilgameÄ?io pirmininko, lek toriaus, mir ties. PanevÄ&#x2014;Ĺžio apskrities statybos inĹžinieriĹł klubo nariai

SkaudĹžiÄ&#x2026; netek ties valandÄ&#x2026; nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame ValerjanÄ&#x2026; Ä&#x152;erneckÄŻ dÄ&#x2014;l mamos mir ties. ValstybÄ&#x2014;s ÄŻmonÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;Oro navigacijaâ&#x20AC;&#x153;

DÄ&#x2014;l buvusio LSIS Kauno apskrities bendrijos pirmininko doc. dr. Mar tyno MALAKAUSKO mir ties nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame sĹŤnĹł KÄ&#x2122;stutÄŻ ir jo ĹĄeimÄ&#x2026;. â&#x20AC;&#x17E;Magnus Groupâ&#x20AC;&#x153; kolektyvas

NorÄ&#x2014;tume, kad mĹŤsĹł ĹžodĹžiai guostĹł, kad sielvar tÄ&#x2026; palengvintĹł, suĹĄildy tĹł, gy venti kviestĹł be sopulio ĹĄirdyje ir aĹĄaras nuĹĄluosty tĹł.

SkaudĹžiÄ&#x2026; netek ties ir liĹŤdesio valandÄ&#x2026; dÄ&#x2014;l gydy tojo Kazimiero BARĹ AUSKO mir ties nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame ĹĄeimÄ&#x2026; ir ar timuosius. Kurso draugai

VĹĄÄŽ Vilniaus rajono centrinÄ&#x2014;s poliklinikos kolek ty vas skaudĹžiÄ&#x2026; netek ties ir liĹŤdesio valandÄ&#x2026; nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?ia gydy tojÄ&#x2026; VandÄ&#x2026; Ver telkienÄ&#x2122; dÄ&#x2014;l vyro mir ties.


Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;KOVOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x; !UTOĂ&#x;MOĂ&#x;BIĂ&#x;LIAI

KLASIFIKUOTIĂ&#x;SKELBIMAI

REKLAMA

Nuolat perka miĹĄkÄ&#x2026; ir ĹžemÄ&#x2014;s ĹŤkio paskir ties ĹžemÄ&#x2122; visoje Lietuvoje. SiĹŤlyti ÄŻvairius variantus. Tel. 8 670 49 988.

KVIETIMAS TEIKTI PARAIĹ KAS PARAMAI PAGAL LIETUVOS KAIMO PLÄ&#x2013;TROS 2007â&#x20AC;&#x201C;2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONÄ&#x2013;S â&#x20AC;&#x17E;KAIMO ATNAUJINIMAS IR PLÄ&#x2013;TRAâ&#x20AC;&#x153; VEIKLÄ&#x201E; â&#x20AC;&#x17E;ASBESTINIŲ STOGŲ DANGOS KEITIMASâ&#x20AC;&#x153; ÄŽGYVENDINANT PLANAVIMO BĹŞDU GAUTI

PERKA NORI IĹ SINUOMOTI

Alfa Romeo

IĹĄsinuomoÄ?iau Ĺž. ĹŤ. paskir ties ĹžemÄ&#x2122; ĹŤkininkauti Vilniaus r., DĹŤkĹĄtĹł, SuĹžioVisĹł markiĹł lengvuosius automobiniĹł, ElektrÄ&#x2014;nĹł sen., Ĺ venÄ?ioniĹł r., MolÄ&#x2014;tĹł, Utenos, Ignalinos, ZarasĹł r. Tel. lius, mikroautobusus, visureigius, 8 670 65 510. sunkveĹžimius, automobilinius kranus, ekskavatorius ir kt. (gerus, dauĹž0ASĂ&#x;TAĂ&#x;TAI Ă&#x;PAĂ&#x;TALĂ&#x;POS tus, sugedusius). www.vidvestuma. PARDUODA lt, tel.: 8 659 22 367, 8 659 97 960. Vilnius Brangiai superkame visĹł markiĹł 1978-2014 m. automobilius, vaĹžiuojanÄ?ius ir su defektais. Atsiskaitome iĹĄ karto. Tel. 8 601 81 147. REMONTUOJA

ÄŽvairĹŤs

Kaune remontuoja, perdirba automoKaunas biliĹł ĹĄildymo ir auĹĄinimo sistemas, Parduoda 14 vietĹł autoservisÄ&#x2026; Ĺ˝aliakalnyje. Kreiptis tel. 8 699 42 085. plauna variklius ir dugnÄ&#x2026;. V.KrÄ&#x2014;vÄ&#x2014;s pr. SIĹŞLO IĹ NUOMOTI 118B-6, Kaunas, tel. 8 604 16 842. Vilniuje, KurĹĄiĹł g. 2, statybiniĹł prekiĹł ir paslaugĹł centre BURBIĹ KÄ&#x2013;S, +IĂ&#x;TOSĂ&#x;TRANSĂ&#x;PORĂ&#x;TOĂ&#x; iĹĄnuomojame patalpas, tinkamas prekybai. Nuomojami plotai - 35PRIEĂ&#x;MOĂ&#x;NwS 111 m². Kaina - nuo 18 Lt/m². Tel. 8 618 01 122.

Adresas

Telefonas

Alytaus skyrius

TvirtovÄ&#x2014;s g. 1/Naujoji g. 2, 62116 Alytus

(8 315) 76 192

Kauno skyrius

K.DonelaiÄ?io g. 33, 44240 Kaunas

(8 37) 30 85 69

KlaipÄ&#x2014;dos skyrius

Naujoji Uosto g. 11, 92121 KlaipÄ&#x2014;da

(8 46) 42 14 36

MarijampolÄ&#x2014;s skyrius

GamyklĹł g. 1, 68108 MarijampolÄ&#x2014;

(8 343) 97 959

PanevÄ&#x2014;Ĺžio skyrius

Katedros g. 3, 36230 PanevÄ&#x2014;Ĺžys

(8 45) 51 21 60

Ĺ iauliĹł skyrius

Dvaro g. 78, 76298 Ĺ iauliai

(8 41) 59 61 20

Vilnius

TauragÄ&#x2014;s skyrius

Prezidento g. 7, 72261 TauragÄ&#x2014;

(8 446) 20 131

3 kambariĹł

TelĹĄiĹł skyrius

PramonÄ&#x2014;s g. 5, 87101 TelĹĄiai

(8 444) 75 708

Utenos skyrius

J.BasanaviÄ?iaus g. 126, 28214 Utena

(8 389) 64 091

Vilniaus skyrius

S.Dariaus ir S.GirÄ&#x2014;no g. 40, 02189 Vilnius

(8 5) 239 9311

Ĺ vitrigailos g. 3, Naujamiestyje, Vilniuje 190 kv.m. medicininÄ&#x2014;s paskir ties ÄŽvairios patalpas (1a., atskiras ÄŻÄ&#x2014;jimas, rekuperacija, kondicionierius)- 4500 Lt. Tel. Perku vilkikus DAF 2007-2008 m. (su 8 673 73 090. variklio defektais). Tel. 8 686 20 383.

"UĂ&#x;TAI

4RANSĂ&#x;PORĂ&#x;TOĂ&#x;PASĂ&#x;LAUĂ&#x;GOS UĹžsienyje

PARDUODA

3 k., 62 m² butÄ&#x2026; FabijoniĹĄkÄ&#x2014;se (nauji: stogas, langai, vamzdynas, ĹĄarvuoSiuntiniĹł, kroviniĹł gabenimas LIEtos durys, rĹŤsys). Tyli vieta, Ĺžaluma. Ĺ alia mokykla, vaikĹł darĹželis, parduoTUVA-ANGLIJA-Ĺ KOTIJA-LIETUtuvÄ&#x2014;s. Tel. 8 675 11 556. VA. Visa informacija www.TBtrans. Palanga lt, tel. +370 630 30 998. 4 kambariĹł

SUNKIOJO TRANSPORTO EVAKUACIJA Europa, Baltarusija, Rusija ir kitos treÄ?iosios ĹĄalys. IĹĄsamesnÄ&#x2014; informacija tel. +370 698 56 608.

93 m² butÄ&#x2026; Ĺ ventojoje. Tel. 8 618 87 368. ÄŽvairĹŤs

Palangos centre parduodami naujos statybos 1, 2, 3 kambariĹł bĹŤstai su visiĹĄka apdaila, dujiniu autonominiu ĹĄildymu, ĹĄildomomis grindimis.Yra nemokama automobiliĹł vieta, garinÄ&#x2014; pirtis, biliardo, stalo teniso patalpos, vaikĹł Ĺžaidimo kambarys, krepĹĄinio aikĹĄtelÄ&#x2014;. BĹŤstĹł kainos - nuo 115000 Lt. Pagal poreikÄŻ galima sukomplektuoti baldus ir buitinÄ&#x2122; technikÄ&#x2026;. Tel. 8 618 04 267, www.malunovilos.lt

(UĹžs. 14ASIA-3)

'YĂ&#x;VEĂ&#x;NAĂ&#x;MIEĂ&#x;JIĂ&#x;NAĂ&#x;MAI Ă&#x;GAĂ&#x;RAĂ&#x;Ă&#x20AC;AI ÂżEĂ&#x;Mw Ă&#x;SKLYĂ&#x;PAI PARDUODA

PARDUODA

Alytus

Parduodama 15 ha sala StirniĹł eĹže- Parduoda 19,24 ha sodybÄ&#x2026; NemunaiÄ?io sen., Alytaus r. (ribojasi su Nemure, MolÄ&#x2014;tĹł r. (ĹžemÄ&#x2014;s miĹĄko ĹŤkio paskir- nu, labai graĹži ir unikali vieta). Kaina - 500000 Lt. Kadastro Nr. 3340/0001:22. ties). Tel.: 8 678 06 376, 8 605 64 483. Tel. 8 684 65 003. PERKA

NacionalinÄ&#x2014; mokÄ&#x2014;jimo agentĹŤra prie Ĺ˝emÄ&#x2014;s ĹŤkio ministerijos (toliau â&#x20AC;&#x201C; AgentĹŤra) kvieÄ?ia teikti paraiĹĄkas paramai pagal Lietuvos kaimo plÄ&#x2014;tros 2007â&#x20AC;&#x201C;2013 metĹł programos (toliau â&#x20AC;&#x201C; KPP) priemonÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;Kaimo atnaujinimas ir plÄ&#x2014;traâ&#x20AC;&#x153; veiklÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;AsbestiniĹł stogĹł dangos keitimasâ&#x20AC;&#x153; ÄŻgyvendinant planavimo bĹŤdu gauti. ParaiĹĄkos pagal KPP priemonÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;Kaimo atnaujinimas ir plÄ&#x2014;traâ&#x20AC;&#x153; veiklÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;AsbestiniĹł stogĹł dangos keitimasâ&#x20AC;&#x153; ÄŻgyvendinant planavimo bĹŤdu priimamos nuo 2014 m. kovo 17 d. iki 2014 m. geguĹžÄ&#x2014;s 2 d. ParaiĹĄkos pagal KPP priemonÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;Kaimo atnaujinimas ir plÄ&#x2014;traâ&#x20AC;&#x153; veiklÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;AsbestiniĹł stogĹł dangos keitimasâ&#x20AC;&#x153; forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ĹžemÄ&#x2014;s ĹŤkio ministro 2014 m. kovo 12 d. ÄŻsakymu Nr. 3D-132 â&#x20AC;&#x17E;DÄ&#x2014;l Lietuvos kaimo plÄ&#x2014;tros 2007â&#x20AC;&#x201C;2013 metĹł programos priemonÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;Kaimo atnaujinimas ir plÄ&#x2014;traâ&#x20AC;&#x153; veiklos â&#x20AC;&#x17E;AsbestiniĹł stogĹł dangos keitimasâ&#x20AC;&#x153; ÄŻgyvendinimo planavimo bĹŤdu 2014 metais taisykliĹł patvirtinimoâ&#x20AC;&#x153;. ParaiĹĄkos pagal KPP priemonÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;Kaimo atnaujinimas ir plÄ&#x2014;traâ&#x20AC;&#x153; veiklÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;AsbestiniĹł stogĹł dangos keitimasâ&#x20AC;&#x153; ÄŻgyvendinant planavimo bĹŤdu forma skelbiama Ĺ˝emÄ&#x2014;s ĹŤkio ministerijos ir AgentĹŤros interneto svetainÄ&#x2014;se (www.zum.lt, www.nma.lt). ParaiĹĄkos teikiamos AgentĹŤros Kaimo plÄ&#x2014;tros ir ĹžuvininkystÄ&#x2014;s programĹł departamento teritoriniams paramos administravimo skyriams. AgentĹŤros darbo laikas: pirmadienÄŻâ&#x20AC;&#x201C;ketvirtadienÄŻ 8â&#x20AC;&#x201C;17 val., penktadienÄŻ 8â&#x20AC;&#x201C;15.45 val., pietĹł pertrauka 12â&#x20AC;&#x201C;12.45 val.

Teritorinis skyrius

PERKA

VEŽA KROVINIUS

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

Palanga

UAB TIVERA BRANGIAI PERKA Parduodame naujos statybos kotedĹžÄ&#x2026; Palangoje, 88 m², iki jĹŤros 500 metMIĹ KÄ&#x201E; IĹ SIKIRSTI ARBA SU Ĺ˝E- rĹł. El.paĹĄtas developlt99@gmail.com Tel. 8 675 04 996. ME IR Ĺ˝EMÄ&#x2013;S ĹŞKIO PASKIRTIES 3TAĂ&#x;TYĂ&#x;BIĂ&#x;NwSĂ&#x;MEĂ&#x;DĂ&#x20AC;IAĂ&#x;GOS Ĺ˝EMÄ&#x2DC;. IEĹ KO TARPININKŲ. El.p.: PARDUODA vytas.saveikis@gmail.com, tel. 8 Stogo danga 610 03 823. Skardos lankstiniĹł lankstymas, stogĹł dangos, tvorĹł elementai, hidroizoPerka MIĹ KÄ&#x201E; su Ĺ˝EME ir iĹĄsikirsliacinÄ&#x2014;s medĹžiagos â&#x20AC;&#x17E;Izolexâ&#x20AC;&#x153;. Tel.: (8 5) 272 7985, 8 699 66 276. ti visoje Lietuvoje. Tel. 8 698 55 325, www.dzukijosmediena.lt 3TAĂ&#x;TYĂ&#x;BOSĂ&#x;IRĂ&#x;REĂ&#x;MONĂ&#x;TOĂ&#x;DARĂ&#x;BAI BRANGIAI PERKAME ÄŽVAIRŲ MIĹ SIĹŞLO PASLAUGAS KÄ&#x201E; visoje Lietuvoje. Atsiskaitome iĹĄ Statyba kar to. Tel. 8 607 77 923, el.p.: auVANDENS GRÄ&#x2DC;Ĺ˝INIAI, GEOTERMINIS Ĺ ILDYMAS. Darbai nuo A iki Z viriuss@gmail.com soje Lietuvoje. www.melkerlita.lt, tel.: 8 686 83 265, 8 616 08 020. Perka iĹĄperkamosios valstybinÄ&#x2014;s Santechnikos darbai miesto ir kaimo ĹžemÄ&#x2014;s iĹĄvadas. Tel. Visi santechnikos montavimo darbai. Ĺ ildymo katilai. Prekyba, montavi8 659 02 009. Perka ĹžemÄ&#x2122; visoje Lietuvoje (gali bĹŤ- mas, servisas. Tadas, tel.: (8 5) 272 0035, 8 683 70 649. ti: apleista, su miĹĄku, bendraturÄ?iais, MĹŤrijimo darbai iĹĄnuomota). Sutvarko dokumentus, Skaldo akmenis, mĹŤrija tvoras, kolonas, laiptus, pamatus, krioklius, kloja grinatsiskaito iĹĄkarto. Tel. 8 671 08 059. dinÄŻ, trinkeles, betonuoja pamatus. Parduoda skaldytus akmenis, pataria diÄŽmonÄ&#x2014; brangiai perkÄ&#x2026; miĹĄkÄ&#x2026; visoje zaino klausimais. Labai gera kokybÄ&#x2014;. Dirba visoje Lietuvoje. Tel. 8 689 03 134. Lietuvoje. Tel. 8 645 55 185.

0RAĂ&#x;NEĂ&#x;¸IĂ&#x;MAI

BRANGIAI PERKAME MIĹ KUS SU ÄŽVAIRĹŞS Ĺ˝EME ARBA IĹ SIKIRSTI ir Ĺ˝EMÄ&#x2DC; Ĺ˝EMDIRBYSTEI. Tel. 8 615 33 777, 2014 m. balandĹžio 7 d. uĹždaromas antstolÄ&#x2014;s Redos SatĹĄenienÄ&#x2014;s kontoros el. paĹĄtas: statnora@yahoo.com skyrius, esantis adresu: A.MickeviÄ?iaus g. 58/V.Putvinskio g. 9, Kaunas.

ParaiĹĄka turi bĹŤti pateikta asmeniĹĄkai pareiĹĄkÄ&#x2014;jo arba per ÄŻgaliotÄ&#x2026; asmenÄŻ. Kitais bĹŤdais (pvz., per kurjerÄŻ, faksu arba elektroniniu paĹĄtu ir kt.) arba kitais adresais pateiktos paraiĹĄkos nepriimamos. Teikiant paraiĹĄkÄ&#x2026;, reikia turÄ&#x2014;ti asmens tapatybÄ&#x2122; patvirtinantÄŻ dokumentÄ&#x2026;. PareiĹĄkÄ&#x2014;jai raĹĄtu ir ĹžodĹžiu gali pateikti AgentĹŤrai klausimus dÄ&#x2014;l dalyvavimo KPP tvarkos ir sÄ&#x2026;lygĹł, taip pat su paraiĹĄkos pildymu ir kitus su paramos teikimu susijusius klausimus: t telefonu (8 5) 252 6999, 1841; t faksu (8 5) 252 6945; t elektroniniu paĹĄtu info@nma.lt; t paĹĄtu adresu: BlindĹžiĹł g. 17, 08111 Vilnius. (UĹžs. 14K686-4)


NODVLILNXRWLVNHOELPDL

PNRYRGĂ&#x;

KVIETIMAS TEIKTI PARAIĹ KAS PARAMAI PAGAL LIETUVOS KAIMO PLÄ&#x2013;TROS 2007â&#x20AC;&#x201C;2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONÄ&#x2DC; â&#x20AC;&#x17E;DALYVAVIMAS MAISTO KOKYBÄ&#x2013;S SCHEMOSEâ&#x20AC;&#x153; GAUTI

KVIETIMAS TEIKTI PARAIĹ KAS PARAMAI PAGAL LIETUVOS KAIMO PLÄ&#x2013;TROS 2007â&#x20AC;&#x201C;2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONÄ&#x2013;S â&#x20AC;&#x17E;TECHNINÄ&#x2013; PAGALBAâ&#x20AC;&#x153; VEIKLOS SRITÄŽ â&#x20AC;&#x17E;NACIONALINIS KAIMO TINKLASâ&#x20AC;&#x153; GAUTI

NacionalinÄ&#x2014; mokÄ&#x2014;jimo agentĹŤra prie Ĺ˝emÄ&#x2014;s ĹŤkio ministerijos (toliau â&#x20AC;&#x201C; AgentĹŤra) kvieÄ?ia teikti paraiĹĄkas paramai pagal Lietuvos kaimo plÄ&#x2014;tros 2007â&#x20AC;&#x201C;2013 metĹł programos (toliau â&#x20AC;&#x201C; KPP) priemonÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x17E;Dalyvavimas maisto kokybÄ&#x2014;s schemoseâ&#x20AC;&#x153; gauti. ParaiĹĄkos pagal KPP priemonÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x17E;Dalyvavimas maisto kokybÄ&#x2014;s schemoseâ&#x20AC;&#x153; priimamos nuo 2014 m. kovo 13 d. iki 2014 m. gruodĹžio 31 d. KPP priemonÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;Dalyvavimas maisto kokybÄ&#x2014;s schemoseâ&#x20AC;&#x153; ÄŻgyvendinimo taisyklÄ&#x2014;s ir paraiĹĄkos forma patvirtintos Lietuvos Respublikos ĹžemÄ&#x2014;s ĹŤkio ministro 2011 m. sausio 28 d. ÄŻsakymu Nr. 3D-51 â&#x20AC;&#x17E;DÄ&#x2014;l Lietuvos kaimo plÄ&#x2014;tros 2007â&#x20AC;&#x201C;2013 metĹł programos priemonÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;Dalyvavimas maisto kokybÄ&#x2014;s schemoseâ&#x20AC;&#x153; ÄŻgyvendinimo taisykliĹł patvirtinimoâ&#x20AC;&#x153;. ParaiĹĄkos pagal KPP priemonÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x17E;Dalyvavimas maisto kokybÄ&#x2014;s schemoseâ&#x20AC;&#x153; forma skelbiama Ĺ˝emÄ&#x2014;s ĹŤkio ministerijos ir AgentĹŤros interneto svetainÄ&#x2014;se (www.zum.lt, www.nma.lt). ParaiĹĄkos teikiamos AgentĹŤros Kaimo plÄ&#x2014;tros ir ĹžuvininkystÄ&#x2014;s programĹł departamento teritoriniams paramos administravimo skyriams. AgentĹŤros darbo laikas: pirmadienÄŻâ&#x20AC;&#x201C;ketvirtadienÄŻ 8â&#x20AC;&#x201C;17 val., penktadienÄŻ 8â&#x20AC;&#x201C;15.45 val., pietĹł pertrauka 12â&#x20AC;&#x201C;12.45 val.

NacionalinÄ&#x2014; mokÄ&#x2014;jimo agentĹŤra prie Ĺ˝emÄ&#x2014;s ĹŤkio ministerijos (toliau â&#x20AC;&#x201C; AgentĹŤra) kvieÄ?ia teikti paraiĹĄkas paramai pagal Lietuvos kaimo plÄ&#x2014;tros 2007â&#x20AC;&#x201C;2013 metĹł programos (toliau â&#x20AC;&#x201C; KPP) priemonÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;TechninÄ&#x2014; pagalbaâ&#x20AC;&#x153; veiklos sritÄŻ â&#x20AC;&#x17E;Nacionalinis kaimo tinklasâ&#x20AC;&#x153; (toliau â&#x20AC;&#x201C; Tinklas) gauti. ParaiĹĄkos pagal KPP priemonÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;TechninÄ&#x2014; pagalbaâ&#x20AC;&#x153; veiklos sritÄŻ â&#x20AC;&#x17E;Nacionalinis kaimo tinklasâ&#x20AC;&#x153; priimamos: - nuo 2014 m. kovo 13 d. iki 2014 m. lapkriÄ?io 29 d. (pagal Tinklo 2009â&#x20AC;&#x201C;2013 metĹł veiksmĹł programos Vâ&#x20AC;&#x201C;VI kryptis); - nuo 2014 m. kovo 13 d. iki 2014 m. gruodĹžio 31 d. (pagal Tinklo 2009â&#x20AC;&#x201C;2013 metĹł veiksmĹł programos VII kryptÄŻ). KPP priemonÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;TechninÄ&#x2014; pagalbaâ&#x20AC;&#x153; veiklos srities â&#x20AC;&#x17E;Nacionalinis kaimo tinklasâ&#x20AC;&#x153; paraiĹĄkos forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ĹžemÄ&#x2014;s ĹŤkio ministro 2014 m. kovo 12 d. ÄŻsakymu Nr. 3D-138 â&#x20AC;&#x17E;DÄ&#x2014;l Lietuvos kaimo plÄ&#x2014;tros 2007â&#x20AC;&#x201C;2013 metĹł programos priemonÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;TechninÄ&#x2014; pagalbaâ&#x20AC;&#x153; veiklos srities â&#x20AC;&#x17E;Nacionalinis kaimo tinklasâ&#x20AC;&#x153; papildomo 2013â&#x20AC;&#x201C;2014 metĹł ir 2015 metĹł veiksmĹł plano rengimo ir ÄŻgyvendinimo taisykliĹł patvirtinimoâ&#x20AC;&#x153;. ParaiĹĄkĹł pagal KPP priemonÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;TechninÄ&#x2014; pagalbaâ&#x20AC;&#x153; veiklos sritÄŻ â&#x20AC;&#x17E;Nacionalinis kaimo tinklasâ&#x20AC;&#x153; formos skelbiamos Ĺ˝emÄ&#x2014;s ĹŤkio ministerijos, AgentĹŤros ir Tinklo interneto svetainÄ&#x2014;se (www.zum.lt, www.nma.lt, www.kaimotinklas.lt). ParaiĹĄkos priimamos ir registruojamos AgentĹŤros Kaimo plÄ&#x2014;tros ir ĹžuvininkystÄ&#x2014;s programĹł departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose.

Teritorinis skyrius

Adresas

Telefonas

Alytaus skyrius

TvirtovÄ&#x2014;s g. 1/Naujoji g. 2, 62116 Alytus

(8 315) 76 192

Kauno skyrius

K.DonelaiÄ?io g. 33, 44240 Kaunas

(8 37) 30 85 69

KlaipÄ&#x2014;dos skyrius

Naujoji Uosto g. 11, 92121 KlaipÄ&#x2014;da

(8 46) 42 14 36

MarijampolÄ&#x2014;s skyrius

GamyklĹł g. 1, 68108 MarijampolÄ&#x2014;

(8 343) 97 959

Teritorinis skyrius

Adresas

Telefonas

PanevÄ&#x2014;Ĺžio skyrius

Katedros g. 3, 36230 PanevÄ&#x2014;Ĺžys

(8 45) 51 21 60

Alytaus skyrius

TvirtovÄ&#x2014;s g. 1/Naujoji g. 2, 62116 Alytus

(8 315) 76 192

Ĺ iauliĹł skyrius

Dvaro g. 78, 76298 Ĺ iauliai

(8 41) 59 61 20

Kauno skyrius

K.DonelaiÄ?io g. 33, 44240 Kaunas

(8 37) 30 85 69

TauragÄ&#x2014;s skyrius

Prezidento g. 7, 72261 TauragÄ&#x2014;

(8 446) 20 131

KlaipÄ&#x2014;dos skyrius

Naujoji Uosto g. 11, 92121 KlaipÄ&#x2014;da

(8 46) 42 14 36

TelĹĄiĹł skyrius

PramonÄ&#x2014;s g. 5, 87101 TelĹĄiai

(8 444) 75 708

MarijampolÄ&#x2014;s skyrius

GamyklĹł g. 1, 68108 MarijampolÄ&#x2014;

(8 343) 97 959

Utenos skyrius

J.BasanaviÄ?iaus g. 126, 28214 Utena

(8 389) 64 091

PanevÄ&#x2014;Ĺžio skyrius

Katedros g. 3, 36230 PanevÄ&#x2014;Ĺžys

(8 45) 51 21 60

Vilniaus skyrius

S.Dariaus ir S.GirÄ&#x2014;no g. 40, 02189 Vilnius

(8 5) 239 9311

Ĺ iauliĹł skyrius

Dvaro g. 78, 76298 Ĺ iauliai

(8 41) 59 61 20

TauragÄ&#x2014;s skyrius

Prezidento g. 7, 72261 TauragÄ&#x2014;

(8 446) 20 131

TelĹĄiĹł skyrius

PramonÄ&#x2014;s g. 5, 87101 TelĹĄiai

(8 444) 75 708

Utenos skyrius

J.BasanaviÄ?iaus g. 126, 28214 Utena

(8 389) 64 091

Vilniaus skyrius

S.Dariaus ir S.GirÄ&#x2014;no g. 40, 02189 Vilnius

(8 5) 239 9311

ParaiĹĄka turi bĹŤti pateikta asmeniĹĄkai pareiĹĄkÄ&#x2014;jo arba per ÄŻgaliotÄ&#x2026; asmenÄŻ. Kitais bĹŤdais (pvz., per kurjerÄŻ, faksu arba elektroniniu paĹĄtu ir kt.) arba kitais adresais pateiktos paraiĹĄkos nepriimamos. Teikiant paraiĹĄkÄ&#x2026;, reikia turÄ&#x2014;ti asmens tapatybÄ&#x2122; patvirtinantÄŻ dokumentÄ&#x2026;. PareiĹĄkÄ&#x2014;jai raĹĄtu ir ĹžodĹžiu gali pateikti AgentĹŤrai klausimus dÄ&#x2014;l dalyvavimo KPP tvarkos ir sÄ&#x2026;lygĹł, taip pat su paraiĹĄkos pildymu ir kitus su paramos teikimu susijusius klausimus: t telefonu (8 5) 252 6999, 1841; t faksu (8 5) 252 6945; t elektroniniu paĹĄtu info@nma.lt; t paĹĄtu adresu: BlindĹžiĹł g. 17, 08111 Vilnius. (UĹžs. 14K686-2)

Parduodama Romo GrigaleviÄ?iaus 2170728,41 Lt skola. PasiĹŤlymai priimami iki 2014 03 28 el. paĹĄtu: jurgita@administratorius.lt Tel.: 8 698 82 Bankrutuojanti R.PaĹĄakinsko IÄŽ â&#x20AC;&#x17E;Mintisâ&#x20AC;&#x153; laisvai parduoda nepriteistas Ri- 084, (8 41) 52 18 10. manto PaĹĄakinsko ir RiÄ?ardo PaĹĄakinsko debitorines skolas sumoje 9163610 Naujas buto savininkas ÄŻspÄ&#x2014;ja pil. Lt. SkolĹł kaina - 3000 Lt. Administratorius, tel. 8 699 27 969, el.p.: revizo- MildÄ&#x2026; LukĹĄienÄ&#x2122;, kad nuo 2014 06 19 d. nutraukiama buto esanÄ?io adrius@splius.lt Bankrutavusi UAB â&#x20AC;&#x17E;Accuratusâ&#x20AC;&#x153; parduoda ĹĄÄŻ turtÄ&#x2026;: automobilÄŻ VOLVO XC70, resu Ĺ˝iemgaliĹł g. 12-1, Vilniuje panaudos sutar tis. 2006 m.; automobilÄŻ VOLVO XC70, 2004 m.; automobilÄŻ VOLVO S60, 2004 m.; automobilÄŻ CITROEN C5; automobilÄŻ HONDA CIVIC; automobilÄŻ CIT- Remiantis CK 6.109 str.2 d., 1.65 str. ROEN NEMO, 2008 m.; automobilÄŻ CITROEN BERLINGO, 2007 m.; 2 auto- nuostatomis praneĹĄame, kad 2012 mobilius CITROEN BERLINGO, 2008 m.; automobilÄŻ CITROEN BERLIN- 12 31 pagal Reikalavimo teisiĹł perGO, 2007 m.; automobilÄŻ PEUGEOT PARTNER, 2004 m.; elektrinÄŻ krautu- leidimo sutartÄŻ (CK 6.101.- 6.110 str.) vÄ&#x2026; TCMFG15T13, Nr. 01371 ir akumuliatorinÄ&#x2122; baterijÄ&#x2026; Exide; 2 elektrinius UAB â&#x20AC;&#x17E;LKU tur to valdymasâ&#x20AC;&#x153; iĹĄ kredito unijos â&#x20AC;&#x17E;Savas rĹŤpestisâ&#x20AC;&#x153; nupirko vikrautuvus TOYOTA, keturratÄŻ motociklÄ&#x2026; CFMOTO; 2 rankinius krautuvus; 13 sas reikalavimo teises, susijusias su reklaminiĹł ĹĄaldytuvĹł, prekÄ&#x2014;s ĹženklÄ&#x2026; SULIKO, reg. data 2008-06-13, galio2007 11 13 paskolos sutar timi Nr. ja iki 2017-08-24, reg. Nr. 57380; prekÄ&#x2014;s ĹženklÄ&#x2026; LAGIDZE, reg. data 200607-00110, ir tapo naujuoju kredito01-11, galioja iki 2014-04-28, reg. Nr. 50761; 12,8000 ha ploto ĹžemÄ&#x2014;s sklyriumi. Nuo ĹĄiol praĹĄome skolininkÄ&#x2026; pÄ&#x2026;, kurio unikalus Nr. 8972-0003-0178, kadastrinis adresas 8972/003:178 Valerij Sarkisov visas pinigines prieVirvyÄ?iĹł k.v., adresas Ĺ irvintĹł r. sav. Ä&#x152;iobiĹĄkio sen. Dembuvkos vs.; 3,0911 voles (mokÄ&#x2014;jimus) vykdyti naujojo ha ploto ĹžemÄ&#x2014;s sklypÄ&#x2026;, kurio unikalus Nr. 4400-0662-4908, kadastrinis adkreditoriaus UAB â&#x20AC;&#x17E;LKU tur to valdyresas 8905/0002:130 BarskĹŤnĹł k.v., adresas Ĺ irvintĹł r. sav. JauniĹŤnĹł sen. masâ&#x20AC;&#x153; (ÄŻm. k. 302796346, buv. SavaKlonÄ&#x2014;nĹł vs. PasiĹŤlymĹł su siĹŤlomomis pirkimo kainomis administratorius noriĹł pr. 363, Kaunas) naudai. UAB ÄŽmoniĹł bankroto administravimo ir teisiniĹł paslaugĹł biuras laukia iki Remiantis CK 6.109 str.2 d., 1.65 str. 2014 m. balandĹžio 8 d. el. paĹĄtu biuras@adminbiuras.lt arba faksu (8 37) nuostatomis praneĹĄame, kad 2012 308948. Daugiau informacijos telefonu 8 615 33 947. 12 31 pagal Reikalavimo teisiĹł per2014 m. kovo 4 d. Kauno apygardos teismo nutar timi UAB â&#x20AC;&#x17E;Statbaldaâ&#x20AC;&#x153; iĹĄleidimo sutartÄŻ (CK 6.101.- 6.110 str.) kelta bankroto byla (c. b. Nr. B2-1437-259/2014). BankrutuojanÄ?ios UAB UAB â&#x20AC;&#x17E;LKU tur to valdymasâ&#x20AC;&#x153; iĹĄ krediâ&#x20AC;&#x17E;Statbaldaâ&#x20AC;&#x153; administratoriumi paskirta UAB Verslo administravimo centras. to unijos â&#x20AC;&#x17E;Savas rĹŤpestisâ&#x20AC;&#x153; nupirko viÄŽgaliotu asmeniu patvirtintas Edvardas Kochanauskas. KreditoriĹł ďŹ nansi- sas reikalavimo teises, susijusias su niai reikalavimai priimami iki 2014 m. balandĹžio 28 d., adresu: UAB Vers- 2009 11 03 paskolos sutar timi Nr. lo administravimo centras, A. MickeviÄ?iaus g. 8, LT - 44312 Kaunas. Infor- 09-00089, ir tapo naujuoju kreditomuojame, kad nevykdysime sutarÄ?iĹł, kuriĹł vykdymo terminas nepasibai- riumi. Nuo ĹĄiol praĹĄome skolininkÄ&#x2122; gÄ&#x2122;s. Informacija teikiama el. paĹĄtu arba telefonu 8 685 39 553. NeringÄ&#x2026; StumbrÄ&#x2122; visas pinigines Likviduojama Lietuvos ir Vokietijos uĹždaroji akcinÄ&#x2014; bendrovÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;PRIE EĹ˝E- prievoles (mokÄ&#x2014;jimus) vykdyti nauROâ&#x20AC;&#x153;, teisinÄ&#x2014; forma uĹždaroji akcinÄ&#x2014; bendrovÄ&#x2014;, buveinÄ&#x2014;: RadviliĹĄkio r. sav., jojo kreditoriaus UAB â&#x20AC;&#x17E;LKU turto valRaudondvario k., kodas 110431039, duomenys apie bendrovÄ&#x2122; kaupiami dymasâ&#x20AC;&#x153; (ÄŻm. k. 302796346, buv. SavanoriĹł pr. 363, Kaunas) naudai. ir saugomi ValstybÄ&#x2014;s ÄŻmonÄ&#x2014;s RegistrĹł centro Ĺ iauliĹł ďŹ liale. Bankrutuojanti UAB â&#x20AC;&#x17E;Alritusâ&#x20AC;&#x153; laisvu pardavimu parduoda pastatĹł kompleksÄ&#x2026;, kuriame ÄŻrengtas kartodromas ir administracinÄ&#x2014;s patalpos (buvusios karvidÄ&#x2014;s ir verĹĄidÄ&#x2014;s), esanÄ?ios KumeÄ?iĹł k., Alytaus r. Pardavimo kaina 141 000 Lt, teirautis pas administratoriĹł J.Ĺ ukeviÄ?iĹł, tel. 8 687 35 620.

AgentĹŤros darbo laikas: pirmadienÄŻâ&#x20AC;&#x201C;ketvirtadienÄŻ 8â&#x20AC;&#x201C;17 val., penktadienÄŻ 8â&#x20AC;&#x201C;15.45 val., pietĹł pertrauka 12â&#x20AC;&#x201C;12.45 val.

ParaiĹĄka turi bĹŤti pateikta asmeniĹĄkai pareiĹĄkÄ&#x2014;jo arba per ÄŻgaliotÄ&#x2026; asmenÄŻ. Kitais bĹŤdais (pvz., per kurjerÄŻ, faksu arba elektroniniu paĹĄtu ir kt.) arba kitais adresais pateiktos paraiĹĄkos nepriimamos. Teikiant paraiĹĄkÄ&#x2026;, reikia turÄ&#x2014;ti asmens tapatybÄ&#x2122; patvirtinantÄŻ dokumentÄ&#x2026;. PareiĹĄkÄ&#x2014;jai raĹĄtu ir ĹžodĹžiu gali pateikti AgentĹŤrai klausimus dÄ&#x2014;l dalyvavimo KPP tvarkos ir sÄ&#x2026;lygĹł, taip pat su paraiĹĄkos pildymu ir kitus su paramos teikimu susijusius klausimus: t telefonu (8 5) 252 6999, 1841; t faksu (8 5) 252 6945; t elektroniniu paĹĄtu info@nma.lt; t paĹĄtu adresu: BlindĹžiĹł g. 17, 08111 Vilnius. (UĹžs. 14K686-3)

2014-03-24 10.30 val. Vilniaus m. 29-ajame notaro biure (Ĺ eimyniĹĄkiĹł g. 21, Vilnius) bus skelbiamas Janinos Ä&#x152;iapienÄ&#x2014;s, mirusios 2014-0110, testamentas. 2014-04-08 12.30 val. Vilniaus m. 29-ajame notaro biure (Ĺ eimyniĹĄkiĹł g. 21, Vilnius) bus skelbiamas Danil Petrov, mirusio 2014-02-24, testamentas. AKCININKŲ SUSIRINKIMAI

UAB â&#x20AC;&#x17E;UĹ˝EIKITEâ&#x20AC;&#x153; AKCININKAMS! 2014 m. balandĹžio 23 d. 11.00 val. biure (MickeviÄ?iaus g. 26-21) Vilniuje ÄŻvyks visuotinis akcininkĹł susirinkimas. DarbotvarkÄ&#x2014;: 1. BendrovÄ&#x2014;s administracijos metinis praneĹĄimas. 2. 2013 m. ďŹ nansinÄ&#x2014;s atskaitomybÄ&#x2014;s tvirtinimas. 3. 2013 m.pelno paskirstymo tvirtinimas. 4. DÄ&#x2014;l ilgalaikio turto nuomos, pardavimo, pirkimo ,ÄŻkeitimo. Akcininkai registruojami nuo 2014-04-23 10.00 val. Su savimi turÄ&#x2014;kite asmens dokumentÄ&#x2026;. UAB â&#x20AC;&#x17E;UĹžeikiteâ&#x20AC;&#x153; administracijos telefonas 267 0007. Valdybos iniciatyva ir sprendimu ĹĄ.m. balandĹžio 26 d. 10 val. ĹĄaukiamas eilinis UAB TauragÄ&#x2014;s turgelis akcininkĹł susirinkimas. Susirinkimas vyks ÄŽmonÄ&#x2014;s buveinÄ&#x2014;je adresu Vytauto g. 73a.,TauragÄ&#x2014;. DarbotvarkÄ&#x2014;: valdybos ataskaita uĹž 2013 m. FinansiniĹł dokumentĹł rinkinio tvirtinimas.

PRANEĹ IMAS APIE PARENGTAS REORGANIZAVIMO SÄ&#x201E;LYGAS 2014 m. kovo 18 d. PraneĹĄame, kad yra parengtos uĹždarosios akcinÄ&#x2014;s bendrovÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;BALTISCHES HAUSâ&#x20AC;&#x153; (teisinÄ&#x2014; forma â&#x20AC;&#x201C; uĹždaroji akcinÄ&#x2014; bendrovÄ&#x2014;, kodas 111543781, PVM mokÄ&#x2014;tojo kodas LT115437811, buveinÄ&#x2014;s adresas J.Jasinskio g. 16A, Vilnius, duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniĹł asmenĹł registre), UAB â&#x20AC;&#x17E;IBT GRUPÄ&#x2013;â&#x20AC;&#x153; (teisinÄ&#x2014; forma â&#x20AC;&#x201C; uĹždaroji akcinÄ&#x2014; bendrovÄ&#x2014;, kodas 303141361, PVM mokÄ&#x2014;tojo kodas LT100008020011, buveinÄ&#x2014;s adresas Taikos pr. 101, KlaipÄ&#x2014;da, duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniĹł asmenĹł registre) ir UAB â&#x20AC;&#x17E;Komercijos vystymo kompanija â&#x20AC;&#x201C; 2â&#x20AC;&#x153; (teisinÄ&#x2014; forma â&#x20AC;&#x201C; uĹždaroji akcinÄ&#x2014; bendrovÄ&#x2014;, kodas 124686516, PVM mokÄ&#x2014;tojo kodas LT246865113, buveinÄ&#x2014;s adresas VirĹĄuliĹĄkiĹł g. 40, Vilnius, duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniĹł asmenĹł registre) (toliau â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;BendrovÄ&#x2014;sâ&#x20AC;&#x153;) reorganizavimo prijungimo bĹŤdu sÄ&#x2026;lygos, pagal kurias UAB â&#x20AC;&#x17E;IBT GRUPÄ&#x2013;â&#x20AC;&#x153; ir UAB â&#x20AC;&#x17E;Komercijos vystymo kompanija â&#x20AC;&#x201C; 2â&#x20AC;&#x153;, kurios po reorganizavimo baigs veiklÄ&#x2026;, bus prijungtos prie uĹždarosios akcinÄ&#x2014;s bendrovÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;BALTISCHES HAUSâ&#x20AC;&#x153;, kuri po reorganizavimo tÄ&#x2122;s veiklÄ&#x2026; ir kuriai nuo pakeistĹł uĹždarosios akcinÄ&#x2014;s bendrovÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;BALTISCHES HAUSâ&#x20AC;&#x153; ÄŻstatĹł ÄŻregistravimo JuridiniĹł asmenĹł registre pereis visas UAB â&#x20AC;&#x17E;IBT GRUPÄ&#x2013;â&#x20AC;&#x153; ir UAB â&#x20AC;&#x17E;Komercijos vystymo kompanija â&#x20AC;&#x201C; 2â&#x20AC;&#x153; turtas, teisÄ&#x2014;s ir pareigos, taip pat teisÄ&#x2014;s ir pareigos pagal visus UAB â&#x20AC;&#x17E;IBT GRUPÄ&#x2013;â&#x20AC;&#x153; ir UAB â&#x20AC;&#x17E;Komercijos vystymo kompanija â&#x20AC;&#x201C; 2â&#x20AC;&#x153; sandorius ir ĹĄie sandoriai bus ÄŻtraukti ÄŻ uĹždarosios akcinÄ&#x2014;s bendrovÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;BALTISCHES HAUSâ&#x20AC;&#x153; buhalterinÄ&#x2122; apskaitÄ&#x2026;. Su reorganizavimo sÄ&#x2026;lygomis, po reorganizavimo veiklÄ&#x2026; tÄ&#x2122;sianÄ?ios uĹždarosios akcinÄ&#x2014;s bendrovÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;BALTISCHES HAUSâ&#x20AC;&#x153; ÄŻstatais, BendroviĹł finansinÄ&#x2014;mis ataskaitomis ir kitais dokumentais BendroviĹł kreditoriai ir akcininkai gali susipaĹžinti BendroviĹł buveinÄ&#x2014;se (uĹždarosios akcinÄ&#x2014;s bendrovÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;BALTISCHES HAUSâ&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; J.Jasinskio g. 16A, Vilnius, UAB â&#x20AC;&#x17E;IBT GRUPÄ&#x2013;â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; Taikos pr. 101, KlaipÄ&#x2014;da, UAB â&#x20AC;&#x17E;Komercijos vystymo kompanija â&#x20AC;&#x201C; 2â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; VirĹĄuliĹĄkiĹł g. 40, Vilnius) darbo dienomis nuo 9.00 iki 12.00 val. nuo 2014 m. geguĹžÄ&#x2014;s 6 d. iki reorganizavimo pabaigos. Teirautis mob. tel. +370 655 37 003. UĹždarosios akcinÄ&#x2014;s bendrovÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;BALTISCHES HAUSâ&#x20AC;&#x153; direktorius Saulius Buteliauskas UAB â&#x20AC;&#x17E;IBT GRUPÄ&#x2013;â&#x20AC;&#x153; direktorius Oleg KryĹžanovskij UAB â&#x20AC;&#x17E;Komercijos vystymo kompanija â&#x20AC;&#x201C; 2â&#x20AC;&#x153; direktorÄ&#x2014; Viktorija Vrublevska

(UĹžs. 14AVI4-202)


UĹždaroji akcinÄ&#x2014; bendrovÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;KazlĹł RĹŤdos paslaugaâ&#x20AC;&#x153; (ÄŻ.k. 165651262, buveinÄ&#x2014; M.K.Ä&#x152;iurlionio g. 22, KazlĹł RĹŤda) 2014 m. balandĹžio 25 d. 17 val. ĹĄaukia visuotinÄŻ akcininkĹł susirinkimÄ&#x2026; bendrovÄ&#x2014;s buveinÄ&#x2014;je. Susirinkimo darbotvarkÄ&#x2014;: 1. MetinÄ&#x2014;s ďŹ nansinÄ&#x2014;s atskaitomybÄ&#x2014;s tvir tinimas. 2. 2013 m. Pelno (nuostolio) paskirstymo tvir tinimas. Akcininkai registruojami 2014 m. balandĹžio 25 d. 16.30 val.

NODVLILNXRWLVNHOELPDL Vairuotojams

ÄŽvairus

Reikalingi tarptautiniĹł reisĹł vairuotojai dirbti marĹĄrutu Europa-Rusija. Rei- Dirbti Kaune reikalingas betono mazkalavimai: patir tis, E kat., kor telÄ&#x2014;. Tel. 8 648 00 800.

go operatorius. Savo CV siĹłskite ad-

UĹžsienyje

resu: kaunas@betonocentras.lt

UAB, dirbti Norvegijoje, reikalingi kvaliďŹ kuoti, turintys praktinÄ&#x2014;s

UAB â&#x20AC;&#x17E;DAILAâ&#x20AC;&#x153; AKCININKŲ DÄ&#x2013;MESIUI! 2014 m. balandĹžio 18 d. 14.30 val. darbo patirties, statybininkai karkasiniams mediniams namams UAB â&#x20AC;&#x17E;Dailaâ&#x20AC;&#x153; patalpose, Ĺ vitrigailos g. 7/16, Vilniuje (III a.) ÄŻvyks visuotinis statyti, grindĹł ir sienĹł plyteliĹł klojÄ&#x2014;jai. Reikalavimai: anglĹł kalakcininkĹł susirinkimas. Registracija nuo 14.00 val. Susirinkimo darbotvarbos pagrindai, pageidautinas automobilis. Tel. 8 620 77 510. kÄ&#x2014;: 1. BendrovÄ&#x2014;s 2013 m. metinis praneĹĄimas. 2. 2013 m. ďŹ nansiniĹł ataskaitĹł tvirtinimas. 3. Pelno (nuostolio) paskirstymas. 4. ÄŽstatinio kapitalo ma- Darbas glaistytojams - daĹžytojams Norvegijoje. Reikalinga ĹĄio darbo patir tis. SusidomÄ&#x2014;jusiems, kreiptis tel. 8 606 11 813. Ĺžinimas. 5. Kiti klausimai. BendrovÄ&#x2014;s valdyba.

0ASĂ&#x;LAUĂ&#x;GOS

PA S KO L O S

nuo 5000 Lt iki 220 000 Lt su nekilnojamojo turto ÄŻkeitimu. Vilniuje, Kaune, KlaipÄ&#x2014;doje, Ĺ iauliuose, Palangoje. Tel. +370 618 61 111.

info@kreditogarantas.lt

Ă&#x;PNRYRG

KONSULTACIJOS

Paskolos nuo 3000 Lt per 1 val. visoje Lietuvoje, uĹžstatas - butas, namas. Konsultacijos. AUJAMA-CREDIT, tel. 8 600 69 691.

AB â&#x20AC;&#x17E;AnykĹĄÄ?iĹł melioracijaâ&#x20AC;&#x153; ÄŻmonÄ&#x2014;s kodas 154110362 Mindaugo g. 23, AnykĹĄÄ?iai, ĹĄaukiamas eilinis ataskaitinis visuotinis akcininkĹł susirinkimas, kuris ÄŻvyks 2014 m. balandĹžio 17 d. Susirinkimo pradĹžia 11 val. DarbotvarkÄ&#x2014;: 1. BendrovÄ&#x2014;s metinio praneĹĄimo tvir tinimas. 2. BendrovÄ&#x2014;s metinÄ&#x2014;s ďŹ nansinÄ&#x2014;s atskaitomybÄ&#x2014;s tvir tinimas. 3. BendrovÄ&#x2014;s pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas. 4. Auditoriaus iĹĄvada apie bendrovÄ&#x2014;s ďŹ nansinÄ&#x2122; atskaitomybÄ&#x2122; ir veiklos ataskaitÄ&#x2026;. 5. BendrovÄ&#x2014;s ilgalaikio tur to pirkimas, pardavimas ir nuoma. 6. Audito ÄŻmonÄ&#x2014;s rinkimas ir atlyginimo nustatymas. 7. Einamieji reikalai. UAB â&#x20AC;&#x17E;DOLETAâ&#x20AC;&#x153; akcininkĹł dÄ&#x2014;mesiui. UAB â&#x20AC;&#x17E;DOLETAâ&#x20AC;&#x153;, ÄŻmonÄ&#x2014;s kodas 170679352, registracijos adresas: Vilniaus g. 52, Jiezne, PrienĹł raj. ĹĄaukia visuotinÄŻ akcininkĹł susirinkimÄ&#x2026;. Susirinkimas ÄŻvyks 2014 m. balandĹžio 18 d. 13 val. Susirinkimo vieta: UAB â&#x20AC;&#x17E;DOLETAâ&#x20AC;&#x153; posÄ&#x2014;dĹžiĹł salÄ&#x2014;, Vilniaus g. 52, Jiezne, PrienĹł raj. Susirinkimo darbotvarkÄ&#x2014;: dÄ&#x2014;l UAB â&#x20AC;&#x17E;Doletaâ&#x20AC;&#x153; eilinio visuotinio akcininkĹł susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus iĹĄrinkimo. UAB â&#x20AC;&#x17E;Doletaâ&#x20AC;&#x153; generalinio direktoriaus ataskaita apie veiklÄ&#x2026; 2013 m. UAB â&#x20AC;&#x17E;Doletaâ&#x20AC;&#x153; auditoriaus iĹĄvada apie bendrovÄ&#x2014;s ďŹ nansinÄ&#x2122;-ĹŤkinÄ&#x2122; veiklÄ&#x2026; 2013 m. UAB â&#x20AC;&#x17E;Doletaâ&#x20AC;&#x153; 2013 m. metinÄ&#x2014;s ďŹ nansinÄ&#x2014;s atskaitomybÄ&#x2014;s tvir tinimas. UAB â&#x20AC;&#x17E;Doletaâ&#x20AC;&#x153; 2013 m. pelno (nuostolio) paskirstymas. DINGÄ&#x2DC; DOKUMENTAI

PrarastÄ&#x2026; Erikos MarÄ?iukaitienÄ&#x2014;s diplomÄ&#x2026; (Nr. MJ-1262745), iĹĄduotÄ&#x2026; MarijampolÄ&#x2014;s O.SukackienÄ&#x2014;s pedagogikos-muzikos mokyklos, 1989 m. birĹželio 23 d., laikyti negaliojanÄ?iu. DingusÄŻ bakalauro diplomÄ&#x2026;, iĹĄduotÄ&#x2026; VGTU 1998 m. AuĹĄrai Bieliauskaitei, baigusiai statybos fakultetÄ&#x2026;, laikyti negaliojanÄ?iu.

+IĂ&#x;TOSĂ&#x;PREĂ&#x;KwS PERKA

Deguonies, angliarĹŤgĹĄties, acetileno balionus (didesnÄŻ kiekÄŻ). Tel. 8 678 68 657, 8 653 26 800.

"UIĂ&#x;TIESĂ&#x;TECHĂ&#x;NIĂ&#x;KA ÄŽvairi

PARDUODA

BOSCH, SAMSUNG, SIEMENS, AEG, ELECTROLUX, LIEBHERR ĹĄaldytuvus, ĹĄaldiklius, skalbykles, indaploves, dujines, elektrines virykles, gartraukius, mikrobangĹł krosneles, ÄŻmontuojamÄ&#x2026; technikÄ&#x2026;. www.merlonda.lt, J.Kubiliaus g.1, Vilnius, tel.: 278 8488, 8 650 70 160.

-EĂ&#x;TAĂ&#x;LAI PERKA

Metalo lauĹžas

Superkame juodĹłjĹł ir spalvotĹłjĹł metalĹł lauĹžÄ&#x2026;. Demontuojame, iĹĄsiveĹžame. Vilnius, tel. 8 659 22 367, Visaginas, tel. 8 659 97 961.

3IĂ&#x;Ă&#x201E;LOĂ&#x;DARĂ&#x;Bg NUOLATINIS DARBAS

Vadovams

Lietuvos aukĹĄtosios jĹŤreivystÄ&#x2014;s mokyklos (toliau â&#x20AC;&#x201C;LAJM) Taryba skelbia vieĹĄÄ&#x2026;jÄŻ konkursÄ&#x2026; LAJM direktoriaus pareigoms eiti. Reikalavimai pretendentams: Magistro kvaliďŹ kacinis laipsnis arba jam prilyginamas aukĹĄtasis universitetinis iĹĄsilavinimas (paprastai turintis mokslo laipsnÄŻ); ne maĹžesnÄ&#x2014; kaip 5 metĹł pedagoginio ir organizacinio darbo patir tis; mokÄ&#x2014;ti lietuviĹł kalbÄ&#x2026; pagal Lietuvos Respublikos valstybinÄ&#x2014;s kalbos ÄŻstatymo (Ĺ˝in., 1995, Nr. 15-344 su paskesniu pakeitimu) reikalavimus; mokÄ&#x2014;ti anglĹł kalbÄ&#x2026;; kompiuterinis raĹĄtingumas. Pretendentai privalo pateikti ĹĄiuos dokumentus: praĹĄymÄ&#x2026; LAJM Tarybos pirmininkui dalyvauti konkurse; gyvenimo apraĹĄymÄ&#x2026;; asmens tapatybÄ&#x2122; patvirtinantÄŻ dokumentÄ&#x2026;, iĹĄsilavinimÄ&#x2026; patvirtinanÄ?ius dokumentus ir jĹł priedus, valstybinio socialinio draudimo paĹžymÄ&#x2014;jimÄ&#x2026; bei ĹĄiĹł dokumentĹł kopijas; veiklos LAJM programÄ&#x2026; ar timiausiems 5 metams (iki 3 lapĹł atskirame uĹžklijuotame voke); dokumentus, ÄŻrodanÄ?ius ÄŻgytÄ&#x2026; pedagoginÄ&#x2122; ir vadybinÄ&#x2122; patir tÄŻ; kitus dokumentus, kuriuos, pretendento nuomone, tikslinga pateikti konkursui LAJM direktoriaus pareigoms eiti. Dokumentai dalyvauti konkurse priimami iki 2014-04-04 15 val. adresu: 101 kab., I.Kanto g. 7, KlaipÄ&#x2014;da. Jeigu dokumentai siunÄ?iami registruotu laiĹĄku, pateikiamos notaro patvirtintos dokumentĹł kopijos. Kontaktai pasiteirauti tel.: (8 46) 39 72 44, (8 46) 39 72 40; i.skipariene@lajm.lt; www.lajm.lt

+OVOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;¡,IETUVOSĂ&#x;RYTEŠĂ&#x;SPAUSDINTOĂ&#x;KRYĂ&#x20AC;IAĂ&#x20AC;ODĂ&#x20AC;IOĂ&#x;ATSAKYMAI 6ERĂ&#x201C;TIĂ&#x201C;KAĂ&#x201C;LIAI1XJDUDÂ&#x2018;PRQz3ULVULHJLPDV3OLXV'HOLV0DOW*UDSD7DUMD6DYH1LHNĂ&#x2026;DL7HOz.DQD'DLQD,SUDV3XWPH QD3DQLND$X0LVLMD3LQDVD,HYRV/RULV.ULR0RND5DGD1RU (OĂ&#x201C;RIĂ&#x201C;ZONĂ&#x201C;TAĂ&#x201C;LIAI+XPPHU*OHH*DR,QUL$QWDNDOQLV$XGL3ULHYDUWz5LSVDV-HOHQD3LSDĂ&#x201A;DNz3DXHU0QS$XWJDOLDL .DPHURQ0LVRV*ULRYD,GHP5LQDĂ&#x201E;.RGDNÂł1DFLMRV0RODVD$UDV6DUD


0ALMIROSĂ&#x;HOROSKOPAS

LAISVALAIKIS Gera diena dirbti su dokumentais, informacija, skaiÄ?iuoti, raĹĄyti. Ĺ iandien gauti pasiĹŤlymai ir patarimai bus itin naudingi. Tinka su vadovybe aptarti jums aktualius dalykus. DĹžiugus pilnaties metas, kai jauÄ?iamÄ&#x2014;s galÄŻ viskÄ&#x2026;, nes esame apimti pakiliĹł jausmĹł, nes kaĹžkur dingsta anksÄ?iau buvÄ&#x2122; suvarĹžymai, apribojimai. Ĺ iandien svarbu neÄŻsitempti, neskubÄ&#x2014;ti. Kad ir kuo uĹžsiimsite, darykite tai su meile ir, jei ÄŻmanoma, kĹŤrybiĹĄkai. Ĺ iandien daĹžnai aplankys ÄŻkvÄ&#x2014;pimas, ĹĄaus nepaprastĹł idÄ&#x2014;jĹł, tad galite sugalvoti puikiĹł bĹŤdĹł, kaip paprasÄ?iau, racionaliau atlikti darbus, kaip rasti iĹĄeitÄŻ iĹĄ nuolat besikartojanÄ?iĹł nesÄ&#x2014;kmiĹł, rĹŤpesÄ?iĹł, finansiniĹł nepritekliĹł. Tinkamas laikas susitikimams, deryboms.

!6)Ă&#x;.!3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;*HUDSURJDXJ G\WLODQNVWXPjÂąWDLQDXGLQJĂ&#x2DC; NRPSURPLVĂ&#x2DC;PHWDV'LHQRVVzNPzSULNODX V\VQXRPRNzMLPRVXWDUWL\SDmVXDQWUj MDSXVHEHLGUDXJDLV1HSUDOHLVNLWHSURJRV WDLN\WLV \SDmVXVXWXRNWLQLX ÂąGRYDQzOz QHGLGHOzVYDLĂ&#x2026;zVMĂ&#x2018;VĂ&#x2DC;XĂ?GDYLQÂ&#x2019;SDOHQJYLQV

Ĺ iandien meilÄ&#x2014;s metas, tad galimi spontaniĹĄki susiĹžavÄ&#x2014;jimai, ÄŻsimylÄ&#x2014;jimai. Palankus metas romantiĹĄkiems pasimatymams. Ĺ iÄ&#x2026;nakt 0 val. 25 min. Merkurijus ÄŻÄ&#x2014;jo ÄŻ Ĺ˝uvĹł ĹženklÄ&#x2026; ir judÄ&#x2014;s juo iki balandĹžio 7 d. Tai nÄ&#x2014;ra palanki Merkurijaus padÄ&#x2014;tis â&#x20AC;&#x201C; tikÄ&#x2014;tini tam tikri keblumai, mat kai ĹĄi planeta Ĺ˝uvyse, ima vyrauti intuityvus mÄ&#x2026;stymas, slopinantis logikÄ&#x2026;, racionalumÄ&#x2026;, vaizdiniai, jutiminiai ÄŻspĹŤdĹžiai tampa lemtingi. Tai geriausiu atveju formuoja mitinÄŻ, poetinÄŻ pasaulio suvokimÄ&#x2026;. Deja, nyksta riba tarp ÄŻsivaizduojamo ir realaus, tarp â&#x20AC;&#x17E;manoâ&#x20AC;&#x153; ir â&#x20AC;&#x17E;kitĹłâ&#x20AC;&#x153;, dÄ&#x2014;l to daugÄ&#x2014;ja tuĹĄÄ?iĹł vilÄ?iĹł, melo, apgauliĹł, vagysÄ?iĹł ir plagijavimo. Tampa sunkiau reikĹĄti mintis, maĹžÄ&#x2014;ja poreikis bendrauti, taÄ?iau labiau pasi-

duodama aplinkiniĹł ÄŻtakai, paisoma jĹł nuomonÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x201C; imama vadovautis ne savo galva, o tradicijomis (kartais ir neveiksmingomis, atgyvenusiomis) bei vyraujanÄ?iomis nuostatomis (jos irgi gali suklaidinti). Sapnai iĹĄ pirmadienio ÄŻ antradienÄŻ susijÄ&#x2122; su jĹŤsĹł sveikata, viltimi. Gerai, jei lipote kopÄ&#x2014;Ä?iomis, matÄ&#x2014;te paukĹĄÄ?ius (ypaÄ? balandĹžius), regÄ&#x2014;jote debesis, dangĹł. Blogas Ĺženklas: jeigu praplyĹĄtĹł kiĹĄenÄ&#x2014;, nutrĹŤktĹł batĹł raiĹĄtelis, sutrĹŤktĹł grandinÄ&#x2014;lÄ&#x2014;, karoliai. Geras Ĺženklas: sutikti baltÄ&#x2026; katinÄ&#x2026;, iĹĄgirsti varpeliĹł skambÄ&#x2014;jimÄ&#x2026;, vakare iĹĄlieti vynÄ&#x2026;. Ĺ˝vilgsnis ÄŻ priekÄŻ: treÄ?iadienis tinkamas imtis sunkiĹł, uĹžvilkintĹł darbĹł, palankĹŤs tamsĹŤs tonai.

,)Ă&#x;Ă 4!3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;*HUDVODLNDV

Âľ!5Ă&#x;,93Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;/DXNLDVWDLJ

VNXELDLWYDUN\WLUHLNDOXV3DODQNX VSUÂ?VWLVXVNRORPLVGUDXGLPXPRNHVmLDLV UHPRQWXVXVLMXVLDVSUREOHPDV3XLNLGLHQD WLHNGUDXJLĂ&#x2026;NLHPVWLHNURPDQWLĂ&#x2026;NLHPVSD VLPDW\PDPV

PHQRVSDNHLVLDQmLRVMĂ&#x2018;VĂ&#x2DC;SODQXV Â&#x2018;SUDVWLHPVGDO\NDPVYHLNVPDPVVNLUNLWH GDXJLDXODLNRÂąJDOLPRVNHLVWRNRVNOLĂ&#x2018;W\V 'DUEHJUHVLDQHPDORQXPDLGzOQHDWLGX PRWHFKQLNRVJHGLPR

-%2Ă&#x;'%Ă&#x;,uĂ&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;*HUDVODLNDV *!5Ă&#x;4)3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;9LVNjVSUÂ?VNLWH JUDĂ?LXRMXGUDXJLĂ&#x2026;NDL'DUEHEĂ&#x2018;VLWH LĂ&#x2026;UDGLQJLÂąLPNLWzVVXGzWLQJĂ&#x2DC;XĂ?GXRmLĂ&#x2DC; *DOLDWVLUDVWLĂ?PRQLĂ&#x2DC;MXVSDODLNDQmLĂ&#x2DC;LUJD OLQmLĂ&#x2DC;SDGzWLWYDUNDQWUHLNDOXV-HLLĂ&#x2026;NROHJRV JDXVLWHNYLHWLPjÂ&#x2019;VYHmLXVQHDWVLVDN\NLWH

$69Ă&#x;.)!)Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;6zNPLQJDVODL NDVÂąQHSUDOHLVNLWHJHURVSURJRV VXWYDUN\WLVXGzWLQJXVUHLNDOXV3DODQNĂ&#x2018;V PHLOzVSDVLPDW\PDLURPDQWLĂ&#x2026;NRVSDĂ?LQW\V 'DXJLDXGzPHVLRVNLUNLWHVDYRYDLNDPV

6uĂ&#x;Âż93Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;*DOYRNLWHNjLU

WYDUN\WLSLQLJLQLXVLUWXUWRUHLNDOXV 9HUWDNUHLSWLVSDJDOERVSUDĂ&#x2026;\WLWDUSLQLQNDX WL3DODQNXQXVLSLUNWLEXLWLQzVWHFKQLNRV

36!23Ă&#x;49+Ă&#x;,u3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;(VDWH GzPHVLRFHQWUHLUGDURWHQHPHQNj Â&#x2019;WDNjDUWLPLHPVĂ?PRQzPVDSOLQNLQLDPV %HWDULĂ&#x2026;WLHVĂ&#x2DC;HVDWHWHLVĂ&#x2018;VSDURG\VĂ&#x2026;LRV GLHQRVÂ&#x2019;Y\NLDL9HUWDWYDUN\WLUHLNDOXVVX VLMXVLXVVXMĂ&#x2018;VĂ&#x2DC;YHLNODGDUERWHFKQLND WUDQVSRUWRSULHPRQzPLV 3+/2Ă&#x;0)/Ă&#x;.!3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;1HSHUVL VWHQNLWHLUWDLSYLVNDVVDYDLPHNXR SXLNLDXVLDLVXVLNORVW\V*HUDGLHQDGLUEDQ WLHPVNĂ&#x2018;U\ELQÂ&#x2019;GDUEj-HLGLUEDWHVXGRNX PHQWDLVGDĂ?QLDXWLNULQNLWHNjDWOLNRWH

/Âż)!Ă&#x;2!Ă&#x;')3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;*HUDGLH QDDWVDNLQJDPSRNDOELXLVXĂ&#x2026;HIXDU Â&#x2019;WDNLQJXDVPHQLXSDUWQHULDLVÂąVLĂ&#x2018;O\NLWH VDYRLGzMDV*DXWXVGDO\NLQLXVSDVLĂ&#x2018;O\PXV YHUWDSULLPWL

6!.Ă&#x;$%Ă&#x;.)3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;1DXGLQJD GLHQDVSUÂ?VWLGDUEHVXVLNDXSXVLDV SUREOHPDV7LQNDPDVPHWDVVXVLWLNLPDPV VXXĂ?VLHQLHmLDLVWYDUN\WLNRPDQGLUXRmLĂ&#x2DC; GRNXPHQWXV*DOLPRVVzNPLQJRVURPDQ WLĂ&#x2026;NRVSDĂ?LQW\V Âż5Ă&#x;693Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;1HVLVWHQNLWHSHU JXGUDXWLOLNLPRÂą\UDWLNWDLNDVWXUL EĂ&#x2018;WL3DODQNXWYDUN\WLGUDXGLPRPRNHVmLĂ&#x2DC; UHLNDOXVVSUÂ?VWLVNROĂ&#x2DC;SUREOHPDV'DXJLDX GzPHVLRVNLUNLWHP\OLPDPDVPHQLXL

VARNOĂ&#x;LESINYS

-9DUQRSLHĂ&#x2026;

NDLSUHLNzWĂ&#x2DC;WDLV\WLEHWNRONDVQLHNR QHNHLVNLWH0RNzNLWHSULVLSDĂ?LQWLNXUHVDWH NDOWLLUQHNDOWLQWLQHVPHUNWLNLWĂ&#x2DC;

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;KOVOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;

SKELBIMAI ÄŽ â&#x20AC;&#x17E;LIETUVOS RYTÄ&#x201E;â&#x20AC;&#x153; PRIIMAMI: Redakcijos biuruose: VILNIUJE â&#x20AC;&#x201C; Gedimino pr. 12A, tel. (8 5) 274 3767, faksas 274 3799, el. p. spaudosskelbimai@lrytas.lt; KAUNE â&#x20AC;&#x201C; LaisvÄ&#x2014;s al. 7, tel. (8 37) 40 02 55; KLAIPÄ&#x2013;DOJE â&#x20AC;&#x201C; M.MaĹžvydo al. 1, tel. (8 46) 31 13 81; Ĺ IAULIUOSE â&#x20AC;&#x201C; Dvaro g. 73, tel. (8 41) 52 03 04; PANEVÄ&#x2013;Ĺ˝YJE â&#x20AC;&#x201C; Ramygalos g. 15, tel. (8 45) 50 78 22; ALYTUJE â&#x20AC;&#x201C; S.Dariaus ir S.GirÄ&#x2014;no g. 4, tel. (8 315) 51 164; MARIJAMPOLÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; KÄ&#x2122;stuÄ?io g. 5, tel. (8 343) 92 562; PALANGOJE â&#x20AC;&#x201C; Vytauto g. 118, tel. (8 460) 48 440; VILKAVIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; SodĹł g. 1, tel. (8 342) 20 849. Kitose tarnybose:

Ĺ ILALÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; J.BasanaviÄ?iaus g. 23, tel. (8 449) 51 421; ZARASUOSE â&#x20AC;&#x201C; Vilniaus g. 16, tel. (8 385) 30 485. PRENUMERATA â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153; galima uĹžsisakyti redakcijos biuruose: VILNIUJE â&#x20AC;&#x201C; Gedimino pr. 12A, tel. (8 5) 274 3777; KAUNE â&#x20AC;&#x201C; LaisvÄ&#x2014;s al. 7, tel. (8 37) 40 02 66; KLAIPÄ&#x2013;DOJE â&#x20AC;&#x201C; M.MaĹžvydo al. 1, tel. (8 46) 31 11 45; Ĺ IAULIUOSE â&#x20AC;&#x201C; Dvaro g. 73, tel. (8 41) 52 03 04; PANEVÄ&#x2013;Ĺ˝YJE â&#x20AC;&#x201C; Ramygalos g. 15, tel. (8 45) 50 78 20; ALYTUJE â&#x20AC;&#x201C; S.Dariaus ir S.GirÄ&#x2014;no g. 4, tel. (8 315) 51 164; MARIJAMPOLÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; KÄ&#x2122;stuÄ?io g. 5, tel. (8 343) 92 562; KYBARTUOSE â&#x20AC;&#x201C; J.BasanaviÄ?iaus g. 40, tel. (8 648) 73 429; PALANGOJE â&#x20AC;&#x201C; Vytauto g. 118, tel. (8 460) 48 440; VILKAVIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; SodĹł g. 1, tel. (8 342) 20 849.

DRUSKININKUOSE â&#x20AC;&#x201C; Vilniaus al. 32, tel. (8 313) 55 123; KAIĹ IADORYSE â&#x20AC;&#x201C; Gedimino g. 59-113, Kitose platinimo tarnybose: tel. (8 346) 51 378; ANYKĹ Ä&#x152;IUOSE, BIRĹ˝UOSE, GARGĹ˝JONAVOJE â&#x20AC;&#x201C; J.Ralio g. 12-44, DUOSE, JONAVOJE, KÄ&#x2013;DAINIUOSE, tel. (8 349) 51 474; MOLÄ&#x2013;TUOSE, TELĹ IUOSE, UKMERLAZDIJUOSE â&#x20AC;&#x201C; SeinĹł g. 3, tel./faksas (8 318) 52 374; PRENUMERATOS KAINA 2014 METAMS KRETINGOJE â&#x20AC;&#x201C; BirutÄ&#x2014;s g. 11, â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytasâ&#x20AC;&#x153; tel. (8 445) 53 949; Gyventojams Juridiniams PRIENUOSE â&#x20AC;&#x201C; J.BasanaviÄ?iaus g. 14, asmenims tel. (8 319) 60 180; 1 mÄ&#x2014;n. 40,00 Lt 47,00 Lt PLUNGÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; J.Tumo-VaiĹžganto g. 27, 3 mÄ&#x2014;n. 120,00 Lt 141,00 Lt tel. (8 448) 72 419; 6 mÄ&#x2014;n. 235,00 Lt 265,00 Lt 449,00 Lt 499,00 Lt ROKIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; Taikos g. 5, tel. (8 458) 33 241; 12 mÄ&#x2014;n.

GÄ&#x2013;JE, UTENOJE, ZARASUOSE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Spaudos keliasâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 528) 20 122, mob. 8 650 43 742; BIRĹ TONE â&#x20AC;&#x201C; E.PetruĹĄauskienÄ&#x2014;s SPA, tel. (8 319) 56 625; DRUSKININKUOSE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Drusvilmaâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 313) 51 075; ELEKTRÄ&#x2013;NUOSE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Benrestasâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 528) 39 200; IGNALINOJE â&#x20AC;&#x201C; D.OrechovienÄ&#x2014;, tel. 8 677 98 736; JURBARKE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Jurbarko laikasâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 447) 72 323; UAB â&#x20AC;&#x17E;Ĺ iauliĹł kraĹĄtasâ&#x20AC;&#x153;: JONIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; tel. (8 687) 89 040, KELMÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; tel. (8 427) 54 381, PAKRUOJYJE â&#x20AC;&#x201C; tel. (8 421) 61 704, KURĹ Ä&#x2013;NUOSE â&#x20AC;&#x201C; tel. (8 41) 58 57 61, NAUJOJOJE AKMENÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; tel. (8 425) 56 588, RADVILIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; tel. (8 422) 53 451; KAIĹ IADORYSE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Emduvaâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 346) 51 378; KRETINGOJE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Paslauga tauâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 445) 53 949; KUPIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; L.BudrienÄ&#x2014;, tel. 8 646 26 189; LAZDIJUOSE â&#x20AC;&#x201C; K.MatuleviÄ?iaus IÄŽ â&#x20AC;&#x17E;Ryto ĹžvaigĹždÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153;, tel. (8 318) 52 375; MAĹ˝EIKIUOSE â&#x20AC;&#x201C; SodĹł g. 1-83, UAB â&#x20AC;&#x17E;JĹŤros paĹĄtasâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 443) 21 233, mob. 8 650 18 774;

â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytasâ&#x20AC;&#x153; be ĹĄeĹĄtadieniĹł Gyventojams Juridiniams asmenims 33,00 Lt 38,00 Lt 99,00 Lt 114,00 Lt 190,00 Lt 220,00 Lt 380,00 Lt 420,00 Lt

PASVALYJE â&#x20AC;&#x201C; L.JaniselienÄ&#x2014;, tel. 8 620 58 664; PLUNGÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; UAB PlungÄ&#x2014;s paĹĄtas, tel. (8 448) 72 419; PRIENUOSE â&#x20AC;&#x201C; R.PaulauskienÄ&#x2014;s PÄŽ, tel. 8 685 30 867; RADVILIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; VĹĄÄŽ â&#x20AC;&#x17E;UĹžbÄ&#x2014;gtukÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153;, tel. 8 682 38 020; RASEINIUOSE â&#x20AC;&#x201C; M.MaulienÄ&#x2014;s IÄŽ, tel. (8 428) 51 337; ROKIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; V.Baranovskio ÄŽ â&#x20AC;&#x17E;Baltmaâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 458) 33 241; Ĺ AKIUOSE â&#x20AC;&#x201C; Vitas Kasiulaitis, tel. 8 612 97 522; Ĺ IAULIUOSE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Naujoji tvarkaâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 41) 50 07 10; Ĺ ILALÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;RitSpedaâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 449) 51 421; Ĺ ILUTÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Literaâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 441) 75 474; Ĺ IRVINTOSE â&#x20AC;&#x201C; Helena MarÄ?iauskienÄ&#x2014;, tel. 8 603 18 288; TAURAGÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; Gedimino g. 8-58, UAB â&#x20AC;&#x17E;JĹŤros paĹĄtasâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 446) 54 433, mob. 8 650 18 770; TRAKUOSE â&#x20AC;&#x201C; B. ir V.Vysockai, tel. 8 615 24 284. Prenumerata taip pat priimama internetu: http://prenum.lrytas.lt

â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytasâ&#x20AC;&#x153; tik antradieniais Gyventojams Juridiniams asmenims 13,00 Lt 14,50 Lt 39,00 Lt 43,50 Lt 78,00 Lt 87,00 Lt 156,00 Lt 174,00 Lt

â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytasâ&#x20AC;&#x153; tik ĹĄeĹĄtadieniais Gyventojams Juridiniams asmenims 15,00 Lt 16,50 Lt 45,00 Lt 49,50 Lt 90,00 Lt 99,00 Lt 180,00 Lt 198,00 Lt

,661 /HLGĂ?LDPDVQXRPHWĂ&#x2DC;VDXVLRG !DĂ&#x;REĂ&#x;SAS*(',0,1235$9,/1,86 4EĂ&#x;LEĂ&#x;FOĂ&#x;NASĂ&#x;PAĂ&#x;SIĂ&#x;TEIĂ&#x;RAUĂ&#x;TI &AKĂ&#x;SAS%LĂ&#x;PGDLO\#OU\WDVOW ,EIĂ&#x;DwĂ&#x;JASXĂ?GDURMLDNFLQzEHQGURYz Ă&#x201E;/LHWXYRVU\WDV´ 69Ă&#x;2)!5Ă&#x;3)!Ă&#x;3)3Ă&#x;2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)53 *9DLQDXVNDV WHO 692Ă&#x;2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!53Ă&#x;0)2Ă&#x;-)%*)Ă&#x;0!Ă&#x;6!Ă&#x;$5/Ă&#x;4/Ă&#x;*!) $%XGU\V/'DSNXV WHO 692Ă&#x;2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!53Ă&#x;0!Ă&#x;6!Ă&#x;$5/Ă&#x;4/Ă&#x;*!) )7HONVQ\V WHO *&LEDV WHO 2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!) $7HONVQLHQz WHO 5.DUPD]DLWz WHO 5*HUEXWDYLmLXV WHO 90LmLXOLV WHO 9'HNVQ\V WHO 96DOGĂ?LĂ&#x2018;QDV WHO /0LFNXWz WHO -3HNDUVNDLWz .DUDOLĂ&#x2018;QLHQz WHO  ,%)$9"/3Ă&#x;3+92)!53Ă&#x;6!$/6!3 -/LWYLQDYLmLXV WHO ,%)$9"/3Ă&#x;3+92)!53Ă&#x;6!$/6/Ă&#x;0!6!$5/4/*! -0\NRODLWLHQz WHO )Âľ,%)$u*!) 10LFLĂ&#x2018;QLHQz$Ă&#x201A;HSXUDLWLV WHO 2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!) 34),)34!) 9*HFHYLmLHQzĂ&#x152;(.DQLXĂ&#x2026;LHQz WHO 9.Ă&#x2026;mHQDYLmLHQz59DĂ&#x2026;NHOLHQz WHO -3HWUDXVNDLWz WHO 0OLITIĂ&#x;KA9%UXYHULV WHO 9%DUWDVHYLmLXV WHO 7,JQDWDYLmLXV WHO %KOĂ&#x;NOĂ&#x;MIĂ&#x;KA9'HNVQ\V WHO $0XUDXVNDLWz WHO 0-RNĂ&#x2018;EDLWLV WHO $6UzEDOLHQz WHO ,-XQmLHQz WHO 6-DUPDOLV WHO 0AĂ&#x;SAUĂ&#x;LIS96DOGĂ?LĂ&#x2018;QDV WHO *5DGDXVNDV WHO -Ă&#x152;LOLQVNDLWz WHO (%XLWNLHQz WHO 2.DFzQDLWz WHO 4EIĂ&#x;SwĂ&#x;SAUĂ&#x;GA)7HONVQ\V WHO 0.XL]LQDLWz WHO $/HNDYLmLXV WHO $.X]QHFRYDLWz WHO +ULTĂ&#x201E;RA5*HUEXWDYLmLXV WHO $$QGULNRQ\Wz WHO 0$XJXO\Wz WHO 50LNĂ&#x2026;LRQLHQz WHO 51RUHLNDLWz WHO -(UOLFNDV 3PORĂ&#x;TAS*1HQDUWDYLmLXV WHO .5LPNXV WHO *-DQRQLV WHO ÂżURNALISTINIAIĂ&#x;TYRIMAI5.DUPD]DLWz WHO '*XGDYLmLĂ&#x2018;Wz WHO //DYDVWH WHO $8UERQDLWz WHO &OĂ&#x;TOGĂ&#x;RAĂ&#x;FAI7%DXUDV WHO 9Ă&#x201A;mLDYLQVNDV WHO 9%DONĂ&#x2018;QDV WHO 0.XOELV WHO 5'DQLVHYLmLXV WHO ¡,)%Ă&#x;45Ă&#x;6/3Ă&#x;29Ă&#x;4/ŠĂ&#x;Âż52Ă&#x;.!Ă&#x;,!) ¡46Ă&#x;ANĂ&#x;TEĂ&#x;NAŠ90LmLXOLV WHO (=DEXOzQLHQz WHO 5=LOQ\V WHO 9%UDmLXO\Wz WHO 9%XGU\Wz WHO ¡'YĂ&#x;VEĂ&#x;NIĂ&#x;MOĂ&#x;BĂ&#x201E;Ă&#x;DASŠ$7HONVQLHQz WHO '-RQXĂ&#x2026;LHQz WHO //LOHLNLHQz WHO 53HUĂ&#x2026;RQ\Wz WHO 63XU\Wz WHO /9DORQ\Wz WHO ¡3TIĂ&#x;LIUSŠ/0LFNXWz WHO '.DLNDU\Wz WHO /kDSOLQVNDLWz WHO %-XUHYLmLĂ&#x2018;Wz WHO 06YzU\Wz WHO '/HEULNDLWz WHO ,6NOLXWDLWz WHO  ¡,)%Ă&#x;45Ă&#x;6/3Ă&#x;29Ă&#x;4/ŠĂ&#x;02)%Ă&#x;$!) ¡2YTAIÂŚ6AKARAIŠĂ&#x;96DOGĂ?LĂ&#x2018;QDV WHO ¡3OSTINwŠ$'XPDODNDV WHO 2%')/.Ă&#x160;Ă&#x;+/Ă&#x;2%3Ă&#x;0/.Ă&#x;$%.Ă&#x;4!) +AUĂ&#x;NAS$.DUDOLĂ&#x2018;QDV WHO  97UDLQ\V WHO  +LAIĂ&#x;PwĂ&#x;DA*3LODLWLV WHO  $3LODLWLHQz WHO  ÂľIAUĂ&#x;LIAI*Ă&#x201A;LXSDU\V WHO  !LYĂ&#x;TUS*5DIDQDYLmLHQz WHO  -AĂ&#x;RIĂ&#x;JAMĂ&#x;POĂ&#x;Lw/-XRG]HYLmLHQz WHO  0AĂ&#x;NEĂ&#x;VwĂ&#x;Ă&#x20AC;YS93HWUDXVNLHQz WHO  0AĂ&#x;LANĂ&#x;GA$=LDENXV WHO  4AUĂ&#x;RAĂ&#x;Gw(%DURQDLWz WHO 5KĂ&#x;MERĂ&#x;Gw'=LPEOLHQz WHO 5Âż3)%.)/Ă&#x;+/Ă&#x;2%3Ă&#x;0/.Ă&#x;$%.Ă&#x;4!) 6A¸INGTONASÂą56WDQNHYLmLĂ&#x2018;Wz ,ONĂ&#x;DOĂ&#x;NASÂą95XGDYLmLXV "%.$2!$!2")!) "ARSELONAÂą.1DVWRSNDLWz"ERLYNASĂ&#x;Âą -9HQFNXWzĂ&#x;,ONĂ&#x;DOĂ&#x;NASÂą.6DEDOLDXVNDLWz -ASKĂ&#x;VAÂą$3URFHQND6AR¸UVAÂą(%XWULPDV !03+!)4/3Ă&#x;3+92)53 WHO 2INĂ&#x;KOĂ&#x;IRĂ&#x;MAĂ&#x;KEĂ&#x;TAĂ&#x;VOĂ&#x201E;/LHWXYRVU\WR´ OHLG\ERVFHQWUDV 3PAUSĂ&#x;DIĂ&#x;NOĂ&#x201E;/LHWXYRVU\WR´VSDXVWXYz .DXQRJ9LHYLV 5Ă&#x20AC;Ă&#x;SAĂ&#x;KYĂ&#x;MOĂ&#x;NUĂ&#x;MEĂ&#x;RIS 4IĂ&#x;RAĂ&#x;Ă&#x20AC;AS 2EKLAMA WHO HOSVSDXGRVSDUGDYLPDL#OU\WDVOW

R ÂąPRNDPDUHNODPD

Š Visa medĹžiaga, pateikta â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos ryteâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; laikraĹĄÄ?io nuosavybÄ&#x2014;. Kopijuoti ir platinti be UAB â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytasâ&#x20AC;&#x153; sutikimo draudĹžiama.


TERMOMETRAS

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;KOVOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

ORAIĂ&#x;RYTOJ

â&#x20AC;&#x153;

Ĺ iandien artÄ&#x2014;jantis naujas ciklonas ÄŻ ĹĄalÄŻ vÄ&#x2014;l neĹĄ kritulius, taÄ?iau stipriĹł vÄ&#x2014;jĹł neturÄ&#x2014;tĹł sukelti.

$WVOLQNVGDĂ?QRV NULWXOLĂ&#x2DC;EDQJRV Al va NAGE LY TÄ&#x2013; SinoptikÄ&#x2014;

Ĺ˝iaurĹŤs vÄ&#x2014;jai iĹĄvaikÄ&#x2014; jau ilgokai mus dĹžiuginusÄŻ pavasarÄŻ. DidÄŻjÄŻ perversmÄ&#x2026; sukÄ&#x2014;lÄ&#x2014; smarkiai pasikeitusi oro masiĹł cirkuliacija. IlgÄ&#x2026; laikÄ&#x2026; virĹĄ Vidurio Europos laikÄ&#x2014;si ĹĄiltas stacionarus aukĹĄto slÄ&#x2014;gio laukas, dideliuose Europos plotuose lÄ&#x2014;mÄ&#x2122;s saulÄ&#x2014;tus, ramius, ĹžemÄ&#x2014;s gyvastÄŻ Ĺžadinusius orus. PraÄ&#x2014;jusÄŻ penktadienÄŻ dovanojÄ&#x2122;s paskutinÄ&#x2122; graĹžiÄ&#x2026; dienÄ&#x2026;, anticiklonas pasitraukÄ&#x2014; toli ÄŻ vakarus, o nuo Islandijos ÄŻ pietryÄ?ius sparÄ?iai pajudÄ&#x2014;jo ciklonas, pradÄ&#x2014;damas iĹĄtisÄ&#x2026; Atlanto ciklonĹł serijÄ&#x2026;. Pirmasis ciklonas sukaupÄ&#x2014; bene didĹžiausiÄ&#x2026; energijÄ&#x2026;. Dideli oro tankio ir slÄ&#x2014;gio skirtumai, besiverĹžiantis ĹĄaltas sĹŤkuringas oras ĹĄeĹĄtadienio dienÄ&#x2026; Lietuvoje sukÄ&#x2014;lÄ&#x2014; labai smarkius vÄ&#x2014;jus. Daugelyje rajonĹł vÄ&#x2014;jo gĹŤsiai siekÄ&#x2014; 19â&#x20AC;&#x201C;24 m/sek., Kaune 25 m/ sek., KlaipÄ&#x2014;doje, TelĹĄiuose, Ĺ ilutÄ&#x2014;je, Lazdijuose 27â&#x20AC;&#x201C;28 m/sek. SekmadienÄŻ vÄ&#x2014;jo gĹŤsiai nedaug tesusilpnÄ&#x2014;jo ir dar daug kur siekÄ&#x2014; 18â&#x20AC;&#x201C;23 m/sek. Dideliu greiÄ?iu lekiantys sniego debesys daug kur kÄ&#x2014;lÄ&#x2014; trumpalaikes pĹŤgas. Pirmadienio rytas pasveikino 2â&#x20AC;&#x201C;6 laipsniĹł ĹĄaltuku ir kai kur net daugiau nei 5 cm storio sniego danga. Vakar jau kitas praslenkantis ciklonas neleido atsipĹŤsti nei keliĹł tarnyboms, nei energetikams. TirĹĄtas sniegas ir gana intensyvi ĹĄlapdriba daugiausia apÄ&#x2014;mÄ&#x2014; RytĹł bei Ĺ iaurÄ&#x2014;s LietuvÄ&#x2026;. Apie pietus vÄ&#x2014;l kilo nauja stipriĹł vÄ&#x2014;jĹł banga. Vakare besiverĹžiantis ĹĄaltas oras grasino plikledĹžiu. Ĺ iandien artÄ&#x2014;jantis jau treÄ?iasis ciklonas vÄ&#x2014;l ÄŻ ĹĄalÄŻ atneĹĄ kritulius, vyraus ĹĄlapdriba, bet stipriĹł vÄ&#x2014;jĹł nebeturÄ&#x2014;tĹł kilti. PĹŤs vidutinio stiprumo pietvakariĹł, vakarĹł vÄ&#x2014;jas. VÄ&#x2014;siausia diena bus ĹĄiaurÄ&#x2014;s rytiniuose rajonuose â&#x20AC;&#x201C; tiktai apie 2 laipsnius ĹĄilumos, PietvakariĹł Lietuvoje temperatĹŤra pasieks 5â&#x20AC;&#x201C;7 laipsnius ĹĄilumos. ArtimiausiÄ&#x2026; naktÄŻ temperatĹŤra truputÄŻ Ĺžemiau nulio laipsniĹł gali nukristi tiktai nakties pradĹžioje ĹĄiaurÄ&#x2014;s rytiniame ĹĄalies pakraĹĄtyje, vÄ&#x2014;liau ir Ä?ia, kaip ir kituose regionuose, vyraus 1â&#x20AC;&#x201C;4 laipsniĹł ĹĄiluma. Tad plikledĹžio pavojus keliuose bus nedidelis. Skverbiantis ĹĄiltesniam orui iĹĄ vakarĹł jau ÄŻsivyraus lietus. Antradienio diena bus apniukusi, daug kur nestipriai lynos. TemperatĹŤra svyruos tarp 4 ir 9 laipsniĹł ĹĄilumos. PĹŤs stiprokas pietvakariĹł, vakarĹł vÄ&#x2014;jas. Ă&#x201A;LDQGLHQÂą(LPXmLR(LPXWzV .LULOR$Q]HOPR6LELOzV YDUGRGLHQD

2UDLĂ&#x2026;LDQGLHQNRYRG/LHWXYRMHLU(XURSRMH $&,%

Helsinkis

Oslas

Stokholmas

Glazgas

Sankt Peterburgas

Ryga

Dublinas

Briuselis ParyĹžius

$&!%$& "##&$

%#&"$ %&$

Minskas Berlynas

Miunchenas

#/$

VarĹĄuva

Frankfurtas Praha

Bordo

Maskva

Vilnius

Hamburgas Londonas Amsterdamas

Ĺ˝

$ $&!%&$ *$ $,$

Talinas

Kopenhaga

Lvovas

Kijevas

BukareĹĄtas Jalta

Venecija Nica

Madridas Barselona

Sofija

Varna

Roma Dubrovnikas

$&!% %&$

Viena BudapeĹĄtas

A

&+%$ $,$

+%$ ! ',!#("%$

+%$ ! ',!#("%$

+%$ #! %$ +%$ #! %$

%&$$& "#/ 

!&)

&$ 

.-.)!#

+"#

"/

& #

$ $

Stambulas

Lisabona Malaga

Palma Palermas AlĹžyras

Tunisas

AtÄ&#x2014;nai

Antalija

Heraklionas

Larnaka Tel Avivas

Kairas

!MSĂ&#x;TERĂ&#x;DAĂ&#x;MAS !TwNAI "ELĂ&#x;FASĂ&#x;TAS "ERLYNAS "OĂ&#x;NA "RIUĂ&#x;SEĂ&#x;LIS "UĂ&#x;DAĂ&#x;PE¸TAS "UĂ&#x;KAĂ&#x;RE¸Ă&#x;TAS $UBĂ&#x;LIĂ&#x;NAS &RANKĂ&#x;FURĂ&#x;TAS (AMĂ&#x;BURĂ&#x;GAS (ELĂ&#x;SINĂ&#x;KIS +AĂ&#x;LIĂ&#x;NINGĂ&#x;RAĂ&#x;DAS +IĂ&#x;JEĂ&#x;VAS +I¸IĂ&#x;NIOĂ&#x;VAS +OĂ&#x;PENĂ&#x;HAĂ&#x;GA +ROKUVA ,ISABONA ,IUKĂ&#x;SEMĂ&#x;BURĂ&#x;GAS ,ONĂ&#x;DOĂ&#x;NAS -ADĂ&#x;RIĂ&#x;DAS -ASKĂ&#x;VA -IĂ&#x;LAĂ&#x;NAS -INSĂ&#x;KAS /SĂ&#x;LAS 0AĂ&#x;LERĂ&#x;MAS 0AĂ&#x;RYĂ&#x;Ă&#x20AC;IUS 2YĂ&#x;GA 2OĂ&#x;MA 3ANKTĂ&#x;0EĂ&#x;TERĂ&#x;BURĂ&#x;GAS 3OFIJA 3TAMĂ&#x;BUĂ&#x;LAS 3TOKĂ&#x;HOLĂ&#x;MAS 4AĂ&#x;LIĂ&#x;NAS 4RUMSw 6AĂ&#x;R¸UĂ&#x;VA 6EĂ&#x;NEĂ&#x;CIĂ&#x;JA 6IEĂ&#x;NA 6ILĂ&#x;NIUS -IESTAIĂ&#x;PIETUOSE !NTALIJA "ARSELONA &ARAS (EĂ&#x;RAKĂ&#x;LIOĂ&#x;NAS (URGADA +AĂ&#x;IRAS +AĂ&#x;NAI ,ARĂ&#x;NAĂ&#x;KA ,ASĂ&#x;0ALMASAS -AĂ&#x;LAĂ&#x;GA -ALJORKOSĂ&#x;0ALMA -OĂ&#x;NAĂ&#x;KAS .IĂ&#x;CA 4ELĂ&#x;!VIĂ&#x;VAS 4UNISAS 6ARNA -IESTAIĂ&#x;PRIEĂ&#x;KALNĂ&#x2039; $AVOSAS 'ARMI¸AS 0ARTENKIRCHENAS 'RENOBLIS )NSBRUKAS )¸GLAS *ASNA +ICBIĂ&#x201E;HELIS 3ANKTĂ&#x;-ORICAS ÂľAMONI 6ALĂ&#x;'ARDENA :AKOPANw ÂżEĂ&#x;NEĂ&#x;VA

                                 


Lietuvos rytas