Issuu on Google+

AKTUALIJOS

!RĂ&#x;GALIĂ&#x;PRAĂ&#x;MU¸TIĂ&#x;GALĂ&#x;VAĂ&#x;SIEĂ&#x;NgĂ&#x;PERĂ&#x;APĂ&#x;KALĂ&#x;TgĂ&#x;PAĂ&#x;¸AĂ&#x;LINĂ&#x;TASĂ&#x;PREĂ&#x;ZIĂ&#x;DENĂ&#x;TASĂ&#x;20AKĂ&#x;SASĂ&#x;Ă&#x;PĂ&#x;

PSAUSIOĂ“Ă“DNHWYLUWDGLHQLV

/RAIĂ&#x;¸IANDIEN

7DLSYDNDUWHLVPHNDOEzMR PÂ’VOLQJDLPLUXVLR$ĂŽVRQDĂ…Oz *6DNDOLQVNDLWzĂŽVLHQz

OU \ WDVOW

1(35,./$8620$6Ă‚$/,(6',(15$Ă‚7,6,(-,/(,',020(7$,15 .DLQD/W

0RANCĂ„ZAIĂ&#x;NETĂ&#x;Â?KAITOĂ&#x;NUOĂ&#x; LIEĂ&#x;TUĂ&#x;VIĂ‹Ă&#x;SNIEĂ&#x;GOĂ&#x;POK¸Ă&#x;TO

5&\WDFNRVPĂ‘]D AiĹĄkÄ—ja, kad energetikos viceministrÄ—s R.Cytackos, prezidentÄ™ iĹĄvadinusios melage, laiĹĄko ÄŻkvÄ—pÄ—jas ir bendraautoris gali bĹŤti europarlamentaras V.TomaĹĄevskis. Ă&#x;PĂ&#x;

1XRWULĂ…DVPHQLQLRDOEXPR

“

Tuo metu Andrius turbĹŤt buvo tas Ĺžmogus, kurÄŻ vos ne kiekvienas Lietuvos Ĺžmogus norÄ—jo matyti nulinÄ?iuotÄ….

Ă&#x;PĂ&#x;

Ă&#x;PĂ&#x;

.\Ă…LRĂ…HĂ…zOLDL UĹž bandymÄ… papirkti bankroto administratoriĹł teisiamas verslininkas T.Karosas vakar tikino, kad su ĹĄia bankroto byla susijÄ™ asmenys iĹĄ jo kyĹĄio – 200 000 litĹł – reikalauja ir ÄŻpusÄ—jus teismo procesui. Ă&#x;PĂ&#x;

DIENOSĂ&#x;SKAIjIUSTiek porų moteriťkų aukťtakulnių batų buvo rasta 28 metų japono Sh.Sato nuomotame kambaryje. Neįprastas vagis prisipaŞino jautęs malonumą vogdamas aukťtakulnius iť Tokijo klubų.

DIENOSĂ&#x;NUOTRAUKA

6NHUVNLDXOHV /LHWXYLDLVXNĂ‘UzNHWXULĂ˜PHWUĂ˜DXNĂ…mLRVNXOSWĂ‘UjVXXĂ?XRPLQDÂ’3UDQFĂ‘]LMRVSUH]LGHQWjYDĂ?LXRMDQWÂ’PRWRUROHULX

7U\VOLHWXYLĂ˜PHQLQLQNDLSULYHUWzQXVLĂ…\SVRWLGDX JHOÂ’SUDQFĂ‘]Ă˜Âą$OSLĂ˜NDOQĂ˜NXURUWHMLHQHWSDW\V WRQHĂ?LQRGDPLVXNĂ‘UzVQLHJRVNXOSWĂ‘UjSDQDĂ…Lj Â’3UDQFĂ‘]LMRVSUH]LGHQWjVNXEDQWÂ’SDVPHLOXĂ?Â? Gin ta ras Ĺ IU PA RYS LR korespondentas

AntrÄ…kart ÄŻ PrancĹŤzijos kalnĹł kaimely je Va lua re rengiamÄ…

sniego skulptĹŤrĹł festivalÄŻ vykÄ™ menininkai – BirĹĄtone gyvenantis 33 metĹł Martynas Gaubas, vilnieÄ?iai 43 metĹł Danas Aleksa ir 51 metĹł Kazys Venclovas – slapÄ?ia vylÄ—si, kad gali laimÄ—-

ti publikos simpatijų prizą. „Tokios sėkmės ir populiarumo tikrai neplanavome. UŞuomina į skubantį pas meiluŞę Prancōzijos prezidentą François Hollande’ą irgi nebuvo planuota – viskas susidėliojo atsitiktinai. Nebuvo nė menkiausios minties jį paťiepti. Juk mes bōsimos skulptōros eskizą pateikėme

Netoli Baltarusijos esanÄ?iuose rajonuose dÄ—l ĹĄernĹł platinamo afrikinio kiauliĹł maro paskelbta ekstremali padÄ—tis. ĹŞkininkams teks iĹĄskersti kiaules, o turistams gali bĹŤti uĹždrausta ÄŻĹžengti ÄŻ miĹĄkus. Ă&#x;PĂ&#x;

.UKE LT AĂ&#x;Â?Ă&#x;Ă&#x;P

0LUWLHVPÂ’VOzV ,WLQDNW\YDXVSRSLHĂ?LDXV3UDQFLĂ…NDXV Â’YDL]GLVÂ’NYHSLDLUPHQLQLQNXV $QWDL5RPRMHQHWROL9DWLNDQRVLHQĂ˜ LWDODLGDEDUPzJVWDPzJGĂ?LRGDPL Ă…RNLQzWLSULHJUDILmLRYDL]GXRMDQmLR VXSHUSRSLHĂ?LXPLSUDPLQWj3UDQFLĂ…NĂ˜

DIENOSĂ&#x;SAKINYS „Lietuva tose neegzistuojanÄ?iose varĹžybose kol kas nÄ—ra lyderÄ—.“ 3RVXVLWLNLPRVX6HLPRSLUPLQLQNH /*UDXĂ?LQLHQHQDXMDVLV5XVLMRV DPEDVDGRULXV$8GDOFRYDVVSRUWR WHUPLQDLVDSLEĂ‘GLQRGDEDUWLQLXV /LHWXYRVLU5XVLMRVVDQW\NLXV

Keista bendrovÄ—s „Klasco“ Gamybos valdymo skyriaus geleĹžinkeliĹł grupÄ—s vadovo S.Cariuko mirtis uĹžminÄ— mÄŻsliĹł ir jo artimiesiems, ir tyrÄ—jams. Velionio sesuo N.Cariuk net Ä—mÄ—si savo tyrimo. Ă&#x;PĂ&#x;


NUOMONwS

1(35,./$8620$6Ă‚$/,(6',(15$Ă‚7,6

NUOMONES

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

,UĂ?RGĂ?LXLUĂ?YLOJVQLX -9DUQRSLHĂ…

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;SAUSIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

/DLNRĂ?HQNODL P

raÄ—jo daugiau kaip pusmetis po ÄŻsiplieskusio skandalo dÄ—l internete pavieĹĄintĹł Lietuvos diplomatĹł pokalbiĹł ÄŻraĹĄĹł, o klausimĹł, kas iĹĄ tikrĹłjĹł nutiko, nemaŞėja. PrezidentĹŤra ir UĹžsienio reikalĹł ministerija (URM) iĹĄ karto paskubÄ—jo paskelbti, kad tai prieĹĄiĹĄkĹł specialiĹłjĹł tarnybĹł, kitaip sakant, rusĹł darbas. Bet ir patys ambasadoriai buvo apkaltinti, kad nemoka laikyti lieĹžuvio uĹž dantĹł, ir neteko postĹł. TaÄ?iau ar viskas taip ir buvo, kaip skelbta iĹĄ aukĹĄtĹł valdĹžios tribĹŤnĹł?

F

aktai verÄ?ia vis labiau abejoti oficialia ÄŻvykiĹł versija. Pirmiausia neaiĹĄku, ar tikrai diplomatĹł pokalbiĹł ÄŻraĹĄus ÄŻ internetÄ… ÄŻkÄ—lÄ— rusĹł Ĺžvalgai, norÄ—dami sukompromituoti ES pirmininkavusiÄ… LietuvÄ…. Talkinant ValstybÄ—s saugumo departamentui (VSD) URM baigÄ— tarnybinÄŻ tyrimÄ…, kuriuo siekta nustatyti, kas ÄŻraĹĄÄ— ir paskelbÄ— pokalbius, bet jo iĹĄvados, kaip ÄŻprasta Lietuvoje, ÄŻslaptintos. Tik vÄ—lgi lietuviĹĄku paproÄ?iu tai, kas laikoma slapta, tampa vieĹĄa.

Politikai tikriausiai bandys prisikasti prie teisybÄ—s. Bet ar tyrimo nenumarins GeneralinÄ— prokuratĹŤra? Nors diplomatinÄ—s provokacijos tyrÄ—jai jÄ… sieja su Rusijos Ĺžvalgyba, jokiĹł ÄŻrodymĹł savo iĹĄvadose nepateikia. NeaiĹĄku, kokie asmenys ÄŻraĹĄÄ— ir paskelbÄ— pokalbius. Be to, pripaĹžinta, kad diplomatai neatskleidÄ— jokios slaptos informacijos, nepadarÄ— kitokiĹł nusiĹžengimĹł. Bet jeigu jie nepadarÄ— nieko blogo, kodÄ—l juos reikÄ—jo atleisti? IĹĄeitĹł, kad du atĹĄaukti ambasadoriai tapo paprasÄ?iausiais atpirkimo oĹžiais politikĹł galios demonstravimo Ĺžaidimuose, kai prasidÄ—jo stumdymasis tarp jĹł galvos reikalavusios prezidentÄ—s D.GrybauskaitÄ—s, jai uoliai pritarusio uĹžsienio reikalĹł ministro L.LinkeviÄ?iaus ir prieĹĄtarauti drÄŻsusio Seimo UĹžsienio reikalĹł komiteto. Bene svarbiausia atsakyti ÄŻ klausimÄ…: ar diplomatĹł nepakiĹĄo savi – pavydĹŤs kolegos ar intrigÄ… surezgÄ™s VSD?

T

ik patikliems naivuoliams gali atrodyti, kad Ä?ia viskas aiĹĄku: esÄ… sukompromituoti Lietuvos diplomatus prieĹĄ RytĹł partnerystÄ—s virĹĄĹŤniĹł susitikimÄ… Vilniuje labiausiai siekÄ— Maskva, todÄ—l ir surengÄ— provokacijÄ…. Bet kas paneigs, kad ir Lietuvoje galÄ—jo atsirasti asmenĹł, suinteresuotĹł sukompromituoti diplomatus? Juk norinÄ?iĹł jĹł gauti ambasadoriaus vietÄ… kur kas daugiau nei paÄ?iĹł ambasadĹł, ne paslaptis, kad ÄŻ VilniĹł iĹĄ uĹžsienio grįŞę diplomatai nekantriai laukia, kada vÄ—l iĹĄvaĹžiuos. TaÄ?iau vienas atĹĄauktĹł diplomatĹł, buvÄ™s Lietuvos ambasadorius Vengrijoje R.JuĹĄka romiai nesusitaikÄ— su atleidimu ir kreipÄ—si ÄŻ GeneralinÄ™ prokuratĹŤrÄ… praĹĄy-

damas iĹĄtirti, kas slapta ÄŻraĹĄÄ— jo pokalbius ir ÄŻkÄ—lÄ— ÄŻ internetÄ…. Diplomatas neslepia ÄŻtarimĹł, kad tai galÄ—jo bĹŤti savĹłjĹł ar gal net specialiĹłjĹł tarnybĹł darbas. Negana to, jis mano, kad PrezidentĹŤrai ir URM vadovybei Ĺžinoma, kas tai padarÄ—. Pasklido ĹžiniĹł, kad ĹĄalies vadovÄ—s vyriausioji patarÄ—ja uĹžsienio politikos klausimais J.PraneviÄ?iĹŤtÄ—-NeliupĹĄienÄ— asmeniniame pokalbyje su vienu aukĹĄtu diplomatu prasitarÄ—, jog ambasadoriĹł pokalbiĹł ÄŻraĹĄus turi VSD.

N

atōralu, kad R.Juťka dabar reikalauja iťsiaiťkinti VSD, taip pat URM vaidmenį ťioje istorijoje. Buvęs ambasadorius Vengrijoje kreipėsi ir į parlamentinį tyrimą atliekantį Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą (NSGK). R.Juťka nori suŞinoti, kas nusprendė, kad nereikia atlikti ikiteisminio tyrimo, kai buvo pavieťinti jo ir kitų diplomatų pokalbiai telefonu. NSGK atlieka parlamentinį tyrimą dėl galimo poveikio teisėsaugos institucijoms, taip pat dėl VSD veiklos. R.Juťka tvirtino pateikęs parlamentarams įrodymų, kurie, jo manymu, parodo, kad neteisėtai paskelbtų pokalbių įraťų originalai saugomi VSD. Galima sutikti su diplomatu, jog jau pats faktas, kad pavieťinus pokalbius VSD nesikreipė dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo, rodo departamento vaidmenį ťioje istorijoje. Politikai tikriausiai bandys prisikasti prie teisybės. Bet ar ťio tyrimo nenumarins Generalinė prokuratōra? Juk prokuratōros vadovai nuolat iť kailio neriasi, kad tik savo tyrimais neuŞkabintų Prezidentōros.

Č

ia galima prisiminti kitÄ… tyrimÄ…. Netrukus po diplomatĹł pokalbio skandalo buvo nutekinta slapta VSD paĹžyma apie tai, kad uĹžsienio specialiosios tarnybos gali surengti provokacijÄ… ir prieĹĄ paÄ?iÄ… prezidentÄ™. Bet netrukus yla iĹĄlindo iĹĄ maiĹĄo. PaaiĹĄkÄ—jo, jog pati prezidentÄ—s vyriausioji patarÄ—ja D.UlbinaitÄ— perdavÄ— Ĺžiniasklaidai slaptÄ… VSD paĹžymÄ…, taip pasirĹŤpindama, kad D.GrybauskaitÄ— bĹŤtĹł „paskiepyta“ nuo galimo rusĹł puolimo prieĹĄ mĹŤsĹł ĹĄalies vadovÄ™. Kitaip sakant, skalambijimas pavojaus varpais dÄ—l uĹžsienio specialiĹłjĹł tarnybĹł provokacijĹł buvo viso labo vieĹĄĹłjĹł ryĹĄiĹł Ĺžaidimai. Bet prokurorai Ä—mÄ— įŞōliai vilkinti tyrimÄ… ir iki ĹĄiol netgi nedrÄŻsta vieĹĄai paskelbti, kad valstybÄ—s paslaptimi laikytÄ… VSD informacijÄ… nutekino prezidentÄ—s patarÄ—ja.

B

aimÄ— ir nuolankus tarnavimas PrezidentĹŤrai, bet ne ÄŻstatymams. BĹŤtent taip atrodo ir GeneralinÄ—s prokuratĹŤros, ir VSD veikla, kai kyla tikimybÄ—, kad tyrimas gali uĹžkabinti D.GrybauskaitÄ™ ar jos aplinkÄ…. TodÄ—l ir sunku tikÄ—tis, kad bus objektyviai iĹĄtirtas ne tik saugumo informacijos nutekinimo skandalas, bet ir diplomatĹł pokalbiĹł pavieĹĄinimo istorija.

TARPĂ&#x;KITKO

3UH]LGHQWĂ‘UDJ\YHQDWRUWDGLHQLDLV Iki prezidentÄ—s D.GrybauskaitÄ—s gimimo dienos – dar visas mÄ—nuo, taÄ?iau dovanos jau keliauja ÄŻ PrezidentĹŤrÄ…. Antai VieĹĄĹłjĹł pirkimĹł tarnybos vadovas Ĺ˝.Plytnikas vakar PrezidentĹŤroje papasakojo apie Vilniaus savivaldybÄ—s vykdomus vieĹĄuosius pirkimus. Jie esÄ… vieni rizikingiausiĹł. KÄ… reiĹĄkia vieni rizikingiausiĹł? Jeigu vykdant vieĹĄĹłjĹł pirkimĹł procedĹŤras pavogei, jeigu konkurso sÄ…lygos buvo pritaikytos vienai ÄŻmonei, taip ir reikÄ—tĹł sakyti. DÄ—l to vyksta tyrimai, valdininkai baudĹžiami ar net sodinami uĹž grotĹł. Bet ko taip smulkintis?! Regis, pas D.GrybauskaitÄ™ skubÄ—damas Ĺ˝.Plytnikas dovanÄ… rinko prieĹĄ pat uĹždarant prekybos centrÄ…. Svarbu buvo tik viena – kad ant etiketÄ—s bĹŤtĹł uĹžraĹĄyta „Vilniaus savivaldybė“.

ArĹŤnas Dumalakas

Ir tokiÄ… dovanÄ… pavyko rasti! Tai bent nudĹžiugo S.Daukanto aikĹĄtÄ—s rĹŤmĹł ĹĄeimininkÄ—, seniai grieĹžianti dantÄŻ ant Vilniaus vadovo. Tas grieĹžimas ypaÄ? pagarsÄ—jo, kai A.Zuokas pasiĹĄovÄ— dalyvauti prezidento rinkimuose ir pradÄ—jo dar labiau kritikuoti neklystanÄ?iÄ… jÄ… D.GrybauskaitÄ™. Taigi Ĺ˝.Plytnikas puikiai Ĺžinojo, kÄ… daro, juolab PrezidentĹŤroje jau ne kartÄ… buvo radÄ™s uĹžuovÄ—jÄ…. PirkimĹł prievaizdas pernai buvo supainiojÄ™s vieĹĄuosius ir privaÄ?ius interesus. Nors turÄ—jo bĹŤti iĹĄĹĄvilptas iĹĄ posto, D.Grybaus-

kaitÄ—s uĹžstotas jÄŻ iĹĄsaugojo. Ne vien Ĺ˝.Plytnikas miklus su dovanomis prezidentei. Konkurencijos tarybos vadovas Ĺ .Keserauskas – irgi nepÄ—sÄ?ias. AukĹĄtÄ… kÄ—dÄ™ D.GrybauskaitÄ—s dÄ—ka gavÄ™s pareigĹŤnas puikiai Ĺžino, ant ko grieĹžia dantÄŻ ĹĄalies vadovÄ— – ant stambiojo lietuviĹĄko verslo. Tad Ĺ .Keserauskas praÄ—jusiÄ… savaitÄ™ prezidentei paslaugiai nuneĹĄÄ— gerÄ… jÄ… naujienÄ… apie bendrovei „Maxima LT“ skirtÄ… 40 tĹŤkst. litĹł baudÄ…. Bet, uĹžuot buvÄ™s pagirtas, matyt, gavo pylos dÄ—l pernelyg maĹžos nuobaudos. TodÄ—l iĹĄskubÄ—jÄ™s iĹĄ PrezidentĹŤros Ĺ .Keserauskas kitai prekybos bendrovei iĹĄ karto tekĹĄtelÄ—jo jau 90 tĹŤkst. litĹł baudÄ…. Ĺ˝odĹžiu, PrezidentĹŤroje iki ĹĄalies vadovo rinkimĹł vos ne kiekviena diena – kaip pasakiĹĄkas tortadienis.

!RĂ“ESATEĂ“PATENKINTIĂ“PRETENDENTĂŒĂ“Â?ӚALIESĂ“PREZIDENTOĂ“POSTgĂ“PASIRINKIMU "ALSAVOĂ“Ă“SKAITYTOJAI 3URF      7DLS-DXGDEDUPDWDXNDGWLNUDL EXVLĂ…NRULQNWLV

Ă&#x;

1H.RONDVQzUDQzYLHQRYHUWR /LHWXYRVSUH]LGHQWRYDUGR

Ă&#x;

3DODXNVLXULQNLPĂ˜NDPSDQLMRVR SRMRVLUEXVDLĂ…NXDUEDOVXRVLX XĂ?NXUÂ’QRUVLĂ…NDQGLGDWĂ˜

0DQÂ?VULQNLPDLQHGRPLQD

Ă&#x;

Ă&#x;


LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

AKTUALIJOS -6WDFHYLmLDXVQXRWU

POLITIKA

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;SAUSIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;Ă&#x;

2#YĂ&#x;TACĂ&#x;KAĂ&#x;PASIBALNOJOĂ&#x; VYĂ&#x;RI¸Ă&#x;KOSĂ&#x;LYĂ&#x;TIESĂ&#x;MĂ„Ă&#x;Zg $LĂ…NzMDNDVJDOLEĂ‘WLHQHUJHWLNRVYLFHPLQLVWUzV5H QDWRV&\WDFNRVSUH]LGHQWÂ?'DOLj*U\EDXVNDLWÂ?LĂ…YD GLQXVLRVPHODJHODLĂ…NRÂ’NYzSzMDVLUEHQGUDDXWRULV M a r t y n a s ÄŒE R K AUS K A S LR korespondentas

2EĂ&#x;FEĂ&#x;RENĂ&#x;DUĂ&#x;MOĂ&#x;KINKINYSĂ&#x;JUĂ&#x;DA $U/LHWXYRMHJDOLPD UHQJWLUHIHUHQGXPj NXULVSDY\]GĂ?LXLÂ’YHV WĂ˜Ă…DO\MHPRQDUFKLMjDU XĂ?GUDXVWĂ˜PRWHULPV EDOVXRWLSHUULQNLPXV" 9\ULDXVLRMLULQNLPĂ˜NR PLVLMD 95. WRQHĂ?LQR .DVĂ?LQRLUJLQHDLĂ…NX Vy t au t a s BRU V E R I S LR korespondentas

Vakar VRK nesugebÄ—jo ÄŻtikinamai nusprÄ™sti, ar jai nutraukti ÄŻ finiĹĄo tiesiÄ… jÄ… ÄŻsukusias referendumo dÄ—l draudimo parduoti ĹžemÄ™ uĹžsienieÄ?iams procedĹŤras. PusÄ— komisijos buvo uĹž tai, ketvirtis – prieĹĄ, o ketvirtis, kuriame buvo ir pats pirmininkas Zenonas Vaigauskas, susilaikÄ—. Pastarojo balsas lÄ—mÄ—, kad procedĹŤros bĹŤtĹł tÄ™siamos. -OĂ&#x;SAĂ&#x;VOĂ&#x;TEISĂ&#x;MOĂ&#x;I¸AI¸Ă&#x;KIĂ&#x;NIĂ&#x;MU

Referendumo iniciatyvinÄ—s grupÄ—s ir VRK batalijos vyksta jau senokai – iĹĄ esmÄ—s nuo to momento, kai komisijai buvo pateikta daugiau kaip 300 tĹŤkst. referendumui pritarianÄ?iĹł pilieÄ?iĹł paraĹĄĹł.

Kaip gali pakrypti reikalai Seime, jei Vyriausioji rinkimĹł komisija pripaĹžins, kad 300 tĹŤkst. pilieÄ?iĹł paraĹĄĹł yra tvarkingi? Dabar referendumo sumanytojai ir komisija tebesistumdo dÄ—l keliĹł tĹŤkstanÄ?iĹł paraĹĄĹł tvarkingumo ir autentiĹĄkumo. TaÄ?iau dalis VRK nariĹł, tarp kuriĹł buvo ir referendumui prieĹĄtaraujanÄ?iĹł opoziciniĹł partijĹł atstovĹł, vakarykĹĄÄ?iam posÄ—dĹžiui pateikÄ— nutarimo projektÄ…, pagal kurÄŻ apskritai bĹŤtĹł nutrauktos visos procedĹŤros. Formalus pagrindas – praÄ—jusio penktadienio Konstitucinio teismo (KT) sprendimas. Ĺ is teismas pareiĹĄkÄ—, jog Konstitucija negali bĹŤti keiÄ?iama taip, kad bĹŤtĹł „paneigti Lietuvos narystÄ—s ES ÄŻsipareigojimai“, kar-

tu nepakeitus konstitucinio akto dÄ—l paÄ?ios narystÄ—s ES. Taigi, pasak VRK nutarimo projekto autoriĹł, ĹĄis KT sprendimas esÄ… skelbia, kad pati referendumo formuluotÄ—, kurioje kalbama tik apie atsisakymÄ… leisti pirkti ĹžemÄ™ fiziniams asmenims iĹĄ uĹžsienio, nors tai Lietuva yra ÄŻsipareigojusi daryti, neatitinka Konstitucijos ir yra neteisÄ—ta. 2AĂ&#x;GIĂ&#x;NOĂ&#x;62+Ă&#x;NEĂ&#x;SIĂ&#x;KI¸Ă&#x;TI

DÄ—l tokio nutarimo projekto jo ĹĄalininkams vakar teko kone dvi valandas grumtis ne tik su kolegomis, bet ir su VRK posÄ—dĹžiĹł salÄ™ bei jos prieigas uĹžtvindĹžiusiais triukĹĄmingais referendumo rengÄ—jais. Pastarieji kategoriĹĄkai tvirtino, kad jie atstovauja tautai, o ji gali skelbti ir keisti kÄ… nori. Be to, jie baksnojo ÄŻ KT teisÄ—jo Egidijaus Ĺ ileikio atskirÄ… jÄ… nuomonÄ™, jog ES teisÄ— negali bĹŤti virĹĄesnÄ— uĹž Lietuvos KonstitucijÄ…. Tuo metu dalis komisijos nariĹł, tarp kuriĹł buvo vienas buvusiĹł jos vadovĹł Julius Jasaitis ir Z.Vaigauskas, teigÄ—, kad komisija neturi teisÄ—s bei kompetencijos ne tik sprÄ™sti, kas atitinka KonstitucijÄ…, bet ir stabdyti taip toli paĹžengusÄŻ procesÄ…. „Nematau teisÄ—s stabdyti referendumo traukinÄŻ po to, kai mes iĹĄdavÄ—me paraĹĄĹł rinkimo lapus ir paraĹĄai yra surinkti. ÄŽsivaizduokime, kad vyksta rinkimai, mums kyla kokiĹł nors abejoniĹł ir nusprendĹžiame nebeskaiÄ?iuoti balsĹłâ€œ, – aidint referendumo ĹĄalininkĹł plojimams dÄ—stÄ— J.Jasaitis. Anot jo, VRK turi tik ÄŻvertinti procedĹŤrĹł techninÄ™ atitiktÄŻ ÄŻstatymams, o jei viskas gerai, perduoti ĹĄÄŻ klausimÄ… Seimui. Parlamentas jÄŻ iĹĄsprÄ™stĹł pats arba kreiptĹłsi ÄŻ aukĹĄÄ?iausius ĹĄalies teismus, tarp jĹł – ir ÄŻ KT. ÂŒĂ&#x;KLAUĂ&#x;SIĂ&#x;MgĂ&#x;NEATĂ&#x;SAĂ&#x;Kw

TaÄ?iau vienas VRK nutarimo rengÄ—jĹł Jonas Udris tuomet Ä—mÄ— remti prieĹĄininkus klausimu, kÄ… jie darytĹł, jei kas nors bandytĹł surengti referendumÄ…, kuris uĹždraustĹł per rinkimus balsuoti moterims. AiĹĄkaus atsakymo ÄŻ tai, ar galima surengti referendumus tokiais klausimais, kurie prieĹĄtarautĹł visiems Lietuvos tarptautiniams ÄŻsipareigojimams ir jos demokratinei santvarkai, nepateikÄ— nÄ— vienas VRK narys.

J.Jasaitis svarstÄ—, jog, matyt, neiĹĄduotĹł paraĹĄĹł rinkimo lapĹł. O Z.Vaigauskas tiesiog tvirtino, kad tai bĹŤtĹł neÄŻmanoma, ir aiĹĄkino, jog dabartinÄ— situacija kitokia, nes KT sprendimas buvo paskelbtas jau referendumo rengimo procedĹŤroms prasidÄ—jus. Kita vertus, pasak Z.Vaigausko, pats klausimas yra „keblus“ ir KT pagrÄŻstai nurodÄ—, kad referendumo rengÄ—jai tokiais atvejais turÄ—tĹł nurodyti ir visus kitus teisinius pakeitimus, kuriuos sukeltĹł pagrindiniai jĹł uĹžmojai. Bet kokiu atveju, anot VRK pirmininko, komisija turi perduoti ĹĄÄŻ reikalÄ… Seimui bei kitoms instancijoms ir netrukdyti tautai priimti protingÄ… sprendimÄ…. Z.Vaigauskas taip pat mestelÄ—jo, jog visa ĹĄi koĹĄÄ— uĹžvirÄ— dÄ—l to, kad didĹžiosios politinÄ—s partijos, kurios prieĹĄtarauja tokiam referendumui, matyt, tiesiog tikÄ—josi, jog nebus surinkta 300 tĹŤkst. paraĹĄĹł, o dabar neĹžino, kÄ… daryti.

„Klausykite, jeigu jĹŤs, Ĺžurnaliste, esate ligotas, tai aĹĄ ÄŻ politinius klausimus tikrai neatsakinÄ—siu.“ 97RPDĂ…HYVNLV

LLRA aktyvistÄ— laiĹĄkÄ… ÄŻ lrytas. lt redakcijÄ… atsiuntÄ— sausio 16Ä…jÄ… darbo metu. Dokumente galima matyti, kad jis sukurtas V.TomaĹĄevskio vardu registruotame kompiuteryje, o tekstas paskutinÄŻ kartÄ… iĹĄsaugotas jau R.Cytackos kompiuteryje. Tai, kad viceministrÄ— darbo metu uĹžgaulioja prezidentÄ™, nepatiko premjerui Algirdui ButkeviÄ?iui. Jis pavedÄ— energetikos ministrui Jaroslavui NeveroviÄ?iui iĹĄsiaiĹĄkinti situacijÄ…. Premjeras leido suprasti, kad

7%DXURQXRWU

5HIHUHQGXPRVXPDQ\WRMDLVLHNLDQW\VQHOHLVWLSDUGXRWLĂ?HPzVXĂ?VLHQLHmLDPVMDXVHQLDLYHLNLDODEDLDNW\YLDL

Pasirodo, audrą valdŞios koridoriuose sukėlęs laiťkas buvo pradėtas Lietuvos lenkų rinkimų akcijos (LLRA) vedlio europarlamentaro Valdemaro Tomaťevskio kompiuteryje. Tai iťsiaiťkino portalo lrytas.lt Şurnalistai, gavę skandalą sukėlusį lenkų tautinės maŞumos teises ginti ėmusios R.Cytackos laiťką. Jame teigiama, jog D.Grybauskaitė meluoja, kad Lietuvoje nėra uŞfiksuota jokių lenkų teisių paŞeidimų.

nekorektiĹĄkai darbo metu politikuojanti pareigĹŤnÄ— turÄ—tĹł pasitraukti iĹĄ posto. Kaip vakar raĹĄÄ— „Lietuvos rytas“, socialdemokratĹł lyderis su J.NeveroviÄ?iumi jo pavaldinÄ—s elgesÄŻ aptarÄ— antradienÄŻ pavakare. TaÄ?iau R.Cytackos likimas buvo neaiĹĄkus ir treÄ?iadienÄŻ. „Ministras ĹžadÄ—jo surinkti ir pateikti papildomos informacijos“, – vakar kalbÄ—jo premjeras. Bet jo ryĹžtas dÄ—l viceministrÄ—s atleidimo, regis, buvo akivaizdĹžiai atvÄ—sÄ™s. „Tai ministro kompetencijos klausimas“, – pyktelÄ—jo A.ButkeviÄ?ius, bandant paklausti, ar jis vis dar laikosi nuomonÄ—s, kad R.Cytacka turÄ—tĹł trauktis iĹĄ pareigĹł. Pati R.Cytacka neneigia, kad laiĹĄkÄ… siuntÄ— darbo metu. EsÄ… tai ji padarÄ— per kaĹžkokio pasitarimo pertraukÄ…. TaÄ?iau politikÄ— dievagojosi raĹĄiusi laisvalaikiu. Vakar „Lietuvos ryto“ paklaustas, ar padÄ—jo viceministrei paraĹĄyti skandalÄ… sukÄ—lusÄŻ tekstÄ…, V.TomaĹĄevskis pratrĹŤko patyÄ?iomis. „Žinote, ant vieno stogo paraĹĄytos trys raidÄ—s, o ten ĹžmonÄ—s gyvena. Ar jĹŤs sveikas, ar nesveikas? AĹĄ nesuprantu. Tikriausiai esate Vasaros gatvÄ—s klientas. Man net sunku suvokti, kÄ… jĹŤs kalbate. Klausykite, jeigu jĹŤs esate ligotas, tai aĹĄ ÄŻ politinius klausimus tikrai neatsakinÄ—siu“, – ĹžurnalistÄ… iĹĄkoneveikÄ— europarlamentaras. ValdĹžios uĹžkulisiuose garsÄ—ja kalbos, kad po prezidento rinkimĹł LLRA dÄ—l nuolatiniĹł ĹĄios partijos vadovĹł iĹĄsiĹĄokimĹł gali bĹŤti paĹĄalinta iĹĄ valdanÄ?iosios koalicijos.

0OĂ&#x;LIĂ&#x;TIĂ&#x;KAIĂ&#x;ÂŚĂ&#x;TAIPĂ&#x;PATĂ&#x;SUSĂ&#x;KIĂ&#x;LŠ

Kaip gali pakrypti reikalai Seime, jei VRK pripaĹžins, kad 300 tĹŤkst. pilieÄ?iĹł paraĹĄĹł yra tvarkingi? PagrindinÄ—s opozicinÄ—s jÄ—gos konservatoriai ir liberalai seniai yra prieĹĄ ĹĄÄŻ referendumÄ…. DeĹĄiniĹłjĹł vedlys Andrius Kubilius ir patriarchas Vytautas Landsbergis jau kitÄ… dienÄ… po KT sprendimo dĹžiaugÄ—si, kad teismas sustabdÄ— ir apnuogino tikruosius Europos SÄ… jungos prieĹĄininkĹł kÄ—slus. LiberalĹł sÄ… jĹŤdĹžiui VRK atstovaujantis Rokas Stabingis vakar aiĹĄkino, kad visada manÄ— tÄ… patÄŻ, kÄ… iĹĄaiĹĄkino ir Konstitucinis teismas. Bet didĹžiĹłjĹł valdanÄ?iĹłjĹł jÄ—gĹł virĹĄĹŤnÄ—se – kitokios nuotaikos. PavyzdĹžiui, Darbo partijos ir Seimo pirmininkÄ— Loreta GrauĹžinienÄ— vakar dar prieĹĄ VRK posÄ—dÄŻ kategoriĹĄkai pareiĹĄkÄ—, jog referendumas turÄ—tĹł ÄŻvykti, jei surinktas pakankamas paraĹĄĹł skaiÄ?ius. O socialdemokratĹł lyderis premjeras Algirdas ButkeviÄ?ius vakar vakare „Lietuvos rytui“ sakÄ— dar neturÄŻs aiĹĄkios nuomonÄ—s: „Man iĹĄvadas ir informacijÄ… dar turi pateikti teisininkai, savo pozicijÄ… pasakysiu penktadienÄŻ.“

3ULHVNDQGDOjVXNzOXVLR5&\WDFNRVODLĂ…NRUHJLVSULVLGzMRLU97RPDĂ…HYVNLV

Ă€INIĂ‹Ă&#x;SRAUTAS AtsisakÄ— nepagrÄŻstai Vilniaus apygardos teismas paskelbÄ—, kad prokuratĹŤra nepagrÄŻstai atsisakÄ— pradÄ—ti ikiteisminÄŻ tyrimÄ… dÄ—l spÄ—jimĹł, kad Lietuvoje ÄŻkurtame slaptame amerikieÄ?iĹł centre 2004–2006 metais galÄ—jo bĹŤti kalinamas Saudo Arabijos pilietis. Teismas pareiĹĄkÄ— pritariantis nevyriausybiniĹł organizacijĹł teiginiams, kad pradÄ—ti ikiteisminÄŻ tyrimÄ… atsisakyta skubotai, ta-

Ä?iau pabrėŞė, jog neturi ÄŻgaliojimo ÄŻpareigoti prokurorÄ… pradÄ—ti ikiteisminÄŻ tyrimÄ….

PrisiminÄ— pareigĹŤnÄ… VyriausybÄ— nusprendÄ— teikti prezidentei siĹŤlymÄ…, kad pernai rugsÄ—jÄŻ Kosove per apĹĄaudymÄ… ĹžuvÄ™s MuitinÄ—s departamento pareigĹŤnas A.Ĺ enaviÄ?ius po mirties bĹŤtĹł apdovanotas VyÄ?io kryĹžiaus ordino Komandoro didĹžiuoju kryĹžiumi.

Gerbiamas Maestro Algimantai Raudoniki, NuoĹĄirdĹžiai sveikiname Jus garbingo 80 metĹł jubiliejaus proga. Linkime ilgĹł, laimingĹł gyvenimo metĹł, stiprios sveikatos ir viliamÄ—s, kad dar ilgai bĹŤsite visĹł mĹŤsĹł kelrodÄ— ĹžvaigĹždÄ—. JoniĹĄkio Algimanto Raudonikio meno mokyklos bendruomenÄ—


03DWDĂ…LDXVQXRWU

DNWXDOLMRV

Ă&#x;PVDXVLRG

0RANCĂ„ZAIĂ&#x;NETĂ&#x;Â?KAITOĂ&#x;NUOĂ&#x; LIEĂ&#x;TUĂ&#x;VIĂ‹Ă&#x;SNIEĂ&#x;GOĂ&#x;POK¸Ă&#x;TO !T KE L T A Ă&#x; I ¸ Ă&#x; Ă&#x; P prieĹĄ porÄ… mÄ—nesiĹł, o tada dar nebuvo paskelbta jokiĹł ĹžiniĹł, kokia transporto priemone pas aktorÄ™ Julie Gayet vaĹžinÄ—ja PrancĹŤzijos vadovas“, – ĹĄypsodamasis pasakojo M.Gaubas, su kolegomis laimÄ—jÄ™s dvi pagrindines festivalio nominacijas. MotorolerÄŻ apĹžergusio storo pliktelÄ—jusio vyriĹĄkio eskizas buvo nubraiĹžytas pagal senÄ… M.Gaubo darbÄ… „Ekstremalas“ ir pavadintas „Savaitgalio iĹĄvyka“. Festivalio rengÄ—jams lietuviĹł trijulÄ—s idÄ—ja patiko, todÄ—l jie gavo kvietimÄ… atvykti.

3DĂ…DOLQWDVSUH]LGHQWDV53DNVDVWHLJLDNDGMRSULQFLSDVÂąNRYRWLLNLJDOR .LHNYLHQDL VNXOSWRULĂ˜ NRPDQGDL EXYRVNLU WDSRWRNÂ’ VQLHJROXLWj

uMwĂ&#x;KIĂ&#x;KENĂ&#x;TIĂ&#x;PRAEIĂ&#x;VIAI

„Kad kÄ… nors galime laimÄ—ti, Ä—miau tikÄ—ti tuomet, kai antrÄ… dienÄ… baigiau skobti vyriĹĄkio veidą“, – juokÄ—si M.Gaubas. IĹĄ pradĹžiĹł lietuviai nesuprato, ko kikena ir prezidentÄ… F.Hollande’ą vis mini praeiviai. Tik ÄŻpusÄ—jÄ™ darbÄ… menininkai suĹžinojo, kad PrancĹŤzijos vadovas buvo uĹžkluptas ĹžurnalistĹł naktÄŻ motoroleriu vaĹžiuojantis pas meiluŞę. Ĺ iÄ… istorijÄ… iĹĄgirdÄ™ lietuviai netruko ÄŻsitikinti, kad jÄ… Ĺžino visa ĹĄalis – apie PrancĹŤzijos vadovo meilÄ—s reikalus buvo rodomi reportaĹžai kone per visas televizijos ĹžiniĹł laidas. 4RIĂ&#x;Ă„SwĂ&#x;PUSĂ&#x;KETĂ&#x;VIRĂ&#x;TOSĂ&#x;DIEĂ&#x;NOS

Ď slidinėtojų pamėg tame Valuare sureng tą 31-ąjį sniego skulptōrų festivalį buvo suvaŞiavusios 17 komandų iť įvairių ťalių – Prancōzijos, Rusijos, Kanados, JAV, Izraelio, Ispanijos.

+Ă„Ă&#x;RwĂ&#x;JAIĂ&#x;PAĂ&#x;SIĂ&#x;RINĂ&#x;KOĂ&#x;EKOĂ&#x;LOĂ&#x;GIĂ&#x;JOSĂ&#x;TEĂ&#x;Mg â– 0*DXEDV'$OHNVDLU .9HQFORYDVÂąQHYLHQLQWH OLDLOLHWXYLĂ˜PHQLQLQNDL Ă…LHPHWGDO\YDYÂ?VQLHJR VNXOSWĂ‘UĂ˜IHVWLYDO\MH â– jMÂ’NDUWj.RORUDGRYDOV WLMRV%UHNHQULGĂ?RPLHVWH -$9 VXUHQJWDPHVQLHJR VNXOSWĂ‘UĂ˜mHPSLRQDWHGDO\ YDYR.Â?VWXWLV/DQDXVNDV 0LQGDXJDV-XUzQDV$UWĂ‘UDV %XUQHLNDLU7RPDV3HWUHLNLV â– /LHWXYLĂ˜VNXOSWRULĂ˜NRPDQ GDWRQĂ˜VYRULRLUEHYHLN NHWXULĂ˜PHWUĂ˜DXNĂ…mLR VQLHJRNXEjSDYHUWzPLĂ… NXÂąVXNĂ‘UzVNXOSWĂ‘Uj HNRORJLQHWHPDĂ„.DĂ?NDGD mLDVWRYzMRPLĂ…NDVÂł QXRWU .Ă‘UzMDLQRUzMR DWNUHLSWLGzPHVÂ’Â’Q\NVWDQ mLĂ˜PLĂ…NĂ˜SUREOHPj â– .LWĂ˜NRPDQGĂ˜GDUEXRVH EXYRJDOLPDDWSDĂ?LQWL

PX]LNRVILOPĂ˜OHJHQGĂ˜ VLXĂ?HWXVVDXOzVLUPzQXOLR WHPDWLNjEHGzPHVLRQHOLNR LUDUWzMDQmLRV6RmLRĂ?LHPRV ROLPSLQzVĂ?DLG\QzV â– 6QLHJRVNXOSWĂ‘UĂ˜IHVWLYDOLV QHGLGHOLDPH%UHNHQULGĂ?R PLHVWHÂąEHQHODXNLDPLDX VLDVPHWĂ˜UHQJLQ\VPH W XVY\NVWDQmLDPHmHPSLRQD WHQHWUĂ‘NVWDODQN\WRMĂ˜ DWHLQDQmLĂ˜DSĂ?LĂ‘UzWLQHWLN JDOXWLQLRUH]XOWDWREHWLU VWHEzWLNĂ‘U \ERVSURFHVR â– 3DWHNWLÂ’VQLHJRVNXOSWĂ‘UĂ˜ mHPSLRQDWjĂ…LHPHWQRUz MRNRPDQGRVSDNYLHV WD3HQNLDVGLHQDVSULH VQLHJRNXEĂ˜EHOLHWXYLĂ˜ GDUEDYRVLNDWDORQĂ˜HVWĂ˜ VXRPLĂ˜SUDQFĂ‘]Ă˜YRNLHmLĂ˜ EULWĂ˜LWDOĂ˜GYLPRQJROĂ˜ UXVĂ˜EHLWU\VDPHULNLHmLĂ˜ VNXOSWRULĂ˜JUXSzV

MotorolerÄŻ apĹžergusio storo pliktelÄ—jusio vyriĹĄkio eskizas buvo nubraiĹžytas pagal senÄ… M.Gaubo darbÄ… „Ekstremalas“. Lietuviai iĹĄ menininkĹł bĹŤrio iĹĄsiskyrÄ— itin menku atsiveĹžtĹł ÄŻrankiĹł arsenalu – ÄŻsidÄ—jo vos kelis kastuvÄ—lius. PavyzdĹžiui, ir amerikieÄ?iai, ir kanadieÄ?iai atsiveŞė specialiai ĹĄiam festivaliui pagamintÄ… ÄŻrangÄ… profesionalams. Visiems dalyviams buvo paskirta po sniego patrankomis suformuotÄ… 4 metrĹł aukĹĄÄ?io ir tiek pat ploÄ?io luitÄ…. MenininkĹł komandoms skulptĹŤrÄ… reikÄ—jo padaryti per pusketvirtos dienos. ,AIĂ&#x;MwĂ&#x;JOĂ&#x;PAGĂ&#x;RINĂ&#x;DIĂ&#x;NIUSĂ&#x;PRIĂ&#x;ZUS

Labiausiai lietuvius nudĹžiugino tai, kad jĹł kĹŤrinÄŻ ÄŻvertino patys festivalio dalyviai. ÄŽvairiĹł ĹĄaliĹł menininkai kone sutartinai pripaĹžino, kad Lietuvos atstovĹł M.Gaubo, D.Aleksos ir K.Venclovo kĹŤrinys vertas pagrindinio prizo. „Kai kurie dalyviai gyvena iĹĄ tokiĹł festivaliĹł. Juk rengÄ—jai atrinktiems menininkams padengia kelionÄ—s iĹĄlaidas, pasirĹŤpina ir apgyvendinimu, ir maitinimu, ir dienpinigiais“, – pasakojo M.Gaubas. LietuviĹł skulptĹŤrÄ… geriausiai ÄŻvertino ir komisija. DidĹžiojo prizo laimÄ—tojai bu-

!RĂ&#x;PRAĂ&#x;MU¸Ă&#x;GALĂ&#x;VAĂ&#x;SIEĂ&#x;Ng Ă„7YDUNLHmLĂ˜ÂłYHGOLXL5R ODQGXL3DNVXLQXVSUHQ GXVVLHNWLSUH]LGHQWR SRVWRQHWLUQHSDNHLWXV .RQVWLWXFLMRVYDNDUGDXJ NDPNLORNODXVLPDVNj MLVmLDGDULĂ…GDULQzMD" Ta d a s IG N A TAV I ÄŒI US LR korespondentas

Partijos „Tvarka ir teisingumas“ valdyba vakar vienbalsiai nusprendÄ— R.PaksÄ… siĹłsti ÄŻ kovÄ… dÄ—l prezidento posto. Ĺ ÄŻ sprendimÄ… dar turi palaiminti vasario viduryje vyksiantis kongresas. R.Paksas aiĹĄkino, jog savo sprendimÄ… jis paskelbs tik per partijos kongresÄ…. Gali bĹŤti, kad tada bus iĹĄkelta ir daugiau kandidatĹŤrĹł, bet vakar tokiĹł nebuvo. Paklaustas, ar tiki, kad jam pavyks tapti kandidatu, paĹĄalintas prezidentas pareiĹĄkÄ—, kad visuomet tiki tuo, kÄ… daro: „AĹĄ niekuomet neslÄ—piau, kad siekiu dalyvauti prezidento rinkimuose. Visada atvirai sakiau, kad jeigu bus bent menkiausia teisinÄ— galimybÄ—, bĹŤtinai ja pasinaudosiu.“ ÂŒĂ€Ă&#x;VELĂ&#x;GwĂ&#x;TEIĂ&#x;SIĂ&#x;NŠĂ&#x;PRO¸Ă&#x;VAISĂ&#x;TŠ

R.Paksas aiĹĄkino, kad vakarykĹĄtis partijos valdybos sprendimas priimtas atsiĹžvelgiant ÄŻ Konstitucinio teismo praÄ—jusio penktadienio iĹĄaiĹĄkinimÄ…, kurio vienas punktĹł esÄ… skelbia Europos SÄ…jungos teisÄ—s aktĹł virĹĄenybÄ™ prieĹĄ nacionalinius tuo atveju, jeigu jie vienas kitam prieĹĄtarauja. Anot „tvarkieÄ?iĹłâ€œ vedlio, tai leidĹžia daryti prielaidÄ…, kad nepriÄ—mus Lietuvos Konstitucijos pataisĹł galioja jam palankaus Europos Ĺžmogaus teisiĹł teismo sprendimas. Politikas pabrėŞė, kad teismo sprendimas dar labai ĹĄvieĹžias, jÄŻ esÄ… reikia gerai apmÄ…styti, iĹĄgirsti teisininkĹł nuomones. Tiesa, R.Paksas neatsakÄ—, kÄ… darys, jei Vyriausioji rinkimĹł komisija nusprÄ™stĹł jo neregistruoti.

vo apdovanoti stikle iĹĄraiĹžytais diplomais ir elektriniais STIHL pjĹŤklais. +VIEĂ&#x;TIĂ&#x;MgĂ&#x;GAĂ&#x;VOĂ&#x;POĂ&#x;ATĂ&#x;RANĂ&#x;KOS

Skirtinguose Lietuvos miestuose dirbanti skulptoriĹł trijulÄ— susipaĹžino prieĹĄ kelerius metus per pajĹŤryje vykusÄŻ plenerÄ…. SusibiÄ?iuliavÄ™ menininkai pradÄ—jo dalyvauti bendruose projektuose. Pirmas bendras tarptautinis projektas buvo Italijoje prieĹĄ dvejus metus surengtas sniego skulptĹŤrĹł festivalis. Ten publikos simpatijĹł prizÄ… pelnÄ™ menininkai pernai pasisiĹŤlÄ— PrancĹŤzijos AlpÄ—se esanÄ?io Valuaro sniego skulptĹŤrĹł festivalio rengÄ—jams. Lietuviai per atrankÄ… kvietimÄ… gavo ir pernai, ir ĹĄiemet.

*AUĂ&#x;KALĂ&#x;BwĂ&#x;JOĂ&#x;APIEĂ&#x;PAĂ&#x;MAIĂ&#x;Ng

“

Kad kÄ… nors galime laimÄ—ti, Ä—miau tikÄ—ti tuomet, kai antrÄ… dienÄ… baigiau skobti vyriĹĄkio veidÄ…. 0*DXEDV

Antrasis balsavimas dÄ—l Konstitucijos pataisos, kuri atvertĹł R.Paksui keliÄ… vÄ—l siekti prezidento posto, turÄ—jo vykti praÄ—jusiÄ… savaitÄ™ per neeilinÄ™ Seimo sesijÄ…. TaÄ?iau „tvarkieÄ?iai“, prieĹĄ balsavimÄ… supratÄ™, kad pataisai priimti neuĹžteks balsĹł, patys iĹĄkÄ—lÄ— baltÄ… vÄ—liavÄ…. JĹł siĹŤlymÄ… iĹĄbraukti ĹĄÄŻ klausimÄ… iĹĄ posÄ—dĹžio darbotvarkÄ—s Seimas pasveikino plojimais. Netrukus po ĹĄio atsitraukimo „tvarkieÄ?iai“ paskelbÄ—, kad rinkimuose negalintÄŻ dalyvauti lyderÄŻ

)¸Ă&#x;PIRĂ&#x;MĂ‹Ă&#x;LĂ„Ă&#x;PĂ‹ 6YĂ&#x;TAUĂ&#x;TASĂ&#x;$UMBĂ&#x;LIAUSĂ&#x;KAS 3ROLWRORJDV Ă„7DL\UDYLHQRĂ?PRJDXVSDUWLMD VXDLĂ…NLXO\GHULX53DNVDV\UD Ă„7YDUNRVLUWHLVLQJXPRÂł EDOLRQDVNXULVNHOLDMXRVÂ’ YLUĂ…Ă˜ÂąSDGHGDSUDHLWLÂ’ 6HLPjVDYLYDOG\ELĂ˜WDU \EDV -HLJX53DNVRQHOLNWĂ˜DNW \YLR MHSROLWLNRMHSDUWLMDLLĂ…NLOWĂ˜ GLGHOzJUzVPz Ă„7YDUNLHmLDPVÂłJ\Y \ELĂ…NDL VYDUEXLĂ…NRYRWLEHQWYLHQj YLHWj(XURSRV3DUODPHQWHNDG 53DNVDVYzOJDOzWĂ˜GLUEWL %ULXVHO\MHLUWXUzWĂ˜RILFLDOĂ˜ SRVWj.LWXDWYHMXMRDXWRULWH WDVVXVY \UXRWĂ˜LUYLVXRPHQzMH LUSDmLRMHSDUWLMRMHÂł

pakeis kitas partijos atstovas ar koks nors visuomenei Ĺžinomas asmuo, kuris esÄ… galÄ—tĹł pretenduoti ÄŻ antrÄ… jÄŻ turÄ…. Tarp galimĹł kandidatĹł minÄ—ti aplinkos ministras Valentinas Mazuronis, parlamentarai Petras GraĹžulis, Jolita VaickienÄ—. )¸Ă&#x;DwSĂ&#x;TwĂ&#x;NEĂ&#x;TIĂ&#x;KwĂ&#x;TgĂ&#x;PLAĂ&#x;Ng

Bet partijos bendraĹžygiĹł diskusijas dÄ—l kandidatĹł nutraukÄ— pats R.Paksas, praneĹĄdamas, kad nesiruoĹĄia sudÄ—ti ginklĹł ir eis „iki galo“. Nustebintiems partijos kolegoms vedlys iĹĄdÄ—stÄ— planÄ…: pagal jÄŻ „tvarkieÄ?iai“ bandys R.PaksÄ… registruoti kandidatu ÄŻ prezidentus, o sulaukÄ™ neigiamo rinkimĹł prievaizdĹł sprendimo skĹłsti jÄŻ teismams. ÄŽsitraukus ÄŻ ĹĄÄŻ ĹžaidimÄ…, bĹŤtĹł renkami R.PaksÄ… palaikanÄ?iĹł ĹžmoniĹł paraĹĄai ir bandoma toliau graudinti tautÄ… kalbomis apie politinio elito sÄ…mokslÄ… prieĹĄ paĹĄalintÄ… prezidentÄ… ir nevykdomÄ… StrasbĹŤro teismo sprendimÄ…. Nors iĹĄgirdÄ™ tokius uĹžmojus net kai kurie R.Pakso bendraĹžygiai traukÄ— peÄ?iais, politologai ir vieĹĄĹłjĹł ryĹĄiĹł specialistai neskubÄ—jo ĹĄaipytis. -IĂ&#x;NISTĂ&#x;RASĂ&#x;ÂŚĂ&#x;NUOĂ&#x;¸AĂ&#x;LYĂ&#x;JE

Neoficialiai kalbama, kad baimindamasis galimos konkurencijos „tvarkieÄ?iĹłâ€œ lyderis nesuinteresuotas, kad partija iĹĄkeltĹł V.Mazuronio, kurio ambicijos vis didÄ—ja, kandidatĹŤrÄ…. TodÄ—l uĹžkirsdamas pastarajam keliÄ… dalyvauti prezidento rinkimuose R.Paksas siekia paĹžaboti aplinkos ministro ambicijas. GreiÄ?iausiai Ĺžinodamas, koks bus partijos vadovybÄ—s sprendimas, V.Mazuronis vakar net nedalyvavo jos posÄ—dyje. Politikas „Lietuvos rytui“ tepasakÄ— kaip tik tuo metu turÄ—jÄ™s kitĹł reikalĹł.


DNWXDOLMRV

PVDXVLRGĂ&#x;

7HLVPHEHVHVHUVSDJDO ERVQzĂ?LQJVQLRQHĂ?HQ JLDQWLVDNODVLVQDPLHÂą NXRSXLNLDXVLDLPDWDQ WLVVXVĂ‘QXPLĂ?DLGĂ?LDQ WLVWzYDV7DLSDWURGR XĂ?SDJDOEj'UjVLXL .HGĂ?LXLWHLVLDPDV5DL PRQGDV,YDQDXVNDV A s t a K U Z N E CO VA I T Ä– LR korespondentÄ—

„Atrodo lyg bĹŤtĹł visai kitas Ĺžmogus“, – vakar Vilniaus apygardos teisme perĹžiĹŤrÄ—jÄ™s teisiamĹłjĹł mobiliuosiuose telefonuose rastus ÄŻraĹĄus nustebo nuĹžudyto teisÄ—jo Jono FurmanaviÄ?iaus seserims ir motinai atstovaujantis advokatas Valdemaras BuĹžinskas. Teisme R.Ivanauskas atrodo lyg bĹŤtĹł visiĹĄkai aklas: nuolat sÄ—di uĹžsimerkÄ™s, be sesers Janinos VisockienÄ—s nesugeba nei pats atsisÄ—sti, nei Ĺžingsnio Ĺžengti. „Nesupratau, apie kÄ… jĹŤs kalbate, aĹĄ juk nieko nematau“, – vakar teisme kalbÄ—jo R.Ivanauskas, kai perĹžiĹŤrÄ—jus 2009 metĹł spalio 7 dienos laidos „Akistata“ ÄŻraĹĄÄ… teisÄ—ja jo paklausÄ—, ar matÄ— ĹĄiÄ… laidÄ…. .AĂ&#x;MIEĂ&#x;ATĂ&#x;ROĂ&#x;DOĂ&#x;SVEIĂ&#x;KAS

R.Ivanauskas teisme ne kartÄ… kartojo, kad nieko nemato, negali orientuotis nepaŞįstamoje erdvÄ—je, netgi vaikĹĄÄ?iodamas po namus, kur jam paŞįstamas kiekvienas kampas, nuolat susimuĹĄa ir apsidrasko.

PerĹžiĹŤrÄ—ti vaizdo ÄŻraĹĄai ÄŻrodo, kad teisiamojo aklumas yra tik vienas bĹŤdĹł iĹĄvengti bausmÄ—s uĹž D.KedĹžio skatinimÄ… Ĺžudyti tariamus pedofilus ir pagalbÄ… jam organizuojant ĹžmogĹžudystes. Viename vaizdo ÄŻraĹĄĹł R.Ivanauskas nufilmuotas po kiemÄ… lakstantis su sĹŤnumi, mokantis vaikÄ… vaĹžiuoti dviraÄ?iu, kitame – namie sÄ—dintis ir kruopĹĄÄ?iai apkarpantis iĹĄ fotoateljÄ— atsineĹĄtĹł nuotraukĹł kraĹĄtus. Ĺ iÄ… ĹĄeiminÄ™ idilÄ™ mobiliuoju telefonu ÄŻamĹžino kartu su R.Ivanausku teisiama buvusi jo sugyventinÄ— EglÄ— BarauskaitÄ—. Teisme taip pat perĹžiĹŤrÄ—ti ir paties R.Ivanausko filmuoti kadrai – jo pasivaikĹĄÄ?iojimas su sĹŤnumi vandens telkinio pakrante. Nelygus krantas „aklajam“ nesudaro jokiĹł problemĹł. „NelÄŻsk ÄŻ vandenÄŻâ€œ, – viename ĹĄiĹł ÄŻraĹĄĹł sĹŤnui paliepÄ— teisiamasis ir toliau komentavo tai, kas vyksta aplinkui.

A.ĹŞsas jau nebuvo L.StankĹŤnaitÄ—s atstovas, taÄ?iau D.KedĹžio pyktis, kad ĹĄis iĹĄdrÄŻso padÄ—ti L.StankĹŤnaitei, nebuvo iĹĄblÄ—sÄ™s. „Tu perÄ—jai keliÄ… garbingai ĹĄeimai, todÄ—l bĹŤsi padarytas pedofilu“, – 2008 metĹł lapkriÄ?io 28 dienÄ… paskambinÄ™s A.ĹŞsui pareiĹĄkÄ— D.Kedys. Ĺ ÄŻ pokalbÄŻ girdÄ—jo ir G.SakalinskaitÄ—-ĹŞsienÄ—. „Pasakiau, kad tegul jis pirmiausia iĹĄsiblaivo. TÄ… patÄŻ vakarÄ… D.Kedys atsiuntÄ— Andriui ĹžinutÄ™, kurioje raĹĄÄ—, kad kreipsis ÄŻ policijÄ…, nes ĹĄis tvirkina jo dukrą“, – prisiminÄ— moteris. D.Kedys grasinimus ÄŻvykdÄ—. Nuo to laiko ramus ĹĄeimos gyvenimas virto pragaru. „Buvo sugriautas mĹŤsĹł ĹĄeimos gyvenimas, nes tuo metu Andrius turbĹŤt buvo tas Ĺžmogus, kurÄŻ vos ne kiekvienas Lietuvos Ĺžmogus norÄ—jo matyti nulinÄ?iuotą“, – sakÄ— G.SakalinskaitÄ—-ĹŞsienÄ—.

'IRĂ&#x;DwĂ&#x;JOĂ&#x;GRAĂ&#x;SIĂ&#x;NIĂ&#x;MUSĂ&#x;VYĂ&#x;RUI

PrasidÄ—jus ĹĄmeiĹžto kompanijai kentÄ—jo ne tik A.ĹŞsas, bet ir jo ĹĄeima. Prie jĹł namĹł ir darbovietÄ—s nuolat sukiojosi iki tol nematyti automobiliai. „Jie sustodavo ir stebÄ—davo“, – vakar sakÄ— vyresnysis A.ĹŞsas. PabandĹžius prie jĹł prisiartinti, vairuotojai iĹĄkart paleisdavo variklÄŻ ir sprukdavo. Dar iki ĹžmogĹžudysÄ?iĹł Kaune prie A.ĹŞso bendrovÄ—s, kurioje dirbo ir jo sĹŤnus Andrius, buvo padÄ—tas laidotuviĹł vainikas, uĹždegta ĹžvakiĹł, pritaĹĄkyta keÄ?upo. Po kurio laiko A.ĹŞso tÄ—vas gavo grasinamÄ… jÄŻ laiĹĄkÄ…. ÄŽ vokÄ…, ant kurio nurodytas

„MĹŤsĹł ĹĄeima prarado ramybÄ™. Buvo mesti kaltinimai dÄ—l pedofilijos, kurie, kaip dabar aiĹĄku, buvo iĹĄ pirĹĄto lauĹžti“, – vakar teisme sakÄ— 2010 metĹł birĹželio 13 dienÄ… keistomis aplinkybÄ—mis mirusio Andriaus ĹŞso naĹĄlÄ— Guoda SakalinskaitÄ—-ĹŞsienÄ—. Ji ir A.ĹŞso tÄ—vai Aleksandras ir Aldona ĹŞsai byloje yra pripaĹžinti nukentÄ—jusiaisiais. G.SakalinskaitÄ—-ĹŞsienÄ— neabejoja, kad jos vyras D.KedĹžio taikiniu tapo tik todÄ—l, kad bandÄ— padÄ—ti Laimutei StankĹŤnaitei atgauti vaikÄ…. 2008 metĹł lapkriÄ?io pabaigoje

"UĂ&#x;VOĂ&#x;SEĂ&#x;KAĂ&#x;MAĂ&#x;VIĂ&#x;SAĂ&#x;¸EIĂ&#x;MA

5'DQLVHYLmLDXVQXRWU

4EIĂ&#x;SIAĂ&#x;MOĂ&#x;JOĂ&#x;AKĂ&#x;LUĂ&#x;MASĂ&#x;ÂŚĂ&#x;LIĂ&#x;GAĂ&#x;ARĂ&#x;TIKĂ&#x;SKYĂ&#x;DAS

5,YDQDXVNDV WHLVPHHOJLDVL NDLSYLVLĂ…NDLDN ODV%HWLĂ…YDL] GRÂ’UDĂ…Ă˜PDW\WL NDGQDPLHMLV YLVLĂ…NDLNLWRNV

siuntÄ—jas – Maldos namai, kaĹžkas ÄŻdÄ—jo laikraĹĄtÄŻ ir sulauĹžytÄ… vaikiĹĄkÄ… pistoletÄ…. „AĹĄ tai supratau kaip grasinimÄ…. KreipÄ—mÄ—s ÄŻ policijÄ…, buvo pradÄ—tas tyrimas, bet kaltininkai nenustatyti. Kaunas yra Kaunas“, – kalbÄ—jo A.ĹŞsas. GrÄ—smÄ™ nuolat jautÄ— ir Andrius. Nuolatiniai persekiojimai, D.KedĹžio skambuÄ?iai ir grasinimai: „Tu neĹžinai, su kuo susidÄ—jai, bĹŤsi pakastas.“ DÄ—l ĹĄmeiĹžto ir grasinimĹł A.ĹŞsas kreipÄ—si ÄŻ prokurorus, bet bylai pasiekus teismÄ… tarp gyvĹłjĹł jau nebuvo nei aukos, nei jo persekiotojo. A.ĹŞso tÄ—vai piktinasi, kad teisiamĹłjĹł suole sÄ—di tik R.Ivanauskas ir E.BarauskaitÄ—. „KodÄ—l ÄŻ teismÄ… nÄ—ra kvieÄ?iami pagrindiniai ĹĄios istorijos organizatoriai – VenckĹł ir KedĹžiĹł klanas, jĹł draugai, pareigĹŤnai, vaikĹł teisiĹł darbuotojai. ÄŒia sÄ—di ne visi, tikrai ne visi“, – kalbÄ—jo A.ĹŞsienÄ—.

“

Tuo metu Andrius turbĹŤt buvo tas Ĺžmogus, kurÄŻ vos ne kiekvienas Lietuvos Ĺžmogus norÄ—jo matyti nulinÄ?iuotÄ…. *6DNDOLQVNDLWzĂŽVLHQz

8Ă?EDQG\PjSDSLUNWLEDQNURWRDGPLQLVWUDWRULĂ˜ WHLVLDPDVYHUVOLQLQNDV7DGDV.DURVDVYDNDUWLNL QRNDGVXĂ…LDEDQNURWRE\ODVXVLMÂ?DVPHQ\VLĂ… MRSLQLJĂ˜UHLNDODXMDLUÂ’SXVzMXVWHLVPRSURFHVXL Milda K U I Z I NA I T Ä– LR korespondentÄ—

Jei laiku nesikreipsi ÄŻ teisÄ—saugÄ…, pats tapsi kaltinamuoju. Jei praneĹĄi apie pinigĹł reikalavimÄ…, niekas tavÄ™s nesiklausys. ÄŽ tokiÄ… situacijÄ… teigia patekÄ™s vienas ÄŻmoniĹł grupÄ—s „Čili Holdings“ ÄŻkĹŤrÄ—jĹł 50-metis T.Karosas. 0RIĂ&#x;SIĂ&#x;MIĂ&#x;NwĂ&#x;REĂ&#x;KEĂ&#x;TOĂ&#x;LAIĂ&#x;KUS

Kai bankrutavo viena jo valdomĹł bendroviĹł GCW, ĹĄis Ĺžinomas verslininkas buvo sulaikytas uĹž bandymÄ… papirkti bankroto administratoriĹł. T.Karosas tikino, kad pinigĹł reikalavo pats bankroto administratorius, taÄ?iau ÄŻ pareigĹŤnus dÄ—l to nesikreipÄ—. „Mes esame verslininkai, tad tiesiog nesinorÄ—jo to papildomo galvos skausmo – reikalĹł su teisÄ—sauga. AtrodÄ—, kad paprasÄ?iau susimokÄ—ti. Taip elgiamasi su reketininkais“, – vakar Vilniaus apylinkÄ—s teisme kalbÄ—jo T.Karosas. Kai iĹĄ jo ÄŻmonÄ—s pinigĹł buvo pareikalauta dar kartÄ…, verslininkas nusprendÄ— nebetylÄ—ti. Jo kolega kreipÄ—si ÄŻ SpecialiĹłjĹł tyrimĹł tarnybÄ… (STT), taÄ?iau pradÄ—ti tyrimÄ… atsisakyta. T.Karosas ir kartu teisiamas

jo ÄŻmoniĹł finansininkas 40-metis Saulius Svitojus vakarykĹĄÄ?iame teismo posÄ—dyje nusprendÄ— atskleisti ĹĄio ÄŻvykio detales. Verslininkai neabejoja, kad naujas bandymas reikalauti pinigĹł susijÄ™s su ĹĄiuo metu teisme nagrinÄ—jama byla. T.Karoso ir S.Svitojaus baudĹžiamÄ… jÄ… bylÄ… Vilniaus apylinkÄ—s teismas atvertÄ— praÄ—jusÄŻ lapkritÄŻ, o gruodÄŻ S.Svitojus sulaukÄ— RamĹŤno Autuko skambuÄ?io. Ĺ is verslininkas maĹždaug prieĹĄ deĹĄimtmetÄŻ dirbo vienos bendrovÄ—s direktoriumi, o vÄ—liau keletÄ… metĹł bylinÄ—josi su bendrove „LTk Capital“, kurios vienintelis akcininkas yra T.Karosas. .UĂ&#x;ROĂ&#x;DYĂ&#x;MAIĂ&#x;ÂŚĂ&#x;TEĂ&#x;LEĂ&#x;FOĂ&#x;NOĂ&#x;EKĂ&#x;RAĂ&#x;NE

S.Svitojus teisme pasakojo su R.Autuku susitikÄ™s Vilniuje esanÄ?iame pramogĹł centre „Forum Palace“. R.Autukas teigÄ— turintis pasiĹŤlymĹł ir S.Svitojui atkiĹĄo savo iĹĄmanĹłjÄŻ telefonÄ…, kurio ekrane buvo suraĹĄyti keli punktai. Pirmasis paĹžadas buvo „sutvarkyti prokuratĹŤrą“, toliau – pasiĹžadÄ—jimas, kad bankroto administratorius daugiau nebekenks T.Karoso ÄŻmonÄ—ms. Dar buvo praĹĄoma atsisakyti iĹĄ R.Autuko priteistĹł pinigĹł. PasiĹŤlymo pabaigoje buvo paraĹĄyta: „Ir visa tai – 200 tĹŤkstanÄ?iĹł litĹł.“

9Ă‚mLDYLQVNRQXRWU

0AIĂ&#x;NIĂ&#x;KYĂ&#x;¸IĂ&#x;NINĂ&#x;KAĂ&#x;VIĂ&#x;MOĂ&#x;ISĂ&#x;TOĂ&#x;RIĂ&#x;JAĂ&#x;ÂŚĂ&#x;BEĂ&#x;PAĂ&#x;BAIĂ&#x;GOS Nors susitikÄ™ verslininkai nedaugĹžodĹžiavo, S.Svitojus pokalbÄŻ ÄŻraĹĄÄ— ir nuneĹĄÄ— ÄŻ STT. Jis pateikÄ— ir pramogĹł centre ÄŻrengtĹł kamerĹł vaizdo ÄŻraĹĄÄ…, ÄŻrodantÄŻ, kad toks susitikimas iĹĄ tiesĹł vyko. S.Svitojaus pareiĹĄkimÄ… gavÄ™ STT pareigĹŤnai po keliĹł dienĹł jam paskambino ir paklausÄ— R.Autuko telefono numerio. Netrukus S.Svitojus vÄ—l sulaukÄ— STT agentĹł skambuÄ?io – jam buvo praneĹĄta, kad nÄ—ra pagrindo pradÄ—ti tyrimÄ…. 0ROĂ&#x;KUĂ&#x;ROĂ&#x;RUIĂ&#x;ÂŚĂ&#x;NAUĂ&#x;JIEĂ&#x;NA

„STT taiko dvejopus standartus. Kai ÄŻ ĹĄiÄ… tarnybÄ… kreipÄ—si bankroto administratorius, iĹĄ karto buvo iĹĄpĹŤstas didĹžiulis burbulas ir vieĹĄai apkaltinti ĹžmonÄ—s. O su visais ÄŻrodymais pateikta informacija apie reikalavimÄ… duoti kyĹĄÄŻ pareigĹŤnĹł yra visiĹĄkai ignoruojama“, – piktinosi T.Karosas. Ĺ io ÄŻvykio aplinkybiĹł kol kas nesiaiĹĄkino ir teismas, nes ÄŻ posÄ—dÄŻ neatvyko R.Autukas. Vilniaus apygardos prokuroras Giedrius TaraseviÄ?ius tikino ĹĄiÄ… istorijÄ… ir ĹžiniÄ… apie verslininkĹł kreipimÄ…si ÄŻ STT iĹĄgirdÄ™s pirmÄ… kartÄ…. Prokuroro teigimu, tai neturi nieko bendra su ĹĄiuo metu nagrinÄ—jama byla, nes kaltinimuose apie tai nÄ—ra uĹžsiminta: „PradÄ—ti ar nepradÄ—ti ikiteisminÄŻ tyrimÄ… dÄ—l naujai pateiktĹł faktĹł – kitas klausimas. Konstitucija garantuoja ĹžodĹžio laisvÄ™, todÄ—l ĹžmonÄ—s turi teisÄ™ gin-

7.DURVDVWHLVPXLDWVNOHLGzNDGLĂ…MREHQGURYzVYzOEXYRUHLNDODXMDPDN\Ă…LR

ti savo pozicijÄ… ir iĹĄsakyti vienus ar kitus teiginius.“ +ASĂ&#x;NUĂ&#x;ROĂ&#x;DwĂ&#x;KYĂ&#x;¸IOĂ&#x;SUĂ&#x;Mg

ProkuratĹŤros kaltinime teigiama, kad kyĹĄÄŻ bankroto administratoriui ArtĹŤrui Lauciui pasiĹŤlÄ— T.Karosas ir S.Svitojus. „Duomenys apie bankroto administratoriaus papirkimÄ… surinkti teisÄ—tai. O jie teisingi ar ne, sprÄ™s teismas“, – sakÄ— prokuroras. Parodymus davÄ™ T.Karosas ir S.Svitojus tvirtino atvirkĹĄÄ?iai. Verslininkai teigÄ—, jog ÄŻ jĹł biurÄ… atÄ—jÄ™s bankroto administratorius A.Laucius pats ant lapelio uĹžraĹĄÄ— 30 tĹŤkstanÄ?iĹł litĹł sumÄ…. Tai buvo

vienintelis kartas, kai administratorius bendravo su T.Karosu. VÄ—liau bendrovÄ—s GCW bankroto reikalais rĹŤpinosi S.Svitojus. Jis prisipaĹžino A.Lauciui du kartus sumokÄ—jÄ™s po 15 tĹŤkst. litĹł. T.Karosas teigÄ— apie tai nieko neĹžinojÄ™s, nes S.Svitojus bankroto administratoriui mokÄ—jo iĹĄ savĹł pinigĹł. „Pinigus daviau, bet pats jĹł nesiĹŤliau. AĹĄ buvau priverstas tai daryti, nes buvau spaudĹžiamas ÄŻ kampą“, – kalbÄ—jo S.Svitojus. Finansininkas buvo keliĹł „Čili Holdings“ priklausanÄ?iĹł bendroviĹł akcininkas, todÄ—l jam nerimÄ… kÄ—lÄ— tai, kad areĹĄtuojamas ÄŻmoniĹł turtas ir akcijos.


UĂ€RIBIS

UZRIBIS

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

03DWDĂ…LDXVQXRWU

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;SAUSIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

(.D]ODXmLĂ‘QDLWzVQXRWU

"ROĂ&#x;LIOĂ&#x;MIRĂ&#x;TISĂ&#x;MOĂ&#x;TEĂ&#x;RÂ?Ă&#x;PAĂ&#x;VERĂ&#x;TwĂ&#x;TYĂ&#x;RwĂ&#x;JA .HLVWDEHQGURYzVĂ„.ODV FRÂł*DP\ERVYDOG\PR VN\ULDXVJHOHĂ?LQNHOLĂ˜ JUXSzVYDGRYR6HUJH MDXV&DULXNRPLUWLVXĂ? PLQzPÂ’VOLĂ˜LUMRDUWL PLHVLHPVLUW\UzMDPV $WVDN\PRQHUDQGDPD MDXDQWUjPzQHVÂ’

/RQGRQHGLUEXVL5%XWNXWzNDOWLQD PDGzONĂ‘GLNLRPLUWLHV/LHWXYRMH

A l v y d a s Z I A B K US LR korespondentas

3RJLPG\PR¹’ WHLVLDPĂ˜MĂ˜VXROj

Brolio mirtis ypaÄ? neduoda ramybÄ—s jo seseriai NadeĹždai Cariuk. „Nors lavonÄ… iĹĄtyrÄ™ ekspertai nustatÄ—, kad Sergejus mirÄ— dÄ—l bendro kĹŤno atĹĄalimo, kai kurios aplinkybÄ—s verÄ?ia manyti, jog nuogai iĹĄrengtas brolis gruodÄŻ lauke galÄ—jo atsidurti ne savo valia“, – kalbÄ—jo klaipÄ—dietÄ— N.Cariuk. PedagogÄ—s iĹĄsilavinimÄ… turinti 38 metĹł moteris lyg tikra kriminalistÄ— dÄ—liojo faktus ir tikino matanti nemaĹžai spragĹł policijos pareigĹŤnĹł tyrime.

.DXQHSULHĂ…WHLVPjVWR MRPHWĂ˜5RVLWD%XW NXWzNXULNDOWLQDPD SDNDXQzVGHJDOLQzMH SDJLPGĂ?LXVLLUWXDOHWH SDVNDQGLQXVLNĂ‘GLNÂ’ A rĹŤnas K A R A LIĹŞNAS LR korespondentas

2AĂ&#x;DOĂ&#x;NUOĂ&#x;GOĂ&#x;SĂ„Ă&#x;NAUSĂ&#x;LAĂ&#x;VOĂ&#x;Ng

Ĺ alia KlaipÄ—dos esanÄ?iame TriuĹĄeliĹł kaime mirusÄŻ S.CariukÄ… jo tÄ—vai aptiko pernai gruodĹžio 7-Ä…jÄ… po pietĹł. Gy vybÄ—s ĹženklĹł neberodantis vyriĹĄkis ant pilvo gulÄ—jo netoli verandos, kurioje yra ÄŻÄ—jimas ÄŻ namÄ…. KeisÄ?iausia tai, kad jis buvo visiĹĄkai nuogas, o namo durys uĹžrakintos. Ĺ oko iĹĄtikti tÄ—vai Ä—mÄ— belsti ÄŻ duris, apibÄ—go aplink namÄ…, bet atrodÄ—, kad viduje nieko nÄ—ra. Po ilgo beldimo duris pagaliau pravÄ—rÄ— namie buvÄ™s Sergejaus posĹŤnis 18-metis Aleksejus. TÄ—vai jo paklausÄ— namo adreso, kad galÄ—tĹł iĹĄkviesti greitÄ… jÄ… medicinos pagalbÄ….

„MÄ—ginau atsigulti veidu Ĺžemyn. Nepavyko – nosis trukdo. Kad ir koks Ĺžmogus bĹŤtĹł girtas, jis pasuktĹł veidÄ… ÄŻ ĹĄonÄ….“ 1&DULXN

Vaikinas net nepasiteiravo, kam reikalingi medikai, nors vÄ—liau tvirtino, kad apie kieme pusdienÄŻ gulÄ—jusÄŻ lavonÄ… nieko neĹžinojo. Aleksejus teigÄ—, kad nuo vakaro sÄ—dÄ—jo savo kambaryje antrame aukĹĄte ir ÄŻ pirmÄ… aukĹĄtÄ…, kuriame gyveno Sergejus, nebuvo nusileidÄ™s. TaÄ?iau mirusiojo artimiesiems jis pasakÄ—, kad girtas patÄ—vis ÄŻ laukÄ… iĹĄĹĄoko per langÄ…. ÄŽ sĹŤnaus kambarÄŻ ÄŻÄ—jÄ™s tÄ—vas iĹĄ tiesĹł rado pravertÄ… langÄ…, taÄ?iau kai jis bÄ—giojo aplink namÄ…, visi langai buvo uĹždaryti. 3EĂ&#x;SEĂ&#x;RIAIĂ&#x;KIĂ&#x;LOĂ&#x;Â?TAĂ&#x;RIĂ&#x;MĂ‹

„TÄ… naktÄŻ buvo didelis vÄ—jas, pustÄ—. Jei langas per naktÄŻ bĹŤtĹł buvÄ™s praviras, kambaryje bĹŤtĹł buvÄ™ pilna sniego. Juo labiau kad vÄ—jas pĹŤtÄ— ÄŻ brolio kambario langĹł pusę“, – pasakojo netrukus ÄŻ ÄŻvykio vietÄ… atvaĹžiavusi N.Cariuk. Mirusiojo artimiesiems ÄŻtarimÄ… sukÄ—lÄ— kambary je rastos kraujo dÄ—mÄ—s.

.ODLSzGLHWz1&DULXNPDQRNDGSROLFLMRVSDUHLJĂ‘QDLMRVEUROLR6HUJHMDXVPÂ’VOLQJjPLUWÂ’WLULDDWVDLQLDL

Be to, Sergejaus sportinÄ—s kelnÄ—s su apatinÄ—mis kelnaitÄ—mis gulÄ—jo numautos iĹĄvirkĹĄÄ?ia puse. „Žmogus pats ĹĄitaip nusimauti kelniĹł nepajÄ—gtĹł. Nebent jis bĹŤtĹł gimnastas ir gulÄ—damas ant nugaros sugebÄ—tĹł kojas iĹĄtiesti staÄ?iu kampu. Kita vertus, kam taip sudÄ—tingai nusirenginÄ—ti?“ – teigÄ— mirusiojo sesuo. Ji mano, kad broliui kelnes su kelnaitÄ—mis kaĹžkas numovÄ—. Negy vo S.Cariuko kraujyje ekspertai aptiko pustreÄ?ios promilÄ—s alkoholio. Manoma, kad naktÄŻ prieĹĄ mirtinai suĹĄÄ…lant jo girtumas galÄ—jo siekti apie 4 promiles. „Ar toks girtas Ĺžmogus iĹĄ viso galÄ—jo savarankiĹĄkai iĹĄlipti per langÄ…? IĹĄgÄ—rÄ™s brolis krisdavo ÄŻ lovÄ… su visais drabuĹžiais – tuomet jo su patrankomis nepriĹžadinsi“, – sakÄ— N.Cariuk. Ji matÄ—, kad brolio keliai ir pÄ—dos buvo nubrozdinti, taÄ?iau lauke – nÄ— laĹĄo kraujo. Be to, Sergejus gulÄ—jo veidu ÄŻ ĹžemÄ™. Jo viena ranka buvo pakiĹĄta po pilvu, o kita – ĹĄalia ĹĄlaunies. „MÄ—ginau atsigulti veidu Ĺžemyn. Nepavyko – nosis trukdo. Kad ir koks Ĺžmogus bĹŤtĹł girtas, jis pasuktĹł veidÄ… ÄŻ ĹĄonÄ…. Man aiĹĄkino, kad jis nusibrozdino ĹĄliauĹždamas, bet tuomet jo rankĹł padÄ—tis bĹŤtĹł kitokia. Brolio kambario langas – kitoje namo pusÄ—je. Ar ne keista, kad jis ĹĄliauŞė aplink namÄ…, o mirÄ— jau praĹĄliauŞęs ÄŻÄ—jimo duris?“ – kilusius ÄŻtarimus bÄ—rÄ— mirusiojo sesuo. +EISĂ&#x;TASĂ&#x;POĂ&#x;SĂ„Ă&#x;NIOĂ&#x;ELĂ&#x;GEĂ&#x;SYS

Moteriai dar daugiau klausimų sukėlė tą naktį namie buvusio posōnio elgesys. Velionio tėvams atidaręs namo duris jis vėl uŞlipo į savo kambarį ir net nebuvo iťėjęs pasido-

'IRĂ&#x;TOĂ&#x;Ă€MOĂ&#x;GAUSĂ&#x;VEIKSĂ&#x;MUSĂ&#x;PAAI¸Ă&#x;KINĂ&#x;TIĂ&#x;SUNĂ&#x;KU !SĂ&#x;TAĂ&#x;3U¸Ă&#x;KIEĂ&#x;Nw .ODLSzGRVUDMRQRSROLFLMRV W\UzMD Ă„5DGXVODYRQjEHVPXUWR Ă?\PLĂ˜SROLFLMDDWOLNRYLVXV EĂ‘WLQXVYHLNVPXV .RONDVQzUDMRNLĂ˜GXRPHQĂ˜ NDGPLUXVLRMR6&DULXNR DWĂ?YLOJLXEĂ‘WĂ˜EXYÂ?SDQDXGRWL QXVLNDOVWDPLYHLNVPDL 3DJDOÂ’VWDW \PjYHOLRQLR DUWLPĂ˜MĂ˜QHJDOLPDSULSDĂ?LQWL QXNHQWzMXVLDLVQXRQXVLNDOV WDPRVYHLNRVWRGzOÂ’VWDW \

mÄ—ti, kas atsitiko: kodÄ—l rauda Sergejaus tÄ—vai, kam jiems buvo reikalingas uĹžklotas, kodÄ—l ÄŻ namus atvaĹžiavo medikai, policija. „Jau atvykus pareigĹŤnams jis keletÄ… kartĹł lakstÄ— ÄŻ apaÄ?iÄ… plautis rankĹł, o man uŞėjus ÄŻ jo kambarÄŻ apsimovÄ— pirĹĄtines. KÄ… jis slÄ—pÄ—?“ – klausÄ— N.Cariuk. Moteris pasakojo, kad vaikinas dĹžiĹŤgaudamas jai ĹĄaukÄ—, jog dabar namas priklauso jam. PosĹŤnis ÄŻtartinai elgÄ—si ir atvykus policijos pareigĹŤnams. Jis virĹĄuje garsiai pasileido muzikÄ… ir Ä—mÄ— dainuoti. „Namuose nelaimÄ—, mirÄ— vaikinÄ… iĹĄauginÄ™s patÄ—vis, o jis dainuoja“, – keistu Aleksejaus elgesiu stebisi mirusiojo sesuo. Paskutinis iĹĄvakarÄ—se gyvÄ… S.CariukÄ… matÄ™s jo paŞįstamas klaipÄ—dietis pasakojo, kad apie 20 valandÄ… atvykÄ™s pas SergejĹł rado jÄŻ visiĹĄkai girtÄ…. „Tas vyras virtuvÄ—je su broliu iĹĄgÄ—rÄ— po stikliukÄ… ir iĹĄÄ—jo. Jis matÄ—, kaip Sergejus nuÄ—jo ÄŻ savo kambarÄŻ miegoti. Broliui jau miegant paŞįstamas iĹĄ namo iĹĄÄ—jo duris palikÄ™s atrakintas. Kas jas uĹžrakino iĹĄ vidaus, jei posĹŤnis esÄ… iki popietÄ—s nebuvo

PDVGUDXGĂ?LDMXRVVXSDĂ?LQ GLQWLVXW\ULPRHLJDLUSUL LPWLMĂ˜SUDĂ…\PXV 7DmLDXWDLQHUHLĂ…NLDNDGÂ’PR WHUVLĂ…NHOWXVNODXVLPXVQHEX YRDWVLĂ?YHOJWD‘GDXJXPjMĂ˜ W\ULPDVMDX\UDDWVDNÂ?V ,Ă…WLHVĂ˜Y\URPLUWLHVDSOLQN \EzV NHLVWRVWDmLDXWLHNGDXJLĂ… JzUXVLRĂ?PRJDXVYHLNVPDLQH JDOLEĂ‘WLORJLĂ…NLLUSDDLĂ…NLQDPL 6&DULXNRDUWLPLHMLVXE\ODJD OzVVXVLSDĂ?LQWLEDLJXVLNLWHLV PLQÂ’W\ULPjNXULVXĂ?WUXNR GzOSDVNLUWĂ˜HNVSHUWL]LĂ˜Âł

nusileidÄ™s ÄŻ apaÄ?iÄ…?“ – stebÄ—josi klaipÄ—dietÄ—. 0ROĂ&#x;KUĂ&#x;ROĂ&#x;RAMSĂ&#x;ÂŚĂ&#x;Ă&#x;KLAUĂ&#x;SIĂ&#x;MĂ‹

Supratusi, kad jos brolio mirtis nÄ—ra tiriama kaip galbĹŤt smurtinis nusikaltimas, N.Cariuk papraĹĄÄ— leidimo susipaĹžinti su byla. Ji prokuratĹŤrai pateikÄ— 20 klausimĹł, kuriĹł atsakymai, jos manymu, gali bĹŤti svarbĹŤs tyrimui. TaÄ?iau klaipÄ—dietÄ— suĹžinojo, kad ji negali domÄ—tis bylos eiga, nes tyrime dÄ—l nesmurtinÄ—s mirties nei ji, nei Sergejaus tÄ—vai negali bĹŤti pripaĹžinti nukentÄ—jusiaisiais. „Jei mano brolis bĹŤtĹł mirÄ™s lovoje dÄ—l kokios nors ligos, jokiĹł klausimĹł nekiltĹł. Dabar jis randamas nuogas suĹĄalÄ™s lauke, namuose bĹŤnant dar vienam asmeniui, kurio teiginiai prieĹĄtarauja vienas kitam, o policijos tyrÄ—jai sako, jog jiems viskas aiĹĄku. Kad mirusio brolio atĹžvilgiu nebuvo padaryta nusikalstama veika, prokuratĹŤra nutarÄ— net nesulaukusi eksperto iĹĄvadĹł dÄ—l mirties prieĹžasties“, – stebÄ—josi moteris. Ji KlaipÄ—dos rajono apylinkÄ—s prokuratĹŤros nutarimÄ… apskundÄ— teismui.

Londone gyvenusi ir dirbusi jauna moteris 2012-ĹłjĹł rugsÄ—jo 26Ä…jÄ… Ilgakiemio kaime (Kauno r.) esanÄ?ioje degalinÄ—je „Emsi“ berniukÄ… pagimdÄ— praÄ—jus maĹždaug valandai, kai sugrÄŻĹžo iĹĄ uĹžsienio. SĹŤnĹł jau auginanÄ?iÄ… moterÄŻ Kauno oro uoste pasitiko Druskininkuose gyvenanti motina ir tolimas giminaitis. Vos iĹĄvaĹžiavus iĹĄ miesto moteris papraĹĄÄ— stabtelÄ—ti degalinÄ—je, nes uĹžsimanÄ— ÄŻ tualetÄ…. SÄ—dint ant klozeto neva prasidÄ—jo gimdymas. KĹŤdikis ÄŻkrito ÄŻ vandenÄŻ ir nuskendo. TyrÄ—jams gimdyvÄ— pasakojo nenorÄ—jusi Ĺžudyti kĹŤdikio, taÄ?iau labai iĹĄsigandusi ir neĹžinojusi, kÄ… daryti. DegalinÄ—s tualete ji uĹžtruko pusvalandÄŻ, o iĹĄeidama negyvÄ… kĹŤdikÄŻ ÄŻgrĹŤdo ÄŻ ĹĄiukĹĄliĹł kibirÄ…. IĹĄ pradĹžiĹł R.ButkutÄ— buvo gydoma Kauno klinikose, o vÄ—liau perkelta ÄŻ LukiĹĄkiĹł tardymo izoliatoriĹł. Suimta moteris vÄ—liau tyrÄ—jams jau nenoriai dÄ—stÄ— ÄŻvykio aplinkybes. Berniuko tÄ—vas – taip pat Londone gyvenantis lietuvis. Jis su R.Butkute kartu negyveno ir susilaukti vaikĹł neplanavo. ÄŽ pirmÄ… jÄŻ teismo posÄ—dÄŻ ĹĄis vyriĹĄkis neatvyko. ÄŽtarimai bendrininkavimu nuĹžudant ĹžmogĹł iĹĄ pradĹžiĹł buvo pareikĹĄti ir R.ButkutÄ—s motinai, kuri porÄ… kartĹł buvo uĹžsukusi ÄŻ tualetÄ…, kuriame gimdÄ— duktÄ—, todÄ—l turÄ—jo suvokti, kas vyksta. VÄ—liau kaltinimai druskininkietei buvo panaikinti. Nustatyti ĹĄios istorijos veikÄ—jus tyrÄ—jams padÄ—jo tai, kad tiek degalinÄ—s patalpose, tiek visoje teritorijoje ÄŻrengtos vaizdo stebÄ—jimo kameros. Jos uĹžfiksavo automobilÄŻ „Renault“, kuriuo jie atvaĹžiavo. Nors ÄŻraĹĄe matyti tik dalis maĹĄinos registracijos numerio, kriminalistams pavyko nustatyti jos savininkÄ…. PareigĹŤnai jÄŻ pirmÄ… jÄŻ ir sulaikÄ—. Druskininkietis neneigÄ— veŞęs giminaitÄ™ ÄŻ KaunÄ… pasitikti dukters, taÄ?iau tvirtino nieko neĹžinÄ…s apie gimdymÄ…. Nusikaltimas iĹĄaiĹĄkÄ—jo, kai degalinÄ—s operatorius darbo dienos pabaigoje nusprendÄ— iĹĄneĹĄti tualete susikaupusias ĹĄiukĹĄles. Jis ir aptiko negyvÄ… kĹŤdikÄŻ.


PASAULIS

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

PASAULIS

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;SAUSIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;Ă&#x;

ÂŒTAMĂ&#x;PAĂ&#x;+IĂ&#x;JEĂ&#x;VOĂ&#x;CENTREĂ&#x;NUĂ&#x;SIDĂ&#x;RIEĂ&#x;KwĂ&#x;IKIĂ&#x;"RIUĂ&#x;SEĂ&#x;LIO IĹĄ gatviĹł niekur trauktis neketinanti Ukrainos opozicija verÄ?ia valdĹžiÄ… pamaĹžu imtis nuolaidĹł. AntradienÄŻ iĹĄ premjero pareigĹł atsistatydino Mykola Azarovas, atĹĄaukti susirinkimĹł teisÄ™ ribojantys ÄŻstatymai. TreÄ?iadienÄŻ Ukrainos parlamente svarstytas opozicijos pageidaujamas ÄŻstatymas, numatantis atleisti nuo atsakomybÄ—s protestĹł akcijĹł dalyvius. Viso to toli graĹžu negalima vadinti demonstrantĹł pergale. TaÄ?iau taĹĄkus savo naudai protestuotojai pamaĹžu renka. Ir tai tikrai nepatinka Ĺžiemos olimpinÄ—se ĹžaidynÄ—se netrukus ĹĄeimininkausianÄ?iam V.Putinui. 3UĂ&#x;SIĂ&#x;TIĂ&#x;KIĂ&#x;MASĂ&#x;NEÂ?PĂ&#x;RASĂ&#x;TAIĂ&#x;TRUMĂ&#x;PAS

VasarÄŻ SoÄ?yje vyksianti sporto ĹĄventÄ— esÄ… turÄ—tĹł virsti asmeniniu V.Putino didĹžiavimusi savo ir Rusijos laimÄ—jimais. TaÄ?iau tai gali rimtai aptemdyti ÄŻvykiai Ukrainoje, rodantys, jog padÄ—tis slysta Kremliui iĹĄ rankĹł. ÄŽtampa dÄ—l ÄŻvykiĹł Ukrainoje stiprÄ—ja ir tarp Rusijos bei ES.

„Kaip reaguotĹł Briuselis, jei mĹŤsĹł uĹžsienio reikalĹł ministras prisijungtĹł prie antieuropietiĹĄkĹł protestĹł Graikijoje?“ 93XWLQDV

AntradienÄŻ ÄŻ BriuselÄŻ atvykusio V.Putino vizitas truko vos tris valandas vietoj ÄŻprastos dviejĹł dienĹł vieĹĄnagÄ—s. Rusijos lyderiui netgi nepasiĹŤlyta vakarienÄ— – tai beveik neatskiriama tokiĹł susitikimĹł dalis. Tai neabejotinai sumaĹžino V.Putino, kurianÄ?io ÄŻvaizdÄŻ tokio lyderio, kuris esÄ… geba kone kiekvienÄ… krizÄ™ pasukti savo naudai, spindesÄŻ. .EĂ&#x;DUOĂ&#x;TIĂ&#x;PASĂ&#x;KOĂ&#x;LOSĂ&#x;ÂŚĂ&#x;SwKĂ&#x;Mw

LapkritÄŻ spaudĹžiamas Maskvos Ukrainos prezidentas Viktoras Ja-

nukovyÄ?ius Vilniuje nepasiraĹĄÄ— Laisvosios prekybos ir asociacijos sutarties su ES. Kijevas pasirinko Rusijos paĹžadÄ—tÄ… 15 milijardĹł doleriĹł paskolÄ… ir pigesnes rusiĹĄkas dujas. Dabar, protestams iĹĄplitus netgi ÄŻ Ukrainos rytus, iĹĄtikimai rÄ—musius V.JanukovyÄ?iaus valdĹžiÄ…, kalbama, kad anksÄ?iau ar vÄ—liau V.Putino sÄ… jungininkui bus pasiĹŤlytas pasitraukimo planas. „PrieĹĄ keletÄ… savaiÄ?iĹł atrodÄ—, kad V.Putinas laimi. Dabar V.Putinas pralaimi“, – paĹžymÄ—jo buvÄ™s ES pasiuntinys Maskvoje Michaelas Emersonas. Dar vienu nesÄ—kmÄ—s Ĺženklu laikyta Briuselyje pasakyta V.Putino uĹžuomina, kad Rusija gali atsisakyti skirti Ukrainai ĹžadÄ—tÄ… paskolÄ…, jeigu naujoji vyriausybÄ— neÄŻgyvendins M.Azarovo ministrĹł kabineto paĹžadĹł. Tiesa, V.Putinas bent jau iĹĄoriĹĄkai neparodÄ—, kad padÄ—tis kaimyninÄ—je Ukrainoje griauna jo planus. Spaudos konferencijoje Rusijos prezidentas tikino, kad Maskvai „nesvarbu, kas yra valdĹžioje“ Kijeve. EsÄ… Kremlius laikysis paĹžado dÄ—l paskolos, nesvarbu, kas joje atsidurs. TaÄ?iau tuo pat metu V.Putinas iĹĄkalbingai pridĹŤrÄ—: „NorÄ—tume bĹŤti tikri, kad atgausime savo pinigus.“ Tiesa, Maskvos Carnegie centro direktorius Dmitrijus Treninas situacijÄ… vertina kiek iĹĄ kitos pusÄ—s. Pasak specialisto, V.Putinas neabejotinai nenori, kad valdĹžia bĹŤtĹł sutelkta Ukrainos opozicijos, kuri daĹžnai yra prieĹĄiĹĄka Maskvai, rankose. Bet esant tokiai situacijai galima ÄŻĹžvelgti ir naudos. „Tai gali bĹŤti paslÄ—pta dovana Rusijai. Ji gali sutaupyti 15 milijardĹł doleriĹł ir palikti uĹž viskÄ… mokÄ—ti Europai“, – svarstÄ— D.Treninas. .EPĂ&#x;RAĂ&#x;RAĂ&#x;DOĂ&#x;PROĂ&#x;GOSĂ&#x;Â?GELĂ&#x;TI

Analizuodamas KremliĹł iĹĄtikusius keblumus M.Emersonas paĹžymÄ—jo, kad Rusija dabar turÄ—tĹł parodyti, jog Ukraina gali palai-

$3QXRWU

3DGzWLV8NUDLQRMHGLGLQDĂ…DOWXNjWDUS5XVLMRVLU(X URSRV6jMXQJRV,UQRUVODSNULmLRPzQHVÂ’DWURGz MRJPĂ‘Ă…Â’GzO.LMHYRODLPL5XVLMRVSUH]LGHQWDV9ODGL PLUDV3XWLQDVGDEDUDWURGRNDGNDLP\QzVUHLNDODL WDPSDULPWX5XVLMRVSUH]LGHQWRJDOYRVVNDXVPX

(6O\GHULDLNRQH QXRODQNLDLW\OzMR NDL93XWLQDVLU YzOMLHPVSDWDUz QHVLNLĂ…WLÂ’8NUDL QRVUHLNDOXV

kyti vienodai naudingus ir gerus santykius tiek su Europos SÄ…junga, tiek su Rusija. TaÄ?iau realybÄ— kiek kitokia. Ir ES, ir Rusija nuolat kaltina viena kitÄ… kiĹĄimusi ÄŻ suverenios Ukrainos reikalus. V.Putinas ir antradienÄŻ nepraleido progos dÄ—l to ÄŻgelti Bendrijai. Mat ES pareigĹŤnai ne kartÄ… lankÄ— Kijevo centre susirinkusius valdĹžios prieĹĄininkus. „Tik ÄŻsivaizduokite, kaip mĹŤsĹł partneriai Europoje reaguotĹł ÄŻ tai, jeigu, tarkime, per krizÄ™ Graikijoje arba Kipre mĹŤsĹł uĹžsienio reikalĹł ministras prisijungtĹł prie ten vykstanÄ?iĹł antieuropietiĹĄkĹł protestĹłâ€œ, – atkreipÄ— dÄ—mesÄŻ V.Putinas. Ĺ i pastaba, tiksliau, netgi ne ji, o ES pareigĹŤnĹł elgesys, labai nuliĹŤdino Ukrainos aktyvistus. Nei Europos VadovĹł Tarybos pirmininkas Hermanas Van Rompuy, nei Europos Komisijos vadovas Emanuelis Barroso nepaprieĹĄtaravo V.Putino teiginiui, kad niekas neturÄ—tĹł kiĹĄtis ÄŻ Ukrainos reikalus. ES lyderiai taip pat tylÄ—jo, kai V.Putinas bandÄ— sieti Ukrainos aktyvistus su rasizmu ir antisemitizmu ar kalbÄ—jo apie kaimynÄ—s ekonomikÄ…. („The New York Times“, „EUobserver“, LR)

5KĂ&#x;RAIĂ&#x;NIEĂ&#x;TÂ?Ă&#x;SUĂ&#x;MUĂ&#x;¸wĂ&#x;¡"ERĂ&#x;KUT¨Ă&#x;PAĂ&#x;REIĂ&#x;GĂ„Ă&#x;NAI â–  9DNDUDQNVWLU\WHÂ’/LHWXYj DWVNUDLGLQWDVSHUSURWHVWXV .LMHYHQXNHQWzMÂ?V8NUDLQRV SLOLHWLV5RVWLVODYDV0HOQ\NDV QXRWU 7DLSLUPDVXNUDLQLH WLVDWY \NÂ?VJ\G\WLVÂ’9LOQLĂ˜ â–  8NUDLQLHWLVNXULDPOĂ‘Ă?Â? UDQNRVNDXODLVXĂ?DORWL SODXmLDLJDOYDSDJXOG\WDV Â’9LOQLDXVXQLYHUVLWHWLQÂ? OLJRQLQÂ?/D]G\QXRVH â–  /LJRQÂ’YDNDUDSODQNz/LH WXYRVSUH]LGHQWz'DOLD *U\EDXVNDLWz â–  Ă„7RNLHVXĂ?HLGLPDLURGRNDG SULHĂ…Ă?PRQHVEXYRQDXGRMD PDEUXWDOLMzJDLUWDLYLVLĂ…NDL QHSDWHLVLQDPDÂąYDOGĂ?LRV EUXWDOLRVMzJRVQDXGRMLPDV SULHĂ…VDYRSLOLHmLXVQLHNDGD QHEXVSDWHLVLQDPDV³¹NDO EzMR'*U\EDXVNDLWz â–  3UH]LGHQWzSDWYLUWLQRNDG /LHWXYDSULLPVGDXJLDX VXĂ?HLVWĂ˜SURWHVWXRWRMĂ˜LĂ… 8NUDLQRVR9\ULDXV\EzWDP VNLUVWĂ‘NVWOLWĂ˜ â–  50HOQ\NDVVDNRNDGMÂ’ VXĂ?DORMRVSHFLDOLRMRULDX Ă…LĂ˜PDOĂ…LQLPRGDOLQLR Ă„%HUNXWÂłSDUHLJĂ‘QDL â–  PHWĂ˜MDXQXROLVSDVDNRMR NDGMĂ˜DXWRPRELOLVNXULDPH EXYRSHQNLĂ?PRQzVĂ„%HU NXWÂłXĂ?SXOWDVVDXVLRGLH

 j50HOQ\NDVVXGUDXJDLV Q Ă„$XWRPDLGDQRÂłDNW \YLVWDLV WXRPHWXYDĂ?LDYRQDPR â–  Ă„0HVVDNRPHĂ„'XRNLWH SUDYDĂ?LXRWLÂł-LHDWNHUWD Ă„7\OzNLWHÂł3RNDOELVWUXNR SXVÂ?PLQXWzV1RUzMRPH DSVLVXNWLYDĂ?LXRWLDWJDO EHWNDXNzWLY\UDLzPz WUDQN \WLDXWRPRELO’³¹ SDVDNRMRYDG\ERVPRNV OXVEDLJÂ?VMDXQXROLV â–  50HOQ\NDVWLNLQRNDG QHSULNODXVRMRNLDLSROLWLQHL RUJDQL]DFLMDL.LMHYHMLV SULVLGzMRSULHĂ„(XURPDL GDQRÂłSDJDOELQLQNĂ˜NXULH SURWHVWXRWRMDPVSDJDOEj WHLNzDXWRPRELOLDLV

3ROLWLQLĂ˜QHVzNPLĂ˜SHUVHNLRMDPDV-$9SUH]LGHQWDV %DUDFNDV2EDPDSHUPHWLQÂ?NDOEjEDQGzDWJDLYLQWL VPXQNDQWÂ’VDYRSRSXOLDUXPjĂ‚Â’V\NMLVYHQJzVNDPELĂ˜ SDĂ?DGĂ˜LUGDXJLDXNDOEzMRĂ„DSLHGXRQjLUVYLHVWjÂł ÄŽ milijonus amerikieÄ?iĹł B.Obama kreipÄ—si per tiesioginÄ™ televizijos transliacijÄ… antradienÄŻ vakare. Per maĹždaug valandos trukmÄ—s kalbÄ… „Apie SÄ… jungos padÄ—tÄŻâ€œ garsusis demokratas iĹĄdÄ—stÄ— amerikietiĹĄkos svajonÄ—s gelbÄ—jimo planus 2014-iesiems, kuriuos optimistiĹĄkai vadino veiksmo metais. Ĺ iuos planus bĹŤtĹł galima vadinti ir asmeniniais. Mat B.Obama pabrėŞė sieksiÄ…s veikti be Kongreso, kur nuolatos susiduria su dideliu respublikonĹł pasiprieĹĄinimu. JAV lyderis ĹžadÄ—jo pasinaudoti savo kaip prezidento konstitucinÄ—mis galiomis, kad pagerintĹł gyvenimÄ… darbininkams, ĹĄvietimo padÄ—-

tÄŻ ir uĹžtikrintĹł ĹĄvaresnÄ™ aplinkÄ…. „Amerika nestovi vietoje – aĹĄ irgi nestovÄ—siu“, – kaip visada ryĹžtingai rėŞė B.Obama ÄŻstatymĹł leidÄ—jĹł pilnoje AtstovĹł RĹŤmĹł salÄ—je. Save vidurinÄ—s klasÄ—s ĹĄeimĹł gynÄ—ju laikantis prezidentas paĹžymÄ—jo, kad nelygybÄ— tarp amerikieÄ?iĹł tik didÄ—ja. EsÄ… kol turtingieji juda pirmyn, paprasti dirbantys ĹžmonÄ—s vos suduria galÄ… su galu. „MĹŤsĹł darbas – pakeisti ĹĄitas tendencijas“, – optimistiĹĄkai kalbÄ—jo B.Obama. Jis paĹžadÄ—jo pasiekti, kad JAV centrinÄ—s valdĹžios iĹĄlaikomĹł darbuotojĹł minimalus atlyginimas bĹŤtĹł padidintas nuo 7,25 iki 10

JAV doleriĹł per valandÄ… (nuo 18,3 iki 25,3 lito). ApĹžvalgininkai atkreipÄ— dÄ—mesÄŻ, kad B.Obama ĹĄiais metais beveik nelietÄ— JAV uĹžsienio politikos. Toks sprendimas galÄ—jo bĹŤti priimtas dÄ—l virtinÄ—s pernai JAV lydÄ—jusiĹł diplomatiniĹł nesÄ—kmiĹł – tokiĹł kaip pasaulÄŻ sukrÄ—tÄ™s JAV NacionalinÄ—s saugumo agentĹŤros ĹĄnipinÄ—jimo skandalas ar neryĹžtingas vaidmuo sprendĹžiant Sirijos konf liktÄ…. Netgi kai B.Obama pasigyrÄ— dÄ—l pasiekto santykiĹł atĹĄilimo su Iranu, salÄ—je neaidÄ—jo plojimai. Tiesa, JAV prezidentas neuĹžmerkÄ— akiĹł prieĹĄ ÄŻvykius Ukrainoje. Jis paĹžymÄ—jo, kad visi ĹžmonÄ—s turi teisÄ™ laisvai reikĹĄtis ir padÄ—ti sprÄ™sti dÄ—l savo ĹĄalies ateities. „ŠiĹł metĹł prezidento kalboje nebuvo jokiĹł dideliĹł paĹžadĹł. TaÄ?iau jis bent jau palietÄ— „duonos ir sviesto“ problemÄ…, kuri yra svarbi milijonams amerikieÄ?iĹł.

$3QXRWU

*!6Ă&#x;PREZIDENTASĂ&#x;NEĂ&#x;BEĂ&#x;PAIĂ&#x;SYSĂ&#x;UĂ€Ă&#x;SISĂ&#x;PYĂ&#x;RwĂ&#x;LIĂ‹Ă&#x;+ONGĂ&#x;REĂ&#x;SE

$QDOLWLNDLSDVWHEzMRNDG%2EDPDEHYHLNQHNDOEzMRDSLHXĂ?VLHQLRSROLWLNj

Tai buvo paskutinis pono Obamos ĹĄansas iĹĄtaisyti ĹĄios savo kadencijos nesÄ—kmes. NeaiĹĄku, ar pavyko. Bet jis bent jau atskleidÄ—, kas jam svarbiau-

sia, ir pasiryĹžo vÄ—l bandyti pagerinti socialinÄ™ ĹžmoniĹł padÄ—tÄŻ – su Kongresu ar be jo“, – JAV lyderio kalbÄ… komentavo BBC analitikÄ— Katty Kay. (AP, BNS, BBC, LR)


SDVDXOLV

Ă&#x;PVDXVLRG

!TĂ&#x;KAKĂ&#x;LIĂ&#x;KIĂ&#x;NwĂ&#x;Â?VEIĂ&#x;KwĂ&#x;DARBĂ&#x;DAVIUS HMĂ˜3HNLQRJ\YHQWRMD &DR-XĂ…YHQmLDSHUJDOÂ? VYDUELjYLVRPV.LQLMRV PRWHULPV.jWLNVWXGL MDVEDLJXVLPHUJLQDODL PzMRE\OjSULHĂ…Â’PRQÂ? NXULDWVLVDNzMjSULLPWL Â’GDUEjQHVGDUEGD YLDPVQHWLNRMRVO\WLV „Man labai reikÄ—jo darbo, kad galÄ—Ä?iau mokÄ—ti paskolÄ…. NorÄ—jau to darbo. Jo negavusi supykau. Jei Ĺžmogus sugeba atlikti nurodomÄ… darbÄ…, lytis neturi turÄ—ti jokios reikĹĄmÄ—s“, – piktinosi neseniai universitetÄ… baigusi mergina, kurios tikrasis vardas neskelbiamas. RyĹžtingosios Cao Ju taikiklyje atsidĹŤrÄ— Pekine ÄŻsikĹŤrusi privati konsultantĹł ÄŻmonÄ— „Juren Academy“. Vos radusi ĹĄios bendrovÄ—s darbo skelbimÄ… mergina suprato, kad nebus priimta. Skelbime buvo nurodyta, jog ÄŻ asistento vietÄ… ieĹĄkoma vyro, nes ÄŻ jo pareigas ÄŻeis ir fiziniai darbai, pavyzdĹžiui, vandens aparato talpyklĹł keitimas. Pasipiktinusi mergina susirado advokatÄ… ir kreipÄ—si ÄŻ teismÄ… dÄ—l lytinÄ—s diskriminacijos. IĹĄ pradĹžiĹł byla atrodÄ— pasmerkta, nes bendrovÄ— skubiai pakeitÄ— darbo skelbimo turinÄŻ – pageidau-

.DWzV%ULDQFRMHMDXJDOzVQHVLEDLPLQWLMDVPHGĂ?LRMDQmLRLWDORPDQLDNR

$RAUĂ&#x;GUSĂ&#x;VAIĂ&#x;¸IĂ&#x;NOĂ&#x;KAĂ&#x;TIEĂ&#x;NA &DR-XÂ’QLUĂ…RGzOVHNVLVWLQLRGDUERVNHOELPRLULĂ…NDUWDWVLJULHEzWHLVPH

jamo samdinio lytis jau nebuvo nurodoma. Nepaisant to, merginos skundas pasiekÄ— teismÄ…. ÄŽmonÄ—, vengdama nemalonumĹł, sutiko su ieĹĄkove susitarti geruoju – jai sumokÄ—s 30 tĹŤkst. juaniĹł (12,7 tĹŤkst. litĹł) kompensacijÄ…. Cao Ju byla baigÄ—si ne teismo sprendimu, taÄ?iau uĹžsienio Ĺžiniasklaida spÄ—ja, jog tai pirmas atvejis, kai Kinijoje buvo laimÄ—ta byla dÄ—l lytinÄ—s diskriminacijos. Savo tiesÄ… apgynusi Cao Ju tikisi, kad jos atvejis paskatins Kinijos moteris ginti savo teises, o darbdavius – keisti poĹžiĹŤrÄŻ. Mat Kinijos valdĹžios pozicija, kad darbo santykiĹł poĹžiĹŤriu moterys ir

vyrai yra lygĹŤs, neatspindi tikrovÄ—s. PavyzdĹžiui, 2011-aisiais atlikta Kinijos moterĹł federacijos apklausa parodÄ—, kad daugiau nei 90 proc. apklaustĹł jaunĹł merginĹł patyrÄ— darbdavio lytinÄ™ diskriminacijÄ…. Atlikti tyrimai taip pat rodo, jog Kinijos miestuose moterĹł atlyginimai daĹžnai siekia 75– 85 proc. tas paÄ?ias pareigas einanÄ?iĹł vyrĹł atlyginimĹł. Anot ekspertĹł, kinÄ—s negauna geriau mokamo darbo dÄ—l to, kad daĹžnai dirba moterĹł dominuojamose pramonÄ—s ĹĄakose, kuriose mokami prasti atlyginimai, ir dÄ—l to, jog retai sulaukia paaukĹĄtinimo. („The Guardian“, LR)

*XUPDQLĂ…NLPHmLR)UDQFHVFR)SROLQNLDLSD Ă…LXUSLQR,WDOLMj$SVLPHWÂ?VNDmLĂ˜P\OzWRMXMLVSUL JODXVGDYRMDXQDVMXRGDVNDWHVLĂ…MĂ˜UXRĂ…GDYRSD WLHNDOXVLUMDLVYDLĂ…LQGDYRVLNDUWXVXVDYRGUDXJDLV Abejotino praĹĄmatnumo puotos vykdavo Italijos ĹĄiaurÄ—je, Briancoje. Jas nutraukÄ— ÄŻtarĹŤs gyvĹŤnĹł teisiĹł aktyvistai. GyvĹŤnĹł mylÄ—tojams pasirodÄ— keista, kad Francesco F. kartkartÄ—mis kreipiasi ÄŻ benamiĹł gyvĹŤnĹł prieglaudas vis tuo paÄ?iu klausimu: ar nÄ—ra juodĹł kaÄ?iĹł, kurioms treji metai ir ant kuriĹł kaulĹł yra ĹĄiek tiek mÄ—sos. „GavÄ™ keletÄ… tokiĹł praneĹĄimĹł iĹĄ kaÄ?iĹł prieglaudĹł Ä—mÄ—me ÄŻtarti, kad tas vyras gali bĹŤti ÄŻsitraukÄ™s ÄŻ satanistĹł grupę“, – laikraĹĄÄ?iui „La Stampa“ pasakojo Italijos gyvĹŤnĹł gerovÄ—s asociacijos AIDAA vadovas Lorenzo Crocke. Tada viena aktyvistÄ— iĹĄdrÄŻso atlikti tyrimÄ…. Apsimetusi, kad turi Francesco F. pageidaujamÄ… katÄ™, nuvyko pas jÄŻ ir, kaip tvirtina, uĹžklupo nusikaltimo vietoje. EsÄ… vyriĹĄkis kaip tik pjovÄ— katÄ™ vakarienei, jo rankos buvo kruvinos. SukrÄ—sta mergina Ä—mÄ— fotografuoti kraupiÄ… scenÄ… savo telefonu. O Francesco F. esÄ… labai nustebo,

nes nesuprato, kad daro kÄ… nors bloga. „KÄ…? Ar ÄŻstatymai draudĹžia skersti ir valgyti kates?“ – paklausÄ™s jis. AIDAA skelbia, kad katienos mÄ—gÄ—jas per dvejus metus ĹĄitaip sudorojo maĹžiausiai 15 kaÄ?iĹł. Pasak L.Crocke, keistuolis prisipaĹžino pjovÄ™s kates ir jas valgÄ™s su draugĹł kompanija. UĹž smurtÄ… prieĹĄ gyvĹŤnus Francesco F. buvo suimtas ir laukia teismo. Jeigu bus pripaĹžintas kaltu, jo laukia ÄŻkalinimas iki vienĹł metĹł. Vis dÄ—lto L.Crocke pripaĹžino, kad kaÄ?iĹł valgymas jam nÄ—ra naujiena. ÄŽ jo vadovaujamÄ… organizacijÄ… kasmet kreipiasi 20–25 ĹžmonÄ—s ir skundĹžiasi dÄ—l kates valganÄ?iĹł kaimynĹł. L.Crocke teigimu, kai kuriose Ĺ iaurÄ—s Italijos vietovÄ—se katienos valgymas yra tradicija. Vyro vertinimu, italai per metus suvalgo 500–600 kaÄ?iĹł. („Business Standard“, „Independent“, LR)

Ă€INIĂ‹Ă&#x;SRAUTAS Stebuklas JAV Teksaso valstijos 16-metÄ— gyventoja M.Wethington po savaitgalÄŻ atlikto nesÄ—kmingo ĹĄuolio paraĹĄiutu nukrito ant ĹžemÄ—s iĹĄ daugiau kaip 900 metrĹł aukĹĄÄ?io, taÄ?iau liko gyva. ParaĹĄiutas neiĹĄsiskleidÄ— dÄ—l neĹžinomĹł prieĹžasÄ?iĹł. PaauglÄ— paguldyta ÄŻ ligoninÄ™. Jai paĹžeistos kepenys, lōŞę dubens kaulai, juosmens slanksteliai, mentÄ— ir keli ĹĄonkauliai. Bet merginos bĹŤklÄ— jau pagerÄ—jo, ji netrukus turÄ—tĹł palikti reanimacijos skyriĹł.

nu (nuotr.). BĹŤtent toks pieĹĄinys atsirado ant pastato sienos Romoje. Jame pontifikas pavaizduotas skriejantis oru, dÄ—vintis besiplaikstantÄŻ baltÄ… apsiaustÄ…. Ant jo kaklo kabo vÄ—jyje siĹŤbuojantis kryĹžius, o kairÄ—je rankoje pontifikas laiko jam ÄŻprastÄ… juodÄ… portfelÄŻ su ispaniĹĄku uĹžraĹĄu „Valores“ („VertybÄ—s“), uĹžraĹĄytu baltomis raidÄ—mis. Ĺ io pieĹĄinio nuotraukÄ… Vatikanas antradienÄŻ paskelbÄ— socialiniame tinkle „Twitter“.

Nauja vyriausybÄ— ÄŒekijos prezidentas M.Zemanas treÄ?iadienÄŻ prisaikdino naujÄ… jÄ… koalicinÄ™ ĹĄalies vyriausybÄ™ po aĹĄtuonis mÄ—nesius trukusios politinÄ—s aklavietÄ—s, kuri susidarÄ— ĹĄnipinÄ—jimo ir kyĹĄininkavimo skandalui suĹžlugdĹžius ankstesnÄ™ vyriausybÄ™. Naujosios centro kairiĹłjĹł koalicinÄ—s vyriausybÄ—s vadovu tapo SocialdemokratĹł partijos lyderis 42-ejĹł B.Sobotka. SpalÄŻ rinkimus laimÄ—jusi SocialdemokratĹł partija buvo priversta sujungti jÄ—gas su nauja populistine partija ANO, kuriai vadovauja turtingas verslininkas A.BabiĹĄas, ir centristine KrikĹĄÄ?ioniĹł demokratĹł partija.

PopieĹžius supermenas NeĹžinomas grafitininkas popieĹžiĹł PranciĹĄkĹł pavertÄ— superme-

IĹĄdavikui – premija? TreÄ?iadienÄŻ Norvegijos parlamento narys B.V.Solhjellis Nobelio premijos komitetui pasiĹŤlÄ— buvusÄŻ JAV centrinÄ—s Ĺžvalgybos valdybos ir NacionalinÄ—s saugumo agentĹŤros darbuotojÄ… bei paslapÄ?iĹł vieĹĄintojÄ… E.SnowdenÄ… kandidatu gauti Taikos premijÄ…. B.V.Solhjellio teigimu, E.Snowdenas ĹĄio apdovanojimo nusipelnÄ—, nes jo atskleista informacija apie valstybiĹł ĹĄnipinÄ—jimo mastÄ… padÄ—s pasaulÄŻ paversti geresne vieta gyventi.


EKONOMIKA

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

GREITKELIS

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;SAUSIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;Ă&#x;

*Ă‚LXSDULRQXRWU

.AUJAĂ&#x;MADAĂ&#x;ÂŚĂ&#x;AUTOMOBILIAIĂ&#x;SUĂ&#x;MATINEĂ&#x;DANGA .DLNXULHDXWRPRELOLĂ˜ VDYLQLQNDLYHUmLDVLSHU JDOYjVLHNGDPLVDYR PDĂ…LQDVSDYHUVWLLĂ… VNLUWLQzPLV9LHQDSD VWDURMRPHWRQDXMR YLĂ˜ÂąNzEXORGDĂ?\PDV SROLXUHWDQRGDĂ?DLV Gi n t a r a s Ĺ  I U PA RY S LR korespondentas

PoliuretaninÄ— danga nÄ—ra didelÄ— naujiena – ji plaÄ?iai naudojama jau ne vienÄ… deĹĄimtmetÄŻ. IĹĄ ĹĄios medĹžiagos gaminami automobiliĹł prietaisĹł skydeliai, baldĹł detalÄ—s, bet maĹĄinas daĹžyti ja imta palyginti neseniai. Pirmi ĹĄiÄ… niĹĄÄ… uĹžÄ?iuopÄ— latviai, o prieĹĄ pustreÄ?iĹł metĹł maĹžai Ĺžinomu verslu nusprendÄ— uĹžsiimti grupÄ— ĹĄiaulieÄ?iĹł. Jie apie ypatingomis savybÄ—mis pasiĹžyminÄ?ius daĹžus suĹžinojo iĹĄ interneto. „PradĹžia nebuvo lengva, nes reikÄ—jo daug ko iĹĄmokti. Bet dabar ÄŻsivaĹžiavome taip, kad norintiems perdaĹžyti maĹĄinÄ… tenka palaukti 4–6 savaites“, – sakÄ— tuo uĹžsiimanÄ?ios ÄŻmonÄ—s pardavimĹł vadovas Genadijus Kareiva. 4RAUĂ&#x;KIAĂ&#x;MINK¸Ă&#x;TUĂ&#x;MOĂ&#x;JAUSĂ&#x;MAS

Poliuretano daĹžais nudaĹžytÄ… automobilÄŻ pamaÄ?iusius Ĺžmones labiausiai stebina grublÄ—tas pavirĹĄius, nes ĹĄi danga neiĹĄsilygina. Be to, matiniai daĹžai sudaro ÄŻspĹŤdÄŻ, kad pavirĹĄius minkĹĄtas.

Kartais daĹžomas ne visas automobilis, o tiktai kelios detalÄ—s – buferiai, apdailos grotelÄ—s, slenksÄ?iai, ratĹł arkos. „Ši danga ne tiktai traukia akÄŻ, bet ir maloni liesti, – sakÄ— G.Kareiva. – TaÄ?iau vairuotojams ji labiausiai patinka dÄ—l apsauginiĹł savybiĹł.“ 1–1,4 milimetro daŞų sluoksnis puikiai saugo automobilÄŻ nuo ÄŻbrÄ—ĹžimĹł. Tvirti, bet elastingi daĹžai daĹžniausiai nepaĹžeidĹžiami per nedidelÄŻ susidĹŤrimÄ…, todÄ—l net po avarijos kartais pakanka tik iĹĄlyginti ÄŻlenktÄ… skardÄ….

0DWLQHVSDOYDQX GDĂ?\WDVDXWRPR ELOLVWDPSDDWVSD UXVÂ’EUzĂ?LPDPV Â’GDXĂ?RPVGUXV NDLEHWVXJUjĂ?LQ WLSLUPLQzVMRLĂ… YDL]GRVLĂ…HVPzV QHEHÂ’PDQRPD

Be to, automobilis nerĹŤdija, o jo prieĹžiĹŤra tampa paprastesnÄ— – nebereikia poliruoti, pakanka nuplauti aukĹĄto slÄ—gio vandens srove. Ĺ˝iemÄ… susidarÄ™s druskos ir kitĹł apnaĹĄĹł sluoksnis nesunkiai paĹĄalinamas muiluotu vandeniu. 2EIĂ&#x;KIAĂ&#x;SPEĂ&#x;CIAĂ&#x;LIOSĂ&#x;Â?RANĂ&#x;GOS

AmerikieÄ?iĹł iĹĄrastus ir vokieÄ?iĹł koncerno BASF gaminamus daĹžus naudoti paprasta, bet tam reikia specialios ÄŻrangos. NatĹŤrali derva ir kietiklis bĹŤna atskirose talpyklose, o sumaiĹĄomi daĹžus purĹĄkianÄ?iame pistolete. ÄŽ jÄŻ abi sudedamosios dalys patenka pakaitintos iki 65 laipsniĹł, todÄ—l ant pavirĹĄiaus uĹžpurkĹĄti daĹžai sustingsta per 3–5 sekundes. Staigiai sustingÄ™ daĹžai nespÄ—ja iĹĄsilyginti, todÄ—l pavirĹĄius ir lieka grublÄ—tas. „Naudojant ĹĄiuos daĹžus net nereikia kameros, bet jiems purkĹĄti bĹŤtina speciali ÄŻranga. Be to, daĹžomas pavirĹĄius negali bĹŤti ĹĄaltas, nes susidarys kondensatas ir pĹŤslÄ—s“, – subtilybes aiĹĄkino G.Kareiva. +EĂ&#x;LIOĂ&#x;ATĂ&#x;GALĂ&#x;NEĂ&#x;BEĂ&#x;LIEĂ&#x;KA

Anot ĹĄiaulieÄ?io, tokiais daĹžais neverta daĹžyti pigiĹł ir surĹŤdiju-

siĹł automobiliĹł, nes visos maĹĄinos daĹžymas kainuoja 4500–7000 litĹł. „DaĹžant poliuretanu nereikia taip kruopĹĄÄ?iai lyginti pavirĹĄiaus, pakanka panaikinti rĹŤdis, taÄ?iau daŞų sÄ…naudos vis tiek yra didĹžiulÄ—s“, – sakÄ— G.Kareiva. Ĺ iaulietis ÄŻspÄ—jo, kad visÄ… maĹĄinÄ… taip nusprendÄ™s daĹžyti savininkas turÄ—tĹł nepamirĹĄti, jog nuo metalinio pavirĹĄiaus nugrandyti ĹĄiĹł daŞų sluoksnio beveik nebeÄŻmanoma. Kartais daĹžomas ne visas automobilis, o tiktai kelios detalÄ—s – buferiai, apdailos grotelÄ—s, slenksÄ?iai, ratĹł arkos.

gaminti kokio tik nori atspalvio, bet nuo saulÄ—s spinduliĹł blunka pigmentas. TodÄ—l gali kilti bÄ—dĹł, jeigu maĹĄina pateks ÄŻ didelÄ™ avarijÄ…. Jei taip nutiks, parinkti tokÄŻ pat

,ITOĂ&#x;IRĂ&#x;UĂ€SIENIOĂ&#x;VALIUTĂ‹Ă&#x;SANTYKISĂ&#x;SAUSIOĂ&#x;Ă&#x;D 9DOLXWRVNLHNLV 9DOLXWRVSDYDGLQLPDV

6DQW\NLV%URAS

*!6Ă&#x;DOLERIS"ALTARUSIJOSĂ&#x;RUBLIĂ‹

hEKIJOSĂ&#x;KRONĂ‹

$ANIJOSĂ&#x;KRONĂ‹

)TINĂ&#x;PAĂ&#x;MwĂ&#x;GOĂ&#x;MEĂ&#x;DĂ€IOĂ&#x;TOĂ&#x;JAI

Per pustreÄ?iĹł metĹł ĹĄiaulieÄ?iai meistrai jau perdaŞė per 100 automobiliĹł. Bene daĹžniausiai poliuretano danga dengiami medĹžioklei arba bekelÄ—s trasoms skirti visureigiai. „Laisvalaikiu po bekeles vaĹžinÄ—jantis verslininkas sakÄ—, kad anksÄ?iau kas metai perdaĹžydavo savo automobilÄŻ. ÄŽprastas daĹžymas pigesnis, taÄ?iau tokie daĹžai nesaugo nuo ÄŻbrÄ—ĹžimĹł, ĹĄakĹł, ÄŻdauĹžĹłâ€œ, – sakÄ— G.Kareiva. Poliuretano daĹžus ÄŻmanoma pa-

atspalvÄŻ beveik nebeÄŻmanoma. DÄ—l ĹĄios prieĹžasties vairuotojai daĹžnai renkasi juodÄ… spalvÄ…. MaĹĄina puikiai atrodo, kai kÄ—bulas nutepamas padangoms juodinti skirtu skysÄ?iu.$IDĂ€IOSIOSĂ&#x;"RITANIJOSĂ&#x;SVĂ&#x;STERLINGĂ‹

,ENKIJOSĂ&#x;ZLOTĂ‹

2USIJOSĂ&#x;RUBLIĂ‹

ÂľVEDIJOSĂ&#x;KRONĂ‹

ÂľVEICARIJOSĂ&#x;FRANKAS

4URKIJOSĂ&#x;LIRA

5KRAINOSĂ&#x;GRIVINĂ‹$XVWUDOLMRVGROHULV %XOJDULMRVOHYDV .DQDGRVGROHULV .LQLMRVMXDQLĂ˜ .URDWLMRVNXQĂ˜ 9HQJULMRVIRULQWĂ˜

   

,VODQGLMRVNURQĂ˜ -DSRQLMRVMHQĂ˜ .D]DFKVWDQRWHQJLĂ˜ 0ROGRYRVOzMĂ˜ 1RUYHJLMRVNURQĂ˜ 5XPXQLMRVOzMĂ˜

   

Ă‚DOWLQLV/LHWXYRVEDQNDV

$EGALĂ‹Ă&#x;IRĂ&#x;NAFTOSĂ&#x;KAINOSĂ&#x;SAUSIOĂ&#x;Ă&#x;D /LWDLXĂ? OLWUj 

'\]HOLQDV

EHQ]LQDV

     -$9GROHULDL Ă“ Ă“ Ă“ Ă“ Ă“ XĂ?EDUHOÂ’ 7UHmLDGLHQLV .HWYLUWDGLHQLV 3HQNWDGLHQLV $QWUDGLHQLV 7UHmLDGLHQLV .!&4!

  'HJDOĂ˜NDLQRVSDJDOWLQNODODSÂ’GHJDOXNDLQRVOW 1DIWRVNDLQRV/RQGRQH Ă„%UHQW´ -$9EDUHOLVÂąOLWUR


RINKOSĂ&#x;PULSAS 1XRWULĂ…/5DUFK\YR

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;SAUSIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

$ZĂ„Ă&#x;KIĂ&#x;JAĂ&#x;Ă&#x;VIRSĂ&#x;KIAULIĂ‹Ă&#x;SKERĂ&#x;DYKĂ&#x;LA Ĺ iame regione nustatytas afrikinio kiauliĹł maro protrĹŤkis, todÄ—l ir prireikÄ— ÄŻvesti ekstremaliÄ… padÄ—tÄŻ. KÄ… ji reiĹĄkia? Ar nuo ĹĄiol ÄŻ DzĹŤkijos miĹĄkus ar RĹŤdninkĹł giriÄ… negali kojos ÄŻkelti joks Ĺžmogus? „Svarstome ir tai. Manau, kad ten, kur buvo sumedĹžioti uĹžsikrÄ—tÄ™ ĹĄernai, bĹŤtina iĹĄkabinti informacines lentas, kad miĹĄkas uĹžkrÄ—stas, o jame lankytis draudĹžiama. Ĺ is sprendimas dar nÄ—ra priimtas, taÄ?iau manau, kad jis yra bĹŤtinas“, – sakÄ— ValstybinÄ—s maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) Ĺ alÄ?ininkĹł skyriaus vadovas, veterinarijos inspektorius Gerardas Stonkus.

UĹž sumedĹžiotus ĹĄernus medĹžiotojams ketinama skirti premijas – po 250 litĹł uĹž vienÄ… gyvĹŤnÄ…. Tiesa, ĹĄiame Lietuvos regione nÄ—ra dideliĹł kiaulininkystÄ—s kompleksĹł. 4EKSĂ&#x;SKERSĂ&#x;TIĂ&#x;KIAUĂ&#x;LES

Kita Ĺžinia, su kuria dabar teks susitaikyti afrikinio kiauliĹł maro apsaugos zonoje gyvenantiems ĹŤkininkams, yra gana liĹŤdna. Jiems teks iĹĄskersti kiaules. Nebus paisoma net to, kad jĹł savinin-

kai anksÄ?iau pasirĹŤpino biologinÄ—s saugos priemonÄ—mis ir aplink tvartus iĹĄkÄ—lÄ— tvoras. „ŠalÄ?ininkĹł rajonas irgi patenka ÄŻ apsaugos zonÄ…. KiauliĹł mĹŤsĹł ĹŤkiuose turi nebelikti“, – sakÄ— G.Stonkus. Apsaugos zona driekiasi 10 kilometrĹł atstumu palei Baltarusijos ir Lietuvos sienÄ…. 5Ă€Ă&#x;¸ERĂ&#x;NUSĂ&#x;SKIRSĂ&#x;PREĂ&#x;MIĂ&#x;JAS

Aplinkos ministerija jau uĹždraudÄ— ĹĄerti medĹžiojamus gyvĹŤnus 10 kilometrĹł zonoje nuo Lietuvos ir Baltarusijos sienos. Ĺ Ä—ryklos vilioja gyvĹŤnus, todÄ—l didÄ—ja tikimybÄ—, jog daugiau uĹžsikrÄ—tusiĹł gyvĹŤnĹł gali atklysti iĹĄ kaimyninÄ—s ĹĄalies. MedĹžiotojams jau nurodyta maĹžinti ĹĄernĹł populiacijÄ…, taÄ?iau netrukus reikalavimai dar grieĹžtÄ—s: medĹžioklÄ—s plotĹł naudotojams bus nustatytas privalomas sumedĹžioti ĹĄernĹł skaiÄ?ius. UĹžkrÄ—stuose medĹžioklÄ—s plotuose bus ÄŻrengtos ĹĄernĹł gaudyklÄ—s. UĹž sumedĹžiotus ir VMVT pristatytus ĹĄernus medĹžiotojams ketinama skirti premijas – po 250 litĹł uĹž vienÄ… gyvĹŤnÄ…. 2UĂ&#x;SIĂ&#x;JAĂ&#x;JAUĂ&#x;SUREAGAVO

VMVT taip pat nurodyta pakartotinai kreiptis ÄŻ Europos KomisijÄ…, kad bĹŤtĹł skirta lÄ—ĹĄĹł tvorai pasienyje su Baltarusija tverti. Manoma, kad ji padÄ—tĹł sustabdyti maru uĹžsikrÄ—tusiĹł ĹĄernĹł antplĹŤdÄŻ ÄŻ LietuvÄ….

Nors afrikinio kiauliĹł maro virusas LietuvÄ… pasiekÄ— iĹĄ Baltarusijos, o ĹĄiÄ… ĹĄalÄŻ – greiÄ?iausiai iĹĄ Rusijos (ten jis siautÄ— jau anksÄ?iau), rusai vakar pradÄ—jo svaidytis grasinimais. MaĹža to, Smolensko patikros punkte buvo sustabdyta 20 vilkikĹł su kiauliĹł laĹĄiniais. Automobiliai – iĹĄ ÄŻvairiĹł ES ĹĄaliĹł, taÄ?iau kroviniĹł dokumentai iĹĄduoti Lietuvoje. Paskelbta, jog kroviniai bus grÄ…Ĺžinti atgal ÄŻ Europos SÄ… jungÄ…. Rusijos veterinarijos tarnybos „Rosselchoznadzor“ vadovas Sergejus Dankvertas, papraĹĄytas paaiĹĄkinti, ar tai reiĹĄkia, kad Rusija uĹždraudÄ— kiaulienos importÄ… iĹĄ Europos SÄ…jungos, pareiĹĄkÄ—: „Nieko mums uĹždraudinÄ—ti nereikia. Mes reikalaujame vykdyti veterinarijos sertifikato kiaulienos tiekimui ÄŻ RusijÄ… sÄ…lygas, dÄ—l kurio su Europos SÄ…junga buvo susitarta 2006 metais.“ Pasak S.Dankverto, veterinarijos sertifikatas numato, kad ÄŻ RusijÄ… gali bĹŤti tiekiama kiauliena tik iĹĄ tĹł ES regionĹł, kuriuose trejus metus nebuvo kiauliĹł maro. -ASKĂ&#x;VAIĂ&#x;NEĂ&#x;PAĂ&#x;TINĂ&#x;KAĂ&#x;%3Ă&#x;VEIKSĂ&#x;MAI

Anot S.Dankverto, Lietuvoje uĹžfiksuoti afrikinio kiauliĹł maro atvejai, todÄ—l ES privalo atsakingai nustatyti regionÄ…, kuriame ĹĄi liga siauÄ?ia, ir skelbti didesnÄ—s grÄ—smÄ—s zonÄ…. S.Dankverto teigimu, didesnÄ—s grÄ—smÄ—s zona paskelbti tik ĹĄeĹĄis Lietuvos rajonus yra per maĹžai. „EuropieÄ?iai pateko ÄŻ kebliÄ… padÄ—tÄŻ, kuriÄ… siekia palengvinti nepaisydami tarptautiniĹł reikalavimĹłâ€œ, – grĹŤmojo „Rosselchoznadzor“ vadovas. (BNS, LR)

Ă€INIĂ‹Ă&#x;SRAUTAS Rodikliai prastÄ—ja „Teo LT“ ÄŻmoniĹł grupÄ—s grynasis pelnas pernai siekÄ— 149,151 mln. litĹł ir buvo 6,2 proc. maĹžesnis nei 2012 metais (159,1 mln. litĹł). BendrovÄ—s konsoliduotosios pajamos pernai, palyginti su uĹžpernai, sumaŞėjo 5,2 proc. – iki 720,589 mln. litĹł. Tokius pokyÄ?ius daugiausia lÄ—mÄ— maĹžesnÄ—s pajamos iĹĄ balso telefonijos paslaugĹł.

Investuoja toliau Vilniaus valdĹžia treÄ?iadienÄŻ pritarÄ— siĹŤlymui investuoti 5 mln. litĹł ÄŻ bendrovÄ—s „Start Vilnius“,

valdanÄ?ios 83 proc. skrydĹžiĹł bendrovÄ—s „Air Lituanica“ akcijĹł, ÄŻstatinÄŻ kapitalÄ…. Vilniaus miesto savivaldybÄ—s taryba nusprendÄ— padidinti bendrovÄ—s „Start Vilnius“ ÄŻstatinÄŻ kapitalÄ… 5 mln. litĹł piniginiu ÄŻnaĹĄu, iĹĄleidĹžiant 500 tĹŤkst. 10 litĹł nominalios vertÄ—s akcijĹł ir perduodant jas Vilniaus savivaldybei. Baigus ÄŻstatinio kapitalo didinimo procedĹŤras bendrovÄ—s „Start Vilnius“ kapitalas sieks 52,459 mln. litĹł.

NubaudÄ— uĹž sÄ…mokslÄ… Europos Komisija nubaudÄ— kelis poliuretano gamintojus 114 mln.

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

Vykdomas valstybÄ—s ÄŻmonÄ—s prie Alytaus pataisos namĹł reorganizavimas

*UHWD%DOWDUXVLMRV HVDQmLXRVHĂ‘NLXR VHWHNVLĂ…VNHUVWL YLVDVNLDXOHVQHW MHLĂ…HLPLQLQNDL VSzMRSDVLUĂ‘SLQWL ELRORJLQzVVDXJRV SULHPRQzPLV

9\ULDXV\EzYDNDUSDVNHOEzHNVWUHPDOLjSDGzWÂ’$O\ WDXV/D]GLMĂ˜9DUzQRVĂ‚DOmLQLQNĂ˜7UDNĂ˜UDMRQXRVH EHL'UXVNLQLQNĂ˜VDYLYDOG\EzMH*DOLEĂ‘WLNDGODQN\ WRMDPVEXVXĂ?GUDXVWDQHWJLÂ’Ă?HQJWLÂ’YLHWRVPLĂ…NXV

EKONOMIKA

eurĹł bauda uĹž tai, kad ĹĄie susitarÄ™ pakÄ—lÄ— savo produkcijos kainas baldĹł ir automobiliĹł gamybos sektoriuose. Nustatyta, kad 2005–2010 metais ÄŻmonÄ—s „Vita“, „Carpenter“, „Recticel“ ir „Eurofoam“ sudarÄ— monopolinÄ™ sÄ… jungÄ… ir savo nurodytomis sÄ…lygomis tiekÄ— baldĹł ir automobiliĹł gamintojams poliuretano putas. Kainos buvo nesÄ…Ĺžiningai nustatytos deĹĄimtyje ĹĄaliĹł: Austrijoje, Belgijoje, DidĹžiojoje Britanijoje, Estijoje, PrancĹŤzijoje, Vokietijoje, Vengrijoje, Nyderlanduose, Lenkijoje ir Rumunijoje.

ValstybÄ—s ÄŻmonÄ— prie Alytaus pataisos namĹł, valstybÄ—s ÄŻmonÄ— prie MarijampolÄ—s pataisos namĹł ir PravieniĹĄkiĹł valstybÄ—s ÄŻmonÄ— prie pataisos namĹł yra reorganizuojamos sujungimo bĹŤdu vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybÄ—s ir savivaldybÄ—s ÄŻmoniĹł ÄŻstatymo 18 straipsniu ir Lietuvos Respublikos VyriausybÄ—s 2013 m. spalio 16 d. nutarimu Nr. 938 „DÄ—l valstybÄ—s ÄŻmonÄ—s prie Alytaus pataisos namĹł, valstybÄ—s ÄŻmonÄ—s prie MarijampolÄ—s pataisos namĹł ir PravieniĹĄkiĹł valstybÄ—s ÄŻmonÄ—s prie pataisos namĹł reorganizavimo“. Reorganizavimo tikslas – optimizuoti valstybÄ—s ÄŻmoniĹł, kuriĹł veiklos tikslas yra ÄŻdarbinti nuteistuosius ir parengti juos darbinei veiklai iĹĄÄ—jus ÄŻ laisvÄ™, veiklÄ… ir didinti veiklos efektyvumÄ…. Reorganizavimo bĹŤdas – valstybÄ—s ÄŻmonÄ— prie Alytaus pataisos namĹł, valstybÄ—s ÄŻmonÄ— prie MarijampolÄ—s pataisos namĹł ir PravieniĹĄkiĹł valstybÄ—s ÄŻmonÄ— prie pataisos namĹł sujungimo bĹŤdu reorganizuojamos ÄŻ naujÄ… juridinÄŻ asmenÄŻ – valstybÄ—s ÄŻmonÄ™ „MĹŤsĹł amatai“, kurios buveinÄ— RasĹł g. 8, LT-11350 Vilnius. ValstybÄ—s ÄŻmonÄ—s „MĹŤsĹł amatai“ savininko teises ir pareigas ÄŻgyvendins Lietuvos Respublikos VyriausybÄ—s ÄŻgaliotas KalÄ—jimĹł departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos. ValstybÄ—s ÄŻmonÄ—s prie Alytaus pataisos namĹł, valstybÄ—s ÄŻmonÄ—s prie MarijampolÄ—s pataisos namĹł ir PravieniĹĄkiĹł valstybÄ—s ÄŻmonÄ—s prie pataisos namĹł teises, pareigas ir funkcijas, joms valdyti reikalingÄ… turtÄ… pagal turto perdavimo ir priÄ—mimo aktÄ…, pasiraĹĄytÄ… minÄ—tĹł valstybÄ—s ÄŻmoniĹł direktoriĹł ir po reorganizavimo veiklÄ… tÄ™sianÄ?ios valstybÄ—s ÄŻmonÄ—s „MĹŤsĹł amatai“ direktoriaus, perima valstybÄ—s ÄŻmonÄ— „MĹŤsĹł amatai“. ValstybÄ—s ÄŻmonÄ—s prie Alytaus pataisos namĹł reorganizavimo pabaiga laikoma ÄŻmonÄ—s iĹĄregistravimo Lietuvos Respublikos ÄŻstatymĹł nustatyta tvarka data. Su reorganizavimo sÄ…lygomis, po reorganizavimo veiklÄ… tÄ™sianÄ?ios valstybÄ—s ÄŻmonÄ—s „MĹŤsĹł amatai“ ÄŻstatĹł projektu, reorganizuojamos valstybÄ—s ÄŻmonÄ—s prie Alytaus pataisos namĹł praÄ—jusiĹł trejĹł finansiniĹł metĹł finansiniĹł ataskaitĹł rinkiniais galima susipaĹžinti ÄŻmonÄ—s interneto svetainÄ—je: www.eltega.lt arba ÄŻmonÄ—s buveinÄ—je: UlonĹł g. 8A, LT-62505 Alytus. Kontaktinis tel. +370 315 51 291, mob. tel. +370 611 25 048. (UĹžs. 14AVI3-92)

Vykdomas valstybÄ—s ÄŻmonÄ—s prie MarijampolÄ—s pataisos namĹł reorganizavimas ValstybÄ—s ÄŻmonÄ— prie Alytaus pataisos namĹł, valstybÄ—s ÄŻmonÄ— prie MarijampolÄ—s pataisos namĹł ir PravieniĹĄkiĹł valstybÄ—s ÄŻmonÄ— prie pataisos namĹł yra reorganizuojamos sujungimo bĹŤdu vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybÄ—s ir savivaldybÄ—s ÄŻmoniĹł ÄŻstatymo 18 straipsniu ir Lietuvos Respublikos VyriausybÄ—s 2013 m. spalio 16 d. nutarimu Nr. 938 „DÄ—l valstybÄ—s ÄŻmonÄ—s prie Alytaus pataisos namĹł, valstybÄ—s ÄŻmonÄ—s prie MarijampolÄ—s pataisos namĹł ir PravieniĹĄkiĹł valstybÄ—s ÄŻmonÄ—s prie pataisos namĹł reorganizavimo“. Reorganizavimo tikslas – optimizuoti valstybÄ—s ÄŻmoniĹł, kuriĹł veiklos tikslas yra ÄŻdarbinti nuteistuosius ir parengti juos darbinei veiklai iĹĄÄ—jus ÄŻ laisvÄ™, veiklÄ… ir didinti veiklos efektyvumÄ…. Reorganizavimo bĹŤdas – valstybÄ—s ÄŻmonÄ— prie Alytaus pataisos namĹł, valstybÄ—s ÄŻmonÄ— prie MarijampolÄ—s pataisos namĹł ir PravieniĹĄkiĹł valstybÄ—s ÄŻmonÄ— prie pataisos namĹł sujungimo bĹŤdu reorganizuojamos ÄŻ naujÄ… juridinÄŻ asmenÄŻ – valstybÄ—s ÄŻmonÄ™ „MĹŤsĹł amatai“, kurios buveinÄ— RasĹł g. 8, LT-11350 Vilnius. ValstybÄ—s ÄŻmonÄ—s „MĹŤsĹł amatai“ savininko teises ir pareigas ÄŻgyvendins Lietuvos Respublikos VyriausybÄ—s ÄŻgaliotas KalÄ—jimĹł departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos. ValstybÄ—s ÄŻmonÄ—s prie Alytaus pataisos namĹł, valstybÄ—s ÄŻmonÄ—s prie MarijampolÄ—s pataisos namĹł ir PravieniĹĄkiĹł valstybÄ—s ÄŻmonÄ—s prie pataisos namĹł teises, pareigas ir funkcijas, joms valdyti reikalingÄ… turtÄ… pagal turto perdavimo ir priÄ—mimo aktÄ…, pasiraĹĄytÄ… minÄ—tĹł valstybÄ—s ÄŻmoniĹł direktoriĹł ir po reorganizavimo veiklÄ… tÄ™sianÄ?ios valstybÄ—s ÄŻmonÄ—s „MĹŤsĹł amatai“ direktoriaus, perima valstybÄ—s ÄŻmonÄ— „MĹŤsĹł amatai“. ValstybÄ—s ÄŻmonÄ—s prie MarijampolÄ—s pataisos namĹł reorganizavimo pabaiga laikoma ÄŻmonÄ—s iĹĄregistravimo Lietuvos Respublikos ÄŻstatymĹł nustatyta tvarka data. Su reorganizavimo sÄ…lygomis, po reorganizavimo veiklÄ… tÄ™sianÄ?ios valstybÄ—s ÄŻmonÄ—s „MĹŤsĹł amatai“ ÄŻstatĹł projektu, reorganizuojamos valstybÄ—s ÄŻmonÄ—s prie MarijampolÄ—s pataisos namĹł praÄ—jusiĹł trejĹł finansiniĹł metĹł finansiniĹł ataskaitĹł rinkiniais galima susipaĹžinti ÄŻmonÄ—s interneto svetainÄ—je www.vyris.lt arba ÄŻmonÄ—s buveinÄ—je Sporto g. 7, 68230 MarijampolÄ—, kontaktinis tel. (8 343) 71 451, mob. tel. 8 656 17 379. (UĹžs. 14AVI3-93)

Vykdomas PravieniĹĄkiĹł valstybÄ—s ÄŻmonÄ—s prie pataisos namĹł reorganizavimas ValstybÄ—s ÄŻmonÄ— prie Alytaus pataisos namĹł, valstybÄ—s ÄŻmonÄ— prie MarijampolÄ—s pataisos namĹł ir PravieniĹĄkiĹł valstybÄ—s ÄŻmonÄ— prie pataisos namĹł yra reorganizuojamos sujungimo bĹŤdu vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybÄ—s ir savivaldybÄ—s ÄŻmoniĹł ÄŻstatymo 18 straipsniu ir Lietuvos Respublikos VyriausybÄ—s 2013 m. spalio 16 d. nutarimu Nr. 938 „DÄ—l valstybÄ—s ÄŻmonÄ—s prie Alytaus pataisos namĹł, valstybÄ—s ÄŻmonÄ—s prie MarijampolÄ—s pataisos namĹł ir PravieniĹĄkiĹł valstybÄ—s ÄŻmonÄ—s prie pataisos namĹł reorganizavimo“. Reorganizavimo tikslas – optimizuoti valstybÄ—s ÄŻmoniĹł, kuriĹł veiklos tikslas yra ÄŻdarbinti nuteistuosius ir parengti juos darbinei veiklai iĹĄÄ—jus ÄŻ laisvÄ™, veiklÄ… ir didinti veiklos efektyvumÄ…. Reorganizavimo bĹŤdas – valstybÄ—s ÄŻmonÄ— prie Alytaus pataisos namĹł, valstybÄ—s ÄŻmonÄ— prie MarijampolÄ—s pataisos namĹł ir PravieniĹĄkiĹł valstybÄ—s ÄŻmonÄ— prie pataisos namĹł sujungimo bĹŤdu reorganizuojamos ÄŻ naujÄ… juridinÄŻ asmenÄŻ – valstybÄ—s ÄŻmonÄ™ „MĹŤsĹł amatai“, kurios buveinÄ— RasĹł g. 8, LT-11350 Vilnius. ValstybÄ—s ÄŻmonÄ—s „MĹŤsĹł amatai“ savininko teises ir pareigas ÄŻgyvendins Lietuvos Respublikos VyriausybÄ—s ÄŻgaliotas KalÄ—jimĹł departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos. ValstybÄ—s ÄŻmonÄ—s prie Alytaus pataisos namĹł, valstybÄ—s ÄŻmonÄ—s prie MarijampolÄ—s pataisos namĹł ir PravieniĹĄkiĹł valstybÄ—s ÄŻmonÄ—s prie pataisos namĹł teises, pareigas ir funkcijas, joms valdyti reikalingÄ… turtÄ… pagal turto perdavimo ir priÄ—mimo aktÄ…, pasiraĹĄytÄ… minÄ—tĹł valstybÄ—s ÄŻmoniĹł direktoriĹł ir po reorganizavimo veiklÄ… tÄ™sianÄ?ios valstybÄ—s ÄŻmonÄ—s „MĹŤsĹł amatai“ direktoriaus, perima valstybÄ—s ÄŻmonÄ— „MĹŤsĹł amatai“. PravieniĹĄkiĹł valstybÄ—s ÄŻmonÄ—s prie pataisos namĹł reorganizavimo pabaiga laikoma ÄŻmonÄ—s iĹĄregistravimo Lietuvos Respublikos ÄŻstatymĹł nustatyta tvarka data. Su reorganizavimo sÄ…lygomis, po reorganizavimo veiklÄ… tÄ™sianÄ?ios valstybÄ—s ÄŻmonÄ—s „MĹŤsĹł amatai“ ÄŻstatĹł projektu, reoganizuojamos PravieniĹĄkiĹł valstybÄ—s ÄŻmonÄ—s prie pataisos namĹł praÄ—jusiĹł trejĹł finansiniĹł metĹł finansiniĹł ataskaitĹł rinkiniais galima susipaĹžinti ÄŻmonÄ—s interneto svetainÄ—je www.pravbaldai.lt arba ÄŻmonÄ—s buveinÄ—je PravieniĹĄkÄ—s-2, LT-56551, KaiĹĄiadoriĹł r. Kontaktinis tel. (8 346) 56 224 ir (8 346) 56 230.

(UĹžs. 14AVI3-94)


SPORTAS

VARDAIĂ&#x;IRĂ&#x;VEIDAI

SPORTOĂ&#x;ARENA

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;SAUSIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;Ă&#x;

POĹ˝IĹŞRIS. Biatlono Ä?empionas pasigenda didesnÄ—s paramos Ĺžiemos sportui Lietuvoje

!ÂľALĂ&#x;NAĂ&#x;¡/LIMĂ&#x;PIĂ&#x;NISĂ&#x;AUKĂ&#x;SASĂ&#x;NEĂ&#x;RĂ„Ă&#x;DIĂ&#x;JA¨ Mantas Kuklys padarÄ— ÄŻspĹŤdÄŻ Prahos „Bohemians“ klubo vadovams. ÄŽ perĹžiĹŤrÄ… nuvykÄ™s Vilniaus „Žalgirio“ saugas kontrolinÄ—se rungtynÄ—se pelnÄ— ÄŻvartÄŻ, atliko du rezultatyvius perdavimus ir gavo pasiĹŤlymÄ… likti ÄŒekijoje. Vilniaus klubas sutiko paskolinti M.KuklÄŻ ir kitÄ… svarbĹł „Žalgirio“ ĹžaidÄ—jÄ… EgidijĹł VaitkĹŤnÄ… iki ÄŒekijos Ä?empionato pabaigos. BirĹželÄŻ abu futbolininkai turÄ—tĹł grÄŻĹžti ÄŻ „ŽalgirÄŻâ€œ, kuris dalyvaus ÄŒempionĹł lygos atrankos kovose.

Juanas Palaciosas gavo Ispanijos pilietybÄ™. Apie tai vakar paskelbÄ— Vilniaus „Lietuvos ryto“ krepĹĄininko iĹĄ Kolumbijos interesams atstovaujanti agentĹŤra „You First Sports“. 28 metĹł 203 cm ĹŤgio J.Palaciosas prieĹĄ atvykdamas ÄŻ LietuvÄ… keturis sezonus (2008–2012 m.) praleido Ispanijoje, kur atstovavo „Vic“, „La Palma“ ir „Gran Canaria“ klubams. KrepĹĄininkas prisipaĹžino, kad sezonas Lietuvoje jam yra geriausias per visÄ… karjerÄ…. „Lietuvos ryte“ J.Palaciosas vidutiniĹĄkai renka po 12,5 taĹĄko, atkovoja po 6,8 kamuolio ir atlieka 2,3 perdavimo per rungtynes.

Darrickas Leonardas vÄ—l rungtyniaus Lietuvoje. 29 metĹł 185 cm ĹŤgio amerikietis papildÄ— PanevÄ—Ĺžio „Lietkabelio“ komandÄ…, kurioje pakeis traumuotÄ… ÄŻĹžaidÄ—jÄ… VaidÄ… KariniauskÄ…. D.Leonardas sezonÄ… pradÄ—jo Pasvalio „Pieno ĹžvaigĹždĹžiĹłâ€œ ekipoje, kuriai atstovavo ir 2010–2012 m. Po to vienÄ… sezonÄ… amerikietis ĹžaidÄ— Utenos „Juventus“ komandoje.

Andrea Pirlo antrÄ… sezonÄ… iĹĄ eilÄ—s pripaĹžintas geriausiu Italijos futbolo Ä?empionato ĹžaidÄ—ju. 34 metĹł Turino „Juventus“ saugui prizÄ… skyrÄ— Italijos profesionaliĹł futbolininkĹł asociacija. Geriausiu 2012–2013 m. sezono puolÄ—ju pripaĹžintas buvÄ™s „Napoli“ puolÄ—jas Edinsonas Cavani, kuris ĹĄÄŻ sezonÄ… atstovauja „Paris Saint Germain“ klubui. Geriausiu treneriu vÄ—l tapo „Juventus“ strategas Antonio Conte, su Turino klubu tapÄ™s 2013 m. Italijos Ä?empionu.

D on at a s U R BONA S LR korespondentas

JAV gyvenantis 54 metĹł A.Ĺ alna nenutraukÄ— ryĹĄiĹł su tÄ—vyne, bet ĹĄÄŻkart atvyko ÄŻ LietuvÄ… ne tik pasidalyti patirtimi ar tiesiog aplankyti gimtĹłjĹł vietĹł. SoÄ?io Ĺžiemos olimpiniĹł ĹžaidyniĹł proga Lietuvos televizijos Ĺžurnalistai GintarÄ— GrikĹĄtaitÄ— ir Stasys Petkus sukĹŤrÄ— dokumentinÄŻ filmÄ… apie 1984 metĹł olimpinÄŻ Ä?empionÄ…. „Algimantas Ĺ alna: aĹĄ norÄ—jau bĹŤti geriausias“ – taip pavadintas maĹždaug valandos trukmÄ—s filmas, pasakojantis apie keliÄ… iĹĄ Ignalinos ÄŻ olimpinÄ™ virĹĄĹŤnÄ™.

„Galiu pasakyti pridÄ—jÄ™s rankÄ… prie ĹĄirdies – tikrai gaila, kad neatstovavau laisvai Lietuvai.“

/%)QXRWU

3ULHĂ…WULVGHĂ…LPWPHWĂ˜$OJLPDQWDVĂ‚DOQD6DUDMHYH WDSRSLUPXRMX/LHWXYRVVSRUWLQLQNXNXULVLĂ…NR YRMRDXNVRPHGDOÂ’Ă?LHPRVROLPSLQzVHĂ?DLG\QzVH Ă‚LDQGLHQÂ’Y\NVDSLHLJQDOLQLHmLRNHOLjÂ’ROLPSLQHV DXNĂ…WXPDVVXNXUWRGRNXPHQWLQLRILOPRSUHPMHUD Per daugiau nei 40 metĹł draugystÄ™ su sportu buvo ir kitĹł ÄŻsimintinĹł akimirkĹł. PavyzdĹžiui, pirmasis pasaulio Ä?empionato auksas 1983 metais. Taip pat ir pirmasis startas 1982 metais pasaulio Ä?empionate, kai patekau ÄŻ SSRS rinktinÄ™ bĹŤdamas labai jaunas ir nepatyrÄ™s. Man ĹĄis Ä?empionatas labai ÄŻsiminÄ—, nes pirmÄ… kartÄ… stovÄ—jau stadione, kuriame susirinko 20 ar 30 tĹŤkstanÄ?iĹł ĹžiĹŤrovĹł. – Ar kada pagalvodavote, koks jausmas bĹŤtĹł triumfuoti vilkint Lietuvos olimpinÄ™ aprangÄ…? – Tai bĹŤtĹł labai ÄŻspĹŤdinga ir garbinga. TaÄ?iau neturiu dÄ—l ko gailÄ—tis – tada nebuvo jokiĹł kitĹł galimybiĹł. Gal tik truputÄŻ graudu, kad Lietuva atgavo nepriklausomybÄ™ tada, kai aĹĄ jau baigiau sportuoti. Galiu pasakyti pridÄ—jÄ™s rankÄ… prie ĹĄirdies – tikrai gaila, kad neatstovavau laisvai Lietuvai.

$Ă‚DOQD

Filmo herojus prisipaĹžino dar nematÄ™s sumontuoto filmo, todÄ—l jauÄ?ia jaudulÄŻ tarsi prieĹĄ varĹžybas. Vakar A.Ĺ alna pasakojo „Lietuvos rytui“ apie savo darbÄ… JAV, ÄŻdomiausias karjeros akimirkas ir artÄ—janÄ?ias SoÄ?io Ĺžaidynes. – Kaip sekasi gyventi ir dirbti JAV? – JAV jauniĹł rinktinÄ™ treniruoju jau aĹĄtuonerius metus. GrįŞęs ÄŻ savo regionÄ… (A.Ĺ alna anksÄ?iau dirbo JAV vyrĹł rinktinÄ—s treneriu), pradÄ—jau burti jaunimo komandas – vaĹžinÄ—jau po mokyklos, raginau, pasakojau jaunimui apie biatlonÄ…. Trejus metus intensyviai dirbau, kol sukĹŤriau vietos komandÄ…. IĹĄ tos komandos vienas jaunuolis dalyvaus ĹĄiĹł metĹł olimpinÄ—se ĹžaidynÄ—se. ÄŽ SoÄ?ÄŻ vykstantÄŻ ShawnÄ… Doherty pas mane veĹžiodavo jo tÄ—vas. KelionÄ— ÄŻ vienÄ… pusÄ™ – 2,5 val. Jis atvykdavo ÄŻ 2–3 dienĹł stovyklÄ…. Namuose vaikinas sportavo pagal mano sudarytÄ… planÄ…. Jei galÄ—davo, atvykdavo savaitei. Ir taip dirbome ĹĄeĹĄerius metus. – Ar JAV jaunimas domisi biatlonu? – Yra daug norinÄ?iĹł jĹł sportuoti, jiems biatlonas labai patinka. Bet daĹžniausiai dÄ—l tokiĹł sunkiĹł treniruoÄ?iĹł sÄ…lygĹł jaunimas negali prisidÄ—ti. Raginu nusipirkti ĹĄautuvÄ… ir eiti treniruotis ÄŻ namo rĹŤsÄŻ. Kai kurie taip ir daro. Viskas priklauso nuo noro. – Ar Sarajeve laimÄ—tas olimpinis auksas jums svarbiausias karjeros laimÄ—jimas? – Olimpinis auksas lieka visam gyvenimui. Ne veltui sakoma, kad olimpinis medalis niekada nerĹŤdija. OlimpinÄ—se ĹžaidynÄ—se jautiesi kaip sapne.

– Ar iĹĄ tiesĹł prieĹĄ 1984 m. Ĺžaidynes uĹž blogÄ… pasirodymÄ… buvo grasinama pasiĹłsti ÄŻ Afganistano karÄ…? – Tos kalbos apie AfganistanÄ… buvo sovietĹł kultĹŤros bruoĹžas, toks gÄ…sdinimo metodas. Mes nebijojome tĹł grasinimĹł. Sovietai manÄ—, kad jĹł spaudimas veikia, bet jie buvo neteisĹŤs. Visiems sakiau, kad iĹĄ sovietĹł valdĹžios niekuomet nejutau spaudimo. NeĹžinau, galbĹŤt taip buvo ir dÄ—l mano charakterio. Ir iĹĄ treneriĹł, ir iĹĄ komandos draugĹł jauÄ?iau pagarbÄ…. Su visais labai gerai sutariau. Net dirbdamas JAV rinktinÄ—s treneriu ir sutikÄ™s rusus, su kuriais dirbau ir sportavau, bet kada galÄ—jau praĹĄyti pagalbos. Nekildavo jokiĹł problemĹł. – Kaip dabar vertinate Ĺžiemos sportÄ… Lietuvoje? – LiĹŤdna dÄ—l Ĺžiemos sporto. Gyvename teritorijoje, kurioje turime tikrÄ… ĹžiemÄ…, yra graĹžios slidinÄ—jimo, biatlono tradicijos. Jei bĹŤÄ?iau sporto vadovas, tikrai labiau plÄ—toÄ?iau Ĺžiemos sportÄ…. StatyÄ?iau tramplinÄ…, snieglenÄ?iĹł trasas, kitas bazes. GalbĹŤt tada Ĺžiemos olimpinÄ—se ĹžaidynÄ—se galÄ—tume matyti ne 9, o 19 ar 29 lietuvius. Sportas yra tautos ateitis. Juk norime, kad vaikai sportuotĹł, o ne vaikĹĄÄ?iotĹł gatvÄ—mis. Sportas svarbus ne tik patiems sportininkams ar vaikams, bet ir visai tautai. – PasiĹłsti ÄŻ SoÄ?ÄŻ 9 sportininkus – daug ar maĹžai? – Tai nÄ—ra labai blogas skaiÄ?ius. AiĹĄku, norÄ—tĹłsi, kad Ĺžiemos olimpieÄ?iĹł bĹŤtĹł daugiau, bet viskas nÄ—ra labai paprasta. – SoÄ?io ĹžaidynÄ—s jau Ä?ia pat. Gal vyksite jĹł stebÄ—ti? – Nevyksiu. PastarÄ… jÄŻ kartÄ… Ĺžiemos olimpinÄ—se ĹžaidynÄ—se buvau 2006 metais Turine kaip

$Ă‚DOQDQXRPHWĂ˜J\YHQDLUGLUED-$9EHWNDVPHWDWY \NVWDÂ’/LHWXYj

JAV rinktinÄ—s treneris. Jau tada pasakiau, kad ĹĄi olimpiada bus paskutinÄ— ir kitas Ĺžaidynes ĹžiĹŤrÄ—siu per televizoriĹł. (Juokiasi.). Esu persivalgÄ™s ĹžaidyniĹł. Daugiau nebeturiu noro vaĹžiuoti, dalyvauti, stebÄ—ti gyvai. Taip, labai laukiu ĹžaidyniĹł, bet jas stebÄ—siu jau tik per televizoriĹł. (Juokiasi.) – Daug kalbama apie saugumÄ… SoÄ?yje. KÄ… manote jĹŤs? – Ĺ˝moniĹł, kurie gali iĹĄkrÄ—sti piktadarybÄ™, yra visame pasaulyje. Niekada niekas nÄ—ra ĹĄimtu procentĹł saugus. Bet ten, kur gyvens ir varĹžysis sportininkai, nebus problemĹł. Rusai padarys viskÄ…, kad saugumas bĹŤtĹł uĹžtikrintas. AĹĄ, bĹŤdamas sportininkas, nenuogÄ…stauÄ?iau. – Su kokiomis mintimis laukiate filmo apie save? Gal jÄŻ jau matÄ—te? – MaÄ?iau tik trumpÄ… iĹĄtraukÄ…. Svarbiausia, kad tas filmas sukurtas. Visi prie to prisidÄ—jÄ™ ĹžmonÄ—s atliko ÄŻspĹŤdingÄ… darbÄ…. Filmui buvo panaudota daugybÄ— mano nuotraukĹł, ÄŻraĹĄĹł, ap-

!ÂľALĂ&#x;NOSĂ&#x;KARĂ&#x;JEĂ&#x;RA â–  *LPzPHWĂ˜UXJVzMR GLHQj9LGLĂ…NzVH ,JQDOL QRVU 7UHQHULVÂą$OEHUWDV -DNXEDXVNDVÂą PEXYR6656ELDWORQR ULQNWLQzVQDU \V â–  3LUPDVLV/LHWXYRVVSRUWL QLQNDVĂ?LHPRVROLPSLQzVH Ă?DLG\QzVHODLPzMÂ?VDXNVj â–  P6DUDMHYRROLPSL QzVHĂ?DLG\QzVHODLPzMR DXNVjHVWDIHWzV[ NPYDUĂ? \ERVH â–  LDLVLDLV$QWHUVHOYRMH ,WDOLMD LUPHWDLV5X SROGLQJH 9RNLHWLMD WDSR SDVDXOLRmHPSLRQXHVWDIH mLĂ˜YDUĂ? \ERVH â–  ÂąPHWDVEXYR -$9Y\UĂ˜ULQNWLQzVWUHQHULV 1XR7XULQRROLPSLQLĂ˜Ă?DL G\QLĂ˜WUHQLUXRMD-$9MDX QLĂ˜ULQNWLQÂ? â–  Ă‚LXRPHWXJ\YHQD9HUPRQ WRYDOVWLMRMH-$9

raĹĄymĹł, kurie ilgai gulÄ—jo stalÄ?iuose ir nebuvo lieÄ?iami. Dabar netgi gÄ—da taip kalbÄ—ti. Yra tikrai labai ÄŻdomiĹł ir graĹžiĹł dalykĹł. Filmas man bus kaip labai graĹžus prisiminimas.


VSRUWRDUHQD 0.XOELRQXRWU

3USĂ&#x;KAIĂ&#x;jIAĂ&#x;VOĂ&#x;MIĂ&#x;LIĂ&#x;JOĂ&#x;NUS

$*O\QLDGDNLV WHLJzNDG9LOQLĂ˜ SDOLHNDUDPLD Ă…LUGLPLQHV VjĂ?LQLQJDLGLUER SHUWUHQLUXRWHV

.AĂ&#x;MOĂ&#x;I¸Ă&#x;VYĂ&#x;KOĂ&#x;BEĂ&#x;NUOSĂ&#x;KAUĂ&#x;DĂ‹ *UDLNLMRVNUHSĂ…LQLQNDV$QGUHDV*O\QLDGDNLVVX9LO QLDXVĂ„/LHWXYRVU\WRÂłHNLSDDWVLVYHLNLQRW\OLDLLU UDPLDL3DQDĂ…LDLNDLSLUĂ?DLGzGLGĂ?LjMjVH]RQRGDOÂ’ K Ä™ s t u t i s R I M K US LR korespondentas

„Esu ramus, nes per ĹĄiuos kelis mÄ—nesius Ä?ia ÄŻdÄ—jau daug pastangĹł ir padÄ—jau „Lietuvos rytui“ kai kuriose rungtynÄ—se“, – sakÄ— 32 metĹł 216 cm ĹŤgio graikas, Vilniaus komandai atstovavÄ™s nuo praÄ—jusio rudens. BuvÄ™s NBA, Graikijos rinktinÄ—s ir Eurolygos Ä?empiono PirÄ—jo „Olympiakos“ vidurio puolÄ—jas, atvykÄ™s ÄŻ LietuvÄ…, padÄ—jo vilnieÄ?iams Eurolygos atrankos turnyre iĹĄkovoti bilietÄ… ÄŻ elitinÄŻ Europos krepĹĄinio turnyrÄ…, bet ten, nors ir aukĹĄtaĹŤgis, nebuvo pastebimas. Eurolygoje A.Glyniadakis rin-

ko tiktai po 2,3 taĹĄko ir atkovojo po 1,7 kamuolio. Nors treneriai graikÄ… ir vertino uĹž darbĹĄtumÄ… per treniruotes, LKL ir JungtinÄ—je lygoje vidurio puolÄ—jo rodikliai irgi buvo kuklĹŤs. AntradienÄŻ Vilniaus klubas pasiraĹĄÄ— dokumentus su krepĹĄininku ir jo agentu Miodragu RaznatoviÄ?iumi dÄ—l sutarties nutraukimo. Rungtynes su Saragosos CAI klubu „Lietuvos ryto“ ĹžaidÄ—jai 87:75 laimÄ—jo jau be A.Glyniadakio. Jis stebÄ—jo rungtynes iĹĄ „Siemens“ arenos tribĹŤnĹł, o po maÄ?o uĹžsuko ÄŻ persirengimo kambarÄŻ atsisveikinti su „Lietuvos ryto“ krepĹĄininkais. „Vilnius man paliko puikaus

miesto ÄŻspĹŤdÄŻ. AĹĄ ÄŻsitikinau, kad Lietuva – tikra krepĹĄinio ĹĄalis. Ĺ˝monÄ—s Ä?ia labai myli krepĹĄinÄŻ. Tai vienintelÄ— valstybÄ— Europoje, kurioje krepĹĄinis yra sportas Nr.1, – kalbÄ—jo A.Glyniadakis. – Komanda turi gerĹł galimybiĹł toli Ĺžengti Europos taurÄ—s turnyre. JungtinÄ—je lygoje ir LKL reikalai taip pat neblogi. Linkiu komandai sÄ—kmÄ—s likusioje sezono dalyje.“ A.Glyniadakis nenorÄ—jo svarstyti, kodÄ—l jis nepritapo prie „Lietuvos ryto“ komandos, teigdamas, kad reikia Ĺžvelgti ÄŻ priekÄŻ. „Toks yra krepĹĄinis. AĹĄ turiu Ĺžvelgti ÄŻ priekÄŻ, „Lietuvos rytas“ – taip pat. Visada norÄ—jau Ĺžaisti aukĹĄto lygio komandoje ir tikiu, kad tokiame klube dar Ĺžaisiu. Dabar grÄŻĹĄiu namo ÄŻ AtÄ—nus ir tÄ™siu treniruotes, kad bĹŤÄ?iau pasiruoĹĄÄ™s, kai atsiras gera galimybė“, – kalbÄ—jo A.Glyniadakis.

¸VIESLENTw +REPĂ&#x;¸IĂ&#x;NIS %UROĂ“POSĂ“TAUĂ“RwĂ„/DVWÂłHWDSR DVLVWXUDV3JUXSz9LOQLDXVĂ„/LH WXYRVU\WDV³¹6DUDJRVRV&$, 6WDPEXORĂ„%HVLNWDV³¹=DJUHERĂ„&H GHYLWDÂł 5LNLXRWzĂ„%HVLNWDV³¹LU Ă„/LHWXYRVU\WDV³¹LUĂ„&HGH YLWD³¹LU&$,ÂąLU ,JUXSz8OPRĂ„5DWLRSKDUP³¹1DQ WHUR-6),]P\URĂ„3LQDU³¹.DQ WXĂ„)R[7RZQÂł -JUXSz*UDYOLQR'LXQNHUNRĂ„0DUL WLPH³¹6DVDULRĂ„%DQFRGL6DUGHJQDÂł .JUXSzĂ„&KLPNL³¹1LPEXUNRk(= /JUXSzĂ„1LĂ?QLM1RYJRURG³¹Ä%LO EDRÂł$WzQĂ˜Ă„3DQLRQLRV³¹ %HOJUDGRĂ„&UYHQD]YH]GDÂł 0JUXSz.LMHYRĂ„%XGLYHOQ\N³¹-H UX]DOzVĂ„+DSRHOÂł%DQGLUPRV Ă„%DQYLW³¹/LXEOLDQRVĂ„2OLPSLMD" 1JUXSz-XĂ?QzVĂ„&KLPLN³¹%HUO\QR $/%$UXQJW\QzVDWLGzWRVGzOQHSD ODQNLĂ˜RUĂ˜VjO\JĂ˜.UDJXMHYDFRĂ„5DG QLFNL³¹6WUDVEĂ‘UR6,* 2JUXSz.D]DQzVĂ„8QLNV³¹2VWHQGzV Ă„7HOHQHWÂł=HOLRQD*XURVĂ„6WHO PHW³¹Ä9DOHQFLDÂł )šÓšÅÓKIOĂ“TAUĂ“RwĂ“$QWURMRHWDSRLDVLV WXUDV,JUXSz7DUWXĂ„5RFNÂł $3H mLXNHYLmLXVPLQUH]SHUG 9'LO\VPLQ Âą0HGLDĂ…RĂ„*D] 0HWDQÂł$QWYHUSHQRĂ„*LDQWVÂł

Âą6DPDURVĂ&#x201E;.UDVQ\MHNU\OMDÂł 3LUPDXMDĂ&#x201E;5RFN³¹LUĂ&#x201E;.UDV Q\MHNU\OMD³¹LU -JUXSz(PLOLMRV5HGĂ?RĂ&#x201E;*ULVVLQ%RQÂł 5.DXNzQDVPLQ Âą1RYR0HV WRĂ&#x201E;.UNDÂł3LUPDXMDĂ&#x201E;*ULVVLQ %RQ³¹LU .JUXSzĂ&#x201E;9HQWVSLOV³¹/LXEHUFĂ&#x2DC;Ă&#x201E;7ULXPIÂł 'LĂ?RQR-'$Âą*D]LDQWHSRĂ&#x201E;5R\ DO+DOLÂł3LUPDXMDĂ&#x201E;5R\DO +DOL³¹LUĂ&#x201E;7ULXPI³¹LU /JUXSz2UKXVRĂ&#x201E;%DNNHQ%HDUV³¹ 0LQVNRĂ&#x201E;&PRNLÂł3LUPDXMD -HNDWHULQEXUJRĂ&#x201E;8UDO³¹LU Ă&#x201E;&PRNL³¹LU ."!Ă&#x201C;jEMĂ&#x201C;PIOĂ&#x201C;NAĂ&#x201C;TASĂ&#x201E;+RXVWRQ5RF NHWVÂł '0RWLHMĂ&#x2018;QDVPLQ GYLWDĂ&#x2026;NLRWULWDĂ&#x2026;NLĂ&#x2DC;DWNNDP ÂąĂ&#x201E;6DQ$QWRQLR6SXUVÂł $%D\QHVDV Ă&#x201E;&OHYHODQG&DYDOLHUV³¹Ă&#x201E;1HZ 2UOHDQV3HOLFDQVÂł $'DYLVDV Ă&#x201E;1HZ<RUN.QLFNV³¹Ă&#x201E;%RV WRQ&HOWLFVÂłĂ&#x201E;'HWURLW3LVWRQVÂł ÂąĂ&#x201E;2UODQGR0DJLFÂłĂ&#x201E;3RUWODQG 7UDLO%OD]HUV³¹Ă&#x201E;0HPSKLV*UL]]OLHVÂł Ă&#x201E;*ROGHQ6WDWH:DUULRUV³¹ Ă&#x201E;:DVKLQJWRQ:L]DUGVÂłĂ&#x201E;/RV $QJHOHV/DNHUV³¹Ă&#x201E;,QGLDQD3DFHUVÂł )TAĂ&#x201C;LIĂ&#x201C;JOSĂ&#x201C;LYĂ&#x201C;GADVLVWXUDV9DUH]zV Ă&#x201E;&LPEHULR³¹0LODQRĂ&#x201E;(PSRULR$U PDQLÂł 'RAIĂ&#x201C;KIĂ&#x201C;JOSĂ&#x201C;LYĂ&#x201C;GADVLVWXUDV3LUzMR Ă&#x201E;2O\PSLDNRV³¹Ă&#x201E;,O\VLDNRVÂł )ZĂ&#x201C;RAEĂ&#x201C;LIOĂ&#x201C;LYĂ&#x201C;GAĂ&#x201C;DVLVWXUDVĂ&#x201E;%QHL +HU]OL\D³¹7HO$YLYRĂ&#x201E;0DFFDELÂł 

6OĂ&#x201C;KIEĂ&#x201C;TIĂ&#x201C;JOSĂ&#x201C;LYĂ&#x201C;GADVLVWXUDV7U\ UR7%% /6DPzQDVPLQ WULWDĂ&#x2026;NLĂ&#x2DC;SUDĂ? Âą%UzPHUKDIHQR Ă&#x201E;(LVEDUHQÂł $-XĂ&#x2026;NHYLmLXVPLQ 9LXUFEXUJRĂ&#x201E;V2OLYHU³¹%RQRV Ă&#x201E;7HOHNRPÂł %9HLNDODVPLQ PHWLPĂ&#x2DC; 9HLVHQIHOVRĂ&#x201E;0LWWHO GHXWVFKHU³¹0LXQFKHQRĂ&#x201E;%D\HUQÂł %HUO\QR$/%$Âą7LXELQJHQRĂ&#x201E;7L JHUVÂł/LXGYLJVEXUJRĂ&#x201E;5LHVHQÂł Âą)HFKWRVĂ&#x201E;5DVWDÂł.YDNHQE ULXNRĂ&#x201E;$UWODQG'UDJRQV³¹)UDQN IXUWRĂ&#x201E;6N\OLQHUVÂł%UDXQĂ&#x2026;YHLJR Ă&#x201E;3KDQWRPV³¹+DJHQRĂ&#x201E;3KRHQL[Âł 2OGHQEXUJR(:(Âą8OPRĂ&#x201E;5D WLRSKDUPÂł%DLURLWRĂ&#x201E;0HGL³¹ %DPEHUJRĂ&#x201E;%URVHÂł 3LUPDXMDĂ&#x201E;%D\HUQ³¹LU Ă&#x201E;%URVH³¹LU$/%$ÂąLU Ă&#x201E;7HOHNRP³¹LU7%%Âą LUĂ&#x201E;(LVEDUHQ³¹LU

2ANĂ&#x;KIĂ&#x;NIS ,IEĂ&#x201C;TUĂ&#x201C;VOSĂ&#x201C;VYĂ&#x201C;RĂ&#x152;Ă&#x201C;LYĂ&#x201C;GAĂ&#x201C;DVLVWXUDV .ODLSzGRVĂ&#x201E;'UDJĂ&#x2018;QDV³¹9DUzQRV Ă&#x201E;Ă&#x17D;ODÂł.DXQRĂ&#x201E;/68/Ă&#x2018;Ă&#x2026;LV³¹ .DXQRĂ&#x201E;*UDQLWDV*DMD.DU\VÂł 3LUPDXMDĂ&#x201E;'UDJĂ&#x2018;QDV³¹WĂ&#x2026;N UXQJW 9LOQLDXVĂ&#x201E;Ă&#x201A;YLHVD³¹  Ă&#x201E;*UDQLWDV*DMD.DU\V³¹  Ă&#x201E;Ă&#x17D;OD³¹ $O\WDXVĂ&#x201E;$OPHLGD 6WURQJODVDV³¹  ,IEĂ&#x201C;TUĂ&#x201C;VOSĂ&#x201C;MOĂ&#x201C;TEĂ&#x201C;RĂ&#x152;Ă&#x201C;LYĂ&#x201C;GADVLVWXUDV Ă&#x201E;*DUOLDYD&DVFDGD³¹9LOQLDXVĂ&#x201E;/(8 (JOzĂ&#x201A;YLHVDÂł9LOQLDXVĂ&#x201E;Ă&#x201E;7DXUDV 9LOQLDXVNROHJLMD³¹Ă&#x201A;LDXOLĂ&#x2DC;Ă&#x201E;'XE\VD 8UWYLGDÂł

7DUSWDXWLQzVIXWERORIH GHUDFLMRV ),)$ GXRPH QLPLVSHUQDLSDVDXOLR IXWERORULQNRMHNOXEDLXĂ? Ă?DLGzMXVVXPRNzMREHYHLN POUGHXUĂ&#x2DC;.RQHNHW YLUWDGDOÂ&#x2019;Ă&#x2026;LRVVXPRVLĂ&#x2026; OHLGRSHQNLEUDQJLDXVLXV VDQGRULXVVXGDUÂ?NOXEDL â&#x20AC;&#x17E;Monacoâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x17E;Paris Saint Germainâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x17E;Manchester Cityâ&#x20AC;&#x153;, Londono â&#x20AC;&#x17E;Tottenham Hotspurâ&#x20AC;&#x153; ir Madrido â&#x20AC;&#x17E;Realâ&#x20AC;&#x153; 2013 metais iĹĄleido 604 mln. eurĹł ĹžaidÄ&#x2014;jams ÄŻsigyti. Tai treÄ?iadienÄŻ atskleidÄ&#x2014; FIFA, apibendrinusi klubĹł sandorius, kuriuose ĹžaidÄ&#x2014;jÄ&#x2026; pirkusios ir pardavusios komandos nenuslÄ&#x2014;pÄ&#x2014; finansiniĹł operacijĹł detaliĹł. )¸Ă&#x;LAIĂ&#x;DOSĂ&#x;I¸AUĂ&#x;GOĂ&#x;Ă&#x;PROĂ&#x;CENĂ&#x;TU

DidĹžiausias rinkos sandoris ÄŻvyko rugpjĹŤtÄŻ, kai â&#x20AC;&#x17E;Realâ&#x20AC;&#x153; iĹĄ â&#x20AC;&#x17E;Tottenham Hotspurâ&#x20AC;&#x153; uĹž 100 mln. eurĹł ÄŻsigijo Velso rinktinÄ&#x2014;s puolÄ&#x2014;jÄ&#x2026; GarethÄ&#x2026; Baleâ&#x20AC;&#x2122;Ä&#x2026;. â&#x20AC;&#x17E;Buvo tik keli tokie dideli sandoriai, kurie iĹĄkreipÄ&#x2014; rinkÄ&#x2026;, bet likusi rinkos dalis buvo stabiliâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; ĹžaidÄ&#x2014;jĹł perÄ&#x2014;jimus skaiÄ?iuojanÄ?ios FIFA padalinio TMS (Transfer Matching System) vadovas Markas Goddardas. Visos iĹĄlaidos sandoriams per metus iĹĄaugo 41 proc. â&#x20AC;&#x201C; taip teigiama TMS praneĹĄime. 2INĂ&#x;KOĂ&#x;JEĂ&#x;SIAUĂ&#x;TwĂ&#x;JAĂ&#x;SUĂ&#x;PERKĂ&#x;LUĂ&#x;BAI

FIFA nepateikÄ&#x2014; savo nuomonÄ&#x2014;s dÄ&#x2014;l milĹžiniĹĄkĹł finansiniĹł operacijĹł futbolo rinkoje, taÄ?iau nurodÄ&#x2014; svarbiausias tokio padidÄ&#x2014;jusio iĹĄlaidavimo prieĹžastis. Tai vadinamieji superklubai, iĹĄaugusios Anglijos lygos klubĹł pajamos uĹž rungtyniĹł transliavimo teises ir didĹžiĹłjĹł klubĹł sprendimai keisti trenerius. â&#x20AC;&#x17E;Monacoâ&#x20AC;&#x153; iĹĄlaidavimas, ÄŻskaitant Kolumbijos puolÄ&#x2014;jo Radamelio Falcao ÄŻsigijimÄ&#x2026;, yra siejamas su Rusijos milijardieriaus Dmitrijaus Rybolovlevo atÄ&#x2014;jimu. PSG, â&#x20AC;&#x17E;Manchester Cityâ&#x20AC;&#x153; yra remiamos Kataro ir JungtiniĹł ArabĹł EmyratĹł turtuoliĹł. â&#x20AC;&#x17E;Tottenham Hotspurâ&#x20AC;&#x153; ÄŻ kitus ĹžaidÄ&#x2014;jus investavo pinigus, gautus uĹž G.Baleâ&#x20AC;&#x2122;Ä&#x2026;, o â&#x20AC;&#x17E;Realâ&#x20AC;&#x153; pajamos (513 mln. eurĹł) vÄ&#x2014;l buvo didĹžiausios tarp visĹł pasaulio klubĹł. )SPANAIĂ&#x;UĂ&#x20AC;DIRBOĂ&#x;DAUGIAUSIA

Anglija yra tarptautiniĹł futbolo sandoriĹł lyderÄ&#x2014;. Ĺ ios ĹĄalies klubai pirkdami iĹĄleido 447 mln. eurĹł daugiau nei surinko parduodami ĹžaidÄ&#x2014;jus. Antra pagal iĹĄlaidavimÄ&#x2026; yra Turkija, kurios klubĹł pirkimas lenkÄ&#x2014; pardavimÄ&#x2026; 98 mln. eurĹł. Agentai ir tarpininkai iĹĄ Anglijos klubĹł pernai gavo 54 mln. eurĹł, o iĹĄ viso surinko 158 mln. eurĹł. Tai 30 proc. daugiau, negu uĹžfiksavo FIFA per 2012 metus. Nepaisant G.Baleâ&#x20AC;&#x2122;o perÄ&#x2014;jimo ir â&#x20AC;&#x17E;Barcelonaâ&#x20AC;&#x153; sumokÄ&#x2014;tĹł 54 mln.

Ă&#x201E;5HXWHUVÂłQXRWU

Ă&#x;PVDXVLRG

'LGĂ?LDXVLDVXPDÂąPOQHXUĂ&#x2DC;Âą SHUQDLEXYRVXPRNzWDXĂ?*%DOHÂśj

&UTĂ&#x;BOĂ&#x;LOĂ&#x;SKAIĂ&#x;jIAI â&#x2013;  'HY \QLRVĂ&#x2026;DO\VIXWERORVDQ GRULDPVLĂ&#x2026;OHLGRPOUGHX UĂ&#x2DC;.LWRVĂ&#x2026;DOLĂ&#x2DC; WDUSMĂ&#x2DC; %UD]LOLMD-$9LU.DWDUDV Âą POQHXUĂ&#x2DC;/LNXVLjPOQ HXUĂ&#x2DC;YLVĂ&#x2DC;XĂ?ILNVXRWĂ&#x2DC;VDQGR ULĂ&#x2DC;VXPjSDVLGDOLMRĂ&#x2026;DOLĂ&#x2DC; â&#x2013;  ),)$SULNODXVDQWLYDOVW\ EzQHEXYRÂ&#x2019;WUDXNWDÂ&#x2019;MRNLXV WDUSWDXWLQLXVVDQGRULXV â&#x2013;  %UD]LOLMD\UDDNW\YLDXVLDIXW ERORULQNRVYDOVW\Ez VDQGRULXRVH SURF GDO\ YDYR%UD]LOLMRVIXWEROLQLQNDL VDQGRULXRVHÂą%UD]LOL MRVNOXEDL â&#x2013;  'DXJLDXVLDEUD]LOĂ&#x2DC;QXWĂ&#x2018;Sz 3RUWXJDOLMRMH -DSRQL MRMH -XQJWLQLXRVH$UDEĂ&#x2DC; (P\UDWXRVH 3LHWĂ&#x2DC;.RUz MRMH 9HQJULMRMH /HQ NLMDWDLSSDWWDSRSRSXOLDULD Ă&#x2026;DOLPLEUD]LODPVNXULĂ&#x2DC;SHUQDL WHQUXQJW\QLDXWLDWY \NR â&#x2013;  %UD]LOLMRVIXWEROLQLQNDL JUÂ&#x2019;Ă?RUXQJW\QLDXWLÂ&#x2019;VDYRWz Y\QÂ?$UJHQWLQDSDJDOÂ&#x2019;NL WDVĂ&#x2026;DOLVLĂ&#x2026;OHLVWXVIXWEROLQLQ NXVEXYRDQWUD 8UXJ YDMXVNXULDPHLĂ&#x2026;YLVRJ\YH QDWLNPOQJ\YHQWRMĂ&#x2DC; VHSWLQWDV  â&#x2013;  Ă&#x152;DLGzMĂ&#x2DC;LĂ&#x2026;EXYXVLĂ&#x2DC;-XJRVODYL MRVĂ&#x2026;DOLĂ&#x2DC;WDLSSDWULQNRMHSD GDXJzMR6HUELMDĂ&#x2026;LRMHULNLXR WzMHEXYRDĂ&#x2026;WXQWDSDUGDYX VLĂ?DLGzMXVÂąGDXJLDX QHLPHWDLV7DLVLHMD PDVX6HUELMRVVWDGLRQXRVH LĂ&#x2026;DXJXVLXFKXOLJDQL]PX.D WDUR-XQJWLQLĂ&#x2DC;$UDEĂ&#x2DC;(P\ UDWĂ&#x2DC;LU6DXGR$UDELMRVNOXEDL NDUWXLĂ&#x2026;OHLGRPOQHX UĂ&#x2DC;GDXJLDXVLDSLUNGDPLY\ UHVQLXVĂ?DLGzMXVNXULĂ&#x2DC;NDU MHUDNU\SVWDÂ&#x2019;SDEDLJj/LEL MRVNOXEDLSDVLUDĂ&#x2026;zVXWDUWLV VXIXWEROLQLQNDLVNXULĂ&#x2DC; GDXJXPDJUÂ&#x2019;Ă?RQDPRSRSR OLWLQzVVXLUXWzVĂ&#x2026;DO\MH

eurĹł uĹž Brazilijos rinktinÄ&#x2014;s puolÄ&#x2014;jÄ&#x2026; NeymarÄ&#x2026;, Ispanijos klubai iĹĄ prekybos futbolininkais uĹždirbo daugiausia. Ispanijos klubai kartu sudÄ&#x2014;jus gavo 180 mln. doleriĹł daugiau nei iĹĄleido. Daugiausia uĹž vienÄ&#x2026; ĹžaidÄ&#x2014;jÄ&#x2026; gavo Madrido â&#x20AC;&#x17E;Atleticoâ&#x20AC;&#x153; komanda, pardavusi R.Falcao uĹž 57 mln. eurĹł. Brazilijos klubai uĹž parduotus futbolininkus uĹždirbo 174 mln. eurĹł, Portugalijos â&#x20AC;&#x201C; 160 mln. eurĹł. (AP, LR)


LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

PRAMOGOSĂ&#x; Ă&#x;TV '8PEUDVRQXRWU

PRAMOGOS

3DODQNLĂ&#x2DC;NRPLVLMRV Â&#x2019;YHUWLQLPĂ&#x2DC;VXODX NÂ?V9%DXPLODPD QRNDG/LHWXYD Ă&#x201E;(XURYL]LMRMHÂłĂ&#x2026;Â&#x2019;PHW WXULJHUĂ&#x2DC;JDOLP\ELĂ&#x2DC;

PASIRIN KIMAS. DÄ&#x2014;l scenos karjeros dainininkas savÄ&#x2122;s netausoja

3wĂ&#x;JAĂ&#x;DAĂ&#x;BAR Ă&#x;OĂ&#x;PĂ&#x;JAUSĂ&#x;ÂŚĂ&#x;VwĂ&#x;LIAU 9DLGDV%DXPLODNDUWDLVSDEXGÂ?VLUSDWVNHOLDVVH NXQGHVWLNVOLDLQHĂ?LQRNXULRMHĂ&#x2026;DO\MH\UD7DUS GYLHMĂ&#x2DC;VRVWLQLĂ&#x2DC;Âą/RQGRQRLU9LOQLDXVÂąEHVLEODĂ&#x2026; NDQmLRGDLQLQLQNRGLHQRWYDUNzODEDLÂ&#x2019;WHPSWD R a mĹŤ n a s Z I L N Y S LR korespondentas

Antradienio vakarÄ&#x2026; LRT televizijoje nufilmuota dar viena â&#x20AC;&#x17E;Eurovizijosâ&#x20AC;&#x153; atrankos laida â&#x20AC;&#x201C; ĹĄeĹĄi konkursantai sudainavo po du pateiktus â&#x20AC;&#x17E;euroviziniusâ&#x20AC;&#x153; kĹŤrinius. Vieno geriausiĹł Lietuvos komisijos ÄŻvertinimĹł sulaukÄ&#x2014; dainininkas V.Baumila, kuriam ĹĄis pasirodymas kainavo bemiegÄ&#x2122; naktÄŻ. /ROĂ&#x;UOSĂ&#x;TAIĂ&#x;ÂŚĂ&#x;ANTĂ&#x;RIEĂ&#x;JIĂ&#x;NAĂ&#x;MAI

Antradienio rytÄ&#x2026; iĹĄ Londono, kur vaidina miuzikle â&#x20AC;&#x17E;HMS Pinaforeâ&#x20AC;&#x153;, ÄŻ VilniĹł sugrÄŻĹžÄ&#x2122;s Vaidas po filmavimo miegoti nÄ&#x2014;jo â&#x20AC;&#x201C; jau laukÄ&#x2014; rytinio skrydĹžio atgal ÄŻ LondonÄ&#x2026;, kur treÄ?iadienÄŻ deĹĄimtÄ&#x2026; valandÄ&#x2026; ryto turÄ&#x2014;jo dalyvauti miuziklo repeticijoje. Ir tokie lakstymai 26 metĹł dainininkui jau tampa kasdienybe. PavyzdĹžiui, ĹĄÄŻ sekmadienÄŻ jis vÄ&#x2014;l skris ÄŻ VilniĹł, kad padainuotĹł TV ĹĄou â&#x20AC;&#x17E;X Faktoriusâ&#x20AC;&#x153; superfinale, o pirmadienÄŻ vÄ&#x2014;l keliaus ÄŻ LondonÄ&#x2026;. â&#x20AC;&#x17E;Ekstremalu? Yra buvÄ&#x2122; ir ÄŻdomiau. KartÄ&#x2026; nuskridau ÄŻ LondonÄ&#x2026;, dalyvavau atrankoje, iĹĄgÄ&#x2014;riau kavos, tada skridau ÄŻ RygÄ&#x2026; ir iĹĄ ten vaĹžiavau ÄŻ koncertÄ&#x2026; MarijampolÄ&#x2014;je â&#x20AC;&#x201C; viskas per vienÄ&#x2026; dienÄ&#x2026;. Pavargau? Taip, Ĺžinoma. Bet kada nors spÄ&#x2014;siu pailsÄ&#x2014;ti. Dabar ne laikas save taupyti â&#x20AC;&#x201C; dabar sÄ&#x2014;ju, vÄ&#x2014;liau pjausiuâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; pasakojo oro uostĹł sales savo antraisiais namais jau vadinti galintis V.Baumila. 0AĂ&#x;TINĂ&#x;KAĂ&#x;NAUĂ&#x;JOSĂ&#x;TAIĂ&#x;SYKĂ&#x;LwS

â&#x20AC;&#x17E;Eurovizijosâ&#x20AC;&#x153; atrankoje per LRT televizijÄ&#x2026; ĹĄÄŻ ĹĄeĹĄtadienÄŻ ĹžiĹŤrovai iĹĄvys ĹĄeĹĄis atlikÄ&#x2014;jus, kurie pasikeisdami dainuoja konkursui paraĹĄytus kĹŤrinius. Kartu su V.Baumila kol kas rungiasi Monika LinkytÄ&#x2014;, Mia, Vilija MataÄ?iĹŤnaitÄ&#x2014;, Ieva ZasimauskaitÄ&#x2014; ir Martynas Kavaliauskas. Vieno iĹĄ jĹł atrankoje neliks jau ĹĄÄŻ savaitgalÄŻ.

Ĺ iĹł metĹł atrankos principas kitoks nei ankstesniĹł. Dainininkai atlieka ne tik savo ÄŻ atrankÄ&#x2026; atsineĹĄtus kĹŤrinius, bet ir kitas pasiĹŤlytas dainas. Galiausiai net ne pats laimÄ&#x2014;tojas nusprÄ&#x2122;s, kokiÄ&#x2026; dainÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;Eurovizijojeâ&#x20AC;&#x153; atliks. Tai paaiĹĄkÄ&#x2014;s per balsavimÄ&#x2026;. Lietuvos ĹžiĹŤrovĹł, taip pat mĹŤsĹł ĹĄalies ir uĹžsienio komisijĹł sprendimas paaiĹĄkÄ&#x2014;s kovo 1-Ä&#x2026;jÄ&#x2026;.

â&#x20AC;&#x17E;Yra bent kelios dainos, kurios â&#x20AC;&#x17E;Eurovizijojeâ&#x20AC;&#x153; tikrai bĹŤtĹł vertos pirmojo deĹĄimtuko.â&#x20AC;&#x153; 9%DXPLOD

â&#x20AC;&#x17E;ÄŽdomi atranka. Man ji patinka, nes tai bĹŤdas surasti naujĹł dainĹł, kuriĹł ĹĄiaip gal nebĹŤÄ?iau dainavÄ&#x2122;s. Gauti uĹžsienio kompozitoriĹł kĹŤriniĹł, iĹĄbandy ti ÄŻvairius Ĺžanrus. Pabandyti iĹĄspausti kÄ&#x2026; nors ÄŻdomaus iĹĄ paprastĹł kĹŤriniĹł. Tai smagu. Nesu iĹĄ tĹł, kurie grieĹžtai ÄŻsikibÄ&#x2122; savo dainos. AĹĄ ÄŻ atrankÄ&#x2026; atÄ&#x2014;jau su kĹŤriniu â&#x20AC;&#x17E;Dyingâ&#x20AC;&#x153;, paraĹĄytu Edgaro Lubio. Jei laimÄ&#x2014;Ä?iau, bĹŤtent su juo ir norÄ&#x2014;Ä?iau keliauti ÄŻ â&#x20AC;&#x17E;EurovizijÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153;. TaÄ?iau neprotestuoÄ?iau, jei bĹŤtĹł ir kita dainaâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; svarstÄ&#x2014; V.Baumila. "RIĂ&#x;TAIĂ&#x;DARBĂ&#x;DAĂ&#x;VIAIĂ&#x;PAĂ&#x;LAIĂ&#x;KO

PrieĹĄ porÄ&#x2026; metĹł V.Baumila planavo dalyvauti â&#x20AC;&#x17E;Eurovizijosâ&#x20AC;&#x153; atrankoje, bet paskutinÄ&#x2122; akimirkÄ&#x2026; atsisakÄ&#x2014;, nes gavo pasiĹŤlymÄ&#x2026; dainuoti kruizinio laivo programoje. TÄ&#x2026; kartÄ&#x2026; toks jo sprendimas daug kÄ&#x2026; nustebino, taÄ?iau pats Vaidas nesigaili â&#x20AC;&#x201C; sukaupÄ&#x2014; patirties, kuri praverÄ?ia dalyvaujant atrankose Londone. DidĹžiojoje Britanijoje miuziklo aktoriaus mokslus baigÄ&#x2122;s Vaidas sako, kad karjerai ĹĄioje ĹĄalyje ir dabar atiduoda pirmenybÄ&#x2122;. Iki pavasario miuzikle â&#x20AC;&#x17E;HMS Pinaforeâ&#x20AC;&#x153; dainuosiantis lietuvis nuolat dalyvauja atrankose, ki-

no bandymuose, kuriuose renkami aktoriai filmams â&#x20AC;&#x201C; pavyzdĹžiui, naujausiam â&#x20AC;&#x17E;Matricosâ&#x20AC;&#x153; autoriĹł broliĹł WachowskiĹł darbui â&#x20AC;&#x17E;Jupiterio pakilimasâ&#x20AC;&#x153;. Pernai dÄ&#x2014;l vaidmens miuzikle â&#x20AC;&#x17E;HMS Pinaforeâ&#x20AC;&#x153; nutraukÄ&#x2014; dalyvavimÄ&#x2026; muzikiniame ĹĄou â&#x20AC;&#x17E;Romeo ir DĹžuljetaâ&#x20AC;&#x153;, bet sako, kad nuo starto â&#x20AC;&#x17E;Eurovizijojeâ&#x20AC;&#x153; jo niekas nesulaikytĹł. â&#x20AC;&#x17E;Nenoriu kalbÄ&#x2014;ti apie tai, kas bĹŤtĹł, jei laimÄ&#x2014;Ä?iau, nes visi turi vienodas galimybes. Bet su darbdaviais ĹĄiek tiek tarÄ&#x2014;mÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x201C; jei gauÄ?iau progÄ&#x2026; dalyvauti â&#x20AC;&#x17E;Eurovizijojeâ&#x20AC;&#x153;, man bĹŤtĹł sudarytos sÄ&#x2026;lygos. Miuziklams, kuriuose dainuoÄ?iau, tai irgi bĹŤtĹł puiki reklamaâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; V.Baumila. 0REĂ&#x;TENĂ&#x;DENĂ&#x;TAIĂ&#x;JAUĂ&#x;jIAĂ&#x;NUOĂ&#x;VARĂ&#x;GÂ?

MinÄ?iĹł dalyvauti atrankoje V.Baumila turÄ&#x2014;jo ir anksÄ?iau, bet tik dabar jauÄ?iasi tam subrendÄ&#x2122;s. â&#x20AC;&#x17E;Vis dÄ&#x2014;lto jau aĹĄtuntus metus esu scenoje. PrieĹĄ keletÄ&#x2026; metĹł dar trĹŤko patirties. Manau, dabar kovÄ&#x2026; tÄ&#x2122;siantis lyderiĹł ĹĄeĹĄetukas yra stiprus. Yra iĹĄ ko rinktis. DĹžiaugiuosi, kad pastarosiose laidose atsiskleidĹžia M.Kavaliauskas. Be to, esu M.LinkytÄ&#x2014;s vokalo gerbÄ&#x2014;jasâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; V.Baumila. AtlikÄ&#x2014;jas kritikuoja tik vienÄ&#x2026; atrankos aspektÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; jos trukmÄ&#x2122;. â&#x20AC;&#x17E;Taip ilgai anksÄ?iau ji nevykdavo. Manau, jau buvo galima iĹĄsirinkti. Visi atlikÄ&#x2014;jai jau kiek pavargÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x201C; kiekvienÄ&#x2026; savaitÄ&#x2122; tenka mokytis naujas dainas. AĹĄ nuo 10 iki 18 valandos turiu repetuoti miuziklÄ&#x2026;, tad nÄ&#x2014;ra labai lengvaâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; neslÄ&#x2014;pÄ&#x2014; Vaidas.

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;SAUSIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;Ă&#x;

Kinas Vilnius

Forum Cinemas Vingis â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Redirected / UĹž LietuvÄ&#x2026;!â&#x20AC;&#x153; (Lietuva, veiksmo) â&#x20AC;&#x201C; 11, 13.50, 15, 16.30, 18, 19.15, 20.45, 21.50 val. â&#x20AC;&#x17E;Narsusis riteris Justinasâ&#x20AC;&#x153; (3D, Ispanija, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 11, 13.10, 15.20, 17.30 val. â&#x20AC;&#x17E;Ledo ĹĄalisâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 11.10, 13.40, 16.15, 18.30 val. â&#x20AC;&#x17E;PasivaikĹĄÄ?iojimas su dinozauraisâ&#x20AC;&#x153; (JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 13.20 val. â&#x20AC;&#x17E;AĹĄ, FrankenĹĄteinasâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, fantastikos) â&#x20AC;&#x201C; 14.05, 16.15, 19.40, 21.50 val. â&#x20AC;&#x17E;Narsusis riteris Justinasâ&#x20AC;&#x153; (Ispanija, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 11.45, 13.55, 16.05 val. â&#x20AC;&#x17E;AmerikietiĹĄka aferaâ&#x20AC;&#x153; (JAV, komiĹĄka drama) â&#x20AC;&#x201C; 12.15, 15.30, 18.15, 21.15 val. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ eimos albumas. RugpjĹŤtisâ&#x20AC;&#x153; (JAV, komiĹĄka drama) â&#x20AC;&#x201C; 15.15, 18.15, 21.15 val. â&#x20AC;&#x17E;Ledo ĹĄalisâ&#x20AC;&#x153; (JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 12.30, 14.15, 16.45 val. â&#x20AC;&#x17E;Kaip pavogti ĹžmonÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153; (Lietuva, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 15, 19.20 val. â&#x20AC;&#x17E;Jauna ir graĹžiâ&#x20AC;&#x153; (PietĹł Afrikos Respublika, drama) â&#x20AC;&#x201C; 15.20 val. â&#x20AC;&#x17E;MeilÄ&#x2014; Niujorke III: Ĺžmonos atostogoseâ&#x20AC;&#x153; (Rusija, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 17.15, 21.30 val. â&#x20AC;&#x17E;PaskutinÄ&#x2014;s dienos Marseâ&#x20AC;&#x153; (DidĹžioji Britanija, fantastikos) â&#x20AC;&#x201C; 17.45 val. â&#x20AC;&#x17E;DraugĹł draugaiâ&#x20AC;&#x153; (Rusija, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 18.30 val. â&#x20AC;&#x17E;47 roninaiâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, nuotykiĹł) â&#x20AC;&#x201C; 18.45 val. â&#x20AC;&#x17E;Didis groĹžisâ&#x20AC;&#x153; (PrancĹŤzija, Italija, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 20.15 val. â&#x20AC;&#x17E;Volterio MiÄ?io slaptas gyvenimasâ&#x20AC;&#x153; (JAV, nuotykiĹł komedija) â&#x20AC;&#x201C; 20.45 val. â&#x20AC;&#x17E;Hobitas: Smogo dykynÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, nuotykiĹł) â&#x20AC;&#x201C; 21 val. â&#x20AC;&#x17E;Gravitacijaâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, trileris) â&#x20AC;&#x201C; 21.30 val. â&#x20AC;&#x17E;EglutÄ&#x2014;s IIIâ&#x20AC;&#x153; (Rusija, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 21.40 val. â&#x20AC;&#x17E;Santaâ&#x20AC;&#x153; (Suomija, Lietuva, drama) â&#x20AC;&#x201C; 19.30 val. Forum Cinemas Akropolis â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Narsusis riteris Justinasâ&#x20AC;&#x153; (Ispanija, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 10.15, 12.30, 17.45 val. â&#x20AC;&#x17E;Narsusis riteris Justinasâ&#x20AC;&#x153; (3D, Ispanija, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 11.15, 13.45, 16.15 val. â&#x20AC;&#x17E;Ledo ĹĄalisâ&#x20AC;&#x153; (JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 13, 15.30 val. â&#x20AC;&#x17E;PasivaikĹĄÄ?iojimas su dinozauraisâ&#x20AC;&#x153; (JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 10.45, 12.50 val. â&#x20AC;&#x17E;Redirected / UĹž LietuvÄ&#x2026;!â&#x20AC;&#x153; (Lietuva, veiksmo) â&#x20AC;&#x201C; 11, 13.30, 16.05, 18.30, 19.15, 20.10, 21.15, 21.40 val. â&#x20AC;&#x17E;Ledo ĹĄalisâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 11.30, 14, 16.45 val. â&#x20AC;&#x17E;AĹĄ, FrankenĹĄteinasâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, fantastikos) â&#x20AC;&#x201C; 12, 14.15, 16.30, 19, 21.30 val. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ eimos albumas. RugpjĹŤtisâ&#x20AC;&#x153; (JAV, komiĹĄka drama) â&#x20AC;&#x201C; 12.15, 14.50, 17.35, 20.30 val. â&#x20AC;&#x17E;AmerikietiĹĄka aferaâ&#x20AC;&#x153; (JAV, komiĹĄka drama) â&#x20AC;&#x201C; 14.35, 18, 21 val. â&#x20AC;&#x17E;Kaip pavogti ĹžmonÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153; (Lietuva, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 15 val. â&#x20AC;&#x17E;DraugĹł draugaiâ&#x20AC;&#x153; (Rusija, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 17.15, 21.50 val. â&#x20AC;&#x17E;MeilÄ&#x2014; Niujorke III: Ĺžmonos atostogoseâ&#x20AC;&#x153; (Rusija, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 18.45, 20.50 val. â&#x20AC;&#x17E;AĹĄ, FrankenĹĄteinasâ&#x20AC;&#x153; (JAV, veiksmo, fantastikos) â&#x20AC;&#x201C; 21.30 val. â&#x20AC;&#x17E;Santaâ&#x20AC;&#x153; (Suomija, Lietuva, drama) â&#x20AC;&#x201C; 19.30 val. Ozo kino salÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;LĹŤĹžÄ&#x2122;s gyvenimo ratasâ&#x20AC;&#x153; (Belgija, drama) â&#x20AC;&#x201C; 16 val. â&#x20AC;&#x17E;Vardas tamsojeâ&#x20AC;&#x153; (Lietuva, drama, detektyvas) â&#x20AC;&#x201C; 18 val. Skalvija â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;AnĹželÄ&#x2014; ir Tonisâ&#x20AC;&#x153; (PrancĹŤzija, romantinÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 17 val. â&#x20AC;&#x17E;Indijos dainaâ&#x20AC;&#x153; (PrancĹŤzija, romantinÄ&#x2014; drama) â&#x20AC;&#x201C; 18.40 val. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ antrapaâ&#x20AC;&#x153; (PrancĹŤzija, Gruzija, drama) â&#x20AC;&#x201C; 20.30 val. Pasaka â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;AĹĄ tuoj grÄŻĹĄiuâ&#x20AC;&#x153; (PrancĹŤzija, drama) â&#x20AC;&#x201C; 17, 19.15 val. â&#x20AC;&#x17E;AmerikietiĹĄka aferaâ&#x20AC;&#x153; (JAV, komiĹĄka drama) â&#x20AC;&#x201C; 15 val. Multikino â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Narsusis riteris Justinasâ&#x20AC;&#x153; (3D, Ispanija, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 11, 13.15, 15.30, 18.30 val. â&#x20AC;&#x17E;Hobitas: Smogo dykynÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (HFR 3D, JAV, nuotykiĹł) â&#x20AC;&#x201C; 10, 20.45 val.

â&#x20AC;&#x17E;Ledo ĹĄalisâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 11.30, 14, 16.30 val. â&#x20AC;&#x17E;PasivaikĹĄÄ?iojimas su dinozauraisâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 10.30, 12.45 val. â&#x20AC;&#x17E;Narsusis riteris Justinasâ&#x20AC;&#x153; (Ispanija, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 10, 12.15, 14.30, 16.45 val. â&#x20AC;&#x17E;Ledo ĹĄalisâ&#x20AC;&#x153; (JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 10, 12.30, 15 val. â&#x20AC;&#x17E;PasivaikĹĄÄ?iojimas su dinozauraisâ&#x20AC;&#x153; (JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 11.30, 13.45 val. â&#x20AC;&#x17E;Redirected / UĹž LietuvÄ&#x2026;!â&#x20AC;&#x153; (Lietuva, veiksmo) â&#x20AC;&#x201C; 13.15, 15.45, 19.15, 20.30, 22 val. â&#x20AC;&#x17E;Kaip pavogti ĹžmonÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153; (Lietuva, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 14.45, 19 val. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ eimos albumas. RugpjĹŤtisâ&#x20AC;&#x153; (JAV, komiĹĄka drama) â&#x20AC;&#x201C; 16, 18.45, 21.30 val. â&#x20AC;&#x17E;AĹĄ, FrankenĹĄteinasâ&#x20AC;&#x153; (JAV, veiksmo, fantastikos) â&#x20AC;&#x201C; 17.30, 19.45, 22 val. â&#x20AC;&#x17E;Volterio MiÄ?io slaptas gyvenimasâ&#x20AC;&#x153; (JAV, nuotykiĹł komedija) â&#x20AC;&#x201C; 18 val. â&#x20AC;&#x17E;MeilÄ&#x2014; Niujorke III: Ĺžmonos atostogoseâ&#x20AC;&#x153; (Rusija, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 17 val. â&#x20AC;&#x17E;AmerikietiĹĄka aferaâ&#x20AC;&#x153; (JAV, komiĹĄka drama) â&#x20AC;&#x201C; 19, 21 val. â&#x20AC;&#x17E;DidĹžioji kovaâ&#x20AC;&#x153; (JAV, drama) â&#x20AC;&#x201C; 22 val.

Kaunas Forum Cinemas Kaune â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Ledo ĹĄalisâ&#x20AC;&#x153; (JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 13, 15.30 val. â&#x20AC;&#x17E;Narsusis riteris Justinasâ&#x20AC;&#x153; (Ispanija, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 10.45, 12.45, 15, 17.10 val. â&#x20AC;&#x17E;AĹĄ, FrankenĹĄteinasâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, fantastikos) â&#x20AC;&#x201C; 11, 13.30, 15.45, 18, 20.15 val. â&#x20AC;&#x17E;Narsusis riteris Justinasâ&#x20AC;&#x153; (3D, Ispanija, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 11.15, 13.45, 16 val. â&#x20AC;&#x17E;Ledo ĹĄalisâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 11.30, 14 val. â&#x20AC;&#x17E;Redirected / UĹž LietuvÄ&#x2026;!â&#x20AC;&#x153; (Lietuva, veiksmo) â&#x20AC;&#x201C; 10.30, 11.45, 14.15, 16.20, 17, 18.20, 19, 19.20, 21, 21.40, 21.50 val. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ eimos albumas. RugpjĹŤtisâ&#x20AC;&#x153; (JAV, komiĹĄka drama) â&#x20AC;&#x201C; 12.20, 15.10, 18.10, 20.45 val. â&#x20AC;&#x17E;AmerikietiĹĄka aferaâ&#x20AC;&#x153; (JAV, komiĹĄka drama) â&#x20AC;&#x201C; 17.45, 20.40 val. â&#x20AC;&#x17E;Kaip pavogti ĹžmonÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153; (Lietuva, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 21.30 val. â&#x20AC;&#x17E;Santaâ&#x20AC;&#x153; (Suomija, Lietuva, drama) â&#x20AC;&#x201C; 19.30 val.

KlaipÄ&#x2014;da Forum Cinemas KlaipÄ&#x2014;doje â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Narsusis riteris Justinasâ&#x20AC;&#x153; (Ispanija, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 10.15, 12.30, 14.45, 17 val. â&#x20AC;&#x17E;Ledo ĹĄalisâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 10.30, 13 val. â&#x20AC;&#x17E;Redirected / UĹž LietuvÄ&#x2026;!â&#x20AC;&#x153; (Lietuva, veiksmo) â&#x20AC;&#x201C; 10.45, 13.30, 16, 17.45, 18.45, 19.20, 20.30, 21.30 val. â&#x20AC;&#x17E;PasivaikĹĄÄ?iojimas su dinozauraisâ&#x20AC;&#x153; (JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 10.45 val. â&#x20AC;&#x17E;Ledo ĹĄalisâ&#x20AC;&#x153; (JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 14, 16.30 val. â&#x20AC;&#x17E;Narsusis riteris Justinasâ&#x20AC;&#x153; (3D, Ispanija, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 11.30, 13.45, 15.30 val. â&#x20AC;&#x17E;AmerikietiĹĄka aferaâ&#x20AC;&#x153; (JAV, komiĹĄka drama) â&#x20AC;&#x201C; 12.50, 20.45 val. â&#x20AC;&#x17E;Kaip pavogti ĹžmonÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153; (Lietuva, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 15.50, 21.50 val. â&#x20AC;&#x17E;AĹĄ, FrankenĹĄteinasâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, fantastikos) â&#x20AC;&#x201C; 16.15, 18.30, 21 val. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ eimos albumas. RugpjĹŤtisâ&#x20AC;&#x153; (JAV, komiĹĄka drama) â&#x20AC;&#x201C; 18 val. â&#x20AC;&#x17E;DraugĹł draugaiâ&#x20AC;&#x153; (Rusija, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 21.15 val. â&#x20AC;&#x17E;Santaâ&#x20AC;&#x153; (Suomija, Lietuva, drama) â&#x20AC;&#x201C; 19 val.

Ĺ iauliai Atlantis Cinemas â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Ledo ĹĄalisâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 10 val. â&#x20AC;&#x17E;Narsusis riteris Justinasâ&#x20AC;&#x153; (Ispanija, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 11, 12.40, 14.20 val. â&#x20AC;&#x17E;Narsusis riteris Justinasâ&#x20AC;&#x153; (3D, Ispanija, animacinis) â&#x20AC;&#x201C; 11.45, 13.30 val. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ eimos albumas. RugpjĹŤtisâ&#x20AC;&#x153; (JAV, komiĹĄka drama) â&#x20AC;&#x201C; 15.15 val. â&#x20AC;&#x17E;AĹĄ tuoj grÄŻĹĄiuâ&#x20AC;&#x153; (PrancĹŤzija, drama) â&#x20AC;&#x201C; 16 val. â&#x20AC;&#x17E;AĹĄ, FrankenĹĄteinasâ&#x20AC;&#x153; (3D, JAV, fantastikos) â&#x20AC;&#x201C; 17.25 val. â&#x20AC;&#x17E;Kaip pavogti ĹžmonÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153; (Lietuva, komedija) â&#x20AC;&#x201C; 18 val. â&#x20AC;&#x17E;Redirected / UĹž LietuvÄ&#x2026;!â&#x20AC;&#x153; (Lietuva, veiksmo) â&#x20AC;&#x201C; 19.10, 21.15 val. â&#x20AC;&#x17E;PaskutinÄ&#x2014;s dienos Marseâ&#x20AC;&#x153; (DidĹžioji Britanija, fantastikos) â&#x20AC;&#x201C; 19.40 val. â&#x20AC;&#x17E;PaskutinÄ&#x2014; ribaâ&#x20AC;&#x153; (JAV, kriminalinis trileris) â&#x20AC;&#x201C; 21.25 val.

0ROGĂ&#x;NOĂ&#x;ZUOĂ&#x;JAĂ&#x;VIEĂ&#x;TgĂ&#x;DEĂ&#x;¸IMĂ&#x;TUĂ&#x;KE

Dar ĹĄiais metais V.Baumila tikisi daugiau laiko skirti darbui ÄŻraĹĄĹł studijoje ir galbĹŤt po septyneriĹł metĹł pertraukos iĹĄleisti treÄ?iÄ&#x2026; jÄŻ albumÄ&#x2026;. Bet kol kas dÄ&#x2014;mesys sutelktas ÄŻ â&#x20AC;&#x17E;EurovizijÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153;. Vaido ÄŻsitikinimu, Lietuva ĹĄÄŻmet gali gerai pasirodyti konkurse, kuris geguĹžÄ&#x2122; vyks Danijoje. â&#x20AC;&#x17E;Yra bent kelios dainos, kurios â&#x20AC;&#x17E;Eurovizijojeâ&#x20AC;&#x153; tikrai bĹŤtĹł vertos pirmojo deĹĄimtukoâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; neabejojo ÄŻ didĹžiausias Europos muzikos varĹžybas patekti norintis V.Baumila.

JÄ&#x2013;GOS-2 loĹĄimo Nr. 4325

DIDYSIS PRIZAS â&#x20AC;&#x201C; 228 237 Lt

2014 01 28 (antradienis) KENOLOTO loĹĄimo Nr. 5693 Galite laimÄ&#x2014;ti 200 000 Lt! 02 03 05 06 07 09 11 18 24 25 26 33 35 38 39 45 47 50 51 59 www.olifeja.lt

03 13 18 25 26 29 + 19 AtspÄ&#x2014;ta

LaimÄ&#x2014;jimas

6 5+1 5 4+1 4 3+1 3 2+1

228 237 Lt 4708 Lt 171 Lt 102 Lt 7 Lt 5 Lt 3 Lt 2 Lt


SUDPRJRVWY

6.40 TeleparduotuvÄ&#x2014;. 6.55 Animacinis serialas â&#x20AC;&#x17E;Kempiniukas PlaÄ?iakelnisâ&#x20AC;&#x153; (kart.). 7.25 â&#x20AC;&#x17E;Simpsonaiâ&#x20AC;&#x153; (N-7) (kart.). 7.55 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Gydytojos dienoraĹĄtisâ&#x20AC;&#x153; (2). 8.55 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;MeilÄ&#x2014;s sĹŤkuryjeâ&#x20AC;&#x153; (1823). 10.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;PamirĹĄk maneâ&#x20AC;&#x153; (74, 75) (N-7). 11.00 TV pagalba. SocialinÄ&#x2014;s dokumentikos laida (kart.). 11.55 Kvieskite daktarÄ&#x2026;! Medicinos pokalbiĹł ĹĄou (kart.).

6.15 Dienos programa. 6.20 â&#x20AC;&#x17E;Nickelodeonâ&#x20AC;&#x153; pristato. â&#x20AC;&#x17E;SmalsutÄ&#x2014; Doraâ&#x20AC;&#x153; (12). 6.50 â&#x20AC;&#x17E;Tomas ir DĹžerisâ&#x20AC;&#x153; (35). 7.20 Animacinis serialas â&#x20AC;&#x17E;Keista ĹĄeimynÄ&#x2014;lÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (kart.). 7.50 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Volkeris, Teksaso reindĹžerisâ&#x20AC;&#x153; (75) (N-7). 8.50 KK2. (N-7) (kart.). 9.40 24 valandos. SocialinÄ&#x2014; aktualijĹł laida (N-7) (kart.). 10.20 Nuo... iki... (kart.). 11.25 PaĹĄÄ&#x2014;lusios moÄ?iutÄ&#x2014;s. RealybÄ&#x2014;s ĹĄou (N-7) (kart.).

6.20 Programa. 6.24 TV parduotuvÄ&#x2014;. 6.40 Repor teris. 7.25 Ĺ˝iniĹł naujienos. Humoro laida. VedÄ&#x2014;jas T.AuguceviÄ?ius (N-7). 7.40 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;KvapĹł detektyvasâ&#x20AC;&#x153; (5, 6). Rusija, 2013 m. (N-7). 9.50 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;PadangiĹł patruliaiâ&#x20AC;&#x153; (11). Vokietija, 1998 m. (N-7). 10.55 Repor teris. InformacinÄ&#x2014; publicistinÄ&#x2014; laida. VedÄ&#x2014;jas A.Kavaliauskas. 11.40 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;MoterĹł daktarasâ&#x20AC;&#x153; (13). Rusija, 2012 m. (N-7).

6.30 Televitrina. 7.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Muchtaro sugrÄŻĹžimasâ&#x20AC;&#x153; (N-7) (kart.). 8.00 Yra, kaip yra. PokalbiĹł ĹĄou (N-7) (kart.). 9.00 MistinÄ&#x2014;s istorijos. SensacijĹł ĹĄou (N-7) (kart.). 10.00 EkstrasensĹł mĹŤĹĄis (N-7). 11.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;ProkurorĹł patikrinimasâ&#x20AC;&#x153; (77) (N-7).

ÂŚ

12.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Miestelio ligoninÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (2/4). 13.00 BÄ&#x2014;dĹł turgus. PokalbiĹł laida (kart.). 13.55, 14.10 Laba diena, Lietuva! TiesioginÄ&#x2014; aktualijĹł laida. 14.00, 15.30 Ĺ˝inios. 14.05, 15.45 Orai. 15.40 Spor tas. 15.50 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Viena byla dviemâ&#x20AC;&#x153; (97) (N-7). 17.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Kobra 11â&#x20AC;&#x153; (118) (N-7). 18.00 Ĺ iandien. AktualijĹł laida (su ver timu ÄŻ gestĹł kalbÄ&#x2026;). 18.40 Spor tas. 18.45 Orai. 18.50 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;NaisiĹł vasaraâ&#x20AC;&#x153; (21). 19.25 Taip. Ne. TV Ĺžaidimas. VedÄ&#x2014;jas A.Valinskas.

12.25 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;BĹŤrysâ&#x20AC;&#x153; (6). 12.55 Animacinis serialas â&#x20AC;&#x17E;Ant bangosâ&#x20AC;&#x153; (32). 13.30 Animacinis serialas â&#x20AC;&#x17E;Pilotas Baluâ&#x20AC;&#x153; (27). 14.00 Animacinis serialas â&#x20AC;&#x17E;Kempiniukas PlaÄ?iakelnisâ&#x20AC;&#x153; (25). 14.30 Animacinis serialas â&#x20AC;&#x17E;Simpsonaiâ&#x20AC;&#x153; (8) (N-7). 15.00 â&#x20AC;&#x17E;Rosarijaâ&#x20AC;&#x153; (67) (N-7). 16.00 â&#x20AC;&#x17E;Nepaklusni ĹĄirdisâ&#x20AC;&#x153; (89) (N-7). 17.00 TV pagalba. SocialinÄ&#x2014;s dokumentikos laida. VedÄ&#x2014;jas E.Knispelis (N-7). 17.55 Kvieskite daktarÄ&#x2026;! Medicinos pokalbiĹł ĹĄou. VedÄ&#x2014;jai J.JankeviÄ?ius ir A.Unikauskas. 18.30 TV3 Ĺžinios. 19.20 TV3 spor tas. 19.25 TV3 orai. 19.30 â&#x20AC;&#x17E;MoterĹł laimÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (81) (N-7).

12.25 TreÄ?iojo amĹžiaus universitetai Lietuvoje. 2014 m. 12.55 â&#x20AC;&#x17E;Nickelodeonâ&#x20AC;&#x153; valanda. â&#x20AC;&#x17E;Madagaskaro pingvinaiâ&#x20AC;&#x153; (5). 13.25 Animacinis serialas â&#x20AC;&#x17E;Keista ĹĄeimynÄ&#x2014;lÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (22). 13.55 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Audraâ&#x20AC;&#x153; (59) (N-7). 15.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Atpildasâ&#x20AC;&#x153; (40) (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. InformacinÄ&#x2014; pokalbiĹł laida. VedÄ&#x2014;jai P.SkuÄ?as ir I.KuodytÄ&#x2014;-SkuÄ?ienÄ&#x2014;. 17.30 Tikras gyvenimas. â&#x20AC;&#x17E;IĹĄgelbÄ&#x2014;ti ĹžmogĹłâ&#x20AC;&#x153;. VedÄ&#x2014;jas D.Mer tinas. 18.30 Ĺ˝inios. Kriminalai. 19.25 Spor tas. 19.28 Orai. 19.30 Valanda su RĹŤta. PokalbiĹł laida. VedÄ&#x2014;ja R.MikelkeviÄ?iĹŤtÄ&#x2014;.

12.40 SÄ&#x2026;mokslo teorija (N-7). 14.00 TV parduotuvÄ&#x2014;. 14.30 Ĺ˝iniĹł naujienos. Humoro laida. VedÄ&#x2014;jas T.AuguceviÄ?ius (N-7). 14.50 â&#x20AC;&#x17E;PadangiĹł patruliaiâ&#x20AC;&#x153; (14) (N-7). 16.00 Ĺ˝inios. 16.18 Orai. 16.20 Dok. serialas â&#x20AC;&#x17E;Pavojingiausi pasaulio gyvĹŤnaiâ&#x20AC;&#x153;. DidĹžioji Britanija, 2009 m. 17.00 Ĺ˝inios. 17.16 Orai. 17.18 Ar Ĺžinai, kad?.. 17.20 Lietuva tiesiogiai. AktualiĹł pokalbiĹł laida. VedÄ&#x2014;ja D.Ĺ˝eimytÄ&#x2014;. 18.00 Ĺ˝inios. 18.26 Orai. 18.28 Ar Ĺžinai, kad?.. 18.30 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;MoterĹł daktarasâ&#x20AC;&#x153; (16). Rusija, 2012 m. (N-7). 19.30 â&#x20AC;&#x17E;KvapĹł detektyvasâ&#x20AC;&#x153; (8) (N-7).

12.00 Kalbame ir rodome. VedÄ&#x2014;jas L.ZakoĹĄanskis (N-7). 13.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Muchtaro sugrÄŻĹžimasâ&#x20AC;&#x153; (N-7) (kart.). 14.00 Nuotakos siaubĹŤnÄ&#x2014;s. RealybÄ&#x2014;s ĹĄou (N-7). 15.00 Animacinis serialas â&#x20AC;&#x17E;Narutas. Viesulo kronikosâ&#x20AC;&#x153; (80). 15.30 Animacinis serialas â&#x20AC;&#x17E;Avatarasâ&#x20AC;&#x153; (39). 16.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;ProkurorĹł patikrinimasâ&#x20AC;&#x153; (78) (N-7). 17.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Muchtaro sugrÄŻĹžimasâ&#x20AC;&#x153; (N-7). 18.00 Ĺ˝inios. 18.25 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Mentalistasâ&#x20AC;&#x153; (58) (N-7). 19.30 Ĺ˝inios.

20.25 Loterija â&#x20AC;&#x17E;Perlasâ&#x20AC;&#x153;. 20.30 Panorama. 20.55 Verslas. 21.00 KultĹŤra. 21.05 Spor tas. 21.10 Orai. 21.15 DÄ&#x2014;mesio centre. VedÄ&#x2014;jas E.Jakilaitis. 21.45 Specialus tyrimas. VedÄ&#x2014;jas D.Butkus. Per pertraukÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; 22.00 Loterija â&#x20AC;&#x17E;Perlasâ&#x20AC;&#x153;. 22.45 Vakaro Ĺžinios. 23.00 UĹžsienio naujienos. 23.05 Spor tas. 23.10 Orai. 23.15 â&#x20AC;&#x17E;Lemtingas keliasâ&#x20AC;&#x153;. Trileris. ReĹž. T.George. JAV, 2007 m. (N-14). 1.15 â&#x20AC;&#x17E;Viena byla dviemâ&#x20AC;&#x153; (kart.). 2.30 DÄ&#x2014;mesio centre (kart.).

20.00 KelionÄ&#x2014; pas ĹĄamanÄ&#x2026;. ParanormaliĹł tyrimĹł laida. 21.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Moterys meluoja geriauâ&#x20AC;&#x153; (12). 21.30 TV3 vakaro Ĺžinios. 21.55 TV3 spor tas. 21.58 TV3 orai. 22.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Porininkaiâ&#x20AC;&#x153; (2). 23.05 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Kaulaiâ&#x20AC;&#x153; (17). 0.05 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝mogĹžudystÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (6). 1.05 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Kaulaiâ&#x20AC;&#x153; (3). 1.55 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Chorasâ&#x20AC;&#x153; (12). 2.50 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Eurekaâ&#x20AC;&#x153; (17). 3.40 Programos pabaiga.

21.30 Ĺ˝inios. Verslas. 21.54 Spor tas. 21.58 Orai. 22.00 Vakaro seansas. â&#x20AC;&#x17E;GyvatÄ&#x2014;s akysâ&#x20AC;&#x153;. KriminalinÄ&#x2014; drama. ReĹž. B.De Palma. Vaid. G.Siniseâ&#x20AC;&#x2122;as, J.Heardas, N.Cageâ&#x20AC;&#x2122;as. JAV, 1998 m. (N-14). 0.05 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;ÄŽstatymas ir tvarka. SpecialiĹłjĹł tyrimĹł skyriusâ&#x20AC;&#x153; (32) (N-7). 1.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Ties ribaâ&#x20AC;&#x153; (13) (N-14). 1.55 Sveikatos ABC. VedÄ&#x2014;ja R.BalanaĹĄkienÄ&#x2014; (kart.).

20.30 Dokumentinis serialas â&#x20AC;&#x17E;Pavojingiausi pasaulio gyvĹŤnaiâ&#x20AC;&#x153;. DidĹžioji Britanija, 2009 m. 21.00 Repor teris. InformacinÄ&#x2014; publicistinÄ&#x2014; laida. VedÄ&#x2014;jas A.Kavaliauskas. 21.42 Orai. 21.45 Ĺ˝iniĹł naujienos. Humoro laida. VedÄ&#x2014;jas T.AuguceviÄ?ius (N-7). 22.00 Nuoga tiesa. TiesioginÄ&#x2014; debatĹł laida. VedÄ&#x2014;ja R.JanutienÄ&#x2014; (N-7). 23.40 SÄ&#x2026;mokslo teorija. DebatĹł laida. VedÄ&#x2014;jas A.KliveÄ?ka (N-7). 1.00 Repor teris. 1.42 Orai. 1.45 Lietuva tiesiogiai. AktualiĹł pokalbiĹł laida. VedÄ&#x2014;ja D.Ĺ˝eimytÄ&#x2014;. 2.15 Programos pabaiga.

20.00 DviraÄ?io ĹĄou. Humoro laida. VedÄ&#x2014;jas V.Ĺ erÄ&#x2014;nas. 20.30 Yra, kaip yra. PokalbiĹł ĹĄou. VedÄ&#x2014;jai A.StaĹĄaitytÄ&#x2014;-MasalskienÄ&#x2014;, G.GureviÄ?iĹŤtÄ&#x2014; ir G.Drukteinis. 21.30 â&#x20AC;&#x17E;Trejos Melkiadeso Estrados laidotuvÄ&#x2014;sâ&#x20AC;&#x153;. Veiksmo. ReĹž. T.Lee Jonesas. Vaid. J.Cedillo, T.Lee Jonesas, B.Pepper. JAV, PrancĹŤzija, 2005 m. (N-14). 0.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Karo vilkai. Likvidatoriai IIIâ&#x20AC;&#x153; (7) (N-14). 1.00 â&#x20AC;&#x17E;Mentalistasâ&#x20AC;&#x153; (N-7) (kart.). 2.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;ProkurorĹł patikrinimasâ&#x20AC;&#x153; (N-7) (kart.). 3.00 Bamba. Interaktyvusis ĹĄou suaugusiesiems (S).

8Ă?GUDXVWLQHJDOLPDOHLVWLĂ?HPzVÂ&#x2019;VLJ \WLXĂ?VLHQLHmLDPV/DLGRVĂ&#x201E;1XRJDWLHVDÂł Ă&#x201E;/LHWXYRVU\WRÂł79 Ă?LĂ&#x2018;URYDLJDOzVSDVLĂ&#x2018;O\WLNXUĂ&#x2026;LDPHVDNLQ\MHGzWLNDEOHOÂ&#x2019;

0IRKĂ&#x;LIAMSĂ&#x;I¸Ă&#x;UĂ&#x20AC;Ă&#x;SIEĂ&#x;NIOĂ&#x;ÂŚ MĂ&#x201E;Ă&#x;SĂ&#x2039;Ă&#x;Ă&#x20AC;EĂ&#x;MwĂ&#x;TAĂ&#x;¸PYĂ&#x;GA Ă&#x201A;DOWjĂ?LHPRVYDNDUj79ODLGRVĂ&#x201E;1XRJDWLHVDÂłVWXGL MRMHEXVNDUĂ&#x2026;WDPDWNHWLQDPDGLVNXWXRWLÂąOHLVWL DUQHOHLVWLSDUGXRWL/LHWXYRVĂ?HPÂ?XĂ?VLHQLHmLDPV Stodama ÄŻ Europos SÄ&#x2026; jungÄ&#x2026; Lietuva ÄŻsipareigojo nedrausti ĹžemÄ&#x2014;s pardavimo uĹžsienieÄ?iams, tad nuo ĹĄiĹł metĹł geguĹžÄ&#x2014;s toks draudimas nustos galioti. TaÄ?iau iniciatyvinÄ&#x2014; grupÄ&#x2014; siĹŤlo ĹĄiuo klausimu surengti referendumÄ&#x2026;. KÄ&#x2026; apie tai mano â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytoâ&#x20AC;&#x153; televizijos ĹžiĹŤrovai, bus galima suĹžinoti ĹĄÄŻvakar tiesioginÄ&#x2014;s

laidos metu â&#x20AC;&#x201C; vyks balsavimas. Studijoje susirinks bĹŤrys skirtingas pozicijas ginanÄ?iĹł ĹžmoniĹł. Tai â&#x20AC;&#x201C; Lietuvos ĹžaliĹłjĹł ir valstieÄ?iĹł sÄ&#x2026; jungos pirmininkas RamĹŤnas Karbauskis, referendumo organizatorius PranciĹĄkus Ĺ liuĹžas, politikai Eligijus Masiulis, Linas Balsys, kiti. â&#x2013;  Ă&#x201E;/LHWXYRVU\WRÂł79YDO

0ERĂ&#x;¸ALĂ&#x;jIUSĂ&#x;BwĂ&#x;GIOĂ&#x;TIĂ&#x;PAĂ&#x;VOĂ&#x;JINĂ&#x;GA 1XRUXGHQV79PHGLFL QRVSRNDOELĂ&#x2DC;Ă&#x2026;RXĂ&#x201E;.YLHV NLWHGDNWDUjÂłYHGDQ WLVJ\G\WRMDVGRFHQWDV $OY\GDV8QLNDXVNDVSUL VLSDĂ?Â&#x2019;VWDNDGMDX\UD DWSDĂ?Â&#x2019;VWDPDVJDWYzMH

30DQWDXWRQXRWU

6%X]DLWzVQXRWU

ÂŚ

6.00, 6.35, 6.55, 7.10, 7.40, 8.05, 8.40 Labas rytas, Lietuva! 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Ĺ˝inios. 6.34, 8.03 Orai. 6.50 Eksper tas. 7.05, 7.35, 8.35 Orai, spor tas. 9.00 TV serialas â&#x20AC;&#x17E;Kobra 11â&#x20AC;&#x153; (N-7) (kart.). 10.00 Duokim garo! (kart.).

ÂŚ

Ă&#x;PVDXVLRG

E r i k a Z A BU L Ä&#x2013; N I E N Ä&#x2013; LR korespondentÄ&#x2014;

â&#x20AC;&#x201C; Kokios sveikatos temos lietuvius domina labiausiai? â&#x20AC;&#x201C; DidĹžiulio susidomÄ&#x2014;jimo sulaukÄ&#x2014; sveikos mitybos tema, kurios mes daug net ir nenagrinÄ&#x2014;jome. Vis daugiau ĹžmoniĹł domisi sveiku gyvenimo bĹŤdu. â&#x20AC;&#x201C; JĹŤs pats esate sveiko gyvenimo bĹŤdo ĹĄalininkas? â&#x20AC;&#x201C; Maitinuosi taip, kaip visiems patariu. Nors negalÄ&#x2014;Ä?iau tvirtinti, kad man tai visuomet pavyksta. Retsykiais norisi pasilepinti kokiais nors skanÄ&#x2014;stais. MÄ&#x2014;gstu ledus, bet stengiuosi nesilepinti per daĹžnai. Tiesa, esu nusistatÄ&#x2122;s prieĹĄ alkoholÄŻ. â&#x20AC;&#x201C; Patarkite, kaip ĹĄiomis dienomis neperĹĄalti. â&#x20AC;&#x201C; Viskas priklauso nuo aprangos ir judÄ&#x2014;jimo. Jeigu organiz-

*\G\WRMDV$8QL NDXVNDVĂ&#x201E;.DL Ă&#x2026;DOWDJHULDX VSDUmLDLHLWL RQHEzJWLÂł

mas aktyvus â&#x20AC;&#x201C; viskas bus gerai. JudÄ&#x2014;dami gaminame ĹĄilumÄ&#x2026;. â&#x20AC;&#x201C; Ar nepavojinga aktyviai sportuoti, pavyzdĹžiui, bÄ&#x2014;gioti, kai lauke minusinÄ&#x2014; temperatĹŤra? â&#x20AC;&#x201C; Tai daryti tikrai neprotinga. BÄ&#x2014;giojant kvÄ&#x2014;pavimas labai intensyvus ir gilus, o kvÄ&#x2014;puojant pro burnÄ&#x2026; daug ĹĄalto oro patenka ÄŻ plauÄ?ius ir tai labai apsunkina kraujotakÄ&#x2026;. O bloga kraujotaka lemia sunkesnÄ&#x2122; kovÄ&#x2026; su galimomis infekcijomis. Jei kvÄ&#x2014;puojame taisyklingai, pro nosÄŻ, tuomet keliaudamas ÄŻ

plauÄ?ius oras suĹĄildomas, nes nosies ertmÄ&#x2014;je yra visokiĹł klosÄ?iĹł, kur kraujotaka intensyvi. Bet bÄ&#x2014;giodami daĹžniau kvÄ&#x2014;puojame pro burnÄ&#x2026;, todÄ&#x2014;l esant minusinei temperatĹŤrai kategoriĹĄkai nepatarÄ?iau bÄ&#x2014;gioti. Norintiems sportuoti ĹžiemÄ&#x2026; geriau slidinÄ&#x2014;ti, Ä?iuoĹžinÄ&#x2014;ti arba vaikĹĄÄ?ioti sparÄ?iu Ĺžingsniu. â&#x20AC;&#x201C; Tiesa ar mitas, kad per ĹĄalÄ?ius iĹĄĹĄÄ&#x2026;la ir virusai? â&#x20AC;&#x201C; Tikrai ne. Dauguma jĹł ĹĄalÄ?ius atlaiko. â&#x2013;  79YDO


KRA¸TOĂ&#x;Ă&#x20AC;INIOS

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;SAUSIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x; (.D]ODXmLĂ&#x2018;QDLWzVQXRWU

POLITIKA

ÂľALĂ&#x;TISĂ&#x;KANĂ&#x;DAĂ&#x;VAIĂ&#x;KAMS .ODLSzGRVYDLNĂ&#x2DC;GDUĂ?HOLRĂ&#x201E;%DQJHOzÂłYHGzMDLJUHVLD EDXGDQXRLNLOLWĂ&#x2DC;-RVSLQLJLQzJDOLSDWXĂ&#x2026;WzWL GzOWRNDGGDUĂ?HO\MHĂ&#x2026;DOWDÂąU\WjNDLNXULRVHSDWDO SRVHWHPSHUDWĂ&#x2018;UDVLHNLDWLNÂąODLSVQLĂ&#x2DC;Ă&#x2026;LOXPRV Au ĹĄ r a PI L A I T I E N Ä&#x2013; LR korespondentÄ&#x2014;

6WDW\ELQLQNDLJULXYzVLXVNHWLQDVXWYDUN\WLSHUĂ&#x2026;LjVDYDLWÂ?3RWRmLDEXVSDUHQJWDYLHWDQDXMLHPVNRQFHUWĂ&#x2DC;UĂ&#x2018;PDPV

)¸Ă&#x;0AĂ&#x;LANĂ&#x;GOSĂ&#x;VAĂ&#x;SAĂ&#x;ROSĂ&#x;ESTĂ&#x;RAĂ&#x;DOSĂ&#x; LIĂ&#x;KOĂ&#x;TIKĂ&#x;TAIĂ&#x;GRIUĂ&#x;VwĂ&#x;SIĂ&#x2039;Ă&#x;KRĂ&#x201E;Ă&#x;VA PHWĂ&#x2DC;J\YDYXVLjLU OHJHQGLQHWDSXVLj3D ODQJRVYDVDURVNRQFHU WĂ&#x2DC;HVWUDGjĂ&#x2026;LRPLVGLH QRPLVWUDLĂ&#x2026;NRJDOLQJD VWDW\ELQLQNĂ&#x2DC;WHFKQLND $3LODLWLHQzVQXRWU

DarĹželÄŻ â&#x20AC;&#x17E;BangelÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; turÄ&#x2014;tĹł lankyti 220 vaikĹł, vakar jame buvo tik 117. Keliose grupÄ&#x2014;se, kurios ÄŻsikĹŤrusios vÄ&#x2014;sesnÄ&#x2014;je pastato dalyje, susirinko tiktai po kelis vaikus iĹĄ 22. TÄ&#x2014;vai atsiĹžvelgÄ&#x2014; ÄŻ praĹĄymus nevesti vaikĹł ÄŻ darĹželÄŻ, kol Ä?ia nebus ĹĄilÄ?iau. VidurdienÄŻ ĹĄvieÄ?iant saulei termometro stulpeliai jau buvo pakilÄ&#x2122; iki 18 laipsniĹł, taÄ?iau pagal higienos normĹł reikalavimus Ä?ia turÄ&#x2014;tĹł bĹŤti 22. Vaikai buvo aprengti ĹĄiltais megztiniais, su vilnonÄ&#x2014;mis kojinÄ&#x2014;mis, o auklÄ&#x2014;tojos gelbÄ&#x2014;josi kailinÄ&#x2014;mis liemenÄ&#x2014;mis. Nors ĹĄiame darĹželyje yra nedidelis baseinas, dÄ&#x2014;l ĹĄilumos trĹŤkumo jis jau dvi savaites nenaudojamas. Vakar â&#x20AC;&#x17E;BangelÄ&#x2014;jeâ&#x20AC;&#x153; apsilankÄ&#x2122; KlaipÄ&#x2014;dos visuomenÄ&#x2014;s sveikatos centro (VSC) specialistai patikrino patalpĹł temperatĹŤrÄ&#x2026; ir suraĹĄÄ&#x2122; protokolÄ&#x2026; sprÄ&#x2122;s, kokia bauda bus skirta ÄŻstaigos vadovei. â&#x20AC;&#x17E;Koridoriuje buvo 13 laipsniĹł, ĹžaidimĹł kambariuose â&#x20AC;&#x201C; 15â&#x20AC;&#x201C;16, sporto salÄ&#x2014;je â&#x20AC;&#x201C; 15 laipsniĹł. AiĹĄkinsimÄ&#x2014;s, dÄ&#x2014;l kokiĹł prieĹžasÄ?iĹł taip atsitiko, ar tinkamai pasiruoĹĄta Ĺžiemai. TaÄ?iau juk ir tokioje situacijoje galima rasti iĹĄeitÄŻ â&#x20AC;&#x201C; kad ir apsirĹŤpinti ĹĄildytuvaisâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; KlaipÄ&#x2014;dos VSC sveikatos saugos kontrolÄ&#x2014;s skyriaus vedÄ&#x2014;ja Asta Ĺ lepe-

tienÄ&#x2014;. â&#x20AC;&#x201C; Jeigu niekas nepasikeis, teks vaikus perkelti ÄŻ ĹĄiltesnes patalpas ar uĹždaryti kai kurias grupes.â&#x20AC;&#x153; DarĹželio vadovÄ&#x2014; Jevgenija Zankina svarstÄ&#x2014;, kad dÄ&#x2014;l visko kalta ĹĄildymo sistemos rekonstrukcija. Ji â&#x20AC;&#x17E;BangelÄ&#x2014;jeâ&#x20AC;&#x153; dirba beveik tris deĹĄimtmeÄ?ius, bet iki ĹĄiol tokiĹł problemĹł nekilo. PraÄ&#x2014;jusiÄ&#x2026; vasarÄ&#x2026; buvo pakeisti radiatoriai, taÄ?iau langai liko seni. Darbuotojai juos, kaip ir kasmet, apklijavo, kad nekoĹĄtĹł vÄ&#x2014;jas. Ĺ ildymo sistemÄ&#x2026; priĹžiĹŤrinÄ?ios bendrovÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;Mano bĹŤstasâ&#x20AC;&#x153; specialistai dirbo savaitgalÄŻ, vakar vÄ&#x2014;l bandÄ&#x2014; viskÄ&#x2026; sureguliuoti. Jie tikina, kad vien pakeitus radiatorius patalpĹł nesuĹĄildysi â&#x20AC;&#x201C; pastatas neapĹĄiltintas, nepakeisti langai. Pasak KlaipÄ&#x2014;dos savivaldybÄ&#x2014;s SocialinÄ&#x2014;s infrastruktĹŤros prieĹžiĹŤros skyriaus vedÄ&#x2014;jos Violetos GembutienÄ&#x2014;s, â&#x20AC;&#x17E;BangelÄ&#x2014;sâ&#x20AC;&#x153; dalinei ĹĄildymo sistemos rekonstrukcijai â&#x20AC;&#x201C; radiatoriams pakeisti â&#x20AC;&#x201C; buvo skirta 40 tĹŤkst. litĹł. Atnaujinti visÄ&#x2026; ĹĄildymo sistemÄ&#x2026; kainuotĹł daugiau kaip 230 tĹŤkst. litĹł. TokiĹł pinigĹł miesto biudĹžete kol kas nÄ&#x2014;ra. â&#x20AC;&#x17E;Remontininkai mano, kad problemĹł kilo dÄ&#x2014;l kai kuriĹł nekokybiĹĄkĹł ÄŻrangos detaliĹł, jau nuimtos ir pakeistos sklendÄ&#x2014;s. Ĺ ÄŻmet planuojama â&#x20AC;&#x17E;BangelÄ&#x2014;jeâ&#x20AC;&#x153; ir dar trijuose darĹželiuose ÄŻdÄ&#x2014;ti naujus langus. Tuomet langai bus pakeisti visuose uostamiesÄ?io darĹželiuoseâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; V.GembutienÄ&#x2014;.

9DLNĂ&#x2DC;GDUĂ?HO\MHSDNHLVWLUDGLDWRULDLWDmLDXODQJDLYLVGDUVHQLLUNLDXUL

SkaudĹžiÄ&#x2026; netek ties ir didelio liĹŤdesio valandÄ&#x2026; dÄ&#x2014;l mylimos mamy tÄ&#x2014;s mir ties nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame bendradarbÄ&#x2122; AuĹĄrÄ&#x2026; JablonskienÄ&#x2122;. Lietuvos statistikos depar tamento darbuotojai

SkaudĹžiÄ&#x2026; netek ties ir liĹŤdesio valandÄ&#x2026; dÄ&#x2014;l mylimo tÄ&#x2014;velio mir ties nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame SEB banko darbuotojÄ&#x2026; LinÄ&#x2026; StaniulÄŻ. AB SEB banko kolektyvas

SkaudĹžiÄ&#x2026; netek ties ir didelio liĹŤdesio valandÄ&#x2026; dÄ&#x2014;l mylimo Vyro mir ties nuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame FinansĹł ir apskaitos depar tamento BuhalterinÄ&#x2014;s apskaitos skyriaus vyriausiÄ&#x2026; jÄ&#x2026; specialistÄ&#x2122; JaninÄ&#x2026; CiunaitienÄ&#x2122;. ValstybÄ&#x2014;s kontrolÄ&#x2014;s kolektyvas

+UĂ&#x;RORĂ&#x;TEĂ&#x;I¸Ă&#x;KILSĂ&#x;KONĂ&#x;CERĂ&#x;TĂ&#x2039;Ă&#x;RĂ&#x201E;Ă&#x;MAI

A l v y d a s Z I A B K US LR korespondentas

Palangos vasaros koncertĹł estradÄ&#x2026; ardanÄ?ios KlaipÄ&#x2014;dos bendrovÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;Trameraâ&#x20AC;&#x153; darbininkai ĹĄiÄ&#x2026; savaitÄ&#x2122; jau nugriovÄ&#x2014; stogÄ&#x2026;. Apie dvideĹĄimt bendrovÄ&#x2014;s darbininkĹł iĹĄ nuolauŞų krĹŤvos renka lentas ir medienos likuÄ?ius. Rytoj Ä?ia turi atvaĹžiuoti speciali technika, kuri pradÄ&#x2014;s smulkinti betono luitus. Per ateinanÄ?iÄ&#x2026; savaitÄ&#x2122; tikimasi iĹĄvalyti pastato griuvÄ&#x2014;sius â&#x20AC;&#x201C; bĹŤsimo naujo statinio vietoje prasidÄ&#x2014;s ĹžemÄ&#x2014;s darbai. Vasaros estrados ardymui vadovaujantis bendrovÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;Trameraâ&#x20AC;&#x153; komercijos direktorius Sigitas Eglinskas tvirtino, kad sunkiausia buvo nugriauti statinio stogÄ&#x2026;. Projektuojant vasaros estradÄ&#x2026; buvo sumanyta sudÄ&#x2014;tinga stogo konstrukcija. Nuo vieno pastato galo iki kito buvo iĹĄlietas betoninis lankas â&#x20AC;&#x201C; jis metaliniais trosais laikÄ&#x2014; medinÄŻ stogÄ&#x2026;. PatÄŻ lankÄ&#x2026; rÄ&#x2014;-

â&#x2013;  3HQNLROLNRVPHWUĂ&#x2DC;DXNĂ&#x2026;mLR QDXMjNRQFHUWĂ&#x2DC;VDOÂ? QXRWU QXPDW \WDSDVWDW \WLSHUGYH MXVPHWXV3DVWDWDVEXVNH WXULĂ&#x2DC;DXNĂ&#x2026;WĂ&#x2DC;WDmLDXYLHQDV DXNĂ&#x2026;WDVEXVSRĂ?HPH â&#x2013;  ,Ă&#x2026;YLVRPRGHUQLĂ&#x2DC;NRQFHUWĂ&#x2DC; UĂ&#x2018;PĂ&#x2DC;EHQGUDVLVSORWDVVLHNV DSLHWĂ&#x2018;NVWNYDGUDWLQLĂ&#x2DC; PHWUĂ&#x2DC;-XRVHEXVÂ&#x2019;UHQJWRVUH SHWLFLMĂ&#x2DC;VDOzVGYLPDĂ?HVQzV

mÄ&#x2014; metaliniai stulpai, uĹžpilti betonu. â&#x20AC;&#x17E;Kaip statybininkams prieĹĄ 40 metĹł pavyko ÄŻ vamzdĹžius pripilti betono ir jÄŻ suspausti, negaliu paaiĹĄkinti. Naudojant dabartines technologijas tai ÄŻmanoma padaryti, bet tuomet tai turÄ&#x2014;jo prilygti technologiniam stebukluiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; stebÄ&#x2014;josi S.Eglinskas.

Lietuvos nacionalinÄ&#x2014;s ďŹ lharmonijos darbuotojai reiĹĄkia nuoĹĄirdĹžiÄ&#x2026; uĹžuojautÄ&#x2026; Virginijai Baranauskienei dÄ&#x2014;l mylimos Mamos mir ties.

NuoĹĄirdĹžiai uĹžjauÄ?iame Lietuvos statybininkĹł asociacijos garbÄ&#x2014;s prezidentÄ&#x2026; AdakrÄ&#x2026; Ĺ eĹĄtakauskÄ&#x2026; dÄ&#x2014;l brolio mir ties. AB â&#x20AC;&#x17E;Montuotojasâ&#x20AC;&#x153;

NRQIHUHQFLMRPVVNLUWRVVDOzV SHUVLUHQJLPRNDPEDULDL â&#x2013;  .RQFHUWĂ&#x2DC;VDOzMHWLOSV Ă?LĂ&#x2018;URYĂ&#x2DC;1XPDW \WDJDOLP\ EzDUmLDXVFHQRVHVDQmLDV VzGLPjVLDVYLHWDVSDYHUV WLVWRYLPĂ&#x2DC;MĂ&#x2DC;YLHWĂ&#x2DC;DLNĂ&#x2026;WHOH 7XRPHWVDOzMHWLOSVSHU WĂ&#x2018;NVWĂ?LĂ&#x2018;URYĂ&#x2DC; â&#x2013;  Ă&#x201A;LRSURMHNWRVjPDWDVLHNLD EHYHLNPOQOLWĂ&#x2DC;

NemaĹžas iĹĄĹĄĹŤkis buvo nugriauti estrados stogÄ&#x2026; taip, kad krintanÄ?ios jo dalys nesuĹžalotĹł darbininkĹł ir neuĹžvirstĹł ant technikos. Sprogdinti atramĹł nebuvo galima â&#x20AC;&#x201C; mat arti yra pastatĹł, kuriĹł langai bĹŤtĹł iĹĄbyrÄ&#x2014;jÄ&#x2122;. â&#x20AC;&#x17E;VisÄ&#x2026; naktÄŻ braiĹžiau schemas, skaiÄ?iavau. DĹžiaugiuosi, kad mano sumanytas griovimo metodas pasiteisinoâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; teigÄ&#x2014; darbĹł vadovas. Metalines atramas ÄŻlenkÄ&#x2014; galingas ekskavatorius su kauĹĄu, ir vasaros estrados stogas nugarmÄ&#x2014;jo Ĺžemyn taip, kaip buvo planuota. Ĺ itaip iĹĄ pradĹžiĹł buvo nugriauta ĹĄiaurinÄ&#x2014; stogo pusÄ&#x2014;. Griaunant pietinÄ&#x2122; pusÄ&#x2122; buvo dar daugiau rizikos, nes vos besilaikanti likusi stogo konstrukcijos dalis galÄ&#x2014;jo nuvirsti ne ten, kur tikÄ&#x2014;tasi. â&#x20AC;&#x17E;Nerimo buvo nemaĹžai, bet viskas pavyko. GriĹŤvant stogui nebuvo paĹžeisti net ĹĄalia estrados augantys medĹžiaiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; dĹžiaugÄ&#x2014;si S.Eglinskas.


KLASIFIKUOTIĂ&#x;SKELBIMAI

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;SAUSIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x; PERKA

4RANSĂ&#x;PORĂ&#x;TOĂ&#x;PASĂ&#x;LAUĂ&#x;GOS VEĹ˝A Ĺ˝MONES

UĹžsienyje KiekvienÄ&#x2026; dienÄ&#x2026; veĹžame keleivius ir siuntas ÄŻ AnglijÄ&#x2026;, VokietijÄ&#x2026;, OlandijÄ&#x2026;, BelgijÄ&#x2026;, DanijÄ&#x2026;, NorvegijÄ&#x2026;. Tel. 8 606 04 349.

ÂżEĂ&#x;Mw Ă&#x;SKLYĂ&#x;PAI PARDUODA Parduoda 2,8 ha komercinÄ&#x2014;s paskirties sklypÄ&#x2026; MolÄ&#x2014;tĹł pl. UNIKALUS sklypas prekybos centro LINK MOLÄ&#x2013;TŲ ir ARGINTOS metalo apdirbimo ÄŻmonÄ&#x2014;s kaimynystÄ&#x2014;je. Vilnius, tel. 8 686 16 753. PERKA

3TAĂ&#x;TYĂ&#x;BOSĂ&#x;IRĂ&#x;REĂ&#x;MONĂ&#x;TOĂ&#x; DARĂ&#x;BAI SIĹŞLO PASLAUGAS

Statyba Profesionaliai ir kokybiĹĄkai atliekame visus statybos darbus nuo smulkmenĹł iki namo pastatymo. Tik Vilniuje, tel.+370 670 95 424.

PA S KO L O S

nuo 5000 Lt iki 220 000 Lt su nekilnojamojo turto ÄŻkeitimu. Vilniuje, Kaune, KlaipÄ&#x2014;doje, Ĺ iauliuose, Palangoje. Tel. +370 618 61 111.

info@kreditogarantas.lt

SiĹŤlo darbÄ&#x2026; patyrusiam vairuotojui (CE kat.) VakarĹł Europoje, ÄŻ RusijÄ&#x2026; nevaMedĹžio gaminiai PERKA Perkame eglÄ&#x2014;s, puĹĄies plonrÄ&#x2026;sÄ?ius 3 Ĺžiuojame. Geras, laiku mokamas atlyAlfa Romeo m ir 2,4 m ilgio. BerĹžo rÄ&#x2026;stus ir plonrÄ&#x2026;s- ginimas. Tel. 8 698 06 252. Brangiai superkame visĹł markiĹł 1978- Ä?ius. Tel. 8 698 79 812. 0ASĂ&#x;LAUĂ&#x;GOS 2014 m. automobilius, vaĹžiuojanÄ?ius ir Geros kokybÄ&#x2014;s uosinius ir Ä&#x2026;Ĺžuolinius su defektais. Atsiskaitome iĹĄ karto. Tel. rÄ&#x2026;stus. Atsiskaitome iĹĄ karto. Tel. 8 687 KONSULTACIJOS 8 601 81 147. 91 800.

!UTOĂ&#x;MOĂ&#x;BIĂ&#x;LIAI

Santechnikos darbai Visi santechnikos montavimo darbai. Ĺ ildymo katilai. Prekyba, montavimas, servisas. Tadas, tel.: (8 5) 272 0035, 8 683 70 649. Paskolos nuo 3000 Lt per 1 val. visoje Lietuvoje, uĹžstatas - butas, namas. KonÄŽvairĹŤs Atliekame elektros instaliacijÄ&#x2026; nuo smulk- sultacijos. AUJAMA-CREDIT, tel. 8 600 menĹł iki visos buto instaliacijos. Tik Vil- 69 691. niuje. Tel.+370 670 95 482.

MEDICINOS PASLAUGOS 40 m. masaĹžuotoja atlieka gydomuo3IĂ&#x;Ă&#x201E;LOĂ&#x;DARĂ&#x;Bg sius ir prostatos masaĹžus. Savo namuoNUOLATINIS DARBAS se - 100 Lt. Atvykstu ÄŻ namus - 200 Lt. KeturiĹł rankĹł masaĹžas, 60 min. - 200 Vairuotojams Reikalingas vairuotojas-ekspeditorius Lt. Darant kursÄ&#x2026; - nuolaidos. Vilnius, tel. (marĹĄrutai: Europa- Rusija). Tel.+370 5 8 671 43 377. 230 6053, +370 698 15 671. KITOS PASLAUGOS

Reikalingi tolimĹłjĹł reisĹł vairuotojai, turintys E kategorijÄ&#x2026;. Darbas Europoje nuo 6 iki 8 savaiÄ?iĹł marĹĄrutu AnglijaBelgija. Keitimas mikroautobusais. Atlyginimas - nuo 6200 Lt. Skambinkite po 12 val., tel. +370 616 14 669. Reikalingas patyrÄ&#x2122;s tolimĹłjĹł reisĹł vaiUAB DOVALDA brangiai perka miĹĄ- ruotojas dirbti VakarĹł Europoje. Vilnius, kÄ&#x2026; su Ĺžeme arba birĹžes iĹĄsikirsti, di- tel. 8 655 58 552. deliais kiekiais apvalius pjautinuosius rÄ&#x2026;stus; valstybÄ&#x2014;s iĹĄperkamos ĹžemÄ&#x2014;s iĹĄvadas. Atsiskaito iĹĄ karto. El.p.: uab.dovalda@gmail.com, tel. 8 611 31 937.

39 m. maloni apvaliĹł formĹł brunetÄ&#x2014; kvieÄ?ia pabendrauti pasiturinÄ?ius ponus nuo 39 m. Tel. 8 671 64 154.

0RAĂ&#x;NEĂ&#x;¸IĂ&#x;MAI

REKLAMA

LRYTASLTĂ&#x;Ă&#x;WWWLRYTASLT

BlankÄ&#x2026; F10 LDR Nr. 2057276, iĹĄduotÄ&#x2026; AB â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos draudimasâ&#x20AC;&#x153;, laikyti nega- PraneĹĄame apie 2014-01-15 priimtÄ&#x2026; liojanÄ?iu. â&#x20AC;&#x17E;Reklamos linijaâ&#x20AC;&#x153;, individualios ÄŻmoDingusÄŻ tremtinio paĹžymÄ&#x2014;jimÄ&#x2026; Nr. 053456, iĹĄduotÄ&#x2026; Rasai Onai Grekienei, lai- nÄ&#x2014;s, registruotos LR juridiniĹł asmenĹł registre, kodas 302521656, buveinÄ&#x2014;s kyti negaliojanÄ?iu. DingusÄŻ tremtinio paĹžymÄ&#x2014;jimÄ&#x2026; Nr. 006719, iĹĄduotÄ&#x2026; Antosei MarkeviÄ?ienei, lai- adresas V. Druskio g. 10-98, Vilnius, savininko sprendimÄ&#x2026; pertvarkyti ÄŻmokyti negaliojanÄ?iu. nÄ&#x2122; ÄŻ uĹždarÄ&#x2026;jÄ&#x2026; akcinÄ&#x2122; bendrovÄ&#x2122;. NauÄŽVAIRĹŞS jos teisinÄ&#x2014;s formos juridinio asmens INFORMACIJA apie gamybinio/administracinio pastato statybos poveikio aplin- pavadinimas po pertvarkymo: â&#x20AC;&#x17E;Reklakai vertinimo atrankos iĹĄvadÄ&#x2026; dÄ&#x2014;l poveikio aplinkai vertinimo 1. Planuojamos ĹŤki- mos linijaâ&#x20AC;&#x153;; teisinÄ&#x2014; forma: uĹždaroji aknÄ&#x2014;s veiklos uĹžsakovas- UAB â&#x20AC;&#x17E;August ir Koâ&#x20AC;&#x153;, Juodasis kelias 104A, Vilnius, tel. (8 cinÄ&#x2014; bendrovÄ&#x2014;; buveinÄ&#x2014;: V. Druskio g.105) 235 5083, el.p. info@august.lt, www.august.lt 2. Planuojamos ĹŤkinÄ&#x2014;s veiklos 98, Vilnius. Su naujos teisinÄ&#x2014;s formos pavadinimas- gamybinio ir administracinio pastato statyba. 3. Planuojamos ĹŤki- juridinio asmens steigimo dokumennÄ&#x2014;s veiklos vieta - Meiliakalnio k.1, JauniĹŤnĹł sen., Ĺ irvintĹł r. sav. (skypo kad. Nr. tais nuo 2014-01-30 galima susipaĹžin8905.0001:709). 4. LR AM VRAAD 2013-09-03 priÄ&#x2014;mÄ&#x2014; spendimÄ&#x2026; Nr.(38-4)-VRti adresu: S. Ĺ˝ukausko g. 32-47, Vilnius 1.7-4364- gamybinio ir administracinio pastato statybai poveikio aplinkai vertinidarbo laiku 10 -16 val. mas neprivalomas. 5. SusipaĹžinti su informacija apie planuojamÄ&#x2026; ĹŤkinÄ&#x2122; veiklÄ&#x2026; gaAB â&#x20AC;&#x17E;Ĺ iauliĹł energijaâ&#x20AC;&#x153; 2014 m. vasario lima per 10 darbo dienĹł nuo ĹĄio skelbimo publikavimo UAB â&#x20AC;&#x17E;August ir Koâ&#x20AC;&#x153;, Juo14 d. 14 val. pakartotiniame aukcione dasis kelias 104A, Vilnius, tel. (8 5) 235 5083. 6. PasiĹŤlymus persvarstyti atranparduoda autokranÄ&#x2026; KS-2561 (valst. kos iĹĄvadÄ&#x2026; galima teikti per 20 darbo dienĹł nuo ĹĄio skelbimo publikavimo LR AM Nr. ZSF 849, pagaminimo metai 1985). Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui, JuozapaviÄ?iaus g. 9, VilniuPradinÄ&#x2014; kaina 7500 Lt. Kreiptis iki 2014je, tel. (8 5) 272 8536. 7. IĹĄsamiau susipaĹžinti su atrankos iĹĄvada ir atrankos do02-14 tel. (8 41) 59 12 06, 8 698 34 kumentais per 10 darbo dienĹł nuo ĹĄio skelbimo publikavimo galima UAB â&#x20AC;&#x17E;Studi021, (8 41) 59 12 04, 8 698 39 821, 8 ja PSâ&#x20AC;&#x153;, VerkiĹł g. 29, ĹŤkio kiemas 3, Vilnius, tel. 8 618 11 933. 686 51 392. Informacija apie atrankos iĹĄvadÄ&#x2026; dÄ&#x2014;l DraudeliĹł MSNA ir valstybiniĹł melioracijos sistemĹł bei jĹł statiniĹł rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo. 1. Pla- 2014-02-10 9 val. Vilniaus miesto nuojamos ĹŤkinÄ&#x2014;s veiklos uĹžsakovas: DraudeliĹł melioracijos statiniĹł naudoto- 29-ajame notaro biure (Ĺ eimyniĹĄkiĹł g. jĹł asociacija, Pakruojo r. sav., DraudeliĹł k., LiepĹł g. 5, tel. 8 615 76 872. 2. Pla- 21, Vilnius) bus skelbiamas Nelios Luknuojamos ĹŤkinÄ&#x2014;s veiklos pavadinimas: DraudeliĹł MSNA ir valstybiniĹł meliora- janÄ?ikovos, mirusios 2013-11-14, tescijos sistemĹł bei jĹł statiniĹł rekonstrukcija. 3. Planuojamos ĹŤkinÄ&#x2014;s veiklos vie- tamentas. ta: Pakruojo rajono DraudeliĹł, Sosdvario, MikniĹŤnĹł kadastriniĹł vietoviĹł dalis, 2014-02-10 8.45 val. Vilniaus miesto Ĺ iauliĹł apskr. 4. Ĺ iauliĹł RAAD 2013-11-15 priimta atrankos iĹĄvada Nr. (4) SR- 29-ajame notaro biure (Ĺ eimyniĹĄkiĹł g. S-2785 (7.1): poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. 5. IĹĄsamiau susipa- 21, Vilnius) bus skelbiamas Anos StaĹžinti su informacija apie planuojamÄ&#x2026; ĹŤkinÄ&#x2122; veiklÄ&#x2026; galima DraudeliĹł melioracirostinos, mirusios 2014-01-08, testajos statiniĹł naudotojĹł asociacijoje, Pakruojo r. sav., DraudeliĹł k., LiepĹł g. 5, tel. mentas. 8 615 76 872. 6. PasiĹŤlymus persvarstyti atrankos iĹĄvadÄ&#x2026; galima teikti per 20 darbo dienĹł nuo ĹĄio skelbimo paskelbimo Ĺ iauliĹł RAAD, M.K.Ä&#x152;iurlionio g. 3, 2014-02-06 11.30 val. Vilniaus miesto Ĺ iauliai, tel. (8 41) 59 64 00. 7. IĹĄsamiau susipaĹžinti su atrankos iĹĄvada ir at- 29-ajame notaro biure (Ĺ eimyniĹĄkiĹł g. rankos dokumentais galima per 10 darbo dienĹł nuo ĹĄio praneĹĄimo paskelbi- 21, Vilnius) bus skelbiamas Gelenos mo DraudeliĹł melioracijos statiniĹł naudotojĹł asociacijoje, Pakruojo r. sav., Drau- MeĹžuk, mirusios 2014-01-10, testadeliĹł k., LiepĹł g. 5, tel. 8 615 76 872, arba Ĺ iauliĹł RAAD, M.K.Ä&#x152;iurlionio g. 3, mentas. Ĺ iauliai, tel. (8 41) 59 64 00. 2014-02-05 15 val. Vilniaus miesto

Vienintelio akcininko sprendimu (2014-01-29) likviduojama UAB â&#x20AC;&#x17E;JAXAâ&#x20AC;&#x153;, ÄŻmonÄ&#x2014;s kodas 302577313, adresas SaulÄ&#x2014;tekio al.15, Vilnius. Pretenzijos ir krediPamestÄ&#x2026; medĹžiotojo bilietÄ&#x2026; Nr. 037319 toriniai reikalavimai pateikiami likvidatoriui Nulufer Avci adresu SaulÄ&#x2014;tekio al. 15, Vilnius, tel. +370 634 14 242. laikyti negaliojanÄ?iu. DINGÄ&#x2DC; DOKUMENTAI

29-ajame notaro biure (Ĺ eimyniĹĄkiĹł g. 21, Vilnius) bus skelbiamas LiubovÄ&#x2014;s KiĹžinos, mirusios 2013-08-06, testamentas.

BRANGIAI PERKAME MIĹ KUS SU Ĺ˝EME ARBA IĹ SIKIRSTI ir Ĺ˝EMÄ&#x2DC; Ĺ˝EMDIRBYSTEI.Tel. 8 615 33 777, el. paĹĄtas: statnora@yahoo.com

"UĂ&#x;TAI PERKA

Vilnius Pirksiu 80 m² butÄ&#x2026; Vilniuje. Domina SenamiesÄ?io, UĹžupio, Ĺ˝vÄ&#x2014;ryno, Antakalnio rajonai. Tel. 8 676 19 800.

0ASĂ&#x;TAĂ&#x;TAI Ă&#x;PAĂ&#x;TALĂ&#x;POS PARDUODA

Vilnius AdministracinÄ&#x2014;s UAB â&#x20AC;&#x17E;TekstilÄ&#x2014; LTâ&#x20AC;&#x153; valdyba susirinkime nusprendÄ&#x2014; parduoti jai priklausanÄ?ius tris pastatus, esanÄ?ius adresu VilkpÄ&#x2014;dÄ&#x2014;s g. 8, Vilnius. Tel. +370 686 66 584. ÄŽvairios Parduodamas atskiras 2000 m² pastatas su 17,3 arĹł sklypu netoli Centro (galima pritaikyti ivairiai veiklai). UNIKALI VIETA. Vilnius, tel. 8 686 16 753. LikvidĹžios PATALPOS su nuomininkais Vilniuje. GRÄ&#x201E;Ĺ˝A nuo 8,8 proc. Vilnius, tel. 8 686 16 753.

3TAĂ&#x;TYĂ&#x;BIĂ&#x;NwSĂ&#x;MEĂ&#x;DĂ&#x20AC;IAĂ&#x;GOS PARDUODA

MedĹžio gaminiai Parduoda Ĺžalias ir dĹžiovintas uosines lentas (storis 55 ir 35 mm). Tel. 8 687 18 471. Stogo danga Skardos lankstiniĹł lankstymas, stogĹł dangos, tvorĹł elementai, hidroizoliacinÄ&#x2014;s medĹžiagos â&#x20AC;&#x17E;Izolexâ&#x20AC;&#x153;. Tel.: (8 5) 272 7985, 8 699 66 276.

3AUSIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;¡,IETUVOSĂ&#x;RYTEŠĂ&#x;SPAUSDINTOĂ&#x;KRYĂ&#x20AC;IAĂ&#x20AC;ODĂ&#x20AC;IOĂ&#x;ATSAKYMAI 6ERĂ&#x201C;TIĂ&#x201C;KAĂ&#x201C;LIAIĂ&#x201C;9DQWD.HGUR%RVV$VLOzV7HLVzVĂ&#x201E;9LDVDWÂł1RLVDV,YHWD%XGD,GLR'LQDUD.UDWD$OPDWD6SDUDL*DUVLDX6LGUDV2GHVD0DNDL.ROED .HPVD.DLVD/LJRV6NLOD9DGz$XW0. (OĂ&#x201C;RIĂ&#x201C;ZONĂ&#x201C;TAĂ&#x201C;LIAI*DYHQRQLV1LGRV9LGL3XVGDNWDULV(OLV5DVRV$WzQz3DVRJD$WODVDV$WVWRV6PDNUDL.DNODV$URV'YHMHWDL.DOLEUDV0DLJDL%DLED $GDPV6RXO$XNVz.DQDVWD


0ALMIROSĂ&#x;HOROSKOPAS

LAISVALAIKIS

Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;SAUSIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;Ă&#x;

Tai paskutinÄ&#x2014; MÄ&#x2014;nulio mÄ&#x2014;nesio ir GyvatÄ&#x2014;s metĹł diena, skirta kÄ&#x2026; nors uĹžbaigti, apibendrinti, atsiteisti su skolininkais, atsipraĹĄyti, susitaikyti â&#x20AC;&#x201C; tam itin palankus metas prasidÄ&#x2014;s nuo 17 val. 30 min. TiktĹł sprÄ&#x2122;sti ir finansines problemas â&#x20AC;&#x201C; galite rasti iĹĄeitÄŻ (ypaÄ? jeigu aptarinÄ&#x2014;site savo reikalus po 17 val. 30 min.). Beje, nederÄ&#x2014;tĹł veikti vieniems â&#x20AC;&#x201C; tarkitÄ&#x2014;s su draugais, kolegomis, siekite bendradarbiavimo, neatsisakykite biÄ?iuliĹĄkos pagalbos â&#x20AC;&#x201C; vÄ&#x2014;lgi tam palankiausias metas nuo 17 val. 30 min. Iki to laiko itin pavojingas metas â&#x20AC;&#x201C; bĹŤkite atsargĹŤs: situacija gali pasirodyti geresnÄ&#x2014;, nei yra iĹĄ tiesĹł.

Prasminga imtis sunkiĹł darbĹł, kuriems reikia ne tik iĹĄtvermÄ&#x2014;s, bet ir kĹŤrybingumo, iĹĄradingumo, sumanumo. Verta kreiptis pagalbos ÄŻ ÄŻtakingus asmenis. Tinka gilintis ÄŻ sudÄ&#x2014;tingÄ&#x2026; informacijÄ&#x2026;, ieĹĄkoti slaptĹł informacijos ĹĄaltiniĹł. MÄ&#x2014;ginkite suvokti slaptÄ&#x2026; ÄŻvykiĹł, ĹžodĹžiĹł prasmÄ&#x2122; ir nepasitikÄ&#x2014;kite iĹĄgirstais dalykais, kol jĹł nepatikrinsite. Palanku ieĹĄkoti dingusiĹł daiktĹł, dokumentĹł, pinigĹł. Patartina iĹĄkrovos dieta, venkite svaigalĹł. Pasistenkite iki prasidedant MÄ&#x2014;nulio jaunaÄ?iai ir naujiesiems MÄ&#x2014;lynojo Arklio metams visiems atleisti, su visais susitaiky-

ti â&#x20AC;&#x201C; savÄ&#x2122;s tame sÄ&#x2026;raĹĄe irgi nepamirĹĄkite. Sapnai iĹĄ treÄ?iadienio ÄŻ ketvirtadienÄŻ pranaĹĄiĹĄki, jei buvo tikroviĹĄki, pildysis tiesiogiai. Jei regÄ&#x2014;jote angelÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; tai aukĹĄtesniĹł jÄ&#x2014;gĹł apsaugos, vidinio ĹĄvarumo poĹžymis. Geras sapnas, jei buvo tylu, patys buvote ramĹŤs, neĹĄnekÄ&#x2014;jote. Blogas Ĺženklas: jeigu duĹžtĹł veidrodis, stiklas, indai, laikrodis sustotĹł. Geras Ĺženklas: rasti arba gauti dovanĹł pasagÄ&#x2026;, virvutÄ&#x2122;, ypaÄ? uĹžmegztÄ&#x2026;, juostelÄ&#x2122;, dirĹžÄ&#x2026;. Ĺ˝vilgsnis ÄŻ priekÄŻ: penktadienis iki 16 val. 30 min. itin palankus svarbiems susitikimams ir susitarimams; palankios spalvos â&#x20AC;&#x201C; balta, raudona, oranĹžinÄ&#x2014;.

!6)Ă&#x;.!3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;%Ă&#x2018;VLWHVWLSUĂ&#x2018;V LUWDLSXLNLSURJDÂ&#x2019;YHUWLQWLSUDHL WÂ&#x2019; NDGSDNHLVWXPzWHÂ&#x2019;JHUjDWHLWÂ&#x2019; 7DGQH VzGzNLWHUDQNĂ&#x2DC;VXGzMÂ?ÂąĂ&#x2026;LDQGLHQUHL NLDYHLNWL-XVSDODLN\VGDXJXPDWDGSD VLUXRĂ&#x2026;NLWHSHULPWLLQLFLDW\YjÂ&#x2019;VDYRUDQNDV WLHVDYHQNLWHQHDSJDOYRWĂ&#x2DC;Â&#x2019;VLSDUHLJRMLPĂ&#x2DC;

,)Ă&#x;Ă 4!3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;9LVNRQHVXSUDV NLWHWLHVPXNDLVLHNLWHEĂ&#x2018;WLNXRJH ULDXLQIRUPXRWLÂąLHĂ&#x2026;NRNLWHSRYDQGHQLQLĂ&#x2DC; XROĂ&#x2DC;$SOLQNLQLDPVOLNLWHSDVODSWLQJL\SDm VDYRNRQNXUHQWDPVSULHĂ&#x2026;DPVÂąWDLVWLS ULQVMĂ&#x2018;VĂ&#x2DC;SR]LFLMDV

Âľ!5Ă&#x;,93Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;%Ă&#x2018;VLWHDSVXNUĂ&#x2018;V VXPDQĂ&#x2018;VÂąVSUÂ?VNLWHSDLQLXVUHLND OXV7LNVYDUEXQHVNXEzWLNULWLĂ&#x2026;NLDXYHUWLQWL DYDQWLĂ&#x2018;ULVWLĂ&#x2026;NXVSDVLĂ&#x2018;O\PXV7LQNDLĂ&#x2026;JLPL QDLmLĂ&#x2DC;DUGUDXJĂ&#x2DC;SUDĂ&#x2026;\WLSDJDOERV

VDYRYHLNORVWUĂ&#x2018;NXPXVPzJLQNLWH VXYRNWLGzONRJDOLDWVLUDVWLSUREOHPĂ&#x2DC;7DL VzNPLQJDGLHQDYHLNODLÂąLPNLWzVDWVDNLQ JĂ&#x2DC;QHEDLJWĂ&#x2DC;GDUEĂ&#x2DC;

/Âż)!Ă&#x;2!Ă&#x;')3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;6WHQNLWzVWDL N\WLVSULHMXPVNHOLDPĂ&#x2DC;VjO\JĂ&#x2DC;GDU EHODELDXSDLV\NLWHSDUWQHULĂ&#x2DC;NROHJĂ&#x2DC;DU NOLHQWĂ&#x2DC;QXRPRQzVNLWDLSMĂ&#x2018;VĂ&#x2DC;HOJHV\VEXV Â&#x2019;YHUWLQWDVNDLSSUHWHQ]LQJDV3DODQNXVSUÂ?V WLILQDQVLQHVSUREOHPDV

36!23Ă&#x;49+Ă&#x;,u3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;0zJLQ NLWHNHLVWLÂ&#x2019;Y\NLĂ&#x2DC;UDLGjÂ&#x2019;MXRVQHVL NLĂ&#x2026;GDPLWLHVLRJLDL6YDUELXVUHLNDOXVWYDU N\NLWHNRQILGHQFLDOLDLVNDQDODLVDUEDSHU GUDXJXVWDUSLQLQNXV9HUWDÂ&#x2019;VLNODXV\ WLÂ&#x2019;P\OLPRĂ?PRJDXVQXRMDXWDVSDLV\WLMR QXRPRQzV

6!.Ă&#x;$%Ă&#x;.)3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;*DOLWHSD WLUWLNDGQXRMĂ&#x2018;VĂ&#x2DC;LQLFLDW\YRVGDXJ NDVSULNODXV\VÂąQXJDOzVLWHQHSDODQNLDV DSOLQN\EHV3DODQNXLHĂ&#x2026;NRWLWLQNDPRGDU ERWDLSSDWGLQJXVLĂ&#x2DC;GDLNWĂ&#x2DC;DUGRNXPHQ WĂ&#x2DC;Ă&#x201A;LDQGLHQQHWLNVSUDGzWLQLHNRQDXMDÂą DWLGzNLWHWDLU\WGLHQDL

-%2Ă&#x;'%Ă&#x;,uĂ&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;$LĂ&#x2026;NLQNLWzV *!5Ă&#x;4)3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;1HVLLPNLWHMR NLĂ&#x2DC;U\Ă?WLQJĂ&#x2DC;DUSDYRMLQJĂ&#x2DC;YHLNVPĂ&#x2DC; QLHNDPQHJUDVLQNLWHÂąJUDĂ?LXRMXODLPzVLWH NXUNDVGDXJLDX*HUDSURJDDLĂ&#x2026;NLQWLVSDV ODSWLVLUWYDUN\WLNRQILGHQFLDOLXVUHLNDOXV *DXWLGDO\NLQLDLSDVLĂ&#x2018;O\PDLGXRVQDXGRV SHUPzQHVÂ&#x2019;WLNSULLPWLMXRVUHLNzWĂ&#x2DC;U\W

$69Ă&#x;.)!)Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;3DNUHLSVL WHÂ&#x2019;Y\NLXVSDODQNHVQHOLQNPH7LHVD YHLNLWHSHUQHRILFLDOLXVNDQDOXVÂąUXRĂ&#x2026;NLWH GLUYjU\WGLHQRVVXVLWLNLPDPVLUVYDUELHPV UHLNDODPV.UHLSNLWzVSDJDOERVSDWDULPRÂ&#x2019; Â&#x2019;WDNLQJXVDVPHQLV

6uĂ&#x;Âż93Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;6OHJLDQWLVPH

Âż5Ă&#x;693Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;1HVNXEzNLWHYLO

GLHQQLHNRGDXJQHSODQXRNLWHÂą VYDUELXVGDUEXVSDWDUWLQDDWLGzWLNLWDL VDYDLWHL'DXJLDXGzPHVLRVNLUNLWHQD PĂ&#x2DC;UHLNDODPV/LNLWHQXRĂ&#x2026;LUGĂ&#x2018;VP\OLPDP Ă?PRJXLDUWLPLHVLHPVQHWMHLJXWDP VWLJVĂ&#x2018;SR

WLVMXRODEJLUWLVVzNPHSHUGDXJ QHVLĂ?DYzNLWHJDXWDLVSDVLĂ&#x2018;O\PDLVDUĂ?PR QzPLVVXNXULDLVĂ&#x2026;LXRPHWXVXVLSDĂ?Â&#x2019;VWDWH 1HODLNDVVYDUELRPVILQDQVLQzPVRSHUDFL MRPV*HULDXDWLGzWLSLQLJLQLĂ&#x2DC;LUWXUWRUHL NDOĂ&#x2DC;WYDUN\Pj

SKELBIMAI ÄŽ â&#x20AC;&#x17E;LIETUVOS RYTÄ&#x201E;â&#x20AC;&#x153; PRIIMAMI: Redakcijos biuruose: VILNIUJE â&#x20AC;&#x201C; Gedimino pr. 12A, tel. (8 5) 274 3767, faksas 274 3799, el. p. spaudosskelbimai@lrytas.lt; KAUNE â&#x20AC;&#x201C; LaisvÄ&#x2014;s al. 7, tel. (8 37) 40 02 55; KLAIPÄ&#x2013;DOJE â&#x20AC;&#x201C; M.MaĹžvydo al. 1, tel. (8 46) 31 13 81; Ĺ IAULIUOSE â&#x20AC;&#x201C; Dvaro g. 73, tel. (8 41) 52 03 04; PANEVÄ&#x2013;Ĺ˝YJE â&#x20AC;&#x201C; Ramygalos g. 15, tel. (8 45) 50 78 22; ALYTUJE â&#x20AC;&#x201C; S.Dariaus ir S.GirÄ&#x2014;no g. 4, tel. (8 315) 51 164; MARIJAMPOLÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; KÄ&#x2122;stuÄ?io g. 5, tel. (8 343) 92 562; PALANGOJE â&#x20AC;&#x201C; Vytauto g. 118, tel. (8 460) 48 440; VILKAVIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; SodĹł g. 1, tel. (8 342) 20 849. Kitose tarnybose:

-9DUQRSLHĂ&#x2026;

VARNOĂ&#x;LESINYS

WDV-XPVJDOLEĂ&#x2018;WLSULPLQWLQHÂ&#x2019;Y\N G\WLÂ&#x2019;VLSDUHLJRMLPDLQHJUjĂ?LQWRVVNRORV NODLGRV*DOLDSLPWLQRUDVXĂ?PHJ]WLVODSWj PHLOzVURPDQj

3+/2Ă&#x;0)/Ă&#x;.!3Ă&#x;Ă&#x;ÂŚĂ&#x; Ă&#x;Ă&#x201A;LDQ

Ĺ ILALÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; J.BasanaviÄ?iaus g. 23, tel. (8 449) 51 421; ZARASUOSE â&#x20AC;&#x201C; Vilniaus g. 16, tel. (8 385) 30 485. PRENUMERATA â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153; galima uĹžsisakyti redakcijos biuruose: VILNIUJE â&#x20AC;&#x201C; Gedimino pr. 12A, tel. (8 5) 274 3777; KAUNE â&#x20AC;&#x201C; LaisvÄ&#x2014;s al. 7, tel. (8 37) 40 02 66; KLAIPÄ&#x2013;DOJE â&#x20AC;&#x201C; M.MaĹžvydo al. 1, tel. (8 46) 31 11 45; Ĺ IAULIUOSE â&#x20AC;&#x201C; Dvaro g. 73, tel. (8 41) 52 03 04; PANEVÄ&#x2013;Ĺ˝YJE â&#x20AC;&#x201C; Ramygalos g. 15, tel. (8 45) 50 78 20; ALYTUJE â&#x20AC;&#x201C; S.Dariaus ir S.GirÄ&#x2014;no g. 4, tel. (8 315) 51 164; MARIJAMPOLÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; KÄ&#x2122;stuÄ?io g. 5, tel. (8 343) 92 562; KYBARTUOSE â&#x20AC;&#x201C; J.BasanaviÄ?iaus g. 40, tel. (8 648) 73 429; PALANGOJE â&#x20AC;&#x201C; Vytauto g. 118, tel. (8 460) 48 440; VILKAVIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; SodĹł g. 1, tel. (8 342) 20 849.

DRUSKININKUOSE â&#x20AC;&#x201C; Vilniaus al. 32, tel. (8 313) 55 123; KAIĹ IADORYSE â&#x20AC;&#x201C; Gedimino g. 59-113, Kitose platinimo tarnybose: tel. (8 346) 51 378; ANYKĹ Ä&#x152;IUOSE, BIRĹ˝UOSE, GARGĹ˝JONAVOJE â&#x20AC;&#x201C; J.Ralio g. 12-44, DUOSE, JONAVOJE, KÄ&#x2013;DAINIUOSE, tel. (8 349) 51 474; MOLÄ&#x2013;TUOSE, UKMERGÄ&#x2013;JE, UTENOJE, LAZDIJUOSE â&#x20AC;&#x201C; SeinĹł g. 3, tel./faksas (8 318) 52 374; PRENUMERATOS KAINA 2014 METAMS KRETINGOJE â&#x20AC;&#x201C; BirutÄ&#x2014;s g. 11, â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytasâ&#x20AC;&#x153; tel. (8 445) 53 949; Gyventojams Juridiniams PRIENUOSE â&#x20AC;&#x201C; J.BasanaviÄ?iaus g. 14, asmenims tel. (8 319) 60 180; 1 mÄ&#x2014;n. 40,00 Lt 47,00 Lt PLUNGÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; J.Tumo-VaiĹžganto g. 27, 3 mÄ&#x2014;n. 120,00 Lt 141,00 Lt tel. (8 448) 72 419; 6 mÄ&#x2014;n. 235,00 Lt 265,00 Lt 449,00 Lt 499,00 Lt ROKIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; Taikos g. 5, tel. (8 458) 33 241; 12 mÄ&#x2014;n.

ZARASUOSE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Spaudos keliasâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 528) 20 122, mob. 8 650 43 742; BIRĹ TONE â&#x20AC;&#x201C; E.PetruĹĄauskienÄ&#x2014;s SPA, tel. (8 319) 56 625; DRUSKININKUOSE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Drusvilmaâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 313) 51 075; ELEKTRÄ&#x2013;NUOSE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Benrestasâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 528) 39 200; IGNALINOJE â&#x20AC;&#x201C; D.OrechovienÄ&#x2014;, tel. 8 677 98 736; JURBARKE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Jurbarko laikasâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 447) 72 323; Ĺ IAULIŲ KRAĹ TAS: JONIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; tel. (8 687) 89 040; KELMÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; tel. (8 427) 54 381; PAKRUOJYJE tel. (8 421) 61 704; KURĹ Ä&#x2013;NUOSE â&#x20AC;&#x201C; tel. (8 41) 58 57 61; NAUJOJOJE AKMENÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; tel. (8 425) 56 588; RADVILIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; tel. (8 422) 53 451; KAIĹ IADORYSE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Emduvaâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 346) 51 378; KRETINGOJE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Paslauga tauâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 445) 53 949; KUPIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; L.BudrienÄ&#x2014;, tel. 8 646 26 189; LAZDIJUOSE â&#x20AC;&#x201C; K.MatuleviÄ?iaus IÄŽ â&#x20AC;&#x17E;Ryto ĹžvaigĹždÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153;, tel. (8 318) 52 375; MAĹ˝EIKIUOSE â&#x20AC;&#x201C; SodĹł g. 1-83, UAB â&#x20AC;&#x17E;JĹŤros paĹĄtasâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 443) 21 233, mob. 8 650 18 774; PASVALYJE â&#x20AC;&#x201C; L.JaniselienÄ&#x2014;, tel. 8 620 58 664;

â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytasâ&#x20AC;&#x153; be ĹĄeĹĄtadieniĹł Gyventojams Juridiniams asmenims 33,00 Lt 38,00 Lt 99,00 Lt 114,00 Lt 190,00 Lt 220,00 Lt 380,00 Lt 420,00 Lt

PLUNGÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; UAB PlungÄ&#x2014;s paĹĄtas, tel. (8 448) 72 419; PRIENUOSE â&#x20AC;&#x201C; R.PaulauskienÄ&#x2014;s PÄŽ, tel. 8 685 30 867; RADVILIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; VĹĄÄŽ â&#x20AC;&#x17E;UĹžbÄ&#x2014;gtukÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153;, tel. 8 682 38 020; RASEINIUOSE â&#x20AC;&#x201C; M.MaulienÄ&#x2014;s IÄŽ, tel. (8 428) 51 337; ROKIĹ KYJE â&#x20AC;&#x201C; V.Baranovskio ÄŽ â&#x20AC;&#x17E;Baltmaâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 458) 33 241; Ĺ AKIUOSE â&#x20AC;&#x201C; Vitas Kasiulaitis, tel. 8 612 97 522; Ĺ IAULIUOSE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Naujoji tvarkaâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 41) 50 07 10; Ĺ ILALÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;RitSpedaâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 449) 51 421; Ĺ ILUTÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Literaâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 441) 75 474; Ĺ IRVINTOSE â&#x20AC;&#x201C; Helena MarÄ?iauskienÄ&#x2014;, tel. 8 603 18 288; TAURAGÄ&#x2013;JE â&#x20AC;&#x201C; Gedimino g. 8-58, UAB â&#x20AC;&#x17E;JĹŤros paĹĄtasâ&#x20AC;&#x153;, tel. (8 446) 54 433, mob. 8 650 18 770; TELĹ IUOSE â&#x20AC;&#x201C; Respublikos g. 41, Judita MineikienÄ&#x2014;, tel. (8 444) 51 084, mob. 8 612 93 794; TRAKUOSE â&#x20AC;&#x201C; B. ir V.Vysockai, tel. 8 615 24 284. Prenumerata taip pat priimama internetu: http://prenum.lrytas.lt

â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytasâ&#x20AC;&#x153; tik antradieniais Gyventojams Juridiniams asmenims 13,00 Lt 14,50 Lt 39,00 Lt 43,50 Lt 78,00 Lt 87,00 Lt 156,00 Lt 174,00 Lt

â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytasâ&#x20AC;&#x153; tik ĹĄeĹĄtadieniais Gyventojams Juridiniams asmenims 15,00 Lt 16,50 Lt 45,00 Lt 49,50 Lt 90,00 Lt 99,00 Lt 180,00 Lt 198,00 Lt

,661 /HLGĂ?LDPDVQXRPHWĂ&#x2DC;VDXVLRG !DĂ&#x;REĂ&#x;SAS*(',0,1235$9,/1,86 4EĂ&#x;LEĂ&#x;FOĂ&#x;NASĂ&#x;PAĂ&#x;SIĂ&#x;TEIĂ&#x;RAUĂ&#x;TI &AKĂ&#x;SAS%LĂ&#x;PGDLO\#OU\WDVOW ,EIĂ&#x;DwĂ&#x;JASXĂ?GDURMLDNFLQzEHQGURYz Ă&#x201E;/LHWXYRVU\WDV´ 69Ă&#x;2)!5Ă&#x;3)!Ă&#x;3)3Ă&#x;2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)53 *9DLQDXVNDV WHO 692Ă&#x;2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!53Ă&#x;0)2Ă&#x;-)%*)Ă&#x;0!Ă&#x;6!Ă&#x;$5/Ă&#x;4/Ă&#x;*!) $%XGU\V/'DSNXV WHO 692Ă&#x;2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!53Ă&#x;0!Ă&#x;6!Ă&#x;$5/Ă&#x;4/Ă&#x;*!) )7HONVQ\V WHO *&LEDV WHO 2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!) $7HONVQLHQz WHO 5.DUPD]DLWz WHO 5*HUEXWDYLmLXV WHO 90LmLXOLV WHO 9'HNVQ\V WHO 96DOGĂ?LĂ&#x2018;QDV WHO /0LFNXWz WHO -3HNDUVNDLWz .DUDOLĂ&#x2018;QLHQz WHO  ,%)$9"/3Ă&#x;3+92)!53Ă&#x;6!$/6!3 -/LWYLQDYLmLXV WHO ,%)$9"/3Ă&#x;3+92)!53Ă&#x;6!$/6/Ă&#x;0!6!$5/4/*! -0\NRODLWLHQz WHO )Âľ,%)$u*!) 10LFLĂ&#x2018;QLHQz$Ă&#x201A;HSXUDLWLV WHO 2%Ă&#x;$!+Ă&#x;4/Ă&#x;2)!) 34),)34!) 9*HFHYLmLHQzĂ&#x152;(.DQLXĂ&#x2026;LHQz WHO 9.Ă&#x2026;mHQDYLmLHQz59DĂ&#x2026;NHOLHQz WHO -3HWUDXVNDLWz WHO 0OLITIĂ&#x;KA9%UXYHULV WHO 9%DUWDVHYLmLXV WHO 7,JQDWDYLmLXV WHO %KOĂ&#x;NOĂ&#x;MIĂ&#x;KA9'HNVQ\V WHO $0XUDXVNDLWz WHO 0-RNĂ&#x2018;EDLWLV WHO $6UzEDOLHQz WHO ,-XQmLHQz WHO 6-DUPDOLV WHO 0AĂ&#x;SAUĂ&#x;LIS96DOGĂ?LĂ&#x2018;QDV WHO *5DGDXVNDV WHO -Ă&#x152;LOLQVNDLWz WHO (%XLWNLHQz WHO 2.DFzQDLWz WHO 4EIĂ&#x;SwĂ&#x;SAUĂ&#x;GA)7HONVQ\V WHO 0.XL]LQDLWz WHO $/HNDYLmLXV WHO $.X]QHFRYDLWz WHO +ULTĂ&#x201E;RA5*HUEXWDYLmLXV WHO $$QGULNRQ\Wz WHO 0$XJXO\Wz WHO 50LNĂ&#x2026;LRQLHQz WHO 51RUHLNDLWz WHO -(UOLFNDV 3PORĂ&#x;TAS*1HQDUWDYLmLXV WHO .5LPNXV WHO *-DQRQLV WHO &OĂ&#x;TOGĂ&#x;RAĂ&#x;FAI7%DXUDV WHO 9Ă&#x201A;mLDYLQVNDV WHO 9%DONĂ&#x2018;QDV WHO 0.XOELV WHO 5'DQLVHYLmLXV WHO ÂżURNALISTINIAIĂ&#x;TYRIMAI5.DUPD]DLWz WHO '*XGDYLmLĂ&#x2018;Wz WHO //DYDVWH WHO $8UERQDLWz WHO ¡,)%Ă&#x;45Ă&#x;6/3Ă&#x;29Ă&#x;4/ŠĂ&#x;Âż52Ă&#x;.!Ă&#x;,!) ¡46Ă&#x;ANĂ&#x;TEĂ&#x;NAŠ90LmLXOLV WHO (=DEXOzQLHQz WHO 5=LOQ\V WHO 9%UDmLXO\Wz WHO $%XLWNXWz WHO 9%XGU\Wz WHO ¡'YĂ&#x;VEĂ&#x;NIĂ&#x;MOĂ&#x;BĂ&#x201E;Ă&#x;DASŠ$7HONVQLHQz WHO '-RQXĂ&#x2026;LHQz WHO //LOHLNLHQz WHO 53HUĂ&#x2026;RQ\Wz WHO 63XU\Wz WHO /9DORQ\Wz WHO ¡3TIĂ&#x;LIUSŠ/0LFNXWz WHO '.DLNDU\Wz WHO /kDSOLQVNDLWz WHO %-XUHYLmLĂ&#x2018;Wz WHO 06YzU\Wz WHO '/HEULNDLWz WHO ,6NOLXWDLWz WHO  ¡,)%Ă&#x;45Ă&#x;6/3Ă&#x;29Ă&#x;4/ŠĂ&#x;02)%Ă&#x;$!) ¡2YTAIÂŚ6AKARAIŠĂ&#x;96DOGĂ?LĂ&#x2018;QDV WHO ¡3OSTINwŠ$'XPDODNDV WHO 2%')/.Ă&#x160;Ă&#x;+/Ă&#x;2%3Ă&#x;0/.Ă&#x;$%.Ă&#x;4!) +AUĂ&#x;NAS$.DUDOLĂ&#x2018;QDV WHO  97UDLQ\V WHO  +LAIĂ&#x;PwĂ&#x;DA*3LODLWLV WHO  $3LODLWLHQz WHO  ÂľIAUĂ&#x;LIAI*Ă&#x201A;LXSDU\V WHO  !LYĂ&#x;TUS*5DIDQDYLmLHQz WHO  -AĂ&#x;RIĂ&#x;JAMĂ&#x;POĂ&#x;Lw/-XRG]HYLmLHQz WHO  0AĂ&#x;NEĂ&#x;VwĂ&#x;Ă&#x20AC;YS93HWUDXVNLHQz WHO  0AĂ&#x;LANĂ&#x;GA$=LDENXV WHO  4AUĂ&#x;RAĂ&#x;Gw(%DURQDLWz WHO 5KĂ&#x;MERĂ&#x;Gw'=LPEOLHQz WHO 5Âż3)%.)/Ă&#x;+/Ă&#x;2%3Ă&#x;0/.Ă&#x;$%.Ă&#x;4!) 6A¸INGTONASÂą56WDQNHYLmLĂ&#x2018;Wz ,ONĂ&#x;DOĂ&#x;NASÂą95XGDYLmLXV "%.$2!$!2")!) "ARSELONAÂą.1DVWRSNDLWz"ERLYNASĂ&#x;Âą -9HQFNXWzĂ&#x;,ONĂ&#x;DOĂ&#x;NASÂą.6DEDOLDXVNDLWz -ASKĂ&#x;VAÂą$3URFHQND6AR¸UVAÂą(%XWULPDV !03+!)4/3Ă&#x;3+92)53 WHO 2INĂ&#x;KOĂ&#x;IRĂ&#x;MAĂ&#x;KEĂ&#x;TAĂ&#x;VOĂ&#x201E;/LHWXYRVU\WR´ OHLG\ERVFHQWUDV 3PAUSĂ&#x;DIĂ&#x;NOĂ&#x201E;/LHWXYRVU\WR´VSDXVWXYz .DXQRJ9LHYLV 5Ă&#x20AC;Ă&#x;SAĂ&#x;KYĂ&#x;MOĂ&#x;NUĂ&#x;MEĂ&#x;RIS 4IĂ&#x;RAĂ&#x;Ă&#x20AC;AS 2EKLAMA WHO HOSVSDXGRVSDUGDYLPDL#OU\WDVOW

R ÂąPRNDPDUHNODPD

Š Visa medĹžiaga, pateikta â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos ryteâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; laikraĹĄÄ?io nuosavybÄ&#x2014;. Kopijuoti ir platinti be UAB â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos rytasâ&#x20AC;&#x153; sutikimo draudĹžiama.


TERMOMETRAS

Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;MĂ&#x;SAUSIOĂ&#x;Ă&#x;DĂ&#x;

ORAIĂ&#x;RYTOJ

â&#x20AC;&#x153;

RytĹł Europoje ÄŻsitvirtinÄ&#x2122;s ĹĄaltasis anticiklonas iĹĄ Lietuvos nesitrauks, todÄ&#x2014;l pietryÄ?iĹł, pietĹł vÄ&#x2014;jas stiprÄ&#x2014;s dar labiau, o ĹĄaltis trauksis lÄ&#x2014;Ä?iau.

.HOLDVGLHQDV EXVLWLQĂ?YDUEX Mar ga ri ta KIRK LIAUS K AI TÄ&#x2013; SinoptikÄ&#x2014;

Ĺ alies orus ĹĄiandien lems anticiklono pietvakarinis pakraĹĄtys. Dangumi plauks tik pavieniai balti debesys, tad sniego jie neatneĹĄ. Vietomis pustys â&#x20AC;&#x201C; mat pietryÄ?iĹł vÄ&#x2014;jo gĹŤsiai daug kur sieks 15â&#x20AC;&#x201C; 18 m/sek. Diena bus itin Ĺžvarbi. Termometrai rodys keliais laipsniais ĹžemesnÄ&#x2122; temperatĹŤrÄ&#x2026; nei vakar â&#x20AC;&#x201C; rytiniuose regionuose ji svyruos tarp 14 ir 15 laipsniĹł ĹĄalÄ?io, o pajĹŤryje bus penkiais laipsniais ĹĄilÄ?iau. PavyzdĹžiui, Vilniuje bus 14 laipsniĹł Ĺžemiau nulio, vÄ&#x2014;jo gĹŤsiai sieks apytiksliai 15â&#x20AC;&#x201C;16 m/sek., taigi jutiminÄ&#x2014; temperatĹŤra ĹĄiandien svyruos tarp 25 ir 28 laipsniĹł ĹĄalÄ?io. NepamirĹĄkite, kad 14 laipsniĹł ĹĄalÄ?io yra aukĹĄÄ?iausia dienos temperatĹŤra, ji bus fiksuojama tik maĹždaug nuo 13 iki 15 valandos. Penktadienio naktÄŻ prie Lietuvos priartÄ&#x2014;s krituliĹł zona, iki ryto ĹĄiek tiek pasnyguriuos pajĹŤryje ir kai kur VakarĹł Ĺ˝emaitijoje. DienÄ&#x2026; sniego debesys gali skverbtis rytiniĹł rajonĹł link, taÄ?iau greiÄ?iausiai jĹł taip ir nepasieks. Negausiai pasnigs vakariniuose, centriniuose ir ĹĄiauriniuose regionuose. Vietomis kils trumpos silpnos pĹŤgos, papustys. PietryÄ?iĹł vÄ&#x2014;jas pĹŤs 9â&#x20AC;&#x201C;14 m/sek. greiÄ?iu, o jo gĹŤsiai didesnÄ&#x2014;je ĹĄalies dalyje sieks 15â&#x20AC;&#x201C;20 m/sek. PavojingĹł 15 m/sek. gĹŤsiĹł ir stipresnio vÄ&#x2014;jo iĹĄvengs nebent ĹĄiaurÄ&#x2014;s rytiniai rajonai. Po ĹĄaltos ketvirtadienio dienos temperatĹŤra naktÄŻ nukris iki 15â&#x20AC;&#x201C; 20 laipsniĹł ĹĄalÄ?io, kiek aukĹĄtesnÄ&#x2014; temperatĹŤra bus pajĹŤryje â&#x20AC;&#x201C; 12â&#x20AC;&#x201C;14 laipsniĹł ĹĄalÄ?io. DienÄ&#x2026; numatomas 9â&#x20AC;&#x201C;14 laipsniĹł ĹĄaltis, o prie jĹŤros bus apie 6 laipsnius ĹĄalÄ?io. Ĺ eĹĄtadienio naktÄŻ pasnyguriuos taip pat daugelyje ĹĄalies rajonĹł, dienÄ&#x2026; krituliĹł debesys gana greitai trauksis, kiek ilgiau jie uĹžtruks pajĹŤryje ir ĹĄiaurÄ&#x2014;s vakariniuose rajonuose. Rytuose esantis ir jau antrÄ&#x2026; savaitÄ&#x2122; mĹŤsĹł orus lemiantis anticiklonas nesitrauks ir ĹĄeĹĄtadienÄŻ, tad pietryÄ?iĹł, pietĹł vÄ&#x2014;jas nerims. Ĺ iÄ&#x2026; dienÄ&#x2026; beveik visoje Lietuvoje ĹŤĹžaus 15â&#x20AC;&#x201C;20 m/sek. vÄ&#x2014;jas. O temperatĹŤra jau bus aukĹĄtesnÄ&#x2014;: naktÄŻ â&#x20AC;&#x201C; 11â&#x20AC;&#x201C;16, pajĹŤryje â&#x20AC;&#x201C; apie 8 laipsnius ĹĄalÄ?io, dienÄ&#x2026; vyraus 4â&#x20AC;&#x201C;9 laipsniĹł ĹĄaltukas, prie jĹŤros â&#x20AC;&#x201C; 1â&#x20AC;&#x201C;3 laipsniai ĹĄalÄ?io. Ă&#x201A;LDQGLHQÂą+LDFLQWRV-DFLQWRV 0DUW\QRV0LOJDXGR%DQJXROzV ,SROLWR/LXGYLNRV/LXGRVLU 0DUWzVYDUGRGLHQD

2UDLĂ&#x2026;LDQGLHQVDXVLRG/LHWXYRMHLU(XURSRMH $&*%

Helsinkis

Oslas

Stokholmas

Glazgas

Sankt Peterburgas

Ryga

Dublinas

Briuselis ParyĹžius

$&!%$& "##&$

%#&"$ %&$

Minskas Berlynas

Miunchenas

#/$

VarĹĄuva

Frankfurtas Praha

Bordo

Maskva

Vilnius

Hamburgas Londonas Amsterdamas

Ĺ˝

$ $&!%&$ ,$ $*$

Talinas

Kopenhaga

Lvovas

Kijevas

BukareĹĄtas Jalta

Venecija Nica

Madridas Barselona

Sofija

Varna

Roma Dubrovnikas

$&!% %&$

Viena BudapeĹĄtas

A

&+%$ $*$

+%$ ! '*!#("%$

+%$ ! '*!#("%$

+%$ #! %$ +%$ #! %$

%&$$& "#/ 

!&)

&$ 

.-.)!#

+"#

"/

& #

$ $

Stambulas

Lisabona Malaga

Palma Palermas AlĹžyras

Tunisas

AtÄ&#x2014;nai

Antalija

Heraklionas

Larnaka Tel Avivas

Kairas

!MSĂ&#x;TERĂ&#x;DAĂ&#x;MAS !TwNAI "ELĂ&#x;FASĂ&#x;TAS "ERLYNAS "OĂ&#x;NA "RIUĂ&#x;SEĂ&#x;LIS "UĂ&#x;DAĂ&#x;PE¸TAS "UĂ&#x;KAĂ&#x;RE¸Ă&#x;TAS $UBĂ&#x;LIĂ&#x;NAS &RANKĂ&#x;FURĂ&#x;TAS (AMĂ&#x;BURĂ&#x;GAS (ELĂ&#x;SINĂ&#x;KIS +AĂ&#x;LIĂ&#x;NINGĂ&#x;RAĂ&#x;DAS +IĂ&#x;JEĂ&#x;VAS +I¸IĂ&#x;NIOĂ&#x;VAS +OĂ&#x;PENĂ&#x;HAĂ&#x;GA +ROKUVA ,ISABONA ,IUKĂ&#x;SEMĂ&#x;BURĂ&#x;GAS ,ONĂ&#x;DOĂ&#x;NAS -ADĂ&#x;RIĂ&#x;DAS -ASKĂ&#x;VA -IĂ&#x;LAĂ&#x;NAS -INSĂ&#x;KAS /SĂ&#x;LAS 0AĂ&#x;LERĂ&#x;MAS 0AĂ&#x;RYĂ&#x;Ă&#x20AC;IUS 2YĂ&#x;GA 2OĂ&#x;MA 3ANKTĂ&#x;0EĂ&#x;TERĂ&#x;BURĂ&#x;GAS 3OFIJA 3TAMĂ&#x;BUĂ&#x;LAS 3TOKĂ&#x;HOLĂ&#x;MAS 4AĂ&#x;LIĂ&#x;NAS 4RUMSw 6AĂ&#x;R¸UĂ&#x;VA 6EĂ&#x;NEĂ&#x;CIĂ&#x;JA 6IEĂ&#x;NA 6ILĂ&#x;NIUS -IESTAIĂ&#x;PIETUOSE !NTALIJA "ARSELONA &ARAS (EĂ&#x;RAKĂ&#x;LIOĂ&#x;NAS (URGADA +AĂ&#x;IRAS +AĂ&#x;NAI ,ARĂ&#x;NAĂ&#x;KA ,ASĂ&#x;0ALMASAS -AĂ&#x;LAĂ&#x;GA -ALJORKOSĂ&#x;0ALMA -OĂ&#x;NAĂ&#x;KAS .IĂ&#x;CA 4ELĂ&#x;!VIĂ&#x;VAS 4UNISAS 6ARNA -IESTAIĂ&#x;PRIEĂ&#x;KALNĂ&#x2039; $AVOSAS 'ARMI¸AS 0ARTENKIRCHENAS 'RENOBLIS )NSBRUKAS )¸GLAS *ASNA +ICBIĂ&#x201E;HELIS 3ANKTĂ&#x;-ORICAS ÂľAMONI 6ALĂ&#x;'ARDENA :AKOPANw ÂżEĂ&#x;NEĂ&#x;VA

                                 


Lietuvos rytas